Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

derbyn gofal gan

derbyn gofal gan awdurdod lleol neu blentyn sydd bellach yn cael ei gadw’n gaeth. 112 Dyletswyddau Ysgol a Gynhelir mewn perthynas â sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol 9.2.48 Mae’n rhaid i ysgol neu awdurdod lleol sy’n cynnal CDU sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a ddisgrifir ynddo. 113 Os yw CDU yn nodi bod angen darpariaeth ddysgu ychwanegol cyfrwng Cymraeg, mae’n rhaid rhoi pob cam rhesymol ar waith i sicrhau darpariaeth Gymraeg. 9.2.49 Os yw’r CDU yn cael ei gynnal gan awdurdod lleol, mae’n rhaid i’r ysgol a gynhelir yng Nghymru y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei mynychu gymryd pob cam rhesymol i helpu’r awdurdod lleol i sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir ynddo. 114 9.2.50 Fodd bynnag, os oes gan blentyn neu berson ifanc ADY, ond nad oes ganddo CDU, mae’n rhaid i’r ysgol, wrth arfer ei swyddogaethau mewn perthynas â’r ysgol, gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y mae anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn galw amdani yn cael ei gwneud. 115 9.2.51 Gall hyn ddigwydd, er enghraifft, os yw’r ysgol wedi gofyn i’r awdurdod lleol wneud ei benderfyniad ei hun o dan adran 11 a bod y CDU yn y broses o gael ei ddatblygu gan yr awdurdod lleol, neu os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn preswylio yn Lloegr ac, yn dilyn cais gan yr ysgol, mae awdurdod lleol yn Lloegr yn cwblhau asesiad anghenion AIG neu’n llunio cynllun AIG. 116 9.2.52 Mae hyn yn helpu i sicrhau bod anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael eu diwallu o hyd, er nad oes ganddo CDU. 112 Adran 27(2) o’r Ddeddf, er mae’n bosibl y bydd gan yr awdurdod lleol ddyletswyddau eraill yn y sefyllfaoedd hyn. 113 Adrannau 10(6) a 12(10) o’r Ddeddf. 114 Adran 41(3) a (4) o’r Ddeddf. 115 Adran 41(1) a (2) o’r Ddeddf. 116 Os yw hyn yn digwydd, nid yw dyletswydd yr ysgol i lunio CDU yn berthnasol: adran 10(2)(c) o’r Ddeddf. Tudalen | 88

Pennod 9.3: Dyletswyddau SAB ac awdurdodau lleol i benderfynu a oes gan y person ifanc ADY ac i baratoi CDU Crynodeb 9.3.1 Mae’r Bennod hon yn amlinellu cyfrifoldebau SAB ac awdurdodau lleol i wneud penderfyniadau yn ymwneud ag ADY a CDU ar gyfer pobl ifanc. Yn benodol, mae’r Bennod yn sôn am pan fydd angen o bosibl i awdurdodau lleol wneud penderfyniadau yn ymwneud ag ADY a CDU yn ehangach na mewn SAB yn unig. 9.3.2 Mae awdurdodau lleol yn gallu darparu gwasanaethau canolog (er enghraifft, seicolegwyr addysg) i helpu SAB i nodi unrhyw ADY a helpu i gynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc i wireddu ei botensial. Cyflwyniad 9.3.3 Yn y rhan fwyaf o achosion, os yw’n dod i sylw SAB bod gan un o’i fyfyrwyr ADY o bosibl, bydd y SAB yn gyfrifol am benderfynu a oes gan y person ADY ac am lunio a chynnal CDU. 9.3.4 Ni fydd gan awdurdod lleol y dyletswyddau hyn oni bai bod y SAB wedi gofyn iddo benderfynu ar y mater (fel arfer mewn achosion lle bo gan berson ifanc anghenion mwy difrifol neu gymhleth), 117 os yw’r myfyriwr wedi’i ymrestru mewn dau sefydliad, 118 neu os yw’r myfyriwr yn berson sy’n cael ei gadw’n gaeth. 119 Hefyd, gall awdurdodau lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb gan SAB am gynnal CDU. 120 Dyletswyddau SAB i lunio a chynnal CDU, gan gynnwys Atgyfeiriadau SAB i Awdurdodau Lleol 9.3.5 Os yw SAB yn dod yn ymwybodol y gall person ifanc sy’n un o’i fyfyrwyr fod ag ADY, mae’n rhaid iddo benderfynu a oes ganddo ADY, oni bai bod unrhyw amgylchiadau penodol yn berthnasol (gweler Pennod 8 am fanylion llawn). 121 117 O dan adran 10(2)(a) o’r Ddeddf. 118 Adrannau 9(3)(d) a 28(1) a (2) o’r Ddeddf. 119 Adran 9(3)(e), adran 37 (dyletswydd i benderfynu ar yr awdurdod lleol cartref) ac adran 39 (dyletswydd i gadw, yn hytrach na chynnal, CDU ar gyfer person sy’n cael ei gadw’n gaeth) ac adran 40 (dyletswydd i gynnal CDU ar ôl rhyddhau person sy’n cael ei gadw’n gaeth) o’r Ddeddf. 120 Adran 26 o’r Ddeddf. 121 Adran 9(2) a (3) o’r Ddeddf. Tudalen | 89

Cymru