Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

9.3.6 Os yw’r SAB wedi

9.3.6 Os yw’r SAB wedi penderfynu bod gan y person ifanc ADY, mae’n rhaid iddo lunio CDU oni bai: 122 bod y SAB yn credu bod gan y person ifanc ADY a allai ofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol na fyddai’n rhesymol iddo ei chynnig, neu nad yw’n gallu pennu graddau neu natur yr ADY yn ddigonol, neu nad yw’n gallu pennu’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn ddigonol; bod y SAB yn gofyn i’r awdurdod lleol cyfrifol wneud ei benderfyniad ei hun o dan adran 11(1); nad yw’r person ifanc yn cydsynio bod y cynllun yn cael ei lunio; bod y person ifanc yn byw mewn ardal awdurdod lleol yn Lloegr a bod y SAB yn gofyn i’r awdurdod sicrhau asesiad anghenion AIG; 123 bod awdurdod lleol yn Lloegr yn cynnal Cynllun AIG ar gyfer y person ifanc. 9.3.7 Mae’n rhaid i’r SAB gynnal y CDU. Yr eithriadau i hyn yw os nad yw’r person ifanc yn cydsynio (ar unrhyw adeg) bod y cynllun yn cael ei gynnal, neu, os yw’r person ifanc mewn ardal awdurdod lleol yn Lloegr, bod yr awdurdod lleol hwnnw yn cynnal cynllun AIG ar gyfer y person maes o law. Gweler Pennod 15 hefyd ar gyfer sefyllfaoedd eraill lle mae dyletswydd SAB i gynnal CDU yn dod i ben. 9.3.8 Gall SAB benderfynu na fyddai’n rhesymol iddo sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol oherwydd ei amgylchiadau (h.y. ei leoliad, maint, cyllideb ac ati). Er enghraifft, os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i’r person ifanc: mae ganddo gyflwr llai cyffredin sy’n gofyn am wybodaeth neu gymorth arbenigol na all y SAB eu darparu yn rhesymol; mae angen cyngor a chymorth rheolaidd arno gan asiantaethau allanol yn ogystal â’r cyngor a’r cymorth sy’n gallu cael eu trefnu’n rhesymol gan y lleoliad addysg neu y gall y lleoliad addysg gael gafael arnynt; mae angen cyfarpar arno sydd ond yn gallu cael ei ddefnyddio gan un person ifanc / na ellir ei ailddefnyddio / sydd y tu hwnt i adnoddau rhesymol y SAB; neu mae angen cymorth dwys iawn bob dydd arno na ellir ei ariannu neu ei sicrhau yn rhesymol gan gyllideb y SAB. 9.3.9 Cyn atgyfeirio achos i’r awdurdod lleol, dylai’r SAB ystyried ymgynghori â seicolegydd addysg i gadarnhau bod y cam hwn yn briodol. Os caiff achos ei atgyfeirio i awdurdod lleol yn y modd hwn, bydd dyletswyddau’r awdurdod 122 Adran 10(2) o’r Ddeddf. 123 O dan adran 36(1) o Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014. Fodd bynnag, os yw’r awdurdod lleol yn Lloegr yn hysbysu’r SAB wedyn nad yw’n ofynnol iddo sicrhau cynllun AIG ar gyfer y plentyn (waeth a yw wedi cwblhau asesiad anghenion AIG ai peidio), mae’n rhaid i’r SAB lunio a chynnal CDU ar gyfer y person ifanc (os nad yw’r person hwnnw yn cydsynio, neu os yw cynllun AIG yn cael ei gynnal wedyn): adran 10(4). Tudalen | 90

lleol o dan adran 11 o’r Ddeddf (a nodir yn fanwl yn nes ymlaen yn y Bennod hon) yn berthnasol. 9.3.10 Os yw SAB yn atgyfeirio penderfyniad yn ymwneud ag ADY i’r awdurdod lleol, dylai ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ganddo am y person ifanc a allai helpu’r awdurdod lleol i benderfynu a oes gan y person ifanc ADY. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gamau gweithredu sydd eisoes ar waith i ddiwallu anghenion y person, fel unrhyw adnoddau neu drefniadau arbennig sydd ar waith. Hefyd, bydd yn cynnwys unrhyw adroddiadau neu gyngor ysgrifenedig sydd wedi’u derbyn eisoes gan asiantaethau allanol. 9.3.11 Os yw SAB yn atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol, rydym yn disgwyl y bydd y SAB yn gweithio gyda’r awdurdod lleol i’w helpu i gyflawni ei ddyletswyddau. Os yw’r awdurdod lleol yn cynnal CDU ar gyfer person ifanc sydd wedi’i ymrestru mewn SAB, mae’n rhaid i’r SAB gymryd pob cam rhesymol i helpu’r awdurdod lleol i sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir ynddo. 124 Dyletswydd Awdurdodau Lleol i benderfynu a oes gan berson ifanc ADY o dan Adran 11 9.3.12 Gall fod angen i awdurdodau lleol benderfynu a oes gan berson ADY mewn amgylchiadau eraill, heb fod angen atgyfeiriad gan sefydliad addysgol. 9.3.13 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw awdurdod lleol, neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall, y gall fod gan berson ifanc y mae’n gyfrifol amdano ADY, ac nad oes CDU yn cael ei gynnal ar gyfer y person hwnnw, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan yr unigolyn ADY (oni bai bod un o’r eithriadau a nodir isod yn berthnasol) 125 . Mae manylion y ddyletswydd hon i’w gweld isod. ‘Yn cael ei dwyn i sylw awdurdod lleol / yn ymddangos iddo’ 9.3.14 Gall achos unigolyn gael ei ddwyn i sylw awdurdod lleol mewn sawl ffordd. Nid yw’r rhestr ganlynol o sefyllfaoedd posibl yn hollgynhwysfawr: Mae person ifanc wedi gwneud cais uniongyrchol i’r awdurdod lleol Mae trydydd parti, fel ffrind neu aelod o’r teulu er enghraifft, wedi hysbysu’r awdurdod lleol ei fod yn credu y gall fod gan y person ifanc ADY. Unigolion y mae’r Awdurdod Lleol yn gyfrifol amdanynt 9.3.15 Mae awdurdod lleol yn gyfrifol am blentyn neu berson ifanc yn ei ardal. 126 Fel arfer, yr awdurdod lleol hwn yw’r awdurdod lleol lle mae’r person 124 Adran 41(4) o’r Ddeddf. 125 Adran 11 126 Adran 86(4). Tudalen | 91

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
2012 Symud ymlaen
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July