FSE Industri 2017

trainoras

E-LÆRINGSKURS / E-LEARNING

FSE 2017 ELSIKKERHETSKURS

INDUSTRI, OFFSHORE OG INSTALLASJONSBEDRIFTER

FSE 2017 ELECTRICAL SAFETY

Industry, Offshore activity and Installation companies


FSE 2017

Industri, Offshore og Installasjonsbedrifter

MYNDIGHETENE STILLER KRAV til at du som jobber med elektriske anlegg

skal gjennomføre årlig FSE-opplæring tilpasset arbeidsoppgavene du er satt

til å utføre. Vi har spesialdesignet FSE-kursene våre slik at du får det du

trenger enten du jobber i industri, offshore eller installasjonsbedrifter.

Alle kursene er i henhold til sikkerhetsforskriften FSE og bestilles på

www.trainor.no.

Committed

to safety

Stort utvalg av e-læringskurs

FSE 2017 Installasjonsbedrifter

– Lavspenning

FSE 2017 Industri – Lavspenning

FSE 2017 Industri – Høyspenning

FSE 2017 Industri – Lav- og høyspenning

FSE 2017 Offshore – Lavspenning

FSE 2017 Offshore – Høyspenning

FSE 2017 Offshore – Lav- og høyspenning

• Førstehjelp ved strømulykker

Førstehjelpsmodul

FSE lav- og høyspenningskursene inneholder

en egen modul om førstehjelp

ved strømulykker. Denne modulen kan

også tas som et separat kurs dersom

du har gjennomgått FSE-opplæring på

annen måte og kun trenger førstehjelpskurset.

TILFREDSSTILLER

MYNDIGHETSKRAV

Trainors FSE-kurs tilfredstiller

myndighetenes krav om årlig

oppdatering i FSE inkl. teoretisk

førstehjelp*. Det skal ikke være

mer enn 12 måneder mellom

hver opplæring, jf. veiledning

til § 7 i FSE.

* I tillegg til kurset må du ha praktisk

trening i hjerte-lunge-redning (HLR).

2

Photo: Trainor

3


FSE 2017

Industry, Offshore and Installation companies

ALL WHO WORK WITH ELECTRICAL INSTALLATIONS are required by law

to complete annual training in electrical safety (FSE) suited to the work

tasks they perform. We have specially designed courses to provide for

these needs whether you work in industry, offshore, or in an installation

company. All courses follow the electrical safety regulations (FSE) and

are available at www.trainor.no

Wide choice of e-learning courses

FSE 2017 Installation companies

– Low voltages

FSE 2017 Industry – Low voltages

FSE 2017 Industry – High voltages

FSE 2017 Industry – Low voltages

and high voltages

FSE 2017 Offshore – Low voltages

FSE 2017 Offshore – High voltages

FSE 2017 Offshore – Low voltages

and high voltages

• First aid for electrical accidents

First aid module

Our low-voltage and high-voltage

electrical safety courses include

a separate module on first aid for

electrical injuries. This module may be

taken as a separate course if you have

completed training in electrical safety

(FSE) in some other way and only need

first aid training.

MEETING THE OFFICIAL

REQUIREMENTS

Trainor electrical safety courses

meet the requirements of the

Authorities for annual refresher

training in electrical safety

(FSE) including theo retical

first aid*. No more than

12 months may lapse

between training courses,

as specified in the Guidelines

to FSE Regulations §7.

* In addition to the theoretical course,

you must complete training in practical

CPR (artificial resuscitation and chest

compression).

Photo: Trainor

4 5


TRYGG

arbeidsplass

FSE-KURS FRA TRAINOR ØKER SIKKERHETEN for ansatte som jobber med

elektriske anlegg. Du kan velge mellom FSE-kurs i lavspenning, høyspenning

eller en kombinasjon av de to. Alle kursene inneholder førstehjelpsmodul.

Photo: Trainor

HOLD DEG OPPDATERT slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsplass

uten personskader.

KURS MÅLGRUPPE INNHOLD PRAKTISK INFORMASJON

LAVSPENNING

Installasjonbedrifter

Industri

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske lavspenningsanlegg...

...i eneboliger, næringsbygg og serviceoppdrag

...i industri og produksjonsbedrifter

• Ansvar og konsekvenser av strømskade

• Planlegging

• Adgang

• Ulykkesberedskap og melderutiner

VARIGHET

2,5 timer

PRIS NOK 610,-

+ mva.

SPRÅK *

Offshore

...på installasjoner på norsk sokkel

• Verneutstyr og måleinstrumenter

• Arbeid på frakoblet anlegg

HØYSPENNING

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske høyspenningsanlegg...

• Arbeid nær ved spenningssatte deler

• Arbeid under spenning

VARIGHET

3 timer

Industri

Offshore

...i industri og produksjonsbedrifter

...på installasjoner på norsk sokkel

• Tilsyn og lovbestemmelser

• Teoretisk førstehjelp, strømskader

PRIS NOK 610,-

+ mva.

SPRÅK *

LAV- OG

HØYSPENNING

Industri

Offshore

Personer som arbeider i og vedlikeholder

lav- og høyspenningsanlegg...

...i industri og produksjonsbedrifter

...på installasjoner på norsk sokkel

SIKKERHETSFORSKRIFTEN FSE

dekker alle spenningsnivåer. Med

lavspenning menes spenning opptil

1000 V AC/1500 V DC, mens

høyspenning er betegnelse for

spenning over 1000 V AC/1500 V DC.

VARIGHET

4 timer

PRIS NOK 1 080,-

+ mva.

SPRÅK *

* Engelsk og polsk versjon er ikke bransjetilpasset.

6 7


A SAFE

workplace

TRAINOR COURSES IN FSE ELECTRICAL SAFETY increase the safety of

employees working with electrical installations. You can choose between

FSE courses in low voltage, high voltage, or a combination of the two.

All courses include modules on first aid.

Photo: Trainor

KEEP YOURSELF UPDATED so you and your colleagues can work safely

without accidents.

COURSE TARGET GROUP CONTENTS PRACTICAL INFORMATION

LOW VOLTAGE

HIGH VOLTAGE

Persons working on and maintaining

low-voltage electrical installations...

...in private homes, commercial buildings

and on service assignments and for industry,

production companies and on offshore

installations on the Norwegian Shelf.

Persons working on and maintaining

high-voltage electrical installations...

...in industry and production companies and

offshore installations on the Norwegian Shelf.

• Responsibility and consequences

of electrical injuries

• Planning

• Access

• Accident contingency plans and

notification routines

• Protective equipment and measuring

instruments

• Dead working

• Working in the vicinity of live

equipment

• Live working

• Inspection and legal requirements

• Theoretical first aid, electrical accidents

DURATION

2,5 hours

PRICE NOK 610,-

+ tax.

LANGUAGE*

DURATION

3 hours

PRICE NOK 610,-

+ tax.

LANGUAGE*

LOW VOLTAGE

and

HIGH VOLTAGE

Persons working on and maintaining

low-voltage and high-voltage electrical

installations...

...in industry and production companies and

offshore installations on the Norwegian Shelf.

THE ELECTRICAL Safety Regulations

(FSE) cover all voltage levels.

Low voltage means voltages up to

1000 V AC/1500 V DC, whereas high

voltage means voltages above

1000 V AC/1500 V DC.

DURATION

4 hours

PRICE NOK 1 080,-

+ tax.

LANGUAGE*

* The English and Polish versions are not industry-specific.

8 9


FØRSTEHJELP

ved strømulykker

FIRST AID

electrical accidents

MYNDIGHETENE STILLER KRAV TIL ÅRLIG OPPLÆRING i førstehjelp ved

strømulykker. Med vårt førstehjelpskurs får du den teoretiske kunnskapen

du trenger om førstehjelp ved strømskader, slik at du vet hvordan du skal

opptre i en ulykkessituasjon*.

ANNUAL TRAINING IN FIRST AID FOR ELECTRICAL ACCIDENTS is required

by the authorities. Our first aid course provides the theoretical knowledge

you need about first aid for electrical accidents so that you will know how

to react to an accident situation*.

Målgruppe

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske anlegg.

VARIGHET

30 minutter

Target group

Persons working on and maintaining

electrical installations.

DURATION

30 minutes

Innhold

• Opptreden og akuttvurdering

av den skadede

• Akutte og kroniske skader etter

strømulykker

• Førstehjelp ved elektriske

skader og brannskader

• Prosedyre ved hjertestans

PRIS NOK 170,-

+ mva.

SPRÅK

* FOR AT DU SKAL VÆRE

KOMPETENT til å yte første

hjelp ved strømulykker, må

du i tillegg til denne teoretiske

gjennomgangen få øvelse

i HLR (munn-til-munn og

hjertekompresjon).

Contents

• How to react and evaluate injuries.

• Acute and chronic electrical injuries

• First aid for electrical injuries

and fire injuries

• Procedures for treating heart failure

PRICE NOK 170,-

+ tax.

LANGUAGE

* TO BE CAPABLE of providing

first aid following an electrical

accident, you must receive

practical training in CPR

(artificial resuscitation and

chest compression) in addition

to the theoretical course.

Photo: Trainor

10 11


INTERAKTIVE

e-læringskurs

INTERACTIVE

e-learning

HAR DU PRØVD VÅRE E-LÆRINGSKURS? Lyd, bilder og animasjoner i kombinasjon

med tekst bidrar til å gjøre lærestoffet engasjerende og lett forståelig.

Underveis i kurset må du løse oppgaver for å komme videre, og du får

kursbevis etter bestått sluttest.

HAVE YOU TRIED OUR E-LEARNING COURSES? Sound, images and

animation combined with text make the material engaging and easy

to understand. At intervals in the course you must answer questions

before being allowed to continue. On successfully completing the

course you receive a course certificate.

Fleksibelt og brukervennlig

E-læringskurs kan du ta akkurat hvor og

når det passer deg. Vårt system autolagrer

kontinuerlig, slik at du når som helst kan

avbryte gjennomføringen og fortsette

senere. Kurset er tilgjengelig i 8 uker etter

oppstart.

Fagforum

Hver måned besøker rundt 25 000 fagfolk

vårt fagforum for å stille spørsmål eller

diskutere med andre fagfolk. Forumet

er gratis og dedikerte forumledere sørger

for høy faglig kvalitet.

Flexible and user friendly

You can take an e-learning course where

and when it suits you. Our system autosaves

continuously so you can break off

at any time and pick up later where

you left off. Each course is available

for 8 weeks after you have started it.

PROFESSIONAL FORUM

Every month approximately 25 000

professionals visit our professional forum

to ask questions or discuss with other

professionals. The forum is free of charge

and dedicated leaders ensure high

content quality.

12 13


BLI ADMINISTRATOR

på trainor.no

BECOME

an administrator at trainor.no

PÅ TRAINOR.NO KAN DU SELV

HOLDE OVERSIKT over kursgjennomføringen

i din bedrift

– enkelt og kostnadsfritt.

Ta kontakt med oss for å bli

administrator!

Som administrator kan du:

• Bestille kurs til dine ansatte

• Få tilgang til kompetanseoversikt

og deltakerrapporter

• Motta melding når et kurs er

gjennomført, eller det er tid for

oppdatering

• Skrive ut kursbevis

AT TRAINOR.NO YOU CAN KEEP

TRACK of courses taken by your

company employees

– simple and at no extra cost.

Please contact us to become

a course administrator!

As a course administrator you can:

• Order courses for your employees

• Access competence summaries

and participant reports

• Receive notification when a course

has been completed or when an

update is due

• Print course certificates

Bestill kurs

Sign up

trainor.no

ordre@trainor.no

+47 33 37 89 00

14

Photo: Trainor

15


Return adress:

Trainor

Postboks 554 Sentrum

NO-3101 Tønsberg

Kilde: Trainor AS

TRAINING FOR PROFESSIONALS

BY PROFESSIONALS

Trainor has more than 30 years’ experience

providing training in electrical safety.

We offer classroom-based courses, e-learning,

and consultancy services in the fields of Ex,

regulations and standards, electro, HSE and

automation to offshore, maritime and landbased

enterprises. We can also adapt any

of our courses to the specific needs of

individual customers. We develop and

organize courses for more than 50 000

participants per year.

Trainor Elsikkerhet AS

Prestegaten 3-5 • Postboks 554 Sentrum • NO-3101 Tønsberg

t +47 33 37 89 00 • post@trainor.no • trainor.no

Design: Trainor • 09.01.2017 • 200 • Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil/ We accept no liability for printing errors.

ISO 9001

More magazines by this user