FSE Skip 2017

trainoras

FSE 2017 SKIP

elsikkerhetskurs

2017 SHIPS

electrical safety

MYNDIGHETENE STILLER KRAV til at du som jobber med eller i nærheten

av elektriske anlegg på NIS- og NOR-registrerte skip skal gjennomføre

årlig FSE-opplæring. Våre e-læringskurs FSE 2017 Skip – lavspenning

og FSE 2017 Skip – Lav- og høyspenning er spesialutviklet til formålet

og bestilles på www.trainor.no.

THE AUTHORITIES REQUIRE ALL who work with or near electrical installations

on NIS and NOR registered ships to receive annual training in

electrical safety (FSE). Our e-learning courses, FSE 2017 Ships – Low

Voltages and FSE 2017 – Low Voltages and High Voltages, are specifically

developed for this purpose and are available at www.trainor.no.

NIS- OG NOR-REGISTRERTE SKIP er

underlagt norsk jurisdiksjon, og kravet

om å følge FSE er hjemlet i tilsynsloven

av 24. juli 1929 §1: «Denne lov omfatter

alle elektriske anlegg og alt elektrisk

utstyr, unntatt radiotelegraf og radiotelefoni».

Kursene er også aktuelle,

men ikke pålagt, for skip som går

under andre flagg.

Førstehjelpsmodul

Kursene inneholder en egen modul om

førstehjelp ved strømulykker. Denne

modulen kan også tas som et separat

kurs dersom du har gjennomgått

FSE-opplæring på annen måte

og kun trenger førstehjelpskurset.

TILFREDSSTILLER

MYNDIGHETSKRAV

Kursene tilfredstiller myndighetenes

krav om årlig teoretisk

oppdatering i FSE inkl. førstehjelp*.

Det skal ikke være mer

enn 12 måneder mellom hver

opplæring, jf. veiledning til

§ 7 i FSE.

* I tillegg til kurset må du ha praktisk

trening i hjerte-lunge-redning (HLR).

NIS AND NOR REGISTERED SHIPS are

subject to Norwegian jurisdiction. The

requirement to follow the FSE Electrical

Safety Regulations is authorised by the

Law of 24 May, 1929 regarding the supervision

of electrical installations §1: «This

Act applies to all electrical installations and

all electrical equipment with the exception

of radiotelephony and radiotelegraphy.»

The courses are also relevant to ships

registered under other flags, but are not

a requirement.

First aid module

The courses include a separate module

on first aid for electrical accidents. This

module may also be taken as a separate

course if you have taken the FSE training

by some other means and only lack the

first aid course.

MEETING THE OFFICIAL

REQUIREMENTS

The courses meet the authorities’

require ments for annual theoretical

refresher courses including first

aid*. No more than 12 months

may lapse between training

courses, as specified in the

Guidelines to FSE Regulations §7.

* In addition to the theoretical course, you

must complete training in practical CPR

(artificial resuscitation and chest compression).

2 3

More magazines by this user