Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. CH 2 NH 2 COOH B. CH 2 NH 2 CH 2 COOH C. CH 3 CH(NH 2 )COOH D. Cả B C Câu 79: Xác định thể tích O 2 (đktc) cần để đốt cháy hết 22,455 g hỗn hợp X gồm (CH 3 CH(NH 2 )COOH CH 3 COOCH(NH 2 )CH 3 . Biết sản phẩm cháy được hấp thụ hết o bình đựng dd NaOH thì khối lượng bình tăng 85,655 g. A. 44,24 (l) B. 42,8275 (l) C. 128,4825 (l) D. Kết quả khác Câu 80: Một amino axit no X chỉ chứa một nhóm -NH 2 một nhóm -COOH. Cho 0,89 g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255 g muối. CTCT của X là: A. H 2 N-CH 2 -COOH B. CH 3 -CH(NH 2 )-CH 2 -COOH C. H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH D. B, C, đều đúng. Câu 81: Những chất nào sau đây lưỡng tính : A. NaHCO 3 B. H 2 N – CH 2 – COOH C. CH 3 COONH 4 D. Cả A, B, C Câu 82: Cho quỳ tím o dung dịch mỗi hợp chất dưới đây, dung dịch nào sẽ làm quỳ tím hoá đỏ: (1) H 2 N – CH 2 – COOH; (2) Cl-NH + 3 - CH 2 COOH; (3) H 2 N - CH 2 - COONa (4) H 2 N(CH 2 ) 2 CH(NH 2 )-COOH; (5) HOOC(CH 2 ) 2 CH(NH 2 ) – COOH; A. (2), (5) B. (1), (4) C. (1), (5) D. (2) Câu 83: là một hợp chất hữu cơ có CTPT C 5 H 11 O 2 N. Đun (A) với dD NaOH thu được một hợp chất có CTPT C 2 H 4 O 2 NNa chất hữu cơ (B). Cho hơi qua CuO/t 0 thu được chất hữu cơ (D) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của A là : A. CH 2 = CH-COONH 3 -C 2 H 5 B. CH 3 (CH 2 ) 4 NO 2 C. H 2 NCH 2 -CH 2 -COOC 2 H 5 D. NH 2 CH 2 COO-CH 2 - CH 2 -CH 3 Câu 84: Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 1,12 lít N 2 ; 6,72 lít CO 2 6,3 gam H 2 O. CTPT của X A. C 3 H 5 O 2 N B. C 3 H 7 O 2 N C. C 3 H 5 O 2 N D. C 4 H 9 O 2 N Câu 85: cho 0,1 mol chất X (C 2 H 8 O 3 N 2 ) tác dụng với dd chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm ướt dd Y. Cô cạn dd Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 5,7 B. 12,5 C. 15 D. 21,8 Câu 86: aminoaxit X chứa 1 nhóm COOH 2 nhóm NH 2 . cho 1 mol X tác dụng hết với dd NaOH thu được 154 gam muối. CTCT của X là A. H 2 NCH 2 CH(NH 2 )CH 2 COOH B. H 2 NCH 2 CH 2 CH 2 (NH 2 )COOH C. H 2 N(CH 2 ) 3 CH(NH 2 )COOH D. H 2 NCH=CHCH(NH 2 )COOH Câu 87: Đốt cháy hết a mol một aminoaxit được 2a mol CO 2 a/2 mol N 2 . amonoaxit trên có CTPT là A. H 2 NCH 2 COOH B. H 2 N(CH 2 ) 2 COOH C. H 2 N[CH 2 ] 3 COOH D. H 2 NCH[COOOH] 2 Google.com/+DạyKèmQuyNhơn 16

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 88: A là một -aminoaxit no, có mạch cacbon không phân nhánh, chứa một nhóm -NH 2 2 nhóm COOH. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu được hh khí trong đó có 4,5 mol < n < 6 mol. CTCT của A là CO 2 A. H 2 NCH(COOH)-CH(COOH)-CH 3 B. H 2 NCH(COOH)-CH 2 -CH 2 COOH C. HOOC-CH(NH 2 )-CH 2 COOH D. HOOCCH 2 -CH(NH 2 )-CH 2 COOH Câu 89: cho 100 ml dd aminoaxit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M. mặt khác 100 ml dd A trên tác dụng vừag đủ với 80 ml dd HCl 0,5M. Biết d A/H 2 = 52 . CTPT của A là A. (H 2 N) 2 C 2 H 3 COOH B. H 2 NC 2 H 3 (COOH) 2 C. (H 2 N) 2 C 2 H 2 (COOH) 2 D. H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 Câu 90: Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X t/d với HCl thì dùng hết 80 ml dd HCl 0,125M thu được 1,835 gam muối khan. Còn cho 0,01 mol X tác dụng với dd NaOH thì cần dùng 25 gam dd NaOH 3,2%. CTCT của X là A. H 2 NC 3 H 6 COOH B. H 2 NC 2 H 4 COOH C. H 2 NC 3 H 5 (COOH) 2 D. (H 2 N) 2 C 3 H 4 (COOH) 2 Câu 91: Đốt cháy hoàn hoàn toàn chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO 2 0,56 lít N 2 (đều đo ở đktc) 3,15 gam H 2 O. khi cho X tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có muối H 2 NCH 2 COONa. CTCT thu gọn của X là A. H 2 NCH 2 CH 2 COOH B. H 2 NCH 2 COOC 3 H 7 C. H 2 NCH 2 COOC 2 H 5 D. H 2 NCH 2 COOCH 3 Câu 92: Este A được điều chế từ aminoaxit B CH 3 OH, dA/H 2 = 44,5. đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam A thu được 13,2gam CO 2 ; 6,3gam H 2 O 1,12 lít N 2 (đktc). CTCT của A là A. H 2 NCH 2 COOCH 3 B. H 2 NC 2 H 4 COOCH 3 C. H 2 NC 3 H 6 COOCH 3 D. H 2 NC 2 H 2 COOCH 3 Câu 93: Hợp chất X mạch hở có CT: C x H y O z N t . trong X có 15,7303%N 35,955%O. biết X tác dụng với dd HCl chỉ tạo ra muối RO z NH 3 Cl (HS rèn kĩ năng: là gốc hiđrocacbon) tham gia phản ứng trùng ngưng. CTCT của X là A. H 2 NC 2 H 4 COOH B. H 2 NCH 2 COOH C. H 2 NC 2 H 2 COOH D. H 2 NC 3 H 6 COOH Câu 94: Hợp chất X có CTPT trùng với CTĐGN vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. trong X có thành phan các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449%; 7,865%; 15,73% còn lại là oxi. Còn khi cho 4,45 gam X phản ứng với dd NaOH (vừa đủ) thu được 4,85 gam muối khan. CTCT của X là A. CH 2 =CH COONH 4 B. H 2 NC 2 H 4 COOH C. H 2 NCOOCH 2 CH 3 D. H 2 NCH 2 COOCH 3 Câu 95: Hợp chất CH 3 – NH – CH 2 CH 3 có tên đúng là A. Đimetylamin. B. EtylMetylamin. C. N-Etylmetanamin. D. Đimetylmetanamin. Google.com/+DạyKèmQuyNhơn 17

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER