Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 137: Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối là 89. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được hơi nước, 3mol CO 2 0,5mol N 2 . Biết rằng X là hợp chất lưỡng tính t/dụng được với nước Br 2 . X có CTCT là A. H 2 N-CH=CH-COOH. B. CH 2 =CH(NH 2 )COOH. C. CH 2 =CH-COONH 4 . D. CH 3 -CH(NH 2 )-COOH. Câu 138: Hai hợp chất hữu cơ X Y có cùng CTPT là C 2 H 7 NO 2 . Biết X + NaOH => A + NH 3 + H 2 O Y + NaOH => B + CH 3 -NH 2 + H 2 O. A B có thể là: A. HCOONa CH 3 COONa. B. CH 3 COONa HCOONa. C. CH 3 NH 2 HCOONa. D. CH 3 COONa NH 3 . Câu 139: X là một α-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH 2 một nhóm - COOH. Cho 14,5gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 18,15gam muối clorua của X. CTCT của X có thể là A. CH 3 CH(NH 2 )COOH. B. H 2 NCH 2 COOH. C.CH 3 CH 2 CH(NH 2 )COOH. D. CH 3 [CH 2 ] 4 CH(NH 2 )COOH. Câu 140: X là một α-aminoaxit. Cho 0,01mol X tác dụng vừa đủ với 80ml dd HCl 0,125M, sau đó đem cô cạn dd thu được 1,835gam muối. Phân tử khối của X là A. 174. B. 147. C. 197. D. 187. Câu 141: Cho các chất : (1)C 6 H 5 -NH 2 ; (2) C 2 H 5 NH 2 ; (3) (C 2 H 5 ) 2 NH; (4) NaOH; (5): NH 3 . Dãy được sắp xếp theo chiều tăng của lực bazơ là A. (1)< (5)< (2)< (3)< (4). B. (1)< (2)< (5)< (3)< (4). C. (1)< (5)< (3)< (2)< (4). D. (2)< (1)< (3)< (5)< (4). Câu 142: Để trung hòa 200ml dung dịch amino axit X cần 100g dung dịch NaOH 8%, cô cạn dung dịch được 16,3g muối khan. X có CTCT là A. NH 2 CH 2 CH 2 COOH. B. H 2 NCH(COOH) 2 . C. (H 2 N) 2 CHCOOH. D. H 2 NCH 2 CH(COOH) 2 . Câu 143: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C 2 H 8 O 3 N 2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A. 85 B. 68 C. 45 D. 46 Câu 144: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH 2 =CHCOONH 4 . B. H 2 NCOO-CH 2 CH 3 . C. H 2 NCH 2 COO-CH 3 . D. H 2 NC 2 H 4 COOH. Google.com/+DạyKèmQuyNhơn 22

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 145: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH 2 . Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. CTCT thu gọn của X là A. H 2 NCH 2 CH 2 COOH. B. H 2 NCH 2 COOH. C. CH 3 CH(NH 2 )COOH. D. CH 3 CH 2 CH(NH 2 )COOH. Câu 146: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2 H 7 NO 2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH đun nóng, thu được dd Y 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là : A. 8,9 gam. B. 15,7 gam. C. 16,5 gam. D. 14,3 gam. Câu 147: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO 2 , 0,56 lít khí N 2 (các khí đo ở đktc) 3,15 gam H 2 O. Khi X tác dụng với dd NaOH thu được s/p có muối H 2 N-CH 2 -COONa. CTCT thu gọn của X là A. H 2 N-CH 2 -COO-C 3 H 7 . B. H 2 N-CH 2 -COO-CH 3 . C. H 2 N-CH 2 -COO-C 2 H 5 . D. H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH. Câu 148: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit glucozơ là A. protit luôn chứa chức hiđroxyl. B. protit luôn chứa nitơ. C. protit luôn là chất hữu cơ no. D. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. Câu 149: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH đều tác dụng được với dung dịch HCl là A. X, Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T. Câu 150: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là A.. dd NaCl. B. dd HCl. C. Cu(OH) 2 /OH - . D. dd NaOH. Câu 151: Este A được điều chế từ amino axit B rượu metylic. Tỷ khối hơi của A so với hiđro là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9gam este A thu được 13,2gam khí CO 2 , 6,3gam H 2 O 1,12 lit N 2 (đktc). CTCT của A B là A. NH 2 -CH 2 -COOCH 3 NH 2 -CH 2 -COOH. B. NH 2 -CH 2 -CH 2 -COOCH 3 NH 2 -CH 2 -COOH C. CH 3 COOCH 3 NH 2 -CH 2 -COOH. D. NH 2 -CH 2 -COOH NH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH Câu 152: Cho quỳ tím o mỗi dung dịch hỗn hợp dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ ? (1) H 2 N - CH 2 - COOH (2) Cl - NH + 3 - CH 2 - COOH (3) NH 2 - CH 2 - COONa (4) H 2 N- CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )- COOH (5) HOOC- CH 2 -CH 2 -CHNH 2 - COOH A. (2), (4) B. (3), (1) C. (1), (5) D. (2), (5). Câu 153: Cho dung dịch chứa các chất sau: X 1 : C 6 H 5 - NH 2 ; X 2 : CH 3 - NH 2 ; X 3 : NH 2 - CH 2 – COOH; X 4 : HOOC-CH 2 -CH 2 -CHNH 2 COOH; X 5 : H 2 N- CH 2 -CH 2 -CH 2 -CHNH 2 COOH. Google.com/+DạyKèmQuyNhơn 23

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER