Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 11: Một hỗn hợp B chứa: 2,376g Ag; 3,726g Pb 0,306g Al o dung dịch Cu(NO 3 ) 2 . Sau phản ứng kết thúc thu được 6,046g chất rắn D. Tính % khối lượng các chất trong D. A. Ag= 39,3%, Cu = 26,42%, Pb= 34,24% B. Ag= 39%, Cu = 26 %, Pb= 35% C. Ag= 20%, Cu = 30%, Pb= 35%, Al =15% D. kết quả khác Câu 12: Cho hỗn hợp A gồm 1,4 gam Fe 0,24 gam Mg o 200 ml dung dịch CuSO 4 .Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 2,2 gam chất rắn. Nồng độ C M của dung dịch CuSO 4 là: A.0,25M B.0,32M C. 0,15M D. Đáp án khác Câu 13: Cho 4,58 gam hỗn hợp A gồm Zn, Fe Cu o cốc đựng 85 ml dung dịch CuSO 4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B kết tủa C. Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi được 6 gam chất rắn D. Thêm dung dịch NaOH dư o dung dịch B, lọc kết tủa thu được, rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 5,2 gam chất rắn E. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A (theo thứ tự Zn, Fe, Cu) là: A. 28,38%; 36,68% 34,94% B. 14,19%; 24,45% 61,36% C. 28,38%; 24,45% 47,17% D. 42,58%; 36,68% 20,74% Câu 14: Cho 1,36 gam bột Mg Fe o 200 ml dung dịch CuSO 4 . Sau phản ứng thu dung dịch X 1,84 gam kim loại. Cho X tác dụng với một lượng dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lọc thu kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,2 gam chất rắn. 1. Khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là: A. 0,48 g 0,88 g; B. 0,36 g 1 g. C. 0,24 g 1,12 g; D. 0,72 g 0,64 g. 2. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO 4 là: A. 0,1M; B. 0,15M; C. 0,3 M; D. 0,2M Câu 15: Mét hçn hîp A gåm bét hai kim lo¹i: Mg vµ Al. Cho hçn hîp A vµo dung dÞch CuSO 4 d•, phn øng xong cho toµn bé l•îng chÊt r¾n t¹o thµnh t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO 3 thÊy sinh ra 0,56 lÝt khÝ NO duy nhÊt. 1. ThÓ tÝch khÝ N 2 sinh ra khi cho hçn hîp A t¸c dông víi dung dÞch HNO 3 lo·ng d• lµ. Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,168 l B. 0,56 l C. 0,336 l D. 1,68 l 2. NÕu khèi l•îng cña hçn hîp lµ 0,765 g. Khèi l•îng cña Mg trong hçn hîp trªn lµ bao nhiªu. BiÕt c¸c phn øng xy ra hoµn toµn, c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë (®ktc). A. 0,36 g B. 0,405 g C. 0,24 g D. 0,525 g Câu 16: Cho 0,411 gam hçn hîp Fe vµ Al vµo 250 ml dung dÞch AgNO 3 0,12M. Sau khi phn øng xy ra hoµn toµn ®•îc chÊt r¾n A nÆng 3,324g vµ dung dÞch n•íc läc. Cho dung dÞch n•íc läc t¸c dông víi dung dÞch NaOH d• th× t¹o kÕt tu tr¾ng dÇn dÇn ho¸ n©u khi ®Ó ngoµi kh«ng khÝ.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn a) ChÊt r¾n A gåm c¸c chÊt A. Ag B. Ag, Fe C. Ag, Fe, Al D. A, B ®Òu ®óng b) TÝnh khèi l•îng Fe trong hçn hîp ban ®Çu. A. 0,168 g B. 0,084 g C. 0,243 g D. 0, 0405 g Câu 17: Cho hh gồm Fe Zn o dung dịch AgNO 3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là A. Fe(NO 3 ) 3 Zn(NO 3 ) 2 . B. Zn(NO 3 ) 2 Fe(NO 3 ) 2 . C. AgNO 3 Zn(NO 3 ) 2 . D. Fe(NO 3 ) 2 AgNO 3 . Câu 18: Cho hh bột gồm 0,48 g Mg 1,68 g Fe o dung dịch CuCl 2 , rồi khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thu được 3,12 g phần không tan X. Số mol CuCl 2 tham gia phản ứng là A. 0,03. B. 0,05. C. 0,06. D. 0,04. Câu 19: Cho hỗn hợp gồm 2,7 gam Al 2,8 gam Fe o 550 ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 43,2. B. 48,6. C. 32,4. D. 54,0. Câu 20: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO 4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn Z dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. Khối lượng (gam) Mg Fe trong X lần lượt là: A. 4,8 3,2. B. 3,6 4,4. C. 2,4 5,6. D. 1,2 6,8. Câu 21: Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm Cu Zn o 0,5 lít dung dịch FeCl 3 0,5M. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y 1,6 gam chất rắn Z. Cho Z o dung dịch H 2 SO 4 loãng không thấy khí bay ra. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KMnO 4 xM trong H 2 SO 4 . Giá trị của x là A. 0,250. B. 0,125. C. 0,200. D. 0,100. 4. HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG HỖN HỢP MUỐI Câu 1: Cho hỗn hợp chứa 0,05 mol Fe 0,03 mol Al tác dụng với 100 ml dung dịch Y gồm AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 có cùng nồng độ mol. Sau phản ứng thu được chất rắn Z gồm 3 kim loại. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,035 mol khí. Nồng độ mol của mỗi muối trong Y là: Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M. Câu 2: Hoà tan 5,64(g) Cu(NO 3 ) 2 1,7(g) AgNO 3 o H 2 O thu dung dịch X. Cho 1,57(g) hỗn hợp Y gồm bột Zn Al o X rồi khuấy đều. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu chất rắn E dung dịch D chỉ chứa 2 muối. Ngâm E trong dung dịch H 2 SO 4 (l) không có khí giải phóng. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp Y. A. Zn: 0,65 g, Al:0,92 g B. Zn: 0,975 gam, Al: 0,595 gam

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo trình toán cao cấp A1
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết