Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn C. Zn: 0,6 gam, Al: 0,97 gam D. Đáp án khác Câu 3: Cho 0,03 mol Al 0,05 mol Fe tác dụng với 100 ml dung dịch X chứa Cu(NO 3 ) 2 AgNO 3 . Sau phản ứng thu được dung dịch Y 8,12 gam chất rắn Z gồm 3 kim loại. Cho chất rắn Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít H 2 (đkc). Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính C M của Cu(NO 3 ) 2 AgNO 3 trong dung dịch X: A. 0,4M 0,2M B. 0,5M 0,3M C. 0,3M 0,7M D. 0,4M 0,6M Câu 4: Mét hçn hîp X gåm Al vµ Fe cã khèi l•îng 8,3g. Cho X vµo 1 lÝt dung dÞch A chøa AgNO 3 0,1M vµ Cu(NO 3 ) 2 0,2M. Sau khi phn øng kÕt thóc ®•îc r¾n B vµ dung dÞch C ®· mÊt mµu hoµn toµn. B hoµn toµn kh«ng tan trong dung dÞch HCl. a. Khèi l•îng cña B lµ: A. 10,8 g B. 12,8 g C. 23,6 g D. 28,0 g b. %Al vµ %Fe trong hçn hîp lµ A. 32,53% B. 48,8%. C. 67,47%. D. 51,2% c. LÊy 8,3g hçn hîp X cho vµo 1 lÝt dung dÞch Y chøa AgNO 3 vµ Cu(NO 3 ) 2 thu ®•îc chÊt r¾n D cã khèi l•îng lµ 23,6g vµ dung dÞch E (mµu xanh ®· nh¹t). Thªm NaOH d• vµo dung dÞch E ®•îc kÕt tña. §em kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l•îng kh«ng ®æi ®•îc 24g chÊt r¾n F. C¸c phn øng ®Òu xy ra hoµn toµn. Nång ®é mol cña AgNO 3 vµ Cu(NO 3 ) 2 trong dung dÞch Y lµ. A. 0,1M; 0,2M B. 0,1M; 0,3M C. 0,2M; 0,1M D. 0,3M; 0,1M Câu 5: Chia 1,5g hçn hîp bét Fe, Al, Cu thµnh hai phÇn b»ng nhau. a) LÊy phÇn 1 hoµ tan b»ng dung dÞch HCl thÊy cßn l¹i 0,2g chÊt r¾n kh«ng tan vµ cã 448ml khÝ bay ra (®ktc). TÝnh khèi l•îng Al trong mçi phÇn . A. 0,27 g. B. 0,54 g. C. 0.1836 g. D. 0.135 g. b) LÊy phÇn thø hai cho vµo 400ml dung dÞch hçn hîp AgNO 3 0,08M vµ Cu(NO 3 ) 2 0,5M. Sau khi kÕt thóc c¸c phn øng thu ®•îc chÊt r¾n A vµ dung dÞch B. 1. TÝnh khèi l•îng chÊt r¾n A: Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 4.372 g. B. 4.352 g. C. 3.712 g. D. 3.912 g. 2. TÝnh tæng nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch B: A. 0.4375 M B. 0.5275 M. C. 0.0375 M. D. 0.464M. Câu 6: Mét hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i: A (chØ cã ho¸ trÞ 2) vµ B (cã 2 ho¸ trÞ 2 vµ 3), cã khèi l•îng 18,4g. Khi cho X t¸c dông víi dung dÞch HCl th× X tan hÕt cho ra 11,2 lÝt (®ktc), cßn nÕu X tan hÕt trong dung dÞch HNO 3 cã 8,96l NO (®ktc) tho¸t ra. a) T×m mét hÖ thøc gi÷a khèi l•îng nguyªn tö cña A, B:

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 3A + 2B = 18,4 B. 2A + 3B = 18,4 C. 0,2A + 0.3B = 18.4 D. 0.3A + 0,2B = 18.4 b) BiÕt B chØ cã thÓ lµ Fe hoÆc Cr, vËy kim lo¹i A lµ: A. Mg. B. Zn. C. Ca. D. Pb. c) LÊy 9,2g hçn hîp X víi thµnh phÇn nh• trªn cho vµo 1 lÝt dung dÞch Y chøa AgNO 3 0,1M vµ Cu(NO 3 ) 2 0,15M. Phn øng cho ra chÊt r¾n C vµ dung dÞch D. Thªm NaOH d• vµo dung dÞch D ®•îc kÕt tña. §em nung kÕt tña nµy ngoµi kh«ng khÝ ®•îc chÊt r¾n E. 1. TÝnh khèi l•îng cña C: A. 23,2g. B. 32,2 g. C. 22,3 g. D. 3,22g. 2. TÝnh khèi l•îng cña E: A. 10 g. B. 9,6g. C. 14g. D. 13,2g. d) LÊy 9,2g hçn hîp X cïng víi thµnh phÇn nh• trªn cho vµo 1 lÝt dung dÞch Z chøa AgNO 3 ; Cu(NO 3 ) 2 (nång ®é cã thÓ kh¸c víi Y) th× dung dÞch G thu ®•îc mÊt mµu hoµn toµn phn øng cho ra chÊt r¾n F cã khèi l•îng 20g. Thªm NaOH d• vµo dung dÞch G ®•îc kÕt tña H gåm 2 hi®roxit nung H trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l•îng kh«ng ®æi cuèi cïng thu ®•îc chÊt r¾n K cã khèi l•îng 8,4g. Nång ®é mol cña AgNO 3 vµ Cu(NO 3 ) 2 trong dung dÞch Z theo thø tù trªn khi c¸c phn øng xy ra hoµn toµn lµ: A. 0,06M vµ 0,15M. B. 0,15M vµ 0,06M. C. 0,112M vµ 0,124M. D. 0,124M vµ 0,112M. Câu 7: Cã 5,56 gam hçn hîp A gåm Fe vµ mét kim lo¹i M (cã hãa trÞ kh«ng ®æi). Chia A lµm hai phÇn b»ng nhau. PhÇn I hßa tan hÕt trong dung dÞch HCl ®•îc 1,568 lÝt hi®ro. Hßa tan hÕt phÇn II trong dung dÞch HNO 3 lo·ng thu ®•îc 1,344 lÝt khÝ NO duy nhÊt vµ kh«ng t¹o ra NH 4 NO 3 . 1. X¸c ®Þnh kim lo¹i M vµ thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi l•îng Fe trong A. A. Al, 80.58%. B. Al, 19.42% C. Mg, 71,76%. D. Mg, 28,24%. 2. Cho 2,78 gam A t¸c dông víi 100ml dung dÞch B chøa AgNO 3 vµ Cu(NO 3 ) 2 thu ®•îc dung dÞch E vµ 5,84 gam chÊt r¾n D gåm 3 kim lo¹i. Cho D t¸c dông víi dung dÞch HCl d• ®•îc 0,448 lÝt hi®ro. Nång ®é mol c¸c muèi trong B lÇn l•ît lµ. (c¸c phn øng xy ra hoµn toµn vµ thÓ tÝch c¸c khÝ ®o ë ®ktc). A.0.4M 0.1M. B. 0.2M 0.4M. C. 0.4M vµ 0.2M D.0.1M vµ 0.4M. Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 8: Cho hçn hîp Mg vµ Cu t¸c dông víi 200ml dung dÞch chøa hçn hîp hai muèi AgNO 3 0,3M vµ Cu(NO 3 ) 2 0,25M. Sau khi phn øng xong, ®•îc dung dÞch A vµ chÊt r¾n B. Cho A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d•, läc lÊy kÕt tña ®em nung ®Õn khèi l•îng kh«ng ®æi ®•îc 3,6 gam hçn hîp hai oxit. Hoµ tan hoµn toµn B trong H 2 SO 4 ®Æc, nãng ®•îc 2,016 lÝt khÝ SO 2 (ë ®ktc). Khèi l•îng Mg vµ Cu trong hçn hîp ban ®Çu lÇn l•ît lµ: A. 0.64g vµ 0.84g. B. 1.28g vµ 1.68g. C. 0.84g vµ 0.64g. D. 1.68g vµ 1.28g. Câu 9: Hoµ tan 5,64gam Cu(NO 3 ) 2 vµ 1,70 gam AgNO 3 vµo n•íc ®•îc 101,43 gam dung dÞch A. Cho 1,57 gam bét kim lo¹i gåm Zn vµ Al vµo dung dÞch A råi khuÊy ®Òu. Sau khi c¸c phn øng xy ra hoµn toµn, thu ®•îc phÇn r¾n B vµ

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo trình toán cao cấp A1
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)