Views
1 year ago

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0BwixbaqeX0X2clltWm96SU51bEk/view?usp=sharing

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU

 • Page 2 and 3: 1 - oxit cacbon: CO, CO 2 . - - 4C
 • Page 4 and 5: 6 —C=C—C—O—H và trong X. H
 • Page 6 and 7: 6 1 Chú ý 4 1); oxi (2 3); haloge
 • Page 8 and 9: 9 2. Các VD10: CH 4 C 2 H 6 C 3 H
 • Page 10 and 11: E (A) H H H (B) H H H H—C—C—C
 • Page 12 and 13: 3 - - 1 VD3: 2 C H H O 2 3 C O 4 C
 • Page 14 and 15: -cacbon. 4 (a) C 3 H 8 . (b) C 3 H
 • Page 16 and 17: 1 4 A) B) oxi. C) halogen. D) 2 3 A
 • Page 18 and 19: 2. %O = 100% - (%C + %H + %N + …)
 • Page 20 and 21: 4 xH y O z ) n xH y O z thì công
 • Page 22 and 23: C mol CO 2 và 1,08 gam H 2 D 2SO 4
 • Page 24 and 25: xH y O z 2 và H 2 y z o y C x H y
 • Page 26 and 27: VD8: 2 2 2 C x H y , N 2 , O 2 V 1
 • Page 28 and 29: Chú ý 1 nH 2n+2 1. Các ankan : C
 • Page 30 and 31: 2 VD3: CH 3 —CH—CH 2 —CH 3 CH
 • Page 32 and 33: 3 Danh pháp ankan CTPT CTCT 1 CH 4
 • Page 34 and 35: Chú ý 9 (a) CH 3 —CH—CH 2 —
 • Page 36 and 37: 4 C—C và C—H không phân Anka
 • Page 38 and 39: 1 không A) B) C) 4. D) —C và C
 • Page 40 and 41: 3 xt C n H 2n+2 o C m H 2m + C q H
 • Page 42 and 43: L 2 và b gam H 2 (A) a = 3,36; b =
 • Page 44 and 45: • • • 1 nH 2n+2 + X 2 askt C
 • Page 46 and 47: 8 A) CH 4 . B) C 3 H 8 . C) C 4 H 1
 • Page 48 and 49: n P¦ (thùc tÕ) h% 100% n ban ®
 • Page 50 and 51: 3 3n 1 nH 2n+2 + O t o 2 nCO 2 + (n
 • Page 52 and 53:

  Chú ý C H n 2n 2 n n, VD6: 2 và

 • Page 54 and 55:

  Z 2 và 5,76 gam H 2 Chú ý A) 8,5

 • Page 56 and 57:

  1 A) B) C) D) 2 A) C n H 2n-2 (n 2)

 • Page 58 and 59:

  A A) B) C) D) B Anken CH 3 -CH=CH-C

 • Page 60 and 61:

  1 X 2 C=CY 1 Y 2 1 > X 2 và Y 1 >

 • Page 62 and 63:

  2 3 thì H 2 không VD2: 2 CH 3 -C

 • Page 64 and 65:

  3 nH 2n và H 2 C n H 2n + H 2 o C

 • Page 66 and 67:

  nH 2n-2 và H 2 qua 2 C n H 2n-2 +

 • Page 68 and 69:

  4 k k phân 2, trong HBr HBr VD5: C

 • Page 70 and 71:

  5 2 - C 4 VD9: nCH 2 =CH 2 etilen x

 • Page 72 and 73:

  6 2 k liên k 2. Y 2 A) 2,24. B) 4,

 • Page 74 and 75:

  2 2O/NH 3 thì TH1: 2H 2 TH2: 2H 2

 • Page 76 and 77:

  nH 2n-2 và H 2 qua 2 C n H 2n-2 +

 • Page 78 and 79:

  1 Ankan C n H 2n+2 Anken C n H 2n n

 • Page 80 and 81:

  2 xH y . xH y + x y o y O 2 xCO 2 +

 • Page 82 and 83:

  C 2 A) 0,2. B) 0,1. C) 0,05. D) 0,0

 • Page 84 and 85:

  1 6H 6 . H H C C C H H C C C H H Ch

 • Page 86 and 87:

  4 7H 8 là A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

 • Page 88 and 89:

  A) C 6 H 5 -CH(CH 3 ) 2 . B) C 6 H

 • Page 90 and 91:

  G không A) 4. B) 4. C) 2 và H 2 O

 • Page 92 and 93:

  5 Stiren và naphtalen CH=CH 2 Stir

 • Page 94 and 95:

  1 Vòng (1 + 1 (1 + 2 ) k = 1 k = 1

 • Page 96 and 97:

  6 (a) C 3 H 7 NH 2 . (b) H 2 NCH 2

 • Page 98 and 99:

  1 R—G VD1: Trong C 6 H 5 CH 2 OH

 • Page 100 and 101:

  2 • VD3: CH 3 CH 2 OH, CH 3 COOH,

 • Page 102 and 103:

  VD11: 2H 3 O. Hãy xác 2H 3 O) n h

 • Page 104 and 105:

  1 Chú ý halogen VD1: CH 3 CH 2 CH

 • Page 106 and 107:

  3 o t ROH + NaX. CH 2 =CH-CH 2 - CH

 • Page 108 and 109:

  4 - - - - ROH + HX RX + H 2 O VD7:

 • Page 110 and 111:

  4 A) CH 2 =CH-CH 2 OH. B) CH 3 CH 2

 • Page 112 and 113:

  3 Danh pháp Tên - Tên VD3: CH 3

 • Page 114 and 115:

  5 o ) = V V ETANOL (nguyªn chÊt)

 • Page 116 and 117:

  1 (a) CH 3 OH + Na (b) CH 3 OH + Na

 • Page 118 and 119:

  2 Chú ý - CH-OH thành C=O. RCH 2

 • Page 120 and 121:

  4 - nH 2n + H 2 O H C n H 2n+1 OH -

 • Page 122 and 123:

  1 2 A) 1. B) 2. C) 3. D) 2 A là A)

 • Page 124 and 125:

  2 2 Ancol + Na m (m + m ) m H2 anco

 • Page 126 and 127:

  2SO 4 H SO (®Æc) 2 4 • o R 2 O

 • Page 128 and 129:

  3 • • • C n H 2n+2 O + CuO o

 • Page 130 and 131:

  1 O 2 Ancol o 2 < H 2 t O 2 Ancol o

 • Page 132 and 133:

  3 17,92 lít O 2 gam Cu(OH) 2 A) 9,

 • Page 134 and 135:

  2 H2SO 4 (®Æc) o 130 140 C R 2 O

 • Page 136 and 137:

  Phenol 1 Phenol: nhóm OH liên nh

 • Page 138 and 139:

  Phenol 2 — O O O O • • • 3

 • Page 140 and 141:

  Phenol 4 - phenol VD4: 2 C 6 H 5 OH

 • Page 142 and 143:

  Phenol 5 NaOH (d−) HCl C 6 H 5 Cl

 • Page 144 and 145:

  4 A) CH 2 =CH-CHO. B) HOC-CHO. C) C

 • Page 146 and 147:

  C (a) CH 3 CHO. (c) CH 2 =CH-CHO. (

 • Page 148 and 149:

  J -1-ol? A) CH 2 =CH-CH 2 OH. B) CH

 • Page 150 and 151:

  Chú ý R 2O/NH 3 ? A) Ancol etylic

 • Page 152 and 153:

  6 VD10: CH 3 CH 2 OH + CuO CH 3 CHO

 • Page 154 and 155:

  • • 2 a R(CH 2 OH) a + aNa R(CH

 • Page 156 and 157:

  2 RCHO + Ag 2 O NH3 o t RCOOH + 2Ag

 • Page 158 and 159:

  n n Ag an®ehit a + 2aAg 2a. NH3 o

 • Page 160 and 161:

  TH1: n n Ag hçn hîp 2 TH2: n Ag 2

 • Page 162 and 163:

  3 • nCO 2 H2O • n n n CO2 an®e

 • Page 164 and 165:

  Chú ý O —C——OH 1 - - O —C

 • Page 166 and 167:

  8 (a) (b) (c) (d) A) C n H 2n-2 O 2

 • Page 168 and 169:

  I A) CH 3 COOH, C 2 H 5 OH, HCOOH,

 • Page 170 and 171:

  O 2H 5 OH (Y); CH 3 COOH (Z); C 6 H

 • Page 172 and 173:

  2 (HCl, H 2 SO 4 -COO- (nhóm O o H

 • Page 174 and 175:

  8 2? A) CH 3 CH 2 COOH. B) CH 3 COO

 • Page 176 and 177:

  1 VD1: CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa

 • Page 178 and 179:

  • • 2O 2 m m m m n H2O axit ki

 • Page 180 and 181:

  - -OH (phenol). - - A A) 0,01 và 0

 • Page 182 and 183:

  F 3 2H 5 OH (có H 2 SO 4 làm thà

 • Page 184 and 185:

  2 2 2 và 0,2 mol H 2 A) HCOOH và

 • Page 186 and 187:

  A 2 và z mol H 2 O (z = y - 3 y mo

 • Page 188 and 189:

  G 2 2 A) C 2 H 4 O 2 và C 3 H 4 O

 • Page 190 and 191:

  2 A) HCOOH. B) (COOH) 2 . C) (COOCH

 • Page 192 and 193:

  2 Danh pháp RCOOH RCOO + H + VD3:

 • Page 194 and 195:

  3 Nhóm -COOH Nhóm -COO- 2O H 2 Kh

 • Page 196 and 197:

  Chú ý VD6: CH 3 COOCH=CH 2 + NaOH

 • Page 198 and 199:

  O R—C—O— R' hay RCOOC 6 H 4 R

 • Page 200 and 201:

  1 2 VD1: RCOOR' + NaOH RCOONa + R'O

 • Page 202 and 203:

  • TH1: • TH2: 8 A) CH 3 COOCH 3

 • Page 204 and 205:

  R(COOR') a + aNaOH R(COONa) a + aR'

 • Page 206 and 207:

  2 • TH1: 1). • TH2: bão hòa k

 • Page 208 and 209:

  1 VD1: X < M Y dùng 6,16 lít khí

 • Page 210 and 211:

  2 VD2: 2 2 và 18,9 gam H 2 O. Y <

 • Page 212 and 213:

  D (dư) th ình t ình OH) 2 A) CH

 • Page 214 and 215:

  1 lipit là axit béo. O CH 2 —O

 • Page 216 and 217:

  2 VD2: • • axit no axit không

 • Page 218 and 219:

  D Cho các este: etyl fomat (1), vi

 • Page 220 and 221:

  J A) 4,8. B) 7,2. C) 6,0. D) 5,5. K

 • Page 222 and 223:

  www.tuhoc.edu.vn 2 Monosaccarit là

 • Page 224 and 225:

  www.tuhoc.edu.vn 3 6H 12 O 6 6 5 4

 • Page 226 and 227:

  www.tuhoc.edu.vn G RCHO + Br 2 + H

 • Page 228 and 229:

  www.tuhoc.edu.vn M Fructozơ v ng

 • Page 230 and 231:

  1 Đisaccarit là: A) nhóm cacbohi

 • Page 232 and 233:

  D X, Y, Z có tính ch t như sau:

 • Page 234 and 235:

  2 6H 10 O 5 ) n . • (C 6 H 10 O 5

 • Page 236 and 237:

  T A) B) C) D) 3 trong NH 3 . U khô

 • Page 238 and 239:

  1 AgNO 3 /NH 3 Ag Ag Ag X X brom br

 • Page 240 and 241:

  5 Chú ý A) 6,480. B) 9,504. C) 8,

 • Page 242 and 243:

  B 2 Ca(OH) 2 A) 550. B) 810. C) 650

 • Page 244 and 245:

  L A) 30. B) 10. C) 21. D) 42. M 3 3

 • Page 246 and 247:

  6 A) C n H 2n N. B) C n H 2n+1 N. C

 • Page 248 and 249:

  3 Chú ý — 4 - hóa Chú ý Amin

 • Page 250 and 251:

  5 2 / HCl). 2 - 2 - 2 NH 2 NH 2 Br

 • Page 252 and 253:

  www.tuhoc.edu.vn HNO 2 2 1 C x H y

 • Page 254 and 255:

  www.tuhoc.edu.vn 2 2, H 2 O và N 2

 • Page 256 and 257:

  www.tuhoc.edu.vn E 2 và H 2 2 : H

 • Page 258 and 259:

  www.tuhoc.edu.vn VD5: A) CH 4 và C

 • Page 260 and 261:

  www.tuhoc.edu.vn 1 VD1: H 2 N-CH 2

 • Page 262 and 263:

  www.tuhoc.edu.vn A (a) axit 2-amino

 • Page 264 and 265:

  www.tuhoc.edu.vn I A) H 3 N + −CH

 • Page 266 and 267:

  www.tuhoc.edu.vn 3 R (COOH) a (NH 2

 • Page 268 and 269:

  www.tuhoc.edu.vn 4 - Amino axit: H

 • Page 270 and 271:

  www.tuhoc.edu.vn m 3H 9 O 2 3. 2. 4

 • Page 272 and 273:

  www.tuhoc.edu.vn 1 A) 1, 1. B) 2, 1

 • Page 274 and 275:

  www.tuhoc.edu.vn 2 R (COOH) a (NH 3

 • Page 276 and 277:

  www.tuhoc.edu.vn 1 bão hòa Amino

 • Page 278 and 279:

  www.tuhoc.edu.vn 2 VD2: C 2 H 7 NO

 • Page 280 and 281:

  www.tuhoc.edu.vn VD4: 3H 9 O 2 X l

 • Page 282 and 283:

  www.tuhoc.edu.vn F A) C 2 H 5 O 2 N

 • Page 284 and 285:

  Peptit và Protein 2 H 2 N-CH 2 -CO

 • Page 286 and 287:

  Peptit và Protein 8 thì thu A) 1.

 • Page 288 and 289:

  Peptit và Protein L A) 1,46. B) 1,

 • Page 290 and 291:

  1 VD1: nCH 2 =CH 2 o —CH 2 -CH 2

 • Page 292 and 293:

  3 • • - - -CO-NH-. VD4: nCH 2

 • Page 294 and 295:

  4 2O). -OH, -NH 2 , -COOH. VD: HO-(

 • Page 296 and 297:

  1 CH 2 =CH— nCH 2 =CH—X xt o t

 • Page 298 and 299:

  2 H 2 N-(CH 2 ) a -COOH (a = 6, 7)

 • Page 300 and 301:

  D - -6,6; A) 5. B) 4. C) 2. D) 3. E

 • Page 302 and 303:

  • Polietilen (PE) • Polistiren

 • Page 304 and 305:

  1 Chú ý xt o t ,p (-A-) n thì n

 • Page 306 and 307:

  1, h 2 , h 3 , …, h n B C h h h h

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo trình toán cao cấp A1
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán THPT Ngô Long Hậu
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC