Issue 235

theasianindependent

08/06/2017 - 21/06/2017

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

¬Δapple≈È ÁΔ √ß√Á

”⁄ ◊ØÒΔÏ≈appleΔ

«‘apple≈ÈÕ ¬Δapple≈È ÁΔ √ß√Á ”⁄

◊ØÒΔÏ≈appleΔ ‘Ø¬Δ ‘À, «‹√ «Ú⁄ «ÂßÈ

ÒØ’ ˜÷ÓΔ ‘Ø ◊¬∂ ‘È, «‹È∑≈∫ «Ú⁄

ÁØ ¡≈Ó Ù«‘appleΔ ‘È, ‹Ø √ß√Á Á∂

ÁappleÙ’ √È Â∂ «¬’ √∞appleμ«÷¡≈

’appleÓ⁄≈appleΔ ˜÷ÓΔ ‘Ø«¬¡≈ ‘À

¬Δapple≈È ÓΔ‚Δ¡≈ Ó∞Â≈«Ï’ ’¬Δ

‘«Ê¡≈appleÏßÁ «Ú¡’ÂΔ √ß√Á Á∂

¡ßÁapple ‘È ¿∞Ê∂ ‘Δ «¬‘ ÚΔ «appleÍØapple‡≈∫

‘È «’ ¬Δapple≈È Á∂ √≈Ï’≈ Ë≈apple«Ó’

È∂Â≈ ¡≈«¬¡≈ÂØÒ≈‘ ÷∞Ó∂È∂¬Δ ÁΔ

Áapple◊≈‘ ”⁄ ÚΔ ◊ØÒΔÏ≈appleΔ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ

Ïz«‘Óß‚ ”⁄ «Ó«Ò¡≈

√Ì ÂØ∫ ◊appleÓ ◊z«‘

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ «Ú«◊¡≈È’≈∫ È∂ √Ì

ÂØ∫ ◊appleÓ ◊ë‘ ÁΔ ÷Ø‹ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ

«¬‘ Ïz«‘Óß‚ Á∂ «˜¡≈Á≈Âapple

Â≈«apple¡≈∫ ÂØ∫ ÚΔ

◊appleÓ ‘ÀÕ ÈÚ≈∫

◊z«‘ √≈‚Δ

ËappleÂΔ ÂØ∫ FE@

Íz’≈Ù √≈Ò Á±apple

‘ÀÕ ÷Ø‹’appleÂ≈Ú≈∫ ¡È∞√≈apple

Ïz«‘√ÍÂΔ Úapple◊≈ «Ú÷≈¬Δ Á∂‰

Ú≈Ò≈ «¬‘ ◊z«‘ «¬’ «ÚÙ≈Ò Â≈apple∂

’∂Ò‡-I ÁΔ Í«apple’appleÓ≈ ’appleÁ≈ ‘À

«¬√ ”⁄ ‚∂„ «ÁÈ Á≈ Ú’Â

Òμ◊Á≈ ‘ÀÕ ’∂Ò‡-IÏΔ È≈Ó’ «¬√

◊z«‘ ”Â∂ «ÁÈ Á≈ ¿∞μ⁄ Â≈ÍÓ≈È

D.CBF «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√ apple«‘ßÁ≈

‘ÀÕ «¬√ Ú‹∑≈ È≈Ò «¬√ ◊z«‘ ȱß

«˜¡≈Á≈Âapple Â≈«apple¡≈∫ È≈ÒØ∫ ◊appleÓ

’apple≈apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Á≈

Â≈ÍÓ≈È √±apple‹ ÂØ∫ ’∂ÚÒ IBF

«‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√ ÿμ‡ ‘ÀÕ ’∂Ò‡-

IÏΔ «‹√ Â≈apple∂ ÁΔ Í«apple’appleÓ≈ ’appleÁ≈

‘À ¿∞√ ÂØ∫ ¡Ò‡apple≈ Ú≈«¬Ò‡

appleÀ‚Δ¬∂ÙÈ «¬ßÈ≈ Â∂˜ ‘À «’ Ù≈«¬Á

«¬‘ ◊z«‘ Ú≈Ù«Í ‘Ø «apple‘≈

‘ج∂◊≈Õ «¬√∂ ’≈appleÈ «¬√ Á∂ «Íμ¤∂

◊À√ ÁΔ Í±¤ «‹‘Δ «Ú÷≈¬Δ «ÁßÁΔ ‘À

‹Ø ˱Ӓ∂± Úapple◊≈ «ÁÃÙ ÍÀÁ≈ ’appleÁΔ

‘À «¬√ ◊z«‘ Á≈ ÚΔappleÚ≈apple ÁΔ

Â∞ÒÈ≈ ”⁄ Â≈∫ ÁzÚÓ≈È B.H ◊∞‰≈

«˜¡≈Á≈ ‘À Ízß± ÿ‰ÂÚ ¡μË≈

‘ÀÕ ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ ˙‘Δ˙

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ÍzØÎÀ√apple √’≈‡

◊∞‚Δ È∂ «’‘≈ «’ ÁzÚÓ≈È ”Â∂

¡≈Ë≈apple ͫappleÌ≈Ù≈ «‘ «¬‘

◊z«‘ ‘À ‘≈Ò≈∫«’ «¬√ Á≈

Ú≈Â≈ÚappleÈ Ô’ΔÈÈ «’√∂ Á±√apple∂

◊z«‘ ÁΔ Â∞ÒÈ≈ “⁄ ¡Òμ◊ ‘ÀÕ

ÓæË ÍÃÁ∂Ù ”⁄ «’√≈È ¡øÁØÒÈ ‘Ø«¬¡≈ «‘ø√’, F ÓΩª

Ì∞Í≈ÒÕ ÓμË ÍzÁ∂Ù Á∂ ÓßÁ√Ωapple «Ú⁄

¡≈Í‰Δ¡≈∫ Óß◊≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ ÏΔÂ∂ ’¬Δ

«ÁÈ≈∫ ÂØ∫ ÍzÁappleÙÈ ’apple apple‘∂ «’√≈È≈∫

”Â∂ Í∞«Ò√ È∂ ¡μ‹ ◊ØÒΔÏ≈appleΔ ’apple

«ÁμÂΔ «‹√ ’≈appleÈ F «’√≈È≈∫ ÁΔ

ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ ‹Á«’ ’¬Δ ‘Øapple ˜÷ÓΔ

‘Ø ◊¬∂ Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÙÚapple≈‹ «√ßÿ

⁄Ω‘≈È È∂ ‘ß◊≈ÓΔ ÓΔ«‡ß◊ Ï∞Ò≈ ’∂

«¬√ ÿ‡È≈ ÁΔ «È¡≈«¬’ ‹≈∫⁄ Á∂

¡≈Á∂Ù «ÁμÂ∂ ‘È Õ ‹Á«’ «‘ß√≈ ȱß

Ú∂÷«Á¡≈∫ ‘Ø«¬¡≈ Íz√≈ÙÈ ÚμÒØ∫

«ÍÍÒΔ¡≈ Óß‚Δ Í∞«Ò√ Á∂ Ê≈‰≈

÷∂Âapple Á∂ ’¬Δ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Ú⁄

’apple«Î¿± Ò◊≈ «ÁμÂ≈ ‘À ¡Â∂ «˜Ò∑∂ Á∂

‘ØappleÈ≈∫ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Ú⁄ ÚΔ Ë≈apple≈

ADD Ò◊≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple Ï≈¬Δ ÌappleÙÈ≈Ê

«¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ÍzÁappleÙÈ ’apple apple‘∂

«’√≈È≈∫ ”Â∂ Í∞«Ò√ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

◊ØÒΔÏ≈appleΔ «Ú⁄ F «’√≈È≈∫ ÁΔ ÓΩÂ

‘Ø ◊¬Δ Õ ÓßÁ√Ωapple Á∂ ’∞ÒÀ’‡apple

√ÚÂßÂapple ’∞Ó≈apple È∂ «’√≈È≈∫ Á∂ Ó≈apple∂

‹≈‰ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ‘À Õ

ÍzÁappleÙÈ’≈appleΔ ÏΔÂΔ Á∂apple apple≈ ÂØ∫ ‘Δ

ÌßÈ ÂØÛ Â∂ ÍÊapple≈¡ ’apple apple‘∂ √È,

√«ÊÂΔ È±ß ’≈ϱ «Ú⁄ ’appleÈ Ò¬Δ

Í∞«Ò√ È∂ ’appleΔÏ AA Ú‹∂ ◊ØÒΔÏ≈appleΔ

’ΔÂΔ Õ Ó≈apple∂ ◊¬∂ «’√≈È≈∫ «Ú⁄Ø∫

«ÂßÈ ÁΔ Í¤≈‰ ÍẕÒ≈Ò Í≈‡ΔÁ≈apple,

’Èμ¬Δ¡≈Ò≈Ò Í≈‡ΔÁ≈apple ¡Â∂ ÏÏÒ±

Í≈‡ΔÁ≈apple Ú‹Ø∫ ‘Ø¬Δ ‘À Õ ˜÷ÓΔ¡≈∫ ȱß

«¬ßÁΩapple Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ ¡ÎÚ≈‘≈∫ ȱß

appleØ’‰ Á∂ Ò¬Δ ÓßÁ√Ωapple, appleÂÒ≈Ó,

¿∞‹ÀÈ ¡Â∂ ÈΔÓ⁄ «˜«Ò∑¡≈∫ «Ú⁄

«¬ß‡appleÈÀμ‡ ¡Â∂ ÙØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈

√∂Ú≈Ú≈∫ ”Â∂ appleØ’ Ò◊≈ «ÁμÂΔ ‘À Õ

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ Íμ¤ÓΔ ÓμË ÍzÁ∂Ù

«Ú⁄ «’√≈È ¡≈Í‰Δ¡≈∫ «‹‰√≈∫ Á∂

Ú≈‹Ï Ì≈¡ Á∂‰ Â∂ ‘Øapple Óß◊≈∫ Ò¬Δ

A ‹±È ÂØ∫ ÍzÁappleÙÈ ’apple apple‘∂ ‘È, Ízß±

¡μ‹ «¬√ ÍzÁappleÙÈ È∂ «‘ß√’ apple±Í

Ë≈appleÈ ’apple «Ò¡≈ Õ ◊ØÒΔÏ≈appleΔ «Ú⁄

«’√≈È≈∫ ÁΔ ÓΩ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄

«’√≈È √ßÿappleÙ ’Ó∂‡Δ È∂ «’‘≈ «’

◊ØÒΔ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ ”Â∂

’ÙÓΔapple Ó∞μÁ∂ ”Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ È≈’≈Ó apple‘Δ : √ØÈΔ¡≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ È∂ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ”Â∂ Ì≈apple ÁΔ ¡≈ÂÓ≈ ¡Â∂

«¬√ Á∂ Ó±Ò «Ú⁄≈apple 鱧 ÷ÂÓ ’appleÈ

Á≈ ÁØÙ Ò◊≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ÓØÁΔ

√apple’≈apple Á∂Ù Á∂ √Ó≈«‹’ ¡Â∂

¡≈apple«Ê’ Â≈‰∂-Ï≈‰∂ 鱧 ÂÏ≈‘ ’apple

apple‘Δ ‘À Õ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È √ØÈΔ¡≈

◊≈∫ËΔ È∂ ¡≈Í‰Δ «apple‘≈«¬Ù ”Â∂ √μÁΔ

’≈∫◊apple√ Úapple«’ß◊ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÏÀ·’

”⁄ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂ C √≈Ò≈∫ ȱß

«Èapple≈Ù≈‹È’ Áμ√«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

«’√≈È≈∫, Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ¡Â∂ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple

”Â∂ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple Á∂ Ó∞μÁ∂ ”Â∂ √apple’≈apple

Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ È≈’≈Ó apple‘Δ ‘À Õ √ØÈΔ¡≈

◊≈∫ËΔ È∂ √apple’≈apple 鱧 «ÈÙ≈È≈

ω≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ C √≈Ò≈∫ ”⁄

‘Δ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ÁΔ Ê≈∫ «‘ß√≈ ¡Â∂

√«‘‰ÙΔÒÂ≈ ÁΔ Ê≈∫ ¿∞’√≈‘‡ ÒÀ

Ò¬Δ ‘À Õ ’ÙÓΔapple Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ’∂∫Áapple ”⁄

appleμ÷«Á¡≈∫ √ØÈΔ¡≈ È∂ «’‘≈ «’

ÓΩ‹±Á≈ ’∂∫Áapple ¡Â∂ apple≈‹ √apple’≈apple È∂

√Ê≈È’ ÒØ’≈∫ ÷≈√ ÂΩapple ”Â∂

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ÂØ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Á±apple

’apple «Ò¡≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

Í«‘Ò≈∫ ¿∞Ê∂ (‹ßÓ±-’ÙÓΔapple ”⁄)

¡ÓÈ √Δ, ‘∞‰ ‡’apple≈¡, ‰≈¡

¡Â∂ ‚apple ‘À Õ √apple’≈apple Á∂ ÌÛ’≈¿±

¬∂‹ß‚∂ È∂ «¬ßÈ∂ √≈Ò≈∫ ÂØ∫ √ÁÌ≈ÚÈ≈

¡Â∂ Âappleμ’Δ Ò¬Δ ’ΔÂ∂ ’ßÓ È±ß ÷ÂÓ

’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ √ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ È∂

È؇ÏßÁΔ Á≈ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ «˜’apple

’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ‘≈Ò∂ Âμ’

√apple’≈apple «¬‘ Áμ√‰ ”⁄ È≈’≈Ó apple‘Δ

‘À «’ «¬√ È≈Ò «’ßÈ≈ ÍÀ√≈

√apple’±Ò∂ÙÈ ”⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À Õ ÓΔ«‡ß◊

”⁄ ÓΩ‹±Á √≈Ï’≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‚≈:

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ, ‹Ø «¬’

¡appleÊÙ≈√ÂappleΔ ÚΔ ‘È, È∂ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ

鱧 √apple’≈apple ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ

¡√ÎÒÂ≈ ’apple≈apple «ÁμÂ≈ Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ¡appleÊ⁄≈apple≈ «√appleÎ √apple’≈appleΔ

÷apple⁄∂ Á∂ «¬’ «¬ß‹‰ ”Â∂ ⁄μÒ «apple‘≈

‘À ¡Â∂ «Èμ‹Δ ÷∂Âapple Á∂ «ÈÚ∂٠ȱß

fi‡’≈ Òμ◊≈ ‘À Õ

Gurmehar joins drive on freedom of expression

Jalandhar : Delhi University student and

martyr’s daughter Gurmehar Kaur today said the

country was facing tough times in view of

curbs on freedom of speech and expression

with regard to both press and students.She

was in the city to announce her

alignment with Future Talent Society – a

students’ group which will hold a national

conclave on “Responsible Freedom of

Expression”. Asked whether she thought that the

country faced an “undeclared emergency”, she

said, “I agree to the statement to some extent

because if a student’s questioning of violence

against a 17-year-old can be blown up into such

a huge issue, then we are living in a tough

time.” Trolled for her video questioning

the ABVP, Gurmehar has ever since been

celebrated as a champion for the freedom

of speech. Terming it a national students’

movement, society president Gautam Seth

said, “The aim of the conclave is to make

the forces, working to rob us of our freedom,

aware that we are free and our freedom can’t be

snatched by anyone.

‘μ«Â¡≈ Á≈ Ó∞’μÁÓ≈ ⁄μÒ∂ ¡Â∂ Ó≈apple∂

◊¬∂ «’√≈È Á∂ Í«appleÚ≈apple 鱧 √apple’≈appleΔ

ÈΩ’appleΔ Á∂ È≈Ò ‘Δ BE Òμ÷ Á≈

Ó∞¡≈Ú˜≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ ‹Á«’ √±Ï∂

Á∂ ◊z«‘ ÓßÂappleΔ Ì∞Í∂∫Áapple «√ßÿ È∂

Í∞«Ò√ ÚμÒØ∫ «’√≈È≈∫ ”Â∂ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

◊ØÒΔÏ≈appleΔ ÁΔ ◊μÒ È±ß È’≈«apple¡≈ ‘À

Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «’√≈È≈∫ ÁΔ ÓΩÂ

«’√ Âapple∑≈∫ ‘جΔ, «¬√ √ÏßËΔ ‹≈∫⁄ Á∂

¡≈Á∂Ù «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È Õ Áμ√‰ÔØ◊

‘À «’ ÓμË ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ «’√≈È≈∫ Á∂

¡ßÁØÒÈ È±ß ÒÀ ’∂ Á∞«⁄μÂΔ Ú≈ÒΔ

√«ÊÂΔ ‘À Õ Ì≈appleÂΔ «’√≈È √ßÿ (ÏΔ.

’∂. ¡À√.) ¡Â∂ ÓμË ÍzÁ∂Ù «’√≈È

√ÀÈ≈ È∂ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

«ÙÚapple≈‹ ⁄Ω‘≈È È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ Á∂

Ï≈¡Á ¡ßÁØÒÈ È±ß ÷ÂÓ ’appleÈ Á≈

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ √Δ, Ízß± apple≈Ù‡appleΔ

«’√≈È Ó˜Á±apple √ßÿ Úapple◊∂ ‘Øapple

√ß◊·È ¡‹∂ ÚΔ ¡ßÁØÒÈ ’apple apple‘∂

‘È Õ «¬√∂ ÁΩapple≈È ‘Δ ÓßÁ√Ωapple «Ú⁄

«‘ß√≈ ÌÛ’ ◊¬Δ Õ apple≈Ù‡appleΔ «’√≈È

Ó˜Á±apple √ßÿ È∂ Ï∞μËÚ≈apple 鱧 √±Ï∂ ”⁄

ÏßÁ Á≈ √μÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ

London : More than 130

imams in Britain refused to

offer Islamic burials to the

three London Bridge attackers

who killed seven people and

wounded 50 others.

"We will not perform the traditional

Islamic funeral prayer

for the perpetrators and we also

urge fellow imams and religious

authorities to withdraw

such a privilege," the Muslim

leaders said on Monday in a

statement posted on the social

media. The statement added:

"This is because such indefensible

actions are completely at

odds with the lofty teachings of

Islam."

Religious leaders of all

backgrounds condemned the

attack which killed seven and

injured 47 on Saturday evening

when three men rammed a

rental van into pedestrians on

London Bridge and then randomly

stabbed revellers near

Borough Market.

A panel of speakers at the

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚμÒØ∫

Ó∞¡≈Ú˜∂ Á≈ ¡ÀÒ≈È

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÙÚapple≈‹ «√ßÿ ⁄Ω‘≈È

È∂ «ÓÃÂ’ «’√≈È≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple’

ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 A-A ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ¡Â∂

◊ßÌΔapple apple±Í È≈Ò ˜÷ÓΔ¡≈∫ Á∂

Ó∞¯Â «¬Ò≈‹ Á∂

È≈Ò E-E Òμ÷

apple∞ͬ∂ Ó∞¡≈Ú˜∂

Ú‹Ø∫ Á∂‰ Á≈

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘À

Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

«ÙÚapple≈‹ ⁄Ω‘≈È

È∂ «’‘≈ «’ ’≈∫◊apple√ √≈«‹Ù Á∂

«‘ «‘ß√≈ 鱧 ÚË≈ apple‘Δ ‘À Õ

’≈∫◊apple√ Á∂ ¿∞Í ÍzË≈È apple≈‘∞Ò

◊≈∫ËΔ È∂ ÿ‡È≈ ÁΔ «ÈßÁ≈

’apple«Á¡≈∫ Ì≈‹Í≈ ”Â∂ √Ú≈Ò

¿∞·≈«¬¡≈ ’Δ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ Á∂ “«È¿± «¬ß‚Δ¡≈” «Ú⁄

¡ßÈÁ≈Â≈Ú≈∫ 鱧 ‘μ’ Óß◊‰ ”Â∂

◊ØÒΔ «ÓÒÁΔ ‘À Õ

Over 130 imams

refuse to bury

London attackers

East London Mosque said they

would work to combat extremists'

"twisted narrative and their

perversion" of religion, the

Independent reported.

"Once again we come

together, to stand united against

those who try to divide us,"

said the Chairman of East

London Mosque and London

Muslim Centre, Muhammad

Habibur-Rahman.

"The cold-blooded murder

of innocent people in London

on Saturday evening will not

succeed in driving us apart."

Worshippers at a mosque

attended by one of the attackers

condemned the "evil" atrocity

as investigations continued into

their background and links.

Police named all the three

attackers as Pakistan-born

Briton Khuram Butt (27),

Moroccan-Libyan pastry chef

Rachid Redouane (30) and

Youssef Zaghba, a 22-year-old

Italian national of Moroccan

descent.


2 08/06/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Í∞Ò≈Û ÚμÒ «¬μ’ ‘Øapple √¯Ò ¿∞‚≈‰

√zΔ‘appleΔ’Ø‡≈ (¡≈∫Ëapple≈ ÍzÁ∂Ù)Õ Ì≈apple È∂ ¡≈͉∂

√Ì ÂØ∫ Ì≈appleΔ apple≈’∂‡ ‹Δ¡À√¡ÀÒÚΔ ¡ÀÓ’∂C-‚ΔA ȱß

√¯ÒÂ≈ͱappleÚ’ Á≈◊ ’∂ ¡μ‹ «¬«Â‘≈√ «√apple‹

«ÁμÂ≈Õ «¬√ DC.DC ÓΔ‡apple ÒßÓ∂ apple≈’∂‡ È∂ «¬μÊ∂

√ÂΔÙ ËÚÈ Í∞Ò≈Û ’∂∫Áapple Á∂ Á±‹∂ Ò≈∫⁄ ÍÀ‚ ÂØ∫

Ù≈ÓΔ∫ E.BH Ú‹∂ ¿∞‚≈‰ ÌappleΔÕ «¬‘ Í∞Ò≈Û Ú≈‘È

Á∂Ù Á≈ ‘∞‰ Âμ’ Á≈ √Ì ÂØ∫ Ì≈appleΔ √ß⁄≈apple ¿∞Í◊z«‘

‹Δ√À‡-AI ÒÀ ’∂ «◊¡≈Õ Í∞Ò≈Û Ú≈‘È È∂ ¿∞‚≈‰

ÌappleÈ ÂØ∫ AF «Ó߇ Ï≈¡Á CACF «’ÒØ Ú˜ÈΔ

¿∞Í◊z«‘ 鱧 Í∞Ò≈Û ÍßË ¿∞Â∂ Í≈ «ÁμÂ≈Õ «¬√

√¯ÒÂ≈ ÂØ∫ ¿∞ÂÙ≈‘ Ì≈appleÂΔ Í∞Ò≈Û ÷Ø‹ √ß√Ê≈

(«¬√appleØ) Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¬∂.¡À√. «’appleÈ ’∞Ó≈apple È∂ «’‘≈

‹Δ√À‡-AI 鱧 Í∞Ò≈Û «Úμ⁄ √¯ÒÂ≈ͱappleÚ’

√Ê≈Í ’ΔÂ≈Õ √zΔ ’∞Ó≈apple È∂ «’‘≈ «’ ““ÓÀ∫ ¡≈͉Δ

ͱappleΔ ‡ΔÓ È±ß ÚË≈¬Δ «ÁßÁ≈ ‘≈∫, ‹Ø B@@B ÂØ∫ ¡μ‹

Á∂ «ÁÈ Ò¬Δ ¡‰Êμ’ «Ó‘È ’apple apple‘Δ √Δ”” ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂ ÎØÈ ’apple ’∂

«¬√ √¯ÒÂ≈ Ò¬Δ «¬√appleØ ‡ΔÓ Á∂ ‘apple∂’ ÓÀ∫Ïapple ȱß

ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔÕ ‹Δ¡À√¡ÀÒÚΔ Á≈ ¡μ‹ Á≈ «ÓÙÈ

Ì≈appleÂ Ò¬Δ ’≈¯Δ ¡«‘Ó ‘À «’¿∞∫«’ «¬√appleØ È±ß

Í«‘Ò≈∫ BC@@ «’ÒØ ÂØ∫ Ì≈apple∂ √ß⁄≈apple ¿∞Í◊z«‘

Í∞Ò≈Û «Úμ⁄ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÚÁ∂Ù≈∫ ÁΔ ÓÁÁ

ÒÀ‰Δ ÍÀ∫ÁΔ √ΔÕ ‹Δ¡À√¡ÀÒÚΔ ¡ÀÓ’∂C-‚ΔA ⁄≈apple

‘˜≈apple «’ÒØ Ú˜È ÒÀ ’∂ “‹Δ˙√‡∂ÙÈappleΔ ‡apple≈∫√Îapple

«’ «¬‘ «¬«Â‘≈√’ «ÁÈ ‘À ¡Â∂

¡Ωapple«Ï‡” «Úμ⁄ ‹≈ √’Á≈ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ “ÒØ¡ ¡appleÊ

“‹Δ˙«√’appleØÈΔ¡√ √À‡∂Ò≈¬Δ‡ Ò≈∫⁄ Ú‘Δ’Ò

Ó≈apple’-C” (¡ÀÓ’∂C ‚Δ-A) È∂ ‹Δ√À‡-AI 鱧 ¿∞√ Á∂

„∞’Ú∂∫ Í∞Ò≈Û ÍßË ¿∞Â∂ √Ê≈Í ’apple ’∂ ¡≈͉Δ

√ÓappleμÊ≈ Á≈ √¯ÒÂ≈ͱappleÚ’ Ó∞˜≈‘apple≈ ’ΔÂ≈Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ Í«‘ÒΔ ’Ø«ÙÙ «Úμ⁄ «¬‘ Ò≈«Ó√≈Ò

«¬√appleØ ÚμÒØ∫ √zΔ‘appleΔ’Ø‡≈ ÂØ∫ Ò≈∫⁄ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

‹Δ¡À√¡ÀÒÚΔ-¡ÀÓ’∂ C ‚Δ ÁΔ Â√ÚΔapple

√¯ÒÂ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ È∂ ¡◊ÒΔ ÍΔÛ∑Δ Á∂ ¿∞Í◊z«‘

¡Ωapple«Ï‡” «Úμ⁄ A@ ‘˜≈apple «’ÒØ Ú˜È ÒÀ ’∂ ‹≈

√’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÓÙÈ ÁΔ √¯ÒÂ≈ «Ó√≈ÒΔ apple‘Δ

«’¿∞∫«’ Á∂√Δ ’apple≈¬Δ˙‹À«È’ «¬ß‹‰ Ú≈Ò∂ «ÂßÈ

ÍÛ≈ÚΔ ‹Δ¡À√¡ÀÒÚΔ ¡ÀÓ’∂C Á≈ ‘apple∂’ ÍÛ≈¡

Ù≈ÈÁ≈apple «apple‘≈Õ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Vaishali Centre

21 Factory Road,

Hockley, Birmingham,

U.K. B18 5JU

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

Ìμ·Δ Úª◊ ÂÍ∂

Í≥‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈

¡ß«ÓzÂ√apple √Ì ÂØ∫ ◊appleÓ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ”⁄ Ò± Á≈ ’«‘apple Ò◊≈Â≈apple

‹≈appleΔ ‘ÀÕ ¡ß«ÓzÂ√apple DF «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√ Â≈ÍÓ≈È

È≈Ò Íß‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ”⁄ √Ì ÂØ∫

◊appleÓ Ù«‘apple «apple‘≈Õ ÓΩ√Ó «ÚÌ≈◊

¡È∞√≈apple apple≈‹Ë≈ÈΔ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ”⁄

Â≈ÍÓ≈È DC «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√ «apple‘≈

‹Ø «’ ¡≈Ó È≈ÒØ∫ ⁄≈apple «‚◊appleΔ

«˜¡≈Á≈ ‘ÀÕ Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Ú⁄ ÚμË ÂØ∫

ÚμË Â≈ÍÓ≈È DD.E ‹ÁØ∫ «’

Í«‡¡≈Ò≈ «Ú⁄ DD.H «‚◊appleΔ

√ÀÒ√Δ¡√ «apple‘≈ ‹Ø «’ ¡≈Ó È≈ÒØ∫ Íß‹ Áapple‹∂ ÚμË ‘ÀÕ

«¬√∂ Âapple∑≈∫ ‘«apple¡≈‰≈ ”⁄ «‘√≈apple DD.B «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√

È≈Ò √Ì ÂØ∫ ◊appleÓ Ù«‘apple «apple‘≈ ‹ÁØ∫ «’ ’appleÈ≈Ò Â∂

¡ßÏ≈Ò≈ «Ú⁄ Â≈ÍÓ≈È DC.H «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√ Áapple‹

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‹Ø «’ ¡≈Ó È≈ÒØ∫ Íß‹ Áapple‹∂ ÚμË ‘À Õ

«Ú«◊¡≈È Â∂ Ú≈Â≈Úapple‰ √ÏßËΔ ’∂∫Áapple ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂

¡ß’«Û¡≈∫ ¡È∞√≈apple ‹ÒÚ≈Ô± ”⁄ ÂÏÁΔÒΔ ’≈appleÈ «Í¤Ò∂

AE √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È Ì≈apple ”⁄ √Ì ÂØ∫ ◊appleÓ √≈Ò apple‘∂ ‘ÈÕ

√≈Ò AI@A ÂØ∫ B@AG Âμ’ √≈Ò≈È≈ Â∂ √Δ˜È Á∂ ¡≈Ë≈apple

”Â∂ ’ΔÂ∂ √appleÚ∂÷‰ ¡È∞√≈apple Á∂Ù ”⁄ Â≈ÍÓ≈È Ò◊≈Â≈apple

Â∂ Â∂˜Δ È≈Ò ÚμË «apple‘≈ ‘ÀÕ «¬È∑≈∫ ¡ß’«Û¡≈∫ Á≈ ‘Ú≈Ò≈

«ÁßÁ∂ ‘ج∂ √Δ.¡À√.¬Δ. ÁΔ ‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹ÈappleÒ √∞ÈΔÂ≈

È≈apple≈«¬‰ È∂ ¡ÓappleΔ’Δ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ ÚμÒØ∫

ÍÀ«apple√ √ÓfiΩÂ∂ ”⁄Ø∫ Ï≈‘apple ‘؉ ”Â∂ «⁄ßÂ≈ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ √∞ÈΔÂ≈ È≈apple≈«¬‰ È∂ «’‘≈ «’ Â≈ÍÓ≈È Á∂

Ú≈Ë∂ È≈Ò ¡√Δ∫ √ß’‡ ÚμÒ ÚË apple‘∂ ‘≈∫ Â∂ Ó∂appleΔ «ÚÙÚ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 ¡ÍΔÒ ‘À «’ «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ «¬√ «ıÒ≈¯

√ı ’ÁÓ ⁄∞μ’∂ ‹≈‰Õ

√‘≈appleÈÍ∞apple «‹Ò∂ «Ú⁄ Á«ÒÂ≈∫ ¿∞μÍapple ¿∞μ⁄Δ

‹≈ÂΔ ÚμÒØ∫ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ÁΔ Ì≈appleÂΔ Ó˜Á±apple

√Ì≈ ( ◊z∂‡ «Ïz‡∂È ) ÁΔ Ïapple«ÓßÿÓ √À∫‚ÚÀÒ

Ïapple≈∫⁄ ÚμÒØ∫ Í∞apple‹Øapple ÙÏÁ≈∫ «Ú⁄ «È÷∂ËΔ

√ßÍ≈Á’ ‹Δ

Ì≈appleÂΔ Ó˜Á±apple √Ì≈ ( ◊z∂‡ «Ïz‡∂È ) ÁΔ Ïapple«ÓßÿÓ √À∫‚ÚÀÒ

Ïapple≈∫⁄ Ô±. ÍΔ. Á∂ √‘≈appleÈÍ∞apple «‹Ò∂ «Ú⁄ Á«ÒÂ≈∫ ¿∞μÍapple

¿∞μ⁄Δ ‹≈ÂΔ ÚμÒØ∫ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ÁΔ Í∞apple‹Øapple ÙÏÁ≈∫ «Ú⁄ «È÷∂ËΔ

’appleÁΔ ‘ÀÕ √≈‚Δ Í±appleΔ ‘ÓÁappleÁΔ ◊appleΔÏ ¡Â∂ ÒÂ≈Û∂ ‘ج∂

ÒØ’≈∫ È≈Ò ‘À ¡√Δ∫ Óß◊ ’appleÁ∂ ‘≈∫ «’ √Ó≈‹ «ÚappleØËΔ

¡È√apple≈∫ 鱧 ÈμÊ Í≈¬Δ ‹≈Ú∂ ¡√Δ∫ «¬‘ ÚΔ È؇ ’appleÁ∂ ‘≈∫

«’ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ÓØÁΔ √apple’≈apple Ï‰Δ ‘À ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫ ¡Â∂

«ÚÙ∂Ù ’apple’∂ Á«ÒÂ≈∫ ¿∞μÍapple ‹≈ÂΔ ¡≈Ë≈«apple ‘ÓÒ∂ ÚË∂ ‘È

√Ì ¡◊≈∫‘Ú˱ ¡Â∂ ‹Ó‘±appleΔ Â≈’Â≈∫ 鱧 «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂

«¬‘È≈∫ «‘ßÁ±ÂÚÚ≈ÁΔ ÷apple±ÁΔ Â≈’Â≈∫ «÷Ò≈¯ «¬’-‹∞μ‡ ‘Ø

’∂ Ò≈ÓÏßÁΔ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À

ÚμÒØ∫ : ÙΔapple≈ ‹Ω‘Ò ( ÍzË≈È )

Ì≈appleÂΔ Ó˜Á±apple √Ì≈ ( ◊z∂‡ «Ïz‡∂È ) Ïapple«ÓßÿÓ √À∫‚ÚÀÒ

Ïapple≈∫⁄

’≈Ï∞Ò ”⁄ Ì≈appleÂΔ Á±Âÿapple

”⁄ apple≈’∂‡ «‚«◊¡≈

’≈Ï∞ÒÕ ’≈Ï∞Ò ”⁄ Ì≈appleÂΔ Á±Âÿapple “«¬ß‚Δ¡≈

‘≈¿±√” ”⁄ «¬’ apple≈’∂‡ «‚μ◊≈, Íapple «¬√ ”⁄ «’√∂

ÚΔ Âapple∑≈∫ Á∂ ‹≈ÈΔ È∞’√≈È ÁΔ ÷Ïapple È‘Δ∫ ‘À Õ

’≈Ï∞Ò ”⁄ Ì≈appleÂΔ apple≈‹Á±Â ÓÈÍzΔ ÚØ‘apple≈ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ Ì≈appleÂΔ Á±Âÿapple Á∂ ‘Øapple ¡«Ë’≈appleΔ ÚΔ «¬√∂

’ßÍÒÀ’√ ”⁄ apple«‘ßÁ∂ ‘È Õ Ù∞apple±¡≈ÂΔ ‹≈‰’≈appleΔ

Ó∞Â≈«Ï’ ’≈Ï∞Ò Á∂ ’±‡ÈΔ«Â’ ÷∂Âapple ”⁄ √«ÊÂ

Ì≈appleÂΔ Á±Âÿapple ”⁄ ω∂ ‡À«È√ ’Øapple‡ ”⁄ «¬‘ apple≈’∂‡

«‚μ◊≈, «‹√ ’≈appleÈ ËÓ≈’≈ ‘Ø«¬¡≈ Õ ÿ‡È≈ √Ú∂apple∂

’appleΔÏ AA.AE Ú‹∂ ‘Ø¬Δ Õ «¬√ ÿ‡È≈ ”⁄ «’√∂ Á∂

Ó≈apple∂ ‹≈‰ ÁΔ ’Ø¬Δ ÷Ïapple È‘Δ∫ ‘À Õ Á±Âÿapple Á∂ √≈apple∂

¡«Ë’≈appleΔ Â∂ ’±‡ÈΔ«Â’ √∞appleμ«÷¡Â ‘È Õ ‡ØÒØ

«È¿±˜ Ó∞Â≈«Ï’ √Ê≈È’ √∞appleμ«÷¡≈ √±Âapple≈∫ È∂ ÚΔ

«¬√ ËÓ≈’∂ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ‘À Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

08/06/2017

3

¡øÏappleª ”⁄ Â≈apple∂ Úª◊ ⁄Ó’Á≈ apple‘∂◊≈ ¡øÏ∂‚’appleΔ «ÓÙÈ Á≈ Â≈apple≈

ÍÃΔÂÓÁ≈√ ⁄≈‘Ò Á∂ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰∂ Á≈ Áπæ÷ ÍÃ◊‡≈«¬¡≈

È’ØÁapple (√.ÚΔ.«Ï¿πappleØ) ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ ¡≈Î ◊z∂‡ «Ïz‡∂È Á∂

√ß√Ê≈Í’ ÓÀ∫Ïapple, “ËμÓ ‡appleæ√‡ Ô±. ’∂”

Á∂ √ß√Ê≈Í’ ¡Â∂ √ø⁄≈Ò’, “«ÚÙÚ

ÏΩË √øÿ” (Í≥‹≈Ï) ¡Â∂ Ó≈√’ “ËμÓ

√ß◊·È” Á∂ √ß√Ê≈Í’ ¡Â∂ ÍÀ‡appleÈ,

‹È«‘ Â∂ “‹È«‘ ’«Ò¡≈‰

Íz’≈ÙÈ” Á∂ √ß√Ê≈Í’ Â∂ √ß⁄≈Ò’

‡Δ. ¡ÀÒ ⁄≈‘Ò ‹Δ Á∂ «ÍÂ≈

Ó≈ÈÔØ◊ ÍÃΔÂÓ Á≈√ ⁄≈‘Ò ‹Δ

«ÓÂΔ 28 ¡ÍÃÀÒ 2017 鱧 ¡⁄≈È’

«ÁÒ ÁΔ ◊ÂΔ apple∞’ ‹≈‰ ’≈appleÈ

Í«appleÚ≈apple 鱧 √ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂Õ

¿π‘ 95 √≈Ò Á∂ √ÈÕ ÍÃΔÂÓ Á≈√

⁄≈‘Ò ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ 1922 ÁΩapple≈È

’√Ï≈ Ó«‘ÂÍ∞apple, «‘√ΔÒ È’ØÁapple

«Ú÷∂ ‘Ø«¬¡≈Õ ⁄ΩÊΔ ’Ò≈√ Âμ’

¿∞appleÁ» ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ ’ΔÂΔÕ ÓΩ∫‡◊ÓappleΔ

«Ú÷∂ ⁄ÓÛ∂ Á≈ «Ú¿∞Í≈apple ’ΔÂ≈Õ

1954 «Ú⁄ «√ßÿ≈Í∞apple ‘πøÁ∂ ‘ج∂ 1955

«Ú⁄ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Í‘∞ß⁄∂Õ 1964 ÁΩapple≈È

«appleÍÏÒΔ’È ◊apple∞Í ¡≈¯ ◊Ã∂‡ «Ïz‡∂È

Á∂ ÓÀ∫Ïapple ω∂Õ ◊apple∞Í ÁΔ¡≈∫ ÓΔ«‡ß◊≈∫

¡≈Ó ÂΩapple Â∂ «¬È∑≈∫ Á∂ «ÈÚ≈√ √Ê≈È

Â∂ ‘Ø«¬¡≈ ’appleÁΔ¡≈∫ √ÈÕ «¬È∑≈∫ Á∂∂

ÒÛ’∂ ‡Δ. ¡ÀÒ. ⁄≈‘Ò ÚΔ «¬È∑≈∫

ÓΔ«‡ß◊≈∫ «Ú⁄ ‘≈˜appleΔ Ò≈¿∞∫Á∂ ¡Â∂

⁄≈‘ Í≈‰Δ Á≈ ÍÃÏøË ’appleÁ∂Õ 1964

«Ú⁄ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ √Ì≈

Ú∞ÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ ÷‹≈È⁄Δ ¸‰∂

◊¬∂Õ

«¬È∑≈∫ «ÁȪ ÁΩapple≈È ‘Δ ‘Ø∫Á «Ú⁄

¡≈¬∂ “«appleÍÏÒΔ’È ◊apple∞μÍ ¡≈Î ◊z∂‡

«Ïz‡∂È” Á∂ ÓØ‘appleΔ ÓÀ∫Ïappleª «Ú⁄Ø∫ «¬’

√ÈÕ «¬È∑≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á≈ «¬ß◊ÒÀ∫‚

«Ú⁄ ¡Â∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÚΔ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ «ÓÙÈ Â∂

÷≈√ ’apple ¿πÈ∑ª Á∞¡≈apple≈ ¡appleßÌΔ “ËßÓ

Í«appleÚappleÈÂÈ Ò«‘apple” Èß± ¡◊≈∫‘

ÂØappleÈ «Ú⁄ Úμ‚≈ ÔØ◊Á≈È «apple‘≈ ‘À Õ

1983 ÁΩapple≈È Óπ‘æÒ∂ «Ú⁄ “‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ È’ØÁapple”

¡Â∂ Î∂apple “‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Ó≈‚Ò √’±Ò

È’ØÁapple” √Ê≈Í ’appleÈ «Ú⁄ ÚΔ

«¬È∑≈∫ Á∂ Ï∂‡∂ È∂ Ó∞μ÷ appleØÒ «ÈÌ≈«¬¡≈

√Δ Õ

1987 «Ú⁄ «apple‡≈«¬apple ‘؉ Â∂ ¿∞‘

1988 «Ú⁄ Íæ’∂∂ ÂΩapple Â∂ È’ØÁapple,

Íß‹≈Ï ‘Δ apple«‘‰ Òæ◊∂∂Õ ‹ÁØ∫ 2002

ÁΩapple≈È Ó∞‘μÒ∂ «Ú⁄ “Ï∞μË «Ú‘≈apple”

√Ê≈Í ’appleÈ Ú≈√Â∂ Ó∞‘μÒ∂ Á∂∂

√μ‹È≈∫ È∂ ˜ÓΔÈ ÷appleΔÁ‰ «Ú⁄

¡√ÓappleμÊ≈ «Á÷≈¬Δ Â≈∫ ÍzΔÂÓ Á≈√

⁄≈‘Ò ‹Δ È∂ √Ê≈È’ ’ÒØÈΔ «Ú⁄

÷appleΔ«Á¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈͉≈ Òæ÷ª

apple∞ͬ∂ Á≈ √≈„∂ 18 ÓappleÒ∂ Á≈ ÍÒ≈‡

Á≈È ’apple «ÁμÂ≈Õ 2006 ÁΩapple≈È

“¡ÙΩ’≈ Ï∞μË «Ú‘≈apple” ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Á≈

’ßÓ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ Íß‹ Ó‘ΔÈ∂

Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ ¡≈apple«Ê’ Ó∞Ù’Ò ¡≈‰

’apple’∂ ’ßÓ apple∞’ «◊¡≈ Â≈∫ ÍzΔÂÓ Á≈√

⁄≈‘Ò ‹Δ «¬’ Ú≈apple «Îapple ¡μ◊∂∂ ¡≈¬∂

¡Â∂ ¡≈Í‰Δ ÍÀÈÙÈ «Úμ⁄Ø∫ Ï⁄≈¬Δ

‘Ø¬Δ £30,000, ÁΔ apple’Ó ÷apple⁄ ’apple

’∂ ¿π√≈appleΔ Á≈ ’ßÓ Ó∞’μÓÒ ’ΔÂ≈

¡Â∂ 28 ¡’±Ïapple 2008 ȱß

¿πÁÿ≈‡È ’ΔÂ≈Õ

2016 鱧 ‹ÁØØ∫ √’±Ò ÁΔ ’Ó∂‡Δ √’±Ò

Ú≈√Â∂ ÈÚΔ∫ Ïμ√ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ Îß‚

ÒÀ‰ ¡≈¬Δ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ Â∞appleß “«¬μ’

Òμ÷” apple∞ͬ∂ Á∂ «ÁμÂ∂Õ ◊μÒ Ï≈Â

ÁΩapple≈È Óπ‘æÒ∂ Á∂ √μ‹È≈∫ È∂ Áμ«√¡≈

«’ ¿∞‘, ¡Ω÷Δ ÿÛΔ Ú∂Ò∂ Ó∞‘μÒ∂ Á∂

˜apple±appleÂÓøÁª ÁΔ ÒØÛ ÚΔ Í±appleΔ ’appleÁ∂

apple‘∂ √ÈÕ «¬È∑≈∫ Á≈ Ȫ ‘Ó∂Ùª

¡ßÏ∂‚’appleΔ «ÓÙÈappleΔ Á∂∂ ÂΩapple Â∂ Ô≈Á

’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ apple‘∂◊≈Õ

29 ¡ÍÃÀÒ 2017 鱧 «¬È∑≈∫ ÁΔ

¡ß«ÂÓ Ô≈Âapple≈ «Ú⁄ Úμ‚Δ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄ «appleÙÂ∂Á≈apple,

Ó∞‘μÒ≈-«ÈÚ≈√Δ ¡Â∂ ËßÓ Ïß˱

Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ Ó≈ÈÔØ◊ ÍzΔÂÓ

Á≈√ ⁄≈‘Ò ‹Δ ÁΔ «⁄÷≈ ȱß

«¬È∑≈∫ ÁΔ Ï∂‡Δ √«ÂÔ≈ ¡Â∂

Ï∂‡∂ ‡Δ. ¡ÀÒ. ⁄≈‘Ò ‹Δ È∂

«¬’μ«·¡ª ¡μ◊ «ÁμÂΔÕ

«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÙØ’≈ Ï∞μË

«Ú‘≈apple «Ú÷∂ «Ìμ÷± ⁄ßÁapple

’ΔappleÂΔ ‹Δ È∂ ÍzÚ⁄È ’ΔÂ∂

¡ß «Ú⁄ ‡Δ.

¡ÀÒ. ⁄≈‘Ò ‹Δ È∂ «¬√ Áμ∞÷ ÁΔ

ÿÛΔ «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ÒØ’≈∫ Á≈

ËÈßÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ ¿πÈ∑ª È∂ Ï∂ÈÂΔ

’ΔÂΔ «’ ’Ø¬Δ Ó’≈‰ È≈ ¡≈Ú∂Õ

ÌØ‹È ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Øapple ’Ø¬Δ apple√Ó

È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ Ó◊apple, ¡◊apple

«Ú¡’ÂΔ◊ ÂΩapple Â∂ √‘≈ÈπÌ»ÂΔ

˜≈‘apple ’appleÈ Á≈ «’√∂∂ Á≈ ÓÈ ’apple∂ Â≈∫

‹Δ ¡≈«¬¡≈∫ ȱßÕ «¬√ ◊μÒ ÁΔ

Ï‘π«Â¡ª È∂ ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔÕ ÌØ‹È

’appleÈ Á∂∂ Ï≈¡Á √Ì È∂ ⁄≈‘Ò

Í«appleÚ≈apple ÂØ∫ «ÚÁ≈«¬◊Δ Ò¬Δ Õ

«¬‘ Í∞√Â’ ¿∞È∑≈∫ ¡≈√Ê≈Ú≈∫ 鱧 Áapple√≈¿∞∫ÁΔ ‘À «‹È∑≈∫

鱧 Ïz≈‘Ó‰ ÂμÂÚ«◊¡≈È Á≈ È≈∫ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¿∞È∑≈∫

√≈Ë≈appleÈ «‘ßÁ± ÒØ’≈∫ Ú≈√Â∂ ‘À ‹Ø «¬‘ ‹≈ȉ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È

«’ Ïz≈‘Ó‰≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «’√ ÁÒ-ÁÒ «Úμ⁄ Î√≈ «ÁμÂ≈

‘À ¡Â∂ «¬√ Í∞√Â’ Á≈ ¿∞Á∂Ù ‘À ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÚÚ∂’ Á≈

apple≈√Â≈ «Á÷≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ

Ïz≈‘Ó‰≈∫ È∂ «¬‘ Íz⁄≈apple ’ΔÂ≈ ‘À «’ «‘ßÁ± √μ«Ì¡Â≈

√È≈ÂÈ (¡ÏÁÒ) ‘ÀÕ ’∞fi Ô±appleÍΔ¡È «ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ ÚΔ

’∞fi «¬√ Âapple∑≈∫ Á≈ apple≈◊ ¡Ò≈«Í¡≈ ‘À, ¿∞È∑≈∫ Á≈ ’«‘‰≈

‘À «’ «‘ßÁ± √μ«Ì¡Â≈ ¡«‚μ◊-¡‡μÒ ‘ÀÕ «¬√ «’Â≈Ï

«Úμ⁄ ÓÀ∫ «¬‘ Áμ√‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘À «’ «¬‘ Ë≈apple‰≈

ÂμÊ≈∫ Â∂ ¡≈Ë≈apple ȑΔ∫ ‘À ¡Â∂ «‘ßÁ± √μ«Ì¡Â≈ √Ó∂∫-√Ó∂∫

Â∂ ÏÁÒÁΔ apple‘Δ ‘À, ¡appleÊ≈ «¬√ «Úμ⁄ Ì≈apple∂ Ï∞«È¡≈«Á

ÏÁÒ≈˙ ‘ج∂ ‘ÈÕ

¡«‘ß√≈ ÁΔ Í‘∂ÒΔ (√Î≈ 117) ¡Â∂ ¡«‘ß√≈ ÂØ∫ «‘ß√≈

ÚμÒ ÍappleÂÈ≈ (√Î≈ 122) Í‘∂ÒΔ¡≈∫ ¿∞Íapple Șapple

Ó≈appleΔ¬∂ ª «’Â≈Ï Á≈ Á±√apple≈ ¿∞Á∂Ù ¿∞È∑≈∫ «‘ßÁ±¡≈∫ Á≈

«Ë¡≈È «¬√ ◊μÒ ÚμÒ «÷μ⁄‰≈ ‘À «’ Ïz≈‘Ó‰≈∫ È∂ ’Δ-

’Δ ⁄≈Ò≈∫ ⁄μÒΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬√ ◊μÒ Á≈

¡«‘√≈√ ’appleÚ≈¿∞‰≈ ‘À «’ Ïz≈‘Ó‰≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «’ßÈ≈

¤«Ò¡≈, «’ßÈ≈ ◊∞Óapple≈‘ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

«’Â≈Ï ÍÛ∑‰ Â∂ ÍÂ≈ Òμ◊∂◊≈ «’ Ïz≈‘Ó‰≈∫ «Ú⁄

«¬’ ÂØ∫ ÚμË Ú≈apple ÏÁÒ≈ «’Ú∂∫ ¡≈¿∞∫Á≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ «¬’

√Ó≈∫ √Δ ‹ÁØ∫ «¬‘ Ú∂«Á’ Á∂ګ¡≈∫ È±ß Í±«‹¡≈ ’appleÁ∂

√È Î∂apple «¬’ √Ó≈∫ ¡«‹‘≈ ¡≈«¬¡≈ «’ «¬È∑≈∫ È∂ Ú∂«Á’

Á∂ګ¡≈∫ 鱧 «¬’ Í≈√∂ ’apple «ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¡Ú∂«Á’

Á∂ګ¡≈∫ È±ß Í±‹‰ Òμ◊∂Õ ’Ø¬Δ «¬È∑≈∫ 鱧 Íμ∞¤∂ «’ «¬ßÁapple,

Úapple∞‰, Ïz‘Ó≈ ¡Â∂ «ÓμÂapple Á∂ÚÂ≈ ¡μ‹ «’μÊ∂ ‘È? «‹È∑≈∫

Á≈ Ú∂Á≈∫ «Úμ⁄ ¿∞Ò∂÷ ‘À ¿∞‘ √≈apple∂ Ò∞Í ‘Ø ◊¬∂ ‘È

«’¿∞∫? «’¿∞∫«’ «¬ßÁapple, Úapple∞‰ Ïz‘Ó≈ ÁΔ Í±‹≈ ’appleÈ «Ú⁄

’Ø¬Δ Ï‘∞Â≈ Ò≈Ì È‘Δ∫ «apple‘≈ √ΔÕ ◊μÒ «√appleÎ «¬μÊ∂ Âμ’

‘Δ È‘Δ∫ apple‘Δ «’ «¬È∑≈∫ È∂ Ú∂«Á’ Á∂ګ¡≈∫ È±ß Í±‹‰≈

¤μ‚ «ÁμÂ≈, ÏÒ«’ ¡«‹‘∂ ¿∞Á≈‘apple‰ «ÓÒÁ∂ ‘È «’

«¬‘ Ó∞√«ÒÓ ÍΔapple≈∫ Á∂ ÓappleΔÁ Âμ’ Ï‰ ◊¬∂Õ

«¬√ √ßÏßË «Úμ⁄ «¬’ ÓΩ’∂ ÁΔ ¿∞Á≈‘apple‰ ‘Àó Ó∞øϬΔ

Á∂ Ò≈◊∂ ’«Ò¡≈‰ «Ú÷∂ Í‘≈ÛΔ ÁΔ ⁄Ø‡Δ Â∂ «¬’ ÍΔapple

Ï≈Ï≈ Óß◊ˇÙ≈‘ ÁΔ Áapple◊≈‘ ‘ÀÕ «¬‘ Ï‘∞ ‘Δ ÓÙ‘±apple

Áapple◊≈‘ ‘À ‘apple Úapple∑∂ «¬Ê∂ Ó∂Ò≈ Ò◊Á≈ ‘À ¡Â∂ ⁄Û∑≈Ú≈

⁄Û∑≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ Áapple◊≈‘ Á≈ ÍΔapple «¬’ Ïz≈‘Ó‰ ‘À

‹Ø Ó∞√ÒÓ≈ÈΔ Í«‘apple≈Ú≈ Í«‘È’∂ ¿∞Ê∂ «Úapple≈˜Ó≈È apple«‘ßÁ≈

‘À ¡Â∂ ⁄Û∑≈Ú≈ χØapple ÒÀ∫Á≈ ‘À «¬‘ √Ì ’Ó≈¬Δ Á≈ ËßÁ≈

‘À, ËappleÓ ‹≈Ú∂ ÷μ‚ «Ú⁄ Ïz≈‘Ó‰ 鱧 «√appleÎ Á’«Ù‰≈

È≈Ò ˆapple˜ ‘À Áapple ¡√Ò Ïz≈‘Ó‰≈∫ È∂ ËappleÓ È±ß «¬’

ÚÍ≈apple ω≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ‹apple≈ ’∞ Ïz≈‘Ó‰≈∫“⁄

ÙappleË≈‘ΔÈÂ≈ ÁΔ Â∞ÒÈ≈ ‹‘±ÁΔ¡≈∫ ÁΔ ¡≈͉∂ Á∂ګ¡≈∫

ÍzÂΔ ¡‡∞‡ ÙappleË≈ È≈Ò ’appleØ ‹Á ¿∞È∑≈∫ Á∂ «Ú‹∂Â≈ È∂

ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡≈͉≈ ËappleÓ «Â¡≈◊ ’∂

¿∞√Á≈ ËappleÓ ¡ÍÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó˜Ï±apple ’ΔÂ≈Õ

apple≈‹≈ È∂ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple È∂ «¬’ √ØÈ∂ ÁΔ Ó±appleÂΔ

ωÚ≈¬Δ, «‹√ÁΔ ¿∞⁄≈¬Δ 60 ‘μÊ ¡Â∂ ⁄ΩÛ≈¬Δ 6 ‘μÊ

√ΔÕ ¿∞√È∂ ¿∞√ 鱧 Ï∂ÏΔÒØÈ √±Ï∂ «Ú⁄ √Ê≈ÍÂ

’appleÚ≈«¬¡≈ ÂÁ apple≈‹≈ È∂ϱ⁄≈ÁÈ∂μ‹≈apple È∂ apple≈‹’∞Ó≈apple≈∫,

«È¡≈«¬ËΔÙ≈∫, ÷‹≈È⁄Δ¡≈∫, «apple√Â∂Á≈apple≈∫ ¡Â∂ √±«Ï¡≈∫ Á∂

«‘ßÁ± ËappleÓ ÁΔ¡ª

Í‘∂ÒΔ¡≈∫-‹≈‰-Í«‘⁄≈‰

◊ÚappleÈapple≈∫ ¡≈«Á 鱧 Ï∞Ò≈«¬¡≈ «’ ¿∞‘ Ó±appleÂΔ Á∂

¿∞Áÿ≈‡È Á∂ √Ó∂∫ ‘≈˜apple ‘Ø‰Õ Î∂apple apple≈‹’∞Ó≈apple,

«È¡≈«¬ËΔÙ, ÷‹≈È⁄Δ, «apple√Â∂Á≈apple ¡Â∂ √±«Ï¡≈∫ Á∂

◊ÚappleÈapple ¡≈«Á ¿∞√ √Ó∂∫ ‘≈˜apple apple‘∂ ‹Á Âμ’ «’ apple≈‹≈

Á∞¡≈apple≈ ÏÈÚ≈¬Δ ◊¬Δ Ó±appleÂΔ √Ê≈Í ȑΔ∫ ‘Ø¬Δ ÂÁ

¡◊appleÁ±Â≈∫ È∂ ¿∞μμ⁄Δ ¡≈Ú≈˜ «Ú⁄ «’‘≈, “‘∂ apple≈‹È ‹È!

¡Òμ◊ ¡Òμ◊ Ì≈Ù≈ ÏØÒ‰ Ú≈«Ò˙! Â∞‘≈‚∂ Ò¬Δ «¬‘

¡≈Á∂Ù ‘À, «’ «‹√ √Ó∂∫ Â∞√Δ∫ Úμ÷-Úμ÷ √ß◊Δ √Ïapple

«ÚÙ∂√ Ú≈¡Á∂ ¡È∞√≈apple √∞‰Ø ¿∞√ Ú∂Ò∂ apple≈‹≈ È∂

ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple Á∞¡≈apple≈ «ÈappleÓ≈‰ ’apple≈¬Δ ◊¬ΔÕ √ØÈ-

Ó±appleÂΔ ÁΔ √≈Ù‡≈∫◊ Áß‚Ú ‘Ø ’∂ (˜ÓΔÈ Â∂ ÒßÓ∂ ÍÀ ’∂)

ͱ‹≈ ’appleØ «‹√ 鱧 apple≈‹≈ È∂ √Ê≈Í ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

‹Ø Áß‚Ú ȑΔ∫ ’apple∂◊≈, ¿∞√ 鱧 Ì÷ÁΔ Ìμ·Δ «Ú⁄ √∞μ‡

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Ò¬Δ ¿∞√ √Ó∂∫ √≈apple∂ ÒØ’≈∫, Ù≈Ù’≈∫

¡Â∂ Ï‘∞Ì≈ÙΔ¡≈∫ È∂ Úμ÷-Úμ÷ √≈‹≈∫ Á≈ √Ïapple √∞«‰¡≈∫

Â≈∫ √≈apple∂ ÒØ’ ˜ÓΔÈ Â∂ Ò∂‡ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ È∂

È∂ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple Á∞¡≈apple≈ √Ê≈Í ӱappleÂΔ ÁΔ Í±‹≈ ’ΔÂΔÕ

ÂÁ ’Ø¬Δ ⁄≈Ò‚Δ¬∂∫√ ¿∞Ê∂ ¡≈¬∂ Â∂ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ 鱧 ’ΩÛ∂

ÏØÒ ÏØÒ∂

¿∞È∑≈∫ È∂ apple≈‹≈È∂ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple 鱧 «’‘≈! “‘∂ apple≈‹È, ±ß

¡Óapple apple‘∂∫ “

‘∂ apple≈‹È Â∞√Δ∫ «¬’ ¡≈Á∂Ù ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫

‘apple∂’ Â∂ √Ì «Ú¡’ÂΔ, «ÚÙ∂Ù √ß◊Δ √∞‰∂ ÂÁ ¿∞‘ fi∞’

‹≈Ú∂ Â∂ Ó±appleÂΔ ÁΔ Í±‹≈ ’apple∂Õ

‹Ø fi∞’ ’∂ ͱ‹≈ Á∂ ¡≈Á∂Ù Á≈ Í≈ÒÈ È‘Δ∫ ’apple‰◊∂,

¿∞È∑≈∫ 鱧 Ì÷ÁΔ Ìμ·Δ «Úμ⁄ √∞μ‡ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

’∞fi ¡«‹‘∂ Ô‘±ÁΔ ‘È «‹‘Û∂ ÙzΔÓ≈È Á∂ ¡≈Á∂Ù È≈Ò

Ï∂ÏΔÒØÈ «Ú⁄ Úæ√Á∂ ‘È ¿∞‘ ‘È Ù≈Áz≈⁄, Ó∂√≈⁄,

¡Ï∂Á-È∂◊ØÕ ‘∂ apple≈‹È! «¬‘ ¡≈Í Á∂ ¡≈Á∂Ù Á≈ Í≈ÒÈ

È‘Δ∫ ’appleÁ∂, «¬‘ ¡≈Í Á∂ Á∂ÚÂ≈ Á≈ ¡≈Áapple È‘Δ∫ ’appleÁ∂,

Íz≈appleÊÈ≈ ÚΔ È‘Δ∫ ’appleÁ∂, ¡≈Í Á∂ Á∞Ú≈apple≈ √Ê≈Í ӱappleÂΔ

È±ß È‘Δ∫ ͱ‹Á∂Õ

ÂÁ È∂ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple È∂ ’zØ«Ë ‘Ø ’∂ ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈ «’

Ù≈Áz≈⁄, Ó∂√≈⁄, ¡Ï∂Á-È∂◊Ø È±ß Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ÂÁ ¿∞‘

apple≈‹≈ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂Õ

È∂ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple È∂ Í∞쫤¡≈- ’Δ «¬‘ √μ⁄ ‘À Ù≈Áz≈⁄,

Ó∂√≈⁄, ¡Ï∂Á-È∂◊Ø «’ Â∞√Δ∫ Ó∂apple∂ Á∂ÚÂ≈ ¡μ◊∂ ÈÂÓ√Â’

È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂, √ØÈ Ó±appleÂΔ ÁΔ Í∞‹≈ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ ‹Ø ÓÀ∫ √Ê≈ÍÂ

’ΔÂΔ ‘À?

‘∑∞‰ Â∞√Δ∫ «Â¡≈apple appleÚØ ‹ÁØ∫ Â∞√Δ∫ «ÚÙ∂Ù √ß◊Δ √Ïapple

ÁΔ ¡≈Ú≈˜ √∞‰Ø ÂÁ fi∞’ ’∂ ¿∞√ Ó±appleÂΔ ÁΔ Í∞‹≈ ’appleØ ‹Ø

ÓÀ∫ ωÚ≈¬Δ ‘ÀÕ Íappleß± ‹∂’apple Â∞√Δ∫ ͱ‹≈ È‘Δ∫ ’appleØ◊∂ Â≈∫

¿∞√∂ Ú∂Ò∂ Ì÷ÁΔ Ìμ·Δ «Ú⁄ √∞μ‡ «ÁμÂ∂ ‹≈ÚØ◊∂, Î∂apple

«’‘Û≈ Á∂ÚÂ≈ ‘À «‹‘Û≈ Â∞‘≈鱧 Ó∂apple∂ ‘μÊØ∫ Ï⁄≈ ÒÚ∂◊≈”

Ù≈Áz≈⁄, Ó∂√≈⁄, ¡Ï∂Á-È∂◊Ø È∂ apple≈‹≈ 鱧 «’‘≈, “‘∂

È∂ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple, «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ¡√Δ∫ Â∂appleΔ ÍzÚ≈‘ È‘Δ∫

’appleÁ∂Õ

“¡◊apple ¡«‹‘≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â≈∫ «‹√ Á∂ÚÂ≈ ÁΔ ¡√Δ∫ √∂Ú≈

’appleÁ∂ ‘≈∫, ¿∞‘ √≈鱧 Ì÷ÁΔ Ìμ·Δ «Úμ⁄Ø∫ ’μ„ ÒÚ∂◊≈ ¡Â∂

‘∂ ‹≈appleÈ! ¿∞‘ √≈鱧 Â∂apple∂ ‘μÊΩ∫ ÚΔ Ï⁄≈ ÒÚ∂◊≈Õ

“ÂÁ ‘∂ apple≈‹È, «¬‘ ‹≈‰ ÒÀ, ‹∂’apple ¡«‹‘≈ È‘Δ∫

‘∞ßÁ≈ Â≈∫ ¡√Δ∫ «’√∂ Á∂ÚÂ∂ ÁΔ Í±‹≈ È‘Δ∫ ’apple≈∫◊∂, È≈ ‘Δ

¿∞√ Ó±appleÂΔ ÁΔ ‹Ø ¡≈Í È∂ √Ê≈Í ’ΔÂΔ ‘ÀÕ

ÂÁ È∂ϱ⁄≈Á«Èμ‹≈apple ÌÛ’ ¿∞μ«·¡≈ Â∂ ¿∞√ Á∂ «⁄‘apple∂

Á≈ appleß◊ Ò≈Ò ‘Ø «◊¡≈Õ ¿∞√ È∂ ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈ «’ Ìμ·Δ

鱧 √μ ◊∞‰≈ ◊appleÓ≈˙Õ

Î∂apple ¿∞√ È∂ √Ì ÂØ∫ ÏÒÚ≈È «Ú¡’ÂΔ È±ß «’‘≈ «’ ¿∞‘

Ù≈Áz≈⁄, Ó∂√≈⁄, ¡Ï∂Á-È∂◊Ø È±ß ÏÈ∑’∂ Ì÷ÁΔ Ìμ·Δ «Ú⁄

√∞μ‡ Á∂Ú∂Õ

ÂÁ ¿∞È∑≈∫ «ÂßÈ≈∫ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ¿∞È∑≈∫ Á∂ ’؇, ¿∞È∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ ˜apple≈Ï≈∫, ‡ØÍ ¡Â∂ Á±√apple∂ ’Í«Û¡≈∫ √Ó∂ ÏÈ∑’∂

Ì÷ÁΔ Ìμ·Δ «Ú⁄ √∞μ‡ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

«’¿∞∫«’ apple≈‹≈ Á≈ ¡≈Á∂Ù √Δ Ìμ·Δ Óμ⁄ ◊¬Δ √Δ,

ÒÍ’≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫ 鱧 fi∞Ò√ «ÁμÂ≈, ‹Ø Ù≈Áz≈⁄, Ó∂√≈⁄,

¡Ï∂Á-È∂◊Ø È±ß Ìμ·Δ «Ú⁄ √∞쇉 Ò¬Δ «Ò¡≈¬∂ √ÈÕ

’Δ Ì≈apple Á∂ Ïz≈‘Ó‰ «Úμ⁄ ¬∂ÈΔ∫ ¡‡∞‡ ¡≈√Ê≈ ¡Â∂

¬∂ÈΔ∫ ÙappleË≈ ¡≈͉∂ Á∂ګ¡≈∫ «Ú⁄ ‘À?

Ïμ’Ò∂È∂ ¡≈͉∂ ◊zßÊ “ÓÈ∞μ÷Â≈ Á≈ «¬«Â‘≈√” «Úμ⁄

«’‘≈ ‘À : «¬‘ √ÍμÙ‡ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Âμ’ √ßÁ∂‘ ÍÀÁ≈ È‘Δ∫

‘∞ßÁ∂, ¿∞ÁØ∫ Âμ’ «Ú’≈√ È≈Ó∞Ó«’È ‘À, ¡√ßÌÚ ‘À ¡√Δ∫

Á∂«÷¡≈ ‘À «’ √μ«Ì¡Â≈ ÓÈ∞μ÷ Á∂ ¡«Ë¡≈ÂÓ’ «◊¡≈È

Á∂ ÔØ◊Á≈È ¿∞μÂ∂ «ÈappleÌapple ‘À ¡Â∂ «¬√ ◊μÒ Â∂

¡ÏÒÓ«Ú ‘À «’ «¬√ «◊¡≈È È±ß «’ÊØ∫ Â’ Íz√≈appleÂ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ízß± ÒØ’ ¡≈͉∂ «◊¡≈È ÂØ∫ √ßÂ∞Ù‡ ‘Ø

’∂ ÏÀ· ‹≈∫Á∂ ‘È ¿∞√ «Ú⁄ ‘Øapple Ú≈Ë≈ ‘؉ ÁΔ ◊∞ß‹≈«¬Ù

È‘Δ∫ √ÓfiÁ∂Õ «‹‘Û≈ «Ú¡’ÂΔ ¡≈͉∂ «◊¡≈È ¡Â∂

«Ú⁄≈apple≈∫ 鱧 √ßͱapple‰ ÓßÈÁ≈ ‘À ¿∞‘ «¬‘ ’Ø«ÙÙ ‘Δ È‘Δ∫

’appleÁ≈ «’ ¿∞‘ ¿∞√ Á∂ ¡≈Ë≈apple 鱧 ‡‡ØÒ∂ Ì≈Ú ÍÛ⁄ØÒ

’apple∂Õ ‹Ø ’∞fi ¿∞È∑≈∫ È∂ ¡≈͉∂ Í∞apple«÷¡≈∫ ÂØ∫ «√μ«÷¡≈ ‘À,

√∞«‰¡≈ ‘À, ¿∞√Á∂ ¿∞Ò‡ ’∞fi «’‘≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¡˜ΔÏ Ò◊Á≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩapple Â∂ ‚apple≈¿∞‰≈ ÚΔ Ò◊Á≈

‘À ‹Á ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ó≈È«√’ ‘≈Ò ¡«‹‘Δ ‘ØÚ∂ Â≈∫

ÈÚ∂∫ √μ⁄ 鱧 ◊z«‘‰ ’appleÈ≈ ¡√ßÌÚ Ò◊Á≈ ‘À ‹Ø ¿∞È∑≈∫

ÂØ∫ ͱappleÚ Ò¬∂ ◊¬∂ ÎÀ√«Ò¡≈∫ Á∂ È≈Ò Ó∂Ò È‘Δ∫

÷≈∫Á≈Õ

«¬√ Âapple∑≈∫ √Ó≈«‹’ ¿∞ÈÂΔ Á∂ Ò¬Δ ÈÚ∂∫ ÂμÂÚ≈∫

ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ ‹apple±appleΔ ‘؉ Â∂ ÚΔ «◊¡≈È ÁΔ «Èapple÷-

Íapple÷ ’ΔÂΔ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’¿∞∫«’ «ÏÈ≈∫ √ßÁ∂‘ Á∂

¡√Δ∫ «Èapple÷-Íapple÷ È‘Δ∫ ’apple≈∫◊∂ ¡Â∂ «ÏÈ≈∫ «Èapple÷-

Íapple÷ Á∂ ÈÚ≈∫ «◊¡≈È ‘≈√Ò È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ «◊¡≈È

’Ø¬Δ Ï«‰¡≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈∫ ‹Û∑ ÂμÂÚ È‘Δ∫ ‘À ‹Ø

«ÏÈ≈∫ Í«apple¡≈√ ’ΔÂ∂ √≈‚∂ ’ØÒ ÁΩÛ≈ ¡≈Ú∂◊≈Õ «¬√

Á∂ Ò¬Δ ¿∞ÁÓ ’appleÈ≈ ‘ØÚ∂◊≈, «¬√ Á∂ Ò¬Δ ÒØÛΔ∫ÁΔ¡≈∫

√‘±ÒÂ≈∫ ¡Â∂ Ï«ÒÁ≈È ÁΔ ˜apple±apple ‘À «‹È∑≈∫ 鱧 ‘È∂apple∂

Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Δ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ¿∞‘ appleØÙÈΔ ÁΔ ÷Ø‹ «’¿∞∫

’appleÈ◊∂? ‹Á ’Á∂ ¡√Δ∫ √∞«ÈÙ⁄ ‘Ø¬Δ¬∂ Â≈∫ ¡√Δ∫

¡μ◊∂ «ÚÙÒ∂ÙÈ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ «’¿∞∫«’ √≈鱧 ‚apple ‘∞ßÁ≈

‘À «’ «ÚÙÒ∂ÙÈ «Ú¡appleÊ ¡ÊÚ≈ «Ì¡≈È’ ‘Ø

√’Á≈ ‘ÀÕ «Èapple÷-Íapple÷ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ √ßÁ∂‘ Á≈ ÍÀÁ≈

‘؉≈ ˜apple±appleΔ ‘À ¡√Δ∫ √ßÁ∂‘ 鱧 √±ÂappleË≈apple ÓßÈÁ∂ ‘≈∫

‹Ø «Ú’≈√ Á≈ ‹È’ ‘ÀÕ

Íapple Ïz≈‘Ó‰≈∫ È∂ Â≈∫ √ßÁ∂‘ ÁΔ ’Ø¬Δ ◊∞ß‹≈«¬Ù ‘Δ

È‘Δ∫ ¤μ‚Δ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑≈∫ È∂ ÏÛΔ ⁄Ò≈’Δ È≈Ò «¬μ’

ÓßÂapple α’ «ÁμÂ≈, ÒØ’≈∫ «Ú⁄ «¬’ ¡ÎÚ≈ ÎÀÒ≈ «ÁμÂΔ

«’ “Ú∂Á” ÓÈ∞μ÷ ÁΔ apple⁄È≈ È‘Δ∫ ‘ÈÕ ‹∂’apple «‘ßÁ±

¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á ‹Û∑ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ «‘ßÁ± √μ«Ì¡Â≈

¡Â∂ √ß√«’zÂΔ «¬’ √Û∂ ‘ج∂ ÏÁϱÁ≈apple ÍØ÷apple ÁΔ Âapple∑≈∫

‘Ø ◊¬Δ ‘À Â≈∫ «¬‘ „’Ø√Ò≈ ‹Û∑≈∫ ÂØ∫ ÂÏ≈‘ ’appleÈ≈

‘ØÚ∂◊≈, ‹∂’apple Ì≈apple È∂ Âappleμ’Δ ’appleÈΔ ‘À Â≈∫ “Ú∂Á”

Ï∂’≈apple ÁΔ¡≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ ‘È, «¬È∑≈∫ È±ß Í«ÚμÂapple ‹≈∫

√ßÁ∂‘ ÂØ∫ Íapple∂ Áμ√‰ ÁΔ ’Ø¬Δ Â∞’ È‘Δ∫ ‘À Ïz≈‘Ó‰≈∫

È∂ «¬È∑≈∫ È±ß Í«ÚμÂapple ¡Â∂ √ßÁ∂‘ ÂØ∫ Íapple∂ ω≈ «ÁμÂ≈

‘ÀÕ «√appleÎ «¬√ Ò¬Δ «’ «¬√ «Ú⁄ “Í∞appleÙ-√∞’” Á∂ È≈∫

Â∂ «¬’ Ú≈’ ‹ØÛ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ «‹√È∂ Ïz≈‘Ó‰ ȱß

̱Á∂Ú (ËappleÂΔ Á≈ Á∂ÚÂ≈) ω≈ «ÁμÂ≈Õ ’Ø¬Δ «¬‘

Íμ∞¤‰ Á≈ «‹◊apple≈ È‘Δ∫ ’appleÁ≈ «’ «‹È∑≈∫ «’Â≈Ï≈∫

«Ú⁄ ’ÏΔ«Ò¡≈∫ Á∂ Á∂ګ¡≈∫ ¡μ◊∂ Íz≈appleÊÈ≈ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ‘À «’ ¿∞‘ Á∞ÙÓ‰ Á≈ È≈Ù ’apple Á∂Ú∂, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á Ò∞μ‡ ÒÚ∂ Â∂ ¡≈͉∂ ÍÀappleØ’≈apple≈∫ «Ú⁄ Úß‚

Á∂Ú∂Õ «’μÁ≈∫ √ßÁ∂‘ ÂØ∫ Íapple∂ ‘Ø ◊¬Δ Ò∂«’È ‘∞‰ √Ó≈∫

¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «‘ßÁ± «¬√ ÷±‘ «Úμ⁄Ø∫ Ï≈‘apple «È’Ò

¡≈‰Õ ¿∞È∑≈∫ Ï∂ÓÂÒÚ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ 鱧 ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘

Á∂‰ ‹Ø Ïz≈‘Ó‰≈∫ È∂ ÎÀÒ≈¬∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ Í≈¬∂

«ÏÈ≈∫ Ì≈apple Á≈ ’Ø¬Δ Ì«Ú÷ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ‘apple Âapple∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ó∞√ΔÏÂ≈∫ fiμÒ ’∂ «¬‘ apple⁄È≈ «Ò÷Δ ‘À ÓÀ∫ «¬È∑≈∫

Á∂ «√쫇¡≈∫ ÂØ∫ È‘Δ∫ ‚appleÁ≈ ¡◊apple ÓÀ∫ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫

¡μ÷≈∫ ÷ØÒ∑ √«’¡≈ Â≈∫ ÓÀÈß± ÷∞ÙΔ ‘ØÚ∂◊Δ (⁄ÒÁ≈)

‚≈. ÌΔÓapple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple

¡È∞Ú≈Á-: ‡Δ. ¡ÀÒ. ⁄≈‘Ò


4 8/06/2017 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

«‹√ ÍÒ Âπ√ƒ «¬æ¤≈ ÂØ∫ ¿πÍapple ¿πμ· ‹≈ÚØ◊∂, «¬æ«¤Â Ú√» Âπ‘≈‚Δ ÂÒ≈Ù ’appleÈ

Ò◊ ÍÚ∂◊Δ, ¬∂‘Δ «ÈÔÓ ˛Õ

√Ú≈ÓΔ apple≈ÓÂΔappleÊ

’∂‹appleΔÚ≈Ò ‹Δ ‘π‰ Âπ‘≈‚≈ ’Δ Ï‰»

¡æ‹’Ò √≈apple∂ Á∂Ù «Ú⁄ «¬æ’Ø ‘Δ Í≈apple‡Δ Â∂ ¡≈ÁÓΔ ”Â∂ ⁄apple⁄≈ ˜Øappleª Â∂ ˛, ¿π‘

˛ ’∂‹appleΔÚ≈ÒÕ ‹∂ «’Ëapple∂ ⁄ø◊Δ Ó≈ÛΔ ÓÙ‘»appleΔ Á∂ «√apple Â∂ ‘Δ ÍÃË≈ÈÓøÂappleΔ ÁΔ

⁄؉ ‘Ø‰Δ ‘πøÁΔ ¡ÓappleΔ’≈ ‹ª Îê√ Á∂ apple≈Ù‡appleÍæÂΔ¡ª Á∂ Úª◊ , ª «ÏȪ Ùæ’

’∂‹appleΔÚ≈Ò Ì≈apple Á∂ ÍÃË≈ÈÓøÂappleΔ ‹ª apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¸‰∂ ‹ªÁ∂Õ Íapple ⁄ø◊Δ ◊μÒ

˛ «’ Ó≈ÛΔ ÓÙ‘»appleΔ Á∂ «√apple Â∂ «√appleÎ ’ª◊apple√ Ú≈Ò≈ ‘Δ ‘≈Ò ‘πøÁ≈ ˛Õ ‘Øapple ÚΔ

ÁÒ Ì≈apple «Ú⁄ ‘≈ÙΔ¬∂ Â∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ‘È, Íapple ¡æ‹ √≈‚Δ ⁄apple⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈

«√appleÎ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ‘Δ ˛Õ ¡øÈ≈ ‘˜≈apple∂ Á∂ ¡ªÁØÒÈ Ú∂Ò∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò √μÌ ÂØ∫

ÚμË ¡ªÁØÒÈ’appleÂ≈ Úμ‹Ø∫ ¿πæÌ«apple¡≈ √Δ, Â∂ ’ª◊apple√ ÚμÒØ∫ apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄

¡≈¿π‰ Á∂ ⁄ÀÒ∂∫‹ Úμ‹Ø∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ’ΔÂ≈ √Δ

’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂Õ ÒØ’ª È∂ ª «¬‘Ø ‘Δ √Ó«fi¡≈ √Δ «’ √≈Î apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ «¬æ’Ø

«¬æ’ ÏÁÒ ¿πæÌ«apple¡≈ ˛, √Ø ‘æÊØ∫ ‘æÊ ¸æ’ «Ò¡≈, Â∂ Í«‘ÒΔ Ú≈appleΔ ¡√ÍÙ‡

Ï‘πÓ «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈Á ÒØ’ª ˘ ’ª◊apple√ ÁΔ ÈΔÂΔ Â∂ ÈΔ¡Â «Ú⁄ ’πfi ÷؇

Șapple ¡≈¬Δ ª Ì≈‹Í≈ Á∂ Á≈¡Ú∂ ˘ ÚΔ È’≈appleÁ∂ ‘ج∂ ÒØ’ª È∂ √ÍÙ‡ ª «¬æ’

Í≈√∂ Í»apple‰ Ï‘πÓ ÂØ∫ ÚΔ ÚμË ‘Δ Á∂ «μÁμÂ≈ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ˘Õ «¬‘ Ù≈«¬Á ÒØ’ª

ÁΔ √μÌ ÂØ∫ Úμ‚Δ ÌπμÒ ‘Δ √≈Ï ‘جΔÕ «’«’ ‘≈ÊΔ Á∂ «√apple Â∂ ’πø‚≈ È≈ ‘ØÚ∂

ª «Îapple ¿π‘ Ï∂Ò◊≈Ó ‘Ø ’∂ ¡≈Í‘πÁappleΔ¡ª ‘Δ ’appleÁ≈ ˛Õ «‹Ú∂∫ ’ª◊apple√ ˘

AIGA ÁΔ ‹ø◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í»apple‰ Ï‘πÓ «ÁæÂ≈ ª ¿π√È∂ ’≈ÎΔ ÒØ’ «ÚappleØËΔ

ÎÀ√Ò∂ Ò¬∂, Â∂ ¡◊ÒΔ Ú≈apple ¡ÀÓapple‹À∫√Δ Ò≈¿π‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ’ª◊apple√ ÁΔ¡ª

ÂØͪ ÚΔ ËÛ≈Ó «‚◊Δ¡ªÕ «¬μ’ ÷≈√ ◊æÒ «¬‘ ‘Ø¬Δ «’ √≈apple≈ ÈÚª ÷»È ‘Δ

¡μ◊∂ ¡≈ «◊¡≈Õ Íπapple≈‰≈ ÷»È «‹√È∂ ˜apple≈ ’ø‡zØÒ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, ‘ΩÒΔ-

‘ΩÒΔ ‘≈ÙΔ¬∂ Â∂ Ë’∂Ò «ÁæÂ≈ «◊¡≈ ‹ª «Îapple Ï≈‘apple ‘Δ Ë’∂Ò «ÁæÂ≈Õ ÙªÂΔ

̻ى Â∂ ÔØ◊∂∫Áapple Ô≈ÁÚ Úapple«◊¡ª ˘Õ «¬‘ ¡√Ò «Ú⁄ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ √Ø⁄Δ

√ÓfiΔ √≈«‹Ù ‘Δ √Δ, «’«’ ¿πÈ∑ª Á∂ ‘؉ È≈Ò ÍÀ«√¡ª ÁΔ ÷πÒ∑ È‘ƒ √Δ

÷∂‚Δ ‹≈ √’ÁΔ, «‹øÈΔ ‘π‰ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ apple‘Δ ˛Õ √æÌ ÂØ∫ ÚæË ´æ‡∂ ◊¬∂ «Ú⁄≈apple∂

«ÚÁ∂ÙΔ Á≈È’appleÂ≈, «‹È∑ª È∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ Â∂ Ô’ΔÈ ’apple«Á¡ª

’appleØÛª appleπͬ∂ Á≈È Îø‚ Úμ‹Ø∫ Ì∂‹∂Õ ⁄؉ª Á≈ √≈apple≈ «ÚÁ∂ÙΔ Îø‚ ÍÂ≈ ‘Δ È‘ƒ

«’æÊ∂ «◊¡≈Õ ¿π√ Á∂ «ÚÁ∂ÙΔ ⁄ø«Á¡ª Á≈ Ó≈Ó»ÒΔ «‹‘≈ «˜’apple ˛, ¡≈μ‡∂ «Ú⁄

¨‰ «‹øÈ≈Õ Ï≈’Δ √≈apple≈ Îø‚ Ù≈«¬Á ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á≈ «È‹Δ Îø‚ ‘Δ Ï‰ «◊¡≈

˛Õ ’«ÍÒ «ÓÙapple≈ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‹∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò «√Â∂∫Áapple ‹ÀÈ ÂØ∫ «appleÙÚ È≈ ÒÀ∫Á∂,

ª Ù≈«¬Á ⁄ø◊≈ ‘πøÁ≈Õ Íapple ¿π√ È∂ √Ø«⁄¡≈ ‘ØÚ∂◊≈, «’ «¬√ ˘ ÚΔ ⁄≈μ‡∂

Ò≈¬Δ¬∂, Â∂ ‘Øapple ËÈ ¡≈Ú∂◊≈, Íapple ’«ÍÒ «ÓÙapple≈, ‹∂ √≈Î apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂ ¿πÁ∂Ù

È≈Ò apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ’πæÁ∂ √È, ¿π√ ˘ «¬‘ apple≈√ È‘ƒ ¡≈«¬¡≈, Â∂ ¿π√È∂

’∂‹appleΔÚ≈Ò Á≈ ̪‚≈ ¸apple≈‘∂ «Ú⁄ ÌøÈ «ÁμÂ≈, Â∂ «Îapple ¡≈ ◊¬Δ «ÏæÒΔ ÊÀÒ∂ ⁄Ø∫

Ï≈‘appleÕ ‹Ø ÚΔ ÁæÏ∂ ’π⁄Ò∂ apple≈˜ «’√∂ ’ØÒ ÚΔ Á¯È √È, ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ «¬æ’ «¬æ’

’apple’∂ ’«ÍÒ «ÓÙapple≈ ’ØÒ Í‘πø⁄‰ Òμ◊∂, Â∂ ¿π‘ «Ú’ΔÒΔ’√ Úª◊ ÒΔ’ ’appleÁ∂

‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ ’ª◊apple√ È∂ Í«‘Òª ª ‘ØÒΔ ‘ΩÒΔ Á∂Ù ˘ ÷≈μË≈, Íapple ‹ÁØ∫ Â∂‹Δ

È≈Ò ÿ≈¿»ø ÿæÍ» ’ΔÂ≈ ª √μÂ≈ ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘Ø ◊¬ΔÕ apple≈‹ÈΔÂ’ ÒØ’ √ÓfiÁ∂

‘È «’ ÒØ’ ¸æÍ ‘È Âª √ÓfiØ ’Ø¬Δ ÷Âapple≈ È‘ƒÕ Íapple ÒØ’ Ï∂˜πÏ≈È È‘ƒ ‘ÈÕ

¿πÈ∑ª È∂ Ï≈apple Ï≈apple «¬‘ «√μË ’ΔÂ≈ ˛ «’ ‹ÈÂ≈ È∂ √Ó∂∫ √Ó∂∫ Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’

ÁÒª ˘ √Ï’ «√÷≈«¬¡≈ ˛Õ ’ª◊apple√ ÁΔ «Ó√≈Ò Ï‘πÂΔ Íπapple≈‰Δ È‘ƒ Â∂ Ô»ÍΔ

«Ú⁄ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ ÁÒ ÁΔ «Ó√≈Ò «ÏÒ’πÒ Â≈˜≈ ˛Õ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ÒØ’ª ÚμÒØ∫

’∂‹appleΔÚ≈Ò ˘ «ÁæÂ≈ fi‡’≈ «√appleÎ ’ª◊apple√ ‹ª ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÁΔ «ÓÒΔ-Ìπ◊Â

È‘ƒ √Δ, √◊Ø∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ ‘æÊ·Ø«’¡ª Â∂ Òμ◊∂ ÁØÙ, ÍÀ√∂ «¬’μ·∂ ’appleÈ Â∂

¡Ωappleª Á∂ ÙØÙ‰ ’appleÈ Ú≈Ò∂ , «¬√ ÁΔ¡ª ‹Û∑ª «Ú⁄ ÏÀ·∂Õ Ì≈Ú∂∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò

ÁÒ Ï≈apple-Ï≈apple «¬È∑ª ÁØÙª ˘ È’≈«apple¡≈ «◊¡≈, Íapple √≈apple∂ ◊øÌΔapple √≈ÊΔ¡ª ÚμÒØ∫

√≈Ê ¤æ‚ ‹≈‰≈ Â∂ ‹ª ¿πÈ∑ª ˘ ’μ„ Ï≈‘apple Ó≈appleÈ≈ ÒØ’ª ˘ ¸Ì «apple‘≈ ÙΔÙ

«¬√ Âapple∑ª ª ‘Ø È‘ƒ √’Á≈ «’ ‹È∂ ’πÍμÂΔ Â∂ √πμÊapple≈ ÌÒ≈Ó≈‰√Õ Â∂ «Îapple

Í≥‹≈Ï Â∂ ◊Ø¡≈ È∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ Í≈apple‡Δ ˘ fi‡’≈ «ÁæÂ≈Õ Ì≈Ú∂∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò

˘ ‘Àapple≈ÈΔ ‘جΔ, ÈÂΔ«‹¡ª Â∂ ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ Â∂ ÁØÙ Ò≈ ’∂ Ï⁄‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’ΔÂΔÕ Íapple ¡øÈ≈ ª ¿π√˘ ‘Δ ’«‘øÁ∂ ‘È, ‹Ø ¡μ÷ª ‘πøÁ∂ ‘ج∂ ÚΔ ¿πÈ∑ª ÁΔ

ÚappleÂØ∫ È≈ ’apple∂Õ ˛apple≈ÈΔ ÁΔ ◊μÒ «¬‘ «’ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ ˜apple≈ ÚΔ ÿÍÒ∂ ’appleÈ

«Ú⁄ ÙappleÓ È‘ƒ ’ΔÂΔ, Â∂ «ÏÒ’πÒ apple≈Ú‰ Úª◊ ¡≈͉∂ ‘Δ √≈ÊΔ¡ª Á∂

«÷Ò≈Î ‘Ø «◊¡≈, «‹√È∂ ÚΔ ¿π√Á∂ Ò≈Ò⁄ ¡æ◊∂ appleØ’ Ò≈¿π‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔÕ

¿π‘ ‘Δ Ï≈‘apple ’æ„∂ ◊¬∂ ¿π√Á∂ √≈ÊΔ «ÚÌΔÙ‰ ωÁ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È, ’∂‹appleΔÚ≈Ò

˘ apple≈Ú‰ ÁΔ ÓΩ Ó≈appleÈ Á∂ Ò¬ΔÕ «’‘Û∂ ÚΔ Ó«‘’Ó∂ Á≈ È≈Ó Ò˙, ¿π√∂ «Úμ⁄Ø∫

ÿπ‡≈Ò∂ ‘Δ ÿπ‡≈Ò∂ Șapple ¡≈ apple‘∂ ‘ÈÕ ÁÚ≈¬Δ¡ª, ¡ÀøÏ»ÒÀ∫√ª, Í≈‰Δ Á∂ ‡À∫’appleª

Á≈ ÿÍÒ≈ ª ÙΔÒ≈ ÁΔ’Ù Ú∂Ò∂ Á≈ ˛ Ì≈Ú∂∫, Íapple ˜ÓΔÈΔ ÷appleΔÁ-Ú∂⁄ Á≈

ÿÍÒ∂ ¡≈«Á ª «√apple ⁄Û∑ ’∂ ÏØÒ apple‘∂ ‘ÈÕ ’«ÍÒ «ÓÙapple≈ ˘ ’≈ÎΔ «ÊÛ’≈¿π‰

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, ‚apple≈«¬¡≈, ËÓ’≈«¬¡≈ ÚΔ , Ó≈«apple¡≈ ’π쫇¡≈ ÚΔ, Íapple

’«ÍÒ «ÓÙapple≈ ‘π‰ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ ’≈ˇ Úª◊ «√apple Â∂ ÷Û≈ ‘Ø «◊¡≈ ˛Õ

’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ «¬√ ÓÈΔ- «ÓÙÈ Á≈ ’Δ ‘ØÚ∂◊≈, «¬‘ ª √Óª ‘Δ Áμ√∂◊≈, Íapple

‘≈Ò≈ª Á∂ ÈÂΔ‹∂ ’ø˪ Â∂ «Ò÷∂ Șapple ¡≈ apple‘∂ ‘ÈÕ

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ◊πø«‚¡ª ÚæÒØ∫ √‘≈appleÈÍπapple «Ú÷∂ Á«Òª Á≈ ÿ≈‰

Ó¬Δ ÁØ ‘‹≈apple √Â≈appleª ˘ Á∂Ù ÁΔ

BA apple≈‹Ë≈ÈΔ «ÁæÒΔ Á∂ ‹øÂapple ÓøÂapple Á∂

√Ê≈È ¿πÍapple Á«Ò √Ó≈‹ È≈Ò √ÏøË

appleæ÷‰ Ú≈Ò∂ Òæ÷ª ‘Δ ÒØ’ ◊πæ√∂ È≈Ò Ìapple∂

ÍΔÂ∂ ¡Â∂ ‹ØÙ Ó≈appleÁ∂ ¡⁄≈È’ «’ÊØ∫ ¡≈‰ ËÓ’∂

√ÈÕ ‘‹≈appleª √≈Òª ÂØ∫ ÁÛ Ú‡ ’∂ ‘apple∂’ ÍÃ’≈apple Á≈

¡«Â¡≈⁄≈apple √«‘‰ Ú≈Ò∂ «¬È∑ª ÒØ’ª Á≈ Ò‘»

¡⁄≈È’ «’¿π∫ ÷ΩÒ‰ Ò◊ «Í¡≈ ˛? «¬√ ◊Ò Á≈

Ì∂ ‹≈ȉ≈ ÚΔ ˜apple»appleΔ ˛Õ ÏÛΔ¡ª ‘Δ √ÁΔ¡ª ÂØ∫

«¬‘ ÒØ’ Á∂Ù Á∂ ¡÷ØÂΔ ¿πμ⁄ √Ó≈‹ ÚæÒØ∫ ‘apple∂’ Âapple∑ª

Á≈ ‹πÒÓ-ÂÙæÁÁ ¸æÍ-⁄≈Í «ÏȪ «’√∂ ‘ΔÒ ‘πæ‹Â

Á∂ √«‘øÁ∂ ¡≈ apple‘∂ √ÈÕ √Ó≈‹ ¡øÁapple «¬È∑ª Á∂ ’جΔ

‘æ’-‘’»’ È‘ƒ √ÈÕ ËappleÂΔ ¿πμÍapple appleƒ◊‰ Ú≈Ò∂

‹≈ÈÚappleª ÂπæÒ «¬‘ ÒØ’ ¡≈Í‰Δ ‹»È ‘ø„≈¿π∫Á∂ ¡≈

apple‘∂ √ÈÕ «¬È∑ª ÒØ’ª ˘ «¬È√≈È ‘Δ È‘Δ∫ ÏÒ«’

‹≈ÈÚappleª ÂØ∫ ÚΔ ’Ø¬Δ ÈΔ⁄ ‹»È «’¡≈«√¡≈ ‹ªÁ≈

√ΔÕ «Îapple √Ó∂∫ È∂ ÍÒ‡≈ ÷≈Ë≈ «‹Ú∂∫ «¬’ ¡÷≈¿π ˛

«’ ‘‹≈appleª √≈Òª Ï≈Á apple»ÛΔ ÁΔ ÚΔ √π‰Δ ‹ªÁΔ ˛

«ÏÒ’πÒ ¿π√∂ Âapple∑ª ‘Δ «¬È∑ª ÒØ’ª ÁΔ¡ª ¡≈‘ª

ÌappleΔ¡ª Íπ’≈appleª,

Ò∂Ò‰Δ¡ª, ‘Ω∫’∂

’æ„«Á¡ª ¡Â∂

ÂappleÒ∂ ’apple«Á¡ª ÁΔ Ïª‘ ÎÛÈ Ú≈ÒΔ «¬’

√÷ÙΔ¡Â “Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple” Á∂ apple»Í «Úæ⁄

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬ΔÕ «¬√ Ù÷ÙΔ¡Â È∂ ¡≈¿π∫«Á¡ª ‘Δ

Í«‘Òª ª «¬È∑ª ÒØ’ª ˘ ÍÙ»¡ª √Ó≈È √Ófi∂

‹ª«Á¡ª ˘ «¬È√≈Ȫ ÁΔ Ù∂Ã‰Δ «Úæ⁄ ÍÃÚ∂Ù

’apple≈«¬¡≈Õ «Îapple ÍÛ∑È-«Ò÷‰, Ú؇ Á≈ ¡«Ë’≈apple,

‹≈«¬Á≈Á appleæ÷‰, Ú∂⁄‰ Â∂ ÷appleΔÁ‰ «‹‘∂ √≈apple∂

ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈apple ¡≈͉∂ √÷ √øÿappleÙ Áπ¡≈apple≈ ÒÀ ’∂

«ÁæÂ∂Õ «¬È∑ª √≈apple∂ «ÓÒ∂ ¡«Ë’≈appleª √Á’∂ ‘Δ √æ·-

√æÂapple √≈Ò fiπ’Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ËΩ‰ª «Úæ⁄ ¡≈’Û

¡≈¿π‰ Ò◊ Í¬Δ Â∂ «‘æ’ª Â‰È Òæ◊ Í¬Δ¡ª, ÏøÁ

Óπæ·Δ¡ª «Úæ⁄ ◊appleÓΔ ¡≈¿π‰ Ò◊Δ ¡Â∂ ‡ªÚ∂-‡ªÚ∂

‚ΩÒ∂ ÎÛ’‰ Ò◊ ͬ∂Õ Ï√ «¬‘Δ √‘≈appleÈÍπapple Á∂

ÚappleÂ≈apple∂ ÁΔ Ú‹≈‘ ˛Õ «¬‘ ’πfi ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ¡ª ÂØ∫

ÏappleÁ≈Ù ȑƒ ‘Ø «apple‘≈ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª È∂ ¡≈͉∂ ‘æÊ

«Ú÷≈¿π‰ ÁΔ √Ø⁄ Ò¬Δ ˛Õ «¬√ ÈΔ⁄ Ó˘Ú≈ÁΔ √Ø⁄

«Ú⁄Ø∫ ‘Δ √‘≈appleÈÍπapple Á≈ ’ª‚ ÚappleÂ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ

‹ÁØ∫ ÂØ∫ ’∫∂Áapple ¡Â∂ ¿πμÂapple ÍÃÁ∂Ù «Úæ⁄

¡≈apple.¡À√.¡À√ ÁΔ Î≈ÙΔ √apple’≈apple ¡≈¬Δ ˛ Á∂Ù ¡øÁapple

ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ÁΔ ¡æ‹ƒ Í拃 ÿ≈‰ Ï⁄≈ ÍΔ«Û¡≈

‹≈‰ Ò◊≈ ˛ «¬È∑ª ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª «Ú⁄Ø∫ ‘Δ

È≈Ò Ì≈apple Á∂ «appleÙÂ∂

⁄ΔÈ ’Á∂ √π÷≈Ú∂∫ È‘ƒ apple‘∂,

AIFA ÂØ ¡æ‹ Â’Õ

AIFA ÂØ Í«‘Òª ’Δ √Δ «¬È∑ª

«apple٫¡ª ˘ √π÷≈Úª ’«‘ √’Á∂

‘ªÕ ‘ª, «√appleÎ «¬æ’Ø √»apple «Ú⁄,

¿π‘ ÚΔ Ì≈apple ÁΔ √Ófi ÂØ∫Õ ⁄ΔÈ

Â∂ ¡≈Í‰Δ «Ú√Â≈appleÚ≈ÁΔ

ÈΔÂΔ¡ª ˘ Í«‘Òª ‘Δ Ò≈◊»

’appleÈ ÁΔ «√¡≈√ ’apple «apple‘≈ √ΔÕ

«‹Ú∂∫ «’ ÁπÙ‡ª Á∂ «ÚÁÚ≈È

’«‘øÁ∂ ‘È, «’ ‹∂ «Â’√∂ ÁΔ

«Íμ· «Ú⁄ ¤πapple≈ Ó≈appleÈ≈ ‘ØÚ∂, ª

Í«‘Òª ¿π√ Á∂ ȘÁΔ’ ‹≈‰

Ò¬Δ ‘ΔÒ≈ ’appleØ, ÓÂÒÏ «Í¡≈apple

Í≈ ’∂ ‘Δ «Íμ· «Ú⁄ ¤πapple≈

Ó≈«apple¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ √≈‘Ó‰≈

ÁπÙÓÈ Âª √≈‘Ó«‰˙ø ‘Δ Ú≈apple

’apple √’Á≈ ˛Õ AIFA Â’ Ì≈appleÂ

Á≈ «ÓμÂapple ω ’∂ AIFA ÂØ∫ ‘Δ

¡≈͉∂ ÁøÁ «Á÷≈¿π‰∂ Ùπapple» ’apple

«ÁæÂ∂ √ÈÕ ⁄ΔÈ È∂ ‹ÁØ∫ ¿π√È∂

Í≈«’√Â≈È Á∂ ’Ï‹∂ Ú≈Ò∂

’ÙÓΔapple ˘ Í≈’ Á∂ «¬Ò≈’∂ Úμ‹Ø∫

Ó≈‰Â≈ Á∂ «ÁæÂΔ √ΔÕ Ì≈Ú∂∫ Ì≈appleÂ

È∂ «ÚappleØË Âª ÍÃ◊‡≈«¬¡≈ √Δ, Íapple

⁄ΔÈ ˘ «¬√ È≈Ò ’Δ? «Îapple

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

AIFB Á∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈Á ª

ÁπÙÓ‰Δ √≈Ï , «Îapple ‹◊˜≈‘apple

‘Ø ◊¬ΔÕ Ì≈Ú∂∫ ⁄ΔÈ È∂ ’≈ÎΔ

‹◊∑≈ Â∂ ’Ϙ≈ ’apple «Ò¡≈ Â∂

’≈ÎΔ «‘æ√≈ Ú≈Í√ ’apple ÚΔ «ÁæÂ≈,

Íapple ¡‹∂ ÚΔ Ì≈appleÂΔ «¬Ò≈«’¡ª

Â∂ ’Ϙ≈ «Á÷≈ «apple‘≈ ˛, Â∂ ¡≈È∂

Ï‘≈È∂ fi◊Û≈ ÚΔ ’appleÁ≈ apple«‘øÁ≈

˛Õ Ì≈Ú∂∫ √≈apple∂ √ø√≈apple «Ú⁄ ¿π√ÁΔ

¡≈ÒØ⁄È≈ ‘Ø apple‘Δ ˛, Íapple Ò≈Ò⁄Δ

˘ «Èø«Á¡≈ ‹ª Ïπ«apple¡≈¬Δ Á≈

’Ø¬Δ Îapple’ È‘ƒ ÍÀ∫Á≈Õ ‹∂ ¿π‘

Â≈’ÂÚapple ÚΔ ‘ØÚ∂ ⁄ΔÈ Úª◊

ª «Îapple „Δ· ÚΔ Ï‰ ‹ªÁ≈ ˛,

⁄ΔÈ Úª◊Õ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈Á ª

⁄ΔÈ Ò◊≈Â≈apple Ì≈apple È≈Ò

ÁπÙÓ‰Δ «ÈÌ≈Á≈ ¡≈ «apple‘≈ ˛Õ

’≈apple‰ ‘Øapple ’Ø¬Δ È‘ƒ, «√appleÎ «¬‘

«’ ‹∂ Ó∂apple≈ ÓπÈ≈Î≈ ª Ó∂apple≈ «ÓæÂapple

È‘ƒ ª Ó∂apple≈ ÁπÙÓ‰Õ Áæ÷‰Δ

⁄ΔÈ √≈◊apple «Ú⁄ ÚΔ √≈appleΔ

ÁπÈΔ¡ª Á∂ «ÚappleØË Á∂ Ï≈Ú‹»Á

⁄ΔÈ ÏÛΔ „Δ·Â≈ È≈Ò ¿π√Â∂

«‹¡≈Á≈Âapple Á«Ò √Ó≈‹ ÁΔ ’πæfi «‹¡≈Á≈ ‘Δ

Ù≈Ó ¡≈¬Δ Ò◊ÁΔ ˛Õ «¬È∑ª Ó˘Ú≈ÁΔ¡ª ˘ ª

’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ Ï‘≈È≈ ‘Δ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ Ï√ «Îapple ’Δ

““Ó≈ÛΔ «Ëapple ⁄Ó≈appleÛΔ ¿πÍapple”” ‘Δ ¡≈ ’∂ ÂØÛ ‡πæ‡Á≈

˛Õ «¬√ Âapple∑ª √‘≈appleÈÍπapple ’ª‚ «¬’ Âapple∑ª Á≈ Ï‘≈È≈

‘Δ Ï«‰¡≈ ˛Õ ¡√Ò ’≈appleÈ «¬‘ ˛ «’ Á«ÒÂ

√Ó≈‹ ÁΔ ‘Ø apple‘Δ ÊØÛΔ

Ï‘πÂΔ ¿πμÈÂΔ «¬È∑ª ÂØ

√‘≈apple È‘ƒ ‘πøÁΔÕ «¬Ê∂

√‘≈appleÈÍπapple ’ª‚ ’Δ ˛?

Á≈ «Ú√Ê≈apple È≈Ò

Á√‰≈ ωÁ≈ ˛Õ

Íæ¤ÓΔ ¿πμÂapple ÍÃÁ∂Ù

«‹Ò∑≈ √‘≈appleÈÍπapple Á∂

Ê≈‰≈ ÏÛ◊ªÚ Á∂ «Í≥‚ ÙÏΔappleÍπapple Á∂ Á«ÒÂ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÚæÒØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¿π‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ

’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ⁄ΩÁ∑ª ¡ÍÃÀÒ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple È≈Ò √ÏøË ‹¨√ √≈apple∂ «Í≥‚ «Úæ⁄ ’愉

Ò¬Δ √Ø«⁄¡≈, ‹Á «¬‘ ‹¨√ «Í≥‚ Á∂ «‹ÓΔÁ≈apple ,

apple≈‹Í»Âª Á∂ Óπ‘æÒ∂ «Úæ⁄ ‹≈‰ Òæ◊≈ ª «Í≥‚ Á∂

«‹ÓΔÁ≈apple apple≈‹Í»Âª È∂ «¬‘ ’«‘ ’∂ appleØ’ «ÁÂ≈ «’

Âπ‘≈‚∂ ’ØÒ ‹¨√ ’愉 ÁΔ √apple’≈appleΔ «¬‹≈˜Â

È‘ƒ ˛Õ «¬√ ◊æÒ ÂØ∫ ÁØ‘ª «Ëappleª «Ú⁄’≈apple Â’apple≈apple

ÚæË «◊¡≈ Â∂ ÚË ÿ‡ ’‘≈ √π‰Δ ÚΔ ‘Ø¬Δ Íapple

Â≈’ÂÚapple apple≈‹Í»Â «‹ÓΔÁ≈appleª È∂ ‹¨√ È‘ƒ ’愉

«ÁÂ≈Õ Ó‹Ï»appleΔ Ú√ Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ ÒØ’

¡≈Í‰Δ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ ÁÏ≈ ’∂ ¸æÍ ‘Ø ◊¬∂Õ

B@ ¡ÍÃÀÒ ˘ «¬√∂ «¬Ò≈’∂ Á∂ «Í≥‚ ËπæËÒΔ

«Úæ⁄ Óπ√ÒÓ≈Ȫ Â∂ Á«Òª ˘ ÒÛ≈¿π‰ ÁΔ ÈΔÂΔ

«‘ «¬Ò≈’∂ Á∂ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ ¡ÀÓ.ÍΔ

◊◊È Òæ÷È Í≈Ò È∂ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

⁄ΔÈΔ ˙ ÏΔ ˙ ¡≈apple Â∂ Ì≈appleÂ

’πÓ≈apple ÙÙΔ

shashibilga@gmail.com

’Ϙ≈ ’appleΔ ÏÀ·≈ ˛Õ Í≈«’√Â≈È

È≈Ò ¿π√ÁΔ ÁØ√ÂΔ ˛ ª ÓÂÒÏ

Ú≈ÒΔ, Íapple Í≈«’√Â≈È ¡‹∂

Óπ◊≈ÒÂ∂ «Ú⁄ ÏÀ·≈ ˛Õ ¿π√˘

Ò◊Á≈ ˛ «’ ⁄ΔÈ ˘ ¿π√ÁΔ ÒØÛ

˛, Â∂ ¿π√ÁΔ ¡≈Û «Ú⁄

¡ÓappleΔ’≈ Úª◊ ¿π√˘ ÌØ«‡¡≈ ‹≈

√’Á≈ ˛Õ ¿π√˘ ¡‹∂ ⁄ΔÈΔ

«Ú√Â≈appleÚ≈ÁΔ ÈΔÂΔ Á∂ ‘æÊ È‘ƒ

Òμ◊∂Õ √ÃΔ Òø’≈ ˘ Â≈˜∂ Â≈˜∂ ‘æÊ

Òμ◊∂ ‘ÈÕ ¿π√˘ ¡≈͉∂ «¬æ’

‡≈Í» ÂØ∫ ‘æÊ Ë؉≈ «Í¡≈ ˛, E@

√≈Òª Ú≈√Â∂ Õ ¡≈È∂-

Ï‘≈È∂ ’apple˜≈ «¬øÈ≈ Á∂

«ÁæÂ≈ √Δ ⁄ΔÈ È∂ «’

π√ÂØ∫ ’apple˜≈ ¸’≈¿π‰≈

¡Ω÷≈ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ

¡ø ¿π√˘ ¡≈͉≈

«¬æ’ ‡≈Í» E@ √≈Òª ÁΔ ÒΔ˜ Â∂

Á∂‰≈ «Í¡≈ ⁄ΔÈ ˘ ¿π‘ ’apple˜≈

¸’≈¿π‰ Ò¬ΔÕ «¬√∂ ’apple’∂ ¿π√È∂

ÓπÛ ⁄ΔÈ ÁΔ Êª Â∂ Ì≈apple È≈Ò

‘æÊ «ÓÒ≈¿π‰ «Ú⁄ ‘Δ Ï∂‘ÂappleΔ

√ÓfiΔÕ Íapple ¡‹∂ ÚΔ ¿π√Â∂ Ï≈’Δ

’apple˜∂ Á∂ «Ú¡≈‹ ¡≈«Á Á≈ ’≈ÎΔ

ÁÏ≈¡ ˛Õ «¬√ Ò¬Δ «ÏȪ ÒØÛ

Á∂ ÚΔ ¿π√˘ (Ï≈’Δ Í∂˜ AA ”Â∂)

√Ó-«Ú⁄≈apple

¡ßÏ∂Á’apple ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈

Á≈ «‘ßÁ±’appleÈ «’¿∞∫?

Ì≈apple ¡ßÁapple ¡≈appleΔ¡È «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ¡Â∂

¡ßÏ∂Á’appleÚ≈Á Á≈ «√μË≈ ‡’apple≈¡ «Í¤Ò∂ ’∞fi

√Ó∂∫ ÂØ∫ Á∂÷‰ 鱧 «ÓÒ «apple‘≈ ‘À, Íapple ¡‹Ø’∂ ÁΩapple

«Úμ⁄ ¡ßÏ∂Á’appleÚ≈Á Á≈ «‘ßÁ±’appleÈ ÏÛΔ Â∂˜Δ

È≈Ò ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡ßÏ∂Á’apple «ÚappleØËΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈

Á≈ ’∂∫Áapple «ÏßÁ± Ì◊Ú≈È ‘ÀÕ «Íμ¤∂ «‹‘∂ «¬μ’

«‘ßÁΔ «¯ÒÓ “˙‘ Ó≈¬Δ ◊Ω‚” ¡≈¬Δ √Δ «‹√

«Úμ⁄ ’≈∫⁄Δ Ó«‘Â≈ (Íapple∂Ù apple≈ÚÒ) ÁΔ¡≈∫ Âapple’

Ìappleͱapple ÁÒΔÒ≈∫ ’≈appleÈ Í∞‹≈appleΔ¡≈∫ Á≈ ËßÁ≈ ÏßÁ

‘؉ Á∂ ’ß„∂ Í∞μ‹Á≈ ‘À Â≈∫ Í∞‹≈appleΔ ’≈∫⁄Δ È±ß ‘Δ

Ì◊Ú≈È Ï‰≈ ’∂ ¿∞√Á≈ ÓßÁapple ω≈ ’∂ Ò∞μ‡ Á≈

’≈appleØÏ≈apple Ó∞Û Ù∞apple± ’apple «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ‹Á«’ ’≈∫⁄Δ

Í∞‹≈appleΔ Úapple◊ ÁΔ Ò∞μ‡ È±ß Èß◊≈ ’appleÈ Ò¬Δ

‹μÁØ‹«‘Á ’appleÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Âapple∑≈∫ ‘Δ ÓȱøÚ≈Á

«Úapple∞μË ÒÛ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ‚≈. ¡ßÏ∂Á’apple 鱧 ÚΔ

Ì◊Ú≈È Ï‰≈ ’∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

‘≈Ò≈∫«’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ «Ò÷Â≈∫ Á∂ apple±Í

«Úμ⁄ ÓΩ‹±Á ‘À, Íapple «Îapple ÚΔ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ Óßȉ Ú≈Ò∂ ¡ßÏ∂Á’appleÚ≈Á Á∂

’∞ÒÚß «√ßÿ «‡μÏ≈

ÓØÏ≈«¬Ò : IBAGI-GACGI

«‘ßÁ±’appleÈ Ò¬Δ ÓØ‘appleΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈ apple‘∂ ‘ÈÕ

«¬√ 鱧 √ßÔØ◊ È‘Δ∫ Óß«È¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ

apple≈‹ÈΔÂ’ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ÂΩapple ”Â∂ Ì≈apple ¡ßÁapple

‘≈ÙΔ¬∂ ”Â∂ apple‘∂ ‚≈. ¡ßÏ∂Á’apple ÁΔ Ó‘μÂÂ≈

«Í¤Ò∂ «¬μ’ Á‘≈’∂ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÚËΔ ‘À

«’¿∞∫«’ ¿∞‘ «¬μ’ apple≈‹ÈΔÂ’ Ïapple≈∫‚ ω ’∂

¿∞μÌapple∂ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ô±¡ÀμÈ˙ ÚμÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂

ABEÚ∂∫ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ 鱧 ¡≈ÒÓΔ ÍμËapple ”Â∂

ÓÈ≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ßÏ∂Á’apple ÁΔ ÿ∂apple≈ÏßÁΔ

Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂ ‘Ø apple‘Δ ‘ÀÕ

Ù«‘apple≈∫ Â∂ ◊ÒΔ Ó∞‘μ«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Ï∞μ Ò◊≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ «‹√ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á∂

«ıÒ≈¯ ¿∞‘ ‹ΔÚÈ Ìapple ÒÛ∂, ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÍÀappleØ’≈apple

¿∞È∑≈∫ 鱧 Ì◊Ú≈È ÓßÈ ’∂ ͱ‹≈ ’appleÈ ¡Â∂ ‹À ‹À

’≈apple ’apple’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß √μ⁄∂ ¡ßÏ∂Á’appleÚ≈ÁΔ

’‘≈¿∞‰ ÁΔ ‘ØÛ «Úμ⁄ ‘È ‹ÁØ∫«’ ¡√Ò «Úμ⁄

¡«‹‘∂ ¡ßÏ∂Á’appleÚ≈ÁΔ ÒØ’ ‘Δ ¡ßÏ∂Á’apple Á∂

«‘ßÁ±’appleÈ Á≈ Ó∞μ„ ÏßÈ∑ apple‘∂ ‘ÈÕ Í«‘ÒΔ È˜apple∂

Á∂÷‰ ”Â∂ Òμ◊Á≈ ‘À «’ ¡ßÏ∂Á’apple Ô∞μ◊ ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ ‘Ø ◊¬Δ ‘À, Íapple «¬√ ÚappleÂ≈apple∂ 鱧 ‚±ßÿ≈¬Δ

È≈Ò √Ófi‰ ÁΔ ˜apple±apple ‘ÀÕ ¡‹Ø’∂ Ó≈‘ΩÒ ÁΔ

ÍÛ⁄ØÒ ’apple«Á¡≈∫ «¬‘ ¡«‘√≈√ √«‘‹∂ ‘Δ ‘Ø

‹≈∫Á≈ ‘À «’ «‘ßÁ±Ú≈Á «Úμ⁄ ¡ßÏ∂Á’apple 鱧 ‹˜Ï

’appleÈ Ò¬Δ √≈«˜Ù apple⁄Δ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ √≈«˜Ù

«Úμ⁄ ¡√Δ∫ ı∞ÙΔ È≈Ò Ì≈◊ΔÁ≈apple ω apple‘∂ ‘≈∫Õ

«¬√Á≈ ÍzÂμ÷ ÍzÓ≈‰ ‘À «’ ¡ßÏ∂Á’apple ÁΔ ÎØ’Δ

‹À ‹À ’≈apple ‘Δ ‘Ø apple‘Δ ‘À, ‹ÁØ∫«’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ 鱧 È∞μ’apple∂ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡μ‚Δ ⁄؇Δ

Á≈ ˜Øapple Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ Ì≈‹Í≈ ÚΔ ‚≈.

¡ßÏ∂Á’apple ”Â∂ ¡≈͉≈ Á≈¡Ú≈ ·Ø’ apple‘Δ ‘À

‹ÁØ∫«’ ◊∞‹apple≈ «Úμ⁄ «√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫

√’±ÒΔ Í≈·’zÓ «Úμ⁄ ‚≈. ¡ßÏ∂Á’apple ÁΔ¡≈∫ BB

Íz«Âμ«◊¡≈Ú≈∫ Íz’≈«Ù ‘؉ Á≈ Ì≈‹Í≈

√apple’≈apple 鱧 «‹¿∞∫ ‘Δ ÍÂ≈ Òμ«◊¡≈ Â≈∫ Â∞appleßÂ

«¬√ 鱧 «√Ò∂Ï√ «Úμ⁄Ø∫ ‘‡≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈

«’¿∞∫«’ «¬‘ Íz«Âμ«◊¡≈Ú≈∫ ¡√Ò «Úμ⁄

ÓȱÚ≈Á Ò¬Δ Úμ‚≈ ıÂapple≈ ‘ÈÕ ‚≈. ¡ßÏ∂Á’apple

Á∂ «‹¿±∫Á∂ ‹Δ¡ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «ÚappleØË ’appleÁΔ apple‘Δ

’≈∫◊apple√ Á∂ ¡Àμ√√Δ √ÀμÒ È∂ ÌΔÒÚ≈Û≈ «Ú÷∂

ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ √ÏßËΔ ’appleÚ≈¬∂ √Ó≈◊Ó

«Úμ⁄ ABF «’μÒØ Á∞μË È≈Ò ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ï∞μ ȱß

«¬ÙÈ≈È ’appleÚ≈«¬¡≈ Íß«‚Â≈∫ È∂ Ôμ◊ ¡Â∂

ÓßÂapple ¿∞⁄≈apple‰ «Úμ⁄ ◊≈∫ Á∂ ◊ØÏapple, Ó±Âapple, ◊≈∫

Á≈ Á∞μË Â∂ Á‘Δ∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’apple’∂ ¡ßÏ∂Á’apple ȱß

Í«ÚμÂapple ’apple «ÁμÂ≈ apple≈‹√Ê≈È «Úμ⁄ Ï≈Ï≈

apple≈ÓÁ∂Ú Á∂ ⁄ßÁ∂ È≈Ò ¡ßÏ∂Á’apple Á≈ ¡≈ÁÓ ’μÁ

Ï∞μ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

È∂’ √±apple Â∂ √Δapple Ú≈ÒΔ Ùı√Δ¡Â Ó≈√‡apple ¡ÓappleΔ’ «√øÿ

Ó≈√‡apple ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ ‹◊Â

«Úμ⁄ È∂’ √±apple Â∂ √Δapple Ú≈ÒΔ Ùı√Δ¡Â Ú‹Ø∫

‹≈‰∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ùı√Δ ◊∞‰≈∫ Á≈

Íz¤≈Ú≈∫ ¡Â∂ ÍzÌ≈Ú ¿∞È∑≈∫ Á∂ √≈«‘ «Úμ⁄Ø∫

√«‘‹∂ ‘Δ Í¤≈«‰¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡‹Ø’∂ ÁΩapple

«Úμ⁄ √≈«‘ apple√‘Δ‰ Â∂ ÍzÌ≈Ú‘Δ‰ ωÁ≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ «¬√ ’apple’∂ Ú≈Íapple «apple‘≈ ‘À

«’¿∞∫«’ ‹Ø √≈‚∂ √≈«‘Â’≈apple ’«‘‰Δ Â∂ ’appleÈΔ

ÁΔ √Ó≈ÈÂ≈ 鱧 Ïapple’apple≈apple È‘Δ∫ appleμ÷ apple‘∂, Íapple

Ó≈√‡apple ‹Δ Á∂ √ÏßË «Úμ⁄ «¬‘ ◊μÒ Á≈¡Ú∂

È≈Ò ’‘Δ ‹≈ √’ÁΔ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ È∂ √≈appleΔ ¿∞Óapple

ÁappleÚ∂Ù≈∫ Ú≈∫◊ ◊∞˜≈appleΔ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’«‘‰Δ Â∂

’appleÈΔ Á∂ Íμ’∂ apple‘∂ ‘ÈÕ √ß √∞Ì≈¡ Á∂ ‘؉

’apple’∂ «ÈappleÓÒ, ¿∞⁄∂apple∂ ¡Â∂ √∞⁄∂apple∂ Ó≈ÈÚΔ ◊∞‰≈∫

Á∂ Í∞‹≈appleΔ apple‘∂ ‘ÈÕ ‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ

Ì≈Ù≈, √≈«‘ Â∂ √«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 ÍzÎ∞μÒ ’appleÈ

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

Í≈apple (√¯appleÈ≈Ó≈), Ï‘≈apple∂ ˆ˜Ò («‘ßÁΔ ¡Â∂

¿∞appleÁ± «Úμ⁄) ¡≈«Á Í∞√Â’≈∫ È≈Ò ÌappleΔ ‘ÀÕ

Ó≈√‡apple ‹Δ Á∞¡≈apple≈ apple«⁄¡≈ √≈«‘ «˜ßÁ◊Δ

È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡≈Í ¡≈͉∂ «Ù¡apple≈∫

Á∂ Ó≈«Ë¡Ó Á∞¡≈apple≈ √Ó≈«‹’ ‹ΔÚÈ Á∂ ’Øfi∂

Íμ÷≈∫ ¿∞Íapple «Ú¡ß◊ Ï≈‰ ÚΔ ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ

«˜ßÁ◊Δ Á∂ Âμ ¡Â∂ √≈apple 鱧 ¡≈Í È∂ ¡≈͉∂

«ÚÙ∂Ù

08/06/2017

√≈¿±ÁΔ, Ï«‘appleΔÈ, «Ó√apple Â∂ Ô±¬∂¬Δ

È∂ ’Âapple È≈ÒØ∫ ÂØ«Û¡≈ È≈Â≈

«apple¡≈ÁÕ

’Âapple ”Â∂ Á«‘ÙÂ◊appleÁ ȱß

√«‘ÔØ◊ Á∂‰ Á≈ «¬Ò˜≈Ó Ò≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂

√≈¿±ÁΔ ¡appleÏ, Ï«‘appleΔÈ, «Ó√apple Â∂

Ô±¬∂¬Δ È∂ ’Âapple È≈ÒØ∫ ¡≈͉∂ «√¡≈√Δ

√ÏßË ÷ÂÓ ’apple «ÁμÂ∂ ‘ÈÕ ÷Ïapple ¬∂‹ß√Δ

«√Èß‘±¡≈ Ó∞Â≈Ï’, √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ È∂

’Âapple È≈Ò ˜ÓΔÈ, ‘Ú≈ Â∂ √Ó∞ßÁappleΔ

√ÏßË ÚΔ ÂØÛ «ÁμÂ∂ ‘ÈÕ Ï«‘appleΔÈ È∂

÷≈ÛΔ Á∂Ù≈∫ Áapple«Ó¡≈È ÚËÁ∂ «ÚÚ≈Á≈∫

Á∂ ÓμÁ∂Șapple ’Âapple È≈Ò ¡≈͉∂

«√¡≈√Δ √ÏßË ÷ÂÓ ’appleÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ ‘À Õ Ï«‘appleΔÈ ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ «Ï¡≈È

«Úμ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ¿∞‘ ’Âapple ÁΔ

apple≈‹Ë≈ÈΔ ÁØ‘≈ È≈ÒØ∫ ¡≈͉≈ «√¡≈√Δ

«appleÙÂ≈ ¡◊Ò∂ DH ÿ߇∂ «Úμ⁄ √Ó≈ÍÂ

’apple Á∂Ú∂◊≈Õ «¬√ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È Ï«‘appleΔÈ

ÂØ∫ ’Âapple Á∂ √≈apple∂ «√¡≈√Δ ¡≈◊± ÚΔ

5

Ï«‘appleΔÈ Ú≈Í√ ⁄Ò∂ ‹≈‰◊∂Õ ’Âapple Á∂

È≈◊«apple’≈∫ 鱧 B ‘Ϋ¡≈∫ Á∂ ¡ßÁapple

Ï«‘appleΔÈ ¤μ‚‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫

Áapple«Ó¡≈È √Ó∞ßÁappleΔ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ ÚΔ ÏßÁ

‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ ‘≈Ò≈∫«’ ‘Ú≈¬Δ √Îapple Á∂

ÏßÁ ‘؉ Ï≈apple∂ ‘≈Ò∂ ’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È‘Δ∫

‘ÀÕ ‹∂ ¡«‹‘≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â≈∫ ’Âapple

¬∂¡appleÚ∂˜ ”Â∂ «¬√ Á≈ ÍzÌ≈Ú Í¬∂◊≈Õ

√≈¿±ÁΔ ¡appleÏ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂

◊·‹ØÛ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ’Âapple ¡Ò

’≈«¬Á≈ ¡Â∂ «¬√Ò≈«Ó’ √‡∂‡ √Ó±‘

√Ó∂ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ Á≈ √ÓappleÊÈ ’appleÁ≈ ‘À

Â∂ ÁØ‘≈ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «¬√ «¬Ò˜≈Ó Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’apple «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂

«Úμ «ÚÌ≈◊ È∂ Á«‘ÙÂ◊appleÁ ȱß

«ÚμÂΔ √‘≈«¬Â≈ Á∂‰ ’≈appleÈ ’Âapple Á∂

È≈◊«apple’≈∫ ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ Ò≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ

«Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÔØ◊Á≈È «’√∂ ‹≈‰-ͤ≈‰ Á≈

Ó∞Ê≈‹ È‘Δ∫Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ «ÈappleßÂapple √≈ËÈ≈ Á∞¡≈apple≈

√≈«‘ ‹◊ «Úμ⁄ «‹‘Û≈ Ó∞’≈Ó ‘≈«√Ò

’ΔÂ≈ ‘À ¿∞‘ ÈÚΔ∫ ÍΔÛ∑Δ Ò¬Δ «ÈÙ⁄∂ ‘Δ

Íz∂appleÈ≈Á≈«¬’ Â∂ «√μ«÷¡≈Á≈«¬’ ‘ÀÕ ¿∞‘

Íß‹≈ÏΔ, «‘ßÁΔ ¡Â∂ ¿∞appleÁ± «ÂßÈ≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ «Úμ⁄

«¬μ’Ø «‹ßÈΔ Ó∞‘≈apple appleμ÷Á∂ ‘ÈÕ

Ó≈√‡apple ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ Á≈ ‹ÈÓ Í«‘ÒΔ

‹ÈÚappleΔ AIC@ 鱧 ¡‰Úß‚∂

Íß‹≈Ï (‘∞‰ Í≈«’√Â≈È)

«Ú⁄Ò∂ «Íß‚ Ò≈Ò∂Í∞apple («˜Ò∑≈

◊∞μ‹apple≈∫Ú≈Ò≈) «Ú÷∂ Ó≈Â≈

Ò≈Ì ’Ωapple ¡Â∂ «ÍÂ≈ √appleÁ≈apple ’appleÂ≈apple «√ßÿ

‘ß‹apple≈ Á∂ ÿapple ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ ÓÀ«‡z’,

«◊¡≈ÈΔ Âμ’ ÁΔ «Ú«Á¡≈ ◊z«‘‰ ’ΔÂΔ ¡Â∂

Ï≈’Δ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ Ì≈apple ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ Ì∂‡

⁄Û∑ ◊¬ΔÕ ¿∞È∑≈∫ È∂ ‘∞‰ Âμ’ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘Â

ÁΔ fiØÒΔ “Í«‘Ò≈ ¿∞Ì≈apple”, “Íß÷ÛΔ¡≈∫”, “◊Ó ÁΔ

Ó«‘’”, “ÁappleÁ Á≈ ¡«‘√≈√”, “«Óμ·Δ¡≈∫

«Óapple⁄≈∫”, “Ù∂¡apple≈∫ Á≈ ÙΔapple≈˜≈”, “‹ΔÚÈ-‹μ√”,

“ˆapple ◊ΔÂ≈ÚÒΔ”, “◊∞apple ◊ΔÂ≈∫‹ÒΔ”, “◊μÒ≈∫

ˆ˜Ò≈∫ Ï‰Δ¡≈∫”, (ˆ˜Ò ¡Â∂ ’≈«Ú-√ß◊z«‘),

apple≈Ó≈«¬‰ ¡Â∂ Ó‘≈Ì≈apple (Íß‹≈ÏΔ ’«ÚÂ≈

«Úμ⁄), appleÂÈ≈∫ ÁΔ ÷≈È (Ú≈appleÂ’), ÷μ‡

«Óμ·Δ¡≈∫ Ó∞√’≈È≈∫ («Ú¡ß◊), ÁØ Ú≈apple Ú≈«ÿ˙∫

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

‚≈. √∞ÁappleÙÈ ◊≈√Ø

ÓØÏ≈«¬Ò : @IHIFB-@A@CF

HEATHROW

CONCRETE

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

«Ù¡apple≈∫ «Úμ⁄ Ï‘∞ ‘Δ ı±Ï√±apple Â∂ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ

„ß◊ È≈Ò ÍzØ«¬¡≈ ‘ÀÕ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ¡ÀÒÈ≈Ï≈Á

’√Ï∂ «Úμ⁄ apple«‘ «apple‘≈ «¬‘ √≈«‘Â’≈apple ‘apple

Ú’Â √≈«‘ √∂Ú≈

«Úμ⁄ ÒΔÈ apple«‘ßÁ≈

‘À Õ Íß‹≈ÏΔ Á∂ ËΔÓ∂

¡Â∂ «Óμ·∂ ÏØÒ≈∫

Ú≈Ò∂ «¬√ ¯’Δapple

√≈«‘Â’≈apple ȱß

‘«apple¡≈‰≈ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ ¡’≈ÁÓΔ ÚμÒØ∫ √ßÂ

ÂappleÈ «√ßÿ Ú«‘ÓΔ ¡ÀÚ≈apple‚ (B@@G) ¡Â∂

‘«apple¡≈‰≈ Íß‹≈ÏΔ ◊ΩappleÚ (B@@C) Í∞apple√’≈apple≈∫

È≈Ò «ÈÚ≈«˜¡≈ ‹≈ ⁄∞μ’≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È

¡Â∂ Ì≈apple ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ √ß√Ê≈Ú≈∫ È∂ ÚΔ ¿∞√ ȱß

√Ó∂∫ √Ó∂∫ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ‘≈’Δ Á≈

⁄Ó’Á≈ «√Â≈apple≈ √appleÁ≈apple «√ßÿ ÚΔ Ó≈√‡apple ‹Δ

Á≈ ⁄∂Ò≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ‘≈’Δ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ¿∞√

鱧 Ó≈√‡apple ‹Δ È∂ ‘Δ ÂØ«apple¡≈ √Δ ¿∞È∑≈∫ Á∞¡≈apple≈

«Ò÷∂ ’∞fi ¡appleÊ-ͱappleÈ «Ù¡apple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √≈«‘Â’

ÔØ◊Â≈ Â∂ √±fi Á∂ ÍzÓ≈‰ Ú‹Ø∫ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ‹≈

√’Á∂ ‘È:

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

«ÍÃÊÚΔ-B «Ó˜≈¬ΔÒ

Á≈ √¯Ò ÍzΔ÷‰

Ï≈Ò≈√Øapple (¿∞‚Δ√≈)Õ Ì≈apple È∂ Á∂Ù ”⁄

Ï‰Δ ÍzÓ≈‰± √Óμ◊appleΔ ÒÀ ‹≈‰ ”⁄ √ÓappleμÊ

«ÍÃÊÚΔ-B «Ó˜≈¬ΔÒ Á≈ √¯Ò ÍzΔ÷‰

’ΔÂ≈ Õ ˙‚ΔÙ≈ Á∂ ⁄≈∫ÁΔÍ∞apple≈ ‡À√‡ apple∂∫‹ ÂØ∫

Ù∞μ’appleÚ≈apple √Ú∂apple∂ I.EF Ú‹∂ ÓØÏ≈¬ΔÒ

Ò≈∫⁄apple ˜appleΔ¬∂ Á≈◊Δ ◊¬Δ «ÍÃÊÚΔ-B

«Ó˜≈«¬Ò ÍzÓ≈‰± ‘«Ê¡≈apple ÒÀ ‹≈‰ ”⁄

√ÓappleμÊ ‘À Õ ¡«Ë’≈apple’ √±Âapple≈∫ È∂ Áμ«√¡≈

«’ ˜ÓΔÈ ÂØ∫ ˜ÓΔÈ Ó≈apple ’appleÈ ”⁄ √ÓappleμÊ

¡Â∂ CE@ «’ÒØÓΔ‡apple Âμ’ Ó≈apple ’appleÈ ÁΔ

√ÓappleμÊ≈ Ú≈ÒΔ «¬√ «Ó˜≈¬ΔÒ Á≈ ÍzΔ÷‰

√Ú∂apple∂ ⁄≈∫ÁΔÍ∞apple≈ ”⁄ «¬’μ«apple ÍzΔ÷‰

apple∂∫‹ (¡≈¬Δ.‡Δ.¡≈apple.) ’∂∫Áapple «ÂßÈ ÂØ∫

ÓØÏ≈¬ΔÒ Ò≈∫⁄apple Á∂ Ó≈«Ë¡Ó È≈Ò ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬√ ¡«Â

¡≈Ë∞«È’ «Ó˜≈¬ΔÒ Á≈ ÍzΔ÷‰ √¯Ò «apple‘≈

Â∂ «¬√ È∂ ¡≈͉≈ «ÓÙÈ Í±apple≈ ’ΔÂ≈ Õ

«ÍÃÊÚΔ-B «Ó√≈¬ΔÒ E@@ «’ÒØ◊apple≈Ó ÂØ∫

A@@@ «’ÒØ◊apple≈Ó Ô∞μË √Óμ◊appleΔ ÒÀ ‹≈‰

”⁄ √ÓappleÊ ‘À Õ «¬‘ ÁØ ÂappleÒ ÁÏ≈¡

«¬ß‹‰≈∫ È≈Ò ⁄ÒÁΔ ‘À Õ «¬‘ ¡≈͉∂

«ÈÙ≈È∂ 鱧 √«‘‹Â≈ È≈Ò Í±apple≈ ’appleÈ Ò¬Δ

¡«Â ¡≈Ë∞«È’ Íz‰≈ÒΔ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò

’appleÁΔ ‘À Õ

¡Á≈Ò È∂ ’ÀÍ‡È È±ß «ÁμÒΔ ”⁄

√apple’≈appleΔ Ïß◊Ò≈ ÷≈ÒΔ ’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ ÁΔ «¬’ ¡Á≈Ò È∂

Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ

鱧 «ÁμÒΔ «Ú⁄ √apple’≈appleΔ Ïß◊Ò≈ ÷≈ÒΔ ’appleÈ

Ò¬Δ «’‘≈ ‘À «‹‘Û≈ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √ß√Á ÓÀ∫Ïapple

‘؉ Ú‹Ø∫ ¡Ò≈‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ ¡Á≈ÒÂ

È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ◊Àapple’≈ȱßÈΔ ’ϘÁ≈apple «’‘≈ ‘À Õ

¡Á≈Ò È∂ ¡√‡∂‡ ¡«Ë’≈appleΔ Á∂ BD Ó≈apple⁄

Á∂ ‘∞’Ó «ıÒ≈¯ ’≈∫◊apple√Δ È∂Â≈ ÚμÒØ∫ Á≈«¬apple

¡ÍΔÒ ÷≈apple‹ ’apple «ÁμÂΔ ‘À Õ ¡√‡∂‡

¡«Ë’≈appleΔ È∂ ’ÀÍ‡È È±ß ‹ÈÍÊ ”Â∂ √«ÊÂ

Ïß◊Ò≈ ÷≈ÒΔ ’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈ √Δ Õ ’À͇È

ÁΔ «¬‘ ÁÒΔÒ «’ ¿∞√ 鱧 ◊Àapple’≈ȱßÈΔ

’ϘÁ≈apple È‘Δ∫ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ «’¿∞∫«’ ¿∞√

ÁΔ ¡Ò≈‡ÓÀ∫‡ B@AI Âμ’ ’apple¡≈ÓÁ ‘À ¡Â∂

¿∞‘ Ï≈˜≈apple Áapple Ú≈Ò≈ «’apple≈«¬¡≈ ¡Á≈ ’apple

apple‘∂ ‘ÈÕ ÓßȉÔØ◊ È‘Δ∫ Õ «˜Ò∑≈ ¡Â∂ √ÀÙÈ

‹μ‹ ͱÈÓ ¬∂. Ï≈∫Ï≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ Âapple∑≈∫

«¬‘ «¬√ ◊μÒ Á≈ √ϱ ‘À «’ «ÏÈÀ’≈apple BC

Á√ßÏapple B@AF ÂØ∫ ◊Àapple’≈ȱßÈΔ ’ϘÁ≈apple

Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«¬‘ ÁÒΔÒ ÚΔ appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ «’ Ó≈ÈÚÂ≈

Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ïß◊Ò∂ ”⁄ apple«‘‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â

Á∂‰ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ ÚμÒØ∫ (‘≈¿±√ ’Ó∂‡Δ) ÒØ’

√Ì≈ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ’ØÒ Á≈«¬apple ¡apple˜Δ ¡‹∂

«Ú⁄≈apple ¡ËΔÈ ‘À Õ Ó≈ÈÔØ◊ ‹μ‹ È∂ «’‘≈

«’ ¡apple˜Δ «Ú⁄≈apple ¡ËΔÈ ‘؉ È≈Ò «ÏÈÀ’≈apple

鱧 ¿∞√ Ïß◊Ò∂ ”Â∂ ’ϘÁ≈apple apple«‘‰ Á≈

¡«Ë’≈apple È‘Δ∫ «ÓÒ ‹≈∫Á≈ Õ ¡√‡∂‡

¡«Ë’≈appleΔ Á∂ ‘∞’Ó Ó∞Â≈Ï’ ’ÀÍ‡È È±ß

¡ß«ÓÃÂ√apple ‘Ò’∂ ÂØ∫ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ⁄∞‰∂ ‹≈‰

’apple’∂ Ïß◊Ò≈ ¡Ò≈‡ ’ΔÂ≈ √Δ «‹√ ÁΔ

«Ó¡≈Á B@AI «Ú⁄ ÷ÂÓ ‘Ø‰Δ √Δ Íapple

’ÀÍ‡È È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò BC ÈÚßÏapple 鱧 ÒØ’

√Ì≈ ÂØ∫ ¡√ÂΔÎ≈ Á∂ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ Ïß◊Ò∂ ÁΔ

¡Ò≈‡ÓÀ∫‡ BC Á√ßÏapple B@AF 鱧 appleμÁ ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ïß◊Ò≈ ’∂∫ÁappleΔ ÒØ’

«ÈappleÓ≈‰ «ÚÌ≈◊ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’appleÈ ÁΔ

‘Á≈«¬Â ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ Õ

’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ «Ú’ΔÍΔ‚Δ¡≈ Í∂‹ È≈Ò

¤∂Û¤≈Û, «Ò«÷¡≈ Ó»apple÷ ÓøÂappleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ √ßÔØ‹’

¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ «Ú’ΔÍΔ‚Δ¡≈ Í∂‹ È≈Ò «’√∂ È∂ ¤∂Û¤≈Û

’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «¬√ Í∂‹ È≈Ò √ßÏß«Ë ‹≈‰’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ◊ÒÂ

ÂappleΔ’∂ È≈Ò ¡À«‚‡ ’ΔÂ≈ ‘À Õ Í∂‹ ”Â∂ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á≈ È≈∫¡

¡apple«ÚßÁ “’∂‹appleΔÏÚ≈Ò” «Ò«÷¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ Í∂‹ ”Â∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂

¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ¡Òμ◊ ‘Δ ÙÏÁ≈∫ ȱß

«¬√Â∂Ó≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ‹ÈÂ≈

¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÁμÒΔ Á≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ‹≈‰ÁΔ

‘À Íapple Í∂‹ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÁμÒΔ Á≈ “Ó±apple÷

ÓßÂappleΔ” Áμ√ «apple‘≈ ‘À Õ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ

Í≈apple‡Δ, ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ 鱧 “¡≈Ó

¡≈ÓÁÈΔ Í≈apple‡Δ” «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ

Í∂˜ È∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ «’μÂ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ‹Ø

«Ï¿±apple≈ «ÁμÂ≈ ‘À, ¿∞√ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ ¿∞‘

Ì≈appleÂΔ «√È∂Ó≈ ¡ÒØ⁄’, Í≈apple‡Δ ‡≈¬ΔÓ apple≈‹È∂Â≈, ¡≈Ó ¡≈ÓÁÈΔ

Í≈apple‡Δ Ò¬Δ √ßÔØ‹’ ¡Â∂ «ÁμÒΔ Á∂ Ó±apple÷ ÓßÂappleΔ ‘È Õ «¬√ Âapple∑≈∫

Ò◊Á≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª Á∂ «¯ÒÓ≈∫ Á∂÷‰ Á∂ ÙΩ’ Á∂ ⁄ÒÁ∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ì≈appleÂΔ

«√È∂Ó≈ ¡ÒØ⁄’ Â∂ Í≈apple‡ ‡≈¬ΔÓ apple≈‹È∂Â≈ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ Ò◊Á≈

‘À «’ ‹≈‰Ï∞μfi ’∂ «’√∂ È∂ «Ú’ΔÍΔ‚Δ¡≈ Í∂˜ Â∂ ¿∞√ ”Â∂ «ÁμÂΔ ◊¬Δ

‹≈‰’≈appleΔ È≈Ò ¤∂Û¤≈Û ’ΔÂΔ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «Ú’ΔÍΔ‚Δ¡≈

Í∂‹ ’Ø¬Δ ÚΔ «’ÂØ∫ ÚΔ ¡À«‚‡ ’apple √’Á≈ ‘À Â∂ ¡«‹‘≈ ’appleÁ∂ ‘Δ

¡Í‚∂«‡‚ ‹≈‰’≈appleΔ ÚÀμÏ Í∂˜ ”Â∂ ¡≈ ‹≈∫ÁΔ ‘À Õ

‡appleßÍ È∂ ¡Ó±Ò Ê≈Íapple ȱß

ω≈«¬¡≈ Ô±. ¡À√. ’Øapple‡

¡≈¯ ¡ÍΔÒ˜ Á≈ ‹μ‹

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ È∂ Ì≈appleÂΔ-¡ÓappleΔ’Δ

’≈ȱßÈΔ √±fiÚ≈È ¡Ó±Ò Ê≈Íapple È±ß Ô± ¡À√

’Øapple‡ ¡≈¯ ¡ÍΔÒ˜ Á∂ ¤∂Ú∂∫ √apple«’‡

Ò¬Δ ‹μ‹

«ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈

‘À Õ Ú≈¬Δ‡

‘≈¿±√ È∂

Áμ«√¡≈ ‘À «’

’Øapple‡ ¡≈¯

¡ÍΔÒ˜ Ò¬Δ

¡ ≈ Í ‰ Δ

«ÈÔ∞’ÂΔ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ‹μ‹

Ê≈Íapple ¬Δ√‡appleÈ

«‚√«‡Ã’ ¡≈¯ ’∂∫‡’Δ Ò¬Δ «˜Ò∑≈ ’Øapple‡

‹μ‹ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ √∂Ú≈ Á∂ ⁄∞μ’∂ ‘È Õ «Í¤Ò∂

‘¯Â∂ EB Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ DD Ú؇≈∫ È≈Ò

Ê≈Íapple (DH) Á∂ È≈∫¡ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ‘Ø¬Δ Õ

Ì≈appleÂΔ-¡ÓappleΔ’Δ ÍzÚ≈√Δ Á∂ Í∞μÂapple Ê≈Íapple

Áμ÷‰Δ ¬∂ÙΔ¡≈¬Δ Ó±Ò Á∂ Á∂Ù Á∂ Í«‘Ò∂

¡≈apple‡Δ’Ò C ‹μ‹ √È Õ

ÓÈÍzΔ Ï≈ÁÒ ÚμÒØ∫ ÓØÁΔ Á∂

EF «¬ß⁄ √ΔÈ∂ ”Â∂ √Ú≈Ò

‹ßÓ±Õ Íß‹≈Ï Á∂ «Úμ ÓßÂappleΔ

ÓÈÍzΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’

«Í¤Ò∂ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È Á∂Ù ÁΔ

appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂ ’∞fi

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈Õ ÓÈÍzΔ Ï≈ÁÒ È∂ ÓØÁΔ

Á∂ EF «¬ß⁄ Á∂ √ΔÈ∂ ”Â∂ √Ú≈Ò ¿∞·≈¬∂

‘ÈÕ ÓÈÍzΔÂ È±ß ’≈∫◊apple√ È∂ ÓØÁΔ

√apple’≈apple ÁΔ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ ÁΔ¡≈∫

Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ Á≈ ÍappleÁ≈Î≈Ù ’appleÈ Ò¬Δ

Í≈apple‡Δ Á∂ ’ΩÓΔ ÍzØ◊apple≈Ó Ò¬Δ

«ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ ÓÈÍzΔ È∂

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ ÏΔÂ∂ «ÂßÈ √≈Ò≈∫

«Úμ⁄ AGB ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ ‘ج∂ √È

«‹È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ AB ÍzÓ∞μ÷ √È, «¬È∑≈∫

«Úμ⁄Ø∫ ¿±ÛΔ, Í·≈Ȓ؇, È◊apple؇≈ Â∂

ÁΔÈ≈È◊apple Ù≈ÓÒ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ È∂

«’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È

EGH ‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘ج∂ ‘È Â∂ HGG

¡≈Ó È≈◊«apple’ Ó≈apple∂ ◊¬∂Õ «¬È∑≈∫

‹Ú≈È≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ’∂ÚÒ B@C ‹ßÓ± Â∂

’ÙÓΔapple «Úμ⁄ Ù‘ΔÁ ‘ج∂Õ ÓÈÍzΔÂ

È∂ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ «Ú⁄

‹ßÓ±-’ÙÓΔapple «Ú⁄ A,CDC Ú≈apple

◊ØÒΔÏßÁΔ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘جΔÕ


6 08/06/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

’≈∫◊apple√ ÁΔ ‘apple ÚËΔ’Δ Á≈ Á∂Ú≈∫◊∂ ӱߑ ÂØÛÚ≈∫ ‹Ú≈Ï : √∞÷ÏΔapple

¡ÓÒØ‘Õ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂

«’√∂ ÚΔ Úapple’apple ¡Â∂ ¡≈◊± ȱß

«’√∂ ÚΔ Íz’≈apple ÁΔ ’Ø¬Δ ÚΔ

√Óμ«√¡≈ È‘Δ∫ ¡≈¿∞‰ «ÁμÂΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ ‹∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ’≈∫◊apple√Δ

«ÚË≈«¬’ ‹≈∫ ¡≈◊± ‹≈∫ ’جΔ

ÍzÙ≈√«È’ ¡«Ë’≈appleΔ «ÏÈ≈∫ Ú‹∑≈

«’√∂ ÚΔ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ Úapple’apple

鱧 Íz∂Ù≈È ’appleÁ≈ ‘À ‹≈∫ ’Ø¬Δ fi±·≈

Íapple⁄≈ Áapple‹ ’appleÁ≈ ‘À Â≈∫ ¿∞√

ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ Í«‘Ò≈∫ ÙzØÓ‰Δ

¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ‘Ò’∂ Á∂ Ó∞μ÷

√∂Ú≈Á≈apple 鱧 «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂Õ ¿∞√ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ È≈Ò Â∞appleß apple≈ÏÂ≈

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ‹Ø ’≈∫◊apple√

√apple’≈apple ÁΔ ‘apple ÚËΔ’Δ Á≈ ӱߑ

ÂØÛÚ≈∫ ‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈ ‹≈ √’∂Õ

«¬√ ◊μÒ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ÙzØÓ‰Δ

¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È √∞÷ÏΔapple

ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Úapple◊ Á≈ Ú¯Á «Úμ ÓßÂappleΔ È±ß «Ó«Ò¡≈

÷ßÈ≈Õ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Úapple◊ È≈Ò √ÏßË ÒØ’≈∫ Á≈ Ú¯Á «ÙÂ≈apple Ó∞‘ßÓÁ «ÒÏÛ≈

√’μÂapple Íß‹≈Ï ÍzÁ∂Ù ’Ó∂‡Δ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ⁄ß‚Δ◊Û∑ «Úμ⁄ ı˜≈È≈ ÓßÂappleΔ ÓÈÍzΔÂ

«√ßÿ Ï≈ÁÒ È±ß «Ó«Ò¡≈Õ

Ú¯Á È∂ Óß◊ ÍμÂapple

«Áß«Á¡≈∫ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’

’≈∫◊apple√ Á∂ ⁄؉ ÓÀÈΔ¯À√‡Ø

«Úμ⁄ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Ú≈¡Á∂

Ó∞Â≈Ï’ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ

Úapple◊ Á∂ ÒØ’≈∫ ȱß

¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ÁappleÍ∂Ù

Ó∞Ù’Ò≈∫ È±ß Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈apple

”Â∂ ‘μÒ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂,

√≈appleΔ¡≈∫ ÌÒ≈¬Δ √’ΔÓ≈∫ «Úμ⁄ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Úapple◊ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂

¡Â∂ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ï‹‡ «Úμ⁄ ‹Ø ÚΔ ÌÒ≈¬Δ √’ΔÓ≈∫

¡À√√Δ/¡À√‡Δ/˙ÏΔ√Δ Úapple◊≈∫ Ò¬Δ ÒÀ ’∂ ¡≈Ú∂◊Δ, ¿∞È∑≈∫ √’ΔÓ≈∫ «Úμ⁄ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ

Úapple◊ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ÚΔ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ √zΔ Ï≈ÁÒ È∂ Ú¯Á 鱧 ÌappleØ√≈

«ÁμÂ≈ «’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ‹Ø ÚΔ √’ΔÓ≈∫ «Ò¡≈¬∂◊Δ, ¿∞√ «Ú⁄ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Úapple◊

Á≈ ÚΔ Ïapple≈Ïapple «‘μ√≈ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Ú¯Á «Ú⁄ «ÁÒÚapple ı≈È Ó∞‘≈ÒΔ, ÙØ’Â

¡ÒΔ ÷ßÈ≈, ¡‹ÓΔÒ ı≈È, ¡ÒΔ ‘∞√ÀÈ ÷Ó≈‰Ø∫, «¬’Ï≈Ò ı≈È, Âapple√∂Ó ı≈È, ¡‹±Ï

¡ÒΔ, «¯appleؘ ÷≈È, «√ß’Áapple ı≈È ¡Â∂ ‘Øapple ÓÀ∫Ïapple ‘≈˜apple √ÈÕ

«ÏÈ≈ ¡Ë≈apple ’≈apple‚

È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊Δ

ÍÀÈÙÈ Â∂ √Ï«√‚Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ ‘∞‰

Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ √’ΔÓ≈∫ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ

‘ÀÕ ’ÀappleØ√ΔÈ Á≈ Â∂Ò ÒÀ‰ Ú≈«Ò¡≈∫

ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÍÀÈÙÈ √’ΔÓ Âμ’ Á∂

Ò≈ÌÍ≈ÂappleΔ¡≈∫ 鱧 ¡Ë≈apple ’≈apple‚

Á∂‰≈ ˜apple±appleΔ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ √’ΔÓ≈∫

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ √Ï«√‚Δ Â«‘ ‹≈∫

Ó∞Π«ÁμÂΔ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È, «¬√

Ò¬Δ √apple’≈apple «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ «Ù’ß‹≈

’√‰ ‹≈ apple‘Δ ‘À Â≈∫ «’ ’جΔ

◊ÛÏÛΔ È≈ ‘ØÚ∂Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

√Ï«√‚Δ¡≈∫ Á≈ È‹≈«¬˜ Î≈«¬Á≈

È≈ ¿∞·≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂ «¬√ Ò¬Δ

√apple’≈apple 鱧 ¡Ë≈apple ’≈apple‚ Ì∂‹‰ Ò¬Δ

Â≈appleΔ÷ C@ √ÂßÏapple appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘À Õ

÷≈√ ÂΩapple ”Â∂ √apple’≈apple ¡‡Ò

ÍÀÈÙÈ ÔØ‹È≈ ”Â∂ «Ë¡≈È Á∂ apple‘Δ

‘À «¬√ Ò¬Δ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ Á∂‰ ÁΔ

Â≈appleΔı AE ‹±È appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘À

√apple’≈apple È∂ «¬‘ ÚΔ √‘±Ò ’ΔÂΔ ‘À

«’ ‹∂ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ È‘Δ∫ Â≈∫ ¡Ë≈apple

’≈apple‚ Ï‰È Âμ’ ’Ø¬Δ √apple’≈appleΔ ÂØ∫

Íz≈Í Á√Â≈Ú∂˜ √ÏßË «ÚÌ≈◊ ȱß

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂ «Îapple ‹ÁØ∫ ¡Ë≈apple ’≈apple‚

ω ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ Á∂

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ‘∞‰ √apple’≈apple ◊À√ Â∂Ò

ÂØ∫ ÒÀ ’∂ √≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ √Ï«√‚Δ

ÔØ‹È≈Ú≈∫ 鱧 ¡Ë≈apple ˜appleΔ¬∂ ÏÀ∫’

¡’≈¿∞∫‡ È≈Ò ‹ØÛ∂◊ΔÕ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ÚΔ «¬‘ ’ßÓ ⁄μÒ «apple‘≈ √Δ

Íapple ¡‹∂ ÚΔ Ï‘∞ √≈apple∂ «¬√ Á∂ ÿ∂apple∂

”⁄Ø∫ Ï≈‘apple √ΔÕ

«√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ ‘Ò’≈ ¡ÓÒØ‘ Á∂

Ó∞μ÷ √∂Ú≈Á≈apple ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ apple≈‹±

÷ßÈ≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄ ‘Ò’∂

ÁΔ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂

«ÓÒΔ ÒΔ‚apple«ÙÍ È±ß ÌappleØ√≈

«Áß«Á¡≈∫ ’ΔÂ≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

¡μ‹ Íß‹≈Ï ÁΔ ’≈∫◊apple√ √apple’≈apple

’ØÒ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡«‹‘≈ Ó∞μÁ≈ È‘Δ∫

«‹√ È≈Ò ¿∞‘ Íß‹≈Ï ÁΔ ‹ÈÂ≈

鱧 √ßÂ∞Ù‡ ’apple √’∂Õ ¡μ‹ Íß‹≈Ï

Á∂ ‘≈Ò≈ ÏÁ ÂØ∫ ÏÁÂapple ‘Ø ⁄∞μ’∂

‘È Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ’≈∫◊apple√ Á∂

«ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ ’≈apple‹’≈Ò ÁΩapple≈È

GE Á∂ ’appleΔÏ «’√≈È ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

’apple ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

’≈∫◊apple√ ¡≈͉∂ Ú≈¡«Á¡≈∫ ÂØ∫

Ìμ‹ ⁄∞μ’Δ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ ¡’≈ÒΔ-

Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï Á∂

ÒØ’≈∫ 鱧 ‘apple √‘±Ò «ÈappleßÂapple

«ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ √ΔÕ ¡μ‹ «ÓÒ∂

Ú¯Á «Úμ⁄ ÏÒ≈’ √«ÓÂΔ

¡ÓÒØ‘ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ’ÙÓΔapple≈

«√ßÿ Ù≈‘Í∞apple, ‹μÊ∂Á≈apple

ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ ÷«È¡≈‰,

‹μÊ∂Á≈apple ‹appleÈÀÒ «√ßÿ Ó≈‹appleΔ,

√«ÓÂΔ ÓÀ∫Ïapple «¬’Ï≈Ò «√ßÿ

apple≈¬∂, Í∂‚± «Ú’≈√ ÏÀ∫’ Á∂ ¿∞Í

⁄∂¡appleÓÀÈ ’∞ÒÁΔÍ «√ßÿ Ó¤apple≈¬Δ

Ù≈ÓÒ √ÈÕ

ÓßÂappleΔ ÁΔ Ê≈∫ «Í√‡Ò

ÁΔ ‘Ø¬Δ ¡ÀÓ¡≈apple¡≈¬Δ

Ò÷È¿± Õ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ ¡«Áμ«Â¡≈

È≈Ê Á∂ ÓßÂappleΔ ÁΔ ‘apple’ ’≈appleÈ «¬μÊØ∫ Á∂ ÓappleΔ˜≈∫ ȱß

«Áμ’Â≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡√Ò «Úμ⁄ Ô±

ÍΔ Á∂ ÷≈ÁΔ ◊apple≈Ó ¿∞ÁÔØ◊ ÓßÂappleΔ √Â∂∫Áapple Í⁄ΩappleΔ Ò÷È¿±

Á∂ ÒØ‘Δ¡≈ ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ «¬Ò≈‹ Á∂ Ò¬Δ ◊¬∂Õ ‚≈’‡apple≈∫

È∂ ⁄Àμ’¡Í ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓßÂappleΔ ‹Δ 鱧 ¡ÀÓ¡≈apple¡≈¬Δ

’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈«÷¡≈Õ «¬√Δ ÁΩapple≈È ÓßÂappleΔ ‹Δ ‹ÁØ∫

¡ÀÓ¡≈apple¡≈¬Δ Ú≈Ò∂ ’Óapple∂ «Úμ⁄ ◊¬∂ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈Ò

√∞appleμ«÷¡≈ ◊≈apple‚ ÚΔ ¡√Ò∂ È≈Ò ¡ßÁapple ⁄Ò∂ «◊¡≈Õ «¬√Δ

ÁΩapple≈È ÓÙΔÈ ÁΔ ⁄∞ßÏ’ È∂ √∞appleμ«÷¡≈ ◊≈apple‚ ÁΔ «Í√‡Ò

¡ßÁapple «÷μ⁄ Ò¬Δ ‹Ø ÓÙΔÈ Á∂ «⁄Í’ ◊¬ΔÕ ‘≈Ò≈∫«’

‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ¡ÓÒ∂ È∂ ◊≈apple‚ 鱧 «Í√‡Ò ’Óapple∂ Á∂ ¡ßÁapple

«Ò‹≈¿∞‰ ÂØ∫ ÓÈ≈ ÚΔ ’ΔÂΔ √ΔÕ «ÈÔÓ≈∫ Á∂ ¡È∞√≈apple

¡ÀÓ¡≈apple¡≈¬Δ ÓÙΔÈ Ú≈Ò∂ ’Óapple∂ «Úμ⁄ Ë≈± √Δ Íapple ¿∞‘

È‘Δ∫ Óß«È¡≈Õ «Í√‡Ò ¡ßÁapple «⁄Í’ ‹≈‰ ’≈appleÈ ÓÙΔÈ

‘∞‰ ıapple≈Ï ‘Ø ◊¬Δ ‘À «‹√ ’≈appleÈ ÓappleΔ˜≈∫ 鱧 «Áμ’Â≈∫ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ «apple‘≈ ‘ÀÕ

¡’±Ïapple ”⁄ ‘Ø √’ÁΔ ‘À apple≈‘∞Ò ÁΔ Â≈‹ÍØÙΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡’±Ïapple “⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ’≈∫◊apple√ ÁΔ¡≈∫ √ß√Ê≈◊ ⁄؉≈∫ “⁄ Í≈apple‡Δ ¿∞Í

ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ È±ß Í≈apple‡Δ ÁΔ ’Ó≈È √≈ÍΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ «¬‘ ¯À√Ò≈ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È

√ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ ÁΔ «apple‘≈«¬Ù “Â∂ ‘Ø¬Δ ’≈∫◊apple√ Úapple«’ß◊ ’Ó∂‡Δ Í≈apple‡Δ Á∂ ¿∞μ⁄ ¯À√Ò∂ ÒÀ‰

Ú≈ÒΔ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÏÀ·’ “⁄ «Ò¡≈ «◊¡≈ Õ apple≈‹ √Ì≈ “⁄ Í≈apple‡Δ Á∂ È∂Â≈ ◊∞Ò≈Ó ÈÏΔ ¡≈˜≈Á

È∂ ÓΔ«‡ß◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈∫◊apple√ √ÁappleÓ∞’≈Ó «Ú÷∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈

«’ ’≈∫◊apple√ ÁΔ¡≈∫ √ß√Ê≈◊ ⁄؉≈∫ 鱧 ÓΔ«‡ß◊ “⁄ ÍzÚ≈È◊Δ «ÓÒ ◊¬Δ ‘À Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

ıÏappleª

¡≈apple.ÏΔ.¡≈¬Δ. «¬’ apple∞ͬ∂

Á∂ È؇ ‹≈appleΔ ’apple∂◊Δ

Ó∞ßϬΔÕ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’

(¡≈apple.ÏΔ.¡≈¬Δ.) ‹ÒÁ ‘Δ «¬’

apple∞ͬ∂ Á∂ È؇ ‹≈appleΔ ’apple∂◊Δ Õ

¡≈apple.ÏΔ.¡≈¬Δ. ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ «Ï¡≈È

”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ¡≈apple.ÏΔ.¡≈¬Δ.

‹ÒÁ ‘Δ «¬’ apple∞ͬ∂ Á∂ È؇ ‹≈appleΔ

’apple∂◊Δ Õ «¬‘ «¬’ apple∞ͬ∂ Á∂ È؇

Ì≈apple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ¤≈Í∂ ◊¬∂ ‘È Õ

ÓΩ‹±Á≈ ⁄μÒ‰ Ú≈Ò∂ «¬’ apple∞ͬ∂ Á∂ È؇

¡μ◊∂ ÚΔ ‹≈appleΔ apple«‘‰◊∂ Õ «Ï¡≈È ”⁄

¡μ◊∂ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬’ apple∞ͬ∂ Á∂

ÈÚ∂∫ È؇ Á≈ ¡◊Ò∂ Í≈√∂ Á≈ appleß◊

◊∞Ò≈ÏΔ Â∂ ‘apple≈, ‹Á«’ «Í¤Ò∂ Í≈√∂

’¬Δ appleß◊≈∫ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ‘ØÚ∂◊≈Õ

√∞ÈΔÒ ◊appleØÚapple ÁΔ

Ú≈Í√Δ Á≈ ’«ÍÒ

ÙappleÓ≈ 鱧 ‘À «¬ß˜≈apple

Ó∞ßϬΔÕ ’≈Ó∂‚Δ¡È ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ ȱß

Í∞apple≈‰∂ ÁØ√ √∞ÈΔÒ ◊appleØÚapple ÁΔ

Ú≈Í√Δ Á≈ ‘∞‰ Âμ’ «¬ß˜≈apple ‘À Õ

‘≈Ò ‘Δ “⁄ ’«ÍÒ È∂ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ “Â∂ ¡≈͉∂ ÍzÙß√’≈∫ Á∂

√Ú≈Ò≈∫ Á∂ ‹Ú≈Ï ÚΔ «ÁμÂ∂, «¬√∂

ÁΩapple≈È «¬’ ÍzÙß√’ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫

Í∞쫤¡≈ «’ ¿∞‘ √∞ÈΔÒ ◊appleØÚapple ȱß

’ÁØ∫ Ú≈«Í√ «Ò¡≈ apple‘∂ ‘È Â≈∫

’«ÍÒ È∂ «¬√ √Ú≈Ò È±ß ‡≈Ò‰ ÁΔ

Ï‹≈¬∂ «¬√ Á≈ ‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈, ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ “‹Á ÚΔ ¿∞√ Á≈ «ÁÒ

’apple∂... ÓÀ∫ Â≈∫ ¿∞√ 鱧 ’¬Δ Ú≈apple

Ú≈Í√Δ Ò¬Δ ’«‘ ⁄∞μ’≈ ‘≈∫ Õ“

Òμ◊Á≈ ‘À ’«ÍÒ ÚΔ Ó«‘√±√ ’appleÁ∂

‘È «’ √∞ÈΔÒ Á∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÙØ¡ “Â∂ appleΩÈ’ ÿμ‡ ◊¬Δ ‘À Õ

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ √∞ÈΔÒ Á∂ È≈Ò-

È≈Ò ⁄ßÁÈ ÍzÌ≈’apple, ¡ÒΔ ¡‹◊apple

Â∂ √∞◊ßË≈ «ÓÙapple≈ È∂ ÚΔ ’«ÍÒ Á∂

ÙØ¡ 鱧 ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘ «ÁμÂ≈ ‘À Õ

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

¡ÓappleΔ’Δ «Êß’ ‡À∫’ ”⁄

«Èapple±ÍÓ≈ apple≈Ú ÍÏ«Ò’

Í≈«Ò√Δ Î∂ÒØ «ÈÔ∞’Â

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ Ì≈apple ÁΔ

√≈Ï’≈ apple≈‹Á±Â «Èapple±ÍÓ≈ apple≈Ú È±ß

Ú≈«Ùß◊‡È √«Ê «¬’ «Êß’ ‡À∫’ ”⁄

ÍÏ«Ò’ Í≈«Ò√Δ Î∂ÒØ

«ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

¿∞‘ «¬μÊ∂ Ì≈appleÂ-⁄ΔÈ √ÏßË

ÔØ‹È≈ ”Â∂ ’ßÓ ’apple∂◊Δ Õ apple≈Ú

«ÚÒ√È √À∫‡apple Á∂ ¬∂ÙΔ¡≈

ÍzØ◊apple≈Ó È≈Ò √Ïß«Ë apple‘∂◊Δ

Â∂ «ÚÒ√È √À∫‡apple Á∂ ◊z«‘ ”⁄ «ÂßÈ

Ó‘ΔÈ∂ Âμ’ apple‘∂◊Δ Õ ¿∞‘ √À∫‡apple

√ß√≈«apple’ Ó∞μ«Á¡≈∫ 鱧 «È͇≈¿∞‰

Ò¬Δ «¬’ ◊Àapple Íμ÷Í≈ ͱappleÈ ÈΔÂΔ

¡≈÷apple Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ ‹Ò Ïμ√

‘appleΔ’∂ ÍμÂ‰Õ Íß‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈

¿∞Í-Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ

Á≈ √∞ÍÈÓ¬Δ Íz≈‹À’‡ ‹Ò Ïμ√

ÏÛΔ¡≈∫ ¡Û⁄È≈∫ È≈Ò ‹±fi‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á «’zÙÈ≈ ¡ÀμÓ.ÎΔ.ÏΔ.¡Àμ√.

’ßÍÈΔ ÚμÒØ∫ ‹Ò Ïμ√ √ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫

Ò¬Δ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂ ‹Ò

Ïμ√ ÚμÒØ∫ ‘appleΔ’∂ fiΔÒ ”⁄ ÁØ ◊∂«Û¡≈∫

apple≈‘Δ∫ H@ √ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫ 鱧 √Àapple ’appleÚ≈¬Δ

◊¬Δ Õ «‹Ê∂ √ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫ È∂ «¬√ ‹Ò

Ïμ√ apple≈‘Δ∫ fiΔÒ Á∂ Ș≈«apple¡≈∫ ȱß

ȘÁΔ’ ÂØ∫ Ó≈«‰¡≈ Õ ¿∞Ê∂ ‘Δ ‘appleΔ’∂

‘Àμ‚ Úapple’√ Â∂ ω∂ ‹Ò

Ïμ√ Á∂ Ïμ√ ¡μ‚∂ Â∂ √μ«Ì

¡≈⁄≈apple’ ÍzØ◊apple≈Ó Á≈ ÚΔ

Ìappleͱapple ¡ÈßÁ Ó≈«‰¡≈ Õ

Í«‘Ò∂ «ÁÈ ‹Ò Ïμ√ Á∂

◊∂Û∂ ÁΩapple≈È «‹Ê∂ Úμ÷-

Úμ÷ Ù«‘apple≈∫ ÂØ∫ √ÀÒ≈ÈΔ

¡≈¬∂ √È, ¿∞Ê∂ ‘Δ «ÚÁ∂ÙΔ

√ÀÒ≈ÈΔ ÚΔ ‹Ò Ïμ√ Á≈

¡ÈßÁ Ó≈ȉ Ò¬Δ Í∞μ‹∂ Õ ‹Ò Ïμ√

Á∂ √ÎÒÂ≈ ͱappleÚ’ ◊∂Û∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á

«ÚÁ∂ÙΔ √ÀÒ≈ÈΔ ÚΔ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂

È≈Ò ‚Δ.‹∂. Â∂ Ìß◊Û≈ Í≈¿∞∫Á∂

Í≥‹≈ÏΔ¡ª Á∂

È≈Ò «ÚÁ∂ÙΔ

√ÀÒ≈ÈΔ¡ª È∂

ÚΔ Ò¬∂ fi»‡∂

Ú≈Ò≈ Óß⁄ ‘À Õ «ÚÒ√È √À∫‡apple È∂

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ Ì≈appleÂ-⁄ΔÈ √ßÏßË

鱧 ÒÀ ’∂ «¬’ «’Â≈Ï Íz≈‹À’‡ ”Â∂

’ßÓ ’apple∂◊Δ Õ «¬√ Á∂ È≈Ò

‘Δ ¿∞‘ «ÚÒ√È √À∫‡apple Á∂

Ì≈appleÂ È±ß ÒÀ ’∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰

Ú≈Ò∂ ’ßÓ≈∫ ”Â∂ ÚΔ «Ë¡≈È

appleμ÷∂◊Δ Õ ¿∞‘ «ÚÁ∂Ù

ÓßÂapple≈Ò∂ Ò¬Δ Í«‘ÒΔ

Ï∞Ò≈apple’ √Δ Â∂ Ì≈apple ÁΔ ⁄ΔÈ ”⁄

Í«‘ÒΔ ¡Ωapple apple≈‹Á±Â √Δ Õ ¿∞‘

√≈Ò B@@I-B@AA «Ú⁄≈Ò∂ Ì≈appleÂ

ÁΔ «ÚÁ∂Ù √’μÂapple ÚΔ apple«‘ ⁄∞μ’Δ ‘À Õ

√ÀÒ≈ÈΔ¡ª ˘ ‘appleΔ’∂ fiΔÒ ÁΔ √Àapple

’appleÚ≈¿π‰ ¿πÍappleø fiΔÒ ”⁄Ø∫ Ï≈‘apple

¡≈¿π∫ÁΔ ‘Ø¬Δ Ïæ√Õ

«Á÷≈¬Δ «ÁμÂ∂ Õ «’zÙÈ≈

¡ÀμÓ.ÎΔ.ÏΔ.¡Àμ√. ’ßÍÈΔ Á∂ ¡ÀμÓ.‚Δ.

√ß‹ΔÚ ¡◊appleÚ≈Ò È∂

Áμ«√¡≈ «’ ‹Ò Ïμ√

√∂Ú≈ √ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫ Ú≈√Â∂

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À

¡Â∂ «¬√ Ïμ√ Ò¬Δ ‘appleΔ’∂

ÂØ∫ «’apple≈«¬¡≈ H@@ apple∞ͬ∂

ÍzÂΔ «Ú¡’ÂΔ appleμ«÷¡≈

«◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡ß«ÓÃÂ√apple

ÂØ∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ’ßÍÈΔ ÚμÒØ∫ apple∂ÒÚ∂

√‡∂ÙÈ ÂØ∫ ‘appleΔ’∂ Ò¬Δ B@@@ apple∞ͬ∂

«’apple≈«¬¡≈ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ

«¬√ ÓΩ’∂ ’ßÍÈΔ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ

¡Óapple‹Δ «√ßÿ ÚΔ ‘≈˜apple √È Õ

«ÚÙ∂Ù

8/06/2017

A@ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ √‡Øapple ”⁄ ȘappleÏßÁ ‘È Ù∂apple∂-Íß‹≈Ï Á∂ «¬«Â‘≈√’ Á√Â≈Ú∂˜

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ Ù∂apple∂-Íß‹≈Ï Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ

È≈Ò √Ïß«Ë ӑμÂÚͱappleÈ Á√Â≈Ú∂˜ Â∂ ’¬Δ ‘Øapple

¡ÈÓØÒ Ú√±¡≈∫ ¡ß«ÓÕÂ√apple √«Ê ӑ≈apple≈‹≈

apple‰‹Δ «√ßÿ ÍÀÈØappleÓ≈ Á∂ √‡Øapple ”⁄ «Í¤Ò∂ ’appleΔÏ

A@ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ ȘappleÏßÁ ‘È Õ ¿∞ÍappleØ’Â ”⁄Ø∫ ’∞fi

¡«Â «ÚÙ∂Ù Â∂ Á∞appleÒμÌ Ú√±¡≈∫ √‡Øapple ”⁄ ‹◊∑≈

ÁΔ ’ÓΔ Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫ ÍÀÈØappleÓ≈ Á∂ ‘≈Ò ”⁄ ÚΔ

ÍÒ≈√«‡’ ÁΔ «¬’ Úμ‚Δ ÙΔ‡ ‘∂·≈∫ √«‘‹ ’∂

appleμ÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ √ßÈ

AIGA ”⁄ ¡‹≈«¬Ï-ÿapple ”⁄ ÂÏÁΔÒ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

√Ê≈È’ apple≈Ó Ï≈ˆ √«Ê ӑ≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ

Á∂ √Óapple ÍÀÒ∂√ (◊appleÓΔ¡≈∫ Á∂ Ó«‘Ò) ”⁄ «√μ÷

ÁappleÏ≈apple Â∂ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ Ù∂apple∂-Íß‹≈Ï È≈Ò

√Ïß«Ë ’∞Ò GAB Ú√±¡≈∫ 鱧 ÍzÁappleÙÈΔ «‘Â

appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ Õ ‹◊∑≈ ÁΔ ’ÓΔ Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫

ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ ¿∞ÍappleØ’Â «¬«Â‘≈√’ Ú√±¡≈∫ ”⁄Ø∫

«√apple¯ AGA 鱧 ÍzÁappleÙÈΔ «‘ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À,

‹ÁØ∫ «’ √Óapple ÍÀÒ∂√ ÁΔ ¤μ Â∂ ÍΩÛΔ¡≈∫ Á∂ ‘∂·≈∫

ÂØ∫ ¿∞Â≈appleΔ ◊¬Δ ÓΔÈ≈’≈appleΔ ’ΔÂΔ ¡÷apple؇ ÁΔ

Òμ’Û √«‘ EDA ¡ÈÓØÒ Ú√±¡≈∫ √‡Øapple «Ú⁄

appleμ÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Õ √‡Øapple ”⁄ appleμ÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫

Ú√±¡≈∫ ”⁄ Ò≈‘Ωapple ÁappleÏ≈apple ÚμÒØ∫ ‘ØappleÈ≈∫ «√μ÷

«apple¡≈√Â≈∫, «Ó√Ò≈∫ Á∂ √appleÁ≈apple≈∫ ¡Â∂ ¬Δ√‡

«¬ß‚Δ¡≈ ’ßÍÈΔ È≈Ò ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «Ò÷ÂΔ

√ÓfiΩ«Â¡≈∫ √«‘ ’∞μfi Ó‘μÂÚͱappleÈ Ú√±¡≈∫

Ù≈ÓÒ ‘È, ‹ÁØ∫ «’ «√μ÷ ÁappleÏ≈apple Á∂ appleÚ≈«¬ÂΔ

‹ß◊Δ Ù√Âapple≈∫, Â√ÚΔapple≈∫, Á√Â≈Ú∂˜≈∫ ¡≈«Á ȱß

Â∞√Δ∫ ¡Â∂ ÓÀ∫ Á≈ √μ«Ì¡≈⁄≈apple “¡√Δ∫” «Úμ⁄ ÏÁÒØ: ’À͇È

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ √±Ï∂ ÁΔ ¡¯√appleÙ≈‘Δ È±ß «√μË∂

ÙÏÁ≈∫ «Úμ⁄ «’‘≈ ‘À «’ «ÚË≈«¬’ √apple’≈appleΔ ÂßÂapple Á≈

¡«‘Ó ¡ß◊ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò Ó√«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ ⁄apple⁄≈

’apple ’∂ „∞μ’Ú≈∫ ‘μÒ ’μ«„¡≈ ‹≈Ú∂Õ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple

«√ßÿ È∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 «’‘≈ ‘À «’ “Â∞√Δ∫” ¡Â∂ “ÓÀ∫” Á≈

√μ«Ì¡≈⁄≈apple “¡√Δ∫” «Úμ⁄ ÏÁÒ∂ ‹≈‰ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ ’∞μfi √Ó∂∫ ÂØ∫

«ÚË≈«¬’ Ò◊≈Â≈apple «Ù’≈«¬Â≈∫ ’appleÁ∂ ¡≈

apple‘∂ √È «’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √apple’≈apple∂-ÁappleÏ≈apple∂ ’جΔ

Í∞μ¤-ÍzÂΔ ȑΔ∫ ‘Ø apple‘Δ ‘À ¡Â∂ ¡«Ë’≈appleΔ

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ◊μÒ È±ß ÂÚμ‹Ø È‘Δ∫ «ÁßÁ∂Õ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ÍzÙ≈√’Δ

√’μÂapple≈∫ ¡Â∂ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÓΔ«‡ß◊≈∫ «Úμ⁄ Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ Á∂ ÍzË≈È

√∞ÈΔÒ ‹≈÷Û È±ß «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ √μ«Á¡≈ √Δ

Â≈∫ ‹Ø ’≈∫◊apple√ «ÚË≈«¬’≈∫ ¡Â∂ Í≈apple‡Δ

Úapple’apple≈∫ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ ‘؉ Á∂ √ÍÙ‡ √ß’∂Â

‹≈‰ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 «’‘≈

«’ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ È∂ ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø «Úμ⁄ «‹‘Û∂ Ú≈¡Á∂

’ΔÂ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ È±ß Í«‘Ò Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ò≈◊± ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂ «ÚË≈«¬’≈∫ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ Á∂ √ÏßË «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ ’ØÒ

«Ù’≈«¬Â≈∫ È‘Δ∫ ¡≈¿∞‰Δ¡≈∫ ⁄≈‘ΔÁΔ¡≈∫ ¡Â∂

«ÚË≈«¬’≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple ’∂ Ó√«Ò¡≈∫ Á≈ «È͇≈apple≈

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ ÁΔ ÷μ‹Ò ÷∞¡≈appleΔ ÚΔ È‘Δ∫

‘≈Ò «Ú⁄ appleæ÷Δ¡ª «¬«Â‘≈√’ Ú√»¡ª ¡Â∂ √ÙÂappleÕ

¿∞ÍappleØ’Â ¡√Ê≈¬Δ «Ó¿±˜Δ¡Ó «Ú⁄ ÁappleÙ’≈∫ Á∂

Ú∂÷‰ «‘ √‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ ÍzÁappleÙÈΔ «‘Â

appleμ÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ Ú√±¡≈∫ ”⁄ Ò≈‘Ωapple ÁappleÏ≈apple Á∂

Ù√Âapple; ⁄≈apple È≈ÒΔ, ÁØ È≈ÒΔ Â∂ «¬μ’ È≈ÒΔ

ÏßÁ±’≈∫, ‹ßϱapple≈ ◊ßÈ, √ØÈ∂ Á∂ ÍμÂapple∂ ⁄Û∑Δ¡≈∫

ÂØÛ∂Á≈apple ÏßÁ±’≈∫, «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÂØ∫ Óß◊Ú≈¬Δ¡≈∫

◊¬Δ¡≈∫ ’≈appleÏ≈¬ΔÈ≈∫, È∂˜∂, √‹≈Ú‡Δ „≈Ò≈∫,

«’apple⁄≈∫, ÷ß‚∂, Â∂ˆ≈∫, ‚≈∫◊apple∂, ˜ß‹ΔappleΔ ◊ØÒ∂, ‹ß‹≈Ò

◊ßÈ, ⁄≈apple-¡≈¬ΔÈ≈ √À‡ (‹ß◊ «Ú⁄ ¤≈ÂΔ,

ÓØ«„¡≈∫, Ï≈Ú≈∫ ¡Â∂ «√apple ÁΔ «‘¯≈˜Â Ò¬Δ ‹∞Û∂

Ú≈ÒΔ ÒØ‘∂ ÁΔ ‡ØÍΔ), ‡ØÍΔÁ≈apple ÏßÁ±’≈∫, ¤ÛΔÁ≈apple

ÏßÁ±’, √ß‹Ø¡, ÂΔapple Â∂ ’Ó≈È, Í∂Ù’Ï≈˜ (ıß‹apple) Â∂

’∞‘≈ÛΔ¡≈∫ ¡≈«Á ÓΩ‹±Á ‘È Õ ¿∞ÍappleØ’Â Á∂

«¬Ò≈Ú≈ Ò≈‘Ωapple Ù≈‘Δ «’Ò∑∂, ¡μ·Áapple≈∫, Ò≈‘Ωapple «’Ò∑∂

”⁄ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ «√μ÷ ÁappleÏ≈apple, ◊∞Ò◊ÙÂ-¬∂-

Íß‹≈Ï «Ú⁄Ø∫ «Ò¡≈ «◊¡≈ apple≈Ó Ï≈ˆ (’ßÍÈΔ

Ï≈ˆ) Á≈ Í∞apple≈ÂÈ È’Ù≈ √«‘ ӑ≈apple≈‹≈

apple‰‹Δ «√ßÿ Â∂ Ù«‘˜≈Á≈ ÷Û’ «√ßÿ, ’ßÚapple Ù∂apple

7

‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ó√Ò∂ ‘μÒ ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ ÈappleÓ∂ ¡Â∂ ’Í≈‘ ÁΔ «Ï‹≈¬Δ Á∂ √Δ˜È ”⁄

«Í¤Ò∂ √≈Ò Ú≈ÒΔ¡≈∫ «Ù’≈«¬Â≈∫ È≈ ¡≈¿∞‰ Á∂‰ ÁΔ

◊μÒ ¡≈÷Δ ¡Â∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò È’ÒΔ ÏΔ‹≈∫ Â∂ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ «Ù’≈«¬Â≈∫ Ï≈Ï Í∞쫤¡≈Õ ’ÀÍ‡È È∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ’‰’ ÁΔ ıappleΔÁ ⁄ß◊∂ „ß◊ È≈Ò ’appleÈ

Ò¬Δ ÚË≈¬Δ «Áß«Á¡≈ ¡≈√ ˜≈«‘apple ’ΔÂΔ

«’ ¿∞‘ Úμ÷-Úμ÷ Ó√«Ò¡≈∫ 鱧 «Ï‘Âapple

„ß◊ È≈Ò ‘μÒ ’appleÈ◊∂Õ √apple’≈appleΔ

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ «Úapple∞μË Ï’≈«¬¡≈ ͬ∂ C@ ‘˜≈apple

’∂√≈∫ Á≈ «˜’apple ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ’∂√

÷ÂÓ ’appleÈ Á∂ «ÈappleÁ∂Ù «ÁμÂ∂Õ ¿∞È∑≈∫

Í«‘ÒΔ ‹∞Ò≈¬Δ ÂØ∫ √≈apple∂ «˜«Ò∑¡≈∫ «Úμ⁄

√apple’≈apple ÁΔ √≈∫fiΔ apple√Ø¬Δ √’ΔÓ ‘∂· A@

apple∞ͬ∂ ÌØ‹È Á∂‰ Á∂ ‘∞’Ó ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂Õ

ÍÀÈÙÈ ¡Â∂ ¡≈‡≈-Á≈Ò √’ΔÓ Á∂

Ò≈ÌÍ≈ÂappleΔ¡≈∫ ÁΔ √≈∫fiΔ ÍÛÂ≈Ò CA

‹∞Ò≈¬Δ Â’ Ó∞’ßÓÒ ’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈Õ

¿∞È∑≈∫ Ï∂ÿapple∂ ¡È∞√±«⁄ ‹≈Â≈∫ ¡Â∂ ͤÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫

Ò¬Δ Ó∞¯Â ÿapple≈∫ Ú≈√Â∂ «Á‘≈ÂΔ ¡Â∂ Íß⁄≈«¬Â «ÚÌ≈◊

鱧 ÔØ‹È≈ «Â¡≈apple ’appleÈ Ò¬Δ ¡≈«÷¡≈Õ Í«‘ÒΔ ‹∞Ò≈¬Δ

ÂØ∫ ‹Δ¡À√‡Δ Ò≈◊± ’appleÈ √ÏßËΔ √apple’≈apple ÁΔ «Â¡≈appleΔ ”Â∂

˜Øapple «ÁßÁ∂ ‘ج∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ ÍzÙ≈√’Δ √’μÂapple≈∫ 鱧 √’ΔÓ≈∫

¡Â∂ ÍzØ◊apple≈Ó «Â¡≈apple ’appleÈ Ú≈√Â∂ ¡≈«÷¡≈Õ

Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ ⁄؉ ÓÈØappleÊ ÍμÂapple ”⁄ «√μ÷≈∫

鱧 Íß‹ ’’≈apple Í«‘ȉ ÁΔ ‘ØÚ∂◊Δ ÷∞μÒ∑

Òß‚ÈÕ Ô±.’∂. ÁΔ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫

È√Ò ¡Â∂ ËappleÓ≈∫ √ÏßËΔ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂

◊¬∂ ⁄؉ ÓÈØappleÊ ÍμÂapple «Ú⁄ «’‘≈

«◊¡≈ ‘À «’ Ô±.’∂. Á∂ «√μ÷≈∫ ȱß

Ë≈apple«Ó’ Í«‘apple≈Ú∂ ÁΔ Í±appleÈ ¡≈˜≈ÁΔ

‘ØÚ∂◊Δ, ¡ß«ÓÃÂË≈appleΔ «√μ÷ «’appleÍ≈È

¡Â∂ Á√Â≈apple Â∂ «’√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ appleØ’

È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ Õ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂

«‚Í‡Δ ÒΔ‚apple ‡ΩÓ Ú≈‡√È È∂ «’‘≈

‘À «’ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ √Ó≈‹ «Ú⁄

Ë≈apple«Ó’ Ó‘μÂÂ≈ ¡Â∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ

Ë≈apple«Ó’ ¡≈˜≈ÁΔ ¡È∞√≈apple Ë≈apple«Ó’

Í«‘apple≈Ú∂ ÁΔ¡≈∫ ’Áapple≈∫-’ΔÓÂ≈∫ ȱß

⁄ß◊Δ Âapple∑≈∫ √ÓfiÁΔ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ÓÀ鱧 ÍÂ≈ ‘À «’ «√μ÷≈∫ Ò¬Δ Íß‹

’’≈apple ÏÛΔ Ó‘μÂÂ≈ appleμ÷Á∂ ‘È Õ Íapple

ÓÀ鱧 «¬‘ ÚΔ ÍÂ≈ ‘À ‹ÁØ∫ «√μ÷ ’’≈apple

Í«‘ÈÁ∂ ‘È, «¬È∑≈∫ 鱧 «’√ Âapple∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ ⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈

’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À Õ «√μ÷≈∫ Á∂ ‘μ’≈∫ ÁΔ

apple≈÷Δ Ò¬Δ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Ú⁄ÈÏμËÂ≈

Íz◊‡≈¿∞∫ÁΔ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ Ô±.’∂. 鱧 Úμ‚Δ Á∂‰ ‘À

Õ «√μ÷≈∫ Á≈ Ô±.’∂. «Ú⁄ Úμ‚≈

«¬«Â‘≈√ ‘À Õ Ì≈Ú∂∫ «’ «√μ÷≈∫ Á∂

‘μ’≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ Ï‰∂ ‘È,

«‹√ Ò¬Δ «√μ÷ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫, «√μ÷√

Î≈apple Ò∂Ïapple ¡≈«Á √Ó∂ ÓÀ∫ «√μ÷≈∫ Á∂

‘μ’≈∫ Ò¬Δ ’ßÓ ’ΔÂ∂ ‘È Õ «√μ÷ Î≈apple

Ò∂Ïapple Á∂ ◊∞«appleßÁapple «√ßÿ ‹ØÙÈ, «√μ÷

ÎÀμ‚apple∂ÙÈ Ô±.’∂. Á∂ Ì≈¬Δ ¡ÓappleΔ’≈

«√ßÿ «◊μÒ È∂ ‡ΩÓ Ú≈‡√È ¡Â∂

Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ Á∂ «¬√ ’≈apple‹ Á≈

√Ú≈◊ ’ΔÂ≈ ‘À Õ

«√ßÿ Â∂ ÈΩ«È‘≈Ò «√ßÿ, ’ÙÓΔapple «√ßÿ Â∂ «ÍÙΩapple≈

«√ßÿ, ◊∞Ò≈Ï «√ßÿ Â∂ «Ë¡≈È «√ßÿ ‚Ø◊apple≈, apple≈‰Δ

«‹ßÁ ’Ωapple Â∂ ÁÒΔÍ «√ßÿ ¡≈«Á ÁΔ¡≈∫ Í≈‰Δ Â∂

Â∂Ò Ú≈Ò∂ appleß◊≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ï‰Δ¡≈∫ Á∞appleÒμÌ Â√ÚΔapple≈∫

ÓΩ‹±Á ‘È Õ «¬È∑≈∫ «¬«Â‘≈√’ Ú√±¡≈∫ Á∂ È≈Ò

‘Δ Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ ÁΔ √∞È«‘appleΔ ’∞apple√Δ Â∂

’Ø‘∂ȱapple ‘Δapple∂ Á≈ Ó≈‚Ò ¡Â∂ ¡÷apple؇ ÁΔ Òμ’ÛΔ ÁΔ

Ï‰Δ ’∞apple√Δ ÚΔ ÁappleÙ’≈∫ ÁΔ «÷μ⁄ Á≈ ’∂∫Áapple ωΔ

‘Ø¬Δ ‘À Õ

Ù∂apple-¬∂-Íß‹≈Ï ÁΔ ¡≈ÒΔÙ≈È ÂÒÚ≈apple Â∂ „≈Ò ÚΔ

Ï‰Δ¡≈∫ «÷μ⁄ Á≈ ’∂∫Áapple : Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ

ÍÀÈØappleÓ≈ Á∂ ‘≈Ò «Ú⁄ ¡√Ê≈¬Δ ÂΩapple ”Â∂ √Ê≈«ÍÂ

’ΔÂ∂ ‘≈Ò «Ú⁄ ÍzÁappleÙÈΔ «‘ appleμ÷Δ ◊¬Δ

Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ ÚμÒØ∫ ’ÀÍ‡È ÏΔ. appleØχapple√

鱧 Ì∂‡ ’ΔÂΔ ÂÒÚ≈apple, «‹√ Á≈ Ó∞μ·≈ ÿØÛ∂ ÁΔ

Ù’Ò Á≈ ¡Â∂ «Ú⁄’≈apple Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ

Á≈ Òÿ± «⁄μÂapple Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ÁappleÙ’≈∫ ȱß

Ï‘∞ ÍzÌ≈«Ú ’apple apple‘Δ ‘À Õ «¬‘ ÂÒÚ≈apple

Ó‘≈apple≈‹≈ Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ Í«‡¡≈Ò≈ Á∞¡≈apple≈ Òß‚È

ÂØ∫ ıappleΔÁΔ ◊¬Δ √Δ ¡Â∂ ¡◊≈∫‘ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Í∞μÂapple

Ó‘≈apple≈‹≈ Ô≈Á«ÚßÁapple «√ßÿ È∂ «¬‘ Íß‹≈Ï √‡∂‡

¡‹≈«¬Ïÿapple 鱧 ÏÂΩapple ÂØ‘¯∂ Á∂ Ì∂‡ ’ΔÂΔ √Δ Õ

«¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ¡√Á¿∞μÒ≈ Á∞¡≈apple≈ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ

◊¬Δ √‹≈Ú‡Δ „≈Ò, «‹√ ”Â∂ Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹ΔÂ

«√ßÿ, Ù«‘˜≈Á≈ ÷Û’ «√ßÿ Â∂ ’ßÚapple ÈΩ«È‘≈Ò

«√ßÿ Á≈ «⁄μÂapple «⁄«apple ‘À, ÚΔ ÁappleÙ’≈∫ 鱧 ’≈¯Δ

Ò∞Ì≈ apple‘Δ ‘À Õ


8 08/06/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√appleÍß⁄ Â∂ √≈ÊΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Á«Ò Íß⁄ Á∂ ÍÂΔ ÁΔ ’∞μ‡Ó≈apple

√ß◊apple±appleÕ √ß◊apple±apple «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò

”⁄ ˜∂apple∂ «¬Ò≈‹ Íß⁄ Á≈ ÍÂΔ

◊∞apple«¬’Ï≈Ò «√ßÿ √appleÍß⁄ Â∂

√≈ÊΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Á«Ò Íß⁄ Á∂ ÍÂΔ

ÁΔ ’∞μ‡Ó≈apple ◊∞appleÁΔÍ «√ßÿ Ò≈ÒΔ

√ß◊apple±apple, D ‹±È «Íß‚ ÒØ‘≈÷∂Û≈ Á∂

√appleÍß⁄ ÚμÒØ∫ Á«Ò ӫ‘Ò≈ Íß⁄ Á∂

ÍÂΔ ÁΔ ’«Ê ÂΩapple ”Â∂ ’∞μ‡Ó≈apple

’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ˜ıÓΔ «√ÚÒ

‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ ˜∂apple∂ «¬Ò≈‹ ‘À

Ê≈‰≈ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫ √appleÍß⁄

√Ó∂ «ÂßÈ ‹«‰¡≈∫ «ıÒ≈¯ ’∂√

Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ó«‘Ò≈ Íß⁄

Á∂ ÍÂΔ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ¿∞√ ÁΔ

ÍÂÈΔ √Ó∂ ‘Øapple Íß⁄≈∫ ÚμÒØ∫

Ó◊Èapple∂◊≈ √’ΔÓ Â«‘ ¡≈¬Δ ◊z≈∫‡

«Úμ⁄ ‘Ø apple‘Δ ’«Ê ÿÍÒ∂Ï≈˜Δ Á≈

¡apple∞‰≈ ⁄ΩËappleΔ È∂ ’ΔÂ≈ “ÂØÂ≈ «√ßÿΔ” ¯À√Ò≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ «¬μÊ∂ ¿∞μÂappleΔ Ì≈apple Á∂

¡μ· apple≈‹≈∫ ÁΔ «√μ«÷¡≈ Ï≈apple∂ ÁØ appleؘ≈

“÷∂ÂappleΔ Úapple’Ù≈Í” 鱧 √ßÏØËÈ

’apple«Á¡≈∫ Íß‹≈Ï ÁΔ «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ

¡apple∞‰≈ ⁄ΩËappleΔ È∂ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «’

D@@ √’±Ò≈∫ «Úμ⁄ Í«‘ÒΔ ÂØ∫ Á√ÚΔ∫

Âμ’ ÍÛ∑≈¬Δ Á≈ Ó≈«Ë¡Ó ¡ß◊apple∂˜Δ

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈

«¬‘ Ó≈ÓÒ≈

¡≈◊≈ÓΔ «ÚË≈È

√Ì≈ √ÀÙÈ «Úμ⁄

¿∞·≈«¬¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À ¿∞È∑≈∫

√ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈ «’

«¬È∑≈∫ √’±Ò≈∫ Á∂ «‹‘Û∂ Ïμ⁄∂

¡ß◊apple∂˜Δ Ó≈«Ë¡Ó «Úμ⁄ ÍÛ∑È≈

⁄≈‘∞‰◊∂, «¬‘ ÎÀ√Ò≈ ¿∞È∑≈∫ ¿∞Íapple ‘Δ

Ò≈◊± ‘ØÚ∂◊≈ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ ¡ß◊apple∂˜Δ

«Úμ⁄ Ó∞‘≈appleÂ Ò¬Δ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂

Íz≈¬ΔÚ∂‡ √’±Ò≈∫ ÚμÒ ‘ج∂ apple∞ı ȱß

·μÒ∑‰ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Í«‘Ò≈∫ «¬’

Ú≈apple √apple’≈apple È∂ Í«‘ÒΔ ‹Ó≈ ÂØ∫

¡ß◊apple∂˜Δ Ì≈Ù≈ Ò≈◊± ’ΔÂΔ √Δ Â≈∫

’≈¯Δ appleΩÒ≈ «Í¡≈ √Δ ¡Â∂ √apple’≈apple ȱß

«¬‘ ÎÀ√Ò≈ Ú≈Í√ ÒÀ‰≈ «Í¡≈ √Δ

Ù≈«¬Á «¬√ Íμ÷ 鱧 Ó∞μ÷ appleμ÷«Á¡≈∫

‘∞‰ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ √ΔÓ D@@

√’±Ò≈∫ «Úμ⁄ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ Óapple˜Δ

ÿ≈Â’ apple√≈«¬‰’ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ È≈Ò «Â¡≈apple ‘Ø apple‘∂ È∂ ÎÒ Â∂ √Ï˜Δ¡ª

«¯appleؘÍ∞appleÕ Ï≈˜≈apple≈∫ ”⁄ «Ú’ apple‘∂ ¯Ò

Â∂ √Ï‹Δ¡≈∫ 鱧 apple√≈«¬‰’

ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ È≈Ò «Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À Õ Ï∂Ùμ’ ¿∞’ ¯Ò Â∂

√Ï‹Δ¡≈∫ Ú∂÷‰ 鱧 Èappleج∂ Òμ◊Á∂ ‘È,

Íapple Ó≈«‘apple≈∫ ¡È∞√≈apple «¬‘ ÓÈ∞μ÷Δ

√appleΔapple Ò¬Δ ¡«Â ÿ≈Â’ ‘È Õ ¿∞‘

ÓΩ√ÓΔ ¯Ò «‹‘Û∂ ’∞ÁappleÂΔ ÂΩapple ”Â∂

«Â¡≈apple ‘؉ «Ú⁄ Ï‘∞Â≈ √Ó≈∫ ÒÀ∫Á∂

‘È, 鱧 apple√≈«¬‰’ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ¡Â∂

◊À√≈∫ È≈Ò Ó«‘‹ B-C «ÁÈ≈∫ ”⁄

Í’≈ «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ «¬‘Ø ‘≈Ò

√Ï‹Δ¡≈∫ Á≈ ‘À, «‹È∑≈∫ 鱧 ¡«‹‘∂

apple√≈«¬‰’ √≈Ò‡ Â∂ ⁄ΔÈΔ

ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ È≈Ò «Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À, ‹Ø ¡μ ÁΔ¡≈∫ ˜«‘appleΔÒΔ¡≈∫

‘È Â∂ «¬È∑≈∫ ”⁄ ’¬Δ¡≈∫ ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ

ÚΔ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À Õ apple√≈«¬‰’

ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ È≈Ò «Â¡≈apple ’ΔÂ∂ ÎÒ Â∂

√Ï‹Δ¡≈∫ ÁΔ ¿∞Óapple Ó«‘‹ BD ÿ߇∂

ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ Â∂ «¬‘ ’∞fi

√Ó∂∫ ”⁄ ‘Δ ıapple≈Ï ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È Õ √Ì

ÂØ∫ ÚμË «Ú’ «apple‘≈ ÎÒ ’∂Ò≈, ‹Ø «’

¡≈∫Ëapple≈ ÍzÁ∂Ù, ◊∞‹apple≈Â, ÏÀ∫◊Ò±apple± Â∂

Ô±.ÍΔ. ”⁄Ø∫ Íß‹≈Ï ¡≈ «apple‘≈ ‘À, ȱß

Í’≈¿∞‰ Ò¬Δ ’¬Δ Ê≈Ú≈∫ ”Â∂

¡À√‡∂ÒΔÈ ◊À√ Á∂ Úμ‚∂-Úμ‚∂ ÍÒ≈‡

«ÚappleØË ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ «¬√∂ appleß«‹Ù

’≈appleÈ √appleÍß⁄ Â∂ ¿∞√ Á∂ √≈ÊΔ¡≈∫ È∂

¿∞√ ÁΔ ’∞μ‡Ó≈apple ’ΔÂΔÕ «√ÚÒ

‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ Á≈ıÒ ◊∞apple«¬’Ï≈Ò

«√ßÿ ¿∞apple¯ √ßÓΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞√

ÁΔ ÍÂÈΔ ÓÈ«‹ßÁapple ’Ωapple ◊z≈Ó

Íß⁄≈«¬Â ÒØ‘≈÷∂Û≈ ÁΔ Íß⁄ ‘ÀÕ «Íß‚

鱧 Ó◊Èapple∂◊≈ √’ΔÓ Â«‘ ◊z≈∫‡

«ÓÒΔ √ΔÕ ¿∞√È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’

√appleÍß⁄ ÚμÒØ∫ ◊z≈∫‡ ÁΔ ◊Ò ÚappleÂØ∫

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ √Δ, «‹√ Á≈ ¿∞√ ÁΔ

ÍÂÈΔ Â∂ ‘Øapple Íß⁄≈∫ È∂ «ÚappleØË ’ΔÂ≈Õ

¿∞√È∂ Áμ«√¡≈ «’ √appleÍß⁄ «ıÒ≈¯

Íß⁄≈∫ ÚμÒØ∫ «¬μ’ ÓÂ≈ ÚΔ Í≈√ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ «¬√∂ ’≈appleÈ √appleÍß⁄

ı¯≈ √ΔÕ ¿∞√È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’

‹ÁØ∫ ¿∞‘ ¡À’«‡Ú≈ ”Â∂ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò ÂØ∫

apple≈‹ Á∂ ⁄≈apple √Ω √’±Òª «Úμ⁄ Í«‘ÒΔ ÂØ∫ ¡ß◊apple∂˜Δ ‘ØÚ∂◊Δ Ò≈◊±

Ó∞Â≈Ï’ ¡ß◊apple∂˜Δ Ó≈«Ë¡Ó Ò≈◊±

’appleÈ Á≈ ‹appleÏ≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈

‘ÀÕ √apple’≈apple ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ «¬’

‡appleμ√‡ apple≈‘Δ∫ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ √Ó∂Â

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ¡ß◊apple∂˜Δ «Úμ⁄

Ó≈‘apple ’appleÈ Ò¬Δ ÚΔ ÔÂÈ ’apple apple‘Δ

‘ÀÕ «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ √zΔÓÂΔ ⁄ΩËappleΔ È∂

«¬’ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Úμ⁄ «’‘≈ «’

«√μ«÷¡≈ √apple«Ú√ √’±Ò Á∂

«¬ß√ÍÀ’ÙÈ ’∂‚apple ◊apple∞μÍ-¬∂ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÏÁÒΔ¡≈∫ Â∂

’æ⁄∂ ¡øϪ ˘ Í’≈¿π‰ Ò¬Δ ¡øϪ ”Â∂

appleæ÷Δ¡ª ¬ΔÊØÒΔÈ «appleÍ∂Èapple ÁΔ¡ª ÍπÛΔ¡ªÕ

Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È, «‹√ È±ß Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ

’ÀÒÙΔ¡Ó ’≈appleÏ≈¬Δ‚ √≈Ò‡ ÁΔ

ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À, «‹√ ”Â∂ ’¬Δ

¬∂ÙΔ¡È Â∂ Ô±appleÍΔ¡È Á∂Ù≈∫ ”⁄

Í≈ÏßÁΔ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À Õ ’ÀÒÙΔ¡Ó

’≈appleÏ≈¬Δ‚ ¬∂È≈ ÿ≈Â’ √≈Ò‡ ‘À ‹Ø

⁄±‘∂ Ó≈apple ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ”⁄ ÍÀ∫Á≈ ‘À Â∂

«’√∂ ˜Ó≈È∂ ”⁄ «¬√ ÁΔ ÚappleÂØ ÁΔÚ∂,

Ò≈Ò‡∂È ¡≈«Á Ï≈Ò‰ Ò¬Δ ÚΔ

’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ √Δ Õ «¬ÊØ∫ Âμ’ «’

(√≈¬ΔÈ∂‚ √≈Ò‡) Á∂ ’ÀÍ√±Ò, «‹√

鱧 ‹ΔÏ ”Â∂ appleμ÷«Á¡≈∫ ‘Δ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ

ÒØ‘≈÷∂Û≈ ¡≈ «apple‘≈ √Δ «’ ’≈apple «Úμ⁄

√Ú≈apple √appleÍß⁄ ◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ Â∂

√≈ÊΔ¡≈∫ È∂ ¿∞√ 鱧 ÿ∂apple «Ò¡≈

Í«‘Ò≈∫ ¿πÈ∑≈∫ È∂ ¿∞√ ÁΔ ¡À’«‡Ú≈

«Úμ⁄ ’≈apple Ó≈appleΔ Ï≈¡Á «Úμ⁄

«ÈÔ∞’ÂΔ¡≈∫ ’≈«¬Á∂-’≈ȱßÈ≈∫

«‘ ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ‹∂

«’√∂ È≈Ò Ëμ’≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘

«ÚÌ≈◊ ’ØÒ Í‘∞ß⁄ ’apple √’Á≈ ‘ÀÕ

«¬√ ÓΩ’∂ ¿∞È∑≈∫ «¬’ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï

«Úμ⁄ «’‘≈ «’ ¡«√√‡À∫‡

‚≈«¬appleÀ’‡apple √∞÷Á∂Ú «√ßÿ ’≈‘ÒØ∫ ȱß

‚ΔÍΔ¡≈¬Δ √À’ß‚appleΔ «√μ«÷¡≈ ÁΔ

¡≈√≈ÓΔ Á≈ Ú≈˱ ⁄≈apple‹ Á∂‰ Á∂

ÎÀ√Ò∂ «Úμ⁄ √ØË ’apple ’∂ ÈÚ≈∫

‚ΔÍΔ¡≈¬Δ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

’≈◊˜Δ ÏΔ¡Àμ‚ ’≈Ò‹ ÏßÁ

’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰◊∂ : ’∞ÙÚ≈‘≈

Ì≈apple √apple’≈apple Á∂ ÓÈ∞μ÷Δ √appleØ «Ú’≈√ apple≈‹ ÓßÂappleΔ ¿∞«ÍßÁapple ’∞ÙÚ≈‘≈

È∂ «’‘≈ «’ ‘∞‰ ’≈◊˜Δ ÏΔ¡Àμ‚ ’≈Ò‹≈∫ 鱧 ⁄μÒ‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫

«ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ’¬Δ ÏΔ¡Àμ‚ ’≈Ò‹ ’≈◊˜≈∫ «Úμ⁄ ‘Δ

⁄μÒ apple‘∂ ‘ÈÕ Ì≈apple √apple’≈apple ¡«‹‘∂ √Ó±‘ ’≈Ò‹≈∫ ’ØÒØ∫ ‘Ò¯È≈Ó∂ ÒÀ

’∂ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ «ÈappleË≈apple ÙappleÂ≈∫ ͱappleΔ¡≈∫ ’appleÈ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ ‘≈√Ò

’apple apple‘Δ ‘ÀÕ ÍÛÂ≈Ò Ó◊appleØ∫ «‹‘Û∂ ’≈Ò‹ ¯apple˜Δ «È’Ò∂, ¿∞È∑≈∫ ȱß

Íμ’∂ ÂΩapple ”Â∂ Â≈Ò∂ Ò≈ ’∂ ‘Øapple „∞’ÚΔ∫ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ¿∞È∑≈∫

÷∞Ò≈√≈ ’ΔÂ≈ «’ Í«‘ÒΔ ÂØ∫ ¡μ·ÚΔ∫ ‹Ó≈ Âμ’ ‘apple∂’ Ïμ⁄∂ 鱧 Í≈√

’appleÈ ÁΔ ÍzÊ≈ ıÂÓ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Íz≈¬ΔÚ∂‡ √’±Ò≈∫

鱧 ÚΔ ‘∞‰ ÓÈÓ≈È∂ „ß◊ È≈Ò ÎΔ√≈∫ «Úμ⁄ Ú≈Ë≈ ’appleÈ ¡Â∂ «’Â≈Ï≈∫

Â∂ ÚappleÁΔ¡≈∫ ¡≈«Á «ÚÙ∂Ù Á∞’≈È≈∫ ÂØ∫ ÒÀ‰ Á∂ Î∞appleÓ≈È ‹≈appleΔ ’appleÈ ÁΔ

«¬‹≈˜Â È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

ÓΩ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ ‘À, ”⁄ ÚappleÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘Øapple

√≈Ò‡≈∫ ”⁄ «˜¡≈Á≈ «Ó’Á≈apple ”⁄

’ÀÒÙΔ¡Ó ’≈appleÏ≈¬Δ‚ √≈Ò‡ ÍÀ∫Á≈

‘À Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ «‹È∑≈∫ ‹◊∑≈ ”Â∂

◊À√ ÍÒª‡ È‘Δ∫ Òμ◊∂ ¿∞Ê∂

¬ΔÊΔ˙ÎØÈ √≈Ò‡ 鱧 Í≈‰Δ ”⁄ «ÓÒ≈

’∂ ¿∞√ ”⁄ ’∂«Ò¡≈∫ 鱧 ‚∞ÏØ ’∂ Í’≈¬∂

‹≈∫Á∂ ‘È Õ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ¡ßÏ Â∂ ÍÍΔÂ∂

È±ß Í’≈¿∞‰ Ò¬Δ ¬ΔÊØÒΔÈ «appleÍ∂Èapple

È≈∫¡ Á∂ √≈Ò‡ ÁΔ¡≈∫ Í∞ÛΔ¡≈∫ ’μ⁄∂

¡ßÏ≈∫ Â∂ ÍÍΔÂ∂ È±ß Í’≈¿∞‰ Ò¬Δ

ÚappleÂΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ Ì≈Ú∂∫ «’

¬ΔÊØÒΔÈ «appleÍ∂Èapple È≈∫¡ Á≈ √≈Ò‡

ÓÈ∞μ÷Δ √appleΔapple Ò¬Δ «˜¡≈Á≈ ÿ≈Â’

È‘Δ∫ Óß«È¡≈ «◊¡≈ Â∂ «¬√ ”⁄Ø∫

«È’ÒÁΔ ◊À√ ÎÒ Í’≈¿∞‰ Ò¬Δ

’∞ÁappleÂΔ Áμ√Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À, Íapple «¬√

ÁΔ «˜¡≈Á≈ ÚappleÂØ∫ È∞’√≈ÈÁ∂‘ ‘À

«’¿∞∫«’ ¯Ò≈∫ 鱧 ¤∂ÂΔ Í’≈¿∞‰ Ò¬Δ

¬ΔÊØÒΔÈ «appleÍ∂Èapple ÁΔ ÚappleÂØ∫ ÚμË

Ó≈Âapple≈ ”⁄ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Â∂ «¬‘

¯Ò Ó«‘‹ «¬’ «ÁÈ ”⁄ ‘Δ ıapple≈Ï

‘؉∂ Ù∞apple± ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È, ‹Ø «¬È√≈È

Ò¬Δ ÚΔ È∞’√≈ÈÁ≈«¬’ √≈«ÏÂ

‘∞ßÁ≈ ‘À Õ

apple≈ÂØ-apple≈ «Â¡≈apple ’apple’∂ Ú∂⁄Δ¡≈∫

‹≈ apple‘Δ¡≈∫ È∂ √Ï˜Δ¡≈∫ : Ï≈‹≈apple≈∫ ”⁄

’∞μ‡Ó≈apple ’apple ’∂ ˜ıÓΔ ’apple «ÁμÂ≈

¡Â∂ ‹≈ÈØ∫ Ó≈appleÈ ÁΔ¡≈∫ ËÓ’Δ¡≈∫

«ÁμÂΔ¡≈∫Õ Ê≈‰≈ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò Á∂

¡Àμ√.¡Àμ⁄.˙. ‹∞◊apple≈‹ «√ßÿ È∂

Áμ«√¡≈ «’ √appleÍß⁄ ◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ

¡Â∂ ¿∞√Á∂ √≈ÊΔ¡≈∫ È≈˜Ó «√ßÿ

¡Â∂ ‘appleÍzΔ «√ßÿ ¿∞apple¯ ÍΔÂ≈

«ıÒ≈¯ Ë≈apple≈ CDA, CBC, E@F,

ADH, ADI Â∂ AB@ÏΔ Â«‘ ’∂√

Áapple‹ ’apple ’∂ ‹≈∫⁄ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‘ÀÕ ¡‹∂ Âμ’ ’Ø¬Δ «◊z¯Â≈appleΔ

È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ ‘À Õ √appleÍß⁄ È∂ ÁØÙ È’≈apple∂

√appleÍß⁄ ◊∞apple√∂Ú’ «√ßÿ È∂ ÁØÙ

È’≈apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ’∞μ‡Ó≈apple ÁΔ

ÿ‡È≈ È≈Ò ¿∞√ Á≈ ’Ø¬Δ √ÏßË È‘Δ∫

‘À ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ’∂√ «Úμ⁄ fi±·≈

Î√≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

ÓØÂΔ¡≈∫ Ú≈ÒΔ √apple’≈apple Á∂ apple≈‹ «Úμ⁄ ÚΔ ¤≈¬∂ Ï≈ÁÒ

Ï«·ß‚≈Õ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple «Úμ⁄ ÚΔ

‹appleÈÀÒΔ √Û’≈∫ ¿∞Â∂ ¡Ωapple«Ï‡ Á≈

apple≈‹ ‘ÀÕ Ï≈ÁÒ Í«appleÚ≈apple È∂ ‘∞‰

’appleΔÏ AE ÈÚΔ¡≈∫ Óapple«√‚Δ˜ Ïμ√≈∫

√Û’≈∫ ”Â∂ ¿∞Â≈appleΔ¡≈∫ ‘ÈÕ apple≈‹

Ì≈◊ ÏÁÒ‰ Ó◊appleØ∫ ‹ÁØ∫

ÍΔ¡≈apple‡Δ√Δ È∂ ˆÀapple’≈ȱßÈΔ Ïμ√≈∫

«ıÒ≈¯ «Ï◊Ò Ú‹≈«¬¡≈ Â≈∫ ¿∞√∂

«ÁÈ ¿∞ÍappleØ∫ ‘∞’Ó ¡≈ ◊¬∂Õ ’∞fi

ÿß«‡¡≈∫ «Úμ⁄ ‘Δ √Ó≈∫ Í∞apple≈‰Δ ⁄≈Ò

«Úμ⁄ ¡≈ «◊¡≈Õ √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple

Ï≈ÁÒ Í«appleÚ≈apple È∂ AE Í∞apple≈‰Δ¡≈∫

Óapple«√‚Δ˜ Ïμ√≈∫ 鱧 √Û’≈∫ ÂØ∫ Ò≈‘

’∂ ÈÚΔ¡≈∫ Óapple«√‚Δ˜ Ïμ√≈∫ ⁄Ò≈

«ÁμÂΔ¡≈∫ ‘ÈÕ Ï≈ÁÒ Í«appleÚ≈apple ÁΔ

Ïμ√ ’ßÍÈΔ ÁΔ¡≈∫ Ï«·ß‚≈-⁄ß‚Δ◊Û∑,

⁄ß‚Δ◊Û∑-¡ß«ÓzÂ√apple ¡Â∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑-

Í·≈Ȓ؇ apple±‡ ”Â∂ ’appleΔÏ CB

Óapple«√‚Δ˜ Ïμ√≈∫ ⁄μÒÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

Íß‹ ÈÚΔ¡≈∫ √≈Ë≈appleÈ Â∂ ¬∂√Δ Ïμ√≈∫

Í≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È, ‹ÁØ∫ «’ «¬√

ÚΔ¡≈¬ΔÍΔ ’ßÍÈΔ È∂ C@ Á∂ ’appleΔÏ

Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ √≈Ë≈appleÈ Ïμ√≈∫ ÂÏÁΔÒ

’apple ’∂ ÈÚΔ¡≈∫ Í≈¿∞‰Δ¡≈∫ ‘È

√±Âapple ¡≈÷Á∂ ‘È «’ ¡Ωapple«Ïμ‡ ’ßÍÈΔ

ÁΔ¡≈∫ ’appleΔÏ Áapple‹È ÂØ∫ ¿∞Íapple

«¬ß‚Ø-’ÀÈ∂‚Δ¡È Ïμ√≈∫ ¡ß«ÓzÂ√apple ÂØ∫

«ÁμÒΔ ’߇appleÀ’‡ ’Àapple∂˜ Íapple«Ó‡ ”Â∂

⁄μÒÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ Íapple«Ó‡ ÁΔ¡≈∫

ÙappleÂ≈∫ ¡È∞√≈apple apple√Â∂ ÂØ∫ ’ßÍÈΔ «’ÂØ∫

ÚΔ ’Ø¬Δ √Ú≈appleΔ ⁄∞μ’ ‹≈∫ ¿∞Â≈apple È‘Δ∫

«Ú’ apple‘∂ ÷Δapple∂, Âapple≈∫, ’μÁ±, ÂØappleΔ¡≈∫

¡≈«Á √Ï˜Δ¡≈∫ 鱧 «‹μÊ∂ ‹À∫ÏappleÀ«Ò’

¡À«√‚ È≈Ò apple≈ÂØ-apple≈ «Â¡≈apple

’apple’∂ Ú∂«⁄¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ¿∞Ê∂

«Óapple⁄≈∫, ÏÀ∫◊‰, «Ìß‚Δ ¡≈«Á

√Ï˜Δ¡≈∫ ”Â∂ ⁄≈¬ΔÈ≈ Ó∂‚ ’Øapple≈«‹È,

¡ÀÓ≈ «Ó’«‡È ˜«‘appleΔÒΔ¡≈∫

ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ÁΔ appleؘ≈È≈ √Íapple∂¡ ’appleÈ

”Â∂ ’∞fi ÿß«‡¡≈∫ Ï≈¡Á ‘Δ Óß‚Δ¡≈∫

”⁄ «Ú’‰ Ò¬Δ «Ò¡≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À Õ

Ï∂Ùμ’ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ¿∞’Â

¯√Ò≈∫ ”Â∂ «√apple¯ apple«‹√‡apple‚

ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÈ ÁΔ

«√Î≈«appleÙ ’appleÁΔ ‘À Â∂ ÒØÛ ¡È∞√≈apple

√∞ß‚Δ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ Ò¬Δ ‘¯Â∂-Á√ «ÁÈ

Ï≈¡Á √Íapple∂¡ ’appleÈ ÁΔ apple≈¬∂ «ÁßÁΔ

‘À, Íapple «Îapple ÚΔ √Ï˜Δ ¿∞ÂÍ≈Á’

¡≈Í‰Δ Óapple‹Δ È≈Ò ⁄≈¬ΔÈ≈ Ó∂‚

È’ÒΔ ÁÚ≈¬Δ 鱧 appleؘ≈È≈ √Íapple∂¡

’appleÈ È±ß Âapple‹Δ‘ Á∂ apple‘∂ ‘È Õ «¬μÊØ∫

Âμ’ «’ «‘¿±Ó’ È≈¬Δ‡appleØ‹È

ÏÀÈ‹ΔÈ È≈∫¡ Á≈ ¡À«√‚, «‹√ “Â∂

√apple’≈apple ÚÒØ∫ Ó∞’ßÓÒ ÂΩapple ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ

Ò◊≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À, ’ΔÛ∂ Ó≈apple

ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Á∞’≈È≈∫ ”Â∂

Ùapple∂¡≈Ó «Ú’ apple‘∂ ‘È Õ

«ÈÍ≈Ò Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Íz⁄ß‚ È∂ «ÁμÂ≈ ¡√ÂΔ¯≈

’·Óß‚±Õ «ÈÍ≈Ò Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

Í∞ÙÍ ’ÓÒ Á‘Ò Íz⁄ß‚ È∂ ¡≈͉Δ

Í≈apple‡Δ ¡Â∂ «ÈÍ≈ÒΔ ’≈∫◊apple√

Áapple«Ó¡≈È √μÂ≈ √≈∫fi∂Á≈appleΔ È±ß ÒÀ ’∂

Ï‰Δ √«‘ÓÂΔ Á≈ √ÈÓ≈È

’apple«Á¡ª ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫

¡√ÂΔÎ≈ Á∂ «ÁμÂ≈ Õ ¿∞‘ I

Ó‘Δ«È¡≈∫ ÂØ∫ «¬√ ¡‘∞Á∂ ”Â∂ √È Õ

Íz⁄ß‚ (FB) È∂ Á∂Ù Á∂ È≈∫¡ √ßÏØËÈ

ÁΩapple≈È ¡≈͉∂ ¡√ÂΔÎ∂ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ú‹Ø∫ «¬‘

¿∞È∑≈∫ Á≈ Á±√apple≈ ’≈apple‹’≈Ò √Δ Õ

«Í¤Ò∂ √≈Ò «ÂßÈ ¡◊√ ȱß

«ÈÍ≈ÒΔ ’≈∫◊apple√ È≈Ò √«‘ÓÂΔ

Ï‰È Á∂ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ È∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ Á≈ ¡‘∞Á≈ √ßÌ≈«Ò¡≈ √Δ Õ

√’ÁΔÕ «¬ß‚Ø-’ÀÈ∂‚Δ¡È Ïμ√

√apple«Ú√ ÁΔ ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ ”Â∂ Íß‹≈Ï Á∂

Úμ‚∂ Ù«‘apple≈∫ ÂØ∫ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Ï∞«’ß◊

‘Ø apple‘Δ ‘À, «‹√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’

’ßÍÈΔ ‹ÒßËapple, Î◊Ú≈Û≈,

Ò∞«Ë¡≈‰≈ Â∂ apple≈‹Í∞apple≈ ÂØ∫ √Ú≈appleΔ

⁄∞μ’ÁΔ ÚΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞Â≈appleÁΔ ÚΔ ‘ÀÕ

«¬Ú∂∫ Ó≈ÒÚ∂ Á∂ Ï≈’Δ ¡’≈ÒΔ

¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ ‡apple≈∫√ÍØapple‡ ÚΔ Í∞apple≈‰Δ

⁄≈Ò ”Â∂ ‘Δ Ë±Û≈∫ Í∞μ‡ apple‘Δ ‘ÀÕ Úμ‚∂

’≈∫◊apple√Δ ‡apple≈∫√ÍØapple‡apple≈∫ È∂ ÚΔ

¡ß«ÓzÂ√apple Á∂ Ïμ√ ¡μ‚∂ Á∂ Ï≈‘apple,

‹ÒßËapple Á∂ ÍΔ¬∂ÍΔ ⁄Ω’ ¡Â∂

Ò∞«Ë¡≈‰≈ Á∂ „ØÒ∂Ú≈Ò≈ Â∂ √Óapple≈Ò≈

⁄Ω’ «Úμ⁄ ¡≈apple˜Δ Ïμ√ ¡μ‚∂ ω≈

Ò¬∂ ‘ÈÕ Ú∂apple«Ú¡≈∫ ¡È∞√≈apple

Íz≈¬ΔÚ∂‡ ‡apple≈∫√ÍØapple‡apple≈∫ Á∂ ¡ßÏ≈Ò≈

Âμ’ Á∂ AC ‡≈¬ΔÓ ÍzÚ≈È ‘È,

‹ÁØ∫ «’ ’≈∫◊apple√Δ ÒΔ‚apple≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ïμ√≈∫ Á∂ ¡√Ò «Úμ⁄ ED ‡≈¬ΔÓ ⁄μÒ

apple‘∂ ‘ÈÕ ÍΔ¡≈apple‡Δ√Δ È±ß Í«‘Ò≈∫

¿∞ÓΔÁ √Δ «’ ‘’±Ó ÏÁÒΔ Ó◊appleØ∫

√μÂ≈Ë≈appleΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «ÈÍ≈ÒΔ

’≈∫◊apple√ ¡Â∂ Íz⁄ß‚ ÁΔ Í≈apple‡Δ √Δ.

ÍΔ. ¡ÀÈ ”⁄ Ï‰Δ √«‘ÓÂΔ Á∂

¡È∞√≈apple Íz⁄ß‚ ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫

¡√ÂΔÎ≈ Á∂‰◊∂ Õ √«‘ÓÂΔ ¡È∞√≈apple

ÎappleÚappleΔ B@AH ”⁄ √ß√Á ⁄؉≈∫ ‘؉

Âμ’ ÁØÚ∂∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Ú≈appleΔ-Ú≈appleΔ

√apple’≈apple ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’appleÈ◊Δ¡≈∫ Õ

Íz⁄ß‚ È∂ √Ê≈È’ ⁄؉≈∫ Âμ’ ¡‘∞Á∂

”Â∂ apple«‘‰≈ √Δ ¡Â∂ Ï≈’Δ ÁΔ¡≈∫ ÁØ

⁄؉≈∫ «ÈÍ≈ÒΔ ’≈∫◊apple√ Á∂ ÍzË≈È

Ù∂apple Ï‘≈Á∞apple Á∂˙Ï≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄

‘Ø‰Δ¡≈∫ ‘È Õ «ÈÍ≈Ò Á∂ Òμ÷≈∫

È≈◊«apple’≈∫ È∂ ÁØ Á‘≈«’¡≈∫ ”⁄

Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘Ø¬Δ¡≈∫ √Ê≈È’ ⁄؉≈∫

”⁄ AD Ó¬Δ È±ß Ú؇≈∫ Í≈¬Δ¡≈∫ √È Õ

«ÁÈ ÏÁÒ‰◊∂ ¡Â∂ ¡≈ÓÁÈΔ «Úμ⁄

Ú≈Ë≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ÂμÊ≈∫ ¡È∞√≈apple

ÍΔ¡≈apple‡Δ√Δ ÁΔ Ó≈apple⁄ B@AG Á∂

Ó‘ΔÈ∂ ÁΩapple≈È ÍzÂΔ «ÁÈ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ

¡Ω√ÂÈ A.@F ’appleØÛ apple‘Δ, ‹ÁØ∫ «’

Ó≈apple⁄ B@AF «Úμ⁄ ◊·‹ØÛ ‘’±ÓÂ

√Ó∂∫ «¬‘ ¡Ω√ IH Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ

«ÁÈ √ΔÕ ÓÂÒÏ «’ «√apple¯ H Òμ÷

ÍzÂΔ «ÁÈ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈Õ

ÍΔ¡≈apple‡Δ√Δ ÁΔ ¡ÍappleÀÒ B@AG

ÁΩapple≈È ¡≈ÓÁÈ ’appleΔÏ A.@G ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ¡Ω√ÂÈ ÍzÂΔ «ÁÈ apple‘Δ, ‹ÁØ∫

«’ ¡ÍappleÀÒ B@AF «Úμ⁄ ¡≈ÓÁÈ

¡Ω√ÂÈ ’appleΔÏ «¬’ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ

«ÁÈ apple‘ΔÕ ÍΔ¡≈apple‡Δ√Δ È±ß Í«‘Ò≈∫

¿∞ÓΔÁ √Δ «’ ‘’±Ó ÏÁÒΔ Ó◊appleØ∫

ÍzÂΔ «ÁÈ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ √Ú≈ ’appleØÛ

ÍzÂΔ «ÁÈ ÂØ∫ ¿∞Íapple ⁄ÒΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

‡≈¬ΔÓ ‡∂ÏÒ ‘Δ ◊Ò ‘È:

¡ÀÓ‚Δ : ÍΔ¡≈apple‡Δ√Δ Á∂ ÓÀÈ∂«‹ß◊

‚≈«¬appleÀ’‡apple ÓÈ‹Δ «√ßÿ È≈appleß◊

Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‡≈¬ΔÓ ‡∂ÏÒ Ï‘∞Â

◊Ò ω∂ ‘ج∂ ‘È, ‹Ø ÈÚΔ∫

‡apple≈∫√ÍØapple‡ ÈΔÂΔ Ó◊appleØ∫ ·Δ’ ‘Ø

‹≈‰◊∂Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ «ÎÒ‘≈Ò

’≈appleÍØapple∂ÙÈ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ «Úμ⁄ Ï‘∞Â≈

Ú≈Ë≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈, ÈÚΔ∫ ÈΔÂΔ

Ó◊appleØ∫ ¡≈ÓÁÈ Úˉ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ ‘ÀÕ

’≈appleÍØapple∂ÙÈ ÚμÒØ∫ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄

BE@ ÈÚΔ¡≈∫ Ïμ√≈∫ Í≈¬Δ¡≈∫ ‹≈

apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

‚∂∫◊± Â∂ ÓÒ∂appleΔ¡≈ È≈Ò È«‹μ·∂◊Δ ◊ßϱ‹Δ¡≈ Óμ¤Δ

¡ß«ÓzÂ√apple: ‹Ò ÁΔ apple≈‰Δ Óμ¤ÒΔ ‘∞‰

‚∂∫◊± Â∂ ÓÒ∂appleΔ¬∂ Úapple◊Δ¡≈∫ ◊ßÌΔapple

«ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ ÂØ∫ «È‹≈ «ÁÚ≈¿∞‰

«Úμ⁄ ÓÁÁ ’apple∂◊ΔÕ ◊ßϱ‹Δ¡≈

«’√Ó ÁΔ Óμ¤Δ Ì≈Ú∂∫ ¡≈’≈apple «Úμ⁄

Ï‘∞ ‘Δ ¤Ø‡Δ ‘À Íapple «¬√ ÁΔ

÷≈√Δ¡Â ‹≈‰ ’∂ Â∞√Δ∫ ‘Àapple≈È ˜apple±apple

‘ØÚØ◊∂Õ «√‘ «ÚÌ≈◊ È∂ ÒØ’≈∫ ȱß

‚∂∫◊± Â∂ ÓÒ∂appleΔ¬∂ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ

¡«‹‘Δ¡≈∫ ‘Δ Óμ¤Δ¡≈∫ ÁΔ «¬μ’

÷≈√ ÎΩ‹ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ ‘À Õ «√‘Â

«ÚÌ≈◊ Ó∞Â≈Ï’ ◊ßϱ‹Δ¡≈ Óμ¤Δ

‚∂∫◊± Úapple◊Δ «Ì¡≈È’ «ÏÓ≈appleΔ

“ÓØÁΔ Á∂ CD Ó≈‚Ò

È∂ ’ΔÂ≈ Á∂Ù ÂÏ≈‘”

apple≈¬∂Í∞appleÕ ’≈∫◊apple√ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ¿∞μÂ∂ ¡≈͉∂ “«ÂßÈ ‚Δ”

Ó≈‚Ò ˜appleΔ¬∂ Á∂Ù È±ß ÂÏ≈‘ ’appleÈ Á≈

«¬Ò˜≈Ó Ò≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ’≈∫◊apple√ Á∂

Ï∞Ò≈apple∂ Â∂ ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ◊ΩappleÚ

◊Ø◊Ø¬Δ È∂ ¡≈«÷¡≈, Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ Á∂ «ÂßÈ √≈Ò≈∫ Á∂ ’≈apple‹’≈Ò

«Úμ⁄ √apple’≈apple È∂ «ÂßÈ ‚Δ Ó≈‚Ò

Ì≈Ú “«‚Ú≈«¬‚, «‚√‡apple≈¡ Â∂

«‚√‡zÀ’‡” ¿∞μÂ∂ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√

«‘ ÏΔ‹∂ÍΔ È∂ Á∂Ù Ú≈√Δ¡≈∫ ȱß

ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ÍÙ± ’≈appleØÏ≈apple È≈Ò

ÌØ‹È, ËappleÓ Â∂ Ì≈Ù≈ Á∂ È≈Ó ¿∞μÂ∂

√ÏßË ÈÚ∂∫ ’≈ȱßÈ È±ß ÏΔ‹∂ÍΔ ÁΔ

Úß‚‰ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ Õ ◊Ø◊Ø¬Δ È∂

◊≈∫ apple≈‹ÈΔÂΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

¡≈«÷¡≈, ◊≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ

¿∞È∑≈∫ È∂ ¡≈«÷¡≈, ¿∞‘ «’√≈È≈∫ ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ ’≈appleÈ ÒØ’≈∫ ¿∞μÂ∂ ‘ÓÒ∂ ‘Ø

Ï‹≈¬∂ Úμ‚∂-Úμ‚∂ ¿∞ÁÔØ◊ÍÂΔ¡≈∫

apple‘∂ ‘ÈÕ ÌΔÛ ÚμÒØ∫ ‹ÈÂ’ ÂΩapple

Ò¬Δ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ È؇ÏßÁΔ

¿∞μÂ∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ ‘μ«Â¡≈ ’ΔÂΔ ‹≈

ÁΩapple≈È ¡≈Ó È≈◊«apple’≈∫, ı≈√’apple ¤Ø‡∂

apple‘Δ ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ √Ó∂ ¡≈Ó

’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ’≈¯Δ Íz∂Ù≈ÈΔ fiμÒ‰Δ

È≈◊«apple’≈∫ ÚμÒØ∫ ◊≈∫ Ó≈√ √∂ÚÈ ¿∞μÂ∂

ͬΔ, Íapple √apple’≈apple ÒØ’≈∫ Á≈ «Ë¡≈È

¿∞È∑≈∫ È≈Ò ’∞μ‡Ó≈apple ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À

̇’≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ

‹ÁØ∫«’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫

‹ÈÂ≈ Á∂ apple∞ͬ∂ Á≈ Íz⁄≈apple ¿∞μÂ∂ ıapple⁄

Ò¬Δ ÁØ ’appleØÛ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ Á≈ Ú≈¡Á≈

’apple ’∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ¡√ÎÒÂ≈Ú≈∫

’ΔÂ≈ √Δ Õ ◊Ø◊Ø¬Δ È∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple

Ò∞’≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

ÎÀÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Óμ¤apple 鱧 ÍÒ’

fiÍ’«Á¡≈∫ ‘Δ «È◊Ò ‹≈Ú∂◊ΔÕ

«¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ‚∂∫◊± ‹≈∫ «Îapple ÓÒ∂appleΔ¬∂

Úapple◊Δ «ÏÓ≈appleΔ È±ß ÎÀÒ‰ È‘Δ∫

Á∂Ú∂◊ΔÕ «¬√ Óμ¤Δ 鱧 ¡ß«ÓzÂ√apple Á∂

Ú∂apple’≈ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ √«Ê √apple’≈appleΔ

‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ Í≈«Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘ÀÕ ¿∞μÊØ∫ ‘Δ Úμ÷ «Íß‚≈∫ Â∂ Ù«‘appleΔ

«¬Ò≈«’¡≈∫ «Úμ⁄ Ì∂«‹¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘ÀÕ ‘∞‰ Â∞‘≈鱧 Áμ√Á∂ ‘≈∫ «’ ¡÷Δapple

«¬‘ ¤Ø‡Δ «‹‘Δ Óμ¤ÒΔ «’√ Âapple∑≈∫

ÒØ’≈∫ 鱧 ‚∂∫◊± Úapple◊Δ «ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫

«È‹≈ «ÁÚ≈¿∞‰ «Úμ⁄ ÓÁÁ

◊ØÒΔÏ≈appleΔ: Ì≈appleÂ

Á≈ √ı apple∞ı

apple‘∂◊≈ ‹≈appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ Á∂

‚≈«¬appleÀ’‡apple ‹ÈappleÒ ¡≈Î «ÓÒ‡appleΔ

¡Íapple∂ÙȘ (‚Δ‹Δ¡ÀÓ˙) ÒÀ·ΔÈÀ∫‡

‹ÈappleÒ ¬∂ ’∂ Ìμ‡ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂

¡≈͉∂ ‘Óapple∞ÂÚ≈ 鱧 √ÍÙ‡ ’ΔÂ≈Õ

Í≈«’√Â≈È ÁΔ ÂappleÎØ∫ «ÏÈ≈∫

ÌÛ’≈‘‡ ÂØ∫ ’ΔÂΔ «’√∂ ÚΔ Âapple∑≈∫ ÁΔ

◊ØÒΔÏ≈appleΔ Á≈ „∞’Ú≈∫ ‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ÿ∞√ÍÀ· ÁΔ «’√∂ ÚΔ

’Ø«ÙÙ «Úapple∞μË „∞’ÚΔ∫ ‹Ú≈ÏΔ

’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

Í«’√Â≈È ÚμÒØ∫ ÏΔÂ∂ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄

◊ØÒΔÏßÁΔ ÁΔ Ú≈apple-Ú≈apple ¿∞Òßÿ‰≈

Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ Ó∂‹apple

‹ÈappleÒ √«‘apple ÙÓÙ≈Á «Óapple˜≈ È≈Ò

ÎØÈ ¿∞μÂ∂ ◊μÒÏ≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ ÁΔ √apple‘μÁ ¿∞μÂ∂ Ù≈∫ÂΔ

¡Â∂ Á∂Ù ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ ⁄Ω’√Δ

Úapple‰ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ÂØ∫ ‹≈‰±

’appleÚ≈«¬¡≈Õ Í≈«’√Â≈ÈΔ ¡«Ë’≈appleΔ

È∂ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ Á∂ ÚμÒØ∫ ¡≈Ó

È≈◊«apple’≈∫ 鱧 È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¬∂ ‹≈‰

Á≈ Ó∞μÁ≈ ¿∞·≈«¬¡≈ Â∂ Ì≈apple È∂ «¬√

Á∂ ‹Ú≈Ï «Úμ⁄ «’‘≈ «’ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹

ͱappleΔ Âapple∑≈∫ Í∂Ù∂Úapple ÎΩ‹ ‘À ¡Â∂ «’√∂

ÚΔ ‘≈Ò «Úμ⁄ È≈◊«apple’≈∫ ȱß

È∞’√≈È È‘Δ∫ Í‘∞⁄≈¬∂◊ΔÕ

’apple∂◊ΔÕ «˜Ò∑≈ ÓÒ∂appleΔ¡≈ ¡Î√apple

‚≈’‡apple ÓÁÈ ÓØ‘È Ó∞Â≈Ï’

◊ßϱ‹Δ¡≈ Óμ¤Δ ‚∂∫◊± Â∂ ÓÒ∂appleΔ¡≈

ÎÀÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Óμ¤apple≈∫ Á≈ Ò≈appleÚ≈

«È◊Ò ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ «‹μÊ∂ «¬‘ Óμ¤ÒΔ

Ò≈appleÚ≈ 鱧 ÷ÂÓ ’appleÁΔ ‘À, ¿∞μÊ∂ ‘Δ

«Íß‚≈∫ ‹≈∫ Ù«‘apple≈∫ «Úμ⁄ ÷Û∑∂ Í≈‰Δ

鱧 Á±«Ù ÚΔ È‘Δ∫ ‘؉ Á∂Ú∂◊ΔÕ

Óμ¤Δ¡≈∫ 鱧 Ú∂apple’≈ ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄

ω≈¬Δ ◊¬Δ ‘À⁄appleΔ «Úμ⁄ Í≈«Ò¡≈

‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞μÊØ∫ ‘Δ ÒØ’≈∫ ÁΔ Óß◊

Ó∞Â≈«Ï’ Úμ÷-Úμ÷ «¬Ò≈«’¡≈∫

«Úμ⁄ Ì∂‹ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

08/06/2017

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

@GHGH DEF DHD

Í≥‹≈Ï ”⁄ Â∂˜Δ È≈Ò ÷ÂÓ ‘Ø apple‘∂ Í∞apple≈‰∂

apple∞μ÷ Â∂ Íß¤Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íz‹≈ÂΔ¡≈∫

Ò«Ë¡≈‰≈Õ «¬’ √Ó≈∫ √Δ ‹ÁØ∫ Íß‹≈Ï ‘«apple¡≈ÒΔ Íμ÷Ø

‘«apple¡≈ Ì«apple¡≈ √±Ï≈ ‹≈«‰¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ, Íapple Â∂˜Δ È≈Ò

√ÁΔ¡≈∫ Í∞apple≈‰∂ √ßÿ‰Δ ¤≈∫ Ú≈Ò∂ ÏØ‘Û, «ÍμÍÒ, √apple∑Δ∫,

«’μ’apple, ‡≈‘ÒΔ, Ú‰ ¡Â∂ ± ¡≈«Á ÁΔ ‘Ø apple‘Δ

¡ßÈ∑∂Ú≈‘ ’‡≈¬Δ ’≈appleÈ ‘«apple¡≈ Ì«apple¡≈ √±Ï≈ apple∂«◊√Â≈È

ωÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ √±Ï∂ ”⁄ √Û’≈∫ Á∂ ‹≈Ò «Ú¤≈¿∞‰

ÁΔ ¡≈Û ‘∂· Úμ‚Δ¡≈∫ √Û’≈∫ «’È≈apple∂ ÷Û∂ Í∞apple≈‰∂ «¬È∑≈∫

apple∞μ÷≈∫ ÁΔ ‘Ø apple‘Δ ’‡≈¬Δ ’≈appleÈ √±Ï∂ ”⁄Ø∫ «¬È∑≈∫ apple∞μ÷≈∫

ÁΔ¡≈∫ «’√Ó≈∫ Á≈ ÏΔ‹ È≈Ù ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ’∞fi

Áappleμı «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ Òμ◊‰ ’≈appleÈ √∞μ’ apple‘∂ ‘È Õ ÏØ‘Û,

«ÍμÍÒ Ú≈∫◊ «Íß‚≈∫ ”⁄ ¡≈Ó «ÓÒ‰ Ú≈Ò≈ √apple∑Δ∫ Á≈

Áappleμı ¡μ‹ Ò◊Ì◊ ÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈ ‘À, «‹√ ÁΔ ÚappleÂØ∫

ÿapple≈∫ «Ú⁄ Ó∞ß‚≈ ‹ßÓ‰ ”Â∂ ÿapple≈∫ Á∂ Ï≈apple∑≈∫ ¡μ◊∂ √apple∑Δ∫

ÁΔ¡≈∫ ‡≈‘‰Δ¡≈∫ Ïßȉ Ò¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ √Δ Õ ¿∞Ëapple

ÍΔ.¬∂.Ô± Á∂ «apple’≈apple‚ Ó∞Â≈«Ï’ √≈Ò B@AE «Ú⁄ √±Ï∂ Á≈

‹ß◊Ò≈ ‘∂· BID ‘˜≈apple ‘À’‡∂¡apple apple’Ï≈ √Δ ‹Ø ¡μ‹

ÿμ‡ ’∂ BEH ‘˜≈apple ‘À’‡∂¡apple apple«‘ «◊¡≈ ‘À Õ √±Ï∂ ”⁄

«‹√ Âapple∑≈∫ Â∂˜Δ È≈Ò ’μ‡∂ ‹≈ apple‘∂ Í∞apple≈‰∂ apple∞μ÷≈∫ ÁΔ¡≈∫

«’√Ó≈∫ ÷ÂÓ ‘Ø apple‘Δ¡≈∫ ‘È, ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ «¬È∑≈∫ ÁappleμıÂ≈∫

Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∑‰∂ ω≈ ’∂ apple«‘‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ ‹ßÓÍÒ Íß¤Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íz‹≈ÂΔ¡≈∫ ÚΔ √≈∫Ì

√ßÌ≈Ò È≈ ‘؉ ’≈appleÈ ÷ÂÓ ‘Ø apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ ÍΔ.¬∂.Ô±

Á∂ Íß¤Δ¡≈∫ √ÏßËΔ ÷Ø‹ ’apple apple‘∂ Ó≈«‘apple ‚≈. Â∂‹ÁΔÍ ’Ωapple

’Ò∂apple È∂ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁßÁ∂ Áμ«√¡≈ «’ AIHB «Ú⁄ ‚≈.

¡À⁄.¡À√. ±apple ¡Â∂ ‚≈. ÓÈ‹Δ «√ßÿ „Δ∫‚√≈ È∂ ÷Ø‹

Ù∂apple Ï‘≈Á∞apple Á∂˙Ï≈ «ÈÍ≈Ò

Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ï‰∂

’≈·Óß‚±Õ «ÈÍ≈ÒΔ ’≈∫◊apple√ Á∂

ÍzË≈È Ù∂apple Ï‘≈Á∞apple Á∂˙Ï≈ ¡μ‹

«ÈÍ≈Ò Á∂ ⁄ΩÊΔ Ú≈apple ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ Õ Á∂˙Ï≈ (G@)

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ¡‘∞Á∂ Á∂ «¬’

Ó≈Âapple ¿∞ÓΔÁÚ≈apple √È «’¿∞∫«’

Ó∞μ÷ «ÚappleØËΔ «Ëapple √Δ.ÍΔ.¡ÀÈ.,

Ô±.¡ÀÓ.¡ÀÒ. ‹≈∫ «’√∂ ‘Øapple

Í≈apple‡Δ È∂ ¡≈͉≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ⁄؉

ÓÀÁ≈È “⁄ È‘Δ∫ ¿∞Â≈«apple¡≈ √Δ Õ √ß√Á “⁄

¿∞È∑≈∫ 鱧 ’∞μÒ EEH √Δ‡≈∫

“⁄Ø∫ CHH Ú؇≈∫ «ÓÒΔ¡≈∫ Õ

AG@ Ú؇ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «÷Ò≈¯

Í≈¬∂ ◊¬∂ Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ √zΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂ ÈÚ∂∫ ⁄∞‰∂

«ÈÍ≈ÒΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

Á∂˙Ï≈ È≈Ò ¯ØÈ “Â∂

◊μÒÏ≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 «ÈÍ≈Ò Á≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ï‰È “Â∂

ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ Õ

¡«ÓÂ≈Ï-‹Ô≈ È∂ ͱapple∂ ’ΔÂ∂ «Ú¡≈‘ Á∂ DD √≈Ò

Ó∞ßϬΔÕ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple

¡«ÓÂ≈Ï Ïμ⁄È Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÍÂÈΔ

‹Ô≈ Ïμ⁄È È∂ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ Á∂ DD

√≈Ò Í±apple∂ ’apple Ò¬∂ Õ Ó‘≈∫È≈«¬’ È∂

«¬√ ÓΩ’∂ «Í¡≈apple ¡Â∂ Ù∞μÌ’≈ÓÈ≈Ú≈∫

Á∂‰ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ÍzÙß√’≈∫ Á≈

ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈, «‹È∑≈∫ 鱧 ¿∞‘

ÙΩ’Δ¡≈ ÂΩapple ”Â∂ ¡≈͉≈ Ú«Ë¡≈

‘Ø«¬¡≈ Í«appleÚ≈apple ÚΔ ’«‘ßÁ∂ ‘ÈÕ

¡«ÓÂ≈Ï È∂ ‡ÚΔ‡ ’ΔÂ≈ «’ C ‹±È

AIGC, «Ú¡≈‘ Á∂ DD √≈Ò,

Ù∞μÌ’≈ÓÈ≈Ú≈∫ Ì∂‹‰ Ò¬Δ Â∞‘≈‚≈

√Ì Á≈ ËßÈÚ≈Á Õ «¬√ ÁΩapple≈È

¡«ÓÂ≈Ï È∂ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ È≈Ò

‹∞ÛΔ¡≈∫ ’∞fi Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ Ô≈Á≈∫ ÚΔ

¡≈͉∂ ÍzÙß√’≈∫ È≈Ò √≈∫fiΔ¡≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫ Õ

’apple’∂ Ò◊Ì◊ BIB Úμ÷-Úμ÷ «’√Ó Á∂ Íß¤Δ¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ Íz‹≈ÂΔ¡≈∫ Á≈ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈ √Δ Õ «Îapple AIIC

«Ú⁄ Íß‹≈Ï √apple’≈apple Á∂ Íß¤Δ¡≈∫ È≈Ò √Ïß«Ë «ÚÌ≈◊

¡Â∂ ÍΔ.¬∂.Ô± Ó≈«‘apple≈∫ ÚμÒØ∫ √≈∫fi∂ ÂΩapple ”Â∂ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

÷Ø‹ «Ú⁄ C@F Íß¤Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íz‹≈ÂΔ¡≈∫ Á≈ ÍÂ≈

Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ Ó∞Û Ò◊Ì◊ AH √≈Ò Ï≈¡Á

ÍΔ.¬∂.Ô± «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ Íß¤Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íz‹≈ÂΔ¡≈∫ Â∂

’ΔÂΔ ÷Ø‹ «Ú⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ «’ Íß¤Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

C@F Íz‹≈ÂΔ¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ ÿ‡ ’∂ AHI ‘Δ apple«‘ ◊¬Δ¡≈∫

‘È Õ AAG Íß¤Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íz‹≈ÂΔ¡≈∫ ÍÂ≈ È‘Δ∫

«’μÊ∂ ¡ÒØÍ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Õ Ï≈’Δ Ï⁄Δ¡≈∫ AHI

Íz‹≈ÂΔ¡≈∫ «Ú⁄Ø ÚΔ Á√ ‘Øapple ¤∂ÂΔ ‘Δ ÷ÂÓ ‘؉

«’È≈apple∂ ‘È, «‹ßÈ∑≈∫ ”⁄ Ï≈˜, ÏÂı≈∫ ¡Â∂ «◊applefi≈∫

¡≈«Á ÁΔ¡≈∫ «’√Ó≈∫ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ


10 08/06/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

⁄ΔÈΔ ˙ ÏΔ ˙ ¡≈apple √’ΔÓ «Ú⁄

Ù≈ÓÒ ‘؉≈ «Í¡≈Õ

√Ø⁄‰ Ú≈ÒΔ ◊æÒ «¬‘ ˛ «’ Ì≈appleÂ

«Ú⁄ ¡≈÷apple «¬√ ˙ ÏΔ ˙ ¡≈apple Á≈

«ÚappleØË «’˙ø ˛Õ π√ÂØ∫ Í«Òø «¬‘

«Ú⁄≈appleÈ≈ ωÁ≈ ˛ «’ ˙ ÏΔ ˙

¡≈apple √’ΔÓ ˛ ’Δ? «¬‘ ¡√Ò «Ú⁄

⁄ΔÈ ÂØ∫ Ùπapple» ‘Ø ’∂ «¬μ’ √Û’

ω≈¿π‰ Á≈ «Ú⁄≈apple ˛, «‹√ÁΔ

’≈apple‹ ÔØ‹È≈ Â∂ ’øÓ ⁄μÒ ÚΔ «apple‘≈

˛, ⁄ΔÈ ÂØ∫ Í≈«’√Â≈È Â’ ωÈ

Ú≈ÒΔ √Û’ Á∂ È≈ÒÕ «¬√ È≈Ò

⁄ΔÈΔ Ó≈Ò ÏÛΔ Â∂˜Δ È≈Ò

Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ Í‘πø⁄Á≈ ˛, «‹√

È≈Ò ⁄ΔÈ Á∂ ÚÍ≈apple «Ú⁄ ’≈ÎΔ

Ú≈μË≈ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ √’ΔÓ ÂØ∫

ÍÃÌ≈«Ú ‘Ø ’∂ ⁄ΔÈ È∂ ¡≈͉Δ

Áæ÷‰ ¬∂ÙΔ¡≈ ˘ ⁄ΔÈ È≈Ò ‹ØÛ

Ú≈ÒΔ √’ΔÓ ˘ Ò≈◊» ’appleÈ Ò¬Δ

’≈apple‹ ÔØ‹È≈ Ùπapple» ’ΔÂΔÕ Íapple √Ì ÂØ∫

ÚæË ÍÃÌ≈«Ú Á∂Ù Ì≈apple ˘ «’√∂ ÚΔ

Âapple ª È≈Ò ÌappleØ√∂ «Ú⁄ È‘ƒ «Ò¡≈Õ

’≈apple‰ «’ «¬√ ÔØ‹È≈ È≈Ò Ì≈appleÂ

Á≈ ÔπË ’≈apple‰ √øÚ∂ÁÈÙΔÒ Ï≈apple‚apple

«ÏÒ’πÒ ⁄ΔÈ ÁΔ ‹μÁ ‘∂· ¡≈ ‹øÁ≈

˛, ‹Ø «’ Ì≈apple Á∂ ÁπÙÓ‰ Á∂Ù Á≈

‹Ø‡ΔÁ≈apple ÚΔ ˛ Â∂ ¡≈Í ÚΔ ’μ·Û

ÁπÙÓ‰ ˛ Ì≈apple Á≈Õ Ì≈Ú∂∫ «’

«ÚÙ∂Ù

Ó≈apple’ ˜∞’appleÏapple◊ 鱧 AC √≈Ò Ï≈¡Á «ÓÒΔ «‚◊appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Î∂√Ï∞μ’ Î≈¿±≈‚apple Â∂ √Δ

˙ Ó≈apple’ ˜∞’appleÏapple◊ 鱧 ’appleΔÏ AC

√≈Ò Ï≈¡Á ¡≈͉∂ ’≈Ò‹ ÂØ∫

«‚◊appleΔ «ÓÒΔ ‘À Õ ‘≈appleÚapple‚

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ È∂ Ó≈apple’ ˜∞’appleÏapple◊ ȱß

¡≈Èapple∂appleΔ «‚◊appleΔ ÍzÁ≈È ’ΔÂΔ ‘À Õ

CC √≈Ò Á∂ ¡appleÏÍÂΔ Ó≈apple’

˜∞’appleÏapple◊ AC √≈Ò Ï≈¡Á

‘≈appleÚapple‚ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Í‘∞ß⁄∂ Õ «¬√

ÁΩapple≈È ˜∞’appleÏapple◊ È∂ ¡≈͉∂ ’≈Ò‹

Á∂ «ÁÈ≈∫ Â∂ «¬μÊ∂ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ

Íz∂«ÙÒ≈ ⁄ÀÈ È≈Ò ‘Ø¬Δ Ó∞Ò≈’≈ ȱß

Ô≈Á ’ΔÂ≈ Õ ˜∞’appleÏapple◊ È∂ ¡≈͉≈

◊z∂‹±¬∂ÙÈ Í±apple≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ √Δ Õ Íapple

‘∞‰ ÚΔappleÚ≈apple È±ß Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ È∂

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

⁄ΔÈΔ ˙ ÏΔ ˙ ¡≈apple Â∂ Ì≈appleÂ...

Ï∂apple≈∫ Ú≈∫◊ ÍzË≈È◊Δ¡≈∫

Úß‚∂◊Δ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ (“¡≈Í”) È∂ Íß‹≈Ï

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «ÓÒΔ ¡‰«’¡≈√Δ ‘≈apple ÂØ∫

Ï≈¡Á C@ ‘˜≈apple “«√Í≈‘Δ¡≈∫” ÁΔ ÎΩ‹ «Â¡≈apple

’appleÈ ÁΔ apple‰ÈΔÂΔ Ï‰≈¬Δ ‘ÀÕ «¬√ «‘ Íß‹≈Ï

Á∂ ÓΔ ÍzË≈È Â∂ «ÚË≈«¬’ ¡ÓÈ ¡appleØÛ≈ È∂ √±Ï∂ Á≈

ÁΩapple≈ ’apple’∂ ϱÊ≈∫ Á∂ ÍzË≈È≈∫ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ √±Ï≈¬Δ ÍzË≈È

Âμ’ Í≈apple‡Δ Á∂ C@ ‘˜≈apple ¡‘∞Á∂Á≈apple «ÈÔ∞’ ’appleÈ

ÁΔ Íz«’«apple¡≈ «Úμ„ «ÁμÂΔ ‘À ¡Â∂ «¬μ’ Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄

„≈∫⁄≈ «Â¡≈apple ’apple «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «ÁμÒΔ ÍÀ‡appleÈ

È±ß Í±appleΔ Âapple∑≈∫ ıÂÓ ’apple’∂ ’ÈÚΔÈapple, ˜ØÈ «¬ß⁄≈apple‹,

√apple’Ò «¬ß⁄≈apple‹ ¡≈«Á Á≈ ÌØ◊ Í≈ ’∂ ‘apple∂’ «Úß◊ Á∂

ÍzË≈È «ÈÔ∞’ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È ¡Â∂ «¬√ Âapple∑≈∫

‘˜≈apple≈∫ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 ÍzË≈È ÁΔ¡≈∫ ÎΔÂΔ¡≈∫ Ò≈¬Δ¡≈∫

‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ Íß‹≈Ï È±ß Íß‹ «√¡≈√Δ ˜ØÈ≈∫ «Úμ⁄

Úß«‚¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ó≈ÒÚ≈ ÷∂Âapple «Ú⁄Ò∂ FI «ÚË≈È

√Ì≈ ‘Ò«’¡≈∫ 鱧 «ÂßÈ ˜ØÈ≈∫ «Úμ⁄ Úß‚ ’∂ ‘apple∂’

˜ØÈ Ò¬Δ «¬μ’-«¬μ’ ÓΔ ÍzË≈È «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈

‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Âapple∑≈∫ Ó≈fi≈ ¡Â∂ ÁØ¡≈Ï≈ 鱧 «¬μ’-

«¬μ’ ˜ØÈ Ú‹Ø∫ ¿∞√≈apple ’∂ ÁØÚ≈∫ ˜ØÈ≈∫ Ò¬Δ «¬μ’-

«¬μ’ ÓΔ ÍzË≈È «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ‘apple∂’ «˜Ò∑∂ «Úμ⁄ «Á‘≈ÂΔ ¡Â∂ Ù«‘appleΔ

ÍzË≈È «ÈÔ∞’ ’apple’∂ BB «˜«Ò∑¡≈∫ «Úμ⁄ DD

ÍzË≈È Ò≈¬∂ ‹≈‰◊∂Õ √Ó±‘ AAG «ÚË≈È √Ì≈

‘Ò«’¡≈∫ Ò¬Δ AAG ÍzË≈È «ÈÔ∞’ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ

‘apple∂’ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’∂ 鱧 «ÂßÈ ÏÒ≈’≈∫ «Ú⁄ Úß‚

’∂ ’∞μÒ CEA ÏÒ≈’≈∫ Ò¬Δ CEA ÍzË≈È «ÈÔ∞’Â

’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ Ï±Ê≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Íß‹-¤∂ «Íß‚≈∫

ÁΔ «¬μ’ «¬’≈¬Δ ω≈ ’∂ √apple’Ò ÍzË≈È «ÈÔ∞’Â

’appleÈ ÁΔ ÔØ‹È≈ ‘ÀÕ

¡≈Í‰Δ ÔØ‹È≈ È≈Ò ⁄‡ΔÈ È∂ √≈apple∂

ÍÃÌ≈«Ú ÓπÒ’ª ˘ «¬‘ Áapple√≈¿π‰

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ˛ «’ «¬√ È≈Ò √≈apple∂

‘Δ ÓπÒ’ø Á≈ ÚÍ≈apple ÚË∂◊≈Õ Íapple ‹ÁØ∫

Ï≈’Δ Á∂Ùª «Ú⁄ ¿πÁÔØ◊ª Á≈

«¬ÈÎÃÃ≈√‡z’⁄apple ˛ ‘Δ È‘ƒ, Â∂ «‹√

Á∂Ù ’ØÒ Úæ‚Δ¡ª ÏÀ∫’ø, ¿πÁÔØ◊ Â∂

‘Øapple ÒØÛƒÁ≈ «¬ÈÎÎÃ≈√‡z’⁄apple ‘ØÚ∂◊≈

, ’πÁappleÂΔ ◊μÒ ˛ «’ Ò≈Ì ÚΔ ¿π√˘

‘Δ ‘ØÚ∂◊≈Õ ⁄ΔÈ ÁΔ ¡æ◊Ø∫ «¬√ √Û’

˘ ÓμË ¬∂ÙΔ¡≈ apple≈‘ƒ Ô»appleÍΔ , «Îapple

Î≈apple√ ÁΔ ÷≈ÛΔ, Íμ¤ÓΔ ¬∂ÙΔ¡≈, Â∂

Áæ÷‰Δ √≈◊apple apple≈‘ƒ «‘øÁ Ó‘ª √≈◊apple

Á∂ Á∂Ùª Â’ ÒÀ ‹≈‰ ÁΔ ÔØ‹È≈ ˛,

«‹√ È≈Ò Íæ¤ÓΔ Ù’ÂΔ¡ª Á∂ ’øÈ

÷Û∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ ‹≈Í≈È Â∂ ‹appleÓÈΔ

È∂ ⁄ΔÈ ÁΔ «¬√ apple∂ÙÓΔ √Û’ Á≈

˜ØappleÁ≈apple «ÚappleØË ’ΔÂ≈ ˛Õ Ì≈apple ҬΔ

ª «⁄øÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ «¬√ ’apple’∂ ÚΔ ˛,

«’ «‹μÊ∂ ÚΔ Ì≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ √ÏøË

‘È,Â∂ Ï≈apple È∂ ¡≈Í‰Δ Í»ø‹Δ «ÈÚ∂Ù

’ΔÂΔ ˛, ⁄ΔÈ È∂ ÷≈√ ’apple’∂ ¿πÈ ª

ÓπÒ’ª «Ú⁄ «¬√ «√Ò’Δ appleØ‚ apple≈‘Δ

Í‘πø⁄ ω≈¿π‰ ÁΔ ÔØ‹È≈ È∂Íapple∂

⁄≈Û È ÁΔ √Ø⁄ ’∂ Ï≈apple Á∂ «‘ª ˘

Èπ’√≈È Í‘πø⁄≈¿π‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’appleΔÂΔ ˛Õ √Ø Ì≈apple ÚμÒØ∫ «¬√ apple∂ÙÓΔ

√Û’ Á≈ «ÚappleØË ‘؉≈ Ò≈˜ÓΔ ˛Õ

¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡≈Èapple∂appleΔ «‚◊appleΔ «ÁμÂΔ Õ

◊z∂‹±¬∂ÙÈ Í±appleΔ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

¿∞È∑≈∫ È∂ ‘≈appleÚapple‚ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ȱß

¤μ‚ «ÁμÂ≈ √Δ Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

08/06/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

Super Market

For SALE

In Darlaston, West Midland

• Fruit+Veg

• Meat Counter

• Off Licience

• Freezer

• Paypoint

• Hudge Potential

• Fantastic Turn Over

• Car Park

For Enquiries Contact

0121 526 5433

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 08/06/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

25,000 Sikhs stand in solidarity

with London & Manchester

united against terror

London : Bhai Amrik

Singh, Chair of the Sikh

Federation (UK) said:

"British Sikhs have proved

they are a role model community

that others could

learn from." "What the

minority Sikh community

experienced 33 years ago in

terms of the 1984 Sikh

Genocide was heart-wrenching."

"The Indian authorities,

unfortunately with the

support of foreign powers

maligned Sikhs across the

globe as extremists and terrorists,

simply for standing up to Indian

state terrorism in the 1980s or

highlighting gross human rights

violations.” “In India much of the

media, influenced by the Indian

authorities continue to portray all

Sikh nationalists in a negative

light. However, Sikhs in the diaspora

have been challenging that

negative stereotype.”

“The wider public through

their own direct experiences of

living and working with Sikhs

appreciate they are tolerant, hard working and

peace loving people who deserve the support of

the international community in their struggle for

justice and freedom.” "30 years after the 1984

Sikh Genocide the British public and Sikhs across

the globe learnt of the direct military assistance

provided by the Thatcher-led government to attack

the Sikhs holist shrine in Amritsar." "Our response

has not been to respond by using violence, but use

peaceful democratic means such as protests, legal

challenge and political pressure to get to the truth.

We however in turn need the support of governments

and the international community to expose

the Indian authorities on the international stage."

Dalit group to hold event for

mass conversion to Buddhism,

expects 1 lakh to attend

Bareilly : In protest against

alleged atrocities on Dalits in

Shabbirpur village of Saharanpur, a

Dalit social outfit, Jai Sindhu Sangh,

is all set to hold a mass congregation

for converting to Buddhism in the

adjacent district of Muzaffarnagar on

June 14. To increase the community’s

attendance at the event, the

organisation has stepped up its publicity

drive from pamphlet distribution

to social media and has aimed at

a target of more than 1 lakh attendees.

District secretary general of JSS

Puran Singh Boddh told TOI that all

preparations for the congregation

were on the verge of being completed.

Deepak Kumar, president of the

Deoband unit of Bhim Army, who is

also associated with JSS, said considerable

interest has been shown by

Dalits in the event. The administration

called the event unauthorised

and said prohibitory orders were

already in place in Muzaffarngar.

Muzaffarnagar officials said they

were unaware about the pamphlets

circulated by the Dalit outfit to hold

a mass congregation at the cattle

market ground in Rathedi village of

the district.

District magistrate of

Muzaffarnagar, Gauri Shankar

Priyadarshi, told TOI, “I have read

the pamphlets but nobody approached

me so far to hold any religious congregation

in the district. Sometimes,

organisers approach the sub-divisional

magistrate or police officials of the

area. But as prohibitory orders are

already in place here, no such gathering

will be allowed for any organisation

at any cost.” Puran Singh told

TOI, “Not only in Saharanpur, it has

been a trend across the country of

humiliating Dalits since new governments

took charge in state and the

Centre. Though earlier incidents of

atrocities on Dalits took place, they

were not at such extent that we are

facing now. Everyone has seen what

happened in Shabbirpur. Police and

administration are taking action

against the Dalits only and being partial.

In protest against such incidents,

over one lakh Dalits will gather in

Rathedi village on June 14 to embrace

Buddhism.” The pamphlet carries

three contact numbers. One of them

is of Deepak Kumar, Bhim Army

president of Deoband unit. He told

TOI, “My phone has been ringing

non-stop since my number was published

by JSS. Even today I received

calls from Punjab to Tamil Nadu. A

southern India based Dalit outfit

offered to take part in the congregation

with hundreds of its supporters

on June 14. Though I have been in

touch with the president of JSS, Amit

Gautam, he didn’t take my consent

before publishing my number on

pamphlets.” Despite repeated

attempts, Amit Gautam was not available

for comment. The pamphlet and

JSS came to light on Saturday after

the outfit held a camp in Shukratal, a

religious place located on the bank of

river Saloni, in Muzaffarngar district.

Placards saying ‘Donate for

Saharanpur victims’ were also placed

there with two donation boxes.

Before the police removed the camp,

hundreds of pamphlets had been circulated.

Internet suspended

as tension rise

in Valley

Srinagar, Authorities on

Wednesday suspended mobile

internet services in the Kashmir

Valley following the death of a

youth in a security force firing

in the Shopian district.

The mobile internet services

which had been restored during

the last four days after remaining

suspended for over a fortnight,

were again suspended

after 20-year-old Adil Farooq

Magrey died in the security

force firing in Ganawpora village

on Tuesday.

Security forces had surrounded

a house after specific

intelligence input that two militants

were hiding in the village

on Tuesday evening.

As soon as the villagers

heard the gunshots, they came

out pelting stones at the security

personnel to breach the cordon.

The police said tear gas was

used to disperse the protesters.

Doctors at the Shopian

District Hospital where

Magrey was taken said he had a

bullet injury in the chest and

had succumbed on the way to

the hospital.

At least 10 other protesters

were also injured in the clashes.

Authorities have shut down

schools and colleges in

Shopian on Wednesday to prevent

violence by students.

Heavy deployment of police

and paramilitary Central

Reserve Police Force (CRPF)

have been made in the city here

and other district headquarters

to maintain law and order.

“There are only two mistakes one can make

along the road to truth; not going all the way, and

not starting.”

-Buddha

British PM pledges tough

action on terrorism

London : British Prime Minister Theresa May

announced get-tough proposals Tuesday night on

tackling terrorism, saying she

would change human rights laws

if she needed to. May outlined

her proposals at an election rally

in Slough on what was the penultimate

day of canvassing in the

British general election campaign.

With Britain still reeling

from two attacks in London and one in Manchester,

May seemed determined to show voters she will

respond to the terror threat if she wins the election

Thursday, Xinhua reported. May said she would look

at making it easier for Britain to deport foreign terror

suspects. But controversially, she also outlined

increased controls on extremists who the security

services think may present a threat to public safety,

but where there is not enough evidence to prosecute

them. Following the London Bridge attack on

Saturday, May said she aimed to get tough on terror

with her "enough is enough" speech.


www.samajweekly.com

NEWS-IN-BRIEF

Microsoft unveils public preview of

disaster recovery for Azure IaaS

New Delhi : Microsoft on Tuesday unveiled the public preview

of disaster recovery for Azure (Infrastructure-as-a-Service)

IaaS virtual machines (VMs) using Azure Site Recovery (ASR).

Customers can now easily replicate and protect IaaS-based

applications running on its Cloud Azure to a different Azure region

of their choice within a geographical

cluster without deploying any

additional infrastructure components

or software appliances in their subscription. This new capability,

along with Azure Backup for IaaS virtual machines, will

allow users to create a comprehensive business continuity and disaster

recovery strategy for all their IaaS based applications running

on Azure, the company said in a statement, It can be used to

failover customers on-premises applications running on VMware

or Hyper-V and using Windows or Linux to Azure, from on-premises

to Azure, or now from one Azure region to another.

Iran striker Sardar Azmoun on Celtic radar

Tehran : The Scottish football club Celtic are considering to

sign Iranian Rostov striker Sardar Azmoun. Accroding to Tehran

Times daily on Monday, Celtic are keen on

Azmoun as a potential replacement for

Moussa Dembele if he moves out this summer,

reports Xinhua news agency.

The 22-year-old Iranian player scored a

brace in a friendly match against

Montenegro Sunday night, and Iran won

the match 2-1. He has 18 goals from 25

caps and is a regular for his national team.

Azmoun recently vowed not to go anywhere

unless he is guaranteed first-team football. "I want to go to

a big club and develop as a player, but I need to be serious about

choosing the right moment to go. I am sure I will move to a top

European club in the future," he said.

Trump won't block Comey from testifying

Washington : US President Donald Trump will not block

James Comey, former director of the Federal Bureau of

Investigation (FBI), from testifying before Congress over the

Russia probe, the White House said on Monday.

"In order to facilitate a swift and thorough examination of the

fact sought by the Senate Intelligence Committee, President

Trump will not assert executive privilege regarding James

Comey's scheduled testimony," White House spokeswoman Sarah

Sanders told a daily press briefing. Comey, who was fired by

Trump in May, is scheduled to testify in a hearing before the

Senate on Thursday. The Trump administration fired Comey in

early May, citing his handling of the Clinton email investigation

during the 2016 U.S. elections.

But Trump himself has repeatedly said that the Russia probe

was on his mind when he removed Comey.Thursday's hearing will

be the first time for Comey to make public remarks on the issues,

which will have significant implications, including possibly

prompting the US Congress to launch a investigation into possible

Russian links in the White House.

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Chandigarh : The Punjab government

has failed to release its share of ?1,250 crore

for the 2015-16 and 2016-17 academic sessions.

The decision will affect over three

lakh SC students admitted to around 1,000

private colleges across the state.

Unaided private colleges in Punjab have

decided not to enrol Scheduled Caste (SC)

students under the centrally-sponsored postmatric

scholarship scheme from the coming

session. Reason: The state government has

failed to release its share of Rs 1,250 crore

for the 2015-16 and 2016-17 academic sessions.

The decision will affect over three lakh

SC students admitted to around 1,000 private

colleges across the state. Under the

scheme, which was launched in 2007, SC

students studying in post-matric classes are

awarded scholarship ranging from Rs 230 to

Saharanpur riots : There is substance in Dalit allegations

Saharanpur : Saharanpur

continues to simmer even a

month after witnessing violence

between the Rajputs and Dalits,

both baying for each other’s

blood. Caste violence of this

scale is not often heard of in

Uttar Pradesh (UP), as ordinarily

communal riots between

Hindus and Muslims dominate

the news. Yet, Saharanpur is

reeling under the effects of the

Rs 1,200 per month. The students are also

reimbursed compulsory non-refundable

fees. The annual income of the parents

should not be more than Rs 2.5 lakh to avail

the benefit. In the centrally-sponsored

scheme, the state’s contribution is just 10%

to 15% depending upon the course. The

funds have been delayed as the state government

has failed to submit utilisation certificate

to the Centre.

A joint action committee of 13 associations

representing unaided private colleges

has asked the state government to release

funds for the 2015-16 and 2016-17 academic

sessions. Action committee spokesperson

Anshu Kataria said: “Around 3.15 lakh SC

students were enrolled in 2015-16 and over

3 lakh in 2016-17 under the scheme. Private

colleges are not in a position to admit students

under the scheme till the government

worst kind of caste riots last

month that claimed lives and

ended in destruction of property

of the underprivileged. The

house of a senior police officer

was also attacked. The pattern

shows there has not been any

visible presence of policing

which could deter such unfortunate

happenings. It was a free

run for rioters. As is now known

to almost all, local BJP MP

Lakhanpal Sharma led a procession

comprising mostly upper

castes inside a Muslim majority

village on the occasion of

Ambedkar Jayanti amid speculation

by the Muslims that it was

merely a ploy to woo the community

for electoral reasons – a

charge denied by the MP.

However, anyone even marginally

conversant with UP politics

will be more than inclined to

believe so.

Meanwhile, as tension

between the two castes was running

high, Dalits vehemently

objected (May 5) to a procession

planned by the Thakurs to

observe the birth anniversary of

Maharana Pratap. The violent

clashes that ensued saw one

Thakur losing his life and in a

clear case of retaliation, several

Dalit homes were torched. The

Dalits also protested with great

ferocity for being refused to

install a statue of Dr Ambedkar.

Things got out of hand and came

to such a pass that on May 9, a

mahapanchayat was planned by

the Dalits against police inaction

in controlling the tension.

The allegation seems genuine as

there was a flurry of violent

activity without any police

action.

It was natural for the non-

Thakurs to charge the district

administration with inertia

because there is a Thakur CM

(Yogi Adityanath) at the helm –

presuming that the Thakurs got

preferential treatment and most

of the officers in the police too

belong to the upper caste. The

new CM, with all good intentions

to improve the sagging

image of UP, needs to be cautious

in handling the intricacies

of this state.

The worst thing that can happen

to any aggrieved party is

lack of trust in the administration.

Charges of being partisan

and discriminatory carry some

credibility. Governance must be

seen to be fair and not taking

08/06/2017

13

Unaided private Colleges

not to enrol SC Students

releases funds. If the funds are delayed, the

colleges will have to charge fee from the

beneficiaries,” said Kataria. A delegation of

private colleges had also met Union minister

Vijay Sampla a fortnight ago for the release

of funds. Sources say Centre will release Rs

115 crore and state government Rs 45 crore

as a committed liability under the scheme.

“The amount (Rs 160 crore) is not enough as

it only makes 15%-20% of total outstanding

payments,” said Kataria.Punjab minister for

welfare of SCs and BCs Sadhu Singh

Dharamsot told HT that the Centre has

agreed to release funds after receiving utilisation

certificates of the past two academic

sessions. “The previous Akali-BJP government

is to blame for the mess. We are trying

to streamline the scheme,” he said.

On the Centre’s apprehension that colleges

were claiming more scholarships, the

minister said a probe was already on.

PENDING WELFARE FUNDS

Post-matric scholarship :

Rs 1,250 crore

For vocational training in ITIs :

Rs 27 crore

Pre-matric scholarship :

Rs 15 crore

Shagun scheme:

Rs 58 crore

any sides. Sadly, in Saharanpur,

this was not to be and the developments

exceeded limits and led

to the emergence of a young

leader of Dalits,

Chandrashekhar, in-charge of

the Bhim Sena.

Young, fiery leaders do surface

out of chaos and in movements

which are allowed to go

adrift and directionless. Taking

advantage of the situation, as all

“would-be leaders” do,

Chandrashekhar mobilised the

Dalits and held a fairly big

protest demonstration at Jantar

Mantar in New Delhi on May

21, leaving a profound impact

for their cause.

So we see how dexterously

this young man shifted his agitation

to Delhi, drawing the attention

of people at large. This also

led to sensitising the Dalits of

other regions to start a stir.

See on Page 16


14 08/06/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Qatar cut off, 7 lakh

Indians could be hit

Saudi Arabia leads seven-nation boycott of Doha for

‘backing terrorism’; New Delhi evaluates situation

New Delhi/ Dubai :

Seven countries, led by

Saudi Arabia and Bahrain,

on Monday severed ties

with Qatar, accusing it of

backing terrorism and

opening up a rift among

some of the most powerful

Arab states that could have

repercussions for the

Indian economy and expatriates.

Bahrain was the

first to snap ties, followed by Saudi Arabia, the

United Arab Emirates, Egypt, Yemen, Libya and the

Maldives. They accused Qatar of backing groups

such as al-Qaeda, Islamic State and the Muslim

Brother hood and pushing policies that were destabilising

the region. Qatar denied the accusations and

expressed “regret and utter surprise” at the coordinated

move by the countries that are key players in

OPEC and the Gulf Cooperation Council (GCC).

The foreign ministry criticised the “unjustified measures”

and said there was a “smear campaign” to harm

Qatar. As Saudi Arabia closed its borders and

snapped land, air and sea links, residents rushed to

supermarkets to stock up on food, Doha News

Jet launches

cadet pilot training

programme

New Delhi, Jet Airways on Monday

announced the launch of its commercial pilot

licence (CPL) cadet pilot training programme

aimed at creating more than 380 professional

pilots over the next five years, in line with the

airlines growth strategy. According to the airline

the CPL cadet pilot training programme

will be run in collaboration with training solutions

provider CAE. "CAE has been providing

world-class training to our pilots for more than

10 years; we are confident that they will play a

fundamental role in the creation of our future

pilots, helping us recruit and select top talent,"

said Amit Agarwal, Chief Executive Officer

(Acting), Jet Airways.

reported. People stocked

up on water, milk, meat

and rice and photographs

of empty chiller shelves

circulated on social media,

though the Q atari foreign

ministry said the border

closing would not affect

normal life. Qatar is home

to an estimated 700,000

Indians — whose remittances

in 2015 were worth

$3.98 billion — and sources said there was “no

panic” in the expatriate community.

“People are stocking up but there’ s nothing to

worry about,” a source said. Indian authorities were

keeping a close watch on food supplies and flights in

and out Do ha against the back drop of increasing

enquiriesfrom Indian nationals about the situation.

The sources said they did not expect the spat to last

long as such a situation would not benefit Qatar .“A

similar spa tin 2014 was settled in nine months but at

that time, only diplomats were withdrawn and borders

were not sealed. Qatar gets most of its supplies

from Saudi Arabia and it wouldn’t make sense to

prolong this row,” a source said.

Qatar is important to India. Here’s why

$18bn

Size of annual

bilateral trade

between the

two countries

7,00,000

Approximate

number of

Indians in

Qatar

Indian companies in

Qatar : L&T; Punj Lloyd;

Shapoorji Palonji; Voltas’

Simplex; TCS’ Wipro;

Mahindra Tech’ HCL

Indian Bank in Qatar :

SBI. ICICI among others

• Qatar is the largest supplier

of LNG to India: It

exports 15% of its output,

which constitutes

65% of India’s global

LNG imports

• India also imports ethylene,

propylene, ammonia,

urea and polyethylene

from Qatar

• India is the third largest

export destination for

Qatar (behind Japan and

South Korea)

• On Qatar’s imports list,

India ranks 10th

14

Number of

CBSE schools

in Qatar with

30,000

students

TAIMUR’S

DAY OUT

Actors Kareena Kapoor and Saif Ali Khan’s

fivemonth-old son, Taimur Ali Khan

Pataudi, is no less than a celeb himself.

Each time he gets clicked, his pictures go

viral in no time. So when the little one attended actor

Tusshar Kapoor’s son Laksshya’s first birthday party

on Thursday in Mumbai, he was greeted with endless

flashes from the shutterbugs eager to capture a smiling

Taimur in Kareena’s arms, while getting off the

car. Kareena and Saif — who tied the knot in 2012

and welcomed Taimur in December last year — are

known to protect their bundle of joy from the

paparazzi chase. However, this time around, Kareena

did not mind the attention, and even waved at the photographers.

Star kid Taimur looked cute in a denim

shirt and jeans, paired with white sneakers.

Other guests at the birthday bash included filmmaker

Karan Johar and actors Tabu, Aftab

Shivdasani, who was accompanied by his wife Nin

Dusanj, and Shabbir Ahluwalia, along with his wife

Kanchi Kaul and kids.

Hindi Poem

Dr. Vishnu Virat

Translator By Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAS’

Don’t inflate your ego

so much for nothings.

Don’t avoid me and

keep a distance.

Come nearer and listen

to what I say.

‘We are time’s flute.

Blow it gently with love

and we’ll continue

playing sweet melody.

Like peacock feathers

we’re scattered all around.

Put us wherever you like

we shall add to your decoration.

Anywhere and everywhere

you’ll find us

scattered on all sides.

We are the flowers

of this planet earth

Pick us up.

We are not saline

and distasteful

like sea,

rather we are a sweet current

of a constantly

flowing stream.

Time right now is full of stench

Let’s go a little away

and you will find

we are the spring wind

full of fragrance and

sweet smell.

Misled by the colours

of the rainbow, these eyes

wander here and there.

Just arrest them

with a pleasant dream.


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

08/06/2017

15

AGE NO WORRY

Saharanpur violence :

Village head, 3

others arrested

Saharanpur : village head and three others were arrested today in

connection with separate incidents of violence in Saharanpur district

of Uttar Pradesh last month. The Uttar Pradesh Police also

announced a reward of Rs 12,000 each for information on

Chandrashekhar, the founder of Dalit outfit ‘Bhim Army’, and two

others, Manjeet and Kamal, according to Additional SP (Saharanpur)

Prabal Pratap Singh. Chandrashekhar is facing charges of inciting

violence in Saharanpur and is evading arrest. A police spokesman

here said that the pradhan of Saharanpur’s Shabbirpur village, which

witnessed caste-based violence last month, was arrested for allegedly

inciting members of the Dalit community against the Thakurs.

“On May 5, a Dalit group objected to a procession by Thakurs to

mark the birth anniversary of Rajput king Maharana Pratap. This resulted

in violence,” the spokesman said. Shivkumar, the pradhan, was the

main accused who “instigated” the mob in his village, the spokesman

added. “Village pradhan of Shabbirpur Shivkumar allegedly incited the

Dalits (against the Thakurs) and also provoked them to indulge in stone

pelting,” he said. In another case related to the Saharanpur violence, the

police arrested three persons who had allegedly attacked a crowd and

shot dead one person and injured another on May 23 after the visit of

Bahujan Samaj Party (BSP) chief Mayawati there. The people who had

participated in Mayawati’s programme were returning to their homes

when they were fired upon by anti-social elements in village

Chandrapur Majbatta, the spokesman said. “Ashish and Sachin were

fired upon. Ashish died on the spot. A case in this reagrd was already

lodged at Badhgam police station,” the spokesman said. The arrested

have been identified as Lokesh alias Lukka, Raju alias Bilas Pundir and

Sonu alias Sompal. See on Page 16

FOR THE B’DAY GIRL!

As she turns 32 today, actor Jennifer Winget says growing up can

be fun, shares that she has bought herself a birthday gift

B

irthdays make actor Jennifer Winget happy. Now

32 years old, the actor — who has worked in TV

shows such as Kasautii Zindagii Kay, Dill Mill

Gayye and Saraswatichandra — says she has never

been scared of turning older. “Growing older takes

remarkably little effort, you know. You wake up one

morning and it just sort of happens! So there’s not

much you can do about age, worse having to worry

about it. Being part of a huge family, my television

family included, there’s always someone older than

you who is living life by example... Age shouldn’t

have to matter if you’ve kept the zest to

the pursuit of your dreams still intact,” she

says. However, Jennifer does agree that

birthdays are best enjoyed during childhood.

Reminiscing about how her

father always made the day fun for her,

she recalls, “My best memories are of

my dad decorating my room before I’d

wake up and me wanting to change my

birth date as it would fall during the

summer holidays. I wanted to spend

my birthday with school friends, and

that was almost never possible because

of the holidays.” That said, it’s not like

her birthdays haven’t been memorable

since she grew up. “Over the years I’ve

had the best times at some of the craziest

parties with my family and closest

friends. This year, however, will be a

working birthday,” says Jennifer, who

has bought herself a present. “I gifted

myself a car,” she concludes.

Over the years I’ve had the best

times at crazy parties with my family

and closest friends

JENNIFER WINGET, ACTOR

KCGC not keen on

heritage tag as UNESCO

expert visits campus

AMRITSAR: Even as the Punjab government

has come up with a plan to get the historic

Khalsa College building included in the

UNESCO’s world heritage site list, the governing

council of the college on Wednesday

said it was not in favour of the move.

he opposition came on a day when a

UNSECO representative Meo Chiba visited

the Khalsa College campus. The preservation

of the building of Khalsa College was cited as

one of the main grounds on which the government

recently approved the proposal to scrap

the Khalsa University Act. “Khalsa College

has not applied for any heritage tag and neither

this tag would suit us. Once the college building

gets the heritage status, it will come on the

tourist circuit, and tourists coming to the college

would hamper the academic atmosphere,”

said Khalsa College for education principal JS

Dhillon while talking to HT. The college is

affiliated to the Khalsa University. KCGC

spokesperson Dharmendra Rataul said no status

can be imposed on the building without the

consent of the management. “We have a right

to deny any tag given to the college building.

The move is just another arm-twisting tactic

by the government to build pressure on us,”

said Rataul. The UNSECO representative,

who was accompanied by local Congress

MLA OP Soni and members of the Punjab

tourism ministry headed by Navjot singh

Sidhu, also met Dhillon. Meo Chiba said she is

here on the invitation of Sidhu. “One has to

apply through a proper government channel to

get a heritage tag for a monument/ building.

First, an official submission is made by the

Government of India and then a group of international

experts does the scrutiny.

Lord Gautam Buddha & His Life

Buddha, meaning 'one who is awake' in the sense of

having 'woken up to reality' was the title first given to

Lord Buddha. It was about 2500 years ago when Prince

Siddhartha Gautam left all the worldly pleasures to attain

the reality of life, and became the Buddha - the enlightened

one. It was a state in which the Buddha gained an

insight into the deepest workings of life and therefore

into the cause of human suffering, the problem that had

set Him on his spiritual quest in the first place.

Early Life : Siddhartha Gautama was born

in 563 BCE in Lumbini, Nepal as a son of

Shuddhodhana, the king of Kapilavastu and

his Queen, Mayadevi. Unfortunately,

Mayadevi died only seven days after the

birth of Siddhartha and so, He was

brought up by His stepmother, Gautami.

It is interesting to note that when

Siddhartha was born, the

astrologers had predicted that

the prince would renunciate

the comforts of the materialistic

world and instead, opt for a

path of His own. When the

King Shuddhodhana came to

know about the prediction, he

naturally became extremely

cautious and tried to prevent a

thing that was bound to happen,

and he did not let Siddhartha

even move out of the palace. It

was the deepest desire of the king

that his son would fulfill his

father's dream one day by becoming

a King.

The Turning Point

When Siddhartha had grown into an intelligent

young man, He moved out of his palace one day, and

saw certain things that changed the entire course of

His life. He first saw a very old man who could barely

walk, a sick man who was in A severe pain, and

lastly a corpse. Since, He had never been exposed to

pain before, these sights affected him immensely,

although His charioteer tried to explain Him that pain

and death - both were inevitable. This entire episode

turned His life and His heart compelled Him to evaluate

His life completely and then, He began the

search for the reason of existence. King

Shuddhodhana got perturbed by whatever his son

was going through and therefore, he arranged

Siddhartha's marriage with a young and beautiful

princess, Yasodhara. For some time, Siddhartha again

got involved into the worldly pleasures, but somewhere

at the back of His head, He had still not forgotten

what He had seen! It was soon after the birth

of son Rahul, that Siddhartha on a starry night, left

His wife and son in deep sleep and left the palace.

The Right

Path and

Immortality

A Quest for Light or Truth

Siddhartha was only 29, when He had left home. For

some time, He moved around the entire country meeting

various sadhus and saints in His search for inner peace.

It was during this period that Siddhartha lived the life of

a hermit and involved Himself in rigorous ' tapasya' in

order to comprehend the reason for life and death. A

time came when He realised that it was useless to torture

one's body while finding the truth, and then, He denunciated

the method of tapasya and fast. Then one fine day

as Siddhartha reached Bodh Gaya and being very

exhausted, He took a seat under the shade of a peepal

tree and closed His eyes. It was then He felt a divine

light coming within Himself.

For 45 years, Buddha spread His message of spiritual life to not only His disciples but the common

people as well. He gave emphasis on the purification of mind, heart and ultimately, soul by following

the Eightfold Path, the Four Noble Truths and the Five Preceptions. This path included the

right speech, understanding, determination, deeds, efforts, awareness, thinking and living. As per

Buddhism, if one follows these paths, one could overcome desires, which were the reason for all the

grieves and miseries. After spreading His message to the world successfully, Buddha died at the age

of 80 years in 483 BCE. at Kushinagar, India. Today, Buddhism has a strong following in various

Asian countries and is gradually finding its feet in some of the western countries as well.


16 08/06/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Fodder scam case :

Lalu appears

in CBI court

Patna : Rashtriya Janata Dal

(RJD) chief Lalu Prasad on

Tuesday appeared in a special CBI

court here over

his alleged

involvement in a

multi-crore fodder

scam case, a

government

lawyer said.

Another former

Bihar Chief Minister Jagannath

Mishra would also appear in the

Central Bureau of Investigation

(CBI) court on Tuesday. Mishra is

another accused in the same scam.

Both Lalu Prasad and Mishra

were on bail after serving jail term

in Ranchi in another fodder scam

case. The case relates to withdrawing

Rs 47 lakh fraudulently

from the Bhagalpur treasury.

The CBI had registered a case

in this regard in 1996. Later, it

filed a chargesheet naming 44

accused including Lalu Prasad

and Mishra. Last month, the

Supreme Court had ruled that

Lalu Prasad will have to stand

trial in all the four fodder scam

cases setting aside a Jharkhand

High Court order that had

dropped conspiracy charges

against the former Bihar Chief

Minister. The fodder scam

relates to fraudulent withdrawal

of Rs 900 crore by the Animal

Husbandry Department from

various district when Lalu

Prasad was the Chief Minister.

12 arrested over

London terror attack

London, Twelve people have

been arrested on suspicion of

involvement in a terror attack in

London which claimed seven

lives before police shot dead

three suspects, authorities said

on Sunday. Investigators raided

several addresses in Barking, 14

km east of London Bridge where

three men were gunned down

after driving a white van into

pedestrians and then stabbing

people in a nearby market on

Saturday night, reports Efe.

Nearly 50 people were

injured in the terror attack in the

heart of London.

(Continue from 15 Page)

Saharanpur violence :Village head,...

“During interrogation, the accused

said that they executed the killing

along with their associates. The hunt

for rest of the accused is going on,”

the spokesman said.

The police also booked a person

for allegedly posting “false and misleading”

messages on the social media

about Shabbirpur village. “Satpal

Kanwar has been booked for posting

misleading messages and also for trying

to raise funds through a bank

account in the name of financial aid to

Dalits,” SSP Bablu Kumar said.

Upside of Paying

by Credit card

Being aware of the potential risks and following the

below prevention advice could minimise the likelihood

of fraud:

Paying by Credit Card will provide you with

protection under *Section 75 of the Consumer Credit Act*,

for purchases above £100 and below £30,000.

This means that even if a Company goes into liquidation

before your big day (i.e. Holiday, foreign trip or any event)

you could claim a refund through your Credit Card Company

No clarity over inclusion

of Mammootty in 'Kaala'

(Continue from 12 & 13 Page)

Saharanpur riots: There is substance in Dalit...

Against this backdrop, the Dalit movement has immense potential

to transcend boundaries unless reined in as a serious law and order

problem. Saharanpur has a history of caste and communal violence.

In 2014, Sikhs and Dalits clashed. The population comprises 53 per

cent Hindus and 41 per cent Muslims and the rest are split into other

sects/castes. Politicians calculate their votebank accordingly and

exploit the voters. This time, the names of national icons like

Maharana Pratap and Dr BR Ambedkar were used to the hilt.

It’s ironical that the intelligence machinery of the state didn’t get

a whiff of the problem initially brewing and which snowballed into a

major issue which still shows no sign of dying down. What went

wrong with the intelligence? It’s the most crucial part of the administration.

There is a local intelligence unit and the zone office (ZO),

both parts of state intelligence. Their mandate is to garner first-hand

real-time intelligence and share with the district administrators for

diffusing any upcoming unpleasant situation affecting peace and

tranquility. It looks like their role was abysmally unsatisfactory as the

city remained tense. They could have given timely advice to the

administration, that if Mayawati paid a visit to the city, things might

worsen. But no such warning was given and if at all it was given, the

same went unheeded, leading to relapse beyond repair. It’s time intelligence

apparatus is revamped to prevent further damage. After

Adityanath’s advent to power, people had expected things to improve

but that is not to be.

A series of police officers and district magistrates have been shuffled

and reshuffled but all are struggling to pacify Saharanpur.

Politically, in the meantime Dalit leader Chandrashekhar has added

much glamour to his persona and is now being gradually seen as a

substitute for Mayawati. With Behenji on the wane, it’s likely that he

will be a natural choice to fill the void. Also, because Mayawati’s

erstwhile party honchos stand marginalised after BSP’s debacle in

the recent state elections. It’s observed that Chandrashekhar enjoys

tremendous outside support from universities like JNU and

Hyderabad, and Saharanpur-linked developments have provided

enough fillip to the Dalit movement in this part of the region. Till

such time as the dust settles down in a clearly polarised and tense

Saharanpur and a lull prevails, there is need for a central body comprising

the central police and intelligence officers to periodically

monitor and review happenings in the city, so that things are preempted

before they assume ugly proportions. It’s also possible to

bring in a neutral, acceptable public figure of repute to use his or her

good offices to facilitate a round table meeting of both factions for a

conciliatory move to usher in peace and order.

Key Indian equity

indices open flat

Mumbai : The key Indian equity indices on

Monday was trading flat in the morning session.

The 30-scrip Sensitive Index (Sensex), was trading

flat at 11.51 points or 0.04 per cent lower soon after

opening. The wider 51-scrip Nifty of the National

Stock Exchange (NSE) was trading 4.20 points or

0.04 per cent higher at 9,657.70 points.

The Sensex of the BSE, which opened at 31,274.74

points, was trading at 31,261.78 points (at 9.17 a.m.),

lower 11.51 points or 0.04 per cent from the previous

day's close at 31,273.29 points. The Sensex touched a

high of 31,275.35 points and a low of 31,232.65

points in the trade so far.

Chennai : The makers of

superstar Rajinikanth's Tamil

film "Kaala" haven't reacted to

rumours about Malayalam

megastar Mammootty being

part of the project, which is

being directed by Pa. Ranjith

and produced by Dhanush.

Social media is buzzing with

reports that Mammootty has

been signed on to play B.R.

Ambedkar-like role in the film.

Reacting to the reports, a source

from the film's unit told IANS:

"I'm not at liberty to speak. It's

best if the makers react to such

things." In the film, Rajinikanth

plays a slum-lord-turned-gangster.

Huma Qureshi, Nana

Patekar, Anjali Patil,

Samuthirakani and Pankaj

Tripathi play key roles.

The project marks the

reunion of Ranjith and

Rajinikanth, who had previously

worked together in "Kabali".

Meanwhile, several shooting

stills have been leaking from the

sets of the film on a daily basis.

The makers are finding it

extremely difficult to control the

leak. "We are currently shooting

in Mumbai, and most of it is

happening outdoors. With

Rajini sir on sets, it's extremely

difficult to stop people from taking

pictures. Thanks to technology,

great pictures are taken

even while standing hundreds of

metres away," the source said.

The film has music by Santhosh

Narayanan.

CBI raids NDTV's

Prannoy Roy's

residence in Delhi

New Delhi : The CBI on Monday raided

NDTV founder Prannoy Roy's residence

here and registered a case against

him and his wife for causing alleged loss

to a bank. The Central Bureau of

Investigation registered the case against

Roy, his wife Radhika Roy, a private company

and others and conducted searches at

Roy's Greater Kailash-I residence in south

Delhi. "Searches are being conducted

today (Monday) at four places including

Delhi and Dehradun," CBI spokesperson

R.K. Gaur told IANS.

Jogging may reduce risk of hip and knee joint pain

New York : Joggers are less

likely to experience knee and hip

osteoarthritis compared to sedentary

individuals and competitive

runners, says a study. As such running

at a recreational level for up to

15 years – and possibly more – may

be safely recommended as a general

health exercise, according to the

study published in the Journal of

Orthopaedic and Sports Physical

Therapy. "The principal finding in

this study is that, in general, running

is not associated with

osteoarthritis," said lead author

Eduard Alentorn-Geli from the

Department of Orthopedic Surgery,

Mayo Clinic in Rochester,

Minnesota, US.

"The novel finding in our investigation

is the increased association

between running and arthritis in

competitive, but not in recreational

runners," Alentorn-Geli said. The

international team of researchers in

Spain, Sweden, Canada and the US

aimed to evaluate the association of

hip and knee osteoarthritis with

running and to explore the influence

of running intensity and years

of exposure on that association.

The researchers did a systematic

review of several studies investigating

the relationship between running

and arthritis of these weightbearing

joints. The studies involved

a total of 114,829 people. Runners

were considered "competitive" if

they were identified themselves as

professional/elite athletes or participated

in international competitions.

Recreational runners were

those individuals who ran in a nonprofessional,

or amateur, context.

They found that only 3.5 per cent of

recreational runners developed hip

or knee arthritis. This was true for

both male and female runners.


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

08/06/2017

¡≈

Í‰Δ √∞Ï∑≈ Ò∂‡ ¿∞μ·‰ ÁΔ

ÌÀÛΔ ¡≈Á Á∂ ¿∞Ò‡,

«¬’ «ÁÈ ÓÀ∫ ӱߑ-«Á√Á∂ ‘Δ ‹≈◊

«Í¡≈ Õ ÓÀ∫ Ú∂«÷¡≈ «’ Óª √≈‚Δ

ÍßÁappleª-ÚΔ‘ Î∞μ‡ ¿∞μ⁄Δ ’μ⁄Δ

√Ú≈ ¿∞μÂ∂ Ó∞μ·ª Ìapple-Ìapple ’‰’

Á∂ Á≈‰∂ √∞μ‡ apple‘Δ √Δ Õ Óª È∂ Íß‹-

¤∂ Ú≈apple Á≈‰∂ ¿∞μÍapple ÚμÒ Ú◊≈‘∂,

«‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ ’∞fi √Ú≈ ÁΔ ¤μÂ

Úª◊ ÓμÒØ-˜ØappleΔ ÷≈‰ Ò¬Δ fi∞appleÓ‡

Í≈¬Δ appleμ÷ÁΔ¡ª ‘ÈÕ Óª «¬È∑ª ȱß

¡≈Í‰Δ¡ª ’∞ÛΔ¡ª Úª◊ Íapple≈ Á∂

Á∞¡≈«Ò˙∫ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ‘‡≈¿∞∫ÁΔÕ

Óª 鱧 √Ú≈ ¿∞μÍapple Á≈‰∂

¿∞¤≈Ò«Á¡ª ¡μ÷Δ∫ Ú∂÷, ÓÀ鱧 √≈apple∂

Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √ØfiΔ ¡≈ ◊¬Δ √Δ Õ

’≈¯Δ «ÁȪ «Íμ¤Ø∫ ÓÀ∫ ‚appleÁ∂, √ß◊Á∂

È∂ ‘Ω√Ò≈ ’apple ’∂ Óª 鱧 ’«‘ ‘Δ

√‘≈appleÈÍ∞apple Á∂ ÁØ‘apple∂ Áß«◊¡≈∫ Á∂ È≈Ó

’‘≈‰Δ

Óª ÁΔ¡ª «⁄ÛΔ¡ª Â∂ ’∞ÛΔ¡ª

”Â∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂ Õ Ï⁄Á∂ ’≈¯Δ È≈Ò

ω∂ ‘ج∂ ⁄∞μÒ∑∂-⁄≈’∂ ¿∞μÂ∂ ¡≈

«‚μ◊∂, ‹ÁØ∫ «’ Ï≈’Δ apple√Ø¬Δ Á∂

È≈Ò ’μ„Δ ’ßËØÒΔ Á∂ Í≈apple, ÈΔÚΔ∫

ʪ ”Â∂ ω≈¬Δ ÍÙ±¡ª ÁΔ ÷∞appleÒΔ

«Ú⁄ Â∂ apple«‘ßÁ∂ ÍÙ±¡ª Á∂ «Ú⁄’≈apple

Â∂ Ï’≈«¬¡≈ ¿∞È∑ª Á∂ «Íμ¤∂ «÷μÒapple∂

ͬ∂ √È Õ ÓÀ鱧 ’≈¯Δ «ÁȪ ÂØ∫ Ó∂apple∂

«ÁÓ≈◊ «Ú⁄ ıapple±Á Í≈ apple‘∂ ’≈¯Δ

√Ú≈Òª Á≈ ‹Ú≈Ï ÒμÌ «Í¡≈ √Δ Õ

ÓÀ鱧 √Ófi ¡≈ ◊¬Δ √Δ «’ «Í¤Ò∂

’≈ÎΔ √Ó∂∫ ÂØ∫ «¬μÊ∂ ͬ∂ √≈ÏÂ

’‰’ Á∂ Á≈‰∂ «’μÊØ∫ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ

ÓÀ鱧 «¬‘ ÚΔ ÍÂ≈ Òμ◊ «◊¡≈ √Δ

«’ √Ú≈ ÁΔ ÈΔ∫‘ ’ØÒ appleμ÷∂

ÿ«Û¡ª Á∂ ⁄μ͉ª, ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª

Úμ÷Δ¡ª ¿∞μÍapple, Â∂ ⁄∞μÒ∑∂-⁄≈’∂ ”Â∂

Ì≈appleΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ «Úμ·ª «’μÊØ∫

¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ √±apple‹ ⁄Û∑È ÂØ∫

Ï≈¡Á ÚΔ ’≈¯Δ √Ó∂∫ Âμ’

«⁄ÛΔ¡ª «¬μ’Ø Ò≈¬ΔÈ «Ú⁄ √Ú≈Â

Á∂ ÏÈ∑∂apple∂ ”Â∂ ÏÀ·Δ¡ª ⁄Δ∫-⁄Δ∫ Á≈

ÓÈØ‘apple apple≈◊ «’¿∞∫ ¡Ò≈ÍÁΔ¡ª

apple«‘ßÁΔ¡ª ‘ÈÕ «’¿∞∫ apple؇Δ

Í’≈¿∞∫ÁΔ Óª ÂØ∫ «¬‘Δ «⁄ÛΔ¡ª

◊∞ß«È∑¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈‡≈ ‘ÓÒ≈Úappleª

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

ȘappleΔ¡≈

«ÁμÂ≈, “Óª ‹∂’apple 屧 Á≈‰∂ Í≈¿∞‰∂

‘Δ ‘∞ßÁ∂ ‘È Âª Ù∂÷ª Á∂ Ú≈Û∂

(¿∞μ‹Û∂ Ó∞√ÒÓ≈Ȫ ÁΔ ı≈ÒΔ ‘جΔ

‹◊∑≈) Í≈ ¡≈«¬¡≈ ’apple Õ √≈apple≈ ÿapple

◊ßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ apple«‘ßÁ≈ ‘À Õ” Óª È∂

¿∞μÂapple «ÁμÂ≈, “Í∞ßÈ Á∂ ’ßÓ ”⁄ ±ß

¡ÀÚ∂∫ «’⁄-«’⁄ È≈ ’apple Õ Â±ß

’«‘ÈÀ∫ ’‰’ Ï∂-¡appleÊ ‹ªÁΔ ‘À Õ

¡≈ͪ «¬È∑ª «⁄ÛΔ¡ª-‹ÈΩappleª Á∂

Ì≈◊ª Á≈ ‘Δ ÷ªÁ∂ ‘ª Õ ‘∞‰ Ï≈‘apple

«’Â∂ Á≈‰∂ È‘Δ∫, «¬‘ «Ú⁄≈appleΔ¡ª

¡≈√ È≈Ò ¡≈ ‹ªÁΔ¡ª ‘È Õ”

“¡√Δ∫ «ÁÈ-apple≈ ÌßÚÁ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘ª,

«¬È∑ª Á∂ Ì≈◊ª Á∂ «’Ú∂∫ ‘ج∂Õ” ÓÀ∫

Âapple’ «ÁμÂ≈ Õ ¤Ø‡≈ Ìapple≈ «Ú¡ß◊

È≈Ò ÏØ«Ò¡≈, “Ï∂Ï∂ ! Îμ◊‰ Á∂

Ó‘ΔÈ∂, ‹ÁØ∫ ’‰’ Ó∞μ’‰ Ú≈ÒΔ

‘∞ßÁΔ ‘À ¿∞ÁØ∫ 屧 «⁄ÛΔ¡ª ȱß

Í≈¿∞‰ Òμ◊ ‹ªÁΔ ¡À∫Õ” √≈‚≈ appleΩÒ≈

√∞‰«Á¡ª √≈apple Ó∂appleΔ √μ‹-«Ú¡≈‘Δ,

√Ø‘Ò ÍÂÈΔ ¡≈Í‰Δ¡ª √∞ßÁapple

ÚΔ‰Δ¡ª ”Â∂ Úß◊ª ¤‰’≈¿∞∫ÁΔ ¡≈

‘≈˜apple ‘Ø¬Δ Õ ¿∞‘ Á≈¡ Ò≈¿∞∫«Á¡ª

ÏØÒΔ, “Óª ‹Δ! ÓÀÊØ∫ È∑Δ∫ √Δ«Ó߇

÷≈Ë≈ ‹ªÁ≈Õ” ¿∞‘ ¡≈͉∂ Í∂’∂ ÿapple

’∂ÚÒ ’‰’ ÁΔ appleØ‡Δ ‘Δ ÷ªÁΔ √Δ

√appleÏ‹Δ «√ßÿ ‘∂apple≈∫

«Ú¡’ÂΔ «’√∂ ⁄ß◊∂ ÏßÁ∂

«¬’ ÁΔ Ì≈Ò «Ú⁄ «Íß‚ «Íß‚

«Îapple «apple‘≈ √Δ Õ «¬’ «Íß‚

«Ú⁄ Á≈ıÒ ‘؉ √Ó∂∫ ¿∞√ ȱß

«Íß‚ Á≈ Ú√ÈΔ’ «Ó«Ò¡≈ Â≈∫

¿∞√ È∂ ¿∞√ 鱧 Í∞μ쫤¡≈ «’ «¬√

«Íß‚ Á∂ ÏßÁ∂ «’√ Âapple∑≈∫ Á∂ ‘ÈÕ Â≈∫ ¿∞√ È∂ ¿∞√ ȱß

ÓØÛÚ≈∫ √Ú≈Ò ’ΔÂ≈ «’ «Í¤Ò∂ «Íß‚ Á∂ ÒØ’ «’√ Âapple∑≈∫

Á∂ √ÈÕ Â≈∫ ¿∞√ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ï‘∞ ÌÀÛ∂ Õ Â≈∫ «¬√

«Íß‚ Á∂ Ú√ÈΔ’ ¿∞√ ÂØ∫ ÚΔ ÌÀÛ∂ ‘È Õ «Ú¡’ÂΔ ¡μ◊∂

⁄ÒÁ≈ «◊¡≈ Â∂ «¬’ «Íß‚ Í‘∞ß«⁄¡≈ Â≈∫ ¿∞√ 鱧 «Íß‚

Á≈ Ú√ÈΔ’ «Ó«Ò¡≈Õ ¿∞√ È∂ ¿∞√ 鱧 Í∞쫤¡≈ «’ «¬√

«Íß‚ Á∂ ÏßÁ∂ «’√ Âapple∑≈∫ Á∂ ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ ÓØÛ ’∂ Í∞쫤¡≈

«’ «Í¤Ò∂ «Íß‚ Á∂ ÏßÁ∂ «’√ Âapple∑≈∫ Á∂ √È Õ Â≈∫ ¿∞√ È∂

‹∞¡≈Ï «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ Â≈∫ ÚËΔ¡≈ √ÈÕ «Íß‚ Á∂

Ú√ÈΔ’ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ ¿∞√ ÂØ∫ ÚΔ ÚËΔ¡≈ ‘È Õ

‘∞‰ ¿∞√ ‹«◊¡≈√± ÁΔ Ì≈Ò ıÂÓ ‘Ø ◊¬Δ √Δ Õ

Õ «¬√ Ò¬Δ ¿∞‘ Ï≈‹apple∂ ÁΔ Â∞ÒÈ≈

√ΔÓÀ∫‡ È≈Ò ’apple apple‘Δ √Δ Õ Ì≈Ú∂∫ Óª

¿∞√ ÁΔ¡ª appleØ‡Δ¡ª «Ú⁄ ¡«Â-

Ó≈Ó±ÒΔ Ï≈‹apple∂ Á≈ ¡≈‡≈

«ÓÒ≈¿∞∫ÁΔ √Δ, Ízß± ¿∞‘ Óª 鱧 ⁄ØÌ

Ò≈¿∞‰Ø∫ «’¿∞∫ «Íμ¤∂ apple«‘ßÁΔÕ Ï≈’Δ

¡√Δ∫ √Ì Ï≈‹apple∂-Óμ’Δ È≈Ò ÌÀ‰-

Ìapple≈Úª Úª◊ ‘Δ apple⁄∂-«Ó⁄∂ √ª Õ

√≈‚∂ “‹Ê∂” Á≈ Óª ”Â∂ ’Ø¬Δ ¡√apple

Ó≈. ÏØ‘Û «√øÿ ÓæÒ‰

ÓØÏ≈¬ΔÒ : 96461-41243

È≈ «Í¡≈ Â∂ ¿∞√È∂ ¡≈͉≈

ÚappleÂ≈apple≈ ‹≈appleΔ appleμ«÷¡≈ Õ «⁄ÛΔ¡ª

’‰’ ÷≈ ’∂, «ÁÈ∂ √Ú≈ Á∂ ’ÛΔ

Ï≈«Ò¡ª «Ú⁄ ω≈¬∂∂ ¡≈͉∂

¡≈Ò∑«‰¡ª «Ú⁄ ◊appleÓΔ-√appleÁΔ

¡apple≈Ó ’appleÁΔ¡ª Õ ÍappleÓ≈ÂÓ≈ Óª

apple≈‘Δ∫ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª ’∞μÒΔ, ◊∞μÒΔ Â∂

Òμ÷ÍÂΔ ’≈Ó≈

Ú∂apple∂ ‹Á ¿∞‘ ÎÀ’‡appleΔ Á≈ ◊∂‡ Òßÿ ’∂

√ ¡ßÁapple Ú«Û¡≈, Â≈∫ ’≈«Ó¡≈∫ «Ú⁄ ‘Ø

apple‘Δ ÿ∞√apple-Ó∞√apple ¿∞√ Á∂ ’ßÈΔ∫ ͬΔ,

“Íß‹ √Ω Â∂ ‘˜≈apple Á∂ È؇

ÏßÁ ‘Ø◊∂” ¿∞√ È∂ «¬√ ÚμÒ

«Ë¡≈È È≈ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂

’ßÓ «Ú⁄ ‹∞‡ «◊¡≈Õ Ù≈Ó È±ß

¤∞μ‡Δ Ú∂Ò∂ ¿∞√ 鱧 Ó≈Ò’ È∂ Ï∞Ò≈

’∂ ¡≈«÷¡≈, “ÓÀ∫ ¡≈͉∂

’≈«Ó¡≈∫ ÁΔ ¤≈∫‡Δ ’apple «apple‘≈∫Õ

屧 Ó∂apple≈ ¡≈͉≈ ÏßÁÀ∫ 屧 «¬Ê∂ ‘Δ

apple‘∂∫◊≈ ÓÀ∫ ÂÀ鱧 √≈Ò Ìapple ÁΔ ¡‚Ú≈∫√ ÂÈ÷≈‘

«ÁßÁ≈∫” ¿∞√ È∂ ¿∞√ 鱧 ‘˜≈apple Ú≈Ò∂ È؇≈∫ ÁΔ ◊∞μÊΔ

ÎÛ≈ «ÁμÂΔÕ ¿∞‘ ÌÓμÂapple «‹‘≈ «◊¡≈ ¡ÀÈ∂

apple∞ͬ∂ Â≈∫ ¿∞√ È∂ ’Á∂ Á∂÷∂ ‘Δ È‘Δ∫ √È ¡Â∂ «¬‘

‘∞‰ ¿∞√ Á∂ ¡≈͉∂ √ÈÕ ¿∞‘ Òμ÷ÍÂΔ Ï‰

«◊¡≈ √Δ ¿∞‘ Ó≈Ò’ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’appleÁ≈-

’appleÁ≈ ¿∞√ Á∂ ÍÀappleΔ∫ «‚◊ «Í¡≈Õ ÿapple ‹≈ ’∂ ‹Á

¿∞√ È∂ «¬‘ apple∞Í¬Δ¬∂ ¡≈Í‰Δ ÿapple Ú≈ÒΔ È±ß

‹∞μÒΔ «ÂßÈ∂ ÒØÛª ͱappleΔ¡ª ’appleΔ ‹≈

«apple‘≈ √Δ Õ Ï∂Ï∂ √≈‚∂ ÿapple ÁΔ Âß◊Δ

Â∞appleÙΔ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ◊∞¡ª„Δ ˆappleΔÏ

ÿappleª ÁΔ¡ª ’∞ÛΔ¡ª 鱧 ÚΔ ’‰’

‹ª ¡≈‡≈ ¿∞Ë≈apple ’«‘ ’∂ Á∂ «ÁßÁΔ,

«‹Ú∂∫ ¿∞‘ ¿∞√ ÁΔ¡ª ¡≈Í‰Δ¡ª

‘Δ ’∞ÛΔ¡ª (ËΔ¡ª) ‘؉ Õ Ízß±

¡√Δ Óª 鱧 ’Á∂ ¿∞È∑ª

ÂØ∫ Ú≈Í√ Óß◊ÁΔ

È‘Δ∫ √Δ Ú∂«÷¡≈ Õ

Ïμ√ ! ¿∞‘ Á≈È ‘Δ

’apple apple‘Δ √Δ Õ Óª Á∂

Ò◊≈Â≈apple √≈Òª-ÏμËΔ

⁄μÒ apple‘∂ «¬√ ’≈apple‹

鱧 appleØ’‰ ÁΔ √≈‚Δ

«’√∂ ÁΔ ÚΔ «‘ßÓ ȑΔ∫ √Δ Õ √Ó∂∫

Á∂ ⁄μ’apple Á∂ ÿ∞ßÓ‰ ’≈appleÈ

¡≈Ë∞«È’Â≈ ÁΔ ÁΩÛ «Ú⁄ ¡√Δ∫

ÚΔ ¿∞μ⁄Δ, ’μ⁄Δ √Ú≈ „≈¡ ’∂

¿∞√ ÁΔ Êª ÒÀ∫‡apple Í≈ ’∂ ’¬Δ Íμ’∂

’Óapple∂ Í≈ Ò¬∂ √È Õ

(Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

‚≈: ‘appleÈ∂’ «√ßÿ ’ÀÒ∂

«Ú÷≈¬∂, Â≈∫ ¿∞‘ Ï∂‘ØÙ ‘؉ Ú≈ÒΔ ‘Ø ◊¬ΔÕ ¿∞√

鱧 apple≈ Ó√≈∫ ‘Δ ÒßÿΔÕ ¡◊ÒΔ √Ú∂apple ¿∞‘ «¬‘

apple∞Í¬Δ¬∂ ¡≈͉∂ ÷≈Â∂ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫ ’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ

ÏÀ∫’ ¡μ◊∂ Òμ◊Δ Ò≈¬ΔÈ

«Ú⁄ ÷Û∑ «◊¡≈Õ ‹Á

⁄≈apple ’∞ ÿß«‡¡≈∫ Ó◊appleØ∫

¿∞√ Á∂ ¡μ◊∂ ⁄≈apple ‹‰∂ ‘Δ

apple«‘ ◊¬∂ Â≈∫ ¿∞√ 鱧 «’√∂

È∂ ¡≈«÷¡≈, “«¬È’Ó

‡À’√ Ó«‘’Ó≈ ÍÛÂ≈Ò

’apple±◊≈ «’ Â∂apple∂ ’ØÒ ¡ÀÈ∂

apple∞Í¬Δ¬∂ «’μÊØ∫ ¡≈¬∂” “ÓÀ∫ Áμ√ «Á¡≈∫◊≈ «’ Ó≈Ò’

È∂ ÓÀ鱧 ¡‚Ú≈∫√ ÂÈ÷≈‘ «ÁμÂΔ ¡À” ¿∞√ È∂

¡≈«÷¡≈, “Ó≈Ò’ È∂ Â≈∫ Ó∞μ’apple ‹≈‰À Â∂ 屧 Î√

‹≈‰À∫” ¿∞√ Á∂ «Íμ¤∂ ÷Û∑∂ ÏßÁ∂ È∂ ¿∞√ 鱧 √ßÌ≈«ÚÂ

ıÂapple∂ Ï≈apple∂ √∞⁄∂ ’ΔÂ≈Õ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òμ◊ «Í¡≈

«’ ¡≈͉∂ ‘μÊ «Ú⁄ ÎÛ∂ È؇ ÏÀ∫’ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫

’appleÚ≈¬∂ ‹≈∫ È≈ ¿∞√ Á∂ Òμ÷ÍÂΔ Ï‰È ”Â∂ «’ß±

Òμ◊ «◊¡≈ √ΔÕ

¡Ù±Â Â∂ Á«ÒμÂ Â±ß «’¿∞∫ ω≈¬∂ È∂ appleμÏ≈

ÓμÊ∂ «¬‘È≈∫ Á∂ √«‡μ’apple «’¿∞∫ «⁄Í’≈¬∂ È∂ appleμÏ≈

’«‘ Á∂∫Á∂ È∂ √≈apple∂ √μÌ ¬∂’ √Ó≈È ‘À

√μÌ∂ ‘Δ Â≈∫ ¿∞√ Á≈Â∂ ÁΔ √ßÈÂ≈∫È ‘À

¡μ‹ ¡Ù±Â≈∫ Â∂ «’¿∞∫ «√ÂÓ ‘Ø «apple‘≈ ‘À

Ó‘≈È Ì≈apple Á≈ apple≈‹≈ ◊±Û∑Δ ÈΔ∫Á √Ø «apple‘≈ ‘À

√ÚappleÈ «‘ßÁ±¡≈∫ -·≈’∞apple≈∫ ”⁄ «’¿∞∫ «¬ÂÈ≈ ◊apple±apple ‘À

appleμÏ≈ 屧 ÚΔ Â≈∫ ’∞μfi ÍappleÁ≈ appleμ«÷¡≈ ˜apple±apple ‘À

«¬ß‹ ’appleÈ≈ √Δ Â≈∫ ¡Ù±Â≈∫ È±ß Ù’ÒØ∫ -Ï∂-Ù’Ò Ï‰≈¿∞∫Á≈

√ÚappleÈ «‘ßÁ±¡≈∫ Á∂ ÓμÊ∂ ’Ø¬Δ √±apple‹ ¿∞◊≈¿∞∫Á≈

«¬‘ «‘ßÁ±¡≈∫ Á∂ ÓßÁapple≈∫ ”⁄ ‹≈ È‘Δ∫ √’Á∂

Ì◊Ú≈È Á∂ ÁappleÙ‰ ÚΔ Í≈ È‘Δ∫ √’Á∂

«¬μÊ∂ «‹¿∞«Á¡≈∫ 鱧 ¡μ◊ª Ò◊≈¬Δ¡ª È∂ ‹ªÁΔ¡ª

«¬‘È≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ï√ÂΔ¡≈∫ ‹ˇ≈¬Δ¡≈∫ È∂ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫

’Ø¬Δ ◊∞È≈‘ È‘Δ∫ Á«Òª 鱧 ’∞μ‡Ø ‹ª Ó≈appleØÕ

‹≈∫ «¬‘È≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ï∂‡Δ¡≈∫ È≈Ò apple≈Â≈∫ ◊∞˜≈appleØ Õ

¡μÚÒ ¡μÒ≈ Á∂ ȱapple 鱧 ¡√Δ∫ ˜≈ª ”⁄ Úß«‚¡≈

«¬μ’ ·≈’∞apple≈∫ Á∂ ‹ß«Ó¡ª, Á±‹≈ Ù±Áapple ’«‘ ’∂ Ìß«‚¡≈

Ïμ⁄ ‹≈˙ ’Ø¬Δ «⁄ß◊≈ÛΔ ÌÛ’ Ȫ ‹≈¬∂

‹Ø ‹≈Úappleª Á≈ È≈ÓØ «ÈÙ≈È «Îapple «Ó‡≈¬∂

• Ó«‘øÁapple «√øÿ «ÁÒÏapple


18 08/06/2017 www.samajweekly.com

√≈«‘Â

◊μÒ ÷ØÒ∑ Ò¬Δ¬∂ Ó∞ß‚≈

“¡≈ͪ ’∞μ¤ ÷≈∫Á≈ ÍΔ∫Á≈ Â≈∫

È‘Δ∫ ‹Δ ’Á∂ ’Á∂Õ”

«Ú⁄ØÒ∂ È∂ Í∞쫤¡≈ Â∂ È≈Ò∂ ’∞ÛΔ Á∂

«Í¿∞ ÚμÒ Ú∂«÷¡≈, «Í¿∞ ⁄∞μÍ √Δ Õ

“Ú∂÷Ø ‹Δ Ùapple≈Ï ÍΔ∫Á≈ ¿∞‘ ÚΔ ’Á∂

’Á∂, Ó∂apple∂ È≈Ò ‘Δ ÍΔ∫Á≈ ‹≈∫ ’جΔ

Ô≈apple ÁØ√ ¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ÍΔ∫Á≈,

Ó˜≈Ò ¡≈ ¡√Δ∫ «’Â∂ ‘≈Â∂ ”Â∂ ◊¬∂

‘Ø¬Δ¬∂Õ” Ó∞ß‚∂ Á∂ «Í¿∞ È∂ «’‘≈,

“Ú≈‘ ‹Δ Ú≈‘ «’ßÈ≈ ÓØ‘ «Í¿∞ Í∞μÂ

”⁄, Ùapple≈Ï Â≈∫ ’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ‹Δ

¿∞‘ Â≈∫ √≈‚∂ √±Ï∂ ÁΔ Ù≈È ¡≈ ‹Δ,

√≈‚Δ √appleÁ≈appleΔ ¡≈ ‹Δ ‘Øapple ’∞μ¤ Â≈∫

È‘Δ∫ ÷≈∫Á≈ ÍΔ∫Á≈ ’Á∂ ’Á∂Õ”

«Ú⁄ØÒ≈ ÏØ«Ò¡≈ Â∂ È≈Ò∂ ’∞ÛΔ Á∂

«Í¿∞ ÚμÒ Ú∂«÷¡≈, «Í¿∞ ⁄∞μÍ √Δ Õ

“Ú∂÷Ø ¡ß’Ò ‹Δ ÓÀ∫ ÎΔÓ ÷≈∫Á≈ ‘≈∫

‹Δ ’Á∂ ’Á∂ Ï≈¡Á ”⁄ È≈ «’‘Ø..Õ”

Ó∞ß‚≈ ÏØ«Ò¡≈ Õ “Ú≈‘ ‹Δ ÎΔÓ ’جΔ

ÓÒß◊ ÏßÁ≈ ÊØÛ∑≈ ÷≈ √’Á≈ ‹Δ ¿∞‘

Â≈∫ Â’Û∂ ÏßÁ∂ ÷≈∫Á∂ ¡≈ ‹Δ «¬μÊØ∫

Â≈∫ ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ¡ÓΔappleΔ Á≈, È≈Ò∂

’Á∂ ’Á∂ ’Ø¬Δ ‘apple‹ È‘Δ∫, ¡Ëappleß◊

È¬Δ ‘∞ßÁ≈, ‘Øapple ’Ø¬Δ Ó≈√ Óμ¤Δ Â≈∫

È‘Δ∫ ÷≈∫Á≈ ‹Δ ’Á∂ ’Á∂ Õ” «Ú⁄ØÒ≈

ÏØ«Ò¡≈ Â∂ È≈Ò∂ ’∞ÛΔ Á∂ «Í¿∞ ÚμÒ

Ú∂«÷¡≈, «Í¿∞ ⁄∞μÍ √Δ Õ “È≈ ‹Δ È≈

Ó≈√ È‘Δ∫ ÷≈∫Á≈, ‘≈∫ Óμ¤Δ Á∂ Í’ΩÛ∂

÷≈∫Á≈, ’Á∂-’Á∂, «⁄’È Ï‰≈

Ò¬ΔÁ≈ ’Á∂-’Á∂ Íapple ÓΔ‡ √≈‚∂

’Ø¬Δ È‘Δ∫ ÷≈∫Á≈, «Ú√’Δ È≈Ò

¡√Δ∫ ¡≈∫‚∂ ‘Δ ÒÀ∫Á∂ ‘≈∫ ‹Δ, ¿∞‘ ÚΔ

Ú≈¬Δ‡ Í≈apple‡ ÔÀÒØ Í≈apple‡ √≈‚≈

Íπ√Â’

·ß„Δ ËappleÂΔ ÂÍÁ∂ ÒØ’

Ò∂÷’ : «ÈßÁapple ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ

ÓØ: IDAGD-BAG@@

Íz’≈Ù’ : ÈÚÔ∞◊ ÍÏ«ÒÙapple˜, ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ

Ó∞μÒ : CE@ apple∞ͬ∂, √¯∂ : B@E.

«¬‘ Í∞√Â’ Ò∂÷’ Á≈ √¯appleÈ≈Ó≈ ‘À ¿∞√ È∂

Úμ÷-Úμ÷ √«Ó¡≈∫ ¿∞Â∂ ¡ÓappleΔ’≈, ’ÀÈ∂‚≈,

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ ¡Â∂ ÚÒ≈«¬Â ÁΔ Ô≈Âapple≈ ’apple’∂

‹Ø Ô≈Á≈∫ Á≈ √appleÓ≈«¬¡≈ «¬’μ·≈ ’ΔÂ≈, ¿∞√ ȱß

√∞ßÁapple ¡ßÁ≈˜ «Ú⁄ „≈Ò ’∂ Í≈·’≈∫ Á∂ √ÈÓ∞μ÷

’ΔÂ≈ ‘À Í∞√Â’ Á≈ È≈∫¡ Ï‘∞ ¡appleÊ-Ìappleͱapple

‘À «’¿∞∫«’ «¬È∑≈∫ ·ß„Δ¡≈∫ ËappleÂΔ¡≈∫ Á∂ ÒØ’ ’¬Δ

Âapple∑≈∫ Á∂ Â≈Í √ßÂ≈Í ‘ß„≈¿∞∫Á∂ ‘È «ÚÁ∂ÙΔ∫ ‹≈

’∂ Ú√∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ 鱧 Ì≈Ú∂∫ ’¬Δ √∞μ÷ √‘±ÒÂ≈∫

Íz≈Í ‘È Íapple ¡≈Í‰Δ ‹ÈÓ Ì±ÓΔ ÂØ∫ «Ú¤ÛÈ

Á∂ «Ïapple‘∞ß Á≈ √∂’ ‘≈Ò∂ ÚΔ «¬È∑≈∫ Á∂ ‘μ‚≈∫ ȱß

ÂÍ≈¿∞∫Á≈ ‘À Ï‘∞Â∂ ÒØ’ «¬’μÒÂ≈, √∞ßÈ∂͉,

‡∞μ‡∂ «apple٫¡≈∫ ¡Â∂ ‘∂apple«Ú¡≈∫ Á≈ ÁappleÁ ÌØ◊ apple‘∂

‘È Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ «’√∂ ’ØÈ∂ «Ú⁄ «ÁÒØ∫ ÷∞Ù Íß‹≈ÏΔ

Òμ̉≈ ¡Ω÷≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ Ì≈Ú∂∫ «’Â∂ ÚΔ apple‘∂

Íapple ¡≈͉≈ Á∂Ù Íß‹≈Ï È±ß ÚΔ ÓßÈÁ≈ ‘À ‹Á «’

¿∞‘Á∂ Ïμ⁄∂ Íß‹≈Ï ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ «¬È’≈appleΔ ‘È

«¬√ Í∞√Â’ «Ú⁄ «‹Ê∂ «ÚÁ∂ÙΔ ËappleÂΔ¡≈∫ È≈Ò

‹≈‰-ͤ≈‰ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ ‘À, ¿∞Ê∂ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫

ÁΔ¡≈∫ ÁμÏΔ¡≈∫ ⁄Δ√≈∫ ¡Â∂ ’√Δ√≈∫ 鱧 ÚΔ

«Ï¡≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À ·ß„Δ¡≈∫ ËappleÂΔ¡≈∫ ¿∞Â∂

ÂÍÁ∂ «ÎappleÁ∂ ÒØ’ ◊Ó≈∫ Á∂ ◊Δ ◊≈¿∞∫Á∂ ‹≈ÍÁ∂

‘ÈÕ Ò∂÷’ Á≈ «Ï¡≈È „ß◊ Ï‘∞ «ÁÒ⁄√Í,

√appleÒ, √ÍμÙ‡ ¡Â∂ ‘Ò’≈-Î∞Ò’≈ ‘À ¿∞√ È∂

«¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ È≈Ò √μ⁄Ø-√μ⁄ «Ò«÷¡≈ ‘À, «’√∂

⁄Δ˜ 鱧 ÂØ«Û¡≈-ÓappleØ«Û¡≈ ‹≈∫ Ò∞’Ø«¬¡≈ È‘Δ∫

¿∞√ È∂ «Èμ’Δ ÂØ∫ «Èμ’Δ ⁄Δ˜ Á∂÷Δ, √ÓfiΔ ¡Â∂

«Ï¡≈ÈΔ ‘À ¡≈͉∂ Ô≈Âapple≈È≈«Ó¡≈∫ «Ú⁄ ¿∞√ È∂

«‹Ê∂ ’∞ÁappleÂΔ È˜≈«apple¡≈∫, √Ó∞ßÁapple≈∫, fiΔÒ≈∫,

ÈÁΔ¡≈∫, È≈«Ò¡≈∫, ÍappleÏÂ≈∫ ¡Â∂ ‹ß◊Ò≈∫ ȱß

Ó≈«‰¡≈, ¿∞Ê∂ ’¬Δ Íz∂Ù≈ÈΔ¡≈∫ ¡Â∂

’«·È≈¬Δ¡≈∫ 鱧 ÚΔ fiμ«Ò¡≈ ’Á∂ ¿∞√ ȱß

ÎappleΔ˜apple≈∫, ‘Δ‡apple≈∫, ’≈apple≈∫ ÁΔ ÿ±ß-ÿ±ß ¡Â∂ √±ß-√±ß

‹≈∫ Í∞«Ò√ ◊μ‚Δ¡≈∫ Á∂ √≈«¬appleÈ≈∫ ÁΔ ¡≈Ú≈˜

Íz∂Ù≈È ’appleÁΔ, ’Á∂ ÷∞μÒ∑∂-‚∞μÒ∑∂ √∞Èμ÷∂ Íapple √∞ßÈ∂ ͬ∂

ÿapple≈∫ Á∂ ¿∞Á≈√ ‘¿∞’∂ √∞‰Á∂ Ì≈Ú∂∫ √≈‚∂ ÒØ’≈∫ È∂

Ï≈‘apple ÓÙΔÈ≈∫ È≈Ò ÓÙΔÈ ‘Ø ’∂, √ı ÂØ∫ √ıÂ

Í≥‹≈ÏΔ «Ú⁄ØÒ≈

’∞μÂ≈ ÷≈∫Á≈ ‹Δ”,

Ó∞ß‚∂ Á∂ «Í¿∞ È∂ «’‘≈

Õ

“√‘Δ ‘À ‹Δ ¡μ‹’Ò∑

√Ï˜Δ¡≈∫ Â∂ «’ßÈΔ √Íapple∂¡

’ΔÂΔ ‘∞ßÁΔ ¡≈, Ï≈’Δ Óμ¤Δ ÚÀ√∂ ÚΔ

«√‘Â Ò¬Δ ·Δ’ ¡≈, ¿∞μÂØ∫ ·ß„

¡≈, √Ï˜Δ¡≈∫ È≈ÒØ∫ Â≈∫ «⁄’È ÚΔ

ÚËΔ¡≈, ¡≈∫‚∂ Â≈∫ «√‘ ҬΔ

Ï‘∞ ˜apple±appleΔ È∂ ‹Δ Íz؇ΔÈ ‘∞ßÁ≈

¡≈∫«‚¡≈∫ ”⁄ ‘Øapple Â≈∫ ’∞μ¤ È‘Δ∫

÷≈∫Á≈ ÍΔ∫Á≈ ‹Δ ’Á∂ ’Á∂Õ” «Ú⁄ØÒ∂

«Ú¡ø◊

‚≈. ¡ÓappleΔ’ «√øÿ ’ø‚≈

ÓØÏ≈¬ΔÒ : 098557-35666

È∂ Í∞쫤¡≈ Â∂ È≈Ò∂

’∞ÛΔ Á∂ «Í¿∞ ÚμÒ

Ú∂«÷¡≈, «Í¿∞ ⁄∞μÍ √Δ

Õ

“Ï√ ‹Δ Ï≈’Δ Â≈∫ ‘apple appleؘ ‘Δ

÷≈¬Δ ÍΔÚΔ Á≈

appleμÏ ÁΔ «Ó‘apple”,

Ó∞ß‚∂ ÁΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ Õ

“÷≈‰-ÍΔ‰

ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫

Ï‘∞ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫,

«¬‘ Áμ√Ø ’≈’≈ ‹Δ Â∞√Δ∫ ’Δ ’ßÓ

’appleÁ∂ ‘Ø..Õ” ’∞ÛΔ Á≈ «Í¿∞ ÏØ«Ò¡≈

Õ

“⁄ÀÈΔ¡≈∫, ’≈∫«‡¡≈∫ Á≈ ’ßÓ ¡≈ ‹Δ

√≈‚∂ Ó∞ß‚∂ Á≈”, Ó∞ß‚∂ Á≈ «Í¿∞

‚≈: √appleÏ‹Δ ’Ωapple √ßË≈Ú≈ÒΔ¡≈

ÓØ : IHADG-AFCFG

’ßÓ ’apple’∂ Ï‘∞ ’≈ÓÔ≈ÏΔ Â∂ ÍÀ√≈ ‘≈√Ò ’ΔÂ≈

‘À Íapple ¡≈͉≈ ’Ò⁄apple, ÏØÒΔ ¡Â∂ √ßÂ≈È ◊∞¡≈

Ò¬Δ ‘À Ò∂÷’ È∂ «ÚÒμ÷‰ ¡Â∂ «ÁÒ È±ß ¤Ø‘‰

Ú≈Ò∂ „ß◊ È≈Ò ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Ô≈Á≈∫ √≈∫fiΔ¡≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È Õ

’≈«Ú-«Ú¡ß◊

⁄ª◊appleª

Ì≈¬Δ Ì≈¬Δ Á∂ «Ú⁄ Á∞Î∂Û ÍÀ ◊¬∂,

Í«‘Ò≈∫ Ú≈Ò∂ È≈ apple‘∂ «Í¡≈apple ¬∂Ê∂ Õ

’Ø¬Δ ◊μÒ È≈ ‹apple∂ ◊∞¡≈∫„Δ¡≈∫ ÁΔ,

◊ÒΔ ◊ÒΔ Á∂ «Ú⁄ Â’apple≈apple ¬∂Ê∂ Õ

¡μ‹ ÁΔ «ÓμÂappleÂ≈ ˆapple˜ ¡ËΔÈ ‘Ø ◊¬Δ,

Á∂‰ ‘∂Ò∑Δ¡≈∫ ÓÂÒÏΔ Ô≈apple ¬∂Ê∂ Õ

‘Ø¬Δ «ÈÓzÂ≈ ◊≈«¬Ï ‹‘≈È «Ú⁄Ø∫,

Ó≈apple∂ ⁄≈∫◊apple≈∫ Ó±Û∑ ”‘ß’≈apple ¬∂Ê∂ Õ

• ÈÚapple≈‘Δ ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ

ÏØ«Ò¡≈Õ “«’μÊ∂ Á∞’≈È ‘À

Â∞‘≈‚Δ..Õ” ’∞ÛΔ Á∂ «Í¿∞ È∂

Í∞«¤¡≈ Õ

“Á∞’≈È ’Ó≈Ò ’appleΔ ‹≈∫Á∂ ‘Ø Â∞√Δ∫,

√≈‚Δ Ï∂«¬˜ÂΔ ’appleÈ ¡≈¬∂ ‘Ø”, Ó∞ß‚∂

Á≈ «Í¿∞ ◊appleÓΔ È≈Ò ÏØ«Ò¡≈,

“◊ÒÂΔ ‘Ø ◊¬Δ ‹Δ √≈È±ß È‘Δ∫ ÍÂ≈

√Δ Ó∞ß‚∂ Á≈ ÙØ¡apple±Ó ‘À ‹Δ Õ” «Ú⁄ØÒ∂

È∂ ◊μÒ √≈∫ÌÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈, “⁄ÒØ

⁄μÒΔ¬∂ ÊØ鱧 √Ø⁄ ’∂ Áμ√ Á∂Ú≈∫◊∂ Õ”

’∞ÛΔ Á∂ «Í¿∞ È∂ ¿∞μ·Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ Õ

¡‹∂ ¿∞‘ ◊ÒΔ Á∂ ÓØÛ ”Â∂ ‘Δ ◊¬∂

√Δ «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ’Ø¬Δ ‹≈‰’≈apple

«ÓÒ «◊¡≈ Â∂ Í∞μ¤Á≈, “Ï≈¬Δ ‹Δ

Â∞√Δ∫ ¬∂Ê∂ «’Ú∂∫Õ” ’∞ÛΔ Á∂ «Í¿∞ ȱß

Í∞쫤¡≈, “Ï√ ‹Δ ’∞ÛΔ Á∂ «appleÙÂ∂

Ò¬Δ ¡≈¬∂ √Δ ¿∞‘ ’Ø·Δ Ú≈«Ò¡≈∫

Á∂... Õ” ¡‹∂ ◊μÒ «Úμ⁄∂ ‘Δ √Δ Ï≈¬Δ

‹Δ ◊∑≈Ò ’μ„ ’∂ ÏØÒ∂ “¿∞‘ √≈Ò∂

Ò∞‡∂apple∂ È∂ ‹Δ, ÚΔ‘ Ú≈appleΔ «¤μÂapple ͬ∂

√≈«Ò¡≈∫ Á∂, Ê≈‰∂ ⁄ÀÈΔ¡≈∫ ’≈∫‡∂

Ò≈‘∞ßÁ∂ ÎÛ∂ ◊¬∂ ÚΔ‘ Ú≈appleΔ Õ Ï∂Û≈

ÏÀ· ‹∂ Â∞‘≈鱧 Áμ√ Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Á≈

Õ” «Ú⁄ØÒ≈ Ï∂«¬˜ÂΔ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á≈

Ó≈apple≈ ÏØ«Ò¡≈, “¿∞‘ ’«‘ßÁ∂ ÙØ¡apple±Ó

¡≈ √≈‚≈ Õ” Ï≈¬Δ ‹Δ ¿∞‘ ’Ø·Δ

Ó∂appleΔ ¡≈, «¬È∑≈∫ ’ØÒ «’apple≈¬∂ ”Â∂

¡≈‘ √≈Ò ‘Ø «◊¡≈ «¬È∑≈∫ È∂

«’apple≈«¬¡≈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ Õ ’∂√

⁄μÒÁ≈ ’Øapple‡ ”⁄ Õ” “¡μ¤≈ ‹Δ ’Á∂

’Á∂ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «¬‘È≈∫ ȱß

«’apple≈«¬¡≈Õ” «Ú⁄ØÒ≈ ÏØ«Ò¡≈ Â∂

¡≈͉∂ Ó؇apple√≈¬Δ’Ò Â∂ «’μ’ Ó≈apple

«÷√’ «◊¡≈ Õ

«ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

√Ø⁄

““‚≈’‡apple √≈«‘Ï, ÓÀ鱧 Áμ√Ø «’ «’ßÈ∂ ’∞ «ÁÈ

‘Øapple ¿∞‚Δ’ ’appleÈΔ ÍÚ∂◊Δ?”” ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄

‚≈’‡apple ÁΔ √Ò≈‘ È≈Ò ÈÚΔ∫ ¡μ÷ ÍÚ≈¿∞‰ ÁΔ

ı∞¡≈«‘Ù È≈Ò Á≈ıÒ ‘ج∂ ÓappleΔ˜ È∂ ¡μ’ ’∂

Í∞쫤¡≈ ‚≈’‡apple √≈«‘Ï ’«‘ßÁ∂, ““屧 ÍappleÓ≈ÂÓ≈

¡μ◊∂ Á∞¡≈ ’apple «’ √ÚÀ-«¬μ¤Â ¡μ÷≈∫ Á≈È ’appleÈ

Ú≈Ò∂ «’√∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ‹ÒÁΔ ÓΩ ‘Ø ‹≈Ú∂?”” “È≈

‚≈’‡apple √≈«‘Ï È≈, ÓÀ∫ «¬‘Ø «‹‘Δ Á∞¡≈ ’appleÈ È≈ÒØ∫

¡ßÈ∑≈ ‘Δ ⁄ß◊≈ ‘≈∫ ”” ‚≈’‡apple È∂ «’‘≈, ““Ù≈Ï≈Ù! ÓÀ∫

Â∂appleΔ √Ø⁄ ‘Δ Ú∂÷‰Δ √Δ Â±ß ÏÛΔ ¿∞μ⁄Δ √∞μ⁄Δ √Ø⁄ Á≈

Ó≈Ò’ ‘À∫ ““

• ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ÂÒÚß‚Δ ’Òª

Úμ‚≈ Í∞ßÈ

◊∞appleÓΔ ÿapple ¡≈«¬¡≈ Â≈∫ √ΔappleΔ È±ß È≈Ò Ò≈ ’∂

¿∞√ Á≈ Ï≈ͱ ’‰’ Á∂ Ìapple∂ Íß‹ √μ ◊μ‡∂ ‡apple≈ÒΔ

«Úμ⁄ apple÷Ú≈ «apple‘≈ √ΔÕ ““Ï≈ͱ ‹Δ, «¬‘ Â≈∫ ÓÀ∫ Úμ÷

Úμ÷ Òß◊apple≈∫ Â∂ ‚∂«apple¡≈∫ Ú≈«Ò¡≈∫ Ò¬Δ Ìapple ’∂ appleμ÷∂

√È, Í∞ßÈ È«Ó «‹È∑≈∫ ÁΔ ‡apple≈ÒΔ ◊∂‡ ”Â∂ ¡≈¬Δ

¿∞√∂ 鱧 «¬μ’ ◊μ‡≈ ÓØ„∂ ÒÚ≈ «ÁßÁ∂ Ú≈apple Ú≈apple „ØÒ

È≈ ÷ØÒ∑‰∂ ÍÀ∫Á∂”” ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ Ï≈ͱ 鱧 ‡Ø«’¡≈

““˙ ÓÀ鱧 ÍÂ≈ ’≈’≈! Íapple ¡ÀÂ’Δ∫ ÓÀ∫ ’∞fi ‘Øapple

√Ø«⁄¡≈ ‘À ”” Ï≈ͱ ͱapple∂ ¡≈ÂÓ-«ÚÙÚ≈√ È≈Ò

ÏØ«Ò¡≈

““’Δ?””

““¤Ø‡Δ ÷≈appleΔ Ú≈Ò∂ «‹È∑≈∫ «’√≈È≈∫ ÁΔ ÷Û∑Δ ’‰’

Óμ⁄ ◊¬Δ √Δ, ¿∞È∑≈∫ Á∂ «¬μ’ «¬μ’ ◊μ‡≈ Ò≈‘ ’∂

¡≈¿∞‰≈ ‘À Ó∂appleΔ «È◊∑≈ ”⁄ «¬‘Δ ¡√ÒΔ Í∞ßÈ ‘À ””

““Íapple Òß◊apple≈∫ Ú≈«Ò¡≈∫ Ò¬Δ ! ¡≈Í≈∫ ’‰’ Â≈∫

√≈Ò Ìapple Ò¬Δ Í±appleΔ Í±appleΔ appleμ÷Δ ‘À””

““’Ø¬Δ È∑Δ∫, ¡ÀÂ’Δ∫ ‹Ú≈Ï Á∂ «Á¡≈∫◊∂ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¡≈͉∂ Ì≈¬ΔÚßÁ≈∫ ”Â∂ Ó∞Ù«’Ò Í¬Δ ‘À, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

ÓÁÁ ’appleÈ≈ ¡≈͉≈ ¯apple˜ ωÁ≈ ‘À”” ““«¬¿∞∫ ÚΔ

·Δ’ ‘À, Ï≈ͱ ‹Δ”” Â∂ ◊∞appleÓΔ ¡≈͉∂ Ï≈ͱ ÁΔ¡≈∫

ÁÒΔÒ≈∫ È≈Ò √«‘Ó ‘Ø «◊¡≈Õ

• ¡Óapple‹Δ «√ßÿ Ó≈È

«ÓºÂapple «Í¡≈apple∂ Ô≈apple Íπapple≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

√Ó∂∫ √π‘≈È∂ ı√Óª ÷≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

«’appleÈ Ó«’appleÈΔ fiÛ ◊¬∂ ͺÂ∂ appleπº÷ª ÂØ∫,

ÓΩ√Ó √πøÁapple ¡Â∂ √π‘≈È∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

’ÒÓª Á∂ ’¬Δ ËÈΔ Â∂ √πÍÈ∂ «√apple‹‰‘≈apple,

Ù≈«¬√Â≈ Â∂ √πÿÛ «√¡≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

«‹¿π∫«Á¡ª È∂ ‘Δ ÒÛÈ≈ «ÌÛÈ≈ ‘πøÁ≈ ˛,

ÒÛÈ∂ Ú≈Ò∂ ¿π‘ Óapple ‹≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

˙Í«apple¡ª ÁΔ ÌΔÛ ”⁄ ¡‹’Ò «Ú⁄≈appleΔ Á≈,

«⁄‘apple∂ ¿π‘ ‹≈‰∂ Í«‘⁄≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

«¬Ù’ ‹Ú≈ÈΔ Ï∂ÍappleÚ≈‘Δ¡ª Ó√ √Óª,

«ÎÒÓª «Ú⁄Ø∫ Ò¬∂ Âapple≈È∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

·ø‚Δ¡ª Óª ÁΔ¡ª ¤≈Úª, «fiÛ’ª Ï≈Í ÁΔ¡ª,

¿π‘ ‘√Â≈ıapple ÏΔÏ∂ apple≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

«˜ÁˆΔ Á∂ ÍÒ «Ú‘Ò∂ Ú∂Ò∂ Ó≈‰ª◊∂,

¡‰Ó≈‰∂ ¿π‘ √Ó∂∫ «ÈÓ≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

appleπ√Á∂ ÓøÈÁ∂ «ÓºÂapple ““√≈ÊΔ”” «appleÙÂ∂Á≈apple

«˜øÁˆΔ Á∂ ¿π‘ Â≈‰∂ Ï≈‰∂ «’Ëapple ◊¬∂Õ

(‚≈. √≈ÊΔ ´«Ë¡≈‰ÚΔ- Òø‚È)

Í≥‹≈ÏΔ

‡πapple «◊¡ª Á∂ È≈Ó «¬’ ˆ˜Ò

Á„UãºË ENGLISH

Íπ√Â’ ÍÃ’≈ÙÈ

Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØ

ÍÃÚ≈√Δ Ò∂÷’ª, √≈«‘Â’≈appleª, «ÈÏøË Ò∂÷’ª, È≈ÚÒ’≈appleª, ’‘≈‰Δ’≈appleª ¡Â∂

Ù≈«¬appleª Ò¬Δ «¬’ ÷πÙ÷ÏappleΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ «¬’ √π«‘appleÁ √πÈ∂‘≈ ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈ «’

Í≥‹≈ÏΔ, «‘øÁΔ ¡Â∂ ¡ø◊apple∂˜Δ Ò∂÷’ª ÁΔ¡ª ÚËΔ¡≈ ◊À‡¡Í Ú≈ÒΔ¡ª Íπ√Â’ª

«Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ¤≈ÍÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ªÕ Ì≈Ú∂∫ Âπ√ƒ √Ê≈Í Ò∂÷’ ‘Ø, Ì≈Ú∂∫ ÈÚ-

Ò∂÷’ ‘ØÕ Âπ√ƒ √≈‚∂ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÂ∂ ¡Â∂ ÎØÈ ÈøÏappleª ¿πμÍapple √øÍapple’ ’appleØ ¡√ƒ

Âπ‘≈‚∂ ¡øÁ≈˜∂ ÂØ∫ ÚæË ‘apple Íæ÷Ø∫ ÚËΔ¡≈ «’Â≈Ϫ ¤≈Í ’∂ ÷πÙΔ

Ó«‘√»√ ’appleª◊∂ ¡Â∂ Âπ‘≈‚Δ ÓπÙæ’ ÚΔ ¡‹≈¬ƒ È‘ƒ ‹≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√Ê≈ ÍÃ’≈ÙÈ

√øÍapple’ Ò¬Δ : @AHA-E@ABBII

ÓØÏ≈«¬Ò :- @IHADE-BGAEB ‹ª @HHGBB-@@GAA ‹ÒøËapple-«ÁæÒΔ


www.samajweekly.com

08/06/2017

19

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚

¡«ÌÈ∂ÂappleΔ

ÁΔ«Í’≈ Í≈Á±’Ω‰

¡Â∂ «ÍzÔß’≈

⁄ØÍÛ≈ ÒΔ‚

¡«ÌÈ∂ÂappleΔ¡≈∫ ÁΔ

⁄apple⁄≈ ”⁄ ‘È

“«’zÙ D” ÁΔ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ Ï≈apple∂

◊μÒ ’appleÈ≈ ¡‹∂ ‹ÒÁÏ≈˜Δ

‘ØÚ∂◊Δ : «apple«Â’ appleΩÙÈ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂Â≈ «apple«Â’ appleΩÙÈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ “«’zÙ D”

ÁΔ ÒΔ‚ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ Ï≈apple∂ ÷∞Ò≈√≈ ’appleÈ≈ «¬√ √Ó∂∫ ‹ÒÁÏ≈‹Δ ‘ØÚ∂◊Δ «’¿∞∫«’

«ÈappleÓ≈Â≈ «ÎÒ‘≈Ò «ÎÒÓ ÁΔ √‡ØappleΔ ”Â∂ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’zÙ C

”⁄ «ÍzÔß’≈ ⁄ØÍÛ≈ ¡Â∂ ’ß◊‰≈ apple‰Ω ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ ”⁄ Șapple ¡≈¬Δ¡≈∫ √È «ÎÒÓ

”⁄ «¬È∑≈∫ ÁØÚ≈∫ Á∂ «’appleÁ≈apple 鱧 ÍzÙß√’≈∫ ÚμÒØ∫ ’≈ÎΔ Í√ßÁ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ √±Âapple≈∫

Ó∞Â≈Ï’ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ÷Ïapple≈∫ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È «’ “«’zÙ D” ”⁄ Ú∞ÓÀÈ Úß‚apple Úapple◊≈

«’appleÁ≈apple Șapple ¡≈Ú∂◊≈ «¬√ Ò¬Δ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ ÁΔ«Í’≈ Í≈Á±’Ω‰ ¡Â∂

«ÍzÔß’≈ ⁄ØÍÛ≈ ÒΔ‚ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ¡≈∫ ÁΔ ⁄apple⁄≈ ”⁄ ‘ÈÕ «¬ß‡apple«Ú¿± ÁΩapple≈È

‹ÁØ∫ «apple«Â’ ÂØ∫ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ È±ß ÒÀ ’∂ √Ú≈Ò Í∞«¤¡≈ «◊¡≈ Â≈∫ «apple«Â’

Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ ¡√Δ∫ «ÎÒ‘≈Ò «ÎÒÓ ÁΔ √‡ØappleΔ ”Â∂ ’ßÓ ’apple apple‘∂

‘≈∫Õ ‘∞‰ Âæ’ ¡√Δ∫ «¬√ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ÎÀ√Ò≈ È‘Δ∫ «Ò¡≈ ‘ÀÕ

Íμ¤Ó ”⁄ «‘ßÁΔ «ÎÒÓ≈∫

鱧 ÒÀ ’∂ apple±ÛΔÚ≈ÁΔ

√Ø⁄ : «ÍzÔß’≈ ⁄ØÍÛ≈

H@ √≈Òª ÁΔ Ï˜∞apple◊

ω∂◊Δ ’ø◊È≈ appleÈΩÂ

¡Á≈’≈apple≈ ’ß◊È≈ appleÈΩ ‹ÒÁ ÍappleÁ∂

”Â∂ «¬μ’ H@ √≈Ò≈ Ϙ∞apple◊ Ó«‘Ò≈ Á∂

«’appleÁ≈apple «Úμ⁄ Șapple ¡≈¬∂◊ΔÕ «¬√

«ÎÒÓ Á≈ «ÈappleÁ∂ÙÈ Â∂ «ÈappleÓ≈‰

’ß◊È≈ ÷∞Á ’apple∂◊ΔÕ «ÎÒÓ Á≈ È≈Ó

“Â∂‹±” ‘ØÚ∂◊≈, ’ß◊È≈ È∂ Áμ«√¡≈,

«¬‘ «¬μ’ ÓΩ‹-Ó√ÂΔ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

Ó«‘Ò≈ ‘À ‹Ø ÓappleÈ≈ È‘Δ∫ ⁄≈‘∞ßÁΔ Õ

’ß◊È≈ Á≈ Ï⁄ÍÈ ¡≈͉∂ Á≈Á≈-

Á≈ÁΔ È≈Ò ◊∞˜«apple¡≈ ‘À ’ß◊È≈ ȱß

Òμ◊Á≈ ‘À «’ Ϙ∞apple◊≈∫ 鱧 √Ó≈‹

«Úμ⁄ Șapple¡ßÁ≈˜ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À

¿∞È∑≈∫ «’‘≈, «¬‘ «ÎÒÓ ‘apple ¿∞√

Ϙ∞apple◊ Ò¬Δ ‘À «‹√ 鱧 ÓÀ∫ ‹≈‰ÁΔ

‘≈∫ Â∂ «Í¡≈apple ’appleÁΔ ‘≈∫Õ «¬‘ «ÎÒÓ

’∞fi ‘μÁ Â’ Ó∂apple∂ ¡≈Í Ò¬Δ ÚΔ

‘À Õ «ÎÒ‘≈Ò ’ß◊È≈ «ÎÒÓ

“«√ÓappleÈ” «Úμ⁄ ◊∞‹apple≈ÂΔ ‚ΩÈ Á∂ apple±Í

«Úμ⁄ Șapple ¡≈Ú∂◊ΔÕ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

¡≈÷appleΔ «ÎÒÓ “appleß◊±È” Úμ‚∂ ÍappleÁ∂ ”Â∂

ÎÒΩÍ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘≈ÒΔÚ∞μ‚ «¬ß‚√‡appleΔ ”⁄

’≈ÓÔ≈ÏΔ Á∂ fiß‚∂ ◊삉 Ú≈ÒΔ ¡Á≈’≈apple≈ «ÍzÔß’≈

⁄ØÍÛ≈ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈appleÂΔ «ÎÒÓ ¿∞ÁÔØ◊ Ï≈apple∂ Íμ¤Ó

«Ú⁄ ‘∞‰ ÚΔ apple±ÛΔÚ≈Á ÓΩ‹±Á ‘À ¡Â∂ Ì≈apple «Ú⁄

Ó∞μ÷ Ë≈apple≈ ÂØ∫ ’¬Δ ’Ò≈’≈apple≈∫ 鱧 ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ”Â∂

Ï‰Δ¡≈∫ «¬È∑≈∫ Ë≈appleÈ≈Ú≈∫ 鱧 ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ÂØÛÈ ÁΔ

ÒØÛ ‘ÀÕ «ÍzÔß’≈ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈apple ”⁄ ‹≈◊apple±’Â≈

ÎÀÒ≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À, «’¿∞∫«’ «‘ßÁΔ «ÎÒÓ≈∫ Á≈ «¬’

Úμ‚≈ ¿∞ÁÔØ◊ ‘À Íapple apple±ÛΔÚ≈Á ‘≈Ò∂ ÚΔ ÓΩ‹±Á ‘À

’Ú≈∫«‡’Ø √‡≈apple È∂ «’‘≈ «’ ÒØ’ Ì≈appleÂΔ ’Ò≈’≈apple≈∫

ÂØ∫ ¡≈√ ’appleÁ∂ ‘È «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡ß◊apple∂˜Δ Á≈ «◊¡≈È

È≈ ‘ØÚ∂, «¬ÊØ∫ Âμ’ «’ ¿∞‘ ¡Á≈’≈appleΔ È≈ ‹≈‰Á∂ ‘؉

¡Â∂ ¿∞‘ «√appleÎ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ Èμ⁄‰ ÁΔ ¡≈√ ’appleÁ∂ ‘È

¿∞√È∂ «’‘≈ «’ «¬√ apple±ÛΔÚ≈Á È≈Ò Â∞‘≈鱧 ‘Ó∂Ù≈ ÒÛÈ≈

‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ鱧 Ò◊Á≈ ‘À «’ ÒØ’≈∫ 鱧 «√μ«÷¡Â ’apple ’∂

¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬‘ Áμ√ ’∂ «’ Ì≈appleÂΔ ’Ò≈’≈apple «¬‘ ’apple

√’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ È≈Ò apple±ÛΔÚ≈Á 鱧 ÂØ«Û¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À

Ì≈apple ”⁄ «¬√ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 «appleÒΔ˜ ‘؉ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ

“Ï∂Ú≈⁄” «Ú⁄ ÷ÒÈ≈«¬’≈ «Ú’‡ØappleΔ¡≈ ÒΔ‚√ ÁΔ Ì±«Ó’≈

«ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «ÍzÔß’≈ È∂ «’‘≈ «’ √ß√≈«apple’ ÓÈØappleß‹È

«Ú⁄ ÚßÈ-√∞ÚßÈÂ≈ √Ó∂∫ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ «¬‘ ÚßÈ-√∞ÚßÈÂ≈ È≈

«√appleΠ̱«Ó’≈Ú≈∫ ”⁄, √◊Ø∫ ¡«ÌÈ∂Â≈ Â∂ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ¡≈∫ «Ú⁄ ÚΔ

‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ¡Á≈’≈apple≈ «ÍzÔß’≈ ⁄ØÍÛ≈ 鱧 ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ÍμËapple ”Â∂

ͤ≈‰ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ Á≈Á≈ √≈«‘Ï Î≈Ò’∂ ¡’≈ÁÓΔ Í∞apple√’≈apple È≈Ò

√ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

ÍzÌ≈√ ‹ÒÁ

’appleÚ≈¿∞‰ ‹≈

apple‘∂ È∂ «Ú¡≈‘

“Ï≈‘±ÏÒΔ” Á≈ «’appleÁ≈apple «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÍzÌ≈√ Á∂

ÎÀȘ Ò¬Δ ÷∞Ù÷ÏappleΔ ‘À «ÎÒÓ “Ï≈‘±ÏÒΔ B” ÁΔ

ËÓ≈’∂Á≈apple √ÎÒÂ≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ ÍzÌ≈√ «Ú¡≈‘

ÁΔ¡≈∫ ÷Ïapple≈∫ ’≈appleÈ ⁄apple⁄≈ ”⁄ ‘È ¡«‹‘∂ ”⁄

ÒØ’≈∫ Á≈ «¬‘ √Ú≈Ò Ò≈˜ÓΔ ‘À «’ ¡≈«÷apple

“Ï≈‘±ÏÒΔ” «’√ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’appleÈ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ

Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ ÍzÌ≈√ ¡◊Ò∂ √≈Ò

«Ú¡≈‘ ’appleÚ≈ √’Á∂ ‘ÈÕ “«Á ‡≈¬ΔÓ˜ ¡≈Î

«¬ß‚Δ¡≈” Ó∞Â≈Ï’ ÍzÌ≈√ ¤∂ÂΔ ‘Δ «¬’

¿∞ÁÔØ◊ÍÂΔ ÁΔ ÍØÂΔ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’appleÈ ‹≈ apple‘∂

‘ÈÕ ⁄apple⁄≈ ‘À «’ apple≈√Δ √ΔÓÀ∫‡ Á∂ Ó≈Ò’ ̱ÍÂΔ

apple≈‹±, ÍzÌ≈√ Á∂ Í«appleÚ≈apple È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple apple‘∂ ‘È

‘≈Ò≈∫«’ “«¬ß‚Δ¡È ¡À’√ÍzÀμ√” Ó∞Â≈Ï’ ÍzÌ≈√ Á∂

¡«Ë’≈apple’ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ «¬√ ÷Ïapple ÁΔ Í∞Ù‡Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‘À Õ

ÓΔ‚Δ¡≈ ”⁄ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡ÎÚ≈‘≈∫ ÚΔ ¡≈ ⁄∞μ’Δ¡≈∫

‘È «’ ÍzÌ≈√ «ÎÒÓ “Ï≈‘±ÏÒΔ B” ”⁄ ¡≈Í‰Δ ’Ø-

√‡≈apple ¡È∞Ù’≈ ÙÀμ‡Δ È≈Ò «Ú¡≈‘ Á∂ ÏßËÈ ”⁄ Ïμfi

√’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’∞fi ÓΔ‚Δ¡≈ «appleÍØapple‡√

Ó∞Â≈Ï’ ÍzÌ≈√ È∂ «Ú¡≈‘ Á∂ F ‘˜≈apple ÍzÍؘ

·∞’apple≈¬∂ ‘È «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ¡≈͉≈ «Ë¡≈È «√appleÎ

«ÎÒÓ ”Â∂ Ò◊≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √ÈÕ «ÎÒ‘≈Ò ÍzÌ≈√

¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ ¤∞μ‡Δ¡≈∫ ÓÈ≈ apple‘∂ ‘ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ ÂØ∫

Ú≈Í√ ¡≈¿∞∫«Á¡≈∫ ‘Δ ÍzÌ≈√ ¡≈Í‰Δ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ

«ÎÒÓ “√≈‘Ø” ÁΔ Ù±«‡ß◊ Ù∞apple± ’appleÈ◊∂Õ «¬√ «ÎÒÓ È±ß

√∞«‹Â appleÀμ‚Δ «ÈappleÁ∂«Ù ’apple apple‘∂ ‘È Â∂ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À «’ «ÎÒÓ ÁΔ «˜¡≈Á≈Âapple Ù±«‡ß◊ Ó∞ßÏ¬Δ ”⁄ ‘ØÚ∂◊ΔÕ


20 08/06/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ◊πø«‚¡ª ÚæÒØ∫ √‘≈appleÈÍπapple «Ú÷∂ Á«Òª

Ï‹appleø◊ ÁÒ È≈Ò appleÒ ’∂ B@ ¡ÍÃÀÒ

˘ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ‹ÈÓ

Á≈ Ï‘≈È≈ ω≈ ’∂ ‹¨√ ÏÀ∫‚ Ú≈‹∂

È≈Ò Óπ√ÒÓ≈Ȫ Á∂ Óπæ‘Ò∂ «Úæ⁄Ø∫ ÁΔ

’愉 ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ Âª

Óπ√ÒÓ≈Ȫ ÚæÒØ∫ «¬√ Á≈ «ÚappleØË

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ª ◊Ò Óπ√≈ÒÓ≈Ȫ

È≈Ò ÒÛÈ «Úæ⁄ ÏÁÒ ◊¬Δ ¡Â∂

ÁØ‘ª Í≈«√¡ª Á∂ √懪 Ò◊Δ¡ª ¡Â∂

¡ÀÓ.ÍΔ. ◊◊È Òæ÷‰ Í≈Ò ÁΔ Ïª‘

‡πæ‡ ◊¬Δ, Íapple √≈«‹Ù Á«Òª Â∂

Óπ√ÒÓ≈Ȫ ˘ ÒÛ≈¿π‰ ÁΔ √Δ ¿π‘

ÏπappleΔ Âapple∑ª È≈’≈Ó ‘Ø ◊¬Δ «’¿π∫«’

«Í≥‚ Á∂ Á«Ò Â∂ Óπ√ÒÓ≈È Âª

«⁄appleª ÂØ∫ ¡≈Í√Δ √ÁÌ≈ÚÈ≈ È≈Ò

apple«‘ apple‘∂ ‘ÈÕ

◊Ò Ï‰ È‘ƒ apple‘Δ √ΔÕ

◊Ò Ï‰≈¿π‰ Ò¬Δ ÏÛ◊ªÚ Ê≈‰∂ Á∂

¿π√∂ «Í≥‚ ÙÏΔappleÍπapple Â≈’ÂÚapple

«‹ÓƒÁ≈apple apple≈‹Í»Âª Ó‘ªapple≈‰≈ ÍÃÂ≈Í

ÁΔ «‹¡øÂΔ (‹ÈÓ) ÓÈ≈¿π‰ Ò¬Δ

«Í≥‚ «Úæ⁄ Í≥‹ Ó¬Δ ˘ ‹¨√

’æ«„¡≈Õ ‹Á «¬‘ ‹¨√ Á«Òª Á∂

Óπ‘æÒ∂ «Úæ⁄Ø∫ ÁΔ Òøÿ‰ Òæ◊≈ ª

Á«Òª È∂ «¬‘ ’«‘ ’∂ «ÚappleØË

‹Â≈«¬¡≈ «’ Âπ‘≈‚∂ ’ØÒ ‹¨√

’愉 ÁΔ ’Ø¬Δ √apple’≈appleΔ ¡≈«◊¡≈

È‘ƒ ˛ «¬√ ’apple’∂ Âπ√ƒ √≈‚∂ Óπ‘æÒ∂

«Ú⁄Ø∫ ÁΔ ‹¨√ È‘ƒ ’æ„ √’Á∂Õ

Â’apple≈apple ÚËÁ≈ Á∂÷ ’∂ apple≈‹Í»Âª Á≈

‡ØÒ≈ ‹¨√ Ú≈Í√ ÒÀ «◊¡≈ Â∂ ‹ªÁ≈

‘Ø«¬¡≈ ÈÂΔ‹∂ Ìπ◊‰ ÁΔ ËÓ’Δ Á∂

«◊¡≈Õ ¡‹∂ ÁØ ÿø‡∂ ÚΔ È‘ƒ ÏΔÂ∂

√È «’ «Í≥‚ ÙÏΔappleÍπapple Á∂ ¡Â∂

Ò≈◊Ò∂ «Í≥‚ª ÂØ∫ «‹ÓƒÁ≈apple apple≈‹Í»Âª

È∂ «¬’æ·∂ ‘Ø ’∂ ’Ø¬Δ «¬’ ‘˜≈apple ÂØ∫

ÚæË ÒØ’ª È∂ ◊ø‚≈«√¡≈, ÂÒÚ≈appleª,

Ïapple«¤¡ª ¡Â∂ ÏøÁ»’ª È≈Ò ÒÀ√ ‘Ø ’∂

Á«Ò Óπ‘æÒ∂ ¿πμÍapple Ë≈Ú≈ ÏØÒ

«ÁÂ≈, ÍπÒ√ ÁΔ ‡π’ÛΔ ÚΔ «¬È∑ª Á∂

È≈Ò ‘Δ ¡≈¬Δ √ΔÕ «‹‘Û≈ ‘Δ

√≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ̪Ú∂ Ïπæ„≈, Ïæ⁄≈,

‹Ú≈È ‹ª ¡Ωapple √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈

¿πÈ∑ª ÁΔ ÏÛΔ Ï∂apple«‘ÓΔ È≈Ò Úæ‚

‡πæ’ ’ΔÂΔ ¡Â∂ ’¬Δ¡ª ˘ ◊ØÒΔ¡ª

ÚΔ Ó≈appleΔ¡ªÕ Ò◊Ì◊ ÁØ √Ω ÒØ’

‹ıÓƒ ‘ج∂ ¡Â∂ AI Ï‘π ‘Δ ◊øÌΔapple

‹ıÓΔ ‘≈Ò «Úæ⁄ ‘√ÍÂ≈Ò «Úæ⁄

Á≈÷Ò ‘ÈÕ «¬’ ¡Ωapple Á∂ ÁØÚ∂∫ ‘æÊ

Úæ„ «ÁÂ∂, «¬’ ¡Ωapple ÁΔ¡ª

¤≈ÂΔ¡ª Úæ„ «ÁÂΔ¡ª ¡Â∂ «¬’

◊appleÌÚÂΔ ¡Ωapple Á≈ Í∂‡ Í≈Û ’∂ ¿π√

Á≈ Ïæ⁄≈ ÚΔ Ó≈apple «ÁæÂ≈Õ ÈΩ‹Ú≈È

SAMAJOKU

’πÛΔ¡ª È≈Ò ÏÁÎÀÒΔ ’appleÈ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, ‘æÊØ Í≈¬Δ ’ΔÂΔ ¡Â∂

◊øÁ ÓøÁ Ï«’¡≈ «◊¡≈Õ √æÂapple ÚæË

Óπ‘æÒ∂ Á∂ Ó’≈È Â∂ Áπ’≈Ȫ Í»appleΔ Âapple∑ª

¨‘ «ÁæÂ∂ ⁄≈apple Í≥‹ ’≈appleª Â∂ Áapple‹È

ÂØ∫ ÚæË Ó؇apple √≈¬Δ’Ò Î»’ «ÁÂ∂Õ

«¬ÊØ∫ Âæ’ «’ ÍÙ»¡ª ˘ ÚΔ È‘ƒ

Ï÷«Ù¡≈ «◊¡≈Õ ÓΩ’∂ ¿πμÍapple ÒØ’

Á√Á∂ ‘È «’ ÓΩ’∂ Á≈ «ÁzÙ «¬Ú∂∫

«Á÷≈¬Δ «ÁøÁ≈ √Δ «‹Ú∂∫ ’Ø¬Δ Á»‹∂

Á∂Ù ÁΔ ÎΩ‹ ÁπÙÓ‰ Á≈ Úæ‚ Ú愪◊≈

’apple apple‘Δ ‘ØÚ∂Õ ¿πÁØ∫ Áπæ÷ «Úæ⁄ ‘Øapple ÚΔ

Ú≈Ë≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛ ‹Á «¬‘ ◊πø‚∂

¡≈Í‰Δ Ú«‘ÙΔÍπ‰≈ «Á÷≈ apple‘∂ √È

È≈Ò ¡≈¬Δ ÍπÒ√ ’ØÒ ÷Û ’∂ «¬√

√≈apple∂ Óø‹apple ˘ Á∂÷ apple‘Δ √Δ, ÏÒ«’

◊πø«‚¡≈ ˘ Í»appleΔ Âapple∑ª Ù«‘ Á∂ apple‘Δ

√ΔÕ Á«Ò Óπæ‘Ò∂ Á∂ ÿapple ¡Â∂ ¿πÈ∑ª

¡øÁapple «Í¡≈ √Ó≈È «‹Ú∂∫ Ϋapple‹,

‡Δ.ÚΔ, «Ï‹ÒΔ Á∂ Íæ÷∂ Â∂ ‘Øapple √≈apple≈

√Ó≈È ÌøÈ ÂØÛ «ÁÂ≈Õ ÍΔÛÂ

Í«appleÚ≈appleª ’ØÒ ’Ø¬Δ ÚΔ ’æÍÛ≈, ÷≈‰

ÍΔ‰ Ò¬Δ ’πæfi ÚΔ È‘ƒ Ï«⁄¡≈, ÷πÒ∂

¡≈√Ó≈Ȫ ÊæÒ∂ «ÁÈ ’æ‡ apple‘∂ ‘ÈÕ

Ò≈◊Ò∂ «Í≥‚ª ÂØ∫ apple≈ÙÈ ¡≈ «apple‘≈ √ΔÕ

«¬È∑ª ‹≈ÒÓª È∂ ¿π‘ ÚΔ «Í≥‚ «Úæ⁄

¡≈¿π‰Ø appleØ’ «ÁÂ≈ ˛Õ ’Ø¬Δ ÚΔ «’Ëapple∂

Á≈Á Ϋapple¡≈Á≈ È‘ƒ ˛, √apple’≈apple «¬√

Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ¸æÍ Úæ‡Δ ÏÀ·Δ ˛Õ ‹Á

Íπ«Ò√ ¡≈Í‰Δ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Ò◊Δ

ª «‹È∑ª ÒØ’ª Á∂ ÿapple Ï≈apple ÂÏ≈‘

’ΔÂ∂ √È Âª ’∂√ ÚΔ ¿πÈ∑ª ¿πμÍapple ‘Δ

Í≈ «ÁÂ∂Õ ÁØÙΔ¡ª ¿πμÍapple ’جΔ

’≈appleÚ≈¬Δ È‘ƒ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ Ȫ ‘Δ ’جΔ

«◊appleÎÂ≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ÍΔÛª ˘

’Ø¬Δ ÚΔ √apple’≈appleΔ ÓÁÁ ‹ª

Óπ¡≈Ú‹≈ È‘ƒ «Ó«Ò¡≈Õ Óπæ‘Ò∂ «Úæ⁄

‹Á ¡≈◊‹ÈΔ ’apple’∂ ‹Á Ë»¡ª ÎÀÒ

«apple‘≈ √Δ Âª Ò≈◊∂ Á∂ «Í≥‚ Á≈ ·≈’πappleª

Óπø‚≈ ‹Ø «’ ÁÓ∂∫ Á≈ ÓappleΔ˜ √Δ ‹Á

¡≈͉∂ √’»‡apple ¿πμÍapple Óπ‘æÒ∂ Ò≈«◊˙∫

Òøÿ‰ Ò◊≈ ª Ë»¬∂∫ ÁΔ ÒÍ∂‡ «Úæ⁄

¡≈ ’∂ √≈‘ ÒÀ‰ ”⁄ Â’ÒΔÎ ‘؉

’apple’∂ ÁÓ ÂØÛ «◊¡≈Õ «¬‘ ıÏapple

‹Á ¿πμÂapple ÍÃÁ∂Ù Á∂ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÔØ◊Δ

¡«Á«Â¡≈È≈Ê ÁΔ √apple’≈apple ’ØÒ

Í‘πø⁄Δ Âª √apple’≈apple ÚæÒØ∫ Âπappleø «ÏȪ

Á∂appleΔ ’ΔÂΔ¡ª ·≈’πapple Óπø‚∂ Á∂ Í«appleÚ≈apple

˘ √Â≈appleª Òæ÷ appleπͬ∂ Óπ¡≈Ú‹∂ Úæ‹Ø∫ Á∂

«ÁÂ∂Õ Ï≈’Δ ÒØ’ª ÁΔ ’Ø¬Δ √π‰Ú≈¬Δ

È‘ƒ ‘Ø¬Δ ¡‹∂ Âæ’, ’Ø¬Δ Óπ¡≈Ú‹≈

Á∂‰≈ ª Á»apple ÁΔ ◊æÒ ˛Õ

¬∂‚≈ Úæ‚≈ ÿæ¨ÿ≈apple≈

Ú≈Íapple ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á √»Ï∂ Á≈ Óπæ÷

ÓøÂappleΔ ÔØ◊Δ ¡«Á«Â¡≈ È≈Ê ‹ª

’∂∫Áapple Á∂ «’√∂ ÓøÂappleΔ È∂ «¬‘ ◊Ú≈apple≈

È‘ƒ √Ó«fi¡≈ «’ «¬È∑ª Áπæ÷Δ Â∂

Ò≈⁄≈apple ÒØ’ª ÁΔ ‹≈ ’∂ √≈apple ÒÀ Ò¬Δ

‹≈Ú∂ ‹ª ’πæfi ‘ÓÁappleÁΔ Á∂ ’πæfi ÙÏÁ

‘Δ √ªfi∂ ’apple Ò¬∂ ‹ªÁ∂Õ Íapple «¬È∑ª ÁΔ

‹≈‰∂ ÏÒ≈, «¬È∑ª ˘ ª ◊¿»

«‹¿π∫ÁΔ ‹≈◊ÁΔ «Á√‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛

«¬È√≈È È‘ƒÕ «¬√ ÿ´æÿ≈apple∂ Á∂

Ú≈ÍappleÈ ÂØ∫ Ï≈Á Á«Òª È∂ «¬√

√ÏøËΔ √Ø⁄ «Ú⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ

ÓΔ«‡ø◊ ’appleÈΔ ⁄≈‘Δ Âª ÍÃÙ≈√È

ÚæÒØ∫ ¿π‘ ÚΔ È≈ ’appleÈ «ÁÂΔÕ Ï‘≈È≈

«¬‘ Ò≈«¬¡≈ «’ ÓΔ«‡ø◊ ’appleÈ ÁΔ

Âπ‘≈‚∂ Í≈√ ’Ø¬Δ √apple’≈appleΔ ¡≈«◊¡≈

È‘ƒ ˛Õ Á«Ò ‹Ê∂ÏøÁΔ ÌΔÓ ¡≈appleÓΔ

ÚæÒØ∫ ‹Á I Ó¬Δ ˘ ◊ªËΔ Í≈apple «Úæ⁄

Á«Ò ӑª Í≥⁄≈«¬Â √æÁΔ ◊¬Δ ª

Íπ«Ò√ ÚæÒØ∫ «Îapple ¿π‘Δ Ï‘≈È≈ Ò≈ ’∂

ÓΔ«‡ø◊ ¿πÿ≈Û «ÁæÂΔ, «√æ‡∂ Ú‹Ø∫

ÌΔÓ ¡≈appleÓΔ Á∂ Úapple’appleª Â∂ Íπ«Ò√

«Ú⁄’≈apple ’πæfi fiÛÍ ÚΔ ‘Ø¬Δ ¡Â∂

ÌΔÓ ¡≈appleÓΔ Á∂ Â’appleΔÏÈ ⁄≈Ò∑Δ

Úapple’apple «◊ÃÎÂ≈apple ’apple’∂ ¡øÁapple ’apple

«ÁÂ∂ ‹Ø «’ «ÏÒ’πÒ È‹≈«¬˜Õ

BC Ó¬Δ B@AG ˘ ‹Á

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ‹Δ «Í≥‚ ÙÏΔappleÍπapple «Úæ⁄

«¬√ ’ª‚ ÁΔ ıÏapple √≈apple ÒÀ‰ ◊¬Δ

ª ¿π√ Á∂ ÁΩapple∂ ÂØ∫ Ï≈Á ‹Á ÒØ’

¡≈͉∂ ÿappleª ˘ ÓπÛ apple‘∂ √È Âª apple≈‘

«Úæ⁄ ÿ≈ Ò≈ ’∂ ÏÀ·∂ apple≈‹Í»Â

◊πø«‚¡ª È∂ («‹È∑ª «Úæ⁄ Ù∂apple «√øÿ

apple≈‰≈ ‹Ø «’ Óapple‘»Ó ‚≈’» λÒÈ Á∂ÚΔ

Á≈ ’≈ÂÒ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ √Δ) Í≥‹

Á«Ò Ïø«Á¡ª ÁΔ ÏπappleΔ Âapple∑ª Úæ‚

‡πæ’ ’ΔÂΔ ¡Â∂ Í≥‹ ’≈appleª ˘ ¡æ◊ Ò≈

«ÁæÂΔÕ «¬È∑ª ÁØÙΔ¡ª ¿πμÍapple ¡‹∂ Âæ’

’Ø¬Δ ’∂√ Áapple˜ È‘ƒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

¿πÒ‡ ÍΔÛª ˘ Íπ«Ò√ ËÓ’≈ apple‘Δ

˛Õ «¬Ê∂ «¬øŸ Á√‰≈ ÚΔ ‹apple»appleΔ

ωÁ≈ ˛ «’ ÓØÁΔ Â∂ ÔØ◊Δ ÁΔ

Ó≈È«√’Â≈ ’æ‡Û Ó˘Ú≈ÁΔ ˛Õ ◊Àapple

ÏÃ≈‘Ó‰ª È≈Ò ‹Ø Óapple‹Δ ‘Ø¬Δ ‹≈Ú∂

’Ø¬Δ Îapple’ È‘ƒ ÍÀ∫Á≈Õ «¬‘ ª ¤»Â-

¤≈ Â∂ «Ìæ‡ «Úæ⁄ Í»appleΔ Âapple∑ª

«ÚÙÚ≈Ù appleæ÷Á∂ ‘ÈÕ «Ó√≈Ò Á∂ ÂΩapple

Â∂ ‹Á ÔØ◊Δ È∂ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Ï‰ ’∂

√Δ.¡ÀÓ. ‘≈¿»√ apple«‘‰ Ò¬Δ ‹≈‰≈ √Δ

ª ‹≈‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ

«ÈÚ≈√ ˘ Í≥⁄ ◊ø«Ú¡≈ (Ì≈Ú ◊ª Á≈

ÁπæË, Á‘ƒ, «ÿ˙, ◊ØÏapple ¡Â∂ Ó»Âapple

Á≈ ÿØÒ) Á≈ ÍØ⁄≈ Î∂«apple¡≈ Â∂ È≈Ò -

È≈Ò Ú∂Áª Á∂ ÓøÂapple ¿π⁄≈apple ÙπæË ’ΔÂ≈

Î∂apple ¡øÁapple «◊¡≈Õ «¬‘ ¡‚øÏapple «¬√

Ò¬Δ ’ΔÂ≈ «’ Í«‘Ò≈ ¿π√ Ó’≈È

«Úæ⁄ ÓπÒ≈«¬¡ «√øÿ Â∂ ¡«÷Ò∂Ù

Ô≈ÁÚ «Í˙-ÍπæÂapple apple«‘ ¸’∂ √È ‹Ø

«’ Ù»Áapple √È ¡Â∂ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ÚΔ

apple«‘ ¸æ’Δ √Δ ‹Ø «’ ÔØ◊Δ ÁΔ È˜apple

«Úæ⁄ ¡¤»Â √ΔÕ BG ‹»È ˘ ¡æ ‘Δ

‘Ø ◊¬Δ, «¬√ «ÁÈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÔØ◊

Á≈ ’πÙΔÈ◊apple Ù«‘apple Á≈ ÁΩapple≈ √ΔÕ

«¬√ Ù«‘apple ÁΔ¡ª Á«Ò Ï√ÂΔ¡ª

«‹Ú∂∫ ÁΔÈ≈ Íæ‡Δ Â∂ ‘Øapple Ï√ÂΔ¡ª

«Úæ⁄ ÔØ◊Δ √apple’≈apple Á∂ Úapple’appleª ÓπÎÂ

√≈ω, Â∂Ò, √À∫Í» ÿapple-ÿapple Úø‚∂ ¡Â∂

«¬‘ «‘Á≈«¬Â ÚΔ ’ΔÂΔ «’ Âπ‘≈‚∂

’ØÒØ∫ ÏÛ≈ ÓπÙ’ ¡≈¿π∫Á≈ ˛ «¬√

’apple’∂ Âπ√ƒ È‘≈ ËØ ’∂ ’≈ÈÎappleø√ «Úæ⁄

¡≈¿π‰≈Õ Ù«‘apple «Úæ⁄ ¡À√Δ¡ª

Ï√ÂΔ¡ª AEI ‘È ÷apple⁄≈ «’øÈ≈

‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ ÂØ∫ Úæ‚Δ

Ï∂«¬‹ÂΔ Â∂ ÈÎapple Á«Ò √Ó≈‹

ÍÃÂΔ ’Δ ‘Ø √’ÁΔ ˛?

√‘≈appleÈÍπapple «Ú÷∂ ‘Ø¬Δ «¬√

¡ÂΔ «ÿÈΩ‰∂ ’ª‚ «ÚappleπË Á∂Ù Ìapple

«Úæ⁄ Á«Ò √Ó≈‹ ¡øÁapple ‹ÏappleÁ√

appleØÙ Á∂÷‰ ˘ «Ó«Ò¡≈ ˛Õ Á∂Ù Ìapple

«Úæ⁄ ËappleÈ∂, Óπ‹≈‘apple∂ Â∂ ◊ØÙ‡Δ¡ª

‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ «¬√

appleØÙ Â∂ ‹ØÙ ˘ Á∂Ù ¡øÁapple ¡øÏ∂‚’apple

¡øÁØÒÈ È≈Ò ‹πÛ∂ ÒØ’ª È∂ ÓØ‘apple∂ ‘Ø

’∂ √∂Ë Â∂ ¡◊Ú≈¬Δ «ÁæÂΔ Â∂ Ì≈appleÂ

Á≈ Á«Ò ÚΔ ‘π‰ ¡øÏ∂‚’apple

¡øÁØÒÈ ˘ √Ófi‰ Ò◊ «Í¡≈ ˛Õ

«‹Ê∂ ÒØ’ª È∂ ‹Ò√∂-‹¨√ Â∂ ËappleÈ∂

«ÁÂ∂ ‘È ¿πÊ∂ È≈Ò ¡øÏ∂‚’apple

¡øÁ∂ÒÈ ÍÃÂΔ ¡≈¬Δ ‹≈◊appleπ’Â≈

’apple’∂ ÒØ’ª È∂ «ÚappleØË ¡Â∂ «‘øÁ» ËappleÓ

Á≈ «Â¡≈◊ ’appleÈ≈ ÚΔ Ùπapple» ’apple «ÁÂ≈

˛Õ ¿πÈ∑ª Á≈ Óøȉ≈ ˛ ¡√ƒ «¬√

ËappleÓ «Úæ⁄ «’¿π∫ apple‘Δ¬∂ «‹‘Û≈ √≈˘

«¬È√≈È Óøȉ Ò¬Δ ÚΔ «Â¡≈apple

È‘ƒ ˛Õ «¬√ ÁΔ Â≈‹≈ «Ó√≈Ò AH

Ó¬Δ ˘ √‘≈appleÈÍπapple «‹Ò∂ Á∂ «ÂøÈ

«Í≥‚ª Á∂ AH@ Í«appleÚ≈appleª È∂ «‘øÁ»

ËappleÓ ˘ ‘Ó∂Ù≈ Ò¬Δ «Â¡≈◊ ’∂ ÏπæË

ËæÓ ¡ÍÈ≈ «Ò¡≈ ˛Õ BA Ó¬Δ B@AG

˘ «ÁæÒΔ Á∂ ‹øÂapple-ÓøÂapple «Ú÷∂ ‘ج∂

«ÚÙ≈Ò Á«Ò √Ó∂ÒÈ «Úæ⁄ ‘˜≈appleª

‘Δ Á«Òª È∂ «‘øÁ» ËappleÓ Á∂ «⁄øÈ

Úæ‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ◊π‡ª ¿πμÍapple ÏøÈ∂ ‘جΔ

Ò≈Ò appleø◊ Á∂ ’ø◊‰∂ «‹‘∂ ’‡≈ «ÁÂ∂

¡Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ÏØËΔ ¡ÀÒ≈È

«ÁÂ≈Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ’ÁΔ «’√∂

Óπ√ÒÓ≈È ‘π’Óapple≈È È∂ «‘øÁ»¡ª Á∂

‹ø‹» Ó‰≈ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò Ëæ’∂ È≈Ò

´‘≈¬∂ √ÈÕ Á«Òª È∂ «‹‘Û∂ Ò≈Ò

appleø◊ Á∂ ’ø◊‰∂ «‹‘∂ ¡≈Í‰Δ ÷π√Δ

È≈Ò ’‡≈¬∂ ‘È ¿π‘ ̪Ú∂ Ó‰ª «Úæ⁄

È≈ √‘Δ Íapple Ï‘π √≈apple∂ √∂appleª «Úæ⁄

‹apple»apple √ÈÕ √‘≈appleÈÍπapple Á∂

«¬√ Á∂ ‘ج∂ «¬√ ¡«È¡≈¬∂ «ÚappleπË

Á∂Ù ¡øÁapple ʪ-ʪ appleØ√ Óπ‹≈‘apple∂ ‘ج∂

‘ÈÕ «‹Ú∂∫ ‹ÒøËapple, ¡«ÓÃÂ√apple,

Î◊Ú≈Û≈, ´«Ë¡≈‰≈, Ó∂apple·,

Óπapple≈Á≈Ï≈Á, ◊≈‹Δ¡≈Ï≈Á, ’≈ÈÍπapple,

ÏøϬΔ, È≈◊Íπapple, ˛Áapple≈Ï≈Á, «ÁæÒΔ

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÌÚÈ ¡◊∂Õ √Ì ÂØ∫ Ú‚≈

Ì≈apple≈ Óπ‹≈‘apple≈ Ó‘ªapple≈Ù‡apple Á∂ Ù«‘apple

¡«‘ÓÁ È◊apple «Ú÷∂ AG Ó¬Δ ˘

‘Ø«¬¡≈ «‹√ «Úæ⁄ ÈΩ Òæ÷ ÒØ’ª Á≈

«¬’æ· Ú∂÷‰ «Úæ⁄ ¡≈«¬¡≈Õ ÔØ◊Δ

¡«Á«Â¡≈ È≈Ê Á∂ Óπapple≈Á≈Ï≈Á ÁΩapple∂

ÁΩapple≈È ÔØ◊Δ ˘ ‘˜≈appleª ÒØ’ª È∂

’≈ÒΔ¡ª fiø‚Δ¡ª «Á÷≈¬Δ¡ª ¡Â∂

Í≥‹ √Ω ÒØ’ª È∂ «◊ÃÎÂ≈appleΔ «ÁæÂΔÕ √Ì

ÂØ∫ ¡Òæ◊ ¡Â∂ Ó‘æÂÚÍ»appleÈ appleØ√

«¬’æ· BA Ó¬Δ B@AG ˘ “ÌΔÓ

¡≈appleÓΔ” ÚæÒØ∫ ¡À‚ÚØ’∂‡ ⁄øÁapple Ù∂÷apple

¡≈‹≈Á “apple≈Ú‰” ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

«ÁæÒΔ Á∂ ‹øÂapple ÓøÂapple «Ú÷∂ ‘Ø«¬¡≈Õ

«‹√ «Ú⁄ Á∂Ù Ìapple Á∂ ’ØÈ∂-’ØÈ∂ «Úæ⁄Ø∫

ÒØ’ Òæ÷ª ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ

‘ج∂Õ ÒØ’ª Á∂ ‘æʪ «Úæ⁄ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple Â∂ ÂÊ≈◊ ÏπæË ¡Â∂ ÈΔÒ∂

appleø◊ Á∂ fiø‚∂ «‹√ «Ú⁄ ËappleÓ ⁄’apple

ÙπÙØ«Ì √Δ ¸æ’∂ ‘ج∂ √ÈÕ È≈‘apple∂ Ò◊

apple‘∂ √È Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple Â∂

Ì◊Ú≈È ÏπæË ÁΔ ‹ÀÕ ÓØÁΔ, ÔØ◊Δ

ÓπappleÁ≈Ï≈Á ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á

ÓπappleÁ≈Ï≈Á ¡Â∂ ’¬Δ ‘Øapple ÷≈Û’»

«’√Ó Á∂ È≈‘apple∂ ÚΔ ◊»ø‹ apple‘∂ √ÈÕ

ÈÀÙÈÒ Á√Â’ ‡Δ.ÚΔ ¡Èπ√≈apple

⁄≈apple ÂØ∫ Í≥‹ Òæ÷ ÒØ’ «¬√ appleØ√

«Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ «¬√ appleØ√ «¬’æ·

˘ ’Úapple ’appleÈ Ò¬Δ «ÚÁ∂ÙΔ

ÓΔ‚Δ¡ª ª ‘≈˜apple √Δ Íapple Ì≈appleÂΔ

ÓΔ‚Δ¡≈ ◊Àapple ‘≈˜apple √ΔÕ Ù≈«¬Á

¿π√ È∂ ÓØÁΔ Á∂ ‚apple ’≈appleÈ

Ï≈¬Δ’≈‡ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ÚÀ√∂

ÚΔ ¡æ‹ ’Ò Ì≈appleÂΔ «Ï‹Ò≈¬Δ¡≈

ÓΔ‚Δ¡≈ Â∂ «ÍÃø‡ ÓΔ‚Δ¡≈ «Úæ⁄

¿π‘Δ ’πæfi ¤≈«¬¡≈ ‘πøÁ≈ ˛ ‹Ø

√apple’≈apple ⁄≈‘πøÁΔ ˛Õ «¬’

Âapple∑ª È≈Ò Á∂Ù «Úæ⁄ ¡‰

¡ÀÒ≈¬Δ ¡ÀÓapple‹À∫√Δ «‹‘Δ

‘Δ Òæ◊Δ ‘Ø¬Δ ˛Õ «¬√

«¬’æ· «Úæ⁄ Óø◊ ’ΔÂΔ

◊¬Δ «’ √‘≈appleÈÍπapple Á∂

’ª‚ «Úæ⁄ ÍΔÛ ‘apple∂’

Í«appleÚ≈apple ˘ Íæ⁄Δ-Íæ⁄Δ

Òæ÷ appleπͬ∂ Óπ¡≈Ú‹∂ Úæ‹Ø∫

«ÁÂ∂ ‹≈‰, «‹È∑ª ÒØ’ª

¿πμÍapple È‹≈«¬‹ ’∂√ Í≈¬∂

‘È ¿π‘ Ú≈Í√ Ò¬∂ ‹≈‰

¡Â∂ «‹‘Û∂ ‹∂Ò∑ª «Úæ⁄

‘È ¿πÈ∑ª ˘ ‹ÒÁΔ «apple‘≈

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ÁØÙΔ¡ª

¿πμÍapple ¡ÀÎ.¡≈apple.¡≈¬Δ

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

Áapple˜ ’apple’∂ ¿πÈ∑ª ˘ ÂπappleøÂ

«◊ÃÎÂ≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ¡≈«ÁÕ

ÏΔ.‹∂.ÍΔ ÁΔ «¬√

ÓøÈ»Ú≈ÁΔ √apple’≈apple ˘ ‘π‰ √Ófi

ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ ‹Ø ’πfi ¿π‘

⁄≈‘πøÁ∂ ‘È ¿π‘ ’πæfi ‘π‰ ÒØ’ª È∂

‘؉ È‘ƒ Á∂‰≈Õ «¬È∑ª ÁΔ¡ª

’ÓΔÈΔ¡ª ⁄≈Òª Á≈ √Óª ‘π‰ Òøÿ

«◊¡≈ ˛, ÒØ’ ‘π‰ ‹≈◊ ¸æ’∂ ‘ÈÕ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple È∂ «’‘≈ √Δ

““ «‘øÁ» ÏΩÈ∂ ÒØ’ª Á≈ √Ó»‘ ˛, «¬‘

ÎΩ‹Δ ÌappleÂΔ Á∂ ’≈ÏÒ È‘ƒ ‘È””

«¬‘ ÒØ’ ÷πÁ ÒÛ «ÌÛ È‘ƒ √’Á∂

«√appleÎ ’ØfiΔ¡ª ⁄≈Òª ‘Δ ⁄Ò √’Á∂

‘ÈÕ ¡◊apple Á»‹∂ ÒØ’ ÷≈√ ’apple’∂

Á«Ò ÒØ’ «¬È∑ª ÷≈Âapple ÒÛÈ≈

ÓappleÈ≈ ¡Â∂ «¬È∑ª Á∂ ËappleÓ ÂØ∫

«’È≈apple≈ ’apple ÒÀ‰ ª «¬È∑ª ÁΔ Î»’

«ÁȪ «Úæ⁄ ‘Δ «È’Ò ‹≈Ú∂◊ΔÕ

«¬‘ ÒØ’ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ˘

ÒÛ≈-«ÌÛ≈ ’∂ ¡≈͉≈ ¿πμ¨

‘Ó∂Ù≈ ‘Δ «√æË≈ apple÷Á∂ ¡≈¬∂ ‘ÈÕ

«‹Ú∂∫ ¡æ‹ Á∂Ù Ìapple «Úæ⁄ «¬√

«È’øÓ∂ Ò≈‰∂ È∂ Ì≈appleΔ Á«‘ÙÂ

Í≈¬Δ ‘Ø¬Δ ˛ ¡Â∂ Á∂Ù ˘

÷≈È≈‹ø◊Δ ÚæÒ ˘ Ëæ’ «apple‘≈ ˛,

‘π‰ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ˛ «¬√ ÁÀ∫ ˘

·æÒ‰≈ Ï‘π ‹apple»appleΔ ˛Õ «¬’æÒΔ-

«¬’æÒΔ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ ’Ø¬Δ ÚΔ

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á Á∂ «¬√ apple≈’ÙÙ Á≈

Óπ’≈ÏÒ≈ È‘ƒ ’apple √’ÁΔÕ ¡◊apple

√≈appleΔ¡ª ‘Δ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª È∂

¡≈͉≈ Ì«Úæ÷ √πappleæ«÷¡Â ’appleÈ≈ ˛

ª «¬È∑ª √≈«apple¡ª ˘ «¬’ ‹πæ‡ ‘Ø

’∂ ¡Â∂ Á»‹∂ ‘Øapple ÚΔ ¡◊ª‘ ÚË»

ÒØ’ª ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ÓÀÁ≈È «Úæ⁄

«ÈÂappleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛, «¬√ Âapple∑ª

«¬’ Әϻ «Ëapple ¿π√apple √’ÁΔ ˛Õ

ÚappleÈ≈ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á Á≈ «¬‘ Ìπæ÷≈

Ï«◊¡≈Û √≈«apple¡ª ˘ «¬’-«¬’

’apple’∂ ‘‹Ó ’apple ‹≈Ú∂◊≈Õ

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÂØ∫....

«Í¡≈apple «Ú‘±‰∂ ÒØ’≈∫ Á≈ ’Δ ‹ΔÚÈ ‘À,

«ÏÈ≈∫ «Ó·≈√Ø∫ Áμ√Ø «’√ ’ßÓ ◊ßÈ≈ ¬∂

&&

«◊μ«Ò¡≈∫ ’∂√≈∫ 鱧 ¤ß«‚¡≈ ‹Á Â∞√≈∫

«‚μ◊ ͬ∂ ‘Δapple∂ ‘˜≈apple≈∫ ¯appleÙ ”Â∂,

&&

Óapple È‘Δ∫ √’Á≈ ‹Ø ‹ΔÚÈ Ú≈√Â∂

‹Δ‰ Á≈ ÚΔ ¿∞√ 鱧 ’Ø¬Δ ‘μ’ È‘Δ∫

&&

ÓappleÈ Ï‘≈Áapple, ‹ΔÚÈ Á∂ «Úμ⁄ «¬μ’ Ú∂apple≈∫,

Íapple ’≈«¬apple Â≈∫ ÍÒ ÍÒ «Íμ¤Ø∫ ÓappleÁ∂ È∂Õ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

¡ßÏ∂Á’apple ÁΔ ...

apple≈¬∂Í∞apple «Úμ⁄ ¡ßÏ∂Á’apple Ó«‘Ó≈

Ò¬Δ ¡ΩappleÂ≈∫ ÚμÒØ∫ ’ÒÙ Ô≈Âapple≈

’μ„Δ ◊¬ΔÕ ‘ȱÓ≈È ⁄≈ÒΔ√≈ ÁΔ

Âapple∑≈∫ ÌΔÓ ⁄≈ÒΔ√≈ ÚΔ apple⁄ «ÁμÂΔ

‘À Õ ‚≈. ¡ßÏ∂Á’apple È∂ Ï∞μ ͱ‹≈ ¡Â∂

«Ú¡’ÂΔ Í±‹≈ Á≈ ‚‡Ú≈∫ «ÚappleØË

’ΔÂ≈, Íapple ¡√Δ∫ ‚≈. ¡ßÏ∂Á’apple Á∂

«√Ë≈∫Â≈∫ Á∂ ¿∞Ò‡ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘≈∫

Ì≈apple ¡ßÁapple ’¬Δ Ê≈Ú≈∫ ”Â∂

È≈‹≈«¬˜ ’Ϙ≈ ’appleÈ Ò¬Δ

¡ßÏ∂Á’apple Á∂ Ï∞μ Á≈ √‘≈apple≈ «Ò¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡ßÏ∂Á’appleÚ≈Á «Úμ⁄

Ó±appleÂΔ Í±‹≈ ‹≈∫ «‘ßÁ±’appleÈ Ò¬Δ ’جΔ

Ê≈∫ È‘Δ∫ ‘À, Íapple «Îapple ÚΔ ËÛμÒ∂ È≈Ò

‘Ø «apple‘≈ ‘À, ’Δ «¬‘ «√apple¯ «¬Â¯≈’

‘À? ‹∂’apple ¡√Δ∫ √ÚÀ ÍÛ⁄ØÒ ’apple’∂

√‘Δ «Èapple‰≈ È≈ «Ò¡≈ Â≈∫ √≈‚∂

Ó‘≈∫Í∞appleÙ≈∫ ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ‘≈ÙΔ¬∂

”Â∂ Ëμ’ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

08/06/2017

21


22 08/06/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‚≈.¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ √≈Ò≈È≈ ‹ÀÔßÂΔ √ßÏßËΔ Ïapple«ÓßÿÓ ”⁄ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ √Ó≈◊Ó ¡≈ÔØ«‹Â

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Ì≈appleÂΔ

√ß«ÚË≈È Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈ ¡Â∂ Á«ÒÂ

√Ó≈‹ Á∂ ÒØ’≈∫ Á∂ apple«‘Ïapple ‚≈. ÌΔÓ

apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ √≈Ò≈È≈

‹ÀÔßÂΔ √ßÏßËΔ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Ù«‘apple

Ïapple«ÓßÿÓ ”⁄ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ √Ó≈◊Ó

Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ √Ó≈◊Ó

”⁄ «Ï‹∂∫Áapple «√ßÿ ¡≈¬Δ .ÍΔ.¡Àμ√. ,

¬∂.‚Δ.‹Δ. √∂Ú≈ Ó∞’ , ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù

Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂,

«‹È∑≈∫ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ √‘≈appleÈÍ∞apple

”⁄ Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ ÒØ’ ¿∞Íapple

ÔØ◊Δ È≈Ê ÁΔ ‹È√ßÿΔ √apple’≈apple

ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ¡‰ÓÈ∞μ÷Δ

ÂÙμÁÁ ÁΔ √÷ ÙÏÁª ”⁄ «ÈßÁ≈

’ΔÂΔ ¡Â∂ Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ ¿∞’Â

‹È±ßÈΔ ’≈∫‚ ”⁄ Ó≈apple∂ ◊¬∂ ÒØ’≈∫ Á≈

ÔØ◊Δ È≈Ê ¡Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple ȱß

«‹ßÓ∂Ú≈apple Áμ«√¡≈, «‹È∑≈∫

√‘≈appleÈÍ∞apple ’≈∫‚ ”⁄ Á«ÒÂ≈∫ Á∂

‘μ’≈∫, ¡«Ë’≈apple≈∫ ¡Â∂ ‹≈È-Ó≈Ò

ÁΔ appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ √Ó∂∫ «√apple ÒØÛΔ∫Á∂

√÷ ’ÁÓ È≈ ⁄∞μ’‰ Ò¬Δ

«‹ßÓ∂Ú≈apple Áμ«√¡≈Õ ¿∞’ √Ó≈◊Ó

ÓΩ’∂ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ

Ú±ÒÚapple‘∫À͇È, ‚≈.¡ßÏ∂‚’apple «ÓÙÈ

√∞√≈«¬‡Δ ÏÀμ‚ÎØapple‚, ‚≈.¡ßÏ∂‚’apple

«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ «ÓÙÈ Òß‚È, ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄apple ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ

Ïapple«ÓßÿÓ, Ï∞μË ËßÓ≈ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ

√≈¿±Ê≈Ò, «¬ß‚Δ¡È Úapple’apple

¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ, Âapple’ÙΔÒ √∞√≈«¬‡Δ

¡Â∂ ¡ßÏ∂‚’apple ’Ò⁄appleÒ ¡À∫‚

ÚÀÒÎ∂¡apple √∞√≈«¬‡Δ ◊Ò≈√◊Ø ¡≈«Á

Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ¡≈ÔØ«‹Â ¿∞’Â

ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ ‚≈.¡ßÏ∂‚’apple ‹ÀÔßÂΔ

√Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È √Ó≈◊Ó ”⁄ Í‘πø⁄∂

Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È≈∫, Ó«‘Ó≈È≈∫, «ÚÙ∂Ù

Ó«‘Ó≈È≈∫ Â∂ ¡ßÏ∂‚’appleΔ «⁄ßÂ’≈∫ È∂

‚≈.¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ Â√ÚΔapple Â∂

ÙappleË≈ È≈Ò Î∞μÒ ¡apple«Í ’apple«Á¡≈∫

¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡Ë±apple∂ √∞Í«È¡≈∫ È±ß Í±apple≈

’appleÈ Á≈ √ß’ÒÍ «Ò¡≈Õ √Ó≈◊Ó

ÓΩ’∂ ÙzΔ Ó‘≈Ò≈˙ ‹Δ, ÌßÂ∂

¡ÌΔÍÙÈØ, ‚≈.‘appleΔÙ ÓÒ‘ØÂapple≈,

ÏÈ≈apple√Δ «√ß„≈, ÓÈ‹Δ ‹μ√Δ,

◊ØÂÓ ⁄μ’appleÚappleÂΔ, ◊∞apple«Á¡≈Ò

√Ø∫ËΔ, «ÏÙÈ Á≈√ ÏÀ∫√, appleÂÈ Ò≈Ò

√≈∫ÍÒ≈, Á∂ϱ apple≈Ó ¡Â∂ appleÚΔ ’∞Ó≈apple

Â∂ Â≈apple≈ «√ßÿ “Â≈apple≈” ¡≈«Á È∂

«’‘≈ «’ ¡√Δ∫ Â≈∫ ‘Δ ‚≈.¡ßÏ∂‚’apple

‹Δ Á∂ √μ⁄∂ √ͱ ¡÷Ú≈ √’Á∂ ‘≈∫

‹∂ ¡√Δ∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ͱapple«È¡≈∫ Â∂ ⁄ÒÁ∂

‘ج∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ √∞ÍÈ∂ √≈’≈apple ’appleÈ

Ò¬Δ ÓȱßÚ≈ÁΔ Â≈’Â È±ß ÍÀapple≈∫ ÂØ∫

¿∞÷≈ÛÈ Ò¬Δ Òμ’ ÏßÈ «’ ÓÀÁ≈È

”⁄ ¡≈«¬¡≈ ‹≈¬∂Õ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

Ï∞«Ë√‡ ¡≈apple◊∂È≈¬Δ‹∂ÙÈ ÚÒØ∫

A@ Óß◊≈∫ Á≈ ÓÂ≈ ÚΔ Í≈√ ’ΔÂ≈

«◊¡≈, «‹√ 鱧 ÁΩÒÂ≈∫ Ï≈ÒΔ È∂

ÍÛ∑ ’∂ √∞‰≈«¬¡≈ Â∂ ‘≈˜apple ÒØ’≈∫

È∂ √«‘ÓÂΔ «ÁμÂΔÕ √Ó≈◊Ó ”⁄

Ô±.ÍΔ. ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ”⁄ ‘Ø apple‘∂

Á«Ò ¡μ«Â¡≈⁄≈apple≈∫ ÁΔ ’appleÛ∂

ÙÏÁª ”⁄ «ÈßÁ≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂

ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 √÷ √‹≈Úª Á∂‰ ÁΔ

Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ √Ó≈◊Ó ”⁄

Ù≈ÓÒ Ï∞Ò≈«apple¡≈∫ È∂ √‘≈appleÈÍ∞apple

¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ”⁄ ÓÈ∞ßÚ≈ÁΔ¡≈∫

Á∂ ˜∞ÒÓ Á≈ «Ù’≈apple ‘ج∂ ÒØ’≈∫

鱧 ÒØÛΔ∫ÁΔ Ó∞¡≈Ú˜≈ Á∂‰ ÁΔ

Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ¿∞’Â

√Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È ÒØ’ ◊≈«¬’

‹√«ÚßÁapple ‹μ√Δ È∂

‚≈.¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ Ó«‘Ó≈ ”⁄

Ë≈apple«Ó’ ◊Δ Í∂Ù ’ΔÂ∂Õ

¡ßÏ∂‚’apple «⁄ßÂ’ Á«ÚßÁapple

⁄ßÁapple È∂ Óß⁄ √ß⁄≈ÒÈ ÁΔ

«‹ßÓ∂Ú≈appleΔ

Ï≈÷±ÏΔ

«ÈÌ≈¬ΔÕ √Ó≈◊Ó Á∂ ¡ß √Ó∂∫

√Ó≈◊Ó Á∂ ÍzÏßË’ Â∂ √ß√Ê≈ Á∂

ÍzË≈È ◊∞appleÁ«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple È∂

√Ó≈◊Ó ”⁄ √«‘ÔØ◊ Á∂‰ Ò¬Δ

√ß√Ê≈Ú≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ

Ï√Í≈ √ÍØapple‡apple Ô± ’∂ Â∂ ‘Øapple Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª «ÓÙÈappleΔ Ë≈apple«Ó’ Â∂ √Ó≈«‹’ √ß√Ê≈Ú≈∫

ÚÒØ∫ ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ Â∂ √‘≈appleÈÍ∞apple ’≈∫‚ Á∂ «ÚappleØË ”⁄ Òß‚È «Úμ⁄ Ì≈appleΔ Óπ‹≈‘apple≈

Òø‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Ï√Í≈

√ÍØapple‡apple Ô± ’∂ Â∂ ‘Øapple Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª

«ÓÙÈappleΔ Ë≈apple«Ó’ Â∂ √Ó≈«‹’

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÚÒØ ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ Â∂

√‘≈appleÈÍ∞apple ’≈∫‚ Á∂ «ÚappleØË ”⁄ Òß‚È

«Úμ⁄ ÌappleÓ≈∫ Ó∞‹≈‘apple≈.... Ì≈appleÂ

«Úμ⁄ ÓȱßÚ≈ÁΔ √apple’≈apple≈∫ ’∂∫Áapple Â∂

apple≈‹≈∫ «Úμ⁄ ‹Ø ¡≈apple ¡À√ ¡À√ Á∂

«¬Ù≈apple∂ Â∂ Ì≈apple ÁΔ ◊appleΔÏ ‹ÈÂ≈

Á≈ ÿ≈‰ ’appleÈ «Úμ⁄ Òμ◊Δ¡ª

‘Ø¬Δ¡ª ‘È ...‹Ø ‘apple ◊ÒΔ Ó∞‘μÒ∂

√‘≈appleÈÍ∞apple ’≈∫‚ appleØ‹ Úapple «apple‘≈ ‘À

Â∂ «Ú’≈¿± ÓΔ‚Δ¡≈ ⁄∞μÍ ‘À...Ì≈appleÂ

Á≈ ‹Ø Ì◊Ú≈’apple‰ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À...Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È È±ß ÷Âapple≈ ÍÀÁ≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À...‹≈ÂÍ≈ ÁΔ¡ª ‹Û≈∫

Ӌϱ ’ΔÂΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª

‘È...ÓØÁΔ √apple’≈apple Â∂ ÔØ◊Δ √apple’≈apple

ÁΔ «ÓÒΔÌ∞◊ È≈Ò ‹Ø ¡μ«Â¡≈⁄≈apple

√≈‚∂ √Ó≈‹ Â∂ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À..«¬√ √≈apple∂ «√√‡Ó Á∂ «÷Ò≈Î A

‹±È 鱧 «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ¡ª Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡ª √ß√Ê≈Úª È∂ Ï√Í≈ √ÍØapple‡apple

Ô± ’∂ Á∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È≈Ò «ÓÒ ’∂

Òß‚È «Úμ⁄ Ì≈appleÂΔ Á±Â≈Ú≈√ Á∂

√≈‘Ó‰∂ Ó∞‹≈‘apple≈ ’ΔÂ≈ Â∂ ‘Ø apple‘∂

√≈apple∂ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple≈∫ Á∂ «÷Ò≈Î

ÓÀÓØappleß‚Ó ÚΔ «ÁμÂ≈ «◊¡≈... «¬√ appleØ√

ÍzÁappleÙÈ «Úμ⁄ Í‘∞ß⁄∂ √≈apple∂ √≈ÊΔ¡ª

Á≈ ÷≈√’apple «ÓÙÈappleΔ Ò∂‚Δ‹ Á≈

Ï√Í≈ √ÍØapple‡apple Ô± ’∂ ËßÈÚ≈Á ’appleÁ≈

‘À...


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

OP BLUESTAR ANNIVERSARY :

Akal Takht jathedar faces

08/06/2017

Amritsari Sookhi Dal

23

protest during his ‘sandesh’

Flanked by radical leaders Simranjit

Singh Mann (left) and Baljit Singh

Daduwal, parallel jathedar appointed by

the Sarbat Khalsa Dhian Singh Mand

addressing the gathering on the 33rd

anniversary of Op Bluestar in front of the

Akal Takht at the Golden Temple in

Amritsar on Tuesday.

Five MP farmers die

in police firing; CM

orders judicial probe

Mandsaur (Madhya Pradesh ) :

Five farmers were killed and

several others injured on

Tuesday in Mandsaur district of

Madhya Pradesh as police

opened fire on peasants who

indulged in violence and pelted

police with stones.

Chief Minister Shivraj Singh

Chouhan ordered a judicial

probe after holding

a meeting with senior

civil and police

officers. Mandsaur

city and Piplya

Mandi area were

put under curfew

after violence. The

state government

also announced Rs

10 lakh compensation to the kin

of each of the killed farmers.

Rashtriya Kisan Mazdoor

Sangh Chairman Shivkumar

Sharma identified the dead as

Bablu Patidar, Sarender Patidar,

Kanhaiya, Satyanarayan, and

Akhilesh, who is said to be a college

student. After the police firing,

protestors became more violent

and set a number of vehicles

afire. Even though authorities

clamped a curfew in the area,

PASSES OFF PEACEFULLY Barring pro-Khalistan

slogans by radicals, no untoward incident reported

Amritsar : There was

ruckus at the Golden Temple on

Tuesday morning when Akal

Takht jathedar Giani Gurbachan

Singh faced protests and pro-

Khalistan slogans from radical

Sikhs in the gathering as he

delivered his annual sandesh

(message) on the 33rd anniversary

of Operation Bluestar at

Akal Takht.

As soon as Giani Gurbachan

Singh began his address, slogans

against him and pro

Khalistan were raised. Dhian

Singh Mand, the acting jathedar

appointed by radical groups

during the Sarbat Khalsa (a religio-political

congregation of

Sikhs) in 2015, and SAD

(Amritsar) chief Simranjit

Singh Mann wanted to address

the gathering. The Shiromani

Gurdwara Parbandhak

Committee (SGPC) denied

them the public address system

so a supporter of Mand broke a

speaker at the Akal Takht, the

supreme temporal seat of the

Sikhs. Later, Mand’s supporters

made arrangements and he read

out the message in front of the

Akal Takht in the

presence of Mann

and Baljit Singh

Daduwal, who was

appointed acting

jathedar of the Takht

Damdama Sahib by

the radical Sikhs in

2016.

As Mand read out

his sandesh, pro-

Khalistani slogans

were raised. “Nobody

has come here to listen

to Giani

Gurbachan Singh. He

has lost our trust. This

is why there were

protests. We need to

remove him.”

mobs of protestors were on the

roads indulging in arson.

ssChouhan blamed the Congress

for the violence by farmers while

Congress state unit President

Arun Yadav and Leader of

Opposition Ajay Singh dubbed it

as failure of the government. The

Congress said it has formed a

panel of MLAs to probe the

Mandsaur violence.

Earlier,

Home Minister

Bhupendra Singh

told reporters that

not the police but

anti-social elements

who mingled

with the

crowds opened

fire at the farmers, who are

demanding loan waiver and fair

prices for their produce.

However, eyewitnesses said a

clash between the police and

farmers was followed by stonepelting

from both sides and firing

by the police. "Police had to open

fire around 2 p.m. to control agitated

farmers, killing two farmers

and injuring several others,"

Ujjain Divisional Commissioner

B.M. Ojha earlier told IANS.

Deuba returns as

A

mritsari Sookhi Daal is a traditional Punjabi recipe.

This lentil recipe is cooked on special occasions like

weddings, celebrations and parties and is also a part

of the regular table fare. It is a quick recipe which pairs well

with chapati, naan and paratha and can also be tried with

various rice dishes.

• 1 cup soaked moong dal

• 1 tablespoon ghee

• 1 medium sliced onion

• 1 chopped tomato

• 3 cup Water

INGREDIENTS

• 1 teaspoon salt

• 1 teaspoon cumin seeds

• 1 inch ginger

• 1 pinch asafoetida

How to make Amritsari Sookhi Dal

Step 1

Add dal, three cups of

water, salt, turmeric powder

and half the ginger in a pan.

Bring it to boil on rapid heat,

then simmer till it's done.

Step 2

In another pan, prepare the

tempering. Heat ghee and add

asafoetida, cumin seeds,

chopped onion and saute till

onion is brown. Add the

remaining ginger, chopped

tomatoes and saute for few

minutes.

Step 3

Add chilli powder and

saute until the ghee starts leaving

the pan. Strain the dal and

add to the tempering. Stir fry

and transfer into a serving

dish.

Step 4

Garnish with coriander and

serve hot with chapati.

Nepal PM – after 12 years

Kathmandu : Nepali votes against him. Two Madhesbased

lenging

Congress President Sher

political parties also extend-

phase.

Bahadur Deuba was on Tuesday ed their support after reaching an Apart from

elected the new Prime Minister agreement with him and outgoing holding the

of Nepal — returning to the post PM Pushpa Kamal Dahal second and final

12 years after he was removed

from the post by then King

Gyanendra.

Immediately after his election,

he said his priorities would

be holding the local elections

and the constitution's implementation.

On foreign policy, he said

'Prachanda', but ruled out joining

the government.

Deuba's victory was a foregone

conclusion as none of the

political parties fielded a candidate

against him. On May 24,

then Prime Minister Prachanda

had announced his resignation, in

phase of local elections

on June 28,

Deuba's other immediate

priorities are to take

confidence of the Madhesi

parties in the constitution implementation

process, bringing them

on board in the local elections

he will maintain good relations keeping with his agreement with and holding other two elections

and moral ground intact, as per

with both India and China. the Nepali Congress, which had — provincial and parliamentary

the understanding reached with

He had, while presenting his propped up his coalition government

since last August. The two ple family, Deuba, who hails

— later this year. Born in a sim-

Nepali Congress, I am supporting

the candidacy of Deuba."

candidacy, said he will honestly

work for implementation of the parties had agreed that their from the country's far west, is a

"Support by the outgoing PM

new constitution, and will brace respective leaders would lead the well-respected leader for his participation

in the struggle for

to another incoming Prime

his political acumen to address the government on a rotational basis

Minister is probably a rare incident

in world's history," he

grievances of the Madhesis and where Prachanda would take the restoring democracy in Nepal.

other outstanding political issues. first nine months and the remaining

nine would be of Deuba. for surrendering democracy the election, CPN(UML)

He was, however, criticised added. In his statement prior to

Seventy-year-old Deuba, who was

elected for his fourth stint as Deuba, who will be the 40th twice to the royal palace which Chairman — and a former

Premier exactly a week short of Prime Minister of Nepal, faces a removed him most unceremoniously

in 2007, labelling him ed that all sides came to an

Premier — K.P. Sharma Oli stat-

his 71st birthday, received wide huge domestic political challenge

but foreign policy is more "incompetent", after the Maoists understanding for pursuing the

political support during the voting

in parliament. Of the total 593 settled as his predecessor had joined the political mainstream. second phase of local elections

voters, 388 voted in his favour as almost brought relations with Earlier, speaking in favour of with the first phase having been

opposed to 170 votes against — India and China almost back on Deuba, Prachanda said: "As the completed on May 14 and for

the main opposition Communist track. He will occupy the post nation needs advanced political meeting the goal of holding the

Party of Nepal (Unified Marxists-

Leninists), as expected, cast their

for another nine months in a

period considered a much chal-

agreement to complete some historic

tasks and keeping political

provincial and parliamentary

elections later this year.


24 08/06/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Dr. Bhim Rao Ambedkar's Statue

Inaugurated in the Goldfarb Main

Library of Brandeis University

USA : Dr. Ambedkar Bust inaugurated

in Boston, USA .Boston Study Group participates

in successful Third Annual

Conference on Caste at Brandeis

University, USA.

Boston Study Group (BSG), an organization

dedicated to working towards a just

Nepal postpones local elections to June 23

KATHMANDU : The Nepal

government on Monday deferred

the second phase of elections to

local bodies by nine days to June

23 to ensure the participation of

agitating Madhes-based parties.

According to a cabinet decision,

some electoral provisions

will be amended speedily in line

and equitable society based in Boston

(MA), was a proud contributor in the Third

Annual Conference on Caste at Brandeis

University, April 28-30 2017. Opening the

conference, the Brandeis University president,

Ronald Leibowitz, termed caste as a

key human rights issue of the current times

with the demands of the Madhesi

parties so that they can register

and get their election symbols.

But the government was

silent on two key demands of the

Madhesi parties — amendments

in the new Constitution to make

it more Madhes-friendly and

inclusive, and increasing the

numbers of local government

units in the plains known as

Terai. After repeatedly failing to

amend the Constitution, the government

decided to add 22 more

local units in the Terai region, a

move subsequently stayed by the

Supreme Court.

As their demands remain

and commended BSG's participation

in the planning and execution

of the conference.

On Saturday April 29,

Brandeis University inaugurated

the bust of DR. B.R. Ambedkar

in the presence of Lisa Lynch,

the Provost of Brandeis

University and several other

enthusiastic followers Ambedkar

from Europe, North America and

Asia. This inauguration was

made possible by BSG and

Heller school of Social Policy at

Brandeis university. The bust

was made in Nagpur, India and

was transported to the Goldfarb

Main Library at Brandeis.

BSG hosted three roundtables

discussions during the

conference on Sunday April 30: on caste

and religion, international solidarity, and

patriarchy.

The roundtables featured prominent

members from the field of religion, gender

studies, African-American activists and an

organizer from the Roma community.

unfulfilled, it is still unclear if

the Madhes-based parties will

join the polls on June 23.

The cabinet also decided to

request the Supreme Court to

vacate its interim order against

the government’s decision to

increase the local government

units.

Mars astronauts

at increased risk

of cancer: Study

New York : Astronauts travelling

to Mars or on long-term

missions outside the protection

of the Earth's magnetic field

would face much higher cancer

risk than conventional risk models

suggest, a study says.

"Exploring Mars will require

missions of 900 days or longer

and include more than one year

in deep space where exposures

to all energies of galactic cosmic

ray heavy ions are unavoidable,"

said one of the

researchers, Francis Cucinotta,

scientist at University of

Nevada, Las Vegas. "Galactic

cosmic ray exposure can devastate

a cell's nucleus and cause

mutations that can result in cancers,"

Cucinotta explained. In

these new findings published in

the journal Scientific Reports, a

non-targetted effect model —

where cancer risk arises in

bystander cells close to heavily

damaged cells — was shown to

lead to a two-fold or more

increase in cancer risk compared

to the conventional risk

model for a Mars mission.

"We learned the damaged

cells send signals to the surrounding,

unaffected cells and

likely modify the tissues'

microenvironments. Those signals

seem to inspire the healthy

cells to mutate, thereby causing

additional tumours or cancers,"

Cucinotta said. Previous studies

have shown the health risks from

galactic cosmic ray exposure to

astronauts include cancer, central

nervous system effects,

cataracts, circulatory diseases

and acute radiation syndromes.

Cosmic rays, such as iron and

titanium atoms, heavily damage

the cells they traverse because of

their very high rates of ionisation.

"Current levels of radiation

shielding would, at best, modestly

decrease the exposure risks,"

Cucinotta said.

NASA plans to send humans

to Mars in the 2030s.

300 plant species discovered

in 2016 : BSI

Kolkata : Over 300 species of plants have been discovered in

India in 2016, according to the Botanical Survey of India.

The Plant Discoveries 2016 – a compilation published by BSI

on June 5 – reveals 206 species as new to science, and 113 species

having new distributional record for India. "Out of the (total) 319

taxa, 128 taxa of seed plants, 1 taxon of pteridophytes, 20 taxa of

bryophytes, 32 taxa of lichens, 26 taxa of algae, 62 taxa of fungi

and 50 taxa of microbes are added to India," said BSI Director

Paramjit Singh. Many newly discovered plants such as wild cardamom,

wild ginger, wild amla have great medicinal as well as

horticultural potential. Though discoveries have been reported

from almost all regions of the country, maximum discoveries were

made from Western Ghats (17 per cent), followed by Eastern

Himalaya (15 per cent) and Western Himalaya (13 per cent).

The BSI noted that "while compiling the tenth volume in the

series of plant discoveries, we observed, there is a gradual increase

in taxonomic activity in our the country". "In this year's compilation,

a special focus is given on the distribution pattern of the

species in the newly defined phytogeographic regions of India.

Our efforts are highly supported by the taxonomic fraternity from

India and abroad," said Singh.

CT 2017: Indo-Pakistan

clash a hit online

as well as from the Middle East,

posted reactions and created

conversations. In India,

New Delhi, The high profile of 13,000 sports fans across

Delhiites were keeping the conversation

going as the data

reveals a total of 12 percent of

all messages came from the

capital. Maharashtra, however,

contributed the highest to overall

participation at 13.21 percent.

The maximum engagement

in live chat forums was

registered when the Indian batsmen

Champions Trophy clash India and revealed some

put up a flawless perform-

between India and Pakistan in

Birmingham on Sunday not

only prompted people across

the country to stay glued to

their television screens, it also

saw huge interest online.

Rooter, the world's first digital

platform that connects,

engages, and helps sports audiences

interact with each other,

conducted a survey of the reactions

and engagement patterns

insights that were as riveting as

the match itself. As the two

arch-rivals confronted each

other in Birmingham on Sunday

evening, hundreds of sports

fans from across the globe

showed their enthusiasm and

passion on Rooter. According to

the result of the survey which

was released on Tuesday, people

from several European

countries, including Germany,

ance, powering through to a formidable

total of 319/3.

This period accounted for

58.80 percent of the overall

messages during the match.

The data has been sourced

through CleverTap, a real-time,

omni-channel user engagement

and analytics toolkit Rooter

uses for gathering user insights

as well as through Google Play

store.

More magazines by this user
Similar magazines