Issue 233

theasianindependent

11/05/2017 - 24/05/2017

«ÁæÒΔ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ ¬ΔÚΔ¡ÀμÓ ”Â∂ ‘ø◊≈Ó≈

“¡≈Í” È∂ «Á÷≈«¬¡≈ ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. ◊ÛÏÛΔ Á≈ Ò≈¬ΔÚ ‚ÀÓØ

ÏπæË Í»apple«ÈÓ≈ ÁΔ

“√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í«appleÚ≈apple

ÚæÒØ∫ √Ó»‘ ‹◊ ¡Â∂

«Í¡≈apple∂ Í≈·’ª ˘

Òæ÷-Òæ÷ ÚË≈¬ΔÕ

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

Ï√Í≈ ⁄ß‚Δ◊Û∑

ÍzÁ∂Ù ÁΔ ‘جΔ

Ó‘μÂÚͱappleÈ ÏÀ·’

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ

⁄ß‚Δ◊Û ÍzÁ∂Ù ÁΔ ’≈apple‹’≈appleÈΔ

ÁΔ «¬’ Ó‘μÂÚͱappleÈ ÓΔ«‡ß◊

Ï√Í≈ Á∂ ÍzË≈È √.Ú«apple¡≈Ó «√ßÿ

ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· ‘Ø¬Δ «‹√ «Ú⁄

D Ó¬Δ È±ß Ò÷È¿± «Ú÷∂ Íß‹≈Ï,

‘«apple¡≈‰≈,⁄ß‚Δ◊Û ÍzÁ∂Ù≈∫ ÁΔ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ

√ÓΔ«÷¡≈ ÓΔ«‡ß◊ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁÂΔ ◊¬ΔÕ ‘≈¬Δ’Ó≈∫‚ Á∂ ‘∞’Ó≈∫

Ó∞Â≈Ï’ ⁄ß‚Δ◊Û∑ «Ú⁄ Ï√Í≈ ȱß

Ӌϱ ’appleÈ Ò¬Δ ⁄≈apple ‹ØÈ

ω≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ È≈∫‘-Íμ÷Δ ⁄apple⁄≈Ú≈∫

”⁄ «ÿappleΔ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ È∂

«ÁμÒΔ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ «ÚÙ∂Ù

«¬‹Ò≈√ Ï∞Ò≈ ’∂ “Óμ·∂ ÍÀ ⁄∞μ’∂” ¬Δ.

ÚΔ. ¡ÀÓ. Ó∞μÁ∂ 鱧 Ó∞Û ⁄∞μ’«Á¡≈∫

Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ ’Ø¬Δ ÚΔ

ÓÙΔÈ ‘À’ ’ΔÂΔ ‹≈

√’ÁΔ ‘À : √ΩappleÌ

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ ¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ.

ÓÙΔÈ≈∫ ”⁄ ◊ÛÏÛΔ √ßÌÚ ‘À Õ «¬‘

Á≈¡Ú≈ ◊z∂‡apple ’ÀÒ≈Ù ÂØ∫ “¡≈Í”

«ÚË≈«¬’ √ΩappleÌ Ì≈appleÁÚ≈‹, ‹Ø Í∂Ù∂

ÂØ∫ √≈·Ú∂¡apple «¬ß‹ΔÈΔ¡apple ÚΔ ‘È,

È∂ «ÁμÒΔ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ ¬Δ. ÚΔ.

¡ÀÓ. ”⁄ ¤∂Û¤≈Û Á≈ Ò≈¬ΔÚ ‚ÀÓØ

«Ú÷≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

√ΩappleÌ Ì≈appleÁÚ≈‹ È∂ ÓÙΔÈ ÁΔ

◊ÛÏÛΔ Á∂ ‚ÀÓØ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «¬‘

‹√«‡√ ’apple‰È È∂ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ √Ó∂ H ‹μ‹≈∫ 鱧 E √≈Ò ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ

’ØÒ’≈Â≈Õ ’≈ȱßÈΔ ‘μÂ’ Á∂ ÁØÙ≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple

apple‘∂ ’ØÒ’≈Â≈ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ ‹μ‹ ‹√«‡√

√Δ.¡À√.’apple‰È È∂ √ØÓÚ≈apple 鱧 Ì≈apple Á∂ ⁄Δ¯

‹√«‡√ ‹∂.¡À√. ı∂‘apple Â∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ G

‘Øapple ‹μ‹≈∫ 鱧 E √≈Ò ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬ΔÕ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È≈Ò ‡’apple≈¡ 鱧 ÚË≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ‹√«‡√

’apple‰È È∂ «’‘≈ «’ H ‹μ‹≈∫ È∂ √ßÔ∞’ apple±Í

È≈Ò AIHI Á∂ ¡È∞√±«⁄ ‹≈ÂΔ-¡È∞√±«⁄Â

‹È‹≈ÂΔ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple appleØ’Ê≈Ó ¡À’‡ Â∂

B@AE Á∂ √ØË∂ ‘ج∂ ’≈ȱßÈ Á∂ «‘ √˜≈ ÔØ◊ ¡Íapple≈Ë

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ G ‹μ‹≈∫ ÁΔ ÏÀ∫⁄ Á∂

ÓÀ∫Ïapple≈∫ Á∂ È≈Ó Ò¬∂ «‹È∑≈∫ ”⁄ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈

√ÍμÙ‡Δ’appleÈ ˜apple±apple «ÁμÂ≈ «’ ¿∞È∑≈∫

ÚμÒØ∫ «Ò¡≈∫ÁΔ ◊¬Δ ÓÙΔÈ ¬Δ. ÚΔ.

¡ÀÓ. ÓÙΔÈ Úapple◊Δ ‘À, È≈ «’

¡√ÒΔ ¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ. Õ “¡≈Í” È∂Â≈

È∂ Á≈¡Ú≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

«√appleÎ ¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ. ‘Δ È‘Δ∫,

Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ ’Ø¬Δ ÚΔ ÓÙΔÈ ‘À’

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À Õ «¬‘Δ ’≈appleÈ ‘À

«’ ¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ. ÓÙΔÈ≈∫ ω≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ Ó∞Ò’ ÚΔ ÏÀÒ∂‡ Í∂Íapple apple≈‘Δ∫

Ú؇≈∫ Í≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ

√ΩappleÌ È∂ Á≈¡Ú≈ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ ¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ. ‘À’

’appleÈ≈ ’Ø¬Δ Ó∞Ù«’Ò ’ßÓ È‘Δ∫ ‘À

Õ «¬√ Ò¬Δ «√appleÎ «¬’ ◊∞ÍÂ

’Ø‚ ÁΔ ÒØÛ ‘∞ßÁΔ ‘À Õ ’Ø‚ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÓÙΔÈ ”⁄ ÍÀ‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫

√≈appleΔ¡≈∫ Ú؇≈∫ ¿∞√ Í≈apple‡Δ ȱß

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È, «‹√ Á≈ ’Ø‚

Í≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ ‘≈Ò ”⁄

Íß‹≈Ï ¡Â∂ ◊Ø¡≈ «ÚË≈È √Ì≈

«ÁæÒΔ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ «Ï‹Ò¬Δ

ÚØ«‡ø◊ ÓÙΔÈ È≈Ò ¤∂Û¤≈Û ’appleÈ

Á≈ ÍÃÁappleÙÈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á≈ «ÁzÙÕ

⁄؉≈∫ ¡Â∂ «ÁμÒΔ «È◊Ó ⁄؉≈∫

”⁄ «Èapple≈Ù≈‹È’ ÍzÁappleÙÈ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ‘≈apple

Ò¬Δ ÓÙΔÈ≈∫ ÁΔ ◊ÛÏÛΔ È±ß ‘Δ

«˜ßÓ∂Ú≈apple ·«‘apple≈ apple‘Δ ‘À Õ “¡≈Í”

È∂Â≈ √ΩappleÌ È∂ «ÁμÒΔ «ÚË≈È √Ì≈

”⁄ Ó∞Û Á∞‘apple≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ◊∞‹apple≈Â

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ”⁄ ¬Δ. ÚΔ.

¡ÀÓ. «‹Ê∂ appleμ÷Δ¡≈∫ ‹≈‰◊Δ¡≈∫,

¿∞‘ Ê≈∫ «√appleÎ C ÿß«‡¡≈∫ Ò¬Δ

‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈, ‹√«‡√ ‹∂. ⁄∂ÒÓ∂ÙÚapple,

‹√«‡√ appleß‹È ◊Ø◊جΔ, ‹√«‡√ ÓÁÈ ÏΔ ÒØ’∞apple,

‹√«‡√ «ÍÈ≈’Δ ⁄ßÁapple ÿØÙ Â∂ ‹√«‡√

’∞appleΔ¡È ‹Ø√¯ ‘ÈÕ ÏÀ∫⁄ È∂ ‹√«‡√ ’apple‰È

Á∂ «ıÒ≈Î ‘μÂ’ ’≈appleÚ≈¬Δ Ù∞apple± ’ΔÂΔ √Δ Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ «È¡≈«¬’ Â∂ ÍzÙ≈√«È’ ’ßÓ’≈apple ”Â∂

appleØ’ Ò◊≈ «ÁμÂΔ √ΔÕ ‹√«‡√ ’apple‰È È∂ √±⁄Δ

”⁄ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÁΔ «¬μ’ ‘Øapple ‹√«‡√ ¡≈apple.

Ì≈ȱÓÂΔ Á≈ È≈Ó ÚΔ ‹Ø«Û¡≈, «‹È∑≈∫ Á∂

«÷Ò≈¯ «¬√ Ò¬Δ ‘∞’Ó ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «’¿∞∫«’

¿∞È∑≈∫ ‹√«‡√ ’apple‰È 鱧 «È¡≈∫«¬’ Â∂ ÍzÙ≈√«È’

’ßÓ’≈‹ ÂØ∫ appleØ«’¡≈ √ΔÕ

“¡≈Í” 鱧 √≈Í Á∂‰, ¿∞√ ÂØ∫

Ï≈¡Á ‹∂’apple Ì≈‹Í≈ «’ÂØ∫ ÚΔ

«‹μ ‹≈¬∂ Â≈∫ ¿∞‘ «√¡≈√ ÂØ∫

√ß«È¡≈√ ÒÀ ÒÀ‰◊∂ Õ È≈Ò ‘Δ

¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ. 鱧 ÒØ’ÂßÂapple Ò¬Δ

ıÂapple≈ ’apple≈apple «Áß«Á¡≈∫ Ì≈‹Í≈ ȱß

¡«√μË∂ „ß◊ È≈Ò «ÈÙ≈È∂ ”Â∂

ÒÀ∫«Á¡≈∫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ «¬È∑≈∫

ÓÙΔÈ≈∫ È≈Ò «√appleÎ «¬’Ø ‘Δ

Í≈apple‡Δ ‘apple Ú≈apple «‹μÂ∂◊Δ Õ «¬Ê∂

«¬‘ ÚΔ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ‘≈Ò ”⁄

Íß‹ apple≈‹≈∫ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ ¿∞μÂapple

ÍzÁ∂Ù ”⁄ Ì≈‹Í≈ 鱧 «ÓÒΔ Ì≈appleΔ

«‹μ ÂØ∫ Ï≈¡Á “¡≈Í” ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ÚΔ √≈appleΔ¡≈∫ «ÚappleØËΔ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ. ◊ÛÏÛΔ

Á∂ Ó∞μÁ∂ ”Â∂ «¬’‹∞μ‡ ‘Ø ’∂ ¡Ú≈˜

¿∞·≈ apple‘Δ¡≈∫ √È, «‹√ ’Ú≈«¬Á

«‘ ¿∞‘ («ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫)

⁄؉ ’«ÓÙÈ ¡Â∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

Âμ’ È±ß ¡ÍΔÒ ’apple ¡≈¬Δ¡≈∫

√È, Íapple √Ó∂∫ Á∂ È≈Ò «¬√ Ó∞μÁ∂

”Â∂ ¿∞μ·Á∂ √∞apple ÓμËÓ ÍÀ ◊¬∂ Õ

“¡≈Í” È∂ «¬√ «ÚÙ∂Ù «¬‹Ò≈√

”⁄ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ È∂Â≈Ú≈∫ ȱß

√μÁ≈ «ÁμÂ≈ √Δ Õ «ÂÉӱÒ

’≈∫◊apple√, ‹ÈÂ≈ ÁÒ (Ô±) ¡Â∂

÷μÏ∂ Íμ÷Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ È∂Â≈ ÚΔ

√ΩappleÌ Ì≈appleÁÚ≈‹ Á∂ «¬√ “Ò≈¬ΔÚ

ÙØ¡” ”⁄ ÁappleÙ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ √Δ‡≈∫

”Â∂ ÏÀ·∂ Șapple ¡≈¬∂ Õ ¡≈͉∂

Á≈¡«Ú¡≈∫ 鱧 Í∞ıÂ≈ ’appleÈ Á∂

Ó’√Á È≈Ò “¡≈Í” È∂Â≈ È∂

«’z’‡ ”⁄ ÓÀ⁄ «Î’«√ß◊ Á≈ Ó∞μÁ≈

ÚΔ ¡μ◊∂ «Ò¡≈∫Á≈ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ‹ÁØ∫ Í«‘ÒΔ Ú≈apple «’z’‡ ”⁄

ÓÀ⁄ «Î’«√ß◊ Á≈ «¬Ò˜≈Ó Òμ◊≈

√Δ Â≈∫ ÒØ’ «’z’‡apple≈∫ 鱧 Ì◊Ú≈È

ÓßÈÁ∂ √È Õ «¬ßfi ‘Δ ¬Δ. ÚΔ.

¡ÀÓ. Á∂ Ó∞μÁ∂ ”Â∂ Ô’ΔÈ ’appleÈ≈

ÒØ’≈∫ 鱧 Ó∞Ù«’Ò Ò◊Á≈ ‘À Õ

√ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈÷Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È √ØÈΔ¡≈

◊≈∫ËΔ È±ß Í∂‡ ”⁄ Â’ÒΔÎ Á∂ ’≈appleÈ

«ÁμÒΔ Á∂ «¬’ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈÷Ò

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ «‹μÊ∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«√‘ ”⁄ √∞Ë≈apple ‘Ø «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ ‹ÒÁ

‘Δ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¤∞μ‡Δ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À Õ

√ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ È±ß “α‚ Í∞¡≈¬∂‹Δ«Èß◊”

Á∂ ’≈appleÈ «¬Ê∂ √apple ◊ß◊≈apple≈Ó ‘√ÍÂ≈Ò

”⁄ Á≈÷Ò ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ

‘√ÍÂ≈Ò Á∂ √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple ‚≈: ‚Δ.

¡À√. apple≈‰≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄ ‚≈’‡apple≈∫

ÁΔ ‡ΔÓ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «¬Ò≈‹ ’apple apple‘Δ ‘À Õ

‚≈’‡apple≈∫ ¡È∞√≈apple √ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ ÁΔ

«√‘ ”⁄ √∞Ë≈apple ‘Ø «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬’ ‹≈∫

ÁØ «ÁÈ≈∫ ”⁄ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¤∞μ‡Δ Á∂ «ÁμÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ Õ

’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ ’∞Ò̱ى ‹≈ËÚ ÁΔ Î≈∫√Δ ”Â∂ appleØ’

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‘∂◊ «Ú⁄ÒΔ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

«È¡≈ ¡Á≈Ò (¡≈¬Δ. √Δ. ‹∂.) È∂

Í≈«’√Â≈È ÁΔ √ÀÈ≈ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫

‹≈√±√Δ Á∂ ÁØÙ≈∫ «Ú⁄ Ì≈apple Á∂

Ú√ÈΔ’ ’∞Ò̱ى ‹≈ËÚ È±ß √∞‰≈¬Δ

Ì≈apple ÁΔ ¡ÍΔÒ

”Â∂ «Ò¡≈ ¯À√Ò≈

◊¬Δ Î≈∫√Δ ÁΔ √˜≈ ”Â∂ appleØ’ Ò◊≈

«ÁμÂΔ ‘À Õ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ «È¡≈ ¡Á≈ÒÂ

È∂ «¬‘ appleØ’ Ì≈apple ÚμÒØ∫ Á≈«¬apple

’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ ¡apple˜Δ ”Â∂ Ò◊≈¬Δ ‘À,

«‹√ «Ú⁄ Ì≈apple È∂ «’‘≈ √Δ «’

‹≈ËÚ È±ß ¬Δapple≈È «Ú⁄Ø∫ ¡◊Ú≈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ «‹Ê∂ ¿∞‘ ‹Ò √ÀÈ≈ «Ú⁄

√∂Ú≈Ó∞’ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’≈appleØÏ≈apple

’appleÁ≈ √Δ Õ Ì≈apple È∂ Í≈«’√Â≈È ÁΔ

√À«È’ ¡Á≈Ò Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ Á∂

«÷Ò≈Î ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ «È¡≈ ¡Á≈ÒÂ

«Ú⁄ H Ó¬Δ È±ß ¡ÍΔÒ

’ΔÂΔ √Δ Õ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

¡Á≈Ò È∂ «¬’ ÍμÂapple

«Ò÷ ’∂ Í≈«’√Â≈È Á∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ

鱧 ’∞Ò̱ى ‹≈ËÚ ÁΔ

Î≈∫√Δ ÁΔ √˜≈ ”Â∂ appleØ’

Ò◊≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ «’‘≈ ‘À Õ

’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ

«Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

Ì≈apple È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄

Í≈«’√Â≈È ”Â∂ «Ú¡≈È≈ √ßËΔ ÁΔ

¿∞Òßÿ‰≈ Á≈ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ √Δ Õ

Ì≈apple ÚμÒØ∫ Á≈«¬apple ¡ÍΔÒ ”⁄ «¬‘

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ ’∞Ò̱ى

‹≈ËÚ È±ß ¡≈͉≈ Íμ÷ appleμ÷‰ Á≈

ÓΩ’≈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ

¿∞√ 鱧 Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ÓΩ‹±Á

Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò «ÓÒ‰ ÁΔ

«¬‹≈˜Â «ÁμÂΔ ◊¬Δ Õ «¬√∂

√ÏßËΔ Ì≈apple ÁΔ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ

√∞ÙÓ≈ √Úapple≈‹ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’

’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈Ò È∂ «¬‘

ÎÀ√Ò≈ apple±Ò ¡≈Î ¡À’‡ Á∂

ÍÀapple≈-D Á∂ ¡≈apple‡Δ’Ò GD Á∂ «‘Â

√∞‰≈«¬¡≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ Ó∫À

‹≈ËÚ ÁΔ Ó≈Â≈ È≈Ò ◊μÒÏ≈Â

’apple’∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬√ ÎÀ√Ò∂ ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈

«’ √ΔÈΔ¡apple Ú’ΔÒ ‘appleΔÙ √≈ÒÚ∂

’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Á≈Ò «Ú⁄ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

ÁΔ ÍÀappleÚ¬Δ ’apple apple‘∂ ‘È Õ

ÙÃΔ apple≈ÓÒ≈Ò √ÌappleÚ≈Ò ‹Δ È‘ƒ apple‘∂

ÙÃΔ apple≈ÓÒ≈Ò √ÌappleÚ≈Ò ‹Δ ÏëÓøÿÓ «ÈÚ≈√Δ ‹Ø «’ E Ó¬Δ «ÁÈ

Ùπæ’appleÚ≈apple ÁΔ apple≈ ˘ H@ √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple «Úæ⁄ «¬√ √ø√≈apple ÂØ∫ √≈˘

√ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª È∂ ¡≈͉≈ √≈apple≈ ‹ΔÚÈ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ «ÓÙÈ Ò¬Δ ¡apple͉ ’ΔÂ≈

‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «‹√ Á≈ √ϻ ¿πÈ∑ª Á∂ ¡≈͉∂ «Í≥‚ È’ØÁapple È∂Û∂

Ùø’apple «Úæ÷∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ Ù≈ÈÁ≈apple ÏπæÂ

¡≈Í‰Δ È∂’ ’Ó≈¬Δ ÂØ∫ ωÚ≈«¬¡≈ ˛Õ ¿πÈ∑ª Á∂ √ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ∂

È≈Ò «¬ø◊ÒÀ∫‚ ÁΔ ¡øÏ∂‚’appleΔ Ò«‘apple ˘ ’Á∂ È≈ Í»apple≈ ‘؉ Ú≈Ò≈

ÿæ‡≈ «Í¡≈ ˛Õ ¡øÏ∂‚’appleΔ Ò«‘apple Á∂ √Ó»‘ ÓÀ∫Ïapple ¡≈͉∂ «¬√ √≈ÊΔ

Á∂ ÔØ◊Á≈È ˘ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á ’appleÁ∂ apple«‘‰◊∂Õ

ÙÃΔ apple≈ÓÒ≈Ò √ÌappleÚ≈Ò Á≈ ¡ø«ÂÓ √ø√’≈apple AD Ó¬Δ

«ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple ˘ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¿πÈ∑ª Á≈ Íëʒ ÙappleΔapple √Ú∂apple∂ A@: C@

Úæ‹∂ Ì◊Ú≈È Ú≈ÒÓΔ’ Óø«Áapple 303 Icknield Street, Hockley

Birmingham, B18 5AU «Ú÷∂ ¡≈÷appleΔ ÁappleÙÈ≈ Ú≈√Â∂ appleæ«÷¡≈

‹≈Ú∂◊≈Õ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á AB:@@ Ú‹∂ Sandwell Valley

Crematorium, Newton Road, West Bromwich B71 3SX

«Ú÷∂ ¡≈◊È Ì∂∫‡ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

‘Øapple ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ @GDCH @@G DCB Â∂ √øÍapple’ ’apple √’Á∂ ‘ØÕ


2 11/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ √≈Ï’≈ Ò≈apple‚ Ó∂¡apple È∂ √ø√ʪڪ ˘ Îø‚ Á≈È ’ΔÂ≈

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È Á∂ apple«‘ ¸æ’∂ Ò≈apple‚ Ó∂¡apple «ÏÙÈ

Á≈√ È∂ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ «ÚÙ∂Ù ÍÃØ◊apple≈Ó Á∂ ÁΩapple≈È

⁄À«apple‡Δ √ø√Ê≈Úª ˘ Îø‚ «ÁæÂ∂Õ «¬‘ ÍÃØ◊apple≈Ó ÙÃΔ

«¥ÙÈ≈ Óø«Áapple «ÍÈ appleØ‚, ÚπÒÚapple˛∫Í‡È «Ú÷∂

’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹√ «Úæ⁄ C@@ ÍΩ∫‚ Á≈ ⁄À’

“’øÍ‡È ‘Ø√«Í’” (COMPTON HOSPICE)

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Vaishali Centre

21 Factory Road,

Hockley, Birmingham,

U.K. B18 5JU

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

Í≥‹≈Ï ”⁄ EG «√ÚÒ ‹μ‹ ÏÁÒ∂

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ È∂ √ØÓÚ≈apple 鱧 «¬’ ‘∞’Ó

‹≈appleΔ ’apple’∂ Íß‹≈Ï ”⁄ ’∞Ò EG «√ÚÒ ‹μ‹≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÏÁÒΔ¡≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È Õ «¬È∑≈∫ ”⁄ CB √ΔÈΔ¡apple «‚ÚΔ˜È Â∂ BE

‹±ÈΔ¡apple «‚ÚΔ˜È ‹μ‹ Ù≈ÓÒ ‘È Õ √ΔÈΔ¡apple «‚ÚΔ˜È ‹μ‹≈∫

”⁄Ø∫ AG 鱧 √Δ‹∂¡ÀÓ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬È∑≈∫ ”⁄ ‚≈’‡apple

ÓÈÁΔÍ «ÓμÂÒ È±ß Ï«·ß‚≈, ¡Ó«appleßÁapple Í≈Ò «√ßÿ 鱧 Ó≈È√≈,

ͱ‹≈ ¡ßÁappleØÂ≈ 鱧 appleØÍÛ, Ô∞’ÂΔ ◊Ø«¬Ò È±ß Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ

È◊apple, ‚≈’‡apple ◊∞appleÍzΔ ’Ωapple 鱧 Ò∞«Ë¡≈‰≈, «Ï’appleÓ‹Δ «√ßÿ

鱧 ÓØ◊≈, ¡«ÓÂ≈ «√ßÿ 鱧 √Δ‹∂¡ÀÓ ¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ ’∂√≈∫, apple≈‹∂Ù

Ì◊Â È±ß ÎappleΔÁ’؇, ÓØ«È’≈ ÙappleÓ≈ 鱧 ¡ß«ÓÃÂ√apple (√’μÂapple «‹Ò∑≈

ÒΔ◊Ò √apple«Ú√ ¡Ê≈apple‡Δ), ¡«Ó ÓÒ‘≈È È±ß ¡ß«ÓÃÂ√apple,

ÍzÌ‹Ø «√ßÿ鱧 ÏappleÈ≈Ò≈, ¡≈ÙΔÙ √ÒÁΔ È±ß ‘∞«Ù¡≈appleÍ∞apple,

ÏÒ«‹ßÁapple «√ßÿ 鱧 «¯appleØ‹Í∞apple, Â∂‹ÍzÂ≈Í «√ßÿ 鱧 √ß◊apple±apple, √∞«ÓÂ

Óμ’Û È±ß ’ͱappleÊÒ≈, √∞«Ó ÌμÒ≈ 鱧 ÂappleÈ Â≈appleÈ, ¡«Ó ’∞Ó≈apple

◊apple◊ 鱧 ¯≈«˜Ò’≈ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

ÏÁÒ∂ ◊¬∂ «√ÚÒ ‹μ‹ √ΔÈΔ¡apple «‚ÚΔ˜È «Ú⁄ Í∞ÙÍ≈ apple≈‰Δ

È±ß Ó±‰’, ‹«ÂßÁapple Í≈Ò «√ßÿ È±ß Í«‡¡≈Ò≈, apple∞«ÍßÁapple «√ßÿ ȱß

ÏÒ≈⁄Ωapple, apple≈‹∂Ù ¡≈‘Ò±Ú≈ÒΔ¡≈ È±ß È’ØÁapple, ‹√ÚΔapple «√ßÿ ȱß

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ Ó≈«Ò¡≈

Ó≈‰‘≈ÈΔ Á≈ ÁØÙΔ ’apple≈apple

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ Ì≈apple ÂØ∫ Ì◊ΩÛ∂ ‘ج∂ Â∂

«¬◊ÒÀ∫‚ apple«‘ apple‘∂ Ùapple≈Ï ÚÍ≈appleΔ «Ú‹À Ó≈«Ò¡≈ 鱧 Úμ‚≈

fi‡’≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ Ó≈‰‘≈ÈΔ Á≈ ÁØÙΔ ÓßÈ«Á¡ª «’‘≈ ‘À «’

¿∞√È∂ ¡≈Í‰Δ ‹≈«¬Á≈Á Á≈ ͱapple≈ Ú∂appleÚ≈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ Õ

√∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È ‹√«‡√ ¬∂.’∂. ◊Ø«¬Ò Â∂ ‹√«‡√ Ô±.Ô±.

Ò«Ò ÁΔ ÏÀ∫⁄ È∂ Ó≈«Ò¡≈ 鱧 ÁØ ¡≈Ë≈apple≈∫

”Â∂ ¡Á≈Ò ÁΔ Ó≈‰‘≈ÈΔ Á≈ ÁØÙΔ

A@ ‹∞Ò≈¬Δ

鱧 ¡Á≈ÒÂ

”⁄ Í∂Ù ‘؉

Á∂ ¡≈Á∂Ù

ÁΔ ÍÃÂΔ«ÈË √ÀÒΔ Úπ‚ È∂ ‘≈«√Ò ’ΔÂ≈ ¡Â∂

¿π√ ˘ ÙÃΔ «¥ÙÈ≈ Óø«Áapple Á∂ ÍÃË≈È «Ó√‡apple ÓØ‘È

Ò≈Ò ÙappleÓ≈ È∂ Ì∂∫‡ ’ΔÂ≈Õ Á»√apple≈ C@@ ÍΩ∫‚ Á≈

⁄À’ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ ◊Ã∂‡ «ÏÇÈ

˘ «ÁæÂ≈ «‹√ ˘ ‹√«‡√ ¡≈Î ÍΔ√ √π«appleøÁapple fiÒΔ

È∂ «Ò¡≈Õ «¬‘ apple’Ó «ÏÙÈ Á≈√ ÁΔ ¡≈͉Δ

Í≈«¬¡≈ ‘À Â∂ ¿∞√鱧 A@

‹∞Ò≈¬Δ 鱧 ¡Á≈Ò ”⁄

Í∂Ù ‘؉ Á≈ ‘∞’Ó ‹≈appleΔ

’ΔÂ≈ ‘À Õ A@ ‹∞Ò≈¬Δ ȱß

‘Δ Ó≈«Ò¡≈ 鱧 √˜≈

√∞‰≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

Áapple¡√Ò I ¡ÍzÀÒ È±ß √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

Ó≈‰‘≈ÈΔ Â∂ «‚¡≈◊Ø ‚ΔÒ È≈Ò Ó≈«Ò¡≈ 鱧 «ÓÒ∂ D ’appleØÛ

‚≈Òapple ”Â∂ ¡≈͉≈ ¯À√Ò≈ √∞appleμ«÷¡Â appleμ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Ó≈«Ò¡≈ È∂ «¬‘ D ’appleØÛ ‚≈Òapple ¡≈͉∂

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ È≈∫¡ ‡apple≈∫√Îapple ’apple «ÁμÂ∂ √È, ‹Ø ͱappleΔ Âapple∑≈∫

¡Á≈ÒÂΔ ‘∞’Ó≈∫ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘À Õ ¿∞Ëapple ÏÀ∫’≈∫ ÚμÒØ∫ Í∂Ù ‘ج∂

¡‡≈appleÈΔ ‹ÈappleÒ Ó∞’∞Ò appleØ‘Â◊Δ Â∂ √ΔÈΔ¡apple Ú’ΔÒ «Ù¡≈Ó

ÁΔÚ≈È È∂ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À «’ D ’appleØÛ ‚≈Òapple ÁΔ ‹Ø apple≈ÙΔ

«‚¡≈◊Ø ‚ΔÒ ÂØ∫ «ÓÒΔ ¿∞√ 鱧 ¡Á≈Ò ÁΔ apple«‹√‡zΔ «Ú⁄

‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ Õ √∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È Ó≈«Ò¡≈ ’ØÒØ∫

Í∞쫤¡≈ «◊¡≈ √Δ, ’Δ ¿∞√È∂ ¡≈Í‰Δ ‹≈«¬Á≈Á √ÏßËΔ Í±appleΔ

Â∂ √‘Δ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ √ΔÕ ’Δ ¿∞È∑≈∫ ’appleÈ≈‡’ ‘≈¬Δ’Øapple‡

Á∂ ‘∞’Ó≈∫ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ «’¿π∫«’ ’appleÈ≈‡’ ‘≈¬Δ

’Øapple‡ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Á∂Ù ”⁄ «’‘≈ √Δ «’ ¿∞‘ (Ó≈«Ò¡≈)

«ÏÈ≈∫ ¡Á≈Ò ÁΔ ¡≈«◊¡≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ÒÀ‰-Á∂‰ È‘Δ∫ ’apple

√’Á≈ Õ «¬√Á∂ È≈Ò ‘Δ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ȱß

Í∞쫤¡≈ ‘À «’ Ó≈«Ò¡≈ Á∂ «ıÒ≈Î ¡Á≈Ò Á∂ ¡≈Á∂٠ȱß

«’Ú∂∫ Ò≈◊± ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Õ

‹ΔÚÈΔ Ï≈apple∂ «Ò÷Δ «’Â≈Ï “Pride and

Prejudice” ÁΔ «Ï’appleΔ ÂØ∫ ÍÃ≈Í ‘Ø¬Δ √Δ ‹Ø

¿πÈ∑ª È∂ Á≈È ’apple «ÁæÂΔ ˛Õ ¿πÈ∑ª ÁΔ «¬‘

«’Â≈Ï «‹√ ÁΔ ’ΔÓ A@ ÍΩ∫‚ √Δ ¡Â∂ ‘π‰

¿π‘ E ÍΩ∫‚ «Úæ⁄ ¡ÀÓ≈‹ΩÈ, ¬Δ”Ï∂ ‹ª @GDIA

FDF BAF ÂØ∫ ÍÃ≈Í ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ˛Õ

◊∞apple± ‘apple√‘≈«¬, ‘apple«ÚßÁapple «√ßÿ «√ß«Ë¡≈ 鱧 √zΔ Ó∞’Â√apple √≈«‘Ï,

apple¤Í≈Ò «√ßÿ 鱧 √∞ÒÂ≈ÈÍ∞apple ÒØËΔ, Í∞Ù«ÍßÁapple «√ßÿ 鱧 Ï≈ÿ≈

Í∞apple≈‰≈, ◊∞apple«’appleÍ≈Ò «√ßÿ 鱧 √appleÁ±Ò◊Û∑, Ó‘∂Ù ’∞Ó≈apple ȱß

χ≈Ò≈, ‚≈’‡apple ◊◊ÈÁΔÍ ’Ωapple 鱧 ¯«Â‘◊Û∑ √≈«‘Ï ÒÚÁΔÍ

‘∞ßÁÒ È±ß ˜Δapple≈, ÓÈΔ ¡appleØÛ≈ È±ß Í«‡¡≈Ò≈, √∞ÓÈ ¡◊ÈΔ‘ØÂappleΔ

鱧 apple≈‹Í∞apple≈, apple≈‘∞Ò ◊apple◊ È±ß Ë±appleΔ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ‹ÁØ∫«’

‹±ÈΔ¡apple «‚ÚΔ˜È ‹μ‹≈∫ «Ú⁄ ÈΔapple‹ ’∞Ó≈apple «√ß◊Ò≈ 鱧 Í≈«¬Ò,

¡≈ÙΔÙ ÊÊ¬Δ È±ß ¡ÓÒØ‘, √∞÷«ÚßÁapple «√ßÿ È±ß Î±Ò, ¡ÓÈÁΔÍ

’ßÏØ‹ 鱧 ◊Û∑Ùß’apple, apple≈‹«ÚßÁapple ’Ωapple 鱧 Ó∞’∂appleΔ¡≈∫, apple±⁄Δ ’ßÏØ‹ ȱß

√∞È≈Ó, «’appleÈ ‹ØÂΔ È±ß Ï«·ß‚≈, ¡‹À Í≈Ò «√ßÿ 鱧 Ï∞„Ò≈‚≈,

ÍÚÒΔÈ «√ßÿ 鱧 Ò∞«Ë¡≈‰≈, √∞ÍzΔ ’Ωapple 鱧 ‹ÒßËapple, «√ÓappleÈ

«√ßÿ È±ß Ï‡≈Ò≈, «ÈËΔ √À‰Δ È±ß Í«‡¡≈Ò≈, apple≈‹«ÏßÁapple ’Ωapple ȱß

ÎappleΔÁ’؇, ÓÈÍzΔ ’Ωapple 鱧 √Ó≈‰≈, ’apple‰ÚΔapple «√ßÿ Ó‹± ȱß

‹◊apple≈¿∞∫, ‘apple‹Ø «√ßÿ «◊μÒ È±ß ⁄ß‚Δ◊Û∑, Áapple«Úß◊Í «√ßÿ ȱß

˱appleΔ, ¬ΔÙ≈ ◊Ø«¬Ò 鱧 ÓÒ؇, ‘appleÓÈ‹Δ «√ßÿ «Á¿∞Ò È±ß È≈Ì≈,

ÓÈÁΔÍ «√ßÿ È±ß Î±Ò, Á∂Úȱapple «√ßÿ 鱧 Ò∞«Ë¡≈‰≈, ⁄ßÁÈ ‘ß√

鱧 ◊∞appleÁ≈√Í∞apple, ‹ÀÏΔapple «√ßÿ 鱧 Ò∞«Ë¡≈‰≈, ’∞ÙÒ «√ß◊Ò≈ ȱß

⁄ß‚Δ◊Û∑ Â∂ È≈‹ÓΔÈ «√ßÿ 鱧 ⁄ß‚Δ◊Û∑ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

11/05/2017

3


4 11/05/2017 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√Ó-«Ú⁄≈apple

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

«‹√ ÍÒ Âπ√ƒ «¬æ¤≈ ÂØ∫ ¿πÍapple ¿πμ· ‹≈ÚØ◊∂, «¬æ«¤Â Ú√» Âπ‘≈‚Δ ÂÒ≈Ù ’appleÈ

Ò◊ ÍÚ∂◊Δ, ¬∂‘Δ «ÈÔÓ ˛Õ

√Ú≈ÓΔ apple≈ÓÂΔappleÊ

’∂‹appleΔÚ≈Ò, ’∂‹appleΔÚ≈Ò, «’‘ÛΔ ‹ÈÂ≈ Â∂apple∂ È≈Ò

¡æ‹ √≈apple∂ Á∂Ù ÁΔ ⁄apple⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ √apple‘æÁ «Ú⁄ Í≈’ ÁΔ¡ª ’appleȻ ÂØ∫ ‘‡

’∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ¡ª ’appleȻ ÚμÒ Ì‡’ «◊¡≈ ˛Õ «¬√ ˘ ̇’È≈ «¬√

’apple’∂ ’«‘ «apple‘≈ ‘ª , «’«’ «ÚappleØËΔ¡ª ÚæÒØ∫ ’‘∂ ‹≈ apple‘∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÚμÒØ∫

’ΔÂ∂ ◊¬∂ ÿÍ«Ò¡ª √ÏøËΔ ÁØÙ Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È, appleØ√ «Ú÷≈Ú∂ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂

‘È, ¿π√∂ Âapple‹ Â∂, «‹√ Â∂ «’√∂ Ú∂Ò∂ ÷πÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ ¡øÈ≈ ‘˜≈apple∂ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ ÂÂ’≈ÒΔ Á∂Ù ÁΔ √apple’≈apple «ÚappleπæË Ò≈¬∂ √ÈÕ «’«’ ¿π‘ «¬æ’

¡«‹‘∂ ¡ªÁØÒÈ ÁΔ Ùπapple»¡≈ √Δ, «‹√ Á∂ ÈÂΔ‹∂ Úæ‹Ø∫ Á∂Ù ÁΔ √apple’≈apple ÏÁÒ

◊¬Δ, Ò◊Ì◊ √≈apple∂ apple≈‹ª «Ú⁄ «’√∂ È≈ «’√∂ apple»Í «Ú⁄ ’ª◊apple√ Á≈ ÷≈ÂÓ≈

‘Ø«¬¡≈Õ Ô»ÍΔ, Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ª Í«‘Òª ‘Δ ’ª◊apple√ «ÚappleØËΔ √apple’≈appleª √ÈÕ

Ï≈’Δ apple≈‹ª «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ï‘π ¡√apple ª È‘ƒ ‘Ø«¬¡≈, Íapple √Δ‡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ

ÿ‡ÁΔ ◊¬Δ, ÓÂÒÏ ÷Øapple≈ Ò◊‰≈ Ùπapple» ‘Ø «◊¡≈Õ ¡æ‹ ¿π‘Δ ’ª◊apple√ Ù≈«¬Á

¡≈͉∂ ˜÷Óª ˘ ÍÒØ√Á∂ ‘ج∂ ¿π√∂ Âapple‹ Â∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ˘ ÿ∂appleÈ «Ú⁄ ‹π‡Δ

‘Ø¬Δ ˛Õ Ì≈‹Í≈ ª Í«‘Òª ‘Δ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ ÏÛÏØÒ∂ÍÈ Á∂ ’≈apple‰ «÷fiΔ ‘جΔ

√Δ, √Ø ¿π√˘ ÚΔ ¿π√∂ Á∂ ‘«Ê¡≈appleª Á∂ È≈Ò ‘Δ ‹π¡≈Ï Á∂‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ

«◊¡≈Õ ⁄؉ ’ÓΔÙÈ È∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÚμÒØ∫μ Í≈apple‡Δ Ò¬Δ «Ò¡≈ ÁØ ’appleØÛ Á≈

Á≈È ’Ó≈¬Δ ÁΔ √»⁄Δ «Ú⁄ appleμ÷ ’∂ ¿π√ ’ØÒØ∫ ‡À’√ ÁΔ Óø◊ ’ΔÂΔ ˛Õ ¿πæËapple

Í≈apple‡Δ «Úμ⁄Ø∫ ÏappleÂappleÎ ’ΔÂ∂ ’«ÍÒ «ÓÙapple≈ È∂ ÒØ’ª ’ØÒØ∫ ÚΔ ÁØÙ «¬’μ·∂ ’apple’∂

ÁØÙª ÁΔ fiÛΔ Ò≈¿π‰Δ Ùπapple» ’apple «ÁæÂΔ ˛Õ «ÂøÈ ÁØ٠ª ¡Àø‡Δ ’appleæÍÙÈ «Ï˙appleØ

’ØÒ ¡ÀÎ ¡≈¬Δ ¡≈apple Á∂ apple»Í «Ú⁄ ÏÁÒ ÚΔ ¸μ’∂ ‘È, «‹È∑ª Â∂ ‹ÒÁΔ ‘Δ

’≈appleÚ≈¬Δ Ùπapple» ‘؉ Ú≈ÒΔ ˛Õ ’«ÍÒ «ÓÙapple≈ ˘ ’愉 Á≈ ’≈apple‰ ÚΔ ¡‹ΔÏ ˛Õ

¿π√ Á∂ «Ï¡≈Ȫ ¡Èπ√≈apple ¿π√ È∂ «ÁæÒΔ Á∂ «¬æ’ ‘Øapple ÓøÂappleΔ √μ«Â«¬øÁapple ‹ÀÈ

’ØÒØ∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ˘ ÁØ ’appleØÛ ÁΔ «appleÙÚ ÒÀ∫Á∂ Ú∂«÷¡≈ ˛, «¬√ Ï≈apple∂ ¿π√ È∂

‹ÁØ∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ’ØÒØ∫ Íπ줉 ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, ª ¿π√ È∂ ’Ø¬Δ Â√æÒΔÏ÷Ù

‹π¡≈Ï È≈ Á∂’∂ ¿π√˘ ‡≈μÒ‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, «‹√ ÂØ∫ Ó≈ÓÒ≈ ÌÛ’ «◊¡≈

¡Â∂ ◊μÒ ’섉 ’„≈¿π‰ Â∂ ‹≈ Í‘πø⁄ΔÕ «‹√ Â∂ ¬ΔÓ≈ÈÁ≈appleΔ Á∂ Ȫ Â∂ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ ¡≈¬∂ ’«ÍÒ «ÓÙapple≈ È∂ ÚΔ ¡≈͉∂ √ÚÀÓ≈È Â∂ √μ‡

√ÓfiÁ∂ ◊æÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¡Â∂ √ΔÏΔ¡≈¬Δ, ¬∂ √Δ ÏΔ Â’ Í‘πø⁄≈¿π‰ «Ú⁄ «„μÒ

È‘ƒ ’ΔÂΔÕ ¿π√È∂ «¬‘ ÚΔ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ «’√∂ ⁄Ó⁄∂ È∂

¿π√˘ ‹≈ÈØ∫ Ó≈appleÈ ÁΔ ÚΔ ËÓ’Δ «ÁæÂΔÕ ◊æÒ ◊æÒ Â∂ ‡ÚΔ‚ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ’∂‹appleΔ

Á≈ ‡ÚΔ‡apple ¡’≈¿»ø‡ ÚΔ ¸Í ˛, ÓΔ‚Δ¡≈ Â∂ ¤≈¬∂ apple«‘‰ ÁΔ ’Ò≈ ‘؉ Á∂

Ï≈Ú‹»Á ¡æ‹’Ò ÓΔ‚Δ¡≈ ÂØ∫ Ï⁄‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple apple‘∂ ‘È ’∂‹appleΔÚ≈ÒÕ «¬√

Âapple ª ÁΔ¡ª‘apple’ª ’≈apple‰ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿π√ÁΔ ¬ΔÓ≈ÈÁ≈appleΔ Â∂ Ùμ’ ’apple «apple‘≈ ˛Õ

«‹√ Âapple ª ÍπÒ√ «’√∂ Á∂ ¡ÈØ÷∂ «Ú‘≈apple Â∂ Ù’ ’apple ’∂ ¡Íapple≈ËΔ ˘ ÎÛÁΔ ˛,

¿π√∂ Âapple ª’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ¡ª ¡≈Ó È≈ÒØ∫ Úæ÷appleΔ¡ª ‘apple’ª ÓΔ‚Δ¡≈ Â∂

¡÷Ï≈appleª Á∂ Ù’ Á≈ ’≈apple‰ ω apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ ¡æ‹ ‹ÁØ∫ ¿π√È∂ √Ú∂apple∂ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ «’ ¡æ‹ Á∂ ¡√À∫ÏÒΔ √ÀÙÈ «Ú⁄ «¬’ ÷≈√ ÷πÒ≈√≈ ‘؉ Ú≈Ò≈ ˛ ◊ΩappleÚ

Ì≈appleÁπ¡≈‹ apple≈‘ƒÕ √Ì ˘ ¡≈√ √Δ «’ ¡≈͉∂ ÁØÙª Á∂ Ï≈apple∂ ÷πÒ≈√∂ ’appleÈ◊∂Õ

Íapple ‹ÁØ∫ È’ÒΔ ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ ÓÙΔÈ apple≈‘ƒ Á∂Ù ÁΔ¡ª ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ ÓÙΔȪ ˘

◊Ò √≈«Ï ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, ª ÍÂ≈ Òμ«◊¡≈ «’ ¡≈͉∂ ¿πæÍapple

Òμ◊∂ ÁØÙª ÂØ∫ ÒØ’ª Á≈ «Ë¡≈È Ì‡’≈¿π‰ Ò¬Δ ¿π√È∂ ¤Ø‡Δ Ò’Δapple È≈ÒØ∫ Úæ‚Δ

Ò’Δapple «÷æ⁄‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, Íapple ¿π‘ Ò’Δapple ¡≈͉∂ fi»· ’≈apple‰ ¡≈Í ‘Δ

«Ó‡ ◊¬ΔÕ ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ ˘ ◊Ò √≈«Ï ’appleÈ Ò¬Δ ¿π√È∂ √ϻ Úμ‹Ø∫ «Ï¡≈È

«ÁæÂ≈ «’ ’Δ ’≈apple‰ ˛ ‘apple ÂΔ‹Δ ‹ª ⁄ΩÊΔ Ú؇ Ì≈‹Í≈ ˘ ‘Δ ÍÀ ◊¬ΔÕ Íapple

Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ’ª◊apple√ ˘ «’˙ø Ú؇ ÍÀ ◊¬Δ, «¬√ Á≈ ’≈apple‰ È‘ƒ Áμ√ √’∂Õ

«ÁæÒΔ «Ú⁄ «¬È ª ¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ Ó√ΔȪ È∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ˘ «’ «‹Â≈«¬¡≈,

«¬√ Á≈ ÚΔ ’≈apple‰ È‘ƒ Áμ√ √’∂Õ ÓÂÒÏ «¬‘ «’ ¡≈Í‰Δ ◊ÒÂΔ ˘ «’√∂

Í≈μ√∂ Ȫ «◊‰ ’∂ √≈apple≈ ÁØÙ ÓÙΔȪ «√apple ‹Û ’∂ ¡≈Í √πapple÷πapple» ‘؉ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’ΔÂΔÕ ⁄≈‘ΔÁ≈ «¬‘ ˛ «’ ’∂‹appleΔÚ≈Ò √≈apple∂ ÁØÙª Á≈ ¡≈Í ‹π¡≈Ï Á∂Ú∂, ’≈˘È

√≈‘Ó‰∂ ¡≈͉∂ Â∂ Òæ◊∂ ÁØÙª ˘ Á»apple ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple∂, Ȫ «’ √Ì fi»· ˛

, ’«‘ ’∂ ÒØ’ª √≈‘Ó‰∂ √μ⁄ ´’؉ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple∂, ‹ÁØ∫ «’ ‹ª⁄ «Ú⁄ √Ì

√≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‘Δ ‹≈‰≈ ‘πøÁ≈ ˛Õ ÒØ’ ÏÛ∂ √ÓfiÁ≈apple ‘πøÁ∂ ‘È, ’πfi ‡Δ ÚΔ

ÓΔ‚Δ¡≈, ¡÷Ï≈appleª È∂ ÒØ’ª ˘ «√¡≈‰∂ ω≈ «ÁæÂ≈ ˛Õ ¿π‘ ‘π‰ È∂Â≈Úª Úª◊

ÏÛÏØÒ∂ È‘ƒ ωÁ∂, ¡Â∂ Ú؇ª apple≈‘Δ∫ ‹π¡≈Ï ÏÛΔ √ÍÙ‡Â≈ È≈Ò «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ

È∂Â≈Úª Á∂ ’øÈ Â∂ ¡μ÷ª ÊØÛ∂ ‘πøÁ∂ ‘È, Íapple ÒØ’ª ÁΔ¡ª ’appleØÛª ¡μ÷ª Â∂ ’øÈ

‘ÈÕ ¿πÈ∑ª ÂØ∫ Ï⁄‰≈ ÓπμÙ«’Ò ˛Õ ‹∂ ¿π‘ Íπapple≈‰Δ Í≈apple‡Δ ’ª◊apple√ ˘ «·μÏΔ Ò≈

√’ÁΔ ˛ ª Âπ√Δ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ «’√ Í≈‰Δ‘≈apple √ÓfiÁ∂ ‘ØÕ ‹∂ Âπ√ƒ ‹ÈÂ≈

Á∂ È≈Ò ‹πÛ∂ apple‘Ø◊∂ ª ·Δ’ ˛, È‘ƒ ª √≈¬Δ’Ò ÁΔ ‡»‡Δ «‹√ Â∂˜Δ È≈Ò

¿πμÍapple ˘ ‹ªÁΔ ˛, ¿π√∂ Â∂˜Δ È≈Ò ÊμÒ∂ ˘ ÚΔ ¡≈ÁΔ ˛Õ

‘μ’≈∫ Ú≈√Â∂ ÒÛÈ Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ ÷±È È≈Ò «√ß«‹¡≈ «Á‘≈Û≈ : Í«‘ÒΔ Ó¬Δ

Í

«‘ÒΔ Ó¬Δ Á∂ ’∞appleÏ≈ÈΔ¡≈∫ Ìapple∂

«¬«Â‘≈√’ «Á‘≈Û∂ 鱧 Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple Á∂

«’apple ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ì≈¬Δ Ò≈ÒØ ‘apple Úapple∑∂

‘Δ Íz‰ «ÁÚ√ Ú‹Ø∫ ÓÈ≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Ï‘∞Â

ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «¬‘ «’appleÂΔ¡≈∫ Á≈ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ «Â¿∞‘≈apple

ω ⁄∞μ’≈ ‘À, «’¿∞∫«’ «¬√ Á∂ «Íμ¤∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡≈͉∂

’ΔÂ∂ ’ßÓ ÁΔ apple≈÷Δ Á∂ √ßÿappleÙ≈∫ Á≈ ÒßÓ≈ «¬«Â‘≈√

‘À ‹Ø Ò◊≈Â≈apple ¡‹∂ ÚΔ ⁄μÒ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ÿØÒ

⁄μÒÁ≈ apple‘∂◊≈Õ ‹ÁØ∫ Âμ’ ’ßÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂

‘μ’≈∫ 鱧 Íz≈Í ’apple’∂ √∞÷ ÁΔ appleØ‡Δ È≈ ÷≈‰ Òμ◊

ÍÀ‰ ‹ÁØ∫ Âμ’ ‘apple Íμ÷Ø∫ √Ó≈ÈÂ≈/Ïapple≈ÏappleΔ Ú≈Ò∂

√Ó≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ È‘Δ∫ ‘Ø ‹≈∫ÁΔÕ

◊μÒ Ï‘∞ Í∞apple≈‰Δ È‘Δ∫ √Ú≈ ’∞ √ÁΔ Í∞apple≈‰Δ

‘À «’ Ó‹Á±apple≈∫ 鱧 «√appleÎ ’ßÓ ’appleÈ ‹Ø◊∂ ‘Δ √Ó«fi¡≈

‹≈∫Á≈ √ΔÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ‹ΔÚÈ ¡Â∂ ÷≈«‘Ù≈∫ Á≈ «’√∂

ÌÛ±¬∂ 鱧 ’Ø¬Δ «Î’apple È‘Δ∫ √ΔÕ ¡·≈apple∑≈∫-ÚΔ‘ ÿ߇∂

appleؘ≈È≈ ’ßÓ ’appleÈ≈ Ï‘∞ √≈«apple¡≈∫ Á≈ TÈ√ΔÏ”” ω

⁄∞μ’≈ √ΔÕ ÷≈‰-ÍΔ‰, √Ω‰-ÍÀ‰, ¡apple≈Ó ‹≈∫

«˜ßÁ◊Δ ‹Δ¿±‰ ‹Ø◊≈ √Ó≈∫ ‘Δ ’Ω‰ «ÁßÁ≈ √Δ ¿∞È∑≈∫

ȱßÕ ‹ÁØ∫ Í≈‰Δ ◊ˇØ∫ ¿∞μÍapple ⁄Ò≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ÓÈ∞μ÷

‹Δ¿±‰ Ò¬Δ ⁄≈apple≈ ’appleÁ≈ ‘À Ó˜Á±apple≈∫ ÁΔ ¡«‹‘Δ

√«ÊÂΔ Á∂ √ÏßË ”⁄ Ó≈¬Δ’Ò Ù≈¡Á Á∂ ÙÏÁ ⁄∂Â∂

’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ TÒμ÷≈∫ Ó˜Á±apple Ì∞μ÷∂ Óapple apple‘∂ ‘È

Â∂ ¿∞‘ ¡Ú≈apple≈◊appleÁ≈∫ Úapple◊≈ ‹ΔÚÈ ÏÂΔ ’apple apple‘∂

‘ÈÕ ¡«‹‘Δ √«ÊÂΔ

«Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ˜≈«‘Ò

¿∞‹appleÂΔ ◊∞Ò≈Ó ÚΔ √Ø⁄‰≈ Ù∞apple± ’apple «ÁßÁ≈ ‘ÀÕ √≈∫fiΔ

Ó∞√ΔÏ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √ÍÙ‡ ’apple «ÁßÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ ‘apple

‘ΔÒ∂ «¬’μ·∂ ‘؉ Â∂ ¿∞‘ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È”” «¬‘ √Δ

¿∞ÁØ∫ Á∂ Ú∂«Ò¡≈∫ ÁΔ Ó˜Á±apple≈∫ ÁΔ √«ÊÂΔ ¡Â∂

‹≈«◊z ӋÁ±apple≈∫ ¡ßÁapple ÈÚΔ∫ Í‰Í apple‘Δ √Ø⁄Õ

‹ÁØ∫ √appleÓ≈¬∂Á≈apple≈∫ È∂ Ó‹Á±apple≈∫ ¿∞μÂ∂ ¡√«‘

¡Â∂ ¡’«‘ ‹∞ÒÓ „≈‘∞‰∂ ‹≈appleΔ appleμ÷∂ Â≈∫ ’≈«Ó¡≈∫

È∂ ¤Ø‡∂ ¤Ø‡∂ ◊apple∞μÍ≈∫ apple≈‘Δ∫ √Ø⁄‰≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ «’

¡«‹‘Δ ‹≈ÒÓ √«ÊÂΔ «Ú⁄ ‹Δ¿±‰ Á≈ √ÏμÏ «’Ú∂∫

ω∂, «’Ú∂∫ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ï≈Ò-Ïμ⁄∂ Í≈Ò‰ ¡≈«ÁÕ

’∞ÁappleÂΔ ‘Δ ¿∞È∑≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ’ÁÓ Ó˜Á±apple ¬∂’∂ ÚμÒ

ÚË≈¬∂Õ AHHA Ú≈Ò∂ Á‘≈’∂ «Ú⁄ Ó˜Á±apple≈∫ È∂

¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß AB ÿ߇∂ ÁΔ ’ßÓ «Á‘≈ÛΔ È±ß H ÿ߇∂

ÁΔ ’ßÓ «Á‘≈ÛΔ ÁΔ Óß◊ Á∞¡≈ˇ∂ ‹Ê∂ÏßÁ ’appleÈ≈ Ù∞apple±

’apple «ÁμÂ≈, ¿∞∫‹ Ì≈Ú∂∫ «¬‘ Óß◊ AHFF ÂØ∫ ¿∞μ·Δ √Δ

«‹√ Á≈ Ò◊≈Â≈apple Íz⁄≈apple ‘∞ßÁ≈ «apple‘≈Õ AHHE Âμ’ H

ÿ߇∂ ’ßÓ ÁΔ, ’ßÓ «Á‘≈ÛΔ Ú≈ÒΔ Óß◊ ‘apple «’√∂ ÁΔ

Ë∞«È’ Ô∞μ◊ «Ú⁄ ‘apple

¡≈ «¬’ Ò¬Δ Í±appleÈ

apple∞˜◊≈apple ‘؉≈ ‘apple Á∂Ù

ÁΔ √apple’≈apple Á≈ ¿∞Á∂Ù ‘ÀÕ ‹∂

apple∞˜◊≈apple ‘À Â≈∫ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ ‘À ¡Â∂

¡≈ÓÁÈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ”Â∂ ‘Δ ¿∞√

Á∂Ù ÁΔ ÷∞Ù‘≈ÒΔ «ÈappleÌapple ’appleÁΔ

‘ÀÕ AIAG «Ú⁄ apple±√ Á∂

«¬È’Ò≈Ï ÂØ∫ Ï≈¡Á √ØÚΔ¡Â

Ô±ÈΔ¡È ¡Â∂ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ ‘Øapple

Á∂Ù≈∫ «‹È∑≈∫ È∂ √Ó≈‹Ú≈Á ȱß

¡Í‰≈«¬¡≈ √Δ, ¿∞È∑≈∫ √≈«apple¡≈∫

«Ú⁄ apple∞˜◊≈apple Á∂ ¡«Ë’≈apple ȱß

«¬’ Ï∞«È¡≈ÁΔ ¡«Ë’≈apple

Óß«È¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ ‹∂ √apple’≈apple

apple∞˜◊≈apple Á∂‰ «Ú⁄ ¡√ÎÒ

apple«‘ßÁΔ ‘À Â≈∫ ¿∞√ Á∂ ÏÁÒ∂ ¿∞‘

Ï∂apple∞˜◊≈apple≈∫ È±ß Í±appleΔ ÂÈ÷≈‘

Á∂Ú∂◊Δ, «’¿∞∫ ‹Ø apple∞˜◊≈apple È≈

Á∂‰≈ ¿∞√ Á∂Ù Á∂ ’≈ȱßÈ ÁΔ

¿∞Òßÿ‰≈ √ΔÕ

√Ó≈‹Ú≈ÁΔ Á∂Ù≈∫ Á∂ ÍzÌ≈Ú È±ß

appleØ’‰ Ò¬Δ Í±ß‹ΔÚ≈ÁΔ Á∂Ù≈∫ È∂

«‹‘ÛΔ √Ó≈«‹’ √∞appleμ«÷¡≈

ÚË≈¬Δ √Δ, ¿∞√ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫

¿∞μÍapple √Δ apple∞˜◊≈apple ‹≈∫ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ

ÌμÂ∂ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ‹Ø ¡‹∂ ÚΔ

’∂‘apple ÙappleΔ¯

⁄μÒ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ ’ÀÈ∂‚≈,

¡ÓappleΔ’≈, ‹appleÓÈΔ, Îapple≈∫√,

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ ¡≈«Á √Ì

«Ú’√ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ «¬‘

«ÚÚ√Ê≈ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

√Ó≈«‹’ √∞appleμ«÷¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫

Úμ‚≈ ÊßÓ∑ ‘À apple∞˜◊≈apple È≈ ‘؉ ÁΔ

‘≈Ò Á≈ ¡appleÊ ‘À Á∂Ù Á∂

√≈ËÈ≈∫ Á≈ ˜≈«¬¡≈ ‹≈‰≈, «’¿∞∫

‹Ø «’appleÂ È±ß ‹Ó∑≈∫ Â≈∫ ’ΔÂ≈ È‘Δ∫

‹≈ √’Á≈ ‹∂ ¡μ‹ ’ßÓ È‘Δ∫

’ΔÂ≈ Â≈∫ «’apple ˜≈«¬¡≈ ◊¬Δ,

‹ÁØ∫ «’ ÒØÛ≈∫ ͱappleΔ¡≈∫ ’appleÈ Ò¬Δ

÷apple⁄ ÁΔ ˜apple±apple Â≈∫ ıÂÓ È‘Δ∫

˜∞Ï≈È ”Â∂ ⁄Û∑ ◊¬Δ √Δ Â∂ ‹ÈÂ’ apple±Í Ë≈apple ◊¬Δ

√ΔÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ √≈apple∂ Úμ‚∂ √È¡ÂΔ ’∂∫Áapple≈∫ ”⁄

Ó∞˜≈‘apple∂ ‘ج∂ Î∂apple AHHF Á∂ Ù∞apple± ÂØ∫ ‘Δ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂

«¬’ «√apple∂ ÂØ∫ Á±‹∂ «√apple∂ Ì≈Ú «È¿±Ô≈apple’ ÂØ∫

√≈ÈÎapple≈∫«√√’Ø Âμ’ ¡≈Ó Ó∞˜‘apple∂ ‘ج∂ Íapple ⁄Ò apple‘∂

√ßÿappleÙ Á≈ ’∂∫Áapple Ù«‘apple «Ù’≈◊Ø √ΔÕ

Í«‘ÒΔ Ó¬Δ AHHF 鱧 «Ù’≈◊Ø ÁΔ ‘∂¡

Ó≈apple’Δ‡ Á∂ Á∞¡≈Ò∂ ’≈Ó∂ «¬’μ·∂ ‘ج∂ «¬√ «ÁÈ H@

‘˜≈apple Ó˜Á±apple≈∫ È∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Óß◊≈∫ Á∂ È≈¡«apple¡≈∫

È≈Ò Ù«‘apple ÁΔ¡≈∫ √Û’≈∫ ◊±ß‹‰ Ò≈ «ÁμÂΔ¡≈∫Õ

«¬‘ Ó∞˜≈‘apple∂ ¡◊Ò∂ ÁØ «ÁÈ ÚΔ

‹≈appleΔ apple‘∂ Íapple «ÂßÈ Ó¬Δ È±ß

Í∞ÒΔ√ È∂ «ÏÈ≈ «’√∂ ÌÛ’≈‘‡

Á∂ ¡Â∂ «ÏÈ≈∫ «’√∂ Ú≈apple«Èß◊ ÂØ∫

‘μ’ Óß◊Á∂ «È‘μÊ∂ Ó‹Á±apple≈∫ ”Â∂

◊ØÒΔ ⁄Ò≈ «ÁμÂΔ «‹√ È≈Ò F

Ó˜Á±apple≈∫ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂

E@ ÂØ∫ ÚμË ‹ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂Õ D

Ó¬Δ È±ß Í∞ÒΔ√ ÚÒØ∫ ‘ج∂ «¬√ Ú«‘ÙΔ ‹Ïapple Á∂

«÷Ò≈Î Ù«‘apple Á∂ ’∂∫ÁappleΔ ⁄Ω’ «Ú⁄ appleÀÒΔ ‘جΔÕ «¬√

appleÀÒΔ «Ú⁄ «’√∂ ‘ÛÂ≈Ò ÂØÛÈ Ú≈Ò∂ √apple’≈appleΔ ¬∂‹ß‡

È∂ ÌÛ’≈‘‡ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈√Â∂ ÏßÏ √∞μ‡ «ÁμÂ≈Õ

«¬’ Í∞Ò√Δ¡≈ Ó≈«apple¡≈ «◊¡≈, Íß‹ ‘Øapple «Ú¡’ÂΔ

˜ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂ √apple’≈apple È∂ ÓΩ’≈ Â≈Û ’∂ Ó‹Á±apple

‹Ó≈Â È±ß ÷±Ï Ìß«‚¡≈Õ Ó‹Á±apple≈∫ Â∂ ¡ßÈ∑≈∫ ÂÙμÁÁ

’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ «◊zÎÂ≈appleΔ¡≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫

◊¬Δ¡≈∫Õ ¡≈÷apple fi±· Á∂ Í∞μÂapple Ï∂¬ΔÓ≈È √apple’≈appleΔ

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ ’≈Ò∂ «ÁÒ≈∫ Ú≈Ò∂ Ì≈Û∂ Á∂ ‡μ‡± ÍÀ√∂

È≈Ò ÷appleΔÁ ’∂ fi±· Á≈ ‹≈Ò Ï∞«‰¡≈∫Õ ’‘∂ ‹≈∫Á∂

T«¬È√≈Î Á∂ Ϋapple٫¡≈∫”” ¡μ◊∂ ÷appleΔÁ∂ ‘ج∂ Í∞ÒΔ√

‡≈¿±‡≈∫ 鱧 ◊Ú≈‘≈∫ Á∂ apple±Í «Ú⁄ Í∂Ù ’apple’∂ ÿÛ∂

ÿÛ≈¬∂ Ϋڡ≈∫ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

Í≥‹≈Ï √apple’≈apple Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ⁄∞‰ΩÂΔ ‘À apple∞˜◊≈apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ≈

‚≈: √.√. ¤ΔÈ≈

‘ØÚ∂◊ΔÕ

‹∂ apple∞˜◊≈apple È≈Ò

¡≈ÓÁÈ ‘À Â≈∫ Ú√±¡≈∫

¡Â∂ √∂Ú≈Ú≈∫ ÁΔ Óß◊ ‘À,

¿∞√ Óß◊ È±ß Í±apple≈ ’appleÈ

Ò¬Δ ¿∞ÂÍ≈Á’

«¬’≈¬Δ¡≈∫ Òμ◊‰◊Δ¡≈∫,

‹Ø ‘Øapple apple∞˜◊≈apple ÍÀÁ≈

’appleÈ◊Δ¡≈∫Õ «¬√ Âapple∑≈∫ ÷∞Ù‘≈ÒΔ

Á≈ ¡≈Ë≈apple ‘Δ apple∞˜◊≈apple ‘À

apple∞˜◊≈apple È≈ ‘؉ ÁΔ ‘≈Ò «Ú⁄

¡≈ÓÁÈ È‘Δ∫, È≈ Ú√±¡≈∫ Â∂

√∂Ú≈Ú≈∫ ÁΔ Óß◊ ‘ØÚ∂◊Δ, È≈

ÈÚΔ¡≈∫ ¿∞ÂÍ≈Á’ «¬’≈¬Δ¡≈∫

Òμ◊‰◊Δ¡ªÕ

(Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

Ó≈∫-ÏØÒΔ È≈Ò «˜¡≈ÁÂΔ

¡ß◊apple∂˜Δ-Íß‹≈ÏΔ ÁΔ «Ï‘ÂappleΔÈ «‚’ÙÈappleΔ

«’‘ÛΔ ‘ÀÕ Âapple‹Ó≈’≈appleΔ Á∂ ‹≈‰’≈apple≈∫ ÚμÒØ∫

«¬√ √Ú≈Ò Á≈ «¬’Ø ‘Δ ‹Ú≈Ï ‘ØÚ∂◊≈ ñ

Íß‹≈Ï √‡∂‡ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ‡À’√‡ Ï∞μ’ ÏØapple‚

ÚμÒØ∫ ¤≈ÍΔ ◊¬Δ «‚’ÙÈappleΔ «¬‘ ‹Ú≈Ï ‘Δ

«¬√ ◊μÒ Á≈ ÍzÓ≈‰ ‘À «’ √apple’≈appleΔ ‹≈∫ ÈΔÓ

√apple’≈appleΔ ¡Á≈apple∂ Ó≈∫-ÏØÒΔ Á∂ «Ú’≈√ ¡Â∂

Ì≈appleÂΔ Ì≈Ù≈¬Δ Íz’≈ÙÈ≈Ú≈∫ Á∂ ÷∂Âapple «Úμ⁄

«’ßÈ≈ √≈apple«Ê’ Â∂ √≈’≈apple≈ÂÓ’ ÔØ◊Á≈È Í≈

√’Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ ¡Á≈«apple¡≈∫ 鱧 «⁄μ‡≈ ‘≈ÊΔ

√Ófi‰≈ ‹≈∫ Ì≈Ù≈¬Δ «Ú’≈√ Ò¬Δ Ó«‘˜

Íz≈¬ΔÚ∂‡ Íz’≈Ù’≈∫ ¿∞μÂ∂ ‡∂’ appleμ÷‰Δ √μ⁄≈¬Δ

ÂØ∫ ¡μ÷≈∫ ÓØÛÈ Ú≈∫◊ ‘ÀÕ Íß‹≈Ï √‡∂‡

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ‡À’√‡ Ï∞μ’ ÏØapple‚ ‘∞‰ ¡≈ıappleΔ

√≈‘≈∫ ”Â∂ ‘ÀÕ «¬√ «Úμ⁄ ‘∞‰ «√apple¯ √μÂ

Ó∞Ò≈˜Ó Ï⁄∂ ‘È «‹È∑≈∫ «Úμ⁄ ‘ØappleÈ≈∫ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ «¬μ’ √‡ÀÈØ◊z≈Îapple, ÁØ √‘≈«¬’ Â∂

«¬μ’ ‚apple≈¬ΔÚapple Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ AI √≈Ò≈∫

ÂØ∫ «¬√ ÏØapple‚ Á≈ ’Ø¬Δ Ó∞÷Δ «ÈÔ∞’ ȑΔ∫

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ‹Ø Ó∞Ò≈˜Ó √∂Ú≈-Ó∞’Â

‘ج∂, ¿∞È∑≈∫ 鱧 È≈ Â≈∫ ÍÀÈÙÈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂

È≈ ‘Δ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ‚≈’‡appleΔ «¬Ò≈‹ ıapple⁄∂ Á∂

«ÏμÒ≈∫ ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√

Á≈ Á¯Âapple ÚΔ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ÂØ∫ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊,

Í«‡¡≈Ò≈ ’ØÒ ÂÏÁΔÒ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈

¡Â∂ «¬√ Á∂ √≈apple∂ √appleØ ÚΔ ¿∞√∂ «ÚÌ≈◊ 鱧 √Ω∫Í

«ÁμÂ∂ ◊¬∂Õ «¬‘ Úμ÷appleΔ ◊μÒ ‘À «’ «¬√ ÏØapple‚

Ú≈∫◊ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ ÚΔ ‘∞‰ √«‘’ «apple‘≈ ‘À

¿∞√ «Úμ⁄ «¬μ’ ‘Øapple √«‘’Á≈ ÏØapple‚ Ù≈ÓÒ

’appleÈ≈ √apple’≈appleΔ È≈¡«‘ÒΔ¡Â ÁΔ √ÍÙ‡

«Ó√≈Ò ‘ÀÕ

√apple’≈apple≈∫ ÚμÒØ∫ Ó≈∫-ÏØÒΔ «ÁÚ√ √Ó≈◊Ó

’appleÚ≈¬∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ √Ó≈◊Ó≈∫ «Úμ⁄ Ó≈∫-

ÏØÒΔ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ÒßÓ∂-⁄ΩÛ∂ Ú≈¡Á∂ Â∂

Á≈¡Ú∂ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ Ï‘∞Â∂ Á≈¡«Ú¡≈∫-

Ú≈¡«Á¡≈∫ 鱧 √Ó≈◊Ó √Ó≈Í ‘؉ ÂØ∫ Â∞appleßÂ

Ï≈¡Á Ì∞Ò≈ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple Á∂

«ÚÁÚ≈È «¬‘ ÓßÈÁ∂ ‘È «’ «◊¡≈È Á≈

Íz√≈apple Ó≈∫-ÏØÒΔ apple≈‘Δ∫ «Ï‘ÂappleΔÈ ‘Ø √’Á≈

‘ÀÕ «¬√∂ Ò¬Δ ¡≈ÒÓΔ ÷Ø‹≈∫, «Ú«◊¡≈È’

√ß’ÒÍ≈∫ Â∂ «√Ë≈∫Â≈∫ 鱧 Ó≈∫-ÏØÒΔ «Úμ⁄ „≈Ò∂

‹≈‰ ¿∞μÂ∂ ˜Øapple «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ Íß‹≈Ï √‡∂‡

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ‡À’√‡ Ï∞μ’ ÏØapple‚ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈

¡«‹‘∂ ¿∞Á∂Ù È±ß Ó∞μ÷ appleμ÷ ’∂ Úμ÷ Úμ÷ «ÚÙ≈

ÚßÈ◊Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Í≈·-Í∞√Â’≈∫ Íß‹≈ÏΔ «Úμ⁄

«Â¡≈apple ’appleÈ Ú≈√Â∂ AIG@ «Úμ⁄ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

√Δ «¬√ ÏØapple‚ È∂ D@@ ÂØ∫ ÚμË «’Â≈Ï≈∫

«Â¡≈apple ’appleÚ≈¬Δ¡≈∫ «‹È∑≈∫ «Úμ⁄ ’¬Δ ¡«‘Ó

Â’ÈΔ’Δ Í∞√Â’≈∫ ÚΔ Ù≈ÓÒ √ÈÕ «¬È∑≈∫

Í∞√Â’≈∫ ÁΔ ’ΔÓ ÚΔ ¬∂ÈΔ ’∞ appleμ÷Δ ◊¬Δ «’

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ ÁΔ ‹∂Ï∑ ¿∞μÂ∂ ÏØfi È≈

ÍÚ∂Õ ¡«‹‘Δ¡≈∫ √√ÂΔ¡≈∫ Í≈·-Í∞√Â’≈∫

«Ú«Á¡≈appleÊΔ Úapple◊ «Úμ⁄ Ó’Ï±Ò ÚΔ Ï‘∞Â

‘Ø¬Δ¡≈∫, Íapple «¬‘ ⁄ß◊≈ ’≈apple‹ ‹≈appleΔ appleμ÷‰ ÁΔ

Ê≈∫ AIGG ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ÏØapple‚ Ò¬Δ Îß‚≈∫ ÁΔ

¡Ò≈‡ÓÀ∫‡ Íμ÷Ø∫ √apple’≈apple È∂ ‘μÊ ÿ∞쇉∂ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂ∂Õ «¬√ Á∂ Îß‚ «’Â≈Ï≈∫ ÁΔ Ê≈∫ «√¡≈√Δ

’ßÓ≈∫ Ò¬Δ Úapple‰∂ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ∂ ¡Â∂ ‘ΩÒΔ

‘ΩÒΔ «¬√ 鱧 Ï∂ÒØÛ≈ ω≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

√«ÊÂΔ Á≈ ¡¯√Ø√È≈’ Íμ÷ «¬‘ «apple‘≈ «’

ÏØapple‚ 鱧 √ßÌ≈Ò‰ Â∂ ÒΔ‘ ¿∞μÂ∂ «Ò¡≈¿∞‰

Ò¬Δ ÒØÛΔ∫ÁΔ √∞«‘appleÁÂ≈ È≈ Â≈∫ ’≈∫◊apple√

√apple’≈apple È∂ «Á÷≈¬Δ ¡Â∂ È≈ ‘Δ Ì≈Ù≈ Á∂

¡≈Ë≈apple ”Â∂ ÓØapple⁄∂ Ò≈ ’∂ Íß‹≈ÏΔ √±Ï≈ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂

ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ È∂ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple

«√ßÿ È∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ú‹Ø∫ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂

’≈apple‹’≈Ò ÁΩapple≈È ÏØapple‚ ÁΔ √∞apple‹ΔÂΔ Ò¬Δ Íß‹

’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÓȘ±apple ’ΔÂ∂, Íapple «¬‘ apple’Ó ¡μ◊Ø∫

«appleÒΔ˜ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ √≈Ò B@@I ÁΩapple≈È

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ ÚΔ ÏØapple‚ ȱß

√∞apple‹Δ ’appleÈ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈, Íapple «¬√ ȱß

Ì∞Ò≈¿∞‰ «Úμ⁄ ÚΔ Á∂apple È≈ Ò≈¬ΔÕ

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

¿∞appleÁ± Á≈ È≈ÓÚapple Ù≈«¬apple √Δ ’ØÓÒ

«¬√ ◊μÒ Á≈ ’¬Δ Ú≈apple «˜’apple ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À «’

Íß‹≈Ï ÁΔ ËappleÂΔ ”Â∂ ‹ÈÓ ÒÀ‰ Ú≈Ò≈ ’Ø¬Δ Ò∂÷’,

Ì≈Ú∂∫ «’√∂ ÚΔ Ì≈Ù≈ «Úμ⁄ «Ò÷∂, ¿∞√ ÁΔ¡≈∫

apple⁄È≈Ú≈∫ 鱧 Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ Á≈ Ì≈◊ ‘Δ √Ófi

ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞√ Á∂ «Ú⁄≈apple ¡Â∂

¡«‘√≈√ «¬√∂ ËappleÂΔ ÁΔ Á∂‰ ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ «Ó√≈Ò

Ú‹Ø∫, ‚≈. Ó∞Ò÷ apple≈‹ ¡≈ÈßÁ ¡ß«ÓÃÂ√apple «Úμ⁄ ÍÀÁ≈

‘Ø«¬¡≈Õ ÷≈Ò√≈ ’≈Ò‹, ¡ß«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ «Ú«Á¡≈

Íz≈ÍÂΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ Òß‚È ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ¿∞μÊ∂

‹≈ ’∂ ¿∞√ È∂ ¡ß◊apple∂˜Δ «Úμ⁄ È≈ÚÒ «Ò÷∂, «‹È∑≈∫

«Úμ⁄ “’∞ÒΔ” ¡Â∂ “¡¤±Â” ÁΔ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂

ÍzÙß√≈ ‘جΔÕ «¬È∑≈∫ È≈ÚÒ≈∫ Á∂ Í≈Âapple «ÈappleØÒ

Íß‹≈ÏΔ ‘È «¬ÊØ∫ Âμ’ «’ Ú≈appleÂ≈Ò≈Í «Úμ⁄

Íß‹≈ÏΔ ÙÏÁ≈ÚÒΔ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ

√«‘‹∂ ‘Δ «¬È∑≈∫ È≈ÚÒ≈∫ 鱧 Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ «Úμ⁄

Ó‘μÂÚͱappleÈ Ú≈Ë≈ √Ó«fi¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√∂

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

Âapple∑≈∫ Íß‹≈ÏΔ Ó±Ò Á∂ «‹‘Û∂ √≈«‘Â’≈apple≈∫ È∂ ¿∞appleÁ±

¡Â∂ «‘ßÁΔ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ ‹˜Ï≈ ¡Â∂ «ı¡≈Ò≈∫

ÁΔ Âapple‹Ó≈ÈΔ ’ΔÂΔ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ ÚËΔ’

Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ ’‘Δ¡≈∫ ‹≈ √’ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

ÏÒapple≈‹ ’ØÓÒ Ï≈apple∂ «Ò÷‰ Òμ«◊¡≈∫ Ó∂apple∂ ÓÈ

«Úμ⁄ «ı¡≈Ò ¡≈«¬¡≈ «’ ¿∞‘ Íß‹≈ÏΔ √Δ, √≈‚∂

È≈Ò ◊μÒ≈∫ ·∂· Íß‹≈ÏΔ «Úμ⁄ ’appleÁ≈ √Δ, ¿∞appleÁ±

«Úμ⁄ «‹‘ÛΔ¡≈∫ ȘÓ≈∫ «Ò÷Á≈ √Δ, ¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄

’¬Δ Ú≈apple Íß‹≈Ï «Úμ⁄

Ú≈ÍappleΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ Á≈ «˜’apple

‘∞ßÁ≈ √ΔÕ Á∂Ù ÁΔ Úß‚ Á≈ ÁappleÁ

¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ‘μ‚≈∫ ”Â∂

‘ß„≈«¬¡≈ √ΔÕ «¬√∂ ’apple’∂ ¿∞√ È∂ ¿∞appleÁ± «Úμ⁄

«‹‘ÛΔ Í«‘ÒΔ È˜Ó «Ò÷Δ, ¿∞‘ «¬’ Ï∂√‘≈apple≈

ÒÛ’Δ Ï≈apple∂ √Δ, «‹√ ÁΔ ı≈«‘Ù √Δ «’ ’Ø¬Δ ¿∞√

Á≈ ¡≈͉≈ ‘ØÚ∂Õ ¿∞‘ Âapple√ ÁΔ Í≈Âapple È‘Δ∫ √Δ

ωÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ, √◊Ø∫ ¿∞√ 鱧 «’√∂ ‘ÓÁappleÁ ÁΔ

ÂÒ≈Ù √Δ

¡’∂ÒΔ

¡≈‹ Á∞ÈΔ¡≈∫ Ó∂∫ Ó∂apple≈ ’Ø¬Δ È‘Δ∫

¡‹ÈÏΔ ¡ÍÈ∂ ’ÁÓØ∫ ’Ø appleØ’Ø ˜apple≈

√∞‰Â∂ ‹≈˙ Ô‘ ¡Ù’Ø∫ ÌappleΔ Á≈√Â≈È

√≈Ê Ò∂Â∂ ⁄ÒØ Ô‘ Ó∞‹μ√Ó ¯∞◊≈

Ó∂appleΔ ¡ßÓΔ Ï‰Ø

Ó∂apple∂ ¡μÏ≈ ωØ

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

ÍzØ. È«appleß‹È Â√ÈΔÓ

ÓØÏ≈«¬Ò : IHGBE-EE@IA

HEATHROW

CONCRETE

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

Ó∂appleΔ ¡≈Í≈ ωØ

Ó∂apple∂ ÈßÈ∑∂ √∂ Ó≈√±Ó Ìμ¬Δ¡≈ ωØ

Ó∂appleΔ «¬√Ó ÁΔ Óˆapple±apple «’appleÈ∂∫ ωØ

Ó∂apple∂ ’∞¤ ÂØ Ï‰Ø

Ó∂apple∂ ’∞¤ ÂØ Ï‰Ø

Ó∂apple∂ ’∞¤ ÂØ Ï‰Ø

ÏÒapple≈‹ ’ØÓÒ Á≈ ‹ÈÓ «√¡≈Ғ؇ (‘∞‰

Í≈«’√Â≈È) «Úμ⁄ BE √ÂßÏapple, AIBH ȱß

‘Ø«¬¡≈Õ ’∞fi √≈Ò≈∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple

È≈Ò «¯appleؘÍ∞apple ¡≈ «◊¡≈Õ ¿∞√ È∂ AIDD «Úμ⁄

¡À⁄.¡ÀÓ. ‘≈¬Δ √’±Ò, «¯appleؘÍ∞apple ÂØ∫ ÓÀ«‡z’ Á≈

«¬Ó«Â‘≈È Í≈√ ’ΔÂ≈Õ ÓÀ«‡z’ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÀÎ.¬∂.

¡Â∂ ÏΔ.¬∂. Á∂ «¬Ó«Â‘≈È ÚΔ ¿∞√∂ Ù«‘apple «Ú⁄Ò∂

’≈Ò‹ «Úμ⁄ Í≈√ ’ΔÂ∂Õ

’∞fi √Ó≈∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂

¡ÀÓ.¬∂. («¬ß◊«ÒÙ) ÁΔ

«‚◊appleΔ ÚΔ Íz≈Í ’apple

Ò¬ΔÕ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

AIDF «Úμ⁄ ¿∞√ È∂ ’∞fi ’‘≈‰Δ¡≈∫ «Ò÷Δ¡≈∫ Íapple

¤∂ÂΔ ‘Δ ¿∞√ Á∂ ¡ßÁapple Á∂ Ù≈«¬apple È∂ ˆ˜Ò≈∫ ¡Â∂

ȘÓ≈∫ ÁΔ «√apple‹‰≈ ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞‘鱧 Íz∂«appleÂ

’ΔÂ≈Õ AIDH «Úμ⁄ ¿∞‘ ‹ÒßËapple «Úμ⁄ ¡≈͉Δ

‹≈‰-ͤ≈‰ Ú≈Ò∂ ¿∞appleÁ± Ù≈«¬apple (◊∞appleÏıÙ «√ßÿ)

ÓıÓ±apple ‹≈ÒßËappleΔ ’ØÒ ¡≈ «◊¡≈, «‹√ È∂ ¿∞√ ȱß

ȘÓ≈∫ «Ò÷‰ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔÕ ¿∞ÁØ∫ ¿∞appleÁ±

¡ÁΔÏ (apple≈Ó Ò≈Ò) «¯’apple ÂΩ∫√ÚΔ ÚΔ ¿∞μÊ∂ √Δ √Ø,

¡À√≈ Ó≈‘ΩÒ ’≈«¬Ó ‘Ø «◊¡≈ ‹Ø ÏÒapple≈‹ ’ØÓÒ Á∂

¡ßÁapple ÍÈÍ apple‘∂ Ù≈«¬apple Ò¬Δ √≈˜◊≈apple √≈ÏÂ

‘Ø«¬¡≈Õ (Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ «Ú⁄)

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

’«ÍÒ Á∂Ú Á≈

Ï∞μ Ó≈Á≈Ó Â∞√≈Á

«ÁμÒΔ ”⁄ √‹∂◊≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¿∞μÿ∂

«’z’‡apple ’«ÍÒ Á∂Ú Á≈

ÓØÓ È≈Ò Ï«‰¡≈ Ï∞μÂ

«ÁμÒΔ Á∂ Ó≈Á≈Ó Â∞√≈Á

”⁄ √‹∂◊≈Õ ’«ÍÒ Á≈

«¬‘ Ï∞μ ‘Øapple È≈ÓΔ

«÷‚≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò appleμ«÷¡≈

‹≈Ú∂◊≈ «‹Ê∂ ÍzÙß√’

÷≈√ ¬∂appleΔ¬∂ ”⁄ ¡≈͉∂

«’z’‡ Á∂ ‘∞Èapple 鱧 ÚΔ

¡≈˜Ó≈ √’‰◊∂Õ

¡≈͉∂ √Ó∂∫ Á∂ Ó‘≈È

¡≈Ò apple≈¿±∫‚apple≈∫ ”⁄ Ù∞Ó≈apple

apple‘∂ ’«ÍÒ Á∂Ú È∂ Ì≈appleÂ

AIHC ”⁄ «’z’‡ «ÚÙÚ

’μÍ ”⁄ «¬«Â‘≈√’

«‹μ «ÁÚ≈¬Δ √ΔÕ

«ÚÙ∂Ù

11/05/2017

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ È±ß √Óapple«Í √Ó≈◊Ó

appleØÓ («¬‡ÒΔ)Õ «¬‡ÒΔ Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ ËappleÓ ¡√Ê≈È appleØÓ «Ú÷∂ Ì≈appleÂΔ

√ß«ÚË≈È Á∂ «√apple‹’ ¡Â∂ Á∞Â’≈apple∂ √Ó≈‹

Á∂ Ó√Δ‘≈ ‚≈: ÏΔ.¡≈apple. ¡ßÏ∂‚’apple √≈«‘Ï

Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÈ È±ß √Óapple«Í «ÚÙ∂Ù

√Ó≈◊Ó ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ ÁΔ ¡ß«ÓÃÂÏ≈‰Δ

ÁΔ ¤μÂapple ¤≈«¬¡≈ ‘∂· ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ √Ó±‘ √ß◊ Á∂

√«‘ÔØ◊ È≈Ò ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ «¬√

ÓΩ’∂ √‹≈¬∂ ÁΔÚ≈È≈∫ ÁΔ Ù∞apple±¡≈Â

apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á∂ ¿∞⁄≈appleÈ ’ΔÂ∂ ÙÏÁ≈∫ ÁΔ

«Ú¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ÈΔ ’∞ÒÁΔÍ ’∞Ó≈apple

ÏÙ∂ÙappleÍ∞apple ¡Â∂ Ï≈Ï≈ Á«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple

ÚμÒØ∫ Ï‘∞ ‘Δ √∞⁄μ‹∂ „ß◊ È≈Ò ’ΔÂΔ

◊¬ΔÕ ¿∞Íappleß «ÓÙÈappleΔ ◊≈«¬’≈∫ ÓÈÍzΔÂ

’Ωapple Í≈Ò, √∞«ÓμÂapple≈ Á∂ÚΔ ¡Â∂ ‘Øapple

Íz⁄≈apple’≈∫ ÚμÒØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ ‹ΔÚÈΔ

¡Â∂ ÎÒ√Î∂ √ÏßËΔ «Ú√Ê≈appleͱappleÚ’

⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ «¬√ √Ó≈appleØ‘ ȱß

√ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫ √zΔ ‹ÀÍ≈Ò √ß˱ ÍzË≈È

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√

Ë≈apple«Ó’ ¡√Ê≈È appleØÓ È∂ «’‘≈ «’

Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Ú⁄ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ¡≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫ √ßÿappleÙÓ¬Δ ÿ≈Ò‰≈Ú≈∫ ÁΔ

ÏÁΩÒ √ÈÓ≈È‹È’ «˜ßÁ◊Δ Ï√apple

’appleÁ≈ Á«Ò √Ó≈‹ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂

«ÓÙÈ ÍzÂΔ ‹≈◊apple±’ ‘ØÚ∂Õ «¬√ ÓΩ’∂

5

◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ËappleÓ ¡√Ê≈È appleØÓ «Ú÷∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple √≈«‘Ï Á∂ ÓÈ≈¬∂

‹ÈÓ «ÁÈ ÓΩ’∂ ¡øÏ∂‚’appleΔ √≈ÊΔÕ

ÏÒ‹Δ «√ßÿ Ïß◊Û, ‹√«ÚßÁapple Ïß◊Û,

apple∂ÙÓ «√ßÿ, ¡Óapple‹Δ appleμÒ, Ó∞Ò÷ apple≈‹

‹μ√Ò, ‘appleÓ∂Ò ‘ÀÍΔ, ⁄ÓÈ Ò≈Ò

«ÚappleÁΔ, ‘apple«Á¡≈Ò ⁄ßÁ, √ßÁΔÍ ’∞Ó≈apple,

√∞apple‹Δ ÓμÒ≈Ï∂ÁΔ¡≈∫ ¡≈«Á √∂Ú≈Á≈apple

ÓΩ‹±Á √È Õ

Í≥‹≈ÏΔ √≈«‘ ’Ò≈ ’∂∫Áapple Ô±. ’∂. Á≈ ÍÃØØ◊apple≈Ó «È‘≈«¬Â √ÎÒ «apple‘≈

Òß‚ÈÕ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘Â

’Ò≈ ’∂∫Áapple Ô± ’∂ Á≈ √≈Ò≈È≈ √Ó≈◊Ó

√≈¿±Ê≈Ò Á∂ “«ÓÒÈ ÍÀÒ∂√” «Ú⁄

«È‘≈«¬Â √ÎÒÂ≈ √«‘ √ßÍÈ

‘Ø«¬¡≈Õ √Ì≈ Á∂ ’ÈÚΔÈapple ◊∞appleÈ≈Ó

«√ßÿ ◊apple∂Ú≈Ò È∂ ÍÃØ◊apple≈Ó ÁΔ apple±Í apple∂÷≈

¿∞ÒΔ’ ’∂ ¡μ‹ Á∂ ’≈apple‹ Á≈ ¡≈◊≈˜

’ΔÂ≈Õ √Ì≈ Á∂ ı˜≈È⁄Δ ÓÈÍzΔ «√ßÿ

ÏμËÈΔ’Ò≈∫ È∂ √Ì≈ ÁΔ¡≈∫ «Í¤Ò∂ √≈Ò

ÁΔ¡≈∫ ’≈appleˆ∞˜≈appleΔ¡≈∫ Á≈ «˜’apple∂ ıÀapple

’ΔÂ≈Õ ¿∞Íappleß √Ì≈ Á∂ ÍappleË≈È ‚≈Ê√≈ÊΔ

Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ È∂ “ÏappleÂ≈ÈÚΔ √’±Ò≈∫,

Ò≈«¬Ïapple∂appleΔ¡≈∫, «Íz߇ ¡Â∂ Íz√≈apple‰

ÓΔ‚Δ¡≈ «Ú⁄ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á≈ Ì«Úμ÷”

Á∂ «ÚÙ∂ ¿∞Â∂ «‚√’ÙÈ Í∂Íapple Í«Û∑¡≈

«‹√ ”Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Ìapple ÂØ∫ ¡≈¬∂

«ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ Ìappleͱapple Ï«‘√ ’ΔÂΔÕ ’∞μÒ

«ÓÒ≈ ’∂ ÁØ Áapple‹È «ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ «¬√

«ÚÙ∂ Ú≈apple∂ ’¬Δ ÈÚ∂∫ √∞fi≈¡ «ÁμÂ∂Õ «¬√

Í∂Íapple «Ú⁄ Íμ«Ò˙∫ ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ «’Â≈Ï≈∫

¤ÍÚ≈¿∞‰, ¡ˆapple∂˜Δ È≈Ú≈∫ Á≈ apple∂‚Δ˙,

‡Δ.ÚΔ ¡Â∂ «Íz߇ ÓΔ‚Δ¡≈ «Ú⁄ ˆÒÂ

¿∞⁄≈apple‰, «‘ßÁΔ «ÎÒÓ≈∫ «Ú⁄ Íß‹≈ÏΔ È±ß

◊Ò „ß◊ È≈Ò Í∂Ù ’appleÈ, Ô± ’∂ «Ú⁄

‹ßÓ∂ ÍÒ∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 √‘Δ „ß◊ È≈Ò

Íß‹≈ÏΔ ÁΔ «√μ«÷¡≈ Á∂‰ ÚμÒ ’Ø«ÙÙ

’appleÈΔ, «¬ÊØ∫ Á∂ Íß‹≈ÏΔ Á∂ «√Ò∂Ï√ «Ú⁄

√‘Δ Í≈· Í∞√Â’≈∫ ÁΔ «ÈÔ∞’ÂΔ ¡Â∂

Ò≈«¬Ïapple∂appleΔ¡≈∫ «Ú⁄ Í¬Δ¡≈∫ Íß‹≈ÏΔ

Í∞√Â’≈∫ 鱧 È≈ «¬Ù± ’apple≈¿∞‰ ÁΔ

√Óμ«√¡≈ ¡≈«Á Ú≈apple∂ È∞’Â∂ ¿∞·≈¬∂ ◊¬∂

√ÈÕ È≈ «√appleÎ ‘≈˜apple Á≈«ÈÙÚapple≈∫ È∂ ‘Δ

¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple Í∂Ù ’ΔÂ∂ √◊Ø∫ ’¬Δ¡≈∫ È∂

È≈ ¡≈ √’‰ ÁΔ Ó‹Ï±appleΔ ’apple’∂ ¬Δ Ó∂Ò≈∫

¡Â∂ ÷Â≈∫ apple≈‘Δ∫ ÚΔ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple Íz◊‡

’ΔÂ∂ ¡Â∂ Í∂Íapple Á∂ «ÚÙ∂ È±ß Ó‘μÂÚͱapple‰

Á«√¡≈Õ «¬√ √ÀÙÈ Á∂ ÍzË≈È◊Δ Óß‚Ò

«Ú⁄ ’Ω∫√Òapple apple‰‹Δ ËΔapple, ÓØ«‘ßÁappleÍ≈Ò

«√ßÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò √ÒØ‘, ’Ω∫√Òapple ÓØÂ≈

«√ßÿ Ú∞ÒÚapple‘À∫͇È, ÓÈÓØ‘È «√ßÿ

Ú∞ÒÚapple‘À∫͇È, ’Ω∫√Òapple ÓØÂ≈ «√ßÿ

Ò«Óß◊‡È √Í≈ ¡Â∂ ÓÈ‹Δ ’Ωapple Íμ‚≈

√ÙØÌ √ÈÕ «¬√ √ÀÙÈ ÁΔ √‡∂‹ ÁΔ

√∂Ú≈ ’∞ÒÚß ’Ωapple «„ÒØ∫ È∂ ’ΔÂΔÕ ⁄≈‘

Í≈‰Δ ÁΔ Ïapple∂’ «Íμ¤Ø∫ Á±‹≈ √ÀÙÈ Ùπapple±

’ΔÂ≈ «◊¡≈, «¬√ Á∂ ÍappleË≈È◊Δ Óß‚Ò

«Ú⁄ √ßÂØı Ë≈ÒΔÚ≈Ò ÈΩ«‡ßÿÓ, ‚≈’‡apple

√∞«appleßÁapple ’Ωapple Èapple±Ò≈ ’≈apple«‚Î, ÁÒÚΔapple

’Ωapple Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È Â∂ «’appleÍ≈Ò «√ßÿ

ͱøÈΔ ’ÚÀ∫‡appleΔ ¡Â∂ √≈ÊΔ Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ

Ù≈ÓÒ √ÈÕ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «Ïz‡∂È ÁΔ¡≈∫

ÁØ ÍÃÓ∞μ÷ Ùı√Δ¡Â≈∫ 鱧 √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ Íë√μË Ï‘∞-ÍappleÂΔ ’ÚΔ ÚΔapple∂∫Áapple

Í«apple‘≈apple Ú≈apple∂ ¡˜ΔÓ Ù∂ıapple È∂ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁÂΔ ¡Â∂ «⁄μÂapple’≈apple ’ßÚÒ Ë≈ÒΔÚ≈Ò

Ú≈apple∂ √ßÂØı Ë≈ÒΔÚ≈Ò ‹Δ È∂ ’∞fi ÙÏÁ

’‘∂Õ ¿∞Íappleß ¿∞È∑≈∫ ÁØ‘≈∫ ȱ߱ «¬’ ÍzÓ≈‰

ÍμÂapple≈∫ È≈Ò √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Â∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ Á∂‰ 鱧 √Ò≈«‘¡≈

«◊¡≈Õ ÍÃ’≈Ù √Ø‘Ò ÁΔ ’≈«Ú Í∞√Â’

“¿∞Î’ Á∂ Í≈apple” appleΔÒΔ˜ ’ΔÂΔ ◊¬Δ, √Ø‘Ò

‹Δ Ú≈apple∂ ÓÈ‹Δ ’Ωapple Íμ‚≈ È∂ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁÂΔÕ Á∂«ÚßÁapple ÈΩapple≈ ÁΔ ’≈«Ú-Í∞√Â’

“‡≈Ú∂∫ ‡≈Ú∂∫ Â≈apple∂” Ú≈apple∂ √≈ÊΔ

Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ È∂ ’∞fi ÙÏÁ ÏØÒ∂Õ ¿∞ÍappleßÂ

«¬√ «’Â≈Ï È±ß appleΔÒΔ˜ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

¿∞Íappleß ◊ΔÂ≈∫, ˆ˜Ò≈∫ ¡Â∂ ’«ÚÂ≈Ú≈∫

Á≈ «È‘≈«¬Â «ÁÒ⁄√Í ÍzØ◊apple≈Ó ‘Ø«¬¡≈

«‹√ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ¡˜ΔÓ Ù∂ıapple È∂

«ÈÌ≈¬ΔÕ ÚΔapple∂∫Áapple ÙappleÓ≈ ¡ÀÓ ÍΔ √Ó∂Â

√≈apple∂ ¡≈¬∂ Ó«‘Ó≈È≈∫ È∂ «¬√ √ÀÓΔÈ≈apple

鱧 «¬«Â‘≈√’ Áμ«√¡≈Õ ¡ß «Ú⁄

√Ì≈ Á∂ ÍzË≈È ‚≈Ê√≈ÊΔ

Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ È∂ Íß‹≈ÏΔ Á∂ ¿∞È∑≈∫

«‘ÂÀÙΔ¡≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ «‹È∑≈∫

È∂ ‘Ó∂Ù≈ Íß‹≈ÏΔ Á∂ ’ÒÓΔ ÔØ«Ë¡≈∫

Á≈ √≈Ê «ÁÂ≈Õ ¡≈Í È∂ ¡≈͉∂

√≈ÊΔ¡≈∫ ÓÈÍzΔ «√ßÿ ÏËÈΔ’Ò≈∫,

ÓÈ‹Δ ’Ωapple Íμ‚≈, ◊∞appleÈ≈Ó «√ßÿ

◊apple∂Ú≈Ò ¡Â∂ ’∞ÒÚß ’Ωapple «„μÒØ∫

ÚÒØ∑∫ «ÁÂ∂ √«‘ÔØ◊ Á≈ ÚΔ ËßÈÚ≈Á

’ΔÂ≈Õ ¡≈Í È∂ “«ÓÒÈ ÍÀÒ∂√” ÁΔ

ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ Á≈ ı≈√ ÂΩapple ”Â∂ ËßÈÚ≈Á

’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «‹È∑ª È∂ √Ì≈ 鱧 ‘apple

«’√Ó ÁΔ √‘±Ò Á∂‰ «Ú⁄ ’جΔ

’√apple È‘Δ∫ ¤μ‚Δ Â∂ «¬ßfi Íß‹≈ÏΔ

Ì≈Ù≈ ¡Â∂ √≈«‘ È≈Ò ¡≈͉≈

Ò◊≈Ú ˜≈‘apple ’ΔÂ≈Õ Ò˜Δ˜ ÷≈‰≈

÷≈ ’∂ √≈«apple¡≈∫ È∂ ı∞ÙΔ ı∞ÙΔ

¡Ò«ÚÁ≈ ¡≈÷ΔÕ


6 11/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

◊∞appleÁ≈√Í∞apple «˜ÓÈΔ ⁄؉ : ’«ÚÂ≈ ÷ßÈ≈ «‡’‡ ÁΩÛ «Úμ⁄ ÓØ‘appleΔ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ì≈‹Í≈ Á∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple «ÚÈØÁ ÷ßÈ≈

ÁΔ «ÚËÚ≈ ’«ÚÂ≈ ÷ßÈ≈ ◊∞appleÁ≈√Í∞apple ÒØ’ √Ì≈

‘Ò’∂ ÁΔ «˜ÓÈΔ ⁄؉ Ò¬Δ Í≈apple‡Δ «‡’‡ ÁΔ

ÁΩÛ «Úμ⁄ ÓØ‘appleΔ Ú‹Ø∫ ¿∞μÌappleΔ ‘ÀÕ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√±Ï≈¬Δ «¬’≈¬Δ Á∂ «¬’ √≈Ï’≈ ÍzË≈È È∂ «’‘≈

«’ ““’«ÚÂ≈ ÷ßÈ≈ Á∂ Í«appleÚ≈apple È∂ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ

«‡’‡ Ú≈√Â∂ Í≈apple‡Δ ‘≈¬Δ ’Ó≈∫‚ ’ØÒ Í‘∞ß⁄

’appleÈ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ◊∞‹apple≈ÂΔ ‘؉

’≈appleÈ ’«ÚÂ≈ ÷ßÈ≈ ÁΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ Âμ’ Í‘∞ß⁄ ‘؉ Á≈ ÍÂ≈ ⁄μ«Ò¡≈ ‘À ””

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ““«ÚÈØÁ ÷ßÈ≈ Ò¬Δ Íz⁄≈apple

ÁΩapple≈È «¬√ ‘Ò’∂ Á∂ ÒØ’≈∫ È≈Ò √ßÍapple’ ‘؉

¡Â∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ÁΔ ÓΩ Ó◊appleØ∫ ‘ÓÁappleÁΔ Ú≈Ò∂

Âμ ’≈appleÈ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Á≈¡Ú≈ Әϱ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫

ÚΔ √zΔ ÷ßÈ≈ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple apple‘∂ Â≈∫ ’«ÚÂ≈

¡≈͉∂ ÍÂΔ Á∂ ‹ÈÂ’ «⁄‘apple∂ Ú‹Ø∫ «Ú⁄appleÁΔ

√Δ”” «¬’ ‘Øapple √ΔÈΔ¡apple ¡≈◊± È∂ «’‘≈ «’

““’«ÚÂ≈ Á≈ È≈Ó √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

Í≈apple‡Δ ‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ √ÚappleÈ √Ò≈appleΔ¡≈ ȱß

«‡’‡ Ò¬Δ Ó˜Ï±Â Á≈¡Ú∂Á≈apple Óß«È¡≈ ‹≈

«apple‘≈ √ΔÕ ¿∞‘ «Í¤ÒΔ¡≈∫ ÁØ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ÚΔ

«‡’‡ Á≈ Á≈¡Ú∂Á≈apple √ΔÕ √Ò≈appleΔ¡≈ ‘؇Ò≈∫

Â∂ ‘Øapple ’≈appleØÏ≈apple≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á∂Ù ÁΔ √Ì ÂØ∫

Úμ‚Δ √«’¿∞«apple‡Δ ¬∂‹ß√Δ ⁄Ò≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘

«¬√ ‘Ò’∂ «Úμ⁄ Úμ‚≈ È≈Ó ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á≈

’≈¯Δ ¡≈Ë≈apple ‘À”” «¬√ Ï≈apple∂ Ú≈apple Ú≈apple ’Ø«ÙÙ

’appleÈ ¿∞Â∂ ’«ÚÂ≈ È≈Ò √ßÍapple’ È‘Δ∫ ‘Ø

√«’¡≈Õ Ì≈‹Í≈ Á∂ √≈Ï’≈ √±Ï≈¬Δ ÍzË≈È

¡ÙÚÈΔ ÙappleÓ≈ ÚμÒØ∫ ÚΔ «‡’‡ Ò¬Δ Á≈¡Ú≈

’appleÈ Á≈ ÍÂ≈ ⁄μ«Ò¡≈ ‘ÀÕ

’ØÒ‚ ‚«appleß’ ÁΔ ÏØÂÒ «Úμ⁄Ø∫ «È’ÒΔ √μ ’appleØÛ ÁΔ ‘ÀappleØ«¬È

¡‡≈appleΔÕ ÏΔ¡À√¡ÀÎ È∂ Ì≈appleÂ-Í≈«’√Â≈È √apple‘μÁ ”Â∂ √«Ê ⁄Ω’Δ Á≈¿∞’∂ È∂Û∂ ’ØÒ‚

‚«appleß’ ÁΔ ÏØÂÒ «Úμ⁄ Ì∂‹Δ √μ ’appleØÛ ÁΔ ‘ÀappleØ«¬È Ïapple≈ÓÁ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ √apple‘μÁΔ ⁄Ω’Δ Á≈¿∞’∂

Á∂ «ÍμÒapple ÈßÏapple AAC/BG È∂Û∂ ’ß«‚¡≈ÒΔ Â≈apple ÂØ∫ Í≈apple «¬μ’ «’√≈È ÚμÒØ∫ ’ßÏ≈¬ΔÈ È≈Ò

’‰’ ÁΔ ’‡≈¬Δ ’appleÚ≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ √ΔÕ ’‡≈¬Δ ÁΩapple≈È «’√≈È ◊≈apple‚ ÁΔ ’ØÒ‚ ‚«appleß’

ÁΔ ÏØÂÒ ”Â∂ Í¬Δ Â≈∫ ¿∞√ È∂ ’‰’ ÁΔ ’‡≈¬Δ apple∞’Ú≈ ’∂ ¡≈͉∂ ’ßÍÈΔ ’Ó≈∫‚apple 鱧 √±«⁄Â

’ΔÂ≈Õ ÂÒ≈ÙΔ ÁΩapple≈È Ïapple≈ÓÁ ‘Ø¬Δ ÏØÂÒ «Úμ⁄Ø∫ ‚∂„ «’ÒØ ‘ÀappleØ«¬È Ïapple≈ÓÁ ‘جΔÕ

Ï≈ÁÒª ÚμÒØ∫ Úß‚∂ ◊μ«¯¡≈∫ Á≈ ‘؉ Òμ◊≈ Ò∂÷≈-‹Ø÷≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ «Í¤ÒΔ √apple’≈apple

Ú∂Ò∂ √±Ï∂ Á∂ «‹È∑≈∫ «Íß‚≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íß⁄≈«¬Â≈∫ ȱß

«¬’ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË ◊apple≈∫‡≈∫ «ÓÒΔ¡≈∫,

¿∞È∑≈∫ Á≈ ¡≈«‚‡ ÂΔ‹Δ «Ëapple ÚμÒØ∫ ’appleÚ≈¿∞‰

Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷

ÓøÂappleΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ Á∂ «˜Ò∑∂ Ó∞’Â√apple Á∂

GA «Íß‚≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íß⁄≈«¬Â≈∫ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫

«Úμ⁄Ø∫ Ï‘∞Â∂ «Íß‚ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ ÒßÏΔ «ÚË≈È

√Ì≈ ‘Ò’∂ Á∂ ‘ÈÕ «˜Ò∑∂ Á∂ «◊μÁÛÏ≈‘≈ ‘Ò’∂

Á∂ ’∞fi «Íß‚≈∫ 鱧 ÚΔ «¬’ ’appleØÛ ÂØ∫ ÚμË ÁΔ¡≈∫

◊apple≈∫‡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫Õ Ï«·ß‚≈ «˜Ò∑∂ ÁΔ¡≈∫

BG Íß⁄≈«¬Â≈∫ 鱧 «¬’ ’appleØÛ ÂØ∫ ÚμË ÁΔ¡≈∫

◊apple≈∫‡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫Õ «¬È∑≈∫ «Íß‚≈∫ «Úμ⁄

√≈Ï’≈ Íß⁄≈«¬Â ÓßÂappleΔ «√’ßÁapple «√ßÿ ÓÒ±’≈ Á∂

‘Ò’∂ Á∂ «Íß‚ ¡Â∂ √≈Ï’≈ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

√∞÷ÏΔapple Ï≈ÁÒ Á∂ ‘Ò’∂ ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á Á∂ «Íß‚ ÚΔ

Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬√ √±⁄Δ «Úμ⁄ «˜Ò∑≈ Ó≈È√≈ Á∂

A@, ÂappleÈ Â≈appleÈ Á∂ B@ ¡Â∂ ‹ÒßËapple Á∂ Íß‹

«Íß‚ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «˜Ò∑≈ ¡ß«ÓzÂ√apple Á∂ ‘Ò’≈

√≈¿±Ê≈Ò Á∂ ¡ÀÓ ÍΔ Ú«appleßÁapple

ÙappleÓ≈ ÚÒØ∫ √ÒØ‘ Á∂ Ò∂Ïapple

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ

„∂√Δ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â

√ÒØ‘Õ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ √ÒØ‘ ÁΔ √Δ‡

Ú≈√Â∂ ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ ÁΔ

¿∞ÓΔÁÚ≈appleΔ Á∂ ¡ÀÒ≈È ÂØ∫ Ï≈¡Á

¬Δ«Òß◊ √≈¿±Ê≈Ò Á∂ ÓΩ‹±Á≈ ¡ÀÓ ÍΔ

Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ √ÒØ‘ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ «¬’

«ÚÙ∂Ù ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ «¬‘

¿∞⁄∂⁄Δ ÓΔ«‡ß◊ √ÒØ‘ Á∂ ÚÍ≈appleΔ ¡Â∂

’«Ó¿∞«È‡Δ È∂Â≈ √zΔ √ß‹ΔÚ ’ΩÙÒ Á∂

◊z«‘ «Ú÷∂ ‘Ø¬Δ «‹√ «Ú⁄ √ÒØ‘ Á∂

Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ ’≈apple’∞ßÈ≈∫, Ì≈¬Δ⁄≈apple’

È∂Â≈Ú≈∫, ’Ω∫√Òapple≈∫, ’«ÓÙÈapple≈∫,

ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple È∂ Ì≈◊ «Ò¡≈Õ Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈

È∂ ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ È±ß √ÒØ‘ Á∂

Ò∂Ïapple ’≈apple’∞ßÈ≈∫ 鱧 ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ

ÁΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈appleΔ ÁΔ ÚË≈¬Δ «Áß«Á¡≈∫

¡≈«÷¡≈ «’ ¿∞‘ √ÒØ‘ Á∂ √Ó∞μ⁄∂

Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡≈∫ ÁΔ È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ ’appleÈ ÁΔ

ÔØ◊Â≈ appleμ÷Á∂ ‘ÈÕ ÙappleÓ≈ ‘Øapple≈∫

ÂÈÓÈ‹Δ Á∂ ‹appleÏ∂, «Í¤Ø’Û

Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ ’≈ÏÒΔ¡Â≈ Ï≈apple∂

⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈

«’ «Í¤ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈ ÁΔ Âapple∑≈∫ ¿∞‘ «¬√

ÁÎ≈ ÚΔ √ÒØ‘ Á∂ Ò∂Ïapple ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

Ò¬Δ ‚‡ ’∂ ’ßÓ ’appleÈ◊∂Õ «¬√ ¿∞⁄∂⁄Δ

ÓΔ«‡ß◊ Á≈ √ß⁄≈ÒÈ ’ΩΩ∫√Òapple Í≈Ò √Ø‘Ò

È∂ ’ΔÂ≈Õ «¬√ ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ √ÒØ‘

’Ω∫√Ò Á∂ ÒΔ‚apple √∞‘∂Ò Ó∞ÈμÚapple,

⁄∂¡appleÓÀÈ ’Ω∫√Ò Ò∂Ïapple ◊apple∞μÍ Ó∞‘ßÓÁ

apple≈«√Ï, ’Ω∫√Ò «‚Í‡Δ È∂Â≈ ÓØ‘ÂappleÓ≈

√≈ÏΔ¡≈ ‘∞√ÀÈ, √≈Ï’≈ ⁄∂¡appleÓÀÈ √ÒØ‘

√Δ ¡ÀÒ ÍΔ √ÎÁapple ¡ÒΔ ¡Â∂ √ß‹ΔÚ

’ΩÙÒ È∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple appleμ÷∂Õ

¡‡≈appleΔ Á∂ «Íß‚ ÚΔ «¬’ ’appleØÛΔ ◊μÎ≈ ÒÀ‰

Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ √±Ï∂ Á∂ Í∂∫‚± «Ú’≈√

Â∂ Íß⁄≈«¬Â ÓßÂappleΔ «ÂzÍ apple≈«‹ßÁapple «√ßÿ

Ï≈‹Ú≈ È∂ ¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò‰ ÂØ∫ ’∞fi «ÁÈ Ï≈¡Á

√≈apple∂ «˜«Ò∑¡≈∫ Á∂ ¿∞È∑≈∫ «Íß‚≈∫ ÁΔ √±⁄Δ Óß◊Δ √Δ,

«‹È∑≈∫ «Úμ⁄ «Í¤ÒΔ √apple’≈apple Á∂ Íß‹ √≈Ò Á∂

’≈apple‹’≈Ò «Úμ⁄ «¬’ ’appleØÛ ‹≈∫ «¬√ ÂØ∫ ÚμË

ÁΔ¡≈∫ ◊apple≈∫‡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫Õ «ÚÌ≈◊ Á∂

‚≈«¬appleÀ’‡apple È∂ «¬‘ √±⁄Δ ÓßÂappleΔ È±ß √Ω∫Í «ÁμÂΔ

Íapple ¡‹∂ ‘Øapple «Íß‚≈∫ Á∂ È≈∫ ¡≈¿∞‰∂ Ï≈’Δ ‘ÈÕ

√apple’≈apple È∂ ◊apple≈∫‡ Á∂‰ √Ó∂∫ Ùapple appleμ÷Δ √Δ «’

Í«‘ÒΔ «’Ù ڋØ∫ ⁄≈Ò∑Δ ÎΔ√ÁΔ ÍÀ√≈ ÷apple⁄‰

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈«‚‡ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Íapple «¬√

”Â∂ ¡ÓÒ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

⁄≈Ò∑Δ ÎΔ√ÁΔ ‘Øapple ◊apple≈∫‡ «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚΔ

¡≈«‚‡ È‘Δ∫ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ’apple ’∂

’≈∫◊apple√ √apple’≈apple È∂ √μÂ≈ √ßÌ≈Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

«¬‘ ’ÁÓ ⁄∞μ«’¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ¡≈«‚‡ Íß‹ ¡«‘Ó

¡Á≈«apple¡≈∫ ’ØÒØ∫ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

√Δ‚Δ‡Δ√Δ Á∂ «Ízß√ΔÍÒ Ó∞¡μÂÒ: Í∂∫‚± «Ú’≈√

Â∂ Íß⁄≈«¬Â «ÚÌ≈◊ Á∂ «Úμ ’«ÓÙÈapple ‚≈.

appleØÙÈ √∞ß’≈appleΔ¡≈ È∂ χ≈Ò≈ Á∂ √Δ‚Δ‡Δ√Δ Á∂

«Ízß√ΔÍÒ √ÂΔÙ ⁄ßÁapple Ú«ÙÙ‡ 鱧 Ó∞¡μÂÒ

’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ Ó∞¡μÂÒΔ ÁΩapple≈È ¡«Ë’≈appleΔ Á≈

‘Àμ‚’∞¡≈apple‡apple ¡À√¬∂¡À√ È◊apple Ó∞‘≈ÒΔ

‘ØÚ∂◊≈ «¬√ ¡«Ë’≈appleΔ «Úapple∞μË «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂

ÁØÙ Òμ◊∂ √ÈÕ

ÚΔ¡≈¬ΔÍΔ˜ √ÏßËΔ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È±ß ÈÚΔ¡≈∫

‘Á≈«¬Â≈∫ : Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È±ß

‘Á≈«¬Â≈∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ¡ª ‘È «’ «˜«Ò∑¡≈∫

«Ú⁄ ÚΔ¡≈¬ΔÍΔ˜ ÁΔ ¡≈ÓÁ ”Â∂ ¡ÀÚ∂∫ «¬’μ·

È≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ ÚΔ¡≈¬ΔÍΔ˜ 鱧 ¿∞‘Δ

¡«Ë’≈appleΔ «ÓÒ‰ ¡≈¿∞‰ «‹È∑≈∫ È±ß Í«‘Ò≈∫

√μ«Á¡≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂◊≈ apple≈‹ √apple’≈apple È∂ «¬‘

ÎÀ√Ò≈ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È Á∂ ’ßÓ-

’≈‹ «Ú⁄ ÍÀ∫Á∂ «ÚÿÈ ¡Â∂ ÷apple⁄∂ ÿ‡≈¿∞‰ Á∂

ÓμÁ∂Șapple «Ò¡≈ ‘À Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

Ï‘∞ÏÒΔ B Ì≈apple ”⁄

√Ì ÂØ∫ ÚμË ’Ó≈¬Δ

’appleÈ Ú≈ÒΔ Ï‰Δ «ÎÒÓ

Ó∞ßϬΔÕ Ï∂‘Á ⁄apple«⁄ «ÎÒÓ

Ï≈‘∞ÏÒΔ B Ì≈apple ”⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË

’Ó≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ Ï‰ ◊¬Δ

‘ÀÕ «appleÍØapple‡≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ Ï‘∞ÏÒΔ B È∂

ͱapple∂ «ÚÙÚ Ìapple ”⁄ A@@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂

ÁΔ «apple’≈apple‚ ’Ó≈¬Δ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ

«ÍÃø‡ ÓΔ‚Δ¡≈ ”⁄ A@ √≈Òª

«Ú⁄ CG ÎΔ√ÁΔ Á≈ Ú≈Ë≈

Ó∞ßϬΔÕ «Í¤Ò∂ A@ √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È «Í≥Ç

ÓΔ‚Δ¡≈ Á∂ √apple’±Ò∂ÙÈ “⁄ CG

ÎΔ√ÁΔ Á≈ Ú≈Ë≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À Õ «‹√ È≈Ò «¬√ Á∂ ¡√apple Á≈ ÍÂ≈

Òμ◊Á≈ ‘À Õ «‚‹Δ‡Ò ÓΔ‚Δ¡≈ ÂØ∫

«ÓÒ apple‘Δ¡≈∫ ⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ Á∂

Áapple«Ó¡≈È «Í≥Ç ÓΔ‚Δ¡≈ Ò◊≈Â≈apple

¡μ◊∂ ÚË «apple‘≈ ‘À Õ ¡≈«‚‡ «Ï¿±appleØ

¡≈¯ √’±Ò∂ÙÈ (¬∂. ÏΔ. √Δ.) ÚμÒØ∫

‹≈appleΔ ¡ß’«Û¡≈∫ ¡È∞√≈apple B@@F

«Ú⁄ «ÍÕ߇ ÓΔ‚Δ¡≈ ÁΔ √apple’±Ò∂ÙÈ

C.IA ’appleØÛ √Δ ‹Ø B@AF «Ú⁄ ÚË

’∂ F.BH ’appleØÛ ‘Ø ◊¬Δ Õ

«¬√ ÁΩapple≈È Íz’≈ÙÈ ’∂∫Áapple≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ ÚΔ FEI ÂØ∫ ÚË ’∂ IA@ ‘Ø

◊¬Δ ‘À Õ ¬∂. ÏΔ. √Δ. È∂ ¤Ø‡∂ Ù«‘apple≈∫

“⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ú≈Ë∂ Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈ «ÍÃø‡

ÓΔ‚Δ¡≈ Á≈ Ì«Úμ÷ √∞appleμ«÷¡Â

Áμ«√¡≈ Íapple √Ó∂∫ Á∂ È≈Ò «¬√ “⁄

ÏÁÒ≈¡ ÁΔ ◊∞ß‹≈«¬Ù ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈

ÂØ∫ ÚΔ «¬È’≈apple È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈

√’Á≈ Õ

B@@F ÂØ∫ B@AF Áapple«Ó¡≈È «‘ßÁΔ

ÓΔ‚Δ¡≈ √Ì ÂØ∫ Â∂˜Δ È≈Ò Ú«Ë¡≈

‘À Õ «¬‘ H.GF ÎΔ√ÁΔ √Δ. ¬∂. ‹Δ.

¡≈apple. (’ßÍ≈¿±≈‚ √≈Ò≈È≈ Ú≈Ë≈

Áapple) ÁΔ Áapple È≈Ò √Ì ÂØ∫ ¡μ◊∂

«apple‘≈ Õ Â∂Ò◊± ÓΔ‚Δ¡≈ Á±√apple∂ ÈßÏapple

“Â∂ «apple‘≈ Õ

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

«ÚÙ∂Ù

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ’Ïμ‚Δ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Ô±. ’∂. Á∂ ÈÚ∂∫

¡‘∞Á∂Á≈appleª ÁΔ √appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò ⁄؉

Òß‚ÈÕ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÏÀ‚ÎØapple‚ «Ú÷∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ’Ïμ‚Δ

ÎÀ‚apple∂ÙÈ Ô± ’∂ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ ‘جΔ, «‹√

ÓΩ’∂ √appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò ÈÚ∂∫

¡‘∞Á∂Á≈apple≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple«Á¡≈∫

ÈÚ∂∫ ¯À√Ò∂ Ò¬∂ ◊¬∂ «¬√ ÓΔ«‡ß◊ ”⁄

√ÒØ‘, √≈¿±Ê≈Ò, ¬ΔappleÊ Ú±«Ò⁄,

‘∂˜, ‡ÀÒÎØapple‚, ‘ß√ÒØ, Ïapple«ÓßÿÓ,

’≈ÚÀ∫‡appleΔ, Ï≈apple«’ß◊, «Ó‚Ú∂¡,

◊apple∂Ú˜À∫‚, ‘∞μÒ, ÏÀ‚ÎØapple‚ ¡Â∂

‚appleÏΔ ÂØ∫ ’Ïμ‚Δ ’ÒμÏ≈∫ Á∂

È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈

ÓΔ«‡ß◊ ”⁄ ÈÚΔ∫ ’Ó∂‡Δ Ò¬Δ

√«ÂßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ ◊ØÒ‚Δ √ß˱

(ÍzË≈È), ‘appleÈ∂’ «√ßÿ È∂’≈

(⁄∂¡appleÓÀÈ), appleÙÍ≈Ò «√ßÿ √‘ØÂ≈

(‹ÈappleÒ √’μÂapple), √∞«appleßÁapple «√ßÿ

Ó≈‰’ (÷˜≈È⁄Δ), ◊∞appleÁΔÍ «√ßÿ

ÓΩÒΔ (ÓÀÈ∂‹apple), ‹√’appleÈ «√ßÿ ‹Ω‘Ò

(’Ø⁄), ‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ Á∞√≈∫fi (¿∞Í

ÍzË≈È), ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ÏØÍ≈apple≈¬∂ (¿∞Í

⁄∂¡appleÓÀÈ), ‘appleÌ‹È «√ßÿ ̺‹Δ

(√ΔÈΔ¡apple ¿∞Í ÍzË≈È), ‘appleÚß «√ßÿ

ÓμÒ∑Δ (√ΔÈΔ¡apple ¿∞Í ⁄∂¡appleÓÀÈ),

ÏÒÏΔapple «√ßÿ appleßË≈Ú≈ (√‘≈«¬’

‹ÈappleÒ √’μÂapple), ‹√Í≈Ò «√ßÿ

«ÊßÁ (√‘≈«¬’ ÷˜≈È⁄Δ), ¡ÓappleΔ’

«√ßÿ ÿ∞μÁ≈ (√‘≈«¬’ ÓÀÈ∂‹apple),

’∞Ò«ÚßÁapple «√ßÿ ¤Ø’apple (√‘≈«¬’

’Ø⁄) ⁄∞‰∂ ◊¬∂, ‹Á«’ √Ò≈‘’≈apple≈∫

”⁄ appleÙÍ≈Ò «√ßÿ (ÙΔapple≈ ¡‡Ú≈Ò),

ÒÀ∫Ïapple «√ßÿ ÒμËÛ, ’appleÓ‹Δ «√ßÿ

¡Ω‹Ò≈, √ÂÈ≈Ó «√ßÿ √μÂ≈, ’∂ÚÒ

«√ßÿ Í∞Ò√Δ¡≈, Á«ÚßÁapple «√ßÿ

ÍÂ≈apple≈, ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ‘Ò≈Â,

ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ Á±Ò∂, ÏÒ«ÚßÁapple

«√ßÿ ⁄μ·≈, ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ appleßË≈Ú≈,

√∞÷«ÚßÁapple «√ßÿ ÓΩÒ≈ ÌÒÚ≈È,

«¬ø◊ÒÀ∫‚

’Ïæ‚Δ

ÎÀ‚apple∂ÙÈ

ÁΔ

ÓΔ«‡ø◊

ÂØ∫ Ï≈¡Á

’ÒæϪ Á∂

ÈπÓ≈«¬øÁ∂Õ

Ëapple«ÓßÁapple «√ßÿ „‚Ú≈Û, ÍzÂ≈Í

«√ßÿ (√Δ ÍΔ ¡ÀÓ) ¡Â∂ ‹ΔÂ≈ «Úapple’

Ù≈«ÓÒ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ ’Ó∂‡Δ

鱧 ‘≈˜apple ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ √appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò

ÍzÚ≈È◊Δ «ÁμÂΔÕ ¿∞Íappleß ’Ïμ‚Δ

’ÒμÏ≈∫ 鱧 ÎÀ‚apple∂ÙÈ ÚÒØ∫ Í∞apple≈‰≈

«‘√≈Ï «’Â≈Ï «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂

B@AG Á∂ ’Ïμ‚Δ √Δ˜È Ò¬Δ

«Ú⁄≈apple≈∫ ’appleÈ Ï≈¡Á ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈

«◊¡≈ «’ √≈appleΔ¡≈∫ ’ÒμÏ≈∫ Á∂

√«‘ÔØ◊ È≈Ò «¬√ √≈Ò ‹±È-

‹∞Ò≈¬Δ ”⁄ ’Ïμ‚Δ ‡ΔÓ≈∫ ω≈ ’∂

‡±appleÈ≈ÓÀ∫‡ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰◊∂Õ

11/05/2017

◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ Ô≈Á◊≈apple “ÓΔÈ≈apple-¬∂-Ï∂◊ÓÍ∞apple≈” ÁΔ ¿∞√≈appleΔ ·μÍ ‘؉ «’È≈apple∂

◊Û∑Ùß’appleÕ √±Ï∂ ÁΔ «Í¤ÒΔ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ Á∂ ÂÍ ¡√Ê≈È È≈Ò √Ïß«Ë «¬ÊØ∫ Á∂ «¬«Â‘≈√’

«Íß‚ ÷∞apple≈ÒΔ (÷∞apple≈Ò◊Û∑) «Ú÷∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ √zΔ

◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ Ô≈Á◊≈apple “ÓΔÈ≈apple-¬∂-Ï∂◊ÓÍ∞apple≈” ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Á≈

’≈apple‹ ·μÍ ‘؉ «’È≈apple∂ ‘À Õ AA@ ’appleØÛ ÁΔ Ò≈◊ È≈Ò AB

¬∂’Û ”⁄ ¿∞√≈appleΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ «¬√ Ô≈Á◊≈apple Á≈ ÈΔ∫‘ ÍμÊapple

¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √. Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ

ÚμÒØ∫ «Í¤Ò∂ √≈Ò C ¡ÍzÀÒ È±ß appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ Ô≈Á◊≈apple

ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Á≈ ’ßÓ ¬∂.¡Àμ√.√Δ. «ÏÒ‚apple ’ßÍÈΔ È±ß HF ’appleØÛ

«Ú⁄ ¡Ò≈‡ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ßÍÈΔ È∂ ‹±È B@AF

«Ú⁄ «¬√ Ô≈Á◊≈apple Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ’≈apple‹ ¡≈appleßÌ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ

Õ Ï∂Ùμ’ Í«‘Ò∂ ÍÛ≈¡ «Ú⁄ «¬√ Ô≈Á◊≈apple ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Á≈

’≈apple‹ Â∂˜Δ È≈Ò ⁄μÒÁ≈ «apple‘≈, Íapple ‘∞‰ Ô≈Á◊≈apple ÁΔ ¿∞√≈appleΔ

Á≈ ’ßÓ ˜±ß ÁΔ ⁄≈Ò∂ ⁄μÒ «apple‘≈ ‘À Õ ’ßÍÈΔ Á∂ ‚≈«¬appleÀ’‡apple

¡Ó«appleøÁapple «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ô≈Á◊≈apple ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Á≈ ’appleΔÏ

D@ ÎΔ√ÁΔ ’ßÓ Ó∞’ßÓÒ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ’ßÍÈΔ

鱧 √apple’≈apple ÚμÒØ∫ «Í¤Ò∂ ’appleΔÏ C Ó‘Δ«È¡ª ÂØ∫ ’Ø¬Δ ¡Á≈«¬◊Δ

◊Û∑Ùø’apple

Á∂ «Í≥‚

÷πapple≈Ò◊Û∑

«Ú÷∂ ¿π√≈apple∂

‹≈ apple‘∂

“ÓΔÈ≈apple-

¶-

Ï∂◊ÓÍπapple≈”

Á≈ «ÁÃÙÕ

È≈ ‘؉ ’≈appleÈ ¿∞√≈appleΔ Á≈ ’ßÓ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ ’ßÍÈΔ ÁΔ √apple’≈apple ÚμÒ ’appleΔÏ AF ’appleØÛ ÁΔ

¡Á≈«¬◊Δ Ï’≈«¬¡≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «¬’ Í∂ÓÀ∫‡ √Ó∂∫ «√apple

‘∞ßÁΔ apple«‘ßÁΔ Â≈∫ Ô≈Á◊≈apple ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Á≈ ’ßÓ ’≈¯Δ Ó∞’ßÓÒ

‘؉ Ú≈Ò≈ ‘؉≈ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ Áμ«√¡≈ «’ ’ßÓ ÁΔ

«Ó¡≈Á AE Ó‘ΔÈ∂ ‘À ‹Á«’ «¬’ √≈Ò ÏΔ‰ Ú≈Ò≈ ‘À Â∂

‡≈¬Δ‡Òapple 鱧 Ò≈¬Δ

«‚‡À’‡apple ‡À√‡ Ï≈apple∂ √≈¯

‹Ú≈Ï Á∂‰ ÁΔ ‘Á≈«¬Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ ÁΔ «¬’ ¡Á≈Ò È∂

¡μ‹ ’≈∫◊apple√ Á∂ ¡≈◊± ‹◊ÁΔÙ ‡≈¬Δ‡Òapple

鱧 ‘Á≈«¬Â «ÁμÂΔ «’ ¿∞‘ √≈¯ ÂΩapple “Â∂

Áμ√∂ «’ ¿∞‘ fi±· ÏØÒ‰ Ú≈ÒΔ

ÓÙΔÈ apple≈‘Δ∫ (Ò≈¬Δ «‚‡À’‡apple)

‡À√‡ ’apple≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È ‹≈∫

√ÏßËΔ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ¡Á≈Ò È∂ ¡≈«÷¡≈ «’

√ΔÏΔ¡≈¬Δ ÚμÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ ÁØÚ≈∫ Á∂ Ò≈¬Δ

«‚‡À’‡apple Ò¬Δ «ÁμÂΔ ¡apple˜Δ ÓßȉÔØ◊ ‘À

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÏΔÂ∂ Ó‘ΔÈ∂

¡Á≈Ò È∂ ‡≈¬Δ‡Òapple Â∂

‘«Ê¡≈apple≈∫ Á∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ ÚappleÓ≈

È‘Δ∫ ˆΩappleÂÒÏ ‘À «’

Á≈ Ò≈¬Δ «‚‡À’‡apple ‡À√‡

√ΔÏΔ¡≈¬Δ È∂ ¿∞√ 鱧 AIHD Á∂

«√μ÷ ’ÂÒ∂¡≈Ó Á∂ ’∂√ «Úμ⁄Ø∫

’ÒΔÈ «⁄μ‡ «ÁμÂΔ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ «¬‘

’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ √ΔÏΔ¡≈¬Δ ÚμÒØ∫

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ¡apple˜Δ ¿∞Â∂

¡≈͉≈ ¯À√Ò≈ apple≈÷Ú≈∫ appleμ÷

‘∞’Ó ¡À‚ΔÙÈÒ ⁄Δ¯

«Ò¡≈ √Δ Õ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’

ÓÀ‡appleØÍΩ«Ò‡È ÓÀ«‹√‡apple∂‡ ÙÚ≈ÒΔ

ÙappleÓ≈ È∂ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‹μ‹ È∂

«’‘≈ «’ ¿∞‘ ’Ø¬Δ Ï≈Ùapple apple˜≈ÓßÁΔ È‘Δ∫

⁄≈‘∞ßÁΔ ¿∞È∑≈∫ √zΔ ‡≈¬Δ‡Òapple 鱧 «’‘≈ «’

¿∞‘ ‘Ò¯È≈Ó≈ Á≈ıÒ ’appleÈ ‹≈∫ «È‹Δ apple±Í

«Úμ⁄ ¡Á≈Ò “⁄ Í∂Ù ‘Ø‰Õ ¡Á≈Ò È∂

¡«‹‘∂ ‘Δ ‘∞’Ó ’≈appleØÏ≈appleΔ ¡«ÌÙ∂’ ÚappleÓ≈

‡≈¬Δ‡Òapple È∂ ‡À√‡ ’apple≈¿∞‰ ÂØ∫

È≈∫‘ ’apple «ÁμÂΔ √Δ, ‹ÁØ∫«’

Á±‹∂ Í≈√∂ ÚappleÓ≈ È∂ ‡À√‡ Ò¬Δ Ï≈Ùapple ‘≈ÓΔ

ÌappleΔ √Δ ÚappleÓ≈ 鱧 ’∂√ «Úμ⁄ ◊Ú≈‘

ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¿∞√ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈

√Δ «’ ¿∞√ 鱧 ‹≈È Á≈ ıÂapple≈ ‘À Â∂ ¿∞√ ȱß

√∞appleμ«÷¡≈ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬Δ ‹≈Ú∂Õ

7

¡μË∂ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ’ßÓ apple«‘ßÁ≈ ‘À Õ

Îß‚≈∫ ÁΔ ÿ≈‡ Ï‰Δ ¡«Ûμ’≈ : «¬√ Ô≈Á◊≈apple ÁΔ ¿∞√≈appleΔ

ÍΔ.‚ÏÒÔ±.‚Δ. ÏΔ. ¡À∫‚. ¡≈apple «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ ’appleÚ≈¬Δ ‹≈

apple‘Δ ‘À Õ «¬‘ √ÍμÙ‡ ‘À «’ «ÚÌ≈◊ 鱧 Îß‚ È≈ ¡≈¿∞‰ ’≈appleÈ

Ô≈Á◊≈apple ÁΔ ¿∞√≈appleΔ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø¬Δ ‘À Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’جΔ

ÚΔ ¡«Ë’≈appleΔ Îß‚≈∫ ÁΔ ÿ≈‡ ÁΔ ◊μÒ ¡≈͉∂ ӱߑØ∫ ’«‘‰ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘Δ∫ Õ «¬’ ¡«Ë’≈appleΔ È∂ «’‘≈ «’ ÈÚΔ∫ √apple’≈apple ÚμÒØ∫

Úμ‚∂ Íz≈‹À’‡≈∫ Á≈ «apple«Ú¿± ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À, «‹√

’≈appleÈ «¬√ Ô≈Á◊≈apple Ú≈√Â∂ Îß‚ ‹≈appleΔ È‘Δ∫ ‘Ø apple‘∂ Õ

Ô≈Á◊≈apple 鱧 Ó∞’ßÓÒ ’appleÈ Ò¬Δ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «Èμ‹Δ

«ÁÒ⁄√ÍΔ ÒÀ‰-‘Δapple≈ : ¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ ¡≈«Á ËappleÓ «ÓÙÈ Á∂

’ΩÓΔ ÍzË≈È √ß √«ÚßÁapple ‘Δapple≈ È∂ «’‘≈ «’ √zΔ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√

‹Δ 鱧 √Óapple«Í “ÓΔÈ≈apple-¬∂-Ï∂◊ÓÍ∞apple≈” ÁΔ ¿∞√≈appleΔ ÚΔ ¿∞√

Ú∂Ò∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÚμÒØ∫ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ √Δ Â∂

‘∞‰ «¬√ Ô≈Á◊≈apple 鱧 Ó∞’ßÓÒ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓΩ‹±Á≈ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ 鱧 «Èμ‹Δ «ÁÒ⁄√ÍΔ ÒÀ‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ

Ì≈apple È∂ Áμ÷‰Δ ¬∂ÙΔ¡≈

√ß⁄≈apple ¿∞Í◊z«‘ Á≈«◊¡≈

ÏÀ∫◊Ò∞apple±Õ Ì≈appleÂΔ Í∞Ò≈Û ÷Ø‹ √ß◊·È

(«¬√appleØ) È∂ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 ÙzΔ‘appleΔ’Ø‡≈

ÂØ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Á∂

Áμ÷‰Δ ¬∂ÙΔ¡≈ Á∂ G ◊∞¡≈∫„Δ Á∂Ù≈∫

鱧 “¡√Ó≈ÈΔ ÂØ‘¯≈” √ß⁄≈apple ¿∞Í◊z«‘

‹Δ.¡À√.¬∂.‡Δ.-I 鱧 √¯ÒÂ≈ͱappleÚ’

Á≈«◊¡≈ «◊¡≈ Õ Ó¬Δ,

B@AD «Ú⁄ √μÂ≈ ”⁄

¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÓØÁΔ È∂ «¬√appleØ Á∂

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ 鱧 Áμ÷‰Δ

¬∂ÙΔ¡≈ √ß⁄≈apple ¿∞Í◊z«‘

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ «’‘≈ √Δ ‹Ø

◊∞¡≈∫„Δ Á∂Ù≈∫ 鱧 Ì≈appleÂ

ÚμÒØ∫ ÂØ‘Î∂ Ú‹Ø∫ «ÁμÂ≈ ‹≈

√’∂ Õ «¬√ ¿∞Í◊z«‘ È≈Ò Ì≈apple Á∂ G

◊∞¡≈∫„Δ Á∂Ù≈∫ «ÈÍ≈Ò, ̱‡≈È,

¡¯◊≈«È√Â≈È, Ïß◊Ò≈Á∂Ù,

Ó≈ÒÁΔÚ, √zΔÒß’≈ 鱧 √ß⁄≈apple Â∂

¡≈¯Â ÍzÏßË ”⁄ Úμ‚Δ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊Δ

Õ Í≈«’√Â≈È È∂ «¬‘ ’«‘ßÁ∂ ‘ج∂

«¬√ ÂØ∫ Ï≈‘apple apple«‘‰ Á≈ ¯À√Ò≈

’ΔÂ≈ √Δ «’ ¿∞√ Á≈ ¡≈͉≈ Í∞Ò≈Û

ÍzØ◊apple≈Ó ‘À Õ «¬‘ ¿∞Í◊z«‘ Áμ÷‰Δ

¬∂ÙΔ¡≈ ”⁄ ¡≈͉≈ ÍẕÂÚ √Ê≈ÍÂ

’appleÈ ÁΔ Ì≈apple ÁΔ ’±‡ÈΔÂΔ Á∂ ÂΩapple

”Â∂ ÚΔ Á∂«÷¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ DE@

’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ Ò≈◊ È≈Ò √ß⁄≈apple

¿∞Í◊z«‘ ‹Δ.¡À√.¬∂.‡Δ.-I 鱧 «¬√appleØ

È∂ ÍΩ‰∂ «ÂßÈ √≈Ò ÁΔ «Ó‘È Á∂

Ï≈¡Á «Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‘À Õ

¿∞Í◊z«‘ 鱧 «¬√appleØ Á∂

‹Δ.¡À√.¡ÀÒ.ÚΔ.-¡ÀÎ

@I apple≈’∂‡ apple≈‘Δ∫ Á≈«◊¡≈

«◊¡≈ Õ «¬√ ¿∞Í◊z«‘ ÁΔ

’ΔÓ BCE ’appleØÛ apple∞ͬ∂

‘À, ‹ÁØ∫ «’ ͱappleΔ ÍzΔÔØ‹È≈

”Â∂ DE@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ıapple⁄

‘ج∂ ‘È Õ «¬√ ¿∞Í◊z«‘

鱧 Ù≈Ó D.EG Ú‹∂ ÙzΔ‘appleΔ’Ø‡≈ Á∂

√ÂΔÙ ËÚÈ √Í∂√ √À∫‡apple ÂØ∫ Á≈«◊¡≈

«◊¡≈ Õ «¬‘ ¿∞Í◊z«‘ Í∞Ò≈Û

¡≈Ë≈«apple ’ÈΔ’ ÁΔ «Ï‘Âapple

ÚappleÂØ∫ ”⁄ ÓÁÁ ’apple∂◊≈ Õ «¬√

¿∞Í◊z«‘ È≈Ò ◊∞¡≈∫„Δ Á∂Ù≈∫ È≈Ò

√ß⁄≈apple, ‡ÀÒΔ«Ú˜È, ‚≈«¬appleÀ’‡ ‡±

‘ØÓ, ÚΔ. ¡À√. ¬∂. ‡Δ. ¡Â∂ «√μ«÷¡≈

Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊Δ Õ

ÈÂΔ‹∂ È≈ Á∂‰ Ú≈Ò∂ ’≈Ò‹ª

ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ ‘ØÚ∂◊Δ appleμÁ: Íßȱ

‹ÒßËappleÕ Â’ÈΔ’Δ «√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ √’μÂapple ’≈‘È «√ßÿ Íßȱ

È∂ Íß‹≈Ï ‡À’ÈΔ’Ò Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ¿∞Í ’∞ÒÍÂΔ Á≈ ¡‘∞Á≈

√ßÌ≈Ò«Á¡≈∫ ‘Δ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò ’ΔÂΔ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄ √ÍμÙ‡

’ΔÂ≈ «’ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ «Úμ⁄Ø∫ «ÌzÙ‡ ¡ÓÒ∂ 鱧 Ï≈‘apple Á≈ apple√Â≈

«Á÷≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞È∑≈∫ ÍÒ∂·Δ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄ ‚ΔÈ Â∂

‚≈«¬appleÀ’‡apple ÍμËapple Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫

鱧 ‘∞’Ó «ÁμÂ∂ «’ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

È≈Ò √ÏßË «‹‘Û∂ ’≈Ò‹

¡≈͉∂ ÈÂΔ‹∂ È‘Δ∫ Á∂ apple‘∂ ¡Â∂

È≈ ‘Δ Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄∂ ÁΔ¡≈∫

ÙappleÂ≈∫ ͱappleΔ¡≈∫ ’appleÁ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫

’≈Ò‹≈∫ ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ appleμÁ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂ ¿∞È∑≈∫ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ È≈Ò

√ÏßË ’≈Ò‹≈∫ Á∂ ¡’≈Á«Ó’

¡≈«‚‡ ’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó ÚΔ ‹≈appleΔ

’ΔÂ∂ √zΔ Íßȱ È∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ȱß

‘Á≈«¬Â≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ «’ «Í¤Ò∂ Íß‹≈∫ √≈Ò≈∫ Á≈ ¿∞‘ «apple’≈apple‚ Í∂Ù

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂, «‹√ «Úμ⁄ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ Í∂Íapple≈∫ Á≈ Ó∞Û

Ó∞Ò≈∫’‰ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‘À ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ó∞Û-Ó∞Ò≈∫’‰ «√apple¯

◊Àapple-«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ È≈Ò Í∂Íapple ⁄Àμ’ ’appleÈ Ú≈Ò∂ √‡≈¯ ’apple’∂ Ú«Ë¡≈

‘À √zΔ Íßȱ È∂ «’‘≈ «’ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ¡«Ë’≈appleΔ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ ÁΔ

«√÷Ò≈¬Δ Ú≈√Â∂ ‹ÒÁΔ „∞’ÚΔ∫ Íz«’«apple¡≈ Ù∞apple± ’appleÈ «¬√ ÓΩ’∂

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ‚ΔÈ ‚≈. ¡ÀÈ.ÍΔ. «√ßÿ, ‚ΔÈ ‚≈. ¬∂. ÍΔ. «√ßÿ,

apple«‹√‡apple≈apple ‚≈. ¡ÓÈÍzΔ «√ßÿ Â∂ ‘Øapple √ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ

‘≈˜apple √ÈÕ


8 11/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‘∞‰ «√μ÷ «÷‚≈appleΔ Í‡’∂ ÏøÈ∑ ’∂

÷∂‚ √’‰◊∂ Ï≈√’‡Ï≈Ò

ÎΔÏ≈ È∂ Ë≈apple«Ó’ Í«‘apple≈«Ú¡≈∫ ÂØ∫ Í≈ÏßÁΔ ‘‡≈¬Δ

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ È≈ÓΔ ¡ÓappleΔ’Δ

’≈ȱßÈ√≈˜≈∫ Â∂ «√μ÷-

¡ÓappleΔ’Δ¡≈∫ È∂ Ï≈√’‡Ï≈Ò ÁΔ

ÍzÙ≈√’Δ √ß√Ê≈ ÎΔÏ≈ ÚμÒØ∫ Íμ◊

(͇’≈) Â∂ «‘‹≈Ï Úapple◊∂ Ë≈apple«Ó’

«⁄ßÈ∑≈∫ ¿∞Â∂ Ò≈¬Δ Í≈ÏßÁΔ È±ß ‘‡≈

Ò¬∂ ‹≈‰ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’ΔÂΔ

‘ÀÕ «¬√ È≈Ò «√μ÷ Â∂ ‘Øapple ËappleÓ≈∫

«‹Ú∂∫ «¬√Ò≈Ó Â∂ Ô‘±ÁΔ ¡≈«Á

È≈Ò √ÏßË Í∂Ù∂Úapple «÷‚≈appleΔ

¡≈͉∂ Ë≈apple«Ó’ Í«‘apple≈«Ú¡≈∫ √‰∂

Ï≈√’‡Ï≈Ò Á∂ Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ «Úμ⁄

«‘μ√≈ ÒÀ √’‰◊∂Õ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

Ï≈√’‡Ï≈Ò ÎÀ‚apple∂ÙÈ (ÎΔÏ≈)

ÚμÒØ∫ ÏΔÂ∂ «ÁÈ ’ΔÂ∂ «¬√ ¡ÀÒ≈È

鱧 ¡«‹‘∂ «√μ÷ Â∂ Á±‹∂ ËappleÓ≈∫ Á∂

«÷‚≈appleΔ¡≈∫ Ò¬Δ Úμ‚≈ ¯À√Ò≈

Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À, «‹È∑≈∫ ȱß

Í«‘Ò≈∫ ¡≈͉∂ Ë≈apple«Ó’-

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ «⁄ßÈ∑ Í«‘ȉ

’≈appleÈ ÷∂‚‰ ÂØ∫ appleØ’ «ÁμÂ≈

‹≈∫Á≈ √Δ ¡ÓappleΔ’Δ ’≈∫◊apple√ Á∂

ÓÀ∫Ïapple≈∫ ‹Ø¡ ’apple≈¿∞ÒΔ Â∂ ¡ÀÓΔ

Ï∂apple≈ È∂ «¬’ √≈∫fi∂ «Ï¡≈È «Úμ⁄

ÌΔÓ ‘μ«Â¡≈ ’ª‚ Á≈ Ó∞μ÷ ÁØÙΔ

«ÙÚ Ò≈Ò ‚Ø‚≈ ¯appleΔÁ’؇

Ó≈‚appleÈ ‹∂Ò∑ ”⁄ ÂÏÁΔÒ

¯≈«˜Ò’≈Õ Íß‹≈Ï Á∂ Ï‘∞ ⁄apple«⁄Â

Á«Ò ÌΔÓ ‘μ«Â¡≈ ’≈∫‚ Ó≈ÓÒ∂

«Ú⁄ Íß‹≈Ï Á∂ Íz«√μË ’≈appleØÏ≈appleΔ «ÙÚ

Ò≈Ò ‚Ø‚≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÌÂΔ‹∂

¡«Óμ ‚Ø‚≈ 鱧 √zΔ ¡ß«ÓÃÂ√apple √≈«‘Ï

ÁΔ ’∂∫ÁappleΔ ‹∂Ò∑ ÂØ∫ ÏÁÒ ’∂ ¯appleΔÁ’؇

ÁΔ Ó≈‚appleÈ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ÂÏÁΔÒ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple

Íß‹≈Ï Á∂ ¬∂.‚Δ.ÍΔ. ‹∂Ò∑ Á∂ ¡≈Á∂Ù≈∫

”Â∂ «¬‘ ’≈appleÚ≈¬Δ ¡ÓÒ ”⁄

«Ò¡≈∫ÁΔ ◊¬Δ ‘À Õ «¬μËapple «¬√

‘μ«Â¡≈ ’≈∫‚ «Ú⁄ ÚËΔ’ √ÀÙÈ

‹μ‹ √zΔ Ò¤Ó‰ «√ßÿ ÁΔ ¡Á≈ÒÂ

«Ú⁄ Í∞«Ò√ Á∂ ÍzÓ∞μ÷ ◊Ú≈‘ Ê≈‰≈

Ï‘≈ÚÚ≈Ò≈ Á∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Á∂

¡À√.¡Àμ⁄.˙. ‘«appleßÁapple «√ßÿ ⁄Ó∂ÒΔ

ÁΔ ◊Ú≈‘Δ Áapple‹ ’appleÚ≈¬Δ Õ «‹√

«Ú⁄ «ÙÚ Ò≈Ò ‚Ø‚≈ Á∂ Î≈appleÓ

‘≈¿±√ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È‘Δ∫ È≈

‘؉ ÁΔ ◊μÒ ’‘Δ Õ

«√Â≈apple Ú≈Á’ apple¬Δ√

÷≈È È‘Δ∫ apple‘∂

’apple≈⁄ΔÕ ¿∞μÿ∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ «√Â≈apple

Ú≈Á’ ¿∞√Â≈Á apple¬Δ√ ÷≈È È∂

’apple≈⁄Δ “⁄ ¡≈͉≈ ¡≈÷appleΔ √≈‘

«Ò¡≈ Õ «Í¤Ò∂ ’∞fi «ÁÈ≈∫ ÂØ∫ apple¬Δ√

÷≈È ÏΔÓ≈apple ⁄μÒ apple‘∂ √Δ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄

ÌappleÂΔ ’appleÚ≈«¬¡≈

«◊¡≈ √Δ Õ

¿∞√Â≈Á apple¬Δ√

÷≈È Á≈ ‹ÈÓ BE

ÈÚßÏapple AICI ȱß

Ì≈apple Á∂ «¬ßÁΩapple

Ù«‘apple «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ ¿∞Í

Ó‘≈ÁΔÍ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈È≈

«¬È≈È∂ ¡ÒΔ ÷≈È È±ß Ï∂‘ÂappleΔÈ

«√Â≈apple Ú≈Á’≈∫ «Ú⁄Ø∫ «¬’ ‹≈«‰¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À Õ apple¬Δ√ ÷≈È È±ß ÙappleË≈∫‹ÒΔ

«Áß«Á¡≈∫ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞μÿΔ ◊≈«¬’≈

ÒÂ≈ Óß◊∂Ù’apple È∂ ‡ÚΔ‡ ’ΔÂ≈ «’

«√Â≈apple Á∂ ‹≈Á±◊apple ¿∞√Â≈Á apple¬Δ√

÷≈È √≈‚∂ «Ú⁄≈Ò∂ È‘Δ∫ apple‘∂” Õ

«’‘≈, ““«√μ÷ Â∂ Á±‹∂ ËappleÓ≈∫ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ¡’ΔÁ∂

È≈Ò √ÏßË «⁄ßÈ∑≈∫ ÁΔ «¬‹≈˜Â

Ì◊Ú≈È Ú≈ÒÓΔ’ √Ì≈ È∂ ÓÈ≈«¬¡≈ CCÚª «ÈÙ≈È «ÁÚ√

ÏÀ‚ÎØapple‚ (√.ÚΔ.«Ï¿πappleØ) «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple

C@ ¡ÍÃÀÒ ˘ Ì◊Ú≈È Ú≈ÒÓΔ’ √Ì≈

ÏÀ‚ÎØapple‚ È∂ ÏÛ∂ «Í¡≈apple ¡Â∂ ÙappleË≈

È≈Ò Ú≈ÒÓΔ’Δ √Ó≈‹ Á≈ «ÈÙ≈È ◊πapple»

ÿapple ¿πÂ∂ fiπÒ≈«¬¡≈Õ «¬‘ √Ò≈È≈

ÍÃØ◊apple≈Ó Ùπ’appleÚ≈apple, Ù«È⁄appleÚ≈apple ¡Â∂

¡ÀÂÚ≈apple «ÂøÈ «ÁÈ ⁄ÒÁ≈ «apple‘≈Õ

Ú≈ÒÓΔ’Δ √Ó≈‹ È∂ ÏÛΔ ÙappleË≈ È≈Ò

ÈÚ≈Ï apple≈¬∂ ’μÒ∑≈ Â∂ “◊ß◊≈ √≈◊apple” ÁΔ Â√ÚΔapple

¡‹≈«¬Ï ÿapple ”⁄ AB 鱧 ‘ØÚ∂◊Δ √∞ÙØ«ÌÂ

apple≈¬∂’Ø‡Õ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ

ÚμÒØ∫ apple≈¬∂’؇ Á∂ ÈÚ≈Ï

apple≈¬∂ ’μÒ∑≈ Â∂ √zΔ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ ÚμÒØ∫

¿∞È∑≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple ȱß

Ï÷«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ Á≈Â

“◊ß◊≈ √≈◊apple“ ÁΔ «¬’

Â√ÚΔapple ’∂∫ÁappleΔ «√μ÷

¡‹≈«¬Ï ÿapple «Ú÷∂

Ù∞ÙØ«Ì ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

«¬√ √ÏßËΔ ÈÚ≈Ï apple≈¬∂

’μÒ∑≈ Á∂ ÚßÙ‹ Â∂

Í≈«’√Â≈È Á∂ √≈Ï’≈

√ß√Á ÓÀ∫Ïapple apple≈¬∂ ¡˜Δ‹ ¿∞μÒ∑≈ ÷≈∫ È∂

’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ÎØÈ “Â∂ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁßÁ∂

‘ج∂ Áμ«√¡≈ «’ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ √zΔ

¡ß«ÓÕÂ√apple √≈«‘Ï ÚμÒØ∫ «¬’ ÍμÂapple

Íz≈Í ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «‹√ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ ȱß

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ ÈÚ≈Ï apple≈¬∂ ’μÒ∑≈

‹Δ ¡Â∂ ◊∞apple± √≈«‘Ï ÁΔ Á≈ “◊ß◊≈

√≈◊apple“ ÁΔ Â√ÚΔapple AB Ó¬Δ È±ß

’∂∫ÁappleΔ «√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple «Ú⁄

Á∂‰ Á≈ ÎΔÏ≈ Á≈ ¯À√Ò≈

√Ú≈◊ÂÔØ◊ ‘À”” ÎΔÏ≈ Á∂ ÒßÏ∂

«⁄apple ÂØ∫ ¿∞‚Δ’∂ ‹≈ apple‘∂ «¬√ ¯À√Ò∂

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ «¬È∑≈∫ ÁØÚ≈∫

‚ÀÓØ’zÀ‡ ’≈ȱßÈ√≈˜≈∫ È∂ ¡ÍΔÒ

’ΔÂΔ √Δ «’ «√μ÷ «÷‚≈appleΔ¡≈∫

ÍzÂΔ «¬√ «ÚÂ’apple∂-ÌappleΔ ÈΔÂΔ È±ß

ıÂÓ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ¡ÀÈ√Δ¬∂¬∂

«Úμ⁄ ͇’≈ ÏßÈ∑ ’∂ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂

Í«‘Ò∂ «÷‚≈appleΔ ÁappleÙ ÍzΔ «√ßÿ È∂

ı∞ÙΔ ˜≈‘apple ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈, ““‘∞‰

Ó∂apple∂ ¡’ΔÁ∂ Â∂ Ï≈√’‡Ï≈Ò ÷∂‚‰

ÁΔ Ó∂appleΔ √ÓappleμÊ≈ «Úμ⁄ ’جΔ

‡’apple≈¡ È‘Δ∫ «apple‘≈Õ ÎΔÏ≈ Á∂

«¬√ ¯À√Ò∂ ÂØ∫ ÓÀ∫ apple∞Ó≈∫«⁄ ‘≈∫””

«¬√∂ Âapple∑≈∫ «√μ÷ ‹Ê∂ÏßÁΔ «√μ÷

’∞ÒΔÙÈ Á∂ «√ÓappleÈ ‹Δ «√ßÿ È∂

«’‘≈, ““ÎΔÏ≈ È∂ √≈appleΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ ȱß

√≈¯ √∞È∂‘≈ «ÁμÂ≈ ‘À «’ ÷∂‚≈∫

«Úμ⁄ ¡È∂’Â≈ Â∂ √«‘‰ÙΔÒÂ≈

ÁΔ ¡«‘ÓΔ¡Â ‘À”” «√μ÷

¡ÓÀ«apple’È ÒΔ◊Ò «‚ÎÀ∫√ ¡À∫‚

¡À‹±’∂ÙÈ Îß‚ È∂ ÚΔ «¬√ Á≈

√Ú≈◊ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

«ÂøÈ∂ «ÁÈ ‘Δ ◊πapple»ÿapple ÁΔ¡ª appleΩ‰’ª Á≈

¡ÈøÁ Ó≈«‰¡≈ ¡Â∂ ◊πapple» Ú≈ÒÓΔ’ ÁΔ

Ó«‘Ó≈ ˘ √appleÚ‰ ’ΔÂ≈Õ √Ì≈ Á∂

ÍÃË≈È ÙÃΔ Âapple√∂Ó ’«Ò¡≈‰ È∂ √Ó»‘

√ø◊ª ˘ «¬√ ÓΩ’∂ Â∂ ÚË≈¬Δ «Áø«Á¡ª

‘Ø«¬¡≈ √ø◊ª È≈Ò «Ú⁄≈apple √ªfi∂

’ΔÂ∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ Â∂ ÏØÒ«Á¡ª ÙÃΔ ’appleÂ≈

⁄øÁ ’æÒ⁄appleÒ √À’apple∂‡appleΔ È∂ Á«√¡≈ «’

Ù∞ÙØ«Ì ’appleÈ ÓΩ’∂ √μÁ≈ ÍμÂapple

Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ √Ó≈◊Ó “⁄

Í∞싉 Ï≈apple∂ apple≈¬∂ ¡˜Δ‹ ¿∞μÒ∑≈ ÷≈∫ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ÚΔ˜≈ Íz≈Í ’appleÈ Ò¬Δ

√Ó≈∫ ’≈ÎΔ ÿμ‡ ‘؉ ’≈appleÈ ¿∞‘

«¬√ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ «Ùapple’ ȑΔ∫

’apple √’‰◊∂, È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈∫ «¬√

Ó‘≈È ¿∞Íapple≈Ò∂ Ò¬Δ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ

¡Â∂ √Ó±‘ «√μ÷ √ß◊ Á≈ ËßÈÚ≈Á

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

√ªÍÒ≈ È∂ ¡≈͉≈ G@Úª ¡Â∂ «’appleÈ Á≈ FEÚª ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈«¬¡≈

√Ø‘È Ò≈Ò √ªÍÒ≈ ‹appleÓÈ «ÈÚ≈√Δ È∂

¡≈͉≈ G@Úª ¡Â∂ «’appleÈ √ªÍÒ≈ Á≈

FEÚª ‹ÈÓ «ÁÈ Â’«ÙÒ≈ Ó‘≈ÏπæË

«Ú‘≈apple ’≈ÁΔ¡ª ´«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂ ÏÛ∂

‘Δ √≈Á∂ „ø◊ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈Õ √Ú∂apple∂

Á√ Ú‹∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Ó«‘Ó≈Ȫ ˘ ⁄≈‘

Í’Ω«Û¡ª ¡Â∂ ÏÁ≈È∂ È≈Ò Ó»ø‘ «Ó·≈

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Â’«ÙÒ≈ Ó‘≈ÏπæË

«Ú‘≈apple «Ú÷∂ ‹ØÛ≈ ÿapple ω≈ ’∂ ¿π√ Á≈

¿πÁÿ≈‡È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ÌøÂ∂ ‹Δ È∂

√ªÍÒ≈ ¡Â∂ «’appleÈ √ªÍÒ≈ ˘

◊πÒÁ√Â≈ Ì∂∫‡ ’apple’∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÁΔ¡ª

ÙπÌ’≈ÓÈ≈Úª «ÁÂΔ¡ªÕ √ªÍÒ≈ ÚæÒØ∫

«Ò÷Δ ‘Ø¬Δ «’Â≈Ï “¡øÏ∂‚’apple «ÓÙÈ

¡Â∂ ÏØËΔË≈Ó” ÌøÂ∂ ‹Δ È∂ «appleÒΔ˜

’ΔÂΔÕ ÌøÂ∂ Íë«◊¡≈ ÏØËΔ, ÌøÂ∂

‹ø◊Â≈ ÈøÁ ‹Δ ¡Â∂ Óπ«ÁÂ≈ ÏØËΔ È∂

ÁØ‘ª ‹Δ¡ª ˘ Íø‹ ÙΔÒ ¡Â∂ ÂappleΔ √appleÈ

Á≈ Í≈· ’appleÚ≈«¬¡≈ ¡Â∂ ‹ÈÓ «ÁÈ

ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª «ÁÂΔ¡ªÕ Í≥‹≈Ï

Ïπ«Ë√‡ √π√≈«¬‡Δ apple«‹: ´«Ë¡≈‰≈ Á∂

ÍÃË≈È ‘appleÌ‹È √ªÍÒ≈ ‹Δ È∂ «’‘≈ «’

√ªÍÒ≈ ‹Δ Ó∂apple∂ ⁄⁄∂apple∂ Ìapple≈ ÚΔ ‘È «¬È∑Δ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂ «ÓÙÈ ˘ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄

ÍÃ⁄≈appleÈ Á≈ ’øÓ ’apple’∂ ’≈ÎΔ È≈Ó

÷«‡¡≈ ˛Õ «¬È∑Δ∫ AIFD-FE Á∂

¡≈apple.ÍΔ.¡≈¬Δ Á∂ ‹∂Ò ÌappleØ ¡øÁØÒÈ

«Úæ⁄ ‹∂Ò ’æ‡Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ EA

AE Ó≈apple⁄ AIH@ ˘ «¬√ Óø«Áapple Á≈

ȃ‘ ÍæÊapple √Úapple◊Δ Ï˜πapple◊ «Èæ’≈ «√øÿ

’«Ò¡≈‰ È∂ appleæ«÷¡≈ √Δ ¡Â∂ ¡ÍÃÀÒ

AIHD ˘ Ì◊Ú≈È Ú≈ÒÓΔ’ ÓøÁapple

¿πÂ∂ Í«‘Ò≈ «ÈÙ≈È fiπÒ≈«¬¡≈ √ΔÕ ÙÃΔ

ÓÈØ‘apple Ò≈Ò Â∂‹Δ È∂ «Ú⁄≈apple «ÁøÁ∂

«’‘≈ «‹Ê∂ ¡√ƒ «ÈÙ≈È «ÁÚ√ ÁΔ

÷πÙΔ ’appleÁ∂ ‘ª ¿πÊ∂ √≈˘ Ϙπapple◊ª ÁΔ

appleμ«÷¡≈ ‹Ú≈È≈∫ ȱß

Ó¬Δ ÂØ∫ «ÓÒ∂◊Δ

ÚËΔ ‘Ø¬Δ ÂÈı≈‘

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’appleΔÏ I Ó‘Δ«È¡≈∫ ÁΔ

¿∞‚Δ’ «Íμ¤Ø∫ appleμ«÷¡≈ ‹Ú≈È≈∫ 鱧 GÚ∂∫

ÂÈı≈‘ ’«ÓÙÈ Á≈ Ò≈Ì «ÓÒ∂◊≈, «‹√

Á∂ «‘ ÚËΔ ‘Ø¬Δ ÂÈı≈‘ Ó¬Δ Ó‘ΔÈ∂

ÂØ∫ «ÓÒ∂◊Δ ? ’∂∫ÁappleΔ ’Àϫȇ È∂ «Í¤Ò∂

‘¯Â∂ ‘Δ «ÈappleÁ∂Ù «ÁμÂ∂ √È «’ GÚ∂∫

ÂÈı≈‘ ’«ÓÙÈ ÁΔ¡≈∫ «√Î≈appleÙ≈∫ ÎΩ‹ Á∂

‹Ú≈È≈∫ “Â∂ ÚΔ Ò≈◊± ’ΔÂΔ¡≈ ‹≈‰ ?

‘∞‰ Ó¬Δ Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ ÂÈı≈‘ Á∂ È≈Ò

¿∞È∑≈∫ È±ß Ï’≈«¬¡≈ ÚΔ «ÓÒ∂◊≈ Õ «¬√ “⁄Ø∫

A@ ÎΔ√ÁΔ ¡ß«appleÓ Ï’≈«¬¡≈ ’μ‡

«Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈, ‹Ø «Í¤Ò∂ √≈Ò ÁΔÚ≈ÒΔ

ÂØ ≈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «ÁμÂ≈ ‹≈ ⁄∞μ’≈ ‘À Õ

«¬È∑≈∫ «√Î≈appleÙ≈∫ Á≈ Ò≈Ì ‹Δ. √Δ. ˙. ÂØ∫

ÒÀ ’∂ BD ÂØ∫ D@ Âμ’ ‘ØappleÈ≈∫ appleÀ∫’ Ú≈Ò∂

‹Ú≈È≈∫ 鱧 ÚΔ «ÓÒ∂◊≈ Õ GÚ∂∫ ÂÈı≈‘

’«ÓÙÈ ÁΔ¡≈∫ «√Î≈appleÙ≈∫ Á∂ «‘ ÚËΔ

‘Ø¬Δ ÂÈı≈‘ Á≈ Ò≈Ì A ‹ÈÚappleΔ,

B@AF ÂØ∫ «ÓÒ∂◊≈ Õ

√≈ÊΔ¡ª È≈Ò «ÁæÒΔ «Ú÷∂ Á«ÒÂ

◊appleΔÏ Ó˜Á»appleª ÁΔ¡ª Óø◊ª ˘ ÒÀ ’∂

ÓappleÈ Úapple appleæ«÷¡≈ ¡Â∂ √¯ÒÂ≈

ÍÃ≈Í ’ΔÂΔÕ ‹√Úø «√øÿ «ÓæÂapple ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √π√≈«¬‡Δ ÷øÈ≈ Á∂

ÍÃË≈È ‹Δ È∂ «’‘≈ «’ √ªÍÒ≈ ‹Δ

Ó∂‘ÈÂΔ ¡Â∂ «ÓÙÈappleΔ Úapple’apple ‘ÈÕ

«¬È∑Δ∫ ÷øÈ≈ ¡øÏ∂‚’apple ÌÚÈ «Ú÷∂ ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ¡Ë∂ ’æÁ Á≈ ÏπÂ

Ò◊≈«¬¡≈ ˛Õ apple≈Ó Á≈√ ◊πapple»

(´«Ë¡≈‰∂ ÂØ∫) ‹Δ È∂ «’‘≈ «’ √ªÍÒ≈

Í«appleÚ≈apple Ùπapple» ÂØ∫ ‘Δ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

«ÓÙÈ È≈Ò ‹πÛ∂ ‘ج∂ «Ó‘ÈÂΔ «¬È√≈È

‘ÈÕ √Ø‘È Ò≈Ò √ªÍÒ≈ ¡Â∂ «’appleÈ

√ªÍÒ≈ ‹Δ ˘ ‹ÈÓ «ÁÈ ¿πμÍapple

´«Ë¡≈‰∂ ÏπæË «Ú‘≈apple Í‘πø⁄∂ √‹‰

«‹Ú∂∫ «’ Óø◊» apple≈Ó ¸øÏapple Í«appleÚ≈apple,

´«Ë¡≈‰≈ √«ÂÈ≈Ó «√øÿ, ‘appleÏø√ ’Ωapple

´«Ë¡≈‰≈, ◊πappleÈ≈Ó ÓÒ «ÎÒΩapple,

ËappleÓÚΔapple, «ÍÃÂΔ ¡Â∂ ÍÃ’≈Ù ’Ωapple ÷øÈ≈

’πappleÏ≈ÈΔ ˘ È‘ƒ ÌπÒ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ

ÏΔÏΔ ÙÓ≈ ’«Ò¡≈‰ È∂ «ÈÙ≈È ÁΔ

Ó‘≈ÈÂ≈ Á√«Á¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈͉∂

Îapple˜≈ ˘ «ÈÌ≈¿π‰ ¿πÂ∂ ˜Øapple «ÁÂ≈Õ

ÙÃΔ È≈˜apple apple≈Ó √ÌappleÚ≈Ò, ˙Óapple

’«Ò¡≈‰, ÏΔÏΔ «¥ÙÈ≈ Ë≈appleΔÚ≈Ò,

ÏΔÏΔ ÍÃ∂Ó È≈‘apple, ÏΔÏΔ Ì‹ÈØ È≈‘apple

¡Â∂ ÏΔÏΔ ÁappleÙÈ≈ √ÌappleÚ≈Ò È∂

«¬√ ÙπÌ ¡Ú√apple Â∂ ◊πapple» ‹Δ ÁΔ

Ó«‘Ó≈ ˘ ÙÏÁ≈ apple≈‘Δ ◊≈«¬¡≈ ¡Â∂

√ø◊ª ˘ «È‘≈Ò ’ΔÂ≈ ¡Â∂ «Úæ⁄

√‡∂˜ √À’apple∂‡appleΔ Â∂‹«¬øÁapple È≈‘apple È∂

√Ì ‘≈˜apple √ø◊ª Á≈ ËøÈÚ≈Á

’ΔÂ≈ ¡Â∂ ◊πapple» ÿapple È≈Ò ‹πÛ∂

apple«‘‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔÕ

ÂØ∫, Ï⁄È Á≈√ √ªÍÒ≈, «◊øÁØ ’Ò∂apple

÷øÈ≈ ÂØ∫ apple≈Ú‰ √ÀÈ≈ Á∂ ÍÃË≈È ¡appleπ‰

√Ø∫ËΔ ¡Â∂ √≈ÊΔ ´«Ë¡≈‰∂ ÂØ∫

‹√«ÚøÁapple Ïapple≈Û «È‘≈Ò ◊Û∑

Î◊Ú≈Û≈, ÿØÒ≈ √ªÍÒ≈, Ó≈ËØÍπapple

’Òapple Î◊Ú≈Û≈, «Ú«◊¡≈È √Ø⁄

ÚΔ’ÒΔ Á∂ Ó∂‘ÈÂΔ Úapple’apple √ÃΔ «ÈappleÓÒ

Ìæ‡Δ ‹Δ «‹‘ÈΔ ÁØÚ∫∂ Ìapple≈Úª È∂ Ó∂appleΔ

«’Â≈Ï ˘ ÷»Ï√»apple ¡Â∂ ÚËΔ¡≈

¤Í≈¬Δ ’apple’∂ ⁄≈apple ⁄øÈ Ò≈¬∂Õ ÷≈√ ÂΩapple

Â∂ «Ùapple’ ’ΔÂΔÕ ÏÒ«ÏøÁapple ◊πapple»

Ì◊Û≈ ‡apple∂«Èø◊ ÷øÈ≈ appleÓ∂Ù ’πÓ≈apple

ÓÈ∂‹apple (¡ÀÒ.¡≈¬Δ.√Δ) Î◊Ú≈Û≈,

‹√«ÚøÁapple ’Ωapple ÷øÈ≈, «Í≥’Δ Î◊Ú≈Û≈,

ÁΔÍ’ Ì»‡≈, ‹appleÓÈ ÂØ∫ √ªÍÒ≈

Í«appleÚ≈apple, ‹≈ÈÚΔ, ‹Δ¡≈, ’∂ÙÚ,

¡«ÈÒ, «ÏøÁapple √ªÍÒ≈, appleØÙÈ √ªÍÒ≈

apple≈‰Δ ¡Â∂ ‘Øapple √‹‰≈ «ÓÂappleª È∂ λÈ

¿πÍapple ÚË≈¬Δ¡ª «ÁæÂΔ¡ª Â∂ ÎπæÒ ¡Â∂

«◊· Ì∂∫‡ ’ΔÂ∂Õ

¿∞μÂappleÍzÁ∂Ù ”⁄ «ÚË≈«¬’

ÚμÒØ∫ Ó«‘Ò≈ ¡≈¬Δ. ÍΔ. ¡À√.

¡«Ë’≈appleΔ È≈Ò Á∞apple«ÚÚ‘≈apple

◊ØappleıÍ∞appleÕ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ

¡≈«Áμ«Â¡≈È≈Ê Á∂ ◊z«‘ È◊apple ◊Øapple÷Í∞apple

“⁄ Ùapple≈Ï ÁΔ Á∞’≈È Á∂ «ÚappleØË “⁄ ÍzÁappleÙÈ

Á∂ ÁΩapple≈È ÌΔÛ “Â∂ Í∞«Ò√ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ÂØ∫

ÌÛ’∂ √Ê≈«È’ Ì≈‹Í≈

«ÚË≈«¬’ apple≈Ë≈ ÓØ‘È

¡◊appleÚ≈Ò È∂ ı∂ÂappleΔ Ó«‘Ò≈

¡≈¬Δ.ÍΔ.¡À√ . ¡¯√apple

⁄≈apple± «È◊Ó È≈Ò

Á∞apple«ÚÚ‘≈apple ’apple«Á¡≈∫ ·’≈apple Ò◊≈¬Δ Õ

«¬√ “Â∂ ¡≈¬Δ.ÍΔ.¡À√. ¡¯√apple ⁄≈apple± ÁΔ¡≈∫

¡μ÷≈∫ “⁄Ø∫ ‘ßfi± «È’Ò ¡≈¬∂ Õ ‘≈Ò≈∫«’ «¬√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄≈apple± È∂ Î∂√Ï∞’ “Â∂ ÍØ√‡ ’ΔÂ≈

«’ Ó∂apple∂ ‘ßfi±¡≈∫ 鱧 Ó∂appleΔ ’Ó˜ØappleΔ È≈ √Ó«fi¡≈

‹≈Ú∂ ¿∞√È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Á∞÷Δ ‘≈∫,

Íapple ’Ó˜Øapple È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ ‘≈∫ Õ


www.samajweekly.com

¡≈Ù±ÂØÙ Ó≈ÓÒ≈:

Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ ‘≈¬Δ

’Øapple‡ ”Â∂ appleμ÷Δ ‡∂’

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ¡≈Ù±ÂØÙ √ø√’≈apple Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ◊∂∫Á Íß‹≈Ï

√apple’≈apple È∂ Íß‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ Í≈Ò∂ «Úμ⁄

√∞μ‡ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ «¬√

’∂√ ”Â∂ Ù∞apple± ‘جΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È

Íß‹≈Ï Á∂ ¡À‚ÚØ’∂‡

‹ÈappleÒ ¡Â∞Ò ÈßÁ≈

È∂ ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò ȱß

«’‘≈ «’ ÒØ’≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ë≈apple«Ó’

Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ Á≈

«ı¡≈Ò apple÷«Á¡≈∫

√apple’≈apple «¬√ ’∂√

”⁄ ’Ø¬Δ ¯À√Ò≈

È‘Δ∫ ÒÀ √’ÁΔÕ

«¬√ Ò¬Δ «¬√ ’∂√

ıÏappleª

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ ¡appleÏÍÂΔ ¡ÓΔappleª ”⁄ «‘ßÁ±‹≈ Ìapple≈ Í«‘Ò∂ ÈßÏapple ”Â∂

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈∫ «Ú⁄

¡appleÏÍÂΔ ¡ÓΔapple ÒØ’≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄ «¬√ Úapple∑∂ Ì≈appleΔ

Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ √ß‚∂ ‡≈¬ΔÓ˜

¡È∞√≈apple ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈∫ Á∂ A@@@

¡appleÏÍÂΔ¡≈∫ ’ØÒ FEH

«ÏÒΔ¡È Í≈‚ ÁΔ √ßÍÂΔ ‘À, ‹Ø

ÏΔÂ∂ Úapple∑∂ ÁΔ EGE «ÏÒΔ¡È

Í≈‚ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ AD ÎΔ√ÁΔ

ÚË∂apple∂ ‘À Õ Ô±. ’∂. Á∂ ¡ÓΔapple≈∫ ÁΔ

√±⁄Δ «Ú⁄ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ √zΔ

«‘ßÁ±‹≈ ¡Â∂ ◊ØÍΔ «‘ßÁ±‹≈ Ìapple≈

Í«‘Ò∂ ÈßÏapple “Â∂ ‘È, «‹È∑≈∫ ’ØÒ

’∞Ò √ßÍÂΔ AF.B «ÏÒΔ¡È

Í≈‚ ‘À Õ HA Â∂ GG √≈Ò≈

«‘ßÁ±‹≈ Ìapple≈ ‹≈appleΔ ‘Ø¬Δ ACD

¡appleÏÍÂΔ¡≈∫ ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄ √Ì

√ÏßËΔ ¯À√Ò≈

¡Á≈Ò ‘Δ ÒÚ∂Õ

√zΔ ÈßÁ≈ È∂ «’‘≈

«’ ÏÂΩapple √apple’≈apple ¿∞‘ «’√∂ ÁΔ¡≈∫ Ë≈apple«Ó’ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ Ï≈apple∂

’Ø¬Δ ¯À√Ò≈ È‘Δ∫ ’apple √’Á∂Õ ¡Á≈Ò È∂ ’∂√ ÁΔ ¡◊ÒΔ

√∞‰Ú≈¬Δ H Ó¬Δ ”Â∂ Í≈ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ ‘∞‰ √zΔ ÈßÁ≈ ‹√«‡√

Ó‘∂Ù ◊appleØÚapple Â∂ ‹√«‡√ Ù∂÷apple ËÚÈ Á∂ ÏÀ∫⁄ ¡μ◊∂ ’∂√

√ÏßËΔ ÁÒΔÒ≈∫ Í∂Ù ’appleÈ◊∂ Õ

ÂØ∫ ¿∞μÍapple ‘È, «‹È∑≈∫ È∂ Â∂Ò,

◊À√ ¡Â∂ ¡≈‡ØÓØ«‡Ú, ¡≈¬Δ.

‡Δ., ¿±apple‹≈, ÓΔ‚Δ¡≈, ÏÀ∫«’ß◊,

Íz≈Íapple‡Δ ¡Â∂ ‘ÀÒÊ ’∂¡apple

Áapple؉≈⁄≈appleΔ¡≈ ¡ÀÚ≈apple‚ ‹∂±

’ÀÍ‡È ⁄≈∫Áapple±Í Á≈ Á∂‘≈∫Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ó∞Ò’ 鱧 ¡È∂’≈∫

˙ÒßÍΔ¡È ¡Â∂ ⁄À∫ÍΔ¡È ÌÒÚ≈È

Á∂‰ Ú≈Ò∂ ’∞ÙÂΔ Á∂ ◊apple±

’ÀÍ‡È ⁄≈∫Áapple±Í(HI) Á≈

Á∂‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈Õ ¿∞‘

ÒßÓ∂∫ √Ó∂∫ ÂØ∫ «ÏÓ≈apple √È

Áapple؉≈⁄≈appleΔ¡≈ ¡ÀÚ≈apple‚

‘≈√Ò ’appleÈ Ú≈Ò∂ ’À͇È

⁄≈∫Áapple±Í ’∞ÙÂΔ Á∂

«ÍÂ≈Ó≈ ◊∞apple± ‘ȱÓ≈È ¡Â∂

Ó≈√‡apple ⁄≈∫Á◊Δ apple≈Ó

Úapple◊∂ Íz«√μË ◊∞apple±¡≈∫ Á∂

Ïapple≈Ïapple √ΔÕ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Á∂÷apple∂÷ «Úμ⁄

’ÀÍ‡È ⁄≈∫Áapple±Í ¡÷≈Û∂ È∂ Á∂٠ȱß

√À∫’Û∂ ’ΩÓΔ ⁄À∫ÍΔ¡È «ÁμÂ∂ «‹È∑≈∫

«Úμ⁄ ˙ÒßÍΔ¡È ˙ÓÚΔapple, ¡ÙØ’

◊apple◊, appleØ‘Â≈Ù Á‘Δ¡≈, ËappleÓÏΔapple,

appleÓ∂Ù ’∞Ó≈apple ̱apple≈ Úapple◊∂ ¡apple‹∞È

¡ÀÚ≈apple‚Δ ÍzÓ∞μ÷ ‘ÈÕ √apple’≈apple È∂

B@A@ «Úμ⁄ ⁄≈∫Áapple±Í ȱß

ÁØapple≈‰≈⁄≈appleΔ¡≈ ¡ÀÚ≈apple‚

È≈Ò √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈

√ΔÕ «¬√ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ Á∂

«√«÷¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ÒßÓΔ

ÒÛ≈¬Δ ÒÛÈΔ Í¬Δ √ΔÕ

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ √∞È‚≈È≈

«Íß‚ «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈

‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¡Â∂

¿∞Ê∂ ‘Δ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √∂‹Ò

¡μ÷≈∫ È≈Ò ¡ß«ÂÓ

«ÚÁ≈«¬◊Δ «ÁμÂΔ ◊¬ΔÕ ◊∞apple±

Ó‘≈ÏÒΔ √ÂÍ≈Ò ¡Â∂ ÁØ Ú≈apple Á∂

˙Òß«Í’ Â◊Ó≈ ‹∂± √∞ÙΔÒ ’∞Ó≈apple

È∂ ’ÀÍ‡È ⁄≈∫Áapple±Í 鱧 ¿∞È∑≈∫ Á∂

¡÷≈Û∂ ”Â∂ ‹≈ ’∂ ÙappleË≈∫‹ÒΔ¡≈∫

«ÁμÂΔ¡ªÕ

˱appleΔ Á≈ √Ø„Δ «ÎÈÒÀ∫‚ «Úμ⁄ ÂΔ‹Δ Ú≈apple «ÚË≈«¬’ Ï«‰¡≈

˱appleΔÕ Ë±appleΔ Á≈ ‹ßÓÍÒ apple‰ÏΔapple

√Ø„Δ ÂΔ‹Δ Ú≈apple «ÎÈÒÀ∫‚ ”⁄

«ÚË≈«¬’ Ï«‰¡≈ ‘À ¿∞‘

«ÎÈÒÀ∫‚ ’Ω∫√Ò ¡≈¯

◊ÚappleÈapple˜ Á≈ ÂΔ‹Δ Ú≈apple ÓÀ∫Ïapple

⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ √Ø„Δ ÁΔ «‹μÂ

√À’‡apple «Ú⁄ ¡≈͉≈ ’≈appleØÏ≈apple

√Ê≈«Í ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

Ô∞’apple∂È Á≈ ’≈appleØÏ≈appleΔ «ÒÈ

ÏÒ≈Ú‡«È’ Á±‹∂ ÈßÏapple “Â∂ ‘À,

«‹√ ÁΔ ’∞μÒ √ßÍÂΔ AE.IHB

«ÏÒΔ¡È ‘À, ÂΔ‹∂ ÈßÏapple “Â∂

‚∂«Ú‚ ¡Â∂ √≈¬ΔÓÈ apple∞«ÏÈ

‘È, «‹È∑≈∫ ’ØÒ AD «ÏÒΔ¡È

ÁΔ √ßÍÂΔ ‘À, «‹È∑≈∫ ÁΔ ÏΔÂ∂ AB

Ó‘Δ«È¡≈∫ «Ú⁄ I@@ «ÓÒΔ¡È

Í≈‚ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ √‡ΔÒ ’≈appleØÏ≈appleΔ

Ò’¤ÓΔ «ÓμÂÒ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈∫ Á∂

⁄ΩÊ∂ ¡ÓΔapple ‘È, «‹È∑≈∫ ÁΔ ’∞μÒ

√ßÍÂΔ AC.BBI «ÏÒΔ¡È Í≈‚

‘À, «‹È∑≈∫ ÁΔ √ßÍÂΔ «Ú⁄ «¬’

√≈Ò «Ú⁄ F «ÏÒ¡ΔÈ ÂØ∫ ÚμË

’∂ AC «ÏÒΔ¡È Âμ’ √Ì ÂØ∫

Úμ‚≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ FF

√≈Ò≈ «ÓμÂÒ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á≈ √Ì

ÂØ∫ Úμ‚≈ √‡ΔÒ ’≈appleØÏ≈appleΔ ‘À Õ

Ó˜∂ ÁΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈∫ Á∂ ¡ÓΔapple

’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄

Í«‘Ò∂ Íß‹≈∫ “⁄Ø∫ ÁØ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò

Á∂ ‘È Õ

Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ Â∂ ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ

Úμ‚Δ ÒΔ‚ È≈Ò «‹μ‰◊∂ : «√μ˱, √appleª

Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ ,ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ ,apple≈‹«ÚßÁapple «√ßÿ «√μ˱ ,‘apple«ÚßÁapple «√ßÿ √appleªÕ

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Ô±.’∂ Á∂

Íz«√μË «Ï˜ÈÀ∫√ÓÀÈ apple≈‹«ÚßÁapple «√ßÿ

«√μ˱ Â∂ ¿∞ÿ∂ √Ó≈‹ √∂Ú’ ‘apple«ÚßÁapple

«√ßÿ √apple≈∫ È∂ «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï Á∂

‹ßÓÍÒ Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

¬Δ«Òß◊ √≈¿±Ê≈Ò ¡Â∂ √ÒØ‘ ‘Ò’∂

ÂØ∫ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ

„∂√Δ ÏappleÂ≈ÈÚΔ √ß√Á ⁄؉≈∫ ⁄

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂ ◊Û∑ ÓßÈ∂ ‹≈∫Á∂ ¿∞’Â

‘Ò«’¡≈∫ ⁄Ø ¿∞’ ÁØÚ∂ Ì≈appleÂΔ

Ó±Ò Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple Úμ‚Δ ÒΔ‚ È≈Ò

«ÚappleØËΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ È±ß Í¤≈ÛÈ◊∂ Õ

˙‘È≈ «’‘≈ «’ Íß‹≈ÏΔ Ó±Ò Á∂

¿∞’ ÁØ‘≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈ ȱß

Íß‹≈ÏΔ¡≈ ÚμÒØ ⁄؉≈ ⁄ ͱappleÈ

√ÓappleÊÈ «ÓÒ «apple‘≈ ‘ÀÕ «’¿∞«’ «¬‘

ÁØÚ∂ Íß‹≈ÏΔ Ó±Ò Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈

ÚÒØ Íß‹≈ÏΔ ÚΔapple≈ 鱧 Òß‚È /Ô± .’∂

⁄ Í∂Ù ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ‘apple √Óμ«√¡≈

鱧 ¡≈Í‰Δ √Óμ«√¡≈ √Ófi ’∂ ‘μÒ

’appleÚ≈¿∞Á∂ ‘È ¡Â∂ ‘apple Íz’≈apple Á∂

Á∞μ÷ -√∞μ÷ ⁄ ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈Ò ÷Û∑Á∂

’≈appleÈ Ë±appleΔ «Úμ⁄ ÷∞ÙΔ Á≈

Ó≈‘ΩÒ ‘À Â∂ «Íß‚ ÓΔapple‘∂ÛΔ

È≈Ò √ÏßË appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ apple‰ÏΔapple

«√ßÿ √Ø„Δ Á∂ «ÍÂ≈ ◊∞appleÁ∂Ú

«√ßÿ ¡Â∂ Ó≈Â≈ √ÚappleÈ ’Ωapple

Î∞μÒ∂ È‘Δ∫ √Ó≈ apple‘∂Õ

‘ÈÕ «¬√ Ò¬Δ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÙappleÓ≈ Â∂ „∂√Δ ÁΔ «‹μÂ

È±ß Ô’ΔÈΔ Óß«È¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ«√μ˱

Â∂ √apple≈∫ È∂ «’‘≈ «’ Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈

(¬Δ«Òß◊ √≈¿±Ê≈Ò )«‹μÊ∂ Íß‹≈ÏΔ

Ó±Ò Á∂ Ϙ∞apple◊ ‹appleÏ∂’≈apple

«√¡≈√ÂÁ≈È ‘È ¿∞μÊ∂

ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ (√ÒØ‘

‘Ò’∂ )ÂØ∫ ‹appleÏ∂’≈apple ÈΩ‹Ú≈È

apple≈‹ÈΔ«Â’ Â∂ √±fiÚ≈È

«√¡≈√ÂÁ≈È ‘È Õ

11/05/2017

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

@GHGH DEF DHD

Ì≈appleÂ-Í≈«’ ‰≈¡

”Â∂ √ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple

Ó∞÷Δ ÁΔ È˜apple

√ßÔ∞’ apple≈Ù‡appleÕ √ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple Á∂ √’μÂapple ‹ÈappleÒ

¡ßÂØÈΔ˙ ◊∞‡∂apple∂˜ Ì≈apple Â∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄≈Ò∂

‰≈¡ ¿∞Â∂ È∂«Û˙∫ Șapple appleμ÷ apple‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ ÁØÚ≈∫

Ó∞Ò’≈∫ 鱧 Íapple√Íapple ◊μÒÏ≈ Â∂ √«‘ÔØ◊ apple≈‘Δ∫

Ù≈∫ÂΔͱappleÈ ‘μÒ Òμ̉ Á≈ √μÁ≈ Á∞‘apple≈«¬¡≈Õ

√’μÂapple ‹ÈappleÒ Á∂ Âapple‹Ó≈È √‡ΔÎÈ ‚∞‹≈«apple’ È∂

appleؘ≈È≈ Á∂ ÍμÂapple’≈apple √ßÓ∂ÒÈ ÁΩapple≈È ’μÒ∑ «’‘≈,

““¡√Δ∫ Ì≈apple Â∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ Â∂

‘≈ÒΔ¡≈ ÿ‡È≈Ú≈∫ ¿∞Â∂ È∂«Û˙∫ «È◊∑≈ appleμ÷ apple‘∂ ‘≈∫Õ

√≈‚≈ Óßȉ≈ ‘À «’ √≈鱧 ÁØÚ≈∫ Ó∞Ò’≈∫ 鱧 ◊μÒÏ≈Â

apple≈‘Δ∫ Ù≈∫ÂΔͱappleÈ ‘μÒ Òμ̉ Á≈ √μÁ≈ Á∞‘apple≈¿∞‰≈

ÍÚ∂◊≈”” «¬√ ‘¯Â∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ ÎΩ‹ ÚμÒØ∫ ÁØ

Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹Δ¡≈∫ Á∂ ’ÂÒ Â∂ Ò≈Ù≈∫ ÁΔ Úμ„-‡∞μ’

’appleÈ ¿∞Â∂ ÁØÚ≈∫ Ó∞Ò’≈∫ «Úμ⁄ ‰≈¡ ‘ÀÕ Ì≈appleÂΔ

ÎΩ‹ «¬√ «ÿÈ≈¿∞‰Δ ’≈appleÚ≈¬Δ Á≈ „∞’Ú≈∫ ‹Ú≈Ï

Á∂‰ ÁΔ ⁄∂Â≈ÚÈΔ Á∂ ⁄∞μ’Δ ‘À Õ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ

¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ È∂ «ÁμÒΔ «Úμ⁄ «’‘≈ «’ Ì≈appleÂΔ

ÎΩ‹Δ¡≈∫ ÁΔ ’∞appleÏ≈ÈΔ ˜≈«¬¡≈ È‘Δ∫ ‹≈Ú∂◊Δ ¡Â∂

Ì≈appleÂΔ ‘«Ê¡≈appleÏßÁ Á√Â∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ ÎΩ‹Δ¡≈∫ Á∂

“¡‰ÓÈ∞μ÷Δ ’≈apple∂” Á≈ „∞’Ú≈∫ ‹Ú≈Ï Á∂‰◊∂Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ √Δ «’ «¬‘ «ÈßÁ‰ÔØ◊ ¡Â∂ ¡‰ÓÈ∞μ÷Δ ’≈apple≈

‘À ¡Â∂ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫ ‹ß◊ ÁΩapple≈È ÚΔ

È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ¡ªÕ


10 11/05/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

11/05/2017

11

‹øÓ±-’ÙÓΔapple ”⁄ Í≈«’√Â≈ÈΔ Â∂ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂ ‡Δ.ÚΔ. ⁄ÀÈÒ≈∫ ”Â∂ Í≈ÏßÁΔ

√zΔÈ◊appleÕ ’∂∫Áapple ÚμÒØ∫ ’ÙÓΔapple Ú≈ÁΔ “⁄ apple≈‹

√apple’≈apple 鱧 Â∞appleß Í≈«’√Â≈ÈΔ Â∂ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂

‡Δ.ÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ “Â∂ Í≈ÏßÁΔ Ò◊≈¿∞‰ Á∂ ‘∞’Ó≈∫ ÂØ∫

Ï≈¡Á √±Ï≈ √apple’≈apple È∂ «˜Ò∑≈ ’«ÓÙÈapple≈∫ 鱧 √ıÂΔ

È≈Ò «¬√ “Â∂ ¡ÓÒ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬È∑≈∫ CD

⁄ÀÈÒ≈∫ 鱧 ‹≈appleΔ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ ’∂ÏÒ ¡≈Íz∂‡apple≈∫ Á∂

«Úapple∞μË ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Á∂ «ÈappleÁ∂Ù ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‘È

Õ «¬‘ ’≈appleÚ≈¬Δ ¿∞√ ıÏapple ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΔÂΔ ◊¬Δ

‘À «’ ’¬Δ ’∂ÏÒ ¡≈Íz∂‡apple ¿∞’ «ÚÁ∂ÙΔ ⁄ÀÈÒ≈∫

“Â∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Í≈ÏßÁΔ Ò◊≈¿∞‰ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ÚΔ «¬È∑≈∫ Á≈ Íz√≈appleÈ ’apple apple‘∂ √È Õ apple≈‹

Á∂ «ÍÕß√ΔÍÒ √’μÂapple (◊z«‘) È∂ «ÈappleÁ∂Ù ‹≈appleΔ

’apple«Á¡≈ «’‘≈ «’ «¬‘ ⁄ÀÈÒ ’ÙÓΔapple Ú≈ÁΔ “⁄

«‘ß√≈ ÎÀÒ≈¿∞‰ Â∂ ’≈ȱßÈ «ÚÚ√Ê≈ 鱧 «Ú◊≈ÛÈ

Ò¬Δ ¡μ◊ “Â∂ Â∂Ò Á≈ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘È Õ ’∂∫ÁappleΔ

√±⁄È≈ Â∂ Íz√≈apple‰ ÓßÂappleΔ ÚÀ∫’∂¬Δ¡≈ È≈«¬‚± È∂

apple≈‹ Á∂ Ó∞μ÷ √’μÂapple √zΔ ÏΔ.ÏΔ «Ú¡≈√ ÂØ∫ Â∞appleßÂ

Í≈«’ Â∂ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂ ‡Δ.ÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ Á∂

Íz√≈appleÈ “Â∂ Í≈ÏßÁΔ Ï≈apple∂ «appleÍØapple‡ ÂÒÏ ’apple«Á¡≈

‘Àapple≈ÈΔ Íz◊‡≈¬Δ √Δ «’ ‹∂.’∂ “⁄ «¬‘ ⁄ÀÈÒ≈∫

Ï◊Àapple «¬˜≈‹Â Á∂ Íz√≈appleÈ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ

«‘˜Ï∞Ò ’Ó≈∫‚apple ÚμÒØ∫ ÒÛ’Δ¡≈∫ 鱧 ÍÊapple≈¡ È≈

’appleÈ ÁΔ ¡ÍΔÒ : «‘˜Ï∞Ò Ó∞‹≈‘ÁΔÈ Á∂ ’Ó≈∫‚apple

˜≈«’apple Ó±√≈ È∂ √’±ÒΔ ÒÛ’Δ¡≈∫ 鱧 ÍÊapple≈¡

ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ “⁄ Ù≈«ÓÒ È≈ ‘؉ ÁΔ ¡ÍΔÒ

ÏappleÂ≈ÈÚΔ √ß√Á «Ú⁄ «√μ÷≈∫ ÁΔ È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ È±ß Ó∞μ÷ appleμ÷«Á¡ª

Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ ÁØ «√μ÷ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ Á∂ È≈Ú≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È

Òß‚È Õ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ «Ú⁄ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡appleΔ ⁄؉≈ 鱧 Ó∞μ÷ appleμ÷«Á¡≈∫ «√¡≈√Δ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚÒØ∫ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘∂· Ò∂Ïapple

Í≈apple‡Δ È∂ ÁØ «√μ÷ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ÏΔÏΔ ÍzΔ ’Ωapple Ù∂apple«◊μÒ ¡Â∂ ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ

„∂√Δ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ ‹Á «’ ’ߘappleÚ∂«‡Ú Í≈apple‡Δ È∂ ÚΔ √≈Ï’≈ ¡ÀÓ ÍΔ

Í≈Ò ¿∞ÍÒ È±ß ¡≈͉≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡ÀÒ≈«È¡≈ Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ “⁄ «√μ÷≈∫ 鱧 apple≈‹ÙΔ

È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ Óß◊ √ÏßËΔ Í«‘Ò ’apple«Á¡≈∫ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫ «√μ÷≈∫

ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ È≈Ò «⁄apple≈∫ ÂØ∫ ‹∞Û∂ Í«appleÚ≈apple ¡Â∂ Ïz«ÓßÿÓ ◊∞apple±ÿapple Á∂ √≈Ï’≈

ÍzË≈È ÁÒ‹Δ «√ßÿ Ù∂apple«◊μÒ ÁΔ Ï∂‡Δ ÍzΔ ’Ωapple Ù∂apple«◊μÒ È±ß Ïz«ÓßÿÓ Á∂ Ò∂Ïapple

Íμ÷Δ ‘Ò’∂ Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹≈∫Á∂ ¡À‹ÏÀ√‡È ÂØ∫ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡ÀÒ≈«È¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√

Á≈ ¡ÀÒ≈È Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ Ò∂Ïapple ÁΔ √≈Ï’≈ ¡ÀÓß ÍΔß ◊√ΔÒ≈

√‡±¡apple‡ «¬√ ‘Ò’∂ ÂØ∫ AIIG ÂØ∫ «‹μÂÁΔ ¡≈ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ ‘Ò’∂ “⁄ «‹μÊ∂ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ ’≈ÎΔ Ú√Ø∫ ‘À, ¿∞μÊ∂ ‘Δ «¬√ ‘Ò’∂ 鱧 Ò∂Ïapple Íμ÷Δ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

ÍzΔ ’Ωapple Ù∂apple«◊μÒ √À∫‚«ÚμÒ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ’Ω∫√Òapple Ú‹Ø∫ √∂Ú≈Ú≈∫ «ÁßÁΔ ¡≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

«√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ ¿∞√ 鱧 ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ Í«‘ÒΔ √ßÌ≈ÚΔ «√μ÷ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Ú‹Ø∫ Ú∂÷

«apple‘≈ ‘ÀÕ ÍzΔ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ «¬Ò≈’∂ “⁄ ÏΔÂ∂ C@ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ ÏÛΔ

¡«‘Ó È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ apple‘Δ ‘ÀÕ ÍzΔ ’Ωapple È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ «¬√ ‘Ò’∂ “⁄ ‹ßÓΔ, ÍÒΔ

‘≈∫, ÓÀ鱧 ÷∞ÙΔ ‘À «’ ÓÀ鱧 «¬‘ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ ÍzΔ ’Ωapple ÂØ∫ Ï≈¡Á Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ

ÚμÒØ∫ √ÒØ‘ ‘Ò’∂ ÂØ∫ ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ È±ß

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡ÀÒ≈«È¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ «’ «¬‘ Ó«‘Ò≈

√Δ‡ Ú‹Ø∫ ‹≈‰Δ ‹≈∫ÁΔ √ΔÕ Ò∂«’È Ò∂Ïapple ‘≈¬Δ’Ó≈∫‚ È∂

«√μ÷≈∫ ÁΔ «⁄apple≈∫ ÁΔ Óß◊ 鱧 ÓßÈ«Á¡≈∫ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈

‘ÀÕ ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ (CH) Á≈ «Í¤Ø’Û ÚΔ

«√¡≈√Δ ‘ÀÕ ÏΔÂΔ √ß√Á ⁄؉≈ “⁄ ¿∞‘ ◊z∂ÚÙÀÓ ÂØ∫ Ò∂Ïapple

¿∞ÓΔÁÚ≈apple √ÈÕ ‹ÒßËapple «˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ apple≈¬∂Í∞apple È≈Ò

√Ïß«Ë ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ „∂√Δ ¡Ω’√ÎØapple‚ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

Á∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ¡ß«ÓzÂË≈appleΔ «√μ÷ ÈΩ‹Ú≈È ‘ÈÕ Ì≈¬Δ

¡ÓappleΔ’ «√ßÿ «◊μÒ È∂ ÷∞ÙΔ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈

«√μ÷ ÎÀ‚apple∂ÙÈ Ô±ß ’∂ß ÚμÒØ∫ «√μ÷≈∫ 鱧 √ß√Á Á∂ ÁØÚ∂∫ √ÁÈ≈∫

“⁄ È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ Á∂‰ Ò¬Δ ÒßÓ∂∫ √Ó∂∫ ÂØ∫ √ßÿappleÙ ’ΔÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ √ΔÕ «‹μ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ “⁄

Í«‘Ò∂ Á√Â≈appleË≈appleΔ «√μ÷ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ‘؉ Á≈ √∞ÍÈ≈ ͱapple≈

‘ØÚ∂◊≈Õ √ß „∂√Δ Á∂ ¡ÀÒ≈È È≈Ò «‹μÊ∂ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ “⁄

÷∞ÙΔ ÁΔ Ò«‘apple ‘À ¿∞μÊ∂ ‘Δ √ÒØ‘ ’Ω∫√Ò ÁΔ «‚Í‡Δ ÒΔ‚apple

√≈ÏΔ¡≈ ‘∞√ÀÈ, √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò Á∂ ÍzË≈È

◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ ÓμÒ∑Δ, ÓΔappleΔ ÍΔappleΔ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Á∂ ‹√ÚßÂ

«√ßÿ ·∂’∂Á≈apple, ⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈ «√μ÷ ¡≈apple◊∂È≈¬Δ‹∂ÙÈ Á∂

Íz«ÓßÁapple «√ßÿ Óß‚, ’Ω∫√Òapple ‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ ÏμÒ ¡≈«Á È∂

Ù∞μÌ’≈ÓÈ≈Ú≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

«¬√∂ ÁΩapple≈È ’ߘappleÚ∂«‡Ú Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫ Ú∞ÒÚapple‘À∫͇È

√≈¿±Ê ÚÀ√‡ ‘Ò’∂ ÂØ∫ √≈Ï’≈ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Í≈Ò ¿∞μÍÒ È±ß

Ó∞Û ÓÀÁ≈È «Ú⁄ ¿∞Â≈«apple¡≈ ‘ÀÕ «√μ÷ Í«appleÚ≈apple È≈Ò

√Ïß«Ë Í≈Ò ¿∞μÍÒ ÁØ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ B@AE «Ú⁄ ‘Ø¬Δ¡≈∫

⁄؉≈ «Ú⁄ ¡≈͉∂ «È’‡ «ÚappleØËΔ Ò∂Ïapple ¿∞ÓΔÁÚ≈apple appleΩÏ

ÓΩ«apple√ ÂØ∫ H@A Ú؇≈∫ È≈Ò ‘≈apple «◊¡≈ √Δ ‹Á«’ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ Í≈Ò ¿∞μÍÒ È∂ «¬√∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple È∞ß B@A@ «Ú⁄

«√appleÎ FA@ Ú؇≈∫ È≈Ò ‘apple≈«¬¡≈ √ΔÕ Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È ÁΔ

«¬√ √Δ‡ “Â∂ Ò∂Ïapple Â∂ ’ߘappleÚ∂«‡Ú Í≈apple‡Δ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈

‘Ó∂Ù≈ «ÁÒ⁄√Í «apple‘≈ ‘À, Ò∂«’È Ú∂÷‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘

‘À «’ Ò∂Ïapple Í≈apple‡Δ «¬√ ‘Ò’∂ ÂØ∫ «’√ 鱧 ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

ω≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È «Ú⁄ «√μ÷ Ú√Ø∫ Úμ‚Δ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄ ‘؉ ’apple’∂ «¬√ √Δ‡ ÁΔ «‹μ ‘≈apple «˜¡≈Á≈

’apple’∂ «√μ÷ Ú؇apple≈∫ Á∂ ‘μÊ ‘ÀÕ

’ΔÂΔ ‘À Õ Ó±√≈ ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ «¬’ ¡≈«‚¿± √ßÁ∂Ù “⁄

«¬√ 鱧 «¬√Ò≈Ó Á∂ «Úapple∞Ë Áμ√«Á¡≈ «’‘≈ «’

Ï∞apple’≈ Í«‘ȉ Á∂ Ï◊Àapple ÍÊapple≈¡ ’appleÈ≈ «¬√Ò≈Ó

“⁄ ‹≈«¬˜ È‘Δ, «¬√∂ Ò¬Δ √≈鱧 √˜≈ «ÓÒ apple‘Δ ‘À

Â∂ ¡√Δ ¡≈˜≈ÁΔ “ÂØ∫ Á±apple ‘≈∫ Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

AE ¡ÍzÀÒ È±ß Í∞ÒÚ≈Ó Á∂ «‚◊appleΔ ’≈Ò‹ “⁄ ‘جΔ

«‘ß√≈ Á∂ Ï≈¡Á √Ó∞μ⁄Δ Ú≈ÁΔ “⁄ ’≈Ò‹≈∫ Á∂

ÒÛ’∂, ÒÛ’Δ¡≈∫ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒ≈∫ “Â∂ ÍÊapple≈¡

’appleÈ Òμ◊ ͬ∂ ‘È Â∂ «¬√ ÁΩapple≈È fiÛÍ≈∫ “⁄ ’¬Δ

ÒÛ’Δ¡≈∫ ˜ıÓΔ ÚΔ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

¡μÂÚ≈ÁΔ È±ß Á¯È≈¿∞‰ ÓΩ’∂ ◊ØÒΔ¡≈∫ ⁄Ò≈’∂

«ÁμÂΔ √Ò≈ÓΔ : ÏΔÂ∂ «ÁÈ Ó≈apple∂ ◊¬∂ «Î¡≈˜

¡«‘ÓÁ ¿∞appleÎ √∂·≈ 鱧 ¿∞√Á∂ ’∞Ò◊≈Ó «˜Ò∑∂ Á∂

«’Ó≈˙ «¬Ò≈’∂ “⁄ Á¯È≈¿∞‰ ÓΩ’∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫

È∂ ◊ØÒΔ¡≈∫ ⁄Ò≈’∂ √Ò≈ÓΔ «ÁμÂΔ ‘À Õ Í∞«Ò√ È∂

Áμ«√¡≈ «’ √À∫’Û∂ ÒØ’≈∫ Á∂ «¬μ’· “⁄ Í∞μ‹∂ D

¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ È∂ ¬∂.’∂.-DG apple≈¬ΔÎÒ≈∫ È≈Ò ‘Ú≈

“⁄ ◊ØÒΔ¡≈∫ ⁄Ò≈’∂ √Ò≈ÓΔ «ÁμÂΔ Õ ÏΔÂ∂ «ÁÈ ‘ج∂

‘ÓÒ∂ “⁄ C È≈◊«apple’, «¬’ Í∞«Ò√ Ó∞Ò≈˜Ó Á∂

È≈Ò «¬‘ ¡μÂÚ≈ÁΔ ÚΔ Ó≈«apple¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

’πÒ◊≈Ó

«Ú÷∂

¡æÂÚ≈ÁΔ

«Î¡≈‹

¡«‘ÓÁ ˘

ÁÎÈ≈¿π‰

ÓΩ’∂

◊ØÒΔ¡ª

⁄Ò≈¿π∫Á∂

‘ج∂ Ùæ’Δ

¡æÂÚ≈ÁΔÕ


12 11/05/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

AAP demonstrates ‘rigging’

of dummy voting machine

ACTION IN ASSEMBLY All of Delhi’s EVMs can be hacked in 3 hrs, says Sisodia

NEWDELHI:Arvind

Kejriwal’s Aam Aadmi Party

(AAP) on Tuesday claimed to

have hacked a replica of an electronic

voting machine (EVM)

which it said proved allegations

that the system can be tampered

with to favour a particular party.

The Election Commission dismissed

the “so-called demonstration

of tampering of look-alike

EVM” and also announced a

hacking challenge, the date for

which will be announced after an

all-party meeting on May 12.

Kejriwal says EVM manipulation

helped the BJP win UP polls

and also blamed the machines for

the AAP’s party’s defeat in the

recent by-polls and civic elections

in Delhi, a charge challenged by

some of his own party leaders.

AAP legislator Saurabh

Bhardwaj conducted a mock poll

with the EVM replica, casting two

votes each to five different parties.

He then typed what he claimed

was a “secret code” into the EVM,

besides casting another vote for

the BJP. Then he cast 8 more votes

for the AAP. In the final tally, all

parties got two votes each while

the BJP had 11.

“I was a computer science

engineer for 10 years before

becoming an MLA. EVMs can be

easily hacked by small engineers.

Hundreds show their support

for Virendra Sharma

at his campaign launch

Before voting day, candidates are

fooled into believing that the

machines are fine,” said

Bhardwaj. “You just need to

change the motherboard. All it

takes is 90 seconds. For successful

Today hundreds showed up in

Ealing, Southall to show their

support at Virendra Sharma's

campaign launch. Following the

shock announcement of a snap

general election, today, on the day

parliament dissolves, Virendra

Sharma launched his campaign to

continue as MP for Ealing,

Southall.

The event was introduced by

Dr Onkar Sahota, GLA member

for Ealing and Hillingdon, other

contributions were made by Steve

Pound, from Ealing North, Seema

Malhota, from Feltham and

Heston, and Cllr Julian Bell,

Leader of Ealing Council.

Speaking at the launch

Virendra Sharma said: "I am

proud to represent the area I have

lived in for the last 49 years and

my campaign will focus on our

community and how much we

can achieve.This election must be

about bringing people together,

improving people’s lives and

turning our backs on the politics

of division.

This is a British election, and

we should be debating British

values, not old community conflicts,

ancient arguments and

squabbles from half a world away

and half a century ago. Ealing

Southall should be a standard

bearer for tolerance and integration.

We achieve so much more

when we cooperate, when we

unite and when we come together.

It harms our community when we

see ourselves as different and live

separate lives.

I believe in the freedom of

speech, I believe in debate and I

hacking, all we need is a hacker

smarter than the software designer.”

Deputy chief minister Manish

Sisodia said the party can hack in

three hours all the 13,000 EVMs

used during polls in Delhi.

Kapil Mishra files complaint

with CBI against Kejriwal

NEWDELHI : The Central Bureau of Investigation (CBI) said on

Tuesday that it will “examine and verify” allegations of corruption

levelled by former minister Ka\pil Mishra against several functionaries

of the AAP government including CM Arvind Kejriwal.

Mishra submitted three separate complaints to the probe agency on

Tuesday including the one in which he accused Kejriwal of accepting

bribes worth ?2 crore from Delhi health minister Satyendra Jain.

believe in the ballot box. We only

damage ourselves when we resort

to scare tactics and when we try to

silence dissenting opinion. I will

represent all of Ealing Southall, I

will represent every religion,

every culture and those unsure of

where they belong."

With dozens of community

groups represented at the launch

Virendra Sharma's campaign is

one of community unity and people

coming together.

Besides AAP, other opposition

parties including the Congress had

earlier raised doubts over EVMs’

vulnerability to manipulation.

Introduced in India in 1982 for

a bypoll in Kerala, EVMs are now

used for all elections in the country.

The EC is also trying out

EVM printed slips -- called voterverified

paper audit trail or

VVPAT – to eliminate possibilities

of manipulating results

In a statement, the poll panel

said the AAP demonstration “cannot

be exploited to influence intelligent

citizens and electorate to

assail or vilify the EVMs used by

the commission in its electoral

process”.

Bad day for bank robber as 61-yearold

martial arts expert steps in

A 61-year-old martial arts

expert who disarmed a hammer-wielding

robber in a

Black Country bank has been

hailed a hero for his actions.

Wrong time, wrong day."

That's what have-a-go

hero Omi Bhatia told an

unsuspecting bank robber

after he wrestled a hammer

away from him.

The crook certainly chose

the wrong time to strike as

standing at the counter being

served was 61-year-old Mr Bhatia, an expert

in martial arts. The father-of-four took control

of the situation as others around him

panicked as the robber struck at Lloyds on

Walsall Street, Wednesbury. He approached

the counter and demanded cash, which terrified

staff began to hand over before Mr

Bhatia acted, swiftly snatching the hammer

from him. The DIY shop owner, from

Walsall, who has practised martial arts for

almost 40 years, then ordered two other customers

to sit on the offender until the police

arrived. Mr Bhatia has been hailed a hero

for his actions and he said he had to do

something as he feared someone might get

hurt.

He said: "There would be no point in me

doing martial arts if I am not going to do

anything. "I said sorry, wrong time, wrong

day. "If somebody had have got hurt - I didn't

want that to happen."

Mr Bhatia, who runs Walsall DIY, on

West Bromwich Street, told how he was

Indian Army competent

to take action on mutilation

issue: Jaitley

Yokohama :

Defence Minister

Arun Jaitley said

on Saturday that

the Indian Army

was capable and

competent and

will take appropriate

action in

the wake of the mutilation

of bodies of two Indian soldiers

by the Pakistan Army

along the Line of Control

(LoC) early this week.

"The Indian Army is disciplined.

It responded in an

effective manner in surgical

strikes. In incident like this

(mutilation), like every

Indian I have

full confidence

in the Indian

Army. It will

take appropriate

action. Beyond

that we must

learn to trust our

Indian Army,"

Jaitley told NDTV.

Replying to a question on

the clamour among the people

for tough action against

Pakistan, he said, "What

they (Army) will decide, we

leave it them. These are not

issues that can be determined

in public domain.

Army decides."

Why night shifts may

be bad for your liver

London : Working at night may be bad for your liver

as researchers have discovered that this organ adapts to

the cycles of feeding and fasting, and the alternation of

day and night within 24 hours. The researchers showed in

mice that the size of the liver increases by almost half

before returning to its initial dimensions, according to the

phases of activity and rest. a study published in the journal

Cell, the researchers described how the cellular mechanisms

of this fluctuation disappears when the normal biological

rhythm is reversed. The disruption of our circadian

clock due to professional constraints or private habits

therefore probably has important repercussions on our

liver functions, the researchers said. The mice forage and

feed at night, while the day is spent resting. "In rodents

following a usual circadian rhythm,

See on Page 20

being served when suddenly the hooded

robber appeared at window holding the

weapon aloft, having initially been standing

in the queue. He said: "I had my back to

him, I was talking to the cashier, and I

noticed him - I thought he might need a pen

or something. "He had a hammer in the air,

close to my head. He said 'I need the money,

give me the money'. "She did give him the

money, probably more than £300. "I

grabbed the hammer. I had to do it quickly,

and safely." The robber was the tripped by

another customer and Mr Bhatia instructed

two people to sit on him as frantic staff

called 999. Mr Bhatia said: "He didn't say

anything. He kept his face on the floor."

Around 10 customers were in the branch

as the man struck at around 9am on

Thursday, April 27. And the hero was welcomed

when he went back to the bank the

following day. He said: "One of the staff

gave me a big hug. All the cashiers said they

were glad I was there."


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Mike Gapes confirmed as Labour's

candidate for Ilford South

Mike Gapes has been confirmed

as the Labour and Cooperative

Parliamentary candidate

for the Ilford South constituency

in the upcoming general

election.

Speaking on his candidacy,

Mike Gapes, 64, said: "It is a

great honour and privilege to

have been chosen once again

by the Labour Party, and supported

by the Co-operative

Party, to stand as

Parliamentary Candidate in

Ilford South." "I was born in

Redbridge and went to school

in Hainault. I have lived in

Ilford most of my life and my

children went to local primary

and comprehensive schools."

Commenting on the local

issues he will fight on, Mike

said: "I have served this area as

the MP for over 25 years so I

know very well the pressures

that many constituents face."

"We have very good local schools, amongst

the best in the country, but they face cuts

imposed by the Conservative government of

over £15 million by 2019." "I have spent many

years campaigning for better health provision

in Ilford and to strengthen NHS services.

However, the Conservative led government has

overseen the biggest cuts to our public services

and the NHS in a generation. The NHS and

social care is now in crisis." "The future of our

A&E at King George Hospital is a key issue in

this election." "Conservative Health Secretary

Jeremy Hunt refused to intervene to stop the

closure plans approved by his predecessor

Andrew Lansley in 2011. Labour established

the NHS, and Labour has said it would stop

these closure plans. " "Far too many people are

living in poor quality, overcrowded

private rented

accommodation. We need radical

government action to end

the housing crisis and build

social and affordable homes

for local people to buy and

rent." "I have always spoken

out on local, national and

international issues."

"Theresa May wants to win

a landslide victory so she can

pursue a damaging hard

Brexit. As the negotiations

begin it will be more important

than ever to have a strong

pro-European Labour voice in

Parliament." Sadiq Khan,

Mayor of London, said: "I

have known Mike as a colleague

and friend for many

years. He is an experienced

and effective campaigner and a

strong voice for Ilford and

London. Mike fought hard for

Crossrail investment, for stepfree

access at Newbury Park, and to Save King

George Hospital. Mike is a passionate voice for

our country to remain in the European single

market. Jas Athwal, Leader of Redbridge

Council, said: "We're lucky to have an experienced

and knowledgeable candidate like Mike

Gapes. Mike has been a strong voice on local

and national issues affecting Ilford."

"I know Mike worked incredibly hard to

ensure tens of millions of pounds of Crossrail

investment came to this area including the Ley

Street train depot, and the Tunnelling and

Underground Construction Academy next to

the River Roding. Mike's efforts have ensured

that all Crossrail stations including: Ilford,

Goodmayes, Seven Kings and Chadwell Heath

stations will have step-free access."

Macron election offers new hope

to France’s Sikh Minority

It's truly barbarous and it's part of a past that we need to confront by

apologising to those against whom we committed these acts

London : The Sikh Federation (UK)

and its contacts across Europe have

joined world leaders in welcoming the

election of centrist Emmanuel Macron

as the next French President as opposed

to right wing Marine Le Pen.

Remarkably Macron ran the election

under the banner of En Marche!, a centrist

political movement he founded just

over a year ago in April 2016. At 39, he

will become the youngest President in

French history and the youngest head of

state since Napoleon.

Bhai Amrik Singh, the Chair of

the Sikh Federation (UK) said:

“We have been in regular contact

with Sikhs in France and understand his

political position on many issues could

result in improvements for the small

minority Sikh community in France in

terms of religious freedoms.”

“Emmanuel Macron is clearly much

better for the Sikh community than

Marine Le Pen who in an interview in

the run up to the election when asked if

Sikhs would be allowed to keep turbans

if she became president, she replied

with a stern ‘no’ adding that “we don’t

have a lot of Sikhs in France.

We’ve got some. But we don’t really

hear much from them or about them.

Which is good news.”

Whilst Macron supports the principle

of secularism (laïcité) he also

said that "we have a duty to let everybody

practice their religion with dignity".

In July 2016, at the first meeting

of En Marche! he expressed opposition

to the ban on Muslim headscarves

in universities.

In an interview with the French

news magazine Marianne, Macron

asserted that "secularism is not

designed to promote a republican religion"

and condemned the notion that

citizens should be "discreet" in their

religious practice, stating that "historical

precedents when we asked for discretion

in matters of religion did not

bring honor to the Republic.’

However, Macron speaking of

French Muslims said "I ask one thing:

absolutely respect the rules while in

public. My own deep conviction is that

a practising Catholic may believe that

the laws of his religion go far beyond

the laws of the Republic. I simply

believe that when one enters the public

realm, the laws of the Republic must

prevail over religious law."

Bhai Amrik Singh added

“We are confident that Sikhs can

convince Emmanuel Macron who is

liberal minded that the situation of

Sikhs is somewhat different to that

of Muslims and the dilemma of

‘rules while in public’ when applied

to the minority Sikh community.

We are confident Emmanuel

Macron’s election gives new hope

for finding a solution to protect the

Sikh religious identity in France.”

“France is also one of the five

permanent members of the UN

Security Council and Emmanuel

Macron’s description of France’s

colonisation of Algeria as a "crime

against humanity" is also a very

positive sign in terms of human

rights abuses. He also said: "It's

truly barbarous and it's part of a past

that we need to confront by apologising

to those against whom we

committed these acts."

We hope his logic will be

applied to India and Britain for their

current and past serious indiscretions

against the Sikhs can be taken

up on the world stage.”

WOLVERHAMPTON

CONSERVATIVES

CONCERNED AT

LACK OF INTEREST

IN ESTATES SITE

Conservatives in Wolverhampton have

expressed severe concern over the lack of

interest from developers in the site of a former

housing estate even after the Labourheld

Council spent £5 million on demolitions

and clearances of the previous, rundown

properties there. Only one developer

has so far come forward to apply to

become the Council’s preferred partner,

meaning that the process has to be started

over again with a new marketing pitch and

outline of the desired development.

Councillor Udey Singh (Conservative,

Tettenhall Regis), said the key question was

whether the Labour Council’s original

development brief was

robust enough. “It gives real

concern knowing that after

spending £5 million of the

taxpayers’ money, this

Labour Council is struggling

to find developers

who would be interested in

the site,” said Councillor

Singh, “But the stated reason

why developers have

shied away from this opportunity

is that local property

values do not justify the

business risk that these

companies would run in

investing in the site.

You have to wonder,

then, whether a different

development brief, setting

out a different range of

desired uses for the site,

might have won more interest

from more developers.

So far, it seems that the

project has not been thought

through robustly enough.”

11/05/2017

13

“Better than a thousand hollow words, is

one word that brings peace.”

-Buddha

BUDDHA VIHARA

12 Featherstone Road, Southall, Middx. UB2 5AA

OBSERVING OF BUDDHA DAY

MEDITATION

On Sunday 14th May 2017

At 6:30 pm by

Vijay Khuttan

(Samatha Meditation Teacher)

Followed by Vegetarian Meal

For further information 07956 918053 cg / 079038 39047 hlv

07850 484433 bb / 07764 711215 sb/ 074158 81121 rb

E: cgautam@ambedkar.org.uk

ALL ARE WELCOME


14 11/05/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Communal politics in India is primarily due to absence

of land reforms; absence of process of secularization

and failure to reduce the hold of clergy : Dr Ram Puniyani

Dr Ram Puniyani has been one of the foremost voices against communalism and has been active in promoting communal amity

and national integration through various engagements at the grassroots. A regular commentator on the important socio-political

issues, Dr Ram Puniyani has written as well as edited many books on communalism and for secular polity in India. In this detailed

conversations with activist-writer VidyaBhushanRawat, he explains various issues confronting the nation.

VB: India is passing through one

of the toughest period since independence.

You have seen the emergency

time too. What difference do

you find today and during emergency

in 1975?

RP: Emergency period and today's

political scenario cannot be compared.

Emergency was the authoritarianimposition

of the dictatorial norms by a small

coterie around Indira Gandhi through

the existing mechanisms of state. There

was a censorship on the press. Snajay

Gandhi's over enthusiastic family planning

drive led to the Turkmen gate incident.

The state was operating arbitrarily

though its own will.

Today's situation is like a semi fascist

rule. The power is exercised by the

political party through its different

allied organizations. While BJP is in

power, the dictates of RSS are at the

core of the situation. Whole RSS combine

(The allied organizations of RSS

like VHP, ABVP, Bajrang Dal to name

the few) is on the run, and repression is

applied through these organizations.

These organizations have created a base

among a society.This section of people

stands with the state in repressing the

minorities and the poorer sections of

society. Cow vigilantes and Hindu

YuvaVahini are an example of that. The

hate other ideology, which has been

spread through RSS shakhas is now part

of 'social common sense', and this forms

the basis of Hatred and violence in the

society. Emotive issues are dominating

the social space and an atmosphere of

intolerance is the order of the day.

VB: What are the reasons of the

growth of the Hindu communal politics

in India? Definitely, it would not

have been possible without the 'liberal'

upper caste Hindu interests of the

Sangh variety inside the Congress

Party and their failure in tackling

the communal politics in India.

RP: Communal politics in India is

primarily due to absence of land

reforms;absence of process of secularization,

failure to reduce the hold of

clergy, which are missing in Indian

society. While Muslim communal elements

were primarily in Muslim

League, the Hindu communal elements

were spread in Hindu

Mahasabha, RSS and Congress as

well. Their influence of these elements

within Congress party was marginal

till Nehru was there. These communal

elements in the party did keep communalism

alive within Congress as

well. After Nehru's death they started

getting more hold and their influence

led to opportunist communal politics

of Congress coming to the fore. Nehru

did warn that

communal elements

are within

the party as

well, but they

could not be

rooted out from

the party.

VB : You

have recently

mentioned that

Nehru's letters

to the chief

Vidya Bhushan Rawat

ministers must be published for wider

dissemination to understand how he

used to interact with his chief ministers.

In fact his letter to Uttar Pradesh

chief minister Govind Ballabh Pant

with regard to Ayodhya issue is eye

opener. There may be other similar letters.

At the time when Nehru is being

blamed for every evil that we have,

how important will these letters be?

RP : Nehru was a thorough democrat.

At the same time he was trying to

root secularism in a society gripped by

religiosity. In order to keep the state

chief ministers in the loop for secular

democratic values and things related to

education, industrialization etc., he

was writing regularly to them. The letter

he wrote to GovindVallabh Pant

was for removing the Ram lalla idols

which were forcibly installed in the

Babri Mosque in 1949. Similarly on all

crucial issues, he was corresponding

with the CMs. These letters contain the

wisdom of state craft along with the

values of liberal democratic state.

VB: BJP tried to co-opt every icon.

They started with Sardar Patel then

came to Subhash Chandra Bose and

now to Ambedkar. In between they

have used Gandhi, Vivekananda as

well as Bhagat Singh. At the moment,

the focus seems to be totally on Dr

Ambedkar. Some people wrote that

RSS do not its own icon and hence it

needssomeone else. All of these icons

might have differences with Nehru as

well as Gandhi but all of them stood

for idea of inclusive secular socialist

India. Why do you think Nehru has

become so important for the Sangh

parivar and current dispensation

that they want to discredit him

through using the differences that he

might have with contemporary leaders

which was natural?

RP : There are multiple reasons

forco-opting these icons of freedom

movement, those who contributed to

the process of India is a Nation in the

making. As RSS kept aloof from freedom

movement, due to its agenda of

Hindu nation (In contrast the Indian

nation agenda of these icons), which

was the goal of

freedom movement.

It discouraged

its

volunteers to

participate in

freedom movement.

In addition

the attempt

to co-opt

Ambedkar is

Dr Ram Puniyani for electoral

purposes, to

win over sections of dalits in particular.

Nehru apart from being a very popular

mass leader standing for secular values

was also a person who had vision of

modern India with Industrialization and

modern education. He is the total anti

thesis of what RSS wants to bring in.

Nehru's domestic policies for a democratic

state are anathema to RSS.

Nehru's policy of global peace, peace

with neighbors and alliance with neighbors

is totally opposed to expansionist

ideology of RSS. Nehru's impact on the

masses, mass consciousness has been

too strong and respectable all around,

so to establish the hegemonic Hindu

Nation, they need to undermine what

Nehru stood for.

VB: Why has Congress party

become so weak that it is unable to

respond the current political crisis?

It has the legacy of political leaders

and yet it failed to challenge the distorted

narratives that were being

built around its top leaders.

RP : Congress was a movement in

pre Independence period. The national

movement was educating the masses

through the anti colonial movement.

After IndependenceCongress became

the party in power and later party for

power. The elements of mass education

for a democratic society was totally

missing in its programs, while it was

best suited to counter the narratives

being developed in RSS shakhas and

later through RSS led campaigns like

Ram Temple and Holy cow. The writing

of its leaders like Gandhi and Nehru hasdealt

with some of the issues which are

dominating social scene. Like Gandhi's

writing of Indian History, his understanding

of Cow as mother are totally

opposed to what RSS is exploiting for its

political goals. The main strength of

Congress came from the downtrodden

sections of society; it failed to speak for

them effectively, paid mere lip service to

the issues of dalits and religious minorities

for example.Similarly in case of

these icons, Congress has all the material

from its history to keep them away

from the grip of RSS, but somehow the

will power for this is missing. Most of

the top Congress leaders are office holders

and none of the tall leader is devoted

for promoting and protecting the legacy

of freedom movement

VB: While it is easier to blame to

Rahul Gandhi for so-called inexperience

or whatever fault line but the

fact is that he has a legacy and the

carrying the burden of it is too difficult

at the moment when things are

against the family but what are the

reasons of dismal state of affairs in

the left parties. Is it because they

become the biggest bastion of upper

caste politics and failed to carry the

SC-ST-OBC-Minorities along with it?

RP : Rajiv Gandhi's mistakes cost

the nation very heavily. In addition the

left parties failed to grasp the issue of

caste in Indian society. They failed to

intervene against the rising tide of communal

politics. The RSS agenda has

twin tracks. On one hand it targets

minorities and on the other the dalit-

ObC. On both these counts left failed to

come up to take the challenge thrown

by the Hindutvapolitics. Rahul Gandhi

has been targeted by Hindutva leaders,

though his intentions seem to be serious,

the backup from the supporters is

lacking in intensity. Things have by

now become too complex to achieve the

goals of dalit-Bahujanupliftment without

alliances, which are not easy to

forge. Left parties have not addressed

the caste-minorities issue in any seriousness.

Their pivot of understanding is

mainly around class analysis of society.

VB : Uttar Pradesh results have

not just disappointed many but it has

also given strong sense of approval to

the ruling party on the issues such as

Demonetization and the communal

rhetoric. What in your opinion has

failed the non BJP opposition in

Uttar Pradesh particularly SP-BSP

who were the main players there.

RP : UP strategy of BJP was

strongly communal. Most of the issues

were presented in the communal

angle. Even demonetization was sold

as a move to curb Muslims' clout, as

Muslims generally are part of cash

economy. In addition most of the

issues were presented as if BSP, SP

and Congress are appeasing Muslims,

while BJP is the only party for Hindus.

This line led to consolidation of non

Yadav Hindus and non chamar SCs

around BJP.

The failure of SP-BSP in coming

together helped the BJP plan very

well. The national line taken by RSS-

BJP that demonetization will harm the

rich and help the poor in ling term also

helped the matters for BJP.

Continue... Next Issue

English Poem

Nalini Kant

Translator By Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAS’

Sanjiv Verma ‘Salil’

Dearest !

come along

live with me

and share the joys

and sorrows of life.

Hand in hand

and the head held high

let us walk together

to reach the goal.

I admit

I’m alone and weak

and staying alone.

You are no better.

But remember

to get Shiva 1

Shav 2 become Shiv 3

and sings the song of creation.

He adorns this universe

Himself.

Build a new future

and reaching the goal

select a new one.

You created a universe

from out of nothings

and tended your breath

with untiring love.

Even when it was

a dark night

you worshipped

the full moon.

One wants more and

more achievements,

new goals to set.

Collect all your sources

and sing the songs

of new creation.

Keep on hoping.

Develop a thirst

and finally be contented.

Let your arms be

as vast as sky,

you only need to advance

and the formless

will assume form.

O Dearest!

Come along.


www.samajweekly.com

Bhatti Chicken

Bhatti chicken is a chicken starter recipe marinated in

spices, oil, curd, salt and lemon juice. This chicken recipe

can be consumed both for lunch and dinner. It is best for

occasions like pot luck and can be enjoyed in both summers

and winters. This spicy recipe tastes best when served with

Indian accompaniments like tomato ketchup, mint chutney,

raita and chilled drinks.

2 kilograms chicken

4 green cardamom

2 teaspoon peppercorns

2 black cardamom

1 bunch mint leaves

4 green chilli

1 tablespoon garlic paste

50 ml mustard oil

INGREDIENTS

4 star anise

1 inches cinnamon stick

1 teaspoon clove

2 pinches salt

1/2 bunch coriander leaves

1 tablespoon ginger paste

4 tablespoon lime juice

2 pinches salt

How to make Bhatti Chicken

Step 1

Grind the spice mix in a coffee

grinder/masala grinder.

Step 2

Make the chutney by blending

all the chutney ingredients

(mint leaves, coriander, green

chilli, ginger-garlic paste, lime

juice and mustard oil) in a

food processor.

Step 3

Rub chicken with the spice

mix and then marinate with

the chutney.

Step 4

Grill chicken on the barbeque

or roast in an oven at 250° C

for about 10 minutes. Serve

with mint chutney.

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

AAMIR KHAN’S DANGAL A BIG

HIT AT CHINESE BOX OFFICE

BEIJING : Aamir Khan’s

Dangal on Friday saw the best

opening for an Indian movie in

China gathering positive audience

ratings, and a touch of controversy

on its release in close to 7,000

screens across the country.

Many online users of Weibo,

China’s Twitter, questioned the conspicuous

absence of the movie in

theatres owned by Wanda Cinemas,

the world’s largest cinema chain

owner, part of the Dalian Wanda

group. The group apparently inexplicably

backtracked after allotting

some 3,000 screens for the movie;

as of Friday, it was being shown in

37 screens owned by Wanda.

Business rivalry could have triggered

the decision, online writers

speculated.

Deng Chao ,a famous film star

with 57 million fans on Weibo,

came out in support of Aamir and

the movie, “Friend comes from

afar, ask you to warmly welcome

I don’t lobby

for awards,

says Sonam

When a film like [Neerja] wins an

award, it’s reassuring, as everyone is

part of a competition and the rat race

SONAM KAPOOR, ACTOR

After the release of Neerja (2016),

Sonam Kapoor (left) took a break for an

entire year. Now, she is back on the sets

of her next film, relaxed and rejuvenated.

What makes the return special is that

yesterday, Sonam received a National

Award (Special Mention) in Delhi for

playing the fearless Pam Am airhostess

Neerja Bhanot in Ram Madhvani’s

biopic. The film won the National

Award for Best Hindi Film.

Why hadn’t she spoken about the

National Award until now? “I’m really

shy and awkward about these things,”

says Sonam. “I’m ecstatic with the Best

Hindi Film Award and, of course, the

Special Mention for me, too. I’m elated

that our film was recognised for

this honour.” Her father, actor Anil

Kapoor, has been gushing about

Sonam’s award. She says, “For

me, receiving the award being

Anil Kapoor’s daughter is the

biggest joy, because I don’t

lobby for awards. Funnily, I didn’t

feel any pressure or nervousness;

I just feel light because this

is a huge validation.

“Contrary to what people think,

I work really hard on every project,

and I do it with a lot of integrity.

When a film like this wins an

award, it’s reassuring, as everyone

is part of a competition and the rat

race. It’s about putting your head

down, being focussed and working

at your own pace. I’ve

realised that aggression doesn’t

work in the long run. It affects

you mentally and physically,

and eventually burns you out.

If you are kind, gentle, and

true to yourself, that should

be enough.”

him. Please repost and support.”

Despite the fewer screens, the

movie itself was doing well and had

made more than PK did when

released here two years ago. By 5

pm (China time), the movie had

been screened 28,788 times and

audience reviews and ratings were

very positive.

One user wrote, “I saw #

“Wrestling” at midnight last night.

This movie is definitely good and

worth watching. Aamir Khan’s

greatness lays in seeing India’s

problems, and not just talks, but

takes action to do revolutionary.

Every movie has a significant

impact and this individual has a

huge impact on society and government.

There is no such filmmaker in

China.” Another user wrote, “My

blood was boiling, and it was a

shocking movie. I don’t remember

how many times had I cried. Praise.

Best movie “Wrestling” in the first

half of the year.

11/05/2017

Tiger’s tribute to dance

15

Actor Tiger Shroff celebrated World Dance Day on

Saturday and posted a picture of himself dancing, on

Twitter. He captioned it as, “No better way to feel the

rhythm and celebrate #worlddanceday (sic).”

Too much salt in

teenage ups risk of

stroke later

New York : Too much salt in

adolescents' diet may adversely

affect their blood vessels, increasing

the risk for cardiovascular diseases

such as heart attack and stroke, during

adulthood, a

study said. Too

much salt caused

measurable

changes in their

blood vessels that

led to arterial stiffness,

or hardening

of the arteries —

early signs of cardiovascular disease.

Further, higher average daily sodium

intake was associated with lower

brachial artery (BrachD), located in

the upper arm and higher pulse wave

velocity (PWV). Both these readings

indicate higher levels of stiffness in

both peripheral arteries in the

Iran says airport

development deal with

France cancelled

Tehran, Iran has cancelled an agreement with French

industrial group Bouygues to develop the Imam

Khomeini International Airport (IKIA) here, media

reports said. Bouygues

signed a memorandum

of understanding (MoU)

in January 2016, worth

$2.8 billion, to build and

operate a terminal at

IKIA. Bouygues' partner

for the development plan

already pulled out of the

project in February, Press TV reported. The spokesman

for Bouygues, Mathieu Carre, also confirmed the cancelation

of the deal, saying that MoU "is now void but there

are still ongoing discussions with Iranian authorities",

Xinhua news agency reported.

Earlier, a French daily reported that the project was

hindered since Bouygues could not receive financial support

from the international banks, which are still fearful

of US punitive measures against Tehran.

According to Press TV, another French construction

group Vinci signed preliminary deals last January to

develop Iran's Mashhad and Isfahan airports.

extremities, as well as in central

arteries, tied to higher sodium consumption.

"Our study suggests adolescents

and young adults with higher-than-recommended

amounts of

salt in their diet may

translate into changes

in the body that put

them at higher risk for

future heart attack and

stroke," said Elaine

M. Urbina, Director at

Cincinnati Children's

Hospital Medical

Centre in Ohio, US. The findings

were presented at the 2017 Pediatric

Academic Societies Meeting in San

Francisco. For the study, the team

involved 775 participants who were

measured for the elasticity or distensibility

of their brachial artery

(BrachD), located in the upper arm.


16 11/05/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Tributes paid to Dr Bhim Rao

Ambedkar at the House of Lords

(Arun Kumar, General

equality, labour movement, power

regeneration, dams, agriculture, industrialisation,

education, finance etc is

Secretary FABO UK)

often ignored. He further added that "he

not only emancipated women and Dalits

but whole of India. The fundamental

rights and directive principles in constitution

has helped to keep social harmony

in society. We cannot imagine modern

India without Dr Ambedkar."

Mr Rob Marris MP from

Wolverhampton said that Dr Ambedkar

and Karl Marx were both socialists but

they differed to bring change and set up

On 26 April, a seminar to mark the

126 birth anniversary of Dr Ambedkar,

was organised by the Federation of

Ambedkarite and Buddhist

Organisations UK (FABO UK) and

hosted by Lord Harries of Pentregarth

at the House of Lords. A number of

members of both the houses of British

Parliament, academics, representatives

of various organisations, followers and

admirers of Dr Ambedkar from UK,

India and Europe attended. The most of

notable of them in addition to Lord

Harries were Lord Alton of Liverpool,

Lord Parekh, Baroness Flather,

Baroness Verma, Rob Marris MP, Dr

Alpa Shah, Associate Professor

(Reader) in the Department of

Anthropology at London School of

Economics, Rajesh Dhabre IRS,

Commissioner of Customs & Excise

and Direct General of Babasaheb

Ambedkar Research Institute, Pune,

Ven Bhikkhu Sadanand, President of All

India Bhikkhu Sangha, Siddhartha from

Sweden. Siddartha represented his

father Dr Pradyumna Kumar, author of,

the story of the man who cycled from

India to Europe for Love - PER J

ANDERSTON. This annual FABO UK

organised meeting to mark Dr

Ambedkar's birth anniversary was one

of (if not the best) attended meetings of

this nature.

In his welcome remarks, Lord

Harries said that Dr. Ambedkar made

overwhelming significant contributions

to reform the Indian society through his

framing of the Constitution. His work in

the field of human rights can never be

forgotten. He has also made paramount

contributions to India's economy and

the rights of women. Lord Harries was

delighted to see so many attendees who

have travelled from all over the UK,

India and Europe especially to attend

the event at the House of Lords and

other Ambedkar related events in

London. He was also encouraged by the

show of organisations present at this

third event in April dedicated solely to

Dr Ambedkar in Parliament. It is

reminded that first event of April was at

India House on 14 April and second- a

musical tribute to Dr Ambedkar at the

Nehru Centre on 24 April. Both events

were arranged by FABO UK.

While discrimination and

atrocities are rising against people

belonging to Scheduled

Castes (SCs) and Scheduled

Tribes (STs), a 17 year old Dalit

student from Rajasthan, Kalpit

Veerwal, stunned everyone by

scoring full marks and clinching

the All India Rank 1 in the Joint

Entrance Examination (JEE)

Main 2017.

Regular classes, hard work

and a bit of confidence helped

him to achieve this feat. The

results were announced on April

27. Kalpit is the topper in general

as well Scheduled Caste

Ms Santosh Dass MBE, President of

FABO UK remarked that the contribution

of Dr Ambedkar is as relevant

today as it was in his life time. She

added "This key FABO UK event follows

ones at the High Commission on

14 April and a concert by Mr Rajesh

Dhabre and his wife Dr Bhavana

Dhabre - both of whom are here today -

at the Nehru Centre in Mayfair on

Monday. Alongside these events, excellent

progress is being made on the refurbishment

of the house that Dr

Ambedkar lived in Primrose Hill from

1921-1922. Bonny Dobson - the well

known singer song writer who is present

here today lives on the same road as the

Ambedkar House. Mr Gautam

Chakrovarty and I are on the Dr

Ambedkar House Advisory Committee.

Hopefully the refurbishment of the

House that spread over four floors will

be complete before the end of this year.

When complete it will be a fully functional

memorial and resource centre

solely dedicated to Dr Ambedkar in

London. FABO UK is making this

dream come true" She added

"Spreading the word about Dr

Ambedkar's life and works is very

important. There are enough who would

like no mention of his great achievements.

And those who would diminish

his work and legacy assign reduce to

being a leader of the untouchables. So

the work FABO UK is doing and the

significance of having a bricks and mortar

memorial to Dr Ambedkar in

London is really important. And of

course spreading the message to beyond

the India diaspora is vital. So I'm

delighted that I have a new generation

of children and young people who are

learning about Dr Ambedkar and his

significance as a great social reformer."

Santosh Dass MBE is also the Vice

Chair of the Anti Caste Discrimiation

Alliance. Santosh gave a presentation

on the latest the recently launched consultation

on the Caste discrimination in

the UK. In a powerful speech she said

"The UK Government has been developing

law to prohibit caste-based discrimination

since 2010. This has been as

a result of the robust lobbying by organisations

for over a decade. In 2013, legislation

(under the Enterprise and

Regulatory Reform Act) made the inclusion

of caste as an aspect of race in the

Equality Act 2010 a 'duty'. However the

government has not complied with this

'duty' to date. At present, therefore, the

Equality Act does not expressly prohibit

discrimination on grounds of caste.

This has made it difficult for those facing

caste-based discrimination to get

legal redress". Santosh explained that

"On 28 March the Government

launched the long awaited consultation.

We have been waiting eagerly for this

because the consultation was due to be

the beginning of the implementation of

the law agreed in April 2013. I repeat

2013. Sadly it's not that. Given

Parliament's expressed direction to legislate,

we believe the consultation

should have been about how best to legislate

as was originally envisaged in

2013. Instead, the consultation is presented

as choosing between a preferred

primary option of developing case law,

which takes years and is very costly, and

the second best option of agreeing with

Parliament's direction to legislate".

Santosh stressed that it was vital for the

community and organisations to

respond to the consultation by 17 July

2017 and demand implementation of the

law agreed in Parliament in 2013.

Lord Bhikhu Parekh termed

Ambedkar "the most controversial and

misunderstood politician of his time" he

added "He didn't get the recognition he

deserved as a result of many reasons. So

far Dr Ambedkar is tagged with one

community and all his followers and

admirers must let him go to the wider

audience in and outside India.

Paying tribute to Dr Ambedkar, Lord

Alton said, "Ambedkar made untouchablility

a burning topic and gave it global

significance. For the first time in

2500 years the insufferable plight of

India's untouchables became a central

political question. Among untouchables

themselves he awakened a sense of

human dignity and self respect. He

repudiated the helplessness of fate, the

impotent, demoralised incapacity that

insisted that everything is pre-ordained

and irretrievable."

Dr Alpa Shah updated the meeting on

her latest research on Caste, tribe and

inequality in contemporary India. Alpa

expressed her anguish over tribal people's

displacement on the name of

development and their struggle for their

land rights. She said, "Dr Ambedkar

fought for all minorities and was able to

provide some provisions in the constitution.

As a result we may have achieved

a little comfort in our lives but there are

millions still suffering. As human

beings it is our duty to help them

achieve a better life. India achieved a

freedom from British but it is still far

from a free democratic country that

Babasaheb dreamed of."

Speaking on "Social harmony -the

facts and challenges in India....An

Ambedkarian Perspective", Mr Rajesh

Dhabre stressed that Dr Ambedkar didn't

work for Dalits only but his contribution

is enormous for whole of India.

He worked tirelessly towards gender

Thunderous Performance: Dalit Boy Tops IIT

(JEE) Mains Exam With 360/360 Score

A great victory in the war against the 'unparalleled social abuse of untouchability (A.J.Toynbee)'!

category. He has scored 360 out

of 360 in the examination.

He told ?media? that the

Chairperson of the Central

Board of Secondary Education

(CBSE), RK Chaturvedi, called

him in the morning to give him

the news. “It is a happy moment

for me to be the topper in JEE

Mains but I am taking it normally

and focussing on

JEE Advanced, which

would be held next

month,” Kalpit said.

He has appeared in

Class 12 board

exams privately

from MDS

Public School

this year and

the result is awaited.

“I did regular studies,

never missed the classes,

kept my confidence high

and cleared doubts from

teachers to achieve

success in JEE

Mains 2017,” Kalpit, a son of a

compounder, said. “I used to

study for around 5-6 hours daily

apart from coaching classes and

classes in school,” he added.

Kalpit said his family and

teachers helped him achieve the

Regular classes, hard work and a bit of

confidence helped him to achieve this feat.

socialistic pattern of society. Dr

Ambedkar believed that changes can be

brought in a peaceful manner. As a

Labour politician, Rob considered himself

more an Ambedkarite than Marxist.

Two young adults aged 13 and 11,

David and Adam Orsulik explained that

they read about Mahatma Gandhi,

Martin Luther King and others in the

school next books but never heard anything

about Dr Ambedkar until Santosh

Dass talked to them about him. They

said, the more they learn about him, the

more they are fascinated by his personality

and work. They advocated for the

inclusion of Dr Ambedkar to the curriculum

in UK schools.

Baroness Flather robustly spoke

against caste discrimination here and in

India and treatment of women in India.

She appealed to the Government of India

to remove these two black spots from

Indian society if they want to progress.

Siddartha represented his father Dr

Pradyumna Kumar (PK), author of, the

story of the man who cycled from India

to Europe for Love - PER J ANDER-

STON. Siddhartha registered his father's

apologies for not being able to attend

meeting. He said his mother Charlotte

was from the Swedish aristocracy and

had driven with a group of friends from

Sweden to India in her early years. It

was there she met his father PK who was

living as a painter in New Delhi. PK

later cycled from India to Sweden to

meet Charlotte again. They later married.

Siddartha said his father PK never

forgot his Dalit background and the significance

of Dr Ambedkar.

Seminar concluded with a vote of

thanks from the Chair, Lord Harries. He

remarked that the contributors were

heartfelt, considered, challenging and

academic. The meeting was very relevant

and went well the Ambedkar

thought.

feat. “My parents looked after

me well so that I do not get ill

and miss studies,” he said. His

father Pushkar Lal Veerwal is a

compounder at Udaipur’s

Maharana Bhupal Government

Hospital and his mother Pushpa

Veerwal is a government school

teacher. His elder brother is a

medical student in AIIMS.

Kalpit, who is fond of playing

cricket, badminton and

music, said he has not yet decided

about his career plans but

wants to seek admission in IIT-

Mumbai to pursue computer

science.


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

11/05/2017

¡æ‹

’Ò∑ Á∂ ˜Ó≈È∂ «Ú⁄ ‡±‰≈

¡≈«Á È±ß Ï‘∞ ‘Δ

÷ÂappleÈ≈’ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Ízß± ‹Ø

’∞fi ÓÀ∫ ¡μ‹ Â∞‘≈鱧 √∞‰≈¿∞‰

Òμ«◊¡≈ ‘≈∫ «¬√ È≈Ò Â≈∫ «¬√ Âapple∑≈∫

Òμ◊ «apple‘≈ ‘À «’ «‹Ú∂∫ ‡±‰≈ ’جΔ

⁄Δ˜ ‘Δ È‘Δ∫ «√appleÎ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á≈

«¬’ Ú«‘Ó ‘À Õ «¬‘ ◊μÒ ‘À Ù«‘apple

√∞È≈Ó ÁΔ «‹μÊ∂ «¬’ «ÁÈ «˜ßÁ◊Δ Á∂

’‘≈‰Δ

ÁØ ÚËΔ¡≈ ÁØ√ ‹◊Δapple «√ßÿ √∞ÂßÂapple

¡Â∂ ÷˜≈È «√ßÿ Á∂ È∂ÛÒ∂ «Íß‚

Ò÷ÓΔappleÚ≈Ò≈ «Ú÷∂ apple«‘ßÁ∂ ¡≈͉∂

Ï‘∞ ‘Δ «¬’ «Í¡≈apple∂ «ÓμÂapple Á∂ ÿapple

«Ú⁄ ¿∞√ ÁΔ Ï∂‡Δ ÁΔ Ù≈ÁΔ √Δ Õ

√∞ÂßÂapple È∂ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ ÷˜≈È «√ßÿ

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

’apple˜≈

È≈Ò √Ò≈‘ ’ΔÂΔ «’ Ô≈apple ¡≈͉∂

«ÓμÂapple ÁΔ Ï∂‡Δ ÁΔ Ù≈ÁΔ ‘À ¡Â∂

¡≈Í≈∫ 鱧 «Ú¡≈‘ «Ú⁄ ’ßÓ’≈apple Ò¬Δ

Í«‘Ò≈∫ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√

Âapple∑≈∫ «¬‘ ÁØÚ∂∫ ÁØ√ «Íß‚

Ò÷ÓΔappleÚ≈Ò≈ 鱧 √Ú∂apple∂ ⁄≈apple Ú‹∂ ‘Δ

¿∞· ’∂ ¡≈͉∂-¡≈͉∂ √≈¬Δ’Ò≈∫

”Â∂ ⁄μÒ Í¬∂ Õ ‹ÁØ∫ «¬‘ ÁØÚ∂∫ ÁØ√Â

ÍΔapple≈∫ Ú≈Ò≈ ◊∂‡ ÂØ∫ ‹≈∫Á∂ ‘ج∂ Ó≈Â≈

⁄Ω’ «Ú⁄ ‡±‰≈

ÁØÚ∂∫ ÁØ√Â≈∫ È∂ «’‘≈ «’

¡ß◊apple∂˜ «√ßÿ ¡≈‘ ⁄μ’

Ó∞apple◊≈, ÏØÂÒ ¡Â∂ AEA

apple∞ͬ∂ ¡Â∂ ¡√Δ∫ «Íß‚

Ò÷ÓΔappleÚ≈Ò≈ ⁄μÒ∂ ‘≈∫ ¡Â∂

√≈‚∂ ¡≈¿∞∫Á∂ 鱧 Ó∞apple◊≈

ω≈ Ò¬Δ, ¡≈Í≈∫ Ù≈Ó È±ß

’apple≈∫◊∂ Í≈apple‡Δ Õ ÁØÚ∂∫

ÁØ√ ¡ß◊apple∂˜ «√ßÿ ȱß

√≈apple≈ √Ó≈È ÎÛ≈ ’∂ ⁄Ò∂

◊¬∂ Õ ‹ÁØ∫ Ù≈Ó È±ß «Ú¡≈‘

ÂØ∫ «Ú‘Ò∂ ‘Ø ’∂ Ó∞Û ¡≈͉∂

ÁØ√ ¡ß◊apple∂˜ «√ßÿ ’ØÒ

⁄∞ß◊Δ È≈’∂ “Â∂ ¡≈¬∂ Â≈∫

’«‘‰ Òμ◊∂ «Ò¡≈ ϬΔ

¡ß◊apple∂˜ «’Ê∂ ‘À √Ó≈È Õ

ÓØÁΔ ⁄Ω’ Í‘∞ß⁄∂ Â≈∫ «¬È∑≈∫ 鱧 ⁄Ω’ Á∂

«Ú⁄’≈apple ÂØ∫ «’√∂ ’∞μ’Û ÁΔ ’جΔ

¡≈Ú≈˜ √∞‰≈¬Δ «ÁμÂΔ Â≈∫ √∞ÂßÂapple

ÏØ«Ò¡≈, Ô≈apple ÷˜≈È ’Ø¬Δ ¡Ú≈˜

¡≈ apple‘Δ ‘À Õ ÷˜≈È ÏØ«Ò¡≈ ¤μ‚Ø

√∞ÂßÂapple ‹Δ, ¡≈Í≈∫ ’Δ ÒÀ‰≈ ¡≈Í≈∫

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ò∂‡ ‘Ø apple‘∂ ‘≈∫ ¡Â∂ ¿∞μÊ∂

‹≈ ’∂ ’ßÓ’≈apple ÚΔ ’appleÚ≈¿∞‰≈ ‘À Õ

√∞ÂßÂapple ÏØ«Ò¡≈, È‘Δ∫ Ô≈apple Á∂÷Á∂ ‘≈∫

¡≈«÷apple ⁄Ω’ Á∂ «Ú⁄’≈apple ’Δ ‘À ¡Â∂

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ÁØÚ≈∫ ÁØ√Â≈∫ È∂

¡≈͉∂ √≈¬Δ’Ò appleØ’ Ò¬∂ ¡Â∂

Á∂«÷¡≈ ’∂ ⁄Ω’ Á∂ «Ú⁄’≈apple «¬’

’≈Ò∂ appleß◊ Á≈ Ó∞apple◊≈ «‹√ Á∂ ÍÀapple ÏßÈ∑∂

‘ج∂ √È, «¬’ Ùapple≈Ï ÁΔ ÏØÂÒ, ’∞fi

√ß˱apple ¡Â∂ AEA apple∞ͬ∂ È’Á ͬ∂ √È,

Â≈∫ ÷˜≈È «√ßÿ ’«‘‰ Òμ◊≈,

“√∞ÂßÂapple ‹Δ ¤μ‚Ø «¬‘ Â≈∫ «’√∂ Á≈

‡±‰≈ ’«apple¡≈ Òμ◊Á≈ ‘À ¡≈Í≈∫ ’Δ

ÒÀ‰≈, ¡≈Í≈∫ ⁄μÒΔ¬∂ Õ” √∞ÂßÂapple

ÏØ«Ò¡≈, “Ô≈apple ‡±‰≈ ¡≈͉∂ ¿∞Íapple

«‚μ◊±, 屧 ⁄∞μ’ «¬‘ Ó∞apple◊≈, ÏØÂÒ

¡Â∂ ÍÀ√∂ ¡Â∂ È≈Ò Òμ◊Á∂ ⁄∞ß◊Δ

È≈’∂ «Ú⁄ Á∂÷ «’ «’√ ÁΔ «‚¿±‡Δ

‘À Õ” «¬È∑≈∫ ÁØ√Â≈∫ È∂ √≈apple≈ √Ó≈È

⁄∞μ’ «Ò¡≈ Â≈∫ Á∂«÷¡≈ ¿∞√ ⁄∞ß◊Δ

‹√Úß «√ßÿ “appleΩÒΔ”

«Ú⁄ ÷≈Á Ú≈Ò∂

‘æÊ ÏØapple∂ Á≈ Ï«‰¡≈

‘Ø«¬¡≈ fiØÒ≈ ÎÛΔ,

ÓÀÒ∂-’∞⁄ÀÒ∂ ’μÍÛ∂

Ê≈∫-Ê≈∫ ÂØ∫ ‡∞μ‡Δ ‘Ø¬Δ ‹∞μÂΔ

Í≈¬Δ F@ ’∞ √≈Ò Á≈ Ϙ∞apple◊

ÏÀ∫’ ¡ßÁapple ÏÀ·≈ ÂappleÒ∂ ’appleÁ≈

‘Ø«¬¡≈ ÏÀ∫’ ÓÀÈ∂‹apple 鱧 ’«‘‰

Òμ◊≈, “ÓÀÈ∂‹apple √≈«‘Ï ’apple˜≈

⁄≈‘ΔÁ≈” ÓÀÈ∂‹apple È∂ Í∞쫤¡≈, “Ï≈ͱ ‹Δ ’apple˜≈ ˜ÓΔÈ Ú≈√Â∂,

Ó؇apple ’≈apple ‹≈∫ Ó’≈È Ú≈√Â∂ ⁄≈‘ΔÁ≈” Ϙ∞apple◊ È∂ Ìapple∂ ÓÈ È≈Ò

«Ú«Ê¡≈ √∞‰≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈, “‹Ú≈È ËΔ ÏΔ.¬∂.ÏΔ.¡Àμ‚ ‡Àμ√‡

Í≈√ ’apple’∂ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ È≈Ò ‹±fi apple‘Δ ‘À Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ’∞ÛΔ Á≈

√‘∞apple≈ Í«appleÚ≈apple Á≈‹ ÁΔ ÒßÏΔ «Ò√‡ ω≈¬Δ ÏÀ·≈” ÏÀ∫’ ÓÀÈ∂‹apple

È∂ «Îapple Í∞쫤¡≈, “Ï≈ͱ ‹Δ ’apple˜≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’√ ⁄Δ˜ Ú≈√Â∂ ‘ÀÕ”

“’∞ÛΔ Ú≈√Â∂ Ò≈Û≈ ÷appleΔÁ‰≈...” Ϙ∞apple◊ Á∂ ӱߑØ∫ «¬‘ √⁄≈¬Δ √∞‰

’∂ ÏÀ∫’ ÓÀÈ∂‹apple √∞ßÈ «‹‘≈ ‘Ø «◊¡≈ Õ

È≈’∂ ”Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ‘Δ «¬’ ȘÁΔ’Δ

ÁØ√ ¡ß◊apple∂˜ «√ßÿ ÁΔ «‚¿±‡Δ √Δ Õ

ÁØÚ∂∫ ÁØ√Â≈∫ È∂ «’‘≈ «’ ¡ß◊apple∂˜

«√ßÿ ¡≈‘ ⁄μ’ Ó∞apple◊≈, ÏØÂÒ ¡Â∂

AEA apple∞ͬ∂ ¡Â∂ ¡√Δ∫ «Íß‚

Ò÷ÓΔappleÚ≈Ò≈ ⁄μÒ∂ ‘≈∫ ¡Â∂ √≈‚∂

¡≈¿∞∫Á∂ 鱧 Ó∞apple◊≈ ω≈ Ò¬Δ∫, ¡≈Í≈∫

Ù≈Ó È±ß ’apple≈∫◊∂ Í≈apple‡Δ Õ ÁØÚ∂∫ ÁØ√Â

¡ß◊apple∂˜ «√ßÿ 鱧 √≈apple≈ √Ó≈È ÎÛ≈ ’∂

appleπ«Í≥Áapple «√øÿ √æ◊»

ÓØÏ≈¬ΔÒ :98148-18753

⁄Ò∂ ◊¬∂ Õ ‹ÁØ∫ Ù≈Ó È±ß «Ú¡≈‘ ÂØ∫

«Ú‘Ò∂ ‘Ø ’∂ Ó∞Û ¡≈͉∂ ÁØ√Â

¡ß◊apple∂˜ «√ßÿ ’ØÒ ⁄∞ß◊Δ È≈’∂ ”Â∂

¡≈¬∂ Â≈∫ ’«‘‰ Òμ◊∂ «Ò¡≈ ϬΔ

¡ß◊apple∂˜ «’Ê∂ ‘À √Ó≈È Õ ¡ß◊apple∂˜ ‹Ø

«’ ͱapple≈ Ùapple≈ÏΔ ‘Ø ⁄∞μ«’¡≈ √Δ ¡μ◊Ø∫

ÏØ«Ò¡≈ Ï≈¬Δ ‹Δ Ó∞¡≈Î ’appleÈ≈ ÓÀ∫

¡≈÷appleΔ «ÈÙ≈ÈΔ

ÁØ Ó‘ΔÈ∂ ÚΔ È‘Δ∫ ‘ج∂ √È «Í˙

¡‹∂ 鱧 √Úapple◊Ú≈√ ‘ج∂ 鱧 «’ ¿∞‘Á∂

Ó∞ß‚∂ È∂ «Ú‘Û∂ «Ú⁄ Ò◊≈¬∂

Áappleμ÷Â≈∫ 鱧 ’‡≈¿∞‰ Á≈ ÓÈ Ï‰≈

«Ò¡≈ ¡÷∂ Áappleμ÷Â≈∫ ÁΔ ¤≈∫ ’apple’∂ √≈apple≈

«√¡≈Ò «Ú‘Û∂ «Ú⁄ Ë∞μÍ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ

√≈apple≈ «ÁÈ ÍμÂ∂ «◊appleÁ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È «Ú‘Û∂

«Ú⁄ ÏÀ·‰ 鱧 ÚΔ «ÁÒ È‘Δ∫ ’appleÁ≈ Õ

«È¡≈‰∂ Á±«‹¡≈∫ «Á¡≈∫ ÿapple≈∫ «Ú⁄ ‹≈ ’∂

÷∂‚Á∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ÁΔ Ó≈∫ È∂ ÏÊ∂apple≈

√Ófi≈«¬¡≈ Ú∂ Í∞μÂ, ¡≈͉∂ «Í˙ ÁΔ

¡≈÷appleΔ «ÈÙ≈ÈΔ Â≈∫ apple«‘‰ Á∂ ¿∞‘Á∂

’«‘ß«Á¡≈∫-’«‘ß«Á¡≈∫ Ó∞ß‚∂ È∂ Òμ’Û‘≈apple∂

鱧 ¡≈Ú≈˜ Ó≈appleΔ Â∂ Òμ’Û‘≈apple∂ È∂

Áappleμ÷Â≈∫ 鱧 ‡μ’ Ò≈¿∞‰∂ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ∂Õ

«‹¿∞∫-«‹¿∞∫ ’μ‡ Úμ‹Á∂ Ó≈∫ 鱧 «¬¿∞∫

Ó«‘√±√ ‘؉ Òμ◊≈ «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ «ÁÒ ”Â∂

‡μ’ Òμ◊ apple‘∂ ‘Ø‰Õ Ó≈∫ 鱧 Ô≈Á ¡≈«¬¡≈

«’Ú∂∫ ¡μ‹ ÂØ∫ C@ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ÏÛ∂

Â≈∫ Â∞‘≈鱧 ¿∞‚Δ’-¿∞‚Δ’ ’∂ √≈apple≈

√Ó≈È ‘Δ Ó∞’≈ ”Â≈, «¬√ ¿∞ÍßappleÂ

ÁØÚ∂∫ ÁØ√ «¬’μ·∂ ‘Δ ÏØÒ∂, «¬‘

√≈apple≈ √Ó≈È ‡±‰∂ Á≈ √Δ Â∂apple∂ ”’μÒ∑∂ Á∂

‘˜Ó È‘Δ∫ ‘؉≈ Õ ¡ß◊apple∂˜ ÏØ«Ò¡≈

‡±‰≈, Â≈∫ ÁØÚ∂∫ ÁØ√ «Îapple ÏØÒ∂ ‘≈∫,

«’√∂ È∂ ‡±‰≈ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¡√Δ∫

⁄∞μ’ «Ò¡≈ √Δ, ¡ß◊apple∂˜ ’«‘ßÁ≈ ⁄ÒØ

Á∂÷Δ ‹≈¿± ‘∞‰ Â≈∫ Ô≈apple Á≈apple± ÚΔ ÍΔ

◊¬∂ ¡Â∂ AEA Á≈ √Ó≈È «Ò¡≈ ’∂

Ó∞apple◊≈ ω≈ ’∂ ¿∞‘ ÚΔ ¤μ’ ◊¬∂ Õ

¡μ‹ «¬√ ◊μÒ È±ß Â’appleΔÏÈ E@

√≈Ò ÏΔ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ‹◊Δapple

«√ßÿ √∞ÂßÂapple Â’appleΔÏÈ I@ √≈Ò Á∂

‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ ¡ß◊apple∂˜ «√ßÿ H@ Á∂ ¡Â∂

«¬È∑≈∫ ”Â∂ ¡‹∂ Âμ’ «’√∂ ‡±‰∂ Á≈

¡√apple È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈, Ízß± ÷˜≈È «√ßÿ

«¬√ Á∞ÈΔ¡≈ «Ú⁄ È‘Δ∫ «apple‘≈ Õ «¬√

ÂØ∫ «¬‘ ‘Δ ˜≈«‘apple ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ‡±‰≈

Ú◊Àapple≈ «√appleÎ «¬’ Ú«‘Ó ‘À ‘Øapple ’∞fi

ÚΔ È‘Δ∫ Õ

√«ÓμÂapple «√ßÿ ÁØ√Â

⁄≈Ú≈∫ È≈Ò «¬‘ Áappleμ÷ «Ú‘Û∂ «Ú⁄

Ò≈¬∂ √È Â∂ ‘apple √≈Ò ◊Ø‚≈¬Δ ’ΔÂΔ

‹≈∫ÁΔ Â∂ Ïμ⁄∂ ÎÒ Ú◊Àapple≈ ÷≈∫Á∂ √ÈÕ

«‹¿∞∫ «‹¿∞∫ Áappleμ÷ ËappleÂΔ È≈ÒØ∫ ¡≈͉Δ

‘Ø∫Á ◊∞¡≈ apple‘∂ √È, Ó≈∫ ÁΔ¡ ¡μ÷≈∫ ”⁄Ø∫

‘øfi±¡≈∫ ÁΔ fiÛΔ ÚΔ Â∂˜-Â∂˜ Ú◊ Â∞appleΔÕ

Ú∂÷«Á¡≈∫-Ú∂÷«Á¡≈∫ ¡≈÷appleΔ «ÈÙ≈ÈΔ ÚΔ

¡μ÷≈∫ ÂØ∫ ˙‘Ò∂ ‘Ø ◊¬ΔÕ

¡Óapple √»ÎΔ ÁΔ «¬’ ˆ˜Ò

ÏØÂÒ «Íμ¤∂ «Ú’ ‹≈∫Á≈ ‘À,

‹Á √≈‚≈ «’appleÁ≈apple Ìapple≈ÚØ

÷≈ÒΔ ÏØÂÒ Úapple◊Δ √≈ȱß,

Â≈∫ «ÓÒÁΔ √apple’≈apple Ìapple≈ÚØ

¡≈◊± ÒØ’Δ∫ ’∞fi «⁄apple «Úμ⁄ ‘Δ,

ÁØ Â∂ ÁØ È±ß √Ω ’apple ‹≈∫Á∂,

√≈‚∂ Ì≈‰∂ ÁØ Â∂ ÁØ ‘∞ßÁ∂ È∂

¡’√apple ⁄≈apple Ìapple≈ÚØ

«⁄μ‡Δ Á≈Û∑Δ, ◊Ω∫¡ ÁΔ Ó≈appleΔ,

Ï≈Í ◊Ë∂ 鱧 ¡≈÷Δ ‹≈Ú∂,

Úμ‚≈ apple∞ÂÏ≈ ’Δ ’appleÈ≈ ‘À,

‹∂ ÏΩ‰≈ «’appleÁ≈apple Ìapple≈ÚØ

Ú؇≈∫ «Íμ¤∂ √≈Ë≈∫ ¡μ◊∂,

’appleÁ∂ «ÎappleÈ ‚ß‚≈¿∞Â≈∫ ¡≈◊±,

‹ßfl “⁄ Ò≈Û∂ ¡μ◊∂ «‹μÁ≈∫,

’appleÈ √Ò≈Ó È⁄≈apple Ìapple≈ÚØ

«‹È∑≈∫ Á∂ «√apple ¿∞μÂ∂ Ï∂ÛΔ Á∂ «Úμ⁄

ͱapple≈ ͱapple ⁄Û∑≈«¬¡≈,

Ï∂ÛΔ ‚Øω Òμ◊∂

¡Óapple √±¯Δ

¡Óapple √±¯Δ

«‹È∑≈∫ Á∂ ‘μÊΔ∫ ÍÂÚ≈apple Ìapple≈ÚØ

¡≈‡∂-Á≈ˇ Á≈ Ò≈Ò⁄ Á∂,

¡‰÷Δ ’ΩÓ, ˜ÓΔappleØ∫ Ó≈appleΔ,

«⁄μ‡∂ ¿∞μÂ∂ Ò≈ ’∂ ⁄ØÏapple,

’apple «ÁμÂ∂ Ï∂’≈apple Ìapple≈ÚØ

‘∞‰ ÒØ’≈∫ 鱧 ‘μ’≈∫ ı≈Âapple,

ÏØÒ‰ Á≈ ÚμÒ ¡≈ ⁄∞μ’≈ ‘À,

√μÊ≈∫ Á∂ «Úμ⁄ ÿ∂appleÈ ¡≈◊±,

’appleÁ∂ È∂ Â’apple≈apple Ìapple≈ÚØ

⁄∂ÂÈ ÒØ’≈∫ ÂØ∫ ‘∞‰

⁄≈Âapple ¡≈◊± Í≈√≈ Ú쇉 Òμ◊∂,

¡μ’∂ ÒØ’Δ∫ appleØÛ∂, «¤μÂapple,

‘∞‰ «ÁßÁ∂ È∂ Ó≈apple Ìapple≈ÚØ

¡ßÁapple ÁÛ ’∂ ÏÀ·∂ ’≈‘ÂØ∫,

Ï≈‘apple Ï‘≈apple ¿∞‚Δ’∂ Ô≈appleØ,

Â≈˜Δ Ú≈¡ Á≈ Ï∞μÒ≈ ¡≈Ú∂,

÷ØÒ∑Ø Ï±‘∂-Ï≈apple Ìapple≈ÚØ

’Ïapple√Â≈È “⁄ ÒμÂ≈∫ ¡ÀÍapple,

Ï∞μ„≈ ÒØ⁄∂ ÿØÛΔ ⁄Û∑È≈,

‘Ú√ ÓappleΔ È≈ ‘≈Ò∂, Ï∂Ù’,

‹ΔÚÈ ‘À «ÁÈ ⁄≈apple Ìapple≈ÚØ

«√Á’Δ, «√appleÛΔ, Ë∞È Á∂ Íμ’∂,

’ÁÓ ÚË≈¿∞∫Á∂ Óß«˜Ò ÚμÒ∂,

¿∞‘ È≈ √Ø⁄‰, apple≈‘≈∫ Á∂ «Úμ⁄,

ÍμÊapple È∂ ‹≈∫ ı≈apple Ìapple≈ÚØ

«ÓÒÁΔ ‘ØÚ∂ ⁄ΩËapple «‹μÊ∂,

Íμ◊ Ò∞‘≈¡ ’∂ ¡À “√±¯Δ“ ‹Δ,

¿∞√ ◊μÁΔ “Â∂ ‘∞‰ ÂΔ’apple È≈,

¡≈Í≈∫ Ó≈appleΔ Ë≈apple Ìapple≈ÚØ

¡Óapple √»ÎΔ

√ßÍapple’: IHEEE-DCFF@


18 11/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù


¡È∞Ù’≈ ÙappleÓ≈ ‘∞‰ “ÍappleΔ”

«Ú⁄ ÍappleÓÏapple ⁄À‡apple‹Δ

È≈Ò ¡≈Ú∂◊Δ È˜apple

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈apple≈ ¡È∞Ù’≈ ÙappleÓ≈ “«ÎÒΩappleΔ” «Ú⁄ Íß‹≈ÏΔ

√∞Íapple√‡≈apple «ÁÒ‹Δ ÁØ√≈∫fi È≈Ò ’ßÓ ’apple ⁄∞μ’Δ «¬’ Ú≈apple «Îapple

¿∞‘ ¡≈Í‰Δ «ÈappleÓ≈‰ ’ßÍÈΔ ÁΔ ÂΔ‹Δ

«ÎÒÓ «Ú⁄ Ïß◊≈ÒΔ ¡Á≈’≈apple

ÍappleÓÏapple ⁄À‡apple‹Δ È≈Ò È˜apple

¡≈¿∞‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ «Ú⁄

‘ÀÕ «ÎÒÓ Á≈ «ÈappleÓ≈‰

¡È∞Ù’≈ ÙappleÓ≈ ÁΔ

«ÈappleÓ≈‰ ’ßÍÈΔ “’ÒΔÈ

√Ò∂‡ «ÎÒÓ√” «Ú⁄

“«’z¡≈apple‹ ¡À∫‡apple‡∂ÈÓÀ∫‡”

«ÓÒ ’∂ ’appleÈ◊∂Õ ¡È∞Ù’≈

ÁΔ «ÈappleÓ≈‰ ’ßÍÈΔ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ “¡ÀμÈ. ¡Àμ⁄. A@” ¡Â∂

“«ÎÒΩappleΔ” ÁØ «ÎÒÓ≈∫ Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ’apple

⁄μ’Δ ‘ÀÕ ¡Á≈’≈apple≈ È∂ ¡≈͉∂ BHÚ∂∫ ‹ÈÓ«ÁÈ ”Â∂ «¬’ «Ï¡≈È

«Ú⁄ «’‘≈ “ÍappleΔ” «¬’ «Ï‘ÂappleΔÈ ’‘≈‰Δ ‘À ¡Â∂ ÓÀ鱧 «ÈappleÁ∂Ù’ Á∂

«ÁzÙ‡Δ’Ø‰ ”Â∂ ͱapple≈ ÌappleØ√≈ ‘ÀÕ

«ÍzÔß’≈ È∂ “Ï∂Ú≈⁄” Á∂ «¬√ ’Ø-

√‡≈apple 鱧 ’∞fi «¬√ ¡ßÁ≈˜ ”⁄

«ÁμÂΔ ‹ÈÓ«ÁÈ ÁΔ ÚË≈¬Δ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ «ÍzÔß’≈ ⁄ØÍÛ≈ «¬È∑Δ∫ «ÁÈΔ∫ ¡≈͉Δ

¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ “Ï∂Ú≈⁄” ’apple’∂ ’≈ÎΔ ⁄apple⁄≈ ”⁄ ‘ÀÕ ‘≈Ò ‘Δ

”⁄ «ÍzÔß’≈ È∂ ¡≈Í‰Δ ‘≈ÒΔÚ∞μ‚ «ÎÒÓ Á∂ ’Ø-√‡≈apple ‚Ú∂È ‹≈È√È

È≈Ò «¬’ Â√ÚΔapple Ù∂¡apple ’apple’∂ ‹ÈÓ«ÁÈ ÁΔ¡≈∫ Ó∞Ï≈apple’≈∫

«ÁμÂΔ¡≈∫ ‘ÈÕ «ÍzÔß’≈ È∂ ¡≈͉∂

«¬ß√‡≈◊z≈Ó ¡’≈¿±∫‡ ”Â∂ «¬’

Â√ÚΔapple Ù∂¡apple ’ΔÂΔ √ΔÕ

«¬‘ Â√ÚΔapple ¡≈√’apple

¡ÀÚ≈apple‚ ÁΩapple≈È ’ÀÍ⁄apple

‘Ø¬Δ ‘À «¬√ Â√ÚΔapple

È≈Ò «ÍzÔß’≈ È∂ «¬’

«Í¡≈apple≈ «‹‘≈ ÓÀ√∂‹ ÚΔ

Ù∂¡apple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫

«Ò«÷¡≈, ““Happy birthday

therock, Â∞√Δ∫ Ï∂‘μÁ

⁄ß◊∂ «¬È√≈È ‘Ø, Â∞‘≈‚∂ È≈Ò ‹Ø

ÚΔ ’Ø¬Δ ’ßÓ ’apple∂ Â∞√Δ∫ ¿∞√ Ò¬Δ Íz∂appleÈ≈ ‘ØÕ ÓÀ鱧 ‘Ó∂Ù≈

√’≈apple≈Â≈Ó’ ¡ÀÈapple‹Δ Á∂‰ Ò¬Δ ËßÈÚ≈Á”” «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

«ÍzÔß’≈ ‹ÒÁ ‘Δ ‚Ú∂È ‹≈È√È Á∂ È≈Ò «ÎÒÓ “Ï∂Ú≈⁄” ”⁄ Șapple

¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ «ÍzÔß’≈ «¬’ «ÚÒ∂È Á∂ «’appleÁ≈apple

”⁄ Șapple ¡≈Ú∂◊ΔÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬‘ «ÎÒÓ ‹ÒÁ ‘Δ BE Ó¬Δ

鱧 «√È∂Ó≈ÿapple≈∫ ”⁄ «appleÒΔ˜ ‘Ø apple‘Δ ‘ÀÕ

√ÒÓ≈È È≈Ò «Îapple ÂØ∫ ’ßÓ

’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À √È≈ ÷≈È

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ √È≈ ÷≈È Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚

¡«ÌÈ∂Â≈ √ÒÓ≈È ÷≈È È≈Ò «¬’ Ú≈appleΔ «Îapple ÂØ∫

’ßÓ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À √È≈ È∂ ¡≈͉∂ «ÎÒÓΔ

’appleΔ¡apple ÁΔ Ù∞apple±¡≈ √ÒÓ≈È ÁΔ «ÎÒÓ “‹À

‘Ø“ È≈Ò ’ΔÂΔ √Δ «¬’ «¬ß‡apple«Ú¿± ÁΩapple≈È

√È≈ È∂ «’‘≈, ““ÓÀ∫ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò «Îapple ÂØ∫ ’ßÓ

’appleÈ ÁΔ «¬μ¤≈ appleμ÷ÁΔ ‘≈∫ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ «ÎÒÓΔ

’ÀappleΔ¡apple ÁΔ Ù∞apple±¡≈Â Ò¬Δ ’¬Δ ÒØ’≈∫ Á≈

ËßÈÚ≈Á ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘≈∫ «ÎÒÓ “‹À ‘Ø“ Á≈ «‘μ√≈

Ï‰È “Â∂ ÓÀ∫ √ÒÓ≈È Á≈ ËßÈÚ≈Á ’appleÁΔ ‘≈∫ «’¿∞∫ «’ «¬√ «ÎÒÓ

“⁄ Ó∂apple≈ ¡È∞ÌÚ Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ «apple‘≈ √Δ Õ

www.samajweekly.com

ÓÀ‚Ó Â∞√≈Á ”⁄ «Ïμ◊ ÏΔ

Á∂ Ïapple≈Ïapple Í‘∞ß⁄∂ ÍzÌ≈√

«appleÒΔ˜ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ¡Â∂ ‘∞‰ «appleÒΔ˜ ÂØ∫ Ï≈¡Á

“Ï≈‘±ÏÒΔ B” Ò◊≈Â≈apple appleؘ≈È≈ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫

«apple’≈apple‚ ¡≈͉∂ È≈∫ ’appleÈ ”⁄ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ

Ï≈’√ ¡≈«Î√ ’∞ÒÀ’ÙÈ ”Â∂ ÚΔ «¬√ «ÎÒÓ Á≈

’Ï‹≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Á±‹∂ Í≈√∂ «ÎÒÓ Á∂

ÒΔ‚ ’Ò≈’≈apple ÍzÌ≈√ Á∂ È≈∫ «¬μ’ ¿∞ÍÒμÏËΔ

Òμ◊Δ ‘ÀÕ Áμ÷‰ Á∂ √∞Íapple√‡≈apple apple‹ÈΔ’≈∫ ¡Â∂

’ÓÒ ‘≈√È ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ ÍzÌ≈√ Á≈ Í∞ÂÒ≈ ÚΔ

ÓÀ‚Ó Â∞√≈Á «Ó¿±«˜¡Ó ÁΔ ÙØÌ≈ ÚË≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

‡z∂‚ ¡À’√Íapple‡ appleÓ∂Ù Ï≈Ò≈ È∂ ‡ÚΔ‡ ’apple’∂ «¬√

◊μÒ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ «Ò«÷¡≈ «’

“Ï≈‘±ÏÒΔ” Á≈ ÓØÓ Á≈ Í∞ÂÒ≈ ÏÀ∫’≈’ Ù«‘apple Á∂

ÓÀ‚Ó Â∞√≈Á «Ó¿±«˜¡Ó ”⁄ Òμ◊≈ ‘ÀÕ ÍzÌ≈√

“‚Δ¡apple Ó≈«¬¡≈”

”⁄ ÁÓÁ≈apple ’ÓÏÀ’

È≈Ò È˜apple ¡≈¬Δ

ÓÈΔÙ≈ ’Øapple≈«¬Ò≈

Áμ÷‰ Á∂ Í«‘Ò∂ √∞Íapple√‡≈apple ω ◊¬∂ ‘È, «‹È∑≈∫

Á≈ ÓØÓ ‹≈ Í∞ÂÒ≈ ÏÀ∫’≈’ Á∂ ÓÀ‚Ó Â∞√≈Á

«Ó¿±«˜¡Ó ”⁄ Òμ◊≈ ‘ÀÕ «appleÒΔ«˜ß◊ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ÂØ∫

‘Δ “Ï≈‘±ÏÒΔ B” È∂ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ ËÓ≈Ò Ó⁄≈

appleμ÷Δ ‘ÀÕ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 «appleÒΔ˜ ‘Ø¬Δ «ÎÒÓ È∂ ⁄≈apple

«ÁÈ≈∫ ”⁄ ‘Δ FB@ ’appleØÛ ÁΔ ’Ó≈¬Δ ’apple’∂ Í«‘ÒΔ

Ì≈appleÂΔ «ÎÒÓ Ï‰ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ «¬‘

«ÎÒÓ ÚappleÒ‚Ú≈¬Δ‚ ’appleΔÏ I@@@ √’zΔÈ√ ”Â∂

«appleÒΔ˜ ‘Ø¬Δ ‘À ¡Â∂ «¬‘ «ÎÒÓ Ó±Ò apple±Í ÂØ∫ Â∂Ò∞◊±

”⁄ Ï‰Δ ‘À ¡Â∂ «‘ßÁΔ Ì≈Ù≈Ú≈∫ ”⁄ «appleÒΔ˜ ‘جΔ

‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ÍzÌ≈√, apple≈‰≈ Áμ◊∞ÏÂΔ,

¡È∞Ù’≈ ÙÀμ‡Δ, apple≈«Ó¡≈ «’zÙÈ, È≈«√apple ¡Â∂

√μ«Â¡≈apple≈‹ Ó∞μ÷ ̱«Ó’≈ ”⁄ ‘È Õ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ

ÓÈΔÙ≈ ’Øapple≈¬ΔÒ≈ ¡≈Í‰Δ ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ “«‚¡apple Ó≈«¬¡≈”

Ò¬Δ ’≈ÎΔ ⁄apple⁄≈ ”⁄ ‘ÀÕ ÏΔÂ∂

«ÁÈΔ∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «¬’ Â√ÚΔapple

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ Ú≈«¬appleÒ ‘Ø

apple‘Δ √Δ «¬√ Â√ÚΔapple 鱧 Á∂÷‰

ÂØ∫ ÍzÙß√’≈∫ ÚμÒØ∫ Ï‘∞ √≈apple∂

¡ßÁ≈˜∂ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ √ÈÕ ÓÈΔÙ≈

’≈ÎΔ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ «ÎÒÓ≈∫ ”⁄

Șapple È‘Δ∫ ¡≈ apple‘Δ √Δ Íapple ‘≈Ò

‘Δ ”⁄ «‚¡apple Ó≈«¬¡≈ ÂØ∫

11/05/2017

19

◊≈Ó≈ Í«‘ÒÚ≈È ÁΔ «‹ßÁ◊Δ “Â∂ ‡Δ. ÚΔ. ÙØ¡ ω≈¿∞◊∂ √ÒÓ≈È ÷≈È

Ó∞ßϬΔÕ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂Â≈ √ÒÓ≈È ÷≈È ‹ÒÁ ‘Δ ◊≈Ó≈ Í«‘ÒÚ≈È ÁΔ Ï≈«¬˙«Í’ ω≈¿∞‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’apple apple‘∂ ‘È Íapple «¬√ȱß

«ÎÒÓ “⁄ È‘Δ∫ ¤Ø‡∂ ÍappleÁ∂ “Â∂ ‡Δ. ÚΔ. ÙØ¡ apple≈‘Δ Ò≈∫⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ◊≈Ó≈ Í«‘ÒÚ≈È Á∞ÈΔ¡≈ “⁄ ¡‹∂ Í«‘ÒÚ≈È Á∂ È≈∫

È≈Ò ‹≈‰∂ ‹≈∫Á∂ ‘È ◊≈Ó≈ Ïμ⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘Δ Í«‘ÒÚ≈È Í«appleÚ≈apple È≈Ò √ßÏßË appleμ÷Á∂ ‘È A@ √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple “⁄ ‘Δ ¿∞È∑≈∫

Í«‘ÒÚ≈ÈΔ ’ÀappleΔ¡apple ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ’apple Ò¬Δ √Δ ◊≈Ó≈ È∂ ¡≈͉∂ √Ó∂∫ “⁄ Í«‘ÒÚ≈ÈΔ “⁄ Ï‘∞ È≈∫ ’Ó≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘∂ Á∂Ù ÁΔ

Úß‚ √Ó∂∫ ◊≈Ó≈ Í≈«’√Â≈È ⁄Ò∂ ◊¬∂ √È ¡Â∂ HB √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple “⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Á∂‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ √Δ √±Âapple≈∫ Ó∞Â≈Ï’ √ÒÓ≈È

¡≈͉∂ ÍzØ‚’ÙÈ ‘≈¿±√ ÂØ∫ ¤Ø‡∂ ÍappleÁ∂ Ò¬Δ ◊≈Ó≈ Á∂ ‹ΔÚ‰ “Â∂ «¬’ √ΔappleΔ¡Ò Ï‰≈¿∞‰ ‹≈ apple‘∂ ‘È «¬√ ÁΔ Ù±«‡ß◊ ◊≈Ó≈ Á∂

«Íß‚ ¡«ÓzÂ√apple “⁄ ‘ØÚ∂◊Δ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √ÒÓ≈È «ÎÒÓ “√∞ÒÂ≈È“ “⁄ «¬’ Í«‘ÒÚ≈È Á≈ «’appleÁ≈apple «ÈÌ≈¡≈ ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ

√ØÈÓ ’ͱapple: ¡≈͉∂

ӱߑ ÓΔ¡≈∫ «Óμ·±

«˜¡≈Á≈ ‘Δ √±fiÚ≈È Â∂ ⁄Ò≈’ ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß √ØÈÓ ’ͱapple

√ÓfiÁΔ ‘À ÷≈√ ’apple √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ Â∂ “ÏÒ≈◊”, “‡ÚΔ‡”, “Î∂√Ï∞’

ÍØ√‡” Í≈¿∞‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Íapple ¿∞√ ÁΔ Ï∞μËΔÓ≈ÈΔ, ⁄Ò≈’Δ √Ì

«Ó߇≈∫-√«’߇≈∫ ”⁄ „«‘-„∂appleΔ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ¿∞Ò‡≈ «√¡≈‰Δ

ωÁΔ-ωÁΔ √ØÈÓ ’ͱapple Ó˜≈’ Á≈ Í≈Âapple ω ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬’

¡ıÏ≈apple ÁΔ «Ú⁄≈apple ⁄apple⁄≈ ”⁄ «¬‘ ’«‘‰ Ú≈ÒΔ «’ ¿∞‘ ’∞fi ÚΔ

ÏØÒ∂, ’‘∂ ¿∞√ 鱧 ‘μ’ ‘À Íapple ‹Á Ì≈apple Á∂ apple≈Ù‡appleΔ ◊Δ ÁΔ ◊μÒ

⁄ÒΔ Â≈∫ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ «ÿapple ◊¬ΔÕ √ØÈÓ È±ß apple≈Ù‡appleΔ ◊Δ ‘Δ Ô≈Á

È‘Δ∫ Â∂ ‘Øapple ‘Δ Íß’ÂΔ¡≈∫ «Ò÷ ’∂ Ó˜≈’ Á≈ Í≈Âapple ωΔÕ “‘ȱßÓ≈È

: Á≈ ÁÓÁ≈apple” Á∂ ‡z∂Òapple 鱧 «appleÒΔ˜ ’appleÈ √Ó∂∫ Í‘∞ß⁄Δ √ØÈÓ «¬√

√Ú≈Ò ”Â∂ ÌÛ’ Í¬Δ Â∂ ¡ÌÀ «Á˙Ò ÚμÒØ∫ «¬’ ’appleΔÓ Á∂

«Ú«◊¡≈ÍÈ ”Â∂ ÏØÒ∂ ÙÏÁ≈∫ 鱧 √∞‰ ’∂ ÚΔ ’«‘‰ Òμ◊Δ «’ ÒØ’Δ∫

¿∞√ ÁΔ Íz«√μËΔ ÂØ∫ √ÛÁ∂ ‘È, ÷≈apple ÷≈∫Á∂ ‘ÈÕ √ØÈÓ È∂ “ÍÀ‚ÓÀÈ” ÁΔ

Ù±«‡ß◊ ÁΩapple≈È «¬’ «◊¡≈apple≈∫ √≈Ò ÁΔ ’Ò≈’≈apple Ïμ⁄Δ Úß«Ù’≈

«ÂÚ≈ÛΔ ÁΔ ÓÁÁ ’apple’∂ √Ì Á≈ «ÁÒ ˜apple±apple «‹μ «Ò¡≈Õ √ØÈÓ

“ÍÀ‚ÓÀÈ” ÁΔ Ù±«‡ß◊ ÓμË ÍzÁ∂Ù ”⁄ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ √ØÈÓ È∂ ¿∞Ê∂

Ó‘∂ÙÚappleΔ √≈Û∑Δ ÷appleΔÁΔ «¬√ ÁΩapple≈È √ØÈÓ È∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ ”Â∂ ÚΔ

√Ú≈Ò ÷Û∑∂ ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ √ØÈÓ È∂ «√apple¯ ¡≈Í‰Δ ÁØ√ √Úapple≈ Ì≈√’apple

ÁΔ ‘Δ «√¯Â ’ΔÂΔ «’ ¿∞√ È∂ “¡È≈apple’ÒΔ ¡≈¯ ¡≈apple≈” «Ú⁄

Ù≈ÈÁ≈apple ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ √ØÈÓ ’«‘ apple‘Δ ‘À «’ ¿∞√ «‹‘Δ √Ø‘‰Δ «¬Ê∂

’Ø¬Δ ‘Øapple È‘Δ∫ ‘؉ΔÕ «¬Ê∂ D@ √≈Ò ÁΔ ‘Ø ’∂ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ “¡≈¬Δ’≈È”

ωÁΔ ‘À Â∂ √ØÈÓ Â∂apple∑≈∫ √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple ”⁄ ‘Δ ¡≈¬Δ’≈È Ï‰ ◊¬ΔÕ

¡≈Í‰Δ Â≈appleΔ¯ ¡≈Í, Ú≈‘ √ØÈÓ Ú≈‘...Õ

«¬Ò≈Ú≈ ÓÈΔÙ≈ apple≈‹ ’∞Ó≈apple

«‘apple≈ÈΔ ÁΔ «ÎÒÓ √ß‹∂ ÁμÂ

ÁΔ Ï≈«¬˙«Í’ ”⁄ Èapple«◊√

Á≈ «’appleÁ≈apple «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ Șapple

¡≈Ú∂◊ΔÕ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

“«‚¡apple Ó≈«¬¡≈” Á≈ ‡Δ˜apple

Á∂÷‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ √≈Î

Òμ◊ «apple‘≈ ‘À «’ «¬‘ «ÎÒÓ

√ß√ÍÀ∫√ È≈Ò Ìappleͱapple ‘ÀÕ

ÓÈΔÙ≈ ’Øapple≈«¬Ò≈ Í«‘ÒΔ Ú≈apple

«¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¡

apple‘∂ ‘È Õ


20 11/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‘μ’≈∫ Ú≈√Â∂ ÒÛÈ Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ ÷±È È≈Ò...

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

apple≈‘Δ∫ «ÏÈ≈∫ ÁØÙΔ √≈Ï ‘Ø«¬¡≈∫ G Ï∂’√±apple

Ó‹Á±apple ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 Î≈∫√Δ ÁΔ¡≈∫ √‹≈Ú≈∫

√∞‰≈¬Δ¡≈∫Õ «¬‘ ¡≈◊± √È-¡≈◊√ √Í≈¬Δ˜,

√ÀÓ±¡Ò ÎΔÒ‚È, ¡ÒÏapple‡ Í≈apple√Ș, Ó≈¬Δ’Ò

ÙÚ≈Ï, Ò±¬Δ «’ß◊, ¡‚ΩÒÎ «ÎÙapple ¡Â∂ ‹≈apple‹

¡À∫◊Ò «¬’ ‘Øapple ¡≈◊± ¡≈√’apple ÈΔÏ∂, 鱧 ’∞μfi

ÿμ‡ √≈Ò≈∫ ÁΔ ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ √ΔÕ

«Íμ¤Ø∫ ÎΔÒ‚˜ ¡Â∂ Ù≈¡Ï ÁΔ¡≈∫ ÓΩ ÁΔ¡≈∫

√˜≈Ú≈∫ 鱧 ‘Δ ¿∞Óapple ’ÀÁ «Ú⁄ ÏÁ«Ò¡≈ «◊¡≈Õ

Ò±¬Δ «’ß◊ ÁΔ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ‘Δ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ √Δ AA

ÈÚßÏapple AHHG 鱧 ¡ÒÏapple‡ Í≈apple√È, ¡Ω◊√Â

√Í≈¬Δ√, ‹≈apple‹ ¬∂∫‹Ò ¡Â∂ ¡‚ØÒÎ «ÎÙapple ȱß

Î≈∫√Δ ”Â∂ Ò‡’≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ √±apple«Ó¡≈∫

È∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ‹≈È≈∫ ¡≈͉∂ ÒØ’≈∫ ¡Â∂ ¡≈͉∂

’≈˜ 鱧 Ì∂‡ ’apple «ÁμÂΔ¡≈∫Õ √appleÏ √≈∫fi∂ ¡≈ÁappleÙ

鱧 Íz‰≈¬∂ ‘ج∂ Á±«‹¡≈∫ Ú≈√Â∂ ‹≈È≈∫ Ú≈appleÈ Ú≈Ò∂

apple«‘ßÁΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ Âμ’ Ô≈Á apple«‘‰◊∂Õ Ô≈Á

apple«‘‰◊∂ Î≈∫√Δ Á∂ ÂıÂ∂ ÚμÒ ÚË«Á¡≈∫ √Í≈¬Δ˜

Á∂ ’‘∂ ¡ßÂÓ ÙÏÁ ÚΔ -ÙÍ≈¬Δ˜ È∂ «’‘≈ √Δ

T«¬’ √Ó≈∫ ¡≈Ú∂◊≈, ‹ÁØ∫ √≈‚Δ ⁄∞μÍ, √≈‚∂

ÙÏÁ≈∫ È≈ÒØ∫ ÚΔ ÚμË ÏØÒ∂◊Δ”” ¿∞‘ ⁄∞μÍ ¡μ‹

ÏØÒÁΔ ‘ÀÕ Á±‹Δ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ÁΔ ’≈∫◊apple√ È∂ AHHI

«Ú⁄ Í«‘ÒΔ Ó¬Δ È±ß Ó‹Á±apple≈∫ Á∂ «¬’Ó∞μ·Â≈

«ÁÚ√ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈

«Ò¡≈Õ AHI@ ÂØ∫ Í«‘ÒΔ Ó¬Δ Á≈ «Á‘≈Û≈

Ù‘ΔÁ≈∫ ÁΔ Ô≈Á Ú‹Ø∫ √ß√≈apple ÍμËapple ”Â∂ ÓÈ≈«¬¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À ‹Ø Ó‹Á±apple≈∫ ÁΔ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ √≈∫fi ȱß

Â’«Û¡ª ’appleÁ≈ ‘ÀÕ Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple «Ú⁄ «¬’-ÁØ

Á∂Ù≈∫ 鱧 ¤μ‚ ’∂ «¬√ «ÁÈ √apple’≈appleΔ ¤∞μ‡Δ ‘∞ßÁΔ

‘À ‘apple Ê≈Ú∂∫ ÒØ’ Ù‘ΔÁ≈∫ 鱧 Ô≈Á ’apple«Á¡≈∫

ÙappleË≈∫‹ÒΔ Ì∂‡ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

¡μ‹ Í«‘«Ò¡≈∫ √«Ó¡≈∫ È≈ÒØ∫ √ß√≈apple √«ÊÂΔ

‘Δ È‘Δ∫ Ó‹Á±apple≈∫ ÁΔ ‘≈Ò ÚΔ ÏÁÒΔ ‘ÀÕ Íapple

Ï∞«È¡≈ÁΔ √Ú≈Ò≈∫ ¡ßÁapple «’ßßÈΔ ÂÏÁΔÒΔ ¡≈¬Δ

‘À «¬μÊ∂ √appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ Á∂ ÷≈√∂ Ï≈apple∂ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á∂

Ó‘≈È «⁄ßÂ’ ’≈appleÒ Ó≈apple’√ Á∂ «Ú⁄≈apple ⁄∂Â∂

’appleÈ∂ Ï‘∞ √≈appleÊ’ ‘ÈÕ Ó≈apple’√ È∂ «Ò«÷¡≈ √Δ

:

T√appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ «‹μÊ∂ ÚΔ ‘Ø∫Á «Ú⁄ ¡≈¬Δ ‘À ¿∞μÊ∂

‘Δ «¬√ È∂ ‹◊Δapple±, «ÍÂ≈-Í∞apple÷Δ ¡Â∂ ¡≈ÁappleÙ’

Í∂∫‚± «apple٫¡≈∫ 鱧 ÂÏ≈‘ ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ È∂

ÏÛΔ Ï∂apple«‘ÓΔ È≈Ò ÓÈ∞μ÷ 鱧 ¡≈͉∂ ’∞ÁappleÂΔ

Ú‚∂«apple¡≈∫ È≈Ò ‹ØÛÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ‹◊Δapple± ÂßÁ≈∫ ȱß

Â≈apple-Â≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ È∂ ÓÈ∞μ÷ Á∂ ÓÈ∞μ÷

È≈Ò «appleÙÂ∂ 鱧 Èß◊∂ «⁄μ‡∂ √∞¡≈appleÊ ¡Â∂ ÍÀ√∂ ÁΔ

’Á∂ È≈ ͱappleΔ ‘؉ Ú≈ÒΔ Ì∞μ÷ ¿∞μÂ∂ «ÈappleÌapple ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À Ì≈Ú ÓÈ∞μ÷ 鱧 ÿØapple √∞¡≈appleÊΔ Ï‰≈

«ÁμÂ≈ ‘À ¡Â∂ ÍÀ√∂ Ò¬Δ ‘ÛÏ≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ È∂

ÓÈ∞μ÷Δ È∂’ Ò◊È, ÓÈ∞μ÷Δ ÁÒ∂appleΔ, ÓÈ∞μ÷Δ ‹ØÙ

¡Â∂ ¡≈Ó ÓÈ∞μ÷Δ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ 鱧 «Èμ‹Δ √∞¡≈appleÊ

Á∂ ÏappleÎΔÒ∂ Í≈‰Δ¡≈∫ «Ú⁄ ‚ØÏ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «¬√ È∂

ÓÈ∞μ÷Δ √ÚÀÓ≈‰ 鱧 «Ú’≈¿± Ó≈Ò Ï‰≈ «ÁμÂ≈ ‘À

¡Â∂ ÏÛΔ Ó«‘ß◊Δ ’ΔÓ Â≈apple ’∂ Íz≈ÍÂ

’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ÓÈ∞μ÷Δ ¡‹≈ÁΔ¡≈∫ 鱧 ÷ÂÓ

’apple’∂ «ÏÈ≈ Ùμ’ «¬’Ø «¬’ Ï∂-˜ÓΔapple ¡‹≈ÁΔ

Âμ’ √ΔÓ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À «¬‘ ‘ÀÕ ¡‹≈Á ÚÍ≈apple

√ß÷∂Í «Ú⁄ Ë≈appleÓ’ ¡Â∂ apple≈‹√Δ Ì∞Ò∂«÷¡ª Á∂

ÍappleÁ∂ ‘∂· ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ Ò∞μ‡ ÷√∞μ‡ ÁΔ Ê≈∫ «¬√È∂

Èß◊Δ, Ï∂ÙappleÓ, «√μËΔ, Ú«‘ÙΔ Ò∞μ‡-÷√∞μ‡ È±ß Á∂

«ÁμÂΔ ‘ÀÕ √appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ È∂ ‘∞‰ Âμ’ È∂’ √Ófi∂

‹≈∫Á∂ ¡È∂’ «’μ«Â¡≈∫ ÁΔ Í«ÚμÂappleÂ≈ 鱧 ÷ÂÓ

’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ Í∞‹≈appleΔ, ’ÚΔ (√≈«‘Â’≈apple),

√≈«¬ß√Á≈È, ‚≈’‡apple, Ú’ΔÒ ¡≈«Á ËÈ

’Ó≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ ÓÙΔÈ≈∫ ω ◊¬∂ ‘ÈÕ

√appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ È∂ ÓÈ∞μ÷Δ «apple٫¡≈∫ ”⁄Ø∫ ÓÈ∞μ÷Δ

‹˜«Ï¡≈∫ 鱧 ÷ÂÓ ’apple’∂ «¬È∑≈∫ «apple٫¡≈∫ ȱß

«√appleÎ Â∂ «√appleÎ Ó≈«¬’ «apple٫¡≈∫ Âμ’ √ΔÓÂ

’apple «ÁμÂ≈ ‘À””

-’≈appleÒ Ó≈apple’√ Â∂ ÎappleÀ‚«apple’ ¬∂∫◊Ò˜ (

’«Ó¿±«È√‡ ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø ”⁄Ø∫ )

Ì≈Ú∂∫ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ‘∞‰ Âμ’ Ï‘∞ ÂÏÁΔÒΔ

¡≈¬Δ ‘À Íapple √appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ ¡ßÁappleØ∫ «’√∂ Âapple∑≈∫ ÚΔ

ÚμË ÂØ∫ ÚμË Ó∞È≈Î∂ ’Ó≈¿∞‰ ÁΔ ‘Ú√ Ú≈ÒΔ

ÍÙ±-«ÏappleÂΔ ¡‹∂ ÓappleΔ È‘Δ∫Õ «¬√ ‘≈Ò ȱß

ÏÁÒ‰ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ ‘È «¬’Ó∞μ· Ó‹Á±apple≈∫ Á∂

√ßÿappleÙÓ¬Δ ÷≈Û’± ÿØÒÕ «¬‘ Ó‹Á±apple≈∫ ÚÒØ∫

‹Ê∂ÏßÁ ‘Ø«¬¡≈∫ ‘Δ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ Ó‹Á±apple≈∫ ¡ßÁapple

«¬È∑≈∫ Á∂ «ÚappleØËΔ¡≈∫ (√appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ Á∂ Áμ«Ò¡≈∫)

ÚÒØ∫ ÌappleÓ Ì∞Ò∂÷∂ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È ‹Ø ‘∞ßÁ∂ Â≈∫

Ó≈Ó±ÒΔ ‘È Íapple ◊Àapple-‹Ê∂ÏßÁ ¡Â∂ ¡≈Ó ’apple’∂

ÿμ‡ √±fi (apple≈‹√Δ ¡Â∂ √Ó≈‹’) appleμ÷Á∂ Ó‹Á±apple≈∫

ÁΔ ’μ⁄ ÿappleÛ √Ófi ’∞apple≈‘∂ ÍÀ Â∞appleÁΔ ‘À «‹√

È≈Ò Ó‹Á±apple Ò«‘apple È±ß Ï‘∞ È∞’√≈È ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ

«¬√ ◊μÒ ”Â∂ ‹Øapple «Áß«Á¡ª ‹±È AIBG Á∂

T«’appleÂΔ”” «Ú⁄ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ √Δ, TÒØ’≈∫ ȱß

¡≈Í√ «Ú⁄ ÒÛÈ ÂØ∫ appleØ’‰ Ò¬Δ ‹Ó≈ÂΔ √±fi ÁΔ

ÒØÛ ‘ÀÕ ◊appleΔÏ≈∫, «’appleÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ «’√≈È≈∫ ȱß

√≈Î √Ófi≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ Â∞‘≈‚∂ ¡√ÒΔ

Á∞ÙÓ‰ √appleÓ≈¬∂Á≈apple ‘È «¬√ ’apple’∂ Â∞‘≈鱧 «¬È∑≈∫

Á∂ ‘μÊ’ß«‚¡≈∫ ÂØ∫ Ï⁄’∂ apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

√ß√≈apple Á∂ √≈apple∂ ◊appleΔÏ≈∫ Á∂ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ «’√∂ ‹≈Â,

È√Ò, Ó‹∑Ï Á∂ ‘؉ ‘μ’ «¬μ’Ø ‘Δ ‘ÈÕ Â∞‘≈‚≈

ÌÒ≈ «¬√ «Ú⁄ ‘À «’ Â∞√Δ∫ ËappleÓ, appleß◊, ’ΩÓ,

È√Ò Â∂ Á∂√≈∫Ê Á∂ «ÌßÈ-Ì∂Á «Ó‡≈ ’∂ «¬’μ·∂ ‘Ø

‹≈¿∞ ¡Â∂ √apple’≈apple ÁΔ Â≈’Â È±ß ¡≈͉∂ ‘μÊ

«Ú⁄ ÒÀ‰ Á≈ ÔÂÈ ’appleØÕ «¬È∑≈∫ ÔÂÈ≈∫ È≈Ò

Â∞‘≈‚≈ ’Ø¬Δ ‘apple˜ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ «’√∂ «ÁÈ

Â∞‘≈‚∂ √ß◊Ò ‹apple±apple ’μ‡∂ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ Â∞‘≈ȱß

¡≈apple«Ê’ √∞ÂßÂappleÂ≈ «ÓÒ ‹≈Ú∂◊Δ”” Ì≈apple ÁΔ

Ó‹Á±apple-«’√≈È ‹Ó≈ («’appleÂΔ¡≈∫) È∂ ¡≈͉Δ

√÷ «Ó‘È È≈Ò Ó∞Ò’ 鱧 Á∞ÈΔ¡≈∫ ”⁄ È≈Ó‰∂

‹Ø◊≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¡‹∂ ÚΔ Ó∞Ò’ «Ú⁄ ◊appleΔÏΔ,

Ï∂’≈appleΔ, ¡ÈÍÛ∑Â≈, ‹‘≈Ò ¡Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‘À

Â≈∫ Ó∞Ò’ Á∂ ’≈Ó∂-«’appleÂΔ¡≈∫ ’apple’∂ È‘Δ∫ √◊Ø∫

Ó∞Ò’ ¡ßÁapple √appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ ÍzÏßË Á∂ ÌÀÛ ‘È Ì≈Ú

Ó∞È≈«Î¡≈∫ ÁΔ ‘Ú√ Ú≈Ò≈ fi؇≈ ¡Â∂ «¬√ ȱß

Òμ◊Δ¡≈∫ ‹±¡≈∫ (√appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ ÍzÏßË Á∂ √≈apple∂ ÌÀÛ)

‘ÈÕ ¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ Âμ’ Ó∞Ò’ Á∂

‘≈’Ó≈∫ ÁΔ Á√≈∫ ÈΩ‘≈∫ ÁΔ «’apple ’appleÈ Ú≈Ò∂

«’appleÂΔ¡≈∫ ÍzÂΔ ÈÎapple ¡Â∂ Ï∂¬ΔÓ≈ÈΔ ÌappleΔ,

¡Â∂ √appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ Á∂ ÍÀapple≈∫ «Ú⁄ Ï«‘‰ Ú≈ÒΔ

◊∞Ò≈Ó Ó≈È«√’Â≈ ÚΔ «¬√ ÁΔ ‹∞ßÓ∂Ú≈apple ‘ÀÕ

Ï‘∞ ÒØÛ ‘À ¡«‹‘∂ Ï∂¬ΔÓ≈ÈΔ Ìapple∂ √Ó≈‹’,

¡≈appleÊ’ ÒØ’ ÁØ÷Δ ÍzÏßË È±ß ÌßÈ-ÂØÛ √∞쇉 ÁΔ

Â≈∫ «’ √Ó≈ÈÂ≈ ¡Â∂ Ïapple≈ÏappleΔ Ì«apple¡≈ √Ó≈‹

¿∞√apple √’∂Õ √Ø⁄‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ ÒØ’

’ÁØ∫ ’∞ Âμ’ «¬√ √Ó≈‹Δ ¡≈appleÊ’ ’Ø‘Û Ú≈Ò∂

ÍzÏßË È±ß ÏappleÁ≈Ù ’appleΔ ‹≈‰◊∂? Á∂Ù Ì◊Â

Ï≈«Ï¡≈∫ È∂ Ï‘∞ Úμ‚∂ Á≈¬Δ¬∂ ÏßÈ∑∂ √È ’Δ ¡√Δ∫

¿∞È∑≈∫ √∞Í«È¡≈∫ Á∂ È∂Û∂-Â∂Û∂ ÚΔ ¡μÍÛ∂ ‘≈∫,

‹Ú≈Ï È≈∫‘ «Ú⁄ ‘ÀÕ

¿∞μÿ∂ Á∂Ù Ì◊ Ï≈Ï≈ «ÍzÊÚΔ «√ßÿ

¡‹≈Á Á∂Ù ÁΔ ¡‹≈ÁΔ Á∂ ÿØÒ «Ú⁄ Úμ‚≈ «‘μ√≈

Í≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ √ÈÕ ¿∞È∑≈∫ ¡≈͉∂ «ÁÒ

Â∂ Á∂Ù Á≈ Á∞μ÷ ¡≈Í‰Δ √ÚÀ-‹ΔÚÈΔ «Ú⁄

«Ò«÷¡≈ ‘À, ¿∞‘ «Ò÷Á∂ ‘È: T¡‹≈ÁΔ ÂØ∫

Ï≈¡Á √‘Δ √∂Ë «Ú⁄ ⁄μÒ‰≈ Ï‘∞ ‹apple±appleΔ √Δ

Íapple ¡√Δ∫ «¬√ «Ú⁄ Î∂Ò∑ ‘Ø ◊¬∂ ‘≈∫Õ ËÈ-ÁΩÒÂ

Á∂ ◊∂Û «Ú⁄ ÍÀ ◊¬∂ ‘≈∫ ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ Ó≈∫-̱ÓΔ Á∂

ÒØ’≈∫ 鱧 ¡ÍΔÒ ’appleÁ≈ ‘≈∫ «’ ¿∞‘ «¬È∑≈∫ √Ú≈Ò≈∫

¿∞μÂ∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈ «’ Ì≈apple «’μËapple 鱧 ‹≈ «apple‘≈

‘À? ¡‹≈Á Ì≈apple «Ú⁄ ◊appleΔÏΔ «’¿∞∫ ÚË apple‘Δ

‘À? √≈‚∂ ’ΩÓΔ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple «’Ú∂∫ Ë√

«◊¡≈ ‘À? «ÁÈØ-«ÁÈ ¡ÓΔapple Â∂ ◊appleΔÏ «Ú⁄

Í≈Û≈ «’¿∞∫ ÚË «apple‘≈ ‘À? Á∂Ù ÁΔ «¬√ ‘≈ÒÂ

¡Â∂ «Èÿ≈apple Ò¬Δ ’Ω‰ «‹ßÓ∂Ú≈apple ‘À? ‹ΔÚÈ Á∂

√≈apple∂ ÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ «¬÷Ò≈’Δ ’Áapple≈∫ Á∂ ÷∞appleÁ∂ ‹≈‰

鱧 appleØ’‰ ÂØ∫ ¡√Δ∫ «’¿∞∫ ¡√ÓappleÊ ‘≈∫?”” Ï≈Ï≈ ‹Δ

È∂ ¡μ◊∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple «Ú¡’ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈

‘À «’ T«¬‘ «ÌzÙ‡≈⁄≈appleΔ ÍzÏßË ÷∞Á Á∂Ù «Á¡≈∫

‘≈’Ó≈∫ È∂ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ‘À √≈‚Δ ¿∞ÈÂΔ Â∂

÷∞Ù‘≈ÒΔ È≈ÓËappleΔ’ ‘À √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ √Ú≈Ò «¬‘

‘À «’ √≈‚∂ Ú≈‘Δ’≈apple Â∂ «’appleÂΔ ÒØ’ «¬√

√appleÓ≈¬∂Á≈apple √Ó≈‹ ¡μ◊∂ «√apple fi∞’≈¬Δ appleμ÷‰◊∂

‹≈∫ «¬√ 鱧 ⁄À«Òß‹ ’appleÈ◊∂Õ Ì≈apple Á∂ «’√≈È≈∫

Â∂ Ó‹Á±apple≈∫ È∂ ¡≈͉∂ apple≈‘∂ ‹≈‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈

’appleÈ≈ ‘À √ØÙ«Ò√‡ ÍzÏßË ‘Δ «È‹≈ Á≈ apple≈‘

‘ÀÕ”” Ì≈apple ËappleÓ «ÈappleÍμ÷ Á∂Ù ’‘≈¿∞∫Á≈ ‘À Íapple

‘≈’Ó apple≈‹ ◊μÁΔ Â∂ ω∂ apple«‘‰ Ò¬Δ

«Îapple’≈Íz√ÂΔ Á≈ √‘≈apple≈ ÒÀ‰ «Ú⁄ ’Ø¬Δ appleμÂΔ Ìapple

ÚΔ ÙappleÓ Ó«‘√±√ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ √◊Ø∫ TÚ؇ Ô∞μË”” Á∂

ÓÀÁ≈È «Ú⁄ ÷∞Á «Îapple’≈Íz√ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È Íapple

Ï∂ÙappleÓΔ ÁΔ ‘μÁ «’ ӱߑØ∫ È≈Ó Î∂apple ÚΔ ËappleÓ

«ÈappleÍμ÷Â≈ Á≈ ‘Δ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √≈apple≈ ‘Δ Ó∞Ò’

√ßÂ≈Í ÌØ◊ «apple‘≈ ‘À Ò≈Ò⁄Δ ÒØ’ «¬Ò≈’≈Ú≈Á,

Ì≈Ù≈Ú≈Á, ¡‹’Ò ÓÈ∞μ÷Ú≈Á ÁΔ Ê≈∫

TÍÙ±Ú≈Á”” Â∂ ’¬Δ ‘Øapple «’√Ó≈∫ Á∂ TÚ≈Á≈∫”” ÁΔ

‚μÎÒΔ Ï‹≈ ’∂ ¡≈͉∂ √ΩÛ∂ Ó∞Î≈Á≈∫ ÷≈Âapple ¡≈Ó

«’appleÂΔ ÒØ’≈∫ 鱧 Í≈Û ÚΔ apple‘∂ ‘È Â∂ Ó±apple÷ ÚΔ

ω≈ apple‘∂ ‘ÈÕ «’√∂ ÚΔ ◊μÒ/Ó√Ò∂ 鱧 ‘’Δ’Δ

‘≈ÒÂ≈∫ ¡È∞√≈apple ‘Δ «Ú⁄≈«apple¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À Ë≈apple«Ó’ «ÚÙÚ≈√ «’√∂ Á∂ «‹‘Û∂ Óapple‹Δ ‘؉

‹≈∫ È≈ ‘؉ Íapple Á∞μ÷-Â’ÒΔÎ≈∫ √Ì ÁΔ¡≈∫

√≈∫fiΔ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬√ ’apple’∂ «¬‘ √≈∫fiΔ ÒÛ≈¬Δ

«¬’μ«·¡≈∫ ‘Ø ’∂ √≈∫fi∂ ÂΩapple ”Â∂ ÒÛΔ ‹≈‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À/ «¬‘ ÒÛΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À/ Á∂apple-√Ú∂apple

ÒÛÈΔ ‘Δ ÍÀ‰Δ ‘ÀÕ

«’appleÂΔ ÒØ’≈∫ È∂ ‘Ó∂Ù≈∫ ‘Δ Ó∞Ò’ Á∂

«Ú’≈√ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ √ÓappleμÊ≈ ÂØ∫ ÚμË ÔØ◊Á≈È

Í≈«¬¡≈, Íapple Ó∞È≈Î∂ ¿∞È∑≈∫ È∂ ÷μ‡∂ ‹Ø ¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ

Ò«‘apple Ú∂Ò∂ ¡ß◊apple∂‹≈∫ Á∂ ϱ‡ ⁄μ‡Á∂ apple‘∂ ¡‹≈ÁΔ

¿∞Íappleß ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ √appleÓ≈¬∂Á≈apple≈∫ È≈Ò appleÒ’∂ “√ØÈ∂

ÁΔ «⁄ÛΔ” 鱧 ÁØ‘Δ∫ ‘μÊ Ò∞μ‡Á∂ apple‘∂, ¡‹∂ ÚΔ Ò∞μ‡Δ

‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ Ì≈apple ¡ßÁapple ÒØ’ apple≈‹ Á∂ ‘∞ß«Á¡≈∫

Ï‘∞ √≈apple∂ ’≈Ò∂ ’≈ȱßÈ ÓΩ‹±Á ‘È ¿∞‘ √≈apple∂ ‘Δ

¡≈Í‰Δ¡≈∫ ‘μ’Δ Óß◊≈ Ò¬Δ ÿØÒ ’appleÁ∂ ÒØ’≈∫ Á∂

«÷Ò≈Î ÚappleÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ «¬μÊØ∫ Âμ’ «’ «’appleÂΔ

‹Ó≈ È≈Ò √ÏßË ÒØ’ ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ ÿØÒ≈∫ «Ú⁄

«ÈμÂapple∂ ‘ÛÂ≈Ò≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «÷Ò≈Î

Á«‘Ù ◊appleÁΔ «ÚappleØËΔ ’≈ȱßÈ ÚappleÂ∂ ◊¬∂

‘≈Ò≈∫«’ «¬‘ ‹μ◊ ‹≈‘apple ‘À «’ Ó‹Á±apple ‹Ó≈Â

Ï∂«’apple’ ‘Ø ’∂ Á«‘ÙÂ◊appleÁΔ Á∂ «÷Ò≈Î ÒÛΔ

Ì≈appleÂΔ ‚ÀÓØ’z∂√Δ È±ß Ú≈apple Ú≈apple T‚≈∫◊Ø’z∂√Δ”” È≈Ò

‘μ«’¡≈ «◊¡≈ Íapple ¡Î√Ø√ «’ BAÚΔ∫ √ÁΔ «Ú⁄

ÚΔ «¬‘Ø ¡ÓÒ Á∞‘apple≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ’Δ «¬‘

‘Δ ‘À Ì≈appleÂΔ TÒØ’ apple≈‹””? «‹√ «Ú⁄Ø∫ ÒØ’≈∫ ȱß

’μ„ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¡≈Ó ’apple’∂ «È¡≈∫ Ú≈ÒΔ

TÁ∂ÚΔ”” «¬√ apple≈‹ «Ú⁄ ¡μ÷≈∫ ”Â∂ Íμ‡Δ ÏßÈ∑’∂,

’ßÈ≈∫ «Ú⁄ apple±ß¡ Á∂ ’∂ ÏÀ·Δ apple«‘ßÁΔ ‘ÀÕ Ï∂Áث١≈∫

鱧 ÌΔÛ≈∫ ÂØ∫ ’ÂÒ ’appleÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ◊∞ß‚∂ √apple’≈appleΔ

√∞appleμ«÷¡≈ Á≈ «Èμÿ Ó≈‰Á∂ ‘ÈÕ ¿∞μ⁄∂ ¡‘∞«Á¡≈∫

”Â∂ ÏÀ· ’∂ apple≈‹-Ì≈◊ ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘È √apple’≈apple≈∫

’«ÓÙÈ Áapple ’«ÓÙÈ ’≈«¬Ó ’apple’∂ ÒØ’≈∫ È±ß Ó±apple÷

ÏÈ≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’appleÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ «‹μÊ∂ «¬È√≈Î

È≈ «ÓÒÁ≈ ‘ØÚ∂ ¿∞‘鱧 ’≈ȱßÈ Á≈ apple≈‹ ‹≈∫ ÒØ’

apple≈‹ ’«‘‰≈ «’ßÈ≈ ’∞ ·Δ’ ‘Ø √’Á≈ ‘À?

«√¡≈√ ‘∞‰ √∂Ú≈ È‘Δ∫ ËßÁ≈ ω ◊¬Δ ‘À,

«√¡≈√Â È±ß Ú∂⁄‰ Á≈ ËßÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ‘’±ÓÂΔ

““ÒØ’”” («‹È∑≈∫ 鱧 ¡≈Ó Ì≈Ù≈ «Ú⁄ √μÂ≈ Á∂

ÁÒ≈Ò ÚΔ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À) «¬√ ÁΔ ’Ó≈¬Δ ÷≈

apple‘∂ ‘È Õ ¡μ‹ «ÚÙÚΔ’appleÈ Á≈ Ï‘∞ ÷Ωapple± ÍÀ

«apple‘≈ ‘À ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ Ï‘∞’ΩÓΔ ’ßÍÈΔ¡≈∫ Á∂ ’Ï‹∂

‘È ‹≈∫ Úμ‚≈ ÍzÌ≈Ú ‘À «¬√ ’apple’∂ ‘Δ ◊ÒΔ-

√ÛΔ ¡Â∂ ÏΩÈΔ √Ø⁄ Á∂ √≈Ë≈appleÈ «‹‘∂

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ ÏÈ≈¿∞‰ «Ú⁄ Òμ◊∂

‘ج∂ ‘ÈÕ ÓΔ‚Δ¬∂ Á≈ Úμ‚≈ «‘μ√≈ √ØÈ∂ Á∂ È≈∫ ‘∂·

’±Û≈ Ú∂⁄ «apple‘≈ ‘À «¬√ Í≈√∂ ‘apple ‹≈«◊zÂ

«Ú¡’ÂΔ È±ß √∞⁄∂ ‘؉ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ‘apple ⁄ß◊Δ Â∂

ÓÈ∞μ÷Ú≈ÁΔ √Ø⁄ 鱧 ‹≈∫ Â≈∫ ¡‰◊Ω«Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À ‹≈∫ Î∂apple È’≈appleÈ Á≈ ‹ÂÈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

«¬√ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ √apple◊appleÓΔ Ì«apple¡≈ Á÷Ò

Ï‘∞ ‹apple±appleΔ ‘À «¬√ È’ÒΔ «ÚÙÚΔ’appleÈ Á∂ fi±·∂

Ú‰‹≈apple∂ √ß√≈apple Á∂ «¬’ «Íß‚ ω ‹≈‰ Ú≈Ò∂

¤∞‰¤∞‰∂ È≈Ò Á∞‘≈¬Δ Á∂ ’∂ √≈apple∂ «Íß‚ 鱧 ‘Δ

Ò∞쇉 ”Â∂ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ÓÈ∞μ÷Δ √≈∫fiª 鱧 «Í¤≈∫‘

Ëμ’«Á¡ª ÓÈ∞μ÷ 鱧 √Ó≈‹ È≈ÒØ∫ ÂØÛÈ «Ú⁄

Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È √≈‚∂ ¡ÓΔapple «Úapple√∂ «Ú⁄ √ÁΔ¡≈∫

ÂØ∫ T√ÌÀ √≈∫fiΔÚ≈ˇÂ≈”” Á≈ ‘Ø’≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂

“Ï∂◊ÓÍ∞apple∂ ÁΔ «√apple‹‰≈” Á≈ «√Ë≈∫ Ïapple≈ÏappleΔ ¡Â∂

ÁΔÈ Á∞÷Δ È≈Ò ÷Û∑∂ ‘؉ Á∂ ÏØÒ ¿∞μ⁄∂ ’appleÁ≈ ‘À

«’¿∞∫ «Ú√≈appleΔ¬∂ ¡√Δ∫ «¬‘Ø ‹‘∂ ÓÈ∞μ÷Ú≈ÁΔ

«√Ë≈∫Â? «¬‘ Ë≈apple«Ó’ ÍzÚ⁄È È‘Δ∫ √◊Ø∫

√Ó≈‹’ «Ú‘≈apple 鱧 Ïapple≈ÏappleΔ Âμ’ ÒÀ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

ÓÈ∞μ÷Â≈ Á≈ Íμ÷ ͱappleÈ Ú≈Ò∂ √∞μ⁄∂ ÏØÒ ‘ÈÕ

«¬È∑≈∫ 鱧 ¡ÓÒ «Ú⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ÁÓ ¡μ◊∂

Â∞appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È, √ªfi≈∫ ÍÀÁ≈ ’apple«Á¡ª «¬È∑≈∫

È±ß Â’Û∂ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

«Îapple’≈Íz√ÂΔ ¡Â∂ apple±Û∑ΔÚ≈ÁΔ √Ø⁄ ȱß

Íz‰≈¬∂ ’¬Δ Óμ’≈apple «√¡≈√ÂÁ≈È ‹≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂

‘Ó≈«¬ÂΔ ËappleÓ Á∂ apple≈‹ ÁΔ¡≈∫ ÚΔ Á∞‘≈¬Δ¡≈∫

Í≈¿∞∫Á∂ Á∂÷∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ËappleÓ Á≈ È≈Ó Â≈∫

÷∞ÓÀÈΔ Â∂ «‹¡≈ ¡≈«Á Úapple«◊¡≈∫ ’¬Δ ‘Øapple≈∫ È∂

ÚΔ ÏÛ≈ ‹«Í¡≈ √Δ, ’Δ «È’«Ò¡≈ ¿∞‘Á∂ «Ú⁄Ø∫?

¡«‹‘Δ √Ø⁄ «Ú⁄Ø∫ «√appleÎ ’∞⁄μ‹ ‹ßÓÁ∂ ‘È ‹Ø

Èß◊∂ «⁄μ‡∂ «Ó‘ÈÂ’Ù≈∫ Á∂ Á∞ÙÓ‰ ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ ’Δ

¿∞È∑≈ Á∂ apple≈‹ ËappleÓΔ apple≈‹ ’‘∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È? ‘apple

«’√Ó ÁΔ «Îapple’≈Íz√ÂΔ Î≈ÙΔÚ≈Á 鱧 ‹ÈÓ Á∂‰

Á≈ ’≈appleÈ Ï‰ÁΔ ‘ÀÕ Î≈ÙΔÚ≈Á ÒØ’≈∫ Á≈ Á∞ÙÓ‰

‘∞ßÁ≈ ‘À ‘apple «’√Ó Á∂ «Î’≈Íz√Â≈∫ Á∂ «÷Ò≈Î

ÿØÒ ‹Ó≈ÂΔ √±fi È≈Ò ÍzÍμ’ ‘Ø ’∂ ‘Δ Ò«Û¡≈

‹≈ √’Á≈ ‘À/ Ò«Û¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, ¡μ‹

«¬√ÁΔ Ï‘∞ ÒØÛ ‘ÀÕ «’appleÂΔ¡≈∫ Á∂ √≈∫fi∂ √ßÿappleÙ

‘Δ √Ó≈‹ 鱧 ¡μ◊∂ ÚμÒ ÂØapple √’Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘Δ

√«ÊÂΔ «Ú⁄ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ ÁΔ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ Ï‘∞Â

ÚË ‹≈∫ÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈Í «ÏÈ≈∫ «’√∂ ‹≈ÂΔ

ÒØÌ-Ò≈Ò⁄ Á∂ ¬ΔÓ≈ÈÁ≈appleΔ È≈Ò ‘≈Ò≈Â≈∫ ȱß

Ì≈Í«Á¡≈∫- «’appleÂΔ¡≈∫, «’√≈È≈∫-Ó˜Á±apple≈∫ È≈Ò

√≈∫fi Í≈ ’∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ‘’Δ’Δ Ó√«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ ·Δ’

«Èapple‰∂ ’appleÈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÒØ’≈∫ 鱧 √‘Δ √∂Ë Á∂‰

Ú≈ÒΔ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ «Ò÷‰ ‹Ø ÒØ’≈∫ Á∂ ‘È∂apple∂ Á∂

«÷Ò≈Î ‹◊≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘Ø‰Õ ¬∂’≈«Ë’≈appleÚ≈ÁΔ ‹≈∫

Î≈ÙΔÚ≈ÁΔ apple∞⁄Δ¡≈∫ Ú≈Ò∂ ‘≈’Ó ’ÁΔ∫ ’ÁΔ∫ ËØ÷∂

È≈Ò TÒØ’apple≈‹”” Á∂ È≈∫ ”Â∂ ÚΔ ÒØ’≈∫ 鱧 ÌappleÓ≈

‹≈∫Á∂ ‘È- (√ß√≈apple «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ ÚΔ «¬√

ÁΔ¡≈∫ «Ó√≈Ò≈∫ «ÓÒÁΔ¡≈∫ ‘È) ¡μ‹ Ï‘∞ ÒØÛ

‘À ÒØ’apple≈‹Δ, Ìappleμ͉ Ìapple∂ √Ó≈‹ ÁΔ «‹√ÁΔ

’≈«¬ÓΔ ÚμÒ «¬’ Á±‹∂ Ú≈√Â∂ TÂÀ鱧 Â≈Í ⁄Û∑∂

ÓÀ∫ ‘±ß◊≈”” Ú≈Ò≈ ÁappleÁ ÒÀ ’∂ ¡μ◊∂ Úˉ Ú≈ÒΔ

√≈∫fiΔ ÔÒ◊≈apple ‘Δ Í«‘ÒΔ Ó¬Δ Á≈ √∞È∂‘≈ ‘ÀÕ

«’appleÂΔ¡≈∫ ÷≈Âapple ‹≈È≈∫ Ú≈apple ◊¬∂ Ù‘ΔÁ≈∫ ȱß

Ô≈Á ’appleÈ≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÚÒØ∫ Ù∞apple± ’ΔÂ∂ ’≈˜ ȱß

Íz‰≈Ó ’apple«Á¡≈∫ ¿∞√ √Ø⁄ Á≈ «‘μ√≈ ωÈ≈ √≈‚≈

ÓÈ∞μ÷Δ ¡Â∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple’ Îapple˜ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

«¬‘ ‘Δ Í«‘ÒΔ Ó¬Δ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ

SAMAJOKU

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

(Continue from 12 & 13 Page)

Why night shifts may be...

we observed that the liver

gradually increases during the

active phase to reach a peak of

more than 40 per cent at the

end of the night, and that it

returns to its initial size during

the day," said first author

of the study Flore Sinturel

from University of Geneva.

Researchers showed that the

size of liver cells and their

protein content oscillate in a

daily manner. The number of

ribosomes, the organelles

responsible for producing the

proteins required for the various

functions of the liver,

fluctuates together with the

size of the cell. In mammals,

the liver plays a pivotal role in

metabolism and the elimination

of toxins.


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

11/05/2017

21


22 11/05/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

FABO UK organised A Musical Tribute to

Dr. Bhim Rao Ambedkar at Nehru Centre To

commemorate his 126th birth anniversary

The Federation of Ambedkarite

and Buddhist Organizations UK

(FABO UK) organised a musical

tribute to Bharat Ratna Dr

Ambedkar on 24 April to mark his

126 birth anniversary at the Nehru

Centre.

The musical portrayal titled

'Sarnang' by singer and lyricist

Rajesh Dhabre and Dr Bhavana

Dhabre on the life and works of Dr

Bhimrao Ambedkar depicted his

lifelong contribution to modern

India and the human right movement.

Rajesh is the Commissioner of

Customs and Excise and Director

General, of Babasaheb Ambedkar

Research and Training Institute

(BARTI), Maharashtra. Rajesh has

composed and produced four

Albums since 2010 (Buddha Hi

Buddha Hai, Buddha Hi Buddha

Hai Part II, Siddharth: The Lotus

Blossoms, and Sarang (2016).

These albums have featured wellknown

singers including Lata

Mangeshkar, Asha Bhosle, Alka

Yagnik,Shankar Mahadevan, Sonu

Nigam, Punkaj Udhas, Suresh

Wadekar and Sukhvinder Singh,

besides Rajesh and Bhavana themselves.

Rajesh has also written and

directed the Plays: The Spirit of

JAI BHIM NAMO BUDDHA JAI BHARAT

126th Birth Anniversary of

Bharat Rattan Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar

President

MR. B.D. GINDHA

0141 637 5609

Humanity: Dr. Ambedkar,

Chakravyu: The System,

Prakshobh, Sanket, Swarg Me

Mantri, and Dhanda. Dr Bhavana

Dhabre is a Chairperson of

Swayamdeep, Cultural &

Educational Organisation, which

promotes Buddhist and

“Democracy is not

merely a form of

Government.

It is primarily a

mode of associated

living, of conjoint

communicated experience.

It is essentially an

attitude of respect

and reverence

towards our fellow

men.”

Dr. B. R. Ambedkar

Ambedkarite cultural aspects by

giving a platform to those denied a

chance in performing arts and education

because of poverty.

In her welcoming speech,

Santosh Dass MBE President of

FABO UK said that a lot of work

had gone through behind the scenes

G.Secretary

MR. S.R. BAGHA

0141 258 7884

to organise the event. She was

pleased that the Nehru Centre had

accepted her proposal to hold a concert

dedicated solely to Dr

Ambedkar. She added "Bharat

Ratna Dr Ambedkar is internationally

renowned as the chief architect of

India's Constitution, a jurist, a social

reformer, a civil rights movement

leader, a politician, an outstanding

academic, an empowerer of women

and a revivalist of Buddhism in

India".

She thanked FABO members

and volunteers for their help and

especially the team India who

came on our invitation. Vote of

thanks was rendered by Joint

Secretary of FABO UK, Gautam

Chakravarty. The music albums on

Lord Buddha and Dr Ambedkar

were presented to Vibha Kapoor,

Deputy Director of the Nehru

Centre, Ven. Bhikkhu Sadanand

Mahathero Sanghnayaka,

President of All India Bhikkhu

Sangha and the members of FABO

UK. On behalf of BARTI, Rajesh

also presented Dr Ambedkar literature

to the Nehru Centre for their

library. Mr A.S Rajan, Minister for

Cordination at the High

Commission of India also attended

the event.

PROGRAM

Sunday

4 th June 2017

Time : 6.00 pm to 10.00 pm

VENUE

Netherlee Pavilion Centre

Linnpark Avnue

(off Clarkston Road)

Glasgow, G44 3PL

WhatsApp helps prevent

minor girl’s marriage

in Maharashtra

Aurangabad (Maharashtra) : A WhatsApp message

sent by an alert neighbour to a Mumbai journalist,

who in turn alerted the authorities, helped prevent a

minor girl's marriage in this tourist city, officials said

on Saturday. Prompt police action foiled the marriage

of the girl – aged 17 years and 8 months – in Harsul

area of the city on Friday afternoon. The Mumbai journalist

forwarded the WhatsApp message to the

Maharashtra State Women's Commission Chairperson

Vijaya Rahate. "As it sounded serious, I contacted the

Aurangabad Deputy Commissioner of Police-Zone II

Rahul Shrirame around 9 a.m., requesting him to look

into the matter urgently," Rahate said. "I immediately

despatched a two-member police team from the local

Harsul police station to go and fully enquire into the

matter and inform me of the factual position," Shrirame

told IANS. The police team led by Inspector Dnyanesh

Sable reached the marriage venue where full merrymaking

was underway with dancing, music and the

marriage feast being readied nearby.

"We went and met the families of the bride and the

groom who were making last-minute preparations for

the 'mangal mahurat' scheduled at 11 a.m. in an adjacent

temple," Sable told IANS. As the guests continued

their revelry, Sable and his men made discreet investigations

with the two families and learnt that the girl

was indeed a minor and could not be married for at

least another four months as per Indian law. The legal

age to marry for women in India is 18.

Ó≈‰ÔØ◊ ÌÀ‰Ø∫ ¡Â∂ Ìapple≈ÚØ

¡≈Í √Ì ˘ «¬‘ ‹≈‰ ’∂ Ï‘π ÷πÙΔ ‘ØÚ∂◊Δ «’ Ó‘≈ Ó≈ÈÚ ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ «ÓÂΔ D ‹»È B@AG «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple ˘ Ù≈Ó F:@@ Ú‹∂ ÂØ∫ apple≈ A@:@@ Ú‹∂ º’ Netherlee Pavilion

Centre Linnpark Avnue «Ú÷∂ ÏÛΔ Ë»Ó-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ ¡≈Í √Ì ˘ «ÈÓappleÂ≈ √«‘ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ˛ «’ √Ó∂∫ «√apple Í‘πø⁄ ’∂ ¡≈͉∂ apple«‘Ïapple ˘ ÙappleË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂∫‡ ’appleØ ‹ΔÕ

ORAGANIZED BY: DR. B.R AMBEDKAR CULTURAL & WELFARE SOCIETY GLASGOW, SCOTLAND (U.K)

Cashier

MULAKH RAJ GINDHA

0141 889 9187


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

11/05/2017

23

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ÌÚÈ ˛∫‚‹ÚappleÊ ÏëÓøÿÓ

¡ÚÂ≈apple «√øÿ ‘Δapple Á∂ «÷Ò≈Î ‹ÈappleÒ ÓΔ«‡ø◊ «Úæ⁄ √appleÏ√øÓÂΔ È≈Ò ¡«ÚÙÚ≈√ ÓÂ≈ Í≈√

√«Â’≈apple ÔØ◊ √ø◊ ‹Δ˙,

G Ó¬Δ B@AG «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple Ï≈¡Á ÁπÍ«‘apple C:@@ Ú‹∂ ◊πapple» ÿapple «Ú÷∂ ’√‡Ø‚Δ¡È ‡appleæ√‡Δ¡ª ÚæÒØ∫ «¬’ ‹ÈappleÒ ÓΔ«‡ø◊ ÏπÒ≈¬Δ ◊¬ΔÕ «‹√ «Úæ⁄ Ì≈appleΔ «◊‰ÂΔ «Úæ⁄ Ù≈ÓÒ ‘جΔ

√ø◊ ÚæÒØ∫ ¡ÚÂ≈apple «√øÿ ‘Δapple Á∂ «÷Ò≈Î √appleÏ√øÓÂΔ È≈Ò ¡«ÚÙÚ≈√ ÓÂ≈ Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

BA Ó¬Δ B@AG ˘ ÍÃÏøË’ ÁΔ ⁄؉ ‘؉ Âæ’ ◊πapple» ÿapple Á≈ ÍÃÏøË ⁄Ò≈¿π‰ Ò¬Δ √ø◊ È∂ AA ÓÀ∫ÏappleΔ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÍÃÚÈ◊Δ «ÁæÂΔÕ

√Ó»‘ √ø◊ Á≈ «‹È∑ª È∂ ÚæË ⁄Û∑’∂ ÓΔ«‡ø◊ «Úæ⁄ «‘æ√≈ «Ò¡≈, ’√‡Ø‚Δ¡È ‡appleæ√‡Δ¡ª ¡Â∂ ¡ø«appleÓ ’Ó∂‡Δ ÚæÒØ∫ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

ÚæÒØ∫ : ¡ø«appleÓ ’Ó∂‡Δ

To all whom it may concern Dated this day 7th May 2017

Special Measures to protect the Charity

We being General Members of Shri Guru Ravidass Cultural Association Birmingham, Union Row, Handsworth, Birmingham B21 9EN (Charity No

1122946) “The Charity” here by give notice that we have, jointly and collectively, taken charge of The Charity. Avtar Singh Heer and his team have, from

this day forth, been removed from office. We have rescinded all authorities previously granted to Avtar Singh Heer as chair of The Charity.

We have this day appointed an interim team to manage the day-2-day affairs of The Charity until Elections are held as per previously published timetable

and in accordance with the agreement signed by Avtar Singh Heer, Raj Kumar Gaddu and witnessed by independent local officials.

We the General Members charge Avtar Singh Heer with the following;

• Bringing The Charity into disrepute • Gross misconduct in The Charity office

• Misappropriation of Charity funds • Maladministration of Charity offices

• Disregarding wishes of the Charity Members • Destroying and falsifying Charity records

For the charges listed above we have no confidence in Avtar Singh Heer to lead The Charity any longer.

To protect The Charity property and records as evidence for any future legal action, we have this day authorised the change of locks on all The Charity

doors and donation boxes.

Avtar Singh Heer or any member of his team is no longer allowed access to The Charity property or records.

We request that any member who has grievances during the interim phase should in the first instance raise it, in writing, with the Disciplinary and

Grievances sub-committee appointed by the General Members.

We hope all external agencies will respect the wishes of the General Members of the Charity and bring to close the distasteful events of the last 2 years

at the Charity and support this action and the interim team to bring peace and tranquillity to our place of worship.

Copies of this notice have been sent to the Charity Commission offices, West Midlands Police, Lloyds Bank and all other relevant bodies.

Yours humbly,

Custodian Trustees

Name of interim team members

We hope all external agencies will respect the wishes of the General Members of the Charity and bring to close the distasteful events of the last 2 years

• Mr Jit Sehjal • Mr Dharamjit Shemar • Mr Kishan Lal • Mr Kundan Lal Chumber • Mr Chanan Ram • Mr Lalit Kumar Banger • Mr Dharm Singh •

Mr Dev Raj Lagah • Mr Captain Barkat Nayyer • Mr Sohan Lal Mehmi • Mr Tek Chand Madahar • Disciplinary and Grievances sub-committee member

Names • Mr Raj Kumar Gaddu • Mr Brij Lal Dhande • Mr Lashman Singh Sehmar • Mr Shambu Dass • Dr Ravinder Pal Aheer

Advt.


24 11/05/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

More magazines by this user
Similar magazines