Issue 331

theasianindependent

13/04/2017 - 26/04/2017

2 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/04/2017

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

3

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ Ïπæ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔ

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ÌÚÈ ÷øÈ≈ «Ú÷∂ «¬’

Ù≈ÈÁ≈apple ¡Â∂ ¡Â∂ ÍÃÌ≈ÚÙ≈ÒΔ

ÍÃØ◊apple≈Ó ‘Ø«¬¡≈Õ «‹√ «Úæ⁄ Ì≈appleÂ

Á∂ Í«‘Ò∂ ’≈˘È ÓøÂappleΔ, Ì≈apple appleÂÈ

‚≈, ¡øÏ∂‚’apple ‹ΔÁΔ Ó»appleÂΔ Á≈

√Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ÙÃΔ √Ø‘‰ Ò≈Ò

√ªÍÒ≈ ‹appleÓÈΔ, ’ΩÓΔ ÍÃË≈È ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √π√≈«¬‡Δ Ô»appleÍ Á∂

«ÁÒ’Ù ¡øÁ≈‹ Ïπæ ÌÚÈ «Ú÷∂ ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ

«‹√ ÁΔ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple «ÓÙÈ

√π√≈«¬‡Δ ˘ Ï‘π Á∂apple ÂØ∫ ¿π‚Δ’ √ΔÕ

√π√≈«¬‡Δ Á∂ ÍÃË≈È «ÍÃø√ΔÍÒ ‹√ÚøÂ

«√øÿ «ÓæÂapple ‹Δ È∂ ÙÃΔÓÂΔ «’appleÈ

√ªÍÒ≈ ¡Â∂ ÙÃΔ √ªÍÒ≈ ‹Δ Á≈ «ÁÒØ∫

Ï‘πÂ-Ï‘π ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ «‹È∑ª

¡≈͉∂ G@Ú∂∫ ¡Â∂ FEÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÈ

ÁΔ ÷πÙΔ «Úæ⁄ «¬‘ ’ΔÓÂΔ ÂØ‘Î≈

√π√≈«¬‡Δ ¡Â∂ Ù«‘apple Ú≈√Δ¡ª ˘ Ì∂∫‡

’ΔÂ≈Õ √Ê≈ÍÈ≈ √Ó∂∫ «’appleÈ √ªÍÒ≈,

ÙÃΔÓ≈È √ªÍÒ≈ ¡Â∂ ÙÃΔÓÂΔ «ÙÚ≈

ÓÀ∫‚Ó, ÏÒ«‹øÁapple ’Ωapple «ÒÏÛ≈,

ÌÒ≈¬Δ ÔØ‹È≈Ú≈∫ Ò¬Δ “¡≈Ë≈apple”

˜apple±appleΔ È‘Δ∫ : √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ √ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈ «’ √Ó≈‹

ÌÒ≈¬Δ ÔØ‹È≈Ú≈∫ Á≈ Ò≈Ì Á∂‰ Ò¬Δ √apple’≈apple ¡≈Ë≈apple

’≈apple‚≈∫ 鱧 Ò≈˜ÓΔ È‘Δ∫ ω≈ √’ÁΔ Íapple «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ

√appleÏ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ √apple’≈apple 鱧 «¬‘

’≈apple‚ «‹‘Û∂ “Ô±ÈΔ’ «¬ß‚‡Δ«Î’∂ÙÈ ¡Ê≈apple‡Δ ¡≈Î

«¬ß‚Δ¡≈ (Ô±. ¡≈¬Δ. ‚Δ. ¬∂. ¡≈¬Δ.) ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

‘È È±ß ¡≈ÓÁÈ ’apple «apple‡appleÈ ÌappleÈ ¡Â∂ ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ ÷ØÒ∑‰

Úapple◊∂ ◊Àapple Ò≈Ì Ú≈Ò∂ ’ßÓ≈∫ Á∂ ¿∞Á∂Ù Ò¬Δ Óß◊‰ ÂØ∫ È‘Δ∫

appleØ«’¡≈ ‹≈ √’Á≈ ⁄ΔÎ ‹√«‡√ ‹∂. ¡À√. ÷∂‘apple ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ Á≈ ¿∞μÂapple «¬‘ ‘À «’

ÌÒ≈¬Δ ÔØ‹È≈Ú≈∫ Á≈ Ò≈Ì Á∂‰ Ò¬Δ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ȱß

Ò≈˜ÓΔ È‘Δ∫ ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ÏÀ∫⁄, «‹√ «Ú⁄ ‹√«‡√

‚Δ. Ú≈¬Δ. ⁄ßÁapple⁄±Û ¡Â∂ ‹√«‡√ √ß‹∂ «’ÙÈ ’ΩÒ Ù≈«ÓÒ

√È, È∂ È≈◊«apple’≈∫ ÁΔ «Èμ‹Â≈ Á∂ ‘μ’ √Ó∂ ’¬Δ ‘Øapple

ÁÒΔÒ≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ÁΔ √ß«ÚË≈«È’

‹≈«¬˜Â≈ 鱧 ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ’¬Δ ͇ΔÙÈ≈∫ ÁΔ

√∞‰Ú≈¬Δ Ò¬Δ ¡◊ÒΔ Â≈appleΔ’ ÂÀ¡ ’appleÈ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple

«ÁμÂ≈ «¬√ Á≈ ’«‘‰≈ «’ «¬√ Ó∞μÁ∂ È±ß È«‹μ·‰ Ò¬Δ G

‹μ‹≈∫ Á≈ √ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ ◊«·Â ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ‘À Íapple ÓΩ‹±Á≈

√Ó∂∫ √ßÌÚ È‘Δ∫ «ÂßÈ ‘Øapple Ó≈ÓÒ∂ ‘È «‹È∑≈∫ ÁΔ √ß«ÚË≈È’

ÏÀ∫⁄ È∂ √∞‰Ú≈¬Δ ’appleÈΔ ‘À ¡√Δ∫ Á±√apple∂ Ó≈ÓÒ∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

ÂÀ¡ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ‘È «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ √≈‚∂ «ÁÓ≈◊ «Ú⁄ ‘À ¡√Δ∫

«¬√ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ Á±√apple∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Íμ¤Ø∫ ’apple≈∫◊∂ «ÏÈÀ’≈apple≈∫

«Úμ⁄Ø∫ «¬’ ÚÒØ∫ Í∂Ù ‘ج∂ √ΔÈΔ¡apple Ú’ΔÒ «Ù¡≈Ó ÁΔÚ≈È È∂

ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ’∂∫Áapple √apple’≈apple √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚÒØ∫ √∞‰≈¬∂

◊¬∂ Úμ÷-Úμ÷ ‘∞’Ó≈∫ ÁΔ Í≈Ò‰≈ È‘Δ∫ ’apple apple‘Δ ‘À, «‹È∑≈∫

«Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡≈Ë≈apple ÁΔ ÚappleÂØ∫ √ÚÀ-«¬μ¤≈ È≈Ò

‘ØÚ∂◊Δ È≈ «’ Ò≈˜ÓΔ ¿∞È∑≈∫ √apple’≈apple ÚÒØ∫ ‚apple≈¬Δ«Úß◊

Ò≈«¬√ß√ ‹≈appleΔ ’appleÈ ¡Â∂ ¡≈¬Δ. ‡Δ. «apple‡appleÈ≈∫ ÌappleÈ Ò¬Δ

¡≈Ë≈apple ’≈apple‚≈∫ 鱧 Ò≈˜ÓΔ Ï‰≈¿∞‰ Á∂ √apple’≈apple Á∂ ¯À√«Ò¡≈∫

Á≈ «˜’apple ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ √apple’≈apple ¡Á≈Ò ÁΔ

Ó≈‰‘≈ÈΔ ’apple apple‘Δ ‘À ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ √Ó∂∫ √Ó∂∫ “Â∂

¡Á≈Ò ÚÒØ∫ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ «¬√ Ó∞μÁ∂ Á≈ ‘μÒ È‘Δ∫ Ó≈ÓÒ∂ Á≈

¡≈÷appleΔ «È͇≈apple≈ ‘Δ «¬√ Á≈ ‘μÒ ‘À AA ¡◊√Â, B@AE

鱧 √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «’‘≈ √Δ «’ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ ÌÒ≈¬Δ

ÔØ‹È≈Ú≈∫ Á≈ Ò≈Ì ÒÀ‰ Ò¬Δ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ Ò≈˜ÓΔ È‘Δ∫Õ

ÍÃ’≈Ù ’Ωapple, ‹√Í≈Ò ’Ωapple, «ÍÃÂÍ≈Ò

’Ωapple, ËappleÓÚΔapple «√øÿ, Ï⁄ÈÁ≈√

√ªÍÒ≈, ËappleÚΔapple ¡Â∂ ‘Øapple ÓÀ∫Ïapple Ì≈appleΔ

«◊‰ÂΔ «Úæ⁄ ÓΩ‹»Á √ÈÕ


4 13/04/2017 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√Ó-«Ú⁄≈apple

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

«√æ«÷¡≈ Ù∂appleÈΔ Á≈ ÁπæË ˛ ‹Ø ÍΔÚ∂◊≈ Á‘≈Û∂◊≈

-‚≈. ÏΔ.¡≈apple. ¡øÏ∂‚’apple

¡≈Ë≈apple Ï≈apple∂ ¡«‘Ó ¯À√Ò≈

¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ Ï≈apple∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ ‘≈ÒΔ¡≈ ¯À√Ò∂ È∂ √apple’≈apple

Ò¬Δ √«ÊÂΔ ÚΔ √∞ı≈ÒΔ Ï‰≈¬Δ ‘À ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Ò¬Δ ÚΔ

⁄Δ¯ ‹√«‡√ ‹◊ÁΔÙ «√ßÿ ÷∂‘apple ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫⁄ È∂

√ÍÙ‡ ’ΔÂ≈ ‘À «’ √apple’≈apple ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ ÷∞Ò∑Ú≈¿∞‰ ¡Â∂ «ÚμÂΔ

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Â∂ √Ω«Á¡≈∫ «Úμ⁄ «‹Ú∂∫ «’ ‡À’√ «apple‡appleÈ≈∫ ÌappleÈ,

˜ÓΔÈ-‹≈«¬Á≈Á ÁΔ Ú∂⁄-ıappleΔÁ ÁΔ apple«‹√‡apple∂ÙÈ Â∂ «ÈÚ∂Ù’≈appleΔ

¡≈«Á Ú≈√Â∂ ¡≈Ë≈apple ÈßÏapple ÁΔ ÚappleÂØ∫ Â≈∫ Ò≈˜ÓΔ Ï‰≈ √’ÁΔ ‘À,

Íapple ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ √’ΔÓ≈∫ Á≈ Ò≈Ì «’√∂ 鱧 Á∂‰ ÂØ∫ «¬√

Ï∞«È¡≈Á “Â∂ «¬È’≈appleΔ È‘Δ∫ ‘Ø √’ÁΔ «’ √ßÌ≈ÚΔ Ò≈ÌÍ≈ÂappleΔ ’ØÒ

¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ‹≈∫ «ÚÒμ÷‰ ÙÈ≈ıÂΔ ÈßÏapple È‘Δ∫ ‘À ÏÀ∫⁄ È∂ «¬‘

ÚΔ √ÍÙ‡ ’ΔÂ≈ ‘À «’ ÏÀ∫’ ÷≈Â∂ ÷∞Ò∑Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚

Ò≈˜ÓΔ Ï‰≈¿∞‰ ÁΔ √apple’≈appleΔ Ùapple «Úμ⁄ ’Ø¬Δ È∞’√ È‘Δ∫, Íapple

«’√∂ ’ØÒ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È≈ ‘؉ “Â∂ ¿∞√ 鱧 √apple’≈appleΔ ÍÀÈÙÈ Á∂

Ò≈Ì ÂØ∫ Úß«⁄ ȑΔ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ «’√∂ ÚΔ

«Ú¡’ÂΔ ÁΔ ÙÈ≈ı Â∂ Â√ÁΔ’ Ò¬Δ «Ï‘ÂappleΔÈ Ú√ΔÒ≈ ‘À «¬√

鱧 «’√∂ ÚΔ Ì≈appleÂΔ È≈◊«apple’ Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó Á√Â≈Ú∂˜

Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «¬‘ √apple’≈appleΔ Ò≈Ò ¯ΔÂ≈Ù≈‘Δ ÿ‡≈¿∞‰ ¡Â∂

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Á∂ √apple’≈appleΔ ’ßÓ ‹ÒÁΔ ‹ÒÁΔ «√apple∂ ⁄Û∑≈¿∞‰ Á≈

¡≈√≈È √≈ËÈ ‘À Ó√ÒÈ, ¡≈Ë≈apple ÈßÏapple apple≈‘Δ∫ Í≈√ÍØapple‡ Ó«‘˜

Á√ «ÁÈ≈∫ Á∂ ¡ßÁapple ωÚ≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ apple≈‘Δ∫

Â√ÁΔ’ Á≈ ¡ÓÒ ÏÛ≈ ¡≈√≈È ‘Ø «◊¡≈ ‘À ÏÀ∫’ ı≈Â≈

÷∞Ò∑Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈Ë≈apple ¯≈«¬Á∂ÓßÁ √≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘À ÏÀ∫’ √‡≈¯ ȱß

◊≈‘’ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ÌappleÓ Ì∞Ò∂÷≈ È‘Δ∫ apple«‘ßÁ≈ «¬‘ ‘apple «’√Ó Á∂

’ßÓ-’≈‹ Ò¬Δ Â∞‘≈‚∂ ¡Â∂-ÍÂ∂ Â∂ ÙÈ≈ı Á≈ √ϱ Óß«È¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À ’∂∫Áapple √apple’≈apple ¡μ‹’μÒ∑ ‘apple Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ √Ï«√‚Δ¡≈∫

◊≈‘’≈∫ 鱧 «√μË∂ ÂΩapple “Â∂ Á∂‰ Ò¬Δ ÚΔ ¡≈Ë≈apple ÈßÏapple≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’apple

apple‘Δ ‘À ¡«‹‘≈ ’appleÈ È≈Ò √Ï«√‚Δ¡≈∫ Â∂ ‘Øapple «apple¡≈«¬Â≈∫ ÁΔ

’∞ÚappleÂØ∫ ÿ‡‰ ¡Â∂ ‹≈¡ÒΔ Ò≈ÌÍ≈ÂappleΔ Ï∂ÍappleÁ ‘؉ Á∂ Á≈¡Ú∂

’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È «¬‘Δ ’≈appleÈ ‘À «’ √apple’≈apple ÚμË ÂØ∫ ÚμË √’ΔÓ≈∫ ȱß

«¬√ ’≈apple‚ È≈Ò ‹ØÛÁΔ ¡≈ apple‘Δ ‘À ¿∞∫‹, ¡«‹‘∂ Ò≈Ì≈∫ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚≈∫ Á∂ È∞’√≈È ÚΔ ‘È ¡«‹‘∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ

’ÓΔ È‘Δ∫ «‹‘Û∂ ¡≈Ë≈apple Ò¬Δ ÚappleÂΔ ‹≈∫ÁΔ Ï≈«¬˙ÓΔ‡«apple’

ÙÈ≈ı Íz‰≈ÒΔ È±ß ’≈apple‚Ë≈apple’ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ¿∞μÂ∂ ‘ÓÒ≈ ‹≈∫

ÁıÒ ÓßÈÁ∂ ‘È ¿∞È∑≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ Íz‰≈ÒΔ ‘apple

’≈apple‚Ë≈apple’ 鱧 √apple’≈apple Á≈ ˆ∞Ò≈Ó Ï‰≈¿∞‰ Ú≈∫◊ ‘À «¬√ apple≈‘Δ∫

√apple’≈apple Â∂ «¬√ ÁΔ¡≈∫ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ ’≈apple‚Ë≈apple’ Á∂ ÏÀ∫’ ı≈«Â¡≈∫,

‘Øapple «Èμ‹Δ ¡√≈«√¡≈∫, «√‘ √ÏßËΔ «apple’≈apple‚ ¡≈«Á Úapple◊∂ Ú∂appleÚ∂

¡≈√≈ÈΔ È≈Ò ‘≈√Ò ’apple √’ÁΔ¡≈∫ ‘È «¬‘ ÚΔ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈

‘À «’ ¡≈Ë≈apple ÈßÏapple ÁΔ ’∞ÚappleÂØ∫ ‹≈«¬Á≈Á Áμω, «Èμ‹Δ ’≈◊˜≈Â

‘≈√Ò ’appleÈ, ÏÀ∫’≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Á±«‹¡≈∫ ÁΔ apple’Ó≈∫ ’„Ú≈¿∞‰ ¡Â∂

ı≈«Â¡≈∫ «Úμ⁄ ‘Øapple ‘∂apple≈Î∂appleΔ Ò¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘ÀÕ ¡≈Ë≈apple ȱß

«’√∂ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ «Èμ‹Â≈ ¿∞μÂ∂ “‘ÓÒ≈“ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À

«’¿∞∫«’ ’≈apple‚Ë≈apple’≈∫ ÁΔ «Èμ‹Â≈ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ’≈ȱßÈ

¡‹∂ Â’ ‘Ø∫Á «Úμ⁄ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈, «¬√ Ò¬Δ «¬‘ ıÁÙ∂ ¿∞ÌappleÈ∂

√∞Ì≈«Ú’ ‘Δ ‘È «’ «¬È∑≈∫ ÙÈ≈ıÂΔ ÈßÏapple≈∫ ÁΔ Á∞appleÚappleÂØ∫ ‘Ø √’ÁΔ

‘À «¬√ «ÏÈ≈¡ ¿∞μÂ∂ ‘Δ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ÍzØ◊apple≈Ó È±ß “ˆÀapple-

√ß«ÚË≈«È’“ Áμ√«Á¡≈∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Úμ⁄ ⁄∞‰ΩÂΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ «¬√ √ÏßËΔ Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ ͇ΔÙÈ≈∫ 鱧 √≈∫fiΔ

͇ΔÙÈ ÓßÈ ’∂ «¬È∑≈∫ Ï≈apple∂ √∞‰Ú≈¬Δ Ò¬Δ √μ ‹≈∫ ÈΩ∫ ‹μ‹≈∫ Á≈

√ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ ◊«·Â ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á≈ √ß’∂ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À

¡«‹‘≈ ’appleÈ≈ ˜apple±appleΔ ÚΔ ‘À «Èμ‹Â≈ ÁΔ «‘Î≈˜Â Ï‘∞ ¡«‘Ó

Ó≈ÓÒ≈ ‘À «¬√ È≈Ò √ÓfiΩÂ≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √apple’≈apple

鱧 ÚΔ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÒØ’ Ùß’≈Ú≈∫ 鱧 Á±apple ’appleÈ È±ß Í«‘Ò Á∂Ú∂

¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ Ï‘∞ ¡«‘Ó Á√Â≈Ú∂˜ ‘À, Íapple «¬√ÁΔ

Á∞apple¿∞ÍÔØ◊Â≈ ÁΔ ’Ø¬Δ ◊∞ß‹≈«¬Ù Ï≈’Δ È‘Δ∫ apple«‘‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔÕ

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ÁΔ ¡Ωapple ˘ Á∂‰

’Á∂

’Á∂ «¬√ ËappleÂΔ ”Â∂

¡«‹‘∂ Ó‘ªÍπappleÙ

‹ÈÓ ÒÀ∫Á∂ ‘È ‹Ø

¡≈Í‰Δ ËappleÂΔ Óª ”Â∂ ‘Ø apple‘∂

‹πÒÓª, ¡«Â¡≈⁄≈appleª, Í≈ͪ

¡Â∂ ¡«È¡ª Á∂ ÏØfi ˘ ‘Ò’≈

’appleÈ Ò¬Δ ¡≈͉≈ √π÷,

¡≈apple≈Ó, ¡Â∂ ȃÁ «Â¡≈◊’∂

¡Ω÷∂ ¡Â∂ ’ø«‚¡≈Ò∂ √øÿappleÙ Á≈

apple≈‘ ¸‰ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√ apple≈‘ Â∂

Âπapple«Á¡ª «Îapple ¿πÈ∑ª ˘ È≈

ÂÍÁΔ¡ª ÁπÍ«‘appleª √≈Û

√’ÁΔ¡ª ‘È È≈ √appleÁΔ ÁΔ¡ª

apple≈ª ·≈apple √’ÁΔ¡ª ‘È, È≈

fiæ÷Û Â∂ »Î≈È apple≈‘ appleØ’ √’Á∂

‘È ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¡Ω’Û appleª‘ª Á∂

«Âæ÷∂ ’ø‚∂ ’ÁÓ ÊøÓ∑ √’Á∂ ‘ÈÕ

¿π‘ Ï√ «ÁÈ apple≈ ¡≈͉∂ √¯apple «Úæ⁄ Ó◊È apple«‘øÁ∂

‘ÈÕ ¡«‹‘Δ ‘Δ «¬’ √÷ÙΔ¡Â È∂ Óª ÌΔÓ≈ Ï≈¬Δ

¡Â∂ «ÍÂ≈ √»Ï∂Á≈apple apple≈Ó ‹Δ Á∂ ÿapple AD ¡ÍÃÀÒ

AHIA ˘ ‹ÈÓ «Ò¡≈Õ ÓæË ÍÃÁ∂Ù Á∂ appleÂÈ≈«◊appleΔ

«‹Ò∑∂ «Úæ⁄ ÍÀ∫ÁΔ ÓØ‘» ¤≈¿π‰Δ «Úæ⁄ ÈΩ’appleΔ ’apple apple‘∂

«ÍÂ≈ √»Ï∂Á≈apple ˘ ’Δ ÍÂΔ √Δ «’ ¿π√Á≈ «¬‘ ⁄ΩÁ∑Úª

Ïæ⁄≈ Úæ‚≈ ‘Ø ’∂ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ apple»Í «Úæ⁄ ’appleØÛ≈

Áπ÷Δ¡≈appleΔ ¡æ÷ª Á≈ È»apple

ω∂◊≈, «¬’ ⁄≈ȉ ÓπÈ≈apple≈

ω∂◊≈Õ Í≈÷ø‚Δ Í≥‚ª È∂

«¬√ ÓΩ÷∂ Ìæ«Ú÷Ï≈‰Δ ’ΔÂΔ

«’ «¬‘ Ï≈Ò «’¿π∫«’ Ó≈Û∂ ◊ë‘¡ª Ú∂Ò∂ ÍÀÁ≈

‘Ø«¬¡≈ ˛ «¬√ Ò¬Δ «¬‘ Í«appleÚ≈apple Ò¬Δ ÓÈ‘»√

√≈Ï ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡ÙπÌ ‘؉ ’≈apple‰ ’πÒ ˘ ’Òø«’Â

’apple∂◊≈ ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple Ò¬Δ Úæ‚Δ¡ª Óπ√ΔϪ Á≈

’≈apple‰ ω∂◊≈Õ Íapple ÁπÈΔ¡ª È∂ Ú∂«÷¡ª «’ «¬‘Δ

“ÓÈ‘»√” Ïæ⁄≈ Úæ‚≈ ‘Ø ’∂ ’appleØÛ≈ ¿πÈ∑ª ÒØ’ª Á≈

√‘≈apple≈ Ï«‰¡≈ «‹øÈ∑ª Á≈ È≈ ’Ø¬Δ Ìæ«Ú÷ √Δ È≈

ÚappleÂÓ≈È, ¡ÂΔ Á∂ ´æ‡∂ Íπæ‡∂ «¬‘ ÒØ’ ÓÈπæ÷ ª

’Δ ‹≈ÈÚappleª ÂØ∫ ÚΔ ‘∂·ª apple∂∫◊ apple‘∂ ’ΔÛ∂ Ó’Ω«Û¡ª

ÁΔ ÍæËapple Â∂ ‹Δ¡ apple‘∂ √ÈÕ «¬‘Δ ¿π‘ ÒØ’ √È «‹øÈ∑ª

˘ «¬«Â‘≈√ «Úæ⁄ √Ó∂∫ ÁΔ ◊apple«ÁÙ È∂ ÓøÈ»Ú≈Á

appleª‘Δ ÓÈπæ÷ ˘ ÓÈπæ÷ È≈ÒØ∫ Í≈Û’∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ¡≈͉∂

‘Δ Á∂Ù «Úæ⁄, ¡≈͉∂ ‘Δ Ù«‘apple, «Í≥‚ ÁΔ¡ª

◊ÒΔ¡ª «Úæ⁄ ¿π√˘ ¡¤»Â ◊appleÁ≈È’∂ ◊Ò «Úæ⁄

appleÂΔ È≈◊«apple’ ’∞Ò̱ى ‹≈ËÚ È±ß

Ì≈ Í≈«’√Â≈È «Úμ⁄ Î≈∫√Δ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬∂

‹≈‰ ÁΔ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ì≈appleÂ-Í≈«’√Â≈È

√ßÏßË≈∫ «Úμ⁄ ÂÒıΔ ÚË‰Δ √∞Ì≈«Ú’ ‘À

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «¬‘ √ÏßË Ï‘∞ ’√ÀÒ∂ ⁄μÒ apple‘∂ √È; ‘∞‰

«¬È∑≈∫ «Úμ⁄ √∞Ë≈apple ÁΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ «¬μ’ Ú≈apple Â≈∫

ıÂÓ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Áapple¡√Ò, ÓΔ‚Δ¡≈ Â∂ √¯≈appleÂΔ

‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ ⁄apple⁄≈ √Δ «’ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫

È≈Ò ‹∞ÛΔ¡≈∫ «√¡≈√Δ Ó‹Ï±appleΔ¡≈∫ Â∂ apple∞fi∂«Ú¡≈∫ ÂØ∫

«Ú‘Ò∂ ‘؉ Ó◊appleØ∫ ‘∞‰ ¡◊Ò∂ Ó‘Δ«È¡≈∫ ÁΩapple≈È

È«appleßÁapple ÓØÁΔ, Í≈«’√Â≈È È≈Ò √ßÏßË≈∫ 鱧 ÒΔ‘ “Â∂

«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ’Ø¬Δ Í«‘Ò’ÁÓΔ ’appleÈ◊∂, Íapple

‹≈ËÚ Ú≈Ò∂ ÿ‡È≈’zÓ È∂ ¡«‹‘Δ ◊∞ß‹≈«¬Ù ‘Δ ıÂÓ

’apple «ÁμÂΔ ‘À ‹≈ËÚ, ‹Ø «’ √≈Ï’≈ ‹Ò √ÀÈ≈

¡«Ë’≈appleΔ ‘À, 鱧 Í≈«’√Â≈È È∂ Ó≈apple⁄ B@AF «Úμ⁄

√±Ï≈ ÏÒØ«⁄√Â≈È «Úμ⁄Ø∫ «◊z¯Â≈apple ’appleÈ Á≈ Á≈¡Ú≈

’ΔÂ≈ √Δ ¿∞√ ¿∞μÂ∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ ¿∞‘

Ì≈appleÂΔ ı∞¯Δ¡≈ ¬∂‹ß√Δ “apple≈¡” Á≈ ¬∂‹ß‡ ‘À Ì≈apple Á≈

‹Ú≈Ï √Δ «’ ’∞Ò̱ى ‹≈ËÚ È±ß ÏÒØ«⁄√Â≈È È≈Ò

Òμ◊Á∂ «¬apple≈ÈΔ ÷∂Âapple «Úμ⁄Ø∫ Í≈«’√Â≈ÈΔ ¬∂‹ß‡≈∫ È∂

¡◊Ú≈ ’ΔÂ≈ Ì≈appleÂΔ Á≈¡«Ú¡≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ ‹≈ËÚ,

Ì≈appleÂΔ ‹Ò √ÀÈ≈ «Úμ⁄Ø∫ √∂Ú≈Ó∞’ÂΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬apple≈ÈΔ

√apple‘μÁΔ ÷∂Âapple≈∫ «Úμ⁄ ‡apple≈∫√ÍØapple‡ Á≈ ’ßÓ’≈‹ ’appleÁ≈

√Δ ¡Â∂ “apple≈¡” È≈Ò ¿∞√Á≈ ’Ø¬Δ Ú‹Ø-Ú≈√Â≈ È‘Δ∫

√ΔÕ ‹≈ËÚ È±ß Î≈∫√Δ ‘؉ ÁΔ ıÏapple Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹

ÁΔ ÒØ’ √ßÍapple’ Ù≈÷≈ (¡≈¬Δ¡Àμ√ÍΔ¡≈apple) È∂ ÈÙapple

’ΔÂΔ «¬√ ¬∂‹ß√Δ ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ÍzÀ√ «appleÒΔ˜ ¡È∞√≈apple

Ϋ‘‹ø◊ «√øÿ

ÓØ : 98726-70278

’πæ‹∂ Â∂ Òæ’ È≈Ò fi≈Û»

ÏøÈ∑’∂ ÂπappleÈ Ò¬Δ

Әϻapple ’ΔÂ≈ ª ‹Ø

¿π√Á∂ ˚æ’‰ È≈Ò ¡Â∂

ÍÀapple ÁΔ ÍÀÛ È≈Ò «¬Ÿ

ËappleÂΔ È≈ «Ìæ‡Δ ‹≈Ú∂

«‹√Â∂ «’ ‹≈Â

‘ø’≈appleΔ¡ª Á≈ ÒøÏ∂ √Ó∂∫

ÂØ∫ apple≈‹ ⁄ÒÁ≈ ¡≈

«apple‘≈ √ΔÕ

«¬‘Ø «‹‘Δ √Ó≈«‹’

«ÚÚ√Ê≈ Á∂ «ıÒ≈Î

‚≈. ¡øÏ‚∂’apple È∂ ⁄؇Δ

ÁΔ «Ú«Á¡≈ ÍÃ≈ÍÂ,

Á∂Ù «ÚÁ∂Ù ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂ’, √Ó≈‹’,

¡≈apple«Ê’ Â∂ Ë≈apple«Ó’

‹≈‰’≈appleΔ «¬’æÂapple ’apple’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ √øÿappleÙ Á∂

‘apple ‘«Ê¡≈apple È≈Ò ÒÀ√ ’apple’∂, ˆÀapple-Ïapple≈ÏappleΔ Á∂

‡Ø¬∂-«‡æÏ∂ ÌappleÈ Ò¬Δ ÓÀÁ≈È «Úæ⁄ ’πæÁ ͬ∂ ¡Â∂

«¬‘Ȫ ‹≈ ‘ø’≈appleΔ¡ª ˘ ÍÀapple-ÍÀapple Â∂ Úø◊≈«apple¡ª

«‹È∑ª È∂ «¬√ ËappleÂΔ Â∂ ‹≈ÂÍ≈Â, ¿π⁄-ÈΔ⁄ Á≈

‹≈Ò «Ú¤≈’∂ «¬√ Á∂√ ÁΔ Ï‘π«◊‰ÂΔ ˘ ÓÈπæ÷Â≈

ÂØ∫ Ï‘π ‘∂·ÒΔ ÍæËapple Â∂ «‹¿»‰ Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ’ΔÂ≈

‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï «¬√

‹≈ÂΔ «ÚÚ√Ê≈ ¡Â∂ ¿»⁄-ÈΔ⁄

Ú≈Ò∂ √Ó≈‹ ˘ ıÂÓ ’apple’∂

√Ó≈ÈÂ≈, Ì≈¬Δ⁄≈Ò∂ Ò¬Δ

¿π‘Ȫ È∂ ¡≈Í‰Δ √≈appleΔ ‘Ô≈ÂΔ, √≈appleΔ «Ú«Á¡≈

¡Â∂ √≈appleΔ «Ò¡≈’ Ò∂÷∂ Ò≈ «ÁÂΔÕ √Ó≈‹ Á∂

ÁØ÷Δ¡ª È∂ ¿π‘Ȫ ˘ ’ÁÓ-’ÁÓ ”Â∂ ¡ÍÓ≈ÈÂ

’ΔÂ≈, Ó≈appleÈ ÁΔ¡ª ËÓ’Δ¡ª ‘Δ È‘ƒ «ÁæÂΔ¡ª

√◊Ø∫ ‹≈ÈÒ∂Ú≈ ‘ÓÒ∂ ‘ج∂ Íapple ¿π‘ ¡‚ØÒ ¡Â∂

«ÈËæÛ’ ‘Ø ’∂ ¡≈͉∂ «ÈÙ≈È∂ ÚæÒ Ò◊≈Â≈apple ÚËÁ∂

apple‘∂ ¡Â∂ ‹Ø ’πæfi ¿π‘ ’apple ◊¬∂ ¿π‘ «¬È’Ò≈Ï ÂØ∫

ÿæ‡ È‘ƒ √ΔÕ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÚæÒØ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ’øÓ ˘

√Ó∂∫ ÁΔ¡ª √apple’≈appleª ¡Â∂ «ÚappleØËΔ Ù’ÂΔ¡ª È∂ «¬√

Âapple∑ª ÍÃ⁄≈«apple¡≈ «’ ¿π‘Ȫ ÁΔ √÷ÙΔ¡Â ˘ Í«‘Òª

ª Í»appleÈ apple»Í «Ú⁄ ¿πÌappleÈ ‘Δ È≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈ √◊Ø∫

¿π‘Ȫ ÚæÒØ∫ ’ΔÂ∂ √øÿappleÙ ¡Â∂ ÍÃ≈ÍÂΔ¡ª ˘ ‘Øapple

Á«Ò ¡≈◊»¡ª Á∂ ÷≈Â∂ «Úæ⁄ Í≈¿π∫ÁΔ¡ª apple‘Δ¡ª,

«Îapple ‹ÁØ∫ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂ ’øÓ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

‹≈ËÚ È±ß ¯≈∫√Δ ÁΔ √˜≈ ¯Ω‹Δ ¡Á≈ÒÂ- ÎΔÒ‚

‹ÈappleÒ ’Øapple‡ Ó≈appleÙÒ (¡Àμ¯‹Δ√Δ¡ÀμÓ) È∂ √∞‰≈¬Δ ÍzÀ√

«appleÒΔ˜ «Úμ⁄ «¬‘ ÚΔ È‘Δ∫ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’ ¯Ω‹Δ

Ó∞’μÁÓ≈ «’μÊ∂ ⁄μ«Ò¡≈ Ó∞’μÁÓ∂ ÁΩapple≈È ¿∞√ ¿∞μÍapple

ÏÒØ«⁄√Â≈È «Úμ⁄ ‹≈√±√Δ ’appleÈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ

«‘μÂ≈∫ 鱧 √≈ÏØÂ≈‹ ’appleÈ Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ◊¬∂

Í≈«’√Â≈ÈΔ ¡≈appleÓΔ ¡À’‡ (ÍΔ¬∂¬∂) Á∂ «‘ ⁄μÒ∂

Ó∞’μÁÓ∂ «Úμ⁄ ¿∞√ 鱧 √˜≈-¬∂-ÓΩ √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ

«‹√ÁΔ Í∞Ù‡Δ ÊÒ √ÀÈ≈ Ó∞÷Δ ‹ÈappleÒ ’Óapple ‹≈Ú∂Á

Ï≈‹Ú≈ È∂ ¯Ω‹Δ ’≈ȱßÈ≈∫ ¡È∞√≈apple ’apple «ÁμÂΔ ‘À

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹ È∂ ’∞fi √Ó≈∫

Í«‘Ò≈∫ «¬μ’ ÚΔ‚Δ˙ ’«ÒμÍ «appleÒΔ˜ ’ΔÂΔ √Δ «‹√

«Úμ⁄ ‹≈ËÚ ¡≈͉∂ “‹∞appleÓ” ’ϱÒÁ≈ Áapple√≈«¬¡≈

«◊¡≈ √Δ Ì≈apple È∂ Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ ‹≈ËÚ Â’ apple√≈¬Δ ÁΔ Óß◊ AC Ú≈apple

’ΔÂΔ, Íapple ‘apple Ú≈apple Í≈«’√Â≈ÈΔ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂

«¬‘ appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ «¬√ √ÏßËΔ Ì≈appleÂΔ appleØ√ ÍμÂapple≈∫

鱧 ÚΔ Í≈«’√Â≈È Ò◊≈Â≈apple Șapple¡ßÁ≈˜ ’appleÁ≈ ¡≈

«apple‘≈ √Δ ‘∞‰ Í≈«’√Â≈ÈΔ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ ÷Ú≈‹≈

¡≈«√¯ È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È È∂ ‹Ø ÚΔ

’ΔÂ≈, ¡≈Í‰Δ¡≈∫ √ß«ÚË≈È’ Ë≈apple≈Ú≈∫ ¡È∞√≈apple

’ΔÂ≈ ¡Â∂ ‹≈ËÚ È±ß ‹Ø √˜≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À, ¿∞‘

“Í≈«’√Â≈ÈΔ Ì±ÓΔ ”Â∂ Á«‘Ù ÎÀÒ≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫

Ò¬Δ «⁄Â≈ÚÈΔ Ú≈∫◊ ‘À “ ¡«‹‘∂ «Ï¡≈È ÏˇÁΔ ”Â∂

Â∂Ò Í≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬‘Ø ’ßÓ «¬√È∂

’ΔÂ≈ ‘À Õ ‹≈√±√Δ Á∂ ÁØÙ≈∫ ‘∂· ÎÛ∂ ÒØ’≈∫ È≈Ò √Ò±’

«’√ Âapple∑≈∫ Á≈ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «¬√ √ÏßËΔ

‘μʪ «Úμ⁄ «’Â≈Ϫ ÁΔ

‹◊∑≈ ÓØÏ≈¬ΔÒ «’¿∞∫ ?

«’Â≈Ï≈∫ «˜ßÁ◊Δ Á≈ ¡«‘Ó «‘μ√≈ ‘∞ßÁΔ¡≈∫

‘È, ‹Ø ¡ÈÓ∞μÒ≈ «◊¡≈È Á∂‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

ÈÀ«Â’ ’Áapple≈∫-’ΔÓÂ≈∫ Â∂ «˜ßÁ◊Δ «‹¿∞‰ Á≈

√ÒΔ’≈ ÚΔ «√÷≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È «‹‘Û≈

«Ú¡’ÂΔ ¡≈Í‰Δ «˜ßÁ◊Δ «Úμ⁄ «’Â≈Ï≈∫ ȱß

¡«‘ÓΔ¡Â «ÁßÁ≈ ‘À, ¿∞‘ «Ú¡’ÂΔ ’Á∂

‘Ω√Ò≈ È‘Δ∫ ¤μ‚Á≈, «’¿∞∫«’ «’Â≈Ï≈∫ Á≈

«◊¡≈È ‘Δ Ó∞Ù«’Ò≈∫ È≈Ò ÒÛ‰≈, Á∞μ÷ «Úμ⁄

‘μ√‰≈ Â∂ ‘≈apple ÂØ∫ «√μ÷‰≈ «√÷≈¿∞∫Á≈ ‘À «¬È∑≈∫

ı±ÏΔ¡≈∫ ’apple’∂ «’Â≈Ï≈∫ 鱧 «◊¡≈È Á≈ ı˜≈È≈

¡≈÷Á∂ ‘È Íapple ¡‹Ø’Δ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ

«’Â≈Ï≈∫ ÂØ∫ Á±apple ‘∞ßÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ Í«‘Ò≈∫ √Ó∂∫

«Úμ⁄ ‹∂’apple ’Ø¬Δ «Ú«Á¡≈appleÊΔ «Ú‘Ò≈ ÏÀ·≈

‘∞ßÁ≈ ‹≈∫ Ïμ√ ¡Â∂ apple∂Ò «Úμ⁄ √¯apple ’appleÁ≈ ‘∞ßÁ≈

Â≈∫ ¿∞√ Á∂ ‘μÊ «Úμ⁄ «’Â≈Ï «Á√ÁΔ √Δ Íapple

¡μ‹-’μÒ∑ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∂ ‘μÊ≈∫ «Úμ⁄

ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ «Á÷≈¬Δ «ÁßÁ≈ ‘À ÓØÏ≈¬ΔÒ apple≈‘Δ∫

Ì≈Ú∂∫ ¡√Δ Á∂Ù-Á∞ÈΔ¡≈∫ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ

‘≈√Ò ’apple √’Á∂ ‘≈∫ Íapple «˜¡≈Á≈Âapple

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ÙØ√Ò

ÓΔ‚Δ¡≈, ◊∂Ó ÷∂‚‰ ‹≈∫ «ÎÒÓ≈∫ Â∂ ◊ΔÂ-

√ß◊ΔÂ Ò¬Δ ’appleÁ∂ ‘È «¬μÊØ∫ Âμ’ «’

’≈Ò‹≈∫-√’±Ò≈∫ «Úμ⁄ ’Ò≈√≈∫ Ò≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ÚΔ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ È˜apple ÓØÏ≈¬ΔÒ ÚμÒ ‘∞ßÁΔ

‘À «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Ò≈«¬Ïz∂appleΔ¡≈∫

«Úμ⁄ ÏÀ·‰ Ú≈Ò≈ √Ó≈∫ ◊∂ÛΔ¡≈∫ Ò≈¿∞‰ «Úμ⁄

◊Ú≈¿∞∫Á∂ ‘È «¬√ ’≈appleÈ √’±Ò≈∫ Â∂ ’≈Ò‹≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ò≈«¬Ïz∂appleΔ¡≈∫ «Úμ⁄ appleΩ‰’ È‘Δ∫ «Á√ÁΔ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ‹ΔÚÈ «√μ÷‰ Á≈ √Ó≈∫ ‘∞ßÁ≈ ‘À

«¬√ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ¡√Δ Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple Á≈ «◊¡≈È

‘≈√Ò ’apple √’Á∂ ‘≈∫ ¡Â∂ ¡«‹‘≈ «◊¡≈È

√≈鱧 «’Â≈Ï≈∫ ÂØ∫ ‘Δ Íz≈Í ‘Ø √’Á≈ ‘À «¬√

Ò¬Δ «◊¡≈È Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ «’Â≈Ï≈∫ ÍÛ∑ÈΔ¡≈∫

ÍÀ‰◊Δ¡≈∫ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ ¡Â∂ Ó≈«Í¡≈∫ 鱧 ÚΔ

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «’Â≈Ï≈∫ È≈Ò ‹ØÛ‰ Ò¬Δ ¿∞Íapple≈Ò∂

’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ

√«ÚßÁapple «√ßÿ

√ßÍapple’: HGBI@-DCEGA

Ì≈appleÂΔ “‹≈√±√” 鱧 ÓΩ ÁΔ √˜≈

¡≈ÒÓΔ ÍμËapple “Â∂ ’¬Δ √ßËΔ¡≈∫ Ú‹±Á «Úμ⁄ ‘È

AHII Â∂ AI@G ÁΔ¡≈∫ ‘∂◊ appleÀ◊±Ò∂ÙÈ≈∫ Ó∞Â≈«Ï’

«’√∂ ÚΔ ‹≈√±√ 鱧 «ÏÈ≈∫ Ó∞’μÁÓ∂ ÂØ∫ √˜≈ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ

‹≈ √’ÁΔ ¡Â∂, ‹∂ ¿∞‘ Á∞ÙÓ‰ Á∂Ù ÁΔ ¯Ω‹ Á≈ ÓÀ∫Ïapple

‘À Â≈∫ ¿∞√ È≈Ò “‹ß◊Δ ’ÀÁΔ” Úapple◊≈ √Ò±’ ’ΔÂ≈

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À AIDI ÁΔ ‹È∂Ú≈ ’ÈÚÀÈÙÈ ÁΔ

Ë≈apple≈ E Ó∞Â≈«Ï’ ’≈ϱ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‹≈√±√ È≈Ò Ó≈ÈÚΔ

«ÚÚ‘≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ Ó∞’μÁÓ∂ ÁΔ

√±apple «Úμ⁄ ¿∞√ 鱧 ¿∞‘ √≈apple∂ ’≈ȱßÈΔ ‘μ’ «ÓÒ‰∂

⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È «‹√Á≈ ¿∞‘ ‘μ’Á≈apple ‘À ““ ’∞Ò̱ى

‹≈ËÚ ¿∞μÂ∂ «’√ ¯Ω‹Δ ¡Á≈Ò «Úμ⁄ Ó∞’μÁÓ≈

⁄μ«Ò¡≈ ¡Â∂ ’Δ ¿∞√ È±ß Ú’ΔÒ ÁΔ¡≈∫ √∂Ú≈Ú≈∫

ÍzÁ≈È ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫, «¬È∑≈∫ √Ú≈Ò≈∫ Á∂ ‹Ú≈Ï

¡‹∂ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ «ÓÒ‰∂ Ï≈’Δ ‘È Ì≈appleÂ

√apple’≈apple È∂ ‹≈ËÚ È≈Ò ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √Ò±’ Â∂ ¿∞√ ȱß

√˜≈-¬∂-ÓΩ √∞‰≈¬∂ ‹≈‰ “Â∂ «Âμ÷≈ appleØ√ Íz◊‡≈«¬¡≈

‘À ¡Â∂ ¿∞√ ¿∞μÍapple ⁄Ò≈¬∂ Ó∞’μÁÓ∂ È±ß Ó«‘˜ È≈‡’

Áμ«√¡≈ ‘À ¡«‹‘≈ ÍzÂΔ’appleÓ ¡≈Í‰Δ Ê≈∫ ‹≈«¬˜ ‘À,

Íapple «¬μ’ ◊μÒ √≈¯ ‘À «’ ‹≈ËÚ È±ß Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ

¿∞√ «’√Ó Á∂ ÔÂÈ Á∂÷‰ È±ß È‘Δ∫ «ÓÒ∂ «‹‘Û∂ «¬μ’

‘Øapple ’«Ê “‹≈√±√” √appleÏ‹Δ «√ßÿ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ √È √appleÏ‹Δ ÚΔ AF √≈Ò≈∫ Â’ ’≈Ò

’Ø·ÛΔ «Úμ⁄ «apple‘≈ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞√ÁΔ «apple‘≈¬Δ È∂Û∂ √Δ

Â≈∫ ¿∞√ 鱧 «¬√∂ ’Ø·ÛΔ «Úμ⁄ ’∞fi ‘Øapple “’ÀÁΔ¡ª” È∂

ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ ¿∞Â≈apple «ÁμÂ≈ ‹≈ËÚ È±ß √appleÏ‹ΔÂ

Úapple◊Δ ‘Ø‰Δ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘ΔÒ∂ ‘∞‰ ÂØ∫ ‘Δ Ù∞apple± ‘Ø

‹≈‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ (ËøÈÚ≈Á √«‘ Í.«‡z ÂØ∫)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/04/2017

5

‘«apple √Ø ‘Δapple≈ ¤≈«‚ ’À ’apple«‘ ¡≈È ’Δ ¡≈√® Â∂ Èapple ÁØ‹’ ‹≈«‘◊∂ √«Â Ì≈÷À apple«ÚÁ≈√®

Shri Guru Ravidass

CULTURAL ASSOCIATION (BIRMINGHAM) UK

Time Table of events leading to Elections

Membership opens MONDAY 27th March 2017

Presidential Nomination forms collect SUNDAY 30th April between 12-2pm

Membership closes SATURDAY 6th May 2017 at 4pm

Presidential Nominations forms return SUNDAY 7th May between 12-2pm

General Body Meeting (AGM) SUNDAY 7th May 2017 at 3pm

Elections SUNDAY 21st May 2017 between 9am-4pm

Charge Hand over SUNDAY 21st May 2017

MEMBERSHIP CRITERIA

DECLARATIONS

◊πapple» «Í¡≈appleΔ √≈Ë √ø◊ ‹Δ

‹À ◊πapple»Á∂Ú ‹Δ

¡≈Í ‹Δ ˘ ¡≈Áapple √«‘ √»«⁄ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ √ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄appleÒ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ

ÏëÓøÿÓ ÁΔ ⁄؉ «¬ÒÀ’ÙÈ ÏØapple‚ ÁπÚ≈apple≈ ’appleÚ≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ˛, «‹√ Á≈ Í»apple≈ Ú∂appleÚ≈ Á∂ apple‘∂ ‘ªÕ

¡≈Í √Ì ˘ Ï∂ÈÂΔ ˛ «’ «¬ÒÀ’ÙÈ ”⁄ «‘æ√≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ÓÀ∫Ïapple «ÙÍ Ï‰≈˙ ¡Â∂

«¬ÒÀ’ÙÈ ”⁄ √«‘ÔØ◊ «Á˙ ‹ΔÕ ¡≈Í ‹Δ Á∂ ¡«Â ËøÈÚ≈ÁΔ ‘ØÚª◊∂Õ

Guru Piari Sadh Sangat Ji

Jai Gurdev

We are delighted to bring to your attention that dates for a General Body Meeting of

members (AGM) and Elections for Management of Shri Guru Ravidass Cultural

Association Birmingham have been set. These events and dates were agreed between current

chair of office bearers and the Custodian Trustees, and independently witnessed.

To facilitate the events it was agreed that ALL registered membership would be validated

and renewed. Members who were previously suspended or expelled were to be reinstated and

allowed to participate in all Bhawan activities. The Election Board, set up by the Custodian

Trustees has been tasked with renewing and validating the membership registers, organising

the General Body Meeting and Elections. The Association constitution allows only registered

members to participate in the official meetings of the Bhawan.

The Elections will be by ballot (1-person-1 vote) and Birmingham City Council -

Electoral Services will conduct the Elections, count the votes and announce the winner on

the day.

It is very important that you renew your membership, within in the time table set out

below, by visiting the Election Board offices in the Bhawan on the ground floor next to hall

No 2. The renewal process has been streamlined and made very simplistic.

Opening times for the Election Board offices

for issuing of membership cards

Monday

Wednesday

Friday

Sunday

between 6-8pm

between 6-8pm

between 6-8pm

between 11am-4pm

EXTRA OPENING DAY

SATURDAY 6th May 2017 10am-4pm

The membership of the General Body will be open to all persons who are or have been Citizens of the Republic of India being over the age of Eighteen years and are

AD-DHARMI Indians by birth or origin.

(i) I solemnly declare and confirm that I shall strictly follow the Teachings and Philosophy of Shri Guru Ravidass Ii. I confirm that I have received a copy of the 1971

Constitution of Shri Guru Ravidass Cultural Association Birmingham and abide by all rules and conditions for membership as set out in the 1971 Constitution.

(ii) I confirm that I am not and shall not become a member of any Institution with I deals con?icting with or competing with those with this Institution.

(iii) I give permission for my details to be held on a database at the Association and understand that none of my information will be disclosed to a third party and will only

be used by the Association for internal administrative purposes.

(iv) I declare that all of the above information is correct and complete to the best of my knowledge. I also understand that any false or incorrect information provided by me

will make this application void; the membership will be refused or withdrawn.

(v) I hereby apply for membership, enclosed herewith the subscription. Membership will be valid for 5 years from the date of issue. Membership subscription fee: £5.00

(vi) I have indefinite stay in the UK and am a resident of Birmingham and Sandwell or a area with the B postcode.

(vii) Management have the right to refuse membership.

Shri Guru Ravidass Bhawan : I Union Row, Handsworth, Birmingham B21 9EN (UK)

Election Board Custodian Trustees Tel : 0121 554 8761, 0121 523 9593


6 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ÿμ‡ «Ú¡≈‹ ”Â∂ ’apple˜∂ Á∂‰ ÏÀ∫’≈∫: ’À͇È

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 apple∞˜◊≈apple Á∂

ÓΩ’∂ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ

¡À⁄‚Δ¡ÀÎ√Δ ÏÀ∫’ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò

«Ú⁄≈apple Ú‡≈∫Áapple≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈∫

ÈΩ‹Ú≈È ¿∞μÁÓΔ¡≈∫ 鱧 ÿμ‡ Áapple≈∫ Ú≈Ò∂

’apple˜∂ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ ÏÀ∫’ ȱß

¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «¬‘ Ó∞μÁ≈ ¿∞√ Ú∂Ò∂

«Ú⁄≈«apple¡≈ «◊¡≈ ‹ÁØ∫ ¡À⁄‚Δ¡ÀÎ√Δ ÏÀ∫’

Á∂ Ïapple≈∫⁄ Ó∞÷Δ ◊Ø«ÏßÁ Í≈∫‚∂ ¡μ‹ Íß‹≈Ï

ÌÚÈ «Úμ⁄ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È±ß «ÓÒ∂Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ÿμ‡

«Ú¡≈‹ Áapple Ú≈Ò∂ ’apple˜∂ Á∂ ’∂ √apple’≈apple

ÁΔ¡≈∫ ÈΩ‹Ú≈È È±ß apple∞˜◊≈apple Ó∞‘μ¬Δ¡≈

’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫ Ò¬Δ ‘Ó≈«¬Â

’appleÈ Â≈∫ ‹Ø «¬È∑≈∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 √ÚÀapple∞˜◊≈apple

Á∂ ÔØ◊ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ √zΔ Í≈∫‚∂

È∂ «’√≈È≈∫ Ò¬Δ ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ ÍzØ◊apple≈Ó≈∫

Í≈«’√Â≈È ”⁄ È‘Δ∫

«appleÒΔ˜ ‘ØÚ∂◊Δ ¡≈«Óapple

÷≈È ÁΔ “Áß◊Ò”

Ú≈√Â∂ √apple’≈apple Á∂ √«‘ÔØ◊ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ÏÀ∫’ È∂ ÒØ’≈∫ Ú≈√Â∂ appleؘΔapple؇Δ

Ò¬Δ ·Ø√ Í«‘Ò’ÁÓΔ¡≈∫ Ú‹Ø∫ «¬’

Әϱ ÚÍ≈apple’ Ó≈‚Ò «Ò¡≈∫Á≈ ‘À ‹Ø «’

Ì≈apple Á∂ Úμ÷ Úμ÷ «‘μ«√¡≈∫ «Úμ⁄ ‘˜≈apple≈∫

ÒØ’≈∫ ÷≈√ ’apple’∂ «Á‘≈ÂΔ Ó«‘Ò≈Ú≈∫ Á∂

√Ù’ÂΔ’appleÈ Ò¬Δ ÓÁÁ ’apple «apple‘≈ ‘À

«¬È∑≈∫ Í«‘Ò’ÁÓΔ¡≈∫ apple≈‘Δ∫ ÏÀ∫’ ÒØ’≈∫ Á∂

¿∞È∑≈∫ «‘μ«√¡≈∫ «Úμ⁄ ‹≈‰ ÁΔ «¬μ¤≈ appleμ÷Á≈

‘À «‹È∑≈∫ ’ØÒ ¡‹∂ Âμ’ ÏÀ∫’ ÁΔ¡≈∫ √‘±ÒÂ≈∫

È‘Δ∫ ‘È ‹≈∫ Ï‘∞ ÿμ‡ ‘È Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂

¡À⁄‚Δ¡ÀÎ√Δ ÏÀ∫’ 鱧 Ï∂apple∞˜◊≈apple ÈΩ‹Ú≈È≈∫

鱧 ‚apple≈¬Δ«Úß◊, «‡¿±ÏÚÀμÒ Ó’À«È’,

«¬ÒÀ’‡zΔÙÈ, ÍÒßÏapple ¡≈«Á Á≈ ‹appleÏ≈

Á∂‰ Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù «√÷Ò≈¬Δ ÍzØ◊apple≈Ó

⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈«÷¡≈Õ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ Á∂ Ó∞μ÷ ÍzÓ∞μ÷ √’μÂapple √∞apple∂Ù ’∞Ó≈apple,

Ó∞μ÷ √’μÂapple ’appleÈ ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ, Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ Á∂ ÍzÓ∞μ÷ √’μÂapple Â∂‹ÚΔapple «√ßÿ ¡Â∂

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ «ÚÙ∂Ù ÍzÓ∞μ÷ √’μÂapple

◊∞apple’Δapple «’zÍ≈Ò «√ßÿ ‘≈˜apple √ÈÕ

◊¿± appleμ«÷¡’≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ √ıÂ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ “⁄

◊¿± appleμ«÷¡’≈∫ Á∂ È≈∫¡ “Â∂ ω∂

√ß◊·È≈∫ “Â∂ appleØ’ Ò◊≈¿∞‰ ÁΔ

Óß◊ 鱧 ÒÀ ’∂ Í≈¬Δ «¬’ ͇ΔÙÈ

“Â∂ ‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ Â∂

‹√«‡√ ¬∂.¡ÀÓ. ÷≈È«ÚÒ’apple ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂ «¬’ ÏÀ∫⁄ È∂

’∂∫Áapple √apple’≈apple Â∂ F √±«Ï¡≈∫

◊∞‹apple≈Â, apple≈‹√Ê≈È, fi≈apple÷ß‚,

Ó‘≈apple≈Ù‡apple, ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ¡Â∂

’appleÈ≈‡’ 鱧 ÈØ«‡√ ‹≈appleΔ ’apple ’∂

«ÂßÈ ‘Ϋ¡≈∫ “⁄ ‹Ú≈Ï ÂÒÏ

’ΔÂ≈ ‘À Õ «¬√ √ÏßËΔ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

¡◊ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ C Ó¬Δ È±ß

‘ØÚ∂◊Δ Õ Áapple¡√Ò Í‡ΔÙÈ’appleÂ≈

«‘√ΔÈ Í±È≈Ú≈Ò≈ È∂ apple≈‹√Ê≈È

Á∂ ¡ÒÚapple «¬Ò≈’∂ ÁΔ ÿ‡È≈

(«‹√ “⁄ ◊¿± appleμ«÷¡’ Á∂ È≈∫¡

“Â∂ «¬’ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ‘μ«Â¡≈

’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ) Á≈ ‘Ú≈Ò≈

«Áß«Á¡≈∫ ◊¿± appleμ«÷¡’≈∫ Á∂ È≈∫¡

“Â∂ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ¡Â∂

Á«ÒÂ≈∫ «÷Ò≈Î ‘Ø apple‘Δ «‘ß√≈ ȱß

appleØ’‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ

Óß◊ ’ΔÂΔ «’ «‘ß√≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂

√ß◊·È≈∫ “Â∂ «√ÓΔ Úapple◊∂

√ß◊·È≈∫ Ú≈∫◊ appleØ’ Ò◊≈¬Δ ‹≈Ú∂

Õ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ «Í¤ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ

ÁΩapple≈È ¡Á≈Ò È∂ «¬È∑≈∫ √μÂ≈∫

’ØÒØ∫ (’∂∫Áapple √apple’≈apple Â∂ F

√±«Ï¡≈∫) ‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈ √Δ Íapple

«’√∂ È∂ ÚΔ ‹Ú≈Ï Á≈ıÒ È‘Δ∫

’appleÚ≈«¬¡≈, «‹√ Á∂ ⁄Ò«Á¡≈∫

Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 «¬È∑≈∫ 鱧 ÈØ«‡√

‹≈appleΔ ’apple ’∂ «ÂßÈ ‘Ϋ¡≈∫

¡ßÁapple ‹Ú≈Ï ÂÒÏ ’ΔÂ≈ ‘À Õ

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ͇ΔÙÈ “⁄

¡ÒÚapple ÁΔ ÿ‡È≈ “Â∂ apple≈‹√Ê≈È

√apple’≈apple Á∂ Úμ‚∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ȱß

‘ÒÎÈ≈Ó∂ «Ú⁄ «appleÍØapple‡ Á∂‰ Á≈

¡≈Á∂Ù Á∂‰ ÁΔ ÚΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ

‘À Íapple ¡‹∂ Âμ’ ¡Á≈Ò È∂ «¬√

“Â∂ ’Ø¬Δ «‡μÍ‰Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ Õ

͇ΔÙÈ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

Á∂Ù Á∂ ’∞fi √±«Ï¡≈∫ “⁄ ◊¿±

apple«÷¡’ √ß◊·È≈∫ 鱧 √apple’≈appleΔ

Ó≈ÈÂ≈ «ÓÒΔ ‘Ø¬Δ ‘À, «‹√ ’≈appleÈ

«¬È∑≈∫ Á∂ ‘≈√Ò∂ Ï∞ÒßÁ ‘È, «¬È∑≈

√ß◊·È≈∫ ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ appleμÁ ’appleÈ

ÁΔ ÚΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ

‘∞‰ Ϙ≈apple ”⁄ ¡≈¿∞‰◊∂ B@@ apple∞ͬ∂ Á∂ È؇

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÚμÒØ∫ B@@ apple∞ͬ∂ Á∂ È؇ Ï≈˜≈apple “⁄ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ

‘À √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple B@@ apple∞ͬ∂ Á∂ «¬È∑≈∫ È؇≈∫ “⁄ ÷≈√ «ÚÙ∂ÙÂ≈Ú≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫ Â≈∫ «’ «¬√

Âapple≈∫ Á≈ È’ÒΔ È؇ «Â¡≈apple È≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ¡≈apple. ÏΔ. ¡≈¬Δ. È∂

È؇ ¤≈͉ ÁΔ ÓȘ±appleΔ ÚΔ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À «‹È∑≈∫ “⁄ √∞appleμ«÷¡≈ «ÚÙ∂ÙÂ≈Ú≈∫ ÚμÒ ÚμË «Ë¡≈È

appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ¡≈apple. ÏΔ. ¡≈¬Δ. ÚμÒØ∫ Ì≈appleÂΔ Ï≈˜≈apple “⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple

B@@ apple∞ͬ∂ Á≈ È؇ «Ò¡≈∫Á≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!

Ó∞ßϬΔÕ Í≈«’√Â≈È È∂ ¡≈«Óapple ÷≈È

ÁΔ «ÎÒÓ “Áß◊Ò“ 鱧 ¡≈͉∂ Á∂Ù “⁄

«appleÒΔ˜ ’appleÈ ÂØ∫ ÓÈ∑≈ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ

‘∞‰ «¬‘ «ÎÒÓ Í≈«’√Â≈È Á∂

«√È∂Ó≈ ÿapple≈∫ “⁄ È‘Δ∫ Á∂÷Δ ‹≈

√’∂◊Δ Õ ¡√Ò “⁄ Í≈«’√Â≈È Á∂

√À∫√apple ÏØapple‚ È∂ “Áß◊Ò“ Á∂ ÍzØ«‚¿±√apple

Á∂ √≈‘Ó‰∂ «¬‘ Ùapple appleμ÷Δ √Δ «’

«ÎÒÓ “⁄ Ì≈apple Á∂ apple≈Ù‡apple◊≈È ¡Â∂

«Âappleß◊∂ È≈Ò ‹∞Û∂ ÁØ «Ó߇ Á∂ √ΔÈ È±ß

‘‡≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ‘Δ ¿∞‘ «¬√

«ÎÒÓ È±ß Í≈«’√Â≈È “⁄ «appleÒΔ˜

‘؉ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰◊∂ Õ

Í≈«’√Â≈È √À∫√apple ÏØapple‚ ÁΔ «¬√

¡ÍΔÒ È±ß ¡≈«Óapple ÷≈È È∂ ·∞’apple≈

«ÁμÂ≈ ‘À Õ «ÎÒÓ «ÈappleÓ≈Â≈ Á∂

Ó∞Â≈«Ï’ ¡≈«Óapple 鱧 Òμ◊ «apple‘≈ ‘À «’

Í≈«’ √À∫√apple ÏØapple‚ ÁΔ «¬‘ Óß◊ ◊Àapple-

Ú≈˜Ï ‘À Õ «¬√ «ÎÒÓ È±ß ‹≈∫ Â≈∫

¿∞√∂ Âapple∑≈∫ «appleÒΔ˜ ’appleÁ∂ ‹≈∫ È‘Δ∫ Õ

«¬√∂ Âapple∑≈∫ Í≈«’ √À∫√apple ÏØapple‚ Á∂ ÍzÓ∞μ÷

¡ÀÓ. ‘√È È∂ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «¬‘

ÏØapple‚ ÁΔ «¬’Ó apple≈«¬ È‘Δ∫ √Δ Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/04/2017

7

ohenjodaro is a pre-historic

M

name and dates a long time

prior to Aryan arrival in

India. Through Bollywood

film Mohenjodaro, a lot of attention

has been drawn to it and has given

opportunity to so called Untouchables

to put their views across. They were

once rulers in India but through caste

system have been degraded to mere

nothing. Who are these Untouchables

and why have the Aryans preyed upon

them since their arrival in India?

The Aryans have very intentionally

destroyed history of Sapt-Sindu Ghatti

now known as the Indus Valley

Civilisation. They did this to establish

their supremacy in India. The fact

remains, when the Aryans were just

mere nomads, the inhabitants belonged

to a very advanced and sophisticated

nation. They discarded all the proofs in

order to portray them as the

Untouchables. The Aryans around

1600BC came into India through

Hindu Kush and entered into Sapt-

Sindhu Ghatti. A highly respected

Valmikian researcher Pandit Bakshi

Ram Ji, about same time when Sir

Mortimer Wheeler discovered

Mohenjodaro and Harappa, brought to

World's attention that Mohenjodaro

and Harappa were part of Sapt-Sindu

Ghatti.

This area in ancient times was ruled

by Bhagwan Valmiki Ji's ancestors.

MOHENJODARO

They were known as the Naag Vanshis

and their kingdom extended from

Afghanistan to Nagpur. They granted

permission to the Aryans to stay in

Sapt-sindhu Ghatti. Influx in thousands

followed and gradually dispersed

into other parts of India.

Some list Aryan arrival as Aryan

Invasion. We must remember that

Aryans were nomads who travelled

around in small groups and were not

warriors. They entered India on

grounds to better their livelihood.

Even today it is happening all over the

world. All the kings were from native

breed but amongst them friction was

present. The Aryans took advantage

and introduced religion to cause divisions.

The kings, those accepted the

religion were hailed as the Devtas

meaning the Gods and the ones who

opposed them were classed as the

Rakshish meaning the demons. These

at later stage were labelled as the

Untouchables. The ritual of Sati where

a widow had to sacrifice herself to fire

was put forward to stop the Aryan

women mingling with the inhabitants.

The Untouchables are true inhabitants

of India. During Independence

negotiations with the British

Government Mahatma Gandhi Ji was

very close to the Valmiki community.

Although there were other temples and

low caste communities present in Delhi

but Mahatma Gandhi Ji was very closely

associated with Valmiki community

and Valmiki Mandir. He even performed

Untouchable duties to show his

solidarity and this annoyed many higher

caste representatives and resulted in

his assassination.

About the period of 2800 BC that is

1200 years prior to Aryan arrival, in

Sapt-Sindhu they had their own language

and the cities of Mohenjodaro

and Harappa were flourishing. They

had planned streets, two storey brick

houses, baths and advanced drainage

system. Some people claim that nudity

was the scene of that era. Not many

agree to this because through nudity,

the inhabitants were put across as

uncivilised, barbaric and unhygienic

people. Misleading statements were

invented to hide the truth and it does

raise awareness that whether a lot of

destruction in Sapt-Sindhu Ghatti was

done by the Aryans to hide the facts.

If Pandit Bakshi Ram Ji and Sir

Mortimer wheeler would have failed to

find the hidden truth through historical

research and archaeology then the

inhabitants would have never had any

opportunity to progress. Pandit Bakshi

Ram Ji and Sir Mortimer Wheeler's

findings plus Indian Constitution drafted

by Dr. Bhim Rao Ambedkar are the

wheels to Aadhi -vaasi progress.

Sardar Praksh Singh Badal Ji has

built a breath-taking Bhagwan Valmiki

Mandir in Amritsar. Right honourable

Narinder Modi Ji has paid a visit to

Bhagwan Valmiki Mandir in Delhi and

this Mandir has history attached to

Mahatma Gandhi Ji. It would be highly

appreciated if Mr. Modi would give

consideration towards rebuilding of

this Mandir as it has place in our

Independence history. Here, Mahatma

Gandhi Ji's pictures are respectfully

displayed. It does make one to wonder,

why the Valmikis and Bhagwan

Valmiki Ji have been targeted since

Aryan arrival in India. The Vedas and

the rituals contain essence that spread's

hate against the inhabitants. From

mere nomads they have progressed to

become rulers in India because they

have deprived the inhabitants to any

progress through introduction of the

caste system for fifty centuries.

With Gods blessing they could not

totally hold them back as very famous

names have come around such as Dr.

Bhim Rao Ambedkar, Pandit Bakshi

Ram, Babu Mangu Ram, Shreeman

Kanshi Ram, Guru Gian Nath Ji, Sant

Dyaneshwar Ji, the highly renowned

poet

Gurdas Ram Alam, Bhai Jeevan

Singh Ji who freed Guru Teg Bahadur

Ji's sheesh from clutches of the muslims,

Guru Ravi Dass Ji, Ickleveya ji

who lost his thumb to Drona Acharya

and many more.

For thousands of years the inhabitants

have been victimised and molested

but slowly and surely the truth is

coming around and is resulting in

building of Mandirs and historical

films and religious episodes are being

made. If Mr. Modi could rebuilt the

Valmiki Mandir in Delhi then his name

and Sardar Prakash Singh Badal's name

will always remain on the record for

future generation.

Jai Bharat

M.L. Teji

International Mother Language Day

Celebration Raised £270 For Cancer Charity

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

Good luck and Congratulations

messages were received from

India, USA, Canada and Australia

for the International Mother

Language Day celebration which

were held near the famous Golden

Mile of Leicester at the Peepul

Enterprise Ltd. on Saturday 18

March which raised £270 for Roko

[STOP ] Cancer - a UK registered

charity that organises cancer

camps in Indian villages.

The programme began with

everyone singing the Sikh

National Anthem and Panthak

Sewa Kirtan Jatha sang a religious

hymn in praise of Guru Gobind

Singh Ji as this year marks Guru

Ji's 350th Gurpurb celebrations .

Dr. Sujaan Singh, Oadby

Councillor Gurpal Singh Atwal,

Leicester Hospital's Ward Visitor

and Volunteer Sulakhan Singh and

were delighted to be invited at the

yearly celebrations and each one

stated the importance of preserving

the Mother Language.

Radio and TV Presenter

Shingara Singh pointed out that

we are all benefiting from the

expanded Punjabi Media such as

24 hours Radio and TV stations as

well as the new weekly Punjabi /

English newspapers but I can not

forget when the first radio station

started broadcasting in Punjabi the

letters written by Mr. Virk gave

myself and other presenters

immense encouragement.

Chairman of Leicestershire

County Council, Councillor Bill

Liquorish who was the main guest

at the celebration pointed out that

in Leicester and Leicestershire we

have a diverse community where

many faiths and languages add to

our rich and evolving heritage.

The Chairman also read a letter

from Her Majesty The Queen

dated 7th March 2017 which stated

that Her Majesty was interested

to learn of the fundraising element

of the day's programme and sent

her warm, good wishes for a memorable

and successful day.

Panthak Sewa Kirtan Jatha was

presented with a beautiful laminated

framed Photograph of 'WEL-

COME' in 73 Languages;

Chairman Of Leicestershire

County Council was presented

with a book called " The SIKHS:

History, Heritage, Principles,

Practices " by Gurinder Singh

Sacha; Shingara Singh was given a

trophy for 25 years of Service to

the Punjabi Community through

Media.

On Sunday 26 March Sri

Sukhmani Sahib Ji prayers were

held by the Virk family at Guru

Nanak Gurdwara, Leicester for the

forthcoming wedding of

Sukhbinder. Speaking from the

stage, the President of the

Gurdwara said that the Punjabi

Listeners Club has organised

many programmes such as seminars

to promote Punjabi Language

and the management committee

are very grateful to Tarlochan

Singh Virk for the donation of £51

for the Punjabi School. The Co-

Ordinator of Punjabi Listeners

Club, Tarlochan Virk said the

importance and benefits of

International Mother Language

Day celebrations is that it gives

people a wider outlook on the

world. Words of love are best spoken

in Mother language. Most of

the world's languages are spoken

in our city and county and everyone

should feel proud of their own

mother tongue language. I wish to

thank everyone who has supported

us since the Punjabi Listeners

Club was formed in 1992.


8 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÍÃ∂Ó Ó≈È ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple ÚºÒØ∫

«ÚÙÚ appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ

apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ABFÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“I measure the progress of a community

by the degree of progress which

women have achieved.”

-B.R. Ambedkar

Prem Mann & Family, London

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“A great man is different

from an eminent one in that

he is ready to be the servant

of the society.”

- B.R. Ambedkar

Lal Chand Chander & Family

Birmingham

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Religion must mainly be a matter of

principles only. It cannot be a matter

of rules. The moment it degenerates

into rules, it ceases to be a religion, as

it kills responsibility which is an

essence of the true religious act.”

- B.R. Ambedkar

ARUN KUMAR, BEDFORD

Gen. Secretary, FABO UK

Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ABFÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Religion must mainly be a matter of principles

only. It cannot be a matter of rules. The

moment it degenerates into rules, it ceases to be

a religion, as it kills responsibility which is an

essence of the true religious act.”

- B.R. Ambedkar

«ÚÙÚ appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Constitution is not a mere lawyers

document, it is a vehicle of Life, and

its spirit is always the spirit of Age.”

-B.R. Ambedkar

Writings And Speeches

DHANPAT RAI RATTU

Dr. Ambedkar Mission Society Bedford

Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ABFÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Humans are mortal. So are ideas.

An idea needs propagation as much

as a plant needs watering.

Otherwise both will wither and die.”

- B.R. Ambedkar

GURPREET BANSI & HARI CHAWLA London

MOB. 07487 671 718 MOB. 07983 475 452

SUCHA RAM BAGHA AND FAMILY

GLASGOW, SCOTLAND, UK


www.samajweekly.com

Ï√Í≈ ÚμÒØ∫ ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ.

È≈Ò ¤∂Û¤≈Û «ıÒ≈¯

Á∂Ù «Ú¡≈ÍΔ ÍzÁappleÙÈ

Ò÷È¿Õ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

Ú≈ÒΔ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ È∂

«Ï‹Ò¬Δ ÚØ«‡ß◊ ÓÙΔȪ

(¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ) È≈Ò ‘≈Ò ‘Δ ”⁄ ¿∞μÂapple

ÍzÁ∂Ù Â∂ ¿∞μÂapple≈÷ß‚ ”⁄ ‘Ø¬Δ¡ª

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ÁΩapple≈È Ì≈‹Í≈ ȱß

Ò≈Ì Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ΔÂΔ ’«ÊÂ

¤∂Û¤≈Û« ıÒ≈Î Á∂Ù «Ú¡≈ÍΔ appleØ√

ÍzÁappleÙÈ («ÚappleØË «ÁÚ√) ’ΔÂ∂ ‘È Õ

Ï√Í≈ Á∂ Í≈apple‡Δ Úapple’apple≈∫ È∂ ¿∞μÂapple

ÍzÁ∂Ù Á∂ GE «˜Ò∑≈ ‘À‚’∞¡≈apple‡apple≈∫ Â∂

‘Øapple √Ì √±«Ï¡≈∫ ”⁄ Í≈apple‡Δ Á∂

‘À‚’∞¡≈apple‡apple≈∫ ”Â∂ appleØ√ ÍzÁappleÙÈ

’apple«Á¡≈∫ «¬√ 鱧 “ÒØ’ÂßÂapple Á≈

‘μ«Â¡≈” ’apple≈apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ Ï√Í≈ Á∂

«¬’ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ Ï√Í≈ Ó∞÷Δ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Í≈apple‡Δ «¬√

⁄؉ Ë≈∫ÁÒΔ «ıÒ≈Î ¡Á≈Ò Á∂

¡ßÁapple Â∂ Ï≈‘apple ÁØÚ∂∫ Ê≈¬Δ∫ ÒÛ∂◊Δ Õ

«¬√ ÓΩ’∂ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «’‘≈ «’

√μÂ≈ Á∂ Ì∞μ÷∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ Â∂ Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡«Ó Ù≈‘

È∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Â∂ ¿∞μÂapple≈÷ß‚ ”⁄ ‘Δ

ÒØ’ÂßÂapple ÁΔ ‘μ«Â¡≈ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ

√◊Ø∫ ◊Ø¡≈ Â∂ ÓÈΔÍ∞apple ”⁄ ÚΔ ¡«‹‘≈

’ΔÂ≈ ‘À Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬È∑ª

Ëμ’∂Ù≈‘Δ¡≈∫ «ıÒ≈Î √ß√Á Á∂ ¡ßÁapple

Â∂ Ï≈‘apple √ßÿappleÙ ‹≈appleΔ apple‘∂◊≈ Õ

ıÏappleª

◊Ø«ÏßÁ◊Û∑ «’Ò∑∂ «Ú⁄ÒΔ¡≈∫ Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ ÂØ∫ «ÚÚ≈Á

¡ß«ÓzÂ√appleÕ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ ÷ØÒ∑∂

«¬«Â‘≈√’ ◊Ø«ÏßÁ◊Û∑ «’Ò∑∂ «Úμ⁄

Ò≈¬Δ¡≈∫ Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫

Â√ÚΔapple≈∫ «√μ÷ «√Ë≈∫Â≈∫ Á∂ ¡È∞’±Ò È≈ ‘؉

’≈appleÈ «ÚÚ≈Á Á≈ «ÚÙ≈ ω √’ÁΔ¡≈∫

‘ÈÕ «¬È∑≈∫ «⁄μÂapple≈∫ «Úμ⁄ Ó‘≈apple≈‹≈

apple‰‹Δ «√ßÿ ÁΔ Á√Â≈apple Á∂ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ Á∂

’∂√ ÷∞μÒ∑∂ «Á÷≈¬∂ ◊¬∂ ‘È Â∂ Á√Â≈apple ÚΔ

Úμ÷apple∂ «’√Ó ÁΔ «Á÷≈¬Δ ◊¬Δ ‘ÀÕ «¬‘

Â√ÚΔapple≈∫ «’Ò∑∂ Á∂ ¡ßÁapple Ó∞μ÷ «‘μ√∂ «Úμ⁄

’ßË≈∫ ”Â∂ Ò≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫

Â√ÚΔapple≈∫ «Úμ⁄ apple‰‹Δ «√ßÿ ÁΔ Á√Â≈apple

Á∂ «Íμ¤∂ ÷∞μÒ∑∂ ’∂√ ÚΔ «Á÷≈¬Δ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ

«√μ÷ Í«‘apple≈Ú∂ Â∂ «√Ë≈∫Â≈∫ Ó∞Â≈Ï’ ’∂√≈∫ ȱß

ÏßÈ∑‰ Ó◊appleØ∫ ‘Δ Á√Â≈apple √‹≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ ‘À

¡Â∂ ’∂√ Á√Â≈apple ÂØ∫ Ï≈‘apple Ò‡’Á∂ ‘ج∂

«Á÷≈¬Δ È‘Δ∫ «ÁßÁ∂Õ «¬È∑≈ Â√ÚΔapple≈∫ Ï≈apple∂

È≈ «√appleÎ «¬Ê∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ô≈Âapple±¡≈∫

√◊Ø∫ «ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ ÚΔ «¬Âapple≈˜ Íz◊‡≈¬∂

‘ÈÕ Ô≈Âapple±¡≈∫ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬‘

Â√ÚΔapple≈∫ 鱧 Á∂÷‰ Ó◊appleØ∫ ¡«‹‘≈ Òμ◊Á≈

‘À «’ «¬È∑≈∫ 鱧 «Â¡≈apple ’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ȱß

«√μ÷ ËappleÓ ¡Â∂ «¬«Â‘≈√ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ

È‘Δ∫ ‘ÀÕ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ √≈Ï’≈ ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂

¡’≈Ò Í∞apple÷ ’Δ ÎΩ‹ ‹Ê∂ÏßÁΔ Á∂ Ó∞÷Δ

‹√«ÚßÁapple «√ßÿ ¡À‚ÚØ’∂‡ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’

«√μ÷ apple«‘ ӫapple¡≈Á≈ Ó∞Â≈Ï’ ‘apple «√μ÷

Ò¬Δ ¡≈͉∂ ’∂√ „μ’‰∂ ˜apple±appleΔ ‘ÀÕ ‹∂’apple

«¬È∑≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ «Úμ⁄ ’∂√ ÷∞μÒ∑∂ «Á÷≈¬∂ ◊¬∂

‘È Â≈∫ «¬‘ «√μ÷ Ó«apple¡≈Á≈ Ó∞Â≈Ï’ È‘Δ∫

‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ 鱧 ¡≈Í‰Δ ‡ΔÓ Ì∂‹ ’∂

√«ÊÂΔ Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ◊∞apple±

È≈È’ Á∂Ú Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ «¬«Â‘≈√

«ÚÌ≈◊ Á∂ ÍzØ. √∞÷Á∂Ú «√ßÿ √Ø‘Ò È∂

¡≈«÷¡≈ «’ Â√ÚΔapple≈∫ 鱧 Á∂÷‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘Δ «¬√ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ «‡μÍ‰Δ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ

‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’ Â√ÚΔapple≈∫ ω≈¿∞‰

Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 «‹√ „ß◊ ÂappleΔ’∂ È≈Ò «ÈappleÁ∂Ù

«ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘؉◊∂, ¿∞È∑≈∫ È∂ ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

Â√ÚΔapple≈∫ ω≈ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫ Õ

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ «¬‘ «¬«Â‘≈√’ «’Ò∑≈

Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ È≈Ò √ÏßË ‘À, ‹Ø

Á∂Ù Úß‚ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¡ß◊apple∂˜≈∫ ’ØÒ «apple‘≈ ‘À

Á∂Ù Úß‚ Ó◊appleØ∫ «¬‘ «’Ò∑≈ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ Á∂

’Ϙ∂ «Úμ⁄ √Δ, «‹√ 鱧 AIIF «Úμ⁄

Íß‹≈Ï √apple’≈apple 鱧 √Ω∫«Í¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ ÒßÓ≈

√Ó≈∫ Ó∞appleßÓ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Í¤Ò∂ Úapple∑∂ ÈÚßÏapple

Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄ «¬√ 鱧 ¡≈Ó ÒØ’≈∫ Ò¬Δ

÷Ø«Ò∑¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ «’Ò∑∂ Á≈ ÍzÏßË

Ó≈«¬¡≈ È◊appleΔ È≈∫ ÁΔ «¬’ ’ßÍÈΔ È±ß

√Ω∫«Í¡≈ «◊¡≈ ‘À, «‹√ ÚμÒØ∫ «¬Ê∂ apple≈ ȱß

¡≈Ú≈˜ ¡Â∂ appleΩÙÈΔ ”Â∂ ¡≈Ë≈apple ÙØ¡ ÚΔ

«Á÷≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

ÍμÊappleÏ≈˜≈∫ 鱧 ·μÒ∑ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘∞‰ ÏÁϱ Á∂ ◊ØÒ∂

√zΔÈ◊appleÕ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple

«Úμ⁄ «‘ß√’ appleØ√ «Ú÷≈«Ú¡≈∫

ÁΩapple≈È ‹≈ÈΔ È∞’√≈È È±ß

ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬Δ √Ò≈ÓÂΔ

Á√«Â¡≈∫ ÚμÒØ∫ ÍμÊappleÏ≈˜≈∫ ȱß

’≈ϱ ’appleÈ Ò¬Δ appleÏÛ ÁΔ¡≈∫

◊ØÒΔ¡≈∫ ¡Â∂ «Âμ÷Δ ÏÁϱ

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ◊ØÒ∂ ÚappleÂ∂

‹≈‰◊∂Õ ¿∞∫‹ «¬√ ÁΩapple≈È

ˆÀapple-Ó≈apple± ‘«Ê¡≈apple≈∫ Á∂ Úapple◊

«Úμ⁄ ¡≈ıappleΔ «Ú’ÒÍ Ú‹Ø∫

ÍÀÒ∂‡ ◊ßÈ≈∫ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò

’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ apple‘∂◊≈Õ ˆΩappleÂÒÏ

‘À «’ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ’∂∫Áapple

Â∂ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple √apple’≈apple≈∫ ȱß

Ú≈ÁΔ «Úμ⁄ ÍÀÒ∂‡ ◊ßÈ≈∫ Á∂

ÏÁÒ ÂÒ≈Ù‰ Ò¬Δ «’‘≈

√ΔÕ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√

Ó∞ÂμÒ’ «Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple∂

‹≈appleΔ √È, «‹√ ÁΩapple≈È ¡ÓÈ-

’≈ȱßÈ ÁΔ √Óμ«√¡≈ È≈Ò

«√μfi‰ Ò¬Δ ˜ÓΔÈ ÍμËapple ¿∞Â∂

’ßÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Á√«Â¡≈∫ ÁΔ

apple≈«¬ ÚΔ Ò¬Δ ◊¬ΔÕ √apple’≈appleΔ

√±Âapple≈∫ È∂ «’‘≈ «’ Ï∂’≈ϱ

‘≈Ò≈ ÁΩapple≈È ◊ØÒΔ ⁄Ò≈¿∞‰

Á∂ ‘∞’Ó Á∂‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÍÀÒ∂‡

◊ßÈ≈∫ ÁΔ ¡≈ıappleΔ ‘«Ê¡≈apple

Ú‹Ø∫ ÚappleÂØ∫ ‹≈appleΔ apple‘∂◊ΔÕ «¬√

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ √Δ¡À√ ◊Ø«Ò¡≈∫ ȱß

√ßÌÚ ÏÁÒ Ú‹Ø∫ Úapple«Â¡≈ ‹≈

√’∂◊≈ «’¿∞∫«’ «¬‘ ·‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¿∞‚ ‹≈∫Á∂ ‘È, Ì≈Ú

◊À√Δ apple±Í Ë≈apple ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ

«Ú«◊¡≈È’ ÂΩapple ”Â∂

’ÒØappleØÏÀȘ≈¬Δ«Ò‚ΔÈ

ÓÀÒØÈØÈ≈¬Δ‡apple≈¬ΔÒ Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂

‹≈∫Á∂ √Δ¡À√ ◊ØÒ∂ ·‰ ¿∞Â∂

«Âμ÷Δ ÏÁϱ ÍÀÁ≈ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

«‹√ È≈Ò ¡μ÷≈∫ «Úμ⁄ ‹Ò‰

‘∞ßÁΔ ‘À Â∂ ‘ßfi± «È’ÒÁ∂ ‘È

¡Â∂ ’ßÈ≈∫, ӱߑ Â∂ ◊Ò∂ «Úμ⁄

ÚΔ ı≈appleÙ Â∂ ‹Ò‰ ’≈appleÈ ÷ßÿ

«¤ÛÁΔ ‘À Â∂ √≈‘ ÒÀ‰ «Úμ⁄

Ó∞Ù’Ò ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬È∑≈∫ Á∂

«¬√ ‘¯Â∂ ÂØ∫ Ó«‘ß◊≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á≈ ÚΔ˜≈

Òß‚ÈÕ ÏΔÂ∂ √≈Ò ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ ‘ØÓ

¡≈«Î√ (◊z«‘ «ÚÌ≈◊) ÚμÒØ∫ ¡ÀÒ≈È∂

√ı Â∂ Ó«‘ß◊∂ ÚΔ˜≈ «ÈÔÓ

ÚΔappleÚ≈apple ÂØ∫ Ò≈◊± ‘Ø ‹≈‰◊∂, «‹√ Á∂

⁄μÒ«Á¡≈ Ì≈appleÂΔ Â∂ Ô±appleÍΔÈ

Ô±ÈΔ¡È ÂØ∫ Ï≈‘appleÒ∂ Á∂Ù ÍzÌ≈«ÚÂ

‘؉◊∂ Õ ‡Δ¡apple B Ùz∂‰Δ Á∂ ÚΔ˜≈ ‹Ø

¡’√apple Ô±appleÍΔÈ Ô±ÈΔ¡È ÂØ∫

Ï≈‘appleÒ∂ Á∂Ù≈∫ Â∂ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫

«Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, ‘∞‰ Ô± ’∂ “⁄ Ï≈‘apple

ÂØ∫ ¡≈¬∂ ’≈«Ó¡≈∫ 鱧 ’ßÓ “Â∂ appleμ÷‰

Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÏappleÂ≈ÈÚΔ ’ßÍÈΔ¡≈∫ ȱß

ÍzÂΔ ’appleÓ⁄≈appleΔ A@@@ Í≈‚, ¤Ø‡∂ Â∂

⁄Àapple‡ΔÏÒ √ß◊·È≈∫ 鱧 CFD Í≈‚

«¬ßÓΔ◊z∂ÙÈ √«’μÒ ⁄≈apple‹ Ú‹Ø∫ Á∂‰∂

ÍÀ‰◊∂ Õ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ‘ØÓ ¡≈«Î√ Á∂

’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ ⁄≈apple‹ ÿapple∂Ò±

’ßÍÈΔ¡≈∫ 鱧 ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂

È≈◊«apple’≈∫ 鱧 ’ßÓ “Â∂ appleμ÷‰ Ò¬Δ

¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ Ò¬Δ Ò◊≈¬∂ ‹≈

apple‘∂ ‘È Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «¬‘

⁄≈apple‹ ÍΔ.¡À⁄.‚Δ-ÍμËapple ÁΔ¡≈∫

ÈΩ’appleΔ¡≈∫ Â∂ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ÍÛ∑≈¬Δ

ÚΔ˜≈ ÂØ∫ Úapple’ ÚΔ˜≈ “⁄ «√· ‘؉

Ú≈«Ò¡≈∫ “Â∂ Ò≈◊± È‘Δ∫ ‘؉◊∂ Õ

«¬√Á∂ È≈Ò ‘Δ ‘∞‰ ‡Δ¡apple B

«¬ß‡apple≈-’ßÍÈΔ ‡apple≈∫√Îapple ÚΔ˜∂ Ò¬Δ

¡ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ‘apple∂’

«Ú¡’ÂΔ È±ß ‘apple √≈Ò B@@ Í≈‚

«√‘ √apple⁄≈apple‹ Ú‹Ø∫ Á∂‰∂ ‘؉◊∂ Õ

‘appleC-D √≈Ò≈∫ ”⁄ È؇≈∫ «Ú⁄ ÏÁÒ≈¡ ’apple∂◊Δ √apple’≈apple

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √apple’≈apple E@@ Â∂ B@@@ apple∞ͬ∂ Á∂ ÏÀ∫’ È؇≈∫ Á∂ √∞appleμ«÷¡≈

ÎΔ⁄apple “⁄ ‘apple C-D √≈Ò≈∫ “⁄ ÏÁÒ≈¡ ’appleÈ ÁΔ √Ø⁄ apple‘Δ ‘À Â≈∫«’

‹≈¡ÒΔ È؇≈∫ ÁΔ √Óμ«√¡≈∫ “Â∂ Ò◊≈Ó Ò◊≈¬Δ ‹≈ √’∂ Õ √apple’≈apple È∂

È؇ÏßÁΔ Á∂ Ï≈¡Á «Í¤Ò∂ ⁄≈apple Ó‘ΔÈ∂ “⁄ Úμ‚Δ Ó≈Âapple≈ Á∂ ‹≈¡ÒΔ È؇

ÎÛ∂ ‹≈‰ Á∂ ÓμÁ∂Șapple «¬‘ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple «¬√ Ó∞μÁ∂

“Â∂ ÚΔappleÚ≈apple 鱧 apple≈‹Ë≈ÈΔ “⁄ «¬μ’ ¿∞μ⁄ ÍμËappleΔ ÏÀ·’ “⁄ ⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ Õ

ÏÀ·’ “⁄ ’∂∫ÁappleΔ ◊z«‘ √’μÂapple apple≈‹ΔÚ Ó‘«appleÙΔ √Ó∂ «Úμ Â∂ ◊z«‘

ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ √ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ ÓΩ‹±Á apple‘∂ Õ

’≈apple◊apple È≈ √≈Ï ‘؉ ÁΔ

√±apple «Úμ⁄ ÍÒ≈√«‡’

ÁΔ¡≈∫ ◊ØÒΔ¡≈∫ Â∂ “Í≈Ú≈“

◊Ø«Ò¡≈∫ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ÚΔ

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ˆΩappleÂÒÏ ‘À

«’ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple Ï≈apple ’Ω∫√Ò

ÚμÒØ∫ ÍÀÒ∂‡ ◊ßÈ≈∫ ¿∞Â∂

Ó∞’ßÓÒ Í≈ÏßÁΔ ÁΔ Óß◊

’appleÁΔ Í‡ΔÙÈ Á∂ ¡≈Ë≈apple

¿∞Â∂ ÏΔÂ∂ ‘¯Â∂ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È∂ ÍÀÒ∂‡ ◊ßÈ≈∫ Á≈

ÏÁÒ ÂÒ≈Ù‰ Ò¬Δ

¡≈«÷¡≈ √Δ «¬‘ ◊ßÈ≈∫

¡’√apple √ı ˜÷Ó≈∫ Á≈

’≈appleÈ Ï‰ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ

13/04/2017

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

@GHGH DEF DHD

E «Ó߇ ”⁄ ‘Δ DFB ’appleØÛ

”⁄ «Ú’ «◊¡≈ ◊∞Ò≈ÏΔ ‘Δapple≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Á∞appleÒμÌ ‘Δ«apple¡≈∫ ”⁄Ø∫ “◊∞Ò≈ÏΔ

‘Δapple≈” G.AB ’appleØÛ ‚≈Òapple (DFE ’appleØÛ apple∞ͬ∂) ÁΔ «apple’≈apple‚

’ΔÓ ”Â∂ «Ú’ «◊¡≈ Õ «¬√ ÁΔ «ÈÒ≈ÓΔ ‘≈∫◊’≈∫◊ Á∂ √ØÊÏ∂

¡≈’ÙÈ‘≈¿±√ ”⁄ ‘Ø¬Δ «‹μÊ∂ Íß‹ «Ó߇≈∫ Á∂ ¡ßÁapple ”⁄ «¬√

◊∞Ò≈ÏΔ ‘Δapple∂ 鱧 ÷appleΔÁ «Ò¡≈ «◊¡≈ Õ √ØÏ∂ ÁΔ ¬∂ÙΔ¡≈ ÷∂Âapple ÁΔ

ÍzÀ˜Δ‚À∫‡ ÍÀ‡Δ Ú≈∫◊ È∂ «’‘≈ «’ EI.F ’Àapple∂‡ Á∂ «¬√ ‘Δapple∂ ȱß

‘≈∫◊’≈∫◊ Á∂ «¬’ √∞«È¡≈apple∂ ⁄Ø Â≈¬Δ α’ È∂ ÷appleΔ«Á¡≈ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ¡ß‚∂ ÁΔ Ù∂Í Ú≈Ò≈ «¬‘ ◊∞Ò≈ÏΔ ‘Δapple≈ ‘∞‰

Âμ’ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ Í≈«ÒÙ ‘Δapple≈ ‘À Â∂ √≈Ò B@AC ”⁄ «¬√

‘Δapple∂ ÁΔ H.C ’appleØÛ ‚≈Òapple ”⁄ ÏØÒΔ Òμ◊Δ √Δ Õ ‘≈Ò≈∫«’ Ï≈¡Á

”⁄ ÷appleΔÁÁ≈apple «¬‘ apple≈ÙΔ È‘Δ∫ Á∂ √«’¡≈ «‹√ ’≈appleÈ «¬‘ √ΩÁ≈

appleμÁ ‘Ø «◊¡≈ √Δ Õ «¬√ ◊∞Ò≈ÏΔ ‘Δapple∂ 鱧 Âapple≈Ù‰ ”⁄ ’∞μÒ ÁØ

√≈Ò Òμ◊∂ √È Õ «¬√ ‘Δapple∂ 鱧 √≈Ò B@@C ”⁄ ‹È∂Ú≈ Á∂

√«ÓÊ√ØÈΔ¡È ÈÀÙÈÒ «Ó¿±˜Δ¡Ó ”⁄ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÒØ’≈∫ Á∂

√≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈∫Á≈ «◊¡≈ √Δ Õ

Á∞Ï¬Δ ”⁄ Ì≈appleÂΔ Ó«‘Ò≈ ‚≈’‡apple È∂

AG.E ’appleØÛ ÂØ∫ ÚμË ÁΔ Ò≈‡appleΔ «‹μÂΔ

Á∞ϬΔÕ Á∞Ï¬Δ ”⁄ Ì≈apple ÁΔ «¬’ Ó«‘Ò≈ ‚≈’‡apple È∂ A@

Òμ÷ «Áapple≈Ó (AG.E ’appleØÛ apple∞ͬ∂) ÁΔ Ò≈‡appleΔ «‹μÂ Ò¬Δ ‘À Õ

‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple «¬‘ Ò≈‡appleΔ «‹μ‰ Ú≈ÒΔ ¡Ωapple Á≈

È≈∫¡ «ÈÂΔÙ≈ apple≈Ë≈«’zÙÈ≈ «ÍμÒ¬Δ ‘À ‹Ø «’ Ì≈apple Á∂

’∂appleÒ≈ √±Ï∂ È≈Ò √ÏßË appleμ÷ÁΔ ‘À Õ Á∞Ï¬Δ Á∂ E@ ÂØ∫ ÚμË

Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ ”⁄ √ØÈ≈ «‹μ‰ ÁΔ¡≈∫ ’Ø«Ù√≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘

¡Ωapple ‹Ø ÁØ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ Ó≈∫ ‘À, È∂ «˜¡≈Á≈ ¡≈ÓÁÈ

«‹μ‰ Á≈ Áapple‹≈ Íz≈Í ’apple «Ò¡≈ ‘À Õ «appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple

«ÍμÒ¬Δ «¬√ √Ó∂∫ ¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ ‘À Â∂ ¿∞‘ Á±‹Δ ¡«‹‘Δ

Ùı√Δ¡Â Ï‰ ◊¬Δ ‘À «‹√ È∂ «¬‘ apple≈ÙΔ «‹μÂΔ ‘À Õ


10 13/04/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‹«Ò∑¡ªÚ≈Ò≈ Ï≈ˆ ’≈∫‚ Á∂

Ù‘ΔÁ≈∫ ÁΔ √±⁄Δ ¡‹∂ ÚΔ ¡Ë±appleΔ

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ AC ¡ÍzÀÒ, AIAI Á∂ ‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈ Ï≈ˆ √≈’∂ “⁄ «Ú⁄ «’ßÈ∂ ÒØ’

Ó≈apple∂ ◊¬∂ Â∂ «’ßÈ∂ ˜ıÓΔ ‘ج∂ «¬‘ ¡‹∂ Âμ’ «¬’ Ì∂Á Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

¡√Ò “⁄ «¬√ √ÏßË «Ú⁄ «Ïë‡Ù Ù≈√È Á∂ Ï≈¡Á ¡≈˜≈Á Ì≈apple ÁΔ «’√∂

ÚΔ √apple’≈apple Á∞¡≈apple≈ ’Ø¬Δ «ÈappleÍμ÷ ‹≈∫⁄ È‘Δ∫ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À

«’ ¿∞ÍappleØ’Â ◊ØÒΔ ’≈∫‚ Á∂ Â∞appleß Ï≈¡Á Ò≈‘Ωapple “⁄ Íß‹≈Ï Á∂ ÒÀ¯‡ΔÈÀ∫‡

◊ÚappleÈapple Ó≈¬Δ’Ò ˙‚Ú≈«¬apple 鱧 Ì∂‹Δ ¡≈Í‰Δ «appleÍØapple‡ “⁄ ‹ÈappleÒ «appleÈ≈Ò‚

¡À‚Úapple‚ ‘ÀÈappleΔ ‚≈«¬apple È∂ B@@ ÂØ∫ C@@ ÒØ’≈∫ Á∂ Ó≈apple∂ ‹≈‰ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ

√Δ ‹ÁØ∫«’ Ó≈¬Δ’Ò ˙‚Ú≈«¬apple È∂ ¡◊≈∫‘ Ì∂‹Δ ¡≈Í‰Δ «appleÍØapple‡ «Ú⁄ ÓappleÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ B@@ ‘Δ Áμ√Δ Õ ‘ØÓ «Ó«È√‡apple «ÚÌ≈◊ (AIAI), Èß.

BC, ‚Δ.¡≈apple. B «Ú⁄ ⁄Δ¯ √À’‡appleΔ ‹∂.ÏΔ. Ê≈Ó√ Â∂ ¡À⁄.‚Δ. ’apple∂’ È∂ BI@

ÒØ’≈∫ Á∂ Ó≈apple∂ ‹≈‰ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ, ‹ÁØ∫«’ «ÓÒ‡appleΔ «appleÍØapple‡ «Ú⁄ Áμ«√¡≈

«◊¡≈ ‘À «’ ‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈ Ï≈ˆ «Ú⁄ B@@ ÂØ∫ ÚΔ ÿμ‡ ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂ √È Õ

¡«Ë’≈«apple’ ÂΩapple “Â∂ CHA ÒØ’≈∫ Á∂ Ó≈apple∂ ‹≈‰ Â∂ AB@H Á∂ ˜÷ÓΔ ‘؉ ÁΔ

Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ ¡ß«ÓÕÂ√apple √∂Ú≈ √«ÓÂΔ È∂ Ï≈ˆ “⁄ ÓappleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ E@A Áμ√Δ Õ √Ú≈ÓΔ ÙappleË≈ ÈßÁ È∂ ¡ß«ÓÕÂ√apple Í‘∞ß⁄ ’∂ ¡ß’«Û¡≈∫

Á≈ ‹≈«¬˜≈ «Ò¡≈ Â∂ ÓappleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

AE@@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Áμ√Δ, ‹ÁØ∫«’ Íß«‚ ÓÁÈ ÓØ‘È

Ó≈ÒÚΔ¡≈ Á∂ ¡ßÁ≈˜∂ ¡È∞√≈apple ˜«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈ Ï≈ˆ “⁄

AC@@ Á∂ ’appleΔÏ ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂ Õ ¡ß«ÓÕÂ√apple Á∂

ÂÂ’≈ÒΔ «√ÚÒ √apple‹È ‚≈: √«ÓÊ ¡È∞√≈apple «¬√ √≈’∂

“⁄ AEBF ÒØ’ Âz≈√ÁΔ Á≈ «Ù’≈apple ‘ج∂ Õ ‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈

Ï≈ˆ Ô≈Á◊≈appleΔ ‡appleμ√‡ Á∂ Í≈√ CHH È∑≈Ú≈∫ ÁΔ √±⁄Δ

‘À, ‹ÁØ∫ «’ Íß‹≈Ï ◊Ωapple«Ó߇ ‘ØÓ ÓÈΔ‡appleΔ Í≈apple‡ ÏΔ.

AIBA, Î≈¬ΔÒ ÈßÏapple ACI «Ú⁄ «ÓÕÂ’≈∫ Á∂ CHA

È≈∫¡ ÓΩ‹±Á ‘È Õ «¬‘ È≈∫¡ Ï≈◊ Á∂ Ï≈‘apple ¿∞√≈appleΔ

◊¬Δ Ô≈Á◊≈apple “Â∂ ’zÓÚ≈apple «Ò÷∂ ◊¬∂ ‘È Õ ¿∞ÍappleØ’Â

Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈ Ï≈ˆ ’≈∫‚ Á∂ Ù‘ΔÁ≈∫ Á∂

È≈Ú≈∫ ÁΔ «¬’ ‘Øapple √±⁄Δ, ‹Ø √apple’≈appleΔ ÍμËapple “Â∂ AB

ÈÚßÏapple, AIAI 鱧 Ó∞’ßÓÒ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ, «Ú⁄ ÓappleÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ E@A È≈∫¡ Áapple‹ ‘È Õ «¬È∑≈∫ “⁄ ¿∞È∑≈∫

DB Í∞appleÙ≈∫, «¬’ ¡Ωapple Â∂ «¬’ Ïμ⁄≈, «‹È∑≈∫ Á≈

√ß√’≈apple √∂Ú≈ √«ÓÂΔ Á∞¡≈apple≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ ÁΔ

Í«‘⁄≈‰ È≈ ‘؉ ’apple’∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈Ú≈∫ Á≈ ’Ø¬Δ Ú∂appleÚ≈

Áapple‹ È‘Δ∫ ‘À Õ «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞ÍappleØ’Â √±⁄Δ “⁄

«¬’ «Ú¡’ÂΔ Á≈ È≈∫¡ Ì∞Ò∂÷∂ È≈Ò ÁØ Ú≈apple «Ò«÷¡≈

«◊¡≈ ‘À Â∂ ‘ØappleÈ≈∫ AD ÒØ’≈∫ ÁΔ Ï≈¡Á “⁄ «‹¿∞∫Á∂ ‘؉

ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

Óø‚Δ‘apple...

È∂ Áμ√Δ ¡≈ Í∞μÂ...”, ÈμÊ≈ «√˙∫ È∂

‹Ú≈Ï «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ Õ “¿∞‘ ◊μ‚Δ ÊØÛ≈, ¿∞‘ Â≈∫

«ÚÁ∂ÙΔ È√Ò ÁΔ ’∞μÂΔ Ò¬Δ ¡≈...“ 屧 ÚΔ Ïμ√ ‘Øapple ¬Δ

’∞fi √Ófi ÒÀ∫Á≈ ‘À∫ Õ“ ◊μ‚Δ ÁΔ Ê≈∫ ’∞μÂΔ √∞‰ ÈμÊ≈

«√˙≈ ÁΔ ÍΔÂΔ Á≈ ÈÙ≈ ¿∞μÂapple «◊¡≈ Õ ËÛΔ-ËÛΔ

ÁΔ¡≈∫ ◊≈Ò∑≈∫ ’μ„Á≈ ÏØ«Ò¡≈, “ÊØ‚≈ ¬Δ ÍÂ≈ ÈΔ

Òμ◊Á≈ “Óß‚Δ‘apple ÁΔ ’∞ÂΔÛ Á≈... Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

13/04/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

«ÓßÈΔ Íß‹≈Ï √≈¿±Ê≈Ò «Ú÷∂ ͱapple∂ Ù≈ÈØ-ÙΩ’Â È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ÷≈Ò√≈ «√apple‹È≈ «ÁÚ√

Ô± ’∂ ¡Â∂ Ô±appleÍ ÁΔ¡≈∫ «√μ÷ √ß◊ ÚμÒØ∫ Ì≈appleΔ «◊‰ÂΔ ”⁄ ’ΔÂΔ È◊apple ’ΔappleÂÈ ”⁄ √Ó±ÒΔ¡Â

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) «¬øß◊ÒÀ∫‚ Á∂

«ÓßÈΔ Íß‹≈Ï Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹≈∫Á∂ √≈¿±Ê≈Ò

«Úμ⁄ ÷≈Ò√≈ √≈‹‰≈ «ÁÚ√ ȱß

√Óapple«Í «ÚÙ≈Ò È◊apple ’ΔappleÂÈ Á≈

¡≈ÔØ‹È √zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ

apple«‘È∞Ó≈¬Δ ‘∂· Íß‹ «Í«¡≈apple¡≈∫ ÁΔ

ÔØ◊ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ’μ«„¡≈ «◊¡≈

«‹√ ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ ◊∞apple±Á∞¡≈apple≈ «√ßÿ

√Ì≈ Í≈apple’ ¡ÀÚ∂«È¿± √≈¿±Ê≈Ò «Ú÷∂

‘Ø¬Δ «¬√ ÓΩ’∂ Òß‚È Á∂ Ó∂¡apple √ÁΔ’

÷≈È «ÚÙ∂Ù ÂΩapple Â∂ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

ÁΔ¡≈∫ ÷∞ÙΔ¡ª «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Í‘∞ß⁄∂

Â∂ ¿∞È∑≈∫ «√μ÷ ◊∞apple±¡≈∫ ÚμÒØ∫ «ÁμÂ∂

Ó≈ÈÚÂ≈ Á∂ ÌÒ∂ Á∂ √ßÁ∂Ù È±ß Í±apple∂

Ùß√≈apple «Úμ⁄ ÎÀÒ≈¿∞‰ Ò¬Δ «’‘≈ «¬√

ÓΩ’∂ ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Ú«appleøÁapple ÙappleÓ≈

¡Â∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple √ΔÓ≈ ÓÒ‘ØÂapple≈ È∂ ÚΔ

÷≈Ò√≈ «√apple‹È≈ «ÁÚ√ ÁΔ¡≈∫ «√μ÷

‹◊Â È±ß ÚË≈¬Δ¡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈ «¬√

È◊apple ’ΔappleÂÈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’apple apple‘∂

Íß‹ «Í¡≈«apple¡≈∫ Á∂ ÓØ‘apple∂ «È‘ß◊ «√ßÿª

¡Â∂ √’±Ò Á∂ Ïæ«⁄¡ª ÚæÒØ∫ ÏÛ∂

¡ÒΩ«’’ „ß◊ È≈Ò Ó≈appleÙÒ ¡≈apple‡

¡Â∂ «Óμ·∂ ÙÏÁ ◊≈«¬È Á≈ ¡≈ÔØ‹È

√≈¿±Ê≈Ò Òß‚È «Úæ⁄ ÷≈Ò√≈ √≈‹‰≈ «ÁÚ√ Â∂ ’μ„∂ «ÚÙ≈Ò È◊apple ’ΔappleÂÈ Á∂ «ÁzÙÕ

’ΔÂ≈ , «‹√ «Úμ⁄ ͱapple∂ Ô± ’∂ ¡Â∂

«ÚÙ∂√ ÂΩapple Â∂ Ô±appleÍ ÂØ∫ Í‘∞ß⁄Δ «√μ÷

√ß◊ È∂ ÏÛ∂ ¿∞ÂÙ≈‘ ¡Â∂ √«Â’≈apple

È≈Ò Ù≈«ÓÒ ‘Ø ’∂ ¡≈Í‰Δ ‘≈˜appleΔ

ÒÚ≈¬Δ «¬√ ÓΩ’∂ ¡È∂’≈∫ Ë≈apple«Ó’

,√Ó≈«‹’ ¡Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’ Ù÷ÙΔ¡Â≈∫

«ÚÙ∂√ ÂΩapple Â∂ È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄

Ù≈«ÓÒ ‘Ø¬Δ¡≈ È◊apple ’ΔappleÂÈ «Úμ⁄

‘˜≈appleª ÁΔ «◊‰ÂΔ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘جΔ

√ß◊ Ú≈√Â∂ √≈apple∂ apple√«Â¡ª Â∂ «√μ÷

√appleË≈Ò±¡ª ÚμÒØ∫ √∂Ú≈ Ò¬Δ Êª-ʪ Â∂

⁄≈‘-Í’Ω«Û¡ª, ¤ØÒ∂-̇±«apple¡ª,

‹±√,√≈· ‚«appleß’ √Ó∂ ¡È∂’ª

√Ú≈ÁΔ «Ú¡ß‹È≈∫ Á∂ Íß‚≈Ò Ò◊≈¬∂

«¬√ ÓΩ’∂ ‚≈.¿∞’≈apple «√ßÿ √‘ØÂ≈ ,

◊∞apple±Á∞¡≈apple≈ «√ßÿ √Ì≈ Á∂ Ó∞μ÷ √∂Ú≈Á≈apple

◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ ÓμÒΔ , √∞apple‹Δ «√ßÿ

«ÏÒ◊≈, √Ø‘‰ «√ßÿ √Óapple≈, ÏÒ‹ΔÂ

(ÎØ‡Ø apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈)

«√øÿ ÓμÒΔ,’∞ÒÁΔÍ «√øÿ ÓÒΔ,

«¬ø‚Δ¡È ¿∞ÚappleÙΔ˜ ’≈∫◊apple√ Á∂ ÍzË≈È

’ÓÒ‹Δ «√øÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ,√∞μ÷≈

‘«apple¡≈‰≈, apple≈‹«ÚßÁapple «√øÿ «√ß˱,

‘apple‹Δ «√ßÿ √appleÍß⁄ ¡≈«Á √Ó∂Â

¡È∂’≈∫ ÍzÓ∞μ÷ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ ÚæÒØ∫ «¬√

È◊apple ’ΔappleÂÈ ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ’∂ ÷≈Ò√≈

«√apple‹‰≈ «ÁÚ√ Ë±Ó Ë≈Ó È≈Ò

ÓÈ≈«¬¡≈Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 13/04/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

DHADRA MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

MERCEDES SPECIALIST

MOT WORK & WELDING TO ALL

MAKES OF CARS AND COMMERCIAL VEHICLE

BSP hold protest

across UP against

'EVM tampering'

The BSP could manage only 19 seats in

the 403-member House

Lucknow : A month

after the vote count for

the February-March

assembly elections, the

BSP held demonstrations

across Uttar

Pradesh on Tuesday to

protest alleged tampering

with EVMs in the

state polls. Bahujan

Samaj Party (BSP)

supremo Mayawati

called the "electoral

fraud" through electronic

voting machines

(EVMs) a "grave threat" to democracy and

announced that party's protests against their

use would continue from "parliament to

streets to the courts". The four-time Uttar

Pradesh Chief Minister, ever since the election

results was announced on March 11, has

been alleging that the voting machines were

tampered with to help the Bharatiya Janata

Party (BJP). The BSP could manage only 19

seats in the 403-member House. She also

MOT Only £29.99

All Mechanical &

general repairs

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple» ’appleÈ

ÁΔ ÷πÙΔ ”⁄ √√Â∂

apple∂‡ª Á≈ Ò≈Ì

¿π·≈˙Õ

alleged similar electoral fraud in the hill

state of Uttarakhand, where the BSP drew a

blank and the BJP stormed to power with a

three-fourth majority.

Mayawati also alleged that the "blind pursuit

of BJP President Amit Shah and Prime

Minister Narendra Modi to get power murdered

democracy not only in Uttar Pradesh

and Uttarakhand but also in Goa and

Manipur".

Mr. Ramesh Dhadra

13-15 Tatbank Road, Oldbury, Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668 M : 07790 720 752


www.samajweekly.com

New Delhi : Amid the outrage

over the death sentence awarded

to alleged Indian 'spy Kulbhushan

Jadhav, India on Tuesday warned

Pakistan of consequences if it

executed him. A defiant

Islamabad justified the capital

punishment. A day after Jadhav's

sentencing by a Pakistani military

court, the issue resonated both

inside and outside Parliament.

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

ÙÃΔ Ì◊Ú≈È Á≈√ Ï˺È,

ÈÀÙÈÒ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ ¡≈Î

«¬ø«‚¡È ˙Úapple√Δ˜ ’ª◊apple√

(Ô».’∂) ¡Â∂ √≈Ï’≈ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄appleÒ

¡À√Ø«√¬∂ÙÈ ÏëÓøÿÓ ¡Â∂

ÏËºÈ Í«appleÚ≈apple ÚºÒØ∫ Ôπº◊ ÍπappleπÙ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ ÁΔ¡ª

√Ó»‘ ‹◊ ˘ Òº÷-Òº÷

ÚË≈¬Δ¡ªÕ

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

India warns of consequences if

Jadhav is hanged, Pakistan defiant

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ABFÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷

ÚË≈¬Δ

BHAGWAN DASS BADHAN

M. 07866 678 422

While Parliament unanimously

condemned Pakistan's decision,

External Affairs Minister Sushma

Swaraj asserted that New Delhi

"will go out of the way to save

him (Jadhav)". "An innocent

Indian citizen is facing death sentence

in Pakistan without due

process and in violation of basic

norms of law, justice and international

relations," Sushma Swaraj

told both houses of Parliament.

"I would caution the Pakistan

government to consider the consequences

for our bilateral relationship

if they proceed on this

matter," she said.

The minister reiterated India's

stand that Jadhav, arrested in

March 2016 reportedly from

Balochistan and accused of espionage

and waging war against

Pakistan, had been framed under

false charges.

Any relaxation of

demonetised

notes exchange to

be open to all: SC

New Delhi : The Supreme

Court on Tuesday said that

any extension of time for

depositing demonetised currency

notes of Rs 500 and Rs

1,000 would be available to

all and not be individual-centric.

Hearing a batch of petitions

against the government

decision not to extend the

deadline, a bench of Chief

Justice Jagdish Singh

Khehar, Justice D.Y.

Chandrachud and Justice

Sanjay Kishan Kaul told the

petitioners that if there would

be a window for exchanging

the scrapped currency notes,

then it would be available to

all of them. The court said

this even as the Central government

maintained that it

has taken a conscious decision

not to extend the deadline

except in the case of

NRIs and security personnel

posted in far-flung areas.

Addressing the court,

Attorney General Mukul

Rohatgi said that the government

has given the reasons

for arriving at the decision

not to extend December 30

deadline till March 31 except

in some cases.

È≈ÓÚapple √Ó≈‹ √∂Ú’ ¡Â∂ ‹≈‰∂

ͤ≈‰∂ «Ï‹«È√ÓÀÈ √ÃΔ apple≈Ó

«’ÙÈ Ó«‘ÓΔ, ¿πÈ∑ª ÁΔ √πÍÂÈΔ

ÙÃΔÓÂΔ ÙΔÒ≈ Ó«‘ÓΔ ¡Â∂ Ó«‘ÓΔ

Í«appleÚ≈apple ÚºÒØ∫ Ó‘≈Ó≈ÈÚ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple

‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ”Â∂

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

13/04/2017

13

Ó‘ª Ó≈ÈÚ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ

apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ

«ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

Ó≈ËØ ¡«Ï«Á¡≈ «‘ ’ΔÈ,

«ÏÏ∂’ ÁΔÍ Ó≈ÒΔÈ

34 WESTBOURNE ROAD, DARLASTON WS10 8BJ

MOB. 07713 789 237 TEL:. 0121 526 6197

Email : property@mehmi.co.u.k.

Indian-origin

soldier in UK on

trial for murder

London : An Indian-origin

soldier is on trial in Britain for

killing his former girlfriend by

slitting her throat "from ear to

ear" after she ended the relationship

due to his "controlling and

manipulative" nature, a media

report said. Lance Corporal

Trimaan "Harry" Dhillon was

accused of breaking into Alice

Ruggles's ground-floor flat in

north-east England and killing

her, the Daily Mail reported on

Monday. The incident happened

in October last year when

Dhillon attacked her in the flat

severing her neck, leaving her in

the blood-soaked bathroom as he

suspected she was seeing another

man, Newcastle Crown Court

was told. However, Dhillon

denied murdering the 24-yearold

former Northumbria

University student, who was

originally from Leicestershire.

The jury was told Dhillon was

unfaithful to Ruggles and regularly

used internet dating sites.

Prosecutor Richard Wright

described Dhillon as an "obsessive,

controlling and manipulative"

person. The victim's flatmate

Maxine McGill said that

Ruggles had reported having

trouble with Dhillon, claiming

she had called 101 in the past.

The court was told how Dhillon

used "emotional blackmail" to

manipulate Ruggles into getting

back with him after they broke

up.


14 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

JAI BHIM NAMO BUDDHA JAI BHARAT

126th Birth Anniversary of

Bharat Rattan Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar

ORAGANIZED BY:

President

MR. B.D. GINDHA

0141 637 5609

“Democracy is not

merely a form of

Government.

It is primarily a

mode of associated

living, of conjoint

communicated experience.

It is essentially an

attitude of respect

and reverence

towards our fellow

men.”

Dr. B. R. Ambedkar

G.Secretary

MR. S.R. BAGHA

0141 258 7884

PROGRAM

Sunday

4 th June 2017

Time : 6.00 pm to 10.00 pm

VENUE

Netherlee Pavilion Centre

Linnpark Avnue

(off Clarkston Road)

Glasgow, G44 3PL

Ó≈‰ÔØ◊ ÌÀ‰Ø∫ ¡Â∂ Ìapple≈ÚØ

¡≈Í √Ì ˘ «¬‘ ‹≈‰ ’∂ Ï‘π ÷πÙΔ ‘ØÚ∂◊Δ «’ Ó‘≈ Ó≈ÈÚ ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ «ÓÂΔ D ‹»È B@AG «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple ˘ Ù≈Ó F:@@ Ú‹∂ ÂØ∫ apple≈ A@:@@ Ú‹∂ º’ Netherlee Pavilion

Centre Linnpark Avnue «Ú÷∂ ÏÛΔ Ë»Ó-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ ¡≈Í √Ì ˘ «ÈÓappleÂ≈ √«‘ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ˛ «’ √Ó∂∫ «√apple Í‘πø⁄ ’∂ ¡≈͉∂ apple«‘Ïapple ˘ ÙappleË≈ Á∂ ÎπºÒ Ì∂∫‡ ’appleØ ‹ΔÕ

DR. B.R AMBEDKAR CULTURAL & WELFARE SOCIETY GLASGOW, SCOTLAND (U.K)

Cashier

MULAKH RAJ GINDHA

0141 889 9187


www.samajweekly.com

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ

apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂

ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘

‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Slavery does not merely mean a legalised

form of subjection.

It means a state of society in which some men

are forced to accept from others the purposes

which control their conduct.”

- B.R. Ambedkar

«ÚÙ∂Ù

13/04/2017

15

apple≈Ù‡apple «ÈappleÓ≈Â≈, Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ

«ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

«√º«÷¡≈ Ù∂appleÈΔ Á≈ ¿π‘ ÁπºË ˛,

‹Ø ÍΔÚ∂◊≈ Á‘≈Û∂◊≈

-Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

“I like the religion that teaches liberty,

equality and fraternity.”

-B.R. Ambedkar

√Úapple◊Ú≈√Δ √Úapple ÙÃΔ ÏØÁ» apple≈Ó, Ì≈◊» apple≈Ó, apple≈‹ÓæÒ,

ÂπÒ√Δ apple≈Ó Â∂ ⁄≈ȉ apple≈Ó Á≈ √Óπæ⁄≈

È¬Δ¡apple Í«appleÚ≈apple ÏØÁÓÍπapple≈

’ÀÍ‡È È¬Δ¡apple

«Í≥‚ ’ø◊‰ΔÚ≈Ò,

‚≈’÷≈È≈ ‘‹≈apple≈, ‹ÒøËapple

Mr. Madan Gopal Saroye &

Mrs Surinder Kumari Saroye

Ôπº◊ ÍπappleπÙ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ABFÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

“Humans are mortal. So are ideas. An idea needs propagation as much as a plant

needs watering. Otherwise both will wither and die.” -Dr BR Ambedkar

AVJ HOMES, Leading Letting & Estate Agents

279 Castlemilk Road, Glasgow G44 4LE

Mob. 07966 175 831 | Email : sales@avjhomes.com | Website : www.avjhomes.com

B. Gindha

(Managing Dircetor)


16 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‹À ÌΔÓ

‹À Ì≈appleÂ

“Constitution is not a mere

lawyers document, it is a

vehicle of Life, and its spirit

is always the spirit of Age.”

“Lost rights are never

regained by appeals to the

conscience of the usurpers,

but by relentless struggle....

Goats are used for sacrificial

offerings and not lions.”

-B.R. Ambedkar

¬Δ ÚΔ ¡ÀÓ ‘‡≈˙,

ÏÀÒ‡ ÏΩ’√ «Ò¡≈˙,

ÒØ’ÂøÂapple Ï⁄≈˙

Ï‘π‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ √Í؇apple˜ Ô».’∂ ÚºÒØ∫

Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È Á∂

«ÈappleÓ≈Â≈ Ì≈apple appleÂÈ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ABFÚ∂∫

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ √Ó»‘

‹◊ ˘

Òº÷-Òº÷ ÚË≈¬Δ

Contact : 07487 671 718, 07411 863 536, 07737 983 200


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

13/04/2017

¿π‘

Í«‘ÒΔ Ú≈apple «¬√ Ù«‘apple

«Ú⁄ È‘Δ∫ √Δ ¡≈«¬¡≈,

¡μ◊∂ ÚΔ Ï‘∞ Ú≈apple ¡≈ ⁄∞μ’≈ √Δ Õ

Íapple ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’¿∞∫, ¿∞‘ ¡≈͉≈-

¡≈͉≈ Òμ◊‰ Ú≈Ò≈ Ù«‘apple ¡μ‹

¿∞√ 鱧 ¡‹ÈÏΔ «‹‘≈ Òμ◊ «apple‘≈ √Δ

Õ ¿∞√ Á∂ ’ÁÓ ¡μ◊∂ Úˉ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂

√È, Íapple ‘apple ’ÁÓ «‹Ú∂∫ ¿∞√ Ò¬Δ

Í∞쇉≈ ¡Ω÷≈ ‘Ø «apple‘≈ √Δ Õ «¬Ú∂∫ Òμ◊

’‘≈‰Δ

«apple‘≈ √Δ, «‹Ú∂∫ «’√∂ ¡≈͉∂ ÁΔ «÷μ⁄

¿∞√ 鱧 ‹≈‰Δ¡≈∫ «‹‘Δ¡≈∫ apple≈‘Ú≈∫ Á∂

ÚμÒ «÷μ⁄ apple‘Δ ‘ØÚ∂ Õ ¿∞√ 鱧 «¬‘ ÚΔ

ÍÂ≈ È‘Δ∫ Òμ◊ «apple‘≈ √Δ «’ ¿∞‘

«’μËapple 鱧 ‹≈ «apple‘≈ √Δ Õ ÍÂ≈ È‘Δ∫

«’√ Âapple∑≈∫ ¿∞‘ √Û’ Á∂ «’È≈apple∂-

«’È≈apple∂ ⁄μÒÁ≈ √Û’ Á∂ «Ú⁄’≈apple

¡≈ «◊¡≈ Õ «Íμ¤Ø∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ Â∂˜ Ïμ√

È∂ ÏÛ∂ ‘≈appleÈ «ÁμÂ∂, Íapple ¿∞√ 鱧 ’∞fi

ÚΔ √∞‰≈¬Δ È≈ «ÁμÂ≈ Õ ¡ıΔapple ‹Ø

È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ, ¿∞‘ ‘Ø «◊¡≈

Õ ¿∞‘ ı±È È≈Ò ÒÊÍÊ √Û’ ”Â∂

«Í¡≈ √Δ Õ Ï‘∞ √≈apple∂ ÒØ’ ¿∞√ Á∂

¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ «¬’μ·∂ ‘ج∂ √È, Íapple

¿∞‘ ¡≈͉≈ Òμ◊‰ Ú≈Ò≈ Ù«‘apple

¡μ‹ ¿∞√ Ò¬Δ ¡‹ÈÏΔ √Δ Õ ’∞fi

⁄ß◊∂ ÒØ’ ¿∞√ 鱧 ⁄∞μ’ ’∂ ‘√ÍÂ≈Ò

ÒÀ ◊¬∂ Õ ¿∞Ê∂ ÚΔ ’Ω‰ ¬∂, «’ÊØ∫

¡≈«¬¡≈, «’Ú∂∫ ‘Ø«¬¡≈, ‘apple Í≈«√¿∞∫

√Ú≈Ò≈∫ ÁΔ Ï∞¤≈Û «‹‘Δ ‘Ø apple‘Δ √Δ Õ

Íapple ¿∞‘ Â≈∫ Ï∂‘ØÙ «Í¡≈ √Δ Õ

‚≈’‡apple Í≈Ò È∂ ¿∞√ 鱧 «¬’ÁÓ

¡≈¬Δ. √Δ. Ô±. «Ú⁄ «Î‡ ’apple «ÁμÂ≈

Õ ‚≈’‡apple Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ ÍzΔ ÁΔ

«‚¿±‡Δ ¿∞√ ’ØÒ Òμ◊ ◊¬Δ Õ ÍzΔÂ

«‹Ú∂∫ ‘Δ ¿∞√ Á∂ apple±Ó «Ú⁄ Á≈ıÒ

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

ÂappleΔ’

‘جΔ, Í«‘ÒΔ ‘Δ È˜apple «Ú⁄ ¿∞√ ȱß

Ú∂÷ ’∂ ¿∞√ ¿∞μÍapple «Ï‹ÒΔ «‹‘Δ ‡∞μ‡

Í¬Δ Õ ’∞fi «⁄apple Ò¬Δ ¿∞‘ Ï∞μ «‹‘Δ

ω ◊¬Δ Õ «¬’ ‹≈«‰¡≈-

Í«‘⁄≈«‰¡≈ «⁄‘apple≈ ¿∞√ Á∂ √≈‘Ó‰∂

√Δ Õ Ï‘∞ ’∞fi «¬’ «¯ÒÓ Úª◊ ¿∞√

ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ¡μ◊∂ ÿ∞ßÓ «◊¡≈ Õ

Ï‘∞ ‘Ω√Ò≈ ’apple ’∂ ¿∞‘ ¡μ◊∂ ÚËΔ

√Δ Õ «¬’ Ú≈apple ¿∞√ È∂ ⁄ß◊Δ Âapple∑≈∫

¡‹ÈÏΔ

¿∞√ 鱧 Ò≈◊∂ ‘Ø ’∂ Á∂«÷¡≈ «’ «’Â∂

¿∞‘ Ì∞Ò∂÷≈ ‘Δ È≈ ÷≈ apple‘Δ ‘ØÚ∂ Õ Íapple

«¬‘ Â≈∫ √μ⁄Ó∞μ⁄ ‘Δ ‹√ÓΔ √Δ Õ

¿∞‘ ‹√ÓΔ «‹‘Û≈ ’∞fi «ÁÈ≈∫ Ò¬Δ

¿∞È∑≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ Á≈ «‘μ√≈ ω

«◊¡≈ √Δ Õ √Ì ’∞fi Ô≈Á ¡≈ «◊¡≈

¿∞√ ȱß, ¡ß«ÓàÈ≈Ò ¿∞√ Á≈ «Í¡≈apple

Õ «’ßÈ≈ «Í¡≈apple ’appleÁ∂ √È, ¿∞‘ «¬’

Á±‹∂ È±ß Õ ¡μ‹ ¿∞‘ ÿapple ◊¬Δ Â≈∫

√μ⁄Ó∞μ⁄ ÏÛΔ ¿∞Á≈√ √Δ, «ÏÒ’∞Ò

⁄∞μÍ Õ ÿapple ‹≈ ’∂ ¿∞√ È∂ ϱ‘≈ ÏßÁ

’ΔÂ≈ Â∂ «¬’ÁÓ Óß‹∂ ”Â∂ «‚μ◊ ͬΔ

Õ Ï‘∞ ’∞fi ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ¡μ◊∂

«Îapple ÿ∞ßÓ‰ Òμ◊≈ Õ ¿∞‘ ‹√ÓΔÂ,

«‹√ Ï≈apple∂ ¿∞√ È∂ ¡ß«Óà’ØÒØ∫ Ï‘∞Â

’∞fi √∞«‰¡≈ √Δ, «’ßÈ≈ «Í¡≈apple

’appleÁΔ √Δ ¡ß«Óà¿∞√ 鱧 , ‘apple √≈‘

È≈Ò ¿∞√ Á≈ ‘Δ È≈∫¡ «Ò¡≈ ’appleÁΔ

√Δ Õ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‹Á ¿∞√ 鱧 «ÓÒΔ,

¿∞‘ √Ì Ô≈Á √Δ ¿∞√ 鱧 , «¬’

’Ó˜Øapple «‹‘≈ Ó∞ß‚≈ Õ Íapple ¿∞√ ÁΔ

√Ø⁄‰Δ ÏÛΔ ÚËΔ¡≈ √Δ Õ ¿∞‘

«‹ßÁ◊Δ «Ú⁄ ’∞fi ωÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ

Õ ¿∞‘ ¡ß«ÓÃÂ È±ß ÷∞ÙΔ¡≈∫ È≈Ò ‚appleÈ≈

⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ Õ Íapple ¿∞√ 鱧 ’Δ ÍÂ≈ √Δ

«’ ¡ß«Óà¿∞√ ’ØÒØ∫ Á∞«È¡≈ÚΔ

Á«ÚßÁapple‹Δ “Ï∞‹apple◊”

Ï∞„∂Í≈ ¿∞√ 鱧 Úμ„-Úμ„

‘π‰ ÷≈‰ Òμ◊≈Õ ¡ÀÏΔ Í∞μ Â∂

’∞ÍμÂΔ È±ß‘ ¿∞√ È≈Ò «√μË∂

ӱߑ È≈ ÏØÒÁ∂Õ Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ¡≈∫

«Í¤ÒΔ¡≈∫ ÂappleΔ’≈∫ «Ú⁄ Ï≈ͱ ÁΔ ÷±Ï

√∂Ú≈ ‘∞ßÁΔÕ ¡μ‹ «¬’ ÂappleΔ’ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞√ 鱧 «¬ÙÈ≈È

’appleÚ≈ ’∂ √≈¯ ’μÍÛ∂ Í∞¡≈¬∂ ◊¬∂Õ «Îapple ÷≈‰≈ ÷∞¡≈ ’∂ ¿∞√

鱧 ⁄∞μ’ ’∂ ¡≈‡Ø «Ú⁄ «Ï·≈ ’∂ ÍÀÈÙÈ ÒÀ‰ Ò¬Δ Ù«‘apple 鱧 ÒÀ

◊¬∂ ÏÀ∫’ ¡μ◊∂ Í‘∞ß⁄ ’∂ ¿∞√ 鱧 ‹±√ Á≈ «◊Ò≈√ «ÍÒ≈«¬¡≈Õ

«Îapple ÍÀÈÙÈ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ȱߑ È∂ ÍÀ√∂ ÎÛ∂ Â∂ √ΩÁ≈ ÒÀ‰

⁄ÒΔ ◊¬Δ Â∂ Ï≈ͱ ¡≈‡Ø «Ú⁄ Ë∞μÍ∂ √ÛÁ≈ «apple‘≈Õ

ÿapple Í‘∞ß⁄ ’∂ Ï≈ͱ 鱧 Ï≈‘Ø∫ ÎÛ ’∂ ¿∞Â≈apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ È±ß‘

¡≈Í √ΩÁ≈ ÒÀ ’∂ ¡ßÁapple ⁄ÒΔ ◊¬ΔÕ Ï≈ͱ «‚◊Á≈-„«‘ßÁ≈

ÏÛΔ Ó∞Ù«’Ò È≈Ò Óß‹Δ ”Â∂ Í‘∞ß«⁄¡≈Õ Óß◊‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

«’√∂ È∂ ÎØ’≈ Í≈‰Δ Âμ’ ¿∞√ 鱧 È≈ «ÁμÂ≈ «„μÒΔ Óß‹Δ ”Â∂

«Í¡≈ Ï≈ͱ √Ø⁄ «apple‘≈ √Δ, «’ßÈ≈ ⁄ß◊≈ ‘ØÚ∂ ‹∂ «¬’ ÂappleΔ’

Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ ÁØ Ú≈appleΔ ¡≈ ‹≈Ú∂Õ

÷∞ÙΔ¡≈∫ È‘Δ∫ √Δ ⁄≈‘∞ßÁΔ ¿∞‘ Â≈∫ ÷∞Á

‘Δ ¿∞√ Ò¬Δ Ï‘∞ Úμ‚Δ ÷∞ÙΔ √Δ Õ

√⁄Ó∞⁄ ’¬Δ Ú≈apple ÁØÚ∂∫ ÒÛ ÍÀ∫Á∂

Ïμ«⁄¡≈∫ Ú≈∫◊ Õ «Îapple ÁØÚ≈∫ ÁΔ √∞Ò∑≈

¿∞‘Δ Â≈∫ ’appleÚ≈¿π∫ÁΔ √Δ Õ √⁄Ó∞⁄

¡μ‹ ÚΔ Ô≈Á √Δ, ¿∞√ 鱧 ¿∞√ Á∂ ÏØÒ

’ßÈ≈∫ «Ú⁄ ¡μ‹ ÚΔ ◊±ß‹ apple‘∂ √È Õ

‹Á ÚΔ ¿∞‘ ÎØÈ ’appleÁ≈ Â≈∫ ¡μ◊Ø∫

«Óμ·Δ «‹‘Δ ¡≈Ú≈˜ ¡≈¿∞∫ÁΔ Õ ¿∞‘

‘apple Ú≈apple ¯ØÈ ⁄∞μ’‰ ”Â∂ «¬‘Δ ’«‘ßÁ≈

’Ω‰ ¡ß«ÓÃÂ Õ È‘Δ∫ ÓÀ∫ ÍzΔÂ Õ Â∂ «Îapple

¿∞√ ÁΔ «Í¡≈appleΔ «‹‘Δ ¡≈Ú≈˜

◊±ß‹ÁΔ Õ ÁΔÁΔ ÈÓ√Â∂, ’Δ ‘≈Ò ‘À Õ

¿∞‘ «’ßÈ∂ «Í¡≈apple È≈Ò ’«‘ßÁ≈ √Δ Õ

«¬‘ √Ì √Ø⁄«Á¡≈∫ √Ø⁄«Á¡≈∫ ¿∞√

ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ Ìapple ¡≈¬Δ¡≈∫ Õ ¿∞‘

˜Øapple-˜Øapple ÁΔ apple؉≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ √Δ Õ Íapple

ÍÂ≈ È‘Δ∫ «Îapple «’√∂ √Ø⁄ È∂ ¿∞√

ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ Á∂ ¡μÊapple± appleØ’ «ÁμÂ∂ Õ

«¬’ ÁÓ ‘Δ Ï≈‘appleØ∫ ϱ‘≈ ÷Û«’¡≈ Õ

ÍzΔ ¿∞μ·Δ ¡Â∂ ¡μ÷≈∫ √≈¯ ’appleÁΔ

‘Ø¬Δ Ï≈‘apple «È’ÒΔ, «‹Ú∂∫ ‘Δ ¿∞√ È∂

ϱ‘≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ Â≈∫ ¿∞√ Á∂ √≈‘Ó‰∂

¡ß«Óà÷Û∑Δ √Δ Õ ¡ßÁapple ÚÛ«Á¡≈∫

‘Δ ¡ß«ÓàÈ∂ Í∞쫤¡≈ ’Δ ◊μÒ ¬∂

ÏÁÒÁ∂ ÓΩ√Ó

√øÂØÙ √øËΔapple

ÓØÏ≈¬ΔÒ : 8146503872

‹ÁØ∫ ÚΔ ‘apple appleؘ ÁÎÂapple

ÓÀ∫ ‹≈‰ √Ó∂∫ ◊appleÀ∫‚ appleØ‚ ÂØ∫

ÒßÿÁ≈ ‘≈∫ Ó∞μÁÂ≈∫ ÂØ∫ ¿∞√

√Û’ Á∂ «’È≈apple∂ ”Â∂ ÏÀ·∂ Óß◊Â∂

”Â∂ Ó∂appleΔ È˜apple ÍÀ∫ÁΔÕ ÓÀ∫ ÚΔ ‘Øapple≈∫

ÒØ’≈∫ ÁΔ Âapple∑≈∫ ¿∞√ 鱧 ¡≈Í‰Δ ‹∂Ï

«Ú⁄Ø∫ ’∞fi È≈ ’∞fi Á∂ ’∂ ‹≈∫Á≈ ¿∞‘

Óß◊Â≈ ‘apple «¬’ 鱧 «¬‘ ’«‘ «ÁßÁ≈,

“appleμÏ ÌÒ≈ ’apple∂”Õ ¡μ‹ ÚΔ appleؘ≈È≈ ÁΔ

Âapple∑≈∫ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¿∞√ Óß◊Â∂ ’ØÒ ÁΔ

Òßÿ‰ Òμ◊≈ Â≈∫ ÓÀ∫ Ú∂«÷¡≈ «’ «¬’

ÒßÓΔ √≈appleΔ Úμ‚Δ ’≈apple ¿∞√ ’ØÒ ¡≈

’∂ ÷Û∑Δ ‘جΔÕ ÓÀ∫ Ú∂«÷¡≈ «’ ¿∞√

«Ú⁄ ÏÀ·≈ «¬’ Ù≈‘±’≈apple ¡≈͉∂

‚apple≈¬ΔÚapple 鱧 ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ ¿∞√ Óß◊Â∂ 鱧 Á∂‰

Ò¬Δ ’«‘ «apple‘≈ √ΔÕ ‚apple≈¬ΔÚapple Ù≈‘±’≈apple ÂØ∫

ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ Óß◊Â∂ 鱧 Á∂‰ Ò¬Δ «◊¡≈ Â≈∫ ¿∞√

Óß◊Â∂ È∂ Íß‹ √Ω Á≈ È؇ Ú∂÷ ’∂ ÒÀ‰ ÂØ∫

«¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈ Óß◊Â≈ ’«‘‰ Òμ◊≈,

ÍzΔ ¡μ‹ 屧 ‹ÒÁΔ ¡≈ ◊¬Δ ¬∂∫ Õ

Íapple ÍzΔ È∂ ’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï È‘Δ∫ «ÁμÂ≈

Õ ¡ß«ÓàÈ∂ «Îapple Á∞Ï≈apple≈ Í∞쫤¡≈,

Íapple «¬√ Ú≈apple ÚΔ ÍzΔ ’ØÒ ‹≈ ’∂

«‹Ú∂∫ ‘Δ ¿∞√ Á≈ «⁄‘apple≈ ‘μÊ «Ú⁄

«Ò¡≈ Â≈∫ ¿∞√ Á∂ ÁØÚ∂∫ ‘μÊ «Ìμ‹ ◊¬∂

Õ ÍzΔÂ Â±ß appleØ apple‘Δ ‘À∫, ’Δ ‘Ø«¬¡≈ ¬∂,

屧 ·Δ’ Â≈∫ ‘À Õ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ «’√∂

È∂ ’∞fi «’‘≈ Â≈∫ È‘Δ∫, ÿapple Â≈∫ √≈apple∂

·Δ’ È∂, Ï‘∞ √≈apple∂ √∞¡≈Ò≈∫ ÁΔ

Ú≈¤Û «‹‘Δ ’apple «ÁμÂΔ Õ ÍzΔ ‹Ø

‘∞‰ Âμ’ ¡≈͉≈ apple؉≈ appleØ’ ’∂ ÏÀ·Δ

√Δ, ¿∞μ⁄Δ-¿∞μ⁄Δ apple؉ Òμ◊ Í¬Δ Õ

¡ß«ÓÃÂ≈ ÿÏapple≈ ◊¬Δ, ¿∞√ È∂ ¿∞√ ȱß

¡≈͉∂ ◊ˇ È≈Ò Ò≈ «Ò¡≈, Â∂

Ï≈apple-Ï≈apple «¬‘Δ Í∞μ¤ apple‘Δ √Δ, ÍzΔÂ

ÂÀ鱧 Áμ√ ’Δ ‘Ø«¬¡≈ ¬∂ Õ ’≈¯Δ Á∂apple

Ï≈¡Á ¡ß«ÓàÁ∂ ӱߑØ∫ ÓμËÓ «‹‘Δ

¡≈Ú≈˜ «È’ÒΔ Õ ¡ß«ÓÃÂ, ‹√ÓΔÂ

‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ¬∂ Õ ’≈¯Δ Á∂apple Ò¬Δ

√∞ßÈ «‹‘Δ ‘Ø ◊¬Δ Õ «¬’ Ú≈apple «Îapple

¿∞√ È∂ ÍzΔÂ È±ß Á∞Ï≈apple≈ Í∞쫤¡≈ Õ

ÍzΔ È∂ ¿∞‘Δ ◊μÒ Á∞Ï≈apple≈ Á∞‘apple≈¬Δ Õ

¿∞√ È∂ Á∞Ï≈apple≈ Í∞쫤¡≈ ’Δ ‘Ø«¬¡≈

√Δ Õ ÍzΔ È∂ «√apple¯ ¡ÀÈ≈ ‘Δ «’‘≈

¡À’√Δ‚À∫‡ Õ √∞‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘

’∞fi Á∂apple Ò¬Δ ÍμÊapple Ï‰Δ ÷Û∑Δ apple‘Δ Õ

«Îapple «¬’ÁÓ ¿∞‘ Ï≈‘apple 鱧 Ìμ‹ ◊¬∂

Õ ÍzΔ ¿∞√ 鱧 ¡≈Ú≈˜≈∫ Á∂∫ÁΔ apple«‘

◊¬Δ Õ Íapple ¡μ‹ ¿∞√鱧 «’√∂ ÁΔ ÚΔ

ÍzÚ≈‘ È‘Δ∫ √Δ Õ ¿∞‘ Ìμ‹ apple‘Δ √Δ,

ͱappleΔ Â∂˜Δ È≈Ò Õ ÏΔ«Â¡≈ ‘Ø«¬¡≈

ÍÒ ¡μ‹ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ √≈‘Ó‰∂

ÿ∞ßÓ «apple‘≈ √Δ Õ

¿∞‘ ӱߑ «Ú⁄ Ï∞Û-Ï∞Û≈¿∞∫ÁΔ ‘جΔ

‹≈ apple‘Δ √Δ, «’ È‘Δ∫ ‹√ÓΔÂ È±ß ’∞fi

È‘Δ∫ ‘Ø √’Á≈ Õ ¿∞‘ ‘¯ÁΔ ‘جΔ

‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞ß⁄Δ, «√μËΔ

«¬È’∞¡≈«¬appleΔ ”Â∂ ‹≈ ’∂

ÒÛ÷Û¿∞∫Á∂ Ò¯˜≈∫ «Ú⁄ Í∞쫤¡≈,

“«¬’ ¡À’√Δ‚À∫‡ ’∂√ ¡≈«¬¡≈ √Δ,

«’μÊ∂ ¡À Õ

‹μ√ Ïapple√≈ÒÚΔ

“√≈«‘Ï ‹Δ, ‘∞‰ ÓÀ∫ ÌΔ÷ ÒÀ‰Δ ÏßÁ ’apple

«ÁμÂΔ ‘À, ‘∞‰ ÓÀ∫ Á≈È ’apple «apple‘≈ ‘≈∫”, ¬∂È≈

’«‘ ’∂ Óß◊Â∂ È∂ ¡≈͉∂ ‘∂· «Ú¤≈¬Δ Í≈‡Δ

«‹‘Δ ÏØappleΔ Êμ«Ò¿∞∫ «¬’ ‘˜≈apple Á≈ È؇ ’μ„

’∂ ‚apple≈¬ΔÚapple 鱧 ÎÛ≈ «ÁμÂ≈Õ

Ó∂‘apple ⁄øÁ ‹æ√Ò ÁΔ «¬’ ’«ÚÂ≈

““‹øÏ» ÁΔÍ””

Á∂Ùª ⁄Ø∫ Á∂Ù «¬’ Ì≈apple Á∂Ù Ó∂apple≈,

«‹Ê∂ ÍΔapple ÍÀ◊øÏapple ¡ÚÂ≈apple ‘ج∂Õ

◊πapple» Ì◊ Â∂ È≈Ê «√æË ‹Ø◊Δ,

ÏπÒ∂∑Ù≈‘ Úapple◊∂ appleæÏΔ Ô≈apple ‘ج∂Õ

ÔØË≈ Ï≈ÒΔ Â∂ apple≈‹∂ Ó‘≈apple≈‹∂,

«¬√∂ Á∂Ù ¡øÁapple Ú∂ÙπÓ≈apple ‘ج∂,

‹øÏ» Á∂Ù √Δ Ì≈apple Á∂Ù Ó∂apple≈,

Ú≈‘appleΔ ‘ÓÒ∂ ÚΔ ¬∂Ê∂ Ú≈apple-Ú≈apple ‘ج∂Õ

«⁄ÛΔ √ØÈ∂ ÁΔ Ì≈apple ‹Ø √ÓfiÁ∂ √Δ,

apple«÷¡≈ «¬√ ÁΔ ’apple √’∂ È≈ ¿π‘Õ

¡ÀÙ ÍÃ√ÂΔ «Úæ⁄ ‘Δ apple‘∂ ‚πæÏ∂,

÷≈Âapple Á∂Ù ÁΔ Óapple √’∂ È≈ ¿π‘Õ

«‹‘Û≈ ¡≈«¬¡≈ ´æ‡‰ Ì≈apple Á∂Ù ˘ √Δ,

Í≈¿π∫Á∂ apple‘∂ «Í¡≈apple ‹æÎΔ ÒÛ √’∂ È≈ ¿π‘Õ

ÿapple ¡≈͉≈ ¡≈Í ÚΔ apple‘∂ ´æ‡Á∂,

Ú≈‘appleØ∫ ¡≈«¬¡ª ˘ ÎæÛ √’∂ È≈ ¿π‘Õ

«‹‘ÛΔ Ù≈‰ ÁΔ ⁄≈Áapple √Ó≈‹ ÁΔ √Δ,

ÒΔappleØ ÒΔapple ¿π‘ Ò؇»¡ª ’appleΔ ‘Ø¬Δ √ΔÕ

’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ÿ≈‰ ÓÈπæ÷Â≈ Á≈,

«¬˜Â Ú≈ÒΔ ˜ÓΔapple ÓappleΔ ‘Ø¬Δ √ΔÕ

‹≈ÂΔ appleø◊ √Δ Ì≈apple Â∂ ¤≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈,

Ì≈apple Ó≈Â≈ ÚΔ √«‘’ÁΔ ‚appleΔ ‘Ø¬Δ √ΔÕ

Ì≈apple Ó≈Â≈ ÁΔ ‹À ’Ø¬Δ ÏØÒÁ≈ È≈,

√πapple≈‘Δ «ÁÒ ÁΔ ‘Ω∫«’¡ª ÌappleΔ ‘Ø¬Δ √ΔÕ

«¬√ ÁΩapple ¡øÁapple ÌΔÓ apple≈˙ ¡≈«¬¡≈,

Ì≈apple Ӫ ÁΔ √ÛΔ Â√ÚΔapple Á∂÷ΔÕ

’√Ó ÷≈ Ò¬Δ «¬√ ˘ ÏÁÒÈ∂ ÁΔ,

¿π‘Á∂ appleØ‘ ”⁄ ÈÚƒ ÙÓÙΔapple Á∂÷ΔÕ

«‹‘Û∂ ¡¤»Â ω≈¬∂ √Ó≈‹ È∂ √Δ,

◊πÒ≈Ó «◊appleΔ ÁΔ ˙È∂ ‹ø‹Δapple Á∂÷ΔÕ

ÏøÁ≈ ÏøÁ∂ ˘ ÏøÁ≈ È‘ƒ √ÓfiÁ≈ √Δ,

¡øÏ∂‚’apple «¬‘ ÚΔ Â√ÚΔapple Á∂÷ΔÕ

ÓÈπ÷Â≈ Ú≈ÒΔ ˜ÓΔapple ‘Δ ÓappleΔ ‘Ø¬Δ √Δ,

’πæÂ∂ «ÏÒΔ¡ª ÁΔ Âapple∑ª Â√Δapple Á∂÷ΔÕ

‹ÁØ∫ «Ú«Á¡≈ √ø√≈apple ÁΔ ÍÛ∑ «◊¡≈ ¿π‘

¿π‘ÁΔ ’ÒÓ ”⁄ ÈÚƒ ÂÁÚΔapple Á∂÷ΔÕ

‘æ’ Á∂ «◊¡≈ «Ò÷ ’∂ ÓÈπæ÷Â≈ Á∂,

¡æ‹ ÈÓΔ ‘Δ ‹æ√Ò Â’ÁΔapple Á∂÷ΔÕ

Ó∂‘apple ⁄øÁ ‹æ√Ò


18 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/04/2017

19

A@ √≈Ò≈∫ Á∂ Úμ‚∂ ¡apple√∂ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ È∂

«√¡≈√Δ «¬È’Ò≈Ï «Ò¡ªÁ≈ : Ú«appleßÁapple «√ßÿ ÷Àapple∑≈

’ÀÍ‡È √ßÁΔÍ √ß˱ 鱧 «√¡≈√Δ Â∂ ˙.¡À√.‚Δ ¡Â∂ ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ, ‹◊ÁΔÍ «√ßÿ «√μ˱ ȱß

˙.¡À√.‚Δ. Á≈ ¡‘∞μÁ≈ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ Â∂ Ô±.’∂. ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊±¡≈∫ ÚμÒØ∫ ı∞ÙΔ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈

’appleÂ≈apple ⁄øÁ √‘ØÂ≈ “Â≈appleΔ” ÁΔ «¬’ ’«ÚÂ≈

¡‰÷ ÁΔ ‹Ø ÌΔÓ

«ÁÒª ”⁄ ‹◊≈ «◊¡≈

‹≈◊ ͬ∂ ◊appleΔÏ ¡≈«ÁÚ≈√Δ

√Óª ‘π‰ ¡≈ «◊¡≈

¡‰÷ ÁΔ ‹Ø ÌΔÓ

«ÁÒª ”⁄ ‹◊≈ «◊¡≈Õ

ˇß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Íß‹≈Ï «Úμ⁄

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ ÔØ◊ ¡◊Ú≈¬Δ

«Úμ⁄ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ ÁΔ Ì≈appleΔ Ï‘∞ÓÂ

È≈Ò Ï‰Δ √apple’≈apple ’≈appleÈ Ô±. ’∂. Á∂ √Ó±‘

’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊±¡≈∫ «Úμ⁄ Ì≈appleΔ ¿∞ÂÙ≈‘

Í≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Â∂ ¿∞‘È≈∫ È±ß Í±appleΔ ¡≈√

‘À «’ Íß‹≈Ï ÁΔ ’≈∫◊apple√ √apple’≈apple «‹μÊ∂

ÒØ’≈∫ È≈Ò ’ΔÂ∂ ¡≈͉∂ Ú≈¡Á∂ ͱapple∂ ’appleÈ

«Úμ⁄ √ÎÒ ‘ØÚ∂◊Δ, ¿∞√Á∂ È≈Ò

¡’≈ÒΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ’ß◊≈ÒΔ ÁΔ ’◊≈apple Â∂

Í‘∞ß⁄≈¬∂ Íß‹≈Ï Á∂ ı˜≈È∂ 鱧 ÌappleÈ ¡Â∂ «Îapple

ÂØ∫ ÷∞Ù‘≈Ò Íß‹≈Ï Ï‰≈¿∞‰ «Úμ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï

‘ØÚ∂◊ΔÕ «¬‘È≈∫ ÙÏÁ≈∫ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈

’apple«Á¡ª ÚÀ√‡ Òß‚È ÁΔ Íz«√μË ’ßÍÈΔ

ÎØapple ¡ÀÚapple ◊Ò∂«˜ø◊ Á∂ Ó≈Ò’ Ú«appleßÁapple

«√ßÿ ÷Àapple∑≈ ÍzÓ∞μ÷ ÈΩ‹Ú≈È ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊±

È∂ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ A@ √≈Ò≈∫ Á∂ Úμ‚∂ ¡apple√∂

Ï≈¡Á Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ È∂ «√¡≈√Δ

ÈΩ‹Ú≈È Ò∂÷’ ¡«ÓÃÂÍ≈Ò «√øÿ Á∂ ’≈«Ú √ø◊ë‘ ““√πÒ◊Á∂ ‹˜Ï≈”” ÁΔ ÿπø‚ ¸’≈¬Δ ÏëÓøÿÓ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ apple≈¬∂ ’À‡«appleø◊ ‘≈Ò ”⁄ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «’Â≈Ï «appleÒΔ˜ √Ó≈◊Ó Ï‘π ÚËΔ¡≈ ‘Ø

«ÈÏ«Û¡≈Õ ¡«ÓÃÂÍ≈Ò «√øÿ È∂ Á«√¡≈ «’ ’«ÚÂ≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í ”⁄ ‘Δ Ï‘π ’πæfi ’«‘øÁΔ ˛Õ

√Ó≈«‹’ Ïπapple≈¬Δ¡ª, ËappleÓ Á∂ È≈Ó Á∂ ‘Ø apple‘Δ¡ª ·æ◊Δ¡ª ¡Â∂ ‘Øapple Ï‘π √≈apple∂ Ó√Ò∂ «¬‘Ø «‹‘∂ È∂ ‹Ø

ÓÀ∫ ’«ÚÂ≈ Á∂ apple»Í «Úæ⁄ ¡≈͉∂ ‹˜Ï≈ª apple≈‘ƒ «Ï¡≈È ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ √Ó≈◊Ó ÓΩ’∂ ◊πapple‹Δ «√øÿ,

‹√ÍÃΔ «√øÿ, ‘Δapple≈, ‘appleÁΔÍ «√øÿ, ‹√Í≈Ò «Úapple’, ◊≈«¬’ «‹øÁapple Â∂‹Δ, ‘appleÁΔÍ ⁄ΔÓ≈ Â∂

‘appleÍÃΔ «√øÿ ÓΩ‹»Á √ÈÕ

Òß‚È «Úμ⁄ Òμ◊‰◊Δ¡≈∫ C@ ¡ÍzÀÒ È±ß «Ú√≈÷Δ ÁΔ¡≈∫ appleΩ‰’≈∫

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ÷≈Ò√≈ ÍßÊ Á∂ «√apple‹È≈

«ÁÚ√ 鱧 ÷≈Ò√≈ ‚∂¡ Á∂ apple±Í «Úμ⁄ ÓÈ≈¿∞‰ Â∂ «ÚÙÚ

Ìapple «Úμ⁄ «¬√ Í«ÚμÂapple «Á‘≈Û∂ 鱧 Ó≈ÈÂ≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Á∂

ÔÂÈ≈∫ «Úμ⁄ ‘Øapple Ú≈Ë≈ ’apple«Á¡ª «Ú√≈÷Δ Á∂

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ Â∂ Í«ÚÂapple «Â¿∞‘≈apple 鱧 √Ó±‘ Ô±. ’∂

• Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple ÚμÒØ∫ Ô± ’∂ «Ú⁄

Í«‘ÒΔ Ú≈apple Úμ‚∂ √Ó≈‘Øapple Á≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈

¡≈ÔØ‹È

• «Ïz‡∂È ÁΔ¡≈∫ ÍzÓ∞μ÷ apple≈‹ÈΔÂ’ , √Ó≈«‹’

Â∂ Ë≈apple«Ó’ Ù÷√Δ¡Â≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫ Ù≈«ÓÒ

• Íß‹≈Ï √μ«Ì¡≈⁄≈apple’ Â∂ ÷≈Ò√≈¬Δ ÍzØ◊apple≈Ó

‘؉◊∂ «÷μ⁄ Á≈ ’∂∫Áapple

ÁΔ¡≈∫ «√μ÷ ‹μÊ∂ÏßÁΔ¡≈∫, √Ó±‘ ◊∞appleÁ∞¡≈«apple¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Í«‘ÒΔ Ú≈apple «¬μ’ Óß⁄ Â∂ «¬’μ·∂

‘Ø ’∂ Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Òß‚È Á∂

ÍzÓ∞μ÷ √Ê≈È Â∂ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ ÍzØ◊apple≈Ó ¿∞ÒΔ«’¡≈ ‘ÀÕ

«¬√ ’ÛΔ Â«‘ Òß‚È Á∂ «Úμ⁄ «Ú√≈÷Δ È±ß

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ÍμËapple Á∂ Óß⁄ Â∂ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «‹√

«¬È’Ò≈Ï «Ò¡≈¿∞«∫Á¡ª ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ 鱧 Íß‹≈Ï ÁΔ Ú≈◊-‚Øapple

√Ω∫Í ’∂ Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ ’≈apple‹ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

¡√Δ∫ ¡≈√ÚßÁ ‘≈∫ «’ «‹√ Âapple∑ª Íß‹≈Ï Á∂

Ì≈apple appleÂÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ

Á∂ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ ÁΔ¡≈∫ «Â¡≈appleΔ¡≈∫ Ó∞’ßÓÒ

«ÓÂΔ B/@D/B@AG 鱧 ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

«ÓÙÈ √∞√≈«¬‡Δ (apple«‹.) Íß‹≈Ï ÚμÒØ∫ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ¡≈∫

«Â¡≈appleΔ¡≈∫ 鱧 Ó∞μ÷ appleμ÷Á∂ ‘ج∂ √.

‹√Úß «√ßÿ “«ÓμÂapple” ‹Δ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ

«Úμ⁄ ÓΔ«‡ß◊ ‘جΔÕ «¬√ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄

√zΔ √Ø‘‰ Ò≈Ò √≈∫ÍÒ≈ ‹Δ ÚμÒØ∫

√∞√≈«¬‡Δ 鱧 √zΔ ‘appleÏß√ Ò≈Ò «ÚappleÁΔ

ÚμÒØ∫ Ì∂‹Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ Ì∂∫‡

’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫Õ ¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’

ÍÛ∑≈¬Δ ¡Â∂ ÷∂‚≈∫ «Úμ⁄ «ÈÓ≈‰≈ ÷μ‡Û

Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈ √ÈÓ≈È

√∞√≈«¬‡Δ ÚμÒØ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Á∂

È≈Ò ‘Δ √. ‹√Úß «√ßÿ “«ÓμÂapple” È∂

√appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò √ÈÁΔÍ «√ßÿ ȱß

√∞√≈«¬‡Δ Á≈ “ÍzÀ√” ‹ÈappleÒ √À’‡appleΔ

ÿث٠ÚΔ ’ΔÂ≈Õ ¿∞‘Ȫ √∞√≈«¬‡Δ Á∂

√Ó±‘ ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 AD ¡ÍzÀÒ È±ß ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ È±ß

ÁΔÍ≈ÚÒΔ ’appleÈ Ò¬Δ Íz‰ ÒÀ‰ Ò¬Δ

ÎØ‡Ø (A)- ¿∞μÿ∂ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± Ú«appleßÁapple «√ßÿ ÷Àapple≈ ,(B)- ÏμÒΔ Â±apple ¡Â∂ (C) -√∞÷ÚßÂ

«√ßÿ ’ÀÒ∂ ÁΔ Î≈«¬Ò Î؇ØÕ

«’‘≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ √∞÷Á∂Ú «√ßÿ ‹Δ È∂

√Ì≈ ¡Â∂ √Ó≈‹ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡ßÏ∂‚’apple

‹Δ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò

ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ «’‘≈Õ √. ‘appleÈ∂’ «√ßÿ

«√ÎÂΔ ⁄∂¡appleÓÀÈ √∞√≈«¬‡Δ ÚμÒØ∫ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ÁΔÚ≈ÒΔ ÁΔ Âapple∑≈∫

ÓÈ≈¿∞‰ Â∂ ˜Øapple «ÁμÂ≈Õ «¬√ ÓΩ’∂

ÏØÒ«Á¡≈∫ √ßÁΔÍ «√ßÿ È∂ √∞√≈«¬‡Δ ÚμÒØ∫

√Ω∫ÍΔ ÈÚΔ∫ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ È±ß ÂÈ Á∂‘Δ È≈Ò

«ÈÌ≈¿∞‰◊∂ ¡Â∂ Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ ÁμÏ∂-

’∞μ⁄Ò∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ¿∞μÍapple ⁄∞μ’‰ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

’≈apple‹ ’appleÁ∂ apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á∂ ““Í∂ ÏÀ’ ‡± √∞√≈«¬‡Δ”” Á∂

«√Ë≈∫ Â∂ Í«‘apple≈ Á∂‰ Ò¬Δ √∞√≈«¬‡Δ Á∂

ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 Ú⁄ÈÏμËÂ≈ Á∞‘apple≈¬ΔÕ «¬√

ÓΩ’∂ apple‰ËΔapple «√ßÿ Ìμ‡Δ ÚμÒØ∫ √Ì≈ 鱧 ‘apple

Âapple∑≈∫ Á≈ √«‘ÔØ◊ Á∂‰ Ò¬Δ «’‘≈

«◊¡≈Õ √. ‹ß◊ «√ßÿ È∂ ÚΔ √∞√≈«¬‡Δ Á∂

‘apple «¬’ ’ßÓ «Úμ⁄ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞‰

Ò¬Δ ¡≈«÷¡≈Õ

Òß‚È «Úμ⁄ «Ú√≈÷Δ Á∂ Í«μÚÂapple «Á‘≈Û∂ 鱧 ÷≈Ò√≈ ‚∂¡ Úμ‹Ø∫ ÓÈ≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ «Â¡≈appleΔ¡≈∫ √ßÏßËΔ «⁄æÂapple

ÍzÓ∞μ÷ «√μ÷ Ùı√Δ¡Â≈∫ Õ

«Úμ⁄ «√μ÷ ’ΩÓ ÁΔ¡≈∫ Ò≈√≈ÈΔ ’∞appleÏ≈ÈΔ¡≈∫ Ìapple∂

«¬«Â‘≈√ ÁΔ¡≈∫ fiÒ’Δ¡≈∫, ÷≈Ò√≈ ÍßÊ Á∂ «√apple‹‰≈

«ÁÚ√ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ √Ó∂ Íß‹≈Ï Á∂ ¡ÓΔapple

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ «Úapple√∂ ÁΔ ÍzÁappleÙÈΔ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ÚΔ

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Íß‹≈ÏΔ ’Ò⁄μapple Á∂ ÍzØ◊apple≈Ó

«Úμ⁄ ⁄ßÈΔ ¡Ò≈Í ◊apple∞μÍ , ’∞Ó≈apple ‘Δapple≈, ‹√ÚΔapple ‹μ√Δ

¡Â∂ Ï≈ÁÒ ÂμÒÚ‰ √Ó∂ ¡È∂’≈∫ Ô± ’∂ Á∂

ÒØ’≈∫ È∂ ’ÀÍ‡È √≈«‘Ï Â∂ ÌappleØ√≈ ’apple«Á¡ª

¿∞È∑≈∫ Á≈ ͱappleÈ √≈Ê «ÁμÂ≈ ‘À ¿∞‘ ÚΔ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ ÁΔ ’Áapple

’«appleÁ¡≈∫ Íß‹≈Ï È±ß «Ú’≈√ Â∂ ı∞Ù‘≈ÒΔ ÁΔ

““√πÒ◊Á∂ ‹˜Ï≈”” ÁΔ ÿπø‚ ¸’≈¬Δ

√«μÌ¡≈⁄≈apple’ √ß◊Δ √Ó±‘≈∫ ÚμÒØ∫ ‘≈˜appleΔÈ Á≈

ÓÈØappleß˜È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ √Ó≈appleØ‘ ÁΔ¡≈∫

«Â¡≈appleΔ¡≈∫ √ßÏßËΔ Òß‚È ÁΔ¡≈∫ ÍzÓ∞μ÷ «√μ÷ Ùı√Δ¡Â≈∫

ÁΔ «¬’μÂappleÂ≈ Ó≈‰ÔØ◊ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple «¬ø‚Δ¡È

¬∂øÏ∂√Δ Òß‚È ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄ ‘جΔ, «‹√ «Úμ⁄

«Ú√≈÷Δ √Ó≈appleØ‘ ÁΔ¡≈∫ ¡≈◊≈ÓΔ «Â¡≈appleΔ¡≈∫ √ßÏßËΔ

«Ú⁄≈apple Ú‡≈∫Áapple≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

apple≈‘ Â∂ ÒÀ ’∂ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÂØ∫

ÒØ’≈∫ 鱧 Ó∞’ ’appleÚ≈¿∞∫◊∂Õ √zΔ ÷Àapple∑≈ È∂

«’‘≈ «’ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂

¡≈Í‰Δ ‡ΔÓ «Úμ⁄ ’≈«ÏÒ Â∂ ÈΩ‹Ú≈È

¡≈◊±¡≈∫ √ßÁΔÍ √ß˱ 鱧 «√¡≈√Δ √’μÂapple

Â∂ ˙ ¡À√ ‚Δ ¡Â∂ ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ ¿∞appleÎ

√Ø鱧 „∂√Δ Â∂ ‹◊ÁΔÍ «√ßÿ 鱧 ˙.¡À√.‚Δ.

Á∂ ¡‘∞«Á¡ª È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ ‘À, ‹Ø «’

ÒØ’≈∫ È≈Ò ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘È ¡Â∂

¿∞’ ÈΩ‹Ú≈È ¡≈◊± Íß‹≈Ï √apple’≈apple ¡Â∂

ÒØ’≈∫ «Ú⁄’≈apple ÚËΔ¡≈∫ √appleΔÎ≈ Úμ‹Ø∫

¡≈͉≈ appleØÒ «ÈÌ≈¿∞‰◊∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ √zΔ

Ú«appleßÁapple «√ßÿ ÷Àapple∑≈, ÏμÒΔ Â±apple ¡Â∂

√∞÷Úß «√ßÿ ’ÀÒ∂ ¡≈«Á È∂ √Ó±‘ Ô± ’∂

ÁΔ ’≈∫◊apple√Δ ‡ΔÓ ÚμÒØ∫ ¿∞’ ¡≈◊±¡≈∫

鱧 ˜∞ßÓ∂Ú≈appleΔ Á∂ ¡‘∞Á∂ Á∂‰ Â∂ «‘ «ÁÒØ∫

ËßÈÚ≈Á ’apple«Á¡≈∫ «ÈÔ∞’ÂΔ Â∂ ı∞ÙΔ Á≈

Íz◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈Õ

Ôπ◊ª ÂØ∫ ͤ≈«Û¡ª ˘

Â÷ «Ï·≈¿π‰ Ò¬Δ ¿π‘

‹≈ Á∂ ¡«ÌÓ≈ÈΔ¡ª ˘

√Ï’ «√÷≈¿π‰ Ò¬Δ ¿π‘

ω’∂ Ó√Δ‘≈ ◊appleΔϪ ˘

‘æ’ ’¬Δ «ÁÚ≈ «◊¡≈Õ

÷πÙΔ¡ª Á≈ √»apple‹ Á∂÷Ø

◊appleΔϪ Á∂ «Ú‘Û∂ ⁄«Û∑¡≈

Ïapple≈ÏappleΔ Á∂ ‘æ’ª Ò¬Δ

‘’»Óª Á∂ È≈Ò Ò«Û¡≈

√ÁΔ¡ª ÂØ∫ ÏøÁ ‘ج∂

ÁappleÚ≈‹∂ ’¬Δ ÷πÒ∑≈ «◊¡≈Õ

‘æÊΔ∫ ÍÀÁ≈ ’appleØ Âπ√ƒ

¡≈͉∂ Ú√ΔÒ∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ˙

«‹¿π∫Á∂ ‹∂ apple÷‰∂ È∂

Âπ√ƒ ’ÏΔÒ∂ ¡≈«Á Ú≈√Δ˙

¬∂’Â≈ ÁΔ «‹æ ‘πøÁΔ

«¬‘ ◊æÒ √Ófi≈ «◊¡≈Õ

’appleÂ≈apple ⁄øÁ

√‘ØÂ≈ “Â≈appleΔ”

«Ú«Á¡≈ Ï◊Àapple ÏøÁ≈ ‘πøÁ≈

ÍÙ» Á∂ √Ó≈È ˛

Â≈¬Δ˙∫ ‘πøÁ≈ ⁄≈apple∂ Í≈√∂

ÏøÁ∂ Á≈ ¡ÍÓ≈È ˛

ÍÛ∑Ø ¡Â∂ ÍÛ∑≈ÚØ∫ “Â≈appleΔ”

È≈‘apple≈ ÌΔÓ Ò≈ «◊¡≈

¡‰÷ ÁΔ ‹Ø ÌΔÓ «ÁÒª ”⁄ ‹◊≈ «◊¡≈Õ

«ÈÍ≈Ò ”⁄ ÏÁÒ∂ ‹≈

√’Á∂ ‘È Í∞apple≈‰∂

È؇ : ¡≈apple.ÏΔ.¡≈¬Δ.

’≈·Óª‚»Õ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ È∂

«ÈÍ≈Ò Á∂ ’∂∫ÁappleΔ ÏÀ∫’ 鱧 «’‘≈ «’

’Ø¬Δ ÚΔ «ÈÍ≈ÒΔ È≈◊«apple’ D,E@@

apple∞ͬ∂ Âμ’ ÁΔ apple≈ÙΔ Á∂ ÏßÁ ‘ج∂ E@@

Â∂ A@@@ apple∞ͬ∂ ÁΔ Ì≈appleÂΔ Ó∞Áapple≈ Á∂

È؇ ÏÁÒ √’Á≈ ‘À Õ «ÈÍ≈Ò

apple≈Ù‡appleΔ ÏÀ∫’ Á∂ √±Âapple≈∫ È∂ Áμ«√¡≈

Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫

È∂ «¬’ ◊μÒÏ≈ ÁΩapple≈È «ÈÍ≈ÒΔ

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Á∂ √≈‘Ó‰∂ «¬‘

Íz√Â≈Ú appleμ«÷¡≈ √Δ Õ «ÈÍ≈ÒΔ

¡«Ë’≈appleΔ «¬√ ÂÀ¡ √ΔÓ≈ ȱß

BE,@@@ apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ «Ú¡’ÂΔ Âμ’

’appleÈ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’apple apple‘∂ √È Õ

«ÈÍ≈Ò apple≈Ù‡appleΔ ÏÀ∫’ Â∂ Ì≈appleÂΔ

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Á∂ «Ú⁄’≈apple ÏΔÂ∂ «ÁÈ

«¬√ √ÏßË “⁄ «¬’ ÏÀ·’ ‘Ø¬Δ √Δ

«‹√ “⁄ D,E@@ apple∞ͬ∂ Âμ’ ÁΔ √ΔÓ≈

ÁΔ ¤Ø‡ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ «¬‘ È؇

ÏÁÒΔ ¡«Ë’≈apple ÏÀ∫«’ß◊ apple≈‘Δ∫

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À Õ


20 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ÁΔ ¡Ωapple ˘ Á∂‰...

’Û Í≈‡’∂ Ï≈‘apple ¡≈¿π‰ Òæ◊∂ ª «¬È∑ª ‘Δ Ù’ÂΔ¡ª È∂ ¿πÈ∑ª ˘ «√apple¯

Á«Òª Á∂ ¡≈◊» ‘Δ Ï‰≈’∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‹ÁØ∫ «’ ¿πÈ∑ª Á≈ √øÿappleÙ √Ó≈‹ Á∂ ‘apple

¿π√ Úapple◊ Ò¬Δ √Δ «‹√˘ ¿π√Á≈ ‘æ’ È‘ƒ √Δ «ÓÒ «apple‘≈ Â∂ «¬’ ÒøÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫

¿π√ÁΔ ´æ‡ ÷Ùπæ‡ ’apple’∂ ¿π√Á≈ √ØÙ‰ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ √ΔÕ «¬‘ ·Δ’ ˛ «’ √Ó∂∫

ÁΔ ‹≈Í≈ÂΔ ’apple»appleÂ≈ Á≈ ‚ø‚≈ √Ì ÂØ∫ ÚæË Á«Òª Â∂ ⁄æ«Ò¡≈ √Δ Íapple Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï È∂ «‹Ê∂ «¬√ Úapple◊ Ò¬Δ √øÿappleÙ ’ΔÂ≈ ¿πÊ∂ È≈Ò ÁΔ È≈Ò ¡Ωappleª ¡Â∂

Ó˜Á»appleª Á∂ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈appleª Ò¬Δ ÚΔ ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔÕ ¿πÈ∑ª È∂ √Ó≈‹’ Â∂

apple≈‹ÈΔÂ’ ÷∂Âapple Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¡≈apple«Ê’, ’≈˘ÈΔ ¡Â∂ ÓΔ‚Δ¡≈ ÷∂Âapple «Úæ⁄

ÚΔ √‘Δ ¡◊Ú≈¬Δ ’ΔÂΔÕ «¬Ê∂ ‘Δ Ïæ√ È‘ƒ ËappleÓ Á∂ ÷∂Âapple «Úæ⁄ ÚΔ ¿πÈ∑ª È∂

Í»apple‰ √∂Ë «ÁæÂΔÕ «ÚappleØËΔ¡ª ÚæÒØ∫ ¿πÈ∑ª ”Â∂ «¬‘ Ò∂ÏÒ «⁄Í’≈¿π‰≈ «’ ¿π‘

«√apple¯ Á«Òª Á∂ ‘Δ È∂Â≈ √È «¬‘ ¿πÈ∑ª ÁΔ¡ª ÿ≈ÒÈ≈Úª Â∂ ÍÃ≈ÍÂΔ¡ª È≈

«˜¡≈ÁÂΔ,√ø’Δapple‰Â≈ Â∂ Íæ÷Í≈ ˛Õ ¿π‘ Íπapple∂ Á∂Ù ˘ ‘apple ÷∂Âapple «Úæ⁄ √∂Ë Á∂‰

Ú≈Ò∂ È∂Â≈ √ÈÕ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂ «‹Ê∂ √ÁΔ¡ª ÂØ∫ «ÒÂ≈Û∂ Á«Ò √Ó≈‹ Ò¬Δ ÒÛ≈¬Δ

ÒÛ’∂ «¬’ ÈÚ∂∫ Ôπ◊ Á≈ ¡≈◊≈‹ ’ΔÂ≈ ¿πÊ∂ ¿πÈ∑ª È∂ √Óπæ⁄∂ √Ó≈‹ Á∂

Ó‘æÂÚÍ»appleÈ ¡æË∂ «‘æ√∂ ¡Ωapple Úapple◊ Ò¬Δ ÚΔ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple Â∂ ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔÕ √Ó≈‹

«Úæ⁄ ¡Ωappleª Â∂ ‘Ø apple‘∂ ‹πÒÓ ¡Â∂ ¡«Â¡≈⁄≈appleª ÂØ∫ ¿π‘ Ï‘π ÍΔÛ ‘πøÁ∂ √ÈÕ

Ë≈apple«Ó’ ◊Ãøʪ «Úæ⁄ ◊appleÁ≈ÈΔ ◊¬Δ ÍÀapple ÁΔ ‹πæÂΔ, Ï∂-¡’Ò, ÈappleÁ Á≈ ÁÚ≈apple,

Ï∂Ú¯≈, ’πÒ‡≈, ¡«Ë’≈apple apple«‘Â, ◊πæ «Íæ¤∂ ÓæÂ, ÍæÂΔ ÁΔ Ò≈Ù È≈Ò √ÂΔ ‘؉

Ú≈ÒΔ Ú√» ˘ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂ √ø«ÚË≈È Ï‰≈¿π‰ Ò«◊¡ª √ø«ÚË≈È ÁΔ Ë≈apple≈

AE (A) appleª‘ƒ ÓappleÁ Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡«Ë’≈apple ÁÚ≈«¬¡≈Õ Ë≈apple≈ CI appleª‘ƒ Ïapple≈Ïapple ’øÓ

¡Â∂ Ïapple≈Ïapple ÂÈ÷≈‘ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ’appleÚ≈¬ΔÕ ÏøÏ¬Δ «ÚË≈È ÍÃΔÙÁ «Úæ⁄

‘πø«Á¡ª ¿πÈ∑ª È∂ C ¡◊√ AIBH ˘ «ÚË≈È ÍÃΔÙÁ «Úæ⁄ «ÏÒ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ¡Â∂

Óπ‹≈‘apple∂ Â∂ «ÿapple≈˙ ’apple’∂ ¡ø◊apple∂˜ √apple’≈apple ˘ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ¡Ωapple ÁΔ Ï∂ˆ≈appleΔ

ıÂÓ ’appleÈ Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ’ΔÂ≈Õ «Îapple BH ‹πÒ≈¬Δ ˘ «ÏÒ Í∂Ù ’apple’∂ ÍÃ√»Â≈ ¤πæ‡Δ

¡Â∂ Ú∂ÂÈ Á≈ ÍÃÏøË ’appleÚ≈«¬¡≈Õ ÓappleÁ Á∂ Ïapple≈Ïapple ‘ÛÂ≈Ò ’appleÈ Á≈ ¡«Ë’≈apple

ÁÚ≈«¬¡≈Õ Ú؇ Á∂ ¡«Ë’≈apple Ò¬Δ «¬ø‚Δ¡È √‡À¸‡appleΔ ’«ÓÙÈ ˘ Ô≈Á ÍæÂapple

Á∂ ’∂ ¡ΩappleÂ Ò¬Δ Ú؇ Á∂ ¡«Ë’≈apple Ò¬Δ ˜ØappleÁ≈apple ¡≈Ú≈˜ ¿π·≈¬ΔÕ ¡Ωapple Á∂

‹≈«¬Á≈Á Ó≈Ò’Δ ¡«Ë’≈apple, ÂÒ≈’ Á≈ ¡«Ë’≈apple, ¡≈͉≈ Ú≈apple√ ¸‰È Á≈

¡«Ë’≈apple, Ïæ⁄≈ ◊ØÁ ÒÀ‰ Á≈ ¡«Ë’≈apple ¡≈«Á ÁπÚ≈¿π‰ Ò¬Δ ÏÂΩapple ’≈˘È

ÓøÂappleΔ Ï‘π ⁄apple«⁄ «‘øÁ» ’Ø‚ «ÏÒ E ÎappleÚappleΔ AIEA ˘ Í∂Ù ’ΔÂ≈Õ «ÏÒ Â∂

ÒøÏΔ Ï«‘√ ‘Ø¬Δ Íapple «ÚappleØËΔ¡ª Á≈ ˜Øapple ‘؉ ’≈apple‰ «¬‘ «ÏÒ Í≈√ È≈ ‘Ø

√«’¡≈Õ ¿πÈ∑ª È∂ Âø◊ ¡≈ ’∂ BH √ÂøÏapple AIEA ˘ ¡≈͉∂ ’≈˘È ÓøÂappleΔ ÍÁ

ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁæÂ≈ «’¿π∫«’ ¡≈◊»¡ª È∂ «ÏÒ Í≈√ ’appleÈ Á≈ Ú≈Á≈ ÂØÛ

«ÁæÂ≈ √ΔÕ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á≈ «Ú⁄≈apple √Δ «’ ““ ‹ÁØ∫ Âæ’ ¡Ωapple ˘ Á»‹∂ Áapple‹∂ Á≈

È≈◊«apple’ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ apple‘∂◊≈ ¿πÁØ∫ Âæ’ Á∂Ù ÁΔ ¡æËΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ◊πÒ≈Ó Ï‰Δ

apple‘∂◊Δ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ Âæ’ ¡Ωappleª ’appleªÂΔ «Úæ⁄ «‘æ√∂Á≈apple È‘ƒ ωÈ◊Δ¡ª ’appleªÂΔ

̪Ú∂ √Ó≈‹’ ‘ØÚ∂ ̪Ú∂ apple≈‹√Δ ‹ª ¡≈apple«Ê’ ¿π‘ ¡Ë»appleΔ ‘Δ apple‘∂◊ΔÕ”” ¿πÈ∑ª È∂

“Ì≈appleÂΔ È≈appleΔ Á≈ ¿πÊ≈È ¡Â∂

ÍÂÈ ” Úapple◊Δ ÷Ø‹ Íπ√Â’ «Ò÷’∂ ¡Ωapple Á∂ ‘æ’ «Úæ⁄ ¡≈Ú≈˜ ÏπÒøÁ ’ΔÂ≈Õ

¡æ‹ ¡Ωapple Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ, ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ, Óπæ÷ ÓøÂappleΔ, ¡À√.ÍΔ, ¡ÀÓ. ¡ÀÒ. ¬∂

¡Â∂ ÈΩ’apple Ù≈‘Δ Á∂ Úæ‚∂-Úæ‚∂ ¡≈‘πÁ∂ ÒÀ‰ «Íæ¤∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ √Ø⁄ ÷ÒØÂΔ

Ó«‘√»√ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’ÁΔ ˛Õ

¡æ‹ ÒØÛ ˛ ¿πÈ∑ª Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ”Â∂ «¬√ Ï‘πÍæ÷Δ √÷ÙΔ¡Â, «¬È’Ò≈ÏΔ

ÔØË∂, √»appleÏΔapple, √»fiÚ≈È, «ÚÁÚ≈È, ¡‰Êæ’ √æ⁄∂ √πæ⁄∂ ¡≈◊» Á∂ ‹ΔÚÈ Â∂ ’جΔ

√∂Ë Ò¬Δ¬∂ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ √Ó≈‹’ Á√≈ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’appleΔ¬∂Õ ÒØÛ ˛ ÁπappleÁÙ≈ Á∂

√Â≈¬∂ ¡Â∂ ÈËΔÛ∂ ÒØ’ ‹≈◊‰ ¡Â∂ «¬’ ‹πæ‡ ‘Ø ’∂ √Ó≈‹ Á∂ ÁπÙÓ‰≈ ¡Â∂

√Ó≈‹ «Úæ⁄ Í‰Í apple‘Δ¡ª ’πappleΔÂΔ¡ª ¡Â∂ ÍÀapple-ÍÀapple Â∂ Ú≈Íapple apple‘Δ¡ª ÚËΔ’Δ¡ª

Á≈ Óπ’≈ÏÒ≈ ’appleÈ ¡Â∂ «¬’ ‹ÏappleÁ√ ‘øÌÒ≈ Ó≈appleÈ Âª ‹Ø √Ó≈ÈÂ≈,

√πÂøÂappleÂ≈ ¡Â∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ú≈Ò∂ «¬’ Èappleج∂ √Ó≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ ‘Ø √’∂- ¿π‘Δ

√Ó≈‹ «‹√ÁΔ ‘apple ÒØ’ «‘ÂÀ√Δ Ó‘ªÍπapple÷ª È∂ √πÎÈ≈ «Ò¡≈Õ «¬√ √‘Δ «ÁÙ≈

«Úæ⁄ Íπæ‡∂ ◊¬∂ √≈‚∂ «¬’ ÁØ ’ÁÓ ÚΔ Úæ‚≈ ÔØ◊Á≈È Í≈ √’Á∂ ‘È Â∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Ò¬Δ √‘Δ ÙappleË≈ Á∂ ÎπæÒ √≈Ï ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ

SAMAJOKU

«‘øÁ» ËappleÓ ÁΔ «ÂzÚ∂‰Δ...

˘ ¸æ’ ÒÚØ ¿π√ «Ú⁄ ◊ø◊≈

ÁΔ apple‹ ’∂ ¿π√ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ «Ó¨◊ΔÕ ÷≈√

«Â¿π‘≈appleª ¿πμÍapple «‹Ú∂∫ ⁄øÁ ‹ª √»apple‹ ◊둉 ÓΩ’∂,

’πøÌ Ó∂Ò∂ ¿πÍapple, √ø¥ªÂΔ ¡Â∂ Í»apple«ÈÓ≈ ¡≈Á

Ó∂«Ò¡≈ ¿πμÍapple Òæ÷ª ‘Δ È‘ƒ ÏÒ«’ ’appleØÛ≈ ÒØ’

«¬√ ÈÁΔ «Úæ⁄ ÏÛΔ ÙappleË≈ È≈Ò È‘≈¿π∫Á∂ ‘È

¡Â∂ «¬√ Í≈‰Δ ˘ ¡«Óà√Ófi ’∂ ̓Á∂ ‘È È≈Ò∂

◊ÛÏΔ¡ª Ìapple-Ìapple ’∂ ÿappleª ˘ ÒÀ ’∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

«¬√ ÈÁΔ ÁΔ Í«ÚÂappleª Ú≈apple∂ «‘øÁ» ËappleÓ ◊ÃøÊ ’Δ

’«‘øÁ∂ ‘È «¬’ ÚΔ ‹≈‰ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂Õ ““ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Ú¡’ÂΔ √À∫’«Û¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úæ⁄ Í≈Í ’apple’∂

◊ø◊≈ «Úæ⁄ È‘≈ ÒÚ∂ ª ◊ø◊≈ Á≈ Í≈‰Δ ¿π√ Á∂

Í≈ͪ ˘ ¿πÚ∂∫ ‹Ò≈ «ÁøÁ≈ ˛ «‹Ú∂∫ ¡æ◊ Ò’ÛΔ¡ª

˘ ‹Ò≈ «ÁøÁΔ ˛”” (Ó‘ªÌ≈apple ÍappleÚ HE-HI)

““ «‹‘Û∂ «Ú¡’ÂΔ Í«‘ÒΔ ¿πÓapple∂ Í≈Í ’apple’∂

Ï≈Á «Úæ⁄ ◊ø◊≈ Á≈ √∂ÚÈ ’apple ÒÀ∫Á∂ ‘È ¿π‘

¿πμÂÓ ◊ÂΔ ˘ ÍÃ≈Í ‘πøÁ∂ ‘È”” (Ó‘ªÌ≈apple BF-

C@)

““ ◊ø◊≈ Á≈ ÁappleÙ‰, ¿π√ Á∂ Í≈‰Δ ˘ ¤»‘‰≈

¡Â∂ ¿π√ «Úæ⁄ «¬ÙÈ≈È ’apple ÒÚ∂ ª ¿π√ Á∂

Í»appleÚ‹ª ÁΔ¡ª Í«‘ÒΔ¡ª √ ÍΔÛΔ¡ª ¡Â∂

¡≈¿π‰ Ú≈ÒΔ¡ª √æ ÍΔÛΔ¡ª Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ¡ª

‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª ¿πÒ≈Áª Á≈ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ ÚΔ ¡◊∂

«ÍæÂappleª Â∂ ÚøÙª Á≈ ’«Ò¡≈‰ ‘πøÁ≈ ˛””

(Ó‘ªÌ≈apple ¡ÈπÙ≈√ÈÍappleÚ-AF)

““ ◊ø◊≈ Ú≈Ô» Íπapple≈‰ Áπ¡≈apple ÿث٠√Úapple◊ ˛Õ

¡√Ó≈È ¡Â∂ ËappleÂΔ «Ú⁄ √«Ê √≈„∂ «ÂøÈ ’appleØÛ

Í«ÚæÂapple √Ê≈Ȫ Á∂ Ïapple≈Ïapple ˛ ¡Â∂ «¬‘ ¿πÈ∑ª ‘Δ

Íë«ÈËÂ≈ ’appleÁΔ ˛””(’appleÓ Íπapple≈‰ A-CI-H,

ÍÁÓ Íπapple≈‰ A-DG-G ¡Â∂ E-F@-EI) ““ ‹Á

’Ø¬Δ ◊ø◊≈ Á≈ È≈Ó √π‰Á≈ ˛, ‹Á ’Ø¬Δ ¿π√ Á∂

ÁappleÙ‰ª ÁΔ «¬æ¤≈ ’appleÁ≈ ˛Õ ‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ ¿π√ ˘

Á∂÷Á≈ ˛ ‹ª ¿π√ ˘ ¤»‘Á≈ ˛, ‹ª ¿π√ Á≈ Í≈‰Δ

̓Á≈ ˛, ‹ª ¿π√ «Úæ⁄ ‚πæÏ’Δ Ò≈¿π∫Á≈ ˛Õ ¡◊apple

’Ø¬Δ √À∫’Û∂ ‹Ø‹Èª ÂØ∫ («¬’ ‹Ø‹È ‹ª I ÓΔÒ Á≈)

ÚΔ ◊ø◊≈ Á≈ È≈Ó ÒÀ ÒÚ∂ ª ¿π‘ ¿π√ «Ú¡’ÂΔ

Á∂ «ÂøȪ ‹ÈÓª Á∂ Í≈ͪ ˘ ÈÙ‡ ’apple «ÁøÁΔ ˛””

(’πÓapple Íπapple≈‰, ÍÁÓ Íπapple≈‰, √«Â¡≈ Íπapple≈‰Õ

«’¡≈ Ì≈¨ ’Δ apple∂ Íapple ÷Û≈ ˛ «‘øÁ» ËappleÓ, √Î≈

CED-CEE Ò∂÷’ ‚≈. √π«appleøÁapple ’πÓ≈apple ÙappleÓ≈

¡‹È≈Â)

«¬‘ ª √È «‘øÁ» ËappleÓ ◊Ãøʪ ÚæÒØ∫

◊ø◊≈ ˘ Í«ÚÂapple √≈«Ï ’appleÈ Á∂ ÔÂÈÕ ‘π‰

Á∂÷‰≈ ˛ ’Δ ◊ø◊≈ √æ⁄ Óπ⁄ ‘Δ Í«ÚÂapple ˛? ◊ø◊≈

ÈÁΔ «Úæ⁄ appleØ‹≈È≈ Ó«apple¡ª Ïø«Á¡ª ÁΔ √π¡≈‘

‘æ‚Δ¡ª ª Í≈¬Δ¡ª ‘Δ ‹ªÁΔ¡ª ‘È «’È≈«apple¡ª

¿πμÍapple Ò≈Ùª ¨‘Δ¡ª ‹ªÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ¡æË

’æ⁄Δ¡ª Ò≈Ùª ◊ø◊≈ Á∂ Í≈‰Δ «Úæ⁄ appleØÛ «ÁÂΔ¡ª

‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ ◊ø◊≈ «’È≈apple∂ Ù«‘appleª ÁΔ¡ª

ÎÀ’‡appleΔ¡ª Á≈ ÍÃÁ»Ù Í≈‰Δ Â∂ Ù«‘appleª Á∂ √ΔÚapple∂‹

Á≈ ◊øÁ ÚΔ «¬√∂ Í«ÚÂapple ÈÁΔ «Úæ⁄ ‘Δ ¡≈ ’∂

appleÒÁ≈ ˛Õ ÍÃÁ»Ù‰ «Ú«◊¡≈ÈΔ ‚≈. ÏΔ.‚Δ.

«ÂzÍ≈·Δ ÚæÒØ∫ ’ΔÂ∂ √appleÚ∂÷‰ ÓπÂ≈Ï’ ÏÈ≈apple√ Á∂

ÿ≈‡≈ ¿πÂ∂ BB ÂØ∫ C@ ‘‹≈apple Ò≈Ùª ¡Â∂ AA ÂØ∫

AE ‘‹≈apple ‡È Òæ’ÛΔ È≈Ò ‘apple √≈Ò ‹Ò≈¬Δ¡ª

‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ ¿πÂÍ≥È «ÂøÈ ‘‹≈apple ‡È

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

√π¡≈‘ ¡Â∂ AA@ ÂØ∫ AE@ ‡È Óπapple«Á¡ª Á≈ ¡æË≈

‹«Ò¡≈ Ó≈√ Ú«‘ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√ Âapple∑ª ¡≈√ Í≈√

Á∂ ÷∂Âappleª «Úæ⁄ Í≈‰Δ Â≈ÍÓ≈È «ÂøÈ ÂØ∫ Í≥‹

«‚◊appleΔ Âæ’ ÚæË ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡≈’√Δ‹È ÁΔ Ó≈Âapple≈

ÚΔ C@ ÂØ∫ E@ ÍÃÂΔÙ ÁΔ ’ÓΔ ‘Ø ‹ªÁΔ ˛””Õ

’∂∫ÁappleΔ ÍÃÁ»Ù‰ ’ø‡appleØÒ ÏØapple‚ «¬Ò≈‘≈Ï≈Á

È∂ ¡ÍÃÀÒ AIH@ Á∂ ’πøÌ Ó∂Ò∂ ÁΩapple≈È «¬’ √appleÚ∂÷‰

’ΔÂ≈ √Δ «‹√ «Ú⁄ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Ó»«‘’

«¬ÙÈ≈È ’appleÈ È≈Ò ◊ø◊≈ Á∂ Í≈‰Δ «Úæ⁄ «‹Ú≈‰»¡ª

ÁΔ √ø«÷¡≈ ¡⁄≈È’ AC@@ ◊π‰≈ «‹¡≈Á≈ ÚË

◊¬Δ √ΔÕ AIH Á∂ ’πøÌ Ó∂Ò∂ «Úæ⁄ ÚΔ ¡«‹‘≈ ‘Δ

Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ””Õ

““ «‘øÁ» Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ ’ªÙΔ Á∂ Ìπ◊ØÒ «ÚÌ≈◊ Á∂

ÍÃØÎÀ√apple ‚≈. ’≈«¬√Ê ÚæÒØ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √appleÚ∂÷‰ ÂØ∫

ÍÂ≈ Ò◊≈ «’ ’≈ÈÍπapple «Úæ⁄ ⁄≈apple ’appleØÛ Ï∂‘Á ◊øÁ≈

Í≈‰Δ appleØ‹ ◊ø◊≈ «Úæ⁄ Ú‘≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ””

““ ‹»È AIH@ «Úæ⁄ ÏÈ≈apple√ «‘øÁ» Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂

Ú≈Â≈Úapple‰ «Ú«◊¡≈È «ÚÌ≈◊ Á∂ E@ Ó≈«‘appleª È∂

«ÓÒ ’∂ «¬√ «’ÙÂΔ «Úæ⁄ ÏÀ· ’∂ ◊ø◊≈ Á≈ √appleÚ∂÷‰

’ΔÂ≈ √ΔÕ «¬√ «ÚÙ∂ «Úæ⁄ Ô».¡ÀÈ.¡≈¬Δ ÚæÒØ∫ «¬’

ÍÃ’≈«Ù √Ó≈⁄≈apple «Úæ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ‹Á ¿π‘

«Ú«◊¡≈ÈΔ Ú≈Í√ ÍappleÂ∂ ª ◊≈◊≈ ÁΔ ◊øÁ◊Δ

’≈appleÈ ’¬Δ «ÏÓ≈apple ‘Ø ◊¬∂, ’¬Δ¡ª ˘ ¿πÒ‡Δ¡ª

¡≈¿π‰ Ò◊ Í¬Δ¡ª ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ⁄Ø∫ ’¬Δ ÷≈‰≈ ÚΔ

È‘ƒ ÷≈ √’∂Õ ¿πÈ∑ª «Úæ⁄Ø∫ «¬’ È∂ «’‘≈ ◊ø◊≈ Á≈

Í≈‰Δ ÍΔ‰≈ ª «¬’ Í≈√∂ «apple‘≈ ÓÀ∫ ª «¬√ ˘ ‘æÊ

ÚΔ È‘ƒ Ò≈ √’Á≈”” («’¡≈ Ì≈¨ ’Δ apple∂ Íapple ÷Û≈

˛ «‘øÁ» ËappleÓ, √Î≈ CFC) apple≈‹ √apple’≈apple ÚæÒØ∫ ’apple≈¬∂

«¬’ √appleÚ∂ ¡Èπ√≈apple ◊ø◊≈ ‹Ò ¡≈√«È’ ÁΔ Ó≈Âapple≈

˜apple»apple ÂØ∫ ÚË∂apple∂ Í≈¬Δ ◊¬Δ ˛Õ W.H.O ÁΔ Ó≈Âapple≈

¡Èπ√≈apple Í≈‰Δ «Úæ⁄ ¡≈√«È’ ÁΔ Ó≈Âapple≈ ÍÃÂΔ

¡appleÏ A@ Í≈apple‡ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ È‘ƒ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔÕ ‹ª

ÍÃÂΔ ÒΔ‡apple «Úæ⁄ @.@E Ó≈«¬’appleØ ◊Ã≈Ó ÂØ∫ «‹¡≈Á≈

È‘ƒ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ Íapple ¡«Ë¡ÀÈ ¡Èπ√≈apple A@@-

AE@ Í≈apple‡ ÍÃÂΔ «ÏÒΔ¡È Âæ’ ¡≈√«’È Í≈‰Δ

«Úæ⁄ Í‘πø⁄ ¸’≈ ˛Õ ◊ø◊≈ Á∂ «’È≈«apple¡ª ¿πÍapple Ú√∂

ÒØ’ª ÚæÒØ∫ ◊ø◊≈ Á≈ Í≈‰Δ Úapple‰ ’apple’∂ ¡≈√«’È

È≈Ò ‹πÛΔ¡ª «ÏÓ≈appleΔ¡ª ¯ÀÒ apple‘Δ¡ª ‘È, «‹√

’apple’∂ ÁøÁ ÍΔÒ∂ Â∂ ’Ó‹Øapple ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «È◊≈‘ Á≈

’Ó‹Øapple ‘Ø ‹≈‰≈, Ú≈Ò √ÎÀÁ ‘Ø ‹≈‰∂, ’Óapple fiπ’

‹≈‰Δ, ’À∫√apple, Ù»◊apple Â∂ ÒΔÚapple ÷apple≈Ï ‘Ø ‹≈‰∂ ¡≈«Á

¡≈Ó appleØ◊ Í≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¡≈√«’È Á≈ Î√Òª ¿πÍapple

ÚΔ Ó≈Û≈ ÍÃÌ≈Ú ÍÀ «apple‘≈ ˛Õ ͇È≈, Ì≈◊ÒÍπapple Á∂

¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂ ◊ø◊≈ Á∂ Í≈‰Δ «Úæ⁄ ‘≈ÈΔ’≈apple’ ÂæÂ

«‹Ú∂∫ ¡≈√«’È, «√æ‚, Ó≈apple’appleΔ¡≈ ¡≈«Á ÁΔ Ó≈Âapple≈

÷ÂappleÈ≈’ ‘Á Âæ’ ÚæË ◊¬Δ ˛ «‹√ È≈Ò ‹≈ÈÒ∂Ú≈

appleØ◊ ¿πÍ‹ apple‘∂ ‘ÈÕ ◊ø◊≈ «Úæ⁄ B.O.D (biological

oxygen demand) Á≈ √Âapple ÁΔ ’Ø¬Δ Ï‘πÂ≈ ⁄ø◊≈

È‘ƒ ˛Õ «¬‘ ’πæfi ’π «Ú«◊¡≈È’ ¿πÁ≈‘apple‰ √È

◊ø◊≈ ÁΔ Í«ÚÂappleÂ≈ Ú≈apple∂Õ ÍÂ≈ È‘ƒ «Îapple ÚΔ «¬‘

apple»ÛΔÚ≈ÁΔ ÒØ’ ◊ø◊≈ ÁΔ Í«ÚÂappleÂ≈ ÁΔ apple‡ «’¿π∫

‘apple Ú∂Ò∂ Ò≈¬Δ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ apple‘Δ ◊Ò ◊ø◊≈ ‹Ò È≈Ò

Í≈Í Ë؉ ÁΔ «¬√ Ú≈apple∂ Íë√Ë «ÚÁÚ≈Á ‚≈. √π«appleøÁapple

¡‹È≈ «Ò÷Á∂ ‘È ““¡◊apple ’Ø¬Δ ÓÈπæ÷ «’√∂ Á»‹∂

Á≈ ’ÂÒ ’apple Á∂Ú∂ ª Ó◊appleØ∫ ◊ø◊≈ «Ú⁄ È‘≈ ÒÚ∂

ª ’Δ ¿π‘ ÷»ÈΔ È‘Δ∫ ’‘≈Ú∂◊≈? ’Δ ‘apple∂’ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‹πappleÓ √≈‚∂ √appleΔapple ¿πÍapple Òæ◊Δ ‘Ø¬Δ Ë»Û ˛

«‹‘ÛΔ ◊ø◊≈ «Ú⁄ È‘≈ ’∂ ËØÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ? ‹∂’apple

«¬È∑ª ÈÁΔ¡ª «Ú⁄ È‘≈¿π‰ È≈Ò Í≈Í ËØÂ∂ ‹ªÁ∂

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

ª Íπ«Ò√, ¡Á≈Òª ¡Â∂ ‹∂Òª ÁΔ ’Δ ÒØÛ √Δ? Î∂apple

ª ‘apple∂’ ¡Íapple≈ËΔ ÁΔ ◊ø◊≈ «Ú⁄ ‚πæÏ’Δ ´¡≈ ’∂

Í≈Í Óπ’ Â∂ ¡Íapple≈Ë Óπ’ ’apple «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈Õ””

◊¿» : apple»Û∑ΔÚ≈ÁΔ ¡Â∂ ¡øÈ∑Δ ÙappleË≈ ’≈appleÈ ’πfi

◊¿» ˘ ◊¿» Ó≈Â≈ ÓøÈ ’∂ √«Â’≈appleÁ∂ ‘È Íapple Í≥‹≈ÏΔ

«¬√ Áπ÷ Á∂‰ Ú≈Ò∂ ÍÙ» ˘ «√appleÎ ◊ª ’«‘ ’∂ √øÏØËÈ

’appleÁ∂ ‘ÈÕ ◊¿» «‹‘∂ ÍÙ» ˘ ’ÁØ∫ Í«ÚæÂapple Óø«È¡≈

«◊¡≈ ¡Â∂ «¬√ Á∂ ’Δ ’≈apple‰ √È? «¬‘ «¬’ Ï‘πÂ

Úæ„≈ Â∂ «ÚÙ≈Ò «ÚÙ≈ ˛Õ «¬√ «ÚÙ∂ √ÏøËΔ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ÁΔ¡ª «Ò÷ª «Ú⁄Ø∫ ‘Δ Ï‘πÂ

√≈appleΔ «Ú√Ê≈apple È≈Ò ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ «¬Ê∂

¿πÈ∑ª ÁΔ¡ª «Ò÷ª «Ú⁄Ø∫ ‘Δ Ï‘π √≈appleΔ «Ú√Ê≈apple

È≈Ò ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ «¬Ê∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ¡ª

«Ò÷ª Á≈ «‹¡≈Á≈ «‹’apple È‘Δ∫ ’appleÈ≈Õ ’Δ ◊¿»

Í«ÚæÂapple ˛? Í»‹‰ÔØ◊ ˛? «¬√ ÍÙ» ˘ Í«ÚæÂapple Â∂

Í»‹‰ ÔØ◊ Óȉ Ú≈Ò∂ ÒØ’ ’«‘ √’Á∂ «’ ◊ª ÁπæË

«ÁøÁΔ ˛, «¬√ Á≈ ⁄ÓÛ≈ Â∂ ‘æ‚Δ¡ª √Ó≈‹ Á∂ ÚappleÂØ∫

«Ú⁄ ¡≈¿π∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ’Ø¬Δ Ú‚Δ ¡Â∂ ¡ÈØ÷Δ

◊æÒ Âª ‘Ø¬Δ È≈, «’¿π∫«’ ÁπæË Âª Óæfi ÚΔ «ÁøÁΔ ˛,

Ì∂‚ª-Ï’appleΔ¡ª ÚΔ ÁπæË «ÁøÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ «¬Èª Á≈

⁄ÓÛ≈ Â∂ ‘æ‚Δ¡ª ÚΔ ÚappleÂØ∫ «Ú⁄ ¡≈¿π∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ

¡appleϪ «Ú⁄ ÒØ’ ¿»Âª Á≈ ÁπæË ÚΔ ÚappleÂÁ∂ ‘È Âª

«Îapple «¬È∑ª ÍÙ»¡ª ˘ ÚΔ Í«ÚæÂapple «’¿»∫ È≈ Óø«È¡≈

‹≈Ú∂Õ Ï‘π √≈apple∂ ÒØ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛(«‘øÁ»¡ª Á≈)

«¬√ Á∂ ◊Ø‘∂ «Ú⁄ ÏÛ∂ ◊π‰ ‘È Â∂ «¬√ ÍÙ» Á≈ Ó»Âapple

ÚΔ ÏÛ≈ ◊π‰’≈appleΔ ˛Õ (¡‹ ’Ò Âª Ô» «‡¿»Ï ¿πÍapple

«’‘≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛ ◊ª Á∂ ӻ «Ú⁄Ø∫ √ØÈ≈ «È’ÒÁ≈

˛)Õ ¡Â∂ ’Ø¬Δ «¬√ Á∂ Ó»Âapple ˘ ¡«ÓÃø ’«‘ «apple‘≈ ˛Õ

«È ÈÚΔ¡ª Ó»apple÷Â≈ Í»appleÈ ◊æÒª ’ΔÂΔ¡ª ‹ªÁΔ¡ª

‘È ¡Â∂ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ „’Úø‹∂ apple⁄∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª

Ï∂Âπ’Δ¡ª ◊Òª Á≈ ’Ø¬Δ «Ú«◊¡≈È’ ¡≈Ë≈apple È‘Δ∫

˛Õ ◊¿» ÚΔ Ï≈’Δ Á»‹∂ ¡≈Ó ÍÙ»¡ª Úª◊ «¬’ ¡≈Ó

ÍÙ» ‘Δ ‘ÀÕ ◊ª «Ú⁄ ’Ø¬Δ ¡«‹‘≈ «ÚÙ∂Ù ◊π‰ È‘Δ∫

˛ ‹Ø «’ «¬√ ÍÙ» ˘ Í»‹‰ÔØ◊ Â∂ Í«ÚæÂapple √≈ÏÂ

’apple √’∂Õ

◊ª «Ú⁄ Í«ÚæÂappleÂ≈ «‹‘Δ ’Ø¬Δ ⁄Δ˜

È‘Δ∫ ˛Õ «¬√ ˘ Í«ÚæÂapple ÍÙ» ÿث٠’appleÈ «Í¤∂

√ÁΔ¡ª Íπapple≈‰∂ ÏØËΔ¡ª ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰ª «Ú⁄’≈apple ‘ج∂

÷»ÈΔ √øÿappleÙ Á≈ «√æ‡≈ ˛Õ ÏØËΔ ‘ØappleȪ Ó≈√ª Á∂

È≈Ò-È≈Ò ◊ª Á≈ Ó≈√ ÚΔ ÷≈ ÒÀ∫Á∂ √ÈÕ «apple◊Ú∂Á

¡Èπ√≈apple ‹Á«’ ÏÃ≈‘Ó‰ ◊ª Á≈ Ó≈√ ‘Δ ÷ªÁ∂ √È

¡Â∂ «¬Èª Á∂ ÷≈‰ Ò¬Δ appleؘ≈È≈ √À∫’Û∂ ◊¿»¡ª Â∂

ÏÒÁ Úæ„∂ ‹ªÁ∂ √È, «‹√ ’≈appleÈ «¬‘ ¡≈Ó ÒØ’ª

ÁΔ ÈÎapple Á≈ ’≈appleÈ Ï‰Á∂ ◊¬∂. «’π∫ «’ «¬‘ ÍÙ»

ÁπæË ¡Â∂ ÷∂ÂΔ Ï≈ÛΔ Á∂ ’øÓ ¡≈¿π∫Á∂ √ÈÕ ¡≈÷apple

«Ú⁄ ÏÃ≈‘Ó‰ª È∂ «¬√ “Èπ’Â∂” ˘ √Ófi ’∂ ◊ª Á≈

Ó≈√ ÷≈‰≈ ¤æ‚ «ÁÂ≈ ª «’ ¡≈Ó ÒØ’ª «Ú⁄ ‘πøÁΔ

ÏÁÈ≈ÓΔ ’≈appleÈ ÒØ’ª «Ú⁄ ÓπÛ ¡≈Í‰Δ ÍÀ∫· ω≈

√’‰Õ «¬√ Âapple∑ª ÏÃ≈‘Ó‰ª È∂ ◊ª Á≈ Ó≈√ ÷≈‰≈ ÚΔ

¤‚ «ÁÂ≈ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ ÚΔ ÁØ ’ÁÓ ¡◊ª‘ ‹≈ ’∂

◊ª ˘ Í«ÚÂappleÁ≈ Á≈ Áapple‹≈ ÚΔ Á∂ «ÁÂ≈ «¬√ Âapple∑ª

◊ª Ì≈apple ¡øÁapple Í«ÚÂapple ω ◊¬ΔÕ «¬√ «ÚÙ∂

¿πÍapple «Ú√Ê≈apple È≈Ò «¬’ ¡Òæ◊ Ò∂÷ ‹ÒÁΔ ‘Δ

«Ò÷ª◊≈Õ

«‹‘Û∂ ÏÃ≈‘Ó‰ ’Ò Â’ ◊ª Ó≈√ ÁΔ¡ª

Á∂◊ª ¤’ ‹ªÁ∂ √È ¿π‘Δ ÒØ’ ¡‹ ¡≈Ó ÒØ’ª ˘

◊ª Á≈ Ó≈√ ÷≈‰ ’Ø∫ «’√ Ó»ø‘ È≈Ò appleØ’ apple‘∂ ‘È?

Á∂Ù Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ¡Èπ√≈apple ⁄ÒÁ≈ ˛ È≈ «’

«¬È∑ª Á∂ ‘π’Óª ÓπÂ≈Ï’Õ «¬‘ ’Ω‰ ‘πøÁ∂ ‘È «’

ÒØ’ª ˘ Ó‹Ï»apple ’appleÈ, ’Δ ÷≈‰≈, ’Δ

Í«‘ȉ≈, ’Δ ÏØÒ‰≈ Â∂ ’Δ «Ò÷‰≈ ˛Õ

ÒØ’ª Á≈ «¬‘ √ø«ÚË≈È’ ‘’ ωÁ≈

˛ ¿π‘ ‹Ø ⁄≈‘π‰ ÷≈‰-ÍΔ‰ ¡Â∂

«Ò÷‰ ÏØÒ‰ ‹ª Í«‘È‰Õ Ï≈’Δ «¬Èª

ÁΔ ÚΔ ¡≈Í‰Δ Óapple‹Δ ˛ ‹Ø ⁄≈‘‰

÷≈‰-ÍΔ‰, Ì≈Ú∂∫ appleØ‹≈È≈ “Í≥⁄ ◊øÚÔ”

appleæ‹-appleæ‹ ’∂ ¤’‰,Õ Á∂ÙÚ≈√Δ¡ª ˘ ÚΔ

’Ø¬Δ «¬Âapple≈˜ È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛

«’¿π∫«’ √ø«ÚË≈È’ ¡≈˜≈ÁΔ Ó≈ȉ

Á≈ ‘’ √≈«apple¡ª ˘ ˛Õ

¡÷Δapple «Ú⁄ Ò∂÷ ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ

’apple«Á¡ª Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

‹Δ ÁΔ «Ò÷ Á≈ ‘Ú≈Ò≈ Á∂‰≈ ¿π«⁄Â

√ÓfiÁ≈ ‘ªÕ ““ÚÀ«Á’ ¡≈appleΔ¡È ¡È∂’ª

Á∂ګ¡ª ÁΔ Í»‹≈ ’appleÁ∂ √ÈÕ ¿π‘

Á∂ګ¡ª Ò¬Δ Ôæ◊ ’appleÁ∂ √ÈÕ

Á∂ګ¡ª ÁΔ Í»‹≈ Ò≈˜ÓΔ Â∂ Í«ÚÂapple

‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ÷∂ÂΔ Ï≈ÛΔ Á∂ ¿π√

Ôπ◊ «Ú⁄ ◊¿»¡ª ¡≈appleΔ¡Èª ÁΔ Óπ÷

√øÍÂΔ √ΔÕ «¬√ ’apple’∂ ¡≈ÍÓ∂

Á∂ګ¡ª Á≈ ¡≈Áapple √«Â’≈apple ’appleÈ

Ò¬Δ ◊¿»¡ª ÁΔ ÏÒΔ «ÁøÁ∂ √ÈÕ””

(apple≈¬Δ«‡ø◊ ¡À∫‚ √ÍΔ«⁄˜

÷ø‚ AG Ì≈◊ C)


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/04/2017

21


22 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

«‘øÁ» ËappleÓ ÁΔ «ÂzÚÀ‰Δ ◊ΔÂ≈-◊ø◊≈-◊¿»

«ÏøÁapple ÌappleØÒΔ ÁΔ «¬’ ’«ÚÂ≈

ωÁ∂ È≈ Í≥⁄ √appleÍ≥⁄ ¡¯√apple

È≈ ‘Δ √≈‚≈ ’Ø¬Δ ÍÃË≈È ‘πøÁ≈

’Á «ÓÒ‰≈ √Δ ‘æ’ ◊appleΔϪ ˘

‹∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï «Ò«÷¡≈

È≈ √ø«ÚË≈È ‘πøÁ≈

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

◊ΔÂ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂÷Ø, «ÚÁÚ≈È ¡≈ «◊¡≈

’≈˘Èª Ú≈Ò≈ ÒÀ ’∂ √ø«ÚË≈È ¡≈ «◊¡≈””

(A) ËappleÂΔ Á∂ ¿πμÂØ∫ «‹øÈ∑∂, ˜πÒÓª ˘ ¸«’¡≈

‹≈Â-Í≈ Ú≈Ò≈ √Δ, appleΩÒ≈ ¡≈ ’∂ ·æ«Í¡≈

‹≈ÒÓª Á∂ Ó»‘apple∂ √ΔÈ≈ Â≈‰ ¡≈ «◊¡≈

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂÷Ø Ì◊Ú≈È ¡≈ «◊¡≈.....

(B) Í»øfi «ÁæÂ∂ ¡æ÷Δ¡ª ⁄Ø∫, ‘øfi» «‹øÈ∂ √≈apple∂ È∂

Ìapple ”ÂΔ «‘øÓ ¿π‘Á∂ «¬æ’Ø ÒÒ’≈apple∂ È∂

ÓØ«¬¡ª ”⁄ ¿π‘ Í≈¿π‰ Ò¬Δ ‹≈È ¡≈ «◊¡≈

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂÷Ø.........

(C) ͤÛ∂ Úapple◊ Á∂ ÒØ’ª, ¬Δ∫ ÍÛ∑≈¿π◊≈

ÁπÈΔ¡≈ Â∂ √≈‚Δ¡ª, ‘’»Óª ⁄Ò≈¿π◊≈

√≈‚∂ Ò¬Δ ¿π‘ ÒÀ ’∂ ÚappleÁ≈È ¡≈ «◊¡≈

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂÷Ø.....

(D) ÁπÈΔ¡≈ Á∂ √ÁȪ ”⁄ ¡æ‹ Âπ√Δ ◊æ‹Á∂

«ÁÂ∂ ‘ج∂ √π◊≈ È∂ “«ÏøÁapple≈ ¿π√ appleæÏ Á∂

‘æÊ «Í≥È Á∂ “ÌappleØÒΔ” ÂØ∫ «Ò÷≈¿π‰ ¡≈ «◊¡≈

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂÷Ø Ì◊Ú≈È ¡≈ «◊¡≈Õ

«ÏøÁapple ÌappleØÒΔ

«‘øÁ» ËappleÓ Á∂ «Ó«Ê‘≈√ «Úæ⁄

Í≥‹≈ÏΔ Úapple‰ Ó≈Ò≈ Á∂ «ÂøÈ ¡÷apple

Ì≈Ú «ÂøÈ ◊æ◊∂ Ï‘π ‘Δ

Ó‘ÂæÚÍ»appleÈ √Ê≈È apple÷Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª

«ÂøȪ ◊æ«◊¡ª «Úæ⁄Ø∫ Í«‘Ò∂ ◊æ◊∂ Â∂

Ì≈Ú Ì◊ÚÁ ◊ΔÂ≈, Á»‹∂ ◊æ◊∂ ÂØ∫

Ì≈Ú ◊ø◊≈ Ó¬Δ¡≈ ¡Â∂ ÂΔ‹∂ ◊æ◊∂

ÂØ∫ Ì≈Ú ◊¿» Ó≈Â≈ ˛Õ «¬È∑ª «ÂøȪ

ÁΔ «ÂzÚ∂‰Δ Áπ¡≈Ò∂ ‘Δ √≈apple≈ «‘øÁ»

ËappleÓ apple≈Â-«ÁÈ ⁄æ’apple ’æ„ «apple‘≈ ˛Õ

«‘øÁ» ËappleÓ Á∂ «Ó«Ê‘≈√ ¡Èπ√≈apple «¬‘

«ÂÃÚ∂‰Δ Ôπæ◊Ø Ôπæ◊ ¡æ‡Ò Í«ÚÂapple

¡Â∂ ¬ΔÙÚapple ÚæÒØ∫ Ï÷ÙΔ «‘øÁ» ËappleÓ

«’√∂ ÚΔ Âapple∑ª √øÍ»appleÈ È‘ƒ Óø«È¡≈

‹≈ √’Á≈Õ «¬‘ «¬’ «Ó«Ê‘≈√ ˛,

«Ó«Ê‘≈√ Âapple’ ˘ È’≈appleÁ≈ ˛ ¡Â∂

«Ú«◊¡≈È Á∂ ÓØ‘apple∂ ÷Û∑ È‘ƒ √’Á≈Õ

«¬√ ¡øÈ∑∂ «ÚÙÚ≈√ Á∂ ’≈appleÈ ‘Δ «‘øÁ»

√Ó≈‹ «¬√ «ÂÃÚ∂‰Δ ˘ Á∂ÚΔ Ï÷«ÙÙ

√Ófi ’∂ Í»‹≈ Í≈· «Úæ⁄ Ò◊≈ apple«‘øÁ≈

˛Õ «Ú«◊¡≈È’ «ÁzÙ‡Δ’Ø‰ ÂØ∫

Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª ’Δ «¬‘ “Á≈ª”

√æ⁄Δ Óπæ⁄Δ ‘Δ ¬ΔÙÚapple ÚæÒØ∫ Ï÷ÙΔ¡ª

◊¬Δ¡ª ‘È ‹ª «¬‘ ’Δ Ú≈’¬Δ ‘Δ

Í«ÚÂæapple ‘È? ‹ª ’Δ «¬È∑ª ÁΔ Í»‹≈

¡apple⁄È≈ ’apple’∂ ÓÈΩª Óø◊‰Δ¡ª

‹≈«¬˜ ‘È? «¬È∑ª ◊Ò∑ª ˘ √Ófi‰

Ú≈√Â∂ ÏπæËΔ‹ΔÚΔ ÒØ’ª ˘ Âapple’ ÁΔ

√≈‰ Â∂ Ò≈ ’∂ ˜apple»apple ÿØ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

˛Õ ¡◊apple «¬‘ √≈appleΔ¡ª ◊Òª Âapple’

ÓπÂ≈Ï’ ÷appleΔ¡ª ¿πμÂappleÁΔ¡ª ‘È Âª

·Δ’ ˛, ÚappleÈ≈ «¬È∑ª ¡◊∂ «ÁÓ≈◊ª

˘ Â≈Ò∂ Ò≈ ’∂ ÓæÊ∂ apple◊ÛÈ ÁΔ ’Δ

Âπæ’ apple«‘ ‹ªÁΔ ˛? «‹‘Û≈ ¬ΔÙÚapple

«¬È∑ª ˘ ¿πÂÍ≥ ’appleÈ Ú≈Ò≈

Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ «Ú«◊¡≈È È∂ ¡æ‹

Âæ’ “¿π√” Á∂ ÁappleÙÈ ‘Δ È‘ƒ ’ΔÂ∂,

ª «Îapple «¬È∑ª «Úæ⁄Ø∫ “¿π√” ˘ «’√

Âapple∑ª Ò«Ì¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ

√ÁΔ¡ª ÂØ∫ ‘Δ «¬√ «ÂzÚ∂‰Δ È»ø

ÓØ‘apple∂ Ò≈ ’∂ «‘øÁ»¡ª È∂ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹

Á∂ «¬’ Ï‘π Úæ‚∂ «‘æ√∂ ˘ ◊πÒ≈Ó,

¡¤»Â, ‹≈«‘Ò ¡ÈÍÛ∑ ¡Â∂

‹≈ÈÚappleª ÂØ∫ ÏÁÂapple ‹ΔÚÈ ◊π‹≈appleÈ

Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ «¬È∑ª

ÒØ’ª ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ´æ‡ ‘Δ È‘ƒ

’ΔÂΔ ◊¬Δ ÏÒ«’ «¬È∑ª ÒØ’ª ÁΔ¡ª

Ï‘»-Ï∂‡Δ¡ª ÁΔ¡ª «¬æ‹Âª ÚΔ

appleΩÒΔ¡≈ ◊¬Δ¡ªÕ «¬È∑ª ÒØ’ª ˘

ÍÛ∑È «Ò÷‰, ⁄ø◊≈ Í«‘ȉ ¡Â∂

⁄ø◊≈ appleæ‹ ’∂ ÷≈‰ Á≈ ’Ø¬Δ ¡«Ë’≈apple

‘Δ È‘ƒ √ΔÕ «¬ÊØ∫ Âæ’ ¡≈Ó apple≈‘ª

¿πμÍapple ÂπappleÈ Á≈ ÚΔ ‘æ’ È‘ƒ √Δ

‘πøÁ≈Õ ¡æ‹ Á∂ Ôπæ◊ «Úæ⁄ «¬È∑ª È∂

´æ‡‰ ¡Â∂ ’π應 Á∂ appleø◊ „ø◊ ÏÁÒ

Ò¬∂ ‘È Íapple appleπ’∂ È‘ƒ ‘ÈÕ «¬√

«ÂÃÚ∂‰Δ Á∂ “appleø◊” ˘ ÒÀ ’∂

¡≈apple.¡À√.¡À√ ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple √≈apple∂

Á∂Ù Á∂ ÒØ’ª ¿πÍapple ‹ÏappleΔ ÊØ͉≈

⁄≈‘πøÁΔ ˛Õ «‹√ ’apple’∂ Á∂Ù ÁΔ¡ª

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ¡øÁapple ‚apple ÌÀ¡ Â∂

√«‘Ó Í≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ «¬È∑ª

Á∂ ¯≈√ΔÚ≈ÁΔ «Ú⁄≈appleª ’≈appleÈ Á∂Ù

¡æ‹ Ï‘π ‘Δ ÷ÂappleÈ≈’ ÓØÛ ¿πμÍapple

÷Û∑≈ Șapple ¡≈ «apple‘≈ ˛Õ ÷Àapple ¡√ƒ ÓπÛ

¡≈͉∂ ‘æÊÒ∂ «ÚÙ∂ ÚæÒ ¡≈¿π∫Á∂ ‘ªÕ

«¬Ê∂ ¡√ƒ «¬√ «ÂÃÚ∂‰Δ ÁΔ «¬’-

«¬’ ’apple’∂ ◊æÒ ’appleª◊∂Õ Í«‘Òª ◊æÒ

’appleÁ∂ ‘ª Ì◊Ú ◊ΔÂ≈ ÁΔÕ

◊ΔÂ≈ : «‘øÁ» Ë≈apple«Ó’ ◊Ãøʪ ÁΔ

apple⁄È≈ Ú≈apple∂ ’Ø¬Δ ÚΔ «¬«Â‘≈√’≈apple

«¬’ Ó ȑƒ ˛Õ «¬√ Âapple∑ª ÁΔ

Ì◊Ú ◊ΔÂ≈ Á∂ apple⁄È≈ ’≈Ò Ú≈apple∂

ÚΔ ’Ø¬Δ √«‘ÓÂΔ È‘ƒ ˛ ¡Â∂ «¬√

Á∂ Ò∂÷’ Ú≈apple∂ ÚΔ ’Ø¬Δ √ÍÙ‡ È‘ƒ∫

’«‘ √’Á≈Õ “Ì≈apple Á∂ Íë√Ë

«¬«Â‘≈√’≈apple ËappleÓ≈ ÈøÁ ’Ø√øÏΔ Á∂

Ó ¡Èπ√≈apple ◊ΔÂ≈ ÁΔ apple⁄È≈ Ï≈Ò≈

«Áæ«Â¡≈ Á∂ apple≈‹ «Úæ⁄ Í≥‹Úƒ ¬Δ√Úƒ

«Úæ⁄ ‘جΔÕ «¬√ Á≈ «Ò÷≈appleΔ ’جΔ

Ï≈Áapple≈«¬‰ ‹ª ¿π√ Á≈ ’Ø¬Δ ⁄∂Ò≈

‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ Í«‘Ò∂ È≈ÒØ∫ Á»‹∂

È≈Ó Á∂ Ò∂÷’ ÁΔ √øÌ≈ÚÈ≈ ÚæË

Ò◊ÁΔ ˛Õ ‚≈. apple≈Ë≈ «¥ÙÈÈ Á≈ ÚΔ

«¬‘Δ Ó ˛””Õ (◊ΔÂ≈ ’Δ ÙÚ

ÍÃΔ’Ù≈ «‘øÁΔ √Î≈ AF. Ò∂÷’ ‚≈.

√π«appleøÁapple ¡‹È≈Â) Ì◊Ú ◊ΔÂ≈ ÁΔ

apple⁄È≈ «’¿π∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ? Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple È∂ BD √ÂøÏapple

AIDD ˘ ÓÁapple≈√ «Ú÷∂ Ì≈Ù‰

«Áø«Á¡ª «’‘≈ √Δ ““’πfi ÒØ’ª Á≈

’«‘‰≈ ˛ «’

◊ΔÂ≈ «¬’ Ó‘≈È

Ë≈apple«Ó’ ◊ÃøÊ ˛Õ

«¬‘ Ï‘π ‘Δ

¡Î√Ø√ È≈Ò

√ÚΔ’≈apple ’appleÈ≈

ÍÀ∫Á≈ ˛ «’ ÓÀ˘

«¬√ Íπ√Â’ «Úæ⁄Ø∫

ª ’πæfi È‘ƒ

«Ó«Ò¡≈Õ «¬√ Á∂ ¿πÒ‡ ◊ΔÂ≈ È∂ √Ì

ÂØ∫ ÚæË ’π⁄∂Ù‡≈ Â∂ Ùapple≈apple ’ΔÂΔ ˛Õ

«‹‘Û∂ «√˪ ÏπæËΔÚ≈Á Á∂ √≈‘Ó‰∂

È‘ƒ ·«‘apple √’Á∂ ¿πÈ∑ª ˘ «¬√

Á≈appleÙ«È’ ¡≈Ë≈apple ÍÃË≈È ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ˛”” («‘øÁ»«¬˜Ó ËappleÓ ‹ª

’Òø’ √Î≈ AAG)

«¬√ ¡÷ΩÂΔ «Ú⁄ Ë≈apple«Ó’ ◊ÃøÊ

◊ΔÂ≈ «Úæ⁄ ’appleØÛª ¡¤»Âª, ¡≈«Á

Ú≈√Δ¡ª ¡Â∂ ¡Ωappleª Ú≈apple∂ ’Δ ’πæfi

«’‘≈ «◊¡≈ ˛ ¿π√ Á∂ ÚΔ ÁappleÙ‰ ’apple

ÒÀ‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ ‘∂ ¡apple‹πÈ! «¬‘

«‹‘Û∂ ÏÃ≈‘Ó‰, ’ÙæÂappleΔ, ÚÀÙ ¡Â∂

Ù»Áapple ⁄Ø‘ª Úapple‰ª ÁΔ Úø‚ ˛ «¬‘

◊π‰ ’appleÓ Á∂ ¡Èπ√≈apple ÓÀ∫ ‘Δ Ï‰≈¬∂

‘ÈÕ ‘≈Òª«’ ÓÀ∫ ⁄Âπapple Úapple‰ Á≈

’appleÂ≈ ‘ª «Îapple ÚΔ ÓÀ˘ ¡’appleÂ≈ ‘Δ

‹≈‰Õ (ÙÒØ’ D-AC) ““‘∂ ¡apple‹πÈ!

ÏÃ≈‘Ó‰, ’ÙæÂappleΔ, ÚÀÙ ¡Â∂ Ù»Áappleª Á∂

√πÌ≈¡ ÂØ∫ ¿πÂÍøÈ ◊π‰ª ¡Èπ√≈apple

¿πÈ∑ª Á∂ ’appleÓª ÁΔ Úø‚ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

˛”” (ÙÒØ’ AH-D@ ◊ΔÂ≈ Á∂ ÂΔ‹∂

¡«Ë¡≈¬∂ Á∂ BF Ú∂∫ ÙÒØ’ «Úæ⁄

«¥ÙÈ È∂ √ÍÙ‡ «’‘≈ ˛ «’ √appleÚ

√Ë≈apple‰ ÒØ’ª ˘ ÚappleÈ ¡≈ÙappleÓ ËappleÓ

¿πμÍapple ⁄Ò‰ Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ’appleØ ¡Â∂

¿πÈ∑ª ÁΔ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ Á≈ Ò≈Ì

«ÚÁÚ≈Ȫ ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ¡ª ˘

ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛””Õ ◊ΔÂ≈ «¬’

Ùapple≈apple ͻappleÈ Íπ√Â’, √Î≈ D Ò∂÷’

‚≈.. √π«appleøÁapple ¡‹È≈Â) ““«‹Ú∂∫ ⁄Øapple ˘

√‹≈ «ÁæÂΔ ‹ªÁΔ ˛ ¿πÚ∂∫ Ú∂Á «ÚappleØËΔ

ÏπæË (‹≈ÈΔ ÏØËΔ¡ª) ˘ √‹≈ «ÁæÂΔ

‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛”” (Íπ√Â’ Á≈ È≈Ó

«’¡≈ Ì≈¨ apple∂Ò Íapple ÷Û≈ ˛ «‘øÁ»

ËappleÓ, √Î≈ FAI, Ò∂÷’ ‚≈. √π«appleøÁapple

’πÓ≈apple ÙappleÓ≈ ¡‹È≈Â)

¿πÍappleØ’Â ÊØÛ∂ «‹‘∂ ÙÒØ’ ‘Δ

Ì◊Ú ◊ΔÂ≈ Á∂ ÍÃÓ≈«‰Â ¡ÈπÚ≈Á

Úæ‹Ø∫ ‘Δ «Ò÷∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «‹È∑ª «Úæ⁄

ÙÃΔ «¥ÙÈ ’«‘øÁ∂ ‘ÈÕ Úapple‰

«ÚÚ√Ê≈ ¡Â∂ ‹≈ Í≈ ÓÀ∫ ‘Δ

ω≈¬Δ ˛Õ «¬√ÂappleΔ ‹≈ÂΔ Â∂ ¡¤»Â

√Ó≈‹ ˘ Í≈Í ÔØÈΔ «’‘≈ «◊¡≈ ˛,

È≈Ò ‘Δ «¬‘ ÚΔ ÎπappleÓ≈È ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ˛ «’ «¬È∑ª ÁΔ ¡«◊¡≈ÈÂ≈

Á≈ Ò≈Ì «ÚÁÚ≈Ȫ Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰ª ˘

ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ «¬‘ ˛ «‘øÁ» ËappleÓ

Á∂ Ó‘≈È Ë≈apple«Ó’ ◊ÃøÊ ◊ΔÂ≈ ‹Δ ÁΔ

«√«÷¡≈Õ «¬È∑ª Ó»apple÷Â≈ Í»appleÈ

«√«÷¡≈Úª ’apple’∂ ‘Δ √π¡≈ÓΔ «ÚÚ∂’≈

ÈøÁ ’«‘øÁ∂ ‘È ““Ó∂apple∂ Á∂ÙÚ≈√Δ ◊ΔÂ≈

Á∂ ¡«Ë¡ÀÈ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Îπæ‡Ï≈Ò ÷∂Ò

’∂ appleæÏ ˘ ¤∂ÂΔ Í≈ √’Á∂ ‘È””

(«¬øÈ’Ò≈‘Δ √apple≈apple∂ √Î≈ AIG) Ï≈Ï≈

√«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple È∂ «¬√ Íπ√Â’

˘ Ë≈apple«Ó’ Íπ√Â’ È≈ ÓøÈ «¬√ ˘

«¬’ ‹ø◊Δ Íπ√Â’ «’‘≈ ˛ ¡Â∂ «¬‘

ÚΔ «’‘≈ ˛ “«¬√ Íπ√Â’ È∂ Á∂Ù Á≈

Ï‘π Ì≈appleΔ Èπ’√≈È ’ΔÂ≈ ˛, «¬√

’apple’∂ «¬‘ Íπ√Â’ «ÏÒ’πÒ Í»‹‰

ÔØ◊ È‘ƒ ˛”Õ

◊ø◊≈ : Ì◊Ú ◊ΔÂ≈ Úª◊ ‘Δ

◊ø◊≈ Ó¬Δ¡≈ ÁΔ «‘øÁ» ËappleÓ «Úæ⁄

Ï‘π ‘Δ Ó‘≈ÈÂ≈ ¡Â∂ Ó≈ÈÂ≈ ˛Õ

◊ø◊≈ ÈÁΔ ˘ Á∂Ù ÁΔ¡ª Á»‹Δ¡ª

√≈appleΔ¡ª ÈÁΔ¡ª ÂØ∫ ÚË Í«ÚÂæapple Â∂

¿πμÂÓ Óø«È¡≈ «◊¡≈ ˛Õ «’√∂ ÚΔ

«‘øÁ» ËappleÓ ◊ÃøÊ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√«ÚøÁapple √øË» Á≈ ’≈«Ú √ø◊ë‘ “Ï∞μÒ≈ Í∞apple∂ ÁΔ Ú≈¡ Á≈” «appleÒΔ˜ √∞÷Úß «⁄μÂapple’≈apple ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ √Ó≈◊Ó

“Ï∞μÒ≈ Í∞apple∂ ÁΔ Ú≈¡ Á≈“ 鱧 «appleÒΔ˜ ’appleÁ∂ ‘ج∂ (√μ‹∂ ÂØ∫ ÷μÏ∂) Ì◊Úß apple√±ÒÍ∞appleΔ, ÓΔ鱧 «√ßÿ, ÍzØ. ÓØ‘È √Íapple≈, ’appleÈ √ß˱,

√«ÚßÁapple √ß˱,‚≈. ÏÒÁ∂Ú “ÏμÁÈ“, ÍØ«ÍßÁapple Í≈apple√, apple≈«‹ßÁapple ÍappleÁ∂√Δ, ÁÒÚΔapple ’Ωapple Â∂ ‚≈. ’ßÚÒ ÌμÒ≈Õ

√≈«‘ ’Ò≈ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple’ Óß⁄ (apple«‹.) ÚμÒØ∫

ÈÀÙÈÒ Ï∞’ ‡appleμ√‡ «ÁμÒΔ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò √∞÷ÚßÂ

«⁄μÂapple’≈apple ÁΔ Ô≈Á 鱧 √ÓappleÍ «¬’ √Ó≈◊Ó Á∂Ù

Ì◊ Ô≈Á◊≈apple ‘≈Ò «Ú⁄ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

√Ó≈◊Ó ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‚≈. ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ “ÏμÁÈ“ È∂

’ΔÂΔ Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È ÍØ«ÍßÁapple «√ßÿ Í≈apple√ √ßÍ≈Á’

“ÙΔapple≈˜≈“ ’«ÚÂappleΔ √«ÚßÁapple √ß˱ Á∂ ÍÒ∂·∂ ’≈«Ú √ß◊z«‘

“Ï∞μÒ≈ Í∞apple∂ ÁΔ Ú≈¡ Á≈“ ÁΔ ÿ∞ß‚ ⁄∞’≈¬Δ ÁΔ apple√Ó,

ÍzË≈È◊Δ Óß‚Ò ¡Â∂ Óß⁄ Á∂ ¡‘∞Á∂Á≈apple ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ

◊¬Δ Í∞√Â’ Â∂ Íapple⁄≈ ÍÛ «Á¡≈∫ ‚≈. ‹◊ÁΔÙ ’Ωapple

Ú≈‚Δ¡≈ ‘Øapple≈ È∂ «’‘≈ «’ √«ÚßÁapple √ß˱ È∂ ¡≈apple«Ê’ È≈

Ïapple≈ÏappleΔ, Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √≈∫fi, ‡∞μ‡Á∂ Í«appleÚ≈apple’

«apple٫¡≈∫ ÁΔ Ó≈È«√’ ÍΔÛ, Ï∂Ú√Δ, Ìapple±‰ ‘μ«Â¡≈,

Ìz«appleÙ‡≈⁄≈apple ¡≈«Á «Ú«Ù¡≈ 鱧 ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ’«ÚÂ≈Ú≈∫

«Ú⁄ Ï≈ ÷±ÏΔ «ÈÌ≈«¬¡≈ ‘À Óß⁄ Á∂ ÍzË≈È apple≈«‹ßÁapple

ÍappleÁ∂√Δ È∂ «’‘≈ «’ √«ÚßÁapple √ß˱ ¡‰¿∞μ⁄ ’Áapple≈∫

’ΔÓÂ≈∫ È±ß È’≈appleÁΔ, √±ıÓ Ì≈ÚΔ Ù≈«¬apple≈ ‘À ÍØ«ÍßÁapple

«√ßÿ Í≈apple√ ‘Øapple≈∫ Á≈ ¡Â∂ ‚≈. ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ “ÏμÁÈ“

‘Øapple≈∫ Á≈ Óμ √Δ «’ √«ÚßÁapple √ß˱ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«‘√≈√≈∫

¡Â∂ ÚÒ±ßËapple∂ ‹˜«Ï¡≈∫ ÁΔ Ù≈«¬apple≈ ‘À ÷∞μÒΔ¡≈∫

’«ÚÂ≈Ú≈∫ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á √∞÷«ÚßÁapple ◊apple∂Ú≈Ò ‘Øapple≈∫ È∂

Í∞√Â’ «Ú⁄Ø∫ «¬’ È˜Ó ◊≈ ’∂ Ó≈‘ΩÒ √ß◊ΔÂ’ ω≈

ÓΔ鱧 «√ßÿ Á≈ √ÈÓ≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂ (√μ‹∂ ÂØ∫ ÷μÏ∂) √∞÷«ÚßÁapple ◊apple∂Ú≈Ò, Â≈apple≈ «√ßÿ Â≈apple≈, ÏÒÁ∂Ú ÏμÁÈ, ÓØ‘È √Íapple≈,

ÍØ«ÍßÁapple Í≈apple√, apple≈«‹ßÁapple ÍappleÁ∂√Δ, ‹◊ÁΔÙ apple≈‰≈ Â∂ ‚≈. ’ßÚÒ ÌμÒ≈Õ

«ÁμÂ≈ √∞÷Úß «⁄μÂapple’≈apple ÁΔ¡≈∫ ˆ˜Ò≈∫ Á≈ Í≈·

‘appleÌ‹È «√ßÿ ‘∞ßÁÒ ¡Â∂ apple≈«‹ßÁapple «ÏÓÒ ‘Øapple≈∫ ÂØ∫

√∞‰È ¿∞Íappleß ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple «Ú⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫

Ùı√Δ¡Â≈∫ √È- √appleÚÈ apple≈‘Δ, apple∂ȱ È¬Δ¡apple, apple∂‰±’≈,

¡’ÚΔapple ’Ωapple, ÓΔ鱧 «√ßÿ Ô± ’∂, Â≈apple≈ «√ßÿ Â≈apple≈ Ô± ’∂,

Óß⁄ Á∂ ’ÈÚΔÈapple ÍzØ. ÓØ‘È √Íapple≈,‘appleÏß√ «√ßÿ ¡’√,

‹◊ÁΔÙ apple≈‰≈, Óß⁄ ÁΔ √’μÂapple ‚≈. ’ßÚÒ ÌμÒ≈, Â∞ÒΔ

¯’Δapple ⁄ßÁ ‹ÒßËappleΔ, ¡≈√Δ ¬Δ√Í∞appleΔ, ‘Δapple≈ Ò≈Ò

ÓÒ‘ØÂapple≈, √∞÷Á∂Ú «√ßÿ «ÈappleÓØ‘Δ, ‹√’appleÈ «√ßÿ,

‘appleÓΔ «√ßÿ ¡‡Ú≈Ò, Ó∞÷«ÚßÁapple √ß˱, ‹√Í≈Ò

˜ΔappleÚΔ, ⁄appleÈ √Δ⁄∂Ú≈ÒÚΔ ¡≈«Á √Ó≈◊Ó ÁΔ ÙØÌ≈

ÚË≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ «Ú⁄ ÓØ‘È Ò≈Ò «ÎÒΩappleΔ¡≈∫,

Ì◊Úß apple√±ÒÍ∞appleΔ, √appleØ‹, ÂΔappleÊ √Íapple≈, ÓØ‘È «√ßÿ

√«‘◊Ò, «¬ß‹Δ, ’appleÓ‹Δ «√ßÿ √ßÍ≈Á’ apple‰‹ΔÂ,

’appleÈÒ √ß˱, √∞÷Úß «⁄μÂapple’≈apple Á≈ Ï∂‡≈ ¡‰ÓØÒ

«√ßÿ «⁄μÂapple’≈apple, Ï∂‡Δ Â≈ÈΔ¡≈, apple«ÚßÁapple «√ßÿ

√±ÁÈ, Óß⁄ Á∂ ‹ÈappleÒ √μ’Âapple ’∞Ò«ÚßÁapple Î∞μÒ,

‹ΔÚÈ Î∞μÒ, ‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ ÍÂ≈apple≈, ÓØ‘È «√ßÿ

’∞μ’Û«Íß‚Δ¡≈ Ô±. ’∂. ¡ß «Ú⁄ Óß⁄ ÚμÒØ∫ ‚≈.

ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ “ÏμÁÈ“, ÍØ«ÍßÁapple «√ßÿ Í≈apple√, ÁÒÚΔapple

’Ωapple Ô ’∂, ÓΔ鱧 «√ßÿ Ô± ’∂ ¡Â∂ √«ÚßÁapple √ß˱ ‘Øapple≈∫ ȱß

√ÓÈÓ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/04/2017

23

‘apple∂’ √≈Ò ÁΔ Âapple∑ª «¬√ Ú≈apple ÚΔ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á≈

‹ÈÓ ¿∞Â√Ú Ï‘∞ ‘Δ ˜Øapple ÙØapple È≈Ò

ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Úμ÷ B ¤Ø‡Δ¡ª

Ú‚Δ¡ª √ø√Ê≈Úª ‹ÈÓ «ÁÈ ¿∞Íapple

’¬Δ Âapple∑ª Á∂ ÍzØ◊apple≈Ó

¿∞ÒΔ’‰◊Δ¡≈∫ Á«Ò ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫

ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈È≈∫ «Ú⁄

‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ È≈∫ Â∂ ÌØ◊ Í≈¬∂

‹≈‰◊∂ ¤Ø‡∂ Ú‚∂ È∂Â≈ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple

Á∂ Ï∞Â≈∫ ¡Â∂ Â√ÚΔapple≈∫ ¿∞Íapple Î∞Ò≈∫ Á∂

‘≈apple Í≈ ’∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È±ß

ÙappleË≈∫‘ÒΔ Ì∂∫‡ ’appleÈ Á≈ „Ø∫◊

apple⁄‰◊∂ Ò¤∂Á≈apple Ì≈Ù‰≈∫ apple≈‘Δ ‚≈

¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ’ΔÂ∂ ’ßÓ≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

«Ó‰ÂΔ ’appleÈ◊∂ ¡Â∂ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ ȱß

ÍzÌ≈Ú Á∂‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÈ◊∂ «’

¿∞È≈∫∑ ÂØ∫ ÚμË Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á≈

ÙappleË≈Ò± ‘Øapple ’Ø¬Δ ÍÀÁ≈ ‘Δ È‘Δ∫

‘Ø«¬¡≈ ¿∞‘ ‘Δ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂ ÍÁ

«⁄ßÈ≈∫ Â∂ ⁄Ò apple‘∂ ‘È «¬‘ È∂Â≈

√ßÿ Í≈Û-Í≈Û ’∂ ÒØ’≈∫ È≈Ò

Ú≈«¬Á≈ ’appleÈ◊∂ «’ ¿∞‘ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á∂ ¡Ë±apple∂ √πÍ«È¡≈∫ È±ß Í±apple≈

’appleÈ◊∂ ‹Ø ÒØ’ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á≈ È≈∫

ÒÀ‰ ÂØ∫ Íapple‘∂˜ ’appleÁ∂ √È, ¿∞È∑ª

«Ú⁄ ¬∂È≈ ÏÁÒ≈Ú «’Ú∂∫ ¡≈ «◊¡≈?

«¬‘ «Ú⁄≈apple Ú≈ÒΔ ◊Ò ‘ÀÕ

«¬«Â‘≈√ «Ú⁄ Ù≈«¬Á ‘Δ ’جΔ

¡«‹‘≈ «Ú¡μ’ÂΔ ‘ØÚ∂◊≈ «‹√ ȱß

¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ ’≈Ò «Ú⁄ ¡‚-¡‚

apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¡Â∂ Ë≈apple«Ó’

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÁΔ È¯apple Á≈ «Ù’≈apple ‘؉≈

«Í¡≈ ‘ØÚ∂Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¿∞√ Ú∂Ò∂

apple≈‹ÈΔ«Â’ Óß⁄ Â∂ ¡≈¬∂ ‹ÁØ∫ Ì≈appleÂ

«Ú⁄ ¡ß◊apple∂˜≈∫ ÂØ∫ ¡˜≈ÁΔ ÁΔ Ó∞«‘ßÓ

⁄Ò apple‘Δ apple‘Δ √ΔÕ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

«¬’ ¡‹∂‘∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂

√È «‹√ 鱧 ¡¤±Â √Ó«fi¡≈ ‹≈∫Á≈

√Δ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÁΔ ’∂ÚÒ ¤Ø‘ È≈Ò

Á±√apple∂ ÒØ’ ¡Í«ÚºÂapple ‘Ø ‹≈∫Á∂ √ÈÕ

‘˜≈apple≈∫ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ ¤±¡≈¤≈ Á∂

«Ù’≈apple ÒØ’≈∫ 鱧 Ë≈apple«Ó’,

apple≈‹ÈΔ«Â’, ¡≈apple«Ê’, √Ó≈«‹’

¡Â∂ Ó≈È«√’ ÂΩapple Â∂ ¬∂È≈ ’Ó˜Øapple

’apple «ÁÂ≈ «◊¡≈ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ȯ∂

È∞’√≈È Ï≈apple∂ √Ø⁄‰ ÂØ∫ ÚΔ ¡√ÓappleÊ

‘Ø ◊¬∂Õ ¿∞‘È≈∫ ÁΔ ‘≈Ò ¬∂ÈΔ

Âapple√ÔØ◊ √Δ «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ¡≈Ó

‹ΔÚÈ ‘Ó∂Ù≈∫ Á±√«apple¡≈∫ Á∂ apple«‘Ó Â∂

‘Δ «ÈappleÌapple √ΔÕ Ì≈apple «Ú⁄ Íz⁄ÒÂ

‹≈ÂÍ≈ È∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ‹ΔÚÈ «¬’

‹≈ÈÚapple ÂØ∫ ÚΔ ÚË Ï∞apple≈ ω≈

«ÁμÂ≈Õ

«¬√ Ó‘ΩÒ «Ú⁄ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple È∂

«¬È∑ª ÏÁ«’√Ó ÒØ’≈∫ ÁΔ Ï≈∫‘

ÎÛΔÕ ¡ß◊apple∂˜ √apple’≈apple ¿∞Íapple ˜Øapple

Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ «’ ¡¤±Â≈∫ ÁΔ

‘≈Ò √∞Ë≈appleÈ Ú≈√Â∂ ¤±¡≈¤≈Â

÷ÂÓ ’apple’∂ ¿∞È∑ª 鱧 √apple’≈apple ¡Â∂

√Ó≈‹ «Ú⁄ Ú≈‹Ï «‘º√∂Á≈appleΔ Á≈

‘μ’ «ÁÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

√Ó≈«‹’ √∞Ë≈apple 鱧 apple≈‹ÈΔÂΔ √∞Ë≈apple≈∫

ÂØ∫ ÚË Í«‘Ò «ÁßÁ∂ √ÈÕ ¿∞√ È∞ß

«¬√ √º⁄≈¬Δ Á≈ «◊¡≈È √Δ «’

Ì≈apple «Ú⁄ ¡ß◊apple∂˜≈∫ ÂØ∫ ¡˜≈ÁΔ

’∂ÚÒ √apple’≈apple ÏÁÒΔ ‘Δ ‘ØÚ∂◊Δ

¡ß◊apple∂˜ Ì≈apple ¤‚ ’∂ ⁄Ò∂ ‹≈‰◊∂

¡Â∂ «‘ßÁ± √apple’≈apple Â∂ ’≈Ϙ ‘Ø

‹≈‰◊∂ ‹Ø «’ √Ó≈«‹’ √∞Ë≈apple ȱß

«ÏÒ’∞Ò ¡μ÷Ø∫ ÍappleØ÷∂ ’appleÈ◊∂Õ ¿∞√ È∂

’∂ÚÒ ÁºÏ∂ ’∞⁄Ò∂ ÒØ’ª ÁΔ ¡Ú≈˜ ‘Δ

È‘Δ∫ ¿∞·≈¬Δ Íapple Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ «Ú⁄

’¬Δ ‘Øapple Í«‘Ò±¡≈∫ ¿∞Íapple ÚΔ ’ßÓ

’ΔÂ≈Õ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple «¬’ Ï‘∞Íμ÷Δ

Ù÷ÙΔ¡Â √È «‹√ È∂ √Ó≈‹ Á∂ Úμ÷

-Úº÷ Í«‘Ò±¡ª Â∂ «Ú⁄≈apple ‘Δ È‘Δ∫

√◊Ø∫ Ú‚Ó∞Ò≈ ÔØ◊Á≈È Í≈«¬¡≈ ‘ÀÕ

⁄≈‘∂ Ó˜Á±apple, ¡Ωapple ‹≈∫ «Îapple ÿ‡

«◊‰ÂΔ¡ª Á∂ ‘μ’≈∫ ÁΔ ◊Ò ‘ØÚ∂ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple Á≈ È≈∫ Í«‘ÒΔ ’Â≈apple «Ú⁄

¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ÁΔ

apple⁄È≈ ’apple’∂ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple È∂ Ì≈appleÂ

ÁΔ ¡÷ß‚Â≈ ¡Â∂ ¬∂’Â≈ 鱧 Ïapple’apple≈apple

appleμ÷‰ Ú≈√Â∂ ‹Ø ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ ‘À,

’∂ÚÒ Ì≈apple Á∂ ‘Δ È‘Δ∫ √◊Ø∫

Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple Á∂ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ ¿∞√ ÁΔ

ÙÒ≈ÿ≈ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

¡‹ ’Ò ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ ‹Ø ‚≈.

‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple ¡Â∂

ÓΩ‹±Á≈ ‘≈Ò≈Â

¡ßÏ∂‚’apple Á∂ √∞Í«È¡≈∫ È±ß Í±apple≈ ’appleÈ

Á≈ „ß‚Øapple≈ «Í‡ apple‘Δ ‘À, «¬«Â‘≈√

◊Ú≈‘ ‘À «’ ¿∞√ Á∂ ‘Δ È∂Â≈Ú≈∫ È∂

‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple ¿∞Íapple ¡ß◊apple∂˜≈∫ Á≈

«Í·± ‘؉ Á≈ «¬Ò˜≈Ó Ò≈ ’∂

ÏÁÈ≈Ó ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ

√ΔÕ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple 鱧 √ß√Á «Ú⁄

‹≈‰ ÂØ∫ appleØ’‰ Ú≈√Â∂ ’≈∫◊apple√

Í≈apple‡Δ È∂ «¬’ Á√ÚΔ∫ Î∂Ò «Ú¡’ÂΔ

鱧 ¿∞√ «Úapple∞Ë ⁄؉ «Ú⁄ ¿∞Â≈«apple¡≈

¡Â∂ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple 鱧 ‘apple≈«¬¡≈Õ

«¬√∂ Âapple∑ª ’«Ó¿∞«È√‡ ÚΔ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple Á≈ «ÚappleØË ’appleÁ∂ √ÈÕ

¿∞È∑ª ¡È∞√≈apple Ì≈apple «Ú⁄

¡apple∞È ’∞Ó≈apple, ÏÀ‚ÎØapple‚, Ô± ’∂

‹≈ÂÍ≈ ÁΔ ’Ø¬Δ √Óæ«√¡≈ È‘Δ∫

√◊Ø∫ ¿∞È∑ª ‹Ó≈ÂΔ √Óº«√¡≈ ȱß

Í«‘Ò «μÁμÂΔÕ «‹¿∞∫-«‹¿π∫ ÒØ’≈∫

ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ‘≈Ò √∞Ëapple∂◊Δ

‹≈ÂÍ≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í ÷ÂÓ ‘Ø

‹≈Ú∂◊ΔÕ «¬‘Δ ’≈apple‰ ‘À «’

’«Ó¿∞«È√‡ Ò«‘apple Ì≈apple «Ú⁄

¡√ÎÒ apple‘Δ «’¿∞∫Ø«’ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

‹≈ÂÍ≈ ¡Â∂ ¤±¡≈¤≈Â È±ß «‘ßÁ±

ËappleÓ ÁΔ Á∂‰ Á√Á≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ È∂

«¬√ Ï≈apple∂ „∂apple √≈«‘ ÚΔ appleº«⁄¡≈,

«‘ßÁ± Ó‘≈∫√Ì≈ ¡Â∂ ‘Øapple «‘ßÁ±

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÚΔ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ «Úapple∞ºË

÷ÛΔ¡≈∫ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫Õ ¿∞√ 鱧 «¬’

÷ˇÈ≈«¬’ Ú‹Ø∫ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‹≈‰

Ò◊≈Õ «‘ßÁ± ’Ø‚ «ÏÒ «¬∫È∑ª Á∂ «ÚappleØË

’≈apple‰ Í≈√ È‘Δ∫ ‘Ø √«’¡≈ ¡Â∂ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple 鱧 ÓßÂappleΔ ÍÁ ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈

Á∂‰≈ «Í¡≈Õ ¡apple∞‰ ÙØappleΔ Úapple◊∂

«‘ßÁ±ÂÚª, Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ È∂

¡≈Í‰Δ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ apple≈‘Δ∫ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple 鱧 ¡ß◊apple∂˜≈∫ Á≈ ⁄Ó⁄≈

√≈«Ï ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔÕ «‹Ú∂∫

-«‹Ú∂∫ «¬‘ ÒØ’ ¿∞√ Á≈ «ÚappleØË ’appleÁ∂

apple‘∂Õ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple ÁΔ Ù÷√Δ¡Â

’ÓÒ Á∂ Î∞Ò Ú≈∫◊ «˜¡≈Á≈ ¿∞ÿÛ

’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ¡Â∂ ¡‹ √≈apple≈

Ì≈apple ¿∞√ ÁΔ «ÚÁÚÂ≈ Á≈ ÒØ‘≈

ÓßÈÁ≈ ‘À «¬ÊØ∫ Â’ «’ Ì≈apple «Ú⁄

√Δ. ¡ÀÈ. ¡ÀÈ-¡≈¬Δ. ÏΔ. ¡ÀÈ ¡Â∂

«‘√‡appleΔ ⁄ÀÈÒ È∂ B@AB «¬’ √appleÚ∂

apple≈‘Δ∫ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple 鱧 “√Ì ÂØ∫ Ó‘≈È

Ì≈appleÂΔ” ’apple≈apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

‹Ø ÒØ’ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ‹ΔÚÈ

’≈Ò «Ú⁄ ¿∞√ Á≈ «ÚappleØË ’appleÁ∂ √È

¡Â∂ ¿∞√ 鱧 Á∂ÙËzØ‘Δ ’«‘‰ ÂØ∫ ˜apple≈

ÚΔ √ß’Ø⁄ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ √È ¿∞‘ ‘Δ

ÒØ’ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ ¡‹ √Ì ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ◊∞‰◊≈È ’appleÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘

√Ú≈Ò ¿∞·‰≈ √∞Ì≈Ú’ ‘À «’ ’Δ

√⁄Ó∞⁄ ‘Δ «¬È∑ª ÒØ’≈∫ Á≈ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple ÍzÂΔ È˜appleΔ¡≈ ÏÁÒ

«◊¡≈ ‘À? ’Δ «¬‘ ÒØ’ √⁄Ó∞⁄ ‘Δ

‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ÍÁ ’ÁÓ≈∫ ¿∞Íapple

⁄Ò Í¬∂ ‘È? «¬√ ¿∞Íapple «Ú⁄≈apple

’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

ÒØ’ÂßÂappleΔ „≈∫⁄∂ «Ú⁄ «ÚÙÚ≈√

apple÷Á∂ √ÈÕ

ÒØ’ÂßÂapple «Ú⁄

√≈apple∂ ÎÀ√Ò∂

¡≈Í√Δ «Ú⁄≈apple

Ú‡≈∫Áapple∂ È≈Ò

Ù≈∫ÂÓ¬Δ „ß◊

È≈Ò Ò¬∂ ‹≈∫Á∂

‘ÈÕ «‹Ê∂ «‘ß√≈

ÁΔ ’Ø¬Δ Ê≈∫

È‘Δ∫ ‘À «ÚappleØËΔ

«Ú⁄≈apple≈∫ Á≈ ͱapple≈ √«Â’≈apple ’ΔÂ≈

‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple È∂ «’‘≈ √Δ

¿∞√ Á∂ ‹ΔÚÈ Á≈ ¯Ò√¯≈ «ÂßÈ

Ï∞«È¡≈ÁΔ «√Ë≈∫Â≈∫ Ïapple≈ÏappleÂ≈,

¡˜≈ÁΔ ¡Â∂ ¡≈Í√Δ Ì≈¬Δ⁄≈apple≈

¿∞Íapple ¡Ë≈apple ‘ÀÕ «¬È∑ª «ÂßÈ≈∫ ȱß

‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple È∂ Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È

«Ú⁄ ÚΔ ¡ß«’ ’ΔÂ≈Õ ¡˜≈ÁΔ,

Ïapple≈ÏappleÂ≈ ¡Â∂ Ïapple≈Ïapple Á≈ «È¡≈∫

Úapple◊∂ «√Ë≈Â≈∫ 鱧 √ø«ÚË≈È «Ú⁄

Ó∞„Ò∂ ¡«Ë’≈apple≈∫ ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄

Í≈«¬¡≈ «’¿∞∫«’ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹

’¬Δ ◊Ò appleΔÂΔ «appleÚ≈‹≈∫ ¡Â∂

Ë≈appleÈ≈Ú≈∫ «Ú⁄ ¿∞Ò«fi¡≈ «Í¡≈ √Δ,

¿∞√ È∂ Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È «Ú⁄ ÓÁ

AE(¬∂) Áapple‹ ’apple ’∂ ‘apple∂’ Ì≈appleÂΔ

Ú≈√Â∂ Âapple’Ú≈ÁΔ ‘؉ ÁΔ «‹øÓ∂Á≈appleΔ

Ò◊≈¬ΔÕ Ì≈apple «Ú⁄ ‘apple∂’

«Ú¡μ’ÂΔ ⁄≈‘∂ ¿∞‘ apple≈‹È∂Â≈ ‘ØÚ∂

‹≈∫ Ë≈apple«Ó’ ¡≈◊±, √Ì ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple 鱧 ¡≈͉≈ ¡≈ÁappleÙ

√≈«Ï ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ «Ú⁄ ‘ÈÕ

Íapple ¡≈˙ «¬È∑ª ÁΔ ’«‘‰Δ ¡Â∂

’appleÈΔ ¿∞Íapple ◊Ωapple ’appleΔ¬∂ ¡Â∂ ÿØ÷Δ¬∂

«’ «¬‘ ÒØ’ √⁄Ó∞⁄ ‘Δ ‚≈.

¡ßÏ∂‚’apple Á∂ ÍÁ ’ÁÓ≈∫ Â∂ ⁄ÒÁ∂

‘È ‹≈∫ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ 鱧 Ï∂Ú’±Î ‘Δ

ω≈ apple‘∂ ‘È?

ÒØ’ÂßÂapple «Ú⁄ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple

appleμ÷‰ ÁΔ ¡˜≈ÁΔ ⁄≈‘∂ Ì≈Ù‰,

«Ò÷ÂΔ apple±Í «Ú⁄ ‹≈∫ «Îapple ÓΔ‚Δ¡≈

apple≈‘Δ∫ ‘ØÚ∂ Ï‘∞ ‘Δ Ó‘ÂÚͱapple‰ ‘ÀÕ

«Ú⁄≈apple≈∫ Á∂ ÓßÊÈ ÂØ∫ Ï≈Á ‘Δ ÈÚ∂∫

«Ú⁄≈apple≈∫ Á≈ ‹ÈÓ ‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂

«¬«Â‘≈√ «Ú⁄ Ù≈«¬Á ‘Δ ’Ø¬Δ ¡«‹‘≈

«Ú¡μ’ÂΔ ‘ØÚ∂◊≈ «‹√ 鱧 ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ ’≈Ò

«Ú⁄ ¡‚-¡‚ apple≈‹ÈΔ«Â’ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¡Â∂

Ë≈apple«Ó’ √ß√Ê≈Ú≈∫ ÁΔ È¯apple Á≈ «Ù’≈apple ‘؉≈

«Í¡≈ ‘ØÚ∂Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¿∞√ Ú∂Ò∂ apple≈‹ÈΔ«Â’

Óß⁄ Â∂ ¡≈¬∂ ‹ÁØ∫ Ì≈apple «Ú⁄ ¡ß◊apple∂˜≈∫ ÂØ∫

¡˜≈ÁΔ ÁΔ Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò apple‘Δ √ΔÕ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple

«¬’ ¡«‹‘∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ √È «‹√

鱧 ¡¤±Â √Ó«fi¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÁΔ

’∂ÚÒ ¤Ø‘ È≈Ò Á±√apple∂ ÒØ’ ¡Í«ÚÂapple ‘Ø ‹≈∫Á∂

√ÈÕ ‘˜≈apple≈∫ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ ¤±¡≈ ¤≈ Á∂ «Ù’≈apple

ÒØ’≈∫ 鱧 Ë≈apple«Ó’, apple≈‹ÈΔ«Â’, ¡≈apple«Ê’,

√Ó≈«‹’ ¡Â∂ Ó≈È«√’ ÂΩapple Â∂ ¬∂È≈ ’Ó˜Øapple ’apple

«ÁÂ≈ «◊¡≈Õ

√Ó≈‹ Íz◊ÂΔ Á∂ apple≈‘ Â∂ ⁄ÒÁ≈ ‘ÀÕ

‹∂’apple «¬’ ‘Δ «Ú⁄≈apple 鱧 ¡‡μˇ ÓßÈ

«Ò¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞√ «Ú⁄ ¡º◊∂ √∞Ë≈apple

ÁΔ ’Ø¬Δ ◊∞ß‹≈«¬Ù È‘Δ∫ apple«‘ßÁΔ

Ô∞appleÍ Á∂ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ Úμ÷ 2 Í«‘Ò±¡≈∫

Ì≈appleÂ È±ß ¡˜≈Á ‘Ø«¬¡≈∫ Â’appleΔÏÈ G@ √≈Ò ‘Ø

◊¬∂ ‘È Íapple √Ó≈«‹’ ¡Â∂ ¡≈apple«Ê’ È≈ Ïapple≈ÏappleΔ

ÿ‡‰ ÁΔ «Ï‹≈¬∂ ÚËΔ ‘À ¡ÓΔapple «ÁÈ ÍzÂΔ «ÁÈ

¡ÓΔapple ‘Ø «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ ◊appleΔÏ ◊appleΔÏ ◊appleΔÏΔ

’≈apple‰ ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’ßÈ∂ ’∞ «’√≈È ¡≈ÂÓ ‘«Â¡≈

’apple ⁄∞’∂ ‘È √Ó≈«‹’ ÂΩapple Â∂ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple≈

‘≈Ò∂ ÚΔ ‹≈ÂΔ «ÚÂ’apple∂ Á≈ «Ù’≈apple ‘À «Íß‚≈∫ «Ú⁄

√Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡ ‹≈∫ ÿapple≈∫ 鱧 ¡μ◊ ‘Ú≈Ò∂

’appleÈ≈ ¡≈Ó «‹‘« ◊Ò Ï‰ ◊¬Δ ‘À Á«ÒÂ≈∫ ȱß

Ù≈ÁΔ «Ú⁄ ÿØÛΔ ⁄Û‰ ÂØ∫ ‘≈Ò∂ ÚΔ appleØ«’¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À √«ÚË≈È «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

Ì≈apple «¬’ ËappleÓ «ÈappleÍ∂÷ Á∂Ù ‘À «‹Ê∂ √apple’≈apple

«’√∂ «ÚÙ∂Ù ËappleÓ È±ß Í«‘Ò È‘Δ∫ Á∂Ú∂◊ΔÕ

Â∂ ¡≈Ó ⁄apple⁄≈ ‘∞ßÁΔ apple«‘ßÁΔ

‘À √apple’≈apple Á∂ ’ßÓ≈∫, ÈΔÂΔ¡≈∫ ¡Â∂

«¬ÊΩ∫ Â’ ¬Δ√≈¬Δ ËappleÓ È±ß ÚΔ È‘Δ∫

Ï÷«Ù¡≈ ‹≈∫Á≈ √◊Ø∫ «ÚappleØËΔ Á≈

Âapple’ √ß◊ ‹Ú≈Ï «ÁÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À

‹∂ ’apple «ÚappleØËΔ «Ú⁄≈apple appleμ÷‰ Ú≈Ò∂

«Ú¡μ’ÂΔ Á≈ ȘappleΔ¡≈ «Îapple ÚΔ

È‘Δ∫ ÏÁÒÁ≈ Â≈∫ ¿∞√ 鱧 Á∂Ù ËzØ‘Δ

’«‘ ’∂ È‘Δ∫ Ìß«‚¡≈ ‹≈∫Á≈ √◊Ø∫ ¿∞√

Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ÁΔ ’Áapple ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ

‘À Íapple Ì≈apple «Ú⁄ ¡‹ ’Ò «ÚappleØËΔ

«Ú⁄≈apple appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ 鱧 Á∂Ù ËzØ‘Δ ¡Â∂

Ì≈apple «ÚappleØËΔ ◊appleÁ≈«È¡≈∫ ‹≈∫Á≈ ‘À

Â≈∫ «’ √≈apple∂ ÒØ’ ¿∞√ 鱧 ÈÎapple ÁΔ

Șapple È≈Ò ‘Δ Á∂÷‰Õ ÍzØÎÀ√apple ‹Δ

¡ÀÈ √≈¬Δ∫Ï≈Ï≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Íß‹ ‘Øapple

√≈ÊΔ ’∂ÚÒ «¬√ ’apple’∂ ‹∂Ò ÁΔ¡≈∫

√Ò≈÷≈∫ «Ú⁄ ÏßÁ ‘È «’¿∞∫«’ ¿∞‘

ÓÈ∞÷Δ ¡«Ë’≈apple≈∫ ÁΔ ‘Ø apple‘Δ

¿∞Òßÿ‰≈ Ï≈apple∂ ¡Ú≈˜ ¿∞·≈¿∞∫Á∂ √È

Ï∞ËΔ‹ΔÚΔ ¡ÀÓ ¡ÀÓ ’ÒÏ∞apple◊Δ,

Èapple∂∫Áapple ‚ÏØÒ’apple ¡Â∂ ◊Ø«ÚßÁ

ÍÈ√≈apple∂ Á≈ ’ÂÒ «¬√ ’apple’∂ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ «’ ¿∞‘ Âapple’Ú≈ÁΔ √È

¡Â∂ √Ó≈‹ «Ú⁄ ’∞appleΔÂΔ¡≈∫ Ï≈apple∂

¡Ú≈˜ ¿∞·≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ appleØ«‘ ÚÀÓ∞Ò≈

¡Â∂ ÍÂ≈ È‘Δ∫ ‘Øapple «’ßÈ∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ¡≈ÂÓ ‘«Â¡≈

’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‹Ú≈‘apple Ò≈Ò Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ Ô±ÈΔ¡È Á∂ ÍzË≈È

’È∑¬Δ¡≈ ’∞Ó≈apple ¡Â∂ ¿∞√ Á∂

√≈ÊΔ¡≈∫ ¿∞Íapple Á∂ÙËzØ‘Δ Á∂ Ó≈ÓÒ∂

Áapple‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ ¿∞È∑ª Á≈ ÁØÙ

’∂ÚÒ ¬∂È≈ √Δ «’ ¿∞È∑ª appleØ«‘Â

ÚÀÓ∞Ò≈ ÁΔ ÓΩ ¡Â∂ ¿∞√ È≈Ò ‘جΔ

Ï∂«¬È√≈ÎΔ «Úapple∞Ë ¡≈Ú≈˜ ¿∞·≈¬Δ

√ΔÕ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple È∂ ¡˜≈ÁΔ Ï≈apple∂

√∞ÍÈ≈ Á∂«÷¡≈ √Δ √Ì ’∞fi ¿∞√ Á∂

¿∞Ò‡ Í∞Ò‡ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ

Ì≈appleÂ È±ß ¡˜≈Á ‘Ø«¬¡≈∫

Â’appleΔÏÈ G@ √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘È Íapple

√Ó≈«‹’ ¡Â∂ ¡≈apple«Ê’ È≈ Ïapple≈ÏappleΔ

ÿ‡‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ÚËΔ ‘ÀÕ ¡ÓΔapple

«ÁÈ ÍzÂΔ «ÁÈ ¡ÓΔapple ‘Ø «apple‘≈ ‘À

¡Â∂ ◊appleΔÏ ◊appleΔÏÕ ◊appleΔÏΔ ’≈apple‰

ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’ßÈ∂ ’∞ «’√≈È ¡≈ÂÓ

‘«Â¡≈ ’apple ⁄∞’∂ ‘ÈÕ √Ó≈«‹’ ÂΩapple

Â∂ Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ ‘≈Ò∂ ÚΔ ‹≈ÂΔ

«ÚÂ’apple∂ Á≈ «Ù’≈apple ‘À «Íß‚≈∫ «Ú⁄

√Ó≈«‹’ Ï≈¬Δ’≈‡ ‹≈∫ ÿapple≈∫ 鱧 ¡μ◊

‘Ú≈Ò∂ ’appleÈ≈ ¡≈Ó «‹‘« ◊Ò Ï‰

◊¬Δ ‘ÀÕ Á«ÒÂ≈∫ 鱧 Ù≈ÁΔ «Ú⁄

ÿØÛΔ ⁄Û∑‰ ÂØ∫ ‘≈Ò∂ ÚΔ appleØ«’¡≈

‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

√ø«ÚË≈È «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

Ì≈apple «¬’ ËappleÓ «ÈappleÍ∂÷ Á∂Ù ‘À

«‹Ê∂ √apple’≈apple «’√∂ «ÚÙ∂Ù ËappleÓ È±ß

Í«‘Ò È‘Δ∫ Á∂Ú∂◊Δ Íapple «¬√ Á∂

¿∞Ò‡ ’Δ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ Â≈∫ ⁄؉≈∫

‘Δ ËappleÓ Á∂ È≈∫ Â∂ ÒÛΔ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫

‘È ¡Â∂ «¬’ Ó· Á∂ Ó∞÷Δ È±ß Ó∞÷

ÓßÂappleΔ ÍÁ ”Â∂ Ï·≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ‹Ø

«’ Ùapple∂¡≈Ó «‘ßÁ± apple≈‹ ÁΔ Ú’≈ÒÂ

’appleÁ≈ ‘ÀÕ «Ú’≈√ Á∂ È≈∫ Â∂ √apple’≈appleΔ

÷˜≈È≈ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈Ȫ Á∂ «Ú’≈√

¿∞Íapple ÷apple⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ Íß‹≈Ï

«Ú⁄ «’√∂ Ú‚∂ ¿∞ÁÔØ◊ ”Â∂ ÍÀ√≈

È‘Δ∫ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√ È≈Ò

ÒØ’≈∫ «Ú⁄ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ÷ÂÓ ‘∞ßÁΔ Íapple

‘ÀappleΔ‡∂‹ Á∂ È≈∫ Â∂ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈È≈∫ ȱß

¡‹±Ï∂ ω≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ◊¿±

‘«Â¡≈ Á∂ È≈∫ Â∂ ÍÙ± ÚÍ≈apple «Ú⁄

«¬’ ‚apple ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «‹√ È≈Ò

¡È∂’≈∫ ‚∂appleΔ Î≈appleÓ, Ï∞⁄Û÷≈È∂ ¡Â∂

‘Ø‡Ò ÏßÁ ‘Ø ‹≈‰◊∂ ‹Ø Ò÷≈∫ ÒØ’≈∫ ȱß

appleؘ◊≈apple «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ÿ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫

Á≈ «¬√ ÒØ’ÂßÂapple ÂØ∫ «ÚÙÚ≈√ ¿∞·

«apple‘≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ «‹øÓ∂Ú≈apple √≈‚∂ È∂Â≈

‘Δ ‘È ‹Ø AD ¡ÍzÀÒ È±ß Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

ÁΔ ÎØ‡Ø ‹≈∫ Ï∞ √≈‘Ó‰∂ Ó∞Û ÂØ∫

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á∂ ÍÁ ’ÁÓ≈∫ Â∂ ⁄Ò‰

Á∂ Íz‰ ÒÀ‰ ÁΔ appleΔÂΔ Í±appleΔ ’appleÈ◊∂Õ

ÓΩ‹±Á≈ ‘≈Ò≈Â È±ß Ó∞μ÷ apple÷«Á¡≈∫

√≈‚Δ √Ì ÁΔ «‹øÓ∂Ú≈appleΔ ÚË ◊¬Δ ‘À

¡√Δ∫ ⁄∞Í Á∂ «Ù’≈apple apple‘∂ ‘≈∫Õ ‹ÁØ∫

ÚΔ «’√∂ ¿∞Íapple ˜∞ÒÓ ‘Ø«¬¡≈, ¿∞√ ȱß

¡‰◊Ω«Ò¡≈∫ ’ΔÂ≈Õ «¬‘ ¡◊ «’√∂

«ÁÈ Â∞‘≈‚∂ √≈‚∂ ÿapple ÚΔ Ò◊

√’ÁΔ ‘ÀÕ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple È∂ √≈apple≈

‹ΔÚÈ «¬√ «Úapple∞Ë ¡≈Ú≈˜

¿∞·≈¬Δ ⁄≈‘∂ Ì≈Ù‰≈∫ apple≈‘Δ∫, «Ò÷ÂΔ

apple±Í «Ú⁄ ¡÷Ï≈apple≈∫ apple≈‘Δ∫, ¡ßÁØÒÈ≈∫

apple≈‘Δ∫, ¿∞‘ ’ÁΔ ÚΔ ⁄∞Í ’apple’∂ È‘Δ∫

ÏÀ«·¡≈Õ «Îapple ¡√Δ «’¿∞∫ ÿ∂√ Ó≈apple

’∂ ÏÀ·∂ ‘≈∫? «¬‘ apple√Â≈ Ï∂Ù’ ’«·È

‘À Íapple ¡√ßÌÚ È‘Δ∫Õ ÏØÒ‰ Ú≈«Ò¡≈∫

鱧 ⁄∞Í ’appleÚ≈¿∞∫‰ Ò¬Δ ’¬Δ ‘Ê’ß‚∂

ÚappleÂ∂ ‹≈‰◊∂ ’¬Δ¡≈∫ 鱧 ÷appleΔ«Á¡≈

‹≈Ú∂◊≈Õ

apple≈Ó «ÚÒ≈√ Í≈√Ú≈È, ¿∞«ÁÂ

apple≈‹, apple≈ÓÁ≈√ ¡·≈ÚÒ∂ ¡≈«Á ’¬Δ

‘Øapple ¡‹∂‘∂ È∂Â≈ ÚΔ ‘؉◊∂ «‹È∑ª ÁΔ

ÏØÒΔ Ò◊∂◊Δ «‹‘Û≈ È∂Â≈ Ì÷Á∂

Ó√«Ò¡≈∫ Â∂ ⁄∞Í Ë≈apple ’∂ ÏÀ·≈ ‘À,

¿∞√ Á≈ Ï≈¬Δ’≈‡ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ¡Â∂

⁄؉≈∫ «Ú⁄ √Ï’ «√÷≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂

Â≈∫ «’ «Ï’‰ Ú≈Ò∂ È∂Â≈Ú≈∫ ȱß

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ √‘Δ

«Ú⁄≈apple≈∫ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘ØÚ∂Õ Í«‘Ò≈∫

‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ȱß

¡‰◊Ω«Ò¡≈∫ ’apple’∂ ÁÏ≈¿∞∫‰ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂ ‘∞‰ ¿∞√ ÁΔ

ÍzÙß√≈ «Ú⁄ Ì≈Ù‰≈∫ apple≈‘Δ∫ ÒØ’≈∫ ȱß

¡√ÒΔ Ó’√Á ÂØ∫ ̇’≈¿∞∫‰≈ ‘À

Â≈∫ «’ ÒØ’ «¬È∑ª ÁΔ¡≈∫ ◊Ò≈∫

«Ú⁄ ¡≈ ’∂ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á≈ ¡√ÒΔ

apple√Â≈ Ì∞Ò ‹≈‰Õ ¡ßÏ∂‚’appleΔ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ 鱧 ‹Δ«Ú appleμ÷‰

Ú≈√Â∂ ¡≈Í‰Δ ⁄∞Í ‘ØÚ∂◊ΔÕ


24 13/04/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

More magazines by this user
Similar magazines