Issue 228

theasianindependent

22/02/2017 - 08/03/2017

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

‹∞appleÓ≈È≈ È≈ Á∂‰ ”Â∂

ÙÙΔ’Ò≈ 鱧 ’쇉Δ

ÍÚ∂◊Δ Ú≈˱ ’ÀÁ

Ïß◊ÒΩappleÕ √≈ËȪ ÂØ∫ ÚμË

‹≈«¬Á≈Á ω≈¿∞‰ Á∂ ’∂√ «Úμ⁄

‹∂Ò∑ ”⁄ ÏßÁ

¬∂¡≈¬Δ¬∂‚Δ¡ÀÓ’∂

¡≈◊± ÙÙΔ’Ò≈

鱧 A@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂

Á≈ ‹∞appleÓ≈È≈

¡Á≈ È≈ ’appleÈ

”Â∂ AC Ó‘ΔÈ∂

Ú≈˱ ’ÀÁ ’쇉Δ

ÍÚ∂◊ΔÕ «¬‘

‹≈‰’≈appleΔ ‹∂Ò∑ √∞Íapple‚À∫‡ «’zÙÈ≈

’∞Ó≈apple È∂ ¡≈͉∂ «¬μ’ «Ï¡≈È

«Úμ⁄ «ÁμÂΔÕ

Ì≈apple Â∂ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈

«Ú⁄≈Ò∂ ‘Ú≈Ò◊Δ

Íz«’«apple¡≈ ‘ØÚ∂◊Δ Â∂˜

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈apple ÚμÒØ∫ «ÏÇ∂È

”Â∂ «Ú‹À Ó≈«Ò¡≈ ÁΔ Ú≈Í√Δ Ò¬Δ

ÁÏ≈¡ Á∂ ÓμÁ∂Șapple ÁØÈ≈∫ Ó∞Ò’≈∫

È∂ «’√∂ ÚΔ Í≈√∂ Ï’≈«¬¡≈ Í¬Δ¡≈∫

‘Ú≈Ò◊Δ ÁΔ¡≈∫ Ï∂ÈÂΔ¡≈∫ ¡Â∂

¡≈Í√Δ ’≈ȱßÈΔ √«‘ÔØ◊ ÁΔ

Íz«’«apple¡≈ Â∂˜ ’appleÈ Á≈ ÎÀ√Ò≈

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ ÚμÒØ∫

«’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ÁØÚ≈∫ Í≈√∂

’≈ȱßÈΔ √«‘ÔØ◊ Әϱ ’appleÈ

Ò¬Δ Ï’≈«¬¡≈ Óß◊≈∫ ‘μÒ

’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈‰◊Δ¡≈∫Õ Ó∞ßÏ¬Δ ÁΔ

«¬’ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈Ò È∂ ÏΔÂ∂

‘¯Â∂ ¡ÀÈÎØapple√ÓÀ∫‡ ‚≈appleÀ’‡Øapple∂‡ ȱß

Ì≈apple «ÏÇ∂È ’≈ȱßÈΔ √«‘ÔØ◊

√ßËΔ Â«‘ Ùapple≈Ï ’≈appleØÏ≈appleΔ «Ú‹À

Ó≈«Ò¡≈ 鱧 ’≈Ò≈ ËÈ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

‹≈∫⁄ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ’appleÈ Ò¬Δ

Ì≈apple «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ ÓȘ±appleΔ

«ÁμÂΔ √ΔÕ Ó≈«Ò¡≈ ÁΔ Ú≈Í√Δ

Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ◊μÒÏ≈ «Úμ⁄

«Ú⁄≈«apple¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

Í≈«’ È∂ ÚΔ Óø«È¡≈ √¬ΔÁ ÂØ∫ ıÂapple≈

Ò≈‘ΩappleÕ ‹Ó≈Â-¿∞Á-ÁÚ≈ Á∂ Ó∞÷Δ Á∂ ¡≈«√Î È∂ ¡ÀÂÚ≈apple 鱧 ’≈ÈÎappleß√ ÁΩapple≈È

«¬√ Ó‘ΔÈ∂ Í≈«’√Â≈È «Úμ⁄ ¡μ· Á≈ ’∂ÚÒ ¡«ÂÚ≈Á 鱧 Ò≈‘≈

¡«ÂÚ≈ÁΔ √ÏßË≈∫ È±ß Í«‘ÒΔ Ú≈apple

‹ÈÂ’ ÂΩapple ”Â∂ ’ϱҫÁ¡≈∫ appleμ«÷¡≈

ÓßÂappleΔ ÷Ú≈˜≈ ¡≈«√¯ È∂ «’‘≈ «’

Í≈«’√Â≈È Á∂ “Ú‚∂apple∂ «‘μÂ≈∫” Ò¬Δ

‘≈«Î˜ √¬ΔÁ 鱧 ÿapple «Úμ⁄ ȘappleÏßÁ

«’‘≈, “√¬ΔÁ Ó∞Ò’ Ò¬Δ ◊ßÌΔapple ıÂapple≈

÷Û∑≈ ’apple √’Á≈ ‘À Ó∞Ò’ Á∂ Úμ‚∂

«‘μÂ≈∫ Ò¬Δ ¿∞√ 鱧 «◊z¯Â≈apple ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À” Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ √¬ΔÁ ȱß

¡«ÂÚ≈Á-«ÚappleØËΔ ’≈ȱßÈ ÁΔ Ë≈apple≈

¡«ÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ ‘ج∂ ‘È, «‹È∑≈∫ «Úμ⁄

A@@ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ‘≈Ò

‘Δ √±Ï≈ «√ßË «Úμ⁄ «¬’ √±ÎΔ Áapple◊≈‘

¿∞Â∂ «ÎÁ≈¬ΔÈ ‘ÓÒ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, «‹√

«Úμ⁄ HH ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂ √ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈

«ÓÒ∂◊≈Õ”

Íß‹≈Ï ◊z«‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ «¬’ ¡«Ë’≈appleΔ

È∂ Áμ«√¡≈ «’ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ √¬ΔÁ Â∂

¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ ‹Ó≈Â-¿∞Á-

ÁÚ≈ ¡Â∂ ÎÒ≈‘≈-¬∂-«¬È√≈ÈΔ¡Â

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ Ó∞Ò’ ⁄≈apple «‘ C@ ‹ÈÚappleΔ È±ß Ò≈‘Ωapple

ÁΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ ÁΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ «ıÒ≈¯ Ò¬∂ ¯À√Ò∂ ÓμÁ∂Șapple ¡√Ò≈

Ò¬Δ “◊ßÌΔapple ıÂapple≈” ω √’Á≈ ‘ÀÕ √zΔ

¡≈«√Î È∂ «¬‘ «‡μÍ‰Δ ‹appleÓÈΔ Á∂

«Ó¿±«È÷ «Úμ⁄ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ √∞appleμ«÷¡≈

’≈ÈÎappleß√ ÁΩapple≈È ’ΔÂΔÕ «¬√ ÁΩapple≈È

√«Ê ÿapple «Úμ⁄ ȘappleÏßÁ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ ÁΔ Í≈apple‡Δ Â∂

√≈ÊΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ’≈ÎΔ appleΩÒ≈ appleμÍ≈ Í≈«¬¡≈

«◊¡≈ √ΔÕ «¬√ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ Ù∞apple± «Úμ⁄

’apple«Á¡≈∫ √zΔ ¡≈«√Î È∂ «’‘≈, “ÓÀ∫

«ÚÙÚ È±ß ÌappleØ√≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫ «’

Í≈«’√Â≈È ¡«ÂÚ≈Á «ıÒ≈¯ ‹ß◊

«Úμ⁄ ÓØ‘appleΔ Á∂Ù ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂

Ò≈«¬√À∫√ appleμÁ ’appleÈ Ú≈Ò≈ ’ÁÓ

⁄∞μ«’¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ¡«Ë’≈appleΔ È∂

Áμ«√¡≈, “Íß‹≈Ï ◊z«‘ «ÚÌ≈◊ È∂

√∞appleμ«÷¡≈ ’≈appleÈ≈∫ ’apple’∂ DD ¡√Ò≈

Í≈«’√Â≈È È∂ √∞appleμ«÷¡≈ ’≈appleÈ≈∫ ’apple’∂ √¬ΔÁ 鱧 ¡À◊«˜‡ ’߇appleØÒ «Ò√‡ «Úμ⁄ ÍÀÈÒ Ï«‘√ ÁΩapple≈È √zΔ ¡≈«√Î È∂ ¡≈Ú≈Ó Â∂ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÍzÂΔ Ò≈«¬√À∫√ appleμÁ ’apple «ÁμÂ∂ ‘È”

‹Ó≈Â-¿∞Á-ÁÚ≈ Á∂ Ó∞÷Δ ‘≈«Î˜ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ, «‹√ È≈Ò ‘∞‰ «’‘≈, “¡«ÂÚ≈Á «’√∂ ÚΔ ËappleÓ È≈Ò ¡≈Í‰Δ Ú⁄ÈÏμËÂ≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ Í≈«’ √apple’≈apple ÚμÒØ∫

√¬ΔÁ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ Á∂

‘Øapple ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 ‹≈appleΔ DD ¡√Ò≈

Ò≈«¬√À∫√ appleμÁ ’apple «ÁμÂ∂ ‘ÈÕ

“«Á È∂ÙÈ” ÁΔ «appleÍØapple‡ Ó∞Â≈Ï’ √zΔ

¿∞‘ Á∂Ù È‘Δ∫ ¤μ‚ √’Á≈Õ «¬√ ÂØ∫

√ÍμÙ‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∂ «’Â∂ È≈

«’Â∂ ¡«ÂÚ≈Á È≈Ò Â∞apple ‹∞ÛÁ∂ ‘ÈÕ

¡«ÂÚ≈Á Â∂ ’μ‡ÛÚ≈Á Á∂ ‡≈’apple∂ Ï≈apple∂

√ÏßË ȑΔ∫ ‘ÀÕ ¡«ÂÚ≈ÁΔ «¬√≈¬Δ

‹≈∫ Ó∞√ÒÓ≈È ‹≈∫ ÏØËΔ ‹≈∫ «‘ßÁ± È‘Δ∫

‘È ¿∞‘ ’∂ÚÒ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ‘È, ¿∞‘

’∂ÚÒ ¡Íapple≈ËΔ ‘È” ˆΩappleÂÒÏ ‘À «’

apple‘∂◊≈ Íapple ‹∂’apple Íμ¤ÓΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ ¿∞√

鱧 ¡Òμ◊ ÊÒμ◊ ’appleÈ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È

Â≈∫ «¬√ È≈Ò ¡«ÂÚ≈Á «ıÒ≈¯ ‹ß◊

«Úμ⁄ ÓÁÁ È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊Δ ÏÒ«’ «¬√

C@ ‹ÈÚappleΔ È±ß √¬ΔÁ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ Á∂ ⁄≈apple ‘Øapple ÒΔ‚apple≈∫ ȱß

Ò≈‘Ωapple «Úμ⁄ I@ «ÁÈ≈∫ Ò¬Δ ÿapple≈∫

«Úμ⁄ ȘappleÏßÁ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ È∂

’ΔÂ≈ Ì∂ÁÌ≈Ú Á≈ ÷≈ÂÓ≈

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ «¬’ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ È∂

¡≈Ó Â∂ ⁄Ω’ÛΔ Ó≈apple ’∂ ÏÀ·‰ ÂØ∫ ¡√ÓappleÊ

√ß◊ «Úμ⁄ Ì∂ÁÌ≈Ú ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

√’appleΔÈ È±ß ‘‡≈¿∞‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È Á∂ ◊∞apple±

È≈È’ «√μ÷ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄

«¬’ Úμ‚Δ √’appleΔÈ Ò◊≈¬Δ

‘Ø¬Δ √Δ, «‹√ ”⁄ Ú∑ΔÒ ⁄∂¡apple

”Â∂ ÏÀ·‰ Ú≈Ò∂ ÙappleË≈Ò±

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂ Ó∞μ÷ ‘≈Ò «Úμ⁄

‘Øapple √ß◊ È≈Ò È‘Δ∫ √È

Ù≈ÓÒ ‘Ø √’Á∂Õ ¡«‹‘≈ apple∞fi≈È Í±apple∂ Á∂Ù

«Úμ⁄ «√apple¯ «¬√∂ ‘Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄ √ΔÕ

ÏΔÂ∂ «ÁÈ Ïapple«ÓßÿÓ ’≈¿±∫‡Δ ¡Á≈Ò «Úμ⁄

Ó≈ÓÒ≈ ‹≈‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ ÁΔ

√«‘ÓÂΔ È≈Ò ‘μÒ ‘Ø «◊¡≈Õ «¬’ «√μ÷

ÏΔÏΔ Ì∞«ÍßÁapple ’Ωapple ⁄Ω‘≈È È∂ «’‘≈ «’

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄ Ò◊≈¬Δ «¬‘ √’appleΔÈ ‹∂Ò∑

Úapple◊Δ √ΔÕ «¬√ Âapple∑≈∫ Òμ◊Á≈ √Δ «’ «‹‘Û∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄ ⁄Ω∫’ÛΔ Ó≈apple ’∂ ÏÀ· È‘Δ∫

√’Á∂ ¿∞È∑≈∫ È∂ ’Ø¬Δ ◊Ò ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È ÁΔ «√μ÷ ÎØappleÓ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ

apple≈«‹ßÁapple «√ßÿ Ï≈√Δ È∂ «¬√ apple∞fi≈È

Á∂ ÷≈ÂÓ∂ 鱧 «‹μ ’apple≈apple «ÁμÂ≈

‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ ¡Í≈‘‹ ÒØ’≈∫ ȱß

ÚΔ ËappleÓ Á∂ appleΔÂΔ «appleÚ≈‹≈∫ «Úμ⁄

Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈ ͱapple≈ ¡ı«Â¡≈apple ‘À

Â∂ ‘∞‰ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ 鱧 ¡≈͉Δ

ÈΔÂΔ ÏÁÒ‰Δ Í¬Δ ‘ÀÕ

«Ù’≈«¬Â’appleÂ≈ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ ¡appleÁ≈√

Ú∂Ò∂ «‹‘Û∂ ⁄Ω’ÛΔ Ó≈apple ’∂ ÏÀ·‰ ÂØ∫ ¡√ÓappleÊ

√È ¿∞È∑≈∫ 鱧 √’appleΔÈ Á∂ «Íμ¤∂ ‹≈∫ Òß◊apple ‘≈Ò

«Úμ⁄ Ì∂‹ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ √ΔÕ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ÚμÒØ∫

«Ï¡≈È ‹≈appleΔ ’appleÈ Ú≈ÒΔ Ô±’∂ «√μ÷ ’Ω∫√Ò È∂

«’‘≈ «’ ◊∞apple± ÿapple Á∂ Áapple √Ì Ò¬Δ ÷∞μÒ∑∂ ‘È

Â∂ √Ì «¬’ Ïapple≈Ïapple ‘ÈÕ

ÓØÁΔ ⁄؉ Ó∞«‘ßÓ È±ß Á∂ «apple‘À ‹≈ÂΔ

Â∂ «Îapple’± appleß◊Â: Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Ò÷È¿±Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È±ß

“«Ó√‡apple ÈÀ◊∂«‡Ú Á«Ò ÓØÁΔ” ’apple≈apple Á∂‰

Ï≈¡Á Ï√Í≈ √∞ÍappleΔÓØ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ¿∞È∑≈∫ Â∂

Ì≈‹Í≈ ¿∞Â∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ ⁄؉ Ó∞«‘ßÓ È±ß

“‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ ¡Â∂ «Îapple’± appleß◊” Á∂‰ Á≈ ÔÂÈ

’appleÈ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈Õ «¬Ê∂ ‹≈appleΔ

«Ï¡≈È «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈, “«Í¤Ò∂

’∞μfi «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ Ì≈‹Í≈ Â∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ √Ó∂ «¬√ Á∂ √ΔÈΔ¡apple ¡≈◊±

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ Ò¬Δ Ú؇≈∫ Á∂

Í«‘Ò∂ «ÂßÈ ◊∂Û≈∫ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ ÁΔ

Ó≈ÛΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ Ï≈¡Á ◊ÒÂ

«Ï¡≈ÈÏ≈˜Δ ’apple apple‘∂ ‘È Õ ÓØÁΔ

ÁΔ¡≈∫ “’Ï«apple√Â≈È-ÙÓÙ≈Èÿ≈‡”

¡Â∂ “ÁΔÚ≈ÒΔ-¬ΔÁ” Ú≈ÒΔ¡≈∫

«‡μÍ‰Δ¡≈∫ Á≈ «˜’apple ’apple«Á¡≈∫ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

È∂ «’‘≈, “Òμ◊ «apple‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ (ÓØÁΔ) ⁄؉≈∫ ȱß

‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ Â∂ «Îapple’± Í∞μ· ⁄≈Û∑ «apple‘≈ ‘ÀÕ «¬‘

ÏØÒ‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¿∞√ 鱧 Á∂÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’

Ì≈‹Í≈ ÁΔ √μÂ≈ Ú≈Ò∂ ‘«apple¡≈‰≈ Â∂ ÓμË ÍzÁ∂Ù

Úapple◊∂ √±«Ï¡≈∫ Á∂ «Íß‚≈∫ «Úμ⁄ ¡«‹‘Δ √‘±ÒÂ

‘À” ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß Ì≈‹Í≈ ÁΔ

√μÂ≈ Ú≈Ò∂ √±«Ï¡≈∫ Á∂ ‘apple∂’ «Íß‚ «Úμ⁄ Í«‘Ò≈∫

ÙÓÙ≈Èÿ≈‡ ωÚ≈¿∞‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ”⁄ ◊μÒ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ ÚμÒØ∫

«√¡≈√ Á≈ «Ó¡≈apple ÈΔÚ≈∫

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ‹Ø ‹Ó‘±appleΔ¡Â

Ò¬Δ ·Δ’ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈,

“ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ’«‘ apple‘∂ ‘È «’

Ì≈‹Í≈ ‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ Â∂ «Îapple’±

«√¡≈√ ȑΔ∫ ’appleÁΔ Íapple «¬‘

’Øapple≈ fi±· ‘ÀÕ Ì≈‹Í≈ È∂ Ô±ÍΔ

«Úμ⁄ «¬’ ÚΔ Ó∞√«ÒÓ È±ß «‡’‡

È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹ÁØ∫ «’ «¬√

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á≈ √±Ï∂ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ”⁄ AH ÂØ∫ B@

¯Δ√Á «‘μ√≈ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‹≈ Á∂ ¡≈Ë≈apple

¿∞Â∂ Íμ÷Í≈ Á∂ ÁØÙ Ò≈¿∞∫«Á¡≈∫ ‘ÀÁapple≈Ï≈Á

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ Á«Ò ÷Ø‹≈appleÊΔ È∂ ı∞Á’∞ÙΔ

’apple Ò¬Δ √ΔÕ

J&K govt bans big fat weddings, puts curbs on spending on other functions

JAMMU/SRINAGAR: The big fat

Kashmiri weddings known for their

extravagant celebrations and multicourse

wazwans will get trimmer

from April this year.The Jammu and

Kashmir government on Tuesday

announced restrictions on the number

of guests to be invited and specified

the number of dishes that can be

served at both public and private gatherings,

mostly weddings, in a bid to

limit wastage of food and essential

commodities in such ceremonies.

Addressing the media in Jammu on

Tuesday, minister of consumer affairs

and public distribution Choudhary

Zulfkar Ali said the government has

imposed the restrictions after it

received complaints regarding “injudicious

use of essential commodities

and extravagant expenditures being

made in both private and public functions’’.

It has been observed that large

quantities of food items, besides beverages,

fruits, sweets etc are not only

being served during these functions

but most of it gets wasted and is

thrown into dustbins, the government

notification stated. While families

will be allowed to invite only 500

people for their daughter’s wedding,

the number has been restricted to 400

if one’s son is getting married. And

only 100 people can be invited for

smaller ceremonies like engagements.

The wedding menu is also likely to be

restricted and nonvegetarian dishes

cannot exceed more than seven with

only two servings of fruits and sweets.


2 23/02/2017 www.samajweekly.com

È≈È≈ Í≈‡∂’apple ȱß

«ÓÒ∂◊≈ Ò≈¬Δ·≈¬ΔÓ

¡⁄ΔÚÓÀ∫‡ ¡ÀÚ≈apple‚

Ó∞ßϬΔÕ Í‡È≈ ”⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂

ÏØËΔ√ÂÚ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ «ÎÒÓ

ÎÀ√‡ΔÚÒ ”⁄ «Á◊˜ ¡Á≈’≈apple È≈È≈

Í≈‡∂’apple ȱß

Ì≈appleÂΔ «√È∂Ó≈

”⁄ ÔØ◊Á≈È

Á∂‰ Ò¬Δ

Ò≈¬Δ·≈¬ΔÓ

¡⁄ΔÚÓÀ∫‡

¡ÀÚ≈apple‚ È≈Ò

«ÈÚ≈«‹¡≈

‹≈Ú∂◊≈ Õ ◊z≈ÓΔ‰ √È∂‘ √ß√Ê≈ Á∂

ÍzË≈È Â∂ ÏΔ.¡≈¬Δ.¡ÀÎ.¡ÀÎ. Á∂

ÍzÏßË’ √È∂‘ apple≈¿∞Âapple∂ È∂ «’‘≈ «’

ÏØËΔ√ÂÚ Ú≈«¬√ ¡≈Î ⁄∂∫˜

Ò≈¬Δ·≈¬ΔÓ ¡⁄ΔÚÓÀ∫‡ Í∞apple√’≈apple

«√È∂Ó≈ ”⁄ ÔØ◊Á≈È ÏÁÒ∂ È≈È≈

Í≈‡∂’apple 鱧 «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Vaishali Centre

21 Factory Road,

Hockley, Birmingham,

U.K. B18 5JU

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

«ÚÙ∂Ù

Í≥‹≈Ï Á≈ «√¡≈√Δ «ÍÛ

“ÏæÂΔ Ï≈Ò ’∂ ÏÈ∑∂apple∂ ¿πμÂ∂ appleæ÷ÈΔ ‘ª- «’Â∂ ÌπæÒ È≈

‹≈Ú∂ ⁄øÈ Ó∂apple≈” Á∂ ◊≈‰∂ Úª◊ Í≥‹≈Ï Á≈ ‘apple «√¡≈√Δ

ÒΔ‚apple ¡Â∂ Ú؇apple ¡≈Í‰Δ «‹æ ÁΔ ıÏapple √π‰È Ò¬Δ

¿πÂ≈ÚÒ≈ ˛Õ «¬√ ÁÎ≈, ⁄؉ ÈÂΔ«‹¡ª Á∂

«¬ø‹≈apple ÁΔ¡ª ÿÛΔ¡ª ’πæfi «‹¡≈Á≈ ‘Δ ÒøÓΔ¡ª

‘Ø ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ GH%

ÓæÂÁ≈Â≈ È∂ Ú؇ª Í≈ ’∂ «Í¤Ò∂ √≈apple∂

appleΔ’≈apple‚ ÂØÛ «ÁÂ∂ ‘ÈÕ «¬√ Á≈

ÓÂÒÏ ˛ «’ Í»apple≈ Í≥‹≈Ï

¡’≈ÒΔ √apple’≈apple ÂØ∫ Áπæ÷Δ ˛ ¡Â∂

«¬‘Ȫ ˘ ÏÁÒ ’∂ Á»‹≈ «Ú’ÒÍ

¡≈Í Í≈apple‡Δ ˘ √Ófi apple‘∂ ‘È,

’ª◊apple√ Í≈apple‡Δ Á∂ ’ΔÂ∂ Úæ‚∂-

Úæ‚∂ ÿæÍ«Ò¡ª ÂØ∫ Í»apple≈ Á∂Ù Áπæ÷Δ

˛, ÂappleÈÂ≈appleÈ ¡Â∂

√πÒÂ≈ÈÍπapple ÒØËΔ ‘Ò«’¡ª

«Úæ⁄ Ú≈ÍappleΔ¡ª ÁØ

ÓøÁÌ≈◊Δ ÿ‡È≈Úª

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï≈’Δ

Í»apple∂ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄

⁄؉ª ÙªÂΔÍ»appleÈ

‘Ø «ÈÏÛΔ¡ªÕ

⁄؉ª ÁΩapple≈È ÙªÂΔ

Í»appleÚ’ Ó≈‘ΩÒ

ω≈¬Δ appleæ÷‰ Á≈ «√‘apple≈

√»fiÚ≈È Í≥‹≈ÏΔ¡ª, «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ¡Â∂ √Ì ÂØ∫

ÚæË Ì≈appleÂΔ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ˘ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ô≈Á apple‘∂

ÓÀ◊≈√∂¡ ¡Ú≈apple‚ «Ú‹∂Â≈ ‡Δ.¡ÀÈ.√ÀÙÈ È∂ AII@ «Úæ⁄

Ì≈appleÂΔ ⁄؉ ’«ÓÙÈ «Úæ⁄ ¥ªÂΔ’≈appleΔ √πË≈apple ’apple’∂ Í»appleΔ

ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ È≈Ó‰≈ ÷æ‡

«Ò¡≈ √ΔÕ

Í≥‹≈Ï ¡√À∫ÏÒΔ ÁΔ¡ª AAG

√Δ‡ª ‘È ¡Â∂ EI √Δ‡ª Â∂ «‹Â ÍÃ≈Í ’appleÈ Ú≈ÒΔ

Í≈apple‡Δ Í≥‹≈Ï Á∂ «√øÿ≈√È Â∂ ÏÀ·∂◊ΔÕ Ó≈ÒÚ∂ «Úæ⁄ FI

√Δ‡ª Á∂ √ªfi∂ Â∂ BE √Δ‡ª ¡Â∂ Áπ¡≈Ï∂ ÂØ∫ BC √Δ‡ª Â∂

⁄؉ Óπ’≈ÏÒ∂ ‘Ø apple‘∂ ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï Á∂ Â’appleΔÏÈ ÁØ ’appleØÛ

Ú؇appleª «Úæ⁄Ø∫ Â’appleΔÏÈ «¬’ ’appleØÛ ¡Ωappleª ÁΔ «◊‰ÂΔ ˛Õ

Í»apple∂ Ú؇appleª «Úæ⁄Ø∫ ¡æË≈ «‘√≈ Ú؇apple ÈΩ‹Ú≈È ÂÏ’∂ È≈Ò

√øÏøË ‘ÈÕ Í»apple∂ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ AADE ¿πÓΔÁÚ≈apple ⁄؉

¡÷≈Û∂ «Úæ⁄ «ÈÂapple∂ ‘ÈÕ √≈apple∂ Ú؇appleª «Úæ⁄Ø∫ Á«Òª ÁΔ

√Ø‘È «√øÿ ÏÛÍæ◊≈ (ÏëÓøÿÓ)

e-mail : s.barpaga@gmail.com

BF È±ß Ô±. ’∂. ”⁄

ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈

“Íß‹≈ÏΔ Ó≈ Ì≈Ù≈ «ÁÚ√”

Òß‚ÈÕ BF ÎappleÚappleΔ È±ß Íß‹≈ÏΔ «Ú’≈√ Óß⁄ ÚμÒØ∫

Íß‹≈ÏΔ Ó≈ Ì≈Ù≈ «ÁÚ√ Ô±. ’∂. Á∂ ÏappleÈ√‡ØÈ

√Δ«Ú’ √À∫‡apple, «’ß◊˜Ú∂¡, ÏappleÈ√‡ØÈ ‡≈¿±È, ÒÀ√‡apple

«Ú÷∂ Á∞Í«‘apple A:C@ Ú‹∂ ÂØ∫ Á∂apple Ù≈Ó Âμ’

’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ «¬√ √ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁßÁ∂

‘ج∂ «ÙßÁapple «√ßÿ Ó≈‘Ò È∂ Áμ«√¡≈ «’ √Ó≈◊Ó ÍzÂΔ

√≈appleΔ¡≈∫ «Â¡≈appleΔ¡≈∫ Ó∞’ßÓÒ ’apple Ò¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫

‘È Õ «¬√ √Ó≈◊Ó Á≈ Ó∞μ÷ ¿∞Á∂Ù Ô±. ’∂. «Úμ⁄

Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ È±ß ‘Øapple ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ≈ ‘À Õ √. Ó≈‘Ò

È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ √Ó≈◊Ó «’√∂ «Èμ‹Δ «Ú¡’ÂΔ ‹≈∫

«Èμ‹Δ √ß√Ê≈ Á≈ È‘Δ∫ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬√ Ò¬Δ ’؇Δ

«‡’‡ appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘À, «¬√ ÓΩ’∂ Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ Á∂

«Ú’≈√ Ò¬Δ ‘Ø apple‘Δ ‹ºÁØ‹«‘Á Ï≈apple∂, ÏΔ ÏΔ √Δ ”Â∂

Íß‹≈ÏΔ Ó∞«‘ßÓ Ï≈apple∂ «‹μÊ∂ «Ú⁄≈apple ⁄apple⁄≈ ‘ØÚ∂◊Δ, ¿∞μÊ∂

‘Δ Íß‹≈ÏΔ «Ò÷‰, ÍÛ∑È, ÏØÒ‰ ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ Á∂

’ß«Í¿±‡appleΔ’appleÈ Ï≈apple∂ ÷≈√ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ

Õ ‚≈. √∞«‹ßÁapple «√ßÿ √ßÿ≈ ÚμÒØ∫ «ÚÙÚΔ’appleÈ Á∂ ÁΩapple

«Úμ⁄ Ó≈ Ì≈Ù≈ Á≈ Ó‘μÂÚ, ‚≈. Óß◊ Ì≈appleÁÚ≈‹

ÚμÒØ∫ Ô± ’∂ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á≈ √Ê≈È ¡Â∂

¡«‘ÓΔ¡Â, ‚≈. ÏÒÁ∂Ú ’ßÁØÒ≈ ÚμÒØ∫ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

«√μ÷‰ ¡Â∂ «√÷≈Ò‰ «Úμ⁄ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ «Ú‘≈apple’

¡Ω’Û≈∫ ¡Â∂ √ßÌÚ √Ó≈Ë≈È ”Â∂ Íapple⁄∂ ÍÛ∑∂ ‹≈‰◊∂

¡Â∂ Ï≈¡Á «Úμ⁄ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈Õ Ó≈‘Ò È∂

«’‘≈ «’ Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple Á∂ ÒØ’ BA ÎappleÚappleΔ È±ß Ó≈Â

Ì≈Ù≈ «ÁÚ√ ÓÈ≈ apple‘∂ ‘È ¡Â∂ √≈‚≈ ÚΔ Îapple˜ ωÁ≈

‘À «’ ¡√Δ∫ ÚΔ ¡≈Í‰Δ Ó≈ Ì≈Ù≈ Á∂ √ÈÓ≈È Ò¬Δ

¡«‹‘∂ √Ó≈◊Ó Á≈ ÍzÏßË ’appleΔ¬∂, «¬√∂ ’apple’∂ Í«‘ÒΔ

Ú≈apple Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ È±ß √Óapple«Í «¬‘ √Ó≈◊Ó

’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

√ø«÷¡≈ CB% ˛Õ ’¬Δ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ Á«Ò Ú؇ ’ª◊apple√

Í≈apple‡Δ Á≈ «Î’√‚-‚ΔÍØ«‹‡ apple‘∂ ‘ÈÕ Íapple «¬√ ÁÎ≈

«¬‘Ȫ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈Âapple fiπ’≈¡

ÏΔ.¡À√.ÍΔ ¡Â∂ ¡≈Í Í≈apple‡Δ ÚæÒ ˛Õ

√Ó»‘ «‘øÁ» ÂÏ’≈ ¡Â∂ Ù«‘appleΔ ËÈ≈‚

«√æ÷ ÏΔ.‹∂.ÍΔ È≈Ò A@@% ‹πÛ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ È«Ù¡ª ÁΔ ÌappleÓ≈apple ¡Â∂ ◊πapple»

◊ÃøÊ √≈«‘Ï ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ √≈appleΔ¡ª

Í≈apple‡Δ¡ª Á∂ Óπæ÷ ÓπºÁ∂ apple‘∂ ‘ÈÕ

«√¡≈√Δ Ó≈«‘appleª ÁΔ apple≈¬∂ ˛ «’ ¡≈Í

Í≈apple‡Δ ÁΔ «‹æ ԒΔÈΔ ˛

¡Â∂ ’ª◊apple√ Á»‹∂ ÈøÏapple

ÁΔ Í≈apple‡Δ apple‘∂◊ΔÕ

¡’≈ÒΔ Í≈apple‡Δ Á≈

«Ï√Âapple≈ ◊ØÒ

‘ Ø ‰ ≈

Ò≈‹ÓΔ ˛Õ

¡≈Ó Í≈apple‡Δ Á≈

Óπæ÷Δ ’∂‹appleΔÚ≈Ò,

«ÁæÒΔ «Úæ⁄ ÓØÁΔ

√apple’≈apple Á∂ ◊Ò∂

Á≈ ÎøÁ≈ Ï«‰¡≈

‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ’∂∫Áapple «Úæ⁄

ÏΔ.‹∂.ÍΔ √apple’≈apple È∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò

√apple’≈apple Á≈ ‹Δ¿»‰≈ ‘apple≈Ó ’ΔÂ≈

‘Ø«¬¡≈ ˛Õ √Ø √πÌ≈«Ú’ ˛ Í≥‹≈Ï Á∂

«√øÿ≈√È Â∂ ÏÀ·’∂ ¡≈Í Í≈apple‡Δ ¡≈Í‰Δ Â≈’ Á≈

Óπ‹≈«‘apple≈ ˜apple»apple ’apple∂◊Δ

¡Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple ‘apple

‘ΔÒ∂ «¬‘Ȫ Á∂ apple≈‘ «Úæ⁄

appleØÛ∂ ¡‡’≈‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

˜apple»apple ’apple∂◊ΔÕ √«ÊÂΔ

Óπ◊Ò∂ ¡≈˜Ó «ÎÒÓ Á∂

‚≈«¬Ò≈◊ Úapple◊Δ

‘ØÚ∂◊Δ:-

““√ÒΔÓ ÂπÓ∂∫ ÓappleÈ∂ È‘ƒ Á∂◊≈ ¡Ωapple ‘Ó ÂπÓ∂∫ ‹ΔÈ∂ È‘ƒ∫

Á∂∫◊∂””

¡Â∂ «¬‘ ÚΔ Ô’ΔÈΔ ˛ «’ ‹∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂ Í≥‹≈Ï

Á∂ appleØ‘ ˘ appleØ’‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ Âª AIHD Á∂ ¡æÂÚ≈Á

Úapple◊∂ ‘≈Ò≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹≈‰◊∂Õ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


www.samajweekly.com

ıÏapple ”⁄ ıÏapple

’μÒ Â∂ ¡μ‹

⁄Ω‡≈Ò≈ Â∂ «¬ÈÀÒØ

√ß«ÚË≈È ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ’apple

apple‘∂ ‘È : ÍΔapple Ó∞‘ßÓÁ

Ò≈‘Ωapple ”⁄ ÓÈ≈«¬¡≈

’ΩÓªÂappleΔ Óª ÏØÒΔ «ÁÚ√

«¬ßÁapple≈ ◊≈∫ËΔ √≈’≈

ÈΔÒ≈ Â≈apple≈ Âμ’ ¯Ω‹Δ

’≈appleÚ≈¬Δ Á∂ ⁄apple«⁄¡ª ȱß

appleμÁ ’appleÁ∂ apple‘∂ : ’À͇È

Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉ª ÁΩapple≈È

’∞μÒ ABG ’appleØÛ ÁΔ È’ÁΔ, Ùapple≈Ï

Â∂ ÈÙ∂ Ïapple≈ÓÁ ‘ج∂-⁄؉ ’«ÓÙÈ

Íß‹≈Ï √‰∂ AI √±«Ï¡≈∫ ”⁄

Í≈√ÍØapple‡ √ÏßËΔ √∂Ú≈Ú≈∫ ¡ÍzÀÒ

ÂØ∫ Ù∞apple± ’appleÈ◊∂ ⁄؉Ú∂∫ ‚≈’ ÿapple

«’√∂ ÚΔ Ï≈‘appleΔ «Ú¡’ÂΔ È±ß

¡ÓÈ ’≈ȱßÈ Ìß◊ ’appleÈ ÁΔ «¬‹≈˜Â

È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ : ‚Δ.‹Δ.ÍΔ

⁄؉ Ó∞«‘ßÓ ÁΩapple≈È √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ Ï«‰¡≈ «÷μ⁄ Á≈ ’∂∫Áapple

«ÁμÒΔ ÂØ∫ ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï

Âμ’ √‹≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ È◊apple

’ΔappleÂÈ: √appleÈ≈

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ Íz⁄≈apple Â∂

Íz√≈apple Ò¬Δ √≈∫fi∂ ÔÂȪ ÁΔ

ÒØÛ : ‚≈: ‘ÓÁappleÁ

⁄ß‚Δ◊Û∑ ”⁄ Íß‹≈ÏΔ È±ß

Í«‘ÒΔ Ì≈Ù≈ Á≈ Áapple‹≈

«ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ √Ó±«‘’

«◊ïÂ≈appleΔ¡ª

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

Ì≈apple È∂ Òø‚È ÎÀÙÈ

ÚΔ’ ”⁄ «‹æ«Â¡≈

“ÏÀ√‡ ’ø‡appleΔ ¡ÀÚ≈apple‚”

Òø‚È ÎÀÙÈ ÙØ¡ Á∂ ’πfi ÒØ’ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÊappleΔ√≈ Ó∂¡ È≈Ò ¡Â∂ Òø‚È

ÎÀÙÈ ÙΩ¡ ’∂ ‹∂» ‹√ÍÃΔ ⁄ø‚Ø’ ¡ÀÚ≈apple‚ ÍÃ≈Í ’appleÁ∂ ‘ج∂Õ

Òß‚ÈÕ Òß‚È ÎÀÙÈ ÚΔ’ «Úμ⁄

Ì≈apple È∂ ÎÀÙÈ ÁΔ Á∞ÈΔ¡≈ «Úμ⁄

ÈÚ≈∫ ’ΔappleÂΔÓ≈È √Ê≈«ÍÂ

’apple«Á¡≈∫ “ÏÀ√‡ ’߇appleΔ ¡ÀÚ≈apple‚”

«‹μ«Â¡≈ ‘À Õ Òß‚È ÎÀÙÈ ÚΔ’ Á∂

⁄μÒ«Á¡≈∫ «Ïë‡Ù ’Ω∫√Ò, «Ïë‡Ù

ÎÀÙÈ ’Ω∫√Ò ¡Â∂ Óapple√‚Δ˜ «Ïߘ È∂

Ì≈appleÂ È±ß “«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ ÎÀÙÈ

ÙØ¡’∂√ ’߇appleΔ ¡ÀÚ≈apple‚” «Áß«Á¡≈∫

√Óapple√À‡ √‡appleΔ‡ Òß‚È «Ú⁄ BE

Á∂Ù≈∫ Á∂ ‹μ‹≈∫ Ú≈Ò∂ ÍÀÈÒ «‹√

«Ú⁄ «¬ß‚√‡appleΔ Ó≈«‘apple Ù≈«ÓÒ ‘È

È∂ ‹∂± ÿث٠’ΔÂ≈ ‘À Õ

‡ØÍ ¡ÀÚ≈apple‚ √≈apple≈‘ ÓΩÚapple «Ïë‡Ù

ÎÀÙÈ ’Ω∫√Ò ÁΔ ¡ßÏÀ√‚apple ÚμÒØ∫

¡≈¬Δ ¡ÀÓ ‹Δ «appleÒ≈«¬∫√ ÎÀÙÈ ‡ΔÓ

Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ‹√ÍzΔ ⁄ß‚Ø’, ◊ΩÂÓ

Ú≈˜Δapple≈ÈΔ, È’ΔÂ≈ Í∞ß‹≈ ¡Â∂

Ùapple±ÂΔ «√ßÿ 鱧 , «‚˜≈¬ΔÈapple ¡ÀÒÈ

¡ÒÀ◊˜À∫‚apple ’≈ÒΔ’Ò, «’ÃÙÓ≈

Ù≈‘≈ÈΔ ÷≈È, «ÍÃß«’¡≈ ¬∂Ò≈

ÒØappleΔÈ≈ Ò≈Ó≈, apple≈«◊ÈΔ ¡‘±‹≈,

˙‹ÚÒ Á±Ï∂ ¡Â∂ ÍzÁappleÙÈΔ

«‚˜≈«¬Èapple Ú≈√ΔÓ ÷≈È È±ß «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ «‹μ Ì≈appleÂΔ

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

ÈΩ‹Ú≈È «‚˜≈¬ΔÈapple≈∫ ÁΔ Ù’ÂΔ ‘À,

«‹È∑≈∫ È∂ Ì≈appleÂΔ ÎÀÙÈ È±ß Á∞ÈΔ¡≈

«Úμ⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ √ı «Ó‘ÈÂ

’ΔÂΔ Õ «¬√ È∂ Ì≈appleÂΔ ÎÀÙÈ È±ß

È’Ù∂ ”Â∂ ¡«‹‘∂ ʪ «Ò¡≈∫Á≈, «‹μÊ∂

¿∞‘ Í«‘Ò≈∫ ’Á∂ ÚΔ È‘Δ∫ √Δ Õ

‹√ÍzΔ ⁄ß‚Ø’ È∂ F «‚◊appleΔ ¡Â∂

«¬«Â‘≈Á ¬∂¡appleÚ∂˜ Á≈ ËßÈÚ≈Á

’ΔÂ≈ «‹È∑≈∫ È∂ Ì≈appleÂΔ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Á∂

‘∞Èapple 鱧 Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Úμ⁄

«Ú÷≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡◊Ú≈¬Δ «ÁμÂΔ Õ

«¬‘ ÎÀÙÈ ÙØ¡ Ì≈apple ¡Â∂

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ B@AG

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ Úapple◊ Á∂ ‹ÙÈ≈∫ Á≈

‘Δ «‘μ√≈ ‘À Õ ÏappleÂ≈ÈÚΔ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÊappleΔ√≈ Ó∂¡ È∂ A@ ‚≈¿±«Èß◊

√‡appleΔ‡ «Úμ⁄ Òß‚È ÎÀÙÈ ÙØ¡ Á∂

’≈apple’∞ßÈ≈∫ Á≈ «Èμÿ≈ √Ú≈◊ ’ΔÂ≈

¡Â∂ «’‘≈ «’ Ô± ’∂ ÎÀÙÈ «¬ß‚√‡appleΔ

Á≈ Á∂Ù ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ’≈ÓÔ≈ÏΔ

«Úμ⁄ Úμ‚≈ ‘μÊ ‘À, ‹Ø BH «ÏÒΔ¡È

ÍΩ∫‚ Á≈ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ I

Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÈΩ’appleΔ¡≈∫ 鱧 ÓÁÁ

’appleÁΔ ‘À Õ «¬√ ÙØ¡ «Úμ⁄ EH Á∂Ù≈∫

ÂØ∫ Ó«‘Ó≈È ¡≈¬∂ Õ

‡appleßÍ Á∂ ÁΩapple∂ ”Â∂ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÚμÒØ∫ ⁄apple⁄≈

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ ‘≈¿±√ ¡≈Î ’≈ÓÈ√ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ «Ú⁄≈Ò∂

¡ÓappleΔ’≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ Á∂ Íz√Â≈«Ú ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂

apple≈‹√Δ ÁΩapple∂ ”Â∂ ‹ÏappleÁ√ ⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ Õ ‡appleßÍ Á∂ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΩapple∂ 鱧 appleμÁ

’appleÈ Ò¬Δ AH.E Òμ÷ ÒØ’≈∫ È∂ «¬’ ͇ΔÙÈ ”Â∂ Á√Â÷ ’ΔÂ∂ «‹√ ȱß

√ß√Á ”⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ Á±√appleΔ Í‡ΔÙÈ ”Â∂ C Òμ÷ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ÒØ’≈∫

È∂ Á√Â÷ ’ΔÂ∂ √È Õ «¬È∑≈∫ ͇ΔÙÈ≈∫ Á≈ ¿∞Á∂Ù Êapple∂√≈ Ó∂¡ ÚμÒØ∫ ‡appleßÍ

鱧 «ÁμÂ∂ ◊¬∂ apple≈‹ÈΔÂ’ √μÁ∂ 鱧 Ú≈Í√ ÒÀ‰≈ ‘À Õ

‚∂apple≈ «Ï¡≈√ Ó∞÷Δ

«¬Ò≈‹ Ò¬Δ

«√ß◊≈Í∞apple appleÚ≈È≈

¡Àμ√. ¬∂. ¡Àμ√. È◊appleÕ apple≈Ë≈ √Ú≈ÓΔ

√«Â√ß◊ ‚∂apple≈ «Ï¡≈√ Á∂ Ó∞÷Δ

◊∞«appleßÁapple «√ßÿ «„μÒØ∫, ‹Ø «’ ÏΔÂ∂

’μÒ∑ Í∂‡ ÁappleÁ ÁΔ «Ù’≈«¬Â

’≈appleÈ «¬ÊØ∫ Á∂ ÎØapple«‡√ ‘√ÍÂ≈Ò

«Ú÷∂ Á≈÷Ò ’appleÚ≈¬∂ ◊¬∂ √È, ȱß

«¬ÊØ∫ Á∂ Ó≈«‘apple ‚≈’‡apple≈∫ ÁΔ «ÚÙ∂Ù

apple≈«¬ ÂØ∫ Ï≈¡Á «√ß◊≈Í∞apple «Ú÷∂

«¬Ò≈˜ ’apple≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’appleÈ

¿∞Íappleß ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ï≈¡Á Á∞Í«‘apple

«√ß◊≈Í∞apple appleÚ≈È≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

ÌappleØ√∂ÔØ◊ √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple Ï≈Ï≈

◊∞«appleßÁapple «√ßÿ ÚμÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈‰

Ú≈Ò∂ √≈apple∂ √«Â√ß◊ Â∂ ‘Øapple

apple∞fi∂∫«Ú¡≈∫ 鱧 «ÎÒ‘≈Ò Ó∞ÒÂÚΔ

’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ ◊μÒ ÁΔ

«Ì‰’ ÍÀ‰ ”Â∂ ÎØapple«‡√ ‘√ÍÂ≈Ò

Á∂ Ï≈‘apple Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫

Á∂ ÙappleË≈Ò± «¬’μÂapple ‘Ø ◊¬∂ Â∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÒßÓΔ ¿∞Óapple Â∂ «√‘ÂÔ≈ÏΔ

Ò¬Δ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ¡μ◊∂ ¡appleÁ≈√ ’apple

apple‘∂ √È Õ

«ÚÙ∂Ù

23/02/2017

ÒÀ√‡apple Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ◊∞apple± ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ÁΔ

3

ÈÚΔ∫ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ √appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò ‘Ø¬Δ ⁄؉

ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ÍzË≈È ⁄μÒ∂ ¡≈ apple‘∂ Í≈ÒÁΔ Ï‰∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ

ÒÀ√‡apple Õ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂

Ù«‘apple ÒÀ√‡apple Á∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ◊∞apple±

¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ’ÒÀ‡ÈÓ

Í≈apple’ ÁΔ ÈÚΔ∫ ÍzÏßË’

’Ó∂‡Δ ÁΔ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

√≈«‘Ï «Ú÷∂ √appleÏ√ßÓÂΔ

È≈Ò ⁄؉ ’ΔÂΔ ◊¬Δ,

«‹√ «Ú⁄ √ÂÈ≈Ó

«√ßÿ Èßȱ¡≈ ȱß

⁄∂¡appleÓÀÈ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ

‡appleμ√‡Δ, √∂Ú≈ «√ßÿ

Í≈ÒÁΔ È±ß ⁄∂¡appleÓÀÈ,

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ apple±Íapple≈¬∂

鱧 ¡À‚Ú≈¬Δ˜apple

⁄∂¡appleÓÀÈ, ‹Ø◊≈ «√ßÿ

ÏßÓapple≈‘ 鱧 ÍzË≈È,

ÁappleÙÈ «√ßÿ ‹Ω‘Ò È±ß

√ΔÈΔ¡apple ÍzË≈È, ¡‹Ó∂apple

«√ßÿ «ÓÈ‘≈√ 鱧 ÓΔ ÍzË≈È,

«ÈappleÓÒ «√ßÿ ¡Â’Û È±ß Ú≈¬Δ√

ÍzË≈È, ‘appleÌ‹È «√ßÿ ◊Ú≈apple≈ ȱß

‹ÈappleÒ √’μÂapple, √∞÷Á∂Ú «√ßÿ

Ï≈‘≈ 鱧 √‘≈«¬’ √’μÂapple, Ó«‘ßÁapple

«√ßÿ ⁄Ω‘≈È È±ß ¡«√√‡À∫‡ √’μÂapple,

√∞«appleßÁapple «√ßÿ ¡·Ú≈Ò È±ß

÷˜≈È⁄Δ, Á«ÚßÁapple «√ßÿ √Íapple≈ ȱß

√‘≈«¬’ ÷˜≈È⁄Δ, ÙÓÙ∂apple «√ßÿ

ÏÀ∫√ 鱧 Ë≈apple«Ó’ √’μÂapple, ‘apple«‹ßÁapple

◊πappleÁπ¡≈apple≈ √ÃΔ ◊πapple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ’ÒÀ‡ÈÓ Í≈apple’ ÁΔ ÈÚƒ ¸‰Δ ◊¬Δ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡ΔÕ

«√ßÿ ÈßÁapple≈ 鱧 «√μ«÷¡≈ √’μÂapple,

Ò÷ÚΔapple «√ßÿ 鱧 √‘≈«¬’ √’μÂapple,

Ó≈√‡apple apple≈«‹ßÁapple «√ßÿ 鱧 apple√جΔ

√’μÂapple, appleÿÏΔapple «√ßÿ «ÓÈ‘≈√ ȱß

Ò≈«¬Ïz∂appleΔ¡È, ⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ

Í≈ÒÁΔ È±ß √‘≈«¬’, ¡ÚÂ≈apple

«√ßÿ Í≈appleΔ È±ß ÍzÏßË’Δ √’μÂapple,

⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ 鱧 √‘≈«¬’

ÍzÏßË’Δ √’μÂapple, ‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ

ÈßÁapple≈ 鱧 ÓÀ«apple‹ apple«‹√‡apple≈apple,

¡Óapple‹Δ ’Ωapple ÏÀ∫√ 鱧 √‘≈«¬’

apple«‹√‡apple≈apple, √∞«appleßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ ȱß

√‡∂‹ √’μÂapple Â∂ ÁÒ‹Δ «√ßÿ

÷«‘apple≈ 鱧 ÷∂‚ √’μÂapple ⁄∞«‰¡≈

«◊¡≈ Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √ΔÂÒ

«√ßÿ «◊μÒ, Ó«‘Ò «√ßÿ «◊μÒ,

«Ú’appleÓ «√ßÿ, ‘appleÌ‹È «√ßÿ

¡Â’Û ¡Â∂ Âapple√∂Ó «√ßÿ

ÓØapple≈∫Ú≈ÒΔ È±ß ’≈apple‹’≈appleΔ ÓÀ∫Ïapple

⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ Õ


4 23/02/2017 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√Ó-«Ú⁄≈apple

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

ÓÈπº÷ √≈apple∂ «Ù’≈appleΔ ‹≈ÈÚappleª «Úº⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ ÚºË ıÂappleÈ≈’ ˛ ¡Â∂ ¡√Ò «Úº⁄

«¬‘ «¬’ºÒ≈ ‘Δ ¡«‹‘≈ ‹≈ÈÚapple ˛ ‹Ø ¡≈Í‰Δ ‘Δ «’√Ó Á≈ ÔØ‹È≈ÏºË „ø◊

È≈Ò «Ù’≈apple ’appleÁ≈ ˛Õ -«ÚÒΔ¡Ó ‹∂Ó˜

¿πμÂapple ÍÃÁ∂Ù ⁄؉ª Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒ

¿πμÂapple ÍÃÁμÙ «Ú⁄ ‘π‰ Â’ ⁄≈apple ÍÛ≈Úª ÁΔ¡ª ⁄؉ª ‘Ø ¸æ’Δ¡ª ‘È Â∂ ‘π‰ ⁄؉ª

¡≈͉∂ ¡≈÷appleΔ ÍÛ≈¡ ÚμÒ ÚË apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ «¬√ Ú≈apple «‹øÈ≈ appleΩÒ≈ appleæÍ≈ Ô»ÍΔ ÁΔ¡ª

⁄؉ª «Ú⁄ «Í¡≈, ¿πøÈ≈ Í«‘Òª ’Á∂ È‘ƒ √π«‰¡≈ «◊¡≈Õ ¡√Ò «Ú⁄ «¬√ Á≈

’≈apple‰ ÏÛ≈ ÷≈√ ˛ appleΩÒ≈-appleæÍ≈ ÍÀ‰ Á≈Õ «¬‘ √≈«apple¡ª È»ø ÍÂ≈ ˛ «’ ¿πμÂapple ÍÃÁ∂Ù

√Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ √»Ï≈ ˛, «¬√ Ò¬Δ «¬æÊØ∫ √Ì ÂØ∫ ÚμË «ÚË≈«¬’ ¸‰∂ ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬√∂

Âapple∑ª «¬æÊØ∫ √Ì ÂØ∫ ÚμË √ª√Á ÚΔ ¸‰∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «‹√ ’ØÒ ¬∂√À∫ÏÒΔ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫

ÚμË «ÚË≈«¬’ ‘πøÁ∂ ‘È, ¿π√ ÁÒ ˘ ¡≈√ ‘πøÁΔ ˛ √Ì ÂØ∫ ÚæË √ª√Á ÍÃÍ ‘؉ ÁΔÕ

«‹√ ’ØÒ HD √ª√Áª Á≈ Úμ‚ÓπμÒ≈ Ï‘πÓ ‘ØÚ∂, ¿π√ ’ØÒ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÁΔ ’πapple√Δ

ÁΔ √Ì ÂØ∫ ÚμË ¡≈√ ‘πøÁΔ ˛Õ «¬√ Âapple∑ª È≈Ò √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ √»Ï∂ ÁΔ Ú≈◊‚Øapple Á∂ È≈Ò

‘Δ Ì≈apple ÁΔ √æÂ≈ Í≈ÃÍ ’appleÈ ÁΔ ¡≈√ ‘Ø ‹ªÁΔ ˛Õ «¬√ Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ ÚμË ‹Øapple

¡’√apple Ô»ÍΔ ÁΔ¡ª ⁄؉ª «Úμ⁄ «¬√ ’apple’∂ ‘Δ Ò◊Á≈ ‘ÀÕ Á»√appleΔ ÷≈√ ◊æÒ ˛ «’ «¬√

Ú≈apple ’∂∫ÁappleΔ √ºÂ≈ Ì≈‹Í≈ Á∂ ‘æÊ ˛, Â∂ Ì≈‹Í≈ «¬√ ˘ «‹æ ’∂ ¡≈Í‰Δ √μÂ≈ Â∂

Í’Û ’≈«¬Ó appleæ÷‰≈ ⁄≈‘πøÁΔ ˛Õ Á»√apple∂ Í≈√∂ ÓπÒ≈«¬Ó «√øÿ ’ÁØ∫ Á∂ ‘Δ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ÁΔ ’πapple√Δ ÁΔ ¡μ÷ ‹Ó≈¬∂ ÏÀ·∂ ‘È, ’¬Δ Ú≈apple ÓΔ¡ª ÓπÒ≈«¬Ó Á∂ ‘æÊØ∫ «ÂÒ’ ◊¬Δ

˛Õ ’¬Δ Ú≈appleΔ ÓπÒ≈«¬Ó È∂ «ÚappleØËΔ¡ª Â∂ ¡≈Í«‰¡ª ˘ ÿπÓ∂‡‰Δ¡ª «ÁæÂΔ¡ª ‘È,

Â∂ ’¬Δ Ú≈apple ¡≈Í ‘Δ ¡Ï≈¿»‡appleÈ ’apple ◊¬∂ √æÂ≈ ¡≈͉∂ ‘æÊ È≈ ¡≈ÁΔ Á∂÷ ’∂Õ

«¬øÈ≈ «’ ‘π‰ «¬È∑ª Á∂ √≈ÊΔ ÁÒ, «‹Ú∂∫ «’ «Âz‰Ó»Ò ’ª◊apple√ ‹ª ÷æÏΔ¡ª Í≈apple‡Δ¡ª

«¬È∑ª Á∂ Ú≈¡«Á¡ª Â∂ «ÏÒ’πÒ ÚΔ Ô’ΔÈ È‘ƒ ’appleÁΔ¡ªÕ «¬æ’ ‘Øapple ÷≈√ ◊μÒ ‘Δ

ÓΔ¡ª ÓπÒ≈«¬Ó ÁΔ «’ «¬È∑ª ˘ apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ Íæ’∂ ÿappleØ◊Δ «appleÙÂ∂ ω≈¿π‰ ÁΔ ÏÛΔ

√Ófi ˛Õ Ò≈¨ Ô≈ÁÚ È≈Ò «¬È∑ª Á∂ «appleÙÂ∂ ‹◊ ˜≈«‘apple ‘ÈÕ «¬√∂ ’apple’∂ Ò≈¨

Ô≈ÁÚ È∂ «¬È∑ª ⁄؉ª «Ú⁄ Ò≈¨ Ô≈ÁÚ ÷≈√ ’apple’∂ «¬È∑ª ÁΔ ÓÁÁ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ

«Ï‘≈apple Á∂ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÓπÒ≈«¬Ó ÁΔ apple◊-apple◊ È≈Ò Ú≈«’Î ‘ÈÕ «¬√∂ ’≈apple‰ ¿πÈ∑ª È∂

ÚΔ ⁄؉ª Á∂ Ùπapple» ‘πø«Á¡ª ‘Δ ÍÃË≈ÈÓøÂappleΔ ÓØÁΔ ÁΔ Â≈appleΔÎ ’apple «ÁæÂΔÕ «‹√ È≈Ò Ú؇ª

Á∂ appleπfi≈È «Ú⁄ Ù≈«¬Á ’πfi ¡øÂapple «Í¡≈ ˛ «’ È‘ƒ «¬‘ ª «◊¡≈appleª Ó≈apple⁄ ˘ ‘Δ

ÍÂ≈ Òæ◊∂◊≈, Íapple ÈΔÂΔÙ È∂ ¡≈͉≈ ’øÓ ’apple «ÁμÂ≈Õ Ï≈Á «Ú⁄ ¡≈͉≈ «Ï¡≈È

÷≈apple‹ ÚΔ ’ΔÂ≈ Íapple ‹Ø ‘؉≈ √Δ , ‘Ø «◊¡≈Õ √ÓfiÈ∂ Ú≈Ò∂ √Ófi ◊¬∂Õ Íapple «¬’ ‘Øapple

÷≈√ ◊μÒ Á∂÷‰ «Ú⁄ ¡≈¬Δ , ¿π‘ «¬‘ «’ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ «¬È∑ª √≈appleΔ¡ª ◊μÒª ÂØ∫

¡‰«Ìμ‹ ¡≈Í‰Δ¡ª ⁄؉ √apple◊appleÓΔ¡ª «Ú⁄ Òμ◊Δ apple‘ΔÕ Â∂ ¿π√ ÁΔ¡ª appleÀÒΔ¡ª «Ú⁄

‘apple Ú≈apple Úª◊ ÒØ’ ¡≈͉∂ Ú≈‘Ȫ Â∂ ‹ª ÍÀÁÒ ¡≈’∂ ÌΔÛ ’appleÁ∂ apple‘∂Õ ‘Øapple ª ‘Øapple

Óπ√«ÒÓ Úapple◊ ÚΔ ¿π√˘ ¡≈Í‰Δ È∂Â≈ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ Âapple‰‘≈apple ÓøÈ ’∂ ¿π√ Á∂ Ùapple‰

«Ú⁄ ¡≈ «◊¡≈ Ò◊Á≈ ˛Õ «’«’ ‡Δ ÚΔ Á∂ ⁄ÀÈÒª ÁΔ «Ùø◊≈apple Ï‰Δ¡ª

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ÁΔ¡ª appleÀÒΔ¡ª È∂ √≈apple∂ ‘Δ apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒª ÁΔ¡ª ȃÁª ‘Δ ¿πÛ≈

«ÁæÂΔ¡ª ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ Ô» ÍΔ «Ú⁄ √apple’≈apple ω≈¬Δ √Δ , ¿π√ Ú≈apple Úª◊

«¬√ Ú≈apple ÚΔ Ï√Í≈ ÁΔ¡ª appleÀÒΔ¡ª «Ú⁄ ‹ØÙ ¡Â∂ ¿πÒ≈apple Ú∂÷‰ ˘ «ÓÒÁ≈ ˛Õ ’جΔ

Ï‘πÂ≈ Ìø‚Δ Íapple⁄≈apple È‘ƒ , ’Ø¬Δ Ú≈Ë» ‹ØÙ È‘ƒ, «√appleÎ ¡≈͉∂ ‘Δ ¡øÁ≈˜ «Ú⁄

⁄ÒÁ∂ apple‘Ø, apple≈«ÏøÁapple È≈Ê ‡À◊Øapple ÁΔ ’«ÚÂ≈ ÁΔ «¬’ Í≥’ÂΔ Úª◊ -¬∂’Ò≈ ⁄ÒØ,

Úª◊ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ Ú≈Ë» ¡≈‚øÏapple È‘ƒ apple«⁄¡≈, ¡≈͉∂ ¡øÁ≈˜ «Ú⁄ «ÚappleØËΔ¡ª

ÁΔ¡ª ◊æÒª Á≈ ‹π¡≈Ï ÚΔ «ÁæÂ≈ Â∂ ‹ÈÂ≈ ˘ √øÁ∂Ù ÚΔ «ÁæÂ≈Õ ‹ÈÂ≈ ˘ Ì«Úμ÷

«Ú⁄ ¡≈Í‰Δ «’√Ó ¡≈͉∂ ‘æʃ √π¡≈appleÈ Á≈ √æÁ≈ «ÁøÁΔ¡ª Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ÁΔ¡ª

appleÀÒΔ¡ª «Ú⁄ «¬’ ‹≈Á» Úª◊ ‹ÈÂ≈ ¡≈Í Óπ‘≈apple∂ ‘Δ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‹ªÁΔ ˛ Â∂ ÍÂ≈ ‘Δ

È‘ƒ ⁄ÒÁ≈ «’ ’ÁØ∫ ÊØÛ∂ «‹‘∂ ÒØ’ «¬’ Úμ‚Δ ÌΔÛ Ï‰ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√∂ ’apple’∂

Ì≈‹Í≈ Á∂ √ª√Á È∂Â≈ √πÌz≈Ó‰Δ¡Ó √π¡≈ÓΔ È∂ «¬√ Ú≈apple Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Á∂ Óπμ÷ÓøÂzΔ

Ï‰È ÁΔ Ì«Úμ÷ Ï≈‰Δ ’ΔÂΔ ˛Õ Ì≈Ú∂∫ AA Ó≈apple⁄ ¿πÈ∑ª ⁄؉ª Á∂ ÈÂΔ«‹¡ª Á∂ ‹◊

˜«‘apple ‘؉ ÁΔ Â≈appleΔ÷ ˛, Íapple Ò◊Á≈ ˛ AA Ó≈apple⁄ Â≈appleΔ÷ Á≈ «‘μ√≈ Ï‰È ‹≈ apple‘Δ

˛Õ «¬√ Ï≈apple∂ Ï≈Ï≈ apple≈ÓÁ∂Ú È∂ ÈÂΔ«‹¡ª Á∂ ¡‰«’¡≈√∂ ‘؉ ÁΔ Ì«Úæ÷Ï≈‰Δ ’ΔÂΔ

˛Õ «¬√ ÂØ∫ ÚΔ «¬‘Ø Ò◊Á≈ ˛, «‹Ú∂∫ Ô»ÍΔ ÁΔ √æÂ≈ ÍÒ‡‰ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ «‹Ú∂∫ «’

Ô≈ÁÚ Í«appleÚ≈apple Á≈ ÎÀ«ÓÒΔ ‚Ã≈Ó≈ ⁄؉ª ÁΔ Â≈appleΔ÷ Â’ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√Í≈-’ª◊apple√apple

◊æ·‹ØÛ ’≈appleÈ

ÓØÁΔ ÁΔ Óπ√’≈È

◊≈«¬Ï : apple≈‘πÒ

ÏØÒ-ÏÛÏØÒ

√ÀÈ≈ ÁΔ Â≈«¬È≈ÂΔ

Á∂ Ï≈Ú‹»Á BC ˘

È«‘apple Íπ懪◊∂ :

¡ÌÀ ⁄Ω‡≈Ò≈

¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple

È∂ «’√≈È≈∫ Á∂ «‘μ ¡μ÷Ø∫

ÍappleØ÷∂ ’ΔÂ∂ : ÚÛÀ⁄

ÒØ’≈∫ Á≈ ÍÀ√≈ ÒØ’≈∫ ”Â∂ ‘Δ ÷apple⁄‰≈ √μ⁄≈ ÒØ’ÂßÂapple

Á∂Ù

«Úμ⁄ ¡≈Ó ÂΩapple ”Â∂ «¬‘ ıÏapple≈∫

¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È «’

Á∂Ù ÁΔ¡≈∫ Ë≈apple«Ó’ √ß√Ê≈Ú≈∫

’ØÒ Ï‘∞ ÍÀ√≈ ‹Ó∑≈∫ ‘À, √ØÈ∂ ⁄≈∫ÁΔ

Á≈ ¡Ê≈‘ Ìß‚≈apple ‘À ¿∞ÁØ∫ «¬‘ √Ú≈Ò ÍÀÁ≈

‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Á∂Ù Á∂ ’appleØÛ≈∫ ÒØ’ «¬Ò≈‹

÷∞‰Ø∫ Â∂ Ïμ⁄∂ «√μ«÷¡≈ ÷∞‰Ø∫ ÍΔÛ ‘È ¡Â∂

ÒØ’≈∫ ’ØÒ ÁØ ‚ß◊ ÁΔ appleØ‡Δ Á∂ ‹∞◊≈Û Ò¬Δ

√≈ËÈ ÚΔ È‘Δ∫ ‘È Â≈∫ ¡«‹‘∂ ‹Ó∑≈∫ ÍÀ√∂

Á≈ ’Δ Ò≈Ì? «¬’ «ÁÈ «’√∂ ¡≈ÙappleÓ ÁΔ

ËÈ ÁΩÒ Ï≈apple∂ ıÏapple √∞‰ apple‘Δ √≈∫Õ ¿∞√∂

«ÁÈ Ó∂apple∂ ’ØÒ «¬’ ÈΩ‹Ú≈È ¡≈͉∂ ¡Í≈‘‹

ÓÈØappleØ◊Δ Ìapple≈ È≈Ò ÏÀ·≈ √ΔÕ ¿∞√ ÁΔ Ó∞Ù’Ò «¬‘

√Δ «’ ¿∞√ ÁΔ Ó≈∫ ÁΔ ÓΩ ’À∫√apple ’≈appleÈ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ

ÿapple «Úμ⁄ ‹Ø ÍÀ√≈ √Δ, ¿∞‘ ’À∫√apple Á∂ «¬Ò≈‹ «Úμ⁄

÷ÂÓ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ ‘∞‰ ÿapple «Úμ⁄ Í«appleÚ≈apple Á∂

Í≈Ò‰ ÍØÙ‰ ¡Â∂ Ìapple≈ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ ¿∞√ ’ØÒ

’∞fi ÚΔ È‘Δ∫ √ΔÕ «¬‘ √≈‚Δ ÏÁ«’√ÓÂΔ ‘À «’

ÍÀ√∂ ¡Â∂ Ú√Δ«Ò¡≈∫ Íμ÷Ø∫ √≈‚≈ Á∂Ù √ßÍßÈ ‘À Íapple

ˆappleΔÏ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ ÍÀ√≈ È‘Δ∫Õ √ß ¡Â∂

¡ÚÂ≈apple ’‘∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ’ØÒ Òμ÷≈∫ ‘˜≈apple

’appleØÛ apple∞ͬ∂ ‹Ó∑≈∫ ‘È, Íapple «ÁμÒΔ

ÁΔ Î∞‡Í≈Ê ”Â∂ AF Ú«apple∑¡≈∫ Á∂

ÒÛ’∂ ÁΔ ‘μ«Â¡≈ «¬√ ’apple’∂ ’apple «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À

«’¿∞∫«’ ¿∞√ ’ØÒ √appleÁΔ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ ’ßÏÒ ‘À

¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ «¬‘ ’ßÏÒ Ò∞쇉 Ú≈Ò≈ ¿∞Óapple «Úμ⁄

Úμ‚≈ ¡Â∂ Â≈’ÂÚapple √Δ, ¿∞√ È∂ ’ßÏÒ Ò¬Δ ÒÛ’∂

ÁΔ ‘μ«Â¡≈ ’apple «ÁμÂΔÕ

ÒØ’ ÍzÂΔ«ÈË≈∫ 鱧 √μÂ≈ Á∂ «√÷apple ”Â∂ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰

Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ «Úμ⁄ «√appleÎ ‘ßfi± ‘Δ apple«‘

‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple «Úμ⁄ ‹∂ ’Ø¬Δ «ÏÓ≈apple

‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞‘ ‚≈’‡apple ÚμÒØ∫ «Ò÷Δ ÁÚ≈¬Δ ¡Â∂

‡À√‡≈∫ ÁΔ Íapple⁄Δ ÒÀ ’∂ ¡È∂’≈∫ ϱ‘∂ ÷Û’≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ

¿∞‘ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÁΔ «√‘ÂÔ≈ÏΔ Ò¬Δ

ÌΔ÷ Óß◊Á∂ ‘È, Íapple ¿∞È∑≈∫ ÚμÒØ∫ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ È∂Â≈Ú≈∫

ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ «Úμ⁄ «Óμ‡Δ Á≈ ’‰ ÚΔ ÍÀ ‹≈Ú∂ Â≈∫

¿∞‘ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Úμ⁄ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ √μÂ≈

”Â∂ ’≈Ϙ ÒØ’ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ «¬Ò≈‹ ”Â∂ Á∂Ù

«ÚÁ∂Ù «Úμ⁄ ’appleØÛ≈∫ ÷apple⁄ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞√ Á∂

÷apple⁄∂ ÁΔ ’Ø¬Δ √ΔÓ≈ È‘Δ∫ «’¿∞∫«’ √ΔÓ≈ ÂÀ¡ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ¿∞‘ ¡≈Í ‘Δ ‘ÈÕ «’ßÈ≈ ⁄ß◊≈ ‘∞ßÁ≈ «’ Á∂Ù

«Úμ⁄ ¡«‹‘≈ ’≈ȱßÈ ‘∞ßÁ≈ «’ ¡≈Í‰Δ ’Ó≈¬Δ È≈Ò

Â≈∫ ’Ø¬Δ ÚΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ «Úμ⁄ «’Â∂ ÚΔ «¬Ò≈‹

Í≥‹≈ÏΔ ÍÃÚ≈√Δ È∂

‘apple «’√∂ È≈ «’√∂ apple»Í ”⁄

¡≈Í‰Δ ‘æ√ÁΔ

Ú√ÁΔ, ÷∂‚ª ÓæÒª Ú≈ÒΔ

ËappleÂΔ ˘ «’√∂ È≈ «’√∂ ӘϻappleΔ

Úæ√ ‘Δ ¤æ«‚¡≈ ˛Õ √ÁΔ ’π

Í«‘Òª √≈‚∂ Í»appleÚ‹ ⁄ø◊∂

appleØ‹◊≈apple ÁΔ ÂÒ≈Ù ”⁄ «ÚÁ∂Ùª

ÚæÒ «È’Ò∂Õ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ Íπæ‹ ’∂

Í≥‹≈ÏΔ¡ª È∂ √ı «Ó‘ÈÂ

√Á’≈, ÿapple ¡Â∂ ‹≈«¬Á≈Á

÷appleΔÁ ’∂ «Íæ¤∂ apple«‘øÁ∂ ¡≈͉∂

Í«appleÚ≈apple ¡Â∂ Ô≈apple ÁØ√ √æÁ‰∂

Ùπapple» ’apple «ÁæÂ∂ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ

«apple٫¡ª ÁΔ ◊ø„ÂπæÍ ’apple’∂

«Èæ‹Δ «appleÙÂ∂Á≈apple √æÁ‰∂ Ùπapple» ’apple

«ÁæÂ∂Õ «ÚÁ∂Ùª ”⁄Ø∫ ◊¬∂

«Ú¡’ÂΔ¡ª Á∂ Ù≈‘Δ ÷apple⁄∂,

ÌÛ’ΔÒ∂ «ÁÒ«÷æ⁄ «ÒÏ≈√,

Ó«‘ø◊Δ¡ª ◊æ‚Δ¡ª, ◊Ò ¡Â∂

‘æÊ≈ ”⁄ √ØÈ∂ ÁΔ ⁄’≈⁄Ω∫Ë È∂

Í≥‹≈Ï ”⁄ Ú√Á∂ Óπø‚∂ ’πÛΔ¡ª ”⁄

«ÚÁ∂Ù Íπ拉 ÁΔ «¬’ Ò≈Ò√≈

ÍÀÁ≈ ’apple «ÁæÂΔÕ «¬√ ÒÒ’ Ò¬Δ

’πæfi ÒØ’ª È∂ ˜ÓΔÈ ‹≈«¬Á≈Áª

Ú∂⁄ ’∂ È≈˜≈«¬˜ „ø◊ È≈Ò

Ò’ÙÓΔ ’≈∫Â≈ ⁄≈ÚÒ≈

¿πμÈ Á∂Ùª ÚæÒ ˘ Ó»ø‘ ’apple

«Ò¡≈Õ ’¬Δ¡ª È∂ «apple٫¡ª ÁΔ

÷»Ï√»appleÂΔ ÚΔ ÂØÛ ’∂ «ÚÁ∂Ùª

”⁄ Íπ拉 Á≈ apple≈√Â≈ ω≈

«Ò¡≈Õ ¡æÂÚ≈Á Á∂ √Â≈¬∂

ÒØ’ ÚΔ È‹≈«¬˜ „ø◊ È≈Ò

«ÚÁ∂Ùª ”⁄ Íπæ‹ ’∂ ÍÈ≈‘ ÒÀ ’∂

«‡’≈‰≈ ω≈ ’∂ apple«‘‰ Ò◊ ͬ∂Õ

«ÚÁ∂Ùª ”⁄ Íπ‹æ‰ Ú≈Ò∂ ‘apple

Í≥‹≈ÏΔ ÁΔ ¡≈͉Δ-¡≈͉Δ

’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹≈ √’Á≈ ‘À, Íapple ‹ÈÂ≈ ÁΔ

«Ó‘È ÁΔ ’Ó≈¬Δ ÂØ∫ «¬’μ·≈ ’ΔÂ≈ ‡À’√≈∫ Á≈

ÍÀ√≈ ’∞fi ÒØ’≈∫ ÁΔ √∞μ÷ √‘±Ò ”Â∂ ÷apple⁄‰ ÁΔ

«¬‹≈˜Â È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ ‹∂’apple √apple’≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Ò≈∫

«Úμ⁄ È∂Â≈Ú≈∫ Á≈ «¬Ò≈‹ È‘Δ∫ ‘Ø √’Á≈ Â≈∫ ¡≈Ó

‹ÈÂ≈ 鱧 ¿∞È∑≈∫ ‘√ÍÂ≈Ò≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «¬Ò≈‹ ’apple≈¿∞‰

Ò¬Δ «’¿∞∫ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À? ‹ÈÂ≈ Ú؇ Á∂ ’∂

È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 √μÂ≈ ”Â∂

Í‘∞ß⁄≈¿∞∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘

√μÂ≈ ”Â∂ ’≈Ϙ ‘∞ßÁ∂ ‘Δ

ÒØ’≈∫ Á∂ Á∞μ÷ ÁappleÁ Ì∞μÒ

‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ

√Ú≈Ò «¬‘ ‘À «’ ‘≈Ò∂

Â≈∫ «√appleÎ ’∞fi Ë≈apple«Ó’

’∂∫Áapple≈∫ ¡Â∂ ËappleÓ ◊∞apple±¡≈∫

Á≈ ÍÀ√≈ ‹ÈÂ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À Íapple Á∂Ù «Úμ⁄

Â≈∫ Òμ÷≈∫ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈È ‘ÈÕ ‘apple «Îapple’∂ Á∂ Úμ‚∂

Úμ‚∂ ͱ‹≈ ’∂∫Áapple ‘È ¡Â∂ √ÌÈ≈∫ Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ «’ßÈ≈

√ØÈ≈ ¡Â∂ ÍÀ√≈ ⁄Û∑Á≈ ‘À «¬√ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ √≈‚∂

’ØÒ È‘Δ∫ ‘ÀÕ

Ó∂apple≈ Óßȉ≈ ‘À «‹√ Á∂Ù «Úμ⁄ ’appleØÛ≈∫ ÒØ’ ÁØ ‚ß◊

ÁΔ appleØ‡Δ Ò¬Δ ÂÛ¯Á∂ ‘È, Á∂Ù ÁΔ ‹Ú≈ÈΔ ·∂’∂ ”Â∂

ÌappleÂΔ ‘Ø ’∂ Ó‘ΔÈ∂ Ï≈¡Á ÚΔ Ó∞Ù’Ò È≈Ò ÿapple Á≈

÷apple⁄ ⁄Ò≈¿∞∫ÁΔ ‘À, «‹Ê∂ Òμ÷≈∫ ÒØ’ «¬Ò≈‹ ÷∞‰Ø∫

¡≈Í‰Δ ‹≈È Á∂ «ÁßÁ∂ ‘È, ¿∞√ Á∂Ù «Úμ⁄ Ë≈apple«Ó’

Ê≈Ú≈∫ «Úμ⁄ Òμ÷≈∫-’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ ÁÏ≈ ’∂ appleμ÷‰≈

apple≈Ù‡appleΔ Â∂ Ó≈ÈÚΔ ¡Íapple≈Ë ‘ÀÕ ÓÀ鱧 ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’

ËappleÓ √Ê≈È≈∫ ”Â∂ ‘˜≈apple≈∫ «’ÒØ √ØÈ≈ «√appleÎ √‹≈Ú‡

Ò¬Δ ⁄Û∑≈ Á∂‰≈ ¡Â∂ ÙappleË≈ Á∂ È≈∫ ”Â∂ «¬È∑≈∫ Ê≈Ú≈∫

”Â∂ ’ΔÓÂΔ ÍμÊapple ÒÚ≈ Á∂‰∂ «¬√ Á∂Ù Á∂ ◊appleΔÏ≈∫

È≈Ò ÌμÁ≈ Ó˜≈’ ‘ÀÕ ’Δ ¡√Δ∫ Ì≈appleÂÚ≈√Δ ËappleÓ

ÁΔ Í«appleÌ≈Ù≈ Ì∞μÒ ◊¬∂ ‘≈∫Õ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

«ÚÁ∂Ùª ”⁄ Ú√Á∂ ÍÃÚ≈√Δ Í≥‹≈ÏΔ , «’¿π∫ appleæ÷Á∂ ‘È Í≥‹≈Ï ⁄؉ª ”⁄ appleπ⁄Δ

√«ÂÈ≈Ó ¡Ω‹Ò≈ (ÚÀÈ’»Úapple)

ÓØÏ≈ : F@D-DII-FGEG

’‘≈‰Δ ˛Õ ‹Ø Í≥‹≈ÏΔ ÍÃÚ≈√

’apple’∂ «ÚÁ∂Ù ¡≈ Ú«√¡≈ ˛ , ¿π√

ÁΔ Ó≈È«√’Â≈ Â∂ «ÚÁ∂ÙΔ

√«Ì¡Â≈ ¡Â∂ ÚappleÂ≈«apple¡ª Á≈

ÍÃÌ≈Ú «’√∂ È≈ «’√∂ apple»Í ”⁄ ˜apple»apple

‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ¿π√ÁΔ ‹ΔÚÈ ÙÀÒΔ

˜apple»apple ÏÁÒΔ ˛Õ «‹¿π∫-«‹¿π∫

ÍÃÚ≈√Δ Í≥‹≈ÏΔ «ÚÁ∂ÙΔ „ª⁄∂ ”⁄

«Ú⁄appleÁ≈ «◊¡≈ ¿π√˘ Í≥‹≈Ï ”⁄

‘Ø apple‘∂ ÚappleÂ≈«apple¡ª ¡Â∂

ÚËΔ’Δ¡ª ”⁄ ÂπÒ‰≈ ’appleÈ Á≈

√Óª «ÓÒÁ≈ «◊¡≈Õ ¿πÊØ∫ ÁΔ¡ª

ÍÃÏøË’Δ ÿ≈‡ª,ÚËΔ’Δ¡ª,

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple Úapple◊Δ¡ª ¡Ò≈Óª

Á≈ ÁappleÁ «¬æ’ «ÁæÒ ÁΔ

‡Δ√ ω «◊¡≈Õ ¿π√ Á∂

«ÁÓ≈◊ ”⁄ √Ú≈Ò

÷‡÷‡≈¿π‰ Ò◊ ‹ªÁ≈

˛, «‹ÊØ∫ ÓÀ∫ ¡≈«¬¡≈ ‘ª

¿πÊ∂ «¬‘Ø «‹‘≈ «√√‡Ó

«’¿π∫ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈Õ

«¬√ √Ú≈Ò Á∂ ÁØ Íæ÷ ω ‹ªÁ∂

‘ÈÕ «¬’ «ÚÁ∂ÙΔ ’≈apple˜ÙÀÒΔ Á≈

ÍÃÌ≈Ú Â∂ Á»√apple≈ Í≥‹≈Ï ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂ’ ’≈apple˜ÙÀÒΔ Á≈

ÍÃÌ≈ÚÕ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

«ÚÁ∂ÙΔ ’‰’ ÁΔ

¡≈ÓÁ Á∂ Ó≈¡È∂

’∂∫Áapple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ’‰’ ”Â∂ Áapple≈ÓÁ ‡À’√

«ÏÒ’∞Ò ıÂÓ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á∂ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫ «¬√∂

Ó‘ΔÈ∂ E@ Òμ÷ ‡È «ÚÁ∂ÙΔ ’‰’ Ì≈apple «Úμ⁄

Í‘∞ß⁄ ‹≈‰ ÁΔ¡≈∫ ıÏapple≈∫ È≈Ò ’‰’

¿∞ÂÍ≈Á’ «’√≈È≈∫ ÁΔ «⁄ßÂ≈ ÚË‰Δ √∞Ì≈«Ú’

‘ÀÕ Úμ‚∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ ÂØ∫ Óß◊Ú≈¬Δ

◊¬Δ ’‰’ ÁΔ «¬√ Úμ‚Δ ÷∂Í È≈Ò Ì≈appleÂΔ

«’√≈È≈∫ ÁΔ ¡≈◊≈ÓΔ ’‰’ ÁΔ ¯√Ò Óß‚Δ¡≈∫

«Úμ⁄ apple∞Ò‰ Á≈ ıÁÙ≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ

«ÚÁ∂ÙΔ ’‰’ ÁΔ ¡≈ÓÁ È≈Ò «’√≈È≈∫ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ’‰’ Á∂ ¤Ø‡∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ ¡Â∂ ¤Ø‡∂

¡≈‡≈ «ÓμÒ Ó≈Ò’≈∫ Á∂ «‘μÂ≈∫ 鱧 ÚΔ È∞’√≈È

Í‘∞ß⁄∂◊≈Õ Á±‹∂ Í≈√∂, ’‰’ Áapple≈ÓÁ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ¡≈∫ Ï‘∞’ΩÓΔ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ≈∫, Úμ‚∂ ÚÍ≈appleΔ

¡Â∂ Úμ‚Δ¡≈∫ ¡≈‡≈ «ÓμÒ≈∫ Á∂ Ó≈Ò’≈∫ 鱧 «¬√

√ΩÁ∂ «Úμ⁄Ø∫ Ì≈appleΔ Ó∞È≈¯≈ ‘؉≈ «ÈÙ«⁄ ‘ÀÕ

’‰’ ¿∞ÂÍ≈Á’ «’√≈È≈∫ ¡Â∂ Ó∞Ò’ Á∂

ÒØ’≈∫ Á∂ Ú‚∂apple∂ «‘μÂ≈∫ 鱧 «Ë¡≈È «Úμ⁄

appleμ÷«Á¡≈∫ ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√ßÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

Ú≈ÒΔ Ô±ÍΔ¬∂ √apple’≈apple È∂ B@AB «Úμ⁄ Úμ‚∂

ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Ï≈‘appleÒ∂ Ó∞Ò’≈∫ ÂØ∫ ’‰’

Óß◊Ú≈¿∞‰ Á∂ apple∞fi≈È È±ß appleØ’‰ Ò¬Δ «¬√ ¿∞μÂ∂

BE ¯Δ√ÁΔ Áapple≈ÓÁ ‡À’√ Ò≈«¬¡≈ √ΔÕ ÓØÁΔ

√apple’≈apple È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò √ÂßÏapple «Úμ⁄ «¬‘ ‡À’√

ÿ‡≈ ’∂ Í«‘Ò≈∫ A@ ¯Δ√ÁΔ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ ¡Â∂

«Îapple Á√ßÏapple «Úμ⁄ «¬‘ «ÏÒ’∞Ò ‘Δ ıÂÓ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ ¡«‹‘≈ Á∂Ù «Úμ⁄ ’‰’ Á∂

apple≈÷Ú∂∫ ˜÷Δ«apple¡≈∫ «Úμ⁄ ’ÓΔ ¡Â∂ ’ΔÓÂ≈∫ «Úμ⁄

Ú≈Ë∂ Á∂ apple∞fi≈È Á∂ ÓμÁ∂Șapple ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ Íapple

¡«‹‘≈ ’apple«Á¡≈∫ ’Ø¬Δ Áapple≈ÓÁΔ √ΔÓ≈ ÂÀ¡

È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ Áapple≈ÓÁ ‡À’√ ıÂÓ ’appleÈ Á∂

È≈Ò ‘Δ Úμ‚∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 Â∞appleß ’‰’

¿∞ÂÍ≈Á’ Úμ‚∂ Ó∞Ò’≈∫ Ô±’apple∂È ¡Â∂

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ ÂØ∫ ’‰’ Óß◊Ú≈¿∞‰ Á∂ √ΩÁ∂ ’apple

Ò¬∂Õ «¬È∑≈∫ Ó∞Ò’≈∫ «Úμ⁄ ’‰’ Á≈ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ

ÚμË ¡Â∂ ıÍ ÿμ‡ ‘؉ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

¿∞ÂÍ≈ÁÈ ıapple⁄∂ ÿμ‡ ‘؉ Á∂ È≈Ò È≈Ò fi≈Û

ÚΔ ÚμË ‘ÀÕ «¬√ ’apple’∂ ¿∞μÊ∂ ’‰’ Á∂ Ì≈¡

Ì≈apple Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÿμ‡ ‘ÈÕ Úμ‚∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫

ÚμÒØ∫ ¿∞μÊØ∫ √√ÂΔ ’‰’ Óß◊Ú≈ ’∂ «¬μÊ∂ Ó«‘ß◊∂

Ì≈¡ Ú∂⁄‰≈ ’≈¯Δ Ò≈‘∂ÚßÁ √ΩÁ≈ ‘À Íapple «¬√

È≈Ò Ì≈appleÂΔ «’√≈È, ¤Ø‡∂ ÚÍ≈appleΔ ¡Â∂ √Ê≈È’

¡≈‡≈ «ÓμÒ Ó≈Ò’≈∫ 鱧 È∞’√≈È ‘؉≈ √∞Ì≈«Ú’

‘ÀÕ

Ì≈apple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ‘≈Û∑Δ Á∂ √Δ˜È ÓΩ’∂

«’√≈È ÂØ∫ ’‰’ AFBE apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ ’∞«¬ß‡Ò Á∂

ÿμ‡Ø-ÿμ‡ √ÓappleÊÈ Ó∞μÒ ”Â∂ ıappleΔÁΔ ‹≈‰Δ ‘ÀÕ

¡≈‡≈ «ÓμÒ Ó≈Ò’ ¡Â∂ ’‰’ Á∂ ¤Ø‡∂ ÚÍ≈appleΔ

ÒØÛ≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ ¡≈͉∂ √‡≈’≈∫ Ò¬Δ «¬√ Ì≈¡

ÂØ∫ A@@-E@ apple∞ͬ∂ ÚμË ”Â∂ ’‰’ ÁΔ ıappleΔÁ

’appleÁ∂ ‘ÈÕ ’‰’ 鱧 Ìß‚≈apple ’apple’∂ appleμ÷ √’‰

ÁΔ √ÓappleμÊ≈ Ú≈Ò∂ «’√≈È ıappleΔÁ √Δ˜È Òßÿ‰

ÂØ∫ Ï≈¡Á ÒØÛÚßÁ≈∫ 鱧 √ÓappleÊÈ Ó∞μÒ ÂØ∫ ÚμË

Ì≈¡ ”Â∂ ’‰’ Ú∂⁄ ’∂ ’∞fi ‘Øapple ¯≈«¬Á≈ ¿∞·≈

ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √Ê≈È’ Óß‚Δ¡≈∫ ‹≈∫ «’√≈È≈∫ ÂØ∫

’‰’ ÁΔ «√μËΔ ıappleΔÁ ’appleÈ È≈Ò √Ê≈È’

¡≈‡≈ «ÓμÒ Ó≈Ò’≈∫ ¡Â∂ ¤Ø‡∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ ȱß

„Ø¡≈-„∞¡≈¬Δ ¡Â∂ ‘Øapple ıapple«⁄¡≈∫ «Úμ⁄ ’≈¯Δ

«’¯≈«¬Â ‘Ø ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂Ù ¡ßÁappleÒΔ

’‰’ Á≈ «’√≈È≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √Ê≈È’ ¡≈‡≈

«ÓμÒ Ó≈Ò’≈∫ ¡Â∂ ¤Ø‡∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ÚΔ

¯≈«¬Á≈ Í‘∞ß⁄Á≈ ‘À ‹ÁØ∫«’ «ÚÁ∂Ù≈∫ ÂØ∫ ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ ’‰’ Á∂ ÚÍ≈apple «Úμ⁄Ø∫ Ï‘∞’ΩÓΔ

’≈appleÍØapple∂ÙÈ≈∫ ¡Â∂ ËÈ≈„ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ‘Δ Ò≈Ì

Í‘∞ß⁄‰≈ ‘À ÓØÁΔ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ’‰’ ¿∞μÂØ∫

Áapple≈ÓÁ «‚¿±‡Δ ıÂÓ ’appleÈ È≈Ò ¿∞‘ «ÚÁ∂Ù≈∫

ÂØ∫ √√ÂΔ ’‰’ Óß◊Ú≈ ’∂ «¬μ’ Í≈√∂ Á∂Ù Á∂

«’√≈È≈∫ ÁΔ ¯√Ò È±ß (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

Í≥‹≈ÏΔ Ù≈«¬appleΔ Á≈ Ó≈‰ : «Ï√«ÓÒ ¯appleΔÁ’؇Δ

√≈«‘ √Ì≈ ¯appleΔÁ’؇ Á≈ ÓØ„Δ ’ÚΔ «Ï√«ÓÒ

¯appleΔÁ’Ø‡Δ AD Á√ßÏapple AIGD 鱧 ‡Δ.ÏΔ.

√ÀÈ؇ØappleΔ¡Ó ¡ß«ÓzÂ√apple «Ú÷∂ √≈鱧 ¡Ò«ÚÁ≈

’«‘ «◊¡≈Õ ¿∞√ È∂ √≈appleΔ ‘Ô≈ÂΔ √ßÿappleÙ

’ΔÂ≈ Â∂ ÒØ’ Ó≈apple± Â≈’Â≈∫ 鱧 Úß◊≈«apple¡≈Õ

’ÊÈΔ Â∂ ’appleÈΔ Á≈ √∞Ó∂Ò ‘؉ ’apple’∂ ¿∞√ ÁΔ

ÂÓ≈Ó Ù≈«¬appleΔ ıapple≈ √ØÈ≈ ‘À, ¤ßÁÏμË ’«ÚÂ≈

Á≈ ‘≈ÓΔ √Δ Â∂ ÷∞μÒ∑Δ ’«ÚÂ≈ 鱧 “⁄Δ⁄Δ ¿∞μÂ∂

Ò‘± Ò◊≈ ’∂, Ù‘ΔÁ≈∫ «Úμ⁄ appleÒ‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ

Áμ√Á≈ √ΔÕ ’ÏΔÒÁ≈appleΔ Á∂ ⁄μ’apple≈∫ ”⁄ ¿∞‘

«Í¡≈ È‘Δ∫ √≈appleΔ ¿∞Óapple ¿∞‘ ÒØ’-√ßÿappleÙ≈∫

È≈Ò ‹∞«Û¡≈ «apple‘≈Õ «¬√∂ ’apple’∂ ¿∞√ ÁΔ

’«ÚÂ≈ √Ê≈ÍÂΔ È≈Ò √ÓfiΩÂ≈ È≈ ’apple √’ΔÕ

«¬μ’ ¡‰÷Δ ÓÈ∞μ÷ Â∂ ‹∞fi≈apple± Ù≈«¬apple ‘؉ ’apple’∂

¿∞√ È∂ È≈„± ÷≈∫ ÁΔ ‡À∫ È‘Δ∫ ÓßÈΔ «¬μ’ Ê≈∫ ¿∞‘

«Ò÷Á≈ ‘À:

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

Óß‚Δ Ê≈∫-Ê≈∫ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ Ò◊≈¬Δ

√≈鱧 «Ú’‰∂ ÁΔ ‹≈⁄ È≈ ¡≈¬Δ

¿∞√ Á∂ Á∂‘≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈«‘ √Ì≈

¯appleΔÁ’؇ È∂ ‘Øapple √Ì≈Ú≈∫ ¡Â∂ «Ï√«ÓÒ Á∂

ÍzÙß√’≈∫ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ¿∞√ Á∂ ·Ø√ ’Ò≈Ó È±ß

“÷ΩÒÁ∂ √≈◊apple” ’≈«Ú-√ß◊z«‘ Á∂ È≈∫ ‘∂· ¤≈Í ’∂

ÒØ’≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Á≈ ¿∞Íapple≈Ò≈ ’ΔÂ≈,

«‹√ ÁΔ √≈«‘Â’ ‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ Ìappleͱapple

«Ízß. ÈÚapple≈‘Δ ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ

ÓØÏ≈«¬Ò : IHAE@-@BC@B

⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ Õ Ï≈¡Á «Úμ⁄ «Ï√«ÓÒ ÁΔ Ô≈Á

«Úμ⁄ ‘apple √≈Ò √≈«‘ √Ì≈ ¯appleΔÁ’؇ ÚμÒØ∫

Ù≈ÈÁ≈apple √≈«‘Â’ √Ó≈◊Ó ‘؉ Òμ◊≈Õ Á√ßÏapple

AIGH «Úμ⁄ √apple’≈appleΔ Ïapple«‹ßÁapple≈ ’≈Ò‹ «Ú÷∂

«¬’ «ÚÙ≈Ò ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

«‹√ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ Á∂ «√appleÓΩapple ’ÚΔ¡≈∫ È∂

«Ùapple’ ’ΔÂΔ ¡Â∂ √appleث¡≈∫ 鱧 ÓßÂapple-Ó∞◊Ë

’ΔÂ≈Õ √μ⁄ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’ Íß‹≈ÏΔ Á∂ √≈apple∂

«√apple’μ„ Ù≈«¬apple «Ï√«ÓÒ ÁΔ Ïapple√Δ ÓΩ’∂ Ù≈ÓÒ

‘Ø ’∂ ¯ıapple Ó«‘√±√ ’appleÈ Òμ◊∂Õ ’∞fi √Ó≈∫ ·«‘apple

’∂ “«Ï√«ÓÒ ¯appleΔÁ’Ø‡Δ ¡ÀÚ≈apple‚” √Ê≈ÍÂ

‘Ø«¬¡≈ ‹Ø ‘∞‰ ÚΔ ‹≈appleΔ ‘ÀÕ Ò◊Í◊ D@ ¿∞μÿ∂

Ò∂÷’ «¬‘ Úμ’≈appleΔ Í∞apple√’≈apple Íz≈Í ’apple ⁄∞μ’∂

‘È, «‹È∑≈∫ «Úμ⁄ √∞apple‹Δ apple≈ÓÍ∞appleΔ, √ßÂØ÷ «√ßÿ

ËΔapple, ÁΔÍ’ ‹ÀÂجΔ, «¬ßÁapple‹Δ ‘∞√ÈÍ∞appleΔ, ÍzØ.

«’appleÍ≈Ò «√ßÿ ’√∂Ò, ÏΔÏΔ Íz’≈Ù ’Ωapple

‘ÓÁappleÁ, ‚≈. Â∂‹Úß Ó≈È, ¡‹≈«¬Ï

«⁄Âapple’≈apple Â∂ ¡‹Δ «√ßÿ ÍμÂØ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ

«Ï√«ÓÒ ÁΔ √Ó∞μ⁄Δ Ù≈«¬appleΔ «Úμ⁄ ÌappleÂΔ

È‘Δ∫ ¿∞√ ÁΔ¡ª Ó’Ï±Ò ‘Ø¬Δ¡≈∫ ȘÓ≈∫Õ «‹Ú∂∫

“⁄≈∫Á ÏΔÏΔ”, “√appleÿΔ Á≈ Â≈apple≈”, “ÁappleÁ≈∫ ÁΔ

«apple¡≈√”, “‘≈¬∂! ’«ÚÂ≈ Á≈ ¯Â±apple ˙‚

“ÚÀ«Ù¡≈” ¡≈«Á ¿∞μ⁄ Í≈¬∂ ÁΔ¡≈∫

apple⁄È≈Ú≈∫ ‘ÈÕ ˆ˜Ò ÚΔ ¿∞‘ Ï‘∞Â

√∞ßÁapple «Ò÷Á≈ √Δ, ¿∞√ Á∂ «¬’ ÁØ

«Ù¡apple Á∂÷Ø:-

¡≈¬∂ ıÏapple 鱧 È≈Ò Íapple ÒÀ ’∂ apple’ΔÏ

鱧;

ÍΔ‰≈ «Í¡≈ ¬∂ ˜«‘apple ÚΔ,

«ÁÒ ÁΔ ÁÚ≈ Á∂ È≈Ò

«’√∂ ⁄∂ÂßÈ apple±‘ Á≈ √≈apple ˆ˜Ò, √∞apple ÙÏÁ,

Ùapple≈Ï ¡≈’≈apple ˆ˜Ò;

«’√∂ ¤ØÒ∂ ⁄μÏÁ∂ Ó±apple÷ ÁΔ,

Ú≈‘Ú≈ Á≈ ‘∞ß◊≈apple≈ ’Δ ‹≈‰∂?

◊apple«ÁÙ Ó∂apple∂ «Íμ¤∂ «Îapple∂ «Óμ‡Δ 鱧 ¤≈‰ÁΔ;

«¬μ’ 屧 «’ ÓÀ鱧 Ó≈«apple¡≈ «Óμ‡Δ ”⁄ appleØÒ ’∂

«‹μÊØ∫ Âμ’ apple∞Ï≈¬Δ Á≈ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

«ÚÙ∂Ù

A`j ivigAwnIAW dw mMnxw hY, ik

AwdmI jo socdw hY auh hI huMdw

hY[Bwv Awpxy vrqmwn dy qusIN Kud

izMmyvwr ho ikauNik A`j dy icMqkW dw

m`q hY ik socW hI Aml ho

inbVdIAW hn[ ieQy qusIN puC skdy

ho ik jdoN qusIN ieh kMm kIqw, qW

qusIN ieh qW nhIN soicAw sI jW

socdy sI ik swfI ies kMm iv`c hwr

hovy [nhIN qusIN ieh nhIN socdy sI qy

nw hI qusIN ieh cwhMdy sI pr ikqy

nw ikqy, koeI kmI pySI rhI, ijs

kwrn ies kMm iv`c sPlqw dI

QWvyN AsPlqw quhwfy h`Q l`gI[ qusIN

jwx-buJky kuJ vI Aijhw nhIN

kIqw[ ieh s`B Axjwny

iv`c hoieAw hY[

ivigAwnIAW dw mMnxw hY

ik AsIN s`B do mn rKdy

hW, cyqn Aqy Avcyqn[

AsIN A`j jo vI hW, ikqy nw ikqy

AsIN hI Avcyqn mn rwhI Awpxy

leI pYdw kIqw hY [ jy ieMj hY qW

swfy leI ieh jwxnw AqI Av`Sk hY

ik AwiKr ieh cyqn Aqy Avcyqn

mn kI hn[ cyqn mn ie`k cOkIdwr

hY ijs dw kMm hY cMgw jw burw

prKxw, qrk bwzI (Logic), ihswb

ikqb krnw, nPw nukswn Awid

dyKxw[ijvyN AsIN iksy siQqI qy

svwl kr skdy hW Aqy cyqn mn

rwhI PYsly vI lY skdy hW[ cyqn mn

vrqmwn iv`c ivcrdw hY [Awm qOr

qy jo Coty v`fy kMm AsIN vrqmwn iv`c

krdy hW ijvyN h`Q jw pYr clwxw [

jdoN swnUM pqw hY ik AsIN kI kr rhy

hW qW ies dw mqlb hY ik AsIN

cyqn mn dI vrqoN kr rhy hW[ ijvyN

mn lE swfy kol pwxI dw iglws

ipAw hY Aqy AsIN soicAw ies iv`coN

ie`k Gu`t pwxI pIqw jwey ikauNik

AsIN ies bwry cyqn hW qW ieh kMm

cyqn mn dw hI hY[ cyqn mn drvwzy

qy KVw ie`k cOkIdwr hY Aqy jykr

koeI swnUM AijhI g`l krdw hY, ijs

nwl AsIN sihmq nhIN qW cyqn mn

swnUM Awgwh krdw hY [cyqn mn dw

kMm hY, smJ qoN kMm lYxw ijvyN jy koeI

kihMdw hY ik 'do jmHW do pMj' qW cyqn

mn ihswb lgHw ky dyKdw hY Aqy

dsdw hY ik nhIN cwr huMdw

hY[Avcyqn mn dw kMm hY, ie`k

kMipautr vWg hr cMgI-mwVI Gtnw,

Zlbwq qy vqIry nUM XwdW dI Pwiel

iv`c sWB ky stor iv`c r`K lYxw[

aus nUM cMgy mwVy dI koeI pCwx nhIN

qy nw hI ies iv`c idlcspI hY[

auh cqyn-mn dw Zulwm hY qy Zulwm

dw kMm hukm vjwauxw huMdw hY [auh

isrP Awpxy mwilk dw hukm vjwH

irhw hY[ieh Avcyqn mn hI hY jo

swnUM kMtrol krdw hY[ Avcyqn mn,

cyqn-mn nwloN hwzwrW guxw v`D

SkqISwlI disAw jWdw hY[ swry

zrUrI Pysly Avcyqn mn rwhI hI

ley jWdy hn[ AsIN cyqn mn rwhI

AwpxI ie`Cw SkqI qy kMtrol kr

skdy hW[jdoN koeI kihMdw hY ik mYN

A`j vrq rKxw hY qW auh Aijhw

ie`Cw SkqI dy shwry krdw hY[jw

ijvyN ie`k SwrwbI swhmxy peI Swrwb

23/02/2017

⁄∂ÂÈ ¡Â∂ ¡Ú⁄∂ÂÈ ÓÈ

«¬øÁapple‹Δ ◊π◊È≈ÈΔ (ÒÀ√‡apple)

Pon: 07838142050

Email : WhoWritesOurKismat@gmail.com

5

pIxw cwhMdw hY[ ieh ausdy Avcyqn

mn dI ie`Cw hY, jo auh purwxIAw

XwdW dI Pwiel iv`coN dyK ky kih

irhw hY[ jy swhmxy peI Swrwb nUM

A`j iek SwrwbI nw pIx dw PYslw

krdw hY qW ieh cyqn-mn krky hY

ikauNik ieh aus dI ie`Cw SkqIbol

rhI hY[jykr ieQy Avcyqn mn

ij`qdw hY qW SwrwbI Swrwb pI

lvygw, pr jy aus dI ie`Cw SkqI

qwkqvr hY qW ij`q cyqn mn dI

hovygI[ cyqn mn isrP aus smyN kMMm

krdw hY jdoN AsIN jwg rhy hMdy hW,

jdoN cyqMn hMudy hW pr Avcyqn mn

sdw hI kMm qy l`igAw rihMdy hY, 24

GMty, s`qy idn, BwvyN AsIN sON rhy

hoeIey[ Avcyqn mn klpnw qy

scweI iv`c Prk nhIN kr skdw

[ijvyN jdoN AsIN iksy siQqI iv`c

PylH huMdy hW qW aus dI Xwd

AwauNidAW vI swfI Gbrwht qy

bycYnI iblkul aus idn vWg hI v`D

jWdI hYy jW iksy nwl hoeI lVweI dI

Xwd AwauNidAw hI AsIN iPr au`KVI

siQqI iv`c puhMc jWdy hW[Avcyqn

mn dy ies vrqwry nUM Awpxy Pwiedy

leI vrqxw hovy qW AsIN iksy Aijhy

progrwm dI klpnw kr skdy hW,

ijs iv`c AsIN iksy styj qy bhuq

vDIAw BwSn id`qw hovy Aqy sroiqAW

ny swfy ivcwrW nUM bhuq psMD kIqw

Aqy hwl qwVIAW nwl gUMj auiTAw [

Avcyqn mn ies nUM vI scweI mn

lvygw Aqy quhwnUM BwSx pRqIXogqw

iv`c sPl krvwaux dI koiSS iv`c

l`g jwvygw[ jy quhwfI rucI iksy hor

cIz iv`c hY qw qusIN aus Anuswr

qs`vr kr skdy ho [ ies nUM

ivXulweIjySn jW klpink ic`qr

vyKxw kihMdy hn[dwrSinknYpolIAn

ih`l ie`k jgHwilKdw hY, "ieh mn

ijs cIz dw supnw dyK skdw hY Aqy

(aus supny ayuqy) ivSvws kr skdw

hY, aus nUM hI pRwpq kr skdw hY"[

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

ÈÚΔ∫ √apple’≈apple ÂØ∫ Í«‘Òª Í≥‹≈Ï Á∂ Ó∞Ò≈˜Óª Â∂ ÍÀÈÙÈappleª 鱧 ÂØ‘¯≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ì≈apple Á∂ Ó∞μ÷ ⁄؉ ’«ÓÙÈapple È∂

Íß‹≈Ï Á∂ H Òμ÷ Á∂ ’appleΔÏ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ¡Â∂

ÍÀÈÙÈapple≈∫ 鱧 AA Ó≈apple⁄ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ⁄؉ ˜≈ÏÂ∂

ÁΩapple≈È ‘Δ E ÎΔ√Á ¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈ ÁΔ «’ÙÂ

Á∂‰ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

Íz≈Í ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ⁄؉

¡«Ë’≈appleΔ È∂ ‘∞‰ ¡≈͉∂ ÍμÂapple (ÈßÏapple ⁄؉

B@AG/¡≈apple ’ÒÀappleΔ«Î’∂ÙÈ) apple≈‘Δ∫ «Úμ «ÚÌ≈◊

Íß‹≈Ï Á∂ √’μÂapple ÷apple⁄≈ 鱧 «Ò÷∂ ÍμÂapple «Úμ⁄

‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ‘À «’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ apple≈‹ Á∂

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Â∂ ÍÀÈÙÈapple≈∫ 鱧 ⁄؉ ˜≈ÏÂ∂ ÁΩapple≈È ‘Δ E

ÎΔ√Á ¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈ ÁΔ «’Ù Á∂‰ Ï≈apple∂ ⁄؉

’«ÓÙÈ ÂØ∫ ÍzÚ≈È◊Δ Óß◊Δ √ΔÕ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈

«ÁμÒΔ «Úμ⁄ Ì≈apple √apple’≈apple Á∂ Ó∞μ÷ ⁄؉ ’«ÓÙÈapple

鱧 Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ Ó∞μ÷ ⁄؉ ’«ÓÙÈapple È∂ AE

ÎappleÚappleΔ È±ß «¬√ √ÏßËΔ ÍμÂapple (ÈßÏapple DCG) ‹≈appleΔ

’apple’∂ √ÍμÙ‡ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À «’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚμÒØ∫

¡≈͉∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ¡Â∂ ÍÀÈÙÈapple≈∫ 鱧 E ÎΔ√Á

¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈ Á∂‰ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ ⁄؉ ˜≈ÏÂ∂

ÁΩapple≈È Ì≈Ú AA Ó≈apple⁄ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Ò≈◊± ’appleÈ

«Úμ⁄ ’«ÓÙÈ È±ß ’Ø¬Δ «¬Âapple≈˜ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ⁄؉

’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫ «¬‘ ÍzÚ≈È◊Δ Á∂‰ È≈Ò ‘∞‰ Íß‹≈Ï

Á∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ¡Â∂ ÍÀÈÙÈapple≈∫ 鱧 ÈÚΔ∫ √apple’≈apple ωÈ

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈ Á∂ apple±Í «Úμ⁄

ÂØ‘¯≈ «ÓÒ‰ Á≈ apple≈‘ √≈¯ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ Ó∞Ò≈˜Ó ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ Íß‹≈Ï

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï Á∂ ¤∂Ú∂∫ ÂÈ÷≈‘ ’«ÓÙÈ

鱧 ÏÛΔ Á∂apple È≈Ò ◊«·Â ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ

«¬√ Óß◊ Ò¬Δ √ßÿappleÙ ’appleÁ∂ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫

√È, Íapple √apple’≈apple ‡μ√ ÂØ∫ Óμ√ È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ √ΔÕ

«¬√∂ ÁΩapple≈È ‹ÁØ∫ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ÏÁÒ≈¡ Á≈

Ó≈‘ΩÒ Ï‰È ÁΔ ⁄apple⁄≈ «¤ÛΔ √Δ Â≈∫ Íß‹≈Ï

√apple’≈apple È∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 Úapple⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ

Ú؇≈∫ ÍÀ‰ ÂØ∫ ÁØ «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ (B ÎappleÚappleΔ

ȱß) ⁄؉ ’«ÓÙÈ È±ß ÍμÂapple «Ò÷ ’∂ ⁄؉

˜≈ÏÂ∂ ÁΩapple≈È ‘Δ ¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈ Á∂‰

ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Óß◊Δ √Δ Íapple ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂

«¬‘ Ó∞μÁ≈ Ú؇≈∫ ÍÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ú⁄≈appleÈ

ÁΔ ◊μÒ ’«‘ ’∂ «¬√ 鱧 apple≈÷Ú≈∫ appleμ÷ «Ò¡≈

√ΔÕ ¿∞∫fi √±Ï∂ Á∂ ÷˜≈È∂ ÁΔ ‘≈Ò ÏÁÂapple

‘؉ ’≈appleÈ E ÎΔ√Á ¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈ Á∂‰

È≈Ò ÷˜≈È≈ ‘Øapple ‚≈Ú≈∫‚ØÒ ‘؉ ÁΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ω ◊¬Δ ‘ÀÕ Á±√apple∂ Í≈√∂ «¬È∑≈∫

⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ‹ÈÂ≈ È≈Ò Í‘≈Û «‹μ‚∂

Ú≈¡Á∂ ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫

«‹‘ÛΔ ÚΔ «Ëapple √μÂ≈ ¿∞μÍapple ’≈Ϙ ‘ØÚ∂◊Δ,

¿∞√ ÁΔ ÷˜≈È∂ ÁΔ ÏÁÂapple ‘≈Ò Á∂

Ï≈Ú‹±Á ÈÀ«Â’ ÂΩapple ”Â∂ ¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈

鱧 appleØ’‰ ÁΔ «‘ßÓ ȑΔ∫ ÍÚ∂◊ΔÕ «¬√

¯À√Ò∂ È≈Ò √apple’≈apple ”Â∂ ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ≈ AAE

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ ÏØfi ÍÚ∂◊≈Õ Í«‘Ò≈∫

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ¡Â∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÂÈ÷≈‘≈∫ Â∂ ÍÀÈÙÈ≈∫ ”Â∂ ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ≈

BBE@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÷apple⁄≈ ¡≈¿∞∫Á≈ √Δ ¡Â∂

E ÎΔ√Á ¡ß«appleÓ √‘≈«¬Â≈ Á∂‰ È≈Ò «¬‘

÷apple⁄≈ ÚμË ’∂ BCFE ’appleØÛ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ

Í≥‹≈ÏΔ Ó±Ò ÁΔ ÒÛ’Δ

¡ø«ÓÃÂ≈ È∂ «Úμ«Á¡≈ Á∂

÷∂Âapple ”⁄ apple«⁄¡≈ «¬«Â‘≈√

Òß‚ÈÕ Íß‹≈ÏΔ Ó±Ò Á∂ ÒØ’ «‹μÊ∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Úμ⁄

√ı «Ó‘ÈÂΔ ‘؉ Á≈ Ó≈‰ appleμ÷Á∂ ‘È, ¿∞μÊ∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ¡◊ÒΔ ÍΔÛΔ ÚΔ ÿμ‡ È‘Δ∫ Â∂ ‘apple ÷∂Âapple

«Úμ⁄ È≈Ó‰≈ ÷μ‡

apple‘Δ ‘À Õ ¡≈¬ΔÚapple

ÁΔ apple«‘‰ Ú≈ÒΔ

AH √≈Ò≈ ¡ß«ÓÃÂ≈

ÍÈ∂√apple È∂ ¡Ω͇È

’Øapple‡ ◊Ã≈Óapple √’±Ò

√ÒØ‘ ÂØ∫ ‹∞Ò≈¬Δ

B@AF «Úμ⁄

«‘√≈Ï ”⁄Ø∫ «ÂßÈ ¬∂

◊apple∂‚, ÎappleÁapple ÓÀÊ

¡Â∂ ’ß«Ó¿±«‡ß◊ ¬∂

ÒÀÚÒ È≈Ò

◊zÀ˜±¬∂ÙÈ ’ΔÂΔ Õ

«‹√ Á∂ ÏÁÒ∂ ¿∞√ 鱧 ‘∞‰ B@AF

‚≈«¬Óß‚ ‹∞ÏÒΔ √’≈Òapple«ÙÍ «ÓÒΔ ‘À, «¬‘

√’≈Òapple«ÙÍ «¬ß√‡Δ«⁄¿±‡ ¡≈Î «¬ß‹ÈΔ¡«appleß◊

¡À∫‚ ‡À’È≈ÒØ‹Δ ÚμÒØ∫ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

«¬‘ √’≈Òapple«ÙÍ Ó‘≈apple≈‰Δ ¡À«Ò‹≈ÏÀμÊ Á∂

√ÈÓ≈È «Úμ⁄ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À, «‹È∑≈∫ È∂ √≈«¬ß√,

‡À’È≈ÒΩ‹Δ, «¬ß‹ÈΔ¡«appleß◊ ¡Â∂ ◊«‰Â «Úμ⁄

Ó≈apple’∂ Ó≈apple∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È Õ ¡ß«ÓÃÂ≈ Á∂Ù Á∂ ¿∞È∑≈∫ F@

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘À «‹È∑≈∫ 鱧 «¬√

√’ΔÓ Â«‘ √’≈«Òapple«ÙÍ Íz≈Í ‘Ø¬Δ ‘À Õ

¤∂ÂΔ ÍÀappleª «√apple ‘ØÚ∂◊Δ ¡≈apple«Ê’Â≈ : ¿±apple«‹Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ È؇ÏßÁΔ Ó◊appleØ∫ ‘Ø apple‘Δ «Âμ÷Δ È∞’Â≈⁄ΔÈΔ È±ß È˜apple¡ßÁ≈˜ ’apple«Á¡≈∫

Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ Á∂ ◊ÚappleÈapple ¿±apple«‹Â ͇∂Ò È∂ «’‘≈ «’ ’∂∫ÁappleΔ ÏÀ∫’ 鱧 ¡≈͉∂

¯apple˜ «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬Δ ⁄ÓÛΔ ÓØ‡Δ ’appleÈΔ ÍÀ∫ÁΔ ‘À ͇∂Ò È∂ ˜Øapple Á∂ ’∂ «’‘≈ ‘À «’

¡≈apple«Ê’Â≈ √ß÷∂Í «‹‘Δ ÓßÁΔ Ó◊appleØ∫ Ó∞Û Â∂˜Δ È≈Ò ÍÀapple≈∫ «√apple ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ È؇ÏßÁΔ

ÂØ∫ Ó«‘˜ ÁØ Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ ¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ ÁΔ ’Ó≈È ¡≈͉∂ ‘μÊ≈∫ “⁄ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ ͇∂Ò

È∂ «’‘≈ «’ È؇ÏßÁΔ Ó◊appleØ∫ ¡≈¬Δ ȈÁΔ ÁΔ ÿ≈‡ 鱧 ’∂∫ÁappleΔ ÏÀ∫’ È∂ Â∂˜Δ È≈Ò Í±apple≈

’ΔÂ≈ ‘À Â∂ ¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ ‘≈Ò≈Â È±ß ¡≈Ó Ú≈∫◊ ’appleÈ “⁄ ’≈¯Δ ‘μÁ Â’ ’≈ÓÔ≈Ï

«apple‘≈ ‘À «¬Ê∂ √Δ¡ÀÈÏΔ√Δ-‡ΔÚΔ AH 鱧 «ÁμÂΔ «¬ß‡apple«Ú¿± «Úμ⁄ ¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ Ó∞÷Δ È∂

«’‘≈,“Ó∂apple≈ Óßȉ≈ ‘À «’ ’∂∫ÁappleΔ ÏÀ∫’ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ ’ßÓ ÁΩapple≈È Â∞‘≈鱧 ¡≈Í‰Δ ⁄ÓÛΔ

ÓØ‡Δ ’appleÈΔ ÍÀ∫ÁΔ ‘À Â∂ ÓÀ鱧 Ò◊Á≈ ‘À «’ ¡√Δ∫ ¡«‹‘≈ ’ΔÂ≈ ‘À ¡√Δ∫ ¡≈͉≈ ’ßÓ

’ΔÂ≈ ‘À Â∂ «Í¤Ò∂ ’∞fi Ó‘Δ«È¡≈∫ “⁄ √≈鱧 ¡«‘Ó ⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ ÁappleÍ∂Ù apple‘Δ¡≈∫ «¬√

ÁΩapple≈È ’∞fi ‹≈«¬˜ ¡≈ÒØ⁄È≈ ÚΔ ‘جΔ, «‹√ 鱧 ¡√Δ∫ «÷Û∂ ÓμÊ∂ √ÚΔ’≈Õapple ’appleÁ∂ ‘≈∫

Â∂ «¬√ È≈Ò ‘Δ √≈鱧 ¡≈Í‰Δ ’ÓΔ¡≈∫ 鱧 Á±apple ’appleÈ “⁄ ÓÁÁ «ÓÒΔ “ ͇∂Ò È∂ «’‘≈

«’ ‘apple ’Ø¬Δ «¬√ ◊μÒ È≈Ò √«‘Ó ‘À «’ È≈ «√apple¯ ¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ ÏÒ«’ ͱapple∂ ÏÀ∫«’ß◊

ÍzÏßË È∂ «Í¤Ò∂ ’∞fi Ó‘Δ«È¡≈∫ “⁄ “√±apple«Ó¡≈∫ Ú≈Ò∂ ÔÂÈ” ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ

‘«apple¡≈‰≈ Ï«‰¡≈ «¬’ ’appleØÛΔ ÈÀÙÈÒ

√‡≈¬ΔÒ ’Ïμ‚Δ Á≈ ⁄À∫ÍΔ¡È

√ØÈΔÍÂÕ ‘«apple¡≈‰≈ È∂ ¡μ‹ «¬Ê∂ «¬’ ’appleØÛ ÁΔ «¬È≈ÓΔ apple≈ÙΔ Ú≈Ò≈

ÈÀÙÈÒ √‡≈¬ΔÒ ’Ïμ‚Δ ‡±appleÈ≈ÓÀ∫‡ «‹μ «Ò¡≈ ÓØÂΔ Ò≈Ò È«‘apple±

√’±Ò ¡≈Î √ÍØapple‡√, apple≈¬Δ “⁄ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ Í«‘ÒΔ ÁΔÈ «Á¡≈Ò

¿∞Í≈«Ë¡≈¬∂ Ô≈Á◊≈appleΔ ¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ ÈÀÙÈÒ √‡≈¬ΔÒ ’Ïμ‚Δ

ÍzÂΔÔØ◊Â≈ Á∂ Î≈¬ΔÈÒ “⁄ ‘«apple¡≈‰≈ È∂ apple∂ÒÚ∂ 鱧 CG-BG È≈Ò ‘apple≈

’∂ «¬’ ’appleØÛ Á∂ «¬È≈Ó ¡Â∂ ‡apple≈ÎΔ “Â∂ ’Ϙ≈ ’ΔÂ≈ ¿∞Í-‹∂±

apple∂ÒÚ∂ ÁΔ ‡ΔÓ È±ß E@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ Á≈ «¬È≈Ó «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘«‘¡≈‰≈

ÁΔ «‹μ Á∂ ‘ΔappleØ ’ÍÂ≈È ¡È±Í «√ßÿ apple‘∂ ¿∞È∑≈∫ È∂ ‡ΔÓ Ò¬Δ AD

¡ß’ ‘≈«√Ò ’ΔÂ∂ ÂΔ‹∂ √Ê≈È Ò¬Δ ‘ج∂ ÓÀ⁄ «Ú⁄ ˙. ¡ÀμÈ. ‹Δ. √Δ.

È∂ ¬∂¡apple «¬ß‚Δ¡≈ 鱧 DG-CG ‘apple≈ ’∂ ÂΔ‹≈ √Ê≈È ‘≈«√Ò ’ΔÂ≈

¿∞√鱧 BE Òμ÷ apple∞ͬ∂ «¬È≈Ó Ú‹Ø∫ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ⁄ΩÊ∂ √Ê≈È “Â∂ apple‘Δ

¬∂¡apple «¬‚Δ¡≈ 鱧 AA apple∞ͬ∂ Á≈ ‘Ω∫√Ò≈ ÚË≈¿± «¬È≈Ó «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ


6 23/02/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ E ÈÚ∂∫ ‹μ‹≈∫ È∂ √‘∞ß ⁄∞μ’Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ E

ÈÚ∂∫ ‹μ‹≈∫ È∂ √‘∞ß ⁄∞μ’ Ò¬Δ ‘À Õ

«‹√ È≈Ò ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ‹∂. ¡À√.

÷∂‘apple √Ó∂ ‘∞‰ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂

‹μ‹≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚË ’∂ BH ‘Ø

◊¬Δ ‘À Õ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ‹∂. ¡À√.

÷∂‘apple È∂ ‹√«‡√ √ß‹À «’ÙÈ ’ΩÒ,

‹√«‡√ ÈÚΔÈ «√È‘≈, ‹√«‡√

¡ÀÓ. Ù≈∫ÂÈ≈◊ØÁapple, ‹√«‡√

ÁΔÍ’ ◊∞ÍÂ≈ Â∂ ‹√«‡√ ¡À√.

¡ÏÁ∞Ò È˜Δapple 鱧 √‘∞ß ⁄∞’≈¬Δ Õ

«¬√ ÂØ Í«‘Ò≈∫ ‹√«‡√ √ß‹À

«’ÙÈ ’ΩÒ ÓÁapple≈√ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Â∂

‹√«‡√ ÈÚΔÈ «√È‘≈

apple≈‹√Ê≈È ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ Ó∞μ÷ ‹μ‹

Ú‹Ø∫ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¡ ⁄∞μ’∂ ‘È, ‹ÁØ∫

«’ ‹√«‡√ ¡ÀÓ. Ù≈∫ÂÈ≈◊ØÁapple

’∂appleÒ≈ Â∂ ‹√«‡√ ÁΔÍ’ ◊∞ÍÂ≈

¤μÂΔ√◊Û∑ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ Ó∞μ÷

‹μ‹ √È Õ ‹√«‡√ ¡À√. ¡ÏÁ∞Ò

ȘΔapple ’appleÈ≈‡’ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ”⁄

‹μ‹ Ú‹Ø∫ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¡ apple‘∂ √È Õ

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ”⁄ Ó∞μ÷ ‹μ‹ √Ó∂Â

‹μ‹≈∫ ÁΔ ÚμË ÂØ∫ ÚμË «◊‰ÂΔ

CA ‘Ø √’ÁΔ ‘À Õ AIHB ”⁄

«¬’ Òμ÷ ’appleØÛ

ÂØ∫ ÚμË Ó∞μÒ Á∂

E@@ Á∂ È؇ ¤≈Í∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «Úμ ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ «’‘≈

«’ «¬’ Òμ÷ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË

Ó∞μÒ Á∂ E@@ Á∂ ÈÚ∂∫ È؇ ¤≈Í∂ ‹≈

⁄∞μ’∂ ‘È Õ «√«’¿∞«apple‡Δ «ÍÃß«‡ß◊

«Óß«‡ß◊ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ ¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈

« Ò Ó « ‡ ‚

(¡Àμ√.ÍΔ.¡Àμ√.√Δ.¡≈¬Δ.¡ÀμÒ) Á∂

Ó∞μ÷ ÍzÏßË «ÈappleÁ∂Ù’ Â∂ ¡≈apple«Ê’

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂ «ÚÌ≈◊ ”⁄ √ßÔ∞’Â

√’μÂapple ÍzÚΔÈ ◊apple◊ È∂

¡Àμ√.ÍΔ.¡Àμ√.√Δ.¡≈¬Δ.¡ÀμÒ Á∂

AAÚ∂∫ √Ê≈ÍÈ≈ «ÁÚ√ Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂

«¬’ √Ó≈◊Ó ”⁄ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ

«’ «ÍÃø«‡ß◊ ÍzÀμ√ ”⁄ E@@ Á∂ ’appleΔÏ B

’appleØÛ B@ Òμ÷ È؇ appleؘ≈È≈ ¤≈Í∂ ‹≈

apple‘∂ ‘È Õ «¬’ ¡≈apple.‡Δ.¡≈¬Δ. Á∂

‹Ú≈Ï ¡È∞√≈apple ÏΔÂ∂ √≈Ò H ÈÚßÏapple

鱧 ‹ÁØ∫ È؇ÏßÁΔ ‘Ø¬Δ √Δ, ¿∞√ √Ó∂∫

«apple‹appleÚ ÏÀ∫’ ’ØÒ B@@@ apple∞ͬ∂ Ú≈Ò∂

D.IE Òμ÷ ’appleØÛ È؇ √È Â∂ ¿∞√ √Ó∂∫

E@@ apple∞ͬ∂ Ú≈Ò≈ «¬’ ÚΔ È؇

«apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ’ØÒ È‘Δ∫ √Δ Õ ‘≈Ò≈∫«’

◊apple◊ È∂ E@@ Á∂ È؇≈∫ ÁΔ ¤Í≈¬Δ

Ù∞apple± ‘؉ Ú≈ÒΔ ÂappleΔ’ Áμ√‰ ÂØ∫ ÓÈ∑≈

’apple «ÁμÂ≈ Õ

√≈Ï’≈ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ ’ÏΔapple

Á≈ Á∂‘≈∫Â

’ØÒ’≈Â≈Õ Ì≈apple Á∂ √≈Ï’≈ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ ¡ÒÂÓÙ

’ÏΔapple Á≈ «¬μÊ∂

√ Ê ≈ È ’

‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄

Á∂‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈Õ

‘√ÍÂ≈Ò Á∂

√ Δ È Δ ¡ apple

¡«Ë’≈appleΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ FH

√≈Ò≈∫ Á∂ √È Â∂ ◊∞appleÁ∂ È≈Ò √ÏßËÂ

«ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ ÂØ∫ ÍΔÛ √ÈÕ ¿∞È∑≈∫

Ï≈¡Á Á∞Í«‘apple B.EB «Ó߇ ”Â∂

¡≈÷appleΔ √≈‘ Ò¬∂Õ √zΔ ’ÏΔapple BI

√ÂßÏapple B@AB ”⁄ Ì≈apple Á∂ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ ω∂ √ÈÕ

«ÁμÒΔ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ ¡ÀÀÒ.

¡ÀÒ. ÏΔ. ’appleÈ Ú≈Ò∂ ‹√«‡√ √ß‹À

«’ÙÈ ’ΩÒ È∂ ‹±È B@AC ”⁄

Íß‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂

Ó∞μ÷ ‹μ‹ Ú‹Ø∫ √‘∞ß ⁄∞μ’Δ √Δ Â∂

«¬√ÂØ∫ Ï≈¡Á B@AD ÂØ∫ ¿∞‘

ÓÁapple≈√ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ Ó∞μ÷ ‹μ‹

Ú‹Ø∫ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¡ apple‘∂ √È Õ

‹√«‡√ ÓØ‘È ¡ÀÓ Ù≈Â≈È≈◊ΩÁ≈apple

È∂ AIH@ ”⁄ Ú’≈Ò Í≈√ ’appleÈ

ÂØ∫ Ï≈¡Á ’¬Δ ⁄À∫Ïapple≈∫ È≈Ò «ÓÒ

’∂ Ú’≈Ò ’ΔÂΔ, ¿∞È∑≈∫ AIII

ÂØ∫ B@@B Âμ’ ’appleÈ≈‡’ Á∂

√apple’≈appleΔ Ú’ΔÒ Ú‹Ø∫ ÚΔ √∂Ú≈

«ÈÌ≈¬Δ Â∂ B@@D ”⁄ ¿∞È∑≈∫ ȱß

’appleÈ≈‡’ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ”⁄ ‹μ‹

«ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫

鱧 ¡◊√ B@AF ”⁄ ’∂appleÒ

‘≈¬Δ’Øapple‡ Á≈ ’≈apple‹’≈appleΔ Ó∞μ÷

‹μ‹ Â∂ BB-I-B@AF 鱧 Ó∞μ÷

‹μ‹ Ú‹Ø∫ √‘∞ß ⁄∞’≈¬Δ ◊¬Δ √Δ Õ

‹√«‡√ ÈÚΔÈ «√È‘≈ È∂ AIGI

”⁄ Ú’≈Ò Ù∞apple± ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

BC √≈Ò Âμ’ Í‡È≈ ‘≈¬Δ’Øapple‡

”⁄ «√ÚÒ, √ß«ÚË≈È’, Ò∂Ïapple,

√∂Ú≈Ú≈∫, ÚÍ≈apple’ ’ßÍÈΔ Ó≈ÓÒ∂

Â∂ ¡Íapple≈«Ë’ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂

Ó∞μ’ÁÓ∂ ÒÛ∂ Õ ÎappleÚappleΔ B@@D ”⁄

¿∞È∑≈∫ È±ß Í‡È≈ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á≈

‹μ‹ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Â∂

B@AD ”⁄ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÏÁÒΔ

¤μÂΔ√◊Û∑ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ”⁄ ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ √Δ Õ ‹√«‡√ ÁΔÍ’

◊∞ÍÂ≈ È∂ AIGH ÂØ∫ B@@D Âμ’

«‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù ‘≈¬Δ’Øapple‡ ”⁄

Ú’≈Ò ’ΔÂΔ Â∂ ¡’±Ïapple

B@@D ”⁄ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «‘Ó≈⁄Ò

ÍzÁ∂Ù ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á≈ ‹μ‹

ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫

B@@G ”⁄ B Ú≈apple «¬Ê∂

’≈apple‹’≈appleΔ Ó∞μ÷ ‹μ‹ Ú‹Ø∫ √∂Ú≈

«ÈÌ≈¬Δ, «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘

«ÂappleΔÍ∞apple≈ ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ Í«‘Ò∂

Ó∞μ÷ ‹μ‹ ω∂ Â∂ AF Ó¬Δ B@AF

鱧 ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¤μÂΔ√◊Û∑ ‘≈¬Δ’Øapple‡

Á∂ Ó∞μ÷ ‹μ‹ ÁΔ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ √≈ÍΔ

◊¬Δ √Δ Õ ‹√«‡√ ¡ÏÁ∞Ò È˜Δapple

È∂ AIHC ÂØ∫ Ú’≈Ò Ù∞apple± ’ΔÂΔ

√Δ Â∂ B@@C ”⁄ ¿∞È∑≈∫ ȱß

’appleÈ≈‡’≈ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ”⁄ ÚËΔ’

‹μ‹ Â∂ B@@D ”⁄ √Ê≈¬Δ ‹μ‹

Ú‹Ø∫ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ,

«‹ÊØ∫ ‘∞‰ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Âappleμ’Δ Á∂ ’∂

√∞ÍappleΔÓ’Øapple‡ Á≈ ‹μ‹ «ÈÔ∞’Â

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

Óß◊Ò ◊z«‘ ”Â∂ Ù«‘apple Ú√≈¬∂◊≈ √ßÔ∞’ ¡appleÏ ¡ÓΔapple≈Â

Á∞ϬΔÕ √ßÔ∞’ ¡appleÏ ¡ÓΔapple≈ (Ô±. ¬∂. ¬Δ.) È∂

Óß◊Ò ◊z«‘ ”Â∂ BAAG Âμ’ Í«‘Ò≈ Ù«‘apple

Ú√≈¿∞‰ ÁΔ ÔØ‹È≈ Í∂Ù ’ΔÂΔ ‘À Õ ¡◊Ò∂ ’∞fi

Á‘≈«’¡≈∫ ”⁄ ¿∞‘ ÒØ’≈∫ 鱧 «¬√ Ò≈Ò ◊z«‘ ÁΔ

√Àapple ÚΔ ’appleÚ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À Õ Ô± ¬∂ ¬Δ Á∂ ¿∞Í

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Â∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ¡Â∂ Á∞Ï¬Δ Á∂

Ù≈√’ Ù∂÷ Ó∞‘ßÓÁ «ÏÈ apple≈«ÙÁ ¡Ò Ó÷±Ó

¡Â∂ ¡≈ϱË≈ÏΔ Á∂ Ù«‘‹≈Á∂ Â∂ Ô± ¬∂ ¬Δ Á∂ ¿∞Í

√∞ÍappleΔÓ ’Ó≈∫‚apple Ù∂÷ Ó∞‘ßÓÁ «ÏÈ ‹≈ÔÁ ¡Ò

È≈‘Ô≈È È∂ A@@ √≈Ò Á∂ «¬√ apple≈Ù‡appleΔ

Íz≈‹À’‡ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ Õ Ô± ¬∂ ¬Δ √apple’≈apple

«¬√ Íz≈‹À’‡ ”⁄ Ó≈«‘apple ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

√ß◊·È≈∫ Â∂ «Ú«◊¡≈«È’ √ß√Ê≈Ú≈∫ Á≈

√«‘ÔØ◊ ÒÚ∂◊Δ Õ «¬√ ¡ÓΔapple ÷≈ÛΔ Á∂Ù È∂

apple≈Ù‡appleΔ ’∂‚apple «Â¡≈apple ’appleÈ ÁΔ ÔØ‹È≈ ω≈¬Δ

‘À ‹Ø ¡◊Ò∂ ’∞fi Á‘≈«’¡≈∫ ”⁄ ÒØ’≈∫ 鱧 Óß◊Ò

”Â∂ «Ò‹≈‰ ”⁄ «Ú«◊¡≈«È’ √ÎÒÂ≈ ‘≈√Ò

’apple √’Á∂ ‘È Õ

«√μ÷≈∫ 鱧 «Ïë‡Ù ÎΩ‹ ”⁄ ÌappleÂΔ ‘؉ Á≈ √μÁ≈

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ √≈Ï’≈ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ ‹Ω‘È √ÍÀÒapple È∂ ÏappleÂ≈ÈÚΔ «√μ÷ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ȱß

«Ïë‡Ù ÎΩ‹ «Úμ⁄ ÌappleÂΔ ‘؉ Á≈ √μÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ ◊z∂ÚÙÀÓ Á∂ √≈Ï’≈ Ó∂¡apple ÂÈÓÈ‹Δ «√ßÿ

„∂√Δ Á∂ √μÁ∂ ”Â∂ «¬μ’ «Èμ‹Δ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ ◊z∂Ú˜À∫‚ Á∂ ◊∞apple± ÿapple «Úμ⁄ Í‘∞ß⁄∂

«Ó: √ÍÀÒapple È∂ «’‘≈ «’ ÏappleÂ≈ÈÚΔ «√μ÷≈∫ 鱧 «Ïë‡Ù ÎΩ‹ «Úμ⁄ ÌappleÂΔ ‘؉ Ï≈apple∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈΔ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «¬√ ÓΩ’∂ «√μ÷≈∫ Á∂ «ÓÒ‡appleΔ «¬«Â‘≈√’ «Í¤Ø’Û ¡Â∂ Ï‘≈ÁappleΔ ÁΔ¡≈∫

Á≈√Â≈È≈∫ «Ï¡≈È ’ΔÂΔ¡≈∫ Õ «¬√ ÓΩ’∂ √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò Á∂ Ó∞μ÷ √∂Ú≈Á≈apple ◊∞appleÓ∂Ò

«√ßÿ ÓμÒ∑Δ, ’∞ÒÚß «√ßÿ, ’≈ÏÒ‹Δ «√ßÿ, ÏÒ‹Δ «√ßÿ ¡≈«Á ‘≈˜apple √È Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

ıÏappleª

Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple

«√È‘≈ È∂ Ó‘≈apple≈‰Δ ȱß

«ÈÔ∞’ÂΔ ÍμÂapple √Ω∫«Í¡≈

Òß‚ÈÕ Ì≈apple Á∂ BFÚ∂∫ ‘≈¬Δ

’«ÓÙÈapple Ú≈¬Δ ’∂ «√È‘≈ È∂

¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ «◊apple‹≈ «√È≈‘ √Ó∂Â

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Ù≈‘Δ Ó‘Òª «Ú⁄

Í‘∞ß⁄ ’∂ Ó‘≈apple≈‰Δ ¡À«Ò‹≈ÏÀμÊ È±ß

¡≈͉≈ «ÈÔ∞’ÂΔ ÍμÂapple √Ω∫«Í¡≈ ‘ÀÕ

«¬√ ÓΩ’∂ «√È‘≈ È∂ Ó‘≈apple≈‰Δ ȱß

Ì≈apple Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¡Â∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÚμÒØ∫ Ù∞Ì «¬¤≈Úª ÚΔ Í∂Ù

’ΔÂΔ¡ªÕ Ó‘≈apple≈‰Δ ¡À«Ò‹≈ÏÀμÊ È∂

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ¡Â∂ Ì≈apple Á∂ ◊±Û∂∑

«apple٫¡ª «Úμ⁄ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞‰

Ò¬Δ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ ÍzÙß√≈ ’ΔÂΔÕ

«¬√ ÓΩ’∂ «‚Í‡Δ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple

¡Â∂ Ì≈appleÂΔ Á±Â≈Ú≈√ Á∂ ’¬Δ

√ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ ÚΔ ‘≈˜apple √ÈÕ

“ÚßÁ∂ Ó≈ÂappleÓ” ÁΔ Â∞ÒÈ≈ “‹È

◊‰ ÓÈ” È≈Ò È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈

√’ÁΔ- √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ apple≈Ù‡appleΔ

◊Δ “ÚßÁ∂ Ó≈ÂappleÓ” 鱧 apple≈Ù‡apple ◊≈‰

“‹È ◊‰ ÓÈ” Á∂ Ïapple≈Ïapple Ó≈ÈÂ≈ Á∂‰

√ÏßËΔ «¬’ ¡ÍΔÒ È±ß «¬‘ ’«‘ßÁ∂ ‘ج∂

÷≈«apple‹ ’apple «ÁμÂ≈ «’ apple≈Ù‡appleΔ ◊Δ ÁΔ

“‹È ◊‰ ÓÈ” È≈Ò ’Ø¬Δ ÚΔ Â∞ÒÈ≈

È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ Õ ‹√«‡√ ÁΔÍ’

«ÓÙapple≈, ‹√«‡√ ¡≈apple.Ì≈ȱÓÂΔ Â∂

‹√«‡√ ¡Àμ√.¡ÀμÓ. Ó«Ò’≈apple‹∞È◊ØÛ≈

”Â∂ ¡≈Ë≈«apple ÏÀ∫⁄ È∂ ¡ÍΔÒ ÷≈«apple‹

’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ √ß«ÚË≈È Á∂ ¡È∞¤∂Á

EA.¬∂ ”⁄ «√apple¯ apple≈Ù‡apple Ë∞ÈΔ Â∂ apple≈Ù‡appleΔ

◊≈‰ Á≈ «˜’apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, «¬√

Ò¬Δ «‹μÊ∂ Âμ’ apple≈Ù‡appleΔ ◊Δ (ÚßÁ∂

Ó≈ÂappleÓ) ÁΔ ◊μÒ ‘À Â≈∫ ¡√Δ∫ «¬√ Ï≈apple∂

’Ø¬Δ ÈÚΔ∫ Ï«‘√ È‘Δ∫ ¤∂ÛÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ Õ

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √apple’≈appleΔ Á¯Âapple≈∫,

¡Á≈ÒÂ≈∫, apple≈‹ «ÚË≈È Óß‚Ò≈∫ ¡≈«Á

”⁄ apple≈Ù‡apple◊≈‰ ˜apple±appleΔ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

¡ÍΔÒ È±ß ÷≈«apple‹ ’apple «ÁμÂ≈, ‘≈Ò≈∫«’

√’±Ò≈∫ ”⁄ apple≈Ù‡appleΔ ◊≈‰ ˜apple±appleΔ ’appleÈ

Ï≈apple∂ ¡Á≈Ò È∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈ ÁΔ

√«‘ÓÂΔ Íz◊‡ ’ΔÂΔ ‘À Õ

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

«ÚÙ∂Ù

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ apple≈Ó◊Û∑Δ¡≈ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò «Úº÷∂ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple

Òß‚ÈÕ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ apple≈Ó◊Û∑Δ¡≈

√Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò ÚμÒØ∫ √≈Ò≈È≈ ’ÚΔ

ÁappleÏ≈apple ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈, «‹√

«Ú⁄ Òß‚È Á∂ È≈ÓÚapple ’ÚΔ¡ª È∂

«‘μ√≈ «Ò¡≈Õ ◊∞apple± ÿapple Á∂ √∂Ú’

√∞«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ’ÚΔ¡ª ¡Â∂

¡≈¬Δ¡ª √ß◊ª 鱧 ‹Δ ¡≈«¬¡ª

¡≈÷«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬‘ ’ÚΔ

ÁappleÏ≈apple √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ

Á∂ CE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù Í∞appleÏ È±ß

√Óapple«Í ‘ÀÕ √‡∂‹ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ

«ÈÌ≈¿∞∫«Á¡ª ‚≈Ê √≈ÊΔ

Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ È∂ «’‘≈ «’ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ ÷∞Á «¬μ’ Ó‘≈È

’ÚΔ √È ¡Â∂ ¿∞È∑ª È∂ ‘Ó∂Ùª

’ÚΔ¡ª 鱧 √«Â’≈apple «ÁμÂ≈Õ «¬√

ÓΩ’∂ Òß‚È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ «¬Ò≈’∂

ÂØ∫ Í‘∞ß⁄∂ ’ÚΔ¡ª È∂ ◊∞apple Ó«‘Ó≈

¡Â∂ «√μ÷ ËappleÓ ÁΔ¡ª Í∞apple≈‰

¡Â∂ ÓΩ‹±Á≈ ‘≈Ò≈Â È±ß ’≈«Ú

Ó«‘ϱÏ≈ Ó∞ÎÂΔ ÚμÒØ∫ √ΔÈΔ¡apple ÍΔ.‚Δ.ÍΔ

È∂Â≈ Ó∞Û ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ”⁄ Ù≈«ÓÒ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √apple’≈apple È∂ «’‘≈ «’

«˜ßÁ◊Δ Ï⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’ØappleØÈappleΔ

√‡À∫‡√ («ÁÒ ÁΔ¡≈∫ ÏßÁ È≈ÛΔ¡≈∫

÷ØÒ∑‰ Ò¬Δ ÚappleÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √‡À∫‡√)

ÁΔ Ï‰≈¿∞‡Δ ÿ≈‡ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Á≈

ÔÂÈ ’apple apple‘Δ¡≈∫ ’∞fi ’ßÍÈΔ¡≈∫ ”Â∂

«Âμ÷Δ È˜apple appleμ÷ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ «¬√

Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÈÀ«Â’‘Δ‰ ’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫

«Ú⁄ Òμ◊∂ ÒØ’≈∫ «÷Ò≈¯ √ıÂ

’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ √apple’≈apple

ÚÒØ∫ ¡≈Ó √‡À∫‡√ ÁΔ ’ΔÓ HE

¯Δ√ÁΔ ÿ‡≈ ’∂ GBF@ apple∞ͬ∂ ’appleÈ

¡Â∂ ÁÚ≈¬Δ Ô∞’ √‡À∫‡√ ÁΔ ’ΔÓÂ

BIF@@ ’appleÈ «Íμ¤Ø∫ ‘√ÍÂ≈Ò≈∫ «Ú⁄

√‡À∫‡√ ÁΔ ÿ≈‡ ÁΔ¡≈∫ «appleÍØapple‡≈∫ «ÓÒ

apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ ÎappleÓ≈ Ï≈apple∂ √’μÂapple ‹À

ÍzΔ¬∂ Íz’≈Ù È∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 Áμ«√¡≈

«’ ÈÀÙÈÒ ÎappleÓ≈√±‡Δ’Ò Íapple≈¬Δ«√ß◊

¡Ê≈apple‡Δ, ‚appleμ◊ ’߇appleØÒapple ‹ÈappleÒ

«¬ß‚Δ¡≈ ¡Â∂ «√‘ ÓßÂapple≈Ò∂ ȱß

√‡À∫‡√ ÁΔ ’ΔÓ ’߇appleØÒ ‘∂· appleμ÷‰

◊πappleÁπ¡≈apple≈ apple≈Ó◊Û∑Δ¡≈ √Ì≈ √≈¿»Ê≈Ò «Ú÷∂ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple

ÓΩ’∂ apple⁄È≈Úª Í∂Ù ’appleÁ∂ ‘ج∂ ’ÚΔÕ

‹øÓ» ”⁄ apple≈‹Í≈Ò ÌÚÈ «Ú÷∂ √‘πø ¸æ’ √Ó≈appleØ‘ ÁΩapple≈È Â√ÚΔapple «÷⁄Ú≈¿π∫Á∂ ‘ج∂

‹øÓ»-’ÙÓΔapple Á∂ apple≈‹Í≈Ò ¡ÀÈ.¡ÀÈ. ÚØ‘apple≈, Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Ó«‘Ï»Ï≈ Óπ¯ÂΔ Â∂ ÈÚ∂∫

ÓøÂappleΔ √¬ΔÁ ¡ÒÎ≈ Ïπ÷≈appleΔÕ

¡Â∂ ’ØappleØÈappleΔ √‡À∫‡√ ÁΔ Ï≈˜≈apple «Ú⁄

ÚË∂apple∂ ¿∞ÍÒºÏËÂ≈ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰

Ò¬Δ «’‘≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

«‹‘ÛΔ¡≈∫ ’ßÍÈΔ¡≈∫ √‡À∫‡√ ÁΔ

È’ÒΔ ÿ≈‡ ÍÀÁ≈ ’appleÈ, √‡À∫‡√ ÁΔ

«‘ ’ΔÂΔ ’ΔÓ Ú◊Àapple≈ ÁΔ Í≈Ò‰≈

È≈ ’appleÈ Á∂ ÈÀ«Â’‘Δ‰ ’ßÓ «Ú⁄

Òμ◊Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ «÷Ò≈Î

√÷ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √apple’≈apple «¬‘ Ô’ΔÈΔ

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ √≈apple∂ ’ÁÓ ⁄∞μ’∂◊Δ «’

Á∂Ù «Ú⁄ «ÁÒ Á∂ ÓappleΔ˜≈∫ Ò¬Δ

’ØappleØÈappleΔ √‡À∫‡√ ÁΔ Ú≈˱ √ÍÒ≈¬Δ

’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ Õ

‘∞‰ È«Ù¡≈∫ Á∂ Ó≈Û∂ ÍzÌ≈Ú Ï≈apple∂ «ÚÙ≈ ÚΔ

ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ȱß

Í«‡¡≈Ò≈Õ È«√¡≈∫ ÂØ∫ ÈΩ‹Ú≈È

ÍΔÛ∑Δ È±ß Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ’≈Ò‹ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 Í≈· ÍÛ∑≈¿∞‰≈

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ «ÚÙ≈

◊appleÀ˜±¬∂‡ «‚◊appleΔ ÁΩapple≈È Á±‹∂

√ÓÀ√‡apple ÂØ∫ Ú≈˱ «ÚÙ∂ Ú‹Ø∫

ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√ «ÚÙ∂ Á∂

ÈßÏapple Ì≈Ú∂∫ ’∞μÒ ÈßÏapple≈∫ ÁΔ ÎΔ√ÁΔ

”⁄ È‘Δ∫ ‹∞ÛÈ◊∂, Íapple Í≈√ ’appleÈ ÂØ∫

«ÏÈ≈∫ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Á∂ ‘μÊ ”⁄

«‚◊appleΔ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ «¬√

«ÚÙ∂ Á≈ Í≈·’zÓ A@@ ÈßÏapple Á≈

‘ØÚ∂◊≈, «‹√ ”⁄ G@ «Ò÷ÂΔ

ÍzΔ«÷¡≈ Á∂ ÈßÏapple Â∂ C@ ÈßÏapple≈∫ ÁΔ

¡√À√ÓÀ∫‡, «‹√ ”⁄ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

Á≈ ÈÙ≈ ¤∞‚≈˙ ’∂∫Áapple Á≈ ÁΩapple≈,

√ÀÓΔÈ≈apple Â∂ ’Ò≈√ ‡À√‡ ¡≈«Á

Ù≈«ÓÒ ‘ØÚ∂◊≈ Õ «¬‘ √≈apple≈ Í≈·’zÓ

Íß‹≈ÏΔ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Í«‡¡≈Ò≈

ÚμÒØ∫ ¡≈͉∂ ¡ËΔÈ ¡≈¿∞∫Á∂ ’≈Ò‹≈∫

鱧 Ì∂‹ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ Ï‘∞-

«◊‰ÂΔ ’≈Ò‹≈∫ Á∂ ÒÀ’⁄apple

Ò◊≈¿∞‰∂ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ∂ ‘È Õ «‹Ê∂

È«Ù¡≈∫ ÁΔ appleØ’Ê≈Ó √ÏßËΔ Íß‹≈ÏΔ

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Í«‡¡≈Ò∂ È∂ ¡≈͉∂

¡ËΔÈ ¡≈¿∞∫Á∂ ’≈Ò‹≈∫ «Ú⁄ «¬‘

«ÚÙ≈ «¬√∂ √ÓÀ√‡apple ÂØ∫ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈

‘À ¿∞Ê∂ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

¡ß«ÓÃÂ√apple ÍzÙ≈√È ¡◊Ò∂ √ÓÀ√‡apple ÂØ∫

«¬‘ «ÚÙ≈ Ò≈◊± ’appleÈ ÁΔ ◊μÒ ’«‘

«apple‘≈ ‘À Õ ◊∞apple± È≈È’ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂

¿∞⁄-¡«Ë’≈appleΔ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿∞‘

«¬‘ «ÚÙ≈ ¡◊Ò∂ √ÓÀ√‡apple ÂØ∫ Ù∞apple±

’appleÈ◊∂ Õ Á±‹∂ Í≈√∂ Í≥‹≈ÏΔ

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ‚ΔÈ ’≈√‡Δ«⁄¿±‡

’≈Ò‹≈∫ «’appleÈÁΔÍ ’Ωapple È∂ «’‘≈ «’

¿∞È∑≈∫ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ’≈√‡Δ«⁄¿±‡

’≈Ò‹≈∫ √Ó∂ ¡ËΔÈ ¡≈¿∞∫Á∂ √≈apple∂

’≈Ò‹≈∫ «Ú⁄ «¬‘ «ÚÙ≈ «¬√∂

√ÓÀ√‡apple ÂØ∫ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ ¿∞⁄∂appleΔ

«√μ«÷¡≈ Á∂ «‚Í‡Δ ‚≈«¬appleÀ’‡apple

¡«ÈÒ ’∞Ó≈apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√∂

√ÓÀ√‡apple ÂØ∫ Ò≈◊± ‘؉ Ú≈Ò≈ «¬‘

«ÚÙ≈ Íß‹≈ÏΔ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ È∂ Ò≈◊±

’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ ‘ØappleÈ≈∫ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ ÂØ∫

‹ÒÁΔ ‘Δ «¬√ 鱧 Ò≈◊± ’appleÈ √ÏßËΔ

«appleÍØapple‡ Óß◊Δ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

apple⁄È≈Ú≈ apple≈‘Δ∫ Ï≈÷±ÏΔ Í∂Ù

’ΔÂ≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ⁄ÓÈ Ò≈Ò

⁄ÓÈ, ¡˜ΔÓ Ù∂÷apple, ’∞ÒÚß ’Ωapple

«„ÒØ∫, ÓÈÍzΔ «√ßÿ ÏμËÈΔ ’Òª,

ÓÈ‹ΔÂ ’Ωapple Íμ‚≈, ¡Óapple ‹ÔØÂΔ,

apple±ÍÁ«ÚßÁapple ’Ωapple, √Ø‘‰ apple≈‘Δ,

ÈΔÒÓ ‹Ø◊È, Ó«‘ßÁapple ’Ωapple «Óμ„≈

¡≈«Á È∂ ’≈«Ú apple⁄È≈Úª Í∂Ù

’ΔÂΔ¡ª ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ È±ß

ÚμË ÂØ∫ ÚμË Íz⁄≈appleÈ ¡Â∂

Íz√≈apple‰ Ò¬Δ ÔÂÈ ’appleÈ ÁΔ

¡ÍΔÒ ’ΔÂΔÕ Ï∞Ò≈«apple¡ª È∂

«’‘≈ «’ «√μ÷ «Úapple√∂ ÁΔ √ßÌ≈Ò

Ò¬Δ √≈‚Δ ¡◊ÒΔ ÍΔÛ∑Δ È±ß

◊∞appleÓ∞μ÷Δ «ÒμÍΔ ÂØ∫ ‹≈‰±

’appleÚ≈¿∞‰≈ ¡Â∂ ¿∞√ È≈Ò ‹ØÛÈ≈

¡«Â ‹apple±appleΔ ‘ÀÕ «¬√ ÓΩ’∂ È«appleßÁapple

«√ßÿ «ÚappleÁΔ ÍzË≈È, ÍzÓ‹ΔÂ

«√ßÿ, Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ, «¬ßÁapple «√ßÿ

¿∞μÍÒ ¡≈«Á ‘≈˜apple √ÈÕ

23/02/2017

7

«√μ÷≈∫ Ï≈apple∂ ⁄∞‡’Ò∂: ÙzØÓ‰Δ

’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ȱß

Ó∞Û È˜apple√≈ÈΔ ÁΔ ¡ÍΔÒ

¡ß«ÓzÂ√appleÕ ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ Ó∞μ÷ √’μÂapple

‘apple⁄appleÈ «√ßÿ È∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ȱß

¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ‘À «’ «√μ÷≈∫ Ï≈apple∂

⁄∞‡’«Ò¡≈∫ ”Â∂ appleØ’ Ò≈¿∞‰ ÂØ∫

«¬È’≈apple ’appleÈ Á∂ ÎÀ√Ò∂ ”Â∂ Á∞Ï≈apple≈

Șapple√≈ÈΔ ’apple∂ «’¿∞∫«’ ¡«‹‘∂

⁄∞‡’Ò∂ «√μ÷≈∫ Á∂ ¡’√ 鱧 „≈‘

Òμ◊‰ Á≈ ’≈appleÈ Ï‰Á∂ ‘ÈÕ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ◊∞appleÁ∞¡≈«apple¡≈∫

«Úμ⁄ «ÏÈ≈∫ «’√∂ «ÚÂ’apple∂ ÂØ∫ ÒØ’≈∫

鱧 Òß◊apple ¤’≈¿∞‰ ¡Â∂ ’∞ÁappleÂΔ

¡≈ÎÂ≈∫ √Ó∂∫ Á∂Ù Ìapple «Úμ⁄ «ÏÈ≈∫

‹≈Â-Í≈ Â∂ appleß◊-Ì∂Á Á∂

ÓÈ∞μ÷Â≈ ÁΔ ÓÁÁ Ò¬Δ ÂÂÍapple

apple«‘‰ Ú≈ÒΔ «√μ÷ ’ΩÓ ÁΔ Í¤≈‰

鱧 ⁄∞‡’«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ Ó˜≈’ Á∂

Í≈Âapple ω≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «¬√

Ò¬Δ «¬È∑≈∫ ⁄∞‡’«Ò¡≈∫ ”Â∂ appleØ’

Òμ◊‰Δ ˜apple±appleΔ ‘ÀÕ

“‹∞◊ÈΔ ‘μÊ «’√∂ È≈ ¡≈¿∞‰Δ”

«ÎÒÓ È±ß Òμ◊Δ¡≈∫ Ïapple∂’≈∫

‹ÒßËappleÕ ‹∂Ò∑≈∫ «Úμ⁄ È«Ù¡≈∫ Á∂ ÚÍ≈apple Úapple◊∂ Ì÷Á∂ Ó∞μÁ∂ 鱧 ¿∞Ì≈appleÈ Ú≈ÒΔ

Íß‹≈ÏΔ «ÎÒÓ “‹∞◊ÈΔ ‘μÊ «’√∂ È≈ ¡≈¿∞‰Δ” 鱧 ‘≈Ò ÁΔ ÿÛΔ Ïapple∂’≈∫ Òμ◊

◊¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬‘ «ÎÒÓ AG ÎappleÚappleΔ È±ß «appleÒΔ˜ ‘؉ ‹≈ apple‘Δ √ΔÕ «¬√ «ÎÒÓ

«Úμ⁄ «√ßÊÀ«‡’ ‚appleμ◊ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ Ó∞Ò˜Ó

‹◊ÁΔÙ ÌØÒ≈ È∂ ÚΔ ÷ÒÈ≈«¬’ ÁΔ

̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ ‘ÀÕ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

«ÎÒÓ Á∂ «ÈappleÓ≈Â≈ Â∂ Ó∞μ÷ ̱«Ó’≈

«ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ◊≈«¬’ ÂØ∫ ¡Á≈’≈apple

ω∂ ’∂. ¡Àμ√. Óμ÷‰ 鱧 ¡ÀÈÎØapple√ÓÀ∫‡

‚≈«¬appleÀ’‡Øapple∂‡ È∂ ÂÒÏ ’ΔÂ≈

√ΔÕ ◊≈«¬’ ’∂.¡Àμ√. Óμ÷‰ ÁΔ ¬Δ‚Δ Á∂

Á¯Âapple «Úμ⁄ Í∂ÙΔ √Δ Íapple ¿∞‘ Í∂Ù È‘Δ∫

‘ج∂, √◊Ø∫ Á√Â≈Ú∂˜ Ó∞’ßÓÒ ’appleÈ Ò¬Δ

‘Øapple √Ó∂∫ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔÕ «ÎÒÓ Á∂

«ÈappleÓ≈Â≈ ‹◊√Δapple «√μ˱ È∂ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ

‘À «’ «ÎÒÓ AG ÎappleÚappleΔ È±ß «appleÒΔ˜ È‘Δ∫

‘ØÚ∂◊ΔÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √À∫√apple ÏØapple‚ È∂

«ÎÒÓ È±ß Í≈√ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈Õ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ ¬Δ‚Δ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄

Í«‘Ò≈∫ C@ ‹ÈÚappleΔ È±ß ’∂. ¡Àμ√. Óμ÷‰ Â∂ ‹◊√Δapple «√μ˱ 鱧 ÂÒÏ ’ΔÂ≈ √ΔÕ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Ù≈‘Δ Ó‘μÒ

”⁄ «È’ÒΔ ÈΩ’appleΔ, ÂÈ÷≈‘

‘ØÚ∂◊Δ C@ ‘˜≈apple ÍΩ∫‚

ÒÀ√‡appleÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ Ó‘≈∫apple≈‰Δ

Á∂ Ù≈‘Δ Ó‘μÒ Ï«’ßÿÓ ÍÀÒ∂√ È∂

Ó‘≈apple≈‰Δ ¡À«Ò˜≈Ï∂Ê Á≈ «Èμ‹Δ

‡«Úμ‡apple ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ÈΩ’appleΔ ’μ„Δ

‘À Õ «¬√ ÈΩ’appleΔ Ò¬Δ ⁄∞‰∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

«Ú¡’ÂΔ È±ß C@,@@@ Í≈‚ (’appleΔÏ

BE Òμ÷ apple∞ͬ∂) ÂÈ÷≈‘ Úμ‹Ø∫

«ÓÒ‰◊∂ Õ Ó‘≈apple≈‰Δ Á∂ ‡«Úμ‡apple “Â∂

BG.G Òμ÷ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Î≈ÒØ¡apple˜

‘È Õ «¬√ ÈΩ’appleΔ Á≈ «¬Ù«Â‘≈apple

Ó‘≈apple≈‰Δ ÁΔ ¡«Ë’≈apple ÚÀμÏ√≈¬Δ‡

“Â∂ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ ¡‘∞Á∂ ȱß

“«‚‹Δ‡Ò √ß⁄≈apple ¡«Ë’≈appleΔ“ Á≈ È≈∫

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ ÈΩ’appleΔ ‘≈√Ò

’appleÈ Ú≈Ò≈ «Ú¡’ÂΔ Ó‘≈apple≈‰Δ Á∂

‡«Úμ‡apple ¡’≈¿±≈‡ 鱧 Á∂÷∂◊≈ ¡Â∂

«¬√ apple≈‘Δ∫ ͱappleΔ Á∞ÈΔ¡≈ ȱß

Ó‘≈apple≈‰Δ Á∂ ’ßÓ≈∫ ¡Â∂ Ù≈‘Δ

Í«appleÚ≈apple ÁΔ ‹ÈÂ’ ̱«Ó’≈ Ï≈apple∂

‹≈‰±ß ’appleÚ≈¬∂◊≈ Õ «¬√ ÈΩ’appleΔ

Ò¬Δ ¡ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈Ò∂

«Ú¡’ÂΔ È±ß Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫

ÍÛÕ∑≈¬Δ ’appleÈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘Δ

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ Á≈ ¡È∞ÌÚ ‘؉≈

ÚΔ ˜apple±appleΔ ‘À Õ ÈΩ’appleΔ Ò¬Δ ÔØ◊Â≈

Á∂ È≈Ò-È≈Ò «Ú¡’ÂΔ Á≈

apple⁄È≈ÂÓ’ apple∞fi≈È Ú≈Ò≈ ‘؉≈ ÚΔ

˜apple±appleΔ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞√

鱧 Î؇Ø◊z≈ÎΔ ¡Â∂ ÚΔ‚Δ˙ ÁΔ ÚΔ

‹≈‰’≈appleΔ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ “⁄ «¬√ ÈΩ’appleΔ ÁΔ

’≈ÎΔ ⁄apple⁄≈ ‘Ø apple‘Δ ‘ÀÕ


8 23/02/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Ì≈apple Á∂ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple «√È‘≈ È∂ Ô±. ’∂. ȱß

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ÚΔ˜≈ Ó≈ÓÒ∂ √∞Òfi≈¿∞‰ Ò¬Δ «’‘≈

Òß‚ÈÕ Ì≈apple Á∂ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple

Òß‚È ÔÙÚappleËÈ ’∞Ó≈apple «√È‘≈ È∂

Ô±.’∂. «Ú⁄ Ì≈appleÂΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

ÁΔ ÿμ‡ apple‘Δ «◊‰ÂΔ ”Â∂ «⁄ßÂ≈ Á≈

Íz◊‡≈Ú≈ ’apple«Á¡≈∫ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈

√apple’≈apple 鱧 ÚΔ˜≈ Íz‰≈ÒΔ «ÈÔÓ≈∫ ȱß

‹ÒÁΔ √∞Ë≈appleÈ Ò¬Δ

«’‘≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

Ì≈appleÂΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ÏΔÂ∂

’¬Δ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫

Ô±.¡Àμ√.¬∂. ¡Â∂

¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ¡Â∂ ‘Øapple

Ô±appleÍΔ¡È Á∂Ù≈∫ ÚμÒ apple∞æ÷

’apple apple‘∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ Ô±.’∂. «Ú⁄ D@@@@

ÂØ∫ ÚμË «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

ÁΔ «◊‰ÂΔ ‘∞ßÁΔ √Δ, ‹Ø

B@A@ ÂØ∫ ÿμ‡ ’∂ AI@@@ Âμ’ apple«‘

◊¬Δ ‘À Õ ‹Á «’ «¬√ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂

¡ÓappleΔ’≈ «Ú⁄ B@A@ «Ú⁄ A Òμ÷ D

‘˜≈apple Ì≈appleÂΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ √È ¡Â∂

¡μ‹ A Òμ÷ FF ‘˜≈apple Ì≈appleÂΔ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ÍÛ∑≈¬Δ ’apple apple‘∂ ‘È Õ

«¬‘ «Ú⁄≈apple ’μÒ∑ Ù≈Ó «¬ß‚Δ¡≈

‘≈¿±√ «Ú⁄ ÓΔ‚Δ¡≈ 鱧 √ßÏØËÈ

’apple«Á¡≈∫ Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple

Ú≈¬Δ.’∂. «√È‘≈ È∂ √ßÏØËÈ

‘appleÒΔÈ ’Ωapple ÏÀ‚˜≈

B@AG ¡ÀÚ≈apple‚ ÁΔ

÷∂‚ Ùz∂‰Δ ”⁄ È≈Ó˜Á

Òß‚È/ÒÀ√‡appleÕ Ô±.’∂. Á∂ ÏappleÀ‚ÎØapple‚

ÁΔ apple«‘‰ Ú≈ÒΔ AH √≈Ò≈ ‘appleÒΔÈ

’Ωapple È±ß Ô±.’∂. Á∂ √ÍØapple‡√ ¡ÀÚ≈apple‚

“ÏÀ‚˜≈-B@AG” Ò¬Δ

È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÷∂‚≈∫ ”⁄

ÓμÒ≈∫ Ó≈appleÈ Ú≈Ò∂

«÷‚≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ÏÀ‚˜≈

¡ÀÚ≈apple‚ È≈Ò √ÈÓ≈ÈÂ

’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ Ô±.’∂.

ÁΔ¡≈∫ Úμ÷-Úμ÷ √ß√Ê≈Ú≈∫

ÚμÒØ∫ ’¬Δ ¡ÀÚ≈apple‚

«‹μ‰ Ú≈ÒΔ ‘appleÒΔÈ ’Ωapple

Á≈ «¬√ ¡ÀÚ≈apple‚ Ò¬Δ

È≈Ó˜Á ‘؉≈ Ó≈‰ Ú≈ÒΔ

◊μÒ ‘À Õ «¬√ ¡ÀÚ≈apple‚ 鱧 ‘≈√Ò

’appleÈ Ò¬Δ ‘appleÒΔÈ È±ß ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ú؇≈∫ ÁΔ ˜apple±apple ‘À ‹Ø ÏΔ ¬Δ ‚Δ ¡À√

Ó¬Δ-‹±È ”⁄ «È◊Ó ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈ √’ÁΔ ‘À ÈÚΔ∫ √apple’≈apple

‹ÒßËappleÕ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ Á∂ ÈÂΔ‹∂

¡‹∂ AA Ó≈apple⁄ 鱧 ‘Δ ¡≈¿∞‰∂ ‘È Íapple

¡◊√Â-√ÂßÏapple «Ú⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ E

È◊apple «È◊Ó≈∫ ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ÁΔ ⁄apple⁄≈

«√¡≈√Δ ‘Ò«’¡≈∫ «Ú⁄ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Â∂ «¬‘ √Ó«fi¡≈

‹≈‰ Òμ◊≈ ‘À «’ Ó≈apple⁄ «Ú⁄ Íß‹≈Ï

ÁΔ Ï‰È Ú≈ÒΔ ÈÚΔ∫ √apple’≈apple apple≈‹

«Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ «È◊Ó≈∫ «Ú⁄ ⁄؉≈∫ Ó¬Δ-

‹±È «Ú⁄ ’appleÚ≈ √’ÁΔ ‘À «‹È∑≈∫ Á≈

’≈apple‹’≈Ò ¡◊√Â-√ÂßÏapple «Ú⁄

ıÂÓ ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘À Õ ’Ø¬Δ ÚΔ ÈÚΔ∫

√apple’≈apple ωÁ∂ ‘Δ «¬‘ ˜apple±apple ⁄≈‘∂◊Δ

«’ Ù«‘appleΔ ÷∂Âapple «Ú⁄ ¡≈͉≈ ¡≈Ë≈apple

Әϱ ’appleÈ Ò¬Δ È◊apple «È◊Ó≈∫ «Ú⁄

ÚΔ ¿∞‘ ’≈Ϙ ‘؉ ”Â∂ Ó≈apple⁄ «Ú⁄

Ï‰È Ú≈ÒΔ ÈÚΔ∫ √apple’≈apple ¡≈͉∂ ‘μ’

«Ú⁄ Ï«‘ apple‘Δ ‘Ú≈ 鱧 Ì∞È≈¿∞‰ Ò¬Δ

’apple«Á¡≈∫ ’‘∂ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ «Ú⁄ B@A@ «Ú⁄

AI@@@ «Ú«Á¡≈appleÊΔ √È, «‹Ê∂

¡μ‹ Ì≈appleÂΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ D@@@@ ÂØ∫ ÚμË ‘À Õ √zΔ

«√È‘≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬Ê∂ ’∞fi ˆÒÂ

‘Ø «apple‘≈ ‘À, «’¿∞∫«’

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Ì≈appleÂΔ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ

‘Ó∂Ù≈ Í«‘ÒΔ Í√ßÁ

«apple‘≈ ‘À Õ √≈鱧 «¬√ ◊μÒ

È±ß Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰≈

‘ØÚ∂◊≈ «’ Ô±.’∂ «’√

Âapple∑≈∫ Ì≈apple Á∂ ⁄ß◊∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ȱß

¡≈͉∂ ÚμÒ «÷⁄Á≈ ‘À,

«’¿∞∫«’ Ì≈appleÂΔ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ «‹Ê∂ ÚΔ ‹≈∫Á∂ ‘È

ÚËΔ¡≈ ÍzÁappleÙÈ ’appleÁ∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ ‹appleÓÈΔ «Ú⁄ A@ ‘˜≈apple,

Îapple≈∫√ «Ú⁄ E@@@ Ì≈appleÂΔ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ‘È Õ √zΔ «√È‘≈ È∂

«’‘≈ «’ Ô±.’∂. ÁΔ¡≈∫

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ ÚËΔ¡≈ ’ßÓ ’apple

apple‘Δ¡≈∫ ‘È, Ízß± √≈鱧 ÚΔ˜≈

Ó∞Ù«’Ò≈∫ 鱧 ‘μÒ ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘À Õ

«¬√ √ÏßËΔ ÁØÚ∂∫ Á∂Ù≈∫ ÁΔ¡≈∫

¬∂ ÚÀμÏ √≈¬Δ‡ ”Â∂ ¿∞ÍÒÏË ‘À Õ

«’μ’ Ï≈’«√ß◊ ”⁄ ÈÀÙÈÒ ⁄À∫ÍΔ¡È

¡Â∂ «Ïë‡Ù ⁄À∫ÍΔ¡È apple‘Δ ‘appleÒΔÈ

’Ωapple «ÚÙÚ

⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ ”⁄ ÁØ

Ú≈apple «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ’apple’∂

⁄≈∫ÁΔ Á∂ Â◊Ó∂ «‹μÂ

⁄∞μ’Δ ‘À Õ ’apple≈«‡¡≈∫

”⁄ “√À’ß‚ ‚ÀÈ ÏÒÀ’

ÏÀÒ‡” apple«‘ ⁄∞μ’Δ

‘appleÒΔÈ ÏΔÂ∂ Úapple∑∂

÷∂‚ Úapple◊ ”⁄

¬∂ÙΔ¡È ¡ÀÚ≈apple‚

«‹μ‰ Ú≈ÒΔ √Ì ÂØ∫

¤Ø‡Δ ¿∞Óapple ÁΔ ÒÛ’Δ Ï‰Δ √Δ Õ ‘∞‰

¿∞√ È∂ ¿∞Òß«Í’ √‡≈¬ΔÒ

Â≈¬Δ’Ú≈∫‚Ø Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‘À Õ

⁄؉≈∫ √≈„∂ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

’appleÚ≈ √’ÁΔ ‘À Õ AA Ó≈apple⁄ ȱß

«ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡≈∫ AAG √Δ‡≈∫ Á∂ ¡≈

apple‘∂ ÈÂΔ«‹¡≈∫ ”Â∂ ⁄≈‘∂ √≈appleΔ¡≈∫

Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Șapple≈∫ Òμ◊Δ¡≈∫

‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È «’ «’√ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√apple’≈apple ω∂◊Δ Íapple È≈Ò ‘Δ ’¬Δ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ Â≈∫ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ¡◊ÒΔ

⁄؉ «Â¡≈appleΔ ÚΔ ⁄∞μÍ ⁄∞ÍΔÂ∂ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È Õ «√¡≈√Δ Ó≈«‘apple≈∫ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ Ó≈apple⁄ «Ú⁄ Ï‰È Ú≈ÒΔ

’Ø¬Δ ÚΔ Í≈apple‡Δ ¡≈Í‰Δ «‹μ Á≈

˜apple±apple ¯≈«¬Á≈ ¿∞·≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∂◊Δ Â∂

A@ È◊apple «È◊Ó≈∫ ”⁄Ø∫ E È◊apple «È◊Ó

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ Á∂ Íß‹ √≈Ò≈∫ Á∂ ıÂÓ

‘؉ Á∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ √≈„∂ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂

Í«‘Ò≈∫ ⁄؉ ’appleÚ≈ √’ÁΔ ‘À Õ «¬‘

‹appleÏ≈ ¡’≈ÒΔ ÁÒ-Ì≈‹Í≈ È∂

√apple’≈apple≈∫ ◊μÒ ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ

¿∞È∑≈∫ ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫ ÁΔ¡≈∫ «¬«Â‘≈√’

√≈∫fi≈ Á≈ «˜’apple ’ΔÂ≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’

√≈‚∂ ¡≈¬Δ.‡Δ. Ó≈‘apple≈∫ 鱧 √ß√≈apple

‹≈‰Á≈ ‘À Õ «¬‘ Ó‘μÂÚͱappleÈ ‘À «’

√≈‚∂ ¡≈¬Δ.‡Δ. Ó≈‘apple «¬Ê∂ ¡≈ ’∂

’ßÓ ’apple √’‰ ¡Â∂ Ú≈Í√ ⁄Ò∂ ‹≈‰

Õ ¿∞È∑≈∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÊappleΔ√≈ Ó∂¡ ÁΔ

Ì≈apple Î∂appleΔ Ï≈apple∂ ÚΔ «˜’apple ’ΔÂ≈

¡Â∂ ⁄ß◊∂ ¡≈apple«Ê’ Ò≈Ì≈∫ ÁΔ ◊μÒ

’‘Δ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ô±.’∂. È≈Ò

√≈‚∂ Ï‘∞ ⁄ß◊∂ ¡≈apple«Ê’ √ÓfiΩÂ∂

‘È Õ AD «ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple Á≈

’≈appleØÏ≈apple ‘À ¡Â∂ E «ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple

‘Øapple ‘À Õ ‹Δ B@ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄Ø∫ Ô±.’∂. √Ì

ÂØ∫ Úμ‚≈ «¬ÈÚÀ√‡apple ‘À Õ Ì≈apple «Ú⁄

‹Á «’ H@@ Ì≈appleÂΔ ’ßÍÈΔ¡≈∫ «¬Ê∂

⁄μÒ apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ

«’‘≈ «’ Ô±.’∂.-Ì≈apple √μ«Ì¡≈⁄≈apple

√ÏßËΔ Ó‘≈apple≈‰Δ ÚμÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂

Ù∞apple±¡≈ÂΔ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ ¡≈ apple‘∂

÷˜≈È≈ ÓßÂappleΔ ¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ Ô±.’∂.

Á∂ ÷˜≈È≈ ÓßÂappleΔ «ÎÒÍ ‘ÀÓß‚ È≈Ò

‘؉ Ú≈ÒΔ «ÚÙ∂Ù Ó∞Ò≈’≈ ÁΩapple≈È

ÚΔ˜≈ Íz‰≈ÒΔ ¡Â∂ ÍzØÎÀÙÈÒ Ó≈‘apple≈∫

Á∂ «ÏÈ≈∫ appleØ’-‡Ø’ ¡≈¿∞‰-‹≈‰ Á∂

Ó∞Á∂ ¿∞·≈¿∞‰◊∂Õ

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ )

√≈¿±Ê≈Ò ⁄ √«Ê ◊∞apple±Á∞¡≈apple≈ ÓΔappleΔ

ÍΔappleΔ «Ú÷∂ ÙzΔ ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹

‹Δ Á∂ FD@ Ú∂ Íz’≈٠ͱappleÏ È±ß

√Óapple«Í Ë≈apple«Ó’ √Ó≈◊Ó Á≈

¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ◊∞apple±Á∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÓΔappleΔ ÍΔappleΔ √≈¿±Ê≈Ò

ÚμÒØ Òß‚È ⁄ Ú√ÁΔ¡≈∫ √ß◊Â≈∫ Á∂

√«‘ÔØ◊ È≈Ò ¡≈ÔØ«‹Â ¿∞’Â

Ë≈apple«Ó’ √Ó≈◊Ó ⁄ Í‘∞ß⁄Δ¡≈

√ß◊Â≈∫ 鱧 Úμ÷ Úμ÷ ’ΔappleÂÈΔ

‹«Ê¡≈∫ ÚÒØ∫ ’ΔappleÂÈ apple≈‘Δ «√μ÷

B@AB «Ú⁄ ’ΔÂ≈ √ΔÕ ‹ÁØ∫ Íß‹≈Ï

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ √apple’≈apple

ω≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á È◊apple «È◊Ó

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ıÂÓ ‘؉ ‹≈ apple‘∂ √Ó∂∫ ÂØ∫

√≈„∂ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ⁄؉≈∫

’appleÚ≈ «ÁμÂΔ¡≈∫ √È Õ ⁄≈‘∂ √μÂ≈ ”Â∂

’≈Ϙ √apple’≈apple Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ⁄؉≈∫

’appleÚ≈ √’ÁΔ ‘À Íapple ¿∞√ 鱧 ÈÚ∂∫

’Ω∫√Òapple≈∫ 鱧 √‘∞ß ’≈Ϙ «È◊Ó≈∫ Á≈

ͱapple≈ √Ó≈∫ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ ⁄∞’≈¿∞‰Δ

ͬ∂◊Δ Õ ‘∞‰ Âμ’ Â≈∫ È◊apple «È◊Ó≈∫

⁄؉≈∫ «Ú⁄ Â≈∫ Ó∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ Ù«‘appleΔ

÷∂Âapple «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ ÁÒ, Ì≈‹Í≈ ¡Â∂

’≈∫◊apple√, Ï√Í≈, ¡≈˜≈Á ’Ω∫√Òapple ‘Δ

⁄؉ ÒÛÁ∂ apple‘∂ ‘È Íapple «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉≈∫ ÁΔ Âapple∑≈∫ «È◊Ó ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ÚΔ

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÚΔ Á±√appleΔ¡≈∫

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á≈ «‘√≈Ï-«’Â≈Ï

ÏΔ.¡À√.¡ÀÎ. ‹Ú≈È È≈Ò ÍÂÈΔ ÁΔ

Ó∞Ò≈’≈ ¡Á≈Ò ’ØÒ Íz◊‡≈¬Δ √ßÂ∞Ù‡Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÏΔ.¡À√.¡ÀÎ ‹Ú≈È Â∂‹ Ï‘≈Áapple Ô≈ÁÚ «‹√È∂

√apple‘μÁ ”Â∂ ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ ÷≈‰∂ ÁΔ ◊∞‰ÚμÂ≈ ȱß

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ Ú≈«¬appleÒ ’apple’∂ ‘ß◊≈Ó≈ Ó⁄≈ «ÁμÂ≈ √Δ,

¿∞√ÁΔ ÍÂÈΔ È∂ ¿∞√ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’apple Ò¬Δ ‘À Õ Ô≈ÁÚ ÁΔ

ÍÂÈΔ ÙappleÓΔÒ≈ Á∂ÚΔ È∂ Ó∞Ò≈’≈ ¿∞Íappleß «ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡ ȱß

¡≈͉∂ Ú’ΔÒ ˜appleΔ¬∂ Áμ«√¡≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÍÂΔ Á≈

‘≈Ò⁄≈Ò ‹≈‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á √ßÂ∞Ù‡ ‘À Õ ‹√«‡√ ‹Δ. ¡À√.

«√√Â≈ÈΔ Â∂ ‹√«‡√ «ÚÈØÁ ◊Ø«¬Ò ÁΔ ÏÀ∫⁄ 鱧 ÍÂΔ-ÍÂÈΔ

ÁΔ ‘Ø¬Δ Ó∞Ò≈’≈ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ‘À, ÏÀ∫⁄ È∂ √apple’≈apple ȱß

«ÈappleÁ∂Ù «ÁμÂ≈ √Δ «’ ÍÂΔ-ÍÂÈΔ È±ß ¿∞√ ’À∫Í ”⁄ Ó∞Ò≈’≈Â

’appleÈ Â∂ B «ÁÈ «¬μ’·∂ apple«‘‰ ÁΔ «¬˜≈‹Â «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂Õ «‹Ê∂

«¬√ √Ó∂∫ ‹Ú≈È Â≈«¬È≈ ‘À Õ ÙappleÓΔÒ≈ Á∂ÚΔ È∂ ÍÂΔ È±ß

«ÓÒ’∂ ¡≈¿∞‰ ¿∞Íappleß ¡Á≈ÒÂ È±ß ¡≈͉∂ Ú’ΔÒ apple≈‘Δ∫

Áμ«√¡≈ ‘À «’ ‘∞‰ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÚμÒØ∫ Á≈«¬apple ¿∞√ ͇ΔÙÈ ”Â∂

’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÁÏ≈¡ È‘Δ∫ Í≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ «‹√

”⁄ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ÍÂΔ È±ß Òμ̉ Ò¬Δ ¡Á≈ÒÂ È±ß ◊∞‘≈apple

Ò◊≈¬Δ √Δ Õ

√ß◊Â≈∫ 鱧 ◊∞appleÏ≈‰Δ Â∂ Ï≈‰∂ È≈Ò

‹∞ÛÈ Ò¬Δ Íz∂«apple¡≈ ¡Â∂ ÍßÊ’

Ï∞Ò≈apple∂ Ì≈¬Δ Ì◊Ú≈È «√ßÿ ‹Ø‘Ò È∂

’Ê≈ ’apple«Á¡≈∫ √ß◊Â≈∫ 鱧 ÙzΔ ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ ÁΔ ‹ΔÚÈΔ

¡Â∂ ¿∞‘È≈∫ ÚÒØ∫ «Ò÷∂ √ÒØ’≈ «‹È∑≈∫

鱧 ÙzΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ «Úμ⁄

¡ß«’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Ï≈apple∂ √ß◊Â≈∫

鱧 ‹≈‰± ’appleÚ≈«¬¡≈Õ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈ ÙzΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ «Úμ⁄

¡ß«’ ◊∞appleÏ≈‰Δ Á∂ Íz’≈Ù≈ Á∂ ÌØ◊

Í≈¬∂ ◊¬∂ ¡Â∂ √appleÏμ Á∂ ÌÒ∂ «‘μÂ

ıapple≈Ï ’apple √’ÁΔ ‘À Õ “¡≈Í” ÚμÒØ∫

È◊apple «È◊Ó ⁄؉≈∫ ÒÛÈ ÁΔ Í±appleΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À Õ Ù«‘appleΔ ÷∂Âapple «Ú⁄ ¡≈Í

Á∂ «ÚË≈«¬’ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ÚΔ

¡≈͉∂ √ÓappleÊ’≈∫ 鱧 ‘Δ «È◊Ó ⁄؉

˜apple±apple ÒÛÚ≈¿∞‰◊∂ Õ «¬√ ÁΔ «Â¡≈appleΔ

‘∞‰ È‘Δ∫ √◊Ø∫ ¡≈Í Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ȱß

«‡’‡≈∫ Á∂‰ Ú∂Ò∂ ‘Δ ‘Ø ◊¬Δ Áμ√Δ

‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ’¬Δ¡≈∫ È∂ Â≈∫ ¡≈͉∂

√ÓappleÊ’≈∫ 鱧 ¡≈Í ÁΔ¡≈∫ «‡’‡≈∫ ÚΔ

Á∂‰ Á≈ ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉≈∫ ÁΔ Âapple∑≈∫ «¬√ Ú≈apple È◊apple «È◊Ó

⁄؉ Áß◊Ò ÚΔ ’≈¯Δ «ÁÒ⁄√Í

apple‘∂◊≈Õ ‹ÁØ∫ ’Ω∫√Òapple ÁΔ ⁄؉ «‹μ‰

Ò¬Δ «Â’؉∂, ⁄’Ω‰∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÚΔ

‘؉◊∂ Õ «¬√ Ú∂Ò∂ √≈appleΔ¡≈∫ «È◊Ó≈∫

«Ú⁄ Ì≈‹Í≈, ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ Ó∂¡apple

‘È Õ

Ô±. ’∂. Á∂ ’≈∫◊apple√Δ¡≈∫ ÚμÒØ∫

ÁÒ‹Δ «√ßÿ √‘ØÂ≈ Á≈ ‘ØÚ∂◊≈

◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò È≈Ò √ÈÓ≈È

Òß‚ÈÕ Ô±. ’∂. «Ú⁄ Ú√Á∂ ’≈∫◊apple√Δ Úapple’apple≈∫ Â∂

‘Ó≈«¬ÂΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ «¬ß‚Δ¡È ˙Úapple√Δ˜ ’≈∫◊apple√ Ô±. ’∂. Á∂

ÍzË≈È ÁÒ‹Δ «√ßÿ √‘ØÂ≈ Á≈ «ÚÙ∂Ù √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√ √ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ Ô±. ’∂. ⁄∂¡appleÓÀÈ

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ ’ß◊, «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂

ÍzË≈È ◊∞appleÏΔapple «√ßÿ ¡‡’Û,

ÓΔ ÍzË≈È ÏÒ«‹ßÁapple «√ßÿ

‹ÀÈÍ∞appleΔ¡≈, Ú∂Ò˜ ÍzË≈È

Ú≈«‘◊∞apple±Í≈Ò «√ßÿ ¡ΩÒ÷ ¡Â∂

Òß‚È ÍzË≈È ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ

⁄ΔÓÈ≈ È∂ «’‘≈ «’ ÏΔÂ∂ «ÂßÈ

Á‘≈«’¡≈∫ ÂØ∫ ÚμË √Ó≈∫ ’≈∫◊apple√

ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ √‘ØÂ≈ È∂

Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ‘apple

⁄؉≈∫ «Ú⁄ ’≈∫◊apple√ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄

Íz⁄≈apple Ó∞«‘ßÓ≈∫ ”⁄ «‘μ√≈ «Ò¡≈ ‘À

Õ «¬√ Ú≈apple ÚΔ ⁄؉ Íz⁄≈apple ÁΩapple≈È Ïμ√≈∫ ⁄Ò≈¿∞‰ ÁΔ

¡≈appleßÌÂ≈ ¿∞È∑≈∫ È∂ ’ΔÂΔ Õ Ô±. ’∂. ÁΔ ËappleÂΔ ”Â∂ ’≈∫◊apple√

ÁΔ ‘apple Íμ÷Ø∫ ‘Ø∫Á 鱧 ’≈«¬Ó appleμ«÷¡≈ Õ «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ¡«Â

’ÊÈΔ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ «’ √‘ØÂ≈ È∂ ¡≈Í‰Δ √≈appleΔ «˜ßÁ◊Δ

’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ ÁΔ ÂÈ, ÓÈ Â∂ ËÈ È≈Ò √∂Ú≈ ’ΔÂΔ ‘À

Õ ¡‡’Û È∂ «’‘≈ «’ AA Ó≈apple⁄ Á∂ ÈÂΔ«‹¡≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ô±. ’∂. Í‘∞ß⁄‰ ”Â∂ ÁÒ‹Δ «√ßÿ √‘ØÂ≈ Á≈ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò

È≈Ò √ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÓΔappleΔ ÍΔappleΔ √≈¿»±Ê≈ˇ «Ú÷∂ √ÃΔ ◊∞apple± appleÚΔÁ≈√ ‹Δ Á≈ FD@ Ú≈∫ ÍÃ’≈Ù «Á‘≈Û≈ Ë±Ó Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈

«√μ÷ «ÚÁÚ≈È Ì≈¬Δ Ì◊Ú≈È «√ßÿ ‹Ø‘Ò Á≈ Ô±.’∂.⁄ Ô≈Á◊≈appleΔ √ÈÓ≈È

¡appleÁ≈√≈ ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ Õ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÓΔappleΔ ÍΔappleΔ Á∂ ¡≈◊±

Ì≈¬Δ √π÷«ÚßÁapple «√ßÿ È∂ Ì≈¬Δ

Ì◊Ú≈È «√ßÿ ‹Ø‘Ò Á≈ Ô≈Á◊≈appleΔ

√ÈÓ≈È ’appleÈ ¿∞Íappleß √ß◊Â≈∫ 鱧 ÙzΔ

◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Ó‘≈apple≈‹ ÁΔ¡≈

«√μ«÷¡≈Ú≈∫ ¿∞μÍapple ⁄μÒ‰ Ò¬Δ

Íz∂«apple¡≈ ?¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ ÙzΔ ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ ÁΔ¡≈

«√μ«÷¡≈Ú≈∫ √≈鱧 ¡ßË -«ÚÙÚ≈Ù ÂØ∫

Á±apple apple«‘‰ , ¤±Â ¤≈ ÂØ∫ apple«‘Â

‹ΔÚÈ ÏÂΔ ’appleÈ ¡Â∂

«√μ÷

«ÚÁÚ≈È Ì≈¬Δ

Ì◊Ú≈È «√ßÿ

‹Ø‘Ò Á≈

√ÈÓ≈È ’appleÁ∂

‘ج∂ ◊∞apple±Á∞¡≈apple≈

ÓΔappleΔ ÍΔappleΔ

ÍzÏßË ’Ó∂‡Δ

√≈¿±Ê≈Ò Á∂

¡‘∞Á∂Á≈apple Õ

Î؇Ø: (apple≈‹ÚΔapple

√Óapple≈ )

«¬È√≈ÈΔ¡Â Á∂ apple≈‘ Â∂ ⁄Ò ’∂

√Ó≈‹ √∂Ú≈ Á∂ ’ßÓ≈∫ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ

apple«‘‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔÕ ◊∞apple±Á∞¡≈apple≈

ÓΔappleΔ ÍΔappleΔ Á∂ ÍzË≈È Ó«‘ßÁapple «√ßÿ

apple≈·Ωapple ,√Ø‘È «√ßÿ „∂√Δ ,«◊¡≈ÈΔ

’∞Ò«ÚßÁapple «√ßÿ appleØÙÈ,ÓÈÍzΔ «√ßÿ

,ÏΔÏΔ ’ßÚÒÍzΔ ’Ωapple,’∞Ò«ÚßÁapple ’Ωapple

Ï≈‹Ú≈,ÁΔÍ √ß˱ Â∂ ‘Øapple Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡≈∫ «√μ÷ √ß◊Â≈∫ È∂ ‘≈‹appleΔ ÌappleΔ

¿∞’ Ë≈apple«Ó’ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È

√ß◊Â≈∫ Á∂ ¤’‰ Ò¬Δ ◊∞apple± ’∂ Òß◊apple

¡‡∞μ‡ ÚappleÂ≈¬∂ ◊¬∂Õ


www.samajweekly.com

«Ú’≈√ √Úapple±Í ‘؉◊∂

’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ Ì≈apple Á∂

‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ Â∂ √ΔÈΔ¡apple

’±‡ÈΔÂ’ Ò∂÷’ «Ú’≈√ √Úapple±Í 鱧 ’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ Ì≈appleÂ

Á≈ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ AIHF

”⁄ Ì≈appleÂΔ «ÚÁ∂Ù √∂Ú≈ ”⁄ Ù≈«ÓÒ

‘؉ Ú≈Ò∂ √Úapple±Í Â∞apple’Δ,

¡ÓappleΔ’≈, «¬ÊØÍΔ¡≈, ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈,

Áμ÷‰Δ ¡ÎappleΔ’≈ ¡Â∂ ‹Í≈È ”⁄

Úμ÷-Úμ÷ ’±‡ÈΔÂ’ «ÓÙÈ ”Â∂ ‹≈

⁄∞μ’∂ ‘È Õ ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 ¡ÍzÀÒ B@AE ”⁄ «ÚÁ∂Ù

ÓßÂapple≈Ò∂ Á≈ ¡«Ë’≈apple Ï∞Ò≈apple≈

ω≈«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ √μÔÁ

¡’Ïapple±ÁΔÈ Á∂ Ï≈¡Á ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ √«Ê «¬√ Á∂

ÍÏ«Ò’ «‚ÍÒØÓ∂√Δ «‚ÚΔ˜È ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ √Ω∫ÍΔ √Δ Õ

«appleÍØapple‡≈∫ ¡È∞√≈apple ◊ØÍ≈Ò Ï≈◊Ò∂ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂

¡◊Ò∂ Ï∞Ò≈apple∂ ‘؉◊∂ Õ

THIND

BUILDERS

• Brick Work

• Loft Conversions

• Plumbing

• Electrical

• Driveway

• Kitchen

• Floor Roof in

• Bathrooms Tall

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ «’√∂ ÚΔ

Ù«‘apple ÂØ∫ Ô≈Á ’appleØ ¡√ƒ

‘≈˜apple ‘ØÚª◊∂ ¡Â∂ ‘apple

Âapple∑ª Á≈ ’øÓ Âπ‘≈‚Δ

Â√ºÒΔ ¡Èπ√≈apple ’appleª◊∂Õ

N.S. Thind

Mob: 07540 314 025

Ï≈Êapple»Ó, ÎÒØapple, apple»Î, «’⁄È, ÒØ·

’ÈÚappleÙÈ, ‚Ã≈¬ΔÚ∂, ÍÒø«Ï◊,

«¬ÒÀ’«‡z’Ò, Ï«apple’ Úapple’ ¡Â∂ ‘apple

ÍÃ’≈apple Á∂ ÿapple Á∂ ’øÓ ”⁄ Ó≈‘appleÕ

ıÏappleª

ÚÀÒ∫∂‡≈¬ΔÈ ‚∂¡ ÓΩ’∂ «√μ÷ª È∂ ÓÈ∞μ÷Â≈

鱧 «Í¡≈apple ’appleÈ Á≈ √∞È∂‘≈ «ÁμÂ≈

Òß‚ÈÕ «Í¡≈apple Óπ‘μϪ Á∂ ¡√Ò

ÓÂÒÏ È±ß √Ófi≈¿∞∫«Á¡ª «√μ÷

ÚÀμÒÎ∂¡apple ¡Ú∂¡appleÈÀμ√ (√Ú≈Â) ÁΔ

‡ΔÓ È∂ Òß‚È ÁΔ¡ª √Û’ª ”Â∂ ÒØ’ª

鱧 ÚÀÒ∂∫‡≈¬ΔÈ ‚∂¡ ÓΩ’∂ ÓÈ∞μ÷Â≈ ȱß

«Í¡≈apple ’appleÈ Á≈ √∞È∂‘≈ «ÁμÂ≈Õ

Ì∞μ÷∂ ÒØ’ª 鱧 Òß◊apple ¤’≈¿∞‰ ÁΔ

√∂Ú≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ «¬√ √Ú≈ √ß√Ê≈

È∂ «Ú«Á¡’ „ß◊ È≈Ò «√μ÷Δ Á≈

Íz⁄≈apple ’appleÈ Ú≈ÒΔ √ß√Ê≈ Ï∂«√’

«√μ÷Δ Á∂ ÓÀ∫Ïappleª È≈Ò «ÓÒ ’∂ Òß‚È

ÁΔ¡ª √Û’ª ”Â∂ ¡≈Ó ÒØ’ª È≈Ò

√ªfiª Í≈¿∞∫«Á¡ª «ÁÒ Ú≈Ò∂ Ò≈Ò

appleß◊ Á∂ ◊∞Ï≈apple∂ Ì∫∂‡ ’ΔÂ∂Õ ÒØÛÚßÁ

ÒØ’ª 鱧 Òß‚È ¤’≈¿∞‰ ÁΔ √∂Ú≈ ÚΔ

’ΔÂΔÕ Ï∂«√’ «√μ÷Δ Á∂ √∂Ú≈Á≈apple

ÏμÏÈ «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’, ““«√μ÷

ËappleÓ «Ú⁄ «Í¡≈apple ¡‡∞‡ «‘μ√≈ ‘ÀÕ

ÚÀÒ∂∫‡≈¬ΔÈ ‚∂¡ ÓΩ’∂ ÒØ’ª ˘ «√æ÷ Ëapple apple≈‘ƒ ÍÃ∂Ó Á≈ √øÁ∂Ù Úø‚Á∂ ‘ج∂ √Ú≈Â

Á∂ ÓÀ∫ÏappleÕ

«√μ÷ ËappleÓ «√÷≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ «Í¡≈apple

È≈Ò ‘Δ «‹ßÁ◊Δ «Ú⁄ appleμÏ È±ß

«Ó«Ò¡≈ ‹≈ √Á’≈ ‘À ¡Â∂ «¬√∂

’apple’∂ ‘apple ÓÈ∞μ÷ ÍzÂΔ ¡√Δ∫ «Í¡≈apple

I@ √≈Ò Ï≈¡Á ‘Ø¬Δ ¿∞√ «Í√ÂΩÒ ÁΔ Í«‘⁄≈‰

«‹√ È≈Ò Ì◊ «√ßÿ È∂ √≈∫‚apple√ 鱧 Ó≈«apple¡≈ √Δ

«¬ßÁΩappleÕ I@ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ AG Á√ßÏapple, AIBH

鱧 Ì◊ «√ßÿ ¡Â∂ apple≈‹◊∞apple± È∂ ¡ß◊apple∂˜

¡Î√apple ‹≈È √≈∫‚apple√ ÁΔ ◊ØÒΔ Ó≈apple ’∂

‘μ«Â¡≈ ’apple «ÁμÂΔ √Δ Õ √≈¬ΔÓÈ ’«ÓÙÈ Á≈

«ÚappleØË ’appleÁ∂ ‘ج∂ Ò≈·Δ⁄≈apple‹

”⁄ ˜ıÓΔ ‘ج∂ Ò≈Ò≈ Ò≈‹ÍÂ

apple≈¬∂ È∂ ÁÓ ÂØÛ «ÁμÂ≈ √Δ Õ

Ò≈Ò≈ ‹Δ ÁΔ ÓΩ Á≈ ÏÁÒ≈

ÒÀ‰ Ò¬Δ Ì◊ «√ßÿ Â∂

apple≈‹◊∞apple± È∂ √≈∫‚apple√ 鱧 ◊ØÒΔ

Ó≈apple «ÁμÂΔ √Δ, «‹√ «Í√ÂΩÒ

È≈Ò √≈∫‚apple√ ”Â∂ ◊ØÒΔ ⁄Ò≈¬Δ

◊¬Δ √ΔÕ ¿∞‘ «¬ßÁΩapple Á∂ «¬’

√Δ.¡Àμ√.‚Ï«Ò¿±.‡Δ. «Ó¿±˜Δ¡Ó ”⁄ appleμ÷Δ √Δ

Íapple «¬√ ◊μÒ Á≈ «’√∂ 鱧 ÚΔ ÍÂ≈ È‘Δ∫ √Δ Õ

‘∞‰ «¬√ «Í√ÂΩÒ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ’apple Ò¬Δ ◊¬Δ

‘À ¡Â∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ ÒØ’ «¬√ 鱧 Á∂÷‰

“Íß‹≈ÏΔ √∞√≈«¬‡Δ ¡≈¯

Á «Ïë‡Ù ¡≈¬ΔÒ˜”

ÚμÒØ∫ ⁄À«apple‡Δ √Ó≈◊Ó

‹∂È ’Ò≈apple’ ˘ ⁄Àμ’ Ì∂‡ ’appleÁ∂ ‘ج∂ Í≥‹≈ÏΔ √π√≈«¬‡Δ Á∂ ÈπÓ≈«¬øÁ∂Õ

Òß‚ÈÕ “Íß‹≈ÏΔ √∞√≈«¬‡Δ ¡≈Î ”Á «Ïë‡Ù

¡≈¬ΔÒ˜” ÁΔ Ó≈«√’ «¬’μÂappleÂ≈ ÒÀ◊±È≈

appleÀ√‡ØappleÀ∫‡ ¬Δ«Òß◊ «Ú÷∂ ‘جΔ, «‹√ «Úμ⁄

‘À‚Ú∂¡ √≈¿±Ê Ï«’ßÿÓ Ù≈«¬apple ⁄À«apple‡Δ Á∂

‡appleμ√‡Δ ÏØapple‚ ÁΔ ⁄∂¡appleÓÀÈ ‹∂È ’Ò≈’apple

«ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ Í‘∞ß⁄Δ Õ «¬√ √ß√Ê≈ ÚμÒØ∫

«ÁÓ≈◊Δ √μ‡≈∫ Á∂ ÍΔÛ∑Â≈∫ ÁΔ ÓÁÁ ’ΔÂΔ

‹≈∫ÁΔ ‘À Õ Íß‹≈ÏΔ √∞√≈«¬‡Δ ÚμÒØ∫ «¬√

ÓΩ’∂ ⁄À«apple‡Δ 鱧 B ‘˜≈apple ÍΩ∫‚ Á≈ ⁄Àμ’ Ì∂‡

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬√ √ß√Ê≈ ÚμÒØ∫ Í«‘Ò≈∫

ÚΔ B ‘˜≈apple ÍΩ∫‚ Á≈ Ì∂‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Â∂

’∞μÒ D ‘˜≈apple ÍΩ∫‚ Á≈ ‡Δ⁄≈ Ó∞’ßÓÒ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ AIBH

«Ú÷≈¿∞∫Á∂ ‘ªÕ ¡√Δ∫ Ó«‘√±√ ’appleÁ∂

‘ª «’ «¬√ √∞È∂‘∂ 鱧 ¡μ◊∂ Úß‚‰≈ ‘Δ

«√μ÷ Ò¬Δ ÚÀÒ∫∂‡≈¬ΔÈ ‚∂¡

ÓÈ≈¿∞‰≈ ‘À Õ

Í‘∞ß⁄ apple‘∂ ‘È Õ «¬ßÁΩapple √«ÊÂ

√Δ.¡Àμ√.‚Ï«Ò¿±.‡Δ. √ΔÓ≈ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒ Á∂

apple∂˙‡Δ Î≈¬Δ«appleß◊ apple∂∫‹ ”⁄ «‚√ÍÒ∂ ”Â∂ Ì◊Â

«√ßÿ ÁΔ ◊ßÈ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ √Δ.¡Àμ√.

‚Ï«Ò¿±.‡Δ. «Ó¿±˜Δ¡Ó Á∂

√∞appleμ«÷¡≈ ¡«√√‡À∫‡ ’Ó≈∫‚À∫‡

«Ú‹∂∫Áapple «√ßÿ ÁΔ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ

«Í√ÂΩÒ √ΔappleΔ¡Ò ÈßÏapple √≈∫‚apple√

Á∂ ’∂√ «apple’≈apple‚ È≈Ò ⁄Àμ’-ÓÀ⁄

’ΔÂ≈ Â≈∫ ÁØÚ≈∫ Á∂ ÈßÏapple «¬’ ‘Δ

«È’Ò∂ Õ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ .CB

¡ÀμÓ.¡ÀμÓ. ÁΔ ’ØÒ‡ ¡≈‡ØÓÀ«‡’ ◊ßÈ I@ √≈Ò

Ï≈¡Á √‡Øapple apple±Ó ”⁄Ø∫ ’μ„’∂ «‚√ÍÒ∂ ”Â∂

Ò◊≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Õ √Δ. ¡Àμ√. ‚Ï«Ò¿±. ‡Δ.

«Ó¿±˜Δ¡Ó ”⁄ Á±√apple∂ «ÚÙÚÔ∞μË Á∂ √Ó∂∫ Á∂ ÚΔ

‘«Ê¡≈apple appleμ÷∂ ‘ج∂ ‘È Õ

«Úμ⁄ √Ê≈«Í ’ΔÂΔ ◊¬Δ Íß‹≈ÏΔ

√∞√≈«¬‡Δ ÚμÒØ∫ ‘∞‰ Âμ’ Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫

√Ó≈‹ √∂ÚΔ √ß√Ê≈Ú≈∫ ÁΔ Ó≈«¬’ ÓÁÁ

’ΔÂΔ ‹≈ ⁄∞μ’Δ ‘À Õ √ß√Ê≈ Á≈ Ó∞μ÷ ¿∞Á∂Ù

Íμ¤ÓΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple «Úμ⁄ apple«‘ß«Á¡≈∫

Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 «‹¿∞∫Á≈ appleμ÷‰≈ ‘À

Õ «¬√ ÓΩ’∂ Íapple≈◊ Ì≈apple◊Ú≈, ’∞Ò‹ΔÂ

«√ßÿ ◊∞Ò≈‡Δ, È«appleßÁapple «√ßÿ ⁄μ‚≈, ¡ß‹±

È≈appleß◊, ◊∞appleÏıÙ «√ßÿ ÌμÒ≈, Ù∞Ì≈Ù

⁄ßÁapple, ÂappleÒØ⁄È «√ßÿ ⁄≈‘Ò, ‹√ÏΔapple

«√ßÿ ¡ÈßÁ, «ÂÃÒØ⁄È «√ßÿ √≈‘ÈΔ,

«ÈappleÌÀ «√ßÿ apple≈«¬ ¡Â∂ ‹◊Ó∂Ò «√ßÿ

«◊μÒ ¡≈«Á ‘≈«˜apple √È Õ

23/02/2017

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

@GHGH DEF DHD

ÁØ Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË

Á∂ ◊«‘«‰¡≈∫ ”Â∂

ÌappleÈ≈ ÍÚ∂◊≈ ’apple

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÁØ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË È’Á ◊«‘‰∂ ÷appleΔÁ‰

¿∞Â∂ Í«‘ÒΔ ¡ÍappleÀÒ ÂØ∫ «¬’ ¯Δ√Á ‡Δ¡À√√Δ (√zØ ”Â∂ ’apple)

Á∂‰≈ ÍÚ∂◊≈, «¬‘ ‡À’√ ‘μÁ

ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ Íß‹ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ”Â∂

√ΔÕ «¬’ Ú≈apple «ÚμÂΔ «ÏμÒ

B@AG Í≈√ ‘؉ ¿∞Â∂ ◊«‘«‰¡≈∫

鱧 ¡≈Ó Ú√ª Ïapple≈Ïapple Óß«È¡≈

‹≈Ú∂◊≈, «‹È∑≈∫ ÁΔ ÁØ Òμ÷

apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË ÁΔ ÷appleΔÁ ”Â∂ «¬’

¯Δ√Á ‡Δ√Δ¡À√ Á∂‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÏμÒ «Úμ⁄ ◊«‘«‰¡≈∫

ÁΔ ÷appleΔÁ ”Â∂ ‡Δ√Δ¡À√ ÁΔ Íß‹ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ ‘μÁ ‘‡≈¿∞‰

ÁΔ Â‹ÚΔ˜ ‘À «’¿∞∫«’ ’∂∫ÁappleΔ Ï‹‡ B@AG-AH «Úμ⁄

«ÂßÈ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÚμË È’Á ÷appleΔÁ ¿∞Â∂ appleØ’ Ò≈¿∞‰ ÁΔ

‹ÚΔ˜ ‘ÀÕ «¬√ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ¿∞Â∂ apple≈ÙΔ √ÚΔ’≈apple ’appleÈ

Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ È±ß Ú∂⁄Δ Ú√ Á∂ Ó∞μÒ Ïapple≈Ïapple ‹∞appleÓ≈È≈

ÌappleÈ≈ ÍÚ∂◊≈Õ ◊«‘‰∂ ◊μ‡∂ ÁΔ ÷appleΔÁ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ «ÚÙ∂Ù ÓμÁ

È‘Δ∫ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ ‘∞‰ «¬√ 鱧 ¡≈Ó “Ú√Â≈∫” «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑≈∫ Ú√Â≈∫ ¿∞Â∂ «¬’ Ú≈apple «Úμ⁄ ÁØ Òμ÷

ÂØ∫ ÚμË ÁΔ È’Á ÷appleΔÁ ¿∞Â∂ «¬’ ¯Δ√Á ‡Δ√Δ¡À√ Òμ◊Á≈

‘ÀÕ Úμ‚∂ ÒÀ‰ Á∂‰ apple≈‘Δ∫ ’≈Ò∂ ËÈ È±ß ÍÀÁ≈ ‘؉ ÂØ∫ appleØ’‰

Ò¬Δ Ï‹‡ Íz√Â≈Ú Ï≈¡Á Íß‹ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ ‘μÁ ȱß

√Ó≈Í ’appleÈ È±ß √ß√Á ÁΔ ÓȘ±appleΔ «ÓÒ ◊¬Δ ‘ÀÕ


10 23.02.2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ Ù≈È≈

Í≈∫‚Ô≈ ÁΔ È≈√≈ Á∂

Í∞Ò≈Û «ÓÙÈ Ò¬Δ ⁄؉

Ó∞ßϬΔÕ ’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ apple«‘‰ Ú≈ÒΔ

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ «È¿±appleØ√apple‹È ÁΔ

⁄؉ È≈√≈ È∂ ¡≈͉∂ B@AH Á∂

Í∞Ò≈Û «ÓÙÈ Ò¬Δ ’ΔÂΔ ‘À Õ ‹∂’apple

√Ì ’∞fi ÔØ‹È≈ ¡È∞√≈apple ‘Ø«¬¡≈ Â≈∫

‚≈’‡apple Ù≈È≈ Í≈∫‚Ô≈ (CB)

’ÒÍÈ≈ ⁄≈ÚÒ≈ ¡Â∂ √∞ÈΔÂ≈

«ÚÒΔ¡Ó√ Á∂ Ï≈¡Á Í∞Ò≈Û ”⁄

‹≈‰ Ú≈ÒΔ ÂΔ‹Δ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ

¡Ωapple ‘ØÚ∂◊Δ Õ ‚≈’‡apple Í≈∫‚Ô≈ Á≈

‹ÈÓ ’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘

¡ÒÏapple‡≈ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ‘√ÍÂ≈Ò

”⁄ «È¿±appleØ√apple‹È ‘À Õ ¿∞√ 鱧 Á∂Ù Á∂

«√‡Δ‹È √≈«¬ß√ ¡À√‡z≈È≈‡

ÍzØ◊apple≈Ó (√Δ ¡À√ ¬∂) Ò¬Δ ⁄∞«‰¡≈

«◊¡≈ Õ Í≈∫‚Ô≈ ¡μ· ‘Øapple Í∞Ò≈Û

Ô≈ÂappleΔ¡≈∫ È≈Ò Í∞Ò≈Û «ÓÙÈ ”Â∂

‹≈Ú∂◊Δ Õ ‚≈. Í≈∫‚Ô≈ ‹ÀÚ «¬Ò≈‹

Íz‰≈ÒΔ ¡Â∂ ‚≈’‡appleΔ «Ú«◊¡≈È Á∂

÷∂Âapple ”⁄ ÍzÔØ◊ Í∞Ò≈Û ”⁄ ’apple∂◊Δ Õ

¿∞‘ ¡μÍapple Ó∂√Ø√ÎΔ¡apple Íz≈‹À’‡ Á∂

ÍØÒapple √Ï¡≈apple«Ï‡Ò √≈«¬ß√ Á≈

«‘μ√≈ ‘ØÚ∂◊Δ, ‹Ø Ú≈Â≈Úapple‰

ÂÏÁΔÒΔ Á∂ ÍzÌ≈Ú≈∫ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ

’apple∂◊≈ Õ Íz≈‹À’‡ ÁΩapple≈È ¿∞‘ √±÷Ó

◊∞apple±Â≈¡≈’appleÙ‰ ”⁄ √appleΔapple, «√‘Â,

Ú≈Â≈Úapple‰ «È◊apple≈ÈΔ ”Â∂ ’ßÓ ’apple∂◊Δ

Õ ¿∞‘ Íz≈‹À’‡ ÍØ˜Δ‚È Á≈ «‘μ√≈ ‘À

‹Ø ÎÒØappleΔ‚≈ ”⁄ ¡À’Ú∂«apple√ √Í∂√

«apple√apple⁄ ÎÀ«√Ò‡Δ ”⁄ A@@ «ÁÈ Âμ’

Í≈‰Δ Á∂ ‘∂·≈∫ apple«‘‰ Á≈ «¬’ «ÓÙÈ

‘À Õ «ÎÒ‘≈Ò Ó∞ßÏ¬Δ ”⁄ apple«‘ apple‘Δ

«È¿±appleØ√apple‹È Í≈∫‚Ô≈ È∂ Áμ«√¡≈

«’ ‹Á ¿∞‘ ¤Ø‡Δ √Δ ÂÁ ÂØ∫ ¿∞‘

Í∞Ò≈Û Ô≈ÂappleΔ Ï‰È Á≈ √∞ÍÈ≈ Á∂÷

apple‘Δ √Δ Õ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ ÁΔ

Ó≈∫ √Ó∂ ¿∞√ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á≈ ’≈ÎΔ

√«‘ÔØ◊ «apple‘≈ ‘À Õ ‚≈. Í≈∫‚Ô≈ È∂

¡ÒÏapple‡≈ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ «È¿±appleØ

√≈«¬ß√ ”⁄ ÏΔ. ¡À√ √Δ. ’ΔÂΔ Õ ¿∞√

Á∂ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ «¬ß‡appleÈÀÙÈÒ

√Í∂√ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ √Í∂√

(Í∞Ò≈Û) √≈«¬ß√ ”⁄ ¡ÀÓ. ¡À√ √Δ.

’ΔÂΔ Õ ¿∞√ Á∂ Ï≈¡Á ¡ÒÏapple‡≈

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ ÓÀ‚Δ√È ”⁄ ¡ÀÓ.

‚Δ. ’ΔÂΔ Õ

«¬ß‹ÈΔ¡«appleß◊ ’≈Ò‹≈∫ Ò¬Δ

‘ØÚ∂◊Δ √≈∫fiΔ Á≈ıÒ≈ ÍzΔ«÷¡≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡’≈Á«Ó’ Úapple∑≈ B@AH-AI ÂØ∫ √≈apple∂ «¬ß‹ÈΔ¡«appleß◊

’≈Ò‹≈∫ Ò¬Δ «¬μ’Ø Á≈ıÒ≈ ‡À√‡ «Ò¡≈ ‹≈‰≈ Ò◊Ì◊ ÂÀ¡ ‘ÀÕ ÓÈ∞μ÷Δ

√appleØ «Ú’≈√ ÓßÂapple≈Ò∂ ÚμÒØ∫ ¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ ’Ω∫√Ò Î≈apple ‡À’ÈΔ’Ò

¡À‹±’∂ÙÈ (¬∂¡≈¬Δ√Δ‡Δ¬Δ) 鱧 ÒØÛΔ∫Á∂ «ÈÔÓ Ï‰≈¿∞‰ √ÏßËΔ ¡≈÷ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ ¬∂¡≈¬Δ√Δ‡Δ¬Δ ÚμÒØ∫ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ ‘Ø¬Δ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄ Á∂Ù

Ìapple Á∂ «¬ß‹ÈΔ¡«appleß◊ ’≈Ò‹≈∫ Á∂ ¡ß‚apple-◊appleÀ‹±¬∂‡ ’Øapple√≈∫ Ò¬Δ «¬μ’Ø

Á≈ıÒ≈ ‡À√‡ Ò¬∂ ‹≈‰ Á∂ Íz√Â≈Ú ”Â∂ ⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ √±Âapple≈∫

¡È∞√≈apple ÓÈ∞μ÷Δ √appleØ ÓßÂapple≈Ò∂ ÚμÒØ∫ ¬∂¡≈¬Δ√Δ‡Δ¬Δ È±ß Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À

«’ «¬‘ Íz√Â≈Ú √apple’≈appleΔ ÈΔÂΔ È≈Ò Ó∂Ò ÷≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ‡À√‡

’apple≈¿∞‰ √ÏßËΔ apple±Í-apple∂÷≈ ¿∞ÒΔ’∂Õ

Í≈«’√Â≈ÈΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ ȱß

Ì≈appleÂΔ «ÎÒÓ≈∫

«Á÷≈¿∞‰ ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ

Ò≈‘ΩappleÕ Í≈«’√Â≈È ÁΔ «¬μ’ ¡Á≈Ò È∂

Ò≈«¬√À∫√Ë≈apple’ «Èμ‹Δ ‡ΔÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ ÁΔ appleÀ◊±Ò∂‡appleΔ

¡Ê≈«apple‡Δ È≈Ò ’ΔÂ∂ √ÓfiΩ«Â¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÙappleÂ≈∫

Ó∞Â≈Ï’ Ì≈appleÂΔ «ÎÒÓ≈∫ «Á÷≈¿∞‰ ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ Á∂

«ÁμÂΔ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È «¬ÒÀ’‡z≈«È’ ÓΔ‚Δ¡≈

appleÀ◊±Ò∂‡appleΔ ¡Ê≈«apple‡Δ (ÍΔ¬Δ¡ÀÓ¡≈apple¬∂) È∂ Ò≈‘Ωapple ‘≈¬Δ

’Øapple‡ √≈‘Ó‰∂ «appleÍØapple‡ Í∂Ù ’ΔÂΔ √Δ, «‹√ Á∂

ÓμÁ∂Șapple ¡Á≈Ò Á∂ ⁄ΔÎ ‹√«‡√ √μÔÁ Ó√±Á

¡ÒΔ Ù≈‘ È∂ «Èμ‹Δ ‡ΔÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ 鱧 «¬‘ ÓȘ±appleΔ

«ÁμÂΔ ‘ÀÕ ÒΔ˙ ’«Ó¿±ÈΔ’∂ÙÈ È∂ ’∂ÏÒ ‡ΔÚΔ

ÈÀμ‡Úapple’ ¿∞Â∂ Ì≈appleÂΔ ÍzØ◊apple≈Ó Íz√≈«apple ’appleÈ ”Â∂

Òμ◊Δ Í≈ÏßÁΔ È±ß ⁄∞‰ΩÂΔ «Áß«Á¡≈∫ ¡ÍΔÒ Á≈«¬apple

’ΔÂΔ √Δ, «‹√ ”Â∂ ¡Á≈Ò È∂ ¡ß«appleÓ ‘∞’Ó Í≈√

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

«appleÍØapple‡ «Úμ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‡ÀÒΔ«Ú˜È

⁄ÀÈÒ≈∫ 鱧 Ò≈«¬√À∫√ ¡√‡ÀÏ«ÒÙ‚ ¡À∫‚ ¡≈Íapple∂‡

√À‡∂Ò≈¬Δ‡ ‡ΔÚΔ Ïapple≈‚’≈√‡ ⁄ÀÈÒ √‡∂ÙÈ ÁΔ Ë≈apple≈

G.B (B) «‘ Ì≈appleÂΔ «ÎÒÓ≈∫ Íz√≈«apple ’appleÈ ÁΔ

«¬‹≈˜Â ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ ¡ÍΔÒ’appleÂ≈ Á∂ Ú’ΔÒ

ÂÎμ˜∞Ò «apple˜ÚΔ È∂ ¡Á≈ÒÂ È±ß ÁÒΔÒ «ÁμÂΔ «’

‡ΔÚΔ ⁄ÀÈÒ≈∫ 鱧 Ì≈appleÂΔ È≈‡’ Íz√≈«apple ’appleÈ ÁΔ ÚΔ

«¬‹≈˜Â ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ÚΔ

ÍΔ¬Δ¡ÀÓ¡≈apple¬∂ È≈Ò ‘ج∂ Ò≈«¬√À∫√ √ÓfiΩÂ∂ «‘Â

ÓÈØappleß‹È ÁΔ Í«appleÌ≈Ù≈ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

23.02.2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

√«ÂßÁapple √appleÂ≈‹ ÁΔ ÓÈ∞μ÷Δ

Â√’appleΔ «Úapple∞μË √ßÔ∞’Â

apple≈Ù‡apple Á∂ Íz≈‹À’‡ Ò¬Δ ⁄؉

«È¿±Ô≈apple’Õ √ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple Á∂ ÈÙ≈

¡Â∂ ¡Íapple≈Ë Ù≈÷≈ È∂ Íß‹≈ÏΔ ÒØ’

◊≈«¬’ √«ÂßÁapple √appleÂ≈‹ 鱧 “Ï«Ò¿±

‘≈apple‡ Ó∞«‘ßÓ” Ò¬Δ ⁄∞«‰¡≈ ‘À, ‹Ø

ÓÈ∞μ÷Δ Â√’appleΔ «Úapple∞μË

‹≈◊apple±’Â≈ Íz≈‹À’‡ ‘À Õ

√ß◊ΔÂ’≈apple ¬∂ ¡≈apple apple«‘Ó≈È

¡Â∂ ◊≈«¬’ √Ø鱧 «È◊Ó

√Ó∂ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple ”⁄Ø∫ C@

ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ’Ò≈’≈apple «¬√

√Ó≈«‹’ Ï∞apple≈¬Δ «÷Ò≈Î

«¬’μ·∂ ‘ج∂ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫

Ò∂ÏÒ apple’√ ¡ÀÚ∂«È¿± ÚÒØ∫ Ò≈∫⁄

’ΔÂΔ ¡ÀÒÏÓ “«Ó¿±«˜’ ‡±

¡ÀÈ√Í≈«¬apple” ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ Õ ¿∞˜≈apple’

‘ÀÈappleΔ, ’apple«ÓÈ, ‹Ø√ √‡ØÈ, ‹À’

¡À‡Ò≈∫«‡√, «‡Ù≈ ’À∫ÍÏÀÒ, √‡ΔÚ

Òß‚È ¡Â∂ ÒΔ «¬ß◊ÒÀ∫‚ √Ó∂ ‘Øapple

Íz«√μË ’Ò≈’≈apple «¬√ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ

‘È Õ «¬‘ ¡ÀÒÏÓ «È¿±Ô≈apple’ «Ú÷∂

√ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple Á∂ Á¯Âapple ”⁄ ‹≈appleΔ

’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂ Ù∞μ’appleÚ≈apple ÂØ∫

¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ «Ú’appleΔ Ò¬Δ ¿∞ÍÒμÏË

‘ØÚ∂◊Δ Õ √appleÂ≈‹ Íß‹≈Ï Á∂

¡≈÷appleΔ apple≈‹≈ Ó‘≈apple≈‹≈ ÁÒΔÍ

«√ßÿ ”Â∂ ¡Ë≈«apple «ÎÒÓ «Á

ÏÒÀ’ «ÍÃß√ È≈Ò ‘≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄

Ù∞apple±¡≈ ’apple «apple‘≈ ‘À Õ “Ï«Ò¿±

‘≈apple‡ ’ßÍ∂È” Á≈ ¿∞Á∂Ù «¬√

¡Íapple≈Ë È±ß appleØ’‰ Ò¬Δ

ÙÓ±ÒΔ¡Â ÚË≈¿∞‰≈ Â∂

’≈appleÚ≈¬Δ Ò¬Δ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ≈

¡Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ Â√’appleΔ Á∂ ÍΔÛÂ≈∫

È≈Ò «¬’‹∞‡Â≈ Íz◊‡≈¿∞‰ Ò¬Δ

ÒØ’≈∫ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ≈ ‘À Õ «¬‘

Ó∞«‘ßÓ ÓÈ∞μ÷Δ Â√’appleΔ «Úapple∞μË ÒÛÈ

Ò¬Δ ‹≈◊apple±’Â≈ ÚË≈¿∞‰ ÁΔ «¬’

Í«‘Ò ‘À Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 23/02/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

NEWS-IN-BRIEF

MPs to debate Trump's UK visit

London : British MPs on Monday will debate US President

Donald Trump's state visit to the UK, amid protests against the

trip, a media report said. The debate will take place at Westminster

Hall, the BBC reported. It comes after two petitions -- Prevent

Donald Trump from making a State Visit to the United Kingdom

(1.85 million signatures) and Donald Trump should make a State

Visit to the United Kingdom (311,000) -- received more than it

was required for such a debate to be considered in Parliament.

Campaigners from the Stop Trump Coalition will also gather

for a rally in Parliament Square on Monday evening.

Similar demonstrations will be held elsewhere around the UK,

including in Edinburgh, Manchester, Liverpool, Cardiff and

Newcastle. Campaigners are also marking "One Day Without Us",

celebrating the contribution of migrants to the UK, coinciding

with the UN' World Day of Social Justice. London Mayor Sadiq

Khan has said that Trump's "cruel and shameful" policies mean he

should not be granted a state visit.

Trump was invited to the UK for a state visit after just seven

days as President, while it took 758 days for Barack Obama and

978 days for George W. Bush. The government has said it recognised

the "strong views" expressed by the US President but looked

forward to welcoming him once details have been arranged.

Amazon plans 5,000 new jobs in UK

London : Online retail giant Amazon has said it will create

5,000 new full-time jobs in the UK this year, the media reported

on Monday. The firm said it was looking for a range of staff,

including software developers and warehouse staff, reports the

BBC. There will be jobs at Amazon's head office in London, as

well as in the Edinburgh customer service centre and in three new

warehouses. The recruitment will take Amazon's workforce in the

UK to more than 24,000. Doug Gurr, the head of Amazon's UK

business, said: "We are creating thousands of new UK jobs including

hundreds of apprenticeship opportunities as we continue to

innovate for our customers and provide them with even faster

delivery, more selection and better value."

The expansion reflects the importance of the UK market, which

is Amazon's second biggest outside the US, behind Germany.

Services which are developed in the US are usually launched in

the UK first, such as Amazon Fresh, the grocery service which

was launched in parts of Britain last year.

Talks with Jats stalled as Haryana

'can't take back CBI cases'

Chandigarh : Talks between the state government and Jat

leaders hit a roadblock on Tuesday as the Haryana government

made it clear that it has no jurisdiction to withdraw cases being

investigated by the CBI against Jat leaders over violence during

the agitation last year. Withdrawal of cases, including

those on sedition charges, against Jat leaders is one of the eight

demands of the Jat community, which has been agitating in

Haryana since January 29. The Jat leadership had held its second

round of talks with a high-level panel of officers, led by

Haryana Chief Secretary D.S. Dhesi, in Panipat on Monday.

The talks had remained inconclusive even though the Haryana

government led by Chief Minister Manohar Lal Khattar had

agreed to accept some of their demands regarding enhancement

of compensation for those injured in the Jat agitation violence

last year.

The Jat community members have been holding protests across

Haryana in support of their demands. Their demands include

reservation for Jats, jobs to the next of kin of those killed in violence

in the Jat agitation last year, compensation to those injured,

withdrawal of cases against them and action against officers who

ordered action against the Jats, among others. Violence during the

agitation last year left 30 people dead and over 200 injured.

Government and private property worth hundreds of crores was

damaged during the violence in February 2016.

Dhanush to reunite with

'Kodi' director

Chennai : Actor-filmmaker Dhanush on Tuesday said he will

reunite with his "Kodi" director Durai Senthil Kumar for another

project. "Yes. After blockbuster 'Kodi', Durai Senthil Kumar is

writing his next for me. Too early to disclose further details.

Thank you," Dhanush tweeted. In last year released "Kodi", a

political thriller, Dhanush played dual roles. With already two

projects in his kitty, this yet-untitled project is expected to go on

the floors later this year.

Dhanush is currently busy wrapping up his maiden directorial

Tamil venture "Power Paandi", in which he also plays a cameo.

He's also on the verge of completing shooting for Tamil action

romantic "Enai Nokki Paayum Thota".

Obama ranked 12th best US

president by historians

Washington, Just weeks after

leaving the White House, former

President Barack Obama

ranks as the 12th best US

President overall in a new poll

of historians conducted by C-

SPAN.

It's the first time Obama was

eligible for the Presidential

Historians Survey, which asked

Theodore Roosevelt, all of

whom made the top five overall

in each survey.

Also notable

— George W.

Bush bumped up

three spots to

33rd since the

poll's 2009 edition,

while Bill

A team of advisers, including

professors from Rice University

and Howard University, guided

all three of C-

SPAN's surveys,

approving criteria,

assisting with participants

and overseeing

collection

of the results. It's

Franklin D. Roosevelt and

Theodore Roosevelt, all of

whom made the top five overall

in each survey.

Also notable: George W.

Bush bumped up three spots to

33rd since the poll's 2009 edition,

while Bill Clinton stayed

steady at 15th. The biggest loser

since the 2009 survey is Andrew

91 historians to rank all 43 former

Clinton stayed

the first time Jackson, the populist president

presidents across 10 cate-

steady at 15th.

Obama was eligi-

whose portrait adorns the wall

gories, USA Today reported on The biggest

ble for the of President Donald Trump's

Monday.

The polll was conducted conducted

by C-SPAN ahead of

loser since the

2009 survey is

A n d r e w

Presidential

Historians Survey,

which asked 91

Oval Office. Jackson dropped

five spots, from 13th to 18th.

James Buchanan, Andrew

President's Day.

Jackson, the

historians to rank Johnson and Franklin Pierce

Those include "Pursued populist president whose portrait

all 43 former presidents across have taken the bottom three

Equal Justice for All," in which

adorns the wall of President 10 categories. Those include spots in each edition of the poll,

Obama ranked 3rd, to Donald Trump's Oval Office. "Pursued Equal Justice for All," C-SPAN noted, beneath even

"Relations with Congress," in

which he ranked 39th. Abraham

Lincoln retained his top spot for

the third time in the poll, which

debuted in 2000 and last took

place in 2009. Other consistently

Jackson dropped five spots,

from 13th to 18th.

James Buchanan, Andrew

Johnson and Franklin Pierce

have taken the bottom three

spots in each edition of the poll,

in which Obama ranked 3rd, to

"Relations with Congress," in

which he ranked 39th. Abraham

Lincoln retained his top spot for

the third time in the poll, which

debuted in 2000 and last took

William Henry Harrison, who

held office for only one month.

A team of advisers, including

professors from Rice University

and Howard University, guided

all three of C-SPAN's surveys,

high-ranking presidents C-SPAN noted, beneath even place in 2009. Other consistent-

approving criteria, assisting

include George Washington, William Henry Harrison, who ly high-ranking presidents with participants and overseeing

Franklin D. Roosevelt and held office for only one month. include George Washington, collection of the results.

In UP, political discourse gets distasteful

Lucknow : "Gujarat ke gadhe" (donkeys

of Gujarat), "Loktantra ke aatankwaadi"

(terrorists of democracy), "Behenji

Sampatti Party", "Negative Dalit Man"...

Political discourse amid ongoing assembly

elections in Uttar Pradesh has touched a

new low.

With three phases to elect 403 MLAs

over and four rounds still to go, the lung

power of the politicians, cutting across

party lines, appears to have overcome propriety.

Chief Minister Akhilesh Yadav's jibe

on Prime Minister Narendra Modi and

Bollywood superstar Amitabh Bachchan for

an advertisement campaign on the wild ass

from Gujarat has set the tone for an all-out

battle of words.

The Bharatiya Janata Party, which is desperate

to take power in the country's most

populous state, was outraged. Gujarat

Shabana Azmi lays

stress on vaccine

for diarrhea

umbai, Actress Shabana

Azmi on Sunday emphasised

the importance of rotavirus vaccine

which helps prevent diarrhea

and save lives. "India loses

one child every seven minutes

due to rotavirus diarrhea.

Rotavirus vaccine helps prevent

this disease and save lives,"

Shabana tweeted. She added:

"Diarrhea alone kills more children

across the world than HIV

malaria and measles put together.

Let's immunise and save

every child." Shabana, who featured

in "Neerja" and "Chalk n

Duster" last year, is currently

tied up with Nandita Das's

biopic on writer Saadat Hasan

Manto. She plays late singercomposer-actress-filmmaker

Jaddanbai, mother of yesteryear

actress Nargis, in the film.

Chief Minister Vijay Rupani has asked the

Congress, the Samajwadi Party's ally, to

apologize for the Akhilesh Yadav statement.

The Chief Minister's aide, Udayveer

Singh, defended the statement, saying "It

was only to suggest that in Gujarat even

donkeys are glorified." On the same day

the Chief Minister went on the offensive,

his close aide and Samajwadi Party

spokesman Rajendra Chowdhary called

BJP President Amit Shah and Modi as

"terrorists of democracy". This predictably

angered the saffron brigade.

Bharatiya Janata Party General Secretary

Vijay Bahadur Pathak alleged that the

Samajwadi Party leadership was skirting

major issues and indulging in verbal slang.

Stung by the continuous barbs of the

Prime Minister on its supremo Mayawati,

the Bahujan Samaj Party (BSP) has begun

to respond. To Modi's jibe in Orai when he

called the BSP a 'Behenji Sampatti Party',

alluding to allegations of ill-gotten money

by the four-time Chief Minister, the BSP

hit back. Mayawati coined a new acronym

for Narendra Damodardas Modi --

Negative Dalit Man. Modi earlier told

campaign rallies that the four letters in the

word 'Scam' stood for Samajwadi Party

(S), Congress (C), Akhilesh (A) and

Mayawati (M). Congress leaders and senior

Uttar Pradesh ministers like Mohd

Azam Khan have in the past called the

Prime Minister a demon, a beggar, a terrorist

and what not. Congress Vice

President Rahul Gandhi recently told an

election rally in Fatehpur that Modi was a

'Gabbar' -- the infamous villain of

Bollywood hit "Sholay". It looks the

atmosphere will only get more murkier.


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Former presidents obstruct corruption

probe : Brazilian police

Brasilia: Brazil's federal police

submitted to the Supreme Court (STF)

a report that shows how former presidents

Luiz Inacio Lula Da Silva and

Dilma Rousseff had obstructed the

anti-corruption Operation Lava Jato.

The Operation Lava Jato, which

unveiled the gigantic corruption ring

within state oil company Petrobras,

was investigating the former presidents

for crimes of influence trafficking.

Marlon Cajado, author of the

report, submitted on Monday, recommended

that both former presidents

and former education minister, Aloizio

Mercadante, be charged, Xinhua news

agency reported. For Rousseff, the

charge relates to her appointment of

Lula in March 2016 as her government's

chief of staff, a position granting

him immunity from all investigations

except by the Supremo Tribunal

England, Afghan players hit

jackpot in IPL 2017 auction

Bengaluru : English allrounder

Ben Stokes and pacer

Tymal Mills emerged the

hottest buys in the morning

session of the Indian

Premier League (IPL) auction,

which saw as many as

33 players being bought by

franchises while many big

names missed out pick-up.

Rising Pune Supergiants

(RPSG), who removed

Mahendra Singh Dhoni

from captaincy on Sunday,

bought Stokes for a whopping

Rs 14.50 crore after

defeating bids from Mumbai

Indians (MI), Delhi Daredevils

(DD), Royal Challengers

Bangalore (RCB) and

Sunrisers Hyderabad (SRH).

"This is a conscious strategy,

we wanted an all-rounder on

the team," RPSG owner

Sanjeev Goenka said.

Promising pacer Mills also

emerged another hot property,

with the RCB finally managing

to lay their hands on him

for a whopping Rs 12 crore.

Interestingly, Stokes' limited-overs

captain Eoin Morgan

was taken at a base price of Rs

2 crore by Kings XI Punjab

while all-rounder Chris

Woakes was bought by

Kolkata Knight Riders (KKR)

for Rs 4 crore.

But the surprise of the

morning was 18-year-old legspinner

Rashid Khan and allrounder

Mohammed Nabi

being bought by defending

Federal (STF) or Supreme Court. The

police report comes the same week

that the STF is to sign off on the nomination

of of Moreira Franco as secretary-general

of the presidency, a position

that provides the same protection

from investigation. However, Franco

has been mentioned 43 times by people

already arrested within Operation

Lava Jato as having benefited from

corruption.

Lula's defense team has stated there

is no legal basis for the accusations

and that Cajado had used "political

communications media" to further the

case and that Lula was a victim of

political persecution by public officials.

champions SRH, making

them the first Afghanistan

cricketers to be bought by

an IPL franchise. While

Rashid was bought for a

whopping Rs 4 crore, Nabi

went for Rs 30 lakh.

Afghanistan captain Asghar

Stanikzai, however, joined

the likes of India's Ishant

Sharma, Cheteshwar Pujara,

Pragyan Ozha, South

African Imran Tahir, West

Indians Darren Bravo and

Marlon Samuels, to remain

unsold. Among others, Delhi

Daredevils won a competitive

bidding war with Kings XI

Punjab, to invest Rs 5 crore in

South African pacer Kasigo

Rabada while New Zealand

fast bowler Trent Boult also

was picked up for Rs 5 crore

by KKR. Mumbai Indians

bought retired Australian

pacer Mitchell Johnson for Rs

2 crore.

See on Page 23

Pakistan-born author targeted

at Delhi Urdu festival

New Delhi, Pakistan-born

writer Tarek Fatah, now a

Canadian citizen, on Monday said

he was heckled and attacked by a

mob at an Urdu poetry festival in

the heart of the capital. Fatah, 67,

said even the police sided with the

crowd of some 100 frenzied

mainly young crowd until a

Deputy Commissioner of Police

reached the scene and apologized.

Fatah, a liberal who is also the

founder of the Muslim Canadian

Congress, said he had gone on

Sunday to Jashn-e-Rekhta at

Janpath as a visitor when he suddenly

came under attack. "I am

happy as a 67-year-old I was able to confront 20-

year-old Urdu jihadists. Hundred howling hyenas

let loose on me," he tweeted. He said the

crowds dubbed him a "kutta" (dog) of Prime

Minister Narendra Modi and

kept screaming "Death to Tarek

Fatah".

All the while, although he

was ringed by a hostile mob,

Fatah refused to leave. Fatah

said he was kicked and attacked

from behind by the crowd. The

Canadian alleged that instead of

protecting him, the police "manhandled

me, claiming I was the

reason why the crowd was upset

and that I should leave the premises".

He said when the policemen

tried to drag him away, he

stood his ground and sat on a

chair for some two hours until a

senior officer came and apologized for his colleagues'

conduct. Fatah accused the organisers of

abandoning him and said he suspected it were

they who sent the mob after him.

Tokyo stocks rise

Tokyo: Tokyo stocks rose

from the bell on Tuesday as

the yen's retreat against the

US dollar added support,

although many investors took

a wait-and-see-approach as

markets were closed in the

US for a national holiday.

The 225-issue Nikkei

Stock Average added 46.31

points, or 0.24 per cent, from

Monday to 19,297.39,

Xinhua news agency reported.

The broader Topix index

of all First Section issues on

the Tokyo Stock Exchange,

meanwhile, edged up 2.79

points, or 0.18 per cent, to

1,549.80. Notable issues that

gained from the bell comprised

pulp and paper, mining

and machinery-linked issues.

Riyadh: The Riyadh metro,

one of the world's largest urban

transportation projects and the

first in the oil-rich kingdom, is set

to be operational by 2019. But its

main challenge, officials said,

will be to ensure "people get used

to public transportation" in a

country where they love their big

cars. Officials from the High

Commission for the Development

of Arriyadh announced at a press

conference at Alstom's manufacturing

facilities in Krakow,

Poland, that the project, being

built at a cost of $23 billion,

would handle three million commuters

to relieve traffic congestion

in Saudi Arabia's capital city.

Khalid Alhazani, Director,

Architectural Project Programme

and Public Affairs at Arriyadh

Development Authority (ADA),

said: "We are on schedule.

We reached 48 per cent completion

and we believe the metro

will start operating by early 2019

with no delay." Alstom is supplying

69 Metropolis automated aluminium

two-car train sets, each

36 metre-long and suitable for

accommodating up to 231 passengers,

for lines 4, 5 and 6 (or

Yellow, Green, and Purple). As

23/02/2017

13

“Work out your own salvation. Do not

depend on others.”

-Buddha

Riyadh's driverless metro to

be operational by 2019

part of the FAST consortium, the

company has worked on the project

since April 2014 alongside

FCC Construction, Samsung

C&T, Strukton and Freysinnet.

Alhazani acknowledged the challenges

of the public transport system,

explaining: "This is the first

metro project in the Kingdom;

people in Riyadh don't have experience

in public transportation. It

will take time for people to get

used to public transportation." He

said that Saudi officials have

already created a detailed plan to

make it easier for Saudis to use

the metro, once operational.


14 23/02/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

NEWS-IN-BRIEF

UK won’t ‘demonetise’

£5 banknote

Even though Britain’s new £5 polymer note

drew protests from Hindus, Sikhs, vegetarians

and others who objected against the use of tallow,

a substance derived from animal fat, the

Bank of England said on Wednesday that the

note would not be withdrawn.

The note evoked memories among Hindu

and Sikh organisations of the 1857 uprising in

India. The National Council of Hindu Temples

(UK) recalled the use of tallow in cartridges

that sparked the revolt, and after the note was

introduced, many temples across Britain

refused to accept it as an offering.

The bank said: “An extremely small

amount of tallow is used in an early stage of

the production process of polymer pellets,

which are then used to create the base substrate

for the £5 note…(The) Bank has now

concluded that it would be appropriate to keep

the £5 polymer note in circulation and to issue

the £10 polymer note as planned, in

September.” It added that destroying the hundreds

of millions of notes already printed

would put availability of cash to the public at

risk. The bank could not guarantee sufficient

stocks of paper notes if the polymer notes

were to be destroyed.

Noting that it had spent £46 million to print

the £5 polymer notes, the bank said reprinting

them on a new substrate would mean incurring

these costs again. It would also require a further

£50,000 for the secure destruction of the

existing stock. “Given the public interest in

banknotes, and the complex issues involved,

the Bank is seeking further opinions on the use

of animal-derived products and plant-based

alternatives before making any decisions on

the polymer used in future production runs of

£5 and £10 polymer notes and the new £20

polymer note,” the bank said.

A petition to ban the use of tallow in the

notes attracted more than 130,000 signatures.

The polymer £5 note has been described by

the bank as one that can survive a splash of

Claret, a flick of cigar ash, the nip of a bulldog,

and even a spin in the washing machine.

It was introduced with the idea that it is cleaner,

safer and stronger than the current cottonpaper

generation of banknotes.

Have you heard the story

of the Golden Buddha ?

In a nutshell, over 300

years ago, as a Burmese army

planned an attack to invade

Thailand (then called Siam),

Siamese monks who were in

possession of an enormous

treasure, a solid gold Buddha

that today would be valued at

over 200 million dollars, made

a decision. To protect the

Buddha from being plundered,

they covered it in 12 inches of

clay. The Burmese attackers,

thinking it worthless, ignored it

but sadly killed the monks. So

for over 250 years, until the

mid-1950’s, this Buddha existed

only as a clay Buddha.

Then, when the Buddha was

being moved to a new location

next day, and covered it with a

tarp to protect it from the rains.

One monk, in the middle of

the night, came to check that the

the glimmer grew...

And then… as the clay fell

away... a solid gold Buddha

shone once again for the world

to marvel at!

Isn't that an incredible

story? So tell me...

Is there a Golden Buddha

within you?

You see, I believe there is

greatness within you, within all

of us, but all too often it is

masked and covered by previous

experiences, by old patterns,

by pressure from society,

by past failures and pains.

I believe that if we can just

find that crack, that glimmer

inside, connect to that part of us

that knows we can love more, be

by a crane, it began to crack - tarps were staying on and saw a more, live more, manifest

they didn’t expect it to be so

heavy. The monks set it down,

waiting for a bigger crane the

reflection, a glimmer through the

crack. He carefully began to

chisel away around the crack as

more... then the rest of this old

junk can fall away easily so we

can shine at our brightest.

WOLVERHAMPTON

CONSERVATIVES

WELCOME P.M.’s NEW

EFFORT TO COMBAT

DOMESTIC VIOLENCE

Conservatives in Wolverhampton have welcomed

an announcement by Prime Minister

Theresa May to toughen up laws in England and

Wales to combat domestic violence and introduce

a co-ordinated approach across the country.

Figures show that 1.8 million people told the

national Crime Survey that they were victims of

domestic violence in 2015-2016 but that nearly

80% did not report incidents to the police, and

that only 100,000 cases resulted in prosecution.

Councillor Udey Singh, the city’s

Conservative spokesman for Children, Young

People and Families, said that it was important

for there to be a co-ordinate approach to domestic

violence by authorities across the country.

“We welcome this news and the importance that

is being given to this issue by the Prime

Minister,” said Councillor Singh. “No person

should live in fear within their family environment.

The effects of domestic abuse are long

term and affect families on a wider scale. Laws

around domestic abuse need to be clearer and

this is a step in the right direction to ensure this

comes about."

Local businesses in Ealing,

Southall owed £44,047,599

An estimated 4,793 businesses in Ealing, Southall

could be owed as much as £44,047,599 in late payments

from bigger clients. Figures released by BACS Payment

Schemes Ltd have laid bare the extent of late payments

to small and medium-sized businesses, which now stands

at £26.3 billion. Virendra Sharma MP has now revealed

what this could mean for Ealing, Southall’s local economy.

Local Labour MP Virendra Sharma said: “This

shocking figure of £26.3 billion is a result of big clients

not paying our small businesses for months on end – and

sometimes, just not paying them at all. Based on the

number of businesses in Ealing, Southall this means our

local economy could be owed up to £44,047,599 in late

payments. What’s truly shocking is that an estimated

50,000 businesses fail each year because of these late

payments. Averaged across the country, that could mean

an estimated 93 businesses right here in Ealing, Southall

are failing each year because larger clients just don’t pay

them what they owe.

Labour’s Shadow Business Minister Bill Esterson

MP said: “The stakes are incredibly high: tackling late

payment means preventing 50,000 business deaths in

the UK each year. Labour has pressed the Conservative

Government repeatedly to do more. It should start by

giving powers to the new Small Business

Commissioner to fine repeat late payers, to conduct

investigations into complaints from small firms, and to

provide dispute resolution for small businesses who just

can’t afford costly court battles.

English Poem

Daisy S. Sharma

Redemption...

Life is not a dream..

Not the way it seems...

But definitely have

some means...

Some promises to redeem.

For a resilient..

it is an adventure.

For a skeptic...

inexplicable in every dream

and for a seeker to endure solace in

every Scene.

But...wait... look at that birdie!!!

flying high as if it wants to catch

the sky.

See how she burnt her plumage,

Still aspiring high...

as if going for salvage.

How deep it thinks...

in sky high limits taking jittery evasive

Jinks.

What an inspiration for stagnant,

senile timids.

Fly and fly till it gets its wings

burnt...

Still singing chorals,

from its melodious syrinx.

Flying with the wings of fire...

back from redemption...

The firey winged PHOENIX.

This is the story of every you n me

From skeptic to seeker,

From nudges to nuggets of wisdom,

Life teach us everything in its

Small bits of flashes,

Its upon us how we come back

from the ashes.

Mob. 09418919171

Email:daisy4sharma@gmail.com


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Uttar Pradesh : Time to think

for a post poll scenario

The UP political situation have

may be technically true but who is

brought sharp differences between

carrying them further ? Who

yesterday's friend who have now

brought them to political discourse

becoming bitter foes. People are

in Uttar Pradesh. The Janata Dal or

posting things on Facebook and

the Samajwadis ? It is the BSP

whats app abusing their former

which brought to them in political

comrades just because one is on

discourse and that is essential.

the side of Samajwadi Party while

Uttar Pradesh need Ambedkar

other on the Bahujan Samaj Party.

Phule and Periyar otherwise the

I will make certain observations

Vidya Bhushan Rawat brahmanical elite will always distort

the political changes here.

with my own understanding of the

power in UP in the last term, one of job quota but for land reforms

two and the legacies they claim to the jokes that they started was too. What happened ? Nothing.

Almost all the political parties

inherit. BSP emerged from a big related to Ambedkar Park which When Akhilesh broke away

somewhere allied with RSS and

movement that late Kanshiram was definitely not a good taste. from his father and allied with

perhaps we have to differentiate

started by mobilising the grassroot Akhilesh Yadav changed the Congress, I termed it pragmatic

when Congress was the main brahmanical

party. But in today's con-

Bahujan masses, though it was names of all the district that Ms decision. Political decisions are

existed earlier too in the form of Mayawati has done in the name of pragmatic and for survival too.

text, it is essential to be unambiguous

about our relationship with

splintered Ambedkarite followers great saints and Bahujan leaders. Akhilesh is young and he will need

all over the country. BAMSCEF That was the worst decision on his to invest more time in the politics

Hindutva when the Hindutva

that time was more an organisation part. In fact Akhilesh threatened to of social justice too rather than

forces are up in arm using their

for social change which look the demolish Ambedkar Part too. commenting on BSP and Ms

'saam-daam-dand-bheda'' to bring

society from very understanding of Akhilesh with all good intention Mayawati in contemptuous way.

the manuwadi varna system.

an Ambedkarite thought. The has limited social understanding Intellectuals should speak openly.

They cant be devotees. They violence against Dalits. He did not

Akhilesh Yadav rarely spoke on

Samajwadi Party inherited or claim but probably he feel that in politics

to inherit Lohia legacy which talks you need to be goody to all but have to speak up for society and speak on Una incident. He had not

of caste identities and their participation

in political structure but also Dalits. It was under Akhilesh gov-

lack. The battle today in UP is of a JNU. It is important now for the

why that goody not extended to inform those in power where they time to see what was happening in

glamorised village economy. At the ernment that the state government great national importance. I would Samajwadi Party, if it wish to look

end of the day Lohia remained a openly encouraged the anti reservationists

to campaign against Tamilnadu way where two 'nation-

Miss Mayawati in recent years

always wish Uttar Pradesh to go sincere to broaden its social base.

staunch Gandhian and countered

Nehru for his 'western' thought. reservation in Promotion. It was a al'' brahmanical parties become have been very vocal on these

Both SP and BSP were the parties

of late eighties in technical OBC students had conversed in time, it is essential that we learn from her earlier polity of isolation.

sad spectacle. When thousands of redundant but at the same point of issues and was a welcome step

terms though Mr Mulayam Singh Allahabad for their genuine from Tamilnadu where the She made it clear that in no way

Yadav was leader of opposition in demands, they were called to Dravidian politics actually marginalised

the Dalits further.

not bring history as every one has a

she is going to ally with BJP. Let us

Uttar Pradesh and built up his party Lucknow and when the talks

from the ground. Kanshiram Ji's failed, they were chased by the Let me make it clear that Ram history including Shyama Prasad

work was more of developing a police and brutally lathicharged. Mamanohar Lohia was a great Mukherjee, the founder of Hindu

staunch cader on Ambedkarite As a person who has followed political leader but whenever Maha Sabha, being member of

political philosophy. He was able Mulayam Singh Yadav's politics, India's Bahujan masses look for Nehru cabinet and prior to that part

to give voice to all those people I had only described the alliance socio cultural emancipation they of Muslim League Ministry, in

and communities which remained between SP-BSP in 1992 bemel will have to go to Ambedkar Phule Bengal under Fazal-ul Haq. So politics

many time need associations

hitherto unrepresented in political as Mr Kanshiram came from radical

Ambedkarite movement Akhilesh could have invested time and links but in today's time you

and Periyar. It is here, I wish

structure. Unlike RPI in

Maharastra which Baba Saheb while Mulayam Singh Yadav's to understand all these revolutionaries.

When I am reading com-

name of running the government

can not be an opportunist in the

wanted to be party of diverse emerged from mainstream socialist

politics which actually legitments

here on facebook, it pains when the country has seen

groups, BSP was able to attract

diverse Bahujan communities even imised RSS in 1975, the first time me. Some say, we are Phulewadis Hindutva's hate propaganda and

though opponent blamed it party of when Janata experiment happened..

The faith in social justice possible ? Every Ambedkarite is a The attempt to put Lohia against

and not Ambedkarites. How is this anti people activities.

one community. There may be

some truth in it but then every is essential for any alliance and I Phulewadi too. Every Ambedkarite Ambedkar must be condemned as

party has a core constituency personally feel that even the is essentially a Buddhist too, not done by many. I met many of those

which is important to nurture and Mandal Report in Uttar Pradesh just in term of religion but in terms who knew it that Dr Lohia was in

on the basis of that strength, you was not implemented properly. of philosophy. Some days back constant touch with Dr Ambedkar.

can build better alliances with like There are many OBCs who are many çommentators'' wrote that It is open secret that Lohia

minded groups.

absolutely landless and Mandal Periyar, Phule and others are OBC Admired Ambedkar a lot and wanted

him the See Page When Samajwadi Party came to recommendations are not just for icons and not Dalit warriors which

16

London : A new feature film

on the Partition based on goingson

at Viceroy’s House (now

Rashtrapati Bhavan) in Delhi

and the tragedy of Punjab

blames Sir Winston Churchill,

Britain’s prime minister during

World War II, for the vivisection

of the country.

The movie, Viceroy’s House,

made by British Indian director

Gurinder Chadha of Bend it like

Beckham fame, premiered at the

Berlin Film Festival on Sunday

night. It releases commercially

in Britain next month and India

in August — to coincide with the

70th anniversary of Indian

Independence. The Tribune on

Facebook; and Twitter @thetribunechd)

Chadha, whose mother

was caught in the chaos of

Partition — having to hurriedly

migrate as a child from Jhelum

in Pakistan to India and spend

months in a refugee camp —

described her effort as a

“British-Punjabi film”.

Churchill, a Conservative, was

no longer prime minister — the

Labour party’s Clement Attlee

had succeeded him — when

transfer of power occurred in

1947. But the former is cited as

the culprit for having prepared a

partition plan in 1945, while he

was still in power, which Attlee

approved. The audio-visual

essay does not overlook the fact

that the British wanted to cut and

run in the face of sectarian riots

and mutinies in the ranks of the

armed forces. But it lends currency

to the view that Partition

was a long, premeditated British

plot to serve their own interests

rather than the requirements of

India. The film is an adaptation

from Larry Collins and

Dominique Lapierre’s Freedom

at Midnight and Narendra Singh

Sarila’s The Shadow of the Great

Game. It is from the second book

that Chadha derived her theory

23/02/2017

15

NEWS-IN-BRIEF

Punjabi film on Dalit

struggle enters Cannes

Chandigarh : The struggle of the Dalits to get

their right has reached the international podium as a

Punjabi feature film on

land struggle of Dalits got

entry into the Cannes Film

Festival. Chamm (skin) is

about the struggle of Dalits

of Punjab, who are struggling

to get their one-third

share in the village common

land. The 35-minute

film will be screened in

“2017 Short Film Corner”

at the Cannes between May

22 and 28. Rajeev, director

of the film, said: “It is an independent and self-funded

film which is about inner defeat and victory.” He

said they had developed an alternative distribution

system for the film by screening it free of cost in villages

and small towns. Rajeev, who hails from

Mullanpur and now based in Mumbai, started his

career as a filmmaker in 1994 with a documentary

“Aapna Pash”, which was based on the life of revolutionary

poet Pash.

Earlier, his film “Nabar” won the National Award

in 2012 in the best Punjabi feature film category.

National award winning actor Baljinder Kaur also

features in the film. Struggle of rural landless Dalits

to reclaim one-third share in the village common

land is going on for almost nine years in around 70

villages of Sangrur and Mansa.

‘I like writing on everything,

have touched many genres’

Jalandhar : For a society like ours, city-based

young writer Surabhi Sareen has touched a bold

topic. The 22-year-old student has written a short

story on marital rape, titled ‘Damaged Beyond Any

Repair’ which has been published in anthology book

‘Frozen Emotions’.

Surabhi said, “I had read the subject from newspapers

and the issue just clicked me. I felt like writing

about it. I mixed it with some real life incidents

and gave a fictional touch. I have written it from a

woman’s point of view.” A student of MA English,

she had written another short story in the same book.

The story ‘Version of a Departed Soul’ is based on

thoughts of a dying person. The book was published

in December last year. Elaborating on her art of writing,

she said, “I like writing on everything. I have

touched several genres like inspirational, romantic

tragedy, horror and marital rape. I had started writing

my thoughts when I was in sixth class.” Were

there many takers for the subject? “Before publishing

these stories, I had posted them on my blog and

got positive feedback from readers. The story

‘Damaged Beyond Any Repair’ was rejected almost

25 times by publishers as they felt it was a very dark

issue to write about. They were reluctant to publish

stuff on such issues,” she added.

British-Punjabi film blames Churchill for Partition

that Churchill was primarily

guilty. Sarila, who was an ADC

to the last British Viceroy, Lord

Louis Mountbatten, and later an

Indian diplomat, claimed in his

book that a secret plan was

drawn up by the latter’s predecessor

Lord Archibald Wavell at

Churchill’s behest to divide

India. The war-time prime minister,

who otherwise fiercely

opposed the concession of freedom

to India, analysed

Jawaharlal Nehru as being pro-

Soviet Union and therefore likely

to give the Communist power

access to the warm water port of

Karachi and consequently an

easy passage to the Middle East.

In contrast, he assessed the

Muslim leadership demanding

Pakistan as being pro-West and

therefore likely to be resistant to

Moscow. Many years later,

Prime Minister Margaret

Thatcher, an unabashed admirer

of Churchill, famously lauded

Pakistan dictator General Zia-ul-

Haq as “a bulwark against Soviet

expansionism” after Leonid

Brezhnev intervened in neighbouring

Afghanistan in 1979. In

the “great game” of carving out

spheres of influence between

Britain and the Soviet Union,

Churchill was attempting to

checkmate what he perceived to

be the United Kingdom’s postwar,

Cold War rival; but at a

heavy cost to the people of India.


16 23/02/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Eat slowly, maintain a food journal

9 easy ways to avoid overeating

Overeating, at worst, can kill you. You’ve got to keep a check on what you’re eating before it’s too late. Here’s

what you can do. We often tend to overeat without knowing it. Eating more than what our body needs is the

root cause of several chronic health problems which can be avoided albeit with a little care. Sonia Narang,

nutrition expert of Oriflame India, here shares nine ways that can best help you to avoid overeating.

Eat slowly

Chew every bite of your food properly. This is to slow

us down when we eat. Research led by Mark Gold, MD at

the University of Florida at Gainesville, US, has shown it

takes 12 or more minutes for food satisfaction signals to

reach the brain of a thin person, but 20 or more minutes for

an obese person. Eating slowly ensures that these important

messages have time to reach the brain.

Drink 10-12 glasses of water every day

Water keeps your system hydrated. It’s a no calorie liquid and

will make you feel full physically. The chances of overeating can

reduce significantly if you drink a glass of water every one hour.

Maintain a food journal

This will help you identify your trigger points, your emotional

eating and overeating. Writing it with the timings and portions

will help you assess and win over those issues.

No such a thing as superfood,

good or bad diet, says a study

Brown or white

bread, bad diet or a

superfood--a new

study says none of

these really matter

when it comes to losing

weight. Instead,

the effect of diet on

people’s waistlines is

more dependent on an individual’s unique response to different

kinds of food. Ever faced a choice between brown and white

bread? Well, few would doubt that the latter was more likely to

contribute to obesity. But a new study suggests there is no such

thing as ‘good’ or ‘bad’ bread when it comes to losing weight.

Instead the effect of diet on people’s waistlines is much more

dependent on an individual’s unique response to different kinds of

food, researchers believe. Dr Evan Elinav, of the Weizmann

Institute of Science in Israel, told the annual meeting of the

American Association for the Advancement of Science in Boston:

“There is this notion that some bread is better than others.

“Industrial bread is seen as bad and home-made sourdough is

seen as good. “We found that just like any other food, our responses

to bread are completely personal. “This personalised effect is

there for every single food. There is not one single good or bad or

super food.” The researchers tested the two different types of

bread on a total of 40 people for a study which has not yet been

published in an academic journal.

Make the first bites count

It is believed that maximum food enjoyment comes in the initial

bites. After a few bites, taste buds start to lose their sensitivity

to the chemicals in food that make it taste good. Satisfy your

taste buds by really savoring those first few bites. This may help

you stop eating when you’re physically comfortable.

Keep up appearances of your food

Use a smaller plate and pay more attention to the presentation

of a meal. This can increase your awareness of the food in front

of you and help you stop eating when you are comfortable.

Choose satisfying foods

Steer away from foods that give you a lot of calories for very

little volume, such as milk shakes, cheese, and chocolate. The

higher the fiber, protein, and/or water content of a food or meal,

the more likely it is to be satisfying in your stomach without

going overboard on calories.

Be aware

Remain focused and aware of what you are eating. Usually

overeating happens when you are concentrating on the things

around you other than on the food, like reading newspaper or

watching TV.

The brain probably can’t register what is being put in the

mouth and the pattern of eating, and then overeating continues.

(Continue from 15 Page)

Uttar Pradesh : Time to think for a post ...

leader of opposition and both

were working for building up a

party that represent India's wider

oppressed masses. In fact, I am

told, Dr Lohia was supposed to

be joining the Republican Party

of India when it was to be

formed. Unfortunately, the

demise of Dr Ambedkar left the

entire legacy in bad hands and

RPI became one community

party which Baba Saheb never

wanted. On December 5th, 1956

Dr Ambedkar had written two

letters to veteran socialist leader

N G Gore and Atre. He was in

touch with Mr S M Joshi too to

form a bigger alliance against

the Congress Party which was

the main political party during

those years. Obviously, if Baba

Saheb and Lohia were alive

today, they would have joined

hand to defeat the communal

fascist forces represented by the

Hindutva forces. The anti congressism

of 1950s and 1960s is

not valid today when the

Hindutva's brahmanical forces

have unleashed their anti people

propaganda so ruthlessly.

Friends, political parties will

not implement the socio cultural

agenda that we wish. They have

to be part of the political structure

and we can only use their

good will in propagating things

and also getting things done.It is

the social movement which force

them to do so. Be part of these

movements that compel political

leaders to listen to them. While

there is no doubt that BSP will

have to improve its working and

Ms Mayawati will have to be

more accessible to people, it is

time we understand that SP and

BSP are rivals in Uttar Pradesh

hence there is bound to happen

some bitterness among their fans

but those who call themselves

íntellectuals' and activists have

to come out of this fan mania

and think of a larger perspective.

I hope the rivalry does not give

the brahmanical manipulators

chance to blackmail them in the

aftermath of the elections.

People in constituencies know

who is better and who is not.

Uttar Pradesh will vote on community

lines as it is happening

and I must say, there is only one

wave in Uttar Pradesh which is

against #notebandi and Narendra

Modi. We hope people give the

BJP a good lesson. Uttar Pradesh

can bring huge political change

in political history of India. That

time has come now. Can the

Bahujan forces respond to it positively

? Remember 21st century

is that of Baba Saheb

Ambedkar's enlightened vision

which is meant for all Indian

across diverse communities as it

has ways and means to overcome

hurdles and built an egalitarian

society. Those who want

to put Ambedkar into a particular

category do a great damage to

his tremendous work to unite

India and its havenots. Hope

people will understand it in the

greater interest of strengthening

Bahujan movement in India

The nuts you meet on the Internet

Beware of these six types of trolls

From the bullying bhai brigade to the agonisingly boring preachers, be careful of these

Internet trolls. If there is one thing you cannot escape on the Internet, it’s ‘The Troll’. The

Internet is full of trolls, some of them funny and some of them are just a

headache. If you have difficulty navigating the world of trolls, then go through

this guide that identifies 6 types of trolls you meet on the internet.

The Jolly LLB

Like a viper, they hide. No comments

or uploads on social media. But as soon

as they notice any kind of debate going

on social media, they’ll jump in, always

playing the role of devil’ advocate. They

never stop and will always look to have

the last laugh. They can turn a well

researched piece of paper into an irrelevant

comic book. Want to stay in a state

of zen? Then don’t mess with them.

“While dealing with trolls, I follow

the advice of George Bernard Shaw. He

aptly said, “I learned long ago, never to

wrestle with a pig. You get dirty, and

besides, the pig likes it.The internet is

full of trolls. If you cannot block them

just ignore them. Don’t let their negativity

get to you,” says Papa CJ, comedian

The

‘Out of

Nowhere’

Troll

Ever noticed

how sometimes

you are engaged

in a serious

debate or conversation

online

and out of

nowhere you see a comment like ‘ you got

rick rolled’ and then boom, the topic just

changed. All the hard work you put into that

topic gone down the drain. They just leave

you exasperated, scratching your head and

wordless. “There is no harm in engaging in a

bit of friendly matter while you are on the

internet. However, they are a few who enjoy

hurting people by being mean to them. They

troll in a manner which is offensive and hurtful.

Avoid getting into conversations and

arguments with them. They never stop, in fact

they enjoy hurting other people,” says Nida

Mahmood, fashion designer

The Bhai Brigade

The ‘bhai brigade’ is like a crouching

tiger hidden dragon, ready to pounce on

you if you dare go against the celebrities

they worship. Their entire social media

existence is dedicated to professing their

love for the celebrities. They are only two

things they do on social media a) Praise

thy celebrity b) Thou shall take down

anyone who dares critique my favourite

celebrity. “ Such people blindly worship

their idols. If you critique their idols and

make a joke about them, the ‘bhai

brigade’ takes it as a personal attack,”

says psychologist Pulkit Sharma.


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

23/02/2017

ÏøÂ≈

«√ßÿ È≈ÙÂ∂ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ’apple

«apple‘≈ √ΔÕ ÊØÛ∑Δ «‹‘Δ Á∂apple ‘Ø

◊¬Δ √Δ ¿∞√ Á∂ ÓÈ ÁΔ Á«‘ÒΔ˜

”Â∂ ◊∞μ√≈ ¡≈ ’∂ ÷Û∑≈ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ

È≈ÙÂ≈ appleμ÷ ’∂ ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ apple√جΔ

«Ú⁄ ‹≈ ⁄∞μ’Δ √ΔÕ ¿∞√ È∂ «¬’

Ï∞apple’Δ ÌßÈΔ ‘Δ √Δ «’ ¿∞√ «Ú⁄Ø∫ «¬’

ÒßÏ≈ Ú≈Ò «È’Ò ¡≈«¬¡≈Õ

¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ È±ß ¡≈Ú≈˜ Ó≈appleΔ ¡Â∂

’‘≈‰Δ

‹ÁØ∫ ¿∞‘ ¡≈¬Δ Â≈∫ ¿∞√ 鱧 ◊∞μ√∂ «Ú⁄

¡≈÷‰ Òμ◊≈, “¡≈‘ Â∂apple≈ ËΩÒ≈ fi≈‡≈

appleØ‡Δ «Ú⁄Ø∫ «È’«Ò¡≈ ‘À” ÍÂÈΔ ‘μ√

’∂ ¡≈÷‰ Òμ◊Δ, “‘∞‰ √μ· È±ß „∞’‰

Òμ◊∂ ‘≈∫, ‘∞‰ ËΩÒ≈ fi≈‡≈ ‘Δ

«È’Ò‰≈ ‘À” ÏßÂ≈ «√ßÿ Á≈ ◊∞μ√≈ ‘Øapple

Â∂˜ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¡≈÷‰ Òμ«◊¡≈,

“‘∞‰ ÂÀ鱧 «Á√‰≈ ÚΔ ÏßÁ ‘Ø «◊¡≈

‘À” ÂÒ÷Δ Á≈ ÂÛ’≈ Ú≈‘Ú≈ Òμ◊

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ÍÂÈΔ ÚΔ ’∞fi ÏØÒ

ͬΔÕ ÏØÒ ’∞ÏØÒ Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈ ÁØÚ≈∫

ÁΔ ¡’Ò ◊∞μ√∂ ÁΔ Ìμ·Δ «Ú⁄ ’∞fi

ÍÒ Ìæ÷Δ ¡Â∂ √Û ’∂ √∞¡≈‘ ‘Ø

◊¬ΔÕ ÙÀÂ≈È «¬√ √≈appleΔ ÿ‡È≈ Á≈

¡≈ÈßÁ ÒÀ «apple‘≈ √Δ, ÏßÂ≈ «√ßÿ «ÏÈ≈∫

È≈ÙÂ≈ ’ΔÂ∂ Ï∞ÛÏ∞Û ’appleÁ≈ Ï≈‘apple

⁄«Ò¡≈ «◊¡≈Õ Ì∞μ÷‰-Ì≈‰≈,

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

√apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ

√π

Ó√Ø«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ «ÈÓØfi±‰≈,

«Íß‚ ÁΔ √μÊ ”Â∂ «‹‘ÛΔ ÏØ‘Û ‘∂·≈∫

«Íß‚ Á∂ Ï≈‘apple √Δ, ¡≈ ’∂ ÏÀ· «◊¡≈

‘≈Ò∂ ¿∞Ê∂ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Δ ¡≈«¬¡≈

¿∞‘ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ «’ ’Ø¬Δ ¡≈Ú∂ Â∂ ¿∞√

È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple’∂ ÓÈ ‘ΩÒ≈ ’apple

√’∂Õ

¿∞√ Á≈ «¬’ «ÓμÂapple √ßÂ≈ «√ßÿ appleμ‹-

Í∞‹ ’∂, √μ‹ ’∂ ¡Â∂ ÷∞ÙΔ «Ú⁄

’∞ÏØÒ √∞ÏØÒ

«Ìμ«‹¡≈, √μÊ ”Â∂ ‹≈‰ Ò¬Δ ÿappleØ∫

«È’«Ò¡≈ apple√Â∂ «Ú⁄ ÏßÂ≈ «√ßÿ ÁΔ

ÍÂÈΔ «ÓÒ ◊¬Δ, “Í∞쫤¡≈, “ÏßÂ≈

«√ßÿ ¡‹∂ ÿapple ‘Δ ‘ÀÕ” ÏÛΔ ’apple≈appleΔ

¡≈Ú≈˜ «Ú⁄ ‹Ú≈Ï ¡≈«¬¡≈,

¿∞√ Á≈ ÓÈ ‘Ò’≈ ‘؉ ’≈appleÈ ’ÁÓ ÚΔ ‘Ò’∂ √È ¡Â∂

Â∂˜Δ È≈Ò √μÊ ÚμÒ ÚË apple‘∂ √È √μÊ ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ’∂ Ú∂«÷¡≈

«’ ÏßÂ≈ «√ßÿ «¬’μÒ≈ ‘Δ ÏÀ·≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ ‘≈Ò ϑ∞Â

Âapple√ÔØ◊ ‘À Í∞쫤¡≈, “ÏßÂ≈ «√ßÿ ·Δ’ Â≈∫ ‘À∫Õ

“È‘Δ∫” ¿∞√ È∂ «Îapple Í∞쫤¡≈, “’Δ √μÊ

鱧 «◊¡≈ ‘ÀÕ” ÂÒ÷Δ «Ú⁄ «Ìμ‹∂ «¬‘

ÙÏÁ √∞‰È 鱧 «ÓÒ∂, “«’√∂ È≈Ò

¡≈„∂ ÒÀ∫Á≈ ‘ØÚ∂◊≈” √ßÂ≈ «√ßÿ Ì≈∫Í

«◊¡≈ «’ Ó≈ÓÒ≈ ◊ÛÏÛ ‘ÀÕ

¿∞√ Á≈ ÓÈ ‘Ò’≈ ‘؉ ’≈appleÈ ’ÁÓ

ÚΔ ‘Ò’∂ √È ¡Â∂ Â∂˜Δ È≈Ò √μÊ

ÚμÒ ÚË apple‘∂ √ÈÕ √μÊ ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ’∂

Ú∂«÷¡≈ «’ ÏßÂ≈ «√ßÿ «¬’μÒ≈ ‘Δ

ÏÀ·≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ ‘≈Ò ϑ∞Â

Âapple√ÔØ◊ ‘ÀÕ “Í∞쫤¡≈, “ÏßÂ≈ «√ßÿ

·Δ’ Â≈∫ ‘À∫Õ” ¬∂ÈΔ ◊μÒ Í∞줉 È≈Ò

’ÓÒÁΔÍ

ÓÈ ÁΔ Ó≈∫ ◊ÒΔ ”⁄ ÷Û∑Δ √‘∂ÒΔ ÌÀ‰ 鱧 ËΔ Á∂

«appleÙÂ∂ Ú≈√Â∂ ÚËΔ¡≈ ’Ó≈¿± Ó∞ß‚≈ Òμ̉ Ò¬Δ

’«‘ apple‘Δ √ΔÕ Â∞appleÁ∂ ‹≈∫Á∂ ‹Ø«◊ßÁapple È∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

◊μÒ≈∫ √∞‰

’«‘ ‘Δ «ÁμÂ≈,

Ìapple‹≈¬Δ¬∂ ¬∂È∂

‘ΔÒ∂-Ú√ΔÒ∂ ’apple ’∂

ÚΔ ’Ø¬Δ ⁄μ‹ Á≈

Ó∞ß‚≈ È≈ «ÓÒ

√«’¡≈, ‘∞‰ ÊØÛ∑≈

‘ΔÒ≈-Ú√ΔÒ≈ ’∞ÛΔ

ÁΔ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ

Ò¬Δ ’apple ÒÀÕ ’∞ÛΔ

¡≈÷apple ¡ÀÓ.¬∂.,

ÏΔ.¡Àμ‚ ‘À Ú∂÷Δ∫ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ «ÓÒ‰ ”Â∂ ¡≈ÍΔ «apple٫¡≈∫

ÁΔ Ò≈¬ΔÈ Òμ◊ ‹≈‰Δ ¬∂Õ √∞ÓÈ ÁΔ Ó≈∫ 鱧 ‹Ø«◊ßÁapple ÁΔ¡≈∫

◊μÒ≈∫ ”⁄ ¡μ‹ Á≈ √μ⁄ Șapple ¡≈ «apple‘≈ √Δ Õ

‘Δ √±¬Δ ÂÚ∂ ”Â∂ appleμ÷Δ ◊¬Δ ¡Â∂ √Ì

’∞fi ‹Ø ¿∞√ Á∂ ÿapple Ú≈Í«apple¡≈ √Δ,

«Ï¡≈È ‘Ø «◊¡≈Õ «¬‘ √Ì ’∞fi

√∞‰«Á¡≈∫, √ßÂ≈ «√ßÿ Ó∞√’apple≈ «apple‘≈

√Δ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ «¬‘ Ó∞√’≈‰, ÏßÂ≈

«√ßÿ 鱧 ‘Øapple «÷fi≈ apple‘Δ √ΔÕ ÁØ-«ÂßÈ

«Ó߇≈∫ Ï≈¡Á, √ßÂ≈ «√ßÿ ¡≈÷‰

Òμ◊≈ «’ ¡«‹‘Δ ÿ‡È≈ ¡μ‹ Ó∂apple∂

È≈Ò ÚΔ Ú≈ÍappleΔÕ Â∂appleΔ Ìapple‹≈¬Δ

È≈ÙÂ≈ Ó∂˜ ”Â∂ appleμ÷ ’∂ ⁄ÒΔ ◊¬ΔÕ

¡ıÏ≈apple ÁΔ «¬’ ÷Ïapple ÍÛ∑È ÂØ∫

¡ÀÓ. ¡ÀÒ. È≈◊Í≈Ò

ÓØÏ≈¬ΔÒ : @IHGBF-A@@CE

Ï≈¡Á ‹Á ÓÀ∫ È≈ÙÂ≈ ’appleÈ Òμ◊≈

Â≈∫ Á≈Ò «Ú⁄ Ï‘∞ ÒßÏ≈ Ú≈Ò √Δ

ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 ÏÛ∂ «Í¡≈apple È≈Ò ¡≈Ú≈˜

Ó≈appleΔÕ ¿∞√ Á∂ ¡≈¿∞‰ ”Â∂ ÓÀ∫ ¿∞√ ȱß

¡≈«÷¡≈, “Ì≈◊Ú≈È∂, ˜apple≈ Á∂÷,

’ΩÒΔ «Ú⁄ Â∂apple≈ ⁄≈∫ÁΔ Úapple◊≈ Ú≈Ò

«Í¡≈ «’ßÈ≈ √Ø‘‰≈ Ò◊Á≈ ‘À” ¿∞‘

Î∞μÒ ’∂ ’∞μÍ≈ ‘Ø ◊¬Δ, ¿∞√ È∂

fiμ‡Í‡ Ê≈ÒΔ ⁄∞μ’Δ Â∂ apple√Ø¬Δ «Ú⁄

⁄ÒΔ ◊¬ΔÕ Íß‹-√ß «Ó߇≈∫ Ï≈¡Á

«‹μÂ

Ú؇

apple≈‹ÈΔÂΔ ”⁄ Ó≈«‘apple ÏÒÏΔapple

⁄ΩËappleΔ Ù«‘apple Á∂ «Í¤Û∂ «¬Ò≈’∂ ”⁄Ø∫

¡≈͉∂ «ÚappleØËΔ È±ß Ï‘∞ Úμ‚∂ Îapple’

È≈Ò ‘apple≈ ’∂

¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. ÁΔ

«¬ÒÀ’ÙÈ «‹μ ◊¬∂ Õ

«‹μ Á≈ ÏÛ≈ Úμ‚≈ ÈÙ≈

‘∞ßÁÀ Õ «¬Ò≈’∂ ”⁄

ÁÏÁÏ≈ ω≈¬Δ appleμ÷‰

¡Â∂ «ÚappleØËΔ¡≈∫ 鱧 ÈΔ⁄≈

«Á÷≈¿∞‰ Ò¬Δ, «‹μÂ

Ó◊appleØ∫ ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂.

√≈«‘Ï È∂ ËßÈÚ≈Á Ò¬Δ

‹Ò√∂ Á≈ ¡≈ÔØ‹È

’ΔÂ≈ Õ Ï‘∞ ÊØÛ∑∂

Ïß«Á¡≈∫ ÁΔ ‘≈˜appleΔ √Δ Õ

¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. √≈«‘Ï ÏÛ∂ Ó≈Ô±√ √È «’ «¬ßÈ∂

Úμ‚∂ Îapple’ È≈Ò «‹μ‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ‹Ò√∂

”⁄ «¬ßÈΔ ÿμ‡ ‘≈˜appleΔ «’¿∞∫ ‘جΔ, ‘≈Ò≈∫«’

«¬’ ⁄≈∫ÁΔ Ú≈∫◊ ⁄Ó’ÁΔ Ê≈ÒΔ,

«‹√ «Ú⁄ ÍΩ‰∂ «Ú⁄ appleμ÷Δ¡≈∫ ◊appleÓ

appleØ‡Δ¡≈∫, Á≈Ò ÁΔ ’ΩÒΔ, «‹√ «Ú⁄

Á≈Ò ÿμ‡ √Δ Â∂ Óμ÷‰ «˜¡≈Á≈ √Δ

¡Â∂ «¬’ ’ΩÒΔ «Ú⁄ √Ò≈Á √ΔÕ

¿∞‘ Ó∂apple∂ ’ØÒ ÏÀ· ◊¬Δ, appleØ‡Δ¡≈∫

⁄∞μ’ ’∂ «¬’ Á±‹Δ ÍÒ∂‡ ”⁄ appleμ÷

Ò¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ «¬’-«¬’ ’apple’∂ ¿∞‘

ÓÀ鱧 ◊appleÓ-◊appleÓ appleØ‡Δ «ÁßÁΔ ◊¬ΔÕ

¿∞√ Á∂ «⁄‘apple∂ Á∂

‘≈Ú-Ì≈Ú È≈ÙÂ∂ ȱß

‘Øapple √∞¡≈Á ω≈ apple‘∂

√ÈÕ ÷≈‰≈, ÷≈‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¿∞√ È∂

¡ÒÓ≈appleΔ «Ú⁄ ÍzÀμ√

’ΔÂ∂ ’μÍÛ∂ ’μ„ ’∂

Ó∂apple∂ √≈‘Ó‰∂ appleμ÷

«ÁμÂ∂ ¡Â∂ ¡≈÷‰

Òμ◊Δ, “Ï≈‘apple ‹≈∫Á∂ ‘Ø Â≈∫ ⁄μ‹ Á∂

’μÍÛ∂ Í≈ ’∂ ‹≈«¬¡≈ ’appleØ” ÓÀ∫ √Ø⁄

«apple‘≈ √Δ «’, “⁄≈∫ÁΔ Á∂ Ú≈Ò È∂ Â≈∫

’Ó≈Ò ‘Δ ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ”

«¬‘ √∞‰ ’∂ ÏßÂ≈ «√ßÿ 鱧 ¡≈͉Δ

ˆÒÂΔ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂

¡≈͉∂ ÓÈ «Ú⁄ ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß

’Ø√ «apple‘≈ √ΔÕ

«¬ß‹: ‚Δ.¡ÀÓ. «√ßÿ

‹Ò√∂ Ï≈apple∂ ÍÏÒΔ«√‡Δ ÚΔ ’≈ÎΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

√Δ Õ

‘Ò’∂ Á∂ Ó∞‘μ«Ò¡≈∫, ’≈ÒØÈΔ¡≈∫ ”⁄

‹≈«¬˜≈ ÒÀ‰

Ò¬Δ ÏßÁ∂ Ì∂‹∂ Õ

Ï‘∞Â∂ Ó∞‘μÒ≈

⁄ΩËappleΔ¡≈∫ È∂

«’‘≈ «’ ͱapple∂

ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ Ú؇

«ÁμÂΔ √Δ Õ Íapple

Ú؇ Á∂‰ Ò¬Δ

ÍÀ√∂ Ò¬∂ √Δ, √Ø

Á∂ «ÁμÂΔ Õ

¡√Δ∫ «’√∂

ÏÒÏΔapple ⁄ΩËappleΔ

È±ß È‘Δ∫ ‹≈‰Á∂,

√≈‚∂ «’√ ’ßÓ Á≈ Õ ‹Ò√∂ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ’∞fi

Á∂‰ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈, √Ø ¡≈¿∞‰ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ

appleμ÷‰≈ Θ±Ò √Δ Õ

ÓØ‘È √Íapple≈ ÁΔ¡ª ÁØ È˜Óª

A. ÓÀ˘ «’Ú∂∫ appleØ’Ø◊∂!

ÓÀ˘ «’Ú∂∫ appleØ’Ø◊∂

‹∂

ÓÀ∫ ¡≈Úª-√»apple‹ Úª◊

Â∂ ͺ√apple ‹≈Úª Âπ‘≈‚∂ ¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂-ËπºÍ Úª◊

ÓÀ˘ ÒºÌØ◊∂ «’ºÊ∂?

ÓÀ˘ «’Ú∂∫ appleØ’Ø◊∂!

‹∂

ÓÀ∫ ¡≈Úª-¡≈Ú≈˜ Úª◊

Â∂ Òøÿ ‹≈Úª-Âπ‘≈‚∂ Ëπapple ¡øÁapple º’

Âπ√Δ ÁØÛØ◊∂ «’ºÊ∂?

ÓÀ˘ «’Ú∂∫ appleØ’Ø◊∂

‹∂

ÓÀ∫ ¡≈Úª-«Ú⁄≈apple Úª◊

Â∂ ‹’Û ÒÚª-Âπ‘≈‚Δ ⁄∂ÂÈ≈ ˘ ‹Û∑ º’

Âπ√ƒ ´’Ø◊∂ «’ºÊ∂!

‹∂

ÓÀ∫ ËπºÍ ω «◊¡≈...

¡≈Ú≈˜ ω «◊¡≈...

«Ú⁄≈apple ω «◊¡≈...

B. «’øÈ≈ ıÂappleÈ≈’ ‘Ø √’Á≈ ˛

«’øÈ≈ ıÂappleÈ≈’ ‘Ø √’Á≈ ˛

⁄øÁappleÓ≈,

«‹√ÁΔ ÒØ¡ ‘∂·

Âπ√ƒ Á∂÷ apple‘∂ ‘πøÁ∂ ‘Ø... Ò≈٠ωÁ∂ «‹√Ó ˘Õ

«’øÈ≈ ıÂappleÈ≈’ ‘Ø √’Á≈ ˛

√º⁄,

«‹√Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π∫Á∂ ‘Δ

Âπ√ƒ «ÍÿÒ‰ Ò◊Á∂ ‘Ø.... ÓØÓ Úª◊Õ

«’øÈ≈ ıÂappleÈ≈’ ‘Ø √’Á≈ ˛

√ÓπøÁapple,

‹∂ ÿ∂apple ÒÚ∂ ¿π‘ Âπ‘≈˘ ¡øÁappleØ∫-Ï≈‘appleØ∫

Â∂ Âπ√ƒ «È’Ò Í¬∂ ‘ØÚØ.... ¡≈͉∂ ÿappleØ∫Õ

«’øÈ≈ ıÂappleÈ≈’ ‘Ø √’Á≈ ˛

¿π‘,

Úø◊≈«apple¡≈ ‘ØÚ∂ Âπ‘≈˘ «‹√È∂

«’ ´«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛... ¿π‘ Âπ‘≈‚∂ ‘Δ ¡øÁapple «’Â∂Õ

ÍÃØ. ÓØ‘È √Íapple≈

ÓØÏ≈«¬Ò : @IHADE-BGAEB

profmohansapra@gmail.com

¡ÈπÚ≈Á’-apple≈’∂Ù ¡≈ÈøÁ


18 23/02/2017 www.samajweekly.com

√≈«‘Â

√Δ‡≈ apple≈Ó ¡≈͉Δ

ÿ Í≈apple‡Δ Á≈ ÍzÓ∞μ÷

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ‘À Õ

«Í¤ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ¿∞‘ ¡≈͉∂

«ÚappleØËΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÂØ∫ Ú؇≈∫ Á∂ Úμ‚∂

Îapple’ È≈Ò «‹μ«Â¡≈ √Δ Õ ⁄؉≈∫ √Ó∂∫

¿∞√ È∂ ÒØ’≈∫ È≈Ò Ï∂‘μÁ Ú≈¡Á∂

’ΔÂ∂ √È Õ ÒØ’≈∫ È∂ «¬È∑≈∫

Ú≈¡«Á¡≈∫ ÁΔ Í±appleÂΔ ÁΔ ¡≈√ È≈Ò

¿∞√ 鱧 «‹Â≈«¬¡≈ √Δ Õ «‹μ‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ ’Ø¬Δ ÚΔ Ú≈¡Á≈ ͱapple≈

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ √Δ Õ «ÚappleØËΔ

¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ Á∂ «È’Ò apple‘∂ appleØ‚ ÙØ¡

Á∂÷ ’∂ ÿ√Δ‡≈ apple≈Ó Á∂ ’∞fi fiØÒΔ

⁄∞μ’≈∫ È∂ ¿∞√ 鱧 ÚΔ appleØ‚ ÙØ¡ ’섉

ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ Õ ÿ√Δ‡≈ √Ø⁄‰

Òμ◊≈ «’ ¿∞√ È∂ «Í¤ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫

√Ó∂∫ ’ΔÂ∂ Ú≈¡«Á¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ÚΔ

Ú≈¡Á≈ ͱapple≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ Õ ‘∞‰ ¿∞‘

«’‘Û∂ ӱߑ È≈Ò ÒØ’≈∫ ’ØÒØ∫ Ú؇≈∫

Óß◊∂Õ ÿ√Δ‡∂ 鱧 ‚apple √Δ «’ È≈apple≈˜

ÒØ’ ¿∞√ 鱧 √Û’ ”Â∂ ÿ√Δ‡‰ È≈

Òμ◊ ÍÀ‰ Õ ¿∞‘Δ ◊μÒ ‘Ø¬Δ Õ ÿ√Δ‡∂

Á≈ appleØ‚ ÙØ¡ Á∂÷ ’∂ ÒØ’ ◊∞μ√∂ «Ú⁄

ÌÛ’ ¿∞μ·∂ Õ ‹Á ÒØ’≈∫ È∂ ¿∞√ ȱß

«Í¤ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ √Ó∂∫ ’ΔÂ∂

Ú≈¡«Á¡≈∫ Ï≈apple∂ Í∞쫤¡≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂

ÒØ’≈∫ ÁΔ ‘apple ◊μÒ Á≈ Ï∂‘μÁ ⁄Ò≈’Δ

È≈Ò ‹Ú≈Ï Á∂ ’∂ «√¡≈√Â≈È≈∫ ÁΔ

appleÚ≈«¬Â 鱧 ’≈«¬Ó appleμ«÷¡≈ Õ

ÒØ’ Í∞줉 Òμ◊∂≠ Â∞√Δ∫ Ó∞Π«Ï‹ÒΔ

Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ √Δ Íapple Â∞√Δ∫

Â≈∫ «Ï‹ÒΔ Ó∞μÒ ÚΔ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ Õ

ÿ√Δ‡≈ ÏØ«Ò¡≈≠ √apple’≈apple Ï‰È ”Â∂

√≈鱧 ÍÂ≈ Òμ◊≈ «’ apple≈‹ «Ú⁄

«Ï‹ÒΔ ÁΔ Ï‘∞ ÿ≈‡ ‘À Õ «Í¤ÒΔ

√apple’≈apple ÓΔ∫‘ ÍÚ≈¿∞‰ «Ú⁄ ¡√ÎÒ

apple‘Δ Õ √≈apple∂ ‚ÀÓ ÷≈ÒΔ Í¬∂ √È Â∂

÷˜≈È≈ ÚΔ ÷≈ÒΔ √Δ Õ ¡√Δ∫ È≈

«Ï‹ÒΔ ÍÀÁ≈ ’apple √’Á∂ √≈∫ Â∂ È≈ ‘Δ

÷appleΔÁ √’Á∂ √≈∫ Õ ¡√Δ∫ «¬ßÁapple

Á∂ÚÂ≈ 鱧 ÍμÂapple «Ò÷ ’∂ Ì≈appleΔ ÓΔ∫‘

ÍÚ≈¬∂ Õ ‘∞‰ ¡√Δ∫ ’≈ÎΔ «Ï‹ÒΔ

Íπ√Â’ √ÓΔ¤≈

«’μ√≈ ‘Δapple apple≈∫fi≈

(‡À’√‡ : «’ÙÈ «√ßÿ ¡≈«apple¯)

√ßÍ≈Á’ : ¡apple«ÚßÁapple ’Ωapple

Íz’≈Ù’ : Ú≈«apple√ Ù≈‘ Î≈¿±∫‚∂ÙÈ, ¡ß«ÓzÂ√apple

Ó∞μÒ : BE@ apple∞ͬ∂, √¯∂ : AF@.

√ßÍapple’ : GE@HA-E@@@F.

ÍzØ: ¡apple«ÚßÁapple ’Ωapple È∂ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ «Ú⁄

¿∞μ⁄ «√μ«÷¡≈ Íz≈Í ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹≈ÏΔ

«’μ√≈ ’≈«Ú 鱧 ¡≈͉∂ ¡«Ë¡ÀÈ-«ÚÙÒ∂Ù‰

Á≈ «ÚÙ≈ ⁄∞«‰¡≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ «¬√ ÷∂Âapple

«Ú⁄ apple«‘ ◊¬∂ ÷μ«Í¡≈∫ È±ß Í±appleÈ Ò¬Δ

ÔÂÈÙΔÒ ‘ÀÕ

“«’μ√≈ ‘Δapple

apple≈∫fi≈” Íß‹≈ÏΔ

Á∂ «’μ√≈

’ÚΔ¡≈∫ Ò¬Δ

«¬’ ’√Ω‡Δ

‘∞ßÁ≈ √Δ ¡Â∂

«‹‘Û∂ ’ÚΔ È∂

«¬√ «’μ√∂

¿∞μÍapple ¡≈͉Δ

’ÒÓ È±ß È‘Δ∫

√ Δ

¡‹Ó≈«¬¡≈ ‘∞ßÁ≈, ¿∞√ 鱧 √z∂Ù· ’ÚΔ Á∂ apple±Í

«Ú⁄ Ó≈ÈÂ≈ È‘Δ∫ √Δ «ÓÒÁΔÕ «¬‘Δ ’≈appleÈ

‘À «’ Íß‹≈ÏΔ Á∂ Ï‘∞ √≈apple∂ ’ÚΔ¡≈∫ È∂ “«’μ√≈

‘Δapple apple≈∫fi≈” ÁΔ apple⁄È≈ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ

Ú≈«apple√ Ù≈‘ È∂ ¡·≈apple∑ÚΔ∫ √ÁΔ «Ú⁄ «¬√

«’μ√∂ ¿∞μÍapple ¡≈͉∂ «ÚÒμ÷‰ ‘√Â≈÷apple

√Ê≈«Í ’apple «ÁμÂ∂ √ÈÕ Ú≈«apple√ Úapple◊≈

“¡ßÁ≈˜∂ «Ï¡≈∫” ‘Øapple ’ÚΔ «’μÊØ∫ «Ò¡≈¿∞∫Á∂?

Íapple «Îapple ÚΔ «’ÙÈ «√ßÿ ¡≈«apple¯ ¡Â∂ Ì≈¬Δ

Ì◊Ú≈È «√ßÿ Úapple◊∂ ’ÚΔ¡≈∫ È∂ ‘≈apple È≈

ÓßÈΔ ¡Â∂ «¬√ «’μ√∂ 鱧 Ó∞’ßÓÒ ’apple’∂

ÿ√Δ‡≈ apple≈Ó Á≈ appleØ‚ ÙØ¡

ÍÀÁ≈ ’apple Ò¬Δ ‘À Õ

Ì≈appleΔ ÓΔ∫‘ ÍÚ≈ ’∂

¡√Δ∫ ÒØ’≈∫ 鱧 Ó∞ÎÂ

Í≈‰Δ Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈

ͱapple≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ ¡μ◊Ø∫ Ó∞ÎÂ

«Ï‹ÒΔ Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ÚΔ Í±apple≈ ’apple

Á∂Ú≈∫◊∂ Õ

«¬’ ¡Ωapple ÏØÒΔ≠ ÿ√Δ‡≈ ‹Δ≠ Â∞√Δ∫

«’‘≈ √Δ «’ √≈‚Δ √apple’≈apple ω±ß Â≈∫

«Ú’≈√ ‘Ø¿± Õ √≈‚∂ «Ú’≈√ Â≈∫

‘Ø«¬¡≈ ÈΔ≠

«¬’ «Íß’Δ ‘Øapple

¡≈ ◊¬Δ Õ

Ò∞μ‡-÷Ø‘

Á Δ ¡ ≈ ∫

Ú≈appleÁ≈Â≈∫ ÂØ∫ ÍΔÛ È∂ «’‘≈≠

Â∞‘≈‚≈ ⁄ß◊∂ «ÁÈ ¡≈¿∞‰ Á≈

Ú≈¡Á≈ «’Ê∂ «◊¡ÀÕ Ò∞μ‡≈∫-÷Ø‘≈∫ Â≈∫

‘Øapple ÚΔ «˜¡≈Á≈ ÚË ◊¬Δ¡À∫ Õ

«Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ √≈‚∂ √Ó∂ Ó∞‘μÒ∂ «Ú⁄

«¬’ apple≈ «Ú⁄ ‘Δ ⁄≈apple ⁄ØappleΔ¡≈∫

‘Ø¬Δ¡≈∫ È∂ Õ ⁄Øapple≈∫ ÂØ∫ ‚appleÁ∂ ¡√Δ∫

apple≈Â≈∫ ‹≈◊ ’∂ ’μ‡Á∂ ‘≈∫ Õ ÿ√Δ‡≈

ÏØ«Ò¡≈≠ ÓÀ∫ ⁄ß◊Δ¡≈∫ apple≈Â≈∫ Á≈ È‘Δ∫≠

⁄ß◊∂ «ÁÈ≈∫ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ √Δ Õ

«Ú¡ø◊

√π÷«ÓøÁapple «√øÿ √«‘ø√apple≈

ÓØÏ≈«¬Ò : IHGFF-EBI@@

«Ú÷≈ «ÁμÂ≈Õ

ÍzØ: ¡apple«ÚßÁapple ’Ωapple È∂ «’ÙÈ «√ßÿ ¡≈«apple¯

«’μ√∂ 鱧 ÏÛΔ ‚±ßÿΔ √±fi-ϱfi È≈Ò √ßÍ≈«ÁÂ

’apple’∂ ¡≈͉∂ «ÈÍ∞ßÈ √ßÍ≈Á’ ‘؉ Á≈

Í«apple⁄Ô «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «’ÙÈ «√ßÿ ¡≈«apple¯ È∂

“’ÒΔ ¤ßÁ” «Ú⁄ «¬√ «’μ√∂ ÁΔ apple⁄È≈ ’ΔÂΔ

‘ÀÕ «¬‘ ¤ßÁ ÁØ‘∂ (AC+AA Ó≈Âz≈Ú≈∫) È≈Ò

«ÓÒÁ≈-‹∞ÒÁ≈ ‘ÀÕ Ó≈fi∂ Á∂ Í≈·’≈∫ «Ú⁄

¿∞√ Á≈ «¬‘ «’μ√≈ ’≈ÎΔ Ó’Ï±Ò «apple‘≈Õ

ÍzÌ≈ Ú∂Ò∂ √±apple‹ ÁΔ «‡μ’Δ ⁄Û∑È ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

‘Ò Ú≈‘∞‰ Ú≈Ò∂ «’√≈È «¬√ «’μ√∂ Á∂ Íz«√μË

ÏßÁ≈∫ 鱧 ¿∞μ⁄Δ ¡≈Ú≈˜ «Ú⁄ ◊≈ ’∂ ¡≈͉Δ

ÂÈ‘≈¬Δ È±ß Í±appleÈ Á≈ ÔÂÈ ’appleÁ∂ √ÈÕ ‘Δapple

Á∂ ‘∞√È ÁΔ Â≈appleΔ¯ ’appleÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Ù≈«¬apple

«Ò÷Á≈ ‘À :

’ßÈ≈∫ Á∂ «Ú⁄ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Ï≈‘Δ∫ ⁄±Û≈ ÏßÁ

◊Ò «Ú⁄ ‘μ√Δ √Ø∫‘ÁΔ ÓμÊ∂ √Ø‘∂ ⁄ßÁ

¤≈Í≈∫ ¤μÒ∂ ‘μÊ «Ú⁄ √±apple «ÁÒ Í√ßÁ

«¬’ ‘Ó∂Ò «‘μ’ Â∂, Ò‡’∂ ’apple∂ ¡ÈßÁ

’ÚΔ È∂ ¡≈͉≈ «¬‘ «’μ√≈ FFF ÏßÁ≈∫

«Ú⁄ «Ò«÷¡≈ ‘ÀÕ ‘apple ÏßÁ «Ú⁄ √μÂ

Íß’ÂΔ¡≈∫ ‘ÈÕ √μÂÚΔ∫ Íß’ÂΔ “’ÒΔ” apple«‘

‹≈∫ÁΔ ‘À, ‹Ø‡≈ È‘Δ∫ ωÁΔÕ ‡À’√‡ Á∂

¡≈appleßÌ «Ú⁄ ÏΔÏ≈ ¡apple«ÚßÁapple ’Ωapple È∂ «’ÙÈ

«√ßÿ ¡≈«apple¯ Á∂ ‹ΔÚÈ, apple⁄È≈Ú≈∫ ¡Â∂ «’μ√∂

Á∂ Ó±Ò ÂμÂ≈∫ Ï≈apple∂ √ß÷∂Í ‹≈‰’≈appleΔ ÚΔ

Í≈·’≈∫ È≈Ò √≈∫fiΔ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ¡ß«ÂÓ

¡«Ë¡≈«¬ «Ú⁄ ¡≈«apple¯ ÁΔ ’≈«Ú ’Ò≈ Á≈

ÁÓØÁapple ¡Â∂ Ú≈«apple√ Úapple◊∂ «ÙappleØÓ‰Δ ’ÚΔ¡≈∫

È≈Ò Â∞ÒÈ≈«Ӓ ¡«Ë¡ÀÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘ÀÕ ÓÀ鱧 «ÚÙÚ≈√ ‘À «’ Ò∂÷’≈ ͱappleΔ Ò◊È

È≈Ò «¬√ ÷∂Âapple Ï≈apple∂ Íapple÷-ÍÛ⁄ØÒ ’appleÁΔ

apple‘∂◊ΔÕ

ÍzØ: Ïz‘Ó‹◊ÁΔÙ «√ßÿ

ÓØ: IHGF@-EBACF

‹∂’apple ¡ÀÂ’Δ∫ √≈‚Δ

√apple’≈apple ω≈˙◊∂ Â≈∫

⁄ß◊Δ¡≈∫ apple≈Â≈∫ ÚΔ

˜apple±apple ¡≈¿∞‰◊Δ¡≈∫ Õ

‹Á «’√∂ È∂ Í∞쫤¡≈ «’ Â∞√Δ∫

Â≈∫ ’«‘ßÁ∂ √Δ «’ √≈‚Δ Í≈apple‡Δ «Ú⁄

fi±·∂≠ Ï∂¬ΔÓ≈È≠ «appleÙÚÂ÷Øapple ‹≈∫

«ÌÃÙ‡≈⁄≈apple Ú≈Ò∂ È∂Â≈Ú≈∫ Ò¬Δ ’جΔ

Ê≈∫ È‘Δ∫ ‘À Íapple Â∞‘≈‚∂ «Úapple∞μË ÚΔ

«ÌÃÙ‡≈⁄≈apple Á∂

’¬Δ √ϱ ‘ÈÕ

Â≈∫ ÿ√Δ‡≈ ÏØ«Ò¡≈≠ ¡μ‹ ÚΔ √≈‚Δ

Í≈apple‡Δ «Ú⁄ «appleÙÚÂ÷Øapple ‹≈∫ «ÌÃ

Ù‡≈⁄≈apple Ú≈Ò∂ È∂Â≈Ú≈∫ Ú≈√Â∂ ’جΔ

Ê≈∫ È‘Δ∫ «’¿∞∫«’ Í≈apple‡Δ «Ú⁄

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¡«‹‘∂ È∂Â≈Ú≈∫ È≈Ò

√≈appleΔ¡≈∫ √Δ‡≈∫ Î∞Ò ‘È Õ «¬’ Á∂Ù

Ì◊ ÏØ«Ò¡≈≠ Â∞‘≈‚∂ «¬’ ÓßÂappleΔ È∂

«Í¤Ò∂ ¡≈˜≈ÁΔ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Í∞μ·≈

«Âappleß◊≈ Ò«‘apple≈ «ÁμÂ≈ √Δ Õ ‘apple≈ appleß◊

¿∞Íapple Â∂ √ßÂappleΔ appleß◊ ‘∂·≈∫ ‘Ø «◊¡≈

√Δ Õ ÿ√Δ‡≈ ÏØ«Ò¡≈≠ ÒØ’≈∫ È∂

√ßÂappleΔ ‹≈∫ ‘apple∂ appleß◊ ÂØ∫ ’Δ ÒÀ‰À∫ Õ

«⁄μ‡≈ Â≈∫ ¿∞Ê∂ √Δ È≈≠ √Ì È±ß «⁄μ‡∂

È≈Ò ‘Δ ÓÂÒÏ ¡À Õ «¬’ ‘Øapple

«Ú¡’ÂΔ ÏØ«Ò¡≈≠ Â∞‘≈‚∂ «ÚappleØËΔ

¡≈÷Á∂ ‘È «’ ¡ÀÂ’Δ∫ apple≈‹ «Ú⁄

Â∞‘≈‚Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ ‘Ú≈ È‘Δ∫ ⁄μÒ

apple‘Δ Õ ÿ√Δ‡≈ ÏØ«Ò¡≈≠ apple≈‹ «Ú⁄

√≈‚Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ ‘Δ ‘Ú≈ ‘À Õ «ÚappleØËΔ

’ßÈ≈∫ ÂØ∫ ÓÎÒapple ‘‡≈¿∞‰◊∂ Â≈∫ ‘Δ

¿∞È∑≈∫ 鱧 √≈‚Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ ‘Ú≈ Á≈

ÍÂ≈ Òμ◊± Õ

«¬’ ˆappleΔÏ ’«‘‰ Òμ◊≈≠ √≈ȱß

Â∞‘≈‚∂ Ì≈ÙÈ ÁΔ È‘Δ∫≠ apple≈ÙÈ ÁΔ

˜apple±apple ‘À Õ ÿ√Δ‡≈ ÏØ«Ò¡≈≠ ¡√Δ∫

ˆappleΔÏ≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ω≈ «ÁμÂ∂

‘È Õ ¡ÀÂ’Δ∫ ¡√Δ∫ ˆappleΔÏ≈∫ Á∂

¿∞Ë≈apple ’≈apple‚ ω≈ ’∂ Á∂Ú≈∫◊∂ Õ

ˆappleΔÏ «’√∂ ÚΔ Á∞’≈È ÂØ∫ ¿∞Ë≈apple

apple≈ÙÈ ÒÀ √’‰◊∂ Õ

«¬’ Ï∂apple∞˜◊≈apple È∂ «’‘≈≠ Â∞‘≈‚≈

Ú≈¡Á≈ √Δ «’ ¡√Δ∫ ÈΩ’appleΔ¡≈∫

’μ„≈∫◊∂ Õ Â∞√Δ∫ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ Â≈∫

’μ„Δ¡≈∫ È‘Δ∫≠ ’¬Δ¡≈∫ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ȱß

ÈΩ’appleΔ¿∞∫ ’μ„ «ÁμÂ≈ Õ ÿ√Δ‡≈

ÏØ«Ò¡≈≠ ÓÀ∫ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ È‘Δ∫≠ ’ßÓ⁄Øapple

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 ÈΩ’appleΔ¿∞∫ ’섉 Á≈

Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ √Δ Õ ¡√Δ∫ È‘Δ∫

⁄≈‘∞ßÁ∂ «’ ’ßÓ⁄Øapple Ó∞Ò≈˜Ó ÌØÒ∂-

Ì≈Ò∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ÷μ‹Ò-÷∞¡≈apple ’appleÈ Õ

ÿ√Δ‡≈ ¡μ◊Ø∫ ’«‘‰ Òμ◊≈≠ Á∂÷

ÒÚØ≠ ¡√Δ∫ ͱapple∂ apple≈‹ 鱧 ÈÙ≈Ó∞’Â

’apple «ÁμÂÀ Õ ¡√Δ∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ȱß

Á±√«apple¡≈∫ È«Ù¡≈∫ ÂØ∫ ‘‡≈ ’∂

«¬ß‡appleÈÀμ‡ Á∂ ÈÙ∂ ”Â∂ Ò◊≈ «ÁμÂÀ Õ

apple≈‹ «Ú⁄ Ó∞ΠÚ≈¬Δ-Î≈¬Δ Ò◊≈

«ÁμÂ∂ È∂ Õ ÈΩ‹Ú≈ÈØ∫≠ ¡ÀÂ’Δ∫ «Îapple ‹∂

√≈‚Δ √apple’≈apple ω≈¿∞◊∂ Â≈∫ ÓÀ∫ Â∞‘≈ȱß

Í≈√Úapple‚ Áμ√≈∫◊≈ Õ ¡«Ë¡≈Í’ ÁΔ

ÈΩ’appleΔ ÁΔ Ì≈Ò ’apple apple‘∂ «¬’

ÈΩ‹Ú≈È È∂ «’‘≈≠ Â∞√Δ∫ ÈÚ∂∫ √’±Ò

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

’≈«Ú-«Ú¡ø◊

Ú؇ Á≈ Ù◊È

Óßfi∂ ÓfiÀÒ È∂ Ì≈«÷¡≈ Ì«Úμ÷ «√¡≈√Δ,

÷«‘Û≈ ¤μ‚‰◊∂ Âß◊Δ Á∂ Á∞μ÷ Ï≈Ï≈ Õ

‹≈͉ ‚«‘ «Í¡≈ Î∞‡≈apple≈ ÒÀ ‹≈‰∂,

⁄μ‡∂ «ÌÃÙ‡Δ¡≈∫ ‹ΔÌ≈∫ Á∂ apple∞μ÷ Ï≈Ï≈ Õ

χØapple Úμ„Δ¡≈∫ È؇≈∫ Á∂ ÌappleÈ ’Ø·∂,

ÚËΔ «Ú◊ÛΔ¡≈∫ ÈΔÂ≈∫ ÁΔ Ì∞μ÷ Ï≈Ï≈ Õ

“Ó∞apple≈ÁÚ≈«Ò¡≈” Ú؇ Á≈ Ù◊È Í≈ ’∂,

ÈÚΔ∫ Ï‘± Á≈ Ú∂÷≈∫◊∂ Ó∞μ÷ Ï≈Ï≈ Õ

• ‘appleÁΔÍ «„μÒØ∫

«ÈÙ≈È≈

«¬’Ø «¬’ «ÈÙ≈È≈ ‘À apple≈‹-◊μÁΔ,

Á∂Ù ’ΩÓ Á≈ apple≈◊ ¡Ò≈ÍÁ∂ apple«‘‰ Õ

«‹‘Û∂ Í≈«√¿∞∫ Ò≈Ì ÁΔ ¡≈√ Ïμfi∂,

apple≈‘ ¿∞√∂ ◊apple≈∫ Á≈ È≈ÍÁ∂ apple«‘‰ Õ

¡ßÁapple √Ø⁄ Á∂ ⁄Øapple ¿∞⁄μ«’¡≈∫ ÁΔ,

Ï≈‘appleØ∫ appleμÏ Á≈ apple±Í ‘Δ ‹≈ÍÁ∂ apple«‘‰ Õ

È‘Δ∫ «¬Ù’ ‘’Δ’Δ ÁΔ √≈apple ’جΔ,

˱‰Δ «¬Ù’ Ó‹≈˜Δ ÁΔ Â≈ÍÁ∂ apple«‘‰ Õ

• ÈÚapple≈‘Δ ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ

◊z«‘‰

¡≈͉≈ Óapple∂ Â≈∫ ’«‘‰ Ù‘ΔÁ Úμ‚≈,

Á±‹≈ Óapple∂ Â≈∫ ¡≈÷Á∂ „∂apple ‘Ø«¬¡≈ Õ

√≈‚Δ √Ø⁄ 鱧 «’¿∞∫ ◊z«‘‰ Òμ◊≈,

√±apple‹ ‘∞ß«Á¡≈∫ ÿ∞μÍ ‘È∂apple ‘Ø«¬¡≈ Õ

ÁØÚ∂∫ Âapple¯ ÓÈ∞μ÷ ÁΔ ¡ßÙ ÓappleÁΔ,

«Îapple «¬‘ «’√ Âapple∑≈∫ Á≈ ‘∂apple-Î∂apple ‘Ø«¬¡≈!

‹ß◊ È≈Ò È≈ √∞ÒfiÁ≈ ’Ø¬Δ Ó√Ò≈,

ÏßÁ∂ Ó≈apple ’∂ ¡≈ÁÓΔ Ù∂apple ‘Ø«¬¡≈ Õ

• ÈÚapple≈‘Δ ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ

Í≥‹≈ÏΔ

√μ⁄Δ Â∂ «‘æÂ’≈appleΔ

Á∂ÚÁμ ËμÓ «Ú⁄ Î∞μ‡ Í≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ’ØfiΔ¡≈∫ ‘apple’Â≈∫ ’appleÈØ∫ È≈

‘櫇¡≈ Â≈∫ Ï∞μË È∂ √ı ÙÏÁ≈∫ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ «ÚappleØËÂ≈ ’ΔÂΔ Õ ÓÂÌ∂Á

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ È≈ ’appleÈ Ò¬Δ Â≈ÛÈ≈ ÚΔ ’ΔÂΔ Õ ¡«‹‘∂

ÙÏÁ √∞‰ ’∂ «ÚappleØËΔ¡≈∫ 鱧 Ï∞μË ÁΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ «◊¡≈

Õ apple≈‹ ’∞Ó≈apple ¡ÌÀ 鱧 ¿∞√ Á∂ ◊∞apple± È∂ «’‘≈ «’ “Ï∞μË ‹Ø √z∂Ù· Ï«‰¡≈ «ÎappleÁ≈

‘À, «‹√ Á≈ ’ÊÈ ‘À «’ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ «√μ«÷¡≈Ú≈∫ ¡Â∂ ¿∞√ Á∞¡≈apple≈ ’ΔÂ∂

‹≈ apple‘∂ ’appleÓ≈∫ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ¡ßÂapple È‘Δ∫ ‘À,

«‹√ ÁΔ ’«‘‰Δ Â∂ ’appleÈΔ «¬’ ‘À Õ Íapple

¿∞√ È∂ Á∂ÚÁμÂ È±ß ’·Øapple ÙÏÁ ÏØÒ ’∂

¡≈͉∂ «√Ë≈∫Â≈∫ Â∂ «√μ«÷¡≈Ú≈∫ ÁΔ

¿∞Òßÿ‰≈ ’ΔÂΔ ‘À Õ Ï∞μË ¡≈͉∂ Ù≈∫«⁄μÂ

«Ú¡’ÂΔÂÚ ÂØ∫ «ÊÛ’ ◊¬∂ ‘È Õ”

Ï∞μË È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ √Ó∂∫ apple≈‹ ’∞Ó≈apple

¡ÌÀ È∂ Ï∞μË Í≈√Ø∫ «¬√ √ÏßËΔ √ÍμÙ‡Δ’appleÈ

Óß«◊¡≈ Â≈∫ Ï∞μË Ù≈∫«⁄μ ÏÀ·∂ apple‘∂ Õ apple≈‹

’∞Ó≈apple ·≈· ‹Ú≈Ï ÁΔ ¿∞‚Δ’ «Ú⁄ √Δ

Õ Íapple Ï∞μË È∂ “‘≈∫” ‹≈∫ “È≈∫‘” Á≈ ‹Ú≈Ï

Á∂‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ¡ÌÀ 鱧 Í∞쫤¡≈, “‹∂’apple

Á∞μË ÍΔ∫Á∂ Ïμ⁄∂ Á∂ ӱߑ «Ú⁄ ¡‰◊«‘ÒΔ È≈Ò Òμ’Û Á≈ ‡∞’Û≈ ⁄Ò≈ ‹≈Ú∂

Â≈∫ 屧 ’Δ ’apple∂∫◊≈ ¡ÌÀÕ”

apple≈‹’∞Ó≈apple È∂ Â∞appleß ‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈, “¿∞√ ÁΔ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓÀ∫ ‘apple

√ßÌÚ ÔÂÈ ’apple≈∫◊≈ Õ ¿∞∫◊ÒΔ Í≈ ’∂ Òμ’Û Á≈ ‡∞’Û≈ ’섉 ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’apple≈∫◊≈ Õ Ì≈Ú∂∫ ¿∞√ È±ß Â’ÒΔÎ ÚΔ ‘ØÚ∂, ⁄≈‘∂ ¿∞√ Á∂ ӱߑ «Ú⁄Ø∫ ÷±È Âμ’

ÚΔ «È’Ò ¡≈Ú∂ Õ”

“屧 ¡«‹‘≈ «’¿∞∫ ’apple∂∫◊≈ ¡ÌÀÕ” Ï∞μË È∂ «Îapple Í∞쫤¡≈ Õ

“«’¿∞∫«’ Ïμ⁄∂ È≈Ò √È∂‘ ‘À, «Í¡≈apple ‘À Õ”

“·Δ’ ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ ÂÊ≈◊Â È±ß ÚΔ √≈apple∂ Íz≈‰Δ¡≈∫ È≈Ò «Í¡≈apple ‘À, √È∂‘

‘À Õ «¬√ Ò¬Δ ’¬Δ Ú≈apple ’·Øapple ÙÏÁ ÚΔ ÏØÒ‰∂ ÍÀ∫Á∂ ‘È, ‹Ø ¿∞È∑≈∫ Á∂ «‘Â

«Ú⁄ ‘∞ßÁ∂ ‘È Õ fi±·∂, ¡«‘Â’≈appleΔ ¡Â∂ √∞‰È Ú≈Ò∂ 鱧 ’·Øapple ¡‰⁄≈‘Δ

Ï≈‰Δ È≈Ò √ßÏØËÈ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ Õ Ì≈Ú∂∫ ◊μÒ √μ⁄Δ ‘À Íapple ¡«‘Â’≈appleΔ ‘À,

√∞‰È Ú≈Ò∂ Ò¬Δ ’·Øapple Â∂ ¡‰⁄≈‘Δ ‘À, ÂÊ≈◊ ¡«‹‘Δ Ï≈‰Δ È‘Δ∫

ÏØÒÁ∂, ‹Ø fi±·Δ Â∂ Ï∂ÓÂÒÏ ‘À Õ «Îapple Ì≈Ú∂∫ √∞‰È Ú≈Ò∂ 鱧 «Í¡≈appleΔ ¡Â∂

ÓÈ⁄≈‘Δ ‘ØÚ∂, ¡«‹‘Δ Ï≈‰Δ ÂÊ≈◊ ȑΔ∫ ÏØÒÁ∂ Õ

‹Ø √μ⁄Δ ‘ØÚ∂ Íapple Ï∂ÓÂÒÏ ‘ØÚ∂, ¡«‹‘Δ ◊μÒ √∞‰È Ú≈Ò∂ 鱧 Ì≈Ú∂∫

«Í¡≈appleΔ ¡Â∂ ÓÈ⁄≈‘Δ Òμ◊∂, ¡«‹‘Δ Ï≈‰Δ ÚΔ È‘Δ∫ ÏØÒÁ∂ Õ ‹Ø √μ⁄Δ ‘À,

ÓÂÒÏ ÁΔ ◊μÒ ‘À, ‹Ø √∞‰È Ú≈Ò∂ 鱧 «Í¡≈appleΔ Â∂ ÓÈ⁄≈‘Δ ‘À, ¡«‹‘Δ

Ï≈‰Δ Ú’Â Á∂ ¡È∞√≈apple ÂÊ≈◊ ÏØÒÁ∂ ‘È Õ ‹Ø √μ⁄Δ ‘À, «‘Â’≈apple «Ú⁄

‘À, ‹Ø √∞‰È Ú≈Ò∂ 鱧 «Í¡≈appleΔ È≈ Òμ◊∂ ¡Â∂ ÓÈ⁄≈‘Δ ÚΔ «’¿∞∫ È≈ ‘ØÚ∂,

¡«‹‘Δ Ï≈‰Δ ÚΔ ÂÊ≈◊ √Ó∂∫ ÁΔ È˜≈’Â È±ß √ÓfiÁ∂ ‘ج∂ ÏØÒÁ∂ ‘È Õ”

¡ÌÀ apple≈‹ ’∞Ó≈apple ‘Àapple≈È apple«‘ «◊¡≈ Õ ¿∞‘ Â≈∫ ÂÊ≈◊ Ï∞μË È±ß ÈΔÚ≈∫

«Á÷≈¿∞‰ ¡≈«¬¡≈ √Δ Íapple ¡≈Í ÷π∞Á «ÈÚ «◊¡≈ √Δ Õ

«appleÙÂ∂Á≈apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

¿∞‹≈◊apple «√ßÿ ¡’√apple ‘Δ √Ø⁄Á≈ «’ Ì«Ò¡≈∫ Ú∂«Ò¡≈∫ Ú≈∫◊ ’ÁΔ ‘∞‰ ÚΔ ’Ø¬Δ √Ó≈∫

’μ„ ’∂, √≈apple∂ «appleÙÂ∂Á≈apple «¬’μ·∂ ‘Ø ‹≈‰ Â≈∫ «’ßȪ ⁄ß◊≈ Òμ◊∂ Õ √ÏμÏΔ∫ ÍØÂapple∂ Á∂

«Ú¡≈‘ Á≈ ÓΩ’≈ ¡≈ Ï«‰¡≈, √≈Á◊Δ Á∂ È≈Ò

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷≈√ «apple√ÀÍÙÈ Í≈apple‡Δ appleμ÷Δ

◊¬ΔÕ Í≈apple‡Δ Á∂ «ÁÈ È∂Û∂ ¡≈ apple‘∂ √È, «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫

ÁΔ «◊‰ÂΔ Ï≈apple∂ ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞‘Á∂ Ô≈apple

ÏßÂ≈ «√ßÿ È∂ Í∞μ¤ «Ò¡≈, “Ì≈¬Δ! «’ßÈ∂ ’∞ ÏßÁ∂

¡≈¿∞‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ «’¿∞∫«’ ¡μ‹’Ò∑ Â≈∫

«¬’ Í«appleÚ≈apple «Úμ⁄Ø∫ Ó√≈∫ «¬’-«¬’ ‹≈∫ ÁØ-ÁØ

‹Δ¡ ‘Δ ¡≈¿∞∫Á∂ È∂, ÌÒ≈ «’ßÈΔ ’∞ «◊‰ÂΔ Ï‰

‹±Õ” ¿∞‹≈◊apple «√ßÿ Ó∞√’apple≈¿∞∫«Á¡≈∫ ‘Ø«¬¡≈ ’«‘‰ Òμ◊≈, “Ì≈¬Δ «¬√ Ú≈apple √≈apple∂ Á∂

√≈apple∂ Í«appleÚ≈apple ‘Δ ¡≈¿∞‰◊∂ Â∂ «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ’appleÈΔ ÚΔ ¡Ω÷Δ ‘Ø ‹≈‰Δ ¬∂,

«’¿∞∫«’ √≈«apple¡≈∫ 鱧 «¬’μ·∂ Á∂÷‰ ÁΔ Ó∂appleΔ ⁄≈‘È≈∫ ‘À «¬√∂ Ò¬Δ ’≈apple‚≈∫ ¿∞μÂ∂ «¬‘ Ó؇≈

’apple’∂ ¤ÍÚ≈ «ÁμÂ≈ √Δ «’, “«apple√ÀÍÙÈ ÓΩ’∂ ¡È«ÒÓ«‡‚ Ú≈¬Δ-Î≈¬Δ Úapple‰ ÁΔ ÷∞μÒ∑

‘ØÚ∂◊Δ”... ‘∞‰ È‘Δ∫ apple«‘ßÁ≈ ÏßÂ≈ «√ß‘≈∫ ’Ø¬Δ ÿapple.. √Ì «È¡≈‰∂ «√¡≈‰∂ ¡≈¿∞‰◊∂ Õ”

•«¬’Ú≈’ «√ßÿ Íμ‡Δ

Á„UãºË ENGLISH

Íπ√Â’ ÍÃ’≈ÙÈ

Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØ

ÍÃÚ≈√Δ Ò∂÷’ª, √≈«‘Â’≈appleª, «ÈÏøË Ò∂÷’ª, È≈ÚÒ’≈appleª, ’‘≈‰Δ’≈appleª ¡Â∂

Ù≈«¬appleª Ò¬Δ «¬’ ÷πÙ÷ÏappleΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ «¬’ √π«‘appleÁ √πÈ∂‘≈ ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈ «’

Í≥‹≈ÏΔ, «‘øÁΔ ¡Â∂ ¡ø◊apple∂˜Δ Ò∂÷’ª ÁΔ¡ª ÚËΔ¡≈ ◊À‡¡Í Ú≈ÒΔ¡ª Íπ√Â’ª

«Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ¤≈ÍÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ªÕ Ì≈Ú∂∫ Âπ√ƒ √Ê≈Í Ò∂÷’ ‘Ø, Ì≈Ú∂∫ ÈÚ-

Ò∂÷’ ‘ØÕ Âπ√ƒ √≈‚∂ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÂ∂ ¡Â∂ ÎØÈ ÈøÏappleª ¿πμÍapple √øÍapple’ ’appleØ ¡√ƒ

Âπ‘≈‚∂ ¡øÁ≈˜∂ ÂØ∫ ÚæË ‘apple Íæ÷Ø∫ ÚËΔ¡≈ «’Â≈Ϫ ¤≈Í ’∂ ÷πÙΔ

Ó«‘√»√ ’appleª◊∂ ¡Â∂ Âπ‘≈‚Δ ÓπÙæ’ ÚΔ ¡‹≈¬ƒ È‘ƒ ‹≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√Ê≈ ÍÃ’≈ÙÈ

√øÍapple’ Ò¬Δ : @AHA-E@ABBII

ÓØÏ≈«¬Ò :- @IHADE-BGAEB ‹ª @HHGBB-@@GAA ‹ÒøËapple-«ÁæÒΔ


’≈Ù! ÓÀ∫ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ÁΔ

¡À’ÙÈ ¡≈¬Δ’≈È

ω √’≈∫ : ‹À’ÒΔÈ

19

Ù≈«‘Á, √ÀÎ Ï∂‘μÁ

÷≈√: ’ß◊È≈ apple‰ΩÂ

www.samajweekly.com 23/02/2017

ÓÀ∫ ‘Ó∂Ùª ’ΔÂΔ Í≥‹≈Ï

ÁΔ ◊μÒ : ◊∞appleÁ≈√ Ó≈È

¡Á≈’≈apple≈ ‹À’ÒΔÈ ÎappleÈ≈∫‚Δ˜ 鱧 ¡≈È √’zΔÈ ¡À’ÙÈ «ÁzÙ ’appleÈ≈

Í√ßÁ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¡μ◊∂ ‘Øapple ÚΔ ÚμË ¡À’ÙÈ «ÎÒÓ≈∫ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ

‘ÀÕ ‹À’ÒΔÈ È∂ “¡ ÎÒ≈¬Δ∫◊ ‹μ‡” ÁΩapple≈È Í«‘ÒΔ Ú≈apple ¡À’ÙÈ ”⁄

‘μÊ ¡˜Ó≈«¬¡≈ ¡Â∂ ‘∞‰ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÁØ «ÎÒÓ≈∫

“«appleÒØ‚” ¡Â∂ “‚z≈¬ΔÚ” ”⁄ ¿∞‘ ‘Øapple ÚμË ¡À’ÙÈ «ÁzÙ ’appleÁΔ È˜apple

¡≈Ú∂◊ΔÕ ‹À’ÒΔÈ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «¬’ Ù≈ÈÁ≈apple ÙÀÒΔ ‘À ¡Â∂ ÓÀ∫

«¬√ 鱧 ÒÀ ’∂ √«‘‹ ‘≈∫Õ ‹∂ ÓÀ∫ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ ¡À’ÙÈ ¡≈¬Δ’≈È Ï‰

√’≈∫ Â≈∫ «¬‘ Ï‘∞ ⁄ß◊≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ

◊∞appleÁ≈√ Ó≈È È∂ ¡≈Í‰Δ ÈÚΔ∫ ¡ÀÒÏÓ

“Íß‹≈Ï” «appleÒΔ˜ ’ΔÂΔÕ ¡ÀÒÏÓ Á∂

Í«‘Ò∂ ◊Δ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ¡μ‹ Á≈

Íß‹≈Ï «Ú÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ‹Ø

ÈÙ∂ Â∂ ÏΔÓ≈appleΔ È∂ ÷ÂÓ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ◊∞appleÁ≈√ Ó≈È È∂

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ’≈ÎΔ «⁄apple ÂØ∫

«¬È∑≈∫ ◊μÒ≈∫ È±ß Ó«‘√±√ ’appleÁ∂

√È «¬√ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ «¬‘

◊Δ «Ò«÷¡≈ ‘À Õ ◊∞appleÁ≈√

Ó≈È È∂ «’‘≈, ÓÀ∫ Ù∞apple±

ÂØ∫ ‘Δ Íß‹≈Ï «Úμ⁄

È«Ù¡≈∫ ÁΔ ◊μÒ

’ΔÂΔ ‘ÀÕ ¡≈͉∂

◊Δ “’Δ Ï‰±

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈” «Úμ⁄

ÚΔ ÓÀ∫ «¬‘ ◊μÒ ’‘Δ √Δ «’ È«Ù¡≈∫ È∂

Íμ‡Â∂ Íß‹≈ÏΔ ◊μÌapple± Íß‹≈Ï Á≈ «Î’apple ‘apple

Ú≈apple Ó∂appleΔ ’ÒÓ «Úμ⁄ ‘∞ßÁ≈ ‘À Íapple

«¬√ Ú≈apple Ó∂apple∂ ÙÏÁ≈∫ ÁΔ Í∂Ù’≈appleΔ

Ï∂‘μÁ Úμ÷appleΔ ‘ÀÕ ÓÀ鱧 Òμ◊Á≈ ‘À

«’ «¬√ ◊ΔÂ È±ß Ú∂÷‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ù≈«¬Á Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ”Â∂ ’جΔ

¡√apple ÍÚ∂Õ Ó≈È √≈Ï È∂ È≈Ò ‘Δ

’«‘ «ÁμÂ≈ «’ Íß‹≈Ï ÁΔ

«¬√ ‘≈Ò ҬΔ

’μÒΔ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫

«˜ßÓ∂Ú≈apple È‘Δ∫Õ ‹∂

ÏÁÒ≈¡ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

Â≈∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

鱧 ÚΔ √Ø⁄‰≈

ͬ∂◊≈Õ «¬√ ◊ΔÂ

Á≈ «ÈappleÁ∂ÙÈ ◊∞appleÁ≈√

Ó≈È Á∂ Ï∂‡∂ ◊∞appleΔ’ Ó≈È È∂

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¡ÀÒÏÓ Á≈ √ß◊ΔÂ

‹«ÂßÁapple Ù≈‘ È∂ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

¡Á≈’≈apple≈ ’ß◊È≈ apple≈‰≈Ú Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ “appleß◊±È” Á∂ ¿∞√Á∂

√«‘-’Ò≈’≈apple Ù≈«‘Á ’ͱapple ¡Â∂ √ÀÎ ¡ÒΔ ÷≈È Ï∂‘μÁ Ù≈ÈÁ≈apple

¡Á≈’≈apple ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ ÷∞Á 鱧 ÷∞Ù«’√Ó ÓßÈÁΔ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ ȱß

«¬’μ·∂ ’ßÓ ’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈Õ “appleß◊±È” «Ú⁄ «ÂßÈ∂

’Ò≈’≈apple Í«‘ÒΔ Ú≈apple Úμ‚∂ ÍappleÁ∂ ”Â∂ «¬’μ·∂ Șapple ¡≈¿∞‰◊∂Õ

«ÎÒÓ ÁΔ ’‘≈‰Δ Á±‹∂ «ÚÙÚ Ô∞μË ÁΩapple≈È «¬’ Íz∂Ó ’‘≈‰Δ ”Â∂

¡≈Ë≈apple ‘À Õ ’ß◊È≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ Ù≈ÈÁ≈apple ¡Á≈’≈apple ‘ÈÕ

¿∞È∑≈∫ Á≈ «ÚÙ≈Ò Ì≈appleÁÚ≈‹ √apple («ÈappleÁ∂Ù’) È≈Ò ÚΔ ⁄ß◊≈

Â≈ÒÓ∂Ò ‘ÀÕ ‘Ó∂Ù≈ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡≈Í‰Δ¡≈∫ «ÎÒÓ≈∫ «Ú⁄ Ù≈«‘Á Â∂

√ÀÎ ÚËΔ¡≈ «’appleÁ≈apple «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÁμÂ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ’≈ÎΔ

÷≈√, ’≈ÎΔ √«‘‹ ¡Â∂ √∞Ì≈«Ú’ ‘ÈÕ

√Ó≈∫ ◊ßÌΔapple ‘؉ Á≈ :

«¬ÒΔ¡≈È≈ «‚’apple±˜

«¬ÒΔ¡≈È≈ «‚’apple±˜ ÁΔ È˜apple «Ú⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ Á≈ ÙØÙ‰ Â∂

¿∞È∑≈∫ È≈Ò ¤∂Û÷≈ÈΔ Ì≈apple «Ú⁄ ¡≈Ó «‹‘Δ ◊μÒ ‘À

«¬ÒΔ È∂ ‡ÚΔ‡ ’ΔÂ≈ ‘À «’ ¿∞√ È≈Ò ¡«‹‘Δ¡≈∫

Ó≈ÛΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ ’¬Δ Ú≈apple Ú≈ÍappleΔ¡≈∫ ‘È Íapple “¡Ωapple”

‘؉ Â∂ “«¬μ˜Â” ’≈appleÈ ¿∞‘ ⁄∞μÍ ‘Δ apple‘Δ ‘ÀÕ ÚÀ√∂

¡≈Í‰Δ¡≈∫ «¯ÒÓ≈∫ Â∂ «Èμ‹Δ ‹ΔÚÈ È±ß ÒÀ ’∂ ¿∞‘

√≈ÚË≈È ‘Δ apple«‘ßÁΔ ‘ÀÕ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ Á∂ «¬’ Î؇Ø◊z≈Îapple

È≈Ò «‹‘Û∂ ÎØ‡Ø ¿∞√ Á∂ ÓΔ‚Δ¡≈ «Ú⁄ ¡≈¬∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫

鱧 Á∂÷ ’∂ «¬‘Δ Òμ◊Á≈ ‘À «’ «¬ÒΔ ÁΔ ’«‘‰Δ Â∂ ’ÊÈΔ

«Ú⁄ ¡ßÂapple ‘ÀÕ Â√ÚΔapple≈∫ ¿∞‘ Ï∂‘Ô≈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ «÷⁄Ú≈

apple‘Δ ‘À Íapple ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß √«ÚμÂappleΔ ’‘≈¿∞‰ ÂØ∫ ÚΔ

◊∞apple∂˜ È‘Δ∫ ’appleÁΔÕ «¬ÒΔ¡≈È≈ 鱧 ¡‹∂ Âμ’ Ó∞ßÏ¬Δ ”⁄

appleÀ‰-Ï√∂apple≈ Í√ßÁ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√ È∂ ’¬Δ ÿapple

ÏÁÒ∂ ‘ÈÕ “‘ÀÍΔ ¡À∫«‚ß◊” Â∂ “apple∞√ÂÓ” ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√

’ØÒ “Ï≈ÁÙ≈‘Ø”, “Ó∞Ï≈apple’≈∫” «√apple¯ «◊‰ÂΔ ÁΔ¡≈∫ ‘Δ

«¯ÒÓ≈∫ ‘ÈÕ «¬√ √Ó∂∫ ¿∞√ ÁΔ «’√∂ È≈Ò ÷≈√ ÁØ√ÂΔ

È‘Δ∫ ‘À ¿∞√ 鱧 ¡≈͉≈ Í«‘Ò≈ ÁØ√ ÚΔ Ô≈Á ‘À Â∂

Í«‘Ò≈ «Í¡≈apple ÚΔ Íapple «¬‘ «√apple¯ Ô≈Á≈∫ Âμ’ ‘Δ √ΔÓÂ

‘ÀÕ «¬ÒΔ ÁΔ «¬’ ◊μÒ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ¿∞‘ ‘apple ’ÁÓ

√Ø⁄ √Ófi ’∂ Í∞‡ÁΔ ‘ÀÕ «¯ÒÓ≈∫ Íz≈Í ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞√

È∂ ’Á∂ ÂappleÒ∂ È‘Δ∫ ’μ„∂ Â∂ È≈ ‘Δ ¿∞‘ ÿ‡Δ¡≈ ‘μÁ Âμ’

◊¬Δ ‘ÀÕ ‘Ó∂Ù≈ √‘Δ ’«‘‰≈ Â∂ √‘Δ √∞‰È≈, ¿∞√ Á≈

«√Ë≈∫ «apple‘≈ ‘ÀÕ ’Δ ⁄ß◊≈ Â∂ ’Δ Ï∞apple≈ «¬√ √Ì ÁΔ ¿∞√

鱧 √Ófi ‘À Â∂ «Îapple ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ Á∂ ÈÚ∂∫ ÁØ√ È≈Ò

÷∞μÒ∑Δ¡≈∫-‚∞μÒ∑Δ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ «÷⁄Ú≈¿∞‰Δ¡≈∫Õ ¿∞√ Á∂ ’‘∂

Â∂ ’appleÈ Á∂ ¡ßÁ≈˜ ”⁄ ÷؇ È±ß Í«appleÌ≈Ù ’appleÁ≈ ‘ÀÕ

Â∂Ò◊± «¯ÒÓ≈∫ ”⁄ ¡μ‹ ÚΔ «¬ÒΔ È±ß √‡≈apple ‘ΔappleØ«¬È Á≈

Áapple‹≈ Íz≈Í ‘ÀÕ «√apple¯ «¬’ Á∞μ÷ ‘À «’ “Ïapple¯Δ” «¯ÒÓ

√Ó∂∫ ¿∞√ 鱧 √ÒÓ≈È ı≈È È≈Ò “Ú≈∫‡∂‚” «¯ÒÓ «ÓÒ apple‘Δ

√Δ Íapple «¬‘ ÓΩ’≈ ‘μÊØ∫ «È’Ò «◊¡≈Õ ‹∂’apple «¬‘ ÓΩ’≈

«ÓÒ ‹≈∫Á≈ Â≈∫ «¬ÒΔ¡≈È≈ «‚’apple±˜ ˜apple±apple √‡≈apple

È≈«¬’≈Ú≈∫ ÁΔ Ùz∂‰Δ «Ú⁄ ‘∞ßÁΔ Íapple “¡Ï ͤÂ≈¬∂ ‘ØÂ

«’¡≈...” Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘ÀÕ «¬ÒΔ¡≈È≈ «‚’apple±˜ È∂

‘≈Ò≈∫«’ ¡’ÙÀ ’∞Ó≈apple È≈Ò ÚΔ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘À Íapple “ı≈È

‘Δappleؘ” È≈Ò «¯ÒÓ≈∫ Á≈ ¡appleÊ ÁΩÒÂ-ÙØ‘apple ÁΔ ’‘≈‰Δ

«Ò÷‰≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ¡‹∂ ÚΔ «¬ÒΔ¡≈È≈ ◊ßÌΔapple ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫

’∞fi È‘Δ∫ «Ú◊«Û¡≈ Íapple «¬√ Á≈ ¯À√Ò≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂ ¡≈Í

‘Δ ÒÀ‰≈ ‘ÀÕ

Ó∂apple∂ È≈Ò Ù±«‡ß◊

”Â∂ ‹≈¬∂◊≈

ÂÀÓ±apple: ’appleΔÈ≈

’appleΔÈ≈ ’ͱapple ÷≈È È∂ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄ «¬μ’ «¬ß‡apple«Ú¿±

ÁΩapple≈È Ï∂‡∂ ÂÀÓ±apple Ï≈apple∂ ÷∞μÒ∑ ’∂ ◊μÒ≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫Õ ’appleΔÈ≈

Ó∞Â≈Ï’ «¬‘ Ó∞Ó«’È ‘À «’ ¿∞‘ ÂÀÓ±apple 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò ’ßÓ

”Â∂ ÚΔ ÒÀ ’∂ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ’appleΔÈ≈ È∂ Áμ«√¡≈, √ÀÎ ‹≈∫ Ó∂apple∂

«Úμ⁄Ø∫ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ ‘apple √Ó∂∫ ÂÀÓ±apple È≈Ò apple«‘ßÁ≈ ‘ÀÕ ‘∞‰

ÓÀ∫ «¬ß‡apple«Ú¿± Á∂‰ ¡≈¬Δ ‘≈∫ Â≈∫ √ÀÎ ÂÀÓ±apple È≈Ò ‘ÈÕ ‹∂

¡μ◊∂ «¬√ Âapple∑≈∫ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈, Â≈∫ ÓÀ∫ ÂÀÓ±apple 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò

Ù±‡ ”Â∂ ÒÀ ’∂ ¡≈Ú≈∫◊ΔÕ ’appleΔÈ≈ È∂ «’‘≈ «’ ÂÀÓ±apple ¿∞È∑≈∫

Á≈ Â∂ √ÀÎ Á≈ ¡ß◊ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 «¬’μÒ≈ È‘Δ∫ ¤μ‚∂◊ΔÕ

ÂÀÓ±apple ÁΔ ÷±Ï√±appleÂΔ Ï≈apple∂ ’appleΔÈ≈ ÏØÒΔ, ÂÀÓ±apple «Úμ⁄ Í·≈ÈΔ

÷±È ‘À ¿∞‘ Ï∂‘μÁ ÷±Ï√±apple ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ÍzÀ◊Èß√Δ

ÁΩapple≈È ÓÀ∫ «ÿ˙ ÚΔ Ï‘∞ ÷≈Ë≈ √ΔÕ ’appleΔÈ≈ È∂ ÍzÀ◊Èß√Δ ”Â∂

ÚΔ «‡μÍ‰Δ ’ΔÂΔ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈, ¿∞√ √Ó∂∫ ‘apple Í≈«√˙∫

Ó∂appleΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ «÷μ⁄Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ Íapple ÓÀ鱧 ¿∞√ È≈Ò

’Ø¬Δ Îapple’ È‘Δ∫ ÍÀ∫Á≈Õ Ó∂apple≈ Í«appleÚ≈apple Â∂ ÂÀÓ±apple Ó∂apple∂ Ò¬Δ √Ì

ÂØ∫ ¡«‘Ó ‘À «¬√ Ò¬Δ ÓÀ∫ ’∞fi ÚΔ «Â¡≈◊ √’ÁΔ ‘≈∫ Íapple

«ÎÒ‘≈Ò ÓÀ∫ «Îapple ÂØ∫ Ì≈apple ÿ‡≈¿∞‰≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

‹ÒÁ ÓÀ∫ Ó∞Û ÂØ∫ Ù∂Í «Úμ⁄ ¡≈ ‹≈Ú≈∫◊ΔÕ

apple‰ÚΔapple «√ßÿ :

È‘Δ∫ appleΔ√≈∫ Â∂appleΔ¡≈∫

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ «Ú⁄ ¡≈͉∂ √¯apple Á∂ √ÏßË «Ú⁄ apple‰ÚΔapple

«√ßÿ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 ÍzÂΔ ‘Ø «apple‘≈ ‘À «’ «‹Ú∂∫

¿∞‘ «¬’ √∞ÍÈ∂ ÁΔ Âapple∑≈∫ ‹Δ¡ «apple‘≈ ‘ÀÕ ‘apple «ÁÈ ‹Á

¿∞‘ √Ú∂apple∂ ‹≈◊Á≈ ‘À Â≈∫ ‘Àapple≈È ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘

¡«ÌÈ∂Â≈ ‘À ‹≈∫ «Îapple «¬‘ «¬’ √∞ÍÈ≈ ‘ÀÕ «¯ÒÓ≈∫ ¿∞√

Á≈ Ï⁄ÍÈ Á≈ √∞ÍÈ≈ √Δ Â∂ √ß‹∂ ÒΔÒ≈ Ìß√≈ÒΔ ‘Δ ‘À

«‹√ È∂ ¿∞√ 鱧 ⁄Ó’≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ó≈‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ

‘À «’ √ß‹∂ ÒΔÒ≈

Ìß√≈ÒΔ È≈Ò ¿∞‘

ÂΔ√appleΔ «¯ÒÓ ’apple

«apple‘≈ ‘ÀÕ

“ÍÁÓ≈ÚÂΔ” Â∂

“Ï≈‹Δapple≈Ú Ó√Â≈ÈΔ”,

“apple≈Ó ÒΔÒ≈...” √Ó∂∫

¿∞‘ ¡‰‹≈‰

¡«ÌÈ∂Â≈ √Δ Íapple √ß‹∂

ÒΔÒ≈ Ìß√≈ÒΔ È∂ ¿∞√

鱧 √‡≈apple ‘ΔappleØ Ï‰≈

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ apple‰ÚΔapple

«√ßÿ 鱧 ÷∞ÙΔ ‘À «’

“ÍÁÓ≈ÚÂΔ” «Ú⁄

¿∞√ È≈Ò Ù≈«‘Á ’ͱapple ÚΔ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ apple‰ÚΔapple

«√ßÿ ÁΔ «¯ÒÓ “Ï∂«¯’apple∂” ¡≈¬Δ √Δ, «‹√ ”⁄ ¿∞√ È≈Ò

Ú≈‰Δ ’ͱapple √ΔÕ Îapple‘≈ ı≈È Á∂ È≈Ò ¿∞√ È∂ Í∞apple≈‰Δ

«¯ÒÓ “ı±È ÌappleΔ Ó≈∫◊” Á≈ ÈÚ≈∫ ω≈«¬¡≈ ÚΔ‚Δ˙

«¬ß‡appleÈÀμ‡ ”Â∂ √≈∫fi≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ˜ÏappleÁ√ ْÂΔ Â∂

Ó√ÂΔ Ìapple∂ ¡ßÁ≈˜ Ò¬Δ apple‰ÚΔapple «√ßÿ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

Íz«√μË ‘ÀÕ “ÓÀ∫ Â∂appleΔ ‘±ß ‹≈ÈÓ, 屧 Ó∂apple≈ ‘Ø ‹≈” «¯ÒÓ

“ı±È ÌappleΔ Ó≈∫◊” Á∂ «¬√ ◊Δ ”⁄ √Ó∞ßÁapple «’È≈apple∂

apple‰ÚΔapple ÁΔ Îapple‘≈ È≈Ò Ó√ÂΔ Á∂÷‰ ‘Δ Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ

apple‰ÚΔapple Á∂ «¬√ ÚΔ‚Δ˙ 鱧 Òμ÷≈∫ ÒØ’≈∫ È∂ Í√ßÁ ’ΔÂ≈

‘ÀÕ ¿∞Ëapple apple‰ÚΔapple 鱧 ‘∞‰ ¡≈ÒΔ¡≈ Ìμ‡ È≈Ò «¯ÒÓ

’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ ÚΔ «ÓÒ «apple‘≈ ‘ÀÕ Í«‘ÒΔ Ú≈apple apple‰ÚΔapple

Â∂ ˜Ø«¬¡≈ ¡ıÂapple ÁΔ «¬√ ÈÚΔ∫ «¯ÒÓ Á≈ È≈∫¡

“◊ÒΔ Ï∞¡≈¬∂” ‘ÀÕ apple‰ÚΔapple È∂ «¬√ ıÏapple 鱧 ÚΔ ÚΔ‚Δ˙

È≈Ò ‘Δ ¡≈͉∂ ÍzÙß√’≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ ‘ÀÕ


20 23/02/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

⁄∂ÂÈ ¡Â∂ ¡Ú⁄∂ÂÈ ÓÈ

jo vI qusIN Aws rKdy ho Asl

iv`c auho ku`J huMdw hY [ ijvyN jy

kr qusIN ieh Aws rKdy ho ik

qusIN ies vwr iemiqhwn iv`c

PylH ho jwxw hY qW quhwfy Avcyqn

mn ny ieh hI koiSS krnI hY ik

quhwfI ieh KwihS pUrI ho

sky[ies leI jy qusIN bhuq swrI

imhnq krky idRV ierwdy nwl

iemiqhwn idMdy ho Aqy Aws rKdy

ho ik mYN imhnq kIqI hY Aqy mYN

zrUr sPl hovWgw qW Avcyqn

mn quhwfI ie`Cw pUrqI leI pUrw

Xqn krygw[ iesy qrW jy kr

qusIN iksy styj qy bolx qoN pihly

iqAwrI qW pUrI kIqI hY pr

vwr-vwr ieh soc rhy ho ik mYN

qW hmySW vWg styj qy jw ky

Gbrw jwxw hY Aqy mYnUM s`B ku`J

Bul jwxw hY qW swrI iqAwrI dy

√Î≈ AH Á≈ Ï≈’Δ

ÿ√Δ‡≈ apple≈Ó Á≈ appleØ‚ ÙØ¡...

÷ØÒ∑‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ Â≈∫ ͱapple≈ ’apple «ÁμÂ≈ Íapple √≈apple∂ √’±Ò ¡«Ë¡≈Í’≈∫ ÂØ∫ √μ÷‰∂

‘È Õ ÿ√Δ‡≈ ÏØ«Ò¡≈≠ ¡√Δ∫ √’±Ò ÷ØÒ∑‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ͱapple≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ ‹∂’apple

¡ÀÂ’Δ∫ √μÂ≈ «Ú⁄ ¡≈¬∂ √μ÷‰∂ √’±Ò≈∫ 鱧 ¡«Ë¡≈Í’≈∫ È≈Ò Ìapple «Á¡≈∫◊∂ Õ

¡≈͉∂ appleØ‚ ÙØ¡ «Ú⁄ ÿ√Δ‡≈ apple≈Ó È∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ÌappleÓ≈¿∞‰ Á≈ ÏÊ∂apple≈ ÔÂÈ

’ΔÂ≈ Íapple «Ú¡appleÊ Õ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

ÒØ’≈∫ Á≈ ÍÀ√≈ ÒØ’≈∫ ”Â∂ ‘Δ ÷apple⁄‰≈ √μ⁄≈ ÒØ’ÂßÂapple

√ÌÈ≈∫ ËappleÓ ◊zßÊ≈∫ «Úμ⁄ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ Á±«‹¡≈∫ 鱧 ÍΔÛ∑Δ Á∂‰ ÂØ∫ Úμ‚≈ ’جΔ

¡Íapple≈Ë È‘Δ∫ ¡Â∂ Á±‹∂ ÁΔ ÓÁÁ ÂØ∫ Úμ‚≈ ’Ø¬Δ Í∞ßÈ È‘Δ∫ Íapple ¡√Δ∫ «¬√

¿∞ÍÁ∂Ù ÂØ∫ ¡ÀÈ ¿∞Ò‡ ⁄Ò apple‘∂ ‘≈∫Õ «√μ«÷¡≈ ÷∂Âapple Á≈ ÚΔ «¬‘ ‘≈Ò ‘À «¬√

Á∂√ «Úμ⁄ ’appleØÛ≈∫ Ïμ⁄∂ ‘≈Ò∂ ÚΔ √’±ÒΔ «√μ«÷¡≈ ÂØ∫ «ÚappleÚ∂ ‘ÈÕ «¬‘ ·Δ’ ‘À

«’ Ï≈Ò Ó˜Á±appleΔ ÁΔ ¡Ò≈Ó ıÂÓ ’appleÈ Ò¬Δ Í±apple∂ √≈Ò «Úμ⁄ «¬’ Ú≈apple

√apple’≈apple ¤≈Í∂ Ó≈appleÁΔ ‘À ¡Â∂ ’∞fi Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ¡≈˜≈Á ÚΔ ’apple≈¿∞∫ÁΔ ‘À Íapple «¬‘

’Ø«ÙÙ ¿±· Á∂ ӱߑ «Úμ⁄ ‹Δapple≈ Á∂‰ Á∂ Ïapple≈Ïapple ‘ÀÕ ’Á∂ «’√∂ È∂ √Ø«⁄¡≈ «’

«‹‘Û∂ ÈßÈ∑∂ Ïμ⁄∂ «ÁÈ «Úμ⁄ Ï≈apple∑≈∫ ÂØ∫ √ØÒ∑≈∫ ÿ߇∂ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ 鱧 apple؇Δ

ÚΔ ◊≈Ò∑≈∫ ¡Â∂ ’∞μ‡ ÷≈‰ Ï≈¡Á «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ «‹‘Û∂ Ïμ⁄∂ Ó≈∫«Í¡≈∫ ÂØ∫ ‘˜≈apple≈∫

«’ÒØÓΔ‡apple Á±apple appleØ‡Δ ’Ó≈¿∞‰ Ò¬Δ Ì∂‹∂ ‹≈∫Á∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÁappleÁ ’Δ ‘ÀÕ Ó∂apple≈

ÁappleÁ Â≈∫ «√appleÎ «¬ßÈ≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Á∂Ù «Úμ⁄ ÍÀ√∂ Á≈ ¡Ê≈‘ Ìß‚≈apple ‘À, ‹ÁØ∫

«¬’ «¬’ ÿ∞‡≈Ò≈ ‘Δ ÁØ ÁØ Òμ÷ ’appleØÛ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Á≈ ‘À, ‹ÁØ∫ Ë≈apple«Ó’ Ê≈Ú≈∫

”Â∂ «¬ßÈΔ ÷≈Ë-÷∞apple≈’ ⁄Û∑≈Ú∂ Á∂ apple±Í «Úμ⁄ ⁄Û∑ÁΔ ‘À «’ ͱapple≈ Á∂Ù Á≈ «„μ‚

Ìapple √’∂, Â≈∫ ‹ÁØ∫ «¬ßÈ≈ √ØÈ≈ ‘À «’ «‹√ È≈Ò ‘apple √±Ï∂ «Úμ⁄ Úμ‚∂ Úμ‚∂

’≈apple÷≈È∂ Ò◊ ‹≈‰ Â∂ √ÌÈ≈∫ 鱧 apple∞˜◊≈apple «ÓÒ √’∂ Â≈∫ «¬√ √≈apple∂ ËÈ È±ß √‘Δ

Í≈√∂ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ’≈apple‹ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂Õ Á∂Ù ÁΔ ‹ÈÂ≈ 鱧 «¬‘

¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ ’appleÈΔ ÍÚ∂◊Δ «’ Í«‘Òª Ì≈apple Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á≈ ‹ΔÚÈ Ï‰≈˙

¡Â∂ apple؇Δ, «√μ«÷¡≈ ¡Â∂ apple∞˜◊≈apple «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹Ø ’∞fi ÚΔ

Ï⁄∂◊≈ ¿∞√ 鱧 «’√∂ ÚΔ ËappleÓ √Ê≈È ”Â∂ √‹≈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ Íapple ‹ÁØ∫ Á∂Ù Á∂

ÒØ’ ÁØ ‚ß◊ ÁΔ apple؇Δ, «√μ«÷¡≈ ¡Â∂ ‘ØappleÈ≈∫ Ï∞«È¡≈ÁΔ √‘±ÒÂ≈∫ ÂØ∫ Ú≈∫fi∂ ‘È,

¿∞ÁØ∫ √ØÈ≈, ⁄≈∫ÁΔ ¡Â∂ ÍÀ√≈ √‹≈Ú‡Δ ’ßÓ ”Â∂ Ò≈¿∞‰≈ ‹≈∫ ‹Ó∑≈∫ ’apple’∂ appleμ÷‰≈

apple≈Ù‡appleΔ ¡Íapple≈Ë ‘ÀÕ

SAMAJOKU

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

bwvjUd vI quhwfw Avcyqn

mn ies koiSS iv`c l`g jwvygw

ik styj qy jw ky Gbrwauxw hY

Aqy s`B ku`J Bul jwxw hY[

jdNo ie`k ivSvws Avcyqn mn

iv`c Gr kr lYNdw hY qW aus nUM

k`Fx leI koeI nvW ivSvws pYdw

krnw pYNdw hY[ijvyN A`j k`lH lok

isgryt pIxI C`fx leI ibjleI

isgrt pINdy hn [ieh vI mn nUM

ie`k ivSvws idvwaux dI koiSs

hY ik ieh vI isgryt hI hY[

ijMnI cyqnmn nwl izAwdw

koiSS kro, auqnI hI cyqn-mn

dI hwr qy Avcyqn mn dI ij`q

huMdI hY [ ijvyN jdoN iksy nUM nINd

nhIN AwauNdI, auh cyqn mn nwl

l`K koiSS kry, nINd nhIN AweygI

[ jykr auh Awpxw iDAwn iksy

hor pwsy lw lvy qW nINd Aw

jweygI [ijvyN jykr koeI ikqwb

pVHx dI koiSS kry qw nINd Aw

jwvygI ikauNik cyqn mn SWq ho

jwvygw Aqy Avcyqn mn dy h`Q

kMtrol Aw jwvygw[

swfy jIvn dw Durw Avcyqn mn

hY[ swfy suKW-duKW, AmIrI-

ZrIbI, ieQoN q`k ky swfy suBw auqy

vI ies dw gihrw pRBwv hY[byh`d

SkqIAW dy mwlk Avcyqn mn

rwhIN AsIN Awpxy jIvn dIAw

bhuq swrIAW sm`isAwvW dw h`l

kr skdy hW[ pr ies leI

swnUM Avcyqn mn dI kwrj-SYlI

nUM smJxw pvygw, koiSS krnI

pvygI, ieh qbdILI Avcyqn

mn nUM vwr-vwr suJwA dy ky Aqy

jW keI lok smohn ikirAw rwhIN

vI ies ivcly ivSvwsW nUM bdlx

dI koiSS krdy hn[

«ÚÁ∂Ùª ”⁄ Ú√Á∂ ÍÃÚ≈√Δ...

«‹¿π∫-«‹¿π∫ ÍÃÚ≈√Δ¡ª È∂ «ÚÁ∂ÙΔ apple«‘‰-√«‘‰

˘ Ú∂«÷¡≈, ÈÚΔ¡ª Â’ÈΔ’ª ˘ √Ó«fi¡≈ È≈Ò-

È≈Ò apple≈‹ÈΔÂ’ ÍÃÏø˪ ¡Èπ√≈apple ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘

„≈Ò‰ª «Í¡≈Õ Íapple ‹ÁØ∫ ÍÃÚ≈√Δ ‘Ú≈¬Δ ¡æ‚∂ Â∂

¿πÂappleÁ∂ ‘È Âª ’¬Δ Ú≈apple ¡Î√appleÙ≈‘Δ ÚæÒØ∫ ÓπæÎÂ

ÁΔ ÍÃ∂Ù≈ÈΔ fiæÒ‰Δ ÍÀ∫ÁΔ ˛Õ ¿πÊØ∫ ‘Δ Ó≈È«√’ ÍΔÛ≈

‘Ø‰Δ Ùπapple» ‘Ø ‹ªÁΔ ˛Õ Ù«‘apple ÚÛ«Á¡ª ÌΔÛ,

Ú≈‘Ȫ Á≈ ÙØapple, ÍÃÁ»Ù‰, ËπæÍ, Ë»Û Â∂ Ëæ’∂ Ùπapple» ‘Ø

‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹ÒÁΔ √⁄≈apple» «È˜≈Ó Â∂ Ï∂«È˜≈Ó ”⁄

¡øÂapple √Ófi ¡≈¿π‰ Ò◊ ‹ªÁ≈ ˛Õ ’¬Δ ’πæfi ⁄ø◊≈

È‘ƒ Ò◊Á≈ Ì≈Ú∂∫ «¬√ Ï∂«ÈÔÓ∂∫ «È˜≈Ó ⁄Ø∫ ‘Δ

◊¬∂ ‘πøÁ∂ ‘ªÕ ¿π√ ”⁄ ÓπÛ „Ò‰≈ Í√øÁ È‘ƒ

’appleÁ∂Õ «’¿π∫ «’ √≈‚Δ Ó≈È«√’Â≈ Á≈ √πÌ≈¡

ÏÁÒ ¸æ’≈ ‘πøÁ≈ ˛Õ ÷≈‰ Í≈È ’appleÈ Ò«◊¡ª ⁄ø◊∂

„≈Ï∂ ÁΔ ⁄؉ ω ‹ªÁΔ ˛Õ Íapple √¯≈¬Δ ÁΔ ÿ≈‡,

√Û’ª Â∂ Ú≈‘Ȫ Á≈ Ë»ø¡≈, Óø◊«Â¡ª ÚæÒØ∫

’Í«Û¡ª ÁΔ «÷æ⁄≈Ë»‘Δ, √Û’ª Â∂ ¡Ú≈apple≈ ÍÙ» ÁΔ

¡≈Ú≈‹≈¬Δ √≈‚∂ «ÚÁ∂ÙΔ ÚΔappleª Á∂ «Ë¡≈È ˘

«È˜≈Ó ÁΔ ¡‰◊«‘ÒΔ ÚæÒ «÷æ⁄Δ appleæ÷ÁΔ ˛Õ ‹Ø

Á∂Ù ˘ «ÈøÁ‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò √apple’≈apple ˘ ÁØÙ Á∂‰

Ò◊ ‹ªÁΔ ˛Õ ‹Ø ¡√Ò ”⁄ √æ⁄ ÚΔ ˛Õ «ÚÁ∂ÙΔ

ÚΔapple ‹ÁØ∫ ¡≈͉∂ «Èæ‹Δ ÏÀ∫’ª ‹ª ‹≈«¬Á≈Á Á≈

’øÓ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √apple’≈appleΔ Á¯Âappleª ”⁄ ‹ªÁ∂

‘ÈÕ ’πæfi «ÌzÙ‡ ¡¯√apple Â∂ «ÌzÙ‡ Ï≈Ï» ’øÓ ’apple’∂

Á∂‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ¡À√∂ fiÓ∂Ò∂ ”⁄ Í≈ «ÁøÁ∂ ‘È Âª

«ÚÁ∂ÙΔ ÚΔappleª ˘ ¬∂Ê∂ Âæ’ Ó˜Ï»apple ’apple «ÁøÁ∂ ‘È «’

«ÏȪ «appleÙÚ ’øÓ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈Õ Í‡Ú≈appleΔ ÂØ∫ ÒÀ

’∂ ‚Δ.√Δ Âæ’ ¡Â∂ «√Í≈‘Δ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡À√.¡À√ ÍΔ

Âæ’ Â≈‰≈ Ï≈‰≈ «¬√∂ ÍÃ’≈apple Á≈ ‘Δ Ïπ«‰¡≈

‘Ø«¬¡≈ ˛Õ «¬‘Δ «ÌzÙ‡ Â≈‰≈ Ï≈‰≈ ÏÁ«È‹≈ÓΔ

ÍÀÁ≈ ’appleÁ≈ ˛Õ «‹È∑ª «ÚÁ∂ÙΔ Ìapple≈Úª Á≈ Í≥‹≈Ï Á∂

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

Í≥‹≈ÏΔ Ù≈«¬appleΔ...

√ÏßË ‘À, Íß‹≈ÏΔ «Úμ⁄ ¿∞√ Á≈ ’جΔ

√≈ÈΔ È‘Δ∫Õ ¿∞√ ÁΔ apple∞Ï≈¬Δ Á≈ ÓΔ‡apple

¿∞appleÁ±, Î≈apple√Δ Ú≈Ò≈ ‘À ‹Ø apple∞Ï≈¬Δ Ò¬Δ

ÏÛ≈ „∞μ’Ú≈∫ ‘ÀÕ

«ÈÚ∂’ÒΔ¡≈∫, Í∂∫‚± ÂÙÏΔ‘≈∫ ¡Â∂

’≈‡Ú≈∫ «Ú¡ß◊ ¿∞√ ÁΔ apple∞Ï≈¬Δ Ò¬Δ

√ØÈ∂ ¿∞Íapple √∞‘≈◊∂ Á≈ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

«Ó√≈Ò Ú‹Ø∫:

¡ßÈ∑∂ «Á¡≈∫ ÈÀ‰≈∫ ”⁄ ı∞Ó≈apple ¡≈«¬¡≈ ¬∂!

◊ß‹Δ È±ß ÚΔ ’ßÿΔ ”Â∂ «Í¡≈apple ¡≈«¬¡≈

¶!

Ú∂⁄∂ √Δ «‹È∑≈∫ ¡≈͉∂ Ù‘ΔÁ≈∫ Á∂ ’¯È;

¿∞È∑≈∫ Á≈ Ú˜Δapple≈∫ ”⁄ Ù∞Ó≈apple ¡≈«¬¡≈ ¬∂!

‘μ’ √μ⁄ ÁΔ ÍzÌ≈ ω∂ «ÎappleÁ∂ È∂!

ÍΔapple≈∫ ÁΔ ’apple≈Ó≈ ω∂ «ÎappleÁ∂ È∂!

√appleÓ≈¬∂ Á∂ ‹≈Á± Á≈ ÂÓ≈Ù≈ Ú∂÷Ø; ‹Ò≈Á

ÚΔ √∞’apple≈ ω∂ «ÎappleÁ∂ È∂!

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

«ÚÁ∂ÙΔ ’‰’...

Óß‚Δ¡≈∫ «Úμ⁄ appleØÒ‰ Á≈ √ÏμÏ Ï‰È◊∂, Á±‹∂

Í≈√∂ ¿∞‘ ıappleΔÁ √Δ˜È ıÂÓ ‘؉ Ï≈¡Á

√Ê≈È’ ¡≈‡≈ «ÓμÒ Ó≈Ò’≈∫ ¡Â∂ ¤Ø‡∂

ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ÚΔ «ÚÁ∂ÙΔ ’‰’ ÓÈÓapple˜Δ Á∂

Ì≈¡ Ú∂⁄ ’∂ ¡≈͉∂ ‘μÊ appleß◊‰◊∂Õ «ÚÁ∂ÙΔ

’‰’ ÁΔ «¬√ ıappleΔÁØ-ÎappleØı È≈Ò ¡≈‡∂

ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ «Úμ⁄ Ú≈Ë≈ ‘؉≈ √∞Ì≈«Ú’ ‘À

«‹√ Á≈ ıÍÂ’≈apple≈∫ ¿∞μÂ∂ Ó≈Û≈ ¡√apple ÍÀ‰

ÂØ∫ «¬È’≈apple È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ Ì≈appleÂΔ

«’√≈È Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ıapple≈Ï ÓΩ√Ó ’apple’∂

Ò◊≈Â≈apple ÁØ ¯√Ò≈∫ Á∂ ÍzÌ≈«Ú ‘؉ È≈Ò

Íz∂Ù≈ÈΔ Á∂ ¡≈ÒÓ «Úμ⁄ ‘ÈÕ ‘∞‰ «ÚÁ∂ÙΔ

’‰’ ÁΔ ¡≈ÓÁ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ¡≈◊≈ÓΔ

¯√Ò ÁΔ ıappleΔÁ ¿∞μÂ∂ ÚΔ √Ú≈ÒΔ¡≈ «⁄ßÈ∑

Ò◊≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 «ÚÁ∂Ù≈∫ ÂØ∫

’‰’ Óß◊Ú≈¿∞‰ ÁΔ ÷∞μÒ∑Δ ¤∞μ‡Δ Á∂‰ ÁΔ

ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ ÈΔÂΔ «’√≈È≈∫ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ

Á∞μ◊‰Δ ’appleÈ Á∂ Á≈¡«Ú¡≈∫ ÁΔ Î±’ ’μ„

apple‘Δ ‘ÀÕ (ËøÈÚ≈Á √«‘ Í.«‡z ÂØ∫)

«√¡≈√Δ ¡≈◊»¡ª È≈Ò ¡¯√apple Ù≈‘Δ È≈Ò ‹ª

Ï≈Ï»¡ª È≈Ò «Èæ‹Δ «appleÙÂ∂Á≈appleΔ ‹ª È∂ÛÂ≈ ˛ ¿π‘

’øÓ ‹ÒÁΔ ’appleÚ≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√∂ ”⁄ ¿π‘ ¡≈͉≈

·≈· ÚΔ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ Á»«‹¡ª Ò¬Δ ’∂ÚÒ «appleÙÚÂ

‘Δ apple√Â≈ Ï⁄Á≈ ˛Õ «¬’ ¿πÈ∑ª Í≈√ Í≥‹≈Ï

·«‘appleÈ Á∂ «ÁÈ «◊‰ÂΔ «Ó‰ÂΔ Á∂ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «¬√∂

«ÚÚ‘≈apple È∂ «ÚÁ∂ÙΔ ÚΔappleª ÁΔ Ó≈È«√’Â≈ ˘ ÁØ

«‘æ«√¡≈ ”⁄ Úø«‚¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ «¬Ú∂∫ ‘Δ ‹ÁØ∫

Í≥‹≈ÏØ∫ «appleÙÂ∂Á≈apple ¡¯√apple, ÓøÂappleΔ ‹ª È‹ÁΔ’Δ

’appleÓ⁄≈appleΔ «ÓÒ‰ ¡≈¿π∫Á∂ ‘È Âª ¿πÈ∑ª ÁΔ Í’Û

ÚΔ «ÚÙ∂Ù apple»Í ”⁄ ‘πøÁΔ ˛Õ √≈‚≈ ¡‘ø’≈apple ÷æϪ Ì≈apple

‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ Îø‚ «¬æ’·∂ ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «ÚÙ∂Ù

ÂØ‘Î∂ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Á»«‹¡ª ˘

È∂ÛÂ≈ «Á÷≈¬Δ ‹ªÁΔ ˛Õ ª ’∂ Í≥‹≈Ï «◊¡≈ Â∂

√≈‚≈ Ó≈‰ ¡Â∂ √«Â’≈apple √apple’≈apple∂ ÁappleÏ≈apple∂ ‘ج∂Õ

«¬‘Δ ’≈appleÈ ˛ √≈‚Δ Ó≈È«√’Â≈ Á≈ ȘappleΔ¡≈ ÁØ

Âapple∑ª Á≈ ω «◊¡≈ ˛Õ «¬√∂ Ò¬Δ Í≥‹≈Ï Á∂ «È˜≈Ó

˘ ⁄≈‘π‰ Ú≈Ò∂ ÁØ Âapple∑ª Á∂ ω ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬æ’ ⁄ø◊∂

«È˜≈Ó Á∂ ‘≈ÓΔ Á»‹∂ ÓΩ˜»Á≈ «È˜≈Ó Á∂ ‘≈ÓΔ, ¡√ƒ

ÁØ Ë«Û¡ª ”⁄ ÷Û∑ ◊¬∂ ‘ªÕ Í≥‹≈Ï √ÂÚƒ ÂØ∫ ÒÀ ’∂

AIDG Âæ’ ◊πÒ≈Ó «apple‘≈Õ ◊˜ÈÚΔ ¡Â∂ È≈Áapple

Ù≈‘ Úapple◊∂ ‘π’Óapple≈È Ë≈ÛÚΔ¡ª È∂ appleæ‹ ’∂

´æ«‡¡≈Õ ÒØËΔ ¡Â∂ ◊πÒ≈Ó Ïø√ È∂ ¬∂Ê∂ apple≈‹ ’ΔÂ≈Õ

AEBF ”⁄ Óπ◊Ò ¡≈ ◊¬∂ ¿πÈ∑ª «¬√ Á∂Ù ÁΔ

¡≈Ïapple»‘ ˘ appleæ‹ ’∂ ´æ«‡¡≈Õ «Îapple ¡√ƒ ÏappleÂ≈ÈΔ¡ª

√≈Óapple≈‹ ¡ËΔÈ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ ¡ø◊apple∂˜ª √≈˘

√appleÁ≈appleΔ¡ª Á∂ È≈Ò ‹◊Δappleª ÚΔ «ÁæÂΔ¡ª Â∂ «¬æ’

‹◊ΔappleÁ≈apple «√√‡Ó ÍÀÁ≈ ’apple «ÁæÂ≈Õ «¬ø‹ ¡√ƒ

ÒøÏ∂ √Ó∂∫ Ò¬Δ ‹Δ ‘˜»appleΔ¬∂ ω ◊¬∂Õ ÊØÛ∂ √Ó∂∫ «Úæ⁄

«√æ÷ apple≈‹ ÚΔ ¡≈«¬¡≈Õ Íapple √≈‚Δ Ó≈È«√’Â≈

◊πÒ≈ÓΔ Ú≈ÒΔ È≈ ÂÏÁΔÒ ‘جΔÕ «√æ÷ «Ó√Òª ÚΔ

√πË≈appleÚ≈ÁΔ È‘ƒ ω √’Δ¡ªÕ ’¬Δ apple≈‹∂ ¡≈Ô≈ÙΔ

«Úæ⁄ ÚΔ ◊ÒÂ≈È apple‘∂Õ AIDG «Úæ⁄ ÏappleÂ≈ÈÚƒ

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

¿πμÂapple ÍÃÁ∂Ù...

⁄ÒÁ≈ ÚΔ «apple‘≈, Â∂ ‘≈Ò∂ ÚΔ «¬’

Á»‹∂ ÍÃÂΔ ÁπÙÓ‰Δ ÁΔ ¡æ◊ ÏπfiΔ

È‘ƒ √◊Ø∫ «¬øfl √πÒ◊ apple‘Δ ˛ «’

ÍÂ≈ È‘ƒ ’ÁØ∫ ̪ÏÛ Ï‰ ‹≈Ú∂Õ

̪ÏÛ Âª ÏÒ∂◊≈ ˜apple»apple ‘Δ , Íapple

⁄؉ª ÂØ∫ Ï≈ÁÕ Â∂ ‹∂ ¿πÈ ª Á∂

Í«appleÚ≈apple Á≈ ÚΔ ËππÚΔ’apple‰ ‘Ø «◊¡≈

Â∂ Ô» ÍΔ Á∂ «¬«Â‘≈√ Á≈ «ÚÙ∂Ù

ËÓ≈’≈ ‘Δ ‘ØÚ∂◊≈Õ «ÂøÈ ‘Δ Óπæ÷

ÁÒ ‘È ¡Â∂ ¡Â∂ Ô≈ÁÚª ÁΔ

¡≈Í‰Δ ‘Δ apple≈Ó ’‘≈‰Δ ˛Õ «¬√

Âapple ª Ï√Í≈, Ì≈‹Í≈ Â∂ √Í≈ «Úμ⁄Ø∫

«’√ Á∂ ◊Ò «Ú⁄ ‘≈apple ÍÀ‰◊∂ Â∂

«’√Á∂ ◊Ò ‘≈apple ÍÚ∂◊Δ, «¬‘ AA

Ó≈apple⁄ ˘ ‘Δ ÍÂ≈ Òμ◊∂◊≈, Íapple ‘apple

«¬’ ÁÒ AA Ó≈apple⁄ ˘ ¡≈͉∂ ÁÒ

«Ú⁄ «Ò¡≈¿π‰ Ò¬Δ Íπapple˜Øapple

ÂappleÒØÓμ¤Δ ‘Ø «apple‘≈ ˛Õ

apple≈‹ ÁΔ «¬‘Δ ÓÈÙ≈ √Δ «’ √æÂ≈ ¿π√ ‘æÊ ”⁄ ‘Δ

√Ω∫ÍΔ ‹≈Ú∂ ‹Ø «Ú¡’ÂΔ Á≈ «ÁÓ≈◊ Íæ¤ÓΔ

√«Ì¡Â≈ Á≈ ‘ØÚ∂, √appleΔapple Ì≈appleÂΔ ‘ØÚ∂Õ √Ø ‹Ú≈‘apple

Ò≈Ò È«‘apple» «¬√ ’√Ω‡Δ ”Â∂ ÷apple≈ √ΔÕ ¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫

Ï≈¡Á apple≈‹ ÁΔ ÒØ’ÂøÂappleΔ ‚Øapple ¡ÓΔapple

«Ú¡’ÂΔ¡ª ‘æÊ ¡≈ ◊¬ΔÕ ¿π‘ apple≈‹ √æÂ≈ Â∂

’≈Ϙ ‘Ø ◊¬∂Õ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ ÁΔ Ó≈È«√’Â≈ «Îapple

ÚΔ ‹Δ ‘˜»appleΔ¡ª Ú≈ÒΔ Ï‰ ◊¬ΔÕ ‹Ø ¡æ‹ ÚΔ ⁄æÒ

apple‘Δ ˛Õ «¬√ «È˜≈Ó Á∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple È≈Ò ÈÚ∂∫

√appleÓ≈¬∂Á≈apple ˜apple»apple ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬√ ’apple’∂ ◊appleΔÏ

˘ È≈ «È¡ª Â∂ È≈ appleؘ◊≈apple ¡√≈ÈΔ È≈Ò «ÓÒ

«apple‘≈ ˛Õ ¡æ‹ «ÌzÙ‡ «È˜≈Ó ˘ ÏÁÒ‰ Ò¬Δ

√π«‘appleÁ Í‘πø⁄ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ «‹√ Í≥‹≈Ï ˘ ¡æ‹ ¡√ƒ

÷πÙ‘≈Ò Ú∂÷‰≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ªÕ ’πæfi ’πappleΔÂΔ¡ª √≈‚∂

«ÚÁ∂ÙΔ¡ª ÚæÒØ∫ ÍÀÁ≈ ’ΔÂΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ ÍÀÒ∂√

”⁄ «Ú¡≈‘ Â∂ Òæ÷ª Á∂ ËøÈ Á≈ ¿π˜≈Û≈Õ Óø◊«Â¡ª

˘ «Ú÷≈Ú∂ ”⁄ ÚæË Á≈ÈÕ Óapple≈√Δ¡ª Â∂ «’øÈappleª ˘

√ØÈ∂ Á∂ ◊«‘‰∂ Í≈¿π∫‰≈Õ Ùπ‘appleÂ Ò¬Δ ◊≈«¬’ª ˘

Òæ÷ª appleπͬ∂ Á∂ ’∂ √‡∂‹ª ÒÚ≈¿π‰≈Õ «¬‘ ’øÓ

Í«‘Òª ‹◊ΔappleÁ≈apple ÚΔ ’appleÁ∂ √ÈÕ ¡√ƒ «ÚÁ∂ÙΔ

ÈÚƒ¡ª «Íappleª È‘ƒ Í≈ √’∂Õ ¡æ‹ Âæ’ Á√ ‘˜≈apple

’πÛΔ¡ª Óπø‚∂ «Ú¡≈‘ ª Í≥‹≈Ï ”⁄ ’apple≈ ¸æ’∂ ‘ÈÕ

Íapple ¿π‘ ’πÛΔ¡ª ¡æ‹ ÚΔ Ò≈Û∂ ¿πμ‚Δ’ apple‘Δ¡ª

‘ÈÕ «‹√ Ìapple≈ ˘ ˜ÓΔÈ ·∂’∂ Â∂ «ÁæÂΔ ˛ ‘apple √≈Ò

‘≈’Óª Úª◊ ·∂’≈ ¿π◊apple≈‘¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ÌªÚ∂ ¿π√ ÁΔ

Î√Ò √Ø’∂ È≈Ò Óapple ◊¬Δ ‘ØÚ∂Õ √Ø «ÚÁ∂ÙΔ¡ª ˘

¡≈Í≈ ÏÁÒ‰ ÁΔ ÒØÛ ˛ ‹∂ ¿π‘ Í≥‹≈Ï Á∂ «È˜≈Ó

”⁄ ‹ª Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ”⁄ ÏÁÒ≈¡ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ÈÕ Âπ√ƒ

ÈÚƒ √«Ì¡Â≈ Á∂ ◊π‰ ¡≈͉∂ ¿πÈ∑ª ÚΔappleª ˘

«Á¿πÕ ¿πÈ∑ª ÁΔ Ïª‘ ÎÛØÕ ¡≈Í «Á÷≈Ú≈ «Â¡≈◊

«Á˙Õ ÍÃÚ≈√Δ ÚΔappleª Á≈ «¬æ’ ËÛ≈ Í≥‹≈Ï ”⁄

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple Óπ’ «È˜≈Ó ÒØÛÁ≈ ˛Õ ¿π‘ ¿π√

Í≈apple‡Δ ÁΔ √‘≈«¬Â≈ «Ú⁄≈apple’ ¡Â∂ Ó≈«¬’ apple»Í ”⁄

’apple «apple‘≈ ˛ ‹Ø ¿πÊ∂ ‹≈ ’∂ ⁄ø◊∂

«È˜≈Ó ÁΔ ÒØÛ √ÓfiÁ≈ ˛Õ Á»√apple≈

ËÛ≈ √æÂ≈ Á∂ ‘≈’Ó ËÛ∂ ÁΔ ‹ª Á»√apple∂

¿π√ «È˜≈Ó ÁΔ ‘Δ Ú’≈Ò ’apple apple‘∂

‘ÈÕ ‹Ø ¿πÈ∑ª «◊¡ª ˘ Ó≈‰ Ï÷Ù∂,

√∂Ú≈ ’apple∂ Â∂ ’appleÚ≈¬∂Õ Íapple ÓΩ˜»Á≈

«ÌzÙ‡ «’appleÁ≈apple Â∂ ¿π∫◊Ò È≈ ’apple∂Õ

¡æ‹ Á∂ «ÌzÙ‡ È∂Â≈ ÁΔ Í«‘⁄≈‰

Âπ√ƒ ÚΔ ’apple √’Á∂ ‘ØÕ ‹Ø ÓÀ∫ ¡≈͉Δ

¤Ø‡Δ ‹∂‘Δ ’«ÚÂ≈ apple≈‘ƒ Í∂Ù ’apple

«apple‘≈ ‘ªÕ «ÌzÙ‡ «⁄‘«apple¡ª ˘ Ò̉

ÁΔ ÒØÛ ˛Õ

ÈÚƒ ◊«‰Â

fi»· Îapple∂Ï ËØ÷≈

‚’ÀÂΔ ´‡Ó≈apple ’ÂÒ

¡æ◊‹ÈΔ «appleÙÚ ’ª‚ ÿ؇≈Ò≈

¨øÏÛ ⁄≈Ò «◊apple◊‡ ’Ò≈

√Ì «ÏøÁ»¡ª ˘

’ÃÓÚ≈apple «¬æ’ «¬æ’ ’apple’∂ «ÓÒ≈˙

Â∂ appleø◊ ÌappleØ

‹∂’apple «ÌzÙ‡ È∂Â≈ Á≈

«⁄‘apple≈ ¿πÌapple ¡≈¬∂

ª Âπ‘≈‚≈ ¿πμÂapple «ÏÒ’πÒ ·Δ’ ˛Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

23/02/2017

21


22 23/02/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ «√μ÷ ȱß

«’appleÍ≈È √Ó∂ ÁÎÂapple

¡≈¿∞‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â

Òß‚ÈÕ «¬’ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

‡ÀÒΔ’≈Ó ’ßÍÈΔ È∂ ¡≈͉∂ «Ïë‡Ù

«√μ÷ ’appleÓ⁄≈appleΔ È±ß «’appleÍ≈È Á∂ È≈Ò

ÁÎÂapple ¡≈¿∞‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â Á∂

«ÁμÂΔ ‘À Õ Í«‘Ò≈∫ ’ßÍÈΔ È∂

«¬‹≈˜Â Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple

«ÁμÂ≈ √Δ Õ «√μ÷ ÍzΔÙÁ ¡Â∂

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ «Ú⁄ «√μ÷≈∫ Á≈ √ÓappleÊÈ

’appleÈ Ú≈Ò∂ √ß◊·È≈∫ Á∂ Á÷Ò Á∂‰

ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ÎappleÓ È∂ «√μ÷≈∫ ȱß

ÁÎÂapple «Ú⁄ «’appleÍ≈È Ë≈appleÈ ÁΔ

«¬‹≈˜Â Á∂‰ ÁΔ ÈΔÂΔ ¡Í‰≈ Ò¬Δ

‘À Õ ÍzΔÙÁ Á∂ √’μÂapple ‹◊Â≈apple «√ßÿ

È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¡Î√Ø√‹È’ ‘À «’

«¬√ Âapple≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ¡μ‹ ÚΔ √≈‚∂

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫Á∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È Õ

‘≈Ò≈∫«’ ¡√Δ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ ÈÂΔ‹∂

ÂØ∫ Ï∂‘μÁ ÷∞Ù ‘≈∫ Õ

“˜ΔÒÀ∫‚Δ¡≈” ω

√’Á≈ ‘À Á∞ÈΔ¡≈∫ Á≈

¡μ·Ú≈∫ Ó‘≈∫ÁΔÍ

«Ïz√Ï∂ÈÕ «¬μÊØ∫ ÁΔ ËappleÂΔ ‹ÒÁΔ

‘Δ ¡μ·Ú≈∫ Ó‘≈∫ÁΔÍ Ï‰ √’ÁΔ ‘ÀÕ

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ ÁΔ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ¡≈Î

«√‚ÈΔ ¡Â∂ «È¿±˜ΔÒÀ∫‚ ÁΔ

«Ú’‡ØappleΔ¡≈ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂

÷Ø‹’≈apple≈∫ È∂ √≈∫fi∂ ¡«Ë¡ÀÈ «Úμ⁄

ÍzÙ≈∫ ӑ≈∫√≈◊apple «Úμ⁄ Ò∞’∂ ÷∂Âapple

鱧 ÈÚ∂∫ Ó‘≈∫ÁΔÍ “˜ΔÒÀ∫‚Δ¡≈” Á∂ apple±Í

«Úμ⁄ Ó≈ÈÂ≈ Á∂‰ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ appleμ÷Δ

‘ÀÕ «¬√ «ÚÙ≈Ò ÷∂Âapple «Úμ⁄

Ó‘≈∫ÁΔÍ Ï‰È ÁΔ¡≈∫ √≈appleΔ¡≈∫

÷±ÏΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ È∂Û∂

ÍÀ∫Á≈ ‘À Ì≈apple Á∂ ◊Ø∫‚Ú≈È≈ Á≈ E

ÎΔ√ÁΔ «‘μ√≈ ÚΔ ’Á∂ «¬√

‹ÚΔ˜Ù∞Á≈ Ó‘≈∫ÁΔÍ Á≈ «‘μ√≈

apple«‘ ⁄∞μ’≈ ‘ÀÕ ˜ΔÒÀ∫‚Δ¡≈ Á≈ ID

ÎΔ√ÁΔ «‘μ√≈ √Ó∞ßÁapple «Úμ⁄ ‚∞μ«Ï¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

«‘Ó≈⁄Ò ÚμÒØ∫ ¡≈˜≈ÁΔ

ÿ∞Ò≈‡Δ¡≈∫ ÁΔ «ÚμÂΔ

ÓÁÁ «Úμ⁄ Ú≈Ë≈

ËappleÓÙ≈Ò≈Õ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚΔappleÌμÁapple «√ßÿ È∂ ¡μ‹

¡≈˜≈ÁΔ ÿ∞Ò≈‡Δ¡≈∫ Ò¬Δ «ÚμÂΔ

√‘≈«¬Â≈ A@ ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚË≈ ’∂ AE

‘˜≈apple apple∞ͬ∂ ’appleÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈Õ

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √∞ÂßÂapple≈ √ÀÈ≈ÈΔ¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ «ÚËÚ≈Ú≈∫ Â∂ ¡‰«Ú¡≈‘Δ¡≈∫

ËΔ¡≈∫ Ò¬Δ ÍÀÈÙÈ E ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚË≈

’∂ AE ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ ’apple «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «˜Ò∑≈ ’≈∫◊Û≈ Á∂

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ «Ú÷∂ √±Ï≈ ÍμËapple ÎappleΔ‚Ó

Î≈¬Δ‡apple˜ ’≈ÈÎappleß√ ÓΩ’∂ √ßÏØËÈ ’apple

apple‘∂ √ÈÕ

«‘ÓΔÈ≈ ‹ß‹±¡≈ ωΔ

Í≈«’ ÁΔ Í«‘ÒΔ Ó«‘Ò≈

«ÚÁ∂Ù √’μÂapple

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈ÁÕ Â«‘ÓΔÈ≈ ‹ß‹±¡≈

Í≈«’√Â≈È Á∂ «ÚÁ∂Ù √’μÂapple Á∂

¡‘∞Á∂ Â’ Í∞싉 Ú≈ÒΔ Í«‘ÒΔ

¡Ωapple ω ◊¬Δ ‘ÀÕ «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊

¡È∞√≈apple «‘ÓΔÈ≈ ‹ß‹±¡≈ «¬˜≈˜

¡«‘ÓÁ ⁄ΩËappleΔ ÁΔ Ê≈∫ ÒÚ∂◊ΔÕ

Ó≈apple⁄ Á∂ Í«‘Ò∂ ‘¯Â∂ ¿∞√ ÚμÒØ∫

¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò∂ ‹≈‰ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ ‘ÀÕ

Í≈«’√Â≈È Á∂ ÓΔ‚Δ¡≈ «Úμ⁄ «¬√

¡‘∞Á∂ Ò¬Δ Í«‘Ò≈∫ Ì≈apple «Úμ⁄

Í≈«’√Â≈È Á∂ apple≈‹Á±Â ¡ÏÁ∞Ò

Ï≈«√ Á≈ È≈∫ ⁄μÒ «apple‘≈ √ΔÕ

«’√∂ Úμ‚∂ Â∂ «Ì¡≈È’ ÷Âapple∂ Á≈ √ß’∂ ‘È «‘Ó≈«Ò¡≈ ÷∂Âapple ”⁄ Ú≈apple-Ú≈apple ¡≈ apple‘∂ Ì∞⁄≈Ò

Ò∞«Ë¡≈‰≈Õ «‘Ó≈«Ò¡≈ ÷∂Âapple ”⁄ ‘Ø √’Á∂ È∂ Õ Áμ√‰≈ ‹apple±appleΔ ‘À «’ ÚΔ A@ «’ÒØÓΔ‡apple ÁΔ ‚±ßÿ≈¬Δ ”⁄ ‘À, ¿∞√ Á≈ Í«‘Ò≈ fi‡’≈ AA Ì∞⁄≈Ò≈∫ Á≈ È∞’√≈È ‘Øapple ÚΔ

«Í¤Ò∂ ÁØ √≈Ò≈∫ ÂØ∫ Ú≈apple-Ú≈apple ¡≈

apple‘∂ Ì∞⁄≈ˇ «’√∂ Úμ‚∂ Â∂ «Ì¡≈È’

÷Âapple∂ Á≈ √ß’∂ Á∂ apple‘∂ È∂Õ «’¿∞∫«’

Ì∞⁄≈ˇ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ Ó∞Â≈«Ï’

«¬√ «÷μÂ∂ ”⁄ È∂Û Ì«Úμ÷ ”⁄ Ï∂‘μÁ

÷ÂappleÈ≈’ Ì∞⁄≈Ò ¡≈¿∞‰ ÁΔ Úμ‚Δ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À Õ ‘Øapple ÚΔ Úμ‚Δ «⁄ßÂ≈ ÁΔ

◊μÒ «¬‘ ‘À «’ ËappleÂΔ Á∂ A@

«’ÒØÓΔ‡apple ‚±ßÿ≈¬Δ ”⁄ √«Ê Ì∞⁄≈ˇ

ÍÒ∂‡≈∫ ”⁄ ÁØ √≈Ò≈∫ ÂØ∫ Ò◊≈Â≈apple

⁄μÒ apple‘Δ «‘Ò‹∞Ò ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√

Ó‘ΔÈ∂ E «’ÒØÓΔ‡apple ÁΔ ‚±ßÿ≈¬Δ

ÁΔ¡≈∫ ÍÒ∂‡≈∫ ”⁄ ÚΔ Ì∞⁄≈ˇ Ù∞apple± ‘Ø

◊¬∂ ‘È, «‹‘Û∂ ‹≈ÈΔ Â∂ Ó≈ÒΔ

Ì∞⁄≈ˇ Á∂ ’∂∫Áapple ÁΔ ‚±ßÿ≈¬Δ ‹∂’apple

ÿμ‡ ‘ØÚ∂ Â≈∫ ÿμ‡ ÂΔÏappleÂ≈ Ú≈ˇ≈

Ì∞⁄≈Ò ÚΔ Ï∂‘μÁ ÷ÂappleÈ≈’ ‘Ø

‹≈∫Á≈ ‘À Õ ¿∞Á≈‘appleÈ Ú‹Ø∫ ‹∂’apple

G.E ÂΔÏappleÂ≈ Á≈ Ì∞⁄≈ˇ ËappleÂΔ

‘∂·≈∫ D@ «’ÒØÓΔ‡apple ‹≈∫ «¬√ ÂØ∫

ÚμË ‚±ßÿ≈¬Δ ”⁄ ¡≈Ú∂ Â≈∫ ‹≈ÈΔ

È∞’√≈È Á≈ ¡ß’Û≈ A@@ ÂØ∫ ÿμ‡

ÚΔ apple«‘ √’Á≈ ‘À, Íapple ‹∂’apple ¬∂ÈΔ

‘Δ ÂΔÏappleÂ≈ Á≈ Ì∞⁄≈Ò A@

«’ÒØÓΔ‡apple ‚±ßÿ≈¬Δ ”⁄ ¡≈Ú∂ Â≈∫

ÓΩÂ≈∫ Á≈ ¡ß’Û≈ E ÂØ∫ A@ ‘˜≈apple ”Â∂

‹≈ Í‘∞ß⁄Á≈ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

BE ¡ÍzÀÒ B@AE 鱧 «ÈÍ≈Ò «Ú÷∂

‘Δ ¡≈«¬¡≈ √Δ, «‹√ È≈ˇ A@

‘˜≈apple ÂØ∫ ÚμË ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂ √È Õ

A@ «’ÒØÓΔ‡apple ÁΔ ‚±ßÿ≈¬Δ Ú≈ˇΔ¡≈∫

«¬È∑≈∫ ÍÒ∂‡≈∫ ”⁄ «¬√ Úapple∑∂ «¬’

‹ÈÚappleΔ ÂØ∫ AH ÎappleÚappleΔ Âμ’

«‘Ó≈«Ò¡≈ ÷∂Âapple ”⁄ AH Ú≈apple

Ì∞⁄≈ˇ ¡≈ ⁄∞μ’∂ ‘È, «¬È∑≈∫ ”⁄Ø∫ A@

Ì≈apple Á∂ ͱappleÏΔ apple≈‹≈∫ «√μ’Ó,

¡apple∞‰≈⁄Ò ÍÁ∂Ù, Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ Â∂

¿∞ÂappleΔ Í‘≈ÛΔ √±«Ï¡≈∫ ¿∞Âapple≈÷ß‚ Â∂

«‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù ”⁄ ‹Á«’ «ÂßÈ

Í≈«’√Â≈È Â∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È

«Ú⁄ ¡≈¬∂ ‘È Õ «¬√ Ó‘ΔÈ∂ E

«’ÒØÓΔ‡apple ÁΔ ‚±ßÿ≈¬Δ ÁΔ¡≈∫

ÎappleÚappleΔ È±ß ¿∞Âapple≈÷ß‚ Á∂ apple∞ÁappleÍzÔ≈◊

«¬Ò≈’∂ ”⁄ C.B ÂΔÏappleÂ≈ Á≈

¡≈«¬¡≈ ‘À ‹Á«’ AG ÎappleÚappleΔ È±ß

«ÁμÒΔ ‘«apple¡≈‰≈ √apple‘μÁ ”Â∂ ÚΔ

«¬√∂ ‚±ßÿ≈¬Δ ”⁄ B.A ÂΔÏappleÂ≈ Á∂

fi‡’∂ ¡≈¬∂ ‘È Õ Ì≈Ú∂∫ ÿμ‡

ÂΔÏappleÂ≈ ’≈appleÈ «¬È∑≈∫ ÁØÚ∂∫ Ì∞⁄≈ˇ≈∫

È≈ˇ ’Ø¬Δ È∞’√≈È È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈,

Íapple ‹∂’apple ¬∂ÈΔ ÿμ‡ ‚±ßÿ≈¬Δ ”Â∂

Ì∞⁄≈ˇ ÁΔ ÂΔÏappleÂ≈ E ÂØ∫ ÚË ◊¬Δ

Â≈∫ «¬‘ Ï∂‘μÁ ÷ÂappleÈ≈’ ‘Ø √’Á∂

È∂ Õ ÷≈√ ’apple’∂ apple∞ÁappleÍzÔ≈◊ Â∂

Í∞apple≈‰Δ «ÁμÒΔ ÁΔ Ï∂ÂappleÂΔÏΔ

√ßÿ‰Δ ¡≈Ï≈ÁΔ ¡Â∂ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫

«‹¡≈Á≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ Õ

«‘Ó≈ÒΔ¡≈ Á∂ Ì≈appleÂΔ ÷∂Âapple ”⁄

¡≈¬∂ √Ì ÂØ∫ «Ì¡≈È’ Ì∞⁄≈ˇ : Ì≈appleÂ

Á∂ «‘Ó≈ÒΔ¡≈ ÷∂Âapple «Ú⁄ ‘∞‰ Âμ’

Á≈ √Ì ÂØ∫ ÷ÂappleÈ≈’ Ì∞⁄≈ˇ D

Ó≈apple⁄ AI@E 鱧 «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂

’≈∫◊Û≈ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ √Δ

Õ H.E ÂΔÏappleÂ≈ Á∂ «¬√ Ì∞⁄≈ˇ

È≈ˇ ¿∞ÁØ∫ AI,E@@ ÓΩÂ≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫

√È Â∂ ¡appleÏ≈∫ apple∞ͬ∂ Á≈ Ó≈ÒΔ

È∞’√≈È ÚΔ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ «¬√ ÂØ∫

Ï≈¡Á AE ‹ÈÚappleΔ AICD ȱß

«Ï‘≈apple-È∂Í≈Ò √apple‘μÁ ”Â∂ ¡≈¬∂

H.D ÂΔÏappleÂ≈ Á∂ Ì∞⁄≈ˇ «Ú⁄

È∞’√≈È Íμ÷Ø∫ Ï∂‘μÁ ÷ÂappleÈ≈’ √≈Ï ¡≈«¬¡≈Õ G.I ÂΔÏappleÂ≈ Á≈ Ì∞⁄≈ˇ ÍÒ∂‡≈∫ ”⁄ «‹‘ÛΔ «‘Ò‹∞Ò Ù∞apple± ‘Ø¬Δ ÷√Â≈ «¬Ó≈appleÂ≈∫ Ò¬Δ «¬È∑≈∫ A@,G@@ ÓΩÂ≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ Õ

‡appleßÍ ÚμÒØ∫ ¡◊Ò∂ ‘¯Â∂

ÈÚΔ∫ ÍzÚ≈√Δ ÈΔÂΔ

«Ò¡≈¿∞‰ Á≈ Ú≈¡Á≈

«È¿±Ô≈apple’Õ ¡ÓappleΔ’Δ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

¡◊Ò∂ ‘ÎÂ∂ ÈÚΔ∫ ÍzÚ≈√Δ ÈΔÂΔ

«Ò¡≈¿∞‰◊∂ Õ Í«‘ÒΔ Ú≈apple

ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò «¬’μÒ∂ Óπ÷≈«ÂÏ

‘∞ß«Á¡≈ ‡appleßÍ È∂ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ «’

¿∞‘ ¡◊Ò∂ ‘ÎÂ∂ ÈÚΔ∫ ÍzÚ≈√Δ

ÈΔÂΔ «Ò¡≈¿∞‰◊∂ Õ «¬√ ÓΩ’∂

¿∞È∑≈∫ ÓΔ‚Δ¡≈ ÁΔ ÚΔ ÷±Ï ¡ÒØ⁄È≈

’ΔÂΔ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ‡appleßÍ È∂ apple±√ È≈Ò

√ßÍapple’ 鱧 ÒÀ ’∂ ¡≈¬Δ¡≈∫ ÷Ïapple≈∫ ȱß

ÚΔ ÷≈apple‹ ’ΔÂ≈ Õ «¬√∂ ÁΩapple≈È

¡ÓappleΔ’Δ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈ≈Ò‚

‡appleßÍ È∂ Ô≈Âapple≈ Í≈ÏßÁΔ Ó∞¡μÂÒΔ

”Â∂ ¡ÍΔÒ Ú≈Í√ ÒÀ Ò¬Δ ‘À Õ

«¯ÒÓ≈∫ ”⁄ apple≈Ù‡appleΔ ◊Δ ⁄μÒ‰

”Â∂ ÷Û∑∂ ‘؉ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ √ÍÙ‡ ’ΔÂ≈ ‘À

«’ «’√∂ ÚΔ «¯ÒÓ, Á√Â≈Ú∂‹Δ «⁄μÂapple ‹≈∫

√Ó≈⁄≈apple «¯ÒÓ ÁΔ ’‘≈‰Δ ”⁄ «¬’ «‘μ√∂ Ú‹Ø∫

apple≈Ù‡apple ◊Δ ⁄μÒ‰ ÁΩapple≈È ÁappleÙ’≈∫ 鱧 ÷Û∑∂ ‘؉

ÁΔ ˜apple±apple ȑΔ∫ ‘À Õ ‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ Â∂

‹√«‡√ ¡≈apple.Ì≈ȱÓÂΔ Á∂ ÁØ‘apple∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «¬‘

√ÍÙ‡Δ’appleÈ ¿∞√ √Ó∂∫ «ÁμÂ≈Õ ‹ÁØ∫

¡ÍΔÒ’appleÂ≈ È∂ «’‘≈ «’ ¡Á≈ÒÂ È±ß √ÍÙ‡

’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ «¯ÒÓ, Á√Â≈Ú∂‹Δ

«⁄μÂapple ‹≈∫ √Ó≈⁄≈apple «¯ÒÓ ”⁄ apple≈Ù‡appleΔ ◊ΔÂ

⁄μÒ‰ ”Â∂ ÁappleÙ’≈∫ 鱧 ÷Û∑∂ ‘؉ ÁΔ ˜apple±apple ‘À ‹≈∫

È‘Δ∫ Õ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ √ÍÙ‡ ’ΔÂ≈

ÎÀÏ«¬ß‚Δ¡≈ “÷≈ÁΔ” Ïz≈∫‚ ÂØ∫ «Íμ¤∂ ‘‡Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÷≈ÁΔ «¬ß‚Δ¡≈ ÚμÒØ∫

’≈ȱßÈΔ ÈØ«‡√ Ì∂‹∂ ‹≈‰ Ï≈¡Á

ÎÀÏ«¬ß‚Δ¡≈ ÚμÒØ∫ ¡≈͉∂ ’≈‡È

¿∞ÂÍ≈Á≈∫ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ Ò¬Δ

ÚappleÂ∂ ‹≈∫Á∂ Ïz≈∫‚ È≈∫ “÷≈ÁΔ“ ȱß

‘‡≈¿∞‰≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ‘À ÷≈ÁΔ Â∂

Í∂∫‚± √È¡Â≈∫ ’«ÓÙÈ

(’∂ÚΔ¡≈¬Δ√Δ) È∂ ÎÀÏ«¬ß‚Δ¡≈

˙Úapple√Δ˜ Íz≈¬ΔÚ∂‡ «ÒÓ. 鱧 ’≈ȱßÈΔ

ÈØ«‡√ Ì∂‹ ’∂ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ ’≈‡È

¿∞ÂÍ≈Á≈∫ ÂØ∫ Â∞appleß ÷≈ÁΔ ÙÏÁ ÁΔ

ÚappleÂØ∫ appleØ’‰ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÙØ¡apple±Ó˜

ÂØ∫ ÷≈ÁΔ Ú≈Ò∂ ÏÀÈapple ‘‡≈¿∞‰ Ò¬Δ

«’‘≈ √Δ √±Âapple≈∫ Ó∞Â≈Ï’

ÎÀÏ«¬ß‚Δ¡≈ Á∂ √Δ¬Δ˙ «ÚÈÀ «√ßÿ È∂

’∂ÚΔ¡≈¬Δ√Δ Á∂ ÈØ«‡√ Á≈ ‹Ú≈Ï

«Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ’∂ÚΔ¡≈¬Δ√Δ

Á∂ «ÁÙ≈ «ÈappleÁ∂Ù≈∫ ÁΔ Í≈Ò‰≈ ’apple

apple‘∂ ‘È «¬√ ‹Ú≈Ï «Úμ⁄

√ªfi≈ Í«appleÚ≈apple

ÎÀÏ«¬ß‚Δ¡≈ È∂ ’∂ÚΔ¡≈¬Δ√Δ

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ҬΔ

√Ó≈∫ Óß«◊¡≈ ‘À Â≈∫ ‹Ø ¿∞‘ «¬√

Ó√Ò∂ Á∂ ‘μÒ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ √«ÊÂΔ

√ÍμÙ‡ ’apple √’‰Õ

‹≈∫Á≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ «’√∂ «¯ÒÓ, Á√Â≈Ú∂‹Δ

«⁄μÂapple ‹≈∫ √Ó≈⁄≈apple «¯ÒÓ ”⁄ «¬’ ’‘≈‰Δ Á∂

«‘μ√∂ Ú‹Ø∫ apple≈Ù‡appleΔ ◊Δ ⁄μÒÁ≈ ‘À Â≈∫ ÁappleÙ’≈∫

鱧 ÷Û∑∂ ‘؉ ÁΔ ˜apple±apple ȑΔ∫ ‘À Õ ¡Á≈Ò È∂

«’‘≈ «’ ¡ÍΔÒ’appleÂ≈ ÚμÒØ∫ ⁄∞μ’∂ ◊¬∂ «ÏßÁ±¡≈∫

”Â∂ ⁄apple⁄≈ ’appleÈ ÁΔ ˜apple±apple ‘À Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ

¡Á≈Ò È∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ¡◊ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ Ò¬Δ

AH ¡ÍzÀÒ ÁΔ ÂappleΔ’ Í≈¬Δ ‘À Õ ¡Á≈Ò È∂

«Í¤Ò∂ √≈Ò C@ ÈÚßÏapple 鱧 Á∂Ù Á∂ √≈apple∂

«√È∂Ó≈ÿapple≈∫ 鱧 ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈ √Δ «’ «¯ÒÓ Ù∞apple±

‘؉ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ apple≈Ù‡appleΔ ◊Δ ⁄Ò≈¿∞‰ ¡Â∂

ÁappleÙ’ «¬√ Á∂ √ÈÓ≈È ”⁄ ÷Û∂ ‘Ø«¬¡≈ ’appleÈ Õ

‹ÒøËapple Á∂ ¡appleÏÈ ¡√‡∂‡ Á∂ «¬’ Í«appleÚ≈apple ”⁄ ’πÒ A@ ÓÀ∫Ïapple «¬’ ‘Δ ¤æ ‘∂·ª «Í¡≈apple È≈Ò

«ÓÒ-‹πÒ ’∂ apple«‘øÁ∂ ‘È «‹È∑ª ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘È ÓÁÈ Ò≈Ò, √ÚappleÈ ’ªÂ≈, ÍÚÈ ’πÓ≈apple, apple∂‰»

Ï≈Ò≈, apple≈’∂Ù ’πÓ≈apple, √ΔÓ≈, √≈«‘Ï, «ÚÍπÒ, ÓØ«‘ ¡Â∂ Ó«‘’Õ

¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ”⁄ A@ ‚≈Òapple

Á≈ È؇ ‹ÒÁΔ ‘ØÚ∂◊≈ ‹≈appleΔ

ÓÀÒÏΩappleÈ/«ÏÃ√Ï∂ÈÕ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ¡≈Î ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ÚμÒØ∫ ‹ÒÁΔ ‘Δ Á√

‚≈Òapple Á≈ ÈÚ≈∫ È؇ ‹Ø «’ ÈÚ∂∫ «‚˜≈¬ΔÈ Á≈ ‘À, ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

«¬√ ÁΔ «Áμ÷ Í«‘Ò≈∫ Íß‹ ‚≈Òapple Á≈ È؇ ‹Ø «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò √ÂßÏapple ”⁄

¡≈«¬¡≈ √Δ, Úapple◊Δ ‘Δ ‘ØÚ∂◊Δ Õ «¬√ ÈÚ∂∫ Á√

‚≈Òapple Á∂ È؇ ”⁄ «‹‘ÛΔ¡≈∫ ÚΔ Â√ÚΔapple≈∫ ¿∞È∑≈∫

鱧 ÏÁ«Ò¡≈ È‘Δ∫ «◊¡≈ ¡Â∂ ’∞fi ’∞

ÂÏÁΔÒΔ¡≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Õ «¬‘ ÈÚ≈∫

È؇ √ÂßÏapple Á∂ Ó‘ΔÈ∂ ”⁄ Ó≈apple’Δ‡ ”⁄ ¡≈

‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√ Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò Í«‘Ò∂ Á√

‚≈Òapple Á∂ È؇ ”Â∂ ’Ø¬Δ ÚΔ «’√Ó Á≈ ¡√apple È‘Δ∫

ÍÚ∂◊≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¿∞‘ ÏßÁ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

Í«‘Ò≈∫ Á√ ‚≈Òapple Á≈ È؇ AD ÎappleÚappleΔ, AIFF È±ß Í«‘ÒΔ Ú≈appleΔ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ Ú≈apple «¬‘ ÂÏÁΔÒΔ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Ì≈apple ”⁄ √Ω ‚≈Òapple Á∂ È؇ ÒÀ‰ ”Â∂ ¡≈È≈’≈ÈΔ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ

‘À Íapple «¬Ê∂ «’√Ó ÁΔ Í≈ÏßÁΔ È‘Δ∫ ‘ÀÕ

√. ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ¡Â∂ √. ÁΔÚ≈È «√ßÿ ‹Δ

Á∂ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰≈ Â∂ ‚±ßÿ∂ Á∞æ÷ Á≈ «¬‹‘≈apple

ÙΩÃÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡«ÓÃßÂ√apple Îapple≈∫√

ÍÀ«apple√ ( ÁÒ‹Δ «√ßÿ Ï≈Ú’ ) Ô±Ê ¡’≈ÒΔ

ÁÒ ¡ß«ÓzÂ√apple ’È∂‚≈ ¬Δ√‡ «¬’≈¬Δ Á∂

ÍzË≈È √. Íapple«ÓßÁapple «√ßÿ Í≈◊ÒΔ Á∂ ⁄≈⁄≈

‹Δ √: ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ (EH) ‹Δ ÁØ-«ÂßÈ

‘ÎÂ∂ ÂØ∫ «ÏÓ≈appleΔ È≈Ò ‹±fiÁ∂ apple‘∂ Õ √. ¯≈ÈΔ

‹√Í≈Ò «√ßÿ Íμ鱧 √ß√≈apple 鱧 ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘

◊¬∂ ‘È ÁΔ ıÏapple √∞‰ ’∂ Ï‘∞ Á∞μ÷ ‘Ø«¬¡≈

‘ÀÕ ’È∂‚≈ «ÈÚ≈√Δ √. ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

Ï‘∞ ‘Δ ⁄Û∑ÁΔ ’Ò∑ª Ú≈Ò∂ ◊∞apple«√μ÷ √È

«‹È∑≈∫ ÁΔ ÍzΔÚ≈apple’ ¡Â∂ ’ΩÓ Ò¬Δ È∂’

’Ó≈¬Δ √Δ ¡Â∂ ◊∞appleÏ≈‰Δ Á∂ apple√Δ¬∂∂ √ÈÕ

«‹√ √Á’≈ ¿∞‘Ȫ Á∂ Í«appleÚ≈apple «Úμ⁄Ø∫ √.

Íapple«ÓßÁapple «√ßÿ Í≈◊ÒΔ ¡μ‹ ’ΩÓ ÁΔ ÚμË

⁄μÛ∑ ’∂ √∂Ú≈ ’apple apple‘∂ ¿∞È≈∫ Á∂ ¡’≈Ò

⁄Ò≈‰∂ È≈Ò Í«appleÚ≈apple 鱧 ’Á∂ È≈∫ ͱapple≈ ‘؉

Ú≈Ò≈ ÿ≈‡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Âapple∑≈∫ Ô±Ê

¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡ß«ÓzÂ√apple ¡ÓappleΔ’≈ «¬’≈¬Δ

Á∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple ¡Óapple‹Δ «√ßÿ Á∂ Á≈Á≈

√: ÁΔÚ≈È «√ßÿ (A@G) ‹Ø «¬√ ¯≈ÈΔ √ß√≈apple

鱧 ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘ ◊¬∂ ‘È ÁΔ ıÏapple √∞‰ ’∂

ÚΔ Ï‘∞ Á∞μ÷ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’¿∞«’ √.

ÁΔÚ≈È «√ßÿ ◊∞apple«√μ÷ «Í¡≈apple∂ √È «‹È∑≈∫

ÁΔ Ï‘∞ È∂’ ’Ó≈¬Δ √Δ ¡Â∂ √≈appleΔ ¿∞Óapple

ÍÃΔÚ≈apple’ ¿∞Í‹ΔÚ’≈ Á∂ È≈Ò È≈Ò «√μ÷Δ

«Í¡≈apple «Úμ⁄ ◊∞˜≈appleΔÕ «‹√ √Á’≈ ¿∞‘Ȫ

ÁΔ Î∞ÒÚ≈ÛΔ «Úμ⁄Ø∫ ÍØÂapple∂ √. ¡Óapple‹ΔÂ

«√ßÿ ¡μ‹ ’ΩÓ ÁΔ ÚμË ⁄μÛ∑ ’∂ √∂Ú≈ ’apple

apple‘∂ Ϙ∞apple◊ª Á∂ √ß√’≈appleª √Á’≈ ¡ÓappleΔ’≈

Á∂Ù ÁΔ Ô±Ê Ô∞«È‡ Á∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple Á∂

ÂΩapple Â∂ ’ΩÓ Á∂ ‘apple∂’ ’≈apple‹≈∫ «Úμ⁄ ÚμË ⁄Û∑

’∂ «‘æ√≈ Ò∫ÀÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰∂

È≈Ò Í«appleÚ≈apple 鱧 ’Á∂ È≈ ͱapple≈ ‘؉ Ú≈Ò≈

ÿ≈‡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ ¡√Δ∫ √zØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

¡ß«ÓzÂ√apple Îapple≈∫√ Á∂ ÍzË≈È √. ⁄ÀÈ «√ßÿ,

√. ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ √Ø‘Ò, √. ÁÒ«ÚßÁapple

«√ßÿ ÿ∞ßÓ‰, √. ‘apple‹≈Í «√ßÿ, √. ÍzΔÂÓ

«√ßÿ ÓÒ√Δ¡≈∫ , √. ‹◊‹Δ «√ßÿ ⁄ΔÓ≈,

√.‹√Í≈Ò «√ßÿ Íμȱß. √.√∞÷«‹ßÁapple «√ßÿ

√∞μ÷≈, √. ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ «ÓÈ‘≈√, √.

ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ Ù≈‘’Ω‡, √. «È‘≈Ò «√ßÿ

√∞Ì≈ÈÍ∞apple, √. apple≈‹ÏΔapple «√ßÿ (‚≈), √.

‘apple‹ØÙ «√ßÿ ÷√‰, √. ÓÈ‹Δ «√ßÿ, √.

√∞Òμ÷‰ «√ßÿ, √. ◊∞Ò˜≈apple «√ßÿ, √.

‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ appleßÁ∂Ú, √. ‹appleÈÀÒ «√ßÿ

Â∞ß◊, √. È«appleßÁapple «√ßÿ ⁄≈‘Ò, √. Ì∞«ÍßÁapple

«√ßÿ «Úapple’, √. √appleÈ‹Δ «√ßÿ , √.

‹◊ÁΔÙ «√ßÿ Ϋ‘◊∑Û √≈«‘Ï, √.

‹√Úß «√ßÿ, √. ◊∞apple‹ß‡ «√ßÿ ◊apple∂Ú≈ˇ,

√. Ú«appleßÁapple «√ßÿ, √. ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ

Ï«·ß‚≈, √. ¡apple«ÚßÁapple «√ßÿ, √. ÙappleÈÁΔÍ

«√ßÿ, √. Ò÷«ÚßÁapple «√ßÿ , √. ÂÒ«ÚßÁapple

«√ßÿ Ó≈ÚΔ ¡≈«Á ÚμÒØ∫ Í«appleÚ≈apple È≈Ò ‚±ßÿ∂

Á∞μ÷ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¡’≈Ò Í∞apple÷

¡μ◊∂ √. ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ¡Â∂ √. ÁΔÚ≈È

«√ßÿ ‹Δ ÁΔ ¡≈«Ӓ √≈∫ÂΔ ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple

鱧 Ì≈‰≈ Óßȉ Á≈ ÏÒ Ï÷Ù‰ Ò¬Δ

¡appleÁ≈√ ’appleÁ∂ ‘≈∫ Õ


www.samajweekly.com

NEWS-IN-BRIEF

Quake strikes mountainous

central Italy

Rome: A magnitude 4.0 earthquake rattled central

Italy early on

Monday, Italy's National

Institute of Geophysics

and Vulcanology reported.

The quake struck at a

depth of 11 km and its

epicentre was near the

village of Montereale in the Abruzzo region's

province of L'Aquila, the institute said. The northern

Lazio town of Amatrice was among 14 towns

and villages within the area of the quake's epicentre

according to the institute. Amatrice was one of

several hillside towns that were flattened by a

major 6.0-magnitude temblor that struck central

Italy in August last year, killing 300 people.

Nepal to hold local bodies

election, Madhesis reject move

Kathmandu, Nepal government on Monday

decided to hold the elections in local bodies across

the country in a single phase on May 14. But the

decision saw strong reservation from Madhesbased

political parties.

Within an hour after government declared dates

for the polls, the Madhes based parties, who had

been demanding an amendment to the Constitution

prior to the poll announcement, rejected the polls

and announced a fresh stir programme.

Prior to the Cabinet meeting, the Prime Minister

had held final consultations with the Election

Commission.

Ahead of the polls date, the government also

decided to discuss the much awaited Constitution

amendment Bill in Legislative-Parliament in order

to appease the Madhes based parties.

In the midst of failing constitution amendment

proposal, the Madhes based parties also declared

fresh round of protest from Tuesday. According to

their programme, they will conduct torch rally and

called for Madhes banda on Wednesday.

Nepal was bound to hold elections to local level,

provincial and center parliament by 2018 February.

The last local elections were held in May 1997.

After the end of tenure of local bodies elected in

1997, the then Prime Minister Sher Bahadur Deuba

failed to conduct fresh elections in 2002, owing to

the Maoist threat and his political ambitions, which

ultimately led to his dismissal.

Chinese shares open higher

Beijing : Chinese stocks opened higher on

Tuesday, with the benchmark Shanghai Composite

Index up 0.07 per cent, at 3,242.22 points.

The smaller Shenzhen Component index opened

0.1 per cent higher at 10,338.87 points, Xinhua

news agency reported. The ChiNext Index, China's

NASDAQ-style board of growth enterprises, was

up 0.1 per cent to open at 1,896.86 points.

Australian state to push for

legal medical cannabis

Sydney: The state opposition government in

Australia's New South Wales on Tuesday said it

will push for medical cannabis to be legal for

patients suffering from terminal and other long

term illnesses. The legislation would allow those

who are afflicted with diseases such as cancer, multiple

sclerosis and HIV, to have on their person 15

grams of the currently illicit substance, for their

own personal use in treating their condition.

State opposition leader Luke Foley is adamant

that the bill would allow those who are currently

suffering to treat their diseases, and ease their pain,

without being viewed as criminals by the authorities,

Xinhua news agency reported.

"This is about restoring dignity to those seeking

temporary relief from the pain and suffering of

their affliction," Foley said. "Seeking respite from

relentless and unwavering illness should not be a

criminal offence." The last time similar legislation

was presented before state parliament was during

the reign of Barry O'Farrell in 2013, when it was

denied.

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Trump can be ‘blessing’

in disguise

Mumbai : As US president

Donald Trump keeps

the world on tenterhooks

with his protectionist ways

that can have a debilitating

impact on the Indian IT

sector, RIL Chairman

Mukesh Ambani today

advised the industry to

look at it as a blessing in

disguise to focus on home

market.

"Trump can actually be

a blessing in disguise. The

domestic IT industry can

focus on solving problems

right here, which is a huge market,"

Ambani told the three-day Nasscom

leadership forum that opened here

today. Incidentally, the comments from

Ambani who has spent over Rs 1.2 trillion

in his new telecom venture Reliance

Jio, come on the same Nasscom platform

that delayed its customary annual growth

projection to May as the industry awaits

clarity on Trump's plans to more than

double the minimum salary for H1-B

I credit Punjabi

cinema for

my success

Diljit Dosanjh impressed audiences with his earnest performance in Udta

Punjab (2016). After the film, the actor seamlessly made his way into the

industry by bagging Phillauri, starring Anushka Sharma, and appearing as a

judge on a reality TV show Rising Stars. However, the actor says nothing

has changed for him. "Your [current] achievements don't matter.

What matters is your next step. Udta Punjab's success is behind me. I

am looking forward to my next project. I don't believe in looking

back," he says.Interestingly, Diljit thanks his roots for his career in

Bollywood. "I credit Punjabi cinema for my success. I am here

because of the work I did there. Film-makers saw my work in

Punjabi films and gave me these movies," says the actor, who was

asked to "remain the same" by the industry. "They did not want to

train me into becoming something else."

The actor, who made his Hindi singing debut with the movie,

says he enjoys acting and singing equally. "I want to be known

for both. I hope people love my acting and singing skills equally

as well. I don't believe any one of them is more [superior] than

the other. In fact, they are connected. In Bollywood, too, there

are many actors who sing. In Punjabi cinema, we have Gurdas

Maanji, who was probably one of the first to act and sing in

movies," says Diljit. Apart from acting and singing on the big

screen, the actor feels appearing on television is also a big deal.

"To be part of a reality TV show every week is a different experience

for me. Television will surely provide me with more visibility.

I will try not to bore the audience. I hope I can entertain

them and they are happy to see me," he says.

visa-holders and massively

curb visa issuance to

techies.The problem is

that the $155-billion

domestic IT industry nets

over 65% of its revenues

from the US. Nasscom

again lowered its revenue

growth projection to the

lower-end of its already

lowered guidance of 8-

10% for this year from

10-12% given last

February.

On the increasing calls

coming in from the developed

world for protectionism, Ambani

said the domestic industry should work

on strengthening domestic capabilities.

"We have a very big advantage in this

new world of digitisation. It’s very

important to be open, to have partnerships

and not be closed. That is really a

strength we should build on, and continue

to be open and never think whatever

the world changes. "The world might

want to build walls around.

23/02/2017

(Continue from 12&13 Page)

23

Turkey tries 47 over President’s

assassination attempt

Ankara: A Turkish court on

Monday began the trial of 47 people

over their alleged involvement

in plotting President Recep Tayyip

Erdogan's assassination during a

coup attempt in July last year.

The defendants, among them 37

soldiers who formed an alleged hit

squad, are mainly accused of

attempting to kill the President,

remove the constitutional order and

kill intentionally, Xinhua news

agency reported. Six life sentences

Diljit Dosanjh

have been demanded

for each of the

defendants, three of

whom are still on the

run, court sources

said.

The defendants

are accused of joining

efforts to raid a

hotel in Turkey's

Aegean resort town

of Marmaris, where

Erdogan and his family were on

holiday, after some in

the Turkish military

launched a coup

attempt on the night of

July 15, Xinhua

reported.

The overthrow bid

was crushed hours

later but left nearly

250 people dead.

Erdogan said the

hotel was bombed 15

minutes after he left. Two police

England, Afghan players hit jackpot in...

Australian pacer Pat

Cummins was also bought by the

Delhi Daredevils for a whopping

Rs 4.5 crore along with Tamil

Nadu spinner M. Ashwin for Rs

1 crore. Sri Lanka skipper

Angelo Matthews also went to

Delhi Daredevils for Rs 2 crore

along with New Zealand allrounder

Corey Anderson for Rs

1 crore. West Indian stumper

Nicholas Pooran was taken by

Mumbai Indians for Rs 30 lakh.

Among the uncapped domestic

players, Tamil Nadu left-arm

pacer T. Natarajan emerged one

of the biggest gainers -- he was

sold for Rs 3 crore to Kings XI

Punjab, which is 30 times his

base price of Rs 10 lakh.

Rookie Karnataka spinner

Krishnappa Gowtham and

Rajasthan medium pacer Aniket

Choudhary were sold for 20

times their base price of Rs 10

lakh. While Gowtham was

bought by the Mumbai Indians,

Choudhary went to RCB for Rs

2 crore. Railways leggie Karn

Sharma was bought by the

Mumbai Indians for a whopping

China to construct

74 airports by 2020

Beijing : China is planning to construct 74

more civil transport airports by 2020, an official

report said.

The Civil Aviation Administration of China

(CAAC) report provides the blueprint and sets the

goals for the development of China's civil aviation

industry during the country's 13th Five-Year

Plan (2016-2020) period, which outlines the government

plans for economic and social development

over a period of five years, the People's

Daily reported on Monday.

The report said the country will continue to

construct 30, and build 44 new, civil transport airports

between 2016 and 2020, and the number of

civil transport airports will reach about 260 by

2020. "These projects would make trips to

China's third tier cities (generally the mediumsized

cities of each province) much easier," it

said.

China is also aiming at a 28 per cent increase

in air passenger turnover volume by 2020.

As for China's general aviation airports, during

the 12th Five-Year Plan (2011-2015) period, the

number has already reached 310, with the hope

that number would reach 500 before 2020,

according to the report. It is also hoped there will

be over 5,000 general aviation aircraft and 7,000

general aviation pilots by 2020.

officers in charge of the president's

security were killed during the raid.

Outside of the courthouse, a

group of people staged a protest

demanding a reinstated death sentence

for it to be applied to the coup

plotters, the state-run Anadolu

Agency said.

Ankara believes the coup

attempt was masterminded by

Fethullah Gulen, a Turkish cleric

living in the US, and has been pushing

for his extradition.

Rs 3.2 crore while Jharkhand

pacer Varun Aaron went to the

KXIP for Rs 2.8 crore.

Kerala medium pacer Basil

Thampy went to Gujarat Lions

for Rs 85 lakh after Rising Pune

Supergiants left the bid. His base

price was at Rs 10 lakh. The

Gujarat franchise also ropped in

Rajasthan pacer Nathu Singh for

Rs 50 lakh. Uttar Pradesh wicketkeeper

Eklavya Dwivedi and

veteran Mumbai leggie Pravin

Tambe went to Sunrisers

Hyderabad for Rs 75 lakh and Rs

10 lakh respectively, while

Haryana southpaw Rahul

Tewatia was sold to Kings XI

Punjab for Rs 25 lakh. Mumbai

stumper-batsman Aditya Tare

and Maharashtra middle order

batsman Ankeet Bawane were

bought by Delhi Daredevils for

Rs 25 lakh and Rs 10 lakh

respectively. All-rounder Pawan

Negi, who rose to fame for being

the costliest domestic player last

season at Rs 8.5 crore, was

bought by RCB for a mere Rs 1

crore, thanks to his disastrous

campaign for DD in 2016.


24 23/02/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

‘Mexico-US ties at critical stage’

Mexico Relations between Mexico

and the US are at a critical stage, said

Geronimo Gutierrez, nominee for

Mexican ambassador to the US.

Gutierrez, former deputy minister of

foreign affairs for North America and a

prominent defender of NAFTA, said that

any deepening of the current crisis could

lean to a "major derailment."

Speaking to lawmakers of the

Democratic Revolution Party (PRD),

Gutierrez said that dialogue had to be

maintained as there is "the possibility of

building a far better relationship', Xinhua

NASA to reveal new

findings on

exoplanets this week

Washington : NASA has hinted at discovery

of something exciting related to planets that

orbit stars other than our sun, known as exoplanets.

The US space agency said it will hold a

news conference to present

the findings at the

agency's headquarters in

Washington on Wednesday.

Prominent NASA scientists,

astronomers and a professor

of planetary science and

physics at Massachusetts

Institute of Technology will participate at the

briefing. NASA has also invited media and the

public to ask questions during the briefing on

Twitter using the hashtag #askNASA.

Following the briefing, a Reddit AMA (Ask

Me Anything) about exoplanets will be held

with scientists available to answer questions in

English and Spanish, NASA said.

Details of these findings will also be published

in the journal Nature on the same day

NASA hosts the briefing.

news agency reported on Friday.

On Thursday, Mexico's President

Enrique Peña Nieto submitted the candidacy

of Gutierrez as Mexican ambassador

to the US to the Senate, adding that

he had the approval of the US government.

Speaking to the senators, Gutierrez

admitted that he would not accept the

responsibility of representing Mexico

without believing he could seek a closer

relationship with the US

"I am fully aware that there may be no

changes… that go against the national

interest," he added. However, while

Gutierrez said the relationship was currently

"atypical," he said that "the level

of evolution seen in bilateral ties in

recent years cannot be understated."

Gutierrez has been a public official in

the last four Mexican governments,

holding positions in the ministries of

commerce, finance, foreign affairs, and

national security.

His last role was as managing director

of the North American Development

Bank in San Antonio, Texas, which was

created within the NAFTA deal.

Kim Jong Nam’s dying

words revealed

Kuala Lumpur, The dying words of Kim Jong

Nam, half-brother of North Korean leader Kim

Jong Un, were "very painful, very painful, I was

sprayed liquid", the media reported.

Poisoned and left to die, Kim

Jong Nam staggered through the

fourth floor of a Malaysian airport,

looking for anyone to help him, the

New York Post reported on Friday,

citing China Press, a Chinese-language

paper in Malaysia.

He desperately ambled about 50

feet and found a receptionist at the

airport service counter.

Clinging to life, Kim Jong Nam

managed just a few words that

would turn out to be his last: "Very

painful, very painful, I was sprayed liquid,"

according to reports citing the China Press.

The staffer flagged down an auxiliary policeman,

who helped take the portly Jong Nam to a

clinic on the airport's third floor. But he quickly

slipped into unconsciousness.

A doctor there knew things were dire, and

rushed the 45-year-old to Putrajaya Hospital near

Kuala Lumpur Airport, but it was too

late. It was craps for the casino-loving

jet-setter – he was pronounced

dead on arrival. His mysterious murder

– occurring Monday morning in

the crowded departure terminal of

the airport – has triggered a massive

police manhunt that has led to the

arrests of the two women who

authorities say doused Jong Nam's

face with a toxic spray. Family and

friends of one female suspect, Siti

Aisyah, 25, were stunned by news of

her arrest, collectively describing her

as a "nice girl." The other woman, Doan Thi

Hoang, 28, has been dubbed the "LOL assassin"

because she was caught on video surveillance

wearing a white shirt emblazoned with the

acronym for "laughing out loud."

Chewing gum may

adversely affect

digestive system

New York : Chronic exposure to a common food

additive found in everything from chewing gum to

bread can decrease the ability of small intestine

cells to absorb nutrients and act as a barrier to

pathogens, warns a study. Ingestion of the compound,

known as titanium dioxide, is nearly

unavoidable. It can enter the digestive system

through toothpastes, as titanium dioxide is used to

create abrasion needed for cleaning. The oxide is

also used in some chocolates to give it a smooth

texture."Titanium oxide is a common food additive

and people have been eating a lot of it for a long

time -- don't worry, it won't kill you! -- but we were

interested in some of the subtle effects, and we

think people should know about them," said one of

the authors of the study, Gretchen Mahler, Assistant

Professor at Binghamton University, State

University of New York. For the study, the

researchers exposed a small intestinal cell culture

model to the physiological equivalent of a meal's

worth of titanium oxide nanoparticles -- 30

nanometers across -- over four hours (acute exposure),

or three meal's worth over five days.

Ashoka the Great & principles of co-existence

HG Wells, the British author, a contemporary

of Bernard Shaw and GK The emperor’s name was restored to honour as a “result not self. Lenin was a revolutionary, intel-

Mahatma Gandhi is a class by him-

Chesterton, wrote in his, Outline of

lectual, founder of the Soviet Union,

History: “Amid tens of thousands of of Indian researchers but the work of European scholars.” was ruthless. Winston Churchill archimperialist,

racist, greatest Englishman

names of monarchs that crowd the

columns of history — their majesties, Ashoka inscriptions in a series of

Bolpur and then by car to Gurudev’s and Nobel laureate. MA Jinnah was a

and graciousness, and serenities and papers. According to KM Panikkar,

creation. There we were joined by brilliant lawyer, a clear-headed politician

who knew what he wanted and got

royal highnesses and the like — the Ashok’s name was restored to honour

Governor of West Bengal Gopal

name of Ashoka shines and shines as a “result not of Indian researchers

Krishna Gandhi, Lok Sabha Speaker it (Pakistan). Joseph Stalin, founder of

almost alone, a star…”

but the work of European scholars.”

Somnath Chatterjee and economist the USSR, killed millions of his own

He was Ashoka Devanampiya I conclude this piece with two quotations

from his edicts: “All sects

and simple.

tory in 1945 World War-II.

Amartya Sen. The ceremony was short people. He led the Soviet Union to vic-

(beloved of the gods); ‘Piyadasi’

(pleasant to behold). He is the greatest deserve reverence for one reason or

I had first been to Santiniketan in Franklin D Roosevelt was a great

ruler India has produced. He lived another. By thus acting a man exalts

December 1954 escorting a Chinese US President (four terms) except

from 273 BC to 232 BC.

his own sect and at the same time does

cultural delegation, led by Chen Chen Lincoln. Adolf Hitler was a charismatic

German leader and a brutal killer of

Ashoka was the grandson of service to the sects of other people.”

Tho, a great Tagore scholar. I remember

his name because I saw much of millions of Jews. His autobiography

Chandragupta Maurya and the son of The second is: “All men are my children,

and just as I desire my children

him when I was posted in China 1956- Mein Kampf was a bestseller. He com-

Bindusara. Ashoka’s empire extended

from present-day Afghanistan to that they should obtain welfare and

58. One more significant memory of mitted suicide. Jawaharlal Nehru was a

Madurai. The Dharama Chakra, incorporated

into the flag of India, is taken next, so do I desire the same for all

great Nandlal Bose (a pioneer of mod-

India. Charles de Gaulle is the greatest

happiness both in this world and the

Santiniketan has stayed with me. The noble humanist, a founder of modern

from the Ashokan pillar at Sarnath. men.” I have written this as I am reading

Romila Thapar’s wonderful book,

Bhawan, his creation.

excellent writer in French and was

ern Indian art) showed me around Kala Frenchman after Napoleon. He was an

For almost two thousand years,

Ashoka the Buddhist was all but forgotten.

He himself left a detailed It gave me much pleasure when I medal was stolen from a room in infamous politicians of the 20th centu-

Mao Tse Tung was a revolutionary

Ashoka and the Fall of the Mauryas.

Here’s my list of the famous and the President of France during 1958-1969.

account of his reign on many pillars read that the Nobel Prize citation and which the poet lived. I was then ry: Mahatma Gandhi (1869-1948), V. intellectual and the founder of the

and edicts he built. Two pillars have medallion (pure gold) which had been External Affairs Minister. The Swedish Lenin (1870-1924), Winston Churchill People’s Republic of China. He killed

survived in Delhi.

stolen by miscreants was recovered government was gracious enough to (1874-1965), M.A. Jinnah (1876- seventy millions of his people. Nelson

Romila Thapar in her preface to her and returned to Kailash Satyarthi. I send a replacement. This was handed 1948), Joseph Stalin (1879-1953), Mandela is one of the great moral and

book, Ashoka and the Decline of the have so far not met him, but doubtlessly

he is a noble and public spirited indi-

in New Delhi. I decided to take the Adolf Hitler (1889-1945), Jawaharlal 27 years (1964-1991) in prison. A

over to me by the Swedish ambassador Franklin D Roosevelt (1883-1945), political leaders of our time. He spent

Mauryas writes: “The reign of Ashoka

began to attract attention of historians vidual.

medal to Santiniketan to give it to the Nehru (1889-1964), Charles de Gaulle Nobel laureate, he was President of

well over a century ago. In 1837 James It was in the early years of this century

that Rabindranath Tagore’s Nobel Mukerjee and I flew by helicopter to 1976) & Nelson Mandela (1918-2013). died at the age of

Vice Chancellor. From Kolkata Pranab (1890-1970), Mao Tse Tung (1893- South Africa during 1994-1999. He

Prinsep came out with his work on

95.

More magazines by this user
Similar magazines