Issue 226

theasianindependent

19/01/2017 - 01/02/2017

’≈∫◊apple√ È∂ Ϋۡ≈ ¡«÷Ò∂Ù Á≈ ‘μÊ

ÁØÚª Í≈apple‡Δ¡ª ÚμÒØ∫ ¡◊Ò∂ ÁØ «ÁȪ ”⁄ ÍμÂ∂ ÷ØÒ∑‰ Á≈ ¯À√Ò≈

«ÁμÒΔ/Ò÷È¿±Õ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ «ÚË≈È

√Ì≈ ⁄؉≈∫ Á∂ ÓμÁ∂Șapple √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ

Â∂ ’≈∫◊apple√ ÚμÒØ∫ “Ó‘≈∫◊μ·‹ØÛ” ’ΔÂ∂ ‹≈‰

ÁΔ¡≈∫ ¡≈√≈∫ È±ß Ï±apple ÍÀ‰ Òμ◊≈ ‘ÀÕ ’≈∫◊apple√

È∂ «‹μÊ∂ √Í≈ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ⁄؉≈∫ ÒÛÈ Á≈

¯À√Ò≈ ’apple «Ò¡≈ ‘À, ¿∞Ê∂ Ô±ÍΔ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

¡«÷Ò∂Ù Ô≈ÁÚ È∂ «’‘≈ ◊μ·‹ØÛ √ÏßËΔ

¯À√Ò≈ ¡◊Ò∂ ÁØ «ÁÈ≈∫ ”⁄ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

«¬√∂ ÁΩapple≈È ⁄؉ «ÈÙ≈È “√≈¬Δ’Ò” «ÓÒ‰

ÂØ∫ Ï≈ˆØ-Ï≈ˆ ¡«÷Ò∂Ù È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

“È∂Â≈ ‹Δ” Ó∞Ò≈«¬Ó «√ßÿ Ô≈ÁÚ È±ß È≈Ò ÒÀ

’∂ ⁄μÒ‰◊∂ Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Â∂ √Í≈

√∞ÍappleΔÓØ È≈Ò √ÏßË ’Á∂ ÚΔ È‘Δ∫ “‡∞쇔

√«ÓÃÂΔ «¬apple≈ÈΔ Á∂ √’±Ò «apple’≈apple‚

ÁΔ ‹≈∫⁄ ’appleÈ È±ß ÓȘ±appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’∂∫ÁappleΔ √±⁄È≈ ’«ÓÙÈ

(√Δ.¡≈¬Δ.√Δ.) È∂ Óß◊ÒÚ≈apple ȱß

’∂∫ÁappleΔ Ó≈Ë«Ó’ «√μ«÷¡≈ ÏØapple‚

(√Δ. ÏΔ. ¡À√. ¬Δ.) 鱧 ’∂∫ÁappleΔ

ÓßÂappleΔ √«ÓÃÂΔ «¬apple≈ÈΔ ÁΔ A@ÚΔ∫

¡Â∂ ABÚΔ∫ ’Ò≈√ Á∂ √’±ÒΔ

Á√Â≈Ú∂˜≈∫ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’appleÈ ÁΔ

ÓȘ±appleΔ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À Õ ’∂∫ÁappleΔ

√±⁄È≈ ’«ÓÙÈ È∂ √Δ. ÏΔ. ¡À√.

¬Δ. ÁΔ ¿∞√ ÁÒΔÒ È±ß ÷≈apple‹ ’apple

«ÁμÂ≈ «‹√ «Ú⁄ «¬√ 鱧 “«Èμ‹Δ

‹≈‰’≈appleΔ” Áμ«√¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ

’«ÓÙÈ È∂ ’∂∫ÁappleΔ ’μÍÛ≈ ÓßÂappleΔ Á∂

Á¯Âapple ¡Â∂ «ÁμÒΔ Á∂ ‘ØÒΔ

⁄≈¬ΔÒ‚ ¡«’‹Δ«Ò¡Ó √’±Ò ȱß

ÚΔ ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈ ‘À «’ ¿∞‘

ÒßÏΔ ÂØ∫ ⁄؉ ÒÛÈ Á≈ Ó’√Á Ï≈ÁÒ Í«appleÚ≈apple 鱧 √Ï’ «√÷≈¿∞‰≈ ‘À: ’À͇È

Í«‡¡≈Ò≈Õ ÒßÏΔ «ÚË≈È √Ì≈

‘Ò’∂ ÂØ∫ ⁄؉ ÒÛÈ Á≈ Ó∂apple≈

«√μË≈ Ó’√Á Ï≈ÁÒ Í«appleÚ≈apple ȱß

√Ï’ «√÷≈¿∞‰≈ ‘À, «‹È∑≈∫ Íß‹≈Ï

鱧 Ò∞쫇¡≈ Â∂ ÏappleÏ≈Á ’ΔÂ≈ ‘À Õ

«¬‘ Íz◊‡≈Ú≈ «¬Ê∂ «È¿± ÓØÂΔ

Ó«‘Ò «Ú÷∂ ¡≈Í‰Δ ⁄؉ Ó∞«‘ßÓ

Á≈ ¡≈◊≈˜ ’appleÈ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ Á∂ ÍzË≈È ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ’ΔÂ≈ Õ ¿∞È∑≈∫

Ó∞Û ¡≈ıappleΔ ⁄؉ ÒÛÈ ÁΔ ◊μÒ

Á∞‘apple≈¿∞∫«Á¡≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’

Í«‡¡≈Ò≈ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ‹ÈÓ Ì±ÓΔ ‘À

Â∂ ¿∞È∑≈∫ «√¡≈√ ÚΔ «¬μÊØ∫ ‘Δ Ù∞apple±

’ΔÂΔ √Δ Õ ¿∞È∑≈∫ Í«‡¡≈Ò≈

Ù«‘appleΔ ÂØ∫ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ Á∂

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ‹ÈappleÒ ‹∂. ‹∂. «√ßÿ

√’Á≈Õ ’≈∫◊apple√ Á∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple ˆ∞Ò≈Ó

ÈÏΔ ¡≈˜≈Á È∂ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ È≈Ò

◊μ·‹ØÛ ÁΔ¡≈∫ «’¡≈√ ¡apple≈¬Δ¡≈∫ 鱧 ¡ÓÒΔ

‹≈Ó≈ Í«‘È≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈,“ÓÀ鱧 «¬√ ◊μÒ

Á≈ ͱapple≈ Ô’ΔÈ ‘À «’ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ-

’≈∫◊apple√ ◊μ·‹ØÛ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ ¡◊ÒΔ

√apple’≈apple Á≈ ◊·È ’apple∂◊≈Õ “Ô±ÍΔ «Úμ⁄

’≈∫◊apple√ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂ «¬ß⁄≈apple‹ ¡≈˜≈Á È∂

«’‘≈ «’ «¬‘ Â≈∫ ¡‹∂ ◊μ·‹ØÛ Ï‰≈¿∞‰ Á∂

¡ÓÒ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ‘À Â∂ ◊μ·‹ØÛ ÁΔ¡≈∫

ÙappleÂ≈∫ ¡≈«Á Ï≈apple∂ ¯À√Ò≈ ¡◊Ò∂ «ÁÈ≈∫ ”⁄

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞∫‹ ¡≈˜≈Á È∂ ¡‹ΔÂ

«√ßÿ ÁΔ Í≈apple‡Δ apple≈Ù‡appleΔ ÒØ’ ÁÒ È±ß

√Ó«appleÂΔ «¬apple≈ÈΔ Á≈ appleØÒ ÈßÏapple ‹≈∫

«appleÎappleÀ∫√ ÈßÏapple √Δ. ÏΔ. ¡À√. ¬Δ. ȱß

Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬∂ «‹√ Á∂ ’ØÒ

AIIA ÂØ∫ AIIC Á≈ «apple’≈apple‚ ‘À Õ

√≈appleΔ¡≈∫ ‹≈‰’≈appleΔ¡≈∫ ¿∞ÍÒÏË

’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ √Óª √ΔÓ≈ F@ «ÁÈ

appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘À Õ

’ÙÓΔapple ”⁄ Â≈˜≈ Ïapple¯Ï≈appleΔ

’≈appleÈ Í≈apple≈ «‚«◊¡≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ’ÙÓΔapple ÿ≈‡Δ Á∂ ÚË∂apple∂ «‘μ«√¡≈∫ ”⁄ apple≈ ‘جΔ

ÏappleÎÏ≈appleΔ ’≈appleÈ Â≈ÍÓ≈È ‘Øapple ‘∂·≈∫ ⁄Ò≈ «◊¡≈, ‹Á«’ ‹ßÓ±-

√zΔÈ◊apple apple≈‹Ó≈apple◊ Ò◊≈Â≈apple Á±√apple∂ «ÁÈ ÚΔ Ú≈‘È≈∫ Ò¬Δ ÏßÁ

«apple‘≈ Õ Íß‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ”⁄ √ßÿ‰Δ Ë∞ßÁ ÍÀ‰ ’≈appleÈ ¡≈Ó

‹È‹ΔÚÈ ÍzÌ≈«Ú «apple‘≈,

«‹μÊ∂ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ Â≈ÍÓ≈È ¡≈Ó

ÂØ∫ ÿμ‡ «apple‘≈ Õ Íß‹≈Ï Á∂

Ï«·ß‚≈, ◊∞appleÁ≈√Í∞apple,

¯appleΔÁ’؇, ¡ß«ÓÃÂ√apple ¡Â∂

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ¡ßÏ≈Ò≈ Íß⁄’±Ò≈

¡Â∂ ’appleÈ≈Ò ”⁄ √ßÿ‰Δ Ë∞ßÁ

’≈appleÈ Á∂÷‰ ÁΔ √ÓappleÊ≈ Ï‘∞Â

«È¿» ÓØÂΔ Ó«‘Ò «Ú÷∂ ÍæÂapple’≈appleª È≈Ò ◊æÒÏ≈ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleøÁapple «√øÿÕ

◊μ·‹ØÛ ”⁄ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ï≈apple∂ ’جΔ

«‡μÍ‰Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ «¬√∂ ÁΩapple≈È «ÁμÒΔ ÁΔ

√≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÙΔÒ≈ ÁΔ’«ÙÂ, «‹È∑≈∫ ȱß

’≈∫◊apple√ ÚμÒØ∫ Ô±ÍΔ ⁄؉≈∫ Ò¬Δ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂

Í≥‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈

”⁄ √ßÿ‰Δ ËπøÁ

’≈appleÈ ‹È‹ΔÚÈ

ÍzÌ≈«ÚÂ

ÿμ‡ apple‘Δ Õ ÁØÚ≈∫ √±«Ï¡≈∫ ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ”⁄ ÚΔ √ßÿ‰Δ

Ë∞ßÁ ͬΔ, «‹μÊØ∫ Á≈ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ Â≈ÍÓ≈È I.D «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√,

¡ß«ÓÃÂ√apple ”⁄ E «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√, Ò∞«Ë¡≈‰≈ ”⁄ F.F,

Í«‡¡≈Ò≈ ”⁄ G.E «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√ Ó≈«Í¡≈ «◊¡≈, ‹Ø«’

¡≈Ó È≈ÒØ∫ ÿμ‡ ‘Δ «apple‘≈ Õ

”Â∂ √ı ‘ÓÒ∂ ’apple«Á¡≈∫ ¡≈«÷¡≈

«’ ‹ÈappleÒ ‹∂. ‹∂. «√ßÿ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÓÈ ”⁄

˙Íapple∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈apple Á≈ ÁappleÁ

√Δ, «¬√ ’apple’∂ ¿∞‘ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ‹∂’apple ¿∞√ Á∂ ÓÈ ”⁄ Ï‘∞Â

ˆ∞μ√≈ √Δ Â≈∫ ¿∞√ Ú’Â

ÒÀ¯‡ΔÈÀ∫‡ ’appleÈÒ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫

¿∞È∑≈∫ ¡√ÂΔ¯≈ «’¿∞∫ È‘Δ∫ √Δ

«ÁμÂ≈ Õ «‡’‡≈∫ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ Á∂appleΔ

È≈Ò ⁄؉ Ó∞«‘ßÓ Á∂ ͤÛÈ Á∂

√Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ «¬√ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ ¯apple’

È‘Δ∫ «Í¡≈ Â∂ Í≈apple‡Δ ͱapple∂ ‹ØÙ

È≈Ò ⁄؉≈∫ ÒÛ ’∂ ÁØ «Â‘≈¬Δ

Ï‘∞Ó È≈Ò Ù≈ÈÁ≈apple «‹μÂ

¿∞ÓΔÁÚ≈apple Ú‹Ø∫ Íz⁄≈«apple¡≈ «◊¡≈ √Δ, È∂

«’‘≈ «’ ¿∞‘ ◊μ·‹ØÛ Á∂ ‘Ø∫Á ”⁄ ¡≈¿∞‰

Ó◊appleØ∫ ¡«÷Ò∂Ù Ò¬Δ Ê≈∫ ÷≈ÒΔ ’apple Á∂‰◊∂Õ

¿∞Ëapple ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫ √Í≈ Á∂ Ó∞÷Δ Ú‹Ø∫

Ó≈ÈÂ≈ Á∂‰ ¡Â∂ ⁄؉ «ÈÙ≈È “√≈¬Δ’Ò”

«ÓÒ‰ ÂØ∫ ÷∞Ù Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡«÷Ò∂Ù Ô≈ÁÚ È∂

Ò÷È¿± «Úμ⁄ÒΔ ¡≈Í‰Δ «apple‘≈«¬Ù «Úμ⁄

«’‘≈ «’ ’≈∫◊apple√ È≈Ò ◊μ·‹ØÛ √ÏßËΔ

¯À√Ò≈ ¡◊Ò∂ «¬’ ÁØ «ÁÈ ”⁄ ÒÀ «Ò¡≈

‹≈Ú∂◊≈Õ ¡«÷Ò∂Ù È∂ «’‘≈ «’ «¯Ò‘≈Ò

¿∞√ ÁΔ Ó∞μ÷ Âapple‹Δ‘ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ Ó∞Û

√Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ √apple’≈apple ω≈¿∞‰≈ ‘À

Â∂ ¿∞‘ √Ì È±ß È≈Ò ÒÀ ’∂ ⁄μÒ‰◊∂Õ Ó∞μ÷

ÈÙ∂ ”⁄ Ë∞μ ’≈apple ⁄≈Ò’ ÚμÒØ∫ ÓÈÍzΔÂ

ÁΔ ÍÂÈΔ ÚΔ鱧 Ï≈ÁÒ È±ß Ó≈appleΔ ‡μ’apple

Ï«·ß‚≈Õ √Ê≈È’ Ó≈‚Ò ‡≈¿±È Î∂˜-A «Ú÷∂ ⁄؉

Íz⁄≈apple ÷ÂÓ ’apple’∂ √Û’ «’È≈apple∂ ‘Øapple ’≈∫◊apple√Δ

¡≈◊±¡≈∫ È≈Ò «Ú⁄≈apple Ú‡≈∫Áapple≈ ’apple apple‘Δ

’≈∫◊apple√Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÓÈÍzΔÂ

«√ßÿ Ï≈ÁÒ ÁΔ ÍÂÈΔ ÚΔȱß

Ï≈ÁÒ È±ß ÈÙ∂ ”⁄ Ë∞μ ÈΩ‹Ú≈È

ÚμÒØ∫ ’≈apple È≈Ò ‡μ’apple Ó≈apple «ÁμÂΔ

◊¬Δ, «‹√ È≈Ò ¿∞‘ ◊ßÌΔapple

˜÷ÓΔ ‘Ø ◊¬∂ Õ ÓΩ’∂ ”Â∂ ÓΩ‹±Á

√ΔÈΔ¡apple ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± ¡À‚. apple≈‹È ◊apple◊ Â∂

Á±‹∂ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ ÚΔ鱧 Ï≈ÁÒ È±ß Â∞appleß ϫ·ß‚≈ Á∂

«¬’ «Èμ‹Δ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú÷∂ Á≈÷Ò ’appleÚ≈«¬¡≈,

«‹μÊØ∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ó∞„ÒΔ √‘≈«¬Â≈ Á∂‰ Â∂ Òμ ”Â∂

ÍÒμ√Âapple Ò≈¿∞‰ ¿∞Íappleß ⁄ß‚Δ◊Û∑ appleÀÎapple ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ ‘≈Á√∂ √ÏßËΔ ¡À‚. ◊apple◊ È∂

‘≈√Ò ’apple∂◊Δ Õ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱

Ï≈apple∂ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «’√∂

√ΩÁ∂Ï≈˜Δ È≈Ò ’≈∫◊apple√ ”⁄ Ù≈«ÓÒ

È‘Δ∫ ‘ج∂ ÏÒ«’ √ÚÀ«¬μ¤≈ È≈Ò

¡≈¬∂ ‘È Õ «Ï‘≈apple Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

«È«ÂÙ ’∞Ó≈apple 鱧 ⁄؉ Íz⁄≈apple Á∂

√μÁ∂ Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

Ò≈Ò± ÍzÙ≈Á Ô≈ÁÚ ⁄؉ Ó∞«‘ßÓ ”⁄

˜apple±apple Í‘∞ß⁄‰◊∂ Â∂ «È«ÂÙ ’∞Ó≈apple

È≈Ò ÚΔ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ◊μÒ ⁄μÒ apple‘Δ

‘À Õ «¬√ ÓΩ’∂ Íß‹≈Ï ÍzÁ∂Ù ’≈∫◊apple√

Á∂ √±Ï≈¬Δ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ ÁΔ «¬ß⁄≈apple‹

¡≈Ù≈ ’∞Ó≈appleΔ, √ΔÈΔ¡apple ’≈∫◊apple√Δ

¡≈◊± Ò≈Ò «√ßÿ, ‘Ò’≈ √ÈΩapple ÂØ∫

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ‘«appleßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ

‘ÀappleΔÓ≈È, ◊∞appleÏß√ «√ßÿ ͱÈΔ¡≈

¡≈«Á ‘≈˜apple √È Õ

ÓßÂappleΔ È∂ «’‘≈,“ ÓÀ∫ È∂Â≈ ‹Δ (Ó∞Ò≈«¬Ó «√ßÿ

Ô≈ÁÚ) 鱧 È≈Ò ÂØapple≈∫◊≈ Ó∂apple≈ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò

√ÏßË ’Á∂ ÚΔ È‘Δ∫ ‡∞μ‡ √’Á≈Õ √Ó≈∫ Ï‘∞Â

ÊØÛ∑≈ ‘À, ÓÀ∫ ‹ÒÁΔ ‘Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ÁΔ

¡≈÷appleΔ √±⁄Δ «Â¡≈apple ’apple≈∫◊≈ ” Í≈apple‡Δ Á∂

‹ÈappleÒ √’μÂapple apple≈Ó◊ØÍ≈Ò Ô≈ÁÚ È∂ «’‘≈

«’ ’≈∫◊apple√ È≈Ò ◊μ·‹ØÛ √ÏßËΔ ¡≈÷appleΔ

¯À√Ò≈ ¡«÷Ò∂Ù Á≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¿∞∫‹ √±Âapple≈∫

Ó∞Â≈Ï’ √Í≈-’≈∫◊apple√ ◊μ·‹ØÛ Â«‘ √Í≈

ÚμÒØ∫ ’≈∫◊apple√ 鱧 I@ ÂØ∫ A@@ √Δ‡≈∫ «ÁμÂ∂

‹≈‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À Â∂ Í≈apple‡Δ ¡‹Δ «√ßÿ

ÁΔ ¡≈apple¡ÀÒ‚Δ È±ß ÚΔ ¤Ø‡Δ Ì≈¬ΔÚ≈Ò

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘ÀÕ

Áμ«√¡≈ «’ ÚΔ鱧 Ï≈ÁÒ ÁΔ √μ‹Δ Òμ «◊μ‡∂

’ØÒØ∫ ÁØ Ê≈Ú≈∫ ÂØ∫ ‡∞μ‡Δ Áμ√Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ ’≈apple ⁄≈Ò’, ‹Ø ÈÙ∂ ”⁄ Ë∞μ √Δ, È∂

‘≈Á√∂ «Íæ¤Ø∫

ÚΔ˘ Ï≈ÁÒ

˘ «¬Ò≈‹

Ò¬Δ

‘√ÍÂ≈Ò

«Ò‹ªÁ∂

‘ج∂Õ

‹ÀÈ ’≈apple ÈßÏapple ‚Δ.¡ÀÒ.C √Δ.‹À‚.

BFBD √Û’ «’È≈apple∂ ÷ÛΔ ÚΔȱß

Ï≈ÁÒ Â∂ ‘Øapple ’≈∫◊apple√Δ¡≈∫ ”Â∂

⁄Û∑≈ «ÁμÂΔ, «‹√ ”⁄ ÚΔ鱧 Ï≈ÁÒ

Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘Øapple ¡≈◊±¡≈∫ Á∂ ÚΔ

ÊØÛΔ¡≈∫ Ï‘∞ √μ‡≈∫ Òμ◊Δ¡≈∫ ‘È

Õ ¿∞È∑≈∫ ’≈apple ⁄≈Ò’ 鱧 ÓΩ’∂ ”Â∂ ‘Δ ÁÏØ⁄ ’∂

Ê≈‰≈ ’À∫‡ Í∞«Ò√ ‘Ú≈Ò∂ ’apple «ÁμÂ≈ Õ ÷Ïapple

√∞‰«Á¡≈∫ ‘Δ ÓÈÍzΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ,

¡À√.¡À√.ÍΔ. Ï«·ß‚≈ √ÚμÍÈ ÙappleÓ≈,

‚Δ.¡À√.ÍΔ. ÔØ◊∂Ù ÙappleÓ≈ Â∂ ’¬Δ ‘Øapple ¿∞⁄

¡«Ë’≈appleΔ ÓΩ’∂ ”Â∂ Í∞μ‹ ◊¬∂ Õ

¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ AB √ÂßÏapple

鱧 √≈apple≈◊Û∑Δ «ÁÚ√

ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÏμÒ Í∂Ù

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ Úapple‹ΔÈΔ¡≈

√±Ï∂ ÁΔ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ ‘apple∂’ √≈Ò

AB √ÂßÏapple 鱧 “√≈apple≈◊ÛΔ «√μ÷ ◊ΩappleÚ

«ÁÚ√” Ú‹Ø∫ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÏμÒ Í∂Ù

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

√≈apple≈◊ÛΔ ÓÀÁ≈È ”⁄ AHIG 鱧 BA

«√μ÷ ÔØ«Ë¡≈∫ ÚμÒØ∫ A@ ‘˜≈apple

¡Î◊≈ÈΔ ’Ï≈«¬ÒΔ ÎΩ‹≈∫ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’apple«Á¡≈∫ Ò≈√≈ÈΔ

Ï‘≈ÁappleΔ Á≈ √ϱ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ

AB √ÂßÏapple AHIG 鱧 Í≈«’√Â≈È Á∂

÷ÀÏapple-Í÷±È÷Ú≈ ÁΔ «Ïë‡Ù

«¬ß‚Δ¡≈ ÁΔ ¿∞Âapple-Íμ¤ÓΔ Îappleß‡Δ¡apple

⁄Ω’Δ (‹Ø «’ ‘∞‰ «√μ÷ appleÀ‹ΔÓÀ∫‡ ÁΔ

⁄ΩÊΔ Ï‡≈ÒΔ¡È ‘À) Á∂ CF ”⁄Ø∫ BA

«√μ÷≈∫ ÚμÒØ∫ ¡Î◊≈È ’Ï≈«¬ÒΔ¡≈∫

ÁΔ A@ ‘˜≈apple ÎΩ‹ È≈Ò Ô∞μË Ò«Û¡≈

«◊¡≈ √Δ Õ


2 19/01/2017 www.samajweekly.com

ÒÀ√‡appleÕ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ‘؉

Ú≈ÒΔ¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡≈∫

Ú؇≈∫ ÁΔ ÂappleΔ’ D ‹ÈÚappleΔ Á≈

¡ÀÒ≈È ‘؉ Á∂ È≈Ò ÍappleÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡ª «Úμ⁄ ı∞ÙΔ ÁΔ Ò«‘apple

‘À Â∂ «¬‘ Íß‹≈Ï Á∂ «¬«Â‘≈√

«Úæ⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘À ‹ÁØ∫

Á∞«È¡≈ Á∂ ’ØÈ∂-’ØÈ∂ «Úμ⁄ Úμ√∂

ÍappleÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ ÚΔ ÚμË ⁄Û∑ ’∂

«¬È∑ª ⁄؉ª «Úμ⁄ «‘μ√≈ ÒÀ apple‘∂

‘È Â∂ Ì≈appleΔ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò Íß‹≈Ï

«Úμ⁄ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√apple’≈apple ÏÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ Úμ‚≈

√«‘ÔØ◊ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª

ÙÏÁ≈∫ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ √. ’∞ÒÏΔapple

«√ßÿ ÷μ÷ ◊ÒÀ’√Δ «Èμ‡ÚΔ¡apple

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Vaishali Centre

21 Factory Road,

Hockley, Birmingham,

U.K. B18 5JU

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

ÚμÒØ∫ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ ÒÀ√‡apple

Á∂ √Ó±‘ Íß‹≈ÏΔ «Ï˜È√ÓÀÈ Â∂

ÚÍ≈appleΔ Í±appleΔ ÂÈÁ∂‘Δ È≈Ò ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á≈ √ÓμappleÊÈ

’appleÁ∂ ‘È Â∂ ¡√Δ∫ √≈apple∂ Íß‹≈Ï

«Úμ⁄ ¡≈Ó ÒØ’ª ÁΔ √apple’≈apple

ÏÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ Í±apple≈ √≈Ê Á∂Ú≈∫◊∂Õ

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÒÀ√‡apple Á∂

’ÈÚΔÈapple ‚≈. √∞‹≈È «√øÿ È∂

ÒÀ√‡apple Á∂ √Ó±‘ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò

’ΔÂΔ ÓΔ«‡ß◊ ÁΩapple≈È ‹≈‰’≈appleΔ

«Áø«Á¡ª Áμ«√¡≈ «’ T⁄ÒØ

Íß‹≈Ï”” Ó∞ß«‘Ó Â«‘ Ì≈appleΔ

«◊‰ÂΔ «Úμ⁄ ÍappleÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ

Â∂ ÚÍ≈appleΔ Úapple◊ AA ‹ÈÚappleΔ È±ß

ÒÀ√‡apple ÂØ∫ appleÚ≈È≈ ‘ØÚ∂◊≈ ‹Ø

Íß‹≈Ï ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È Íß‹≈Ï Á∂

«Íß‚≈∫ ”⁄ ‹≈ ’∂ Í≈apple‡Δ Ò¬Δ ⁄؉

Íz⁄≈apple ’appleÈ Á∂ È≈Ò È≈Ò Í≈apple‡Δ

鱧 ¡≈apple«Ê’ √‘≈«¬Â≈ Á≈ ÍzÏßË

’apple∂◊≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ¡≈Í ÍappleÚ≈√Δ

ÒÀ√‡apple Á∂ √ÍØ’√ÓÀÈ ‘apple‹ΔÂ

«√ßÿ «Úapple’ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑≈∫

ÚμÒØ∫ ¡ÍΔÒ ‘À «’ ÍappleÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ √Ó±‘ ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

Ú≈√Δ¡≈∫ 鱧 ÿapple ÿapple ‹≈ «¬‘

◊μÒ √Ófi≈ «Á¿∞ «’ ¿∞‘ √≈apple∂

Íß‹≈Ï Á≈ ÈÚ≈∫ «¬«Â‘≈√ «Ò÷‰

‹≈ apple‘∂ ‘È, √≈‚∂ ÏμÏapple-Ù∂apple

Ì◊Úß Ó≈È È±ß ¡ÀÈ∂ Úμ‚∂

Ï‘∞Ó È≈Ò «‹Â≈¿∞ «’ ͱapple∂

«¬ø«‚¡≈ «Úμ⁄ «Ó√≈Ò Ï‰ ‹≈Ú∂Õ

¡√ƒ √Ó±‘ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ

Â∞‘≈‚∂ È≈Ò Ú≈¡Á≈ ’appleÁ∂ ‘≈∫

«’ Âπ‘≈‚∂ «¬√ ’≈apple‹ ÏÁÒ∂ ͱapple∂

‹Ò≈Ò≈Ï≈Á Á≈ «¬æ’-«¬æ’ «Íß‚

◊ØÁ ÒÀ ’∂ ¿∞√ ÁΔ È∞‘≈apple ÏÁÒ ’∂

appleμ÷ «Á¡ª◊∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ √Ó±‘

«ÚÙ∂Ù

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ 鱧 Úμ‚Δ √ÎÒÂ≈, ÒÀ√‡apple Á∂

√Ó±‘ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Úμ‚∂ √ÓappleÊÈ Á≈ ¡ÀÒ≈È

ÒÀ√‡apple Á∂ √Ó±‘ «Ï˜È√ÓÀÈ Â∂ ÚÍ≈appleΔ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ √ÓμappleÊÈ Á≈

¡ÀÒ≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂Õ

Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ «ÈÙ≈ÈΔ¡≈∫

Ú≈Í√ ’appleÈ Ò¬Δ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple

ÚμÒØ∫ «¬ß◊ÒÀ∫‚ √apple’≈apple 鱧 ÍμÂapple

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ È≈Ò √Ïß«Ë «¬ß◊ÒÀ∫‚

”⁄ ͬ∂ «appleÚ≈ÒÚapple, ¡√Ò∑∂ Â∂ ‚≈«¬appleΔ √Ó∂ ‘Øapple

«ÈÙ≈ÈΔ¡≈∫ Ì≈apple «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊ ’appleÁΔ ÒØ’«‘Â

͇ΔÙÈ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È ’∂∫Áapple √apple’≈apple Á∂ ÚËΔ’

√≈ÒΔ«√‡apple ‹ÈappleÒ √«Â¡≈Í≈Ò ‹ÀÈ È∂ ‹√«‡√

¡À√.¡À√. √≈appleØ∫ Â∂

‹√«‡√ ÁappleÙÈ «√ßÿ

ÁΔ ‚ÚΔ˜È ÏÀ∫⁄

Ó±‘apple∂ ÍμÂapple Í∂Ù ’apple’∂

«’‘≈ «’ ÒßÁÈ ”⁄

Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈ

È∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ

√apple’≈apple 鱧 «¬‘

«ÈÙ≈ÈΔ¡≈∫ Ì≈appleÂ

‘Ú≈Ò∂ ’appleÈ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ ‘À Õ ‘≈¬Δ’Øapple‡

鱧 «¬‘ ÌappleØ√≈ ÚΔ

«ÁÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ «’

¡μ«◊¿∞∫ ÚΔ Ì≈appleÂ

√apple’≈apple «¬ß◊ÒÀ∫‚ È≈Ò «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÍÀappleÚΔ ’appleÁΔ

apple‘∂◊Δ Õ «¬‘ ‹≈‰±ß ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ «’ «ÈÙ≈ÈΔ¡≈∫

Ú≈Í√ ’appleÈ Ò¬Δ «¬‘ Ï∂ÈÂΔ ÚΔ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ

√apple’≈apple 鱧 ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À «’ ‹∂’apple «’√∂ ÈΔÂΔ ”⁄

ÏÁÒ≈¡ ÁΔ ÒØÛ ‘À Â≈∫ ¿∞√ Ï≈apple∂ ÚΔ «Ú⁄≈apple ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂ Õ ÏÈ±Û (Í«‡¡≈Ò≈) «ÈÚ≈√Δ ’appleÈÚΔapple ÙÀ∫‡Δ

ÊßÓÈ È∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡À⁄.√Δ. ¡appleØÛ≈ ‹appleΔ¬∂ Á≈÷Ò

͇ΔÙÈ ”⁄ «ÈÙ≈ÈΔ¡≈∫ Ì≈apple «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ √Δ Õ

ÒÀ√‡apple Á∂ «Ï˜È√ÓÀÈ≈∫ Â∂

ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫

√. «ÈappleÓÒ «√ßÿ Òμ‚± È∂ «’‘≈

«’ «¬‘ ‘∞‰ ¡≈÷appleΔ ÓΩ’≈ ‘À ‹ÁØ∫

¡√Δ∫ Í≈apple‡Δ ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ÓÁÁ

’apple’∂ Íß‹≈Ï È±ß ÷∞Ù‘≈Ò Íß‹≈Ï

Â∂ ¿∞Ⱥ apple≈‹ ω≈¿∞‰ «Úμ⁄

√‘≈«¬Â≈ ’apple √’Á∂ ‘≈∫Õ «¬√

Ò¬Δ √Ó±‘ ÒÀ√‡apple Á≈ ÚÍ≈appleΔ

Úapple◊ Â∂ Íß‹≈ÏΔ Úμ‚Δ Â≈Á≈Á

«Úμ⁄ ‚ØÈ∂ÙÈ ’apple’∂ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄

«¬Ó≈ÈÁ≈apple Â∂ ⁄ß◊Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√apple’≈apple ω≈¿∞‰ «Úμ⁄ ¡≈͉≈

ÔØ◊Á≈È Á∂‰Õ «¬√ ÓΩ’∂ ‘≈˜apple

ÒÀ√‡apple Á∂ ÍzÓ∞μ÷ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ «‹È∑ª

«Úμ⁄ ‹μ√ ÿ∞ßÓ‰,¡«Ó ÿ∞ßÓ‰,

«Ó߇± ÿ∞ßÓ‰ ÎÀÙÈ ÈÀμ‡Ú∂¡apple,

’∞ÒÏΔapple ÷μ÷ ◊ÒÀ’√Δ «Èμ‡Ú∂¡apple,

’∞ÒÁΔÍ «√ßÿ apple≈◊Δ «√μ‡Δ ◊≈appleÓÀ∫‡

, È∂ÙΔ Ìμ‹Ò, ‹◊Â≈apple «√ßÿ √À‰Δ

, √∞÷Á∂Ú «√ßÿ Ïß√Ò, Í≈apple‡Δ Á∂

ÒÀ√‡apple ÂØ∫ ’Ø-’ÈÚΔÈapple Î∞μÒ≈

«√ßÿ ’ÓÒ , √‘≈«¬’ ı˜≈È⁄Δ

«ÁÒÏ≈◊ «√ßÿ ÚμÒØ∫ ÌappleØ√≈

«ÁÚ≈«¬¡≈ «’ ¿∞‘ ͱappleΔ ÂÈÁ∂‘Δ

È≈Ò Í≈apple‡Δ ÁΔ ¡≈apple«Ê’

√‘≈«¬Â≈ ’apple’∂ Íß‹≈Ï ⁄؉≈∫

ÁΩapple≈È ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ

«‹μ ԒΔÈΔ ÏÈ≈¿∞‰◊∂Õ «¬√

ÓΩ’∂ Í≈apple‡Δ ÁΔ ÒÀ√‡apple ‡ΔÓ Á∂

ÓÀ∫Ïapple≈∫ «Úμ⁄ √‡∂‹ √À’‡appleΔ ˇ¤ÓÈ

Á≈√, ‹ÈappleÒ √À’‡appleΔ ‹◊Â≈apple

«√ßÿ, √∞«appleßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ, ◊∞appleÓ∞÷

«√ßÿ, ◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ, ◊∞apple«ÚßÁapple

«√ßÿ, ÙÓÙ∂apple «√ßÿ ÓΔappleÍ∞appleΔ,

’∞Ò‹Δ «√ßÿ, √∞÷Á∂Ú «√ßÿ,

ÏÒÏΔapple «√ßÿ ¡≈«Á ‘≈˜apple √ÈÕ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


www.samajweekly.com

Ì≈apple ÁΔ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ ÎÀ√Ò∂ «÷Ò≈Î

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ¡Á≈Ò ”⁄ ’∂√ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ : Íßȱß

Òß‚ÈÕ «√μ÷ Î≈apple ‹√«‡√ ÚμÒØ∫

Íß‹≈Ï Á∂ Í≈‰Δ¡≈∫ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ

ÔÂÈ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È, «¬√ √ÏßËΔ

«√μ÷ «ÓÙÈappleΔ √∞√≈«¬‡Δ Ô±.’∂. Á∂

√≈¿±Ê≈Ò √«Ê ‘≈Ò «Ú⁄ ’appleÚ≈¬Δ

◊¬Δ ÍzÀ√ ’≈ÈÎappleß√ ÁΩapple≈È Ú’ΔÒ

◊∞appleÍÂÚß «√ßÿ Íß鱧 È∂ «’‘≈ «’

Íß‹≈Ï Á∂ Í≈‰Δ¡≈∫ 鱧 ÒßÓ∂∫ √Ó∂∫ ÂØ∫

Ò∞쫇¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À, ‹∂ ¡‹∂ ÚΔ «¬√

鱧 È≈ appleØ«’¡≈ «◊¡≈ Â≈∫ Íß‹≈Ï ÁΔ

ËappleÂΔ Ïß‹apple ω ‹≈Ú∂◊Δ Õ Ì≈appleÂ

«Ú⁄ «’√∂ Âapple∑ª ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ È‘Δ∫ ‘Ø

apple‘Δ, «‹√ ’apple’∂ «¬√ ’∂√ 鱧 Ì≈appleÂ

√apple’≈apple «÷Ò≈Î ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

¡Á≈Ò ‘∂◊ ÈΔÁappleÒÀ∫‚ «Ú⁄ Í∂Ù

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ¡Á≈Ò ¿πÈ∑ª Á≈ ’∂√

˜apple±apple √∞‰∂◊Δ, ÈÂΔ‹≈ Ì≈Ú∂∫ ’∞fi ÚΔ

‘ØÚ∂ Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï Á∂

Í≈‰Δ¡≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ¡À√ Ú≈¬Δ

¡ÀÒ È«‘apple Á≈ Ó√Ò≈ Â≈∫ «√appleÎ B

ÎΔ√ÁΔ ‘À, ‹Á «’ Ï≈’Δ È«‘apple≈∫

apple≈‘Δ∫ Íß‹≈Ï Á∂ Í≈‰Δ¡≈∫ 鱧 ÷Ø«‘¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ Íß‹≈Ï Á≈ «’√≈È

ËappleÂΔ ‘∂·Ø∫ Í≈‰Δ ’μ„ «apple‘≈ ‘À, ‹Á

«’ apple≈‹√Ê≈È, ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ «’√≈È

’∞ÁappleÂΔ Í≈‰Δ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’apple apple‘∂ ‘È

Õ ’∞ÁappleÂΔ Í≈‰Δ ÷∂ÂΔ Ò¬Δ ËappleÂΔ

‘∂·Ò∂ Í≈‰Δ È≈ÒØ∫ «‹¡≈Á≈

Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬‘

’∂√ Áapple‹ ’appleÈ Ò¬Δ ‘∞‰ Âμ’ B

Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’ Ú؇ apple«‹√‡apple‚

’appleÚ≈ ⁄∞μ’∂ ‘È, ‹Á «’ Íß‹≈Ï È≈Ò

√Ïß«Ë appleμ÷Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ

¡≈Í‰Δ Ú؇ apple«‹√‡apple‚ ’apple √’Á≈

‘À Õ Íß‹≈Ï Ú≈‡apple «appleÎappleÀ‚Ó ÚÀμÏ

√≈¬Δ‡ apple≈‘Δ∫ Ú؇ apple«‹√‡apple‚ ’appleÈ

ÁΔ ¡≈÷appleΔ «ÓÂΔ CA ‹ÈÚappleΔ ‘À Õ

◊∞appleÍÂÚß «√ßÿ Íß鱧 È∂ «’‘≈ «’

‘∞‰ Âμ’ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ÏΔÂ∂ D@

Ú«apple∑¡≈∫ «Ú⁄ F@ ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚμË

«’√≈È ¡≈ÂÓ ‘μ«Â¡≈ ’apple ⁄∞μ’∂ ‘È

Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï Á∂ ’∞ÁappleÂΔ

√Ø«Ó¡≈∫ ”Â∂ ’∂∫Áapple Á≈ ’Ϙ≈ ‘À,

«‹Ú∂∫ «Ï‹ÒΔ Ì≈÷Û≈ ÂØ∫ ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁΔ

‘À, Íapple «ÓÒÁΔ «‹¡≈Á≈ Ï≈‘appleÒ∂

√±«Ï¡≈∫ 鱧 ‘À Õ «¬√ ÓΩ’∂ «¬‘ ÚΔ

«’‘≈ «◊¡≈ «’ «√μ÷≈∫ ÁΔ È√Ò’∞ÙΔ

’appleÈ Ú≈Ò∂ „ß◊ ÂappleΔ«’¡≈∫ ”⁄ Í≈‰Δ

Á≈ Ó√Ò≈ ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘À Õ «¬√ ÓΩ’∂

ÍzÀ√ ’≈ÈÎappleß√ ÓΩ’∂ ÁÒ ÷≈Ò√≈ Á∂

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ ÷≈Ò√≈, ◊∞appleÍzΔÂ

«√ßÿ «„ÒØ∫, ‹√ÚΔapple «√ßÿ ÿ∞ßÓ‰ Â∂

ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ ÍßÓ≈ ‘≈˜apple √È Õ

Ó∞‘≈ÒΔ ”⁄ A ’∞«¬ß‡Ò F@ «’ÒØ

√ØÈ∂ √Ó∂ «ÂßÈ «◊ÃÎÂ≈apple

«ÚÙ∂Ù

19/01/2017

3

Òø‚È Á∂ «¬ø‚Δ¡È ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple «Ó. «√È∑≈

ÚæÒØ∫ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ˜ È≈Ò «Ú⁄≈apple Ú‡ªÁapple≈

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Òø‚È ”⁄

√∂Ú≈ «ÈÌ≈ apple‘∂ «¬ø‚Δ¡È ‘≈¬Δ

’«ÓÙÈapple «Ó√‡apple «√È∑≈ Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ

ËappleÓ ÍÂÈΔ «Ó√‹ «√È∑≈

¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ˜ ÁΔ¡ª ÓπÙ’Òª

√π‰È Ò¬Δ Ïapple«ÓøÿÓ Í‘πø⁄∂Õ «‹È∑ª

Á≈ Ïapple«ÓøÿÓ Í‘πø⁄‰ ”Â∂ «¬ø‚Δ¡È

˙Úapple√Δ˜ ’ª◊apple√ Ô».’∂. Á∂

⁄∂¡appleÓÀÈ √øÈΔ ⁄ØÍÛ≈, ÈÀÙÈÒ

ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ «¬ø‚Δ¡È ˙Úapple√Δ˜

’ª◊apple√ Ó«‘øÁapple «√øÿ Óø‚∂apple, ÍÃË≈È

«¬ø‚Δ¡È ˙Úapple√Δ˜ ’ª◊apple√

Ì◊Ú≈È Á≈√ Ïæˉ, ÓΔ‚Δ¡≈

«¬ø⁄≈apple‹ Ï‘≈Áapple Ù∂apple«◊æÒ ¡≈«Á È∂

ÎπæÒª Á≈ ◊πÒÁ√Â≈ Á∂ ’∂ ‹ØappleÁ≈apple

√Ú≈◊ ’ΔÂ≈Õ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ˜

¡ÓappleΔ’ «√øÿ Á∂Ú◊È, ‹√ÚøÂ

«√øÿ, ’πÒ«ÚøÁapple «√øÿ, apple∂ÙÓ ⁄Ω‘≈È,

«◊¡≈È ‘∂¡apple, ‹æ◊Δ Íπapple∂Ú≈Ò, ÁΔÍ

’øÁØÒ≈ ¡Â∂ Â≈appleΔ ’øÁØÒ≈ ¡≈«Á ÁΔ

‘≈˜appleΔ ÁΩapple≈È √øÈΔ ⁄ΩÍÛ≈ ⁄∂¡appleÓÀÈ

«¬ø‚Δ¡È ˙Úapple√Δ˜ ’ª◊apple√ È∂

Òø‚È ”⁄ Ú√Á∂ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ˜

ÁΔ Óπæ÷ √Óæ«√¡≈Úª Ï≈apple∂ ◊æÒ

’apple«Á¡ª Áæ«√¡≈ «’

¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ‹ ˘ Í≈√ÍØapple‡

appleΔ«È¿» ’apple≈¿π‰, «¬ø‚Δ¡≈ Á∂ ÚΔ˜∂

ÒÀ‰ ¡≈«Á ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

ÏëÓøÿÓ Í‘øπ⁄‰

Â∂ «¬ø‚Δ¡È

‘≈¬Δ’«ÓÙÈapple

«√È∑≈ Á≈ ÎπæÒª

Á≈ ◊πÒÁ√Â≈ Á∂

’∂ √Ú≈◊Â

’appleÁ∂ ‘ج∂

¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬ΔÕ

¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ ˘ ÈÚƒ Ì≈appleÂΔ

’appleø√Δ Ò¬Δ È؇ÏøÁΔ ÁΔ √Óæ«√¡≈

È≈Ò ‹πfi‰≈ ÍÀ «apple‘≈ ˛Õ √Ó≈◊Ó ”⁄

«ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ Í‘πø⁄∂ «¬ø‚Δ¡È

‘≈¬Δ’«ÓÙÈapple «Ó√‡apple «√È∑≈ È∂

«’‘≈ «’ Òø‚È ”⁄ Ú√Á∂ ÍÃÚ≈√Δ

Ì≈appleÂΔ¡ª ÁΔ¡ª √æÓ«√¡≈Úª Á∂ ‘æÒ

Ò¬Δ ¿π‘ Âπappleø „πæ’Ú∂∫ ¿πÍapple≈Ò∂

’appleÈ Ò¬Δ Úæ⁄ÈÏæË ‘ÈÕ

¡Àμ√. ¬∂. ¡Àμ√. È◊appleÕ Íß‹≈Ï “⁄

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ 鱧 Á∂÷Á∂ ‘ج∂

Ó∞‘≈ÒΔ Í∞«Ò√ ÚμÒØ∫ È≈’≈ÏßÁΔ

ÁΩapple≈È A ’∞«¬ß‡Ò F@ «’ÒØ ’μ⁄≈

√ØÈ≈ ÎÛÈ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂

¡≈«¬¡≈ ‘À Õ Í∞«Ò√ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

“⁄ «ÂßÈ Ó∞Ò˜Ó≈∫ 鱧 «◊ÕÎÂ≈apple ’appleÈ

“⁄ √ÎÒÂ≈ ‘≈«√Ò ’ΔÂΔ ‘À Õ

Ó∞Ò‹Ó≈∫ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ «Ú‹∂ ’∞Ó≈apple

Ú≈√Δ ⁄ßÏ≈, √∞apple‹Δ ’∞Ó≈apple Â∂ apple≈’∂Ù

Ú≈√Δ ‘ÓΔappleÍ∞apple «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Ú‹Ø∫

‘Ø¬Δ ‘À Õ «¬√ √ÏßËΔ ¡À√. ÍΔ «√‡Δ-

A Íapple«ÚßÁapple «√ßÿ Ìß‚≈Ò È∂ Áμ«√¡≈

«’ ¿∞’ «ÂßÈ≈∫ Ó∞Ò‹Ó≈∫ «÷Ò≈Î

Ë≈apple≈-DB@, AB@ ÏΔ Á∂ «‘Â

Ê≈‰≈ √Ø‘≈‰≈ «Ú÷∂ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’apple

«Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À, «ÂßÈ∂ Ó∞Ò˜Ó≈∫ ȱß

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

Ï∞μËÚ≈apple 鱧 ¡Á≈Ò “⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ Õ Íz≈Í ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple

√Ø‘≈‰≈ Í∞«Ò√ È∂ ¬∂¡appleÍØapple‡ appleØ‚ “Â∂

√«Ê Ï≈’appleÍ∞apple «Íß‚ ’ØÒ

È≈’≈ÏßÁΔ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ √Δ Õ «¬√

ÁΩapple≈È √Î∂Á appleß◊ ÁΔ «¬μ’ ’apple∂‡≈

’≈apple 鱧 Í∞«Ò√ È∂ appleØ’ ’∂ ÂÒ≈ÙΔ

Ò¬Δ Â≈∫ ¿∞√ ’≈apple “⁄ √ØÈ∂ È≈Ò Ìapple∂

’¬Δ Ï’√∂ Á∂÷∂ ◊¬∂ Õ Í∞«Ò√

’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ È∂ Â∞appleß ¿∞μ⁄

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 «¬√ ÁΔ √±⁄È≈

«ÁμÂΔ Õ √±⁄È≈ «ÓÒÁ∂ √≈apple ‘Δ ‚Δ.

¡À√. ÍΔ. «√‡Δ-B ◊◊ÈÁΔÍ «√ßÿ

Ì∞μÒapple Â∂ Ê≈‰≈ √Ø‘≈‰≈ Á∂ Ó∞÷Δ

ÍÚÈ ’∞Ó≈apple ÓΩ’∂ “Â∂ Í‘∞ß⁄∂ ¡Â∂ √ØÈ∂

鱧 ’Ï‹∂ ”⁄ ÒÀ ’∂ Ó∞Ò‹Ó≈∫ 鱧 Ê≈‰∂

«Ò¡ªÁ≈ Õ √ØÈ≈ ÒÀ ’∂ ¡≈ apple‘∂

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ‹ÁØ∫ «¬√ √ØÈ∂ √ÏßËΔ

’≈◊‹≈ «Á÷≈¿∞‰ Ò¬Δ «’‘≈ Â≈∫

¿∞‘ ÓΩ’∂ “Â∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ÍzÓ≈‰ ÍμÂapple

«Á÷≈ È‘Δ∫ √’∂ Õ ÚΔ‚Δ˙◊z≈ÎΔ ’apple’∂

‹ÁØ∫ √ØÈ∂ Á≈ Ú‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Â≈∫

«¬√Á≈ Ú‹È A ’∞«¬ß‡Ò EG «’ÒØ

√Δ Â∂ √ØÈ≈ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ ‚μ«Ï¡≈∫

√Ó∂ «¬√ √ØÈ∂ Á≈ Ú‹È A ’∞«¬ß‡Ò

F@ «’μÒØ √Δ Õ Í∞«Ò√ Ó∞Â≈Ï’ ¿∞’Â

Ó∞Ò‹Ó «ÁμÒΔ ÂØ∫ «¬‘ √ØÈ≈ «Ò¡≈¬∂

√È ¡Â∂ ¡μ◊∂ ‘ÓΔappleÍ∞apple «‘Ó≈⁄Ò

ÍzÁ∂Ù ÒÀ ’∂ ‹≈ apple‘∂ √È Õ ¿∞Ëapple

Í∞«Ò√ ¿∞’ Ó∞Ò˜Ó≈∫ ÂØ∫ «¬√ ◊μÒ

ÁΔ Í∞μ¤-«◊μ¤ ’apple apple‘Δ ‘À «’ ¿∞‘

«’√ ’ßÍÈΔ “⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂

«’Â∂ «¬√ √ØÈ∂ ÁΔ √Ó«◊Òß◊ Â≈∫

È‘Δ∫ √Δ ’apple apple‘∂Õ

÷∂‚ ÍÃÓ؇apple √. ÍÃÂ≈Í «√øÿ È∂ A@@ «÷‚≈appleΔ¡ª ˘ ‡appleÀ’ √»‡ Óπ‘æ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬∂

«÷‚≈appleΔ¡ª ˘ ‡appleÀ’ √»‡ Úø‚‰ √Ó∂∫ ÍÃË≈È ÍÃÂ≈Í «√øÿ, ‹√Í≈Ò «√øÿ «ÊøÁ,

ÏÒ«‹øÁapple «√øÿ Â∂ ‘ØappleÕ

√≈¿»Ê≈Ò (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ¿πμÿ∂ «√øÿ «ÊøÁ, ÏÒ«‹øÁapple «√øÿ

√Ó≈‹ √∂Ú’ Â∂ ÷∂‚ ÍÃÓ؇apple ÍÃÂ≈Í

«√øÿ ÍÃË≈È Ù‘ΔÁ Ì◊ «√øÿ ’æÒÏ

‘∂‹ (Ô».’∂) ÚæÒØ∫ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ È˜ÁΔ’Δ

«Í≥‚ ÁappleΔ¬∂Ú≈Ò «Ú÷∂ «¬Ò≈’∂ Á∂

¿πÌappleÁ∂ «÷‚≈appleΔ¡ª ˘ A@@ Á∂ ’appleΔÏ

‡appleÀ’ √»‡ ÷∂‚ª √øÏøËΔ ÒØÛƒ Á≈ √Ó≈È

Óπ‘æ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ÷∂‚

ÍÃÓ؇apple ‹√’appleÈ «√øÿ ‹Ø‘Ò, ‹√Í≈Ò

‹ÀÈÍπappleΔ¡≈, «Óæ·≈ ÁappleΔ¬∂Ú≈Ò, ‹Ø◊≈

«√øÿ, ’≈Ò∂Ú≈Ò ÁΔ ‘≈˜appleΔ «Úæ⁄

«÷‚≈appleΔ¡ª ˘ ÷∂‚ª Á≈ √Ó≈È, ‡appleÀ’

√»‡ Óπ‘æ¬Δ¡≈ ’apple≈¿π‰ √Ó∂∫ ÍÃË≈È

ÍÃÂ≈Í «√øÿ È∂ «’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª Á∂

’ÒæÏ ÚæÒØ∫ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ”⁄ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ

Óª ÷∂‚ “’Ïæ‚Δ” ˘ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂

«÷‚≈appleΔ¡ª ˘ ¿πÂ√≈«‘ ’appleÈ Ò¬Δ

¡ÍΔÒ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ◊πappleÍÃΔ Ïø√Δ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ È≈Ò ÍÃ∂Ó Ó≈È, apple«‹øÁapple ‹º√Δ, ÓÈ‹Δ ‹º√Δ, ‘appleΔ ⁄≈ÚÒ≈ ¡Â∂ ‘ØappleÕ

Òø‚ÈÕ Ï‘π‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Ô».’∂ Á∂ √Í؇appleª È∂

«¬’ «ÚÙ∂Ù «Ú«‚˙ √Δ.‚Δ ÙØÙÒ ÓΔ«‚¡≈ apple≈‘Δ

Ì≈apple Á∂ Ú؇appleª ˘ Í»apple‹Øapple ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ˛ «’ ¿π‘

Ï‘π‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ˘ Ú؇ª Í≈ ’∂ ’≈ÓÔ≈Ï

ÏÈ≈¿π‰Õ «’¿π∫«’ Ï‘π‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ‘Δ «¬’

ÚËΔ¡≈ Ù≈√È Á∂ √’ÁΔ ˛Õ ¿πÈ∑ª ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’

«¬√ Ú≈apple Ô».ÍΔ. «Úº⁄ ÌÀ‰ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ˘

Óπº÷ÓøÂappleΔ ¡Â∂ B@AI ˘ Ì≈apple ÁΔ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ω≈¿π‰≈ ˛Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈ Ï√Í≈ Á∂ apple≈‹ ”⁄ Ô».ÍΔ.

«Úº⁄ ‹Ø «Ú’≈√ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ¿π√ ˘ ‘Øapple ¡◊∂

ÚË≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ B@AI ˘ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

Ï‰È Â∂ Ì≈apple Á∂Ù ˘ ‘Øapple Âapple’Δ ÚºÒ «Ò‹≈«¬¡≈

‹≈Ú∂◊≈Õ Áπ«È¡≈ ÓøÈÁΔ ˛ «’ Ì≈apple Á∂ √≈apple∂ ÒΔ‚appleª

”⁄ ¡≈«¬appleÈ Ò∂‚Δ ÌÀ‰ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ‹Δ ‘Δ «¬’

¡«‹‘∂ ÒΔ‚apple ‘È «‹È∑ª È∂ ‘Ó∂Ù≈ √appleÚ‹È ÁΔ

Âappleº’Δ Ò¬Δ ’øÓ ’ΔÂ≈ ˛ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ ÒΔ‚apple «ÙÍ

‘∂·ª Á∂Ù Á≈ ‘apple Úapple◊ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ √πapple«÷¡Â

Ó«‘√»√ ’appleÁ≈ ˛Õ

‘apple √øÌÚ ¿πÍapple≈Ò≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

«¬√ Ú≈Ò ’ÒæÏ Á∂ √apple◊appleÓ ÓÀ∫Ïappleª È∂

«¬‘ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ √Δ «’ ¿π‘ Í≥‹≈Ï

«Úæ⁄ ¿πÌappleÁ∂ «÷‚≈appleΔ¡ª ˘

¿πÂÙ≈«‘ ’apple’∂ «ÚÁ∂ÙΔ ËappleÂΔ Â∂

÷∂‚‰ Á≈ ÓΩ’≈ Óπ‘æ¬Δ¡≈ ’apple≈¿π‰

Ò¬Δ ‘apple √øÌÚ ÔÂÈ ’appleÈ◊∂ Â∂ «¬√∂

√Ø⁄ ˘ ÒÀ ’∂ ¡√ƒ ’Í»appleÊÒ≈ «‹Ò∑∂ Á∂

È≈ÓÚapple «÷‚≈appleΔ¡ª È≈Ò Ó∂Ò-

«ÓÒ≈Í ÓΔ«‡ø◊ª ’ΔÂΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª

‘ÈÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ Ì«Úæ÷ «Úæ⁄

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√øÿ ’ÒæÏ ‘∂‹ (Ô».’∂)

ÚæÒØ∫ ÷∂‚ª ¡Â∂ «÷‚≈appleΔ¡ª ˘ ÍÃÓ؇

’appleÈ Ò¬Δ ÒØÛƒÁ∂ ¿πÍapple≈Ò∂ ’ΔÂ∂

‹≈‰◊∂Õ


4 19/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

√≈‚≈ ‘ø’≈apple ‘Δ ˛ «‹√Á∂ ’≈appleÈ √≈˘ ¡≈Í‰Δ ¡ÒØ⁄È≈

√π‰ ’∂ Áπ÷ ‘øÁ≈ ˛Õ -Ó∂appleΔ ’∂È∂‚Δ

ÓΩ’≈Íz√ÂΔ ÁΔ «√¡≈√Â

Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡≈∫ ¡◊Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ ‘؉ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ √±Ï∂ Á∂

«√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ Á∂ «◊apple«◊‡ Ú≈∫◊ appleß◊ ÏÁÒ‰ Á≈ ¡ÈÀ«Â’ Íapple «ÁÒ⁄√Í È˜≈apple≈

Í∂Ù ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ⁄؉ ÒÛ apple‘Δ¡≈∫ ÍzÓ∞μ÷ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ «ÂßÈ Áapple‹È Á∂ ’appleΔÏ

¡≈◊±¡≈∫ È∂ «‡’‡ ÁΔ ⁄≈‘ «Úμ⁄ √≈apple∂ ¡√±Ò «¤μ’∂ ‡ß◊ ’∂ Í≈Ò∂ ÏÁÒ Ò¬∂ ‘ÈÕ

¿∞μËapple «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ ÚΔ ¡«‹‘∂ È∂Â≈Ú≈∫ Á≈ ¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ «Úμ⁄ ¡≈¿∞‰

”Â∂ √Ú≈◊ ’appleÈ Á∂ È≈Ò È≈Ò «‡’‡≈∫ ‹≈∫ Í≈apple‡Δ ¡‘∞«Á¡≈∫ È≈Ò «ÈÚ≈‹‰ «Úμ⁄

’Ø¬Δ √ß◊-ÙappleÓ È‘Δ∫ «Á÷≈¬ΔÕ ¿∞∫‹ Â≈∫ Ì≈Ú∂∫ ÁÒ-ÏÁÒΔ ’appleÈ Ú≈Ò∂ √≈apple∂ ‘Δ

«√¡≈√Δ ¡≈◊± «¬μ’Ø ‘Δ ÊÀÒΔ Á∂ ⁄μ‡∂-Úμ‡∂ ‘È Íapple «’z’‡apple ÂØ∫ «√¡≈√ÂÁ≈È Ï‰∂

¡Â∂ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄ ’≈∫◊apple√ Á≈ ÍμÒ≈ ÎÛÈ Ú≈Ò∂ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ Íß‹≈Ï Á∂

ÓΩ‹±Á≈ ÁÒ-ÏÁÒ± apple∞fi≈È ÁΔ «√ıapple ’‘∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ 鱧 “Ó∞ßÈΔ”

¡Â∂ «¬√Á∂ ’ΩÓΔ ÓΔ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ È±ß Ú«apple∑¡≈∫-ÏμËΔ “Íμͱ” ¡≈÷‰ Ú≈Ò∂ «¬√

¡≈◊± È∂ ‘∞‰ ¿∞√∂ 鱧 ‘Δ ¡≈͉≈ “◊∞apple±” ÓßÈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ¿∞μËapple, ÍzÁ∂Ù ’≈∫◊apple√ Á∂

ÍzË≈È ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ Ó‘ΔÈ≈ Í«‘Ò≈∫ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ ÚμÒØ∫ ω≈¬Δ

◊¬Δ “¡≈Ú≈˜-¬∂-Íß‹≈Ï” Í≈apple‡Δ 鱧 “Â≈∫◊≈ Í≈apple‡Δ” Á∂ «ÚÙ∂Ù‰ È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈

√Δ Íapple ‘∞‰ ¿∞√∂ Â≈∫◊∂ Á∂ ⁄≈Ò’ Á≈ ’≈∫◊apple√ «Úμ⁄ ¡≈¿∞‰ ”Â∂ √Ú≈◊ ’apple«Á¡≈∫

«„μÒ È‘Δ∫ «Á÷≈¬ΔÕ «¬ß‹ ‘Δ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ È∂ «ÂßÈ Ú≈apple Ì≈‹Í≈ Á≈ √ß√Á

ÓÀ∫Ïapple apple«‘‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ ¿∞√ 鱧 ÓÂapple∂¬Δ Ó≈∫ “’À’∂¬Δ” ¡Â∂ ’≈∫◊apple√ 鱧 ¡√ÒΔ Ó≈∫

’ΩÙμ«Ò¡≈ È≈Ò ÂÙÏΔ‘ «Áß«Á¡≈∫ ÌØapple≈ ÚΔ ÙappleÓ Ó«‘√±√ È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ Ì≈‹Í≈ ÂØ∫

’≈∫◊apple√ Â’ Á≈ ÍÀ∫‚≈ ÂÀ¡ ’apple«Á¡≈∫ «√μ˱ È∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ Á∞’≈È ”Â∂

‹≈‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈Í‰Δ ¡Òμ◊ ‘μ‡Δ Í≈ ’∂ ÚΔ Ú؇≈∫ ÁΔ Óß‚Δ «Úμ⁄ Úμ÷apple∂ ÂΩapple ”Â∂

¡≈͉∂ Íapple ÂØÒ‰ Á∂ ÔÂÈ ’ΔÂ∂, Íapple Á≈Ò ˆÒÁΔ È≈ Á∂÷ ’∂ ÏÀ∫√ Ìapple≈Ú≈∫ Úapple◊∂

√≈ÊΔ¡≈∫ ÂØ∫ Á±apple ‘؉ «Úμ⁄ Á∂apple È≈ Ò≈¬ΔÕ «√¡≈√Δ ¡≈◊±¡≈∫ «Úμ⁄ ÁÒ-ÏÁÒΔ Á∂

ÚappleÂ≈apple∂ ’≈appleÈ Ì≈appleÂΔ ‹Ó‘±appleΔ¡Â Ò◊≈Â≈apple «Èÿ≈apple ÚμÒ ÚËÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ √≈„∂

«ÂßÈ Á‘≈’∂ Í«‘Ò≈∫ ◊∞¡≈∫„Δ √±Ï∂ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ì‹È Ò≈Ò ÚμÒØ∫ ¡≈͉∂

√≈apple∂ √≈ÊΔ¡≈∫ √Ó∂ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ÁÒ-ÏÁÒΔ È±ß ÒßÓ≈ √Ó≈∫ Ó∞Ò’ ÁΔ «√¡≈√ «Úμ⁄

√Ì ÂØ∫ «√apple∂ ÁΔ ÓΩ’≈Íz√ÂΔ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ «apple‘≈ ‘À Íapple ¡‹Ø’∂ ÁÒ-ÏÁÒ± ÚappleÂ≈apple∂

È∂ «¬√ 鱧 ÚΔ Ó≈ Á∂ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ ’∂ÚÒ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ ÚμÒØ∫ ‘Δ √μÂ≈ Ò¬Δ

Í≈apple‡Δ¡ª È‘Δ∫ ÏÁÒΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ÏÒ«’ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚμÒØ∫ ÚΔ √μÂ≈ Ò¬Δ Ï∂¡√±Ò∂

¡Â∂ ˆÀapple-«¬ıÒ≈’Δ ◊μ·‹ØÛ ’appleÈ Á≈ apple∞fi≈È Íz⁄μ«Ò ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ appleÚ≈«¬ÂΔ

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Â≈∫ «¬√ «√¡≈√Δ «⁄μ’Û «Úμ⁄ «ÒÏÛΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È ‘Δ, Íapple

Ó∞Ò’ 鱧 «¬μ’ ÈÚΔ∫ √≈¯-√∞ÊappleΔ apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ (¡≈Í) ÚΔ ‹ßÓ«Á¡≈∫ ‘Δ «¬√ «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ Í«‘Ò≈∫

«ÁμÒΔ «Úμ⁄ √μÂ≈ Ò¬Δ ’≈∫◊apple√ È≈Ò ◊μ·‹ØÛ ¡Â∂ ‘∞‰ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ¡≈͉∂

«¬Ó≈ÈÁ≈apple Â∂ «√appleÛΔ Úapple’apple≈∫ 鱧 ¡μ÷Ø∫ ˙‘Ò∂ ’apple’∂ Á±‹Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÂØ∫ ¡≈¬∂

¡≈◊±¡≈∫ 鱧 «‡’‡≈∫ Á∂ ’∂ «ÈÚ≈‹‰ È∂ «¬√ ÁΔ ÚΔ ÌappleØ√∂ÔØ◊Â≈ ”Â∂ √Ú≈ÒΔ¡≈

«ÈÙ≈È Ò≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ √ß«ÚË≈È Á∂ «√apple‹’≈∫ È∂ Ù≈«¬Á ¿∞√ Ú∂Ò∂ «¬ßÈ∂ «√¡≈√Δ

«Èÿ≈apple ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ‘Δ È‘Δ∫ √Δ ’ΔÂΔ, «‹√ ’apple’∂ ¿∞‘ ÁÒ-ÏÁÒΔ Ï≈apple∂ «¬√ «Úμ⁄

¿∞Ò∂÷ È‘Δ∫ ’apple √’∂Õ AIHF «Úμ⁄ «¬√ ÚappleÂ≈apple∂ Á∂ ‹Ó‘±appleΔ¡Â «ÚappleØËΔ Âμ ȱß

Ú∂÷«Á¡≈∫ ÁÒ-ÏÁÒΔ ”Â∂ ’∞fi appleØ’ Ò≈¿∞‰ Á≈ ’≈ȱßÈ √ß√Á «Úμ⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple Í≈√

‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ È∂ ’∞fi ‘μÁ Â’ «¬√ apple∞fi≈È È±ß ·μÒ∑ Â≈∫ Í≈¬Δ Íapple «¬√ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ

√∞ÍappleΔÓØ È±ß «ÓÒ∂ ¡√ΔÓ ¡«Ë’≈apple≈∫ È∂ «¬μ’ Í≈√∂ ‹Ó‘±appleΔ „ß◊ È≈Ò ⁄∞‰∂

«ÚË≈«¬’≈∫ Â∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ÁΔ √ßÿΔ ÿ∞μ‡ «ÁμÂΔ; Á±‹∂ Í≈√∂ ¡ÈÀ«Â’

◊μ·‹ØÛ Â∂ ÁÒ-ÏÁÒΔ ÁΔ Ó±Ò Ì≈ÚÈ≈ 鱧 ÚΔ ’Ø¬Δ ˜appleÏ È≈ ¡≈¬ΔÕ Ï≈¡Á «Úμ⁄

«¬√ ’≈ȱßÈ ¡ßÁapple ‘Ø¬Δ¡≈∫ √ØË≈∫ ÚΔ ‹Ó‘±appleΔ¡Â È±ß Ó˜Ï±Â ’appleÈ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Í≈apple‡Δ

¡≈◊±¡≈∫ ¡Â∂ ’∂∫ÁappleΔ’appleÈ È±ß ‘Øapple Â≈’ÂÚapple ’appleÈ Á≈ √ÏμÏ Ï‰ ◊¬Δ¡≈∫Õ Ó∞Ò’

¡ßÁapple √‘Δ Ó≈¡«È¡≈∫ «Úμ⁄ ÒØ’Íμ÷Δ ÒØ’apple≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ Ò¬Δ ÁÒ-ÏÁÒΔ Á≈

¡ÈÀ«Â’ ÚappleÂ≈apple≈ appleØ’‰ √Ó∂ Úμ‚∂ ⁄؉ √∞Ë≈apple ’appleÈ ÁΔ ˜apple±apple ‘ÀÕ (ËøÈÚ≈Á

ÒøÏΔ ”⁄ ’À͇È

¡≈͉∂ Ò¬Δ ‡Ø¡≈

Íπæ‡ apple‘∂ ‘È:

‘apple«√Óapple ’Ωapple

ÏØÒ-ÏÛÏØÒ

’≈∫◊apple√ ÁΔ √apple’≈apple

Ï‰È “Â∂ Ò«‘apple≈ ȱß

ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈

«˜Ò≈ : ¡Ó«appleßÁapple

«√μ˱ È∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫

ÁΔ Âapple≈∫ ’ΔÂ≈

√ΩÁ≈ : ¤Ø‡∂Í∞apple

È؇ÏßÁΔ È∂ «‘Ò≈ «ÁμÂ≈ √≈apple≈ ¡appleÊ⁄≈apple≈

Óπ

Áapple≈ Á∂ ⁄≈apple ’≈apple‹ ÓßÈ∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘

Ú‡≈∫Áapple∂ Á≈ Ó≈«Ë¡Ó ‘À, «¬√ Á∞¡≈apple≈

Ú√±¡≈∫ ÁΔ ÷appleΔÁ-Ú∂⁄ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ «¬‘

Ó∞μÒ Á≈ Ó≈Í’ ‘À, «‹√ È≈Ò ÍÂ≈ ⁄μÒÁ≈

‘À «’ «’‘ÛΔ Ú√± «’ÂÈ∂ ’∞ Ó∞μÒ ÁΔ ‘ÀÕ «¬‘

¡≈͉∂ Ó≈Ò Á≈ √‡À∫‚apple‚

«ÓæÊÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ÁΩÒÂ

Á≈ Ìß‚≈apple ‘ÀÕ H ÈÚßÏapple ÂØ∫

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ E@@, A@@@

Á∂ È؇ ÏßÁ ’appleÈ Ú∂Ò∂ Ó∞μ÷

ÂΩapple ”Â∂ «¬√ Á∂ ⁄ΩÊ∂ ’≈apple‹

鱧 «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈

«◊¡≈ «’ «¬√ Á∂ Ìß‚≈apple

«Úμ⁄ ÷؇ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄

‡À’√≈∫ ÁΔ ⁄ØappleΔ, ’≈Ò∂ Ëß«Á¡≈∫ ÂØ∫ ’Ó≈¬Δ, È’ÒΔ

È؇ ¤≈͉ ¡≈«Á È≈Ò ¬∂È∂ Úμ‚∂ ¡ßÏ≈apple Òμ◊∂ ‘ج∂

‘È «’ «¬‘ ‹≈«¬˜ ¡appleÊ⁄≈apple∂ Á∂ √Ó≈ÈßÂapple ‘Ø ⁄∞μ’≈

‘À «‹√ 鱧 ¡μÂÚ≈ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫, «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓÈÓapple˜Δ È≈Ò ıapple⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈

‘ÀÕ «¬√ ÂμÊ ÁΔ Í∞Ù‡Δ Í«‘Ò∂ √≈apple∂ «Úμ ’«ÓÙÈ≈∫

¡Â∂ ¡ßÂÒ∂ Ú≈∫⁄± ’«ÓÙÈ (AIGB) Á∞¡≈apple≈ ÚΔ

’ΔÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ ÏßÁ È؇ √≈‚Δ ’∞μÒ ’appleß√Δ Á≈ HF

ÍzÂΔÙ Ì≈◊ √È, «‹√ ’apple’∂ √≈apple∂ ¡appleÊ⁄≈apple∂ «Ú⁄

«‘Ò‹∞Ò ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ ’≈Ò∂ ËÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ È≈Ò ‘Δ ¡≈Ó

‹ÈÂ≈ √Ó∂ √¯ÀÁ ËÈ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 appleؘ≈È≈ ‹ΔÚÈ

ÁΔ ıappleΔÁ-Ú∂⁄ «Ú⁄ ÷μ‹Ò ÷∞¡≈appleΔ fiμÒ‰Δ Í¬ΔÕ

«‹¿∞∫-«‹¿∞∫ ÈÚΔ∫ ’appleß√Δ ¿∞ÍÒμÌË ‘∞ßÁΔ ‹≈Ú∂◊Δ

«¬‘ Â≈∫ ÿ‡ÁΔ ‹≈Ú∂◊Δ Íapple ’≈Ò∂ ËÈ Á∂ Ó≈Ò’

¿∞ÂÈ≈ «⁄apple Íz∂Ù≈È apple«‘‰◊∂ «‹ÂÈ≈ «⁄apple √apple’≈apple

¡≈͉∂ ¡ÀÒ≈È «’ “«¬‘ «¬È∑≈∫ «Úapple∞μË «¬μ’

¡«Ì¡≈È ‘À ’∂ÚÒ Ù∞apple±¡≈ ȑΔ∫” ”Â∂ Í«‘apple≈ «ÁßÁΔ

apple‘∂◊Δ Õ ’≈Ò∂ ËÈ ÁΔ ÓΩ‹±Á◊Δ Á∂ ’¬Δ ’≈appleÈ ‘È,

«‹È∑≈∫ «Ú⁄ Ó∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ «ÂßÈ «¬‘ ’‘∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È

’∞fi «¬√ Á≈ ’≈appleÈ √apple’≈appleΔ «ÈÔÓ≈∫ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈,

’∞fi «ÌzÙ‡≈⁄≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ √apple’≈appleΔ ÓÙΔÈappleΔ È≈Ò

«ÓÒΔ-Ì∞◊Â, ’∞fi √≈‚Δ Í±ß‹Δ ¡Ë≈«appleÂ

¡≈apple«Ê’Â≈ ¡Â∂ Í≈appleÒΔÓ≈ÈΔ ⁄؉ „ß◊ 鱧 «¬√

Ò¬Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple ·«‘apple≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ √Ì √‘Δ ‘È

«’¿∞∫ «’ «‹√ Á≈ ¯Ò√¯≈ «‹ßÈ≈ ◊«‘apple≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À

¿∞‘ ¿∞μÊØ∫ Âμ’ ‘Δ Í‘∞ß⁄ √’Á≈ ‘À Õ √≈‚∂ √apple’≈appleΔ

«ÈÔÓ ÚΔ ¡Ë±apple∂ ‘È, Á¯ÂappleΔ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple «ÏÈ≈∫

Ù≈ÈÁ≈apple apple«‘‰-√«‘‰ ¡Â∂ apple≈‹√Δ Â≈’Â

apple Á∂ Í≈«’√Â≈È

Ì≈ ¡Â∂ «‘ßÁ∞√Â≈È ÁØ

Ó∞Ò’≈∫ «Ú⁄ Úß‚ ‘Ø

‹≈‰ ’≈appleÈ Íß‹≈Ï ÚΔ

Íμ¤ÓΔ ¡Â∂ ͱappleÏΔ Íß‹≈Ï ÁØ

Ì≈◊≈∫ «Ú⁄ Úß«‚¡≈ «◊¡≈Õ

«¬√ Úß‚ È∂ √Ì ÂØ∫ ÚμË ¡√apple

Íß‹≈ÏΔ¡Â ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂

’∂∫Áapple ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ¿∞Â∂

Í≈«¬¡≈Õ Úß‚ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Ú≈Ò≈

’∂∫ÁappleΔ Ì≈Ù≈ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple

Á≈ ’∂∫Áapple Ò≈‘Ωapple Í≈«’√Â≈È

«Ú⁄ apple«‘ ‹≈‰ ’≈appleÈ Í±appleÏΔ

Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ ¿∞Í-Ì≈Ù≈Ú≈∫ È∂

¡≈͉∂ ’∂∫Áapple ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ÁΔ

ÂÒ≈Ù Ì≈Ù≈¬Δ-«Ú’≈√ ÁΔ

◊ÂΔÙΔÒÂ≈ Á∂ «√Ë≈∫ ¡È∞√≈apple

’appleÈΔ ¡appleßÌΔ Â≈∫ “ÒØ’-Ì≈Ù≈”

¡Â∂ “√≈«‘Â’ Ì≈Ù≈” Á∂ √≈Í∂÷’

√ÏßË≈∫ 鱧 √Ófi∂ «ÏÈ≈ ‘Δ √≈‚∂

«ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ ÒØ’ ¡Â∂ √≈«‘Â’

Ì≈Ù≈ 鱧 Úμ÷Ø-Úμ÷apple∂ «ÈappleÍ∂÷

÷≈«È¡≈∫ «Ú⁄ Úß‚ ’∂ ÒØ’-

Ì≈Ù≈Ú≈∫ Á∂ ’∂∫ÁappleΔ Ì≈Ù≈ ÚμÒ Á∂

«√Ë≈∫Â È±ß «ÂÒ≈∫‹ÒΔ Á∂ «ÁμÂΔÕ

Ó≈fiΔ, Á∞¡≈ÏΔ, ÓÒÚ¬Δ ÁΔ

ÍÃØ. ˙.ÍΔ.ÚappleÓ≈

¿∞μÂÓÂ≈ Á≈ Ï÷∂Û≈ ÷Û∑≈ ’apple

«ÁμÂ≈Õ «‹ÊØ∫ Âμ’ Ó∂appleΔ √Ófi ‘À

Ì≈Ù≈ ‹≈∫ √μ«Ì¡≈⁄≈apple Á≈ ’∂∫Áapple

¿∞√ Ì≈Ù≈ ÁΔ «ÈappleÍ∂÷ ÷≈È≈ÏßÁΔ

«ÈappleË≈apple ȑΔ∫ ’appleÁΔ √◊Ø∫

◊ÂΔÙΔÒ ÏÁÒ≈ÚΔ ÏØÒΔ «‹√ ȱß

ÒØ’-Ì≈Ù≈ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, ÁΔ

√≈Í∂÷Â≈ «ÈappleË≈apple ’appleÁΔ

‘ÀÕ ¡μ‹ √«ÊÂΔ «¬‘ ‘À «’

‹∂ ’Ø¬Δ «ÚÁÚ≈È ÒØ’-

Ì≈Ù≈ Á∂ ◊ÂΔÙΔÒ ÏÁÒ≈ÚΔ

«Ú’≈√ Á∂ «√Ë≈∫ ¡È∞√≈apple

ÓÒÚ¬Δ È±ß ’∂∫ÁappleΔ ‡’√≈Ò Ì≈Ù≈

ÓßÈ ÒÀ‰ ÁΔ ÁÒΔÒÔ∞’ apple≈¬∂

Á∂Ú∂ Â≈∫ Ó≈fi∂-Á∞¡≈Ï∂ Á∂

«ÚÁÚ≈È ÓÒÚ¬Δ È±ß ÒØ’-Ì≈÷≈

’«‘ ’∂ appleμÁ ’apple «ÁßÁ∂ ‘È ¡Â∂

‘«Ê¡≈¿∞‰≈ ¡Ω÷≈ ‘ÀÕ Â≈’ ÁΔ «¬μ¤≈ ‘apple «¬’

ÁΔ Ó≈È«√’ Íz«ÚappleÂΔ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ «¬‘

Âappleß◊≈∫ ’≈Ò∂ ËÈ Á∂ Ìß‚≈apple Ò¬Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘ÈÕ

’∂ÚÒ √apple’≈appleΔ «ÈÔÓ≈∫ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ 鱧 appleØ’‰ È≈Ò

«¬√ Á≈ ¡μË-Í⁄μË ‘μÒ ‘Δ ‘Ø √’∂◊≈ Íapple «Îapple ÚΔ

‡À’√≈∫ ÁΔ Ú√±ÒΔ Ò¬Δ ⁄ß◊∂

’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰≈, ¿∞È∑≈∫ ȱß

√ıÂΔ È≈Ò Ò≈◊± ’appleÈ≈

¡≈͉∂-¡≈Í «Ú⁄ ‘≈∫-Íμ÷Δ

ÔÂÈ ‘È, ‹Ø ’ΔÂ∂ ‹≈‰∂

⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ

È؇ÏßÁΔ ÁΔ √ß√Á ¡ßÁapple

«ÚËΔ-ͱappleÚ’ ⁄apple⁄≈ Â≈∫

È‘Δ∫ ‘Ø √’Δ Íapple Ï≈‘apple Ï‘∞Â

«Âμ÷Δ ‘Ø¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Â≈∫ «‘μ’

Ê≈ÍÛ ’∂ «¬‘ ’ÁÓ ’≈Ò∂ ËÈ Á∂ Ë≈apple’≈∫ ÚμÒ √∂ËÂ

«’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Íapple «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ‹ÈÂ≈ ÁΔ¡≈∫

ÏÀ∫’≈∫ ¡μ◊∂ Òμ◊Δ¡≈∫ ÒßÏΔ¡≈∫ ’Â≈apple≈∫ È≈Ò

‘ÓÁappleÁΔ Íz◊‡ ’appleÁΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ’≈appleØÏ≈apple≈∫ «Ú⁄

¡≈¬Δ ’ÓΔ ¡Â∂ «Ú’≈√ ¿∞μÂ∂ ÍÀ‰ Ú≈Ò∂ Á∞ÙÍzÌ≈Ú≈∫

ÍzÂΔ «⁄ßÂ≈ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ’∞fi

apple≈‹ÈΔÂ’ «Ú⁄≈appleÚ≈È «¬√ ȱß

Ó≈apple⁄ B@AG Âμ’ Íß‹ «ÚË≈È

√Ì≈Ú≈∫-¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù, Íß‹≈Ï,

¿∞Âapple≈÷ß‚, ◊Ø¡≈ ¡Â∂ ÓÈΔÍ∞apple

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ’≈Ò∂ ËÈ ÁΔ

ÚappleÂØ∫ appleØ’‰ Ò¬Δ ⁄∞μ«’¡≈ «◊¡≈

apple‰ÈΔÂ’ ’ÁÓ ’«‘ßÁ∂ ‘ÈÕ «‹√ È≈Ò √apple’≈apple ȱß

apple≈‹√Δ Ò≈Ì «ÓÒ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ «¬‘ ’ÁÓ Â≈∫ ·Δ’ ‘À Íapple ÒØÛ

Ó∞Â≈«Ï’ ÍzÏßË’Δ „ß◊ È‘Δ∫ ¡Í‰≈¬∂ ‹≈ √’∂,

’appleß√Δ ÁΔ ¤Í≈¬Δ √∞√ ‘À ¡Â∂ ÏÀ∫’ Ù≈ı≈Ú≈∫ «Ú⁄

’appleÓ⁄≈appleΔ ÿμ‡ ‘È Õ ‘∞‰ Âμ’ √≈‚Δ ¡≈apple«Ê’-

apple≈‹ÈΔÂ’ «ÚÚ√Ê≈ ¿∞μÍapple «‹ßÈ∂ «¬Ò˜≈Ó Ò◊Á∂

apple‘∂ ‘È Ò◊Í◊ √Ì √‘Δ √≈Ï ‘Ø ◊¬∂ Ò◊Á∂

‘ÈÕ «‹Ú∂∫ «’ ˜Øapple≈Úapple ÒØ’ √apple’≈apple ÁΔ «Âapple¤Δ

Șapple ÂØ∫ ÚΔ Ï⁄ ’∂ ¡≈Í‰Δ ’≈¯Δ apple≈ÙΔ È±ß √¯ÀÁ

’appleÈ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ È≈Ò «¬È∑≈∫

ÁΔ «ÌzÙ‡ ¡¯√appleÙ≈‘Δ È≈Ò √ΩÁ∂Ï≈˜Δ √≈‘Ó‰∂ ¡≈

◊¬Δ ‘ÀÕ ÌØÒ∂-Ì≈Ò∂ Ó˜Á±apple ¡≈͉∂ ÙØÙ‰ ’appleÂ≈

Ó≈Ò’≈∫ Á∂ fi≈∫√∂ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ¡≈͉∂ ı≈«Â¡≈∫ «Ú⁄

¿∞È∑≈∫ Á∂ Í∞apple≈‰∂ È؇ ‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈ ◊¬∂ ‹Á «’ ¿∞È∑≈∫

鱧 ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ’appleÈ≈ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

Ó≈ÒÚ∂ ÁΔ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘Â È±ß Á∂‰

‚≈. Â∂‹Úø Ó≈È

ÓÒÚ¬Δ Ì≈Ù≈ ÍzÂΔ «‡μ⁄appleΔ

«Ú¡ß◊¡≈ÂÓ’ ÿ‡Δ¡≈ ÙÏÁ≈∫

ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ Íapple

Ú≈√«ڒÂ≈ «¬‘ ‘À «’ ͱappleÏΔ

Íß‹≈Ï ’∂∫ÁappleΔ Ì≈Ù≈ Á≈ √≈Í∂÷’

’∂∫Áapple ¡ß«ÓzÂ√apple ‹≈∫ ‹ÒßËapple

ωÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ, È‘Δ∫ ω

√«’¡≈, «’¿∞∫«’ ‹∂

«¬√Ò≈«Ó’ È∞’Â≈-«È◊≈‘

ÂØ∫ Íμ¤ÓΔ Íß‹≈Ï Á≈ ’∂∫Áapple

¡appleÏΔ-¯≈apple√Δ Á∂ ÍzÌ≈Ú

¡ËΔÈ ’∞apple≈È Ï‰ «◊¡≈ Â≈∫

ͱappleÏΔ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Á∞¡≈Ï≈ ¡Â∂

Ó≈fi≈ «‘ßÁ∞ÂÚΔ È∞’Â≈-«È◊≈‘

ÂØ∫ «‘ßÁΔ-√ß√«’z ¡μ◊∂ ◊Ø‚∂ ‡∂’

«◊¡≈Õ Í∞¡≈Ë Í‘≈ÛΔ «‘Ó≈⁄Ò

ÁΔ È∂ÛÂ≈ √ÚΔ’≈apple ’apple «◊¡≈

¡Â∂ Ï≈∫◊apple ‘«apple¡≈‰∂ Á∂ apple±Í «Ú⁄

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√Ó-«Ú⁄≈apple

apple≈‹È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ ˆappleΔÏΔ

ıÂÓ ’appleÈ Á∂ ¤Ò≈Ú∂

«¬‘ ◊μÒ ‘Àapple≈È Â∂ Íapple∂Ù≈È ’appleÈ Ú≈ÒΔ ‘À

«’ apple≈‹√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ‘apple∂’ ⁄؉≈∫ ˆappleΔÏΔ

‘‡≈¿∞‰ Á∂ È≈∫ ”Â∂ ÒÛÁΔ¡≈∫ ‘È Íapple ˆappleΔÏΔ

«‹¿∞∫ ÁΔ «Â¿∞∫ ‘ÀÕ «‹ßÈ∂ ‘ßfi± ˆappleΔÏ≈∫ ÁΔ ˆappleΔÏΔ

”Â∂ ’∂apple∂ ‹≈∫Á∂ ‘È, ¿∞√ ÂØ∫ «¬ß‹ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’

«‹Ú∂∫ apple≈‹È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ «ÁÒ≈∫ «Úμ⁄ «¬È∑≈∫ ÙØ«ÙÂ

¡Â∂ ˆ∞appleÏ Ó≈apple∂ ÒØ’≈∫ «Úμ⁄ √ßÚ∂ÁÈ≈ ¡Â∂

«Í¡≈apple ÁΔ¡≈∫ ÈÁΔ¡≈∫ Ú◊ apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ’∞fi

È∂Â≈ Â≈∫ ⁄ß◊∂ ¡«ÌÈ∂Â≈ ÚΔ ‘∞ßÁ∂ ‘È «‹‘Û∂

ÒØ’≈∫ √≈‘Ó‰∂ ‘ßfi± Ú‘≈ ’∂ ÍΔÛÂ≈∫ ÍzÂΔ

¡≈͉≈ ÁappleÁ ˜≈«‘apple ’apple «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ÏΔÂΔ

¡μËΔ √ÁΔ «Úμ⁄ Â≈∫ «¬‘ È≈¡apple≈ ◊ÒΔ

Ó∞‘μ«Ò¡≈∫ «Ú⁄ ◊±ß‹‰ Òμ◊≈ ‘À- √≈‚Δ √apple’≈apple

«Ò¡≈˙, ˆappleΔÏΔ «Ó‡≈˙,

Íapple «¬‘ ‘apple ’Ø¬Δ ‹≈‰Á≈ ‘À

«’ Á∂Ù «Úμ⁄ ¡μ‹ ÚΔ CE

¯Δ√ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ˆappleΔÏ

È‘Δ∫ , ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈ Á∂ ‘∂·≈∫

‘ÈÕ √Û’≈∫ ”Â∂ ‹ßÓ‰≈,

«ÏÈ≈ Ï⁄ÍÈ Á∂÷∂ ‹Ú≈È

‘؉≈ ¡Â∂ ‹Ú≈ÈΔ «Úμ⁄ ‘Δ

Ï∞μ„∂ ‘Ø ‹≈‰≈ «¬√ Úapple◊ ÁΔ

Ò’ÙÓΔ ’≈∫Â≈ ⁄≈ÚÒ≈

‘Ø‰Δ ‘ÀÕ «¬‘ ÁØ ‚ß◊ ÁΔ appleØ‡Δ Ò¬Δ Âapple√Á∂

apple«‘ßÁ∂ ‘È, Ï∂«¬μ˜ÂΔ, ◊≈Ò∑≈∫ ¡Â∂ Áapple Áapple

ÁΔ¡≈∫ ·Ø’apple≈∫ «¬È∑≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ Á≈ «‘μ√≈ ω

◊¬Δ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ’∞fi Ù≈√’ Ï‰È Ú≈Ò∂

apple≈‹È∂Â≈Ú≈∫ È∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ ‘Ø‰Δ Ï‰≈ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

«¬‘ ◊μÒ √Ø⁄‰ ”Â∂ Ӌϱapple ’appleÁΔ ‘À «’

¡μËΔ √ÁΔ Â’ È≈¡apple∂ Ò≈¿∞‰, ’≈◊˜Δ

’Ø«ÙÙ≈∫, Ì≈Ù‰≈∫ ¡Â∂ Ó∞¯Â √≈Ó≈È Úß‚‰ Á∂

Ï≈¡Á ÚΔ ˆappleΔÏ ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈ ÂØ∫ ‘∂·≈∫ «’¿∞∫

apple«‘ ◊¬∂? ¿∞∫‹ ÚΔ ¡μ‹ Â’ «¬‘ apple∂÷≈ «’‘ÛΔ

‘À «‹‘ÛΔ «’√∂ 鱧 «Á÷≈¬Δ È‘Δ∫ «ÁμÂΔÕ ‘ΩÒΔ

‘ΩÒΔ ‘∞‰ «¬‘ ◊μÒ √Ófi ¡≈¿∞‰ Òμ◊Δ ‘À «’

«¬‘ ¡√Ò «Úμ⁄ «¬‘ ¿∞È∑≈∫ ˆappleΔÏ ÒØ’≈∫ ÁΔ

ÒØÛ ‘À «‹‘Û∂ √μÂ≈ ”Â∂ ’≈Ϙ ‘؉≈ ‹≈∫ appleμÏ Á∂

ÿapple «Úμ⁄ «ÚÙ∂Ù Ê≈∫ ‘≈√Ò ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ

«¬√ ◊μÒ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’appleÈΔ Ï‰ÁΔ ‘À «’ Á∂Ù

¡Â∂ «ÚÁ∂Ù «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫ ÁΔ ÿ≈‡ È‘Δ∫

«‹‘Û∂ √Ó≈‹ √∂Ú≈ apple≈‘Δ∫ ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄≈«apple¡≈∫ ȱß

√‘≈apple≈ «ÁßÁ∂ ‘È, «‹È∑≈∫ 鱧 √apple’≈apple≈∫ ÚμÒØ∫

«√apple¯ Ì≈Ù‰, È∂Â≈Ú≈∫ ÂØ∫ ÌappleØ√≈ ¡Â∂ ⁄؉≈∫ Á∂

«ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ÁØ «ÁÈ ÍΔ‰ ¡Â∂ ‹Δ‰ Ò¬Δ ’∞fi

√≈ËÈ «ÓÒ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ ¿∞∫‹ «¬‘ ˆappleΔÏ ‹ÈÂ≈

È∂Â≈Ú≈∫ Ò¬Δ Ï‘∞ Ò≈‘∂ÚßÁ ‘ÀÕ √apple’≈apple

¡ÀÒ≈È ’appleÁΔ ‘À «’ √√ÂΔ ’‰’ «Á¡≈∫◊∂,

¡≈‡≈ ¡Â∂ Á≈Ò ÚΔ «ÓÒ∂◊Δ, Íapple CFE «ÁÈ

ÒØ’ «÷Û’Δ¡≈∫ ¡Â∂ ÁappleÚ≈˜∂ ÂØ∫ «¬‘ Á∂÷Á∂

apple«‘ßÁ∂ ‘È «’ «’Â∂ ’‰’ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ó∞‘μ«Ò¡≈∫

«Úμ⁄ Í‘∞ß⁄ Â≈∫ È‘Δ∫ ◊¬ΔÕ Í±apple∂ «¬μ’ √≈Ò

Ï≈¡Á ’‰’ Í∞μ‹ÁΔ ‘À ¡Â∂ «Îapple ◊ÒΔ

Ó∞‘μ«Ò¡≈∫ Á∂ È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 «¬‘ ÓΩ’≈ «ÓÒ ‹≈∫Á≈

‘À «’ ÒßÓΔ¡≈∫ Ò≈¬ΔÈ≈∫ ÒÚ≈¿∞‰ ¡Â∂ ‘˜≈apple≈∫

ÒØ’≈∫ 鱧 «¬‘ ¡«‘√≈√ ’appleÚ≈¿∞‰ «’ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple Á≈ «„μ‚ ÌappleÈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ˆappleΔÏΔ

ÁΔ ÁÒÁÒ «Úμ⁄Ø∫ ’섉 Ò¬Δ «¬‘ Ï‘∞ Úμ‚Δ

’Ø«ÙÙ √apple’≈apple ı≈√ ÂΩapple ”Â∂ È∂Â≈Ú≈∫ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ

‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ ¡≈‡≈ ¡Â∂ ’‰’ ÒÀ ’∂ ‹≈ apple‘∂

«Ú⁄≈apple∂ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ «¬μ’ ¿∞ÓΔÁ ω ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ

«‹È∑≈∫ È∂ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ «¬È∑≈∫ Á∂ ÁappleÚ≈«˜¡≈∫ ”Â∂

Ú؇ Ò¬Δ ¡Ò÷ ‹◊≈¿∞‰Δ ‘À «’√∂ apple≈‹ «Úμ⁄

‹ÈÓ «ÁÈ Á∂ È≈∫ ”Â∂ √≈Û∑Δ¡≈∫ Úß‚Δ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ’Ø¬Δ ⁄؉ «‹μ‰ Ò¬Δ ÒÀ͇≈Í

Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’appleÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ÚΔ ÒÀ͇≈Í «ÓÒ ‹≈∫Á∂ ‘È,

«‹È∑≈∫ Á∂ «Íß‚ ¡Â∂ ÿapple «Úμ⁄ ‘∞‰ Â’ «Ï‹ÒΔ

Á≈ ’∞ÈÀ’ÙÈ ÚΔ È‘Δ∫ Òμ«◊¡≈Õ «Ï‘≈apple «Úμ⁄

«Ú«Á¡≈appleʉ≈∫ 鱧 √≈¬Δ’Ò Úß‚∂ ◊¬∂ Â≈∫ Íß‹≈Ï

È∂ ÚΔ «¬√ ÁΔ È’Ò ’ΔÂΔÕ «¬È∑≈∫ √≈¬Δ’Ò≈∫

√‘≈apple∂ «¬μ’ ⁄؉ «Úμ⁄ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

«˜ßÁ◊Δ Á∂ √ßÿappleÙ «Úμ⁄Ø∫ ¿∞μÌappleΔ Ùı√Δ¡Â ˙Ó Í∞appleΔ

«ÎÒÓΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ ”⁄ ¡≈͉∂ √ßÿappleÙ Á∂ Ó∞μ„Ò∂

«ÁÈ≈∫ ÁΩapple≈È ÍÁÓ√zΔ ¡Â∂ ˙.ÏΔ.¬Δ. (¡≈apple‚apple

¡≈Î «Ïz«‡Ù ¡À∫Í≈«¬apple) ˙Ó Íz’≈Ù Í∞appleΔ È±ß «¬√

◊μÒ Á≈ ÏÛ≈ ÷ÁÙ≈ √Δ «’ ¿∞√ Á∂ Ȫ ’apple’∂

ÁappleÙ’ «’Â∂ ¿∞μÿ∂ appleß◊Óß⁄ ¡«ÌÈ∂Â≈ ¡Â∂ «‘ßÁΔ

«ÎÒÓ≈∫ Á∂ ⁄«appleμÂapple ¡«ÌÈ∂Â≈ ˙Ó «ÙÚÍ∞appleΔ Á≈

Ì∞Ò∂÷≈ È≈ ÷≈ ‹≈‰Õ ¡÷Δapple ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ È≈∫

«Úμ⁄Ø∫ Íz’≈Ù ‘‡≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’apple «Ò¡≈Õ

ÓÀ鱧 Òμ«◊¡≈ «’ «¯ÒÓ ¡Á≈’≈apple ¡ÓappleΔÙ Í∞appleΔ

’apple ’∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ È≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Í∞appleΔ Á≈ «Â¡≈◊

ÚΔ ’apple √’Á≈ ‘ÀÕ ıÀapple ˙Ó È±ß ¡≈͉≈ È≈∫ Â≈∫

ÏÁÒ‰≈ ‘Δ ÍÀ‰≈ √ΔÕ «‹‘Û∂ ÒØ’ «¯ÒÓΔ

◊μÍÙμÍ ”⁄ Ï‘∞ «ÁÒ⁄√ÍΔ appleμ÷Á∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫

鱧 ÓÀ∫ Áμ√ «Á¡≈∫ «’ Ù∞apple± ÁΔ¡≈∫ ÁØ ’∞ «¯ÒÓ≈∫

”⁄ ¿∞√ 鱧 «ÚÒØÓ Í∞appleΔ ¡Â∂ ¡˜Á’ Í∞appleΔ È≈∫

”Â∂ ¡Á≈«¬◊Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ ÁØÚ∂∫ È≈Ú≈∫ ”Â∂ ◊Ωapple

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

’appleÈ Ó◊appleØ∫ ¡÷Δapple ¿∞√ 鱧 Òμ«◊¡≈ «’ ¿∞√ Á∂

Ó≈«Í¡≈∫ ÚμÒØ∫ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ È≈∫ ‘Δ «ÏÒ’∞Ò

√‘Δ ‘ÀÕ Ó∂appleΔ ‹≈⁄∂ ˙Ó Á≈ «¬‘ ¯À√Ò≈ «ÏÒ’∞Ò

√‘Δ √ΔÕ ¿∞√ Á∂ È≈∫ Á∂ √ßÁappleÌ «Úμ⁄ ÓÀ∫ Â∞‘≈ȱß

«¬’ «’μ√≈ √∞‰≈¿∞∫Á≈ ‘≈∫ «‹√ Á≈ ‘apple¯ ‘apple¯

√μ⁄ ‘ÀÕ Ó∞μ„Ò∂ √ßÿappleÙ ÂØ∫ ’∞fi √Ó∂∫ Ï≈¡Á ˙Ó

Í∞appleΔ È∂ √ÎÒÂ≈ ÁΔ¡≈∫ ÍΩÛΔ¡≈∫ ⁄Û∑È≈ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂ≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 Òμ◊Á≈ √Δ «’ ¿∞‘ «¬√

È√Δapple±ÁΔÈ Ù≈‘

√ÎÒÂ≈ Á≈ ‘μ’Á≈apple ÚΔ ‘ÀÕ «¬μ’ «ÁÈ ˙Ó È∂

Ó∞ßÏ¬Δ Á∂ «’√∂ √‡±‚Δ˙ «Úμ⁄ Ù±«‡ß◊ ’apple apple‘∂

«Óz‰≈Ò √∂È È±ß ÎØÈ ’apple’∂ Ó∞Ò≈’≈Â Ò¬Δ √Ó≈∫

Óß«◊¡≈ ¡Â∂ «Óz‰≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¿∞√ ȱß

’∞fi Á∂apple Ó◊appleØ∫ Ó∞Ò≈’≈ Á∂ √Ó∂∫ Ï≈apple∂ √±«⁄ ’apple

Á∂Ú∂◊≈Õ Íapple ’Ó≈Ò Á∂÷Ø, ¿∞√ «ÁÈ √∂È È≈Ò

Ó∞Ò≈’≈ ’appleÈ Ò¬Δ ˙Ó Í∞appleΔ È‘Δ∫ √◊Ø∫ ˙Ó

«ÙÚÍ∞appleΔ Í‘∞ß«⁄¡≈Õ Ù≈«¬Á «Óz‰≈Ò ÎØÈ ”Â∂

˙Ó Á≈ Ì∞Ò∂÷≈ ˙Ó «ÙÚÍ∞appleΔ Ú‹Ø∫ ÷≈ ◊¬∂ √ÈÕ

√≈‚Δ ÁØÚ≈∫ ÁΔ «¬μ’ Á±‹∂ È≈Ò Í«‘ÒΔ

Ó∞Ò≈’≈ AIG@ «Úμ⁄ ¡ÀμÈ.¡Àμ√.‚Δ. «Úμ⁄

Gurughar’s phone : 01582 450053, email: sgrluton@yahoo.com

‘جΔÕ ¿∞μÊ∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Ú‹Ø∫ ⁄ß◊∂ «’appleÁ≈apple

‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ √≈‚≈ «¬μ’ Á±‹∂ È≈Ò Ï‘∞Â

Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘∞ßÁ≈ √ΔÕ «Îapple ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ ¡√Δ∫

√«‘ÔØ◊Δ Ï‰ ◊¬∂Õ «¬μ’ Á±‹∂ È≈Ò Ó∞’≈ÏÒ∂

ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ’≈«¬Ó apple«‘‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á √≈‚Δ

«ÓμÂappleÂ≈ ‘Ó∂Ù≈∫ ’≈«¬Ó apple‘ΔÕ √≈appleΔ Á∞ÈΔ¡≈∫

«Úμ⁄ ˙Ó Í∞appleΔ «¬μ’Ø-«¬μ’ ¡«‹‘≈ Ùı√ ‘À

«‹√ Á∂ √≈‘√ ¡Â∂ ’ßÓ ÍzÂΔ Ò◊È ÂØ∫ ÓÀȱß

‘Ó∂Ù≈∫ ¬Δapple÷≈ ‘∞ßÁΔ apple‘Δ ‘ÀÕ

¡√Δ∫ ÁØÚ∂∫ Ì≈Ú∂∫ Úμ÷Ø Úμ÷appleΔ «’√Ó Á∂

’Ò≈’≈apple apple‘∂ ‘≈∫, Íapple √≈‚∂ «Ú⁄≈Ò∂ Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡≈∫ √Ó≈ÈÂ≈Ú≈∫ ÚΔ apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ √≈‚∂

√≈«apple¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ˙Ó √Ì ÂØ∫ ÚμË «Ó‘È ’appleÈ

Ú≈Ò≈ ’Ò≈’≈apple √ΔÕ «¬√ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ Ùμ’ È‘Δ∫

«’ «¬μ’-Á±‹∂ È≈Ò Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

¡√Δ∫ ÁØÚ≈∫ È∂ ‘Ó∂Ù≈∫ «¬μ’ Á±‹∂ Á≈ √«Â’≈apple

’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ ˙Ó È≈Ò Ó∂appleΔ È∂ÛÂ≈ ¡≈͉∂ √’∂

Ìapple≈Ú≈∫ È≈ÒØ∫ ÚΔ ÚμË apple‘Δ ‘À Õ ÓÀ∫ ‹ÁØ∫ Í«‘ÒΔ

Ú≈appleΔ ¡ÀμÈ.¡Àμ√.‚Δ. Á∂ «¬μ’ ¡≈‚ΔÙÈ ÁΩapple≈È

¿∞√ 鱧 «Ó«Ò¡≈ Â≈∫ ¿∞√ ÓΩ’∂ ¡√Δ∫ «‹μÊ∂ «¬μ’

Á±‹∂ ÁΔ ¡Á≈’≈appleΔ Á∂ ÍzÙß√’ ω ◊¬∂, ¿∞μÊ∂

√≈‚∂ «Ú⁄≈Ò∂ ÚËΔ¡≈ ’ßÓ ’appleÈ Ò¬Δ «¬μ’

«√‘ÂÓßÁ Ó∞’≈ÏÒ≈ ÚΔ Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈Õ «¬μ’

Ú≈apple ‹≈Í≈ÈΔ È≈‡’ “«¬Ï≈apple◊Δ” «Úμ⁄ ¿∞√ ÁΔ

ÍzÓ∞μ÷ ̱«Ó’≈ √ΔÕ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ˙Ó Ï‘∞ ı≈ÓØÙ

ÂÏΔ¡Â ÒÛ’≈ √Δ, (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

«ÚÙ∂Ù

19/01/2017

Í≥‹≈Ï È±ß Á√ √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È AEG ’appleØÛ

«Úμ⁄ ͬ∂ Ï≈ÁÒª Á∂ ‘Ú≈¬Δ fi±‡∂

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ’≈∫◊apple√ ÚμÒØ∫ ¡≈͉∂ ⁄؉

ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø «Úμ⁄ «¬√ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚμÒØ∫

√apple’≈appleΔ ‘ÀÒΔ’≈͇apple Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò È≈

’appleÈ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ È≈Ò

√apple’≈appleΔ ‘ÀÒΔ’≈͇apple ÁΔ ˆÒ ÚappleÂØ∫

Á≈ Ó≈ÓÒ≈ «¬’ Ú≈appleΔ «Îapple √≈‘Ó‰∂ ¡≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ √apple’≈appleΔ «apple’≈apple‚ ÂØ∫ ı∞Ò≈√≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊μ·‹ØÛ

ÁΔ √apple’≈apple Á∂ A@ √≈Ò≈ ’≈apple‹’≈Ò

ÁΩapple≈È Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡Â∂ «¬√ Á∂ «√÷appleÒ∂

√‘≈«¬’≈∫ Ú≈√Â∂ ‘ÀÒΔ’≈͇apple ÁΔ ÚappleÂØ∫

È≈Ò √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ ¿∞Â∂ AEG ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á≈ Ì≈apple «Í¡≈ ‘ÀÕ

«¬√ apple’Ó «Úμ⁄ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ¡≈͉∂

Á±‹∂ ’≈apple‹’≈Ò Á∂ Í«‘Ò∂ Úapple∑∂ ÏÀμÒ-

DBG ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ ÁΔ ıappleΔÁ ÚΔ

Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ Íß‹≈Ï Á∂ Ù«‘appleΔ ‘Ú≈Ï≈˜Δ

‚≈«¬appleÀ’‡Øapple∂‡ ’ØÒ ¿∞ÍÒÏË «apple’≈apple‚

Ó∞Â≈Ï’ ‹ÈÚappleΔ B@@G ÂØ∫ ¡◊√Â

B@AF ÁΩapple≈È √apple’≈apple È∂ «Èμ‹Δ

’ßÍÈΔ¡≈∫ 鱧 Úμ÷-Úμ÷ ÓΩ«’¡≈∫ ¿∞Â∂

‘ÀÒΔ’≈͇apple Ì≈Û∂ ”Â∂ ÒÀ‰ Ò¬Δ AAB

’appleØÛ apple∞ͬ∂ ¡Á≈ ’ΔÂ∂Õ «¬√ ÁΩapple≈È

B@AB «Úμ⁄ √apple’≈apple È∂ ’appleΔÏ CH ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ”⁄ ÏÀμÒ-DBI ‹‘≈˜ ıappleΔ«Á¡≈Õ

5

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íz’≈Ù

«√ßÿ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

√∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÚμÒØ∫ ı≈√’apple ¤Ø‡∂

¯≈√«Ò¡≈∫ Ò¬Δ ÚΔ √apple’≈appleΔ ‘Ú≈¬Δ

‹‘≈˜ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á≈

Ó≈ÓÒ≈ ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ “¡≈Í” ÚμÒØ∫

Ò◊≈Â≈apple ¿∞·≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

√apple’≈appleΔ ‘ÀÒΔ’≈͇apple≈∫ È∂ Ó¬Δ B@AC

ÂØ∫ ¡◊√ B@AF ÁΩapple≈È B.AD ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á≈ Ï≈Ò‰ √≈«Û¡≈ ¡Â∂ E.@H

’appleØÛ apple∞ͬ∂ √≈∫Ì-√ßÌ≈Ò ¿∞Â∂ ıapple⁄∂

◊¬∂Õ «¬È∑≈∫ Ò¬Δ B@AC-AD ÁΩapple≈È

ÏΔÓ≈ ÍzΔÓΔ¡Ó Ú‹Ø∫ BD.AE Òμ÷ apple∞ͬ∂,

B@AD-AE ÁΩapple≈È AI.IF Òμ÷ ¡Â∂

B@AE-AF ÁΩapple≈È AG.DF Òμ÷ apple∞ͬ∂

ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ

ÓÈÍzΔ ’Ωapple È∂ ‚≈’‡appleΔ «‚◊appleΔ ‘≈«√Ò ’apple’∂

Íß‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á≈ È≈∫¡ ’ΔÂ≈ ¿∞μ⁄≈

Òß‚ÈÕ «ÚÁ∂ÙΔ ËappleÂΔ ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ’∂ Íß‹≈ÏΔ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È∂ Ï∂¡Ê≈‘ « Ó‘È ’ΔÂΔ ‘À Â∂

¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡ª 鱧 ⁄ß◊Δ «Ú«Á¡≈ Á∂‰

«Ú⁄ ÚΔ ’Ø¬Δ ’√apple È‘Δ∫ ¤μ‚ΔÕ √≈¿±Ê≈Ò

ÁΔ Íz«√μË √÷ÙΔ¡Â «◊¡≈ÈΔ √«ÂÈ≈Ó

«√ßÿ ⁄Ω‘≈È ÁΔ ÍØÂΔ ÓÈÍzΔ ’Ωapple ⁄Ω‘≈È

È∂ Ï≈apple‡√ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ Òß‚È √’±Ò

¡≈Î ÓÀ‚Δ√È ¡À∫‚ ‚À∫«‡√‡appleΔ ÂØ∫

ÏΔ.¡À√.⁄Δ., ¡ÀÓ. ÏΔ. ÏΔ. ¡À√. ÁΔ

«‚◊appleΔ ÒÀ ’∂ «√μ÷ ’Ω Ó Á≈ È≈∫¡ appleΩÙ‰

’ΔÂ≈Õ ÷∞ÙΔ ÁΔ ◊μÒ «¬‘ ÚΔ ‘À «’ Ô±.’∂.

Úμ√Á∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ Íß‹≈ÏΔ ¡Â∂ «√μ÷

Í«appleÚ≈apple ¡‹∂ ÚΔ «¬’μ·∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È, «‹μÊ∂

Ï‹∞apple◊ª ¡Â∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á≈ ÓØ‘ Ïapple’apple≈apple

apple«‘ßÁ≈ ‘ÀÕ ‚≈’‡appleΔ «‚◊appleΔ ‘≈«√Ò

’appleÈ Ú≈ÒΔ ÓÈÍzΔ ’Ωapple Á∂ Óª Ï≈Í

‹Ø«◊ßÁapple Í≈Ò «√ßÿ ¡Â∂ √∞÷«ÚßÁapple ’Ωapple

ÏÀappleØÈÀ√ √øÓΔ ⁄æ’appleÚappleÂΔ ÚæÒØ∫

’∂ÚÒ ¡Ωappleª Ò¬Δ «‚◊appleΔ Îø‚

Ùπapple» ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ ¡≈ÒØ⁄‰≈

Òø‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) Ì≈appleÂΔ Ó»Ò

ÁΔ ÏÀappleØÈÀ√ √øÓΔ ⁄æ’appleÚappleÂΔ ÚæÒØ∫

‘≈Ò ‘Δ «Úæ⁄ ’∂ÚÒ ¡Ωappleª Ò¬Δ

«‚◊appleΔ Îø‚ Ùπapple» ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ

«ÚappleØËΔ «Ëapple È∂ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’ΔÂΔ ˛

«’¿π∫«’ Í«‘Òª ‘Δ

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ¡ª «Úæ⁄

Óπø«‚¡ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂

’πÛΔ¡ª ÁΔ

’≈apple◊π˜≈appleΔ Ï∂‘Âapple

ÓøÈΔ ◊¬Δ ˛Õ ’πæfi √Óª

Í«‘Òª ‘Δ Ò∂Ïapple

ÒΔ‚apple ‹∂appleÀÓΔ ’appleØ«ÏÈ

ÚæÒØ∫ ÍΔ¡apple ω≈¬Δ

◊¬Δ √øÓΔ ⁄æ’appleÚappleÂΔ,

‹Ø «’ ¡À√À’√

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ «Úæ⁄ ’∂ÚÒ ¡Ωappleª

Ò¬Δ E@@,@@@ ÍΩ∫‚ Ïapple√appleΔ ÎÀ‚

√Ê≈«Í ’ΔÂ≈ ˛, ‘Òª«’ «¬√

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ «Úæ⁄ Í«‘Òª ‘Δ ¡ΩappleÂ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ÓappleÁª

Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ÚæË ˛Õ ÏÀappleØÈÀ√

⁄æ’appleÚappleÂΔ È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ˛ «’

«¬‘ Îø‚ «√æ«÷¡≈ Á∂ ÷∂Âapple «Úæ⁄

√øÓΔ ⁄æ’appleÚappleÂΔÕ

«Òø◊ Í≈Û∂ ˘ ÷ÂÓ ’apple∂◊≈ ¡Â∂

√Ó≈‹ «Úæ⁄ ⁄æÒ apple‘∂ «Òø◊ ¡«È¡≈

˘ appleØ’‰ «Úæ⁄ ÓÁæÁ ’apple∂◊≈Õ Á»‹∂

Í≈√∂ ‡ØappleΔ, ¡ÀÓ ÍΔ «Î«ÒÍ ‚∂«Ú√ È∂

«’‘≈ «’ Ò∂‚Δ ⁄æ’appleÚappleÂΔ ÚÒØ∫

√Ê≈Í ’ΔÂ≈ «◊¡≈

«¬‘ Îø‚ «¬’ ÿπ‡≈Ò≈

˛Õ ‹∂’apple Ò∂‚Δ

⁄æ’appleÚappleÂΔ √æ⁄Óπæ⁄ ‘Δ

«√æ«÷¡≈ Á∂ ÷∂Âapple «Úæ⁄

Í≈Û∂ ˘ appleØ’‰≈ ⁄≈‘πøÁΔ

˛ ª «¬‘ Îø‚ ◊Øapple∂

Úapple«’ø◊ ’Ò≈√ Á∂

Óπø«‚¡ª Ò¬Δ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ «’«’

Â≈˜≈ ¡ø’«Û¡ª

ÓπÂ≈«Ï’ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ¡ª «Úæ⁄ «¬√

◊appleπæÍ È≈Ò √øÏøË Óπø«‚¡ª ÁΔ

«◊‰ÂΔ ’≈ÎΔ ÿæ‡ ˛Õ «¬√∂ ÁΩapple≈È

Ò∂‚Δ ⁄æ’appleÚappleÂΔ ÚæÒØ∫ ¡≈͉∂ AC

√≈Ò≈ ÍπæÂapple ˘ Òø‚È Á∂ ‡ΩÍ ÍÃ≈¬ΔÚ∂‡

√’»Ò ‚æ«Ò⁄ ’≈Ò‹ «Úæ⁄ Ì∂‹∂ ‹≈‰

ÁΔ ÚΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ ‘Ø apple‘Δ ˛ «‹√ «Úæ⁄

È≈¬Δ‹Ò Îapple≈‹ ÚΔ ÍÛ∑Á≈ «apple‘≈ ˛Õ

ÓÈÍÃΔ ’Ωapple ⁄Ω‘≈È ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple È≈ÒÕ

Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Á≈Á∂ Á≈ÁΔ È≈Ò ÓØ‘

appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ Ïμ⁄∂ ¡μ‹ «¬√ Á∂Ù «Ú⁄

¡≈͉∂ «‚◊appleΔ Úß‚ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ ¿∞È∑ª ȱß

È≈Ò ÒÀ ’∂ ‹≈‰≈ Îıapple Ó«‘√±√ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

‚∂apple≈ ȱappleÓ«‘Ò Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Ï«‘√ Ù∞apple±

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ «Á«Ú¡≈ ‹ØÂΔ √ß◊·È

ȱappleÓ«‘Ò Ó∞÷Δ ’ÒΔÈΔ’ÒΔ ‚À‚

¡≈Ù±ÂØÙ Á∂ Á≈‘ √ß√’≈apple Á∂ Ó≈ÓÒ∂

”⁄ Ú’ΔÒ Í∂Ù È≈ ‘؉ ’apple’∂

‹√«‡√ Ó‘∂Ù ◊zØÚapple ÁΔ «‚ÚΔ˜È

ÏÀ∫⁄ ÚμÒØ∫ ‚∂apple∂ 鱧 ÁØ Òμ÷ apple∞ͬ∂

‹∞appleÓ≈È≈ Ò◊≈¿∞‰ ¿∞Íappleß √ØÓÚ≈apple

È±ß Ú’ΔÒ Í∂Ù ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ Ó≈ÓÒ∂

”⁄ Ï«‘√ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ Õ

√ØÓÚ≈apple È±ß Ï«‘√ ÁΩapple≈È ÏÀ∫⁄ È∂ ‚∂apple∂

Á∂ Ú’ΔÒ Ó±‘apple∂ √∞¡≈Ò ÷Û∑≈ ’ΔÂ≈

«’ ’Δ ‚∂apple∂ Á∂ √≈apple∂ ÍÀappleØ’≈apple √Ó≈ËΔ

鱧 ÓßÈÁ∂ ‘È Â∂ ‹≈∫ «Îapple «√apple¯

¡≈Ù±ÂØÙ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‘Δ «¬‘

Ó≈ÈÂ≈ ‘À Â∂ ‹∂’apple ¡«‹‘≈ ‘À Â≈∫

«¬’μÒ∂ «Ú¡’ÂΔ Ï≈apple∂ ‘Δ «’¿∞∫ Õ

«¬√ ”Â∂ Ú’ΔÒ È∂ «’‘≈ «’ ‘apple∂’

ÍÀappleØ’≈apple ¡≈Ù±ÂØÙ «‹‘≈ È‘Δ∫ ω

√’Á≈ Õ ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ «¬‘ √∞¡≈Ò

ÚΔ ’ΔÂ≈ ’Δ ‚∂apple≈ ¡≈Ù±ÂØÙ È±ß «ÓÃÂ

√ÓfiÁ≈ ‘À ‹≈∫ È‘Δ∫Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À

«’ ¡≈Ù±ÂØÙ Á∂ ÍÀappleØ’≈apple ’«‘ apple‘∂

‘È «’ ¿∞‘ √Ó≈ËΔ «Ú⁄ ‘À, ‹ÁØ∫«’

¿∞√ Á≈ Ï∂‡≈ ÁÒΔÍ fi≈ ’«‘ «apple‘≈

‘À «’ ¡≈Ù±ÂØÙ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À

Â∂ Á∂‘ ¿∞√ 鱧 √Ω∫ÍΔ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ‹Ø

¿∞‘ ¡ß«ÂÓ √ß√’≈apple ’apple √’∂ Õ

√apple’≈apple È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‚≈’‡apple

¡≈Ù±ÂØÙ È±ß ’ÒΔÈΔ’ÒΔ ‚À‚ ’apple≈apple

Á∂ ⁄∞μ’∂ ‘È Õ

Í≥‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ”⁄ ’Û≈’∂ ÁΔ ·ß„ ‹≈appleΔ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄

·ß„ Á≈ ’«‘apple Ò◊≈Â≈apple ‹≈appleΔ ‘À

ÓΩ√Ó «ÚÌ≈◊ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’μÒ∑

Âμ’ ⁄ß‚Δ◊Û∑ √Ó∂ «¬È∑≈∫ ÁØ‘≈∫

√±«Ï¡≈∫ Á∂ ’¬Δ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Ú⁄ ÓΔ∫‘

ÍÀ‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À «¬√∂ Âapple∑≈∫ ‘Δ

’ÙÓΔapple Á∂ Í‘≈ÛΔ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Ú⁄

Â≈˜≈ Ïapple¯Ï≈appleΔ ‘Ø¬Δ ‘À ‘≈Ò≈∫«’ ·ß„

ÂØ∫ «¬Ê∂ ’∞fi apple≈‘ «ÓÒΔ ‘À «’¿∞∫«’

«¬Ê∂ Â≈ÍÓ≈È «Ú⁄ ‘Ò’≈ Ú≈Ë≈ Áapple‹

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂

Áμ«√¡≈ «’ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Ò∞«Ë¡≈‰≈ “⁄

Â≈ÍÓ≈È E.G «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√

«apple’≈apple‚ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‹ÁØ∫ «’

Í«‡¡≈Ò≈ «Ú⁄ ÿμ‡Ø ÿμ‡ Â≈ÍÓ≈È

F.A «‚◊appleΔ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

¡≈ÁÓÍ∞apple «Ú⁄ E.H «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√

Â∂ ¡ß«ÓzÂ√apple «Ú⁄ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ Â≈ÍÓ≈È

G «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√ Áapple‹ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ⁄ß‚Δ◊Û∑ “⁄

Â≈ÍÓ≈È G «‚◊appleΔ √ÀÒ√Δ¡√

«apple’≈apple‚ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ


6 19/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÏÀÒ˜Δ¡Ó Á∂ ÏßÁ ‘ج∂ Ïapple±μ√Ò ◊∞apple±ÿapple ÁΔ

’Ó∂‡Δ È∂ ÒØ’≈∫ ¡μ◊∂ appleμ«÷¡≈ ¡Í‰≈ Íμ÷

ÏÀÒ˜Δ¡Ó (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈)

ÏÀÒ˜Δ¡Ó ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ «Úμ⁄

√Ê≈«Í ◊∞appleÁÚ≈apple≈ ◊∞apple± È≈È’

√≈«‘Ï «ÚÒÚØappleÁ∂ ‹Ø D √ÂßÏapple ȱß

fi◊Û∂ ’≈appleÈ ÏßÁ ‘Ø «◊¡≈ √Δ ÁΔ

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ È∂ ¡≈͉≈ Íμ÷

ÒØ’≈∫ ¡μ◊∂ appleμ÷‰ Ú≈√Â∂ «¬μ’

ÓΔ«‡ß◊ Ïapple±μ√Ò «Úμ⁄ ’ΔÂΔ «‹√

«Úμ⁄ ÷∂‚ ’μÒÏ≈∫ ¡Â∂ ÍÂÚßÂ∂

√싉ª È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈ ‹Ø ⁄≈‘∞ßÁ∂

‘È «’ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á≈ fi◊Û≈

¡≈Í√ «Úμ⁄ ◊μÒÏ≈ È≈Ò ‘Δ

‘μÒ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â∂ ÁØÈØ∫ «Ëapple≈∫

¡Á≈ÒÂΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ”ÂØ∫ Ï⁄

√’‰Õ «¬√ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄ ÓΩ‹±Á≈

’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È apple∂ÙÓ «√ßÿ, ÓÀ∫Ïapple

ÁÒ‹Δ «√ßÿ, ‹√ÚΔapple «√ßÿ

◊Øapple≈, √ÍØapple‡√ ’ÒμÏ≈∫ ÚμÒØ∫

⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ ÏappleÈ≈Ò≈,

‹√«ÚßÁapple «√ßÿ √Óapple≈, √∞apple‹ΔÂ

«√ßÿ ÷«‘apple≈, √ÂÈ≈Ó «√ßÿ Ï≈·,

√∞«appleßÁapple‹Δ «√ßÿ √ØÈΔ Ï·Ò≈,

◊∞appleÌ∂‹ «√ßÿ √ß˱, ◊∞appleÁΔÍ «√ßÿ

ÁΔÍ≈ ⁄∂¡appleÓÀÈ, ‚≈’‡apple √ÓÙ∂apple

«√ßÿ, Âapple√∂Ó «√ßÿ Ù∂apple«◊μÒ,

Í≈Úapple Ú∂‡«Ò·apple ÂΔappleÊ apple≈Ó,

«√ÚÁ∂Ù «√ßÿ √μÌ≈, apple»Í «√øÿ

ÓÈØ⁄≈‘Ò ¡Â∂ apple±Í ¡«ÓzÂ√appleΔ¡≈

‘Øapple≈∫ È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈Õ ‹≈‘apple

ÍÂÚ߫¡≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’

ÁØÈ≈∫ «Ëapple≈∫ 鱧 ¡≈͉≈ Íμ÷ appleμ÷‰

Á≈ ÓΩ’≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Â≈«’

fi◊Û∂ Á≈ ’Ø¬Δ ‘μÒ ’μ«„¡≈ ‹≈

√’∂ ¡Â∂ ◊∞appleÁÚ≈apple≈ √≈«‘Ï

÷∞Ò∑Ú≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

ÓΩ‹±Á≈ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ ÍzË≈È

apple∂ÙÓ «√ßÿ È∂ Á±‹Δ «Ëapple ÚμÒØ∫ ¡Â∂

¡≈ÍÁ∂ ÚμÒØ∫ Í∞apple≈‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÁØ

ÓÀ∫Ïapple≈∫ ¿∞μÍapple Ò≈¬∂ «¬Ò‹≈Ó≈∫ Á≈

‹Ú≈Ï «Áß«Á¡≈∫ ¡≈͉≈ Íμ÷

√ϱÂ≈∫ √Ó∂ appleμ«÷¡≈Õ apple∂ÙÓ «√ßÿ

◊∞appleÁÚ≈apple≈ √≈«‘Ï Á∂ Úμ÷-Úμ÷

¡’≈∫¿∞‡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ’„Ú≈¬∂ ◊¬∂

¡Â∂ ‡apple≈∫√Îapple ’ΔÂ∂ AIEB@@

Ô±appleØ Á≈ ͱapple≈ Ú∂appleÚ≈ «ÁμÂ≈ «’

«’‘Û∂-«’‘Û∂ ÏÀ∫’ ’≈apple‚ «’μÊ∂-

«’μÊ∂ ⁄Ò≈¬∂ ◊¬∂Õ apple∂ÙÓ «√ßÿ È∂

Á±‹Δ «Ëapple ÚμÒØ∫ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂

«¬Ò‹≈Ó≈∫ Á≈ ÚΔ «Ú√Ê≈apple È≈Ò

‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈ «’ ÁØ ◊zßÊΔ «√ßÿ≈∫

鱧 ’섉 Á≈ ’≈appleÈ «¬μ’ ’∂√

«Úμ⁄ ⁄ØappleΔ ¡Â∂ Á±‹∂ ”Â∂ Ó≈Û∂

¡≈⁄appleÈ ’≈appleÈ «’‘≈Õ apple∂ÙÓ «√ßÿ

È∂ ‘≈‹appleΔÈ È±ß √Ú≈Ò ’appleÁ∂ ‘ج∂

Í∞쫤¡≈ «’ ‹∂ ¿∞‘ √μ⁄∂ ‘È Â≈∫

Í∞apple≈‰∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 «‘√≈Ï Á∂‰ «Úμ⁄

«Áμ’ ’Δ ‘À? Â∂ ¿∞‘È≈∫ «¬‘ ÚΔ

«’‘≈ «’ ¡≈ÍÁ∂ ¿∞μÍapple Òμ◊∂ ‘apple

«¬Ò‹≈Ó Á≈ ‹Ú≈Ï √ß◊ «Úμ⁄

ÚΔ Á∂‰ 鱧 «Â¡≈apple ‘ÈÕ ¿∞μÊ∂

‘≈‹apple ÓØ‘ÂÏapple Ïß«Á¡≈∫ È∂

«¬μ’Óμ ‘Ø ’∂ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈

«’ Í«‘Ò≈∫ ◊∞appleÁÚ≈apple≈ √≈«‘Ï

÷∞Ò∑Ú≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ Â∂ Ï≈¡Á «Úμ⁄

«‘√≈Ï-«’Â≈Ï Á≈ Ó√Ò≈ ÚΔ

‘μÒ ’apple «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ’∞μfi

¡≈◊±¡≈∫ È∂ Á±‹Δ «Ëapple ÚμÒØ∫

«’apple≈¬∂ Â∂ ‘≈Ò ÒÀ ’∂ ÓÈ≈¬∂ ‹ªÁ∂

«Á‘≈Û∂ Ú≈ÒΔ ‹◊∑≈ ‹≈ ’∂

◊μÒÏ≈ ÚΔ ÂØappleΔ ◊¬ΔÕ ’∞μfi

«Ú⁄≈apple Ú‡≈∫Áapple∂ Ï≈¡Á ÁØÈ∂ «Ëapple≈∫

◊∞appleÁÚ≈apple≈ √≈«‘Ï ÷∞Ò∑Ú≈¿∞‰

Ò¬Δ Ó∂¡apple ’ØÒ ‹≈‰ Ò¬Δ

√«‘Ó ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ «’ ¡≈Í√Δ

√ÓfiΩÂ≈ «Ò÷ ’∂ ◊∞appleÁÚ≈apple≈

√≈«‘Ï≈È ÷∞Ò∑Ú≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

’Ó∂‡Δ È≈Ò ‹≈‰ Ò¬Δ Á±‹Δ «Ëapple

ÚμÒØ∫ ◊∞appleÁÚ≈apple≈ √≈«‘Ï ÁΔ

√Ê≈ÍÈ≈ Ú∂Ò∂ ÓØ„Δ apple‘∂ «¬μ’

Ï‹∞apple◊ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± ÁΔ

«‚¿±‡Δ Ò◊≈¬Δ ¡Â∂ ‘μÒ

’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ √apple◊appleÓ

¡≈◊±¡≈∫ È∂ Ó√Ò≈ ‘μÒ ‘∞ßÁ≈ Á∂÷

√∞μ÷ Á≈ √≈‘ «Ò¡≈Õ ¡◊Ò∂ «ÁÈ

√ÓfiΩÂ≈ ÒÀ ’∂ Ó∂¡apple 鱧 «ÓÒ‰ ÚΔ

◊¬∂ √Δ Íapple ¿∞‘ ¤∞μ‡Δ ”Â∂ ‘؉

’≈appleÈ È≈ «Ó«Ò¡≈Õ ¡◊Ò∂

«ÁÈ≈∫ ÁΩapple≈È ¿∞‘ Ï‹∞apple◊ ¡≈◊±

√º‹‰ «√øÿ «ÚappleÁΔ «¬√ ◊μÒ Â∂

¡Û «◊¡≈ «’ ÓΩ‹±Á≈ ÍzË≈È

Í«‘Ò≈∫ ¡√ÂΔÎ≈ Á∂Ú∂Õ √ÓfiΩÂ∂

Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ «¬‘

ÚΔ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ Ò¬Δ «’ Í∞apple≈‰∂

ÓÀ∫Ïapple «‘√≈Ï Á∂ Á∂‰◊∂ Â≈∫ apple∂ÙÓ

«√ßÿ ¡√ÂΔÎ≈ ÚΔ Á∂ Á∂Ú∂◊≈ Íapple

¿∞√Á∂ È≈ Óßȉ ’≈appleÈ ‘≈‹apple

¡≈◊±¡≈∫ È∂ «Ú⁄’≈appleÒ≈ apple√Â≈

’„«Á¡≈∫ apple∂ÙÓ «√ßÿ 鱧 «¬μ’

Ùapple Á∂ ¡Ë≈apple Â∂ ¡√ÂΔÎ≈ «Ò÷

’∂ Á∂‰ Ò¬Δ ÓÈ≈ «Ò¡≈Õ

¡√ÂΔÎ≈ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ «’

‹Á Í∞apple≈‰∂ ÁØ ÓÀ∫Ïapple √≈apple≈ «‘√≈Ï

Á∂ Á∂‰◊∂ Â∂ apple∂ÙÓ «√ßÿ Á≈

¡√ÂΔÎ≈ Ò≈◊± ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ «Îapple

¿∞‘ ¡√ÂΔÎ∂ Ú≈Ò∂ Í∂Íapple Á≈

apple∂Û’≈ ÍÀ «◊¡≈Õ √ÓfiΩÂ≈

’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ

¡≈◊±¡≈∫ È∂ «¬‘ Í∂Íapple √≈∫fi∂ ÏßÁ∂

’ØÒ appleμ÷‰≈ ⁄≈«‘¡≈ Â≈∫ «Îapple

¿∞‘Δ apple∂Û’≈ ’≈«¬Ó «apple‘≈ Â∂ ¿∞√

Í∂Íapple ÁΔ ’≈ÍΔ ’appleÚ≈ ’∂ «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‹Ø ¿∞√ ÚμÒØ∫ È‘Δ∫ ÓßÈΔ

◊¬ΔÕ √ÓfiΩÂ∂ Ò¬Δ ◊appleß‡Δ ÒÀ‰

鱧 «Â¡≈apple √≈apple∂ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 «¬μ’

‹‰∂ ÁΔ «‹μÁ ’≈appleÈ ÈÓØÙΔ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈Õ

¡ıÏ≈apple≈∫ apple≈‘Δ∫ ◊∞appleÁÚ≈apple≈

√≈«‘Ï Á∂ ÏßÁ ‘؉ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ

ÒÀ‰ Ï‘≈È∂ ’Ó∂‡Δ 鱧 Ìß‚‰

Ú≈«Ò¡ª 鱧 ⁄À«Òß‹ ’appleÁ∂ ‘ج∂

apple∂ÙÓ «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂

√μ⁄Ó∞μ⁄ ‘Δ √μ⁄ «Ò÷‰ ÁΔ

‹∞¡apple ’appleÁ∂ ‘Ø Â≈∫ ÁØÈ≈∫ «Ëapple≈∫

Á≈ Íμ÷ «Ò÷ØÕ apple∂ÙÓ «√ßÿ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ Ú’ΔÒ≈∫ apple≈‘Δ∫ √Ì

Íapple±Î ‘≈√Ò ’apple Ò¬∂ ‘È ¡Â∂

◊∞appleÁÚ≈apple≈ √≈«‘Ï «’√ ÁΔ

«Ù’≈«¬Â Â∂ ÏßÁ ‘Ø«¬¡≈Õ

«’‘Û∂ fi±·∂ ¡Â∂ √ß◊ΔÈ «¬Ò‹≈Ó

Ò◊≈¿∞‰ ’≈appleÈ ◊∞apple±ÿapple ÁΔ

ÏÁÈ≈ÓΔ ‘Ø¬Δ ‘À ¿∞‘ ÚΔ √ß◊Â

√≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈Á≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

‡appleßÍ ÁΔ¡≈∫ «‡μÍ‰Δ¡≈∫ ¡‰¿∞«⁄Â:‹≈È ’ÀappleΔ

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’Δ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ ‹≈È ’ÀappleΔ È∂ ÈÚ∂∫ ⁄∞‰∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ ÚμÒØ∫

«¬’ Ó∞Ò≈’≈ ÁΩapple≈È ’ΔÂΔ¡≈∫ «‡μÍ‰Δ¡≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «È÷∂ËΔ ’ΔÂΔ Õ ‡appleßÍ È∂ È≈‡Ø

ÁΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ √Δ «’ ÙappleÈ≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ ‹appleÓÈΔ ÁΔ ÈΔÂΔ «ÚÈ≈Ù’≈appleΔ

‘À Õ ‡appleßÍ ÁΔ¡≈∫ «¬È∑≈∫ «‡μÍ‰Δ¡≈∫ ’≈appleÈ «ÓμÂapple Á∂Ù≈∫ ”⁄ ÷ÒÏÒΔ Ó⁄ ◊¬Δ Õ ‹appleÓÈΔ Á∂

«ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ ÎappleÀ∫’ Ú≈Ò‡apple √‡ΔÈÓΔ¡apple È∂ «’‘≈ «’ È≈‡Ø ¡«‹‘Δ¡≈∫ ¡‰¿∞μ«⁄Â

«‡μÍ‰Δ¡≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ ‘Àapple≈È ‘À Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!

“Ù∂apple-¬∂-Íß‹≈Ï” ”⁄

Șapple ¡≈¬∂◊Δ

¡È∞apple≈Ë≈ ͇∂Ò

Ó∞ßϬΔÕ ÓßÈΔ ÍzÓßÈΔ ¡Á≈’≈apple≈

¡È∞apple≈Ë≈ ͇∂Ò ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

«¬Â‘≈«√’ È≈‡’ “Ù∂apple ¬∂ Íß‹≈Ï-

Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹Δ «√ßÿ ”⁄ Șapple

¡≈Ú∂◊Δ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬√

̱«Ó’≈ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleÈ Ò¬Δ ÓÀ∫

«ÈappleÓ≈Â≈Ú≈∫ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’appleÁΔ ‘≈∫ Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ Ì±«Ó’≈

ÁΔ Ú‹∑≈ ’≈appleÈ ÓÀ∫ «¬√ È≈‡’ Ò¬Δ

‘≈∫ ’ΔÂΔ ‘À Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

¡È∞apple≈Ë≈ ͇∂Ò È∂ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ «ÎÒÓ≈∫

appleÀ‚Δ, ¡≈«¬Ù≈, ÷≈Í ¡≈«Á ”⁄ ’ßÓ

’ΔÂ≈ ‘À Õ ¿∞‘ Ò≈¬ΔÎ ˙ ’∂ Á∂ ÙØ¡

apple‰‹Δ «√ßÿ ”⁄ Á≈¬Δ Ó≈∫ Á∂ apple±Í ”⁄

«Á√∂◊Δ Õ «¬√ ”⁄ ¡È∞apple≈Ë≈

Ó‘μÂÚͱappleÈ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈ apple‘Δ ‘À Õ

¿∞‘ apple‰‹Δ «√ßÿ ÁΔ ÁØ√Â,

Á≈appleÙ«È’ Â∂ Ó≈apple◊ÁappleÙ’ Á∂ apple±Í

”⁄ ‘À Õ


www.samajweekly.com

ÓØÁΔ È∂ ‹∂Ï’Âapple∂ Ú≈∫◊ ÒØ’≈∫

Á≈ ËÈ Ò∞쫇¡≈ : Ô∂⁄∞appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ È؇ÏßÁΔ Á∂ Ó∞μÁ∂ ”Â∂ «ÚappleØËΔ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ √ΔÍΔ¡ÀÓ ¡Â∂ ’≈∫◊apple√ È∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ”Â∂ «Âμ÷∂ ‘ÓÒ∂

’ΔÂ∂ ‘ÈÕ ‹ÈÂ≈ ÁÒ (Ô±) Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ Ó∞μÁ∂ ”Â∂ BD

‹ÈÚappleΔ È±ß ’appleͱappleΔ ·≈’∞apple Á∂ ‹ÈÓ

«ÁÈ √Ó≈◊Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á ’جΔ

«‡μÍ‰Δ ’apple∂◊≈Õ √ΔÍΔ¡ÀÓ Á∂

‹ÈappleÒ √’μÂapple √ΔÂ≈apple≈Ó Ô∂⁄∞appleΔ È∂

ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ √zΔ ÓØÁΔ È∂

“‹∂Ï’Âapple∂” Ú≈∫◊ ÒØ’≈∫ Á≈ ÍÀ√≈ Ò∞μ‡

«Ò¡≈ ‘ÀÕ ¡≈apple«Ê’ «Ú’≈√ ”Â∂ Ï‘∞Â≈

¡√apple È≈ ÍÀ‰ Á∂ Á≈¡«Ú¡≈∫ 鱧 ÚΔ ¿∞È∑≈∫

ı≈apple‹ ’apple «ÁμÂ≈Õ Î∂√Ï∞μ’ ”Â∂ √zΔ Ô∂⁄∞appleΔ

È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ”Â∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ¿∞‘

’≈Ò∂ËÈ Ú≈«Ò¡≈∫ Á≈ ÍÀ√≈ √¯ÀÁ ’appleÈ ”⁄

√‘≈«¬Â≈ ’apple apple‘∂ ‘È ¡Â∂ √apple’≈apple

È؇ÏßÁΔ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «Ú’≈√ Áapple G.A

¯Δ√ÁΔ apple«‘‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’apple ’∂ ËØ÷≈ ’apple

BILLA HADDIYAN WALA

‡πº‡Δ¡ª ‘‚Δ¡ª Á∂ Ó≈‘apple

«ÏºÒ≈ ‘‚Δ¡ª Ú≈Ò≈

137, Western Road, Southall, UB2 5HL

Opp. Bhart Coach Station

Mob : 07405 337 092

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

apple‘Δ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ B@AD ÁΔ¡≈∫ ÒØ’

√Ì≈ ⁄؉≈∫ Ú∂Ò∂ √zΔ ÓØÁΔ È∂ «’‘≈ √Δ «’

I@ ¯Δ√ÁΔ ’≈Ò≈ ËÈ «ÚÁ∂Ù «Í¡≈ ‘À

¡Â∂ ‘∞‰ ¿∞‘ «¬√ ÓØapple⁄∂ ”Â∂

’∞fi ÚΔ È‘Δ∫ ’apple apple‘∂Õ ¿∞Ëapple

’≈∫◊apple√ ¡≈◊± ¡«‘ÓÁ ͇∂Ò

È∂ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫

C@ Á√ßÏapple ÂØ∫ Ï≈¡Á E@@

¡Â∂ A@@@ Á∂ Í∞apple≈‰∂ È؇

ÒÀ‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’appleÈ È±ß

ÒØ’≈∫ Á∂ ÌappleØ√∂ È≈Ò «÷ÒÚ≈Û

Áμ«√¡≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «Úμ ÓßÂappleΔ ¡apple∞‰

‹∂ÂÒΔ È±ß «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‘∞‰ Â’ ‹Ó∑≈∫

‘Ø¬Δ Í∞apple≈‰Δ ’appleß√Δ Á≈ ı∞Ò≈√≈ ’appleÈÕ

’≈∫◊apple√ ¡≈◊± È∂ ‘Àapple≈ÈΔ ‹Â≈¬Δ «’

¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ˜ 鱧 ¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ Á∂ B@

÷∂ÂappleΔ Á¯Âapple≈∫ ÁΔ Ï‹≈¬∂ «√apple¯ Íß‹ ”⁄

‘Δ Í∞apple≈‰∂ È؇ ÏßÁ ’apple≈¿∞‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

√ÍÀÙ«Ò√‡

«‚√’ ÍÃØÏÒÓ

ÏÀ’ Í∂È

Ó√Ò ÍπÒ

‹ØÛª Á≈ ÁappleÁ

‡πº‡Δ¡ª ‘‚Δ¡ª

¡Â∂ «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª

ÁΔ¡ª ‘º‚Δ¡ª Á∂

ÁappleÁª Á≈

ÙappleÂΔ¡≈ «¬Ò≈‹Õ

Specialists

Disk Problem • Muscel pulll Back Pain

• broken bones• joint pains

All new Patients are welcome

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

«ÚÙ∂Ù

Ú≈‘! ⁄؉≈∫ Í≥‹≈Ï ”⁄ Â∂ Íz⁄≈apple Ô±.’∂.”⁄

Òß‚ÈÕ Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ «ÁÒ⁄√Í

Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘À, Íß‹≈Ï ÂØ∫ «‹μ Á≈

¡≈◊≈˜ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ¡Â∂ «Îapple «ÁμÒΔ «‹μ‰

Ú≈ÒΔ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ √ÓappleÊ’≈∫ Ô±.’∂.

«Úμ⁄ Í≈apple‡Δ Á∂ ÒØ◊Ø ¡Â∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ

Â√ÚΔapple √Ó∂ «¬’ ÓÙ≈Ò Ú≈ÒΔ ÚÀÈ È±ß Ô±.’∂.

ÁΔ¡≈∫ √Û’≈∫ ”Â∂ ÁπÛ≈¿∞‰≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ ‘À Õ «¬√

ÚÀÈ ”Â∂ ÎÒ∂Ó ¡≈Î ‘ØÓ (¿∞ÓΔÁ ÁΔ «ÓÙ≈Ò) Á≈

È≈∫¡ «ÁμÂ≈ ‘À Õ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂

√ÓappleÊ’ ◊∞apple⁄appleÈ «√ßÿ √±‹≈Í∞apple È∂ «’‘≈ ‘À «’

Í«‘Ò≈∫ «ÁμÒΔ ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ Ò¬Δ «¬‘ Ó∞«‘ßÓ

«Úμ„Δ √Δ, «‹√ Á≈ Á±‹≈ ◊∂Û Íß‹≈Ï ¡À∫‚ ◊Ø¡≈

B@AG Ò¬Δ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ ÚÀÈ

¬Δ√‡ Òß‚È, ÈΩ«‡ßÿÓ, Ú∞ÒÚapple‘À∫͇È, Ïz«ÓßÿÓ

¡≈«Á Ù«‘apple≈∫ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ ÍzÂΔ Ó∞«‘ßÓ Á≈

√∞È∂‘≈ Á∂ apple‘Δ ‘À Õ «¬‘ Ó∞«‘ßÓ BB ‹ÈÚappleΔ È±ß

Òß‚È ”⁄ ıÂÓ ‘ØÚ∂◊Δ, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘

«ÓÙ≈Ò ‡≈apple⁄ ‹‘≈˜ Î≈apple Íß‹≈Ï ÁΔ ‡ΔÓ È±ß

√Ω∫ÍΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ BD ‹ÈÚappleΔ È±ß ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ Á∂ BE@ Á∂ ’appleΔÏ √ÓappleÊ’ Ô±.’∂. ÂØ∫ «¬‘

˙Ï≈Ó≈ Á≈ «Ù’≈◊Ø ÁΩapple≈ ¬∂¡apple ÎØapple√

ÚÈ ”Â∂ ‘ØÚ∂◊≈ ¡≈ıappleΔ √¯apple

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡μ· √≈Ò Á∂ ’≈apple‹’≈Ò

ÁΩapple≈È apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ú‹Ø∫ ¡≈͉Δ

Á±‹Δ Í≈appleΔ Ó∞’ßÓÒ ’appleÈ Ó◊appleØ∫

¡‘∞Á∂ ÂØ∫ Ò≈∫Ì∂ ‘Ø apple‘∂ ¡ÓappleΔ’Δ

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ïapple≈’ ˙Ï≈Ó≈ ‘∞‰

¡≈÷appleΔ Ú≈apple ¬∂¡apple ÎØapple√ ÚÈ ”Â∂

√¯apple ’appleÈ◊∂Õ ˙Ï≈Ó≈ ¬∂¡apple ÎØapple√

ÚÈ ”Â∂ ¡≈͉∂ «ÍÂappleΔ

Ù«‘apple «Ù’≈◊Ø ‹≈‰◊∂

«‹μÊ∂ ¿∞‘ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

Ú‹Ø∫ ¡≈͉≈ ¡≈÷appleΔ

Ì≈Ù‰ Á∂‰◊∂Õ «¬’

¿∞μ⁄ ¡ÓappleΔ’Δ

¡«Ë’≈appleΔ Ó∞Â≈Ï’ B@

‹ÈÚappleΔ È±ß ÓÈØÈΔÂ

apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‚ØÈÒ‚

‡appleßÍ È±ß ¡‘∞Á≈ √Ω∫͉

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ˙Ï≈Ó≈ Á≈ DDÚ∂∫

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ú‹Ø∫ ¡≈͉∂ «ÍÂappleΔ apple≈‹

”⁄ «¬‘ ¡≈÷appleΔ √¯apple ‘ØÚ∂◊≈Õ

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ú‹Ø∫ ¯≈apple◊ ‘؉ Ó◊appleØ∫

˙Ï≈Ó≈ ¡◊Ò∂ ÁØ √≈Ò≈∫ Ò¬Δ

Ú≈«Ùß◊‡È ‚Δ√Δ «Úμ⁄ ‘Δ «’apple≈¬∂

ÁΔ «apple‘≈«¬Ù «Úμ⁄ apple«‘‰◊∂Õ «¬√

¡apple√∂ ÁΩapple≈È ˙Ï≈Ó≈ ÁΔ ¤Ø‡Δ ËΔ

¡≈Í‰Δ ÍÛ∑≈¬Δ Ó∞’ßÓÒ ’apple∂◊ΔÕ

◊ΩappleÂÒÏ ‘À «’ Ì≈apple Á∂ ¿∞Ò‡

¡ÓappleΔ’≈ ”⁄ √≈Ï’≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ¡≈∫

鱧 √apple’≈appleΔ «apple‘≈«¬Ù ÁΔ √‘±ÒÂ

È‘Δ∫ «ÓÒÁΔÕ ¿∞∫‹ ˙Ï≈Ó≈ Â∂ ¿∞È∑≈∫

Á∂ Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ȱß

◊∞Í √∞appleμ«÷¡≈ √∂Ú≈

«ÓÒÁΔ apple‘∂◊ΔÕ Ú≈¬Δ‡

‘≈¿±√ Á∂ ÍzÀ√ √’μÂapple ‹ØÙ

¡appleÈÀ√‡ È∂ «’‘≈,“«Ù’≈◊Ø

ÁΔ Ô≈Âapple≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

Ú‹Ø∫ ˙Ï≈Ó≈ Á≈ apple≈‹Ë≈ÈΔ

ÂØ∫ Ï≈‘apple ¬∂¡apple ÎØapple√ ÚÈ

”Â∂ ¡≈÷appleΔ √¯apple ‘ØÚ∂◊≈ ”

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

Â∂ ÍzÊÓ Ó«‘Ò≈, ‡appleßÍ Á∂ √‘∞ß ⁄∞μ’

√Ó≈◊Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈Ú∂∫ ’∞fi √Ó∂∫

Ò¬Δ apple≈‹Ë≈ÈΔ ¤μ‚‰◊∂, Íapple ¿∞‘

‹ÒÁΔ ‘Δ Ú≈«Ùß◊‡È ‚Δ√Δ «Úμ⁄ÒΔ

«’apple≈¬∂ ÁΔ «apple‘≈«¬Ù ”Â∂ ÍappleÂ

¡≈¿∞‰◊∂Õ

‹Ó∑≈∫ ‘ج∂ Í∞apple≈‰∂ È؇≈∫ Á∂ Ú∂appleÚ∂

‹ÒÁ «ÁμÂ∂ ‹≈‰◊∂: «apple˜appleÚ ÏÀ∫’

Ó∞ßϬΔÕ ÏÀ∫’≈∫ «Úμ⁄ ‹Ó∑≈∫ ‘ج∂ E@@

¡Â∂ A@@@ apple∞ͬ∂ Á∂ Í∞apple≈‰∂ È؇≈∫ ÁΔ

’∞μÒ apple’Ó √ÏßËΔ Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

«’¡≈√≈∫ 鱧 ıÂÓ ’appleÈ Á∂ Ó’√Á

È≈Ò Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’

(¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ) È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¤∂ÂΔ

‘Δ «¬√ √ÏßËΔ Ú∂appleÚ∂ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂

‹≈‰◊∂Õ ÏÀ∫’ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‘≈Ò∂

ÏßÁ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ’appleß√Δ Á∂ ‹Ó∑≈∫ ‘ج∂

È؇≈∫ ¡Â∂ ÏÀ∫’≈∫ «Úμ⁄ Ï’≈«¬¡≈

apple’Ó≈∫ Á≈ ¡≈Í√ «Úμ⁄ «ÓÒ≈‰

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ È∂

«¬‘ √¯≈¬Δ «¬√ ’≈appleÈ «ÁμÂΔ ‘À

«’¿∞∫«’ ‘≈ÒΔ¡≈ ’∞fi «appleÍØapple‡≈∫ «Úμ⁄

«’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ÏÀ∫’≈∫ ¡Â∂

‚≈’ı≈«È¡≈∫ «Úμ⁄ Í∞apple≈‰∂ È؇ ‹Ó∑≈∫

’appleÈ ÁΔ ¡≈ıappleΔ Â≈appleΔı C@ Á√ßÏapple

Âμ’ ÏßÁ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ’appleΔÏ IE

¯Δ√ÁΔ ’appleß√Δ ‹Ó∑≈∫ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ

¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ È∂ «¬√ √ÏßËΔ ¡≈͉Δ

«appleÒΔ˜ «Úμ⁄ «’‘≈ ‘À, ““Úμ÷-Úμ÷

‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ «¬√ √ÏßËΔ Úμ÷-

Úμ÷ ¡ßÁ≈˜∂ Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ

¡≈appleÏΔ¡≈¬Δ ÚμÒØ∫ ¡«‹‘∂ ‹Ó∑≈∫ ‘ج∂

È؇≈∫ ÁΔ ’∞μÒ apple’Ó Á≈ ÍÂ≈ Ò≈¿∞‰

ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À ¡Â∂

¤∂ÂΔ ÂØ∫ ¤∂ÂΔ Íz«’«apple¡≈ ͱappleΔ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ Â≈∫ «’ È؇≈∫ √ÏßËΔ √‘Δ

Ú∂appleÚ∂ ÍÂ≈ Ò≈¬∂ ‹≈ √’‰”” «¬’

¡ßÁ≈˜∂ Ó∞Â≈Ï’ È؇ÏßÁΔ Á∂ E@

«ÁÈ≈∫ ÁΩapple≈È ÏÀ∫’≈∫ ’ØÒ ÏßÁ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ’appleΔÏ AE Òμ÷ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ

apple’Ó ‹Ó∑≈∫ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ

Ô».’∂ ”⁄ Í≥‹≈Ï ⁄؉ ÍÃ⁄≈apple ’appleÁΔ ‘Ø¬Δ “¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ” ÁΔ ÚÀÈÕ

‡≈apple⁄ ÒÀ ’∂ Íß‹≈Ï appleÚ≈È≈ ‘؉◊∂, «‹‘Û∂ Íß‹≈Ï

Á∂ Úμ÷ Úμ÷ Ù«‘apple≈∫ Á≈ ÁΩapple≈ ’appleÈ ¿∞ÍappleßÂ

Í«‘ÒΔ ÎappleÚappleΔ È±ß «ÁμÒΔ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡apple«ÚßÁ

’∂‹appleΔÚ≈Ò È±ß √Ω∫͉◊∂ Õ

19/01/2017

7

√Óapple≈ ÚμÒØ∫ ’ÀÍΔ‡Ò ÏÀ∫’ ÁΔ

Í∞¡≈ÁÛ≈ Ù≈÷≈ Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È

‹ÒßËappleÕ ’ÀÍΔ‡Ò √Ó≈Ò Î≈¬ΔÈ≈∫√

ÏÀ∫’ ÁΔ Í∞¡≈ÁÛ≈ Ù≈÷≈ Á≈

¿∞Áÿ≈‡È √. ¡Óapple‹Δ «√ßÿ

√Óapple≈, √≈Ï’≈ ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ ¡Â∂

ÍzÓ∞μ÷ ÍzÓ؇apple ’ÀÍΔ‡Ò √Ó≈Ò

Î≈¬ΔÈ≈∫√ ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

«¬√ ÓΩ’∂ ÏÀ∫’ Á∂ ÓÀÈ∂«‹ß◊

‚≈«¬appleÀ’‡apple √. √appleÚ‹Δ «√ßÿ

√Óapple≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò

BD ¡ÍzÀÒ È±ß ÏÂΩapple √Ó≈Ò Î≈¬ΔÈ≈∫√

ÏÀ∫’ ’≈appleØÏ≈apple Ù∞apple± ’apple’∂ ’ÀÍΔ‡Ò ÏÀ∫’

Ì≈apple Á≈ Í«‘Ò≈ √Ó≈Ò Î≈¬ΔÈ≈∫√

ÏÀ∫’ ω «◊¡≈ ‘À Õ √Ó≈Ò Î≈¬ΔÈ≈∫√

ÏÀ∫’ Ï‰È È≈Ò ’ÀÍΔ‡Ò ÏÀ∫’ ‘∞‰

ͱapple∂ Ì≈apple «Ú⁄ «’Â∂ ÚΔ ¡≈͉Δ

Ïz≈∫⁄ ÷ØÒ∑ √’Á≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ ¡μ◊∂

Áμ«√¡≈ Í∞¡≈ÁÛ≈ Ïz≈∫⁄ ’ÀÍΔ‡Ò

ÏÀ∫’ ÁΔ FIÚΔ∫ Ïz≈∫⁄ ‘À Õ CA Ó≈apple⁄

B@BA Âμ’ ÏÀ∫’ Á≈ ’∞μÒ ’≈appleØÏ≈apple

ÚË≈ ’∂ AB@@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ¡Â∂

Ïz≈∫⁄≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ BB@ ’appleÈ Á≈

‡Δ⁄≈ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫

«ÁμÂΔ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ √∂Ú≈Ú≈∫ Ï≈apple∂

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ √. √Óapple≈ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ’ÀÍΔ‡Ò ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫

¡≈͉∂ ◊z≈‘’≈∫ 鱧 ‘ÎÂ∂ Á∂ G «ÁÈ

ÏÀ∫«’ß◊ √∂Ú≈Ú≈∫ ÍzÁ≈È ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈

apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ «¬√ Á∂ È≈Ò-È≈Ò

ÏΔÓ≈, ÓÈΔ ‡z≈∫√Îapple ¡Â∂ «ÚÁ∂ÙΔ

Ó∞Áapple≈ ¡≈«Á ÷appleΔÁ‰-Ú∂⁄‰ ÁΔ¡≈∫

ͱappleΔ¡≈∫ √∞«ÚË≈Ú≈∫ ÚΔ «¬’Ø ¤μÂ

ÊμÒ∂ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬Δ¡≈∫ ‹≈

apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ ¿∞Áÿ≈‡È ÓΩ’∂ √.

√appleÚ‹Δ «√ßÿ √Óapple≈, √. ‹◊ÁΔÙ

«√ßÿ apple≈Ó∂Ú≈Ò, √. ‘appleÓ∂Ò «√ßÿ

«Ï쇱, √appleÍß⁄ ÏÒ«‹ßÁapple «√ßÿ, √.

√∞μ⁄≈ «√ßÿ, √. ‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ, √.

‹◊Â≈apple «√ßÿ, √. ÓÈ‹Δ «√ßÿ,

√. ’∞ÒÚß «√ßÿ, √. ’ÓÒ‹ΔÂ

«√ßÿ, √. √ßÂØ÷ «√ßÿ ¡Â∂ «¬Ò≈’∂ Á∂

‘Øapple ÍÂÚßÂ∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄

‘≈˜apple √È Õ

Require Religious Worker

we require an experienced Religious Worker (Preacher and kirtankar) at Dera Baba

Gobind Dass, wellington Road, Wolverhampton, who is fully conversant with the

teachings and philosophy of Shri Guru Granth Sahib, to assist and perfect the duties

of the Granth and Kirtan, and to serve the Sadh sangat Generally and provide Pastoral

support. The applicant must have settled immigration status in the united kingdom,

or premission to work and have 5 years’ experience as a religious worker.

Salary: Minimum pay Guaranteed

Hours per week : Full Time

Tenure : One Year

Dera baba Gobind Dass Temple

95 Wellington Road, Bilston. WV14 6BQ

ÙÃØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ’apple∂◊Δ

«ÈÂΔÙ Á≈ √ÈÓ≈È

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ͇È≈ √≈«‘Ï

«Ú÷∂ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ Á∂

CE@Ú∂∫ Íz’≈Ù Í∞appleÏ ÓΩ’∂ ’ΔÂ∂

Ò≈«Ó√≈Ò ÍzÏßË≈∫ Ò¬Δ «Ï‘≈apple

Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á≈

√ÈÓ≈È ’apple∂◊ΔÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Íz’≈Ù Í∞appleÏ

√Ó≈◊Ó≈∫ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉

Ò¬Δ Í‡È≈ √≈«‘Ï ◊¬∂ ‘apple∂’

«√μ÷ È∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÈÂΔÙ

’∞Ó≈apple Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ √Ó≈◊Ó≈∫ 鱧 √¯Ò Â∂

Ô≈Á◊≈appleΔ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ΔÂ∂

ÍzÏßË≈∫ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Â≈appleΔ¯

’ΔÂΔ ‘À Õ

FOR MORE INFORMATION CONTACT

Makhan Mahay

TEL: 07775 614 001

Giani Harmesh Lal

TEL: 01902 492 252


8 19/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√μÂ≈ √ßÌ≈Ò«Á¡≈∫ ‘Δ √±Ï∂ ¡ßÁapple

«Ò¡≈Ú≈∫◊∂ ¿∞ÁÔØ«◊’ ’z≈∫ÂΔ : √∞÷ÏΔapple

Î≈«˜Ò’≈Õ ¿∞Í-Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √∞÷ÏΔapple

«√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¡’≈ÒΔ-

Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ Á∂ ÂΔ‹Δ Ú≈apple √μÂ≈

√ßÌ≈Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √±Ï∂ ”⁄

¿∞ÁÔØ«◊’ ’z≈∫ÂΔ «Ò¡≈∫ÁΔ ‹≈Ú∂◊Δ

Â≈∫ ‹Ø √±Ï∂ ¡ßÁapple ¡≈¿∞∫Á∂ Íß‹ √≈Ò≈∫

”⁄ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ È±ß «ÏÒ’∞Ò ıÂÓ

’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂Õ √∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ

¡≈͉∂ «ÚË≈È √Ì≈ ‘Ò’∂ Á∂ ÁΩapple∂ ”Â∂

√È Â∂ «¬’ Ó∞Ò≈’≈ ÁΩapple≈È ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ «¬È∑≈∫ Íß‹ √≈Ò≈∫ ”⁄ √±Ï∂ ȱß

«Ï‹ÒΔ Íμ÷Ø∫ ¡≈ÂÓ «ÈappleÌapple

ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ √Û’≈∫ Á∂ ‹≈Ò

«Ú¤≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

√±Ï∂ ¡ßÁapple ¿∞ÁÔØ◊ Ò◊≈¿∞‰ Ò¬Δ

«Ï‹ÒΔ Â∂ √Û’≈∫ «¬’ ¿∞ÁÔØ«◊’

’z≈∫ÂΔ ÁΔ ÈΔ∫‘ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ‘∞‰ ¿∞ÁÔØ◊ Ò◊≈¿∞‰

Ò¬Δ ÈΔ∫‘ appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘ÀÕ ¡≈¿∞∫Á∂ E

√≈Ò≈∫ ”⁄ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple √ȡ ȱß

ÚμË ÂØ∫ ÚμË ÍzÎ∞«Ò ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈Õ È؇ÏßÁΔ ”Â∂ ¡≈͉≈

“«Ïë‡Ù «√μ÷ «appleÍØapple‡ B@AG”

Ó≈apple⁄ ”⁄ ‘ØÚ∂◊Δ ‹≈appleΔ

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ √ß√Á ”⁄

«Ïë‡Ù «√μ÷ «appleÍØapple‡ B@AG Ó≈apple⁄

«Ú⁄ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ «¬√

√ÏßËΔ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ √appleÚ∂÷‰ ”⁄

«‹μÊ∂ Íß‹≈Ï Á∂ χÚ≈apple∂,

ÏΔ.ÏΔ.√Δ. ”Â∂ Íß‹≈ÏΔ, «√μ÷

ÏΔÏΔ¡≈∫ ÁΔ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË≈∫

«Ú⁄ ÙÓ±ÒΔ¡Â, √Ó≈‹ √∂Ú≈

¡≈«Á Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ «¬’μ·Δ

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À, ¿∞μÊ∂ ‘Δ ¡≈˜≈Á

«√μ÷ apple≈‹, «√μ÷≈∫ Á≈ ÏappleÂ≈ÈÚΔ

ÎΩ‹ «Ú⁄ ÌappleÂΔ, Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ,

Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ¡≈«Á Ï≈apple∂

ÍzÂΔ’appleÓ ˜≈«‘apple ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ‘∞‰ ÍÀ√∂ ÁΔ ¿∞ÂÈΔ «’μÒÂ

È‘Δ∫ apple‘Δ, ‹Ø Ù∞apple± ”⁄ √ΔÕ Ì«Úμ÷ ”⁄

«¬√ Á∂ ⁄ß◊∂ «√μ‡∂ «È’Ò‰◊∂, ÒØ’

«¬√ ÂØ∫ Ï‘∞ ÷∞Ù ‘ÈÕ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ Ï≈apple∂ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

’∂‹appleΔÚ≈Ò Íß‹≈Ï Á≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ωÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ, ‹Ø ÒØ’≈∫ È∂

ÚΔ Í∞쫤¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ «Ïë‡Ù

«√μ÷ «appleÍØapple‡ Á≈ «¬‘ √appleÚ∂÷‰

AF ‹ÈÚappleΔ Âμ’ ‘À Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «Ïë‡Ù «√μ÷

«appleÍØapple‡ B@AC «Ú⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple

ÏappleÂ≈ÈÚΔ √ß√Á «Ú⁄ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ

◊¬Δ √Δ Õ «¬√ «Ú⁄ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈

«Ú⁄ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ï≈apple∂ ¡Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ Úμ÷ Úμ÷ ÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄

«ÁÒ⁄√ÍΔ ¡Â∂ ÔØ◊Á≈È Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ «¬’μ·Δ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ

‘À, «‹√ 鱧 ‘apple √≈Ò √ß√Á «Ú⁄

‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ÏØÒ∂ Â≈∫

«ÓÒ∂◊Δ √˜≈ : apple≈ÚÂ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈appleÂΔ ¯Ω‹ Ó∞÷Δ «ÏÍÈ

apple≈Ú È∂ ¿∞È∑≈∫ ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «⁄Â≈ÚÈΔ

«ÁμÂΔ ‘À ‹Ø ¡≈Í‰Δ Â’ÒΔ¯ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ apple≈‘Δ∫ ˜≈«‘apple ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ¡«‹‘Δ ’≈appleÚ≈¬Δ ’≈appleÈ ¿∞‘

√˜≈ Á∂ ‘μ’Á≈apple ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ apple≈Ú È∂

√ÀÈ≈ «ÁÚ√ √Ó≈◊Ó ÓΩ’∂ «’‘≈ «’ ‹Ø

¯Ω‹Δ √ßÂ∞Ù‡ È‘Δ∫ ‘È ¿∞‘ ¡≈͉Δ

«Ù’≈«¬Â «√μËΔ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’apple √’Á∂ ‘ÈÕ

¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È ÚμÒØ∫

Ì≈apple «ıÒ≈¯ ¤∂ÛΔ ¡‰-¡ÀÒ≈ÈΔ ‹ß◊ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ¡√Δ∫ √apple‘μÁ ”Â∂ Ù≈∫ÂΔ Ï‘≈Ò

’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘≈∫ Íapple ¡√Δ∫ «’√∂ ÚΔ

‹ß◊ÏßÁΔ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ Á≈ ӱߑÂØÛ ‹Ú≈Ï

Á∂‰Ø∫ «Íμ¤∂ È‘Δ∫ ‘‡≈∫◊∂Õ √ÀÈ≈ «ÁÚ√

√Ó≈◊Ó ÓΩ’∂ ‹ÈappleÒ apple≈Ú È∂ AE

‹Ú≈È≈∫ 鱧 ÚΔappleÂ≈ Í∞apple√’≈apple «ÁμÂ∂Õ «¬√

ÓΩ’∂ ‹ÈappleÒ apple≈Ú È∂ «’‘≈ «’ ‹Ú≈È≈∫

’ØÒ «Ù’≈«¬Â ’appleÈ Ò¬Δ «¬’ ÂappleΔ’≈ ‘À

‹∂’apple ¿∞‘ «¬√ ÂØ∫ √ßÂ∞Ù‡ È‘Δ∫ ‘È Â≈∫

¿∞‘ «√μË≈ Ó∂apple∂ È≈Ò √ßÍapple’ ’apple √’Á∂

‘ÈÕ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

ÚΔ‚Δ˙ Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‹Ú≈È≈∫ Ï≈apple∂

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ “Â∞√Δ∫

‹Ø ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‘À Â∞√Δ∫ ¿∞√ Ò¬Δ

¡Íapple≈Ë‹È’ ‘Ø ¡Â∂ √˜≈ Á∂ ‘μ’Á≈apple ‘Ø

√’Á∂ ‘Ø” ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ

’≈appleÚ≈¬Δ Á≈ √≈‚∂ Ï‘≈Áapple ‹Ú≈È≈∫ ”Â∂

Ó≈Û≈ ¡√apple ÍÀ∫Á≈ ‘À ‹Ø √apple‘μÁ ”Â∂ Á∂Ù ÁΔ

apple≈÷Δ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ¿∞μÂappleΔ

Îapple߇ ”Â∂ Ì≈apple ⁄ΔÈ È≈Ò Ù≈∫ÂΔ ⁄≈‘∞ßÁ≈

‘ÀÕ ÁØÚ∂∫ Á∂Ù «ÚÙÚ≈√ Ï‘≈ÒΔ

(√Δ.ÏΔ.¡ÀÓ.) Ò¬Δ ¿∞Í≈¡ ’apple apple‘∂ ‘È

Â≈∫ «’ √apple‘μÁ ”Â∂ ‰≈¡ ÿ‡≈«¬¡≈ ‹≈

√’∂Õ ¡√Ò ’߇appleØÒ apple∂÷≈ ”Â∂ ¡Íapple≈Ë≈∫ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ÁØÚ∂∫ Á∂Ù≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¯Ω‹≈∫ «Ú⁄

¡≈Í√Δ √«‘ÔØ◊ ”⁄ √∞Ë≈apple ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

¡μÂÚ≈ÁΔ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈∫ apple≈‘Δ∫ Ù≈∫ÂΔ Ìß◊

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ ÏØÒÁ∂ ‘ج∂ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ÓÀ∫ √ÓfiÁ≈ ‘≈∫ «’ √≈‚∂ ◊∞¡≈∫„Δ

√≈‚Δ Â≈’ Ï≈apple∂ ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ ‘apple √Ó∂∫

«Â¡≈apple apple«‘ßÁ∂ ‘ج∂ «’√∂ ÚΔ Ê≈∫ ¡Â∂ «’√∂

ÚΔ √Ó∂∫ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ≈ √≈‚Δ ÈΔÂΔ ‘ÀÕ

«¬√ Ò¬Δ √apple‘μÁ ”Â∂ Ù≈∫ÂΔ Ï‘≈ÒΔ Ò¬Δ

√≈‚Δ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫ 鱧 √≈‚Δ ’Ó˜ØappleΔ È‘Δ∫

√Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ

‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

ÁΩapple∂ ÁΩapple≈È

◊æÒÏ≈Â

’appleÁ∂ ‘ج∂

¿πÍ Óπæ÷

ÓøÂappleΔ

√π÷ÏΔapple «√øÿ

Ï≈ÁÒÕ

ÍzÚ≈È È‘Δ∫ ’ΔÂ≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

¿∞√ Á≈ «¬’Ø «¬’ Ó’√Á ¡’≈ÒΔ

ÁÒ Á∂ Úμ‚∂ ¡≈◊±¡≈∫ «÷Ò≈Î ⁄؉≈∫

ÒÛ≈¿∞‰ Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¿∞Òfi≈¿∞‰ Á≈

‘À, Íapple ¿∞‘ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √ÎÒ

È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

’≈∫◊apple√ Ú≈Ò∂ D ‘¯«Â¡≈∫ ”⁄ ‹Ø

ÈÙ≈ ıÂÓ ’appleÈ ÁΔ ◊μÒ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

appleΔ‘Ò Ï‰∂

Ï√Í≈ Íß‹≈Ï Á∂

‹ÈappleÒ √’μÂapple

‹ÒßËappleÕ √apple◊appleÓ ¡≈◊± apple«‹ßÁapple

«√ßÿ appleΔ‘Ò È±ß ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ

ÍzÂΔ √∂Ú≈Ú≈∫ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Íß‹≈Ï Á≈ ‹ÈappleÒ

√’μÂapple «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

¡≈Í‰Δ «ÈÔ∞’ÂΔ ”Â∂ Ï√Í≈

√∞ÍappleΔÓØ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ, Íß‹≈Ï

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂ «¬ß⁄≈apple‹ ‚≈:

Ó∂ÿapple≈‹ «√ßÿ, ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ

’appleΔÓÍ∞appleΔ, Íz’≈Ù Ì≈appleÂΔ ¡Â∂

Íß‹≈Ï ÍzË≈È apple¤Í≈Ò apple≈‹± Á≈

ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ Õ

⁄Ω‰≈∫ ’≈appleÈ ÍzÚ≈√Δ Í≥‹≈ÏΔ¡ª 鱧 ÚÂÈ

Íapple‰ Ò¬Δ «’apple≈¬∂ ”⁄ «ÓÒ apple‘Δ¡ª È∂ ¤Ø‡≈∫

Í≥‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ È≈Ò «ÚÁ∂Ù≈∫ ”⁄ √«Ê ‡appleÀÚÒ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ Á∂ ’ßÓ ”⁄

¡≈¬Δ Â∂˜ΔÕ ’¬Δ ÍzÚ≈√Δ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Ú؇≈∫ È≈ Ï‰È ÂØ∫ ÚΔ È∂ È≈apple≈˜

‹ÒßËappleÕ ÎappleÚappleΔ È±ß ‘؉ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫

«ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ”⁄ «‹μÂ

‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ Â≈∫ ‘∞‰ √≈appleΔ¡≈∫

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ ’Óapple ’μ√∂ ’apple Ò¬∂

‘ÈÕ Íapple ’¬Δ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ Â≈∫ «¬‘ ⁄؉≈∫

’Ó≈¬Δ Á≈ √≈ËÈ ÚΔ Ï‰ apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ

«ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ ÏÀ·∂ ‘˜≈apple≈∫ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ Íz⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ

Â≈∫ Íß‹≈Ï Á∂ ‹‘≈˜ ÎÛ Ò¬∂ ‘È, ‹Á«’

’¬Δ ‘Ú≈¬Δ ‹‘≈˜ ÎÛÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple

ÏÀ·∂ ‘È Íapple Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÁΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ «◊‰ÂΔ È±ß

Á∂÷Á∂ ‘ج∂ Â≈∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ ’ßÓ

’appleÁΔ¡≈∫ Ì≈appleÂΔ ‡appleÀÚÒ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ È∂

Â≈∫ Íß‹≈Ï ¡≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ Ò¬Δ Â≈∫

«‡’‡ «’apple≈¬∂ «Ú⁄ ¤Ø‡ Á∂‰Δ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂΔ ‘ÀÕ Â≈∫ ‹Ø ÒØ’ ÚË∂appleΔ «◊‰ÂΔ

«Ú⁄ Íß‹≈Ï ¡≈ ’∂ Íz⁄≈apple ’apple √’‰ Õ

’¬Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ Â≈∫ Íß‹≈Ï

¡≈¿∞‰ Ò¬Δ Â≈∫ ¡≈͉∂-¡≈͉∂ ‹‘≈˜

Ï∞μ’ ÚΔ ’appleÚ≈ Ò¬∂ ‘È Õ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ Á∂ ˙Úapple√Δ˜ √ÀμÒ Ô±Ê ÍzË≈È

‹ØÏÈ «√ßÿ, «¬‡ÒΔ Á∂ ¡≈◊± ÎÒ«‹ßÁapple

«√ßÿ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄

’¬Δ Ì≈appleÂΔ ‡appleÀÚÒ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ √ÓappleÊ’ ‘È

Â∂ ¿∞‘ Íß‹≈Ï ¡≈¿∞‰ Ò¬Δ «‡’‡ «’apple≈¬∂

«Ú⁄ B@ ¯Δ√ÁΔ Á∂ ’appleΔÏ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¤Ø‡

Á∂ apple‘∂ ‘È Õ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ ¡≈◊±

ÎÒ«‹ßÁapple «√ßÿ Á≈ ’«‘‰≈ √Δ ‘Ú≈¬Δ

‹‘≈˜ Á∂ «’apple≈¬∂ ÁΔ ¤Ø‡ Â≈∫ ’¬Δ Á∂Ù≈∫

«Ú⁄ Â≈∫ Í≈apple‡Δ Íz∂ÓΔ ‡appleÀÚÒ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫

ÚμÒØ∫ «ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Â∂ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈Ï

apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄ ’≈∫◊apple√

Á≈ ÍzÂΔ«ÈËΔ Óß‚Ò ⁄ΔÈ ‹≈Ú∂◊≈

ÈÚΔ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ ¿∞Í-

ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ”⁄ «¬’ ÍzÂΔ«ÈËΔ

Óß‚Ò ’«Ó¿±«È√‡

Í≈apple‡Δ ¡≈¯ ⁄≈«¬È≈

(√Δ.ÍΔ.√Δ) Á∂ √μÁ∂ ”Â∂

AE ‹ÈÚappleΔ ÂØ∫ «¬’

‘¯Â∂ Ò¬Δ ⁄ΔÈ Á∂ ÁΩapple∂

”Â∂ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ Í≈apple‡Δ

Á∂ ÍzÓ∞μ÷ È∂Â≈ ◊∞Ò≈Ó

ÈÏΔ ¡≈˜≈Á, ’∞Ó≈appleΔ ÙÀÒ‹≈,

¡ÈßÁ ÙappleÓ≈ √Ó∂ ’¬Δ ‘Øapple

È∂Â≈ «¬√ ÍzÂΔ«ÈËΔ Óß‚Ò Á∂

Á∂Ù Á∂ ÍzÓ∞μ÷ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ≈∫

”Â∂ Òμ◊‰◊∂ B,@@@ ÂØ∫

ÚμË ¬∂. ‡Δ. ¡ÀÓ.

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ apple∂ÒÚ∂ ÁΔ È˜apple ◊Àapple Áapple √appleØÂ≈∫ ÂØ∫ √≈Ò≈È≈ B,@@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂

’Ó≈¿∞‰ ”Â∂ ‘À Õ apple∂ÒÚ∂ È∂ apple∂Ò ◊μ‚Δ, ÒÀÚÒ ’Ã≈«√ß◊ ¡Â∂ ‡appleÀ’ È∂Û∂ Ú≈ÒΔ¡≈∫

Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿∞‰ Ò¬Δ ÍzÓ∞μ÷ ’ßÍÈΔ¡≈∫ È≈Ò √ßÍapple’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À Õ ÍzÓ∞μ÷ apple∂ÒÚ∂ ÍÒ∂‡ Î≈appleÓ≈∫ ”Â∂ B,@@@ ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. Ò◊≈¿∞‰ ÁΔ ÚΔ Í∂Ù’Ù

’ΔÂΔ ‘À Õ apple∂ÒÚ∂ ÓßÂappleΔ √∞apple∂Ù Íẕ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘ÎÂ∂ ”⁄ ◊Àapple «’apple≈«¬¡≈ Ó≈ÒΔ¡≈

ÈΔÂΔ ‹≈appleΔ ’appleÈ◊∂ Õ ¡«‹‘≈ Í«‘ÒΔ Ú≈apple apple∂ÒÚ∂ ”⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

Ó≈ÒΔ¡≈ ¿∞Í‹ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈∫ Ò¬Δ ’¬Δ ÔØ‹È≈Ú≈∫ ÁΔ Í∂Ù’Ù ‘Ø apple‘Δ ‘À, «‹√

”⁄ ‡apple∂È Ïzª«‚ß◊, apple∂Ò apple∂‚Δ˙ √’ΔÓ Â«‘Ó Á∂Ù Á∂ ÍzÓ∞μ÷ √‡∂ÙÈ≈∫ Á∂ ÍÒÀ‡Î≈appleÓ≈∫

”Â∂ BD@@ ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. Ò◊≈¿∞‰≈ Ù≈«ÓÒ ‘À Õ apple∂ÒÚ∂ ÓßÂapple≈Ò≈ Á∂ «¬’ √ΔÈΔ¡apple

¡«Ë’≈appleΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’ apple∂ÒÚ∂ ◊Àapple Áapple √appleØÂ≈∫ Á∂ ’∞μÒ Ó≈ÒΔ¡≈ ÁΔ E ÎΔ√ÁΔ

’Ó≈¬Δ ’appleÁ≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. ÍÒÀ‡Î≈appleÓ Á∂ ¡÷ΔappleÒ∂ «‘μ√∂

‹≈∫ √‡∂ÙÈ Á∂ Ó∞μ÷ ÷∂Âapple ”⁄ ‘؉◊∂ Õ

«‘μ√≈ ‘؉◊∂ Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

√Δ.ÍΔ.√Δ Á≈ ÍzÂΔ«ÈËΔ Óß‚Ò

«Í¤Ò∂ √≈Ò Ì≈apple ÁΩapple∂ ”Â∂

¡≈«¬¡≈ √Δ ¡Â∂

’≈∫◊apple√ ÍzË≈È

√ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ,

√≈Ï’≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ Â∂

apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ È≈Ò

Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔ √Δ Õ

«¬√ ÁΩapple∂ ”Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ È≈Ò ÚΔ

Ó∞πÒ≈’≈ ’ΔÂΔ √Δ Õ

«Ú⁄ ⁄؉ Íz⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ ¡≈ apple‘∂ ‘È

Â∂ ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄ ’≈¯Δ «˜¡≈Á≈ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ ¡≈Í‰Δ Ú؇ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÈ◊∂

«’¿∞∫«’ ¿∞È∑≈∫ ’ØÒ ¡‹∂ ÚΔ Ì≈appleÂΔ

È≈◊«apple’Â≈ ÓΩ‹±Á ‘À Íapple «‹È∑≈∫ ’ØÒ

Ì≈appleÂΔ È≈◊«apple’Â≈ È‘Δ∫ ‘À, ¿∞‘ Ú؇

È‘Δ∫ Í≈ √’‰◊∂ Õ «’apple≈¬∂ «Ú⁄ ¤Ø‡

«ÓÒ‰ È≈Ò Â≈∫ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ «Ú⁄

’≈¯Δ ¿∞ÂÙ≈‘ ‘À Õ ¡≈◊±¡≈∫ Á≈ ’«‘‰≈

√Δ «’ «¬‘ ¤Ø‡ È≈ «√apple¯ «¬‡ÒΔ √◊Ø∫

’¬Δ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ «ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ ⁄∂Â∂

apple‘∂ «’ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ ¡appleÏ Á∂Ù≈∫ √Ó∂Â

Ô±appleÍ «Ú⁄ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÓΩ‹±Á

‘È Â∂ «¬È∑≈∫ «Ú⁄ ÁØ¡≈Ï≈ ÂØ∫ ◊¬∂ ÒØ’≈∫

ÁΔ «◊‰ÂΔ ’≈¯Δ «˜¡≈Á≈ ‘À Õ «¬μ’

‹≈‰’≈appleΔ Ó∞Â≈«Ï’ Â≈∫ ¡≈Í È∂ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ”Â∂ √≈apple≈ «Ë¡≈È «¬√ ’apple’∂

ÚΔ «˜¡≈Á≈ ’∂∫Á«apple ’ΔÂ≈ ‘À «’¿∞∫«’

“¡≈Í” ¡≈◊±¡≈∫ Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫

ÁΔ ¡≈ÓÁ È≈Ò Íß‹≈Ï «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¯≈«¬Á≈ ‘ج∂◊≈ Õ ¿∞μËapple ¡’≈ÒΔ ÁÒ,

’≈∫◊apple√ È∂ Â≈∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ ÏÀ·∂ ¡≈͉∂

˙Úapple√Δ˜ √ÀμÒ Á∂ ¡‘∞Á∂Á≈apple≈∫ 鱧 Â≈∫

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ‘Á≈«¬Â≈∫ Á∂ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È

«’ ¿∞‘ Íß‹≈Ï ¡≈ ’∂ ‘∞‰ ¡≈͉∂ √’∂

√ßÏßËΔ¡≈∫ È≈Ò apple≈ÏÂ≈ ’≈«¬Ó ’apple’∂

Íz⁄≈apple Ù∞apple± ’apple Á∂‰ Õ ¿∞μËapple ’¬Δ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á≈ Â≈∫ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ Â≈∫

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ «ÚÁ∂Ù ÏÀ·∂

Ì≈appleÂΔ È≈◊«apple’ ¡≈Í‰Δ Ú؇ Â≈∫

¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Ï‰Ú≈ √’Á∂ ‘È Íapple

¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Ú؇ ω≈¿∞‰≈ ’Ø¬Δ ¡≈√≈È

È‘Δ∫ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Ú≈apple-Ú≈apple Óß◊ ’appleÈ ”Â∂

ÚΔ ¡≈ÈÒ≈¬ΔÈ Ú؇≈∫ Ï‰È ÂØ∫ apple«‘

◊¬Δ¡≈∫ ‘È Õ

ÍÙÂ±È ’∞ÛΔ¡≈∫ 鱧 ¡◊Ú≈ ’apple

’∂ Á∂‘ ÚÍ≈apple Á≈ ’ßÓ ’appleÚ≈

apple‘Δ ‘À Í≈«’√Â≈È ÁΔ ¯Ω‹

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ-Í≈«’√Â≈È ÁΔ ¯Ω‹ Á≈ «¬’ ‘Øapple «ÿÈ≈¿∞‰≈ √μ⁄

√≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À, «¬√ Ú≈apple Í≈«’√Â≈ÈΔ √ÀÈ≈ ”Â∂ ÍÙ±ÈΔ

’∞ÛΔ¡≈∫ 鱧 ¡◊Ú≈ ’apple’∂ Á∂‘ ÚÍ≈apple Á∂ ’ßÓ ”⁄ Ëμ’‰ Á≈ ÁØÙ

‘À Õ ¡¯◊≈«È√Â≈È ”⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ Ó≈ÈÚ ¡«Ë’≈apple Á∂ Úapple’apple

¿∞Óapple Á≈¿∞Á ÷‡’ È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ÁΔ ¯Ω‹

√Ú≈ Â∂ Ú˜Δ«apple√Â≈È Á∂ «¬Ò≈«’¡≈∫ ”⁄ √≈‚∂ ÿapple≈∫ Â∂ Á∞’≈È≈∫

鱧 ÂÏ≈‘ ’apple’∂ Ò∞μ‡ÁΔ ‘À Õ √≈‚Δ¡≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘

’apple’∂ ¡◊Ú≈ ’apple «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ò≈‘Ωapple ”⁄ ’≈Ó∞’

◊∞Ò≈Ó ÁΔ Âapple∑≈∫ Úapple«Â¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ ¿∞Óapple Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

Í≈«’√Â≈È ÁΔ Á«‘Ù ’≈appleÈ E Òμ÷ ÒØ’ ¡¯◊≈«È√Â≈È

⁄Ò∂ ◊¬∂ ‘È Õ Í≈«’√Â≈È È∂ √≈‚∂ ÂÏ≈‘ ’ΔÂ∂ «¬Ò≈’∂

¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ Á∂ «√÷Ò≈¬Δ ’À∫Í Ï‰≈ «ÁμÂ∂ ‘È Õ


www.samajweekly.com

‹appleÓÈ Á∂ Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple È≈Ò «¬ø‚Δ¡È ˙Úapple√Δ˜

’ª◊apple√ Á∂ ‘ÓÏapple◊ Á∂ ¡‘πÁ∂Á≈appleª ÚæÒØ∫ «ÓÒ‰Δ””

«ÏøÁapple ÌappleØÒΔÕ «¬ø‚Δ¡È

˙Úapple√Δ‹ ’ª◊apple√ Á∂ ¡‘πÁ∂Á≈appleª Á≈

«¬æ’ ÚÎÁ Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple ˘

«Ó«Ò¡≈Õ ‹appleÓÈ Á∂ ‘ÓÏapple◊ Ù«‘apple

Á∂ ‹ÈappleÒ ’Ω∫√Òapple ÙÃΔ ÓÁÈ Ò≈Ò

apple≈¬Δ◊apple È≈Ò «¬’ ¡«‘Ó ÓΔ«‡ø◊

’apple’∂ Ô»appleÍΔ Ì≈appleÂΔ¡ª ˘ ¡≈

apple‘Δ¡ª ÓπÙ’Òª ÂØ∫ ‹≈‰»

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «‹È∑ª Óπæ«Á¡ª

Â∂ ÚÎÁ È∂ ◊æÒÏ≈ ’ΔÂΔ ¿πÈ∑ª

«Úæ⁄ Í«‘Ò≈ ÓπºÁ≈ È؇ÏøÁΔ Á≈ √Δ

«‹√Á≈ ‹Ú≈Ï «Áø«Á¡ª ÙÃΔ apple≈¬Δ◊apple

È∂ Áæ«√¡≈ «’ Ì≈apple √apple’≈apple ÚæÒØ∫

AF ÈÚøÏapple ˘ «¬’ ÈÚª ’≈˘È

ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√ Á∂ ¡Èπ√≈apple

‘apple «¬’ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ C@ ‹πÒ≈¬Δ

Âæ’ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ «Úæ⁄ «√appleÎ

«¬æ’ Ú≈appleΔ BE ‘˜≈apple appleπͬ∂ ÏÁÒ≈

√’Á≈ ˛Õ ÈÚ∂∫ Í≈√ÍØapple‡ Ï≈apple∂ ¿πÈ∑ª

«’‘≈ «‹√ «’√∂ ˘ ÚΔ Í≈√ÍØapple‡ ÒÀ‰

«Úæ⁄ ’Ø¬Δ «Áæ’ ¡≈¿π∫ÁΔ ˛ ¿π‘

‹ÁØ∫ Óapple‹Δ ÓÀ˘ ¡≈ ’∂ «√æË≈ «ÓæÒ

√’Á≈ ˛Õ ÙÃΔ apple≈¬Δ◊apple È∂ Áæ«√¡≈ «’

«‹È∑ª ’ØÒ Ô»appleÍΔ Í≈√ÍØapple‡ ‘È Â∂

¿π‘ ˙ √Δ ¡≈¬Δ ’≈apple‚ ω≈¿π‰≈

⁄≈‘πøÁ∂ ‘È Íapple ¿πÈ∑ª ’ØÒ «¬ø‚Δ¡È

Í≈√ÍØapple‡ ÁΔ ’≈ÍΔ È‘ƒ ˛Õ ¿πÈ∑ª ˘

’Ø¬Δ «Áæ’ ȑƒ ¡≈Ú∂◊ΔÕ ¡√ƒ

¿πÈ∑ª ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÓÁÁ ’appleª◊∂Õ ÙÃΔ

apple≈¬Δ◊apple È∂ «’‘≈ «’√∂ ÚΔ Ì≈appleÂΔ ˘

Í≈√ÍØapple‡ √øÏøËΔ ÓπÙ’Ò ¡≈¿π∫ÁΔ ˛

«ÏȪ «fi‹’ ¡≈ ’∂ ¡≈͉≈ ’øÓ

’appleÚ≈ √’Á≈ ˛Õ «¬‘ ÚÎæÁ ÙÃΔ apple∂ÙÓ

ÌappleØÒΔ ÍÃË≈È, ÙÃΔ apple≈‹ ÙappleÓ≈

⁄∂¡appleÓÀÈ, ÙÃΔ apple≈‹ΔÚ Ï∂appleΔ √ΔÈΔ¡apple

ÓΔ ÍÃË≈È, √. √π÷«ÚøÁapple «√øÿ

◊apple∂Ú≈Ò ÓΔ ÍÃË≈È, ◊πappleÓ∂Ò «√øÿ

⁄ΔÓ≈ ‹ÈappleÒ √’æÂapple, ¡ÓÈÁΔÍ

«√øÿ, apple≈‹» «◊æÒ ÷‹≈È⁄Δ È∂

«Ùapple’ ’ΔÂΔÕ ÍÃÀ√ È≈Ò ◊æÒ Ï≈Â

’apple«Á¡ª ÍÃË≈È apple∂ÙÓ ÌappleØÒΔ È∂ «¬‘

‹≈‰’≈appleΔ «ÁæÂΔÕ

ıÏappleª

⁄ßÁappleÓ≈ ”Â∂ ‹≈‰

Ú≈Ò∂ ¡≈ıappleΔ Ô≈ÂappleΔ

Á≈ «Á‘≈∫Â

«‘¿∞√‡ÈÕ ⁄ßÁappleÓ≈

”Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

¡≈ıappleΔ «Ú¡’ÂΔ

¡Â∂ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂

√≈Ï’≈ Í∞Ò≈Û

Ô≈ÂappleΔ Ô±«˜È

√appleÈ∂È È∂ HB √≈Ò

ÁΔ ¿∞Óapple ”⁄

¡≈͉∂ ÙÚ≈√ «Â¡≈◊ «ÁμÂ∂ ‘È Õ ¿∞‘ √≈appleΔ ÓÈ∞μ÷Â≈ ȱß

Ù≈∫ÂΔ Â∂ «ÚÙÚ≈√ Á≈ √ßÁ∂Ù «ÁßÁ∂ ‘ج∂ ⁄ßÁappleÓ≈ ÂØ∫ Ú≈«Í√

¡≈¬∂ √È Õ √appleÈ∂È Á∂ Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’

¿∞È∑≈∫ ÁΔ «√‘ ÷apple≈Ï √Δ, «‹√ ’≈appleÈ

«‘¿±√‡È Á∂ «¬’ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ Õ √appleÈ∂È Á∂ Í«appleÚ≈apple È∂ «’‘≈

«’ HB √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

⁄ßÁappleÓ≈ ”Â∂ ÷Ø‹ ’≈apple‹≈∫ ÍzÂΔ ¿∞È∑≈∫ Á≈

«Í¡≈apple ÿμ‡ È‘Δ∫ √Δ ‘Ø«¬¡≈ Õ √appleÈ∂È

¡ÍØÒØ AG Í∞Ò≈Û ‹‘≈˜ Á∂ ’Ó≈∫‚apple √È,

¡≈͉∂ ÂΔ√apple∂ Í∞Ò≈Û √¯apple ÁΩapple≈È AD

Á√ßÏapple,AIGB 鱧 ¿∞√ È∂ ⁄ßÁappleÓ≈ ”Â∂ ÍÀapple

Ë«apple¡≈ √Δ Õ

19/01/2017

9

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

@GHGH DEF DHD

Ó‘ª«appleÙΔ Ú≈ÒÓΔ’ Î≈¿π∫‚∂ÙÈ ÏÀ‚ÎØapple‚ ÚæÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ⁄Àapple‡Δ √Ó≈◊Ó

ÏÀ‚ÎØapple‚ («ÏøÁapple ÌappleØÒΔ) Ó‘ª«appleÙΔ

Ú≈ÒÓΔ’ Î≈¿π∫‚∂ÙÈ ÏÀ‚ÎØapple‚ ÚæÒØ∫

«¬’ Ï‘π ‘Δ ÚËΔ¡≈ ⁄Àapple‡Δ

√Ó≈◊Ó ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹√ «Úæ⁄

Ï‘π √≈appleΔ¡ª ‘Δ ’«Ó¿πÈ‡Δ¡ª È∂

ÏÛ∂ ¿πÂÙ≈‘ È≈Ò «‘æ√≈ «Ò¡≈Õ

Ó‘ª«appleÙΔ Ú≈ÒÓΔ’ Î≈¿π∫‚∂ÙÈ Á∂

ÍÃË≈È ÙÃΔ ‘appleΔÙ Ê≈Íapple ‹Δ ¡Â∂

‹ÈappleÒ √À’‡appleΔ ÓøÈ» ÏÀ√ ÁØ‘ª È∂

¡≈͉∂ √øÏØËÈ «Úæ⁄ Áæ«√¡≈ «’

√≈appleΔ Î≈¿π∫‚∂ÙÈ «¬ø‚Δ¡≈ «Úæ⁄

¿πÈ∑ª Ïæ«⁄¡ª ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ Ò¬Δ

÷apple⁄≈ ’appleÁΔ ˛ «‹‘Û∂ ◊appleΔÏ

Í«appleÚ≈appleª ”⁄ ‘È ”Â∂ ¿π‘ ¡≈͉≈

÷apple⁄≈ È‘ƒ ¿π·≈ √’Á∂Õ «¬√ Ò¬Δ

¡√ƒ «¬‘Ø «‹‘∂ ⁄À«apple‡Δ ÙØ ’appleÁ∂ ‘ª

Â∂ ¡≈Í‰Δ ‹∂Ï ⁄Ø∫ ÚΔ ÍÀ√∂ ÷apple⁄

’apple’∂ Ïæ«⁄¡ª ÁΔ ÓÁÁ ’appleÁ∂ ‘ªÕ

Ì≈Ú∂∫ Ïæ⁄≈ √Ó≈‹ ÁΔ «’√∂ ÚΔ

‹≈ÂΔ È≈Ò √øÏøË ‘ØÚ∂ ¡√ƒ

‹≈ÂÍ≈ ÂØ∫ ¿πμÍapple ¿π· ’∂ «¬‘

√≈apple≈ ’øÓ ’appleÁ∂ ‘ªÕ

«¬√ ÓΩ’∂ Â∂ ÏØÒ«Á¡ª ÏÀ‚ÎØapple‚

Á∂ ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÙÃΔ «appleæ⁄‚

«Î¿»Òapple ‹Δ È∂ «’‘≈ «¬√ È∂’ ’øÓ

√≈˘ appleæÒ «ÓÒ ’∂ ’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂

‘ÈÕ «¬√ ÓΩ’∂ Â∂ «‹‘ÛΔ¡ª

Ùæ÷√Δ¡Âª È∂ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄ «‘æ√≈

«Ò¡≈Õ ¿πÈ∑ª «Úæ⁄ ÙÃΔ ¡appleπ‰ ’πÓ≈apple

‹ÈappleÒ √’æÂapple ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

«ÓÙÈ √π√≈«¬‡Δ, ÙÃΔ Á∂√ apple≈‹ ‹Δ

ÓÀ‘ÓΔ, √Ø÷Δ ÓÀ‘ÓΔ, √πÌ≈Ù ‹Δ,

¡ÙÚÈΔ ’πÓ≈apple ‡À’√Δ Ú≈Ò≈,

«Í≥Áapple «√øÿ ‡À’√Δ Ú≈Ò≈, Ì◊Ú≈È

Ú≈ÒÓΔ’ √Ì≈ ÏÀ‚ÎØapple‚ Á∂ ÍÃË≈È

Âapple√∂Ó ’≈ÒΔ¡≈ ‹Δ, √Ì≈ Á∂

ÓΔ‚Δ¡≈ √’æÂapple ’appleÂ≈apple ⁄øÁ ‹Δ

¿π⁄∂⁄∂ ÂΩapple Â∂ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ ¡÷Δapple

«Úæ⁄ Î≈¿π∫‚∂ÙÈ Á∂ ÍÃË≈È ÙÃΔ ‘appleΔÙ

Ê≈Íapple ‹Δ ¡Â∂ ÷˜≈È⁄Δ ⁄øÁapple Ù∂÷apple

‹Δ È∂ √≈«apple¡ª Á≈ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ

THIND

BUILDERS

• Brick Work

• Loft Conversions

• Plumbing

• Electrical

• Driveway

• Kitchen

• Floor Roof in

• Bathrooms Tall

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ «’√∂ ÚΔ

Ù«‘apple ÂØ∫ Ô≈Á ’appleØ ¡√ƒ

‘≈˜apple ‘ØÚª◊∂ ¡Â∂ ‘apple

Âapple∑ª Á≈ ’øÓ Âπ‘≈‚Δ

Â√ºÒΔ ¡Èπ√≈apple ’appleª◊∂Õ

N.S. Thind

Mob: 07540 314 025

Ï≈Êapple»Ó, ÎÒØapple, apple»Î, «’⁄È, ÒØ·

’ÈÚappleÙÈ, ‚Ã≈¬ΔÚ∂, ÍÒø«Ï◊,

«¬ÒÀ’«‡z’Ò, Ï«apple’ Úapple’ ¡Â∂ ‘apple

ÍÃ’≈apple Á∂ ÿapple Á∂ ’øÓ ”⁄ Ó≈‘appleÕ

«Í¤Ò∂ ⁄≈apple Á‘≈’∂ ”⁄ ⁄≈apple ◊∞‰≈

ÚμË ◊¬Δ «’ßÈapple Ú؇apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

Ò∞«Ë¡≈‰≈Õ ¡ΩappleÂ-ÓappleÁ ÂØ∫ Ï≈¡Á

“ÂΔ‹∂ «Òß◊” Ú‹Ø∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫

Ó≈ÈÂ≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Ú≈ˇ∂ «’ßÈapple≈∫

ÁΔ «◊‰ÂΔ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ⁄≈apple

Á‘≈«’¡≈∫ ÁΩapple≈È ⁄≈apple ◊∞‰≈ ÚË

◊¬Δ ‘À ¡Â∂ AII@ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√

«◊‰ÂΔ «Úº⁄ Úμ‚≈ Ú≈Ë≈ Áapple‹

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ ÷∞Ò≈√≈ ⁄؉

’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï Á∂ Ú؇apple≈∫ Ï≈apple∂

‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ¡ß’«Û¡≈∫ ÂØ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

⁄؉ ’«ÓÙÈ Á∂ ¡ß’«Û¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’

Ì≈Ú∂∫ Íß‹≈Ï Ìapple «Ú⁄ “ÂΔ‹∂ «Òß◊”

Ú≈Ò∂ «¬È∑≈∫ Ú؇apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

Ó«‘‹ CH@ ‘Δ ‘À, Íapple ‹∂’apple «¬È∑≈∫

“«ÚÙ∂Ù Ú؇apple≈∫” ÁΔ ¿∞Óapple Á∂ «‘√≈Ï

È≈ˇ Úμ÷ Úμ÷ Á‘≈«’¡≈∫ «Ú⁄ ÍÀÁ≈

‘؉ Á∂ «Ò‘≈‹ È≈Ò Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂

Â≈∫ AII@ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬È∑≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄ Úμ‚≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

⁄؉ ’«ÓÙÈ Ó∞Â≈Ï’ F@ √≈Ò ÂØ∫

ÚμË ¿∞Óapple Ì≈Ú AIEF ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ¡«‹‘∂ Ú؇apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

«√apple¯ BE ‘À Õ AIEG ÂØ∫ GF «Ú⁄≈ˇ∂

Á∂ ÁØ Á‘≈«’¡≈∫ «Ú⁄ ÚΔ «√apple¯ FI

«’ßÈapple ÍÀÁ≈ ‘ج∂ «‹‘Û∂ ‘∞‰ D@ ÂØ∫

F@ √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple Á∂ Ú؇apple Ú‹Ø∫

Áapple‹ ‘È, Íapple «¬√ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘

«◊‰ÂΔ Â∂˜Δ È≈ˇ Úˉ Òμ◊ ͬΔ

‘À Õ AIGF ÂØ∫ I@ Âμ’ Á∂ AE √≈Ò≈∫

«Ú⁄ AFD «’ßÈapple ÍÀÁ≈ ‘ج∂ «‹È∑≈∫ ÁΔ

¿∞Óapple «¬√ Ú∂ˇ∂ BE ÂØ∫ D@ √≈Ò Á∂

«Ú⁄≈ˇ∂ ‘À Õ

«¬√ Âapple∑≈∫ «Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈’∂ Á∂ FI Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ «¬È∑≈∫ AE √≈Ò≈∫ «Ú⁄ «¬‘

«◊‰ÂΔ Á∞μ◊‰Δ ÂØ∫ ÚΔ ÚË ◊¬Δ Õ

AII@ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬È∑≈∫ «ÚÙ∂Ù

Ú؇apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ‘Øapple ÚΔ

Úμ‚≈ Ú≈Ë≈ Ú∂÷‰ 鱧 «ÓÒ «apple‘≈ ‘ÀÕ

SPECIAL

NOTE

Come and visit our stand at the Asian Celebrations Wedding

Exhibition for new and updated wedding decoration and

marquee hire at The New Bingley Hall, Hockley Circus,

Birmingham, B18 5PP. Sunday 6th March from 11am till

6pm. Free admission and free parking. sapes


10 19/01/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Í≈«’√Â≈È ”⁄ CE Ïμ«⁄¡ª Á≈

«ÍÂ≈ ⁄ΩÊ∂ «È’≈‘ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ”⁄

¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª Á∂ È≈Ò ‘≈‹Δ √appleÁ≈apple ‹≈È Óπ‘øÓÁÕ

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ √±Ï≈

ÏÒØ«⁄√Â≈È ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ ’Ø«¬‡≈ Á∂ CE

Ú«apple∑¡≈∫ Á∂ ‚≈’‡apple ‘≈‹Δ √appleÁ≈apple ‹≈È

Ó∞‘ßÓÁ Á∂ «ÂßÈ «Ú¡≈‘≈∫ “⁄Ø∫ CE Ïμ⁄∂

‘È ¡Â∂ ‘∞‰ ¿∞‘ ⁄ΩÊ∂ «È’≈‘ ÁΔ

«Â¡≈appleΔ ’apple «apple‘≈ ‘À Õ ¿∞ÍappleØ’Â Ïμ«⁄¡≈∫

“⁄Ø∫ AF ÒÛ’∂ Â∂ AI ÒÛ’Δ¡≈∫ ‘È Õ

«¬È∑≈∫ “⁄Ø∫ ÁØ ‹∞ÛÚ≈∫ ÒÛ«’¡≈∫ Á≈ «ÍÂ≈

Ï‰È ÁΔ ÷∞ÙΔ ¿∞ÍappleØ’Â ‚≈’‡apple 鱧 «¬√∂

‘¯Â∂ Íz≈Í ‘Ø¬Δ ‘À Õ Íz≈Í ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple √appleÁ≈apple ‹≈È Ó∞‘ßÓÁ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫

ÁΔ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ¿∞√ √Ó∂∫

Íz’≈Ù “⁄ ¡≈«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ Ïμ«⁄¡≈∫

Á∂ Í≈√ÍØapple‡ ω≈¿∞‰ √ÏßËΔ ‹ÈÓ

√apple‡Δ«Î’∂‡ Íz≈Í ’appleÈ «‘ «˜Ò∑∂ Á∂

√Ïß«Ë «ÚÌ≈◊ Í≈√ Áappleı≈√ «ÁμÂΔ Õ

«ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ ¿∞√ ÁΔ Áappleı≈√ «¬‘

Ï∞’apple Í∞apple√’≈apple

‹∂± Ò∂÷’ ‹Ω‘È

Ïapple‹apple Á≈ Á∂‘≈∫Â

Òß‚ÈÕ Ï∞’apple Í∞apple√’≈apple ‹∂± ¡ß◊apple∂˜Δ È≈ÚÒ’≈apple ‹Ω‘È

Ïapple‹apple Á≈ √ØÓÚ≈apple 鱧 Á∂‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ ¿∞‘ I@

Ú«apple∑¡≈∫ Á∂ √È Õ ‡ÀÒΔ◊z≈¯ ÁΔ ıÏapple Ó∞Â≈Ï’ «¬√

Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ È∂

ÍÀ«apple√ Á∂ ¿∞Í È◊apple ¡À∫‡ØÈΔ

«Úμ⁄ ¡≈ıappleΔ √≈‘ Ò¬∂Õ ‹Ω‘È

Ïapple‹apple 鱧 È≈ÚÒ “‹Δ” Ò¬Δ

AIGB «Úμ⁄ Ï∞’apple Í∞apple√’≈apple

‘≈√Ò ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ Ïapple‹apple È∂

Í∞apple√’≈apple ÁΔ ¡μËΔ apple’Ó

appleÀ‚Δ’Ò ¡ÎappleΔ’Δ-¡ÓappleΔ’Δ

Ò«‘apple “«Á ÏÒÀ’ ÍÀ∫Êapple˜” Ò¬Δ

Á∂ «ÁμÂΔ √Δ Õ Ïapple‹apple ÁΔ

ÏΔÏΔ√Δ √ΔappleΔ˜ “Ú∂¡˜ ¡≈Î √Δ«¬ß◊” ÚΔ ’Ò≈

¡≈ÒØ⁄È≈ Á∂ «√¡≈√Δ «ÁzÙ‡Δ’Ø‰ Íμ÷Ø∫ Ï‘∞ ӒϱÒ

‘Ø¬Δ √ΔÕ ¿∞ÂappleΔ Òß‚È «Úμ⁄ ‹ÈÓ∂ Ïapple‹apple È∂ ¡≈͉∂

’appleΔ¡apple ÁΔ Ù∞apple±¡≈ «¬μ’ Í∂∫‡apple Ú‹Ø∫ ’ΔÂΔ √ΔÕ

Ïapple‹apple Á∂ Í∞μ «ÎÒÓ√≈˜ ‹À’Ï È∂ ‡«Ú‡apple ”Â∂ ‹Ω‘È

Ïapple‹apple Á∂ Á∂‘≈∫ Ï≈apple∂ Áμ«√¡≈Õ «¬√ ÁΩapple≈È ’Ò≈’≈apple

‚∂«Ú‚ «Ùz◊Ò∂ È∂ ‡ÚΔ‡ ’ΔÂ≈ ““¡Ò«ÚÁ≈ ‹≈È

Ïapple‹apple, Â∞‘≈È±ß Ï‘∞ Ô≈Á ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈, Ò∂÷È ’Ò≈

Á≈ √Ì ÂØ∫ Ó‘≈È Ò∂÷’”” ’Ò≈ Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔ ÷∂Âapple

ÁΔ¡≈∫ ‘√ÂΔ¡≈∫ Â∂ √Ó≈‹ √∂ÚΔ¡≈∫ È∂ ‹Ω‘È Ïapple‹apple ȱß

ÙappleË≈∫‹ÒΔ «ÁμÂΔÕ

’«‘’∂ ı≈apple‹ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ «’ «¬’

√≈Ê ¡ÀÈ∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ √apple‡Δ«Î’∂‡ ‹≈appleΔ

’appleÈ≈ √ßÌÚ È‘Δ∫ ‘À Õ «˜Ò∑∂ Á∂ «‚͇Δ

’«ÓÙÈapple ’ØÒ Ó≈ÓÒ≈ Í‘∞ß⁄‰ “Â∂ apple≈ÙÈ

’≈apple‚ “⁄ Ïμ«⁄¡≈∫ √ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ

Áapple˜ ‘؉ ’apple’∂ ‚Δ.√Δ. ÚμÒØ∫ CC

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ ‹ÈÓ √apple‡Δ«Î’∂‡ ‹≈appleΔ

’appleÚ≈ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È, ‹ÁØ∫«’ «¬√ ‘¯Â∂

ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‹∞ÛÚ≈∫ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ √apple‡Δ«Î’∂‡

Ï≈¡Á “⁄ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂ Õ √appleÁ≈apple

‹≈È Ó∞‘ßÓÁ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘

¡≈Í‰Δ¡≈∫ Ï∂◊Ó≈∫ Â∂ Ïμ«⁄¡≈∫ È≈Ò

Ï‘∞ ÷∞Ù ‘À Â∂ ¤∞μ‡Δ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞‘

√≈apple≈ «ÁÈ Ïμ«⁄¡≈∫ È≈Ò «’Õ’‡ Â∂ ‘Øapple

÷∂‚≈∫ ÷∂‚Á≈ ‘À Õ ‹ÁØ∫«’ ¿∞√ 鱧 «√apple¯

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ È≈∫¡ Ô≈Á appleμ÷‰ “⁄

Ó∞Ù«’Ò ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À Õ

«ÁμÒΔ ”⁄ √Û’ Á≈ Ȫ¡

Ì◊ «√ßÿ Á∂ È≈∫¡ ”Â∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ apple≈Ù‡appleΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ Á∂ appleØ«‘‰Δ «¬Ò≈’∂ ÁΔ «¬’ √Û’ Á≈ È≈∫¡

√∞ÂßÂappleÂ≈ √ÀÈ≈ÈΔ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ Á∂ È≈∫¡ “Â∂ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ Õ È≈appleÊ

«ÁμÒΔ «Ó¿±≈√ÍÒ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ È∂ ¡μ‹ appleØ«‘‰Δ Á∂ √À’‡apple AF “⁄ ‹Δ ÏÒ≈’ “⁄

«¬’ √Û’ Á≈ È≈∫¡ Ù‘ΔÁ ¬∂ ¡≈˜Ó Ì◊ «√ßÿ appleØ‚ appleμ«÷¡≈ Õ Ì◊ «√ßÿ

Á≈ ÍØÂ≈ Ô≈Á«ÚßÁapple «√ßÿ, Ì≈‹Í≈ Á∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ¿∞«Á apple≈‹, appleØ«‘‰Δ ˜ØÈ

Á∂ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple ‹◊ÁΔÍ «⁄μÒapple ¡Â∂ ‘Øapple Ù÷√Δ¡Â≈∫ «¬√ ÓΩ’∂ ‘≈˜apple √È

Õ √Ó≈appleØ‘ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ’apple«Á¡≈∫ ¡ÀÈ ‚Δ ¡ÀÓ √Δ Á∂ √‡À∫«‚ß◊ ’Ó∂‡Δ Á∂

⁄∂¡appleÓÀÈ ÍzÚ∂Ù Ú≈‘Δ È∂ «’‘≈ «’ √Ê≈«È’ ÒØ’≈∫ ÁΔ Óß◊ √Δ «’ √Û’ Á≈

È≈∫¡ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ Á∂ È≈∫¡ “Â∂ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂ Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

19/01/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

apple≈‹ Á∂ B@ ‘˜≈apple Ì◊ΩÛ∂ È‘Δ∫ ’apple

√’‰◊∂ Ú؇ Á∂ ¡«Ë’≈apple ÁΔ ÚappleÂØ∫

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ apple≈‹ ÁΔ¡≈∫ ¡Á≈ÒÂ≈∫

ÚμÒØ∫ Ì◊ΩÛ∂ ¡ÀÒ≈È∂ Â∂ Í∞«Ò√

«‘apple≈√ ”⁄Ø∫ Îapple≈apple ‘ج∂ B@ ‘˜≈apple ÂØ∫

ÚμË Ó∞‹appleÓ «¬√ Ú≈apple «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉≈∫ ”⁄ ¡≈͉∂ Ú؇ Í≈¿∞‰ Á∂

¡«Ë’≈apple ÁΔ ÚappleÂØ∫ È‘Δ∫ ’apple

√’‰◊∂ Õ Ó∞‹appleÓ≈∫ 鱧 ÎÛ‰ Ò¬Δ

◊«·Â ’ΔÂΔ ◊¬Δ «ÚÙ∂√ ‡≈√’

ÎØapple√ È∂ √Ó±‘ «˜Ò∑≈ Í∞«Ò√ Ó∞÷Δ¡≈∫

Â∂ Í∞«Ò√ ’«ÓÙÈapple≈∫ 鱧 ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ú؇≈∫ ’‡Ú≈¿∞‰ Á∂ ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ∂

‘È Õ «¬Ò≈’≈ Í∞«Ò√ «˜Ò∑≈ ⁄؉

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ¡«‹‘∂ Ó∞‹appleÓ≈∫ ÁΔ

√±⁄Δ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬∂◊Δ ‹Ø Ì◊ΩÛ∂

¡ÀÒ≈È∂ ‹≈ ⁄∞μ’∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈

È≈Ó ⁄؉ √±⁄Δ¡≈∫ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘À Õ

Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ ‘∞‰ «¬È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ú؇≈∫ ¡≈͉∂ ÍμËapple ”Â∂ ⁄؉

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ’ØÒØ∫ appleμÁ

’appleÚ≈¿∞‰◊∂ Õ «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ

«Áß«Á¡≈∫ ¡≈¬Δ.‹Δ. ÙÍÀÙÒ ‡≈√’

ÎØapple√ ’∞ßÚapple «Ú‹À ÍzÂ≈Í «√ßÿ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬√ √ÏßËΔ Úμ÷-Úμ÷

«˜«Ò∑¡≈∫ ”⁄ Í∞«Ò√ Ó∞÷Δ¡≈∫ È≈Ò

ÓΔ«‡ß◊≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È

Â∂ Ï≈apple‚apple apple∂∫‹ Â∂ appleØÍÛ apple∂∫‹ ÁΔ¡≈∫

ÓΔ«‡ß◊≈∫ ÚΔ ‘Ø ⁄∞μ’Δ¡≈∫ ‘È Â∂

√Ó±‘ «˜«Ò∑¡≈∫ Á∂ Í∞«Ò√ Ó∞÷Δ¡≈∫ ȱß

ÍμÂapple «Ò÷ ’∂ ÚΔ ‹≈‰±ß ’appleÚ≈

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

‹√«‡√ ’≈‡‹± «ıÒ≈¯ «¬μ˜Â ‘μÂ’ Á∂ ’∂√ ‘‡≈¬∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ √∂Ú≈Ó∞’ ‹μ‹ Ó≈apple’ß‚∂ ’≈‡‹± 鱧 apple≈‘Â

«Áß«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ «ıÒ≈¯ ¡Á≈Ò ÁΔ «¬μ˜Â ‘μÂ’ Á∂ ÁØ ’∂√≈∫ 鱧 ‘‡≈ «Ò¡≈

‘ÀÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ ‹μ‹≈∫ ÁΔ È∞’Â≈⁄ΔÈΔ ’appleÈ Ò¬Δ «ÏÈ≈∫ Ùapple Ó∞¡≈¯Δ

ÁΔ Í∂Ù’Ù ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹√«‡√ ’≈‡‹± 鱧 apple≈‘ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ‹√«‡√ appleß‹È

◊Ø◊Ø¬Δ ¡Â∂ Ô± Ô± Ò«Ò ”Â∂ ¡≈Ë≈«apple ÏÀ∫⁄ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ó∞¡≈¯Δ 鱧 √ÚΔ’≈apple

’apple ’∂ ’≈appleÚ≈¬Δ ÏßÁ ’apple «ÁμÂΔÕ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 19/01/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

SHORTNEWS

China to launch satellite for

predicting earthquakes

Beijing : China will launch a satellite this year to gather electromagnetic

data which may be used in monitoring and forecasting

earthquakes. According to China's earthquake administrative

agencies on Tuesday, the satellite will be launched in the latter half

of this year, Xinhua news agency reported. Movements of the

Earth's crust generate electromagnetic radiation which can be

observed from space. By collecting data on the Earth's electromagnetic

field, ionosphere plasma and high-energy particles, the

satellite will be used in real-time monitoring of earthquakes and

possible seismic precursors in China and neighbouring regions.

The satellite will be China's first space-based platform for

earthquake monitoring, providing a new approach for research.

According to Shen Xuhui, deputy chief of the mission, it is

designed to remain in orbit for five years and record the electromagnetic

situation of earthquakes above 6 magnitude in China and

quakes above 7 magnitude all over the world.

Scientists are expecting to find common factors that may be

used to develop earthquake forecasting technology, Shen said.

Salman Among 5 Summoned

By Court In Poaching Case

JODHPUR: A Jodhpur court on Friday asked actors Salman

Khan, Saif Ali Khan, Neelam, Tabu

and Sonali Bendre to appear before it

on January 25 for recording their

statements in the 18-year-old black

buck poaching case. Chief judicial

magistrate Dalpat Singh Rajpurohit

gave the directions after completion

of examination of all the witnesses in

the court.

The actors have been accused of

poaching two black bucks — protected

under the Wildlife Protection Act

— near Kankani village in Jodhpur while shooting for Hum Saath

Saath Hain in 1998, while Khan is also facing a trial for possession

of illegal firearms that were used to shoot the animals. The

actor is required to be present in the same court on January 18.

Dushyant Singh and Dinesh Ganware are also accused in the case

for helping the actors hunt down the animals. Ganware has been

on the run since the incident. The post-mortem and FSL reports

confirmed that the mammals were killed by the firearms, which

the prosecution has maintained, belonged to Salman.

Grandson sold Bismillah’s prized

shehnais for mere Rs. 17,000: Cops

LUCKNOW: Late musician Ustad Bismillah Khan’s grandson

was arrested in Varanasi on Tuesday for stealing four shehnais that

belonged to the maestro, a Bharat Ratna awardee. Unfortunately,

Khan’s prized musical instruments were recovered in a damaged

condition as the silver parchments that adorn the wooden frame

were cannibalised for melting. Apart from the musician’s grandson,

who is in his 20s, two local jewellers were arrested in connection

with the theft. “The musician’s grandson, Nazre Hasan

alias Shadab, had sold three silver and one wooden shehnai with a

silver base to jewellers Shankar Lal Seth and his son Sujit Seth for

a mere Rs. 17,000,” said Amit Pathak, senior superintendent of

police, Special Task Force(STF). He said the jewellers had melted

the silver adorning the shehnais.

Will not tolerate Atwal as

candidate from Nakodar: Samra

JALANDHAR: Former Congress minister and four times

MLA from Nakodar, Amarjit Singh

Samra, declared that if the Congress

party gives ticket to ex-Nurmahal

MLA Gurbinder Atwal from Nakodar,

he and his supporters will oppose the

move by fielding any candidate, on

Sunday. Samra, who was accompanied

by two zila parishad members from

the region and other prominent

Congress workers, said that Atwal, who has been given ticket

from Bholath segment of Kapurthala has denied contesting from

the seat, and is now eyeing the Congress ticket from Nakodar.

Notably, Samra and Atwal have political enmity since 2012

assembly polls, when Samra was defeated from the seat after

Atwal allegedly worked against the official Congress nominee.

“Atwal was nowhere in the political scenario of this segment for

the last five years. It was only after polls being declared that he got

active and started demanding the ticket. “said Samra.

Rohith 1st Death Anniversary

PM Awards VC Appa Rao!

HYDERABAD: The science

of killing one’s own student in

the ‘laboratory’ if he/she is more

brilliant than the teacher himself

is a cultural heritage that hangs

around Indian universities. This

heritage has come through the

brutal Brahminism of

Dronacharay, who took away the

thumb of his own student—

Eklavya, just because he was a

far greater archer than his

teacher, and had the capacity to

excel by learning on his own.

This Brahminism has steeped

into even the non-Brahmin

teachers in higher education.

Crush your student if he/she is

brighter than you is now the

norm of Indian science ‘laboratories’.

Look at the way Podile

Appa Rao, the Vice-Chancellor

of the University of Hyderabad

drove Rohith Vemula, a brilliant

science student—that too his

own student-- to suicide on last

January 17 (2016) . A year exactly.

And how just a few days ago,

on January 3, 2017 Appa Rao is

confererred an award by Prime

Minister of India Narendra Modi

at the Science Congress at

Tirupathi. Science has become

so ugly in India now. Rohith

Vemula had asked Appa Rao to

give every Dalit

student a rope to

hang, along with the admission

letter. Is not the nation losing

balance with such awards as

given to the VC ?

India and the world was

shocked by reading Vemula’s

suicide note. And as mute witness

to how this Dalit student’s

cut short his own aspiration to

become a science writer like Carl

Sagan when he hung himself.

The nation venerated Rohith for

his courage and conviction

reflected in the suicide note that

questioned the moral basis of our

casteist

universities.

His death became an issue

in Parliament, in the universities

and also onn the streets.

Yet the PM, the Andhra

Pradesh Chief Minister,

Chandrababu Naidu,Venkaiah

Naidu, who is a central minister

from Andhra Pradesh and from

Appa Rao’s community— chose

to give him an award at the start

Congress-SP form alliance for UP

polls, Sheila may step down

New Delhi, The

Congress party on Tuesday

said it will contest the Uttar

Pradesh assembly polls in

alliance with the Akhilesh

Yadav-led Samajwadi

Party. "The Congress-

Samajwadi Party alliance

will form the next government

in Uttar Pradesh," senior

Congress leader Ghulam Nabi

Azad told the media here, a day

after the Election Commission

allotted the cycle symbol to the

Akhilesh faction. Azad

said the nitty-gritties of

the alliance, particularly

seat sharing, was being

worked out. Asked if the

alliance would include

the Ajit Singh-led

Rashtriya Lok Dal

(RLD) and whether it

would be on the lines of the Biharstyle

Grand Alliance, Azad

declined to comment. "On that

(Grand Alliance) I cannot say anything

right now. Will talk about

By KANCHA ILAIAH SHEPHERD

that later," he said. "There has been

speculation on whether or not this

alliance is happening or not. This

is to confirm that it is happening,"

he said. Meanwhile, Congress

chief ministerial candidate for

Uttar Pradesh, Sheila Dikshit reiterated

she would step down if

asked to. Alliance talks between

the Congress and Akhilesh faction

have been going on for some days,

for the seven-phase Uttar Pradesh

assembly elections that kick off on

February 11 for 403 seats.

of the New Year. They chose to

do so, when a criminal case is

pending against him, and his

mother is waiting for justice.

Those in power did not even

show even a modicum of human

concern. Instead they made

Vemula’s birth certificate an

issue. The caste of his mother an

issue. That too after his death.

Rohith Vemula stands for

morality and the VC emerged

from the crisis as an example of

immorality. In the realm of

knowledge and science if morality

is killed and immorality is

rewarded, nations even if they

appear to be prospering outwardly,

begin to die from the inside.

The Prime Minister and the

Andhra Chief Minister know

that there is an ethical discourse

around Rohith Vemula and Appa

Rao since the last one year. Even

if Chandrababu Naidu and

Venkaiah Naidu planned to give

that award to the scientist how

did the PM agree, having said on

August 7, 2016 at a Hyderabad

public meeting See on Page 15

Theresa May makes

clear: Britain will

leave single market

London : British Prime

Minister Theresa May, in a longawaited

Brexit speech, confirmed

on Tuesday that her country

will leave the single market,

media reports said. During her

speech at Lancaster House, May

said, Britain wants to remain

"the best friend and neighbour"

to European partner. "We do not

seek membership of the single

market but the greatest possible

access to it," reported BBC. She

announced Parliament would get

a vote on the final deal agreed

between Britain and the

European Union and also promised

an end to Britain's "vast contributions"

to the EU. May said it

was not her intention to "undermine"

the EU or the single market.

But she warned the EU

against a "punitive" reaction to

Brexit, as it would mean

"calamitous self-harm for the

countries of Europe and it would

not be the act of a friend", said

the report. "It should give British

companies the maximum possible

freedom to trade with and

operate within European markets

and let European businesses do

the same in Britain. But I want to

be clear: What I am proposing

cannot mean membership of the

single market," she said.

The single market allows the

free movement of goods, services

and workers between its

members. The government had

previously revealed few details

about what it wants to secure

from the Brexit talks. The

Labour Party urged May to push

for a "deal that works for trade".

EU leaders had said the UK cannot

"cherry pick" access to the

single market while restricting

the free movement of people.


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

19/01/2017

13

Emphasis on Dalit-OBC unity as

thousands embrace Buddhism

Sadanand Fulzale presided over the mass-conversion ceremony in Deekshabhoomi,

Nagpur. He had joined Ambedkar in adopting Buddhism at the same venue 60

years ago and was the deputy mayor of Nagpur at the time

On 25 December 2016, thousands

of people from various

parts of Maharashtra gathered at

Deekshabhoomi in Nagpur to

embrace Buddhism under the

‘Deeksha’ of Bhadant Nagarjun

Surai Sasai. The Satyashodak

OBC Parishad organized this

mass conversion. He read each of

the 22 vows taken by Babasaheb

Ambedkar nearly 60 years ago in

the venue when he embraced

Buddhism with millions of his

followers. Bhadant Nagarjun

Sarai Sasai is an 81-year-old

monk from Japan who has made

India his home since 1967. He

lives in Rajgir, Bihar.

Dalits have been embracing

Buddhism for a long time. A hundred

years before Babasaheb’s

conversion, Pandit Iyothi Thass

had converted to Buddhism.

Maharashtra in particular has

seen huge changes in the life and

culture of the Dalits after their

embracing Buddhism. These

changes are visible when you

visit Deekshabhoomi during

Ashoka Vijayadashmi, when millions

gather here. It is a festival

that has come to overshadow the

Hindu Dussehra festivities in

Nagpur. (Similarly, the crowds at

Chaityabhumi, Mumbai, on 6

December surpass any other gathering

in Maharashtra.) The most

interesting aspect is that a huge

amount of Dalit-OBC literature is

available for purchase. It is a fact

that literature, Ambedkarite literature

in particular, has empowered

Dalits and everyone else who has

read it.

The Satyashodhak OBC

Parishad held

this ceremony

because it believes that when

OBCs start understanding their

historic role in India’s enlightenment

through cultural empowerment,

the brahmanical forces will

be defeated. Like Kushwahas and

Mauryas in UP and Bihar, who

claim a Buddhist lineage from

Ashoka and the Mauryans, the

BY VIDYA BHUSHAN RAWAT

Satyashodhak OBC Parishad too

holds the view that OBCs of

Maharashtra are actually

Nagvanshis and therefore originally

Buddhists. While Buddhism

has been seen to politically

empower people, the Sangh

Parivar and the Hindutva forces

co-opt it as an

extension of

Hinduism. A senior Buddhist

friend told me at a discussion in

Deekshabhoomi that he was

shocked to run into representatives

of the Vivekananda

Foundation at a meeting of

Buddhists organized by the

Government of India. It means

that while the government is

Modi out to divide India through

demonetisation : Meghalaya CM

Shillong :

Meghalaya Chief

Minister Mukul Sangma

on Tuesday accused

Prime Minister Narendra

Modi of trying to divide

the 'haves' and the 'havenots'

of India through

demonetisation. "We

condemn the Prime

Minister's statement,

wherein he had said that

post-demonetisation, the

poor are enjoying a sound sleep while the rich are

running around to buy sleeping pills. This is

unexpected from a Prime Minister, as he was trying

to divide the nation amongst the haves and the

have-nots," Sangma told journalists here. "It is

uncalled for, unseen and unheard, and it is dangerous

and unprecedented," he stated.

Sangma also accused that Modi had 'indirectly'

helped the 'enemies of the

nation' in regularising fake

currency notes.

these banks had the

wherewithal and were

equipped to segregate the

fake notes from the genuine

ones during taking

deposits of the demonetised

currency notes?" the

Chief Minister said.

"What I am trying to say

is that with the amount of

money that has been deposited, it means that

Modiji has facilitated these fake notes, which

were in circulation, into the banking system and

regularised them," Sangma explained. "These

fake notes are of the enemies of the nation.

Indirectly, he (Modi) has helped the enemies of

the nation by legalising them through the demonetisation

process," he added.

Rajasthan Education Minister flayed for cow comments

Jaipur : Rajasthan Education

Minister Vasudev Devnani, who

on Monday had claimed that

cows inhale and exhale oxygen,

has come in for sharp criticism

both from scientists and in the

social media. At a function here,

the minister had said that since

cows inhale and exhale oxygen,

cold and cough can be cured just

by going near it. He went on to

observe that cow dung has antiradioactive

properties.

"He (the minister) is talking

out of his head. He is an engineer

by profession... he should

not have talked like this. Don't

understand it really. Cow dung

releases methane, which is a

pollutant. He should have

known it," a professor at

Rajasthan University said on

condition of anonymity. On

Twitter, too, Devnani faced flak.

While some talked about his

educational qualification, others

were very critical of his views.

One person tweeted: "And this

'worthy' is Rajasthan's

Education Minister, no less!"

Another tweet said: "The minister

when ill should be put on a

cow instead of a ventilator."

using Buddhism to promote India

among the Southeast Asian

Countries, at home, it is bent on

making Buddhism a part of

Hinduism to quell the revolt

against brahmanical customs and

culture.

The legendary Hanumant

Upare and others founded the

Satyashodhak OBC Parishad in

2008, claiming that Maharashtra

had more than five crore OBCs

and they were victims of caste

discrimination. It was Upare who

had wanted to bring together

more than 5 lakh OBCs to

Deekshabhoomi for this mass

conversion but his untimely death

in March 2015 meant he was not

able to see this day. His death was

a big blow to the movement led

by the Satyashodhak OBC

Parishad in Maharashtra. In an

interview with India Today, he

had said that the movement was

an attempt to bring people back to

their original religion.

He had said this would not be

conversion but “ghar wapsi” in the

real sense, adding that the caste

system in Hinduism was responsible

for the backwardness of the

OBCs and there was no respect for

the OBCs in Hinduism. He

described the conversions as “our

revolution to break free from caste

oppression”.

“The tongue like a sharp knife... Kills without

drawing blood.”

-Buddha

160 kg gold

recovered from

car in Punjab

Chandigarh : Punjab Police on Tuesday seized

160 kg of raw gold from a car in Mohali town, near

here. Police officials said that investigations into the

recovery were still in progress.

They said that three people had been detained and

were being questioned. The Hyundai Creta car was

stopped by police at Mohali, 10 km from here, during

a special checking campaign in connection with the

February 4 assembly elections in Punjab. Police and

other law enforcement agencies are conducting

checks to curb the movement of illegal cash, liquor,

drugs and other things during election time.

Police sources said that the car was owned by a

company based in Himachal Pradesh.


14 19/01/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

SHORTNEWS

Sikh boy in Australia

denied enrolment in school

for wearing turban

Melbourne : A five-year-old Sikh boy was

denied entry by a school here for wearing a

turban as it said that the religious head gear

was not in conformity with the school's uniform

policy. "It is disappointing that my son

has been forced to abandon his religious practices

and identity for access to an education in

Melbourne's Melton Christian College," the

boy's father Sagardeep Singh Arora was quoted

as saying by Australian TV network SBS

on Tuesday. "We lodged a claim with the

Victorian Equal Opportunity and Human

Rights Commission (VEOHRC). I believe

having a common school uniform is important

in promoting school identity and integration.

However, it is also important to recognise that

there is no hindrance to the practice of various

cultures and faiths," said Arora.

He further said that students should be able

to wear their significant religious symbols and

articles of faith. "It's immoral for a school to

not allow students to practice their beliefs," he

argued. Arora said he has had a dialogue with

the school (MCC) in which he cited other

examples of Australian institutions which have

re-evaluated their policies in similar instances,

said the report. "We were in discussions

regarding the importance of hair and turban in

Sikhism and acceptance of turban as uniform

by different organisations (like schools, Army,

and police) in Australia and other countries,"

said Arora. "Yet, the college has refused to

review their uniform policy." Given the long

history of the Sikh community in Australia, it's

disappointing that they still struggle with

issues such as this, said Arora. "While practising

our religious beliefs, we wish to show an

expression of solidarity with the wider

Australian community. And all we demand is

respect for our religious beliefs," he said.

However, the school, in a written response

to VEOHRC, refused to include any additional

items in the existing permitted uniform protocol,

the report said. "We acknowledge the

disappointment that Sagardeep and his family

feel. We respectfully recognise his disappointment

that the uniform protocol of this school

mean that non-prescribed items are not permitted

to be worn in addition to the school uniform."

"We have considered the complaint and

our options carefully. The result is that we

have agreed that college uniform will be maintained

as it is, without permitting additional

items," the school said. In a landmark case in

September 2008, a Brisbane private school

was forced to back down on a strict uniform

policy that would have forced a Sikh boy to

cut his hair and remove his turban.

'German passport world's

strongest, India ranks 78th'

Marshall Islands saw the biggest change in the last year, adding 35

countries to its visa-free score. Palau and Micronesia followed with 34

additional countries, while Solomon Islands and Tuvalu added 33.

Dubai : A German passport is

the world's strongest while the

Indian is ranked 78th in the popular

ranking of the world's passports

by a global advisory firm.

The latest passport Index

devised by global financial advisory

firm Arton Capital is based

on cross-border access of national

passports. It assigns a

"visa-free score" according

to the number of

countries a passport holder

can visit visa-free or

with visa on arrival.

The index was released

by passportindex.org. and

saw Germany take first

place with a visa-free

score of 157, closely followed

by Singapore and

Sweden which were both

ranked second with a visa-free

score of 156. Singapore overtook

South Korea as it became the

highest ranked Asian passport.

India stood at 78th position

with a visa-free score of 46,

whereas China was ranked at

58th. The Indian passport was still

ahead of Sri Lanka and Pakistan,

ranked 89th and 94th respectively.

Islamabad : Pakistan Defence

Minister Khawaja Asif on Monday

said the country's armed forces would

respond with full force if India tried

to carry out any surgical strikes inside

Pakistan. This comes days after

Indian Army chief Gen Bipin Rawat

said that "surgical strikes in Pakistan

can not be ruled out".

Khawaja Asif, in a fiery speech,

said: "If India dared to carry out surgical

strikes inside Pakistan, a befitting

response would be meted out." He also said that

India's past claims of surgical strikes were found to

be "baseless and false". Asif claimed that the

Kashmiri struggle for freedom, India's internal

According to the list,

Afghanistan's passport was the

least powerful with a visa-free

score of 23.

The other top most powerful

passports in the world included

Denmark (155), Finland (155),

France (155), Spain (155),

Switzerland (155), Norway (155),

Britain and the United States

(155). Regionally, the United

Arab Emirates was the leading

Gulf Cooperation Council (GCC)

country with a score of 122, followed

by Kuwait (81), and Qatar

with a score of 77.

The lowest-scoring Middle

East and North Africa (MENA)

countries on list were found to be

Iraq and Syria, said the report.

Marshall Islands saw the

biggest change in the last year,

adding 35 countries to its visa-free

score. Palau and Micronesia followed

with 34 additional countries,

while Solomon Islands and

Tuvalu added 33.

"The desire to improve opportunity

and security transcends

borders. As

such, having a second

citizenship has never

been more relevant,"

said John Hanafin,

CEO of Arton Capital.

The index also

added a new World

Openness Score which

tracks the progression

of freedom of mobility

across the globe. The

world openness score rose to

17,948 in the first few days of

2017 from 17,925 in 2016.

"This trend shows opening of

borders but will it continue? With

the recent backlash against globalisation

and ongoing immigration

issues, the World Openness Score

may be in danger of decline," the

report added.

'Pakistan to give befitting reply in

case of Indian surgical strike'

political compulsion, and its avoidance

of composite dialogue were

among the reasons behind its ceasefire

violations along the Line of Control

and International Border.

He informed the Senate that India

had carried out 330 ceasefire violations

-- 290 along the LoC and 40

along the IB -- until December 2016,

in which 45 civilians were killed and

138 others injured. The frequency of

violations had declined after

December, he said. Asif told the Senate that the violations

had been reported to the UN Military

Observers Group and the UN had been apprised for

the purpose of investigations.

Two Hindi Poem

Dr. Sunita Jain

Translated by Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAZ’

To Mother

To remember you

is to forget

or to bring double in pain-

I don’t know whick?

Of course, I can certainly say

that if ever, I can certainly say

that if erer I forget

to remember you,

no nameplate

will be on my door.

There would be

no sweetness,

no love

The gardener would not know

trees and busheseven

the seasons would be forgotten.

The heart like the

bottom of a dry river

would crack on all sides

and still have no thirst for water.

The Elderly-2

They don’t argue,

keep quiet and bear daily

indifference and insult.

They overlook the excesses

and close their eyes and ears

to complaints.

they don’t ask for tea or viks; they

just lie down on one side

even when they have

a severe headache.

Even so, they

wish to preserve a relationship

whic exists only in their mind.


www.samajweekly.com

Sikh Girl, Kiran Jassal, To

Represent Malaysia In

Miss Universe Contest

KUALA LUMPUR : A Sikh

girl with her roots in India is representing

Malaysia at the Miss

Universe

pageant in

Manila on

January 30.

B o r n

Kiranmeet

Kaur Baljeet

Singh Jassal,

the 20-yearold

won

M i s s

Universe Malaysia title in 2016

and was awarded Miss My

Dentist Winning Smile subsidiary

title, reported Malaysian

star2 website. Kiran's family

shifted to Malaysia decades ago

and is based in the suburbs of

Subang Jaya town of Selangor

state. Her mother, Ranjit Kaur,

was the winner of the Classic

Mrs Malaysia title in 2015 while

her sister Ranmeet, a model, was

also a beauty pageant titleholder

and a doctor by profession.

The Jassal sisters grew up

admiring and idolising beauty

queens, Miss World 1994

Aishwarya Rai and Miss

Universe 1994 Sushmita Sen,

said the report.

London : A drug commonly used

to treat excessive daytime sleepiness

may enhance memory and cognitive

skills such as concentration and attention

in patients recovering from

depression, says new research.

The results showed that patients

given a dose of the drug modafinil

experienced improvement in memory

functions, compared to those on

placebo. Specifically, patients had

benefits in both types of memory:

episodic memory -- collection of past

personal experiences that occurred at

a particular time and place -- and

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Bollywood wishes Happy Birthday to 'charming' Javed Akhtar

Javed Akhtar turns 72, Shabana

praises his 'magical persona

Mumbai : On poet-writer-activist

Javed Akhtar's 72nd birthday on Tuesday,

his wife Shabana Azmi, who lovingly

calls him 'Jadu', said he has magic in his

persona. Exhausted after a musical

evening that she had organised on her

father and legendary poet Kaifi Azmi's

birth anniversary on Saturday, Shabana

wanted a quiet family get-together on

Javed's birthday.

But the couple's friends won't let them

be. What was planned as a quiet evening

turned into a sprawling evening with the

promise of outstanding home made food,

poetry recital and lots of conversation.

Said the actress: "When it comes to

Jadu (Javed), nothing is decided till the

last minute... So, till last night nothing

was happening, but he has magic not only

in his name, but also in his persona...

Friends say, 'Yaay! Yoohoo! We want to

be there for him.'" Javed, who has penned

songs for films like "Silsila", "1942: A

Love Story", "Veer-Zaara", "Main Hoon

Na" and "Jodhaa Akbar", has been in the

industry for more than four decades and

has a lot of fans. Celebrities like Anil

Kapoor, Farah Khan and Shekhar

Ravijiani expressed their fondness for the

working memory -- a key brain function

responsible for everything from

remembering a phone number to

doing math in your head.

In addition, patients receiving

modafinil were also found to make

fewer errors than those who received

a placebo. "The results are very promising.

Psychiatrists often hear complaints

of concentration or memory

difficulties from patients with depression.

Our study shows that modafinil

may be a feasible option to tackle persistent

cognitive problems in depression,"

said lead author Muzaffer

"charming" Padma Bhushan awardee, via

social media platforms.

While Anil wished Akhtar saying he is

a "man whose words can start a revolution",

actor Suniel Shetty hailed him as

the "finest wordsmith".

Rakesh Roshan, Farah Khan, Shekhar

Ravjiani, Divya Dutta, Shankar

Drug may boost memory in patients recovering from depression

Kaser from the University of

Cambridge in Britain. Previous studies

have already shown that modafinil

has beneficial effects on cognitive

function in psychiatric disorders such

as schizophrenia. For the study, published

in the journal Biological

Psychiatry: CNNI, the team investigated

the potential of modafinil to

treat cognitive dysfunction in depression

on 60 patients aged between 18

and 65 years. The study suggested that

there may be a way to help people

recovering from depression.

Mahadevan, Shraddha Kapoor, Ehsaan

Noorani and Kailash Kher were among

the others who wished the veteran writer.

Wishing lyricist-poet Javed Akhtar on

his 72nd birthday on Tuesday, Hindi film

industry celebrities like Anil Kapoor,

Farah Khan and Shekhar Ravijiani,

expressed their fondness for the "charming"

Padma Bhushan awardee.

Having penned songs for films like

"Silsila", "1942: A Love Story", "Veer-

Zaara", "Main Hoon Na" and "Jodhaa

Akbar", the veteran poet has been in the

industry for more than four decades.

While Anil wished Akhtar saying that

he is a "man whose words can start a revolution",

actor Suniel Shetty hailed him

as the "finest wordsmith".

Here is what the Bollywood industry

members had to share for the screenwriter,

who once made a formidable team

with Salim Khan. Anil Kapoor: To the

man whose words can start a revolution

or calm a raging storm... Happy Birthday.

Rakesh Roshan: Javed ji wish you a

very Happy Birthday! Farah Khan:

People are never just good or bad. They

are either charming or tedious. Happy

Birthday to the most charming Javed

Akhtar. Love you Javed uncle. Shekhar

Ravjiani: Fortunate to have worked with

a legend like you and share some great

times. Hope to see you more this year!

Happy Birthday. Suniel Shetty: What can

one write for one of the finest wordsmiths

of every emotion Happy Birthday Javed

Akhtar saab. Divya Dutta: Happy birthday

Javed Akhtar! Shukriya for all the

love and warmth always. Shankar

Mahadevan: Happy Birthday to my dearest

friend, philosopher and guide! Love

you so much sir! Shraddha Kapoor:

Happy birthday sir! Have an amazing

day! Lots of love. Ehsaan Noorani: A

very happy birthday to a friend and benefactor.

Kailash Kher: Few years ago we

celebrated his birthday on stage. Mad

memories, Happy Birthday

19/01/2017

15

The Prime Minister

is ignoring the safety

of patients and the

well-being of health

professionals

In an attempt to draw attention away

from shortages in the NHS the Prime

Minister has turned on hard working GP

surgeries. This

attempt to shift

blame for missing

targets follows

on from the

announcement

of record casualty

attendances

and a doubling

in the number of

patients left to

wait on trolleys

for at least 12

hours. Theresa

May and, Health Secretary, Jeremy Hunt

have struggled to explain why the NHS

has struggled to cope under winter

demand.

Virendra Sharma, Member of

Parliament for Ealing, Southall said:

“The work of GPs across this country is

incredibly important, keeping millions

of people healthy. It is insulting to the

majority who work hard, long hours to

say that they are to blame for patients

suffering.

The Prime Minister has ignored what

we have been saying for years, that GPs

are overstretched, there is a fundamental

shortage of trained practitioners. There

is not just a financial shortage but one of

resources too, particularly qualified clinicians.

It would be dangerous to expect

GPs and other healthcare professionals

to work hours which aren’t safe. While

the ‘working time directive’ gives a

maximum of 48 hours a week on average

the PM expects GPs to offer services

for a staggering 84 hours a week. The

Health Secretary’s disastrous work with

Junior Doctors will only add to staff

shortages for years to come. Social care

has been cut by £4.6bn under the Tories,

that is why so many people are trying to

access A&E services.”

350th Gurpurb Of Sri Guru Gobind

Sahib Ji Celebrated In Leicester

The 350th Parkash

Community by the

Divas of the tenth Guru

Punjabi Listeners

of the Sikh religion Sri

Club. While speaking

Guru Gobind Singh Ji

from the stage he

praised the standard

was celebrated on

of Kirtan and Katha

Sunday 8th January from

by the youngsters and

2pm till 5 pm in Hall

told them that in his

Number 1 at Guru Teg

earlier years he did

Bahadur Gurdwara, 106

the Sikh Prayers from

East Park Road,

a Gutka Sahib which

Leicester, UK by Sikh youth 25 Sikh children took part in the Nagar Kirtan in Leicester; set up was written in Urdu and his family

originated from what is now

celebrations who were each Punjabi School at Ramgarhia

aged from 6 years to 17 years

given a 'SIKHI BAG' containing Gurdwara; set up first Elders

performing religious Hymns

Pakistan.

booklets called Saint Soldier and Project at Guru Nanak Gurdwara, The stage was managed by the

and Sermon in praise of the Sikhism; 2017 Calendar, Guru Guru Teg Bahadur Gurdwara and youth and by Gurwinder Kaur Ji

Sikh Guru who sacrificed his Gobind Singh Ji Gurpurb and Ramgarhia Gurdwara through who thanked all the children who

four sons, parents and himself New Year Card; A4 Size Punjabi Race Relations Committee of the took part and their parents and

for the Sikh faith.

Alphabet board with photos for Leicestershire County Council; Ruprai Ji for the kind words in

Pritpal Singh Kirtan Jatha, each letter { all donated by Sikh and was a benefits advisor at praise of the Sikh youth. If anyone

is interested in taking part in

Panthak Sewa Kirtan Jatha and Missionary Society, Southall }, Guru Tegh Bahadur Gurdwara

other Sikh children sang religious

hymns and Indervir Singh, Chocolate and Biscuits.

guest and was given a framed every Sunday from 2pm to 5pm

Samaj Weekly Newspaper; for five years was the special the Kirtan Durbar which is held

Gurjan Singh and Gurtek Singh Mohinder Singh Ruprai who photo of Harmandar Sahib for his please contact Balinder Singh

did Sermon { katha }.A total of helped: to organise the first Service to Local Sikh Samra on 07912 345 759.

(Continue from 12 & 13 Page)

Rohith 1st Death Anniversary PM Awards VC...

“ If you have to shoot, shoot me, but not my Dalit brothers’’.

The shooter is instead awarded in public.

Rohith Vemula has left a lasting moral imprint on the

nation’s psyche. India is a country of castes. Even after the

modern universities were established the inhuman practice of

untouchability and casteism was part of the class room and

campus life. After independence a few generations with the

personal and philosophical guidance of Dr.Ambedkar, the

Dalits fought against casteism in every space. But that fight

did not reach a conclusive stage.

The caste system in mainland India remained intact. The

vast masses over a period of a few centuries embraced Islam

and Christianaity --as in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh,

North east India---because of this brutal caste system. Yet the

Brahminical forces remained un- shaken and they continue to

practice caste not only in temples, civil society and markets

but also in the universities. The Muslim and Christian scholars

also did not make a point to campaign against it. They

remained in their intellectual shells. Only Mahatma Phule,

Ambedkar, Periyar Ramasami took up up the cudgels against

these practices during the nationalist period.

Now, ironically, a young boy by killing himself with the

will to expose the higher educational institutions of India, has

rekindled hope among many. The nation has to rededicate

itself to abolish the brutal system of caste and untouchability

in India. As I know that most of the Brahminic intellectuals in

the universities pretend that caste and untouchability do not

operate on the campuses, the Dalitbahujan, minority and all

other intellectuals must make it common cause to fight it on

an everyday basis. Let the inspiring words of Rohith reverberatein

our ears every day.


16 19/01/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Eating spicy food may help you

live longer. Here’s how

ove gorging on super spicy food? There’s

no reason why you should give up, especially now,

with researchers claiming that consumption of hot

red chili peppers may cut down the chances of

death due to heart disease or stroke by 13 percent.

Going back for centuries,

peppers and

spices were thought to

be beneficial in the

treatment of diseases, but

only one other study,

conducted in China

and published in

2015, has previously

examined chili pepper

consumption and its association with mortality.

So this new study, conducted by the Larner

College of Medicine at the University of Vermont

and published recently in PLoS ONE, corroborated

the earlier study’s findings.

Using National Health and Nutritional

Examination Survey (NHANES)

III data, collected from more

than 16,000 Americans, who

were followed for up to 23 years,

researchers examined the baseline

characteristics of the participants, according to

hot red chili pepper consumption. They found that

consumers of hot red chili peppers tended to be

“younger, male, white, Mexican-

American, married, and to smoke cigarettes,

drink alcohol, and consume

more vegetables and meats . . . had

lower HDL-cholesterol, lower

income, and less education,” in

comparison to participants who

did not consume red chili peppers.

They examined data from a

median follow-up of 18.9 years

and observed the number of deaths

and then analysed specific causes of

death.

“Although the mechanism by which peppers

could delay mortality is far from certain, Transient

Receptor Potential (TRP) channels, which are primary

receptors for pungent agents such as capsaicin

(the principal component in chili peppers),

may in part be responsible for the observed relationship,”

said the study authors. As stated by

the researchers, there are some possible

explanations for red chili peppers’

health benefits. Among them are

the fact that capsaicin, the principal

component in chili peppers,

is believed to play a role

in cellular and molecular

mechanisms that prevent obesity

and modulate coronary

blood flow, and also possesses

antimicrobial properties that

“may indirectly affect the host by

altering the gut microbiota.”

“Because our study adds to the findings

of previous researches, chili pepper, or

even spicy food, consumption may become a

dietary recommendation and/or fuel further

research in the form of clinical trials,” they stated.

T

For your heart, depression

may be as risky as obesity

and cholesterol

he risk of death by cardiovascular diseases due to depression

may be just as great as that posed by high cholesterol levels

and obesity, a study has found. Worldwide 350 million people

are affected by depression, according to the World Health

Organisation. “Our study shows that the risk of a fatal cardiovascular

disease due to depression is almost as great as that due

to elevated cholesterol levels or obesity,” said Karl-Heinz

Ladwig, professor at Technical University of Munich (TUM) in

Germany. Depression accounted for nearly 15% of the cardiovascular

deaths.

“That is comparable to the other risk factors, such as hypercholesterolemia,

obesity and smoking,” Ladwig said, noting

that these factors cause 8.4 to 21.4% of the cardiovascular

deaths. In the study, the team included 3,428 male patients

between the ages of 45 and 74 years and observed their development

over a period of 10 years. The researchers analysed the

relationship between depression and other risk factors like

tobacco smoke, high cholesterol levels, obesity or hypertension

and how big a role does each factor play? The results show that

only high blood pressure and smoking

are associated with a greater

risk. The study was recently published

in the journal

Atherosclerosis.

Playing negative

feels different :

Reema Lagoo

TV is unpredictable and one never knows how

a role might shape up as the show and story

moves forward.

REEMA LAGOO, ACTOR

9% fall in Indian

students opting to

study in Britain

LONDON : The decline in the number

of Indian students coming to Britain in

recent years continued after new figures

released on Thursday

showed a 9% decrease

in 2015-16 compared

to the previous year,

dismaying higher education

stake-holders

and others.

Figures released by

the Higher Education

Statistics Agency

(HESA) show that

16,745 Indian students

registered at higher

education institutions

during the year, marking

a new low since

the decline began in

2010. China with

91,215 students

topped among non-EU

countries.

The latest figures

amount to a drop of more than 50% in

Indian students coming to Britain since

2010, attributed to student visa restrictions

that include closure of the post-study work

visa. The closure of nearly 800 bogus colleges

is also mentioned as a reason.

HESA said: “India saw the largest percentage

decrease, at 44% between 2011/12

and 2015/16 .... It is

worth noting however,

that the decline in student

enrolments domiciled

from India began

a year earlier, in

2010/11.”

Karan Bilimoria,

member of the House

of Lords, told : “This

new drop of Indian

student numbers is so,

so sad. The policies

are not only damaging

Britain’s soft power

but will also damage

its ability to forge free

trade agreements in

the post-Brexit scenario.”

Nicola

Dandridge, chief executive

of Universities

UK, said: “While demand from Chinese

students remains exceptionally strong, we

have seen a further and worrying decline

in student numbers from countries such as

India [-9%] and Nigeria [-10%].”

£1,000 tip on £79

bill for Indian

restaurant in UK

LONDON : The popularity of spicy, tingling

Indian cuisine in Britain is well known, but one

satisfied customer in an Indian restaurant in

Northern Ireland was so happy last week that he

left a tip of £1,000 (nearly Rs. 1 lakh).

Stunned and delighted by the tip, the owner

and staff of Indian Tree restaurant in Portadown

are celebrating, but attribute the accolade mainly

to the expertise of chef Babu, so known for his

skills that customers follow him when he changes

employment. Preferring to remain anonymous,

the businessman who left the tip sent restaurant

director Luna Ekuch and Babu a message, thanking

them for the “great food” and urging them to

“please (accept a) small gift to help with your

restaurant, see you next time”.

The businessman was in a group of five that

dined at the restaurant and the bill came to

£79.05. Speaking to Belfast Live, Ekuch said:

“He has been a loyal customer of Babu since

2002 and since he moved abroad, when he flies

home into Belfast he would call and see what

Babu is cooking...”

Reema Lagoo is known for playing the quintessential mother’s role in films such as Hum Aapke Hain

Koun ..! (1994) and Hum Saath-Saath Hain (1999). However, the 58-yearold veteran actor has surprised

audiences with her portrayal of a negative character — a possessive mother — in an ongoing TV show.

Apparently, it wasn’t decided that her character would turn a villainess when she signed on for it. Lagoo

says, “TV is unpredictable and one never knows how a role might shape up as the show and story move forward.

I am playing a negative role for the first time. I won’t say I am enjoying it but it sure feels different. I

am happy that there is so much to do on the show. There are many shades to my character, and that’s exciting.

The role is strong and powerful, so it’s a good experience. Lagoo now admits to realising “what it takes

to pull off such a performance with conviction”. She says, “As audience, we wonder how does the actor perform

a negative role or say mean lines. I used to think the same, and now, I realise that one has to get into

the skin of the character and not retain your personality. One has to change their acting style and

approach to deliver a good performance.” While diversion from her usual good mom roles might have upset

fans, she has also received encouragement. “The audiences understand that I need variation too. People have

told me that this role is tough and I am doing a convincing job,” she says adding that working long hours on

a serial does take its toll. “It’s a challenge. It’s a commitment which I am fulfilling. Initially, it was tough but

I am used to the timings. In fact, now my workload has increased as I have more scenes.”


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

19/01/2017

“‘

appleÍzΔÂ! ÓÀ∫ ¡μ‹ ¡≈Í‰Δ ‹μ√Δ

Ò¬Δ Ó∞ß‚≈ Á∂÷ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘≈∫

Õ Ó∞ß‚≈ √Ø‘‰≈ ‘À Â∂ ’ßÓ ÚΔ ¡≈͉≈ ‘À

Õ «Í˙ Ï≈‘apple «◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Õ ÿappleÏ≈apple

ÚΔ ⁄ß◊≈ ‘À Õ ÏßÁ∂ ÚΔ ÌÒ∂Ó≈‰√

Òμ◊Á∂ ‘È Õ” Âapple√∂Ó È∂ ÿapple

ÚÛ«Á¡≈∫ ¡≈Í‰Δ ÿappleÚ≈ÒΔ È±ß

Áμ«√¡≈ Õ “‹∂ Ó∞ß‚∂ Á≈ «Í˙ Ï≈‘apple ‘À

Â≈∫ Ó∞ß‚≈ ˜apple±apple Ùapple≈Ï Â≈∫ ÍΔ∫Á≈ ‘Δ

’‘≈‰Δ

‘ØÚ∂◊≈”, ‘appleÍzΔ È∂ Ùß’≈ ˜≈‘apple ’ΔÂΔ

Õ “˙ ÌÒΔ¬∂ ÒØ’∂ «¬’-ÁØ ÍÀμ◊ Â≈∫

¡√Δ∫ ÚΔ ÍΔ Ò¬ΔÁ∂ ‘È, «¬√ Á≈

ÓÂÒÏ «¬‘ Â≈∫ È≈ ‘Ø«¬¡≈ «’ ¡√Δ∫

ÈÙ¬Δ ‘Ø ◊¬∂ Õ ÚÀ√∂ Áμ√‰ Ú≈Ò∂ È∂ Â≈∫

«¬‘Ø «’‘≈ «’ Ó∞ß‚≈ ÏÛ≈ √≈¿± ‘À Â∂

’Ø¬Δ ÈÙ≈ Ú◊Àapple≈ È‘Δ∫ ’appleÁ≈, ‘≈∫

’Ø¬Δ Í≈apple‡Δ-Ù≈apple‡Δ ‘ØÚ∂ Â≈∫ «¬’-

¡μË≈ ÍÀμ◊ Ò≈ ÒÀ∫Á≈ ‘À”, Âapple√∂Ó È∂

◊μÒ Ó∞’≈ «ÁμÂΔ Õ

ÁØÚ≈∫ ÁΔ Á∂÷ Á÷≈ÒΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á

«Ú¡≈‘ ‘Ø «◊¡≈ Õ ‹μ√Δ √‘∞apple∂ ⁄Ò∂

◊¬Δ Õ ÁØ ’∞ ‘¯Â∂ Í≈apple‡Δ¡≈∫

⁄ÒÁΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫ Õ Í≈apple‡Δ «Ú⁄

Ùapple≈Ï ÍΔ‰Δ Â≈∫ ¡≈Ó «‹‘Δ ◊μÒ Ï‰

◊¬Δ ‘À, ‹μ√Δ È∂ ’Ø¬Δ ÈØ«‡√ È‘Δ∫

«Ò¡≈ Õ «Îapple ¿∞‘ Á√-ÍßÁapple≈∫ «ÁÈ≈∫

Ò¬Δ Í∂’∂ ÿapple ◊∂Û≈ Ó≈appleÈ ¡≈ ◊¬Δ Õ

‹ÁØ∫ ¿∞‘ Ú≈Í√ √‘∞appleΔ∫ ◊¬Δ Â≈∫ ’ÀÒ∂

Á≈ Â≈∫ appleß◊-„ß◊ ‘Δ ÏÁ«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈

√Δ Õ ¿∞‘ appleؘ Ùapple≈Ï ÍΔ ’∂ ¡≈¿∞∫Á≈ Õ

‹μ√Δ appleؘ √Ófi≈¿∞∫ÁΔ Õ «¬’ «ÁÈ ¿∞√

È∂ √μ√ 鱧 «’‘≈, “ÓßÓΔ ‹Δ Â∞√Δ∫ Â≈∫

«ÍÂ≈ ‹Δ 鱧 «’‘≈ √Δ «’ «¬‘ ’Á∂-

’Á∂ ‘Δ ÍΔ∫Á∂ ‘È Õ ¡≈‘ Á∂÷ Ò˙

«¬È∑≈∫ Á≈ ’Á∂-’Á∂ Õ ’¬Δ Ú≈apple Â≈∫

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

Ó∞¯Â÷Øapple∂

appleØ‡Δ ÷≈‰ ÁΔ ÚΔ √ØfiΔ È‘Δ∫ apple«‘ßÁΔ Õ”

“ËΔ¬∂ ÓÀ∫ ’Δ ’apple≈∫, «¬’Ø «¬’ ‘À,ÿappleØ∫

Ëμ’≈ ÚΔ È‘Δ∫ Á∂ √’ÁΔ Õ ¡≈͉∂ ÚμÒØ∫

Â≈∫ Ï‘∞ √Ófi≈¿∞∫ÁΔ ‘≈∫ Íapple «Í˙ ÁΔ

’Ó≈¬Δ ¡Â∂ «Ú‘ÒÛ≈∫ ÁΔ Ë≈Û È∂ «¬√

鱧 Í∞μ·∂ apple≈‘∂ Í≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ Ó∂appleΔ ’جΔ

Ú≈‘ È‘Δ∫ ◊¬Δ Õ «¬√∂ ’apple’∂ «¬√ Á≈

«Ú¡≈‘ ’ΔÂ≈ Í¬Δ «√apple Í¬Δ ”Â∂ ’∞fi

√Ófi ‹≈¿± Õ ‘∞‰ 屧 ‘Δ «¬√ 鱧 «√μË∂

È‹≈Â

apple≈‘ Í≈¬∂∫◊Δ Õ” ‘appleÍzΔ È∂ ¡≈͉∂ «√appleØ∫

Ò≈‘ ’∂ ‹ß‹≈Ò ‹μ√Δ Á∂ ◊Ò Í≈ «ÁμÂ≈

Õ

«¬’ «ÁÈ ‘appleÍzΔ ¡Â∂ ȱߑ Í∞μ ÏÀ·∂

⁄≈‘ ÍΔ apple‘∂ √È Õ «’√∂ Á∂ ÿappleØ∫ Ó∞ß‚∂ ÁΔ

ÒØ‘ÛΔ Á≈ √μÁ≈ ¡≈«¬¡≈ Õ ‘appleÍzΔ ȱß

«‹Ú∂∫ ¡≈͉∂ ÿapple Á∂ Ú≈Ë∂ ÁΔ Ô≈Á

¡≈¬Δ Õ “Ú∂, ‚±„ √≈Ò ‘Ø «◊¡≈ Â∞‘≈‚∂

«Ú¡≈‘ 鱧 , ÁØÚ∂∫ ⁄ß◊∂ ÌÒ∂ ‘Ø, Íapple ¡‹∂

Âμ’ ’Ø¬Δ ÷∞Ù÷ÏappleΔ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ Õ ’Δ

√Ò≈‘ ‘À Â∞‘≈‚ΔÕ” ¡⁄≈È’ ‘ج∂ «¬√

√Ú≈Ò È∂ ÁØÚ≈∫ 鱧 ‘Àapple≈È ’apple «ÁμÂ≈ Õ

ÁØÚ∂∫ Ó≈∫ ÚμÒ Á∂÷‰ Òμ◊∂ Õ “Ó≈∫ ¬∂‚Δ

ÚΔ ’Δ ’≈‘ÒΔ ‘À ÂÀ鱧 Á≈ÁΔ Ï‰È

ÁΔ”, ’ÀÒ∂ È∂ Ó≈∫ ÚμÒ Á∂÷«Á¡≈∫ «’‘≈

Õ “Ó≈∫ ÓÀ∫ Áμ√ÁΔ ‘≈∫ ◊μÒ, ÓÀ∫ «¬È∑≈∫ ȱß

’«‘ «ÁμÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ «’ ‹ÁØ∫ Âμ’ «¬‘

Ùapple≈Ï ÍΔ‰Δ È‘Δ∫ ¤μ‚‰◊∂, ¿∞ÁØ∫ Âμ’

«¬√ ÿapple «Ú⁄ appleΩ‰’ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ Õ

«¬‘ ‘∞‰ «¬È∑≈∫ ÁΔ Óapple˜Δ ‘À”, ‹μ√Δ È∂

√≈appleΔ ◊μÒ Áμ√ «ÁμÂΔ Õ “Ú∂, ÂÀȱß

¡≈Í‰Δ ¡ΩÒ≈Á È≈ÒØ∫ Ùapple≈Ï «Í¡≈appleΔ

‘ÀÕ Â±ß «’¿∞∫ È‘Δ∫ ‹μ√Δ Á∂ ¡≈÷∂

Òμ◊Á≈ Â∂ «¬√ ̱ÂÈΔ È±ß ◊ÒØ∫ Ò≈‘∞ßÁ≈

Õ ’Δ appleμ«÷¡≈ «¬√ «Ú⁄Õ «¬√ È∂ ’Á∂

ÚΔ «’√∂ Á≈ ’∞fi È‘Δ∫ √Ú≈«apple¡≈ Õ «¬√

¡apple«ÚßÁapple «√ßÿ ’Ø‘ÒΔ

√≈«‘Ï, ¡ÀÓapple‹À∫√Δ «Ú⁄ ’Ø¬Δ √ΔappleΔ¡√ ¡À’√Δ‚À∫‡

“‚≈. ’∂√ ¡≈«¬¡À”

“¡μ¤≈, «’‘Ø «‹‘≈ ‘À ÓappleΔ˜ Â∂ ˙‘Á∂ È≈Ò ’Ω‰

¡À?”

“ÍÂ≈ È‘Δ∫ √apple, Á∂÷‰ «Ú⁄

Â≈∫ ’Ø¬Δ Ó˜Á±apple «‹‘≈ Ò◊Á≈

¡ÀÕ È≈Ò Â≈∫ ¿∞√ Á∂ ‘Øapple ’جΔ

ÈΔ∫, ÁØ Í∞«Ò√ Ú≈Ò∂ ¿∞‘ȱß

¤μ‚ ’∂ ◊¬∂ È∂ ”

“¡μ¤≈ «Îapple 屧 ˙‘Á∂ ‚zÀ«√ß◊

’apple ’∂ ‚«appleμÍ Ò≈ Á∂Õ ‹∂ √Ú∂apple

Âμ’ ·Δ’ «apple‘≈ Â≈∫ ¿∞‘鱧 «’√∂ Úμ‚∂ ‘√ÍÂ≈Ò appleÀ¯apple ’apple

«Á¡≈∫◊∂Õ ÓÀ∫ Â≈∫ ¡≈Í‰Δ ÈΩ’appleΔ Á∂ ÚΔ‘ √≈Ò Í±apple∂ ’appleÈ Á∂

⁄μ’apple «Ú⁄ ‘≈∫Õ «Îapple ÍÀÈÙÈ ÒÀ ’∂ Ï√ ’Ø·Δ ”⁄ ‘Δ ÓappleΔ˜

Á∂«÷¡≈ ’apple±ß◊≈Õ √≈apple≈ «ÁÈ ’Ø·Δ ”⁄ ÓappleΔ˜ Á∂÷-Á∂÷ ’∂ Êμ’

‹≈¬ΔÁ≈Õ ¡À «¬√∂ ’apple’∂ ‚≈«¬appleÀ’‡apple √≈«‘Ï È±ß ’«‘ ’∂ ÓÀ∫

¡≈Í‰Δ «‚¿±‡Δ È≈¬Δ‡ «Ù· «Ú⁄ ÒÚ≈¬Δ ‘Ø¬Δ ¡ÀÕ Ï¬Δ

⁄μÒ apple≈Â È±ß Â≈∫ ÁØ ÿÛΔ ¡apple≈Ó ’apple «Ò¡≈ ’apple±ß Íapple ¡ÀÊ∂ ¡À‘Ø

«‹‘∂ Ó∞¯Â÷Øapple∂ «’μÊ∂ ¡apple≈Ó ’appleÈ «ÁßÁ∂ È∂ Õ

ÂØ∫ «‹ßÈΔ ¤∂ÂΔ È‹≈ Í≈ ÒÚ∂∫◊≈

⁄ß◊≈ apple‘∂∫◊≈, È‘Δ∫ Â≈∫ ◊ÒΔ¡≈∫ «Ú⁄

apple∞Ò∂∫◊≈”, ‘appleÍzΔ ⁄∞ßÈΔ È≈Ò ¡μ÷≈∫

ͱßfiÁΔ ‘Ø¬Δ ¿∞μ· ÷ÒØÂΔ Õ ’ÀÒ≈ «¬’

Ìπ«Í≥Áapple ¿π√Â≈Á

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IHGFB-@HEDB

ÁØ-«ÁÈ √ßÌ«Ò¡≈, Íapple ¤∂ÂΔ ‘Δ ¿∞√∂

⁄≈Ò∂ ‘Ø «◊¡≈ Õ «Îapple «¬’ «ÁÈ ¿∞‘

ıÏapple ÚΔ ¡≈ ◊¬Δ, «‹√ Á≈ ‚apple √Δ Õ

’ÀÒ∂ Á≈ ¡À’√Δ‚À∫‡ ‘Ø «◊¡≈ Õ ‡appleμ’

Ú≈Ò∂ È∂ ¬∂ÈΔ «’appleÍ≈ ’ΔÂΔ «’ ’ÀÒ∂ ȱß

¤∂ÂΔ Á∂‰Δ ‘√ÍÂ≈Ò ÒÀ «◊¡≈ Õ ‹ÁØ∫

‹μ√Δ Â∂ ‘appleÍzΔ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞ß⁄Δ¡≈∫

Â≈∫ ¡≈Íz∂ÙÈ Ú≈√Â∂ ‚≈’‡apple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

¿∞‚Δ’ ’apple apple‘∂ √È Õ ’ÀÒ∂ ÁΔ «¬’

Òμ ÁØ Ê≈Ú≈∫ ÂØ∫ ¡Â∂ «ÂßÈ Íμ√ÒΔ¡≈∫

◊∞appleÓßÂapple

È∂ ‘∞‰∂ ‘Δ ÈÚΔ∫ Íapple⁄±È ÁΔ Á∞’≈È

¿π√ ÷ØÒ∑Δ √ΔÕ ’Ø¬Δ «¬’-¡μË ◊≈‘’

¡≈ ‹≈∫Á≈, ¿∞∫‹ √≈apple≈ «ÁÈ «Ú‘Ò≈

‘Δ ÏÀ·≈ Óμ÷Δ¡≈∫

Ó≈appleÁ≈ apple«‘ßÁ≈Õ «¬¿∞∫

Â≈∫ Î∂apple Á∞’≈È Á≈

«’apple≈«¬¡≈ ÈΔ∫

¿∞Â≈«apple¡≈ ‹≈‰≈ ¿∞√

ÁΔ √Ø⁄ «Ú⁄ ‘Ò⁄Ò

«‹‘Δ ‘∞ßÁΔÕ

«¬’ «ÁÈ ÿapple Á∞Í«‘apple

ÁΔ appleØ‡Δ ÷≈‰ ¡≈¬∂ ȱß

Á≈Á∂ È∂ Í∞쫤¡≈, “«’¿∞∫

Í∞μÂapple Á∞’≈È ⁄ß◊Δ

⁄ÒÁΔ ¡À... ”

“Ï√ ·Δ’ ¡À... ◊≈‘’

¡‹∂ ÿμ‡ ‘Δ ¡≈¿∞∫ÁÀ...”,

¡ÀÈ≈ ’«‘ ’∂ ÍØÂ≈ ’∞fi Ó≈Ô±√ ‘Ø «◊¡≈Õ

...ÂÀ鱧 Í∞μÂapple≈ «¬’ ◊∞apple Á∂Ú≈∫ ‹∂ ÓßÈ∂... Á≈Á∂

È∂ Ì≈Ú∞’ Â∂ Ó≈Ô±√ ‘ج∂ ÍØÂ∂ 鱧 «ÁÒ≈√≈

«Áß«Á¡≈∫ «’‘≈, “Ïμ«Ò¡≈, Ïμ«fi¡≈ ◊≈‘’

‡∞μ‡Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ √È Õ

‹μ√Δ √≈apple≈ √Ó≈∫ ¿∞√ Á∂ «√apple‘≈‰∂ ÏÀ·Δ

Í≈· ’appleÁΔ apple«‘ßÁΔ Õ ’ÀÒ∂ Á∂ Ùapple≈ÏΔ

ÁØ√ ӱߑ «Á÷≈Ò‰ «¬’ Ú≈apple

‘√ÍÂ≈Ò ¡≈¬∂, «Îapple Ì∞μÒ ◊¬∂ Õ ’ÀÒ∂

鱧 ⁄≈apple Ó‘ΔÈ∂ Òμ◊ ◊¬∂ ·Δ’ ‘∞ß«Á¡≈∫

Õ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ Á∞’≈È ¿∞Â∂ ‹≈ ’∂

¡≈͉≈ ’ßÓ √ßÌ≈Ò «Ò¡≈ Â≈∫ Ùapple≈ÏΔ

‹∞ß‚ÒΔ «Îapple ◊∂Û∂ Ò≈¿∞‰ Òμ◊Δ Õ Íapple

’ÀÒ≈ ‘∞‰ Ùapple≈Ï ÍΔ‰ ÂØ∫ ÂΩÏ≈ ’apple

«◊¡≈ √Δ Â∂ ¿∞‘ Ï≈’Δ¡≈∫ 鱧 ÚΔ

√Ófi≈ «apple‘≈ √Δ «’ “«¬√ 鱧 ¤μ‚ «Á˙

È‘Δ∫ Â≈∫ «¬’ «ÁÈ «¬‘ Â∞‘≈鱧 ÒÀ

ÏÀ·∂◊Δ Õ ÓÀÈ±ß Ó«‘√±√ ‘Ø «◊¡≈ «’

Ùapple≈Ï ÿapple≈∫ «Ú⁄ «’ßÈ≈ ÷Ω¯ ÍÀÁ≈ ’apple

appleμ÷ÁΔ ‘À Õ ¿∞√ ÷Ω¯ ÂØ∫ Ó∂apple∂ ÿapple ȱß

È‹≈ «ÓÒ ◊¬Δ ‘À Õ Â∞√Δ∫ ÚΔ «¬√ ȱß

¤μ‚ ’∂ ¡≈͉∂ ÿapple≈∫ «Ú⁄ ͬ∂ «¬√ Á∂

÷Ω¯ ÂØ∫ È‹≈ Í≈ Ò˙ Õ”

apple‰‹Δ ¡≈˜≈Á

ÂØÛÈ≈ Ï‘∞ ¡Ω÷À... «Ë¡≈È ’apple 屧 Í∞μÂ,

¡≈͉∂ È≈Ò ÁΔ¡≈∫ ‘Øapple Á∞’≈È≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂

‘apple∂’ ⁄Δ˜ Á≈ Ó∞μÒ apple∞Í¬Δ¡≈, ‚∂„ apple∞Í¬Δ¡≈

ÿμ‡ ’apple’∂

Ú∂⁄... Î∂apple Á∂÷Δ∫

«’Ú∂∫ ◊≈‘’

¡≈¿∞‰◊∂, Â∂appleΔ

Á∞’≈È ”Â∂ «¬‘

È≈ √ÓfiΔ∫ «’ ÓÀ∫

ÿ≈‡∂ ”⁄ Ú√Â≈∫

Ú∂⁄ «apple‘≈∫Õ

‹ÁØ∫ Â∂apple∂ ¬∂‘Δ

◊≈‘’ Ïμfi ◊¬∂

Â≈∫ «¬È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫

‘Δ ’Ó≈¿∞‰

Òμ◊ ͬ∂∫◊≈ ...

ÍØÂ∂ ÁΔ √∞μ⁄Δ

√Ø⁄ «Ú⁄ Á≈Á∂ Á≈ «¬‘ ◊∞apple ÿapple ’apple «◊¡≈Õ

ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ‘Δ Á≈Á∂ Á∂ ◊∞appleÓßÂapple È∂ ÍØÂ∂

ÁΔ¡≈∫ √Ì ÷≈«‘Ù≈∫ ͱappleΔ¡≈∫ ’apple «ÁμÂΔ¡≈∫

√ÈÕ

¡‹Δ «√øÿ √øË» ÁΔ «¬’ ’«ÚÂ≈

ÍÃÁ∂√Δ Ô≈apple≈

¡≈ ÍÃÁ∂√Δ Ô≈apple≈ Á∂÷ ¡≈͉≈ Á∂Ù «Í¡≈apple≈

‘≈’Ó Ó≈appleÁ∂ «Èæ ·æ◊Δ¡ª

Áæ√Á∂ ‘È Ï‘≈appleª Á≈ Ș≈apple≈

◊ˇΔ ◊ˇΔ Ìπæ÷ Èæ⁄ÁΔ

Í≈‰Δ Á≈ ÚΔ ‘Ø «apple‘≈ ı√≈apple≈

‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ «ÚappleØË ’appleÁ≈

‘æ‚ ¡≈͉∂ ÂÛÚ≈¬∂ «Ú⁄≈apple≈

√æ⁄ ÏØÒ‰≈ ‘Ø«¬¡≈ Ó≈Û≈

«‹È∑ª √拉ª ¿πμÂ∂ ¡≈√ª

Îπæ‡ Áapple Îπæ‡ Á∂ ’≈appleÈ

‘Ø apple‘Δ ˛ Ë≈Û≈ Í≈Û≈

Úæ÷-Úæ÷ Í≈apple‡Δ¡ª Á∂ ◊appleπæͪ ˘

Í≈«¬¡≈ ÒØ’ª «Úæ⁄ ÿ⁄ΩÒ≈ Ì≈apple≈

Îπæ‡ ’appleÁΔ ˛ Èπ’√≈È √Á≈

ÎØÒ Á∂÷Ø «¬«Â‘≈√ √≈apple≈

’Ø¬Δ «’√∂ ÁΔ ◊æÒ È‘ƒ √π‰Á≈

«Ò¡≈ ‹ªÁ≈ fi»· √‘≈apple≈

«Èæ√ «ÁÈ Í≈‰Δ √πæ’Δ ‹ªÁ≈

¿πμ‹Û «apple‘≈ «’√≈È «Ú⁄≈apple≈

Ï≈«Ï¡ª √øª, Ó‘øª Á≈

‘apple ʪ ‘Ø «apple‘≈ Í√≈apple≈ ‘Δ Í√≈apple≈

‘apple «¬æ‡ Á∂ Êæ«Ò˙∫ Ô≈appleØ

«Èæ’ÒÁ≈ ˛ Ï≈Ï≈ Íπ椪 Á∂‰ Ú≈Ò≈

‹Ø «ÁøÁ≈ ˛ ÚÒÀ Á≈ Ò≈apple≈

»ø ÍÃÁ∂√Δ «‹˙∫ «◊¡≈ ˛

ÓπÛ È≈ Í≈«¬¡≈ Î∂apple≈

Ó≈Í∂ Â∂apple∂ Ó»ø‘ Á∂÷‰ ˘

‘apple √Ó∂∫ Âapple√ apple‘∂ È∂

«’æÊ∂ Ò≈«¬¡≈ √拉≈ ‚∂apple≈

Ï≈«Ï¡ª «Íæ¤∂ ÒØ’Δ ÿπøÓÁ∂

«‹Ú∂∫ ◊¿»¡ª «ÎappleÈ ¡Ú≈apple≈

«Ú«◊¡≈È’ √»fi ÂØ∫ «ÏȪ

È‘ƒ ÒæÌÁ≈ ’Ø¬Δ √‘≈apple≈

«È‹Δ’appleÈ ¿πÁ≈appleΔ’appleÈ

«ÚÁ∂ÙΔ ’øÍÈΔ¡ª ¡≈ ’∂

´æ‡Δ ‹ªÁΔ¡ª Á∂Ù ˛ √≈apple≈

‘apple Í≈√∂ ‘È∂apple≈ ‘Δ ‘È∂apple≈

È≈Ò «‘æÓª √π‰Ø ÒØ’Ø

«¬‘ Óæ’ÛΔ ‹≈Ò ‡πæ‡∂◊≈

È≈Ò √øÿappleÙª «ÓÒ∂◊≈ «’È≈apple≈

¡≈ ÍÃÁ∂√Δ Ô≈apple≈

¡≈ ’∂ Á∂÷ ¡≈͉≈ Á∂Ù «Í¡≈apple≈Õ

¡‹Δ «√øÿ √øË»


18 19/01/2017 www.samajweekly.com

√≈«‘Â

͉∂ ÍÀ√∂ ‘Δ ÏÀ∫’ ”⁄Ø∫

¡≈ ’„Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ ’Â≈apple

”⁄ Òμ◊∂ Â∂ ÂappleÒØÓμ¤Δ ‘Ø

apple‘∂ ÏßÁ∂ 鱧 È∂Â≈ ‹Δ Á∂Ù Ì◊ÂΔ Á≈

⁄appleÈ≈Ó «ÍÒ≈¿∞‰ Ò¬Δ Òμ¤∂Á≈apple

Â∂ «ÚÙ∂Ù‰Ô∞’ Ì≈Ù‰ ÍappleØ√ apple‘∂

‘È Õ «ÓμÂappleØ, Ó∂apple∂ «Í¡≈apple∂ Á∂Ù

Ú≈√Δ˙, ¡√Δ∫ ’≈Ò≈ ËÈ

’„Ú≈¿∞‰, ¡μÂÚ≈Á 鱧 appleØ’‰ Â∂

⁄Øapple≈∫ 鱧 ÎÛÈ Ú≈√Â∂ È؇ÏßÁΔ Á≈

¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ ¡√Δ∫ «¬‘ ¯À√Ò≈

«’√≈È≈∫, Ó˜Á±apple≈∫, ¤Ø‡∂ Á∞’≈ÈÁ≈apple≈∫

Â∂ «Íß‚ Ú≈√Δ¡≈∫ ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ

«Ò¡≈ ‘À Õ Á∂Ù ÁΔ Âappleμ’Δ «Ú⁄ ÚË-

⁄Û∑ ’∂ «‘μ√≈ Í≈˙ Õ Â∞‘≈‚∂ ¡μ¤∂

«ÁÈ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘È Õ Á∂Ù Á∂

«ÈappleÓ≈‰ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ Á∂Ù Ì◊ÂΔ

Á≈ √ϱ «Á˙ Õ apple≈Ù‡apple ËzØ‘Δ¡≈∫ ȱß

Ï÷«Ù¡≈ È‘Δ∫ ‹≈Ú∂◊≈ Õ”

Òμ¤∂Á≈apple Ì≈Ù‰ √∞‰ ’∂ ’Â≈apple «Ú⁄

Ì∞μ÷ «Í¡≈√ È≈Ò √Â≈«¬¡≈ ÏßÁ≈

·μ«◊¡≈-·μ«◊¡≈ Ó«‘√±√ ’apple «apple‘≈

‘À Õ È∂Â≈ ‹Δ ‘apple appleؘ Î∞appleÓ≈È ‹≈appleΔ

’appleÁ∂ ‘È Õ ’Á∂ ¡≈÷Á∂ ‘È, Â∞√Δ∫

‘apple appleؘ ⁄≈apple ‘˜≈apple ÁΔ Í∞apple≈‰Δ ’appleß√Δ

ÏÁÒ≈ √’Á∂ ‘Ø, ’ÁΔ «¬‘ apple’Ó

ÍßfiÂ≈ÒΔ √Ω ‘Ø ‹≈∫ÁΔ ‘À Õ ’ÁΔ ’∞¤,

’ÁΔ ’∞¤ Õ «Ó߇-«Ó߇ ”Â∂ ¡ÀÒ≈È

ÏÁÒ apple‘∂ ‘È Õ È∂Â≈ ‹Δ Á∂ ÎappleÓ≈È≈∫

ÁΔ ’ÛΔ È±ß Á∂÷«Á¡≈∫ ’Â≈apple «Ú⁄

Òμ«◊¡≈ ÏßÁ≈ ¡≈÷Á≈ ‘À, “‘∂ Ì≈appleÂ

Ó≈∫, ¡≈͉∂ «¬È∑≈∫ “‘؉‘≈apple” √ͱÂ≈∫

鱧 «÷Ó≈∫ ’appleΔ∫, «’¿∞∫«’ «¬‘ È‘Δ∫

‹≈‰Á∂ «’ «¬‘ ’Δ ’apple apple‘∂ ‘È Õ”

¡Ò≈ÁΔÈ Á∂ ‹≈Á±¬Δ ÒÀ∫Í «Ú⁄Ø∫

«¬È∑≈∫ È∂ È؇ÏßÁΔ Á≈ «‹ßÈ∑ Ï≈‘apple

’μ„ Â≈∫ «Ò¡≈ Íapple «¬‘ È‘Δ∫ ‹≈‰Á∂

«’ «¬√ «‹ßÈ∑ 鱧 Ú≈Í√ ÒÀ∫Í «Ú⁄

«’Ú∂∫ Â≈«Û¡≈ ‹≈Ú∂ Õ ’Ø¬Δ ’ßÓ È≈

‘؉ ’apple’∂ ‘∞‰ «¬‘ «Ú‘Ò≈ «‹ßÈ∑

‹ÈÂ≈ 鱧 Úμ„-Úμ„ ÷≈ «apple‘≈ ‘À Õ

È∂Â≈ ‹Δ Á≈ ’ÊÈ ‘À «’ ÏÒÀ’Ó≈apple≈∫

’ØÒ ¡appleÏ≈∫-÷appleÏ≈∫ Á≈ ’≈Ò≈ ËÈ ‘À

’Â≈apple «Ú⁄ Òμ◊∂ ÏßÁ∂ ÁΔ Á∂Ù Ì◊ÂΔ

«Ú¡ø◊

‹Ø Ï≈‘apple ¡≈¿∞‰ ”Â∂

¡≈Í ÒØ’≈∫ 鱧 Ò≈Ì

‘ØÚ∂◊≈ Õ È∂Â≈ ‹Δ ÁΔ

‘≈ÒÂ ¿∞√ Ùı√ Úapple◊Δ

‘À, ‹Ø Á√ ⁄±‘∂ ÎÛÈ Ò¬Δ

¡≈͉∂ ÿapple 鱧 ‘Δ ¡μ◊ Ò◊≈ «ÁßÁ≈

‘À Õ ⁄±‘∂ Â≈∫ ¡≈͉∂ ‡«appleμ’ È≈Ò «Îapple

ÚΔ Èμ√ ◊¬∂ Íapple ÿapple √Û ’∂ √∞¡≈‘

‘Ø «◊¡≈ Õ

’Â≈apple «Ú⁄ Òμ«◊¡≈ ÏßÁ≈ √Ø⁄Á≈ ‘À

«’ «¬‘ «’‘Ø

«‹‘Δ Á∂Ù

Ì◊ÂΔ ‘ÀÕ ¿∞‘

«’√ Ò¬Δ

’∞appleÏ≈ÈΔ Á∂

«apple‘≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ÁØ ‘˜≈apple ÁΔ «È◊±‰Δ

«‹‘Δ apple’Ó Íz≈Í ’appleÈ Ò¬Δ «ÂßÈ-

«ÂßÈ «ÁÈ Ì∞μ÷≈-«Í¡≈√≈ ’Â≈apple

«Ú⁄ Òμ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ¿∞√ Á∂

ÿapple ¡≈‡≈ Ó∞μ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ ¿∞√

ÁΔ ÍÂÈΔ «ÏÓ≈apple ‘À, ¿∞√ È∂ ÍÛ∑Á∂

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ ÎΔ√ Á∂‰Δ ‘À Õ «¬‘ √≈apple≈

’∞fi ÁØ ‘˜≈apple «Ú⁄ «’Ú∂∫ ͱapple≈

Í≈¬∂◊≈Õ ’Â≈apple «Ú⁄ Òμ◊∂ AB@ ÏßÁ∂

ÈÚΔ∫ ’appleß√Δ ÁΔ Â≈’ «Ú⁄ Ù‘ΔÁ ‘Ø

’∂.¡ÀÒ.◊apple◊

ÓØÏ≈«¬Ò : IDFCE-CG@E@

◊¬∂ Õ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «’‘Û∂

Ù‘ΔÁ ¡≈«÷¡≈

‹≈¬∂◊≈Õ “ÏÀ∫’ Ù‘ΔÁ”,

“È؇ÏßÁΔ Ù‘ΔÁ” ‹≈∫

“√apple’≈appleΔ Ù‘ΔÁ” Õ ’ÁΔ «¬’

¡ß◊apple∂˜Δ ’«ÚÂ≈ ÍÛ∑Δ √Δ, “Á∂ ÚÀ∫‡

¡ÈÚÀ͇, ¡È√ß◊” Ì≈Ú ¿∞‘ Ù‘ΔÁ

‘Ø ◊¬∂, ’Ø¬Δ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ appleØ«¬¡≈ È∑Δ∫

Õ «’√∂ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄ ’√ΔÁ∂

È‘Δ∫ ÍÛ∑∂ Õ

ÏßÁ∂ ÁØ-ÁØ ‘˜≈apple

Ò¬Δ Âapple√ apple‘∂ ‘È Õ ÏÀ∫’≈∫ Ó±‘apple∂

’Â≈apple≈∫ ‘È, ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ≈∫ Ó±‘apple∂

’Â≈apple≈∫ ‘È Õ ’Ø¬Δ «’√∂ Á≈

Ú≈ÒΔÚ≈apple√ È‘Δ∫ Õ Ì≈‹Û Í¬Δ ‘جΔ

‘À Õ ¡ΩappleÂ≈∫, Ϙ∞apple◊≈∫ Á≈ √«Â’≈apple

È‘Δ∫ «apple‘≈ Õ «¬’-Á±√apple∂ 鱧 «ÓËÁ∂

‘ج∂ ÒØ’ ¡≈Í‰Δ Ú≈appleΔ ÁΔ ¿∞‚Δ’

«Ú⁄ ÏÀ∫’ ÚμÒ ÚË apple‘∂ ‘È Õ ‹ÁØ∫

«’√∂ ÁΔ Ú≈appleΔ ¡≈ ÚΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À Â≈∫

ÏÀ∫’ Ú≈«Ò¡≈∫ Á≈ Îμ‡≈ ⁄Ó’‰ Â∂

◊∂‡ ”Â∂ Ò‡’‰ Òμ◊Á≈ ‘À “ÈØ ’ÀÙ

ÍÒΔ˜”, È∂Â≈ ‹Δ ’ÀÙÒÀμ√ ÒÀ‰-Á∂‰

Ò¬Δ «’μÒ∑-«’μÒ∑ Ì≈Ù‰ Á∂ apple‘∂ ‘È

Õ H@ ¯Δ√ÁΔ √Ó≈È apple∂‘ÛΔ¡≈∫ ”Â∂

«Ú’Á≈ ‘À Õ ÁØ Ó±ÒΔ¡≈∫, «’ÒØ

◊≈‹apple≈∫, Í≈¬Δ¡≈ «Ìß‚Δ¡≈∫ ÷appleΔÁ‰

Ò¬Δ ÒØ’ «’‘Û≈ ’zÀ«‚‡ ’≈apple‚

ÚappleÂ‰Õ ‹ÈÂ≈ È≈Á≈È ‘À Õ

Á∂Ù ÁΔ Íz«√μËΔ ⁄≈appleØ∫ Í≈√∂ ÷±Ï ÎÒ-

Î∞Ò apple‘Δ ‘À Õ Ì≈apple Á∞ÈΔ¡≈ Á≈

«¬’Ø-«¬’ ¡«‹‘≈ Á∂Ù ‘Ø «◊¡≈ ‘À,

«‹Ê∂ ¡≈͉∂ ‘Δ ÍÀ√∂ ’„Ú≈¿∞‰ Ò¬Δ

ÒØ’≈∫ 鱧 ÷μ‹Ò-÷∞¡≈apple ‘؉≈ ÍÚ∂ Õ

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ «’√∂ Ó∞Ò’ ”⁄ «¬‘Ø «‹‘≈

ÚappleÂ≈apple≈ È‘Δ∫ Úapple«Â¡≈ Õ

«¬Ó≈ÈÁ≈apple ¡≈ÁÓΔ ’Â≈apple «Ú⁄

÷Û∑≈ ‘À Õ ’¬Δ Á∂Ù-Ì◊ Â≈∫

«Ú⁄≈apple∂ «¬‘Ø «‹‘∂ ÚΔ ‘È ‹Ø ◊∞μÁÛ

«Ò¡≈ ’∂, ˱‰Δ¡≈∫ appleÓ≈ ’∂, ÏÀ∫’≈∫

Ó±‘apple∂ ‘Δ ‚μ‡ ◊¬∂ ‘È Õ ‹ÁØ∫ ÚΔ «’√∂

鱧 ÁØ ‘˜≈apple Á≈ ◊∞Ò≈ÏΔ È؇ Íz≈ÍÂ

‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ «¬√ 鱧 ÷∞ÙΔ-

÷∞ÙΔ «¬¿∞∫ ‘Ú≈ «Ú⁄ Ò«‘apple≈¿∞∫Á≈ ‘À

«‹Ú∂∫ ’ÁΔ Â∂È «‹ß◊ È∂ «‘Ó≈Ò≈ ÁΔ

‡Δ√Δ ”Â∂ «Âappleß◊≈ fiß‚≈ Ò«‘apple≈«¬¡≈

√Δ Õ

√apple’≈apple Á≈ Î∞appleÓ≈È √Δ «’ È؇ÏßÁΔ

È≈Ò ¿∞‘ Ï∂¬ΔÓ≈È Â∂ ’≈Ò∂ ӱߑ Ú≈Ò∂

⁄±«‘¡≈∫ 鱧 √«‘‹∂ ‘Δ ÎÛ ÒÚ∂◊Δ Õ

‹ÈÂ≈ √Ω÷Δ ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ, ⁄Δ˜≈∫

√√ÂΔ¡≈∫ ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡≈∫ Õ Íapple ⁄±‘∂

Â≈∫ ¿∞√ È≈ÒØ∫ ÚΔ ÚË ¡≈˜≈Á ‘Ø ◊¬∂

‘È Õ ’ÁΔ ’Ø¬Δ È∂Â≈, ’Ø¬Δ Ï∂¬ΔÓ≈È

ÚÍ≈appleΔ, ’Ø¬Δ ’≈apple÷≈È∂Á≈apple ‹≈∫ ’جΔ

¡Àapple≈-◊Àapple≈ Èμʱ ÷Àapple≈ «’√∂ ’Â≈apple

«Ú⁄ Òμ«◊¡≈ Õ ’appleØÛ≈∫-¡appleÏ≈∫ ÁΔ

ÈÚΔ∫ ’appleß√Δ ÎÛΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ ’Â≈apple

«Ú⁄ Òμ◊∂ ÏßÁ∂ 鱧 √Ófi È‘Δ∫ ¡≈ apple‘Δ

«’ «¬‘ ’appleß√Δ «¬È∑≈∫ ÒØ’≈∫ ’ØÒ «’Ú∂∫

Í‘∞ß⁄Δ, ‹Á«’ «’ ¡≈Ó ÏßÁ≈ Â≈∫ ÁØ-

ÁØ ‘˜≈apple Ò¬Δ Í≈‰Δ˙-Í≈‰Δ ‘Ø

«apple‘≈ ‘À Õ (Ï≈’Δ Í∂˜ BB ”Â∂)

ËΔ ÚμÒØ∫ «Í˙ 鱧 ‘Ò±È≈

√Ï’

ÏÒ’≈apple ÎÀ’‡appleΔ «Ú⁄ ’ßÓ

’appleÁ≈ √Δ, Íapple «Í¤Ò∂ √Ó∂∫

ÂØ∫ ¿∞‘ Ó≈ÛΔ √ß◊ «Ú⁄

ÍÀ ’∂ Ùapple≈Ï ÍΔ‰ Òμ◊ «Í¡≈

√Δ ¡Â∂ «‚¿±‡Δ ÂØ∫ ÚΔ ’ØÂ≈‘Δ ’appleÈ

Òμ◊ «Í¡≈ √Δ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ Ó≈ÛΔ¡≈∫

¡≈ÁÂ≈∫ ’apple’∂ ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ È±ß

ÒØ’≈∫ Á∂ ÿapple ’ßÓ ’appleÈ Ò¬Δ ‹≈‰≈

ÍÀ∫Á≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ Ïμ⁄Δ ÁΔ

ÍÛ ≈¬Δ ÚΔ «’√∂ ’≈apple‰ «Úμ⁄ ‘Δ

¤μ∞‡ ◊¬Δ √Δ Ïμ⁄Δ ÍÛ È «Ú⁄

‘∞«√¡≈apple √Δ, Íapple Ó≈«Í¡≈∫ ÁΔ

ӋϱappleΔ ’apple’∂ ¿∞√ È±ß Ù’±Ò ¤μ‚‰≈

‘appleÍÃΔ «√øÿ

ÓØÏ≈«¬Ò : 9992414888

email: harpreetsingh.kkr@gmail.com

ÍÀ «◊¡≈ √Δ ¿∞‘ ÚΔ ¡≈Í‰Δ Ó≈∫

È≈Ò ÒØ’≈∫ Á∂ ÿapple ’ßÓ ’appleÈ Ò¬Δ

‹≈‰ Òμ◊ Í¬Δ √Δ, Íapple ¿∞‘ ‹ÁØ∫

◊ÒΔ «Ú⁄Ø∫ ÒØ’≈∫ Á∂ ÿapple ’ßÓ ’appleÈ

Ò¬Δ ‹≈∫ÁΔ √Δ, Â≈∫ Ù’±Ò ‹≈∫Á∂

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 Ú∂÷ ’∂ ÏÛΔ ¿∞Á≈√ ‘∞ßÁΔ

¿∞√ ÁΔ Ó≈∫ ÚΔ ’∞fi È‘Δ∫ √Δ ’apple

√’ÁΔ, «’¿∞∫«’ ¿∞√ Á∂ «Í˙ ȱß

Ó≈ÛΔ¡≈∫ ¡≈ÁÂ≈∫ ’apple’∂ ÎÀ’‡appleΔ

«Ú⁄Ø∫ ’μ„ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂

◊∞apple‹Δ ÚμÒØ∫ ’Ó≈¬∂ ◊¬∂ ÍÀ«√¡≈∫ ȱß

ÚΔ ¿∞‘ ‹ÏappleÁÙÂΔ ÷Ø‘ ’∂ Ùapple≈Ï

«Ú⁄ ¿∞‚≈ «ÁßÁ≈ √Δ «¬’ Ú≈appleΔ

ÏÒ‹Δ ◊∞¡≈∫„ «Ú⁄ apple«‘ßÁ∂ ÈÚ∂∫

ÿapple «Ú⁄ ’ßÓ ’appleÈ Ò¬Δ ◊¬Δ

Ó’≈È Ó≈Ò«’È ÏÛΔ √≈¿∞ ¡Â∂

ÌÒΔ Ó≈È√ ¡Ωapple √Δ ¡Â∂ √Ó≈‹

√∂Ú≈ Á∂ ’≈apple‹≈∫ «Ú⁄ ÔØ◊Á≈È

’‘≈‰Δ

Í≈¿∞∫ÁΔ √Δ ¿∞√ È∂

’∞ÒÏΔapple È±ß Ù’±Ò È≈

ÍÛÈ Ï≈apple∂ Í∞쫤¡≈

◊∞apple‹Δ È∂ √≈appleΔ «Ú«Ê¡≈

apple‰‹ΔÂ È±ß Áμ√Δ apple‰‹Δ Á∂ Í∞줉

“Â∂ ’∞ÒÏΔapple È∂ ÍÛÈ ÁΔ ‘≈ÓΔ ÌappleΔ

apple‰‹Δ È∂ ’∞ÒÏΔapple 鱧 ÈÚΔ∫¡≈∫

«’Â≈Ï≈∫ «Ò¡≈ ’∂ «ÁμÂΔ¡≈∫

’∞ÒÏΔapple «Îapple ÓÈ Ò◊≈ ’∂ ÍÛÈ Òμ◊

ͬΔ, Íapple «¬’ «ÁÈ ’∞ÒÏΔapple ‹ÁØ∫

Ù’±Ò ‹≈‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘جΔ, Â≈∫

¿∞√ ÁΔ «’Â≈Ï≈∫ ’Óapple∂ «Ú⁄ È‘Δ∫

√È ’∞ÒÏΔapple È∂

¡≈Í‰Δ «’Â≈Ï≈∫ Ï≈apple∂

¡≈Í‰Δ Ó≈∫ ÂØ∫

Í∞쫤¡≈ Íapple ¿∞√ ȱß

«’Â≈Ï≈∫ Ï≈apple∂ ’جΔ

‹≈‰’≈appleΔ È≈ «ÓÒΔ,

«’¿∞∫«’ «’Â≈Ï≈∫ Â≈∫ ¿∞√ Á≈ «Í˙

’Ï≈ÛΔ È±ß Ú∂⁄ ¡≈«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√

ÁΔ Ùapple≈Ï ÍΔ Ò¬Δ √Δ ’∞ÒÏΔapple

¡≈͉∂ «Í˙ 鱧 √Ï’ «√÷≈¿∞‰≈

⁄≈‘∞ßÁΔ √Δ, Íapple ¿∞√ 鱧 ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫

√Δ √±fi «apple‘≈ ¡÷Δapple ¿∞‘ appleØ∫ÁΔ ‘جΔ

apple‰‹Δ ’ΩÒ ⁄ÒΔ ◊¬Δ Â∂ √≈appleΔ

«Ú«Ê¡≈ Áμ√Δ apple‰‹Δ È∂ ’∞ÒÏΔapple

鱧 «ÁÒ≈√≈ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ «Îapple ÈÚΔ¡≈∫

«’Â≈Ï≈∫ «Ò¡≈ «ÁμÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ «Í˙

鱧 √Ï’ «√÷≈¿∞‰ Á≈ Î≈appleÓ∞Ò≈ ÚΔ

Áμ«√¡≈ ’∞ÒÏΔapple, apple‰‹Δ Â≈¬Δ Á∂

’«‘‰ “Â∂ ¿∞√ Á∂ Î≈appleÓ∞Ò∂ ¡È∞√≈apple

’ßÓ ’appleÈ Òμ◊ Í¬Δ ¿∞‘ ‘apple appleØ‹

√Ú∂apple∂ ¿∞· ’∂ ◊≈¿∞∫ÁΔ “Í≈Í≈ ‹Δ

ÍΔ˙ Ï‘∞ Ùapple≈Ï, ÓÀ∫ «Îapple ÒÚ≈∫◊Δ

«Îapple ÈÚΔ∫ «’Â≈Ï“ ’¬Δ «ÁÈ «¬√

(Ï≈’Δ Í∂˜ BB ”Â∂)

Íπ√Â’ √ÓΔ¤≈

«¬‘ ‹ß◊ ’Ω‰ ÒÛ∂◊≈

’appleÂ≈ : ÌØÒ≈ «√ßÿ √ßÿ∂Û≈

Íz’≈Ù’ : ÒØ’ appleß◊ Íz’≈ÙÈ, ÏappleÈ≈Ò≈

Ó∞μÒ : AF@ apple∞ͬ∂, √¯∂ : ADD

√ßÍapple’ : IHADG-HGE@F.

ADD √«¯¡≈∫ Á∂ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘

«¬‘ ‹ß◊ ’Ω‰ ÒÛ∂◊≈,

«Ú⁄ I ’‘≈‰Δ¡≈∫

Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ «¬√

√ß◊z«‘ ÁΔ Í«‘ÒΔ

’‘≈‰Δ “¡Ò«ÚÁ≈

ÁØ√” «Í¡≈apple ’‘≈‰Δ

‘ÀÕ ’≈Ò‹ «Ú⁄

«¬’μ·∂ÍÛ∑Á∂

«’appleÈÁΔÍ Â∂ ◊∞appleÓΔÂ

ÁΔ ÁØ√ÂΔ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ

‘ÀÕ ◊∞appleÓΔÂ

«Ú¡≈«‘¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À

◊∞appleÓΔ È∂ «’appleÈÁΔÍ È±ß «Í¡≈apple

«ÈÙ≈ÈΔ ¡ß◊±·Δ Ì∂‡ ’ΔÂΔ Íapple

«’appleÈÁΔÍ ÁΔ Óß◊‰Δ ‹Ó≈ÂΔ

√∞÷Í≈Ò È≈Ò ‘Ø ◊¬ΔÕ «’appleÈÁΔÍ

’≈«Ú-appleø◊

÷≈Â∂ «Ú⁄ ‘˜≈apple≈∫, ÷Δ√≈ ÷≈ÒΔ ‘À

’À√≈ ¡μ‹ Ó∂apple∂ Ì≈apple Á≈ Ú≈ÒΔ ‘À

ÈμÏ∂ ‹≈È≈∫ È؇ÏßÁΔ ‘À ÒΔÒ∑ ◊¬Δ,

‘≈’Ó ¡≈÷∂ «¬√ «Íμ¤∂ ÷∞Ù‘≈ÒΔ ‘À

ÏÀ∫’≈∫ ÂØ∫ ÚΔ ÒØ’-ÌappleØ√≈ ¿∞μ· ⁄μ«Ò¡≈,

ÏÀ∫’≈∫ È∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ ÍÛ∑ ◊Ú≈ ÒΔ ‘À

È؇ÏßÁΔ Á≈ «‹ßÈ∑ ‹Ø ’μ«„¡≈ ÏØÂÒ ”⁄Ø∫,

¿∞√ È∂ ¡≈’≈ ÁΔ ‘Δ ËΩ‰ ÁÏ≈ ÒΔ ‘À

鱧 «¬‘ Óß◊‰Δ ÓȘ±apple È‘Δ∫ √ΔÕ

¿∞√ È∂ ¡ß◊±·Δ ¿∞Â≈apple ’∂ ◊∞appleÓΔÂ

ÁΔ ¿∞∫◊ÒΔ «Ú⁄ Í≈ «ÁμÂΔ ’‘≈‰Δ

Á≈ ¡ß ⁄ß◊≈ ‘ÀÕ

«¬√ √ß◊z«‘ ÁΔ ’‘≈‰Δ Ï≈ͱ, «ÍÂ≈

«Í¡≈apple ÁΔ ÚËΔ¡≈ ’‘≈‰Δ ‘ÀÕ

Ò∂÷’ Á≈ «ÓμÂapple apple≈Ó Ò≈Ò ÿapple

¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ Ò∂÷’ Á≈ «ÍÂ≈ √싉

«√ßÿ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰≈ ’apple «◊¡≈ ‘À

Íapple ¿∞√ Á≈ ‘Ó Ù’Ò

◊싉 «√ßÿ «‹¿±∫Á≈

‘ÀÕ ◊싉 «√ßÿ ÚΔ

⁄Ò≈‰≈ ’apple ‹≈∫Á≈ ‘À

◊싉 «√ßÿ Á∂ ÌØ◊

√Ó∂∫ apple≈Ó Ò≈Ò È≈Ò

Ò∂÷’ ÚΔ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

Ò∂÷’ 鱧 ¡≈͉∂ Ï≈ͱ

ÁΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ

◊싉 «√ßÿ «Ú⁄Ø∫ ¿∞√

鱧 ¡≈͉∂ Ï≈ͱ ÁΔ

Ù’Ò «Á√ÁΔ ‘ÀÕ ⁄ß◊Δ

’‘≈‰Δ ‘ÀÕ

«¬‘ ‹ß◊ ’Ω‰ ÒÛ∂◊≈, ’‘≈‰Δ

‹μ◊≈ «√ßÿ Á∂ ¡≈√∂-Í≈√∂ ÿ∞ßÓÁΔ

‘ÀÕ ‹μ◊≈ «√ßÿ Ò∂÷’ Á≈ «ÓμÂapple ‘À

¡μË Ó‘ΔÈ≈ Òß«ÿ¡≈ ÂÈ÷≈‘ «È’Ò∂ È≈,

¡ÀÁ±ß ÚË’∂ ‘Ø‰Δ ’Δ ÏÁ‘≈ÒΔ ‘À

‘μÊ ÷Û∑∂ ‘Ø◊∂ Ò◊Á≈ ¬∂ ‘≈’Ó Á∂,

‹∞ÓÒ∂ ÿÛÁÀ, ‹≈∫Á≈ Ó∞μÁ∂ ‡≈ÒΔ ‘À

⁄≈apple∂ Í≈√∂ ‘≈‘≈’≈apple «‹‘Δ Óμ⁄Δ ‘À,

÷Úapple∂ ’Á 鱧 ‘Ø‰Δ È؇-Ï‘≈ÒΔ ‘À

«¬’ ÚΔ Úμ‚Δ Ó¤ÒΔ ÎÛ ÒΔ ÈΔ∫ «Á√ÁΔ,

Ò◊Á≈ ¬∂ È∂Â≈ ‹Δ Â∂apple≈∫-Â≈ÒΔ ‘À

‹ÈÂ≈ 鱧 ¤μ‚ Ó◊appleÓμ¤≈∫ 鱧 ‘μÊ Í≈˙,

·∂’∂Á≈apple Ï÷Â≈Ïapple «√ßÿ ‹μ◊∂ ÁΔ

⁄≈apple «’μÒ∂ ˜ÓΔÈ ÷appleΔÁ‰Δ ⁄≈‘∞ßÁ≈

‘ÀÕ ·∂’∂Á≈apple Á∂ Úμ‚∂ ‡μ’ È≈Ò

Ò◊ÁΔ ‘À ‹μ◊∂ ÁΔ ⁄≈apple «’μÒ∂

˜ÓΔÈÕ ‹μ◊≈ ·∂’∂Á≈apple Â∂ ˜ÀÒÁ≈apple

ÁΔ √≈«˜Ù Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø «◊¡≈Õ

‡ØÌ∂ «Ú⁄ Ì∞μÏ ’∂ Óapple «◊¡≈ «‹Ú∂∫

«¬apple≈’ ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ ⁄≈Ò Á≈

«Ù’≈apple ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ

ÒßÏΔ¡≈∫ ’‘≈‰Δ¡≈∫ Ú≈ÒΔ «¬√

«’Â≈Ï «Ú⁄ “¡≈Í‰Δ √∞◊ßË” ¤Ø‡Δ

’‘≈‰Δ ‘À “È≈⁄ apple∂ È≈⁄” «¬√

√ß◊z«‘ ÁΔ «¬’ ‘Øapple ⁄ß◊Δ ’‘≈‰Δ

‘ÀÕ «¬’ Ïμ⁄≈ Èμ⁄ «apple‘≈ ‘À

’appleÂμÏ «Ú÷≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ „ØÒ Úapple◊≈

Ì≈apple≈ ÏßÁ≈ „ØÒ’Δ Ú‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

„ØÒ’Δ Ú≈Ò∂ Á∂ ÷∞μÒ∑∂ ⁄Ø◊∂ ¿∞μÂ∂

Ì≈apple Â∂ Í≈«’√Â≈È Á≈ È’Ù≈

¿∞ÒΔ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡ÓappleΔ’≈

ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫ 鱧 È⁄≈ «apple‘≈ ‘À ⁄ß◊≈

«Ú¡ß◊ ‘ÀÕ ÏØÒ≈ «√ßÿ √ßÿ∂Û≈

ÒØ’Ú≈ÁΔ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ ’‘≈‰Δ’≈apple

‘ÀÕ ÒßÓΔ¡≈∫ Â∂ ¤Ø‡Δ¡≈∫ ÁØÚ≈∫ Âapple∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ ’‘≈‰Δ¡≈∫ «Ò÷‰ ÁΔ

Ó∞‘≈apple appleμ÷Á≈ ‘À

ÚappleÈ≈ È؇-√Î∂ÁΔ ı≈Ó «÷¡≈ÒΔ ‘À

¡μ’Δ-Êμ’Δ ‘≈Û∑∂ ’μ„ÁΔ, ÏÀ∫’≈∫ Á∂,

‹ÈÂ≈ ‘∞‰ √Û’≈∫ ”Â∂ ¿∞ÂappleÈ Ú≈ÒΔ ‘À

ÒØ’-ÁappleÁ 鱧 È∂Â≈ «‹‘Û≈ √Ófi∂ È≈,

ÒØ’≈∫ ÁΔ ¿∞√ ’appleÈΔ ’Δ apple÷Ú≈ÒΔ ‘À

Î∞μÒ Ó∞applefi≈¿∞∫Á∂ ⁄∞μÍ ’apple’∂ ‹Ø Ú∂÷ «apple‘≈,

’À√≈ “˜ΔappleÚΔ” «¬√ ◊∞ÒÙÈ Á≈ Ó≈ÒΔ ‘À

‹√Í≈Ò “˜ΔappleÚΔ”

«’ßÈ∂ ‘ª Ӌϱapple Ú∂ √≈¬Δ¡ª

«’ßÈ∂ ‘≈∫ Ӌϱapple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

’Δ Â∂apple∂ Á√±apple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

Ï∞fi ‹≈Ú‰ ¡≈√≈∫ Á∂ ÁΔÚ∂,

√≈鱧 È≈ ÓȘ±apple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

ˆÓ, ÍΔÛ≈∫ ’∞fi ‘¿∞’∂ Ó∂apple∂,

È≈ ’apple 屧 ÓÙ‘±apple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

√ΔÈ∂ «Ú⁄Ò∂ √Ì ÁappleÁ≈∫ ȱß,

’appleÁ∂ ⁄’È≈⁄±apple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

˜ıÓ «ÓÒ∂ È∂ Î∞μÒ≈∫ ÂØ∫ ÚΔ,

«‹ßÁ Ï‰Δ È≈√±apple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

Â∂appleΔ È˜apple √ÚμÒΔ «Ú⁄ ÚΔ,

‘ØÚ≈∫ È≈ Ó◊apple±apple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

Ú√Á≈ “¡Óapple” «ÁÒ≈∫ Á∂ «Ú⁄ ±ß,

Á∞ÈΔ¡≈ √Ófi∂ Á±apple Ú∂ √≈¬Δ¡≈∫

¡Óapple‹ΔÂ ’Ωapple ¡Óapple

√apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ

√∞ÓÈ ÁΔ Ó≈∫ ◊ÒΔ ”⁄ ÷Û∑Δ √‘∂ÒΔ

ÌÀ‰ 鱧 ËΔ Á∂ «appleÙÂ∂ Ú≈√Â∂ ÚËΔ¡≈

’Ó≈¿± Ó∞ß‚≈ Òμ̉ Ò¬Δ ’«‘ apple‘Δ

√ΔÕ Â∞appleÁ∂ ‹≈∫Á∂ ‹Ø«◊ßÁapple È∂ ¿∞È∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ √∞‰ ’«‘ ‘Δ «ÁμÂ≈,

Ìapple‹≈¬Δ¬∂ ¬∂È∂ ‘ΔÒ∂-Ú√ΔÒ∂ ’apple ’∂

ÚΔ ’Ø¬Δ ⁄μ‹ Á≈ Ó∞ß‚≈ È≈ «ÓÒ

√«’¡≈, ‘∞‰ ÊØÛ∑≈ ‘ΔÒ≈-Ú√ΔÒ≈

’∞ÛΔ ÁΔ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ Ò¬Δ ’apple

ÒÀÕ ’∞ÛΔ ¡≈÷apple ¡ÀÓ.¬∂., ÏΔ.¡Àμ‚

‘ÀÕ Ú∂÷Δ∫ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ «ÓÒ‰ ”Â∂

¡≈ÍΔ «apple٫¡≈∫ ÁΔ Ò≈¬ΔÈ Òμ◊

‹≈‰Δ ¬∂Õ √∞ÓÈ ÁΔ Ó≈∫ 鱧 ‹Ø«◊ßÁapple

ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ”⁄ ¡μ‹ Á≈ √μ⁄ Șapple

¡≈ «apple‘≈ √ΔÕ

-’ÓÒÁΔÍ

√ªfi≈ Í«appleÚ≈apple

‹ÒøËapple Á∂ ’√Ï≈ È’ØÁapple Á∂ «Í≥‚ ÈÚª «Í≥‚ ‹æ‡ª Á∂ «¬’ Í«appleÚ≈apple ”⁄ ’πÒ AG ÓÀ∫Ïapple

¡≈Í√Δ «Í¡≈apple ¡Â∂ «ÓÒÚapple‰ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ Í«appleÚ≈apple «Úæ⁄ Ò≈Ò

«√øÿ, √π«appleøÁapple ’Ωapple, ÓÒ’Δ «√øÿ, √πapple‹Δ «√øÿ, ‹√ÚΔapple «√øÿ, ’πÒ«ÚøÁapple ’Ωapple,

√πapple‹Δ ’Ωapple, √π÷«‹øÁapple ’Ωapple, ÓÈÍÃΔ ’Ωapple, ‘apple«’ÙÈ «√øÿ, √π÷apple≈‹ «√øÿ, ¬ΔÙ≈,

‹√Δ’, «Íá≈, ¡Óapple‹Δ ¡Â∂ «ÈøÓΔ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ

Í≥‹≈ÏΔ

Á„UãºË ENGLISH

Íπ√Â’ ÍÃ’≈ÙÈ

Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØ

ÍÃÚ≈√Δ Ò∂÷’ª, √≈«‘Â’≈appleª, «ÈÏøË Ò∂÷’ª, È≈ÚÒ’≈appleª, ’‘≈‰Δ’≈appleª ¡Â∂

Ù≈«¬appleª Ò¬Δ «¬’ ÷πÙ÷ÏappleΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ «¬’ √π«‘appleÁ √πÈ∂‘≈ ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈ «’

Í≥‹≈ÏΔ, «‘øÁΔ ¡Â∂ ¡ø◊apple∂˜Δ Ò∂÷’ª ÁΔ¡ª ÚËΔ¡≈ ◊À‡¡Í Ú≈ÒΔ¡ª Íπ√Â’ª

«Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ¤≈ÍÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ªÕ Ì≈Ú∂∫ Âπ√ƒ √Ê≈Í Ò∂÷’ ‘Ø, Ì≈Ú∂∫ ÈÚ-

Ò∂÷’ ‘ØÕ Âπ√ƒ √≈‚∂ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÂ∂ ¡Â∂ ÎØÈ ÈøÏappleª ¿πμÍapple √øÍapple’ ’appleØ ¡√ƒ

Âπ‘≈‚∂ ¡øÁ≈˜∂ ÂØ∫ ÚæË ‘apple Íæ÷Ø∫ ÚËΔ¡≈ «’Â≈Ϫ ¤≈Í ’∂ ÷πÙΔ

Ó«‘√»√ ’appleª◊∂ ¡Â∂ Âπ‘≈‚Δ ÓπÙæ’ ÚΔ ¡‹≈¬ƒ È‘ƒ ‹≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√Ê≈ ÍÃ’≈ÙÈ

√øÍapple’ Ò¬Δ : @AHA-E@ABBII

ÓØÏ≈«¬Ò :- @IHADE-BGAEB ‹ª @HHGBB-@@GAA ‹ÒøËapple-«ÁæÒΔ


20 19/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

«˜ßÁ◊Δ Á∂ √ßÿappleÙ «Úμ⁄Ø∫...

Íapple «¬√ È≈‡’ «Ú⁄Ò≈ ¿∞√ Á≈

«’appleÁ≈apple Ï‘∞ ÙØ÷ ÂÏΔ¡Â √ΔÕ

«¬√ È≈‡’ «Ú⁄ÒΔ ¿∞√ ÁΔ ‹≈Á±¬Δ

¡Á≈’≈appleΔ Á∂÷ ’∂ Ó∂appleΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫

⁄∞ß«Ë¡≈ ◊¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ ÓÀ∫ ¿∞√ ÁΔ

Íz«ÂÌ≈ Á≈ ’≈«¬Ò ‘Ø «◊¡≈Õ Ó∂apple∂

¡ßÁappleØ∫ ¿∞√ ÍzÂΔ ¬Δapple÷≈ «Ó‡ ◊¬Δ

¡Â∂ ÓÀ∫ ¿∞√ ÁΔ ¡Á≈’≈appleΔ Á≈ Úμ‚≈

ÍzÙß√’ ω «◊¡≈Õ ˙Ó È∂ «‹√

„ß◊ È≈Ò «¬‘ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ ¿∞√

鱧 Á∂÷ ’∂ Ú≈’¬Δ Ó∂appleΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ÷∞μÒ∑

◊¬Δ¡≈∫ «’ ¿∞‘ «’ßÈ≈ √ÓappleμÊ

’Ò≈’≈apple ‘ÀÕ

ÓÀ鱧 «¬√ ◊μÒ Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ‘À

«’ ÓÀ∫ ˙Ó Á∂ «Ï‘ÂappleΔÈ ’Ò≈’≈apple

Ï‰È Á∂ √ßÿappleÙ Á≈ ⁄ÙÓÁΔÁ

◊Ú≈‘ «apple‘≈ ‘≈∫Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ

«Úμ⁄ «’√∂ ÚΔ ‘Øapple «Ú¡’ÂΔ Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ ˙Ó ÂØ∫ √Ì ÂØ∫ ÚμË

ÍzÌ≈«Ú «apple‘≈ ‘≈∫Õ ˙Ó È∂ ’¬Δ

Ú≈apple Ó∂apple≈ «¬√ ◊μÒØ∫ Ù∞’appleΔ¡≈ ¡Á≈

’ΔÂ≈ «’ ÓÀ∫ ¿∞√ È±ß Í«‘Ò≈∫ Ó∞ßϬΔ

¡Â∂ «Îapple «¯ÒÓ≈∫ «Úμ⁄ «Ò¡≈∫Á≈Õ

¿∞√ Á≈ «¬‘ Ù∞’appleΔ¡≈ ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈∫

ı∞ÙΔ-ı∞ÙΔ √ÚΔ’≈apple ’ΔÂ≈, Íapple √μ⁄Δ

◊μÒ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’ ‹∂’apple «¯ÒÓ≈∫ È∂

¿∞√ 鱧 È≈ Òμ«Ì¡≈ ‘∞ßÁ≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂

√‡∂‡ ÏÀ∫’ ¡≈Î Í«‡¡≈Ò≈ «Úμ⁄ ‘Δ

ÈΩ’appleΔ ’appleÁ∂ ‘؉≈ √ΔÕ

˙Ó Í∞appleΔ ÁΔ ’‘≈‰Δ Áapple¡√Ò

√ßÿappleÙ ’apple apple‘∂ ‘apple ’Ò≈’≈apple Ò¬Δ

«¬μ’ √∞¯È∂ Ú≈∫◊ ‘À «’ «’Ú∂∫ «¬μ’

√≈Ë≈appleÈ ÈΩ‹Ú≈È, «‹√ ’ØÒ ’∞fi ÚΔ

È‘Δ∫ √Δ, È∂ Ó«‘˜ ¡≈Í‰Δ Íz«ÂÌ≈,

«Ó‘È ¡Â∂ «Ï‘Âapple √Ø⁄ Á∂ √Á’∂

’Ò≈ ÁΔ¡≈∫ Ï∞ÒßÁΔ¡≈∫ 鱧 ¤±‘

«Ò¡≈Õ «¬μ’ Ïapple√≈ÂΔ «Úμ⁄ apple«‘‰

Ú≈Ò∂ Ó≈Û⁄± Â∂ Á≈ˆÁ≈apple «⁄‘apple∂

Ú≈Ò≈ ÈΩ‹Ú≈È, «‹√ ÁΔ ’∞μÒ

ÓÒ’Δ¡Â «¬μ’ √‡ØÚ, «¬μ’

√≈√ÍÀÈ ¡Â∂ ’∞fi «’Â≈Ï≈∫ √È,

¡ıΔapple ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ «√ÈÓ≈ «Úμ⁄

¡≈͉∂ Ò¬Δ ¡«‘Ó Ê≈∫ ω≈¿∞‰ ”⁄

√ÎÒ «apple‘≈Õ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

apple≈‹È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ ˆappleΔÏΔ ıÂÓ...

√apple’≈apple Ó∞Û √μÂ≈ ÚμÒ Â∞apple ͬΔÕ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ Â≈∫ Ó∞¯Â «Úμ⁄ ÂΔappleÊ Ô≈Âapple≈Ú≈∫

’appleÚ≈¬Δ¡ªÕ appleμÏ Á∂ ÿapple «Úμ⁄ «‹μ ÁΔ ¡apple˜Δ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬È∑≈∫ Ô≈Âapple±¡≈∫ Á≈

√‘≈apple≈ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ ‹∂’apple ˆappleΔÏΔ «Ó‡ ◊¬Δ, ˆappleΔÏ È≈ apple‘∂ Â≈∫ ⁄؉≈∫ È∂Â≈

Úμ‚Δ¡≈∫ Úμ‚Δ¡≈∫ appleÀÒΔ¡≈∫ ’appleÈ Ò¬Δ, ‹Ò±√≈∫ «Ú⁄ ‹≈‰ Ò¬Δ «’√∂ ÁΔ ÚΔ ÏμÒ∂ ÏμÒ∂

‹≈∫ ÊμÒ∂ ÊμÒ∂ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ «Á‘≈ÛΔÁ≈apple «ÓÒ‰∂ Ó∞Ù’Ò ‘Ø ‹≈‰◊∂Õ «¬√ Ò¬Δ ÚΔ

apple≈‹È∂Â≈Ú≈∫ Ò¬Δ ˆappleΔÏ≈∫ Á≈ ˆappleΔÏ apple«‘‰≈ Ï‘∞ ˜apple±appleΔ ‘ÀÕ ’Ø¬Δ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ «¬‘

¡≈apple≈Ó È≈Ò ’«‘ √’Á≈ ‘À «’ ˆappleΔÏ≈∫ 鱧 √apple’≈appleΔ ÓÁÁ Á∂‰ «Úμ⁄ ˆÒ ’Δ ‘ÀÕ

ÓÀ∫ ÚΔ ‹≈‰ÁΔ ‘≈∫ «’ ’∞fi ÚΔ ˆÒ ȑΔ∫ Íapple ’Δ «¬‘ ⁄ß◊≈ È‘Δ∫ apple‘∂◊≈ «’ ˆappleΔÏ

ÁΔ ˆappleΔÏΔ È±ß ‘Δ «Ó‡≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «Ì÷≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ Âapple∑≈∫ Ò≈¬ΔÈ «Úμ⁄ ÷Û∑≈

‘Ø ’∂ ¡≈‡∂ ¡Â∂ ’‰’ Ò¬Δ Ëμ’∂ È≈ ÷≈‰∂ ÍÀ‰Õ ¿∞∫‹ «¬√ √≈appleΔ Ó∞Ùμ’ «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫

ÒØ’≈∫ Á≈ ¯≈«¬Á≈ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À «‹‘Û∂ √apple’≈appleΔ ’‰’ Ó≈apple’Δ‡ «Úμ⁄ √apple’≈appleΔ

√∞appleμ«÷¡≈ ‘∂· Ú∂⁄ ’∂ ¡ÓΔapple ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ ⁄؉≈∫ Á∂ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ Úß‚-Úß‚≈¬Δ ÁΔ

«¬‘ ÷∂‚ ı±Ï ⁄ÒÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ Á≈È ¡ÀÒ≈È ’apple’∂ ÚΔ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â∂ apple≈ Á∂ ‘È∂apple∂ «Úμ⁄

ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ «¬μ’ È∂Â≈ ÚμÒØ∫ √Ó≈apple‡ÎØÈ Úß‚‰ ¡Â∂ Á±‹∂ ÚμÒØ∫ ‘apple∂’ Í«appleÚ≈apple

Á∂ «¬μ’ ÓÀ∫Ïapple 鱧 √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Íapple «¬È∑≈∫

Á≈¡«Ú¡≈∫ «Úμ⁄ «’ßÈΔ √μ⁄≈¬Δ ‘À «¬‘ ‹ÈÂ≈ È±ß È‘Δ∫ ÍÂ≈ «’¿∞∫«’ «‹‘Û∂ √±Ï∂

«Úμ⁄ √apple’≈apple≈∫ Á∂Ù Ò¬Δ ‹≈È≈∫ Ú≈appleÈ ¡Â∂ √apple‘μÁ≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¯Ω‹Δ¡≈∫ Á∂

Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 ‘Δ ÈΩ’appleΔ Á∂‰ «Úμ⁄ ¡√ÓappleμÊ ‘È, ¿∞μÊ∂ ‘apple Í«appleÚ≈apple 鱧 ÈΩ’appleΔ «’Ú∂∫

«ÓÒ∂◊Δ? ⁄؉≈∫ «‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ È∂Û∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È, ˆappleΔÏ≈∫ ¡Â∂ ˆappleΔÏ Ï√ÂΔ¡≈∫ Á≈

Ó‘μÂÚ ÚË ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞μÊØ∫ Á∂ ÍzË≈È ÁΔ ¡«‘ÓΔ¡Â ÚË ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ Úμ÷ Úμ÷

apple≈‹√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ⁄؉ Á¯Âapple≈∫ «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓΩ‹±Á◊Δ È±ß ¡«‘ÓΔ¡Â «ÁμÂΔ

‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ «Îapple Ùapple≈Ï, √≈Û∑Δ¡≈∫, ÏappleÂÈ, apple≈ÙÈ Á∂ Úμ‚∂ Úμ‚∂ ÍÀ’‡, È’Á ÍÀ√∂ ¡Â∂

‘Øapple ÍÂ≈ È‘Δ∫ ’Δ ’∞fi ˆappleΔÏ≈∫ Ò¬Δ ⁄؉ «‹μ‰ Ú≈√Â∂ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÚΔ

ıÏapple≈∫ ‘È «’ Íß‹≈Ï Á∂ ’∞fi Úμ‚∂ Â∂ ¡ÓΔapple ¡≈◊± ‡ΔÚΔ, ÓØÍ∂‚ ¡Â∂ «Îz‹ ÚΔ Úß‚∂

‘ÈÕ «¬‘ √‘Δ ‘À «’ ¡«‹‘∂ ÂØ‘¯∂ ¡«Â ˆappleΔÏ≈∫ È±ß È‘Δ∫ ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈ ÂØ∫ ¿∞μÍapple Ú≈Ò∂

ÿapple≈∫ Á≈ «Ùß◊≈apple ωÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ √Ì Á∂÷‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ Ó∂appleΔ «¬‘ apple≈¬∂ Ï‰Δ «’

apple≈‹È∂Â≈ ˆappleΔÏΔ È±ß ıÂÓ ’appleÈ≈ È‘Δ∫ ⁄≈‘∞ßÁ∂Õ ‹∂ ˆappleΔÏ ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈ ÂØ∫ ¿∞μÍapple ¡≈

«◊¡≈ Â≈∫ ¿∞‘ ÒØÛΔ∫ÁΔ¡≈∫ ⁄Δ˜≈∫ ıappleΔÁ‰ Á∂ √ÓappleμÊ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘

⁄؉ «Ìμ«÷¡≈ È‘Δ∫ ÒÚ∂◊≈ ¡Â∂ apple≈‹È∂Â≈Ú≈∫ ÁΔ¡≈∫ Á∞’≈È≈∫ ÏßÁ ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡≈∫Õ

SAMAJOKU

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

È؇ÏßÁΔ È∂ «‘Ò≈ «ÁμÂ≈ √≈apple≈ ¡appleÊ⁄≈apple≈

⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ «¬√ È≈Ò «¬È∑≈∫ «Ú⁄ ‹Ó≈ÂΔ √±fi-

ϱfi ÁΔ ’ÓΔ √ÍμÙ‡ ‘Ø ◊¬Δ «‹√ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ô±ÈΔ¡È≈∫ ÚΔ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ω ◊¬Δ¡≈∫

‘ÈÕ ‘∞‰ «¬È∑≈∫ È±ß Ó˜Á±apple≈∫ Á∂ √’±Ò Ò◊≈¿∞‰∂

ÍÀ‰◊∂Õ ÏØ◊√ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á≈ ÚΔ ÍappleÁ≈

¯≈Ù ‘Ø ‹≈‰≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ appleμÁ ’appleÈ≈

¡≈͉∂ ¡≈Í «Ú⁄ ⁄ß◊≈ Íμ÷ ‘ÀÕ ÏÀ∫’ ¡Â∂ ’apple

«ÚÌ≈◊ «Ú⁄ ’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ ’ÓΔ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫

¿∞μÍapple √∂Ú≈-«ÈÔÓ≈∫ È≈ÒØ∫ ÚμË Ì≈apple Í≈¿∞‰ È∂

√apple’≈apple Á∂ Ó∞Ò≈˜Ó ÁØ÷Δ «⁄‘apple∂ 鱧 ÚΔ Ï∂È’≈Ï ’apple

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ’appleß√Δ ÏÁÒ ’∂ ¡≈apple«Ê’Â≈ «Ú⁄

ÂÏÁΔÒΔ¡≈∫ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ’ÁÓ ’¬Δ Ú≈apple ‘Øapple

Á∂Ù≈∫ ÚμÒØ∫ ÚΔ ⁄∞μ«’¡≈ ‹≈∫Á≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡ÓappleΔ’≈

È∂ AIFI «Ú⁄ E@@ Ú≈Ò≈ ‚≈Òapple ÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈

√ΔÕ «¬√ Á∂ ’¬Δ ’≈appleÈ ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ ’Á∂ «¬‘

’ΔÓÂ≈∫ «Ú⁄ Ú≈Ë∂ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ «¬√ «Ú⁄ ’ÓΔ

’appleÈ≈ ¡Â∂ ’Á∂ ‡À’√≈∫ ÂØ∫ ¡≈ÓÁÈ È≈ ’≈¯Δ ‘؉

¡Â∂ ‘Øapple «’√∂ √appleØ ÂØ∫ ¿∞Ë≈apple È≈ «ÓÒ‰ ÁΔ

ӋϱappleΔ ’≈appleÈ ÍÏ«Ò’ ÂØ∫ √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ «Ú⁄

ËÈ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ √ß√≈apple ÍμËapple

”Â∂ ¡«Â-¿∞μÈ Á∂Ù≈∫ È∂ ¡≈Í‰Δ √≈∫fiΔ ’appleß√Δ

«‹√ 鱧 “Ô±appleØ ˜ØÈ” «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, √Ê≈Í ’ΔÂ≈

‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‹Á ‹appleÓÈΔ, ¯apple≈∫√ È∂ B@@B ¡Â∂

«ÒʱÈΔ¡≈ È∂ B@AE «Ú⁄ «¬√ 鱧 ¡Í‰≈«¬¡≈ Â≈∫

¿∞È∑≈∫ ÚΔ ¡≈Í‰Δ Í∞apple≈‰Δ ’appleß√Δ ÁΔ Ô±appleØ È≈Ò

Ó≈ÒÚ∂ ÁΔ Íß‹≈ÏΔ...

Úμ÷ Íz≈∫ ω «◊¡≈Õ «¬√ Ò¬Δ Í±appleÏΔ Íß‹≈Ï «Ú⁄

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á≈ ‹∂’apple ’Ø¬Δ ’∂∫Áapple Ï«⁄¡≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘

Ó≈ÒÚ≈ ‘ÀÕ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ «ÚÁÚ≈È≈∫ 鱧 «¬√

Ú≈√«ڒ √«ÊÂΔ Á≈ ◊ßÌΔapple ¡«Ë¡ÀÈ ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, ¡ÀÚ∂∫ ÓÒÚ¬Δ¡≈∫ 鱧 „Øapple ‹≈∫ ‹≈∫◊ÒΔ

«’‘≈Õ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ ’∂∫Áapple ÁΔ Ì≈Ò Á≈ Ó√Ò≈

‘μÒ È‘Δ∫ ‘؉≈Õ “’∂∫ÁappleΔ” ÙÏÁ Á≈ «ÚÙ∂Ù‰Δ apple∞ÂÏ≈

Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ ÓØ‘ ¡ËΔÈ «ÈappleÍ∂÷ È‘Δ∫ √◊Ø∫ Ì≈Ù≈

«Ú«◊¡≈È ¡È∞√≈apple √≈Í∂÷Δ-ÏÁÒ≈ÚΔ ‘ÀÕ «¬‘ ÚΔ

√ÍμÙ‡ ‘Ø ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ Ó≈ÒÚ≈ «√apple¯ ’ßÚÒ,

¡‰÷Δ, ◊∞apple«Á¡≈Ò «√ßÿ ‹≈∫ √∂÷Ø∫ Á≈ „∞μ‚Δ’∂,

ÏappleÈ≈Ò≈, ‹ÀÂØ, Á≈÷≈ Âμ’ √ΔÓ ȑΔ∫, «¬‘ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ÁΔ ’appleÓ-̱ÓΔ ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï ÚΔ ‘À,

«‹Ê∂ ◊∞apple± √≈«‘Ï È∂ ÙÏÁ-‡’√≈Ò Ò¬Δ ÏÚß‹≈

’ÒÓ≈∫ (Ò∂÷’) «Â¡≈apple ’ΔÂΔ¡≈∫Õ «¬‘ ÁΔÈ≈-

’≈∫◊Û ÁΔ ËappleÂΔ ÚΔ ‘À, «‹Ê∂ ◊∞apple± √≈«‘Ï È∂

¡Ωappleß◊˜∂Ï «‹‘∂ ‹≈Ïapple Ï≈ÁÙ≈‘ 鱧 “˜¯appleÈ≈Ó≈”

«Ò«÷¡≈Õ «¬‘ «÷Áapple≈‰∂ ÁΔ „≈Ï (√zΔ Ó∞’Â√apple

√≈«‘Ï) ÚΔ ‘À «‹Ê∂ ÓfiÀÒ≈∫ ÚμÒØ∫ ◊∞apple± √≈«‘Ï È±ß «Ò÷

’∂ «ÁμÂ≈ Ï∂Á≈Ú≈ ÍμÂapple ¡≈͉∂ ‘μÊΔ∫ Í≈Û ’∂ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ó∞’ ’ΔÂ≈Õ «¬‘ Ì≈¬Δ

ÓÈΔ «√ßÿ ÁΔ ’À∫ÏØÚ≈Ò (ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò) ÁΔ ËappleÂΔ ÚΔ ‘À,

«‹È∑≈∫ È∂ È≈ ’∂ÚÒ ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï ÏÀ· ’∂ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ Á∂ Ó∞μ÷Ø∫ ¿∞⁄≈apple∂ √ßͱappleÈ √zΔ ¡≈«Á ◊zßÊ

ÂÏ≈ÁÒ≈ Áapple «ÈappleË≈apple ’ΔÂΔ √ΔÕ ‘∞‰ «¬ß◊ÒÀ∫‚

«¬√ ˜ØÈ «Ú⁄Ø∫ «¬‘ ’«‘ ’∂ Ï≈‘apple «È’Ò «◊¡≈

«’ ¿∞‘ «¬√ ÁΔ¡≈∫ Í≈ÏßÁΔ¡≈∫ ’≈appleÈ √∞ÂßÂapple

¯À√Ò∂ È‘Δ∫ ’apple √’Á≈ «‹√ ÁΔ ¿∞√ 鱧 ¡μ‹ Ï‘∞Â

«˜¡≈Á≈ ˜apple±apple ‘ÀÕ √≈‚Δ ÓΩ‹±Á≈ √apple’≈apple È∂

«ÚÓ∞ÁappleΔ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ Ó«‘√±√ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «¬‘

¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈Õ «¬√ ÁΔ √¯ÒÂ≈/¡√¯ÒÂ≈

Á≈ Ò∂÷≈-‹Ø÷≈ ‘∞ßÁ≈ apple«‘‰≈ ‘ÀÕ ÒØ’≈∫ È±ß Ó«‘√±√

’apple≈¿∞‰≈ «’ ’≈Ò≈ ËÈ «¬’μ·≈ ’apple’∂ ˜ÒΔÒ ‘؉

È≈ÒØ∫ √‘Δ „ß◊ È≈Ò ‡À’√≈∫ ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ ’appleÈ≈

¡Â∂ ’≈Ò∂ Ëß«Á¡≈∫ «Ú⁄ ’ÓΔ Á≈ ¡≈¿∞‰≈ «¬√ ÁΔ

√¯ÒÂ≈ Á≈ √±⁄’ Óß«È¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ’zÓ Á∂

¯Ò√apple±Í ‹∂’apple Ì≈apple Á≈ «Ú’≈√ Áapple Íμ÷Ø∫ «ÚÙÚ

Á∂ ¡≈apple«Ê’ Óß⁄≈∫ ¿∞μÍapple ¿∞μÌappleÁ≈ √Ê≈È ¡≈¿∞‰≈

ÚΔ «√μË ’apple∂◊≈ «’ «¬‘ Á∂Ù «‘μ «Ú⁄ ⁄∞μ«’¡≈

«◊¡≈ ’ÁÓ √Δ ‹≈∫ ‘Øapple «’√∂ √ΩÛ∂ apple≈‹√Δ Ò≈Ì≈∫

Ò¬Δ? √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡μ◊∂ Ò¬Δ “’ÀÙ ÒÀμ√”

„ß◊ ¡Í‰≈¿∞‰ Ò¬Δ Íz∂«apple¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Â≈∫ «’

«Èμ‹Δ ¡≈ÓÁÈ-ıapple⁄ Á∂ «‘√≈Ï «’Â≈Ï «Ú⁄

Í≈appleÁappleÙÂ≈ «Ò¡≈∫ÁΔ ‹≈ √’∂Õ «¬√ È≈Ò ÚÍ≈apple’

¡Á≈«apple¡≈∫ 鱧 “Í∂.‡Δ.¡ÀÓ.” ¡Â∂ ÷appleΔÁÁ≈apple≈∫ ȱß

¡≈͉∂ “’≈apple‚” ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÈΔ Í¬∂◊ΔÕ Úμ‚∂

¡Á≈«apple¡≈∫ È∂ ÓÙΔÈ≈∫ ÷appleΔÁ‰Δ¡≈∫ ¡≈appleßÌ ’apple

«ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È, Áapple«Ó¡≈È∂ ¡‹∂ ‹’Ø-Â’Δ «Ú⁄

‘È ¡Â∂ ¤Ø‡∂ «¬√ ÁΔ ˜apple±apple ‘Δ È‘Δ∫ √ÓfiÁ∂Õ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

√≈«‘Ï È±ß ’appleÂ≈appleÍ∞appleΔ¡≈∫ Á∂ ‹Ú≈Ï Á∂‰ ¿∞Â∂ Ó∞Û

«Ò«÷¡≈Õ «¬√∂ √zΔ ¡≈«Á ◊zßÊ √≈«‘Ï ÁΔ ÏΔÛ È±ß

ÈßÁ∂Û √≈«‘Ï √zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï Ú‹Ø∫ √Ê≈Í ’apple’∂

“◊∞apple± Ó≈«È˙∫ ◊zßÊ” Á≈ ‘∞’Ó «ÁμÂ≈Õ Ó≈ÒÚ≈ √ßÂ

¡Âapple «√ßÿ Ó√±¡≈‰≈, «◊¡≈ÈΔ «◊¡≈È «√ßÿ,

«◊¡≈ÈΔ Ù∂apple «√ßÿ, «◊¡≈ÈΔ Ò≈Ò «√ßÿ √ß◊apple±apple,

Ï≈ϱ Â∂‹≈ «√ßÿ Ì√ΩÛ, √∂Ú≈ «√ßÿ «’zÍ≈È Ï‘≈Áapple,

√ß «¬ßÁapple‹Δ «√ßÿ ⁄’appleÚappleÂΔ, ÙÓÙ∂apple «√ßÿ

¡ÙØ’, «◊¡≈ÈΔ ◊∞apple«Áμ «√ßÿ, ’appleÂ≈apple «√ßÿ Á≈÷≈,

’appleÓ «√ßÿ ◊ß◊≈Ú≈ÒΔ¡≈, apple‰ «√ßÿ «Ú«Á¡≈ appleÂÈ,

√≈«‘Ï «√ßÿ Óz«◊ßÁ, ÁÔ≈ «√ßÿ ¡≈«apple¯, Óμÿapple «√ßÿ

‘·±apple, ÏÒÚß «√ßÿ ’Ø·≈◊∞apple±, Ú«apple¡≈Ó «√ßÿ

„ß‚≈appleΔ, Ì◊Ú≈È «√ßÿ Óapple≈fi, appleΔ‡≈ÁΔÈ, ÁΩÒ apple≈Ó

apple≈Ó◊Û∑, ’appleÂ≈apple «√ßÿ ÿapple≈⁄Ø∫, Ó≈ÿΔ «√ßÿ, ’appleÈÀÒ

«√ßÿ apple≈Ó±Ú≈ÒΔ¡≈, ͱappleÈ ⁄ßÁ, apple≈Ó ⁄ßÁ √Δ∫ÁÛ≈∫,

«’ÙØapple ⁄ßÁ ÏμÁØÚ≈ÒΔ¡≈ ¡≈«Á «Áμ◊‹ √≈«‘Â’≈apple≈∫

ÁΔ ’appleÓ Ì±ÓΔ ÚΔ ‘ÀÕ Ì≈appleÂΔ √≈«‘ ¡’≈ÁÓΔ ÚμÒØ∫

Í∞apple√’≈apple ¡μ‹ Âμ’ Á∂ √≈«‘Â’≈apple≈∫ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫

ÚμË Ó≈ÒÚ∂ Á∂ Ò∂÷’ ‘ÈÕ √ß «√ßÿ √∂÷Ø∫, ÏÒÚßÂ

◊≈apple◊Δ, ÁÒΔÍ ’Ωapple «‡Ú≈‰≈, ‹√Úß «√ßÿ ’ßÚÒ,

◊∞apple«Á¡≈Ò «√ßÿ, apple≈Ó √apple±Í ¡‰÷Δ, Ó«‘ßÁapple «√ßÿ

‹ØÙΔ, ◊∞appleÁ∂Ú «√ßÿ apple∞Í≈‰≈, ÓØ‘È Ìß‚≈appleΔ, ◊∞appleÏ⁄È

«√ßÿ Ì∞μÒapple, ¡‹Ó∂apple «√ßÿ ¡ΩÒ÷, ‘«appleßÁapple «√ßÿ

Ó«‘ϱÏ, ÓÈ‹Δ «‡Ú≈‰≈, «ÚÙÚ≈È≈Ê «ÂÚ≈ÛΔ,

«ÓÂapple√ÀÈ ÓΔÂ, ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ √Û’È≈Ó≈ ¡≈«Á «¬‘

Í∞apple√’≈apple Íz≈Í ’apple ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ ◊∞apple«Á¡≈Ò «√ßÿ ȱß

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ «¬√ „ß◊ È≈Ò Ì∞◊Â≈È Ò¬Δ ’¬Δ

«’√Ó ÁΔ¡≈∫ «apple¡≈«¬Â≈∫ Á∂ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ∂ ◊¬∂

‘ÈÕ «√÷Ò≈¬Δ Ò¬Δ √ÀÓΔÈ≈apple ¡Â∂ ’À∫Í ÚΔ Ù∞apple±

‘ÈÕ «¬‘ ¡«Â-¡≈Ë∞«È’ Â’ÈΔ’ ‘À ‹Ø ¡√Δ∫

‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ √Ófi √’≈∫◊∂Õ «¬√ ÍzÂΔ ’∞fi ‚apple ÚΔ

‘È «’ ‘∂apple≈-Î∂appleΔ È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ «‹Ú∂∫ ¡μ‹’Ò∑

ÓØÏ≈¬ΔÒ ÏÀ∫«’ß◊ È≈Ò ‘؉ Òμ◊ Í¬Δ ‘ÀÕ «¬√

Íμ÷Ø∫ «¬√ 鱧 ÁØÙ-apple«‘ ω≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ «¬√

Á∂ È≈Ò ‘Δ ‹∂’apple «¬Ó≈ÈÁ≈apple √Ó≈‹ «Ú⁄

«¬’√∞appleÂ≈ «Ò¡≈¿∞‰ ¡Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’ ¡«Ûμ’≈

ıÂÓ ’appleÈ Ò¬Δ ’±‡ÈΔÂ’ ÔÂÈ ÚΔ ’ΔÂ∂ ‹≈‰

Â≈∫ ’≈Ò≈ ËÈ ’∞Ï∂apple≈∫ 鱧 «È÷∂ÛÈ≈ ¡≈√≈È ‘Ø

√’Á≈ ‘ÀÕ

√≈‚Δ ÓΩ‹±Á≈ ¡appleÊ-«ÚÚ√Ê≈ Á≈ ÏÁÒ Â≈∫

√Ó≈‹Ú≈Á ‘À ‹Ø √ß√≈apple Á∂ Ò◊Í◊ ÂΔ‹∂ «‘μ√∂ «Ú⁄

¡≈ ⁄∞μ’≈ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄ ’≈Ò≈ ËÈ Ï‘∞ ‘Δ ÿμ‡

apple«‘ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ı∞ÙΔ ‘À «’ «¬√ ’≈apple‹ Ò¬Δ ÚΔ

√≈‚∂ Á∂Ù Á∂ «’appleÂΔ ÒØ’≈∫ Á≈ ’≈¯Δ «‘μ√≈

√ßÿappleÙÙΔÒ ‘À, «‹√ ÂØ∫ ’≈Ò∂ ËÈ È±ß ÈμÊ Í≈¿∞‰

Ò¬Δ ÔÂÈ≈∫ «Ú⁄ ‘Ó≈«¬Â ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò Íz≈ÍÂ

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À, Íapple «¬√ È±ß Ô’ΔÈ «ÁÚ≈¿∞‰≈

ÍÚ∂◊≈ «’ √apple’≈appleΔ ı˜≈È≈ «Ó‘ÈÂ’Ù Úapple◊ Á∂

«‘Â≈∫ ÁΔ appleμ«÷¡≈ ¡Â∂ ◊∞‡ÏßÁ’ √≈Óapple≈‹Δ

Ù’ÂΔ¡≈∫ 鱧 Ì≈∫‹ Á∂‰ Ò¬Δ ˜apple±apple ¿∞ÍÔØ◊ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈Õ

«◊¡≈È ÍΔ· ¡Â∂ ÁÒΔÍ ’Ωapple «‡Ú≈‰≈ ȱß

√apple√ÚÂΔ ¡ÀÚ≈apple‚ «ÓÒ ⁄∞μ«’¡≈ ‘ÀÕ Ó≈ÒÚ∂ Á∂

‘Øapple Íz«√μË Ò∂÷’≈∫ «Ú⁄ Á∂«ÚßÁapple √«Â¡≈appleÊΔ, ˙Ó

Íz’≈Ù ◊≈√Ø, ÁΔÍ’ ‹ÀÂجΔ, ÍzΔÂÓ «√ßÿ apple≈‘Δ,

√ß apple≈Ó ¿∞Á≈√Δ, «Ï√«ÓÒ ¯appleΔÁ’؇Δ, ◊∞appleÁ∂Ú

«√ßÿ Ó≈È, ϱ‡≈ «√ßÿ Ù≈Á, ◊∞appleÓ∂Ò Ó‚≈‘Û,

appleÿÏΔapple „ß‚, Ï≈apple± √ÂÚapple◊, ‹√apple≈‹ ËΩÒ≈,

‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ «Èapple≈Ò≈, ¡Âapple‹ΔÂ, Ïß «√ßÿ

⁄μ·≈, √∞÷Á∂Ú «√ßÿ Ó≈È, apple«ÚßÁapple Ìμ·Ò, ’∂.

¡ÀÒ. ◊apple◊, ◊∞apple⁄appleÈ apple≈ÓÍ∞appleΔ, √∞apple‹Δ apple≈ÓÍ∞appleΔ,

̱apple≈ «√ßÿ ’Ò∂apple, √∞apple‹Δ «√ßÿ ÍߤΔ, «◊μÒ

ÓØapple≈∫Ú≈ÒΔ, ’appleÓ‹Δ ’∞μ√≈, Ì∞«ÍßÁapple, Á∂«ÚßÁapple

ÁÓÈ, apple≈Ó √apple±Í «apple÷Δ, ÈÚapple≈‘Δ ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ,

apple≈‹ ’∞Ó≈apple ◊apple◊, ¡Óapple ’ØÓÒ, ÏÒ«ÚßÁapple ’Ωapple

Ïapple≈Û, ◊∞Ò˜≈apple «√ßÿ ÙΩ∫’Δ, ÍÚÈ ‘apple⁄ßÁÍ∞appleΔ,

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ Ó≈ÈÚ, ‘apple⁄ßÁ «√ßÿ Ï≈◊ÛΔ, Ù∂apple

«√ßÿ ’ßÚÒ, √≈˱ «√ßÿ Ï∂«ÁÒ, ‹◊Δapple «√ßÿ

‹◊Â≈apple, ‹appleÈÀÒ ÿ∞Ó≈‰, ‹√Í≈Ò Ó≈È÷∂Û≈,

«ÈßÁapple ÿ∞«◊¡≈‰ÚΔ, ÏÒ‹Δ ’Ωapple ÏμÒΔ, ÏÒÁ∂Ú

«√ßÿ ¡≈˜≈Á, «Èappleß‹È ÙappleÓ≈ √∂÷≈, Íapple◊‡ √ÂΩ‹,

ÓØ‘È ÙappleÓ≈ ¡≈«Á Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ

√≈«‘ √ÓΔ«÷¡≈ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ √ß «√ßÿ √∂÷Ø∫,

‡Δ.¡≈apple. «ÚÈØÁ, ËappleÓ Í≈Ò «√ß◊Ò, ‚≈: Ì◊ÚßÂ

«√ßÿ, ‹√Í≈Ò «√ßÿ Ó≈È, «Ï’appleÓ «√ßÿ ÿ∞ßÓ‰,

√∞apple‹Δ ÒΔ¡, √∞apple‹Δ «√ßÿ Ïapple≈Û, √∞÷Á∂Ú «√ßÿ

«√apple√≈, ÁΔÍ’ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ, √ÂΔÙ ’∞Ó≈apple

ÚappleÓ≈, √∞apple‹Δ «√ßÿ Ìμ‡Δ, ‚≈:

‘appleÈ∂’ «√ßÿ ’ØÓÒ, ◊∞appleÁ∂Ú «√ßÿ

«√μ˱, Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ ÷«‘apple≈,

¡apple«ÚßÁapple ’Ωapple ’≈’Û≈, ‚≈:

ÌΔÓ«¬ßÁapple «√ßÿ, ‚≈: √«ÂßÁapple ’Ωapple

Ó≈È, ÍzØ: Ïz‘Ó ‹◊ÁΔÙ «√ßÿ,

√∞apple‹Δ «◊μÒ, ϱ‡≈ «√ßÿ Ïapple≈Û,

‹Δ «√ßÿ ‹ØÙΔ, √ÂÈ≈Ó «√ßÿ

‹μ√Ò, ÍzØ: ◊∞appleÏ⁄È «√ßÿ Èapple±¡≈‰≈,

‚≈: ¡‹Δ «√ßÿ, ‚≈: ¡‹Δ Í≈Ò

«√ßÿ, ‚≈: ‹◊‹Δ «√ßÿ ’ØÓÒ,

«Èappleß‹È ÏØ‘≈, ¡≈ÂÓ ‘Óapple≈‘Δ ¡≈«Á

‘Øapple Ï‘∞ √≈apple∂ Ò∂÷’, appleß◊Óß⁄Δ

’Ò≈’≈apple Ó≈ÒÚ∂ Á≈ Ó≈‰ ‘ÈÕ

«¬È∑≈∫ «ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ ÓÒÚ¬Δ Ì≈Ù≈

ÁΔ √≈«‘Â’≈appleΔ Á≈ «Ó¡≈appleΔ ¡≈Ë≈apple

√Ê≈Í ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

«¬√ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ ÓÒÚ¬Δ ÷∂Âapple

Ú≈√«ڒ √«ÊÂΔ¡≈∫ «Ú⁄

apple≈‹ÈΔÂ’, ÚÍ≈apple’, «Ú«Á¡’,

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ ¡Â∂ Á≈appleÙ«È’ È∞’Â∂

ÂØ∫ ÚΔ Í±appleÏΔ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ¡≈◊±

̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¡ «apple‘≈ ‘ÀÕ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

19/01/2017

21


22 19/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

BF ‹ÈÚappleΔ AIE@ ˘ √≈apple∂ apple≈‹ÈΔÂΔ «Úæ⁄ Ïapple≈Ïapple ‘ØÚª◊∂ Íapple...

√≈

‚∂ Ú‚∂«apple¡ª È∂ Ì≈apple ˘

¡≈˜≈Á ’apple≈¿π‰ Ò¬Δ Ï‘πÂ

√≈appleΔ¡ª ’πappleÏ≈ÈΔ¡ª ’ΔÂΔ¡ª √ÈÕ

¿πÈ∑ª È∂ ¡≈͉∂ ÿapple-Ï≈apple ¡Â∂

¡≈͉∂ Í«appleÚ≈appleª ÁΔ ÍappleÚ≈‘ È≈

’apple«Á¡ª ’≈Ò∂ Í≈‰Δ¡ª ÁΔ¡ª ’ÀÁª

’æ‡Δ¡ª ¡Â∂ Ϊ√Δ¡ª ¿πμÍapple ⁄Û∑∂Õ

’¬Δ ’≈Ò∂ Í≈‰Δ¡ª ÁΔ¡ª ’ÀÁª «Úæ⁄

‘Δ Â√Δ‘∂ √«‘øÁ∂ Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂

‘Øapple Ï‘π √≈apple∂ ÒØ’ª È∂ Âapple∑ª-Âapple∑ª

ÁΔ¡ª Â’ÒΔΪ fiæÒΔ¡ª √ÈÕ ¡≈÷apple

¿πÈ∑ª Ú‚∂«apple¡ª ÁΔ¡ª ’πappleÏ≈ÈΔ¡ª

√Á’∂ ¡ø◊apple∂˜ª ˘ Әϻapple ‘Ø ’∂

Ì≈apple ˘ AE ¡◊√ AIDG ˘

¡≈˜≈ÁΔ Á∂‰Δ ͬΔÕ

‘π‰ Ì≈apple ¡≈˜≈Á ª ‘Ø

«◊¡≈ √Δ Íapple Á∂Ù Á∂ apple≈‹ ÍÃÏøË ˘

⁄Ò≈¿π‰ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ’≈˘È ‹ª

«ÚË≈È «‹‘≈ ’πfi ÒØÛƒÁ≈ √ΔÕ

¡≈˜≈Á Ì≈apple ÁΔ √apple’≈apple È∂

√ø«ÚË≈È Ï‰≈¿π‰ Ò¬Δ «¬’ «ÚË≈È

ÿÛÈΔ ÷appleÛ≈ ’Ó∂‡Δ ω≈¬Δ, «¬√

’Ó∂‡Δ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ˘ «ÈÔπ’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

√ΔÕ «¬√ ÷appleÛ≈ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÓÀ∫Ïappleª «Ú⁄Ø∫

’¬Δ Óapple ◊¬∂ ¡Â∂ ’¬Δ ‘ØappleȪ

’≈appleȪ ’apple’∂ ¤æ‚ ◊¬∂, ¡Â∂ ¡÷Δapple

«Úæ⁄ √ø«ÚË≈È ÿ≈ÛÈ Á≈ √≈apple≈ ÏØfi

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple Á∂ ÓØ«„¡ª

¿πμÍapple ¡≈‰ «Í¡≈Õ

¡≈÷apple «Úæ⁄ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple ÁΔ √ı ÿ≈Ò‰≈ È≈Ò

Á∂Ù Á≈ √ø«ÚË≈È «Â¡≈apple ‘Ø «◊¡≈Õ

«¬√ √ø«ÚË≈È ˘ BF ‹ÈÚappleΔ

AIE@ ˘ Ì≈apple «Ú⁄ Ò≈◊» ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ ¡æ‹ ÂØ∫ Á∂Ù «¬√ √ø«ÚË≈È

¡Èπ√≈apple ‘Δ ¡≈͉≈ √≈apple≈ √apple’≈appleΔ

’øÓ ’≈‹ ⁄Ò≈¬∂◊≈Õ BF ‹ÈÚappleΔ

AIE@ ˘ √ø«ÚË≈È Á∂ Á∂Ù ¿πμÍapple

Ò≈◊» ‘πø«Á¡≈ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple È∂ «’‘≈ √Δ ““BF ‹ÈÚappleΔ

AIE@ ˘ ¡√ƒ «¬’ ‡’apple≈Úƒ

«‹øÁ◊Δ «Úæ⁄ ÍÃÚ∂Ù ’apple apple‘∂ ‘ªÕ

apple≈‹ÈΔÂΔ «Úæ⁄ ¡√ƒ Ïapple≈Ïapple ‘ØÚª◊∂

Íapple √Ó≈‹Δ ¡Â∂ ¡≈apple«Ê’ ‹ΔÚÈ

«Úæ⁄ È≈ Ïapple≈ÏappleÕ apple≈‹ÈΔÂΔ «Úæ⁄

¡√ƒ «¬’ ¡≈ÁÓΔ «¬’ Ú؇, «¬’

Ú؇ «¬’ ’ΔÓ Á∂ ¡√»Ò ˘ ÍÃÚ≈È

’appleª◊∂Õ √Ó≈‹Δ ¡Â∂ ¡≈apple«Ê’

‹ΔÚÈ «Úæ⁄ «¬’ ¡≈ÁÓΔ «¬’

’ΔÓ Â∂ «¬’ ¡√»Ò ÂØ∫ ÓπÈ’apple ‘πøÁ∂

apple‘ª◊∂Õ √≈˘ «¬√ Îapple’ ˘ ¤∂ÂΔ ÂØ∫

¤∂ÂΔ Á»apple ’apple Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛,

ÚappleÈ≈ ¿π‘ ÒØ’ «‹‘Û∂ È≈ Ïapple≈ÏappleΔ

ÂØ∫ ÍΔÛ ‘È «√¡≈√Δ ‹Ó‘»appleΔ¡Â

Á∂ „ª⁄∂ ˘ ¿πÛ≈ Á∂‰◊∂Õ””

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

ÁΔ «¬√ «⁄Â≈ÚÈΔ ˘ ¡æ‹ Âæ’

Ì≈apple ÁΔ¡ª √≈appleΔ¡ª √apple’≈appleª

¡‰◊Ω«Ò¡ª ‘Δ ’appleÁΔ¡ª ¡≈¬Δ¡ª

‘ÈÕ «¬√ «⁄Â≈ÚÈΔ ˘ Șapple ¡øÁ≈˜

’appleÈ È≈Ò Á∂Ù ˘ ÏÛΔ Ì≈appleΔ ’ΔÓÂ

√Î≈ AH Á≈ Ï≈’Δ

’Â≈apple «Ú⁄ Òμ◊∂ ÏßÁ∂ ÁΔ Á∂Ù Ì◊ÂΔ

¿∞ÂØ∫ È∂Â≈ ‹Δ Ó≈¬Δ’ ÂØ∫ ◊apple‹-◊apple‹ ¡≈÷ apple‘∂

‘È, “Ó∂apple∂ «Í¡≈apple∂ Á∂Ù Ú≈√Δ˙, Â∞‘≈È±ß Â’ÒΔ¯

Â≈∫ ‘ØÚ∂◊Δ, ’Ù‡ √«‘ ’∂ ‘Δ ¡μ¤∂ «ÁÈ ¡≈¿∞∫Á∂

‘È Õ ¡≈͉∂ Á∂Ù Ò¬Δ ’∞appleÏ≈ÈΔ «Á˙ Õ Á∂Ù

Ì◊ÂΔ Á≈ √ϱ «Á˙ Õ“ «¬È∑≈∫ È∂ Á∂Ù Ì◊ÂΔ

¡«‹‘Δ Ï≈∫ÁΔ Ï‰≈ ÿμÂΔ ‘À, ‹Ø ’∂ÚÒ È∂Â≈ Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ ◊∞apple«◊¡≈∫ Á∂ ÁappleÏ≈apple “⁄ ‘Δ È≈⁄

’appleÁΔ ‘À Õ Á∂Ù Á∂ ¡≈Ó ÏßÁ∂ ÁΔ Á∂Ù Ì◊ÂΔ

’∂ÚÒ Â∂ ’∂ÚÒ «¬È∑≈∫ È∂Â≈Ú≈∫ Â∂ ÏÀ∫’apple≈∫ Á∂

Âapple√ “Â∂ ‘Δ √≈‘ ÒÀ apple‘Δ ‘À Õ ’ÀÙÒÀμ√ ÔØ‹È≈

Á≈ ‹appleÏ≈ «’ßÈ≈ ’∞ √¯Ò ‘ØÚ∂◊≈, ‘≈Ò∂ ’«‘

È‘Δ∫ √’Á∂ Õ ‘≈Ò ÁΔ ÿÛΔ Â≈∫ “ÏÀ∫’ ’ÀÙÒÀμ√“

¸’≈¿π‰Δ ÍÀ √’ÁΔ ˛Õ √≈appleΔ¡ª

apple≈‹√Δ «Ëappleª ˘ ¡≈Í‰Δ¡ª Í»appleΔ¡ª

¡æ÷ª ¿πÿ≈Û ’∂ ¡≈͉≈ ¡≈Ò≈-

Áπ¡≈Ò≈ Á∂÷ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ «’

«’Áª Á∂Ù ¡øÁapple ‘ÎÛ≈ ÁÎÛΔ Ó⁄Δ

Í¬Δ ˛Õ Ó«‘ø◊≈¬Δ, «appleÙÚÂ÷ØappleΔ ¡Â∂

◊πø‚≈ ◊appleÁΔ ‘Δ √≈apple∂ Í≈√∂ ¤≈¬Δ ͬΔ

˛ ¡Â∂ apple«‘øÁΔ ÷»ø‘ÁΔ ’√apple È؇ ÏøÁΔ

È∂ ’æ„ «ÁæÂΔ ˛Õ Á∂Ù ¡øÁapple «’√∂ ÁΔ

ÚΔ «¬æ‹Â ¡≈Ïapple», ‹≈È Ó≈Ò ’πæfi ÚΔ

√πappleæ«÷¡Â È‘ƒ ˛Õ Á»‹∂ Í≈√∂ ËÈ≈„ª

˘ Í»appleΔ¡ª ÷πæÒ∑ª «ÁæÂΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

‘È, ¿π‘ «‹Ú∂∫ ⁄≈‘π‰ Á∂Ù ˘ ÁØ‘ƒ

‘æʃ ´æ‡Δ ‹≈‰Õ «¬Èª ‘Δ È‘ƒ

ÏÒ«’ ÌÒ∂ «ÁÈ «Ò¡≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª

È∂ ª ’¬Δ √À∫’Û∂ ÷appleÏ appleπͬ∂ «¬È∑ª

ËÈ≈„ª Á∂ ’apple˜∂ ÚΔ Ó≈Î ’apple «ÁæÂ∂

‘ÈÕ Á»‹∂ Í≈√∂ ’appleØÛª ÒØ’ ’πæÒΔ ‹πæÒΔ

ÁΔ ˚Û ’≈appleÈ √Û’ª Á∂ Îπæ‡Í≈ʪ

¿πμÍapple ‹ΔÚÈ Ú√apple ’appleÈ Ò¬Δ

Әϻapple ‘È ¡Â∂ «¬‘ Èø◊ ÓÒø◊ ÒØ’

«¬’-«¬’ ‚ø◊ ÁΔ appleØ‡Δ Ò¬Δ

«ÚÒ’Á∂ «ÎappleÁ∂ ‘ÈÕ

Ì≈apple Á≈ ◊appleΔÏ Úapple◊

Ó«‘ø◊≈¬Δ, «appleÙÚÂ÷ØappleΔ ¡Â∂ ´æ‡ ÷Ø‘

Á≈ ª «Ù’≈apple ˛ ‘ΔÕ «¬√ ◊appleΔÏ

Úapple◊ «Úæ⁄ ÚΔ ¡«Â ◊appleΔÏ Úapple◊

Ì≈Ú “Á«Ò Úapple◊” ‘Øapple ÚΔ ÏπappleΔ

Âapple∑ª ÓËØ«Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ «¬’ ª

¿π‘ Ï∂‹ÓΔÈ≈ «Á‘≈ÛΔÁ≈apple Ó˜Á»apple ˛

¿πÍappleØ∫ ¿π√ ¿πÍapple Á«Ò (¡¤»Â) ‘؉

Á≈ ’Òø’ ÚΔ ÓæÊ∂ ¿πμÍapple Òæ«◊¡≈

‘Ø«¬¡≈ ˛, «¬√ ’apple’∂ «‹Ê∂ ¿π‘

¡≈apple«Ê’ Íæ÷Ø∫ fiø«Ì¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ ¿πÊ∂

È≈Ò ‘Δ ¿π‘ √Ó≈«‹’ È≈ Ïapple≈ÏappleΔ

¡Â∂ ¤»Â-¤≈ ’≈appleÈ √Ó≈‹ ¡øÁapple

‘Øapple ÚΔ ÏπappleΔ Âapple∑ª «ÒÂ≈«Û¡≈ Â∂

«Í¤≈«Û¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ì≈apple Á≈

¡÷ΩÂΔ ¿πμ⁄≈ ¡÷Ú≈¿π‰ Ú≈Ò≈

√Ó≈‹ Â∂ √apple’≈appleª «¬√ Ò≈‘È ˘

’Ø¬Δ Ú‚≈ Ó√Ò≈ ‘Δ È‘ƒ √ÓfiÁ∂

‘ÈÕ ‹’ «’ «¬‘ «¬’ √Ì ÂØ∫ Úæ‚≈

Ó√Ò≈ ˛ «‹‘Û≈ Á∂Ù ˘ ÿπ‰ Úª◊

‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ⁄æ‡Δ ‹ªÁ≈ ˛ ¡Â∂ Á∂Ù

¡øÁapple ‘Δ ¡øÁapple ÷Ø÷Ò≈ ‘Ø¬Δ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡◊apple √ø‹ΔÁ◊Δ È≈Ò √Ø«⁄¡≈ ‹≈Ú∂

ª «¬È∑ª ÒØ’ª Ò¬Δ ¡≈˜≈ÁΔ ’Δ

¡appleÊ appleæ÷ÁΔ ˛Õ

‹ÁØ∫ ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple ¡≈¬Δ ˛

«Èæ ÈÚª «÷Ò≈apple≈ Í≈ ’∂ ÏÀ· ‹ªÁΔ

˛Õ ’ÁΔ ◊ª Á≈ Ó≈√ ÷≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

˛ ‹ª È‘ƒ, ’ÁΔ Á«Ò ◊¿» Á≈ ⁄øÓ

«’¿π∫ Ò≈¿π∫Á∂ ‘È? ’ÁΔ ÒÚ «‹‘≈Á

¡Â∂ ’ÁΔ apple≈Ó ‹≈Á∂ Â∂ ’ÁΔ-’πæfi

¡≈«ÁÕ ¡≈¬∂ ª «Ú’≈√ Á∂ Ò≈apple∂ ÒæÍ∂

Ò≈ ’∂ √Δ Íapple ’øÓ √≈apple≈ «ÚÈ≈Ù Á≈

‘Δ ’appleΔ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÒØ’ª Ò¬Δ «√‘Â

√‘»Òª, «Ú«Á¡’ Â∂ appleπ‹◊≈apple ÷∂Âapple

«Úæ⁄ ÏÛΔ ‘Δ ’ø‹»√Δ È≈Ò ÿæ‡ ÂØ∫

ÿæ‡ ÍÀ√≈ ÷apple«⁄¡ª ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ Á»‹∂

ÏøÈ∂ ‘«apple¡≈‰∂ «Úæ⁄ «‘øÁ» apple≈‹ Á∂

Ì◊ª È∂ ¡≈apple.¡À√.¡À√ Á∂ ¡øÁ∂Ùª

¡Èπ√≈apple Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple È∂ ¤∂ ÂØ∫ Á√

Á√øÏapple B@AF ˘ Í≥‹ «ÁÈ

’πappleπ’Ù∂Âapple «Ú÷∂ “◊ΔÂ≈ Ó‘ª

¿πÂ√Ú” √Ω ’appleØÛ appleπͬ∂ ÂØ∫ ÚæË ÷apple⁄

’apple’∂ √apple’≈appleΔ ËøÈ ÏÒ È≈Ò ÏÛΔ

·≈· Ï≈· È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ˛Õ «¬√

Âapple∑ª ‘Δ ◊π‹apple≈ «Úæ⁄ Ï≈¬Δ √Ω ’appleØÛ

appleπͬ∂ ÂØ∫ ÚæË ÷apple⁄ ’apple ’∂ √appleÁ≈apple

ÚÒÌ Ì≈¬Δ ͇∂Ò Á≈ «¬’ «ÚÙ≈Ò

Ïπæ Ò≈¿π‰ ÁΔ¡ª «Â¡≈appleΔ¡ª ⁄æÒ

apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ Ó‘ª apple≈Ù‡apple Á∂ Ù«‘apple

ÏøÏ¬Δ Á∂ √ÓπøÁapple «Úæ⁄ ¡appleϪ appleπͬ∂

÷apple⁄ ’∂ «ÙÚ≈ ‹Δ Óapple≈·≈ Á≈ ÏæπÂ

√Ê≈Í ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ √apple’≈appleΔ

ÂΩapple ¿πμÍapple «¬’ √Ø⁄Δ √ÓfiΔ

ÈΔÂΔ Â«‘ Ú∂Áª, «√ÓappleÂΔ¡ª Â∂

◊ΔÂ≈ Á≈ ÍÃ⁄≈apple ÍÃ√≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ ˛Õ «‘øÁ» apple≈‹ √Ê≈Í ’appleÈ

ÚæÒ ÚæË apple‘Δ ¡≈apple.¡À√.¡À√ ÚæÒØ∫

√’»Òª ’≈Ò‹ª Â∂ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ¡ª

ÁΔ¡ª Íπ√Â’ª «Úæ⁄ ÚÀ«Á’ ÓøÂapple,

ÚÀ«Á’ «¬«Â‘≈√, ÚÀ«Á’

«¬ø‹ÈΔ¡«appleø◊ ¡Â∂ ÚÀ«Á’ √≈«¬ø√ Á∂

Î≈appleÓ»Ò∂ ·Ø√∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ Íapple ¡Î√Ø√

«¬√ ◊æÒ Á≈ ˛ «’ Ì≈apple ÁΔ¡ª

√≈appleΔ¡ª appleø◊ Ïappleø◊Δ¡ª «√¡≈√Δ

Í≈apple‡Δ¡ª «¬√ ¿π√apple apple‘∂ “«‘øÁ» apple≈‹”

˘ ÏÛ∂ «Í¡≈apple √«Â’≈apple È≈Ò √≈¿»

Â∂ ÙappleΔ¯ ω ’∂ Âæ’ apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ

«’Ëapple∂ ’Ø¬Δ «‘æÒ ‹πÒ ‹ª ’جΔ

¡øÁØÒÈ ‘Δ È˜apple È‘ƒ ¡≈¿π∫Á≈Õ

Ù≈«¬Á ¡øÁappleØ∫ «¬‘ ÒØ’ ÚΔ Ó≈È«√’

Íæ÷Ø∫ «‘øÁ» ËappleÓ ◊Ãøʪ ÁΔ ’appleØÍΔ ÂØ∫

‚appleÁ∂ ‘؉Õ

«‘øÁ» apple≈‹ Ï‰È «Úæ⁄ √Ì ÂØ∫

Úæ‚Δ appleπ’≈Ú‡ ωÁΔ ˛ Ì≈apple Á≈

√ø«ÚË≈ÈÕ ¡‡æÒ «Ï‘≈appleΔ Ï≈‹Í≈¬Δ

ÁΔ √apple’≈apple Ú∂Ò∂ Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ÁΔ

√ÓΔ«÷¡≈ Á∂ Ï‘≈È∂ √ø«ÚË≈È «Úæ⁄

‘∂apple-Î∂apple ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ‘Ø¬Δ √Δ Íapple

Â∂ “‹ÈÂ≈ ’ÀÙÒÀμ√“ ‘Ø ◊¬Δ ‘À Õ ÈÚΔ¡≈∫

◊∞μ‚Δ¡≈∫, ÈÚ∂∫ ͇ØÒ∂ Õ ’Â≈apple «Ú⁄ ¡≈Ó ÏßÁ≈

Â≈∫ Òμ«◊¡≈ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ’∞fi ⁄Ó⁄∂ ÚΔ Òμ◊

‹≈∫Á∂ ‘È ‹Ø ÓΔ‚Δ¡≈ Á∂ Ó≈¬Δ’ Á∂ Ë∞± ωÈ

Ò¬Δ ÷ÛØÂ∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È Õ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Óß◊Ò≈⁄appleÈ

“⁄ ¡≈÷Á∂ ‘È, “√’ΔÓ Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ ‘À Õ

Ó˜Á±apple≈∫, «’√≈È≈∫ Á∂ «‘ «Ú⁄ ‘ØÚ∂◊Δ Õ Á∂Ù

Âappleμ’Δ ’apple∂◊≈ Õ“ ‘∞‰ ¿∞‘ ÍßÁapple≈∫ Òμ÷ ‘apple∂’ Á∂

÷≈Â∂ «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ ÁΔ ◊μÒ È‘Δ∫ ’appleÁ∂,

«’¿∞∫«’ ¿∞‘ «¬’ ⁄؉ ‹∞ÓÒ≈ √Δ Õ “¬∂Á≈∫ Á∂

‹∞ÓÒ∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈ∂ È∂Â≈Ú≈∫ ÁΔ Í∞apple≈‰Δ ¡≈Á ‘À

Õ Á∂Ù Ì◊ÂΔ ¡≈Ó ÏßÁ∂ Á≈ ¡≈÷appleΔ √‘≈apple≈ ‘À Õ“

È‘ƒ ˛Õ Í«‘Òª ª «¬È∑ª Á∂

«ÈÙ≈È∂ ¿πμÍapple ¡øÏ∂‚’appleÚ≈ÁΔ

Â∂ ’«Ó¿»«È√‡ ‘Δ ‘πøÁ∂ √ÈÕ

‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ Óπ√ÒÓ≈È Â∂ ¬Δ√≈¬Δ ÚΔ

¡≈ ◊¬∂ Íapple ‘π‰ «¬È∑ª ÁΔ «‘æ‡

«Ò√‡ ¿πμÍapple «√æ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ ÚΔ ¡≈

«◊¡≈ ˛Õ «‹√ ÁΔ Â≈‹Δ «Ó√≈Ò

“«√æ÷ ¡appleÁ≈√” Á≈ Ó√Ò≈ ÍÀÁ≈ ’apple’∂

’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ Óπ’ÁΔ ◊æÒ «’ ‘π‰

«¬È∑ª È∂ ¡≈͉∂ Í≥‹ √≈Òª Á∂ √Ó∂∫

ÁΩapple≈È Á∂Ù Á≈ Ì◊Ú≈’appleÈ ’appleÈ

Ò¬Δ ¡æ‚Δ¡ª Âæ’ Í»apple≈ «‡æÒ Ò≈¿π‰≈

‘Δ ˛Õ «¬√ Ú∂Ò∂ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á

¡≈Í‰Δ ¡≈¬Δ ¿πÍapple ¡≈«¬¡≈

‘Ø«¬¡≈ ˛Õ «¬√ È∂ Á»«‹¡ª Á≈ ’πæfi

apple«‘‰ È‘ƒ Á∂‰≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÓπÎ≈Á

˘ Ó«‘λ‹ appleæ÷‰≈ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple È∂ Ï‘π √Óª Í«‘Òª

«’‘≈ √Δ ““ «’√∂ ÚΔ √»apple «Úæ⁄ «‘øÁ»

apple≈‹ √Ê≈Í ȑƒ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

¡◊apple «¬‘ Ì≈‰≈ Úapple ‹ªÁ≈ ˛ ª

«¬‘ Á∂Ù Ú≈√Â∂ Ï‘π ‘Δ ÓøÁ Ì≈◊≈

‘ØÚ∂◊≈Õ””

Ì≈apple Á∂ Á«Ò √Ó≈‹ ˘

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple È∂ È√Δ‘Â

’ΔÂΔ √Δ «’ ““Âπ√ƒ ¡≈Í‰Δ ◊πÒ≈ÓΔ

¡≈Í Á»apple ’appleØÕ Âπ√ƒ ¡≈Í‰Δ ◊πÒ≈ÓΔ

√Î≈ AH Á≈ Ï≈’Δ

√Ï’ ’‘≈‰Δ...

Âapple ≈∫ Á∂ ÏØÒ √∞‰ ’∂ ’∞ÒÏΔapple Á∂

«Í˙ È∂ ¿∞√ 鱧 ÿ∞appleΔ ÿ„Á∂ ‘ج∂

Ï∞Ò≈«¬¡≈ Â∂ Í∞쫤¡≈ «’ «¬‘ ±

’Δ ÏØÒÁΔ apple«‘ßÁΔ ¬∂ “Í≈Í≈ ‹Δ

Ï‘∞ ÍΔ˙ Ùapple≈Ï, ÓÀ∫

ÒÚ≈∫◊Δ....«’Â≈Ï“ √μ⁄Ø √μ⁄ Á√

’Δ ’‘≈‰Δ ‘À ’∞ÒÏΔapple È∂ √«‘’Á∂

‘ج∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ‘apple appleØ‹ ¿∞È≈∫

ÚμÒØ∫ ÷≈ÒΔ ’ΔÂΔ Ùapple≈Ï ÁΔ ÏØÂÒ

√ßÌ≈Ò ’∂ appleμ÷ ÒÀ∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ ‹ÁØ∫ Ó∂apple∂

’ØÒ ÚμË ÍÀ√∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂ Â≈∫ ¿∞‘

ÈÚΔ∫¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ ÷appleΔÁ∂◊Δ ’∞∞ÒÏΔapple

ÁΔ «¬‘ ◊μÒ √∞‰ ’∂ ÏÒ’≈apple Á≈

Ï≈‹Í≈¬Δ È∂ Ì≈apple Á∂ ÒØ’ª Á∂ appleØ‘ ˘

ÌªÍ ’∂ √Δ ÍΔ «Ò¡≈ √ΔÕ

¡øÁapple◊ÂΔ ’Ø«ÙÙª ‘π‰ ÚΔ

¡ø◊Û≈¬Δ¡ª ÒÀ apple‘Δ¡ª ‘È Íapple ¡‹∂

Â∂Ò ÁΔ Ë≈apple Á∂÷Δ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ

«¬Â¯≈’ È≈Ò ¡◊apple «¬‘ ÒØ’ «¬√

Ó’√Á «Úæ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø

‹ªÁ∂ ‘È Âª «Îapple Ë≈apple«Ó’

ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ÁΔ √ÓfiØ ÷Àapple

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ

(Ïapple«ÓøÿÓ)

√≈apple≈ ÈÙ≈ ’≈Î∞apple ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√

È∂ ÈΔÚΔ∫ Í≈¬Δ ’∞ÒÏΔapple 鱧 ¡≈͉∂

’ØÒ Ï∞Ò≈ «Ò¡≈ ¡Â∂ «Í¡≈apple

«ÁμÂ≈ √Ú∂apple∂ ’∞ÒÏΔapple Á∂ Óß‹∂ “Â∂

’∞ÒÏΔapple Á∂ ¿∞·‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

ÈÚΔ∫¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫, ’≈ÍΔ¡≈∫ ¡Â∂

ÍÀ∫«√Ò Í¬Δ¡≈∫ √È «¬‘ Ú∂÷Á∂ √≈apple

¿∞‘ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ÏÒ’≈apple È≈Ò

◊Ò∂ «Ò͇ ◊¬Δ √μÌ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫

«Ú⁄ ¡Êapple± √È ÏÒ’≈apple È∂ ÈÚ≈∫

È≈¡apple≈ «ÁμÂ≈

“Í≈Í≈ ‹Δ È≈ ÍΔ˙ Ùapple≈Ï, ÓÀȱß

«Ò¡≈ «Á˙ «¬’ «’Â≈Ï”Õ

Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ò¬Δ ÍÃÓ≈ÂÓª ‹ª «’√∂

¡«Áæ÷ Ù’ÂΔ Â∂ ÌappleØ√≈ È≈ ’appleØÕ

Âπ‘≈‚Δ Óπ’ÂΔ apple≈‹√Δ Â≈’ «Úæ⁄

˛Õ Úapple appleæ÷‰ ‹ª ÂΔappleÊ Ô≈Âapple≈Úª

’appleÈ «Úæ⁄ È‘ƒ ¡Â∂ È≈ ‘Δ Ë≈apple«Ó’

Íπ√Â’ª Á≈ Í≈· Âπ‘≈˘ ◊πÒ≈ÓΔ ÂØ∫

Óπ’ ’apple≈ √’ÁΔ¡ª

‘ÈÕ Âπ‘≈‚∂ Ï‹πapple◊

«¬‘ √≈apple≈ ’πæfi «⁄appleª

ÂØ∫ ’appleÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È

Íapple «¬√ È≈Ò Âπ‘≈‚Δ

‘≈Ò «Úæ⁄ ’جΔ

√πË≈apple È‘ƒ ‘Ø«¬¡≈Õ

¡≈͉∂ Í»appleÚ‹ª ÁΔ

Âapple∑ª Âπ‘≈‚∂ ÂÈ Â∂

ÚΔ ÒΔappleª ‘È, ¿πÈ∑ª

Úª◊ ‘Δ, Âπ√ƒ ÚΔ ‘È∂appleΔ¡ª

’Ø·ÛΔ¡ª «Úæ⁄ √Û apple‘∂ ‘ØÕ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ Âπ√ƒ «Ù’≈apple ‘Ø ¡Â∂

Âπ‘≈‚∂ «Úæ⁄ ÓΩª «¬Ú∂∫ ‘πøÁΔ¡ª ‘È

«‹Ú∂∫ Î∂‡≈ ÍÀ‰ Â∂ ’π’ÛΔ¡ª

ÓappleÁΔ¡ª ‘ÈÕ Âπ‘≈‚∂

Ë≈apple«Ó’ ÚappleÂ, ÂÍ,

ÂæÍ«√¡≈ Âπ‘≈˘ Ìπæ÷ÓappleΔ ÂØ∫ È‘ƒ

Ï⁄≈ √’∂Õ”” Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple ÚæÒØ∫ «ÁæÂΔ ◊¬Δ «¬√

È√Δ‘Â ¿πμÍapple ’Δ Âπ√ƒ ¡ÓÒ ’ΔÂ≈

˛?

¡√ƒ ¡æ‹ ÚΔ ¡’√apple Á∂÷Á∂

‘ª ¿π‘Δ ÓøÁappleª, «ÙÚ Áπ¡≈«Ò¡ª

«Úæ⁄ ÿø‡∂ ÷Û’≈¬Δ ‹ªÁ∂ ‘ª ¡Â∂

«‘øÁ»¡ª Á∂ ‘Δ Ë≈apple«Ó’ ◊Ãøʪ ÁΔ

Í»‹≈ Í≈· apple≈ «ÁÈ ’appleΔ ‹ªÁ∂ ‘ªÕ

√ø◊apple Á∂ÚÂ∂ ¡Â∂ ’appleÚ≈⁄ΩÊ Á∂ ÚappleÂ

appleæ÷Δ ‹ªÁ∂ ‘ØÕ ’Ø¬Δ ÓÛΔ Ó√≈‰,

‹·∂apple≈ Â∂ ◊»◊≈ ¡≈«Á ¤æ«‚¡≈ È‘ƒ

˛Õ ¡øË«ÚÙÚ≈√ ¡Â∂ apple»ÛΔÚ≈ÁΔ √Ø⁄

«Úæ⁄ Âπ√ƒ Ëæ√∂ ͬ∂ ‘ØÕ ¿πμÍapple ÁΔ Âπ√ƒ

appleæ‡ Ò≈¬Δ ‹ªÁ∂ ‘Ø «’ ¡√ƒ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple ˘ ÓøÈÁ∂ ‘ªÕ ◊Ωapple

’apple’∂ Á∂÷Ø∫ «¬‘ ÁØÚ∂∫ √Ø⁄ª «¬’ Á»‹Δ

ÁΔ¡ª «ÚappleØËΔ ‘È ¡Â∂ «¬‘ ÁØÈØ∫

√Ø⁄ª «¬’ √≈Ê È‘ƒ ⁄Ò √’ÁΔ¡ªÕ

¡≈‘ ‘π‰ «¬’ ‘Øapple ÈÚƒ √Ø⁄ ⁄apple⁄≈

«Úæ⁄ ˛ «’ Í≥‹≈Ï Á∂ √≈Ë» √øª ˘

«¬’æ·∂ ’apple’∂ Ì≈apple «Úæ⁄ «¬È’Ò≈Ï

«Ò¡≈¿π‰≈ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

¡øÏ∂‚’apple «ÏȪ «’√∂ Ò≈◊ ÒÍ∂‡ Á∂

√≈¯ ÙÏÁª «Úæ⁄ «¬√ √øÏøËΔ ’«‘øÁ∂

‘ÈÕ ““ÍØÍ ’ÁΔ ¥ªÂΔ’≈appleΔ È‘ƒ ‘Ø

√’Á≈ ¡Â∂ ¥ªÂΔ’≈appleΔ ’ÁΔ ÍØÍ

È‘ƒ ‘Ø √’Á≈Õ”” «¬‘ √≈Ë» √ø ¡«Â

Áapple‹∂ Â∂ «Í¤ª‘ «÷⁄», Ú«‘ÓΔ

ÌappleÓΔ, ¡øË«ÚÙÚ≈√Δ ¡Â∂ apple»ÛΔÚ≈ÁΔ

‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÂØ∫ «’√∂ «’√Ó ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ÁΔ ¡≈√ È‘ƒ appleæ÷Δ ‹≈

√’ÁΔ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬‘ ÒØ’ ’جΔ

¿π√≈apple» √∂Ë Á∂‰ Á∂ ’≈ÏÒ ‘Δ ‘ÈÕ

«¬‘ Ó‘ªÍπapple٠ª ÒØ’ª ˘ ÚæË ÂØ∫

ÚæË ÌappleÓ ÌπÒ∂«÷¡ª «Úæ⁄ ‘Δ Í≈

√’Á∂ ‘È ‹ª «Îapple √Úapple◊ª Á∂ fi»·∂

Ò≈apple∂ ¡Â∂ Èapple’ª Á∂ ‚apple≈Ú∂ Á∂ √’Á∂

‘ÈÕ «Ú«◊¡≈È’ √Ø⁄ ¡Â∂ √Ó≈«‹’

ÍÃΔÚapple‰ ÁΔ ◊Ò ’appleÈΔ «¬È∑ª Á∂

«ÚÂØ∫ Ï≈‘apple ÁΔ ◊Ò ˛Õ

Á∂Ù «¬√ Ú’Â Ï‘π ◊øÌΔapple

ÁΩapple «Úæ⁄Ø∫ ◊π‹apple «apple‘≈ ˛Õ Á∂Ù Á≈

«‘æ ⁄≈‘π‰ Ú≈Ò∂ Á∂Ù Á∂ √Ó»‘,

ÏπæËΔ‹ΔÚΔ Â∂ Á≈ÈÙÚappleª Á≈ ¯apple‹

ωÁ≈ ˛ «’ ¿π‘ ¡æ◊∂ ¡≈¿π‰ Â∂

√Ó≈‹ Á≈ Ó≈apple◊ ÁappleÙÈ ’appleÈÕ

«¬È∑ª appleø◊ Ïappleø◊Δ¡ª «√¡≈√Δ

Í≈apple‡Δ¡ª ÂØ∫ ÒØ’ª Á≈ «ÚÙÚ≈√

¿πμ·Á≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ «√¡≈√ «Úæ⁄

¡ÀÈ≈ «Èÿ≈apple ¡≈ «◊¡≈ ˛ «’ ‘apple

’Ø¬Δ ‹‰≈ ÷‰≈ ◊≈¿π‰ Ú‹≈¿π‰

¡Â∂ Èæ⁄‰ ‡æ͉ Ú≈Ò≈

«√¡≈√ÂÁ≈È Ï«‰¡≈ «ÎappleÁ≈ ˛Õ

«¬‘ ÒØ’ «Îapple Âπapple ’∂ Ó∂Ò≈ Á∂÷‰

Úª◊ ¡æ‹ ¬∂Ëapple ‘È ¡Â∂ ÌÒ’∂

¿πμËapple ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÒØ’ª È∂

«√¡≈√ ˘ ÷≈‰-ÍΔ‰ Â∂ ËøÈ

«¬’æ·≈ ’appleÈ Á≈ ÚËΔ¡ª Ú√ΔÒ≈

√Ófi «Ò¡≈ ˛Õ «¬√ ÎΩ˜ ˘ ’جΔ

«√˪«Â’ «√¡≈√ ¡Â∂ Á∂Ù ÁΔ

Âappleæ’Δ ‹ª ÒØ’ª Á∂ Ó√«Ò¡ª È≈Ò

’Ø¬Δ √appleØ’≈apple È‘ƒ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

’«‘øÁ∂ ‘È “Ó∂apple≈ Âπ‘≈˘ «¬‘Δ ¡≈Á∂Ù

˛ «’ ÍÛ∑Ø «Ò÷Ø, √ø◊·È ÍÀÁ≈ ’appleØ

¡Â∂ √øÿappleÙ ’appleØ”Õ

ÁΔÍ’ ÁΔ Âapple∑ª ¡≈Í‰Δ appleΩÙÈΔ

¡≈Í Ï‰ØÕ ‹ÓΔÈ ÁΔ Âapple∑ª ÍÃ’≈Ù

Ò¬Δ «’√∂ ‘Øapple Â∂ «ÈappleÌapple È≈ ’appleØÕ

√Á≈ √æ⁄ ÁΔ ÙappleÈ ÒÚØ ¡Â∂ «’√∂ ‘Øapple

ÁΔ ÙappleÈ È≈ ‹≈ÚØ, ¡≈͉≈ ÁΔÍ’

¡≈Í Ï‰ØÕ «¬√ Âapple∑ª Á«Ò √Ó≈‹

Ò¬Δ Âappleæ’Δ Á∂ ÁappleÚ≈˜∂ ÷πæÒ √’Á∂

‘È ¡Â∂ ¡≈˜≈ÁΔ Á≈ ¡≈ÈøÁ Ó≈‰

√’Á≈ ˛Õ Âπ‘≈‚Δ Âappleæ’Δ «Úæ⁄

¡Û⁄Ȫ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ‘æÊ appleπæ’

‹≈‰◊∂ ¡Â∂ Âπ‘≈‚∂ ¡æ◊∂ fiπ’‰ Ò¬Δ

ÚΔ Ó˜Ï»apple ‘؉◊∂Õ

Ï√Í≈ È∂ Í≥‹≈Ï ”⁄ √apple’≈apple

ω≈¿∞‰ Á≈ Íz‰ ’ΔÂ≈

«ÏÒ◊≈Õ Ï√Í≈ ÚμÒØ∫ «¬μÊ∂ ÌÀ‰ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Á∂ ‹ÈÓ

«ÁÈ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ ’appleÚ≈¬∂ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ «¬‘ Íz‰

’ΔÂ≈ «◊¡≈ «’ D ÎappleÚappleΔ È±ß Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡≈∫

⁄؉≈∫ √Ó∂∫ Í≈apple‡Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ 鱧 Ì≈appleΔ Ï‘∞Ó È≈Ò

«‹Â≈ ’∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÁΔ √apple’≈apple

ω≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ Õ √Ó≈◊Ó È±ß Íz’≈Ù Ì≈appleÂΔ «¬ß⁄≈apple‹

Ï√Í≈ Íß‹≈Ï, Ï√Í≈ Á∂ È’ØÁapple ÂØ∫ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÂappleÈÍ≈Ò

«√ßÿ ¡‡Ú≈Ò, ‹◊ÁΔÙ Ù∂appleÍ∞appleΔ ÍzË≈È Ï√Í≈ ‹ÒßËapple,

«ÚÍÈ ’∞Ó≈apple «˜Ò∑≈ ’Ø¡≈apple‚ΔÈ∂‡, Á«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple ‹μ÷±

ÍzË≈È «Á‘≈ÂΔ È’ØÁapple, √∞÷«ÚßÁapple ◊‚Ú≈Ò, ‹◊ÁΔÙ

’Ò∂apple ÍzË≈È Ï√Í≈ Ù«‘appleΔ È’ØÁapple, √∞«appleßÁapple Í≈Ò «ÏÒ◊≈

È∂ √ßÏØËÈ ’ΔÂ≈ Õ


www.samajweekly.com

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

19/01/2017

23

Bwrq dy pRDwn mMqrI sRI

nirMdr modI ny 8 nvMbr 2015 nUM

500 Aqy 1000rupey dI notbMdI

dw AYlwn krky swry Bwrq ivc

hPVw dPVI mcw id`qI[ aus ny

tYlIvIXn aupr lokW dy nW Awpxy

BwSn ivc ikhw ik Bwrq ivc

kwly DMn, nklI not Aqy

AqMkvwdI sMgTnW dI PifMg nUM

rokx vwsqy ieh kdm cuikAw

igAw hY[ies nwl jo jwhlI not,

glq qrIky nwl kmwieAw

hoieAw Dn jo pUMjIpqIAW ny

Awpxy GrW ivc dbw ky riKAw

hoieAw hY aunWH dI r`dI dy

tukiVAW vWg koeI mul nhIN[ not

bMdI nwl AqMkvwd aupr kwbU

pwieAw jw skygw[srkwr dI

notbMdI dI muihMm ngdI mudrw dy

lYx dyx nUM Gtw ky bgYr mudrw dy

lYx dyx nUM auqswh krn dI

mudrw nIqI dy ADwrq

sI[ikauNik ies nwl pYsy dI lYx

dyx aupr nzr r`KI jw skdI hY[

pRDwn mMqrI dy ies AYlwn nwl

Bwrq dI 86 PIsdI Dn rwSI nUM

byknMUnI krwr dy id`qw igAw[ijs

nwl Bwrq ivc purwxy not bdlx

vwsqy hPVw dPVI mc geI[

Swied srkwr nUM ies dw koeI

AMdwzw nhIN sI ik notbMdI dw

Awm lokW dy GrylU jIvn aupr

kI pRBwv pvygw[

GrylU Krc clwaux vwsqy

nOkrI pySy vwly lok, idhwVIdwr,

ikswn, Coty vpwrI, dukwndwr,

ryVI vwly sB Awm lok, fwktr,

vkIl, pqrkwr vgYrw 2 sB lYx

dyx 500 Aqy 1000rupeY dy notW

rwhIN hI krdy sn[ jy kr 500

rupey dw not bMd nw kIqw jWdw

jW iPr ies dI jgwH 500 rupey

dw hor not jwrI kr id`qw jWdw

qW Swied lokW nUM pYsy dI ikl`q

krky eynI pRySwnI nw huMdI[pRDwn

mMqrI dy kQn muqwbk DnwF lokW

ijnWH ny kwlw Dn 1000 hzwr

Aqy 500 rupeY dy notW ivc

Awpxy GrW ivc riK~Aw hoieAw

hY aunWH dI nINd hrwm ho geI hY[

aus dy ies kQn ivc ikMnw sc

hY, ies bwry kuJ ikhw nhIN jw

skdw[ pr ieh A`tl scweI hY

ik notbMdI ny Awm lokW nUM kqwrW

ivc KVy kr ky aunWH dI nINd

hrwm zrUr kr id`qI[bYNkW Agy

vfIAW 2 kqwrW kwrx lok nw qW

pYsw kFvw skdy sI Aqy nw hI

purwxy not jmwH krvw skdy sI[

ikauNik srkwr ny pYsw imQI hd

qoN aupr kFvwaux aupr pbMdI

lgw id`qI ijs nwl lokW pws

Gr dy guzwry vwsqy Awm Kwx

pIx dIAW vsqW KrIdx leI

AYkVW pyS AwauNx lgIAW[ purwxy

notW nUM nvyN notW ivc bdlx

dI pRySwnI Aqy bYNkW Agy pysw

kFvwauNx leI lMbIAW 2 kqwrW

ny qkrIbn 125 qoN vD lokW dI

jwn lY leI hY[

Srkwr ny iek hor AYlwn

kIqw ik lok vloN pRDwn mOqrI

jn Dn Xojnw ADIn bxweIAW

bYNk pws bukW, bYNk Aqy fwk

KwinAW ivc purwxy not jmWH

krvwey jw skdy hn Aqy auQoN hI

pYsy kFvwey jw skdy hn[ies

bwry keI skImW dw AYlwn kIqw

igAw[pr bYNkW Aqy ey tI AYmW

ivc pYsw Kqm hox kwrx lokW

È؇ ÏøÁΔ Á≈ ¡√ÒΔ ’≈apple‰

dIAW qklIPW hor vD

geIAW[Coty vpwr, sbzI dIAW

mMfIAW Aqy kriAwny dIAW

dukwnW bMd ho geIAW[hspqwlW

ny mrIzW nUM dwKl krn qON nWh

kr id`qI[keIAW dIAW ivAwh

SwdIAW ruk gey[ kwly Dn aupr

kwbU pwaUx leI pRDwn mMqrI dI

dlIl qW kuJ hd qk TIk pRqIq

huMdI jwpdI sI pr ies nUM lwgU

krn ivc srkwr iblkul

AsPl rhI[ srkwr dI nIqI nw

qW kwlw Dn rokx ivc sPl hoeI

Aqy nw hI irSvq KorI[ijnWH

lokW aupr hux Cwpy mwry jw rhy

hn auh pihlW vI eyQy hI sn

Aqy ieho kwlw bzwrI dw kwrobwr

krdy sn[notbMdI kwrx nvyN

dlwl pYdw ho gey jo lokW dI KuUn

psIny dI kmweI nwl jmWH kIqy

500 Aqy 1000 rupeY dy notW nUM

300 jW 800 rupey ivc bdldy

sn[purwxy notW nUM nivAW ivc

qbdIl krn vwsqy iek nvIN cor

bzwrI Suru ho geI [ Awm lokW nUM

bYNkW ivcoN 2-4 hzwr rupeY

kFvwaux dy lwly pY gey pr kwly

bzwr ivc kroVW rupey dy nvyN not

PVy jw rhy hn[ ienWH kol pYsw

ikQoN Aw igAw[kwly bzwr ivc

kwly Dn dI lut mcI hoeI hY[

Cwpy mwr ky lokw dy A`KIN Gtw pw

ky ieh drswieAw jw sky ik

srkwr dI kwly Dn bwry nIqI

kMm kr rhI hY[scweI qW ieh hY

ik notbMdI nwl nw qW AqMkvwd

auypr kwbU pwieAw jw sikAw hY

Aqy nw hI kwlw bzwrI Kqm hoeI

hY[

dyKx vwlI gl ieh hY ik kI

srkwr dI notbMdI dI nIqI kwly

Dn nUM rokxw sI jW auh kwly Dn

dw mKotw pihn ky koeI hor msly

dw hl krnw cwhuMdI sI jW iPr

notbMdI ipCy koeI hor qwkqW kMm

kr rhIAW hn ijnWH dy ieSwry

aupr notbMdI bwry PYslw ilAw

igAw[ jy kr PweInYSIAl

tweImz ivc 11jUn 2016 dI

Kbr vl iDAwn mwrIey qW pqw

lgdw hY ik irzrv bYk AwP

ieMfIAw ny ieh icqwvnI id`qI sI

ik srkwrI bYNkW jo kul bYNkw dw

iqMn coQweI ihsw hn, ny 8 l`K

kroV rupieAw krzw id`qw

hoieAw hY ijs dI vsUlI nhIN ho

rhI[ iek`LI styt bYNk AwP

ieMfIAw ny 100 AjyhIAW

kMpxIAW jo krzw vwips krn qoN

AsmrQ hn, ivcoN 63 dw krzw

mwP kr id`qw hY, 31 dw kuJ

krzw mwP kIqw hY Aqy 6

kMpnIAW AjyhIAW jn jo Gwty

ivc jw rhIAW hn Aqy krzw

vwps krn dy Xog nhIN hn[

ikMg iPSr eyArlweInz dy

mwlk ivjY mwlIAw dw qkrIbn

500 hzwr kroV krzw mwP kIqw

jw cukw hY[ PwnYSIAL grup

AweI AweI AYP AYl holifMg dy

pRDwn pRboD Agrvwl Anuswr

70% bYNkW dI hwlq Ksqw hY[

spSt hY ik jy kr bYNkW ivc hor

pYsw nhIN AwauNdw qW bYNkW krzw

dyx qoN AsmrQ ho jWdIAW Aqy

Bwrq dw swrw bYikg FWcw Pyl ho

jWdw[ ies siQqI aupr kwbU

pwaux vwsqy notbMdI dw shwrw

ilAw igAw qW ik lok Awpxw

swrw pYsw bYNkW ivc jmWH krvw

dyx[ iehI kwrx sI ik pYsw

kFvwauNx vwsqy kyvl 2-4 hzwr

rupey dI sImw inXq kr

id`qI geI geI[

notbMdI dy nwl 2

¡appleπÈ ’πÓ≈apple

ÏÀ‚ÎØapple‚ Ô».’∂

srkwr ngdI lYx dyx nUM

bMd kr ky pYsy dw lYx dyx

kwrf jW iPr mobweIl Pon qy

isDw EnlweIn krn aupr zor dy

rhI hY[hwlWik ieh sb BlI BWq

jwxdy hn ik ik lgBg A`Dy

BwrqIAw pws koeI bYNk Kwqw hI

nhIN hY[ bhuqI jgwH pyNfU

ielwikAW ivc lwgy Cwgy iksy

bYNk jW fwk Kwny dw nW inSwn hI

nhIN hY[Bwrq dI ArQ ivvsQw

ngdI lYx dyx aupr inrBr hY[

rozwnw Kwx pIx dw Krcw,

fwktr Aqy dvweIAW,

idhwVIdwrW dI rozwnw mzdUrI

Awid sB ngdI lYx dyx aupr

inrBr hY[ iPr vI srkwr

kwrf rwhIN bgYr ngdI lYx dyx

aupr ikauN zor dy rhI hY? ies

dw lwB iks nUM hox vwlw hY?

nOrbrt hYirMg ny Awpxy vYb

blog ivc jrmn BwSw ivc Cpy

lyK dw AMgryzI ivc qrjmw

krky "Cupw ky r`iKAw iek Ku`lw

Byd- ngdI lYx dyx nUM Kqm krn

dy BwrqI qjrby ipCy vwiSMgtn

dw h`Q" (A well-kept open

secret: Washington is

behind India's brutal experiment

of abolishing most

cash) isrlyK hyT ilKy Awpxy

lyK ivc ieh Kulwsw kIqw hY ik

ies not bMdI ipCy AmrIkw dw

hQ hY[ aus dw kihxw hY ik

AmrIkw dIAW AweI tI kMpxIAW

dI dunIAW dy qkrIbn swry dySW

ivc DWk hY[ ieh AmrIkw dy

ihq ivc hY ik ngdI lYx dyx nUM

Gtw ky ifijtl lYx dyx kIqw

jwvy qW ik AjyhIAW kMpxIAW jo

vIzw, mwstr kwrf vgYrw clw

rhIAW hn, nUM Pwiedw ho sky[

ies dw ieh vI mMqv hY ik ijMnw

izAwdw ifijtl lYx dyx hovygw

Enw hI AmrIkw dw KuPIAw

ivBwg Aqy AweI tI

kMpnIAW bYNkW rwhI

AMqr rwStrI lYx dyx

aupr ingwH r`K

skxgIAW Aqy AMqr

rwStrI pDr qy vpwr

kr rhIAW kMpxIAW

aupr kwbU r`iKAw jw

skygw[hYirMg ny iek

jrmn AKbwr dy

hvwly nwl iliKAw hY ik jrmnI

dI gYrwn PYktr kMpxI jo ik

ierwn nwl knUMnI dwiery ivc

vpwr kr rhI sI pr AmrIkw ny

aus ivc kMm krn vwly kwimAW

nUM AMqkvwdI sUcI ivc pw id`qw

ijs nwl aus kMpxI dy ivqI lYx

dyx dy FWcy nUM bMd kr id`qw

igAw[ iesy qrWH kuJ AjyhIAW

kMpxIAW jo ierwn nUM PrnIcr dI

Fo FuAweI dw kMm krdIAW sn

aunWH aupr vI pbMdI lgvw id`qI[

AmrIkw dy kihx qy jrmn dI

iek muK bYNk ny Awpxy Amly dy

keI mYNbrW nUM nOkrI qoN kF

id`qw[ ikauNik AMqr rwStrI

vpwr AmrIkw dI mudrw fwlr

ivc huMdw hY, AmrIkw bYNkW nUM

fwlr ivc vpwr dw lwiesYNs rd

krn dI DmkI dy ky blYkmyl kr

skdw hY Aqy AwpxIAW SrqW

nwl vpwr dy inXm bxw skdw

hY[jy kr iksy dyS dI vfI qoN

vfI bYNk dw duvwlw kFx ivc

AmrIkw kol AQwh SkqI hY qW

auQoN dIAW srkwrW aupr

AmrIkw dw db dbw hoxw suBwvk

hY[

pRYsIfYNt bwrwk Ebwmw ny cIn

dy mukwbly Bwrq nUM ivdyS nIqI

qihq iek ivSyS BweIvwl

bxwieAw[ AmrIkw srkwr dy

ivkws sMbDI Adwry XU AYs eyf

ny Bwrq dy ivq mMqrwilX nwl

keI sMDIAW kIqIAW ijnWH ivcoN

iek ngdI dI jgwH ifijtl lYx

dyx nUM Bwrq Aqy dunIAW ivc

auqswihq krnw sI[AmrIkw

ivc AjyhI hI iek hor 'ngdI qoN

vDIAw gTjoV' (bYtr dYn kYs

AlwieMs) sMsQW hY ijs dI XU

AYs eyf mYNbr hY[ ieh sMsQw

dunIAW ivc ngdI lYx dyx nUM bMd

krn vwsqy 2012 ivc sQwpq

kIqI geI sI[ies dy hor mYNbrW

ivc AmrIkw dy mwstr kwrf,

vIzw kwrf, Porf PwauNfySn,

gyts PwauNfySn, AmrIkw dIAW

KuPIAw eyjMsIAW Awid Swml

hn[XU AYs eyf Aqy BwrqI ivq

ivBwg dI AwpsI BweIvwlI ivcoN

hor sMsQw 'kYtyilst' dI aupj

hoeI[ijs dw mu`K mMqv Bwrq

ivc bgYr ngdI (Cashless

Payment) vl kdm putxw sI[

kYtyilst dw fwierYktr Alok

Srmw pihlW viSMgtn ivc

siQq sMsQw vrlf rIsors

ieMnstIcIaut (World

Resource Institute) dw cIP

EpryitMg APsr sI ijs dI mu`K

qOr qy XU AYs eyf ivqI shwieqw

krdI sI[ Bwrq ivc ADwr

kwrf bxwayuNx vwilAW dI tIm

dw ieh muFlw mYNbr

sI[kYtyilst dw sI eI E, bwdl

milk Bwrq dI En lweIn kMpxI

snYpfIl dw pihlW vwies pRDwn

sI[ milk ny disAw vpwrIAW

Aqy aupBogqwvW ivckwr ifijtl

pymyNt nUM SurU krn ivc Aw

rhIAW v`K 2 muSklW nUM hl

krnw kYtyilst dw imSn

hY[jnvrI 2016 ivc XU AYs eyf

ny AwpxI irport 'ngdI qoN A`gy'

ivc ienWH muSklW dw izkr kIqw

sI[kYtyilst dy muuKIAW ny bgYr

ngdI lYx dyx dI Xojnw bwry

koeI Kulwsw nhIN kIqw pr SYqwnI

nwl Awpxy Awp nUM Cupw ky

AMdrKwqI ies dI iqAwrI krdy

rhy[ notbMdI qoN cwr hPqy pihlW

bwdl milk ny ibnW dyS Aqy

ielwky dw nW ilAW ieh ibAwn

id`qw ik swfw audyS iek Sihr

ivc Agly 6-12 mhIinAW ivc

ds guxW ifijtl pymyNt krnw

hY[ pRDwn mMqrI nirMdr modI jo

ik AweI tI Amly qy inrBr

krdw hY Aqy ieh socdw hY ik

Bwrq dIAW swrIAW smisAwvW

dw hl ienPrmySn tYknOljI

(Information technology) hI

hY, ny 8 nvMbr nUM 500 rupey Aqy

1000 rupey dy not bMd kr ky swry

BwrqvwsIAW dI durdSw kr

id`qI[

notbMdI ipCy iks dw h`Q hY,

ies bwry qW kwPI spSt ho

cuikAw hY[ hor spStIkrn XU

AYs eyf ny AwpxI irport ibn

ngdI qoN A`gy ( Beyond-Cash)

nUM pyS kridAW dy id`qw[ aus

Anuswr 35 qoN aupr BwrqI,

AmrIkn Aqy AMqr rwStrI

sMsQwvW ny XU AYs eyf Aqy ivq

ivBwg nwl iml ky ieh irport

iqAwr kIqI hY[jy kr kYtyilst

dy mYNbrW vl Jwq mwrIey qW mu`K

qOr qy AjyhIAW AweI tI

kMpxIAW jo ifijtl lYx dyx

rwhIN pYsw bxwauNdIAW hn, gyts

PwaUNfySn (mweIkrosoPt),

EmIifAwr (eI by), fYl

PwaUNfySn, mwstr kwrf, vIzw,

mYtlweIP PwaUNfySn, bYtr dYn

kYS AlwieNs vgYrw2 mYNbr hn[

iehI grup Bwrq dI notbMdI ipCy

kMm kr irhw hY[ pRDwn mMqrI dy

dwhvy ik notbMdI AMqkvwd, kwly

Dn Aqy jwhlI notW nUM rokx

vwsqy kIqI geI hY, sB KoKly

nzr Aw rhy hn[

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÍzË≈È ÚμÒØ∫ ◊∞:

‘≈‹Δ appleÂÈ √≈«‘Ï Ï«·ß‚≈

Á≈ √∂Ú≈Á≈apple Ó∞¡μÂÒ

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È ÍzØ: «’appleÍ≈Ò

«√ßÿ Ï‚±ß◊apple È∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ‘≈‹Δ

appleÂÈ √≈«‘Ï Ï«·ß‚≈ Á∂ «¬’

√∂Ú≈Á≈apple ÚμÒØ∫ ◊ØÒ’ “Â∂ ⁄Û∑È Á∂

Ó≈ÓÒ∂ Á≈ ÈØ«‡√ ÒÀ∫«Á¡≈∫ √ÏßËÂ

√∂Ú≈Á≈apple 鱧 Â∞appleß Ó∞¡μÂÒ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À Õ ¡μ‹ «¬Ê∂ ‹≈appleΔ «Ï¡≈È

“⁄ ÍzØ: Ï‚±ß◊apple È∂ «’‘≈ «’ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ÍÛÂ≈Ò ’appleÈ Ò¬Δ

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÎÒ≈«¬ß◊ «ÚÌ≈◊ Á∂

ÓΔ √’μÂapple, √’μÂapple «√ßÿ Â∂

«¬ß⁄≈apple‹ ’∞ÒÁΔÍ «√ßÿ ÁΔ «‚¿±‡Δ

Ò◊≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À, ‹Ø ÏΔÂ∂ ’μÒ∑

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ‘≈‹ΔappleÂÈ Ï«·ß‚≈ «Ú÷∂

ÂÒ«ÚßÁapple «√ßÿ È≈∫¡ Á∂ «¬’

√∂Ú≈Á≈apple Á∂ ◊ØÒ’ “Â∂ ⁄Û∑È Á∂

Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’apple’∂ «appleÍØapple‡ Á∂‰◊∂

Õ ÍzØ: Ï‚±ß◊apple È∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂

√∂Ú≈Á≈apple≈∫ 鱧 ‘Á≈«¬Â ’ΔÂΔ «’

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï≈È ÁΔ √∂Ú≈ √ßÌ≈Ò

√«Â’≈apple ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂

Â∂ ¡≈ÍØ-¡≈Í‰Δ «‚¿±‡Δ «ÈÔÓ≈∫ “⁄

apple«‘ß«Á¡≈∫ «ÈÌ≈¬Δ ‹≈Ú∂ Õ

ÈÚ∂∫ √≈Ò ÓΩ’∂ “Ú‡√¡ÀÍ” ÂØ∫

Ì≈apple Ì∂‹∂ ◊¬∂ AD ¡appleÏ √ßÁ∂Ù

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈apple “⁄ ÈÚ∂∫ √≈Ò

ÓΩ’∂ “Ú‡√¡ÀÍ“ ˜appleΔ¬∂ ’appleΔÏ AD

¡appleÏ √ßÁ∂Ù≈∫ Á≈ ¡≈Á≈È ÍzÁ≈È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬È∑≈∫ “⁄ CB ÎΔ√ÁΔ

ÓΔ‚Δ¡≈ Á∂ √Úapple±Í “⁄ √È Õ

Ú‡√¡ÀÍ È∂ ¡μ‹ «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁμÂΔ Õ ’ßÍÈΔ È∂ «’‘≈ «’ ÈÚ∂∫

√≈Ò ÓΩ’∂ ¡ÀÍ “Â∂ √≈∫fi∂ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

√ßÁ∂Ù≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ¡≈÷appleΔ Ú≈apple

ÁΔÚ≈ÒΔ Á∂ ÁΩapple≈È Áapple‹ «◊‰ÂΔ ÂØ∫

«‹¡≈Á≈ ‘À Õ


24 19/01/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Bengaluru : Last January,

PhD student Rohith Vemula

killed himself at the University of

Hyderabad after alleged castebased

discrimination, triggering

protests across India. Rohith’s

mother Radhika has been fighting

for justice for her son, travelling

to different parts of the country to

address students and mobilise

support to punish the perpetrators

and enact a non-discriminatory

“Rohith” act. But focus has

remained on Rohith’s caste status

as government reports have submitted

contradictory findings.

HT’s Sudipto Mondal pieces

together the family’s ordeal and

resistance over the past year:

GUNTUR JUNE 10, 11 AM

Rohith Vemula’s paternal

grandfather Venkateshwarulu

Vemula had just arrived as promised.

He had come to submit an

affidavit to the Guntur collector

saying his son and Rohith

Vemula’s father Mani Kumar

had abandoned his wife and children

before finally being separated

legally from them.

He had come to declare that

the children belonged to the

mother, Radhika Vemula. The

statement had the potential to

decide a case that had not moved

forward since Rohith’s suicide

six months earlier. The police

had not taken action against BJP

leaders accused under the SC/ST

(Prevention of Atrocities) Act for

harassing Rohith. Instead, an

inquiry was launched to find out

whether Rohith was from the

Mala Scheduled Caste like his

mother Radhika or OBC like his

father Mani Kumar. If it could be

proved that he was not Dalit or

SC, the cases would fall. Mani

Kumar was the trump card. “He

has tried to kill me many

times…just for alcohol,” the

panicky Venkateshwarulu said.

“My son did not do anything for

his children. Their mother

Radhika brought them up. If she

is Mala, then they are Mala.”

Vemula’s death still

caught in caste web

Rohith Vemula’s kin reveal that in a dark moment he had tried

to kill his estranged father even as contradictory reports arise over

whether he was an OBC like his father or an SC like his mother

When we got to the collector’s

office, nobody was willing to

receive the affidavit. After hours

of nagging and praying and several

rounds of the building, we

got a stamp on the affidavit but

no official was willing to sign it.

Rohith’s closest friend Syed

Riyaz, who is always by tshe

family’s side, was missing

throughout. “I was preventing

Mani Kumar from coming in,”

Riyaz said when we met later

that night. Mani Kumar had followed

his father to Guntur but

agreed not to create a scene if

Riyaz bought him his rum and

cigarettes and listened to his stories

all day. “Whenever he gets

drunk he keeps repeating that his

sons are not Mala. He loves to

say, ‘I am Vaddera and my sons

are Vaddera.’ But today, he told

some amazing new stories,”

Riyaz said. “He was talking

about the time he was hugged on

stage by a national-level BJP

leader at a rally in Vijayawada;

the time when some powerful

OBC leaders from the TDP had

taken selfies with him; the time a

senior female BJP leader from

Tirupathi had visited him.”

I asked Riyaz if he knew Mani

Kumar had tried to kill his father

for alcohol, to which Riyaz suddenly

said, “Do you know that

Rohith almost killed Mani

Kumar once?” Rohith, who was

in his final year BSc then, had

received four stitches on his arm.

Mani Kumar got eight stitches on

his head. But what was the fight

about? “Ask Raja or Radhika

aunty,” Riyaz said.

HYDERABAD, NOV 2,

MIDNIGHT

“Anna, Radhikamma is missing!”

It was one of the

Ambedkar Students Association

leaders of the University of

Hyderabad on the line.

After a frantic hour, Raja

called at 1am but Radhika

snatched the phone, “Nana

(Son), Thank you for everything.

We don’t want anything from

anybody anymore. We don’t

want to talk to anybody…” She

was sobbing. Radhika, Raja and

his sister Nileema had spent the

whole day at the Guntur joint

collector’s (JC) office, getting

grilled by a dozen revenue

department officials over Rohith

Vemula’s caste. “We were not

offered a chair and stood for five

hours. By the end, mother was

shivering”. One of the officers,

Raja said, asked Radhika why

she left her husband when he

was quite wealthy. When

Radhika explained that he was

abusive and had thrown her and

the children out of the house

after discovering that she was a

Mala (SC), the officer allegedly

said, “We have information that

you had some other sources of

income.” Raja said, “The officer

said ‘other sources’ in such a

way that it sounded like he was

questioning my mother’s character.

We immediately knew that

they had been speaking to Mani

Kumar a lot. Mani Kumar will

tell anybody that my mother

brought us up through sex

Hyderabad

January

14, 8 Am

The phone showed several

missed calls from Radhika

Vemula. She picks up with the

first ring. “Nana, have you read

the news? The Andhra government

has sent a report to Delhi

saying Rohith was OBC like

Mani Kumar,” she said without

sounding too disturbed. She

said she was expecting this and

was well prepared to fight

back. “So, I have called all the

people who I visited in the last

one year to come to the university

on January 17. The students

are also supporting me. I

will lead the protest.” She had a

request, “Nana, I will be

addressing the media. Will you

tell your reporter friends

work.” “Do you know Mani tried

to sell my mother to one of those

men who come to the red light

area?” That was the reason

Rohith almost killed Mani?

“Yes.” Radhika kept it really

short when we spoke a few days

later over the phone. “They are

going to give Rohith Mani

Kumar’s caste,” she said. The

experience at the JC’s office had

broken her resolve.

Hyderabad November 22, 6

am: “Anna, did you see the

news?” It was the ASA leader

again. Radhika Vemula had participated

in a massive protest in

Delhi to show solidarity with

Fatima Nafeesa, the distraught

mother of Najeeb who disappeared

from Jawaharlal Nehru

University. The Delhi media had

covered the story of the two

grieving mothers enthusiastically.

When I called her, Radhika

said, “I am not giving up. I will

go on till the BJP is in power.”

Researchers develop

low-cost, efficient

LED lighting

New York : At a time when existing LEDs

are helping to keep electricity bills low, a group

of scientists has developed a more efficient and

low-cost alternative to the materials used in traditional

LEDs. Princeton engineering

researchers refined the manufacturing of light

sources made with crystalline substances known

as perovskites that provide more efficiency,

lower-cost and long life to the new LEDs. In this

technique, nanoscale perovskite particles selfassemble

to produce more efficient, stable and

durable perovskite-based LEDs and the working

was published in journal Nature Photonics.

"Our new technique allows these nanoparticles

to self-assemble to create ultra-fine grained

films, an advance in fabrication that makes perovskite

LEDs look more like a viable alternative

to existing technologies," said lead researcher

Barry Rand. Rand's team and others researchers

are exploring perovskites as a potential lowercost

alternative to gallium nitride (GaN) and

other materials used in LED manufacturing.

Lower-cost LEDs would speed the acceptance

of the bulbs, reducing energy use and environmental

impacts. Perovskite is a mineral originally

discovered in the mid-1800s in Russia and

named in honour of the Russian mineralogist

Lev Perovski.

Aamir comes out in support of

'Dangal' actress Zaira Wasim

Mumbai : Bollywood star Aamir

Khan on Tuesday described "Dangal"

co-star Zaira Wasim -- who came

under attack after meeting Jammu

Mohammed Faysal and Khizer

Humsaferani in a joint blogpost on

www.withkashmir.com. "So whenever

there's a success story out of

and Kashmir Chief Minister

Kashmir, the government and the

Mehbooba Mufti -- as a "role model",

even as "I am with Zaira" continued

Indian media use that as an indication

of normalcy. "Politicians must stop

to be one of the top trending hashtags

appropriating the success of

on the social media world. Zaira, who

has won accolades for playing the

role of the younger Geeta Phogat -- a

Kashmiris as a political point. And

the media should stop making 'savages'

out of Kashmir." Javid Parsa, a

Commonwealth gold medallist

Kashmiri entrepreneur, urged people

wrestler -- met Mufti last week and

to leave the kid alone and stop doing

the pictures of the meeting appeared

politics that would shatter her

online, drawing flak from some

dreams. "She is a 16-year-old artist

online trollers in Kashmir. Aamir and and I can understand and imagine Love Aamir." The actor underlined just trying to achieve her dreams like

a host of others came to the 16-yearold

Kashmiri girl's defence, urging ment," Aamir said.

Meanwhile, another hashtag because of her own talent and not

what led to her making that state-

that Zaira was young.

many of us. She is where she is

critics to leave her alone, after she "Zaira, I want you to know that we "Kashmir stands with Zaira Wasim" because of any political or government

agency," Parsa, who owns pop-

issued an apology on Monday for are all with you. The beauty is that appeared with scores of netizens

"unintentionally hurting people's sentiments"

by meeting Mufti. She later respectful, caring and courageous of the star. "Like Tajamul (a Kashmiri Srinagar, wrote on his Facebook

bright, young, talented, hardworking, from the valley coming out in support ular eatery Kathi Junction in

withdrew the apology after receiving kids like you are a role model for all kickboxing champion) and Hashim page. Author and academician

support from well-wishers, including kids, not only in India but across the (another Kashmiri martial art champion),

Zaira was also subjected to ed to be "proud of our indigenous tal-

Shahnaz Bashir said Kashmiris need-

Bollywood celebrities and politicians.

"I have read Zaira's statement model for me! May God bless you. such petty politics," wrote ent and protect, love and preserve

world. "You certainly are a role

it".

More magazines by this user
Similar magazines