Issue 225

theasianindependent

05/01/2017 - 18/01/2017

͇È≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ CE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù Í∞appleÏ √Ó≈◊Ó ¡≈appleßÌ

√ø◊ª Á∂ ‘Û∑ ¡μ◊∂ «apple‘≈«¬Ù≈∫ ÁΔ ÿ≈‡, ͇È≈ √≈«‘Ï Ú≈√Δ¡≈∫ ÷ØÒ∑ «ÁμÂ∂ «ÁÒ≈∫ Á∂ ϱ‘∂

͇È≈ √≈«‘ÏÕ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂

CE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù Í∞appleÏ È±ß √Óapple«ÍÂ

Âı √zΔ ‘«appleÓßÁapple ͇È≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂

¡μ‹ Í«‘Ò∂ Í«‘apple ¡ß«Óz Ú∂Ò∂ B Ú‹∂

√zΔ ¡÷ß‚ Í≈· √≈«‘Ï ÁΔ ¡≈appleßÌÂ≈

‘جΔ, «‹√ ”⁄ ‹ºÊ∂Á≈apple «√ßÿ √≈«‘Ï

«◊¡≈ÈΔ «¬’Ï≈Ò «√ßÿ È∂ ¡appleÁ≈√

’ΔÂΔ ¡Â∂ ‘∞’ÓÈ≈Ó≈ «Ò¡≈Õ E

‹ÈÚappleΔ È±ß √zΔ ¡÷ß‚ Í≈· √≈«‘Ï Á∂

ÌØ◊ ÍÀ‰◊∂ «¬√ ÁΩapple≈È √‹∂ ÷∞μÒ∑∂

Íß‚≈Ò ”⁄ Ì≈¬Δ √«ÂßÁappleÏΔapple «√ßÿ

‘˜±appleΔ apple≈◊Δ √μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple

√≈«‘Ï Á∂ ‹ºÊ∂ ÚμÒØ∫ ¡≈√ª ÁΔ Ú≈apple Á≈

’ΔappleÂÈ, ¿∞Íappleß «◊¡≈ÈΔ apple‰‹ΔÂ

«√ßÿ ◊Ø‘apple-¬∂-Ó√’ΔÈ Ò∞«Ë¡≈‰≈ È∂

’Ê≈ «Ú⁄≈apple ’ΔÂΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ Ì≈¬Δ

‘apple‹Ø «√ßÿ ˜ıÓΔ ‘˜±appleΔ apple≈◊Δ

√μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï, Ì≈¬Δ

’appleÈÀÒ «√ßÿ, «◊¡≈ÈΔ ‘appleÍ≈Ò «√ßÿ

‘Àμ‚ ◊zßÊΔ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ‹ØÂΔ √apple±Í

Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï ÚμÒØ∫ ’Ê≈

«Ú«÷¡≈È ÂØ∫ Ï≈¡Á √ØÁapple ⁄Ω’Δ, Ì≈¬Δ

‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ ‘˜±appleΔ apple≈◊Δ Âı √zΔ

ÙÃΔ ◊πapple» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ

Á∂ CE@ √≈Ò≈ ÍÃ’≈Ù

ÍπappleÏ Â∂ √Ó»‘ ‹◊ ˘

¡Á≈apple≈ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ”

ÚæÒØ∫ Òæ÷-Òæ÷ ÚË≈¬ΔÕ

Âı ÙÃΔ ‘«appleÓøÁapple ͇È≈ √≈«‘Ï Á∂ Óπæ÷ ÁappleÏ≈apple ‘≈Ò ”⁄ Úæ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ ‹πÛΔ √ø◊ÂÕ

‘«appleÓßÁapple ‹Δ ͇È≈ √≈«‘Ï, ’Ê≈

‹Ê∂Á≈apple «√ßÿ √≈«‘Ï «◊¡≈ÈΔ

«¬’Ï≈Ò «√ßÿ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ √zΔ

◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂ CE@ √≈Ò≈

Íz’≈Ù Í∞appleÏ È±ß √Óapple«Í «ÚÙ≈Ò

È◊apple ’ΔappleÂÈ ◊≈∫ËΔ ÓÀÁ≈È ÂØ∫

√‹≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈, ‹Ø Úμ÷-Úμ÷

apple√«Â¡≈∫ ÂØ∫ ‘∞ßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Âı √zΔ

‘«appleÓßÁapple ‹Δ ͇È≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂

√Ó≈Í ‘ØÚ∂◊≈Õ

«ÚÙ≈Ò ÍzÌ≈ Î∂appleΔ : Âı √zΔ

‘«appleÓßÁapple ͇È≈ √≈«‘Ï ÂØ∫ ¡μ‹ Ù≈‘Δ

Ù≈ÈØ-ÙΩ’Â È≈Ò «ÚÙ≈Ò ÍzÌ≈ Î∂appleΔ

’μ„Δ ◊¬Δ, «‹√ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Íß‹

«Í¡≈«apple¡≈∫ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ Í‡È≈

√≈«‘Ï Á∂ Úμ÷-Úμ÷ «¬Ò≈«’¡≈∫ ÂØ∫

EC announces cash

expenses limit per

candidate in five states

New DelhiÍ The Election Commission of India on

Wednesday set the campaign

expenses limit per

candidate at between Rs

20 lakh and Rs 28 lakh in

the five states where

assembly polls will be

held laster this year.

Announcing the limit,

Chief Election

Commissioner (CEC)

Nasim Zaidi said: "In Goa

and Manipur the limit on

election expenses per candidate

is Rs 20 lakh."

"In Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand the election

expenses limit per candidate is Rs 28 lakh," the CEC said.

‘∞ßÁΔ ‘Ø¬Δ ÍzÌ≈ Î∂appleΔ ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ

Âı √zΔ ‘«appleÓßÁapple «Ú÷∂ ‘جΔÕ «¬√

ÁΩapple≈È Ï≈’Ó≈Ò «ÁzÙ Í∂Ù ’appleÁΔ

ÍzÌ≈ Î∂appleΔ Á∂ Ó±‘apple∂ ‘≈ÊΔ, ¿±· ⁄μÒ

apple‘∂ √È «‹√ ”Â∂ √ß◊Â≈∫ √Ú≈apple √ÈÕ

Íß‹ «ÈÙ≈È⁄Δ «√ßÿ ÚΔ ‘μÊ≈∫ ”⁄

«ÈÙ≈È √≈«‘Ï ÎÛΔ “√«ÂÈ≈Ó

Ú≈«‘◊∞apple±” Á≈ ‹≈Í ’apple apple‘∂ √È, ¿∞Ê∂

‘Δ ÏÀ∫‚ Ú≈«‹¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Úμ÷-Úμ÷

‡ØÒΔ¡≈∫ ◊∞apple± √≈«‘Ï È±ß √Ò≈ÓΔ Á∂ apple±Í

”⁄ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ Ë∞È≈∫ ÁΔ Í∂Ù’≈appleΔ ’apple

apple‘Δ¡≈∫ √È, ‹Á«’ √Ê≈È’

√μ«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ fiÒ’ È≈Ò «¬ÊØ∫

ÁΔ¡≈∫ √ß◊ΔÂ’ ‡ΔÓ≈∫ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ

‹Δ Á≈ ‹√ Ë∞È≈∫ ◊≈ apple‘Δ¡≈∫ √È

Ï≈Ï≈ Ó≈È «√ßÿ «Í‘ØÚ∂ Ú≈«Ò¡≈∫

ÚμÒØ∫ ÁØ ’ß◊‰ Ì∂‡ : Ï≈Ï≈ Ó≈È «√ßÿ

«Í‘ØÚ∂ Ú≈«Ò¡≈∫ ÚμÒØ∫ ¡μ‹ Âı √zΔ

‘«appleÓßÁapple ͇È≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ √ØÈ∂ Á∂ ÁØ

’ß◊‰ Ì∂‡ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ ¿∞È∑≈∫

È∂ Áμ«√¡≈ «’ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ Á∂

‹≈‘Ø-‹Ò≈Ò È≈Ò ÓÈ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ CE@

√≈Ò≈ Íz’≈Ù Í∞appleÏ ÁΔ ÷∞ÙΔ ”⁄ ¿∞È∑≈∫ ÁØ

’ß◊‰ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ «Â¡≈apple ’appleÚ≈¬∂

√È, «‹È∑≈∫ Á≈ ’∞μÒ ÂØÒ AC ÂØÒ∂

ωÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÓΩ’∂ ‚≈: ÍΔ.¡Àμ√.

’ß◊, √ßͱappleÈ «√ßÿ Ï≈‹Ú≈, √appleÍß⁄

ÁÒ«ÚßÁapple «√ßÿ, «ÈappleÓÒ «√ßÿ, Ì≈¬Δ

’appleÓ «√ßÿ, Ï≈Ï≈ «ÏßÁapple «√ßÿ Â∂ Ï≈Ï≈

«¬’Ï≈Ò «√ßÿ ¡≈«Á ‘≈˜apple √ÈÕ

◊≈∫ËΔ ÓÀÁ≈È «Ú÷∂ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple : ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂ CE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù

Í∞appleÏ È±ß √Óapple«Í ◊≈∫ËΔ ÓÀÁ≈È «Ú÷∂

√‹≈¬∂ ◊¬∂ «ÚÙ∂Ù Íß‚≈Ò ”⁄ ’μÒ∑ Ù≈Ó

G.C@ Ú‹∂ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple ’appleÚ≈«¬¡≈

‹≈Ú∂◊≈, «‹√ ”⁄ √: Íz∂Ó «√ßÿ Í≈apple√,

ÏΔÏΔ ‹◊‹Δ ’Ωapple ÌØÒΔ, √: «¬’Ï≈Ò

«√ßÿ ⁄ßÁÈ Ó∞ßϬΔ, √: ’appleÓ‹Δ «√ßÿ

ȱapple ‹ÒßËapple, √: ÏÒÏΔapple «√ßÿ ÏÒ

ÓØ«appleß‚≈, √: ◊∞appleÙappleÈ «√ßÿ ÍappleÚ≈È≈

Ù≈‘Ï≈Á, ‹È≈Ï ‹ÓΔapple ¡ÒΔ ‹ÓΔapple,

√: ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ Â≈appleΔ, √: ¡Óapple‹ΔÂ

«√ßÿ ¡Óapple «ÁμÒΔ, √: apple¤Í≈Ò «√ßÿ

Í≈Ò ‹ÒßËapple, √: ◊∞apple⁄appleÈ «√ßÿ ⁄appleÈ

«ÁμÒΔ, √: ⁄ÀÈ «√ßÿ ⁄’appleÚappleÂΔ

Á√±‘≈, √: ÂappleÒØ’ «√ßÿ ÁΔÚ≈È

¡ß«ÓzÂ√apple ¡Â∂ Ì≈¬Δ «¬ßÁapple‹Δ «√ßÿ

Ú≈√± ¡≈«Á √ß◊Â≈∫ 鱧 «È‘≈Ò

’appleÈ◊∂Õ

¡ß«ÓzÂ√apple √ß√ÁΔ √Δ‡ ÂØ∫ ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ 鱧 ’≈∫◊apple√ «‡’‡?

ÓΔ‚Δ¡≈ ¡Â∂ «√¡≈√Δ ‘Ò«’¡≈∫ «Úμ⁄ ‘≈√apple√ ’Ò≈’≈apple Á∂ È≈∫ ÁΔ ⁄apple⁄≈

¡ß«ÓzÂ√appleÕ ¡ß«ÓzÂ√apple ÒØ’ √Ì≈ ‘Ò’∂

ÁΔ «˜ÓÈΔ ⁄؉ Ò¬Δ ÈÚ‹Ø «√ßÿ

«√μ˱ ¡Â∂ √Ê≈È’ ¡≈◊±¡≈∫ ÚμÒØ∫

È≈∫‘ È∞μ’apple ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

’≈∫◊apple√ ‘∞‰ «¬ÊØ∫ È≈ÓÚapple ‘√ÂΔ È±ß

⁄؉ ÒÛ≈¿∞‰ ÁΔ «¬μ¤∞’ ‘À ¡Â∂ «¬√

√ÏßË «Úμ⁄ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ Á∂

È∂ÛÒ∂ ¡Â∂ ‘≈√apple√ ’Ò≈’≈apple ’«ÍÒ

ÙappleÓ≈ Á∂ È≈∫ ÁΔ ⁄apple⁄≈ ‘ÀÕ ¡ß«ÓzÂ√apple

ÁΔ √ß√ÁΔ √Δ‡ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple

«√ßÿ ÚμÒØ∫ ÒØ’ √Ì≈ ÂØ∫ ¡√ÂΔÎ≈

«ÁμÂ∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ ÷≈ÒΔ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ

’ÀÍ‡È È∂ ¡À√Ú≈¬Δ¡ÀÒ Ó∞μÁ∂ ¿∞μÂ∂

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï «ıÒ≈¯

«ÁμÂ∂ ¯À√Ò∂ Á∂ appleØ√ Ú‹Ø∫ ¡√ÂΔÎ≈

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞∫‹ ’≈∫◊apple√ ‘≈¬Δ’Ó≈∫‚

’ÀÍ‡È Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ ÂØ∫ È≈÷∞Ù ‘ÀÕ

ÁΔ ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ ÙØ¡ Á∂ √ß⁄≈Ò’

’«ÍÒ ÙappleÓ≈ Á∂ È≈∫ ÁΔ ⁄apple⁄≈ «¬√

Ú∂Ò∂ È≈ «√appleÎ ’≈∫◊apple√ ‘Ò«’¡≈∫

«Úμ⁄ ‘À √◊Ø∫ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞μÂ∂ ÚΔ

«¬√ √ÏßËΔ ⁄apple⁄≈ ⁄μÒ apple‘Δ ‘ÀÕ

’≈∫◊apple√ Á∂ «¬’ √ΔÈΔ¡apple ¡≈◊±

Ó∞Â≈Ï’ ‹∂ ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ ⁄؉ ÒÛÈ

⁄؉ª Á≈ Ú«‹¡≈ «Ï◊πÒ,

ÿÓ≈√≈È ÁΔ «Â¡≈appleΔ

E apple≈‹ª ”⁄ ¸È≈Ú ÁΔ¡ª ÂappleΔ÷ª Á≈ ¡ÀÒ≈È

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ\⁄ß‚Δ◊Û∑ Õ Íß‹≈Ï

√Ó∂ Íß‹ √±«Ï¡≈∫ «Ú⁄ ‘؉

Ú≈ÒΔ¡≈∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ Ò¬Δ

⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ ⁄؉≈∫ ÁΔ

Â≈appleΔ’ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘À ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ D

ÎappleÚappleΔ È±ß Íß‹≈Ï «Ú⁄ ⁄؉≈∫

’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ ⁄؉≈∫

Á∂ ¡ÀÒ≈È ’appleÈ Á∂ È≈Ò ‘Δ Íß‹

√±«Ï¡≈∫, Íß‹≈Ï, Ô±.ÍΔ.,

¿∞Âapple≈÷ß‚, ◊Ø¡≈ ¡Â∂ Ó‰ΔÍ∞apple

«Ú⁄ ⁄؉ ˜≈ÏÂ≈ Ò≈◊± ‘Ø «◊¡≈

‘À Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ √≈appleΔ¡≈∫ AAG

√Δ‡≈∫ “Â∂ «¬’ ‘Δ ÍÛ≈¡ «Ú⁄

⁄؉≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫

⁄؉ ’«ÓÙÈ Ó∞Â≈Ï’ AA

‹ÈÚappleΔ È±ß ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ⁄؉≈∫ Ò¬Δ

È≈Ó˜Á◊Δ ÍμÂapple Ìapple √’Á∂ ‘È

¡Â∂ È≈Ó˜Á◊Δ ÁΔ ¡≈÷appleΔ «ÓÂΔ

AH ‹ÈÚappleΔ appleμ÷Δ ◊¬Δ ‘À BA

‹ÈÚappleΔ È±ß ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡≈͉∂

È≈Ó˜Á◊Δ ÍμÂapple Ú≈Í√ ÒÀ

√’‰◊∂ ¡Â∂ D ÎappleÚappleΔ È±ß «¬’Ø

ÍÛ≈¡ «Ú⁄ ͱapple∂ √±Ï∂ “⁄ ⁄؉≈∫

‘؉◊Δ¡≈∫ AA Ó≈apple⁄ 鱧 ⁄؉

’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ ÈÂΔ«‹¡≈∫ Á≈

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈

Á∂Ù Á∂ Íß‹ √±«Ï¡≈∫ «Ú⁄ ‘؉

Ú≈ÒΔ¡≈∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄

FI@ √Δ‡≈∫ “Â∂ ⁄؉≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫

¡Â∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ Íß‹

√±«Ï¡≈∫ «Ú⁄ A Òμ÷, HE ‘˜≈apple

ÍØ«Òß◊ Ï±Ê Ï‰≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È

Ò¬Δ ‘≈ÓΔ ÌappleÁ≈ ‘À Â≈∫ ¡≈¿∞∫Á∂

«ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ ¡Â∂

’«ÍÒ ÙappleÓ≈ ÁØÚ∂∫ «¬’μ·∂ ’≈∫◊apple√

«Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ «’z’‡apple ‘appleÌ‹È «√ßÿ Á∂ È≈∫

’«ÍÒ «ıÒ≈¯ √ßÈΔ ‹≈∫ ÷∂apple

鱧 «ÓÒ √’ÁΔ ‘À «‡’‡?

ÁΔ ÚΔ ⁄apple⁄≈ √Δ, Íapple «¬√ √ÏßËΔ

ıÏapple≈∫ Íz’≈«Ù ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á

«’z’‡apple È∂ ⁄؉ ÒÛÈ ÂØ∫ √≈¯ È≈∫‘

’apple «ÁμÂΔ √ΔÕ ’≈∫◊apple√Δ √±Âapple≈∫

Ó∞Â≈Ï’ ’≈∫◊apple√ ‘≈¬Δ’Ó≈∫‚ «’√∂

ÚΔ √±apple «Úμ⁄ ¡ß«ÓzÂ√apple ÒØ’ √Ì≈

‘Ò’∂ 鱧 ◊∞¡≈¿∞‰≈ È‘Δ∫ ⁄≈‘∞ßÁΔ

«’¿∞∫«’ B@AD «Úμ⁄ ÓØÁΔ Íμ÷Δ ‘Ú≈

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «‹√ «Ú⁄ Íß‹

√±«Ï¡≈∫ Á∂ AF ’appleØÛ Á∂ ’appleΔÏ

Ú؇apple ¡≈͉∂ Ú؇ ÁΔ ÚappleÂØ∫

’appleÈ◊∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫

¿∞ÓΔÁÚ≈apple 鱧 BH Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÷apple⁄

’appleÈ ÁΔ ¤Ø‡ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À

⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ, ¿∞Í Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ √∞÷ÏΔapple Ï≈ÁÒ, ’Àϫȇ

ÓßÂappleΔ «Ï’appleÓ «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈,

Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple

«√ßÿ, √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íß‹≈Ï

ÏΔÏΔ apple≈«‹ßÁapple ’Ωapple Ìμ·Ò,

Ì◊Úß Ó≈È Á∂ ‘Ò«’¡≈∫ ȱß

¡«Â √ßÚ∂ÁÈÙΔÒ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈

‘À «¬È∑≈∫ ‘Ò«’¡≈∫ «Ú⁄ ‘ØappleÈ≈∫

√Δ‡≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ Á∞μ◊‰Δ

√∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ‘ØÚ∂◊Δ

Íß‹≈Ï «Ú⁄ ⁄؉≈∫ Á∂ ÓμÁ∂Șapple

E@ ÍÀapple≈ «ÓÒ‡appleΔ ÎØapple√ ÁΔ¡≈∫

’ßÍÈΔ¡≈∫ Ò◊≈¬Δ¡≈∫

‹≈‰◊Δ¡ªÕ

‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡Â∂ ¡ß«ÓzÂ√apple ÂØ∫

¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ Úapple◊≈ Әϱ Ì≈‹Í≈

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ‘؉ Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ «¬‘

√Δ‡ ’≈∫◊apple√ ÁΔ fiØÒΔ Í¬Δ √ΔÕ

√±Âapple≈∫ Ó∞Â≈Ï’ ’≈∫◊apple√ Á∂ ¿∞Í

ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ ÁΔ ÈÚ‹Ø «√ßÿ

«√μ˱ È≈Ò È∂ÛÂ≈ ‘؉ ’≈appleÈ «¬√

√Δ‡ Ú≈√Â∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ

¿∞√ ¿∞μÂ∂ ¤μ‚Δ ◊¬Δ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ È∂

¿∞ÓΔÁÚ≈apple Ú‹Ø∫ ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ Á∂ È≈∫

ÁΔ Â‹ÚΔ˜ appleμ÷Δ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩapple≈È

ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ ÁΔ ÍÂÈΔ ¡Â∂

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ ‚≈. ÈÚ‹Ø ’Ωapple

«√μ˱ È∂ «’‘≈ «’ ’«ÍÒ ÙappleÓ≈ ÁΔ

’≈∫◊apple√ «Úμ⁄ ÙÓ±ÒΔ¡Â Ï≈apple∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 «√¡≈√Δ ‘Ò«’¡≈∫ ÂØ∫ ‘Δ ÍÂ≈

Òμ◊≈ ‘À, Íapple ‘∞‰ Â’ Í≈apple‡Δ ÍμËapple

¿∞μÂ∂ «¬√ ÁΔ Í∞Ù‡Δ È‘Δ∫ ‘جΔÕ


2 05/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ ¡Â∂ ¡≈Í∂ ◊∞apple ⁄∂Ò≈ Á≈ √ß’ÒÍ

Ó‘≈È ’ÚΔ, √ß «√Í≈‘Δ,

√appleÏß√Á≈ÈΔ, Ï‘≈Áapple ‹appleÈÀÒ ¡Â∂

ı≈Ò√≈ ÍßÊ Á∂ «√apple‹‰‘≈apple ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ AFFF ȱß

«Ï‘≈apple ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ Í‡È≈ «Úμ⁄

ÈΩÚ∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ ◊∞apple± Â∂ˆ Ï‘≈Áapple Â∂

Ó≈Â≈ ◊∞‹appleΔ ‹Δ Á∂ ◊z«‘ «Úμ⁄

‘Ø«¬¡≈Õ ◊∞apple± ‹Δ Á∂ Íz’≈Ù √Ó∂∫ √≈apple∂

͇È≈ Ù«‘apple «Úμ⁄ ı∞ÙΔ¡≈∫

ÓÈ≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ Â∂ «ÍÂ≈ ◊∞apple±

Â∂ˆ Ï‘≈Áapple ‹Δ, ‹Ø «’ ¿∞√ √Ó∂∫

ËappleÓ Íz⁄≈apple «‘μ ¡√≈Ó Á∂ ÁΩapple∂ ¿∞μÂ∂

√È, 鱧 ÚË≈¬Δ Ì∂‹Δ ◊¬ΔÕ

◊∞apple± ‹Δ Á≈ Ï⁄ÍÈ Í‡È≈ «Úμ⁄

‘Δ ÏΔ«Â¡≈Õ ◊∞apple± ‹Δ È∂ Ï⁄ÍÈ

«Úμ⁄ Ù√Âapple «Úμ«Á¡≈ Á∂ È≈Ò È≈Ò

«‘ßÁΔ, ¯≈apple√Δ, Ïz‹, ¿∞appleÁ± ¡Â∂

◊∞appleÓ∞÷Δ Ì≈Ù≈Ú≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ «ÈÍ∞ßÈÂ≈

‘≈√Ò ’ΔÂΔÕ ·√’∂ Á∂ apple«‘‰ Ú≈Ò∂

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Vaishali Centre

21 Factory Road,

Hockley, Birmingham,

U.K. B18 5JU

+44 7878 456 484

+44 121 523 8019

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

√μÔÁ ÌΔ÷‰ Ù≈‘ 鱧 ‹ÁØ∫ ◊∞apple± ‹Δ Á∂

͇È≈ √≈«‘Ï «Úμ⁄ Íz’≈Ù ‘؉ ÁΔ

ıÏapple «ÓÒΔ Â≈∫ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÁØ

Ó∞appleΔÁ≈∫ 鱧 È≈Ò ÒÀ ’∂ ͇È≈ Í‘∞ß⁄

«◊¡≈Õ ¿∞√ √Ó∂∫ ◊∞apple± ‹Δ È∂ ÌΔ÷‰

Ù≈‘ Á∞¡≈apple≈ «Ò¡≈∫ÁΔ¡≈∫ ÁØ

’∞μ‹Δ¡≈∫ ¿∞Â∂ ¡≈͉∂ ‘μÊ Ëapple«Á¡≈∫

«¬√ ◊μÒ Á≈ ÍzÓ≈‰ «ÁμÂ≈ «’

«‘ßÁ±¡≈∫ ¡Â∂ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ Á∂ √≈∫fi∂ ◊∞apple±

‘؉◊∂Õ «ÍÂ≈ ◊∞apple± Â∂ˆ Ï‘≈Áapple ‹Δ

ÁΔ Á±‹∂ ËappleÓ È±ß Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ

«ÁμÒΔ «Úμ⁄ «ÁμÂΔ Ù‘≈Á ÂØ∫

Ï≈¡Á Ï≈Ò’ ◊Ø«ÏßÁ apple≈¬∂ È∂

◊∞apple◊μÁΔ √ßÌ≈Ò Ò¬ΔÕ AFII ÁΔ

«Ú√≈÷Δ Á∂ Ù∞μÌ «Á‘≈Û∂ ¿∞μÂ∂ √zΔ

¡ÈßÁÍ∞apple √≈«‘Ï ÁΔ Í«ÚμÂapple ËappleÂΔ

”Â∂ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ È∂ Èß◊Δ

ÙÓÙΔapple È≈Ò √‡∂‹ ¿∞μÂ∂ ¡≈ ’∂ √≈appleΔ

¡≈¬Δ √ß◊ «Úμ⁄Ø∫ Íß‹ «√apple≈∫ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ «‹È∑≈∫ 鱧 Ï≈¡Á «Úμ⁄ ¡ß«ÓzÂ

¤’≈ ’∂ «√ßÿ Ê≈«Í¡≈ Â∂ Íß‹ «Í¡≈apple∂

‘؉ Á≈ Úapple Ïı«Ù¡≈Õ Úμ÷appleΔ¡≈∫

‹≈Â≈∫ Ú≈Ò∂ Íß‹ «√ßÿ≈∫ 鱧 «¬μ’Ø Ï≈‡∂

«Úμ⁄Ø∫ ¡ß«Óz ¤’≈ ’∂ ◊∞apple± ‹Δ È∂

’ÀÍ‡È ÚμÒØ∫ «È«ÂÙ

鱧 Íß‹≈Ï «Ú⁄ ⁄؉

Íz⁄≈apple Á≈ √μÁ≈

√Ó≈‹ «Úμ⁄ «⁄apple≈∫ ÂØ∫ ⁄μÒΔ ¡≈ apple‘Δ

‹≈ Í≈ ÁΔ ’∞ÍzÊ≈ 鱧 ıÂÓ

’ΔÂ≈Õ ◊∞apple± ‹Δ È∂ Íß‹≈∫ «Í¡≈«apple¡≈∫

鱧 Íß‹ ’’≈apple Á≈ ¡ÈØ÷≈ ÚappleÁ≈È Á∂

’∂ «√μ÷≈∫ ÁΔ «ÈÚ∂’ÒΔ Í¤≈‰

ω≈¬ΔÕ ◊∞apple± ‹Δ È∂ ¿∞È∑≈∫ ’ØÒØ∫ ¡≈Í

¡ß«Óz ¤’ ’∂ ◊∞apple± Â∂ «√μ÷ «Ú⁄Ò∂

¯apple’ 鱧 Á±apple ’ΔÂ≈Õ «¬√∂ Ò¬Δ Ì≈¬Δ

◊∞appleÁ≈√ Á±‹∂ È∂ «Ò«÷¡≈ ‘À:

Ú«‘ Íz◊«‡˙ ÓappleÁ ¡◊ßÓÛ≈ Ú«apple¡≈Ó «¬’∂Ò≈

Ú≈‘ Ú≈‘ ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ¡≈Í∂ ◊∞apple ⁄∂Ò≈

Á√Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ

Á∞¡≈apple≈ apple«⁄ Ï≈‰Δ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ‹≈Í∞

√≈«‘Ï, √ÚÀÔ∂ CC, ÙÏÁ ‘˜≈apple∂,

‹¯appleÈ≈Ó≈ ¡≈«Á Ó∞μ÷ ‘ÈÕ ◊∞apple± ‹Δ

Á∂ ÁappleÏ≈apple «Úμ⁄ EB ’ÚΔ √È,

«‹È∑≈∫ 鱧 ◊∞apple± √≈«‘Ï «¬È≈Ó Á∂ ’∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ‘Ω∫√Ò≈ ¡¯˜≈¬Δ ’appleÁ∂

√ÈÕ ◊∞apple± ‹Δ ÁΔ ⁄ß‚Δ ÁΔ Ú≈apple ÏΔapple

apple√ Ìappleͱapple apple⁄È≈ ‘À Õ ’Ò◊ΔËapple

͇È≈Õ Íß‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple

«√ßÿ È∂ ͇È≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple 鱧 Íß‹≈Ï

”⁄ ‘؉ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ √Ó∂∫ ’≈∫◊apple√ Á∂ ‘μ’ ”⁄

Íz⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ √μÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À Õ ’ÀÍ‡È «Ï‘≈apple ”⁄

◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂ CE@Ú∂∫ Íz’≈Ù Í∞appleÏ √ÏßËΔ

⁄μÒ apple‘∂ √Ó≈◊Ó≈∫ ”⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ Í∞μ‹∂ ¡Â∂ Íz’≈Ù

«Á‘≈Û∂ √ÏßËΔ «Ï‘≈apple √apple’≈apple Á∂ ÍzÏßË≈∫ ÁΔ ÂappleΔ¯

’ΔÂΔ Õ ÁØÚ∂∫ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ Á∞Í«‘apple Á≈ ÷≈‰≈ «¬μ’«·¡≈∫

’ΔÂ≈, «¬√ √Ó∂∫ Íß‹≈Ï ÍzÁ∂Ù ’≈∫◊apple√ ’Ó∂‡Δ ÁΔ

ÍzË≈È ¡≈Ù≈ ’∞Ó≈appleΔ ÚΔ È≈Ò ‘Δ ÓΩ‹±Á √È Õ «¬√ ÓΩ’∂

’ÀÍ‡È È∂ «È«ÂÙ ’∞Ó≈apple 鱧 Íß‹≈Ï ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È

’≈∫◊apple√ Á∂ ‘μ’ ”⁄ Íz⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ √μÁ≈ «ÁμÂ≈ Õ

‘≈Ò≈∫«’ ’ÀÍ‡È È∂ «È«ÂÙ È≈Ò «¬√ Ó∞Ò≈’≈ ȱß

¡≈Ó Ó∞Ò≈’≈ ‘Δ Áμ«√¡≈ ‘À Â∂ ’Ø¬Δ apple≈‹ÈΔ«Â’

¬∂‹ß‚≈ ‘؉ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’ΔÂ≈ ‘À Õ

ÒÀ√‡apple Á∂ √È√ΔÚapple√ appleØ‚ ÂØ∫ «ÓÒΔ

¡‰Í¤≈Â∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ Ò≈Ù

ÒÀ√‡appleÕ ÒÀ√‡apple Á∂

√È√ΔÚapple√ appleØ‚ ”Â∂ «¬’

¡‰Í¤≈Â∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ

Ò≈Ù «ÓÒ‰ ’≈appleÈ

Á«‘Ù Á≈ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ‘Ø

«◊¡≈Õ Íz≈Í ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple «¬’ Ïμ√

‚apple≈¬ΔÚapple ÚμÒØ∫ Í∞«Ò√ ȱß

«¬√ √ÏßËΔ √±«⁄ ’appleÈ

ÙÓÙ∂apple «√ßÿ √Ø‘Δ

√ßÍapple’: IHGFDGDFGA

”Â∂ Í∞«Ò√ È∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ ¡≈ ’∂

√≈apple≈ appleØ‚ ÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈

¡Â∂ Ò≈Ù ’Ϙ∂ ”⁄ ÒÀ ’∂

ÎØappleÀ∫«√’ ‡ΔÓ Ï∞Ò≈ ’∂

Ï≈appleΔ’Δ È≈Ò ‹≈∫⁄ ¡≈appleßÌ

’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ «ÓzÂ’

«Ú¡’ÂΔ ÁΔ ÓΩ Á≈ ¡‹∂

Âμ’ ’≈appleÈ È‘Δ∫ ÍÂ≈

Òμ◊ √«’¡≈Õ

Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ 鱧 Ó∞ˆÒ ‘≈’Ó≈∫ È≈Ò

’¬Δ Ô∞μË ÒÛÈ∂ ͬ∂Õ ⁄Ó’Ωapple ÁΔ

◊Û∑Δ ÁΔ ‹ß◊ «‹√ √±fi Â∂ Â’ÈΔ’

È≈Ò ◊∞apple± ‹Δ È∂ ÒÛΔ √ß√≈apple «Úμ⁄

¡‹∂ Â’ ’Ø¬Δ ÚΔ ‹appleÈÀÒ ¡«‹‘Δ

√±fi È‘Δ∫ «Á÷≈ √«’¡≈Õ

Ó≈¤ΔÚ≈Û≈, ¡≈ÒÓ◊Δapple Â∂ apple≈¬∂’؇

鱧 ‘∞ßÁ∂ ‘ج∂ ◊∞apple± ‹Δ ÁΔÈ≈ ’≈∫◊Û Á∂

√Ê≈È ¿∞μÂ∂ Í‘∞ß⁄∂, «‹μÊ∂ ¿∞È∑≈∫ È∂

¡Ωappleß◊˜∂Ï Á∂ ‘∞’Ó apple≈‘Δ∫ ¡≈͉∂

È≈Ò ‘Ø¬Δ¡≈∫ ÚËΔ’Δ¡≈∫ Â∂ ˜∞ÒÓ≈∫

Á≈ Úapple‰È ˜¯appleÈ≈Ó≈ apple≈‘Δ∫ ’ΔÂ≈Õ

«¬√ ÷Â È±ß ÍÛ∑ ’∂ ¡Ωappleß◊˜∂Ï ÁΔ¡≈∫

¡μ÷≈∫ ÈÓ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ Â∂ ¿∞√ È∂

¡«√μË∂ ÂΩapple ¿∞μÂ∂ ‘≈apple ÓßÈ Ò¬ΔÕ

Ó∞’Â√apple √≈«‘Ï Á≈ Ô∞μË «‹μ‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á ◊∞apple± ‹Δ √zΔ ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï

ÂÒÚß‚Δ √≈ÏØ Í‘∞ß⁄ ◊¬∂Õ «¬μÊ∂ ‘Δ

¿∞È∑≈∫ È∂ Ì≈¬Δ ÓÈΔ «√ßÿ Í≈√Ø∫ ¡≈«Á

◊zßÊ √≈«‘Ï Ó∞Û «Ò÷Ú≈«¬¡≈ Â∂

«¬√ «Úμ⁄ ÈΩ∫Ú∂ Í≈ÂÙ≈‘ ◊∞apple± Â∂ˆ

Ï‘≈Áapple ‹Δ ÁΔ Ï≈‰Δ Áapple‹ ’ΔÂΔ Õ

◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ È∂ ÒØ’≈∫ ¿∞μÂ∂

‘∞ßÁ∂ ¡«È¡≈∫ Â∂ Ë≈apple«Ó’ ’μ‡ÛÍ∞‰∂

«Úapple∞μË ÒÛ≈¬Δ ÒÛ ’∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈,

Ó≈Â≈, ⁄≈apple √≈«‘Ϙ≈«Á¡≈∫ Â∂

¡‰«◊‰Â «√ßÿ≈∫ 鱧 Á∂Ù, ËappleÓ ÂØ∫

’∞appleÏ≈È ’apple «ÁμÂ≈, «‹√ ÁΔ «Ó√≈Ò

«ÚÙÚ «Úμ⁄ ‘Øapple «’Â∂ È‘Δ∫ «ÓÒÁΔÕ

√≈‚≈ ÚΔ «¬‘ ¯apple˜ ωÁ≈ ‘À «’

√Ó≈«‹’ ’∞appleΔÂΔ¡≈∫ ÁΔ ‹Û∑ Ó∞’≈ ’∂

Ó˜Ò±Ó≈∫ ÁΔ appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ ¡μ◊∂

¡≈¬Δ¬∂ Â∂ ◊∞apple± ‹Δ ÚμÒØ∫ Ïı«ÙÙ

’ΔÂ∂ ’∞appleÏ≈ÈΔ Á∂ «√Ë≈∫Â È±ß ¡◊≈∫‘

ÂØappleÈ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ ‘Ø¬Δ¬∂Õ «¬√

Ú≈apple Á√Ó∂Ù «ÍÂ≈ Á≈ CE@ √≈Ò≈

Íz’≈Ù Í∞appleÏ Âı √zΔ Í‡È≈ √≈«‘Ï

«Úμ⁄ «ÚÙÚ Ìapple ÁΔ¡≈∫ «√μ÷ √ß◊Â≈∫

Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Ë±Ó Ë≈Ó È≈Ò

ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ’ÒμÏ Ô±. ’∂. ÚÒØ∫ “‹Δ ¡≈«¬¡ª B@AG” √Ó≈◊Ó ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) √≈Ò B@AG 鱧 “‹Δ ¡≈«¬¡ª” ’«‘‰

Ò¬Δ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ’ÒμÏ ‘∂˜ Á∂ ÍzË≈È ÍzÂ≈Í «√ßÿ

¡Â∂ apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ÚÒØ∫ √Ó±‘ ÍzÏßË’≈∫ ¡Â∂ ÚÒß‡Δ¡apple√

Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Òß‚È Á∂ Ù«‘apple ‘∂∫˜ «Ú⁄ «¬’

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ appleß◊≈-appleß◊ ÍzØ◊apple≈Ó ¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂ≈ «◊¡≈,

«‹√ ”⁄ Ô±. ’∂. ¡Â∂ Íß‹≈Ï Á∂ Íz«√μË ◊≈«¬’≈∫ È∂ ¡≈͉Δ

‘≈˜appleΔ Ò◊≈¬ΔÕ «¬√ ÍzØ◊apple≈Ó ”⁄ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Ú«appleßÁapple

ÙappleÓ≈ ‹Δ È∂ Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ «Ùapple’ ’ΔÂΔÕ Ú«appleßÁapple

ÙappleÓ≈ È∂ ÈÚ∂∫ Úapple∑∂ ÁΔ √Ì È±ß ÚË≈¬Δ Í∂Ù ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈

«’ ÈÚ≈∫ √≈Ò √Ì Ò¬Δ ÷∞ÙΔ¡≈∫ Ì«apple¡≈ ¡≈Ú∂Õ ¿∞È∑≈∫ È∂

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ’ÒμÏ Á∂ ’ßÓ≈∫ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ «’Ú∂∫ ÍzÏßË’≈∫ ÚÒØ∫ Íß‹≈Ï «Ú⁄ √Ó≈‹ ÌÒ≈¬Δ

Á∂ ’ßÓ ’apple’∂ ÒØÛÚßÁ≈∫ ÁΔ ÓÁÁ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ «¬‘

’ÒμÏ ¡≈͉∂ Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple 鱧 ÍzÓ؇ ’appleÈ «Ú⁄ ÚΔ

ͱappleΔ ÔÂÈÙΔÒ ‘ÀÕ Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ È∂ ÍzÏßË’≈∫ Á≈ ‘Ω√Ò≈

ÚË≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ÈΩ‹Ú≈È Á∂Ù ÁΔ appleΔÛ ÁΔ ‘μ‚Δ

‘∞ßÁ∂ ‘È ¡Â∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple’

«Úapple√∂ È≈Ò ‹ØÛΔ appleμ÷‰ Ú≈√Â∂ «¬‘Ø «‹‘∂ ÍzØ◊apple≈Ó ’appleÁ∂

apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ÍzØ◊apple≈Ó ÁΩapple≈È √‡∂‹ ÁΔ √∂Ú≈

ÂÒ«ÚßÁapple «√ßÿ «„μÒØ∫ ÚÒØ∫ «ÈÌ≈¬Δ ◊¬ΔÕ «¬√ √Ó∂∫

Íz«√μË ◊≈«¬’ ÓÁÈ ÓμÁΔ, ’≈Ó∂‚Δ¡È Ì؇± Ù≈‘, ÏΔÏΔ

apple‰‹Δ ’Ωapple, «Íßz√ √∞÷Á∂Ú, «¬ßÁapple‹Δ Òß‚È ¡≈«Á

’Ò≈’≈apple≈∫ È∂ ¡≈͉Δ-¡≈Í‰Δ ’Ò≈ Á∂ ‹Ω‘apple «Á÷≈¬∂Õ

ÓÁÈ ÓμÁΔ Â∂ Ì؇± Ù≈‘ 鱧 ÍzÏßË’≈∫ ÚÒØ∫ √ÈÓ≈È «⁄ßÈ∑ Á∂

’∂ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple ”Â∂ ÈÚ≈«‹¡≈ «◊¡≈Õ √ÈÓ≈È ‘≈√Ò

’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì؇± Ù≈‘ Â∂ ÓÁÈ ÓμÁΔ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

«¬ß◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄ «ÓÒ∂ «Í¡≈apple 鱧 ’Á∂ È‘Δ∫ Ì∞Ò≈ √’‰◊∂

√◊Ø∫ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ «ÁÈ

apple≈ √∂Ú≈ ’appleÈ Ò¬Δ Ú⁄ÈÏμË apple«‘‰◊∂Õ «¬√ ÓΩ’∂

ÁappleÙÈ ’∞Ó≈apple ‡Δ-√ΔappleΔ˜, ‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ ‘∂¡apple, ‹√’È

‹Ω‘Ò, «Úμ’Δ È≈◊apple≈, ¡È±ß ÎÒØapple≈, apple≈‰Δ ÓÈ‹Δ ‡Δ.

ÚΔ. ’Ò≈’≈apple Â∂ ‘Øapple Ï‘∞ √≈apple∂ ’Ò≈ Íz∂ÓΔ ‘≈˜apple √ÈÕ

ÍzØ◊apple≈Ó Á∂ ¡÷Δapple «Ú⁄ ÍzË≈È ÍzÂ≈Í «√ßÿ È∂ √Ì Á≈

ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫ ÏØÒΔ ÁΔ

√∂Ú≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ◊ΔÂ’≈apple≈∫, ÒØ’ ◊≈«¬’≈∫ 鱧 √ÈÓ≈ÈÂ

’apple’∂ √≈鱧 «ÁÒØ∫ ÷∞ÙΔ ‘∞ßÁΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ Ì«Úμ÷ «Ú⁄ ÚΔ

¡ÓΔapple Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple’ «Úapple√∂ ÁΔ √ßÌ≈Ò Ò¬Δ «¬√

Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫ ‹≈appleΔ appleμ÷‰◊∂Õ

05/01/2017

3

÷Àapple≈ Í«appleÚ≈apple ˘

«Ó«Ò¡≈ ÈÚ∂∫ Úapple∑∂

Á≈ ÷≈√ ÂØ‘Î≈

Òø‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ÈÚª √≈Ò

÷Àapple≈ ‹ØÛ∂ Ú≈√Â∂ ¿π√ Ú’Â ÷≈√ ‘Ø

«ÈÏ«Û¡≈, ‹ÁØ∫ A ‹ÈÚappleΔ ¡ÀÂÚ≈apple

˘ «ÁÈ Á∂ ⁄Û∑≈¡ È≈Ò ÈÈΔ‡È Á∂

‹Ø‘apple ¬∂ÒΔ¡‡ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú÷∂ ¿πÈ∑ª

Á∂ ÿapple ÍπæÂapple È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈Õ «ÓøÁΔ

’Ωapple ÷Àapple≈ ¡Â∂ ÓÈΔ «√øÿ ÷Àapple≈ È∂

¡≈͉∂ ÍπæÂapple ÁΔ ¡≈ÓÁ ”Â∂ ÷πÙΔ

˜≈«‘apple ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ ÈÚ∂∫ √≈Ò

B@AG Á≈ «Ï◊Ò Ú拉 ÂØ∫ Í»apple∂ CH

«Óø‡ Ï≈¡Á ¿πÈ∑ª Á∂ Ï∂‡∂ «ÈÙ≈È

«√øÿ È∂ «¬√ ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ ÍÃÚ∂Ù

’ΔÂ≈Õ ÷Àapple≈ Í«appleÚ≈apple Á≈ «ÈÙ≈È

ÂΔ√apple≈ Ï∂‡≈ ˛Õ

‘∂˜ «Ú÷∂ «ÁÈ «Á‘≈Û∂ ⁄≈’» È≈Ò ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ «Úæ⁄ ÁØ ‹÷ÓΔ

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

Òø‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ÚÀ√‡ Òø‚È

Á∂ ‘∂˜ «¬Ò≈’∂ «Úæ⁄ «¬ÊØ∫ ÁΔ Í≥Í

Ò∂È ¿πμÍapple C@ Á√øÏapple Ùπæ’appleÚ≈apple

Ú≈Ò∂ «ÁÈ ÁπÍ«‘apple ’appleΔÏ ÁØ Ú‹∂

«¬’ DE √≈Ò≈ «Ú¡’ÂΔ ÚæÒØ∫ ÁØ

¡≈ÁÓΔ¡ª ˘ ⁄≈’» Ó≈apple ’∂ ‹÷ÓΔ

’appleÈ Á≈ √Ó≈⁄≈apple «Ó«Ò¡≈ ˛Õ

ÍÃ≈Í ‹≈‰’≈appleΔ ¡Èπ√≈apple

‘ÓÒ≈Ú≈apple ‹Ø∫ Í«‘Òª ‘Δ ÿ≈ Ò◊≈

’∂ ÏÀ·≈ √ΔÕ ‘ÓÒ≈Ú≈apple ˘ Íπ«Ò√

ÚæÒØ∫ ÓΩ’∂ Â∂ Í‘πø⁄ ’∂ «◊ÃÎÂ≈apple ’apple

«Ò¡≈ «◊¡≈ ˛ ¡Â∂ ‘π‰ Íπ«Ò√

«‘apple≈√ «Úæ⁄ appleæ÷ ’∂ ¡◊Ò∂appleΔ

’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ ÈÚ∂∫ √≈Ò ÓΩ’∂ Í«‘ÒΔ

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ È∂ «Ò¡≈ ‹ÈÓ

Òß‚ÈÕ ÈÚ∂∫ √≈Ò B@AG ”⁄ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ Í«‘Ò∂ Ïμ⁄∂

Úμ‹Ø∫ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈Õ «¬√ Ïμ⁄Δ

Á≈ ‹ÈÓ ÈÚ≈∫ √≈Ò ⁄Û∑È ÂØ∫ ·Δ’ «¬’ «Ó߇ Ï≈¡Á

Ì≈Ú AB.A «Ó߇ ”Â∂ ‘Ø«¬¡≈Õ CE √≈Ò≈ Ì≈appleÂΔ Á∂ÚΔ È∂

Ïapple«ÓßÿÓ Á∂ «√‡Δ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Ïμ⁄Δ È±ß ‹ÈÓ «ÁμÂ≈,

«‹√ Á≈ È≈∫¡ ¬∂ÒΔÈ≈ ’∞Ó≈appleΔ appleμ«÷¡≈Õ Ì≈appleÂΔ ‹Ø

‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈÷Ò ‘À È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ͱappleΔ Âapple∑≈∫ ·Δ’

Â∂ ÂßÁapple∞√ ‘ÀÕ Ì≈appleÂΔ Á≈ «¬’ ÁØ √≈Ò≈ ÒÛ’≈ ¡appleΔÚ

Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ Á∂ Ú≈«apple√

ÈΩ’appleΔ Ò¬Δ ’apple apple‘∂ È∂ √ßÿappleÙ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ Á≈

ÍÛÍØÂ≈ ¡≈Í‰Δ ⁄ÍÛ≈√Δ ÁΔ ÈΩ’appleΔ

«‹√ Á≈ Ú≈¡Á≈ ¿∞√ È≈Ò A@ √≈Ò

Í«‘Ò≈∫ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ ’ΔÂ≈ √Δ È±ß

√∞appleμ«÷¡Â ’appleÈ Ò¬Δ «ÁμÒΔ ”⁄

ËappleÈ∂ ”Â∂ ÏÀ·≈ ‘À Õ «Í¤Ò∂ A@

√≈Ò≈∫ ÂØ∫ √μÂ≈ ”⁄Ø∫ Ï≈‘apple apple«‘‰

’≈appleÈ ’≈∫◊apple√ √apple’≈apple ¡≈͉∂

’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂ È±ß Í±apple≈ È‘Δ∫ ’apple

√’Δ Õ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ ÁΔ

Úμ‚Δ ÌÀ‰ ¡≈√ ’Ωapple Á∂ ÍÛÍØÂ∂

‹μ◊≈ «√ßÿ ÚμÒØ∫ Ú≈apple-Ú≈apple

¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ȱß

¡ÍΔÒ ’appleÈ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡‹∂ Âμ’

’Ø¬Δ ÈÂΔ‹≈ √≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈

Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ‹μ◊≈ «√ßÿ ¡≈͉∂

F Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïapple≈∫ «‹√ «Ú⁄ ¿∞√

Á≈ F@ √≈Ò≈ «ÍÂ≈ ‹Δ «√ßÿ ÚΔ

Ù≈«ÓÒ ‘À √Ó∂ ◊∞appleÏ ÌappleΔ «˜ßÁ◊Δ

«‹¿±‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘À Õ C@ √≈Ò≈

‹μ◊≈ «√ßÿ ‹Ø «’ «√appleÎ A@ÚΔ∫ Í≈√

‘À Â∂ √ß◊apple±apple «Ú⁄ «¬’ ’μÍÛ∂ ÁΔ

Á∞’≈È ”Â∂ BE@@ ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ≈ ÁΔ

ÂÈ÷≈‘ ”Â∂ ’ßÓ ’appleÁ≈ ‘À, «⁄μ·Δ¡≈∫

«Ò÷ ’∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Â∂

◊z«‘ ÓßÂappleΔ apple≈‹È≈Ê «√ßÿ Á≈

«Ë¡≈È ¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄‰ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’apple «apple‘≈ ‘À Õ ¡≈Í‰Δ ¡≈Ú≈˜

’∂∫ÁappleΔ ◊«Ò¡≈«apple¡≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ”⁄ ‹μ◊≈ «√ßÿ È∂ ¡≈͉∂

ËappleÈ∂ 鱧 ‹ßÂapple-ÓßÂapple «Ú÷∂ ÂÏÁΔÒ

’ΔÂ≈ ‘À Íapple ¡‹∂ Âμ’ È≈ ’∂∫Áapple ¡Â∂

È≈ ‘Δ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ ¿∞√ 鱧 ’جΔ

Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔ ‘À Õ

’∞Ó≈apple ÚΔ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ ÍÂΔ ¡ÙΔÙ ’∞Ó≈apple √∂Ò˜

¡«√√‡À∫‡ ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ ÈÚ∂∫ √≈Ò È±ß ÓÈ≈

È‘Δ∫ √’∂ «’¿∞∫«’ ÓÀ∫ ¡μËΔ apple≈Â È±ß Ïμ⁄Δ È±ß ‹ÈÓ «ÁμÂ≈

√Δ, Íapple ÓÀ Ï∂‘μÁ ÷∞Ù ‘≈∫ «’ «¬‘ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ B@AG

√≈Ò ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ÓΩ’∂ ‹ÈÓ ÒÀ‰ Ú≈ÒΔ Í«‘ÒΔ Ïμ⁄Δ ‘À

¡Â∂ ‹ÁØ∫ «¬‘ Úμ‚Δ ‘ØÚ∂◊Δ Â≈∫ «¬√ ÷≈√ ÓΩ’∂ Ï≈apple∂ ÓÀ∫

¿∞√ 鱧 ˜apple±apple Áμ√≈∫◊ΔÕ ¡ÙÚÈΔ ’∞Ó≈apple È∂ «’‘≈ «’ ÓÀȱß

«¬√ ◊μÒ ÁΔ Ï‘∞ ÷∞ÙΔ ‘ÀÕ


4 05/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

√≈‚≈ ‘ø’≈apple ‘Δ ˛ «‹√Á∂ ’≈appleÈ √≈˘ ¡≈Í‰Δ ¡ÒØ⁄È≈

√π‰ ’∂ Áπ÷ ‘øÁ≈ ˛Õ

-Ó∂appleΔ ’∂È∂‚Δ

⁄؉≈∫ Â∂ ËappleÓ Á≈ «È÷∂Û≈

ËappleÓ Â∂ ‹≈ Á∂ È≈∫ ”Â∂ Ú؇≈∫ Óß◊‰ «ıÒ≈¯ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ ¯À√Ò∂ ¿∞μÂ∂

appleÒÚ≈∫-«ÓÒÚ≈∫ ÍzÂΔ’appleÓ ‘؉≈ √∞Ì≈«Ú’ ‘ÀÕ √appleÏ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò Á∂ √μ ÓÀ∫ÏappleΔ

√ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ È∂ Ï‘∞Ó È≈Ò «’‘≈ ‘À «’ ËappleÓ, È√Ò, ‹≈Â, «¯apple’∂ Â∂ Ì≈Ù≈

鱧 ⁄؉ Íz«’«apple¡≈ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ Ì±«Ó’≈ È‘Δ∫ «ÈÌ≈¿∞‰ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ‹∂’apple

«’√∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÚμÒØ∫ ¡«‹‘∂ «’√∂ Âμ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ú؇≈∫ Óß◊Δ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫

‘È Â≈∫ ¿∞√ ÁΔ ⁄؉ appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ÂΔappleÊ «√ßÿ ·≈’∞apple

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫⁄ È∂ √ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈, ““⁄؉≈∫ «¬μ’ ËappleÓ-«ÈappleÍ∂÷ ’≈apple‹ ‘À

¡Â∂ «¬√∂ ’≈appleÈ «¬È∑≈∫ Ò¬Δ ËappleÓ-«ÈappleÍ∂÷ ‹≈∫ ‹≈ÂΔ-apple«‘ ⁄؉ ¡ÓÒ

¡Í‰≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ÏßÁ∂ Â∂ appleμÏ «Ú⁄≈Ò∂ ‹Ø «appleÙÂ≈ ‘À, ¿∞‘

«Ú¡’ÂΔ◊ ¡’ΔÁ∂ Á≈ «appleÙÂ≈ ‘À ¡Â∂ apple≈‹ (Ì≈Ú √apple’≈apple) 鱧 «¬‘ ÂμÊ

«Ë¡≈È «Úμ⁄ appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ““ ¯À√Ò∂ «Úμ⁄ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

√ß«ÚË≈È’ «’appleÁ≈apple Â∂ ‹˜Ï≈, √apple’≈apple Á∂ ËappleÓ-«ÈappleÍ∂÷ ’≈apple‹≈∫ 鱧 ËappleÓ È≈Ò

appleÒ-◊μ‚ ’appleÈ ÂØ∫ appleØ’Á≈ ‘À Õ «’¿∞∫«’ «¬‘ ¯À√Ò≈ D-C Á∂ Ï‘∞Ó È≈Ò «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ¡√«‘ÓÂΔ Íz◊‡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‹μ‹≈∫ Á∂ Óμ ¿∞μÂ∂ ⁄apple⁄≈

’appleÈΔ ÚΔ ˜apple±appleΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Íμ÷ ÚΔ ˙È≈ ‘Δ Ú˜ÈΔ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «‹ßÈ≈ «’

Ï‘∞Ó Ú≈Ò∂ ‹μ‹≈∫ Á≈Õ ¡√«‘ÓÂΔ Íz◊‡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‹μ‹≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

ËappleÓ, ‹≈Â, Ì≈Ù≈ ¡≈«Á Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˙ÈΔ Á∂apple Â’ Ïapple’apple≈apple apple«‘‰◊∂, ‹ÁØ∫ Â’

«¬È∑≈∫ È≈Ò ‹∞Û∂ ͱappleÚ≈◊z«‘ Â∂ Íμ÷Í≈ √≈‚∂ √Ó≈‹ «Úμ⁄ Ïapple’apple≈apple ‘ÈÕ ‹ÁØ∫

«¬È∑≈∫ Íμ÷Í≈Â≈∫ ÁΔ Ï∞«È¡≈Á ¿∞μÂ∂ √Ó≈‹ Á∂ ’¬Δ ÂÏ«’¡≈∫ 鱧 Ï∞«È¡≈ÁΔ

ÓÈ∞μ÷Δ ‘μ’≈∫ ÂØ∫ Ú≈∫«fi¡≈∫ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘ØÚ∂, ¿∞ÁØ∫ ËappleÓ, ‹≈ ‹≈∫ «¯apple’∂ Úapple◊∂

ÂμÂ≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ú؇≈∫ Óß◊‰≈ È≈‹≈«¬˜ È‘Δ∫ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬‘ Â≈∫

ÏØÒ‰ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ Ï∞«È¡≈ÁΔ ‘μ’ ¿∞μÍapple ¤≈Í≈ ‘ÀÕ «ÂßÈ ‹μ‹≈∫ È∂ «¬‘ ÚΔ

«’‘≈ «’ ËappleÓ ‹≈∫ ‹≈ √ÏßËΔ Ú؇-⁄apple⁄≈ ”Â∂ ÏßÁÙ, ÒØ’ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ’≈ȱßÈ

鱧 «È¡≈∫«¬’ ÂΩapple ”Â∂ ÈÚ∂∫ «√«apple¿∞∫ «Ò÷‰ Ú≈∫◊ ‘À, ı≈√ ÂΩapple ”Â∂ ¿∞ÁØ∫ ‹ÁØ∫

““’≈ȱßÈ ¿∞È∑≈∫ √≈apple∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ ¿∞μÂ∂ √ßÚ≈Á apple⁄≈¿∞‰ ‹≈∫ ⁄apple⁄≈ ’appleÈ ÁΔ ÷∞μÒ∑

«ÁßÁ≈ ‘ÀÕ «‹È∑≈∫ Á≈ √ÏßË Ú؇apple≈∫ È≈Ò «√μË∂ ÂΩapple ”Â∂ ‘∞ßÁ≈ ‘À”” ¡√«‘ÓÂΔ

Íz◊‡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‹μ‹≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ Â∂ apple≈«¬ ¬∂ÈΔ √ÍμÙ‡ ‘؉ ’≈appleÈ ‘Δ «¬√

¯À√Ò∂ ¿∞μÂ∂ Úμ÷ Úμ÷ Âapple∑≈∫ Á∂ ÍzÂΔ’appleÓ ‘Ø apple‘∂ ‘ÈÕ Íapple «‹Ú∂∫ «’ ‹Ó‘±appleΔ¡Â

Á≈ Ï∞«È¡≈ÁΔ √ß’ÒÍ Ï‘∞ÓμÂ È±ß √appleÏ¿∞μ⁄Â≈ ÏıÙÁ≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ¡√«‘ÓÂΔ

«√apple¯ ¡’≈Á«Ó’ ⁄apple⁄≈ Â’ ‘Δ √Δ«Ó apple‘∂◊ΔÕ ‘≈∫, √ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ ÚμÒØ∫

AIIE Á∂ ¿∞√ ¯À√Ò∂ ¿∞μÍapple Șapple√≈ÈΔ È≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ¿∞μÂ∂ √Ú≈Ò ˜apple±apple ¿∞μ·Á∂

apple«‘‰◊∂ «‹√ apple≈‘Δ∫ «‘ßÁ±ÂÚ ‹≈∫ «‘ßÁ±Ú≈Á Á∂ È≈∫ ”Â∂ Ú؇≈∫ Óß◊∂ ‹≈‰ 鱧 ‹≈«¬˜

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ ¿∞ÁØ∫ ‹√«‡√ ‹∂. ¡Àμ√. ÚappleÓ≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·Ò∂ «ÂßÈ

ÓÀ∫ÏappleΔ ÏÀ∫⁄ È∂ «ÙÚ √ÀÈ≈ Á∂ ÓÈØ‘apple ‹ØÙΔ «ıÒ≈¯ ⁄؉ ͇ΔÙÈ ÷≈apple‹ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ √Δ «’ ‹ØÙΔ Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È ““Ó‘≈apple≈Ù‡apple «Úμ⁄ Í«‘Ò≈ «‘ßÁ± apple≈‹

√Ê≈«Í ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈”” ËappleÓ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ú؇≈∫ χØappleÈ≈ È‘Δ∫ Óß«È¡≈ ‹≈

√’Á≈Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÏßÏ¬Δ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ ‹ØÙΔ ÁΔ ⁄؉ «¬√ «ÏÈ≈¡ ”Â∂

appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ √Δ «’ ¿∞√ È∂ ËappleÓ-«ÈappleÍ∂÷Â≈ ÍzÂΔ √ß«ÚË≈È’ Ú⁄ÈÏμËÂ≈

Á∂ «√Ë≈∫ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ’ΔÂΔ Íapple √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «¬‘ ¯À√Ò≈ ¿∞Ò‡≈ «ÁμÂ≈

√ΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ √ØÓÚ≈apple Á∂ ¯À√Ò∂ Á≈ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Â∂ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ «ÚË≈È

√Ì≈ ⁄؉≈∫ ¿∞μÂ∂ ÌappleÚ≈∫ ¡√apple ÍÀ‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ ‹≈Â, ËappleÓ, «¯apple’∂ Â∂ Ì≈Ù≈

ÁΔ ⁄؉ Ò≈Ì≈∫ Ò¬Δ ÚappleÂØ∫ ͱapple∂ Á∂Ù «Úμ⁄ Íz⁄«Ò ÚappleÂ≈apple≈ ‘ÀÕ È≈ «√apple¯

Ì≈‹Í≈ ‹≈∫ ¡’≈ÒΔ ÁÒ, ÏÒ«’ ı∞Á 鱧 ËappleÓ-«ÈappleÍμ÷Â≈ ÁΔ¡≈∫ ¡ÒßÏappleÁ≈apple

’‘≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚΔ «¬È∑≈∫ ÂμÂ≈∫ 鱧 Ú؇≈∫ χØappleÈ Ò¬Δ Úapple‰

ÁΔ¡≈∫ ÁØÙΔ ‘È Ú؇≈∫ ÁΔ ÷≈«Âapple Á∂Ù ÁΔ ËappleÓ-«ÈappleÍ∂÷ Ï∞«È¡≈Á 鱧 „≈‘

Ò≈¿∞‰≈ «¬μ’ ¡≈Ó apple∞fi≈È ‘ÀÕ Áapple¡√Ò, apple≈‹È∂Â≈Ú≈∫ ÚμÒØ∫ √apple’≈appleΔ Î∂appleΔ¡≈∫

ÁΩapple≈È ËappleÓ ¡√Ê≈È≈∫ ”Â∂ ‹ÈÂ’ ÂΩapple ”Â∂ ‹≈‰≈ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ ÷∞μÒ∑ ’∂ ÓΔ‚Δ¡≈

’Úapple∂‹ ’appleÚ≈¿∞‰≈ «¬μ’ Á√±apple ‘Δ Ï‰ ⁄∞μ’≈ ‘À ¡«‹‘∂ ¡≈ÒÓ «Úμ⁄ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È∂ ‹∂’apple ⁄؉ Íz«’«apple¡≈ «Úμ⁄ ËappleÓ-«ÈappleÍ∂÷Â≈ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ¯ÂÚ≈

«ÁμÂ≈ ‘À, Â≈∫ «¬‘ Ú’ÂΔ Â∂ Áapple∞√ ÁıÒ ‘À Õ (ËøÈÚ≈apple √«‘ Í.«‡z ÂØ∫)

ÓØÁΔ ¡≈͉Δ

ÌappleØ√∂ÔØ◊Â≈ ◊Ú≈ ⁄∞’∂

‘È, ¿∞È∑≈∫ È∂ Á∂٠ȱß

ËØ÷≈ «ÁμÂ≈ : ’∂‹appleΔÚ≈Ò

ÏØÒ-ÏÛÏØÒ

Ô±.ÍΔ. ”⁄ ◊∞ß‚≈apple≈‹

È≈Ò ÍzÁ∂Ù ÁΔ

‹ÈÂ≈ Íapple∂Ù≈È :

¡«Ó Ù≈‘

“¡≈Í” Ú≈Ò∂ «ÁÈ∂

‘Δ ÍΔ ÒÀ∫Á∂ ‘È :

√∞÷ÏΔapple Ï≈ÁÒ

appleμ«÷¡≈ÂÓ’ Ì≈Ù≈ ÏØÒ‰ ”Â∂ Ӌϱapple ‘È È«appleßÁapple ÓØÁΔ

ÈÚ∂∫

√≈Ò Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ apple≈Ù‡apple Á∂ È≈∫¡ √ßÁ∂Ù

«Áß«Á¡≈∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ

¿∞Ú∂∫ Șapple È‘Δ∫ √È ¡≈ apple‘∂, «‹Ú∂∫ ¿∞‘

H ÈÚßÏapple 鱧 È؇ÏßÁΔ-È؇ÏÁÒΔ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’apple«Á¡≈∫ «Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘∂ √ÈÕ ¿∞√ √Ó∂∫ ¿∞‘ «¬’

apple≈‹ÈΔÂ’ ’ÒÍÈ≈ ȱß

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple ¡Â∂ ’≈Ò∂ ËÈ

Á∂ «Úapple∞μË ÒÛ≈¬Δ ÁΔ ¡≈Û

«Ú⁄ √≈’≈apple ’appleÈ ÁΔ

ÔØ‹È≈ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ÌappleØ√∂ÓßÁ apple≈‹ÈΔÂ’

¡≈◊± √ÈÕ Íapple CA Á√ßÏapple

鱧 ¿∞‘ Ó∞¡≈¯Δ Óß◊‰ ÁΔ

Ó∞Áapple≈ «Ú⁄ ÏØÒ apple‘∂ √È

Ù≈«¬Á «¬È∑≈∫ ÏΔÂ∂ E@ «ÁÈ≈∫ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¡«‘√≈√ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÔØ‹È≈ Â’appleΔÏÈ

͇ÛΔ ”ÂØ∫ ¿∞Âapple ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ Ì≈Ù‰ «Ú⁄ ¿∞‘

Ì≈ÒÁ∂ Șapple ¡≈¬∂ «’ H ÈÚßÏapple Á∂ ¡ÀÒ≈È È≈Ò

¡appleÊ-«ÚÚ√Ê≈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Í≈apple‡Δ

¡Â∂ ı∞Á ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ùı√Δ¡Â È±ß ‹Ø È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈

‘À, ¿∞√ ÁΔ ÌappleÍ≈¬Δ «’Ú∂∫ ’ΔÂΔ ‹≈¬∂Õ Íapple ¿∞‘ «‹√

Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ È≈∫Ó≈Âapple √‘±ÒÂ≈∫ ÁΔ Í∂Ù’Ù ÒÀ ’∂

¡≈¬∂ √È, ¿∞‘ ◊appleÓ ÂÚ∂ ”Â∂ Í≈‰Δ ÁΔ¡≈∫ ϱßÁ≈∫

Ú≈∫◊ √Δ ‹Ø ÍÒ «Ú⁄ ‘Δ

Ì≈¯ ω ’∂ ¿∞μ‚

‹≈‰◊Δ¡≈∫Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß ‹≈‰È Ú≈Ò∂ ÓßÈ ’∂

⁄μÒ apple‘∂ √È «’ «¬√ √ßÁ∂Ù «Ú⁄ ¿∞‘ Ï∂È≈ÓΔ

√ßÍÂΔ, ’≈Ò∂ ËÈ ¡Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÁΔ¡≈∫ ‘Øapple apple±Í≈∫

Á∂ «Úapple∞μË «¬’ Ú≈apple «Îapple «Âμ÷∂ „ß◊ È≈Ò «¬’ ‘Øapple

ÔØ‹È≈ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞‰◊∂Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫

«¬‘ ÚΔ ¿∞ÓΔÁ √Δ «’ ¿∞‘ ˆappleΔÏ≈∫ 鱧 «¬’

˜ÏappleÁ√ √ßÁ∂Ù Á∂‰ Ú≈Ò∂ ¡ÀÒ≈È ’appleÈ◊∂ ‹≈∫

«¬√∂ Âapple∑≈∫ Á∂ ¡ÀÒ≈È ¿∞È∑≈∫ √≈‘Ó‰∂ appleμ÷‰◊∂Õ Íapple

¡«‹‘≈ ’∞fi È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ùμ’

È‘Δ∫ «’ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ ’Ó˜Øapple √∞apple ȱß

√Ófi ’∂ ¿∞È∑≈∫ ”Â∂ ÈÚ∂∫ ‹ØÙ Á∂ È≈Ò ‘ÓÒ≈ ’apple∂◊ΔÕ

«¬√ √Ó∂∫ ¿∞∫‹ ÚΔ apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ ¡Â∂ È«appleßÁapple ÓØÁΔ

«Ú⁄≈Ò∂ «¬’ Âapple∑≈∫ ÁΔ apple≈Ù‡appleΔ Ï«‘√ «¤ÛΔ ‘جΔ

‘ÀÕ Í«‘Ò≈∫ ‘∞ßÁ≈ «¬‘ √Δ «’ apple≈‘∞Ò ÓØÁΔ ”Â∂

¡≈ÒØ⁄È≈ÂÓ’ ‡Δ’≈-«‡μÍ‰Δ¡≈∫ ’appleÁ∂ √È Íapple

ÓØÁΔ ÁΔ¡≈∫ «‡μÍ‰Δ¡≈∫ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ È±ß È˜apple¡ßÁ≈˜

’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ «apple‘≈ √ΔÕ ‘∞‰ «‹Ú∂∫ ‘Δ apple≈‘∞Ò È∂ ÓØÁΔ

”Â∂ «Èμ‹Δ apple±Í È≈Ò «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂ ÁØÙ Ò◊≈¬∂, ¿∞√∂

appleÂΔ √ß√Á Á≈ √appleÁapple∞μÂ

Á≈ √ÀÙÈ ’جΔ

Ì≈

’ßÓ-’≈‹ ’ΔÂ∂ «ÏÈ≈∫

√Ó≈Í ‘Ø «◊¡≈Õ H

ÈÚßÏapple, B@AF ÁΔ Ù≈Ó È±ß E@@

Â∂ A@@@ apple∞ͬ∂ Á∂ ⁄μÒ apple‘∂ È؇

¡μËΔ apple≈ ÂØ∫ ÏßÁ ’appleÈ Â∂ ÈÚ∂∫

E@@ Â∂ B@@@ apple∞ͬ∂ ‹≈appleΔ ’appleÈ

Á≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ

Á≈ ¡ÀÒ≈È √ß√Á «Ú⁄ ¡«Ûμ’∂

Á≈ ’≈appleÈ Ï«‰¡≈ ¿∞∫‹ Â≈∫ «¬‘

¯À√Ò≈ apple∞’≈Ú‡ Á≈ ’≈appleÈ È≈

ωÁ≈ ‹∂’apple ÈÚ∂∫ È؇ ’ΔÂ∂

«¬’apple≈apple ¡È∞√≈apple ‹ÈÂ≈ ȱß

Íz≈Í ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘∞‰ Âμ’ ÚΔ

Ó∞È≈√Ï «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÍÀ√∂ Íz≈ÍÂ

È‘Δ∫ ‘Ø apple‘∂ Õ «ÚappleØËΔ «Ëapple ’ØÒ

¡ßÁØÒÈ ’appleÈ Ò¬Δ ˜ØappleÁ≈apple

Ó∞μÁ≈ √Δ √μÂ≈Ë≈appleΔ «Ëapple È؇ÏßÁΔ

’apple’∂ ÈÚ∂∫ È؇ ‹ÈÂ≈ Âμ’

Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ «Ú⁄ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫

¡√ÎÒ ‘Ø¬Δ Íapple √μÂ≈Ë≈appleΔ «Ëapple

¡≈Í‰Δ ¡√ÎÒÂ≈ Óßȉ Ò¬Δ

ÚΔ «Â¡≈apple È‘Δ∫ √Δ ‹∂ ÁØÚ≈∫

«Ëapple≈∫ È∂ «¬’ Á±‹∂ ÁΔ ◊μÒ

√∞‰ÈΔ ‘Δ È‘Δ∫ ¡Â∂ ¡≈͉Δ-

ÍÃØ. ¡ÌÀ ’πÓ≈apple Á»Ï∂

¡≈Í‰Δ ¡ÛΔ È‘Δ∫ ¤μ‚‰Δ Â≈∫

√ß√Á Á∂ ÁØÚ∂∫ √ÁÈ≈∫ Á≈ ’ßÓ

¡μ◊∂ «’Ú∂∫ ÚË √’Á≈ ‘À? √ß√ÁΔ

Íz‰≈ÒΔ «Ú⁄ «¬‘ ˜apple±appleΔ ‘À

«’ √μÂ≈Ë≈appleΔ «Ëapple

È∞’Â≈⁄ΔÈΔ √∞‰∂ Â∂ Ó∞È≈√Ï

«¬Âapple≈˜ Á±apple ’apple∂ Íapple Ì≈apple ÁΔ

ÚappleÂÓ≈È √μÂ≈Ë≈appleΔ «Ëapple

¡≈Í‰Δ ˆÒÂΔ Óßȉ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘Δ∫Õ «¬√ Ò¬Δ

◊ÂΔappleØË ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ «apple‘≈

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Íz‰≈Ï Ó∞÷apple‹Δ È∂

Âapple∑≈∫ ÓØÁΔ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘Ø

◊¬∂Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ ‹Ø «’‘≈ ¡Â∂ «‹√ Âapple∑≈∫ apple≈‘∞Ò Á∂

Ì≈Ù‰ Á∂‰ ÁΔ ÙÀÒΔ ÁΔ È’Ò ’apple«Á¡≈∫ Ó˜≈’

¿∞‚≈«¬¡≈, ¿∞√ ÂØ∫ ˜≈‘apple ‘À «’ ¿∞‘ È≈ «√appleÎ

apple≈‘∞Ò ÁΔ¡≈∫ ¡≈ÒØ⁄È≈Ú≈∫ ”Â∂ «Ë¡≈È «ÁßÁ∂ apple‘∂

‘È, √◊Ø∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ ‡Δ.ÚΔ.

”Â∂ ’≈∫◊apple√ Á∂ ¿∞Í ÍzË≈È È±ß

ÏØÒ«Á¡≈∫ Á∂«÷¡≈ Â∂

√∞«‰¡≈ ÚΔ ‘À ÷Àapple, «¬’-

Á±‹∂ ”Â∂ ÁØÙ Ò≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ

«¬√ apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ¡√Δ∫

«¬‘ ◊μÒ È‘Δ∫ Ì∞μÒ √’Á∂

«’ ÓØÁΔ ¡Â∂ apple≈‘∞Ò «Ú⁄ÒΔ

«¬√ ˜Ï≈ÈΔ ’ÙÓ’Ù Á∂

’∂∫Áapple «Ú⁄ Ì≈apple Á≈ ˆappleΔÏ È≈◊«apple’ ‘ÀÕ ÁØÚ∂∫ ‘Δ

«¬√ È≈◊«apple’ Á≈ ÌappleØ√≈ «‹μ‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ

apple≈‘∞Ò ÓßÈÁ∂ ‘È «’ «¬√ ”Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ‘μ’ ‘À ¡Â∂

ÓØÁΔ ÁΔ ÔØ‹È≈ ‘À «’ ¿∞‘ ’≈∫◊apple√ È±ß È’≈apple≈

Áμ√Á∂ ‘ج∂ ˆappleΔÏ≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄ ÒÀ‰ Â≈∫

«’ B@AI ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «‹μ ‘∞‰ ÂØ∫

Ô’ΔÈΔ ‘Ø ‹≈¬∂Õ ˜≈‘apple ‘À «’ apple≈‹ÈΔÂ’ ’ÙÓ’Ù

Á≈ «¬‘ apple±Í Ó∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ Úapple◊

Úß‚ «’√Ó Á≈ ‘ÀÕ ¡ÓΔapple≈∫ Á∂

«Ú⁄≈apple Á∂ «÷Ò≈¯ ˆappleΔÏ≈∫ ÁΔ

◊ØÒÏßÁΔ Á≈ √∞ÍÈ≈ Á∂÷‰ Ú≈ÒΔ

«¬√ Ï«‘√ Á≈ «¬‘Δ ¡È±·≈ÍÈ

‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Ô≈Á È‘Δ∫ ‘À

«’ ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ Úapple◊Δ¡≈∫ apple≈Ù‡appleΔ

Ù’ÂΔ¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ «√¡≈√Δ Ì«Úμ÷ 鱧 «¬’

«Ú¡≈Í’ «’√Ó Á∂ Úapple◊-√ßÿappleÙ ÁΔ ’√Ω‡Δ ”Â∂

’μ√‰ Á≈ ÏΔÛ≈ ¿∞·≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ÚappleÈ≈ ¡√Δ∫ ‹≈‰Á∂

‘≈∫ «’ ¡≈Ó ÂΩapple ”Â∂ Ì≈apple «Ú⁄ ⁄؉ ÒØ’ÂßÂapple

‹≈ÂΔ◊ Ù≈È Á∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ apple«‘ßÁΔ ‘À ¡Â∂

√≈‚∂ √Ó≈‹ Á≈ Úapple◊ Úß‚ ÔÊ≈appleÊ apple≈‹ÈΔÂ’

¡≈˜≈ÁΔ È±ß ‘≈√Ò ’appleÈ «Ú⁄ ¡√ÎÒ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

ÓØÁΔ ¡Â∂ apple≈‘∞Ò ÚμÒØ∫ Úapple◊ ¡≈Ë≈«apple apple≈‹ÈΔÂΔ

ÁΔ «¬√ ⁄≈‘ ¡Â∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ¡Â∂ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ Úμ‚Δ ÍzΔ«÷¡≈ ‘؉ Ú≈ÒΔ

‘ÀÕ ’Δ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ √≈apple∂ ˆappleΔÏ ÓØÁΔ ‹≈∫ apple≈‘∞Ò

鱧 ⁄∞‰È◊∂? ’Δ Íß‹≈Ï Á∂ «’√≈È Úapple◊ Úß‚ Á∂

¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ú؇≈∫ Í≈¿∞‰◊∂ («’√≈È≈∫ «Ú⁄ Úapple◊-

Úß‚ Ï‘∞ ‹«‡Ò ¡Â∂ ¿∞Ò«fi¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À)? ‹≈∫

ˆappleΔÏΔ ¡Â∂ ¡ÓΔappleΔ Á≈ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√ø√ÁΔ Íz‰≈ÒΔ ÁΔ ¡«‘ÓΔ¡Â È±ß √Ófi‰ «√¡≈√Δ ÁÒ

«Í¡≈apple≈ «√øÿ ÌØ◊Ò

«¬√ ◊ÂΔappleØË ¿∞μÂ∂ ¡¯√Ø√

Íz◊‡≈«¬¡≈Õ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ, ÁØÚ∂∫

«Ëapple≈∫ √«‘ÔØ◊ Á∂‰ Íapple «¬‘

«√¡≈‰Δ √Ò≈‘ È‘Δ∫ √∞‰Δ ◊¬ΔÕ

«¬√ √Óμ«√¡≈ 鱧 √Ófi‰ Ò¬Δ

apple≈‹ (√‡∂‡), √ß√Á ¡Â∂

apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ‹ÈÓ

¡Â∂ «Ú’≈√ Á∂ «¬«Â‘≈√ ȱß

√Ófi‰ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ √ß√Á ‹≈∫

«ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ √ß√Ê≈

ͱߋΔÚ≈ÁΔ Ô∞μ◊ «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘جΔ

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ apple≈«‹¡≈∫ ‹≈∫

Ï≈ÁÙ≈‘≈∫ Á≈ apple≈‹ ‘∞ßÁ≈ √Δ

«ÚappleÒ∂-«ÚappleÒ∂ apple≈‹∂

’«Ò¡≈‰’≈appleΔ ÚΔ «√μË ‘ج∂ Íapple

Ï‘∞Â∂ apple≈‹∂ ¡≈Í‘∞Áapple∂ √ÈÕ

apple≈‹≈ ⁄≈‘∂ ÒØ’ ÌÒ≈¬Δ

’appleÈ Ú≈Ò≈ √Δ ‹≈∫

¡≈Í‘∞Áapple≈, apple≈‹ ÂÒÚ≈apple

Á∂ ˜Øapple È≈Ò «‹μ«Â¡≈

‹≈∫Á≈ √Δ, ÂÒÚ≈apple Á∂ ˜Øapple È≈Ò

’≈«¬Ó apple«‘ßÁ≈ √Δ ¡’Ïapple Â∂

apple‰‹Δ «√ßÿ √≈appleΔ ¿∞Óapple

ÒÛ≈¬Δ¡≈∫ ÒÛÁ∂ apple‘∂ Â∂

¡‰«‹μÂ∂ «¬Ò≈’∂ «‹μÂÁ∂ apple‘∂Õ

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

√Ó-«Ú⁄≈apple

Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ Ì’È≈

«Íß‚ Ì’È≈ ˆÁappleΔ¡≈∫ Á≈ “Óμ’≈” ’apple’∂

‹≈«‰¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√ «Íß‚ Á∂ Ó‘≈È ˆÁappleΔ

Á∂Ù Ì◊ ‘ج∂ ‘ÈÕ ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á∂ Ï≈ÈΔ

ÍzË≈È Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ Ì’È≈, Á≈ ‹ÈÓ D

‹ÈÚappleΔ, AHG@ ¬Δ: 鱧 √: ’appleÓ «√ßÿ ¡Â∂

ÏΔÏΔ apple≈Ó ’Ωapple Á∂ ÿapple ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰

«√ßÿ Ì’È≈ ’≈Ó≈◊≈‡≈Ó≈apple± Á∂ Ó∞√≈«¯apple≈∫ ȱß

«ÓÒ ’∂ Ôؒؑ≈Ó≈ (‹≈Í≈È) ÂØ∫ «Ùßÿ≈¬Δ ¡≈ ’∂

Ì≈¬Δ ◊∞μ‹apple «√ßÿ 鱧 «ÓÒ∂Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ ◊∞μ‹apple

«√ßÿ 鱧 ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á≈ √≈apple≈ ÍzØ◊apple≈Ó

√Ófi≈«¬¡≈ «’ ¡≈Í≈∫ «‘ßÁ∞√Â≈È ‹≈ ’∂ Á∂Ù ÁΔ

¡≈˜≈ÁΔ Á∂ ¡ßÁØÒÈ È±ß ¡ß‹≈Ó Á∂‰≈ ‘ÀÕ ÒØ’≈∫

È≈Ò Â≈ÒÓ∂Ò Ï‰≈ ’∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬È’Ò≈ÏΔ

‹ß◊ Ú≈√Â∂ «Â¡≈apple ’appleÈ≈ ‘ÀÕ ’ΩÓΔ ¡≈◊±¡≈∫

鱧 «ÓÒ ’∂ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ‘≈Ò≈ ÂØ∫ ‹≈‰±

’apple≈¿∞‰≈ √≈‚≈ ’ßÓ ‘ÀÕ

¤≈¿∞‰Δ¡≈∫ «Ú⁄ ‹≈ ’∂

«‘ßÁΔ ¯Ω‹≈∫ 鱧 «Â¡≈apple

’appleÈ≈ «’ ¿∞‘ «ÚÙÚ ‹ß◊

«Ú⁄ È≈ ‹≈‰ ¡Â∂

¡ß◊apple∂˜ √≈Óapple≈‹Δ ‘’±ÓÂ

«Úapple∞μË, «ÚÁappleØ‘ «Ú⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ ˆÁapple

Í≈apple‡Δ Á≈ √≈Ê Á∂‰Õ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ Á∂

«Ú⁄≈apple √∞‰ ’∂ Ì≈¬Δ ◊∞μ‹apple «√ßÿ È∂ Í∞«Ò√ ÁΔ

ÈΩ’appleΔ ¤μ‚ «ÁμÂΔ ¡Â∂ Á∂Ù ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ

‹ß◊ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ D@ √≈ÊΔ¡≈∫ Á≈

‹Ê≈ «Â¡≈apple ’apple «Ò¡≈Õ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ Â∂

Ì≈¬Δ ◊∞μ‹apple «√ßÿ, «Ùßÿ≈¬Δ ÂØ∫ «¬’ Úμ‚≈ ‹Ê≈

ˆÁappleΔ¡≈∫ Á≈ ÒÀ ’∂ ’Ò’μÂ∂ apple≈‘Δ∫ Ì≈apple ͑∞ß⁄∂

√ÈÕ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ 鱧 Â≈∫ ¡ß◊apple∂˜Δ √apple’≈apple

È∂ ‹‘≈˜ ”⁄Ø∫ ‘Δ «◊z¯Â≈apple ’apple «Ò¡≈ ¡Â∂

’Ò’μÂ∂ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈ √ΔÕ

’Ò’μÂ∂ ÂØ∫ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ 鱧 Í∞μ¤ ÍÛÂ≈Ò

’∂∫Áapple Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂ «Ò¡≈∫Á≈ «◊¡≈ ¡Â∂

Í∞μ¤ ÍÛÂ≈Ò ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ó∞ÒÂ≈È

«Ò‹≈ ’∂ ’ÀÁ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ Ï≈Ï≈ ◊∞μ‹apple

«√ßÿ Ì’È≈ 鱧 ¡ß◊apple∂˜ ‘’±Ó È∂ «Íß‚ «Ú⁄

ȘappleÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ Ì≈¬Δ ◊∞μ‹apple «√ßÿ È∂

ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï, ÷≈√≈, ¡ß«ÓzÂ√apple, fi≈Û

√≈«‘Ï ¡≈«Á ’¬Δ Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ ˆÁappleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÓΔ«‡ß◊≈∫ «Ú⁄ «‘μ√≈ «Ò¡≈ √ΔÕ Ï≈Ï≈ ◊∞μ‹apple

«√ßÿ ÂappleÈ Â≈appleÈ «Ú÷∂ ˆÁappleΔ¡≈∫ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊

«Ú⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ ‹≈ apple‘∂ √È ¡Â∂ ¡ß◊apple∂˜

‘≈’Ó≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 apple≈‘ «Ú⁄Ø∫ ‘Δ «◊z¯Â≈apple ’apple

«Ò¡≈ √ΔÕ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ Ì’È≈ 鱧 ¡ß◊apple∂˜

‘≈’Ó Ï≈’Δ ˆÁappleΔ¡≈∫ È≈Ò ’≈Ò∂Í≈‰Δ ÁΔ

‹∂Ò∑ «Ú⁄ ÒÀ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√ ‹∂Ò∑ Á≈

Ú≈Â≈ÚappleÈ ÓÈ∞μ÷Δ ‹ΔÚÈ Ò¬Δ ÏÛ≈ ÿ≈Â’

√ΔÕ ‹∂Ò∑ «Ú⁄ ‘apple Ú’Â «√μÒ∑, ‹Ø’≈∫ Â∂ Óμ¤apple≈∫

ÁΔ ÌappleÓ≈apple apple«‘ßÁΔ √ΔÕ «¬√ ÏßÁ∂ ÷≈‰Δ ‹∂Ò∑

«Ú⁄ H Á∂ ’appleΔÏ ˆÁappleΔ ¡ß◊apple∂˜ ‘≈’Ó≈∫ Á∂

˜∞ÒÓ≈∫ Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø ’∂ Ù‘≈ÁÂ≈∫ Íz≈Í ’apple

◊¬∂ √ÈÕ Ù∂apple≈∫ Úapple◊∂ ˆÁappleΔ È≈ Ó∞apple≈Á

«ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ Á∂ «Ù’≈apple ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ ˆÁappleΔ¡≈∫ È∂

¡≈͉∂ √appleΔapple Â∂ Â√Δ‘∂ fiμÒ∂ Íapple √apple’≈apple ¡μ◊∂

È‘Δ∫ √È fi∞’∂Õ ˆÁappleΔ¡≈∫ Á∂ √ßÿappleÙ È±ß Ì≈∫Í ’∂

¡ß◊apple∂˜Δ ‘’±Ó È∂ ’≈Ò∂Í≈‰Δ ÁΔ ‹∂Ò∑ ÂØÛ

«ÁμÂΔ ˆÁappleΔ¡≈∫ 鱧 ’≈Ò∂Í≈‰Δ ÂØ∫ Ú≈Í√

¡≈͉∂ Á∂Ù ÁΔ¡≈∫ ‹∂Ò∑≈∫ «Ú⁄ ÂÏÁΔÒ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ ÚΔ AIBA

«Ú⁄ ¡ß‚∂Ó≈È ÁΔ ‹∂Ò∑ ÂØ∫ Ú≈Í√ ’Ø«¬ßχ±apple ‹∂Ò∑

«Ú⁄ ¡≈ ◊¬∂ √ÈÕ ¡≈Í È±ß ‘˜≈appleΔ Ï≈◊ ‹∂Ò∑

«Ú⁄ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ ‹∂Ò∑ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Á∂

Ó≈Û∂ «Ú‘≈apple ’≈appleÈ ˆÁappleΔ¡≈∫ È∂ ‹∂Ò∑ ÂØÛ ’∂

Ì싉 Á≈ ¯À√Ò≈ ’apple «Ò¡≈ ˆÁappleΔ¡≈∫ Á≈

ÓßÂÚ «¬‘ √Δ «’ Ï≈‘apple ‹≈ ’∂ ¡ß◊apple∂˜ «ÚappleØËΔ

÷∂Ó∂ «Ú⁄ appleÒ ’∂ ¡ß◊apple∂˜≈∫ «Úapple∞μË ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔ

‹≈Ú∂Õ Ì≈¬Δ ◊∞μ‹apple «√ßÿ √Ó∂ AH ˆÁappleΔ,

Ó≈apple⁄ AIAH ÁΔ apple≈Â È±ß ‹∂Ò∑ Í≈Û ’∂ ÁΩÛ ◊¬∂

√apple’≈apple È∂ «Ï‘≈apple Á∂ «Íß‚≈∫ «Ú⁄ „ß‚Øapple≈ «Í‡Ú≈

«ÁμÂ≈ «’ ‹∂Ò∑ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

ÏappleÂ≈ÈÚΔ √≈Óapple≈‹ 鱧 Ì≈appleÂΔ ’ΩÓ ÁΔ

ÒÒ’≈apple √Δ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ

¿±ËÓ «√ßÿ Á≈ ‹ÈÓ BF Á√ßÏapple AHII ȱß

√∞È≈Ó «Úμ⁄ Ó≈Â≈ ÈappleÀ‰Δ (‘appleÈ≈Ó ’Ωapple) Â∂

«ÍÂ≈ ⁄±‘Û apple≈Ó (‡«‘Ò «√ßÿ) Á∂ ÿapple ‘Ø«¬¡≈Õ

¿∞È∑≈∫ Á∂ «ÍÂ≈ Í«‘Ò≈∫ √Ï˜Δ¡≈∫ ÁΔ ÷∂ÂΔ, «Îapple

È«‘appleΔ Ó«‘’Ó∂ ÁΔ ÈΩ’appleΔ, ¿∞ÍÒΔ apple∂ÒÚ∂ Î≈‡’

ÁΔ ÈΩ’appleΔ ’appleÁ∂ √È Íapple Ó◊appleØ∫ ¿∞‘ ÈΩ’appleΔ ¤μ‚

’∂ ’ßÓ ÁΔ Ì≈Ò «Úμ⁄ ¡ß«ÓzÂ√apple ⁄Ò∂ ◊¬∂,

«‹μÊ∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Á∂‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈Õ ¿±ËÓ «√ßÿ Á∂

Ó≈Â≈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ◊∞˜apple ⁄∞μ’∂ √ÈÕ BD

¡’±Ïapple, AI@G 鱧 ¿±ËÓ «√ßÿ Â∂ Úμ‚≈ Ìapple≈

√≈˱ «√ßÿ «√μ÷ √À∫‡appleÒ ÔÂΔÓ ÿapple ¡ß«ÓzÂ√apple

«Úμ⁄ Á≈ıÒ ‘ج∂Õ ÔÂΔÓı≈È∂ apple«‘ß«Á¡≈∫ ¿±ËÓ

«√ßÿ È∂ «√μ÷ «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ¡≈∫

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

’∞appleÏ≈ÈΔ¡≈∫ Á≈ «◊¡≈È Íz≈Í ’ΔÂ≈Õ ¿∞‘

√Ê≈È’ Á∂Ù Ì◊ Íß‚Â ‘appleΔ ⁄ßÁ ÁΔ¡≈∫

√Ì≈Ú≈∫ Â∂ ◊∞Í ÓΔ«‡ß◊≈∫ «Úμ⁄ ‹≈‰ Òμ«◊¡ª

AIAG «Úμ⁄ Úμ‚∂ Ìapple≈ √≈˱ «√ßÿ ÁΔ ÈÓ±ÈΔ¬∂

È≈Ò ‘Ø¬Δ ÓΩ È∂ ¿∞√ 鱧 Úμ‚≈ √ÁÓ≈

Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈Õ ÔÂΔÓ ÿapple ÁΔ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò

¿∞‘ ¿∞μÂappleΔ-Íμ¤ÓΔ apple∂ÒÚ∂ «Úμ⁄ ‚apple≈¬ΔÚapple Á∂

√‘≈«¬’ Ú‹Ø∫ ’ßÓ ’appleÈ Òμ«◊¡≈Õ

‹√Á∂Ú «√ßÿ ÒÒÂØ∫

AIAH «Úμ⁄ ͱappleÏΔ ¡¯appleΔ’≈ Á∂ Ù«‘apple

ÓØÏ≈√≈ Í∞μ‹≈Õ ÈÀappleØÏΔ ”⁄ «¬μ’ ‹appleÓÈ ’ßÍÈΔ

«Úμ⁄ Ó؇apple Ó’À«È’ ÁΔ ÈΩ’appleΔ ’ΔÂΔÕ ‹±È

AIAI 鱧 Ì≈apple Ú≈Í√ ¡≈«¬¡≈Õ ¡ß«ÓzÂ√apple

¡≈ ’∂ AC ¡ÍappleÀÒ AIAI Á∂ ‹μ«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈

Ï≈ˆ Á∂ ’ÂÒ∂¡≈Ó ¡Â∂ Íß‹≈Ï Á∂ «˜«Ò∑¡≈∫ Â∂

√À∫’Û∂ «Íß‚≈∫ «Úμ⁄ Òμ◊∂ Ó≈appleÙÒ Ò≈¡ ÁΩapple≈È

‘Ø¬Δ Ï∂ÁØÙ∂ Â∂ Ó≈√±Ó ÒØ’≈∫ Á∂ ’ÂÒØ◊≈appleÁ,

ÂÙμÁÁ, «◊z¯Â≈appleΔ¡≈∫ Á∂ ÁÓÈ ⁄μ’apple Ï≈apple∂ √∞‰

’∂ ¿∞√ Á≈ «‘appleÁ≈ ÚÒ±ßË«apple¡≈ «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ È∂

ÓÈ «Úμ⁄ «¬√ Á≈ ÏÁÒ≈ ÒÀ‰ ÁΔ √‘∞ß ÷≈ËΔÕ

Gurughar’s phone : 01582 450053, email: sgrluton@yahoo.com

(¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ E ‹±È AID@ Á∂ «Ï¡≈È «Úμ⁄

Áμ«√¡≈ «’ ‹μ«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò∂ Ï≈ˆ Á∂ √≈’∂ Ú∂Ò∂

¿∞‘ ͱappleÏΔ ¡¯appleΔ’≈ ”⁄ √Δ Â∂ ¿∞√ 鱧 «¬√ ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ Ú≈Í√ ¡≈ ’∂ ‘Δ «ÓÒΔ √Δ )

¿±ËÓ «√ßÿ ˆÁapple √≈«‘ ÁΔ Íz≈ÍÂΔ Â∂

Ó≈√‡apple ÓØÂ≈ «√ßÿ 鱧 «ÓÒ‰ Ò¬Δ ÍÂ≈apple≈

(«˜Ò∑≈ ‹ÒßËapple) «◊¡≈, Íapple ÎÛØ-ÎÛΔ Á≈ ÁΩapple

‘؉ ’apple’∂ ’Ø¬Δ Ì∂ È≈ Òμ◊ √«’¡≈Õ ’∞fi

Ó‘Δ«È¡≈∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ Ó∞Û Í±appleÏΔ ¡¯appleΔ’≈

«◊¡≈, «‹μÊ∂ ÁØ √≈Ò Ô∞◊≈∫‚≈ apple∂ÒÚ∂ Úapple’Ù≈Í

«Úμ⁄ Ó’À«È’ Ú‹Ø∫ ÈΩ’appleΔ ’ΔÂΔ Ó∞Û Ì≈appleÂ

Íapple ¡≈«¬¡≈Õ AIBB «Úμ⁄ ÍzΔÂÓ «√ßÿ È≈Ò

Òß‚È, «Îapple ÓÀ’√Δ’Ø «◊¡≈ ÁØ √≈Ò

’ÀÒ∂ÎØappleÈΔ¡≈ Â∂ ’∞fi Ó‘ΔÈ∂ ‚À‡appleØ«¬‡, «Ù’≈◊Ø

Â∂ «È¿±Ô≈apple’ ’ßÓ ’ΔÂ≈Õ ’ÀÒ∂ÎØappleÈΔ¡≈ ”⁄

¿∞‘ ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á≈ ÓÀ∫Ïapple ω «◊¡≈ ¡Â∂

«¬√ ÁΔ¡≈∫ √apple◊appleÓΔ¡≈∫ ”⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ Òμ◊≈,

‹Ø ¡ß ’ ‹≈appleΔ «apple‘≈Õ AIBC «Úμ⁄ √ÀÎ-

¿∞Á-ÁΔÈ «’⁄Ò± apple≈‘Δ∫ ¿∞√ ÁΔ «ÓÒ‰Δ ’≈ÏÒ

«Úμ⁄ Ó≈√‡apple ÓØÂ≈ «√ßÿ È≈Ò ‘جΔÕ Ú≈Í√

√∞È≈Ó ¡≈ ’∂ ¡≈͉∂ «ÓμÂapple≈∫ Â∂ √’∂ √ÏßËΔ¡≈∫

È≈Ò «ÓÒ‰Δ¡≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫Õ ¡ß«ÓzÂ√apple ¡≈ ’∂

¿∞√ È∂ «¬μ’ Á∞’≈È Ò¬Δ, (Ï≈’Δ Í∂˜ BB ”Â∂)

«ÚÙ∂Ù

05/01/2017

Ï√Í≈ «ıÒ≈¯ √apple’≈appleΔ ÓÙΔÈappleΔ ÁΔ

Á∞appleÚappleÂØ∫ ’apple apple‘Δ Ì≈‹Í≈ : Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Ò÷È¿±Õ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ (Ï√Í≈) ÍzÓ∞μ÷ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂

È؇ÏßÁΔ Á∂ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ Ìapple≈ Á∂ ÷≈Â∂ ”⁄ A.DC

’appleØÛ Â∂ Ï√Í≈ Á∂ ÷≈Â∂ ”⁄ A@D ’appleØÛ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈

apple∞ͬ∂ ‹Ó∑≈∫ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ï≈apple∂ ¬Δ.‚Δ. ÚμÒØ∫ ÍÂ≈ Ò◊≈¬∂

‹≈‰ Ï≈¡Á Ì≈‹Í≈ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

«¬‘ Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ÁΔ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡’√ 鱧 ÷apple≈Ï ’appleÈ

ÁΔ √≈«˜Ù ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ È؇ÏßÁΔ

’≈appleÈ Ï∞÷Ò≈¬∂ Ì◊Ú≈ ÁÒ ÁΔ «¬√ «ÿÈØ‰Δ √≈«˜Ù

È≈Ò Ï√Í≈ 鱧 ‘Δ Î≈«¬Á≈ «ÓÒ∂◊≈Õ Ò÷È¿± Á∂ Ó≈Ò

¡ÚÀ«È¿± √«Ê Ï√Í≈ Á∂ ÁÎÂapple ”⁄ «¬’ ÍμÂapple’≈apple

√ßÓ∂ÒÈ È±ß √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «’‘≈ «’ ⁄؉≈∫

ÁΩapple≈È ’ΔÂΔ Ú≈¡Á≈ «ıÒ≈¯Δ Â∂ È؇ÏßÁΔ ’≈appleÈ ‘Ø apple‘Δ ‘≈apple

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ ◊z«‘ √’μÂapple ÚμÒØ∫

«√μ÷≈∫ 鱧 √∞appleμ«÷¡≈ Á≈ ÌappleØ√≈

Òß‚ÈÕ «√μ÷≈∫ «Úapple∞μË È√ÒΔ ¡Íapple≈Ë

È≈Ò È«‹μ·‰ Ï≈apple∂ ⁄apple⁄≈ Ò¬Δ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ ◊z«‘ √’μÂapple ¡ßÏapple

appleμ‚ È∂ √≈¿±Ê‘≈Ò Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á≈

ÁΩapple≈ ’ΔÂ≈Õ «Ïz¡À◊«˜‡ ”Â∂ ÚØ«‡ß◊

Ó◊appleØ∫ È√ÒΔ ¡Íapple≈Ë≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ ÚËΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ¡ßÏapple appleμ‚ È∂

√zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄ «√μ÷

¡≈◊±¡≈∫, ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ ¡Â∂

«√μ÷ ’Ω∫√Ò Ô±’∂ Á∂

È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ È≈Ò

Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔ ¡Â∂

ÈÎappleÂ È±ß ‘apple≈¿∞‰ Ò¬Δ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 «¬’‹∞μ‡

’appleÈ Á∂ ÂappleΔ«’¡≈∫ Ï≈apple∂

⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È∂ Ï‘∞Ì≈∫ÂΔ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈

«Úμ⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ ¡Â∂

¿∞È∑≈∫ 鱧 √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á≈ ÁΩapple≈ ’apple ’∂ ’≈¯Δ

ı∞ÙΔ «ÓÒΔÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √≈‚∂

√≈¿±ÁΔ ¡appleÏ ”⁄ ÏßÁΔ apple‘∂

AI Íß‹≈ÏΔ ÿapple ¡μÍÛ∂

¡À√.¬∂.¡À√. È◊apple (Ó∞‘≈ÒΔ)Õ √Ó≈‹ √∂ÚΔ √ß√Ê≈ ‘ÀÒ«Íß◊

‘ÀÍÒÀμ√ ÁΔ √ß⁄≈Ò’ ¡Â∂ «˜Ò∑≈ ÔØ‹È≈ ’Ó∂‡Δ ÁΔ √≈Ï’≈

⁄∂¡appleÍapple√È ÏΔÏΔ apple≈Ó±Ú≈ÒΔ¡≈ ÁΔ Í«‘Ò’ÁÓΔ √Á’≈

√≈¿±ÁΔ ¡appleÏ «Úμ⁄ ÏßÁΔ AI Íß‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È √‘Δ

√Ò≈Ó ¡≈ÍØ-¡≈͉∂ ÿapple Í‘∞ß⁄ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬μÊ∂ ÏΔÏΔ

apple≈Ó±Ú≈ÒΔ¡≈ Á∂ ÿapple √È«ÚßÁapple «√ßÿ, √ßÁΔÍ «√ßÿ, apple∂ÙÓ

«√ßÿ, ˙Óapple≈‹, ‹◊Á∂Ú «√ßÿ «√μ˱, apple‰‹Δ «√ßÿ,

√∞÷⁄ÀÈ «√ßÿ, √∞÷«ÓßÁapple «√ßÿ, ‹◊√Δapple «√ßÿ, «ÙßÁappleÍ≈Ò

«√ßÿ, «ÈÙ≈È «√ßÿ, ’∂ÚÒ «√ßÿ, √∞÷Úß «√ßÿ, ◊∞appleÓΔÂ

«√ßÿ, ◊∞apple«ÍßÁapple «√ßÿ, ‹√ÚΔapple «√ßÿ, ◊∞appleÓΔ «√ßÿ,

‹√Úß «√ßÿ ¡Â∂ ‘appleÁ∂Ú «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘

apple∞˜◊≈apple ÁΔ Ì≈Ò «Úμ⁄ «ÂßÈ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ

◊¬∂ √ΔÕ ¿∞μÊ∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÏßÁΔ Ï‰≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ‹ÏappleΔ

’ßÓ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ «¬√ ÏÁÒ∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ ÍÀ√≈

È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ √ΔÕ ÍΔÛ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’

¿∞È∑≈∫ È∂ ’apple˜≈ ÒÀ ’∂ ‡appleÀÚÒ ¬∂‹ß‡ 鱧 ÍÀ√∂ «ÁμÂ∂ √Δ

«ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Ò’ «Úμ⁄ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ «ÁÈ-apple≈ √ı ӘÁ±appleΔ

’appleÚ≈¿∞‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ Ë∂Ò≈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈Õ

’appleΔÏ C Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ «’√∂ ÂappleΔ’∂ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ È∂ ¡≈͉∂

Ó≈«Í¡≈∫ È≈Ò √ßÍapple’ ’apple’∂ √≈appleΔ ◊μÒ Áμ√ΔÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Ó≈«Í¡≈∫ È∂ ÏΔÏΔ ¡ÓÈ‹Ø ’Ωapple apple≈Ó±Ú≈ÒΔ¡≈ È≈Ò

Ó∞Ò≈’≈ ’apple’∂ √Ó∞μ⁄∂ ÿ‡È≈’zÓ ÂØ∫ ‹≈‰± ’appleÚ≈«¬¡≈Õ

ÏΔÏΔ apple≈Ó±Ú≈ÒΔ¡≈ È∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Â∂ Ô±.ÍΔ. √apple’≈apple Á∂

‹∂Ò∑ ÓßÂappleΔ ÏÒÚß «√ßÿ apple≈Ó±Ú≈ÒΔ¡≈ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò

ÍΔÛ Ó≈«Í¡≈∫ Á∂ Ú¯Á È≈Ò √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂ apple≈‹Á±Â

È≈Ò √ßÍapple’ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ì≈appleÂΔ apple≈‹Á±Â ¡«‘ÓÁ ‹≈Ú∂Á

鱧 ÚΔ ÍμÂapple Ì∂‹ ’∂ ¿∞’ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «apple‘≈¡ ’appleÚ≈¿∞‰

ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔÕ

√Ó≈‹ «Úμ⁄ È√ÒΔ ¡Íapple≈Ë ÁΔ

’Â¬Δ ’Ø¬Δ Ê≈∫ È‘Δ∫ ¡Â∂ «¬‘ √≈‚∂

Ò¬Δ ¡«‘Ó ‘À «’ ¡√Δ∫ «¬√

Ù≈∫ÂΔͱappleÈ ËappleÓ ”Â∂ ⁄μÒ‰ Ú≈«Ò¡≈∫

ÁΔ appleμ«÷¡≈ ’appleΔ¬∂Õ ◊z«‘ √’μÂapple È∂

«’‘≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈È≈∫ ÁΔ

appleμ«÷¡≈ ¡Â∂ È√ÒΔ ¡Íapple≈Ë≈∫ È≈Ò

È«‹μ·‰ Ò¬Δ Ì≈¬Δ⁄≈apple’

Íz≈‹À’‡≈∫ Ú≈√Â∂ C@ Òμ÷

ÍΩ∫‚ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬∂Õ

¿∞È∑≈∫ √≈apple∂ ◊∞appleÁ∞¡≈«apple¡≈∫

Â∂ «√μ÷ ◊apple∞μÍ≈∫ 鱧 ¡ÍΔÒ

’ΔÂΔ «’ ¿∞‘ «¬√ ◊μÒ

”Â∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈ «’ ’Δ

«¬‘ apple’Ó ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓÁÁ

’apple √’ÁΔ ‘ÀÕ «√μ÷ ’Ω∫√Ò

Ô±’∂ Á∂ √’μÂapple ‹ÈappleÒ ◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ

È∂ «’‘≈ «’ È√ÒΔ ¡Íapple≈Ë≈∫ È≈Ò

È«‹μ·‰ ¡Â∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Úμ⁄

«¬’‹∞μ‡Â≈ ÚË≈¿∞‰ ÁΔ ◊z«‘

√’μÂapple ÁΔ Ú⁄ÈÏμËÂ≈

ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ‘ÀÕ

5

ÂØ∫ Á∞÷Δ Ì≈‹Í≈ ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÒØ’ ÍzÙ≈√«È’ ÓÙΔÈappleΔ ÁΔ

Á∞appleÚappleÂØ∫ ’apple’∂ Ï√Í≈ Á≈ ¡’√ ÷apple≈Ï ’appleÈ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ï√Í≈ È∂

¡≈͉∂ «ÈÔÓ≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ ‘Δ «¬’μ·Δ ’ΔÂΔ

ÓÀ∫Ïapple«ÙÍ ÎΔ√ 鱧 «¬’ «ÈÔ«Ó Íz«’«apple¡≈ «‘Â

ÏÀ∫’ ”⁄ ‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‘ÀÕ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂

«’‘≈ «’ ¡◊√Â, √ÂßÏapple Â∂ ¡μË ÈÚßÏapple Âμ’

¿∞‘ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ”⁄ ‘Δ apple‘Δ Â∂ «¬√ ÁΩapple≈È H

ÈÚßÏapple 鱧 È؇ÏßÁΔ Á≈ ¡ÀÒ≈È ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ «ÁμÒΔ Í‘∞ß⁄ ’∂ Á∂Ù Ìapple ÂØ∫ ¡≈¬Δ

ÓÀ∫Ïapple«ÙÍ ÎΔ√ Á≈ «‘√≈Ï «’Â≈Ï Ú∂«÷¡≈ Â∂ «Îapple «¬√ apple≈ÙΔ È±ß

ÏÀ’ ”⁄ ‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈«¬¡≈Õ

Ì≈apple ÚμÒØ∫ ¡◊ÈΔ-E «Ó˜≈¬ΔÒ Á≈ √ÎÒ ÍzΔ÷‰

⁄ΔÈ Â∂ Í≈«’√Â≈È √Ó∂ ¡μËΔ Á∞ÈΔ¡≈ Ó≈apple ‘∂·

Ì∞ÚÈ∂ÙÚappleÕ Ì≈apple È∂ √ÚÁ∂ÙΔ Â’ÈΔ’ È≈Ò

ω≈¬Δ ¡ßÂapple-Ó‘≈∫ÁΔÍΔ ˜ÓΔÈ ÂØ∫ ˜ÓΔÈ

Âμ’ Ó≈apple ’appleÈ Ú≈ÒΔ ÍzÓ≈‰± √ÓappleμÊ

ÏÀ«Ò√«‡’ «Ó˜≈¬ΔÒ

¡◊ÈΔ-E Á≈ √ÎÒ ÍzΔ÷‰

’ΔÂ≈Õ «¬√ Á≈ ÍzΔ÷‰

˙‚Δ√≈ Á∂ ÏÒ≈√Øapple «˜Ò∑∂ ”⁄

¡ÏÁ∞Ò ’Ò≈Ó ÁΔÍ ÂØ∫ ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ «¬‘ «Ó˜≈¬ΔÒ Á≈

⁄ΩÊ≈ Â∂ ¡≈÷appleΔ ÍzΔ÷‰ √ΔÕ

appleμ«÷¡≈ √±Âapple≈∫ È∂ «’‘≈ «’

«ÂßÈ ÍÛ≈¡ Ú≈ÒΔ Â∂ ˜ÓΔÈ

ÂØ∫ ˜ÓΔÈ Âμ’ Ó≈apple ’appleÈ

Ú≈ÒΔ «¬√ «Ó˜≈¬ΔÒ È±ß

’appleΔÏ AA.E Ú‹∂ ÓØÏ≈¬ΔÒ

Ò≈∫⁄apple ˜appleΔ¬∂ “«¬ß‡Δ◊z∂«‡‚

‡À√‡ apple∂∫˜” (¡≈¬Δ.‡Δ.¡≈apple.)

Á∂ ’ßÍÒÀ’√-D ÂØ∫ ¤μ«‚¡≈

«◊¡≈Õ «¬’ ¡«Ë’≈apple’ √±Âapple

È∂ «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ apple≈‚≈apple≈∫ ÂØ∫

‹≈‰’≈appleΔ ‹∞‡≈¿∞‰ Á∂ Ï≈¡Á

ÍzΔ÷‰ ÁΔ √ÎÒÂ≈ 鱧 Ó≈Í apple‘∂ ‘≈∫Õ «appleÍØapple‡ ÂØ∫

ÍÂ≈ ⁄ÒÁ≈ ‘À «’ ÍzΔ÷‰ √ÎÒ «apple‘≈

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Íz‰≈Ï Ó∞÷apple‹Δ, ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ Â∂ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ ÓÈØ‘apple Í≈appleΔ’apple

ÓÀ∫ Ù≈‘apple∞÷ È≈Ò

Á≈appleÙ«È’ ÍμËapple ”Â∂

‹∞ÛΔ ‘Ø¬Δ ‘≈∫: ¡È∞Ù’≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡Á≈’≈apple≈ ¡È∞Ù’≈ ÂΔ‹Δ Ú≈apple

«¬Ó«Â¡≈˜ ¡ÒΔ ÁΔ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ «Úμ⁄

¡«ÌÈ∂Â≈ Ù≈‘apple∞÷ ı≈È È≈Ò È˜apple ¡≈Ú∂◊ΔÕ ¿∞√

Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬ßÈ∂ √≈Ò≈∫ Áapple«Ó¡≈È ¿∞√ Á∂

“«’ß◊ ı≈È” È≈Ò ⁄ß◊∂

ÁØ√Â≈È≈ √ÏßË Ï‰ ◊¬∂ ‘ÈÕ

¡È∞Ù’≈ È∂ ¡≈Í‰Δ Í«‘ÒΔ

«ÎÒÓ “appleμÏ È∂ ÏÈ≈ ÁΔ ‹ØÛΔ”

Ù≈‘apple∞÷ ı≈È È≈Ò ’ΔÂΔ √Δ Â∂

¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ «ÎÒÓ

“‹Ï Â’ ‘À ‹≈È” «Úμ⁄

«¬’μ«·¡≈∫ ’ßÓ ’ΔÂ≈ √ΔÕ

«¬Ó«Â¡≈˜ ÁΔ «ÎÒÓ «Úμ⁄ ¿π‘ ÁØÚ∂∫ Í«‘ÒΔ Ú≈apple

«¬’μ«·¡≈∫ ’ßßÓ ’appleÈ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ ¡È∞Ù’≈ È∂

«’‘≈ «’ ¿∞‘ Ù≈‘apple∞÷ È≈Ò Á≈appleÙ«È’ ÂΩapple ”Â∂ ‹∞ÛΔ

‘Ø¬Δ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ ““¡√Δ∫ Ì≈Ú∂∫ ¡’√apple «¬μ’

Á±‹∂ È±ß È‘Δ∫ «ÓÒÁ∂ Íapple ‹ÁØ∫ ÚΔ «ÓÒÁ∂ ‘≈∫, «¬‘

Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ¡√Δ∫ «ÓÒ ’∂ «˜ßÁ◊Δ Á∂

‹appleÏ∂ √≈∫fi∂ ’appleÁ∂ ‘≈∫ ÓÀ鱧 ¿∞√ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ı∞ÙΔ

‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ «‹‘ÛΔ ◊μÒ ÓÀ∫ ‘Øapple «’√∂ È≈Ò √≈∫fiΔ È‘Δ∫

’appleÁΔ, ¿∞‘ Ù≈‘apple∞÷ È≈Ò √≈∫fiΔ ’apple ÒÀ∫ÁΔ ‘ªÕ

È∂ √ÎÒ ÍzΔ÷‰ Ò¬Δ appleμ«÷¡≈Õ ÷Ø‹ Â∂ «Ú’≈√

√ß◊·È (‚Δ.¡≈apple.‚Δ.˙.) Á∂ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ ȱß

ÚË≈¬Δ «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «¬‘ √ÎÒÂ≈ Á∂Ù

ÁΔ appleμ«÷¡≈ √ÏßËΔ ’±‡ÈΔ«Â’

Â∂ ÍzÏÒ ÔØ◊Â≈Ú≈∫ ÁΔ «¬’

Úμ‚Δ √ÓappleÊ≈ 鱧 «Á÷≈¿∞∫ÁΔ

‘ÀÕ ¡ßÂapple-Ó‘≈∫ÁΔÍΔ

ÏÀ«Ò√«‡’ «Ó˜≈¬ΔÒ

(¡≈¬Δ.√Δ.ÏΔ.¡ÀÓ.) ¡◊ÈΔ-

E ͱapple∂ ¬∂ÙΔ¡≈ ¡Â∂ Ô±appleÍ Â∂

¡ÎappleΔ’≈ Á∂ ’∞fi «‘μ«√¡≈∫ ȱß

«ÈÙ≈È≈ ω≈¿∞‰ Á∂ ÔØ◊ ‘ÀÕ

«¬‘ AG ÓΔ‡apple ÒßÏΔ, B ÓΔ‡apple

⁄ΩÛΔ Â∂ E@ ‡È Ì≈appleΔ «¬’

«Ú’«√ «Ó˜≈¬ΔÒ ‘À Â∂

E@@@ «’ÒØÓΔ‡apple ÂØ∫ ÚΔ

«˜¡≈Á≈ Á±appleΔ Âμ’ «ÈÙ≈È≈

Ò◊≈¿∞‰ Á∂ √ÓappleμÊ ‘À, «¬√

Á∂ È≈Ò ‘Δ «¬‘ «¬’ ‡È ÂØ∫

ÚΔ «‹¡≈Á≈ ÍzÓ≈‰± √Óμ◊appleΔ

ÒÀ ‹≈‰ Á∂ √ÓappleÊ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ¡◊ÈΔ-E Á≈ Í«‘Ò≈ ÍzΔ÷‰ AI

¡ÍzÀÒ B@AB, Á±√apple≈ ÍzΔ÷‰ AE √ÂßÏapple

B@AC, ÂΔ√apple≈ ÍzΔ÷‰ CA ‹ÈÚappleΔ B@AE ȱß

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ


6 05/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÍappleÚ≈√Δ¡ª 鱧 ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ”Â∂

«Á÷≈¿∞‰∂ ÍÀ‰◊∂ Í∞apple≈‰∂ È؇

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ˜ ¡Â∂ Á±‹∂ Ó∞Ò’≈∫

”⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ Ì≈appleÂΔ «ÂßÈ ÂØ∫ ¤∂ Ó‘Δ«È¡≈∫

ÁΔ ÓØ‘Ò Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È BE ‘˜≈apple apple∞ͬ∂

Â’ Á∂ E@@ Â∂ A@@@ apple∞ͬ∂ Á∂ Í∞apple≈‰∂ È؇

‹Ó∑≈∫ ’apple≈ √’Á∂ ‘ÈÕ Íapple «¬√ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ ȱß

‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ¿∞Â∂ ’√‡Ó ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 «¬‘

È؇ «Á÷≈¿∞‰∂ ÍÀ‰◊∂ ¡Â∂ ¡ÀÒ≈È-ÍμÂapple ¿∞Â∂

ÓØ‘apple Ò◊Ú≈¿∞‰Δ ÍÚ∂◊ΔÕ «Úμ ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂

ÈØ‡Δ«Î’∂ÙÈ Ó∞Â≈Ï’ «¬√ ¡ÀÒ≈È È±ß Í∞apple≈‰∂

È؇ ‹Ó∑≈∫ ’apple≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÁΔ¡≈∫

Ù≈÷≈Ú≈∫ «Úμ⁄ ‹Ó∑≈∫ ’apple≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ Í∞apple≈‰∂

È؇ ‹Ó∑≈∫ ’apple≈¿∞‰ ÁΔ E@ «ÁÈ≈∫ ÁΔ √Ó≈∫

√ΔÓ≈ C@ Á√ßÏapple 鱧 √Ó≈Í ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ ¿∞Ëapple

√apple’≈apple È∂ Á±‹∂ Ó∞Ò’≈∫ «Úμ⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫

鱧 «¬√ Ò¬Δ ’∞μfi Ú≈˱ √Ó≈∫ «ÁμÂ≈ ‘À «‹‘Û∂

Ì≈appleÂΔ «ÚÁ∂Ù ◊¬∂ ‘ج∂ ‘È ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ «¬‘

√Ó≈∫ √ΔÓ≈ CA Ó≈apple⁄ Â’ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ «’

¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ˜ ¡≈͉∂ Í∞apple≈‰∂ È؇ C@ ‹±È,

B@AG Â’ ‹Ó∑≈∫ ’apple≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ‘≈Ò≈∫«’

«¬‘ √‘±Ò «ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Áapple≈ ÍzÏßËÈ (’appleß√Δ ÁΔ

Ïapple≈ÓÁ Â∂ Áapple≈ÓÁ) «ÈÔÓ, B@AE Á∂ ÿ∂apple∂

«Úμ⁄ ¡≈Ú∂◊ΔÕ «¬È∑≈∫ «ÈÔÓ≈∫ «‘ ¡«‹‘Δ

’appleß√Δ È±ß Á∂Ù «Úμ⁄ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ ÍzÂΔ

«Ú¡’ÂΔ ‘μÁ BE ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ ‘À Íapple È∂Í≈Ò

¡Â∂ ̱‡≈È ÂØ∫ Íapple apple‘∂ ÒØ’≈∫ 鱧 Í∞apple≈‰∂ È؇

«Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊ΔÕ

È‘Δ∫ apple‘∂ ÓÙ‘±apple Íß‹≈ÏΔ ◊≈«¬’ apple≈‹ Ïapple≈Û

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï Á∂ Íz«√Ë ◊≈«¬’ apple≈‹ Ïapple≈Û ÁΔ ÙÈΔÚ≈apple 鱧 ’appleΔÏ

AB Ú‹∂ ¡⁄≈È’ ÂÏΔ¡Â ÷apple≈Ï ‘؉ ’≈appleÈ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ

Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ Ù∞μ’appleÚ≈apple Á∂apple Ù≈Ó ¡⁄≈È’ ÂÏΔ¡Â

÷apple≈Ï ‘؉ ’≈appleÈ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ⁄ß‚Δ◊Û∑ Á∂ √À’‡apple CB Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄

Á≈÷Ò ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ apple≈‹ Ïapple≈Û ÓØ‘≈ÒΔ Á∂ FI √À’‡apple

”⁄ apple«‘ßÁ∂ √ÈÕ ¿πÈ∑ª Á≈ ¡ø«ÂÓ √ø√’≈apple C ‹ÈÚappleΔ ˘ ÓØ‘≈ÒΔ

«Ú÷∂ ’apple «ÁÂ≈ «◊¡≈Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!

ÓØÁΔ √apple’≈apple Á≈ ÈÚ∂∫ √≈Ò Á≈ ÂØ‘Î≈

Ó«‘˜ «¬º’ ÒΩÒΔÍΩÍ : ¤º‹ÒÚº‚Δ

ÂappleÈ Â≈appleÈÕ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ È؇ÏøÁΔ È∂ «‹ºÊ∂

◊appleΔÏ Úapple◊ ˘ appleº‹ «’ ÍÃ∂Ù≈È ’ΔÂ≈ ˛ Â∂ E@«ÁÈ

Á≈ √Óª ÏΔ‰ ÂØ Ï≈¡Á ÚΔ ‹È

‹ΔÚÈ Íº‡ÛΔ Â∂ È‘Δ∫ ¡≈ √«’¡≈

Â∂ Í≥‹≈Ï Á∂ ÒØ’ ‘π‰ ÚΔ ÏÀ’ª

¡º◊∂ ’Â≈appleª ω≈ «’ ˺’∂ ÷≈‰

Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ‘È Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple

È∂ «‹ºÊ∂ «’√≈Ȫ Á∂ ’apple˜∂ Á≈ F@

«ÁȪ Á≈ «Ú¡≈˜ Ó≈Î ’appleÈ,

Ó’≈È Ï‰≈¿π‰ Ò¬Δ ’apple˜≈ Á∂‰ ¡≈«Á Á≈ ¡ÀÒ≈È

’apple’∂ Ì≈apple Ú≈√Δ¡ª ˘ Úº‚≈ ÂØ‘Î≈ Á∂‰ ÁΔ ◊ºÒ

’‘Δ ˛Õ «¬‘ «ÏÒ’πÒ ◊appleΔϪ Â∂ «’√≈Ȫ ˘ Ó«‘˜

«¬º’ ÒΩÒΔÍΩÍ ‘Δ «ÁºÂ≈ ˛ Õ «¬‘Ȫ «Ú⁄≈appleª Á≈

ÍÃ◊‡≈Úª ’ªŒ◊apple√ Í≥‹≈Ï ÍÃÁ∂Ù Á∂ ‹ÈappleÒ √’ºÂapple

apple‰‹Δ «√øÿ ¤º‹ÒÚº‚Δ È∂ ’ΔÂ≈Õ ¿π‘Ȫ «’‘≈

«’ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ È؇ÏøÁΔ ’apple’∂ ‘Δ «’√≈Ȫ ˘

Òº÷ª appleπͬ∂ Á≈ ÿ≈‡≈ ¡≈¨ Â∂ Ó‡apple

ÁΔ Î√Ò «Úº⁄ ‘Δ ÍÀ «◊¡≈ Â∂ ¡º‹

ÒØÛ √Δ F@ «ÁȪ Á≈ «Ú¡≈˜ Ó≈Î

È‘Δ∫ √◊Ø «’ «’√≈Ȫ Á≈ √Óπº⁄≈

’apple˜≈ Ó≈ÎΔ ’appleÈ ÁΔ Íapple ÓØÁΔ

√apple’apple≈ Â∂ «’√≈È ˘ ¡º÷Ø ÍappleØ÷≈

’apple’∂ ÚÍ≈appleΔ Úapple◊ ˘ ’apple˜∂ Ò¬Δ

‘Øapple Úº‚Δ apple≈‘ «ÁºÂΔ ˛ «‹√ ÂØ∫ «¬‘ √≈Ï ‘πøÁ≈

˛ «’ ÓØÁΔ «√appleÎ ¡ÓΔapple Úapple◊ Á≈ ‘Δ ‘ÓÀÂΔ ˛ È≈

’∂ Í≥‹≈Ï Á∂ «’√≈Ȫ Â∂ ◊appleΔÏ Úapple◊ Á≈ «‹È∑ª Á∂

È؇ÏøÁΔ Â∫Ø Ï≈¡Á «¬√ √apple’≈apple ÂØ Úº‚Δ¡≈ ¿πÓΔÁª

Ò≈¬Δ¡≈ √È Õ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÍΩ∫‚ Á≈

ÈÚ≈∫ «√μ’≈ ‹≈appleΔ ’apple∂◊≈

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ √apple’≈apple Ó≈apple⁄ Á∂ ¡ßÂ

Âμ’ ÍΩ∫‚ Á≈ «¬’ ÈÚ≈∫ «√μ’≈ ‹≈appleΔ

’apple∂◊Δ ¡Â∂ ÓΩ‹±Á≈ «√μ’∂ 鱧 ¡’±Ïapple

Âμ’ ÏßÁ ’apple Á∂Ú∂◊Δ Õ √±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ «Úμ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫

¡ÀÂÚ≈apple 鱧 ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ¡ÀÒ≈È ”⁄ «’‘≈

«◊¡≈ ‘À «’ «¬’ ÍΩ∫‚ Á≈ ÈÚ≈∫ AB

Í«‘Ò±¡≈∫ Ú≈Ò≈ «√μ’≈ BH Ó≈apple⁄ ÂØ∫

’≈ȱßÈΔ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ Õ «¬√ ÈÚ∂∫ «√μ’∂ ȱß

ÚÀÒ√ apple≈¬∂ «Ó߇ „≈Ò∂◊≈ Õ Í«‘Ò∂ ÁΩapple ”⁄

’∞μÒ A.E ¡appleÏ «√μ’∂ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂

Õ «¬È∑≈∫ ÈÚ∂∫ «√μ«’¡≈∫ È±ß È’ÒΔ ’appleß√Δ

ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

Í∞apple≈‰∂ «√μ’∂ «Í¤Ò∂ C@ √≈Ò≈∫ ÂØ∫ ⁄Ò‰

”⁄ ‘È Õ «¬√ ÈÚ∂∫ «√μ’∂ 鱧 ÁØ Ë≈±¡≈∫ ÂØ∫

«Â¡≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «√μ’∂ Á≈ Ï≈‘appleΔ

«‘μ√≈ √ØÈ∂ Á∂ appleß◊ Â∂ ¡ßÁapple±ÈΔ «‘μ√≈ ⁄≈∫ÁΔ

Á∂ appleß◊ ”⁄ „«Ò¡≈ ‘À Õ

’ΔappleÂΔ Ï‰Δ √Ì

ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Óapple ÁΔ

Ó≈√‡apple ÙÀμÎ

Ó∞ßϬΔÕ √‡≈apple ÍÒμ√ Á∂ ÙØ¡

Ó≈√‡apple ÙÀμÎ «¬ß‚Δ¡≈ Á≈ «ıÂ≈Ï

’Ò’μÂ≈ ÁΔ apple«‘‰ Ú≈ÒΔ ’ΔappleÂΔ

̱«‡’≈ È∂ «‹μ «Ò¡≈ ‘ÀÕ AC

‘¯«Â¡≈∫ Á∂ ÒßÓ∂ √¯apple Ó◊appleØ∫ ÙÀμÎ

«Ú’≈√ ÷ßÈ≈, ÙÀμÎ ’∞‰≈Ò ’ͱapple Â∂

ÙÀμÎ ˜Øapple≈Úapple ’≈ÒÛ≈ È∂ Ó≈√‡apple

ÙÀμÎ «¬ß‚Δ¡≈ √Δ˜È E ÁΔ «Ú‹∂Â≈

’ΔappleÂΔ Á∂ È≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈Õ ’ΔappleÂΔ «¬‘ «ıÂ≈Ï ‘≈√Ò

’appleÈ Ú≈ÒΔ √Ì ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Óapple ÁΔ

ÒÛ’Δ Ï‰ ◊¬Δ ‘ÀÕ ¿∞√ 鱧 E@

Òμ÷ apple∞ͬ∂ Á≈ È’Á «¬È≈Ó ¡Â∂

ÓÀ«√Ú appleÀ√‡ØappleÀ∫‡ «Úμ⁄ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

ÍμËapple Á∂ ÙÀÎ≈∫ È≈Ò ’ßÓ ’appleÈ Á≈

ÓΩ’≈ «ÓÒ∂◊≈Õ «‹¿±appleΔ ¡È∞√≈apple

’ΔappleÂΔ È∂ √Ì ÂØ∫ ÚËΔ¡≈ ÍzÁappleÙÈ

’ΔÂ≈Õ ¿∞√ Á∂ È≈Ò Î≈¬ΔÈÒ

«Úμ⁄ ¡≈«ÙÓ≈ ¡appleØÛ≈, «ÁÈ∂Ù

͇∂Ò Â∂ «ÓappleÚ≈‰ «ÚÈ≈«¬’ Í∞μ‹∂

√ÈÕ «ÁÈ∂Ù Í«‘Ò≈ Â∂ «ÓappleÚ≈‰

Á±‹≈ appleÈapple ¡μÍ Ï«‰¡≈Õ ’ΔappleÂΔ

«È¿±‡appleΔÙÈ √≈«¬ß√ ÁΔ

«Ú«Á¡≈appleʉ ‘ÀÕ ¿∞√ È±ß Í’Ú≈È

ω≈¿∞‰ Á≈ ÙΩ’ ‘À, «‹√ ’apple ’∂

¿∞√ È∂ ÙØ¡ «Úμ⁄ «‘μ√≈ «Ò¡≈ Â∂

‹∂± apple‘ΔÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ «¬√

ÙØ¡ Á≈ «‘μ√≈ ωÈ≈ ¡ÈßÁͱappleÚ’

«apple‘≈Õ ¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ √¯ÒÂ≈

Á≈ «√‘apple≈ ÙØ¡ Á∂ «ÂßÈ≈∫ ‹μ‹≈∫

«√apple Ïß«È∑¡≈Õ


www.samajweekly.com

ÓÒ∂ÙΔ¡≈ «Ú⁄ E ÂØ∫ H ‹ÈÚappleΔ Âμ’

“◊ß◊≈ √≈◊apple” Á∂ ÁappleÙÈ ’apple √’∂◊Δ √ß◊Â

‹ÒßËappleÕ ÁÙÓ «ÍÂ≈ √zΔ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂ ⁄Ó’Ωapple ÁΔ

◊ÁΔ ¤μ‚‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á apple≈¬∂’؇

«Ú÷∂ ·«‘appleÈ ÁΩapple≈È ¿∞ÊØ∫ Á∂

ÈÚ≈Ï apple≈¬∂ ’μÒ∑≈ Á∂ Í«appleÚ≈apple È∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ‡«‘Ò √∂Ú≈ ’ΔÂΔ √Δ,

¿∞√ ÂØ∫ Íz√ßÈ ‘Ø ’∂ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ

«√ßÿ ‹Δ È∂ apple≈¬∂ ’μÒ∑≈ 鱧 ‹Ø

«ÈÙ≈ÈΔ Ú‹Ø∫ Í«ÚμÂapple ◊ß◊≈

√≈◊apple «ÁμÂ≈ √Δ, ¿∞‘ «¬√ Ú∂Ò∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÚßÙ «Ú⁄Ø∫ √zΔ apple≈¬∂

¡˜Δ˜ ¿∞Ò≈ ÷≈∫ ‹Ø Í≈«’√Â≈È

Á∂ √≈Ï’≈ ¡ÀÓ. ÍΔ. ‘È Â∂ Ò≈‘Ωapple

«Ú⁄ apple«‘ßÁ∂ ‘È, 鱧 √ßÌ≈Ò ’∂ appleμ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈

‘À Õ ¡ÀÂ’Δ∫ ¿∞‘ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂

CE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù «Á‘≈Û∂ ÓΩ’∂ ÓÒ∂ÙΔ¡≈ ÒÀ ’∂

BILLA HADDIYAN WALA

‡πº‡Δ¡ª ‘‚Δ¡ª Á∂ Ó≈‘apple

«ÏºÒ≈ ‘‚Δ¡ª Ú≈Ò≈

137, Western Road, Southall, UB2 5HL

Opp. Bhart Coach Station

Mob : 07405 337 092

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

√ÍÀÙ«Ò√‡

«‚√’ ÍÃØÏÒÓ

ÏÀ’ Í∂È

Ó√Ò ÍπÒ

‹ØÛª Á≈ ÁappleÁ

‡πº‡Δ¡ª ‘‚Δ¡ª

¡Â∂ «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª

ÁΔ¡ª ‘º‚Δ¡ª Á∂

ÁappleÁª Á≈

ÙappleÂΔ¡≈ «¬Ò≈‹Õ

Specialists

Disk Problem • Muscel pulll Back Pain

• broken bones• joint pains

All new Patients are welcome

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOT ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª

Á≈ Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

‹≈ apple‘∂ ‘È Õ ¿∞‘ ’∞¡≈Ò≈ÒßÍapple

Á∂ √∂ÈÂ±Ò ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï

«Ú÷∂ E ÂØ∫ H ‹ÈÚappleΔ Âμ’

√ß◊Â≈∫ Á∂ ÁappleÙÈ Ú≈√Â∂ ◊ß◊≈

√≈◊apple appleμ÷‰◊∂ Õ ¿∞ÊØ∫ Á∂ ÍzΔÂÓ

«√ßÿ appleßË≈Ú≈ ÚμÒØ∫ ¿∞ÊØ∫ ÁΔ

√ß◊ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Óß◊ ȱß

Ó∞μ÷ appleμ÷ ’∂ ¿∞‘ ◊ß◊≈ √≈◊apple ÒÀ

’∂ ¿∞Ê∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ ÓÒ∂ÙΔ¡≈

«Ú÷∂ √apple’≈apple È∂ Íz’≈Ù «Á‘≈Û∂

Á∂ √ÏßË «Ú⁄ ÚΔ ◊ß◊≈ √≈◊apple

ÁΔ Ô≈Á◊≈appleΔ ‚≈’ «‡’‡ ÚΔ

¤≈ÍΔ ‘À Õ «¬‘ ÚΔ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À

«’ apple≈¬∂ ¡˜Δ˜ ¿∞Ò≈ ÷≈∫ «‹ÊØ∫ ÁΔ ÚΔ √ß◊Â

Óß◊ ’appleÁΔ, ¿∞‘ ◊ß◊≈ √≈◊apple ÒÀ ’∂ ÁappleÙÈ Ò¬Δ

¿∞Ê∂ Í‘∞ß⁄ ‹≈∫Á∂ ‘È Õ

«ÚÙ∂Ù

ÈÚ∂∫ √≈Ò B@AG 鱧 ÈÎapple apple«‘Â

ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ √ß’ÒÍ ÒÚ∂ : Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ¡μ‹ ÁΔ Ìμ‹-

ÁΩÛ Ú≈ÒΔ Â‰≈¡Í∞appleÈ «˜ßÁ◊Δ È∂

¡≈Í√Δ «apple٫¡≈∫ ”⁄ ÷‡≈√ ÍÀÁ≈ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À, «‹√ È≈Ò ÓÈ∞μ÷Δ «apple٫¡≈∫

Á∂ «Í¡≈apple ”⁄ Á±appleΔ¡≈∫ ÍÀ

apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬‘ ÙÏÁ

√ß√Á ÓÀ∫Ïapple √≈¿±Ê≈Ò

Ú«appleßÁapple ÙappleÓ≈ È∂ ’‘∂ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ’≈Ù! ‘apple ÓÈ∞μ÷

ÈÚ∂∫ Úapple∑∂ B@AG 鱧 ÈÎappleÂ

apple«‘ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ √ß’ÒÍ

ÒÚ∂Õ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈

«’ Á∂Ù ’ΩÓ ¡Â∂ √Ó≈‹ ÁΔ ¿∞∫ÈÂΔ

Ò¬Δ ÈÎappleÂ≈∫ ÁΔ Ê≈∫ ¡≈Í√Δ «Í¡≈apple

¡Â∂ √≈∫fiΔÚ≈ÒÂ≈ ÁΔ ÚË∂apple∂ ÒØÛ ‘À

¿∞È∑≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’ ÓÈ∞μ÷ È∂ ¡≈Í

Ó∞‘≈apple∂ ¡Â∂ ¡≈Í ‘∞ÁappleΔ¡≈∫ ’≈appleÈ

Ò≈Ò⁄ Ú√ ¡≈͉∂ «Èμ‹Δ √Ú≈appleÊ≈∫

Ò¬Δ ’∞ÁappleÂΔ √Ø«Ó¡≈∫ 鱧 Ú∂⁄‰Ø∫ «Íμ¤∂

“¡≈Í” Ò∞‡∂«apple¡≈∫ ÁΔ Í≈apple‡Δ

¡Â∂ ’∂‹appleΔÚ≈Ò √Ì ÂØ∫

Úμ‚≈ ·μ◊ : √∞÷ÏΔapple

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íß‹≈Ï √:

√∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ “¡≈Í” Á∂

’ÈÚΔÈapple ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ”Â∂

«ÈÙ≈È≈ √≈Ë«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ “¡≈Í”

Ò∞‡∂«apple¡≈∫ ÁΔ Í≈apple‡Δ ‘À Â∂ ¡apple«ÚßÁ

’∂‹appleΔÚ≈Ò √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ·μ◊ ‘À Õ √zΔ

‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï √Ó±‘ «Ú÷∂ apple÷Ú≈¬∂ ◊¬∂

√zΔ ¡÷ß‚ Í≈· Á∂ ÌØ◊ √Ó≈◊Ó ”⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉ ¿∞Ízß ÿ߇≈ ÿapple Á∂ Ï≈‘apple

’∞μfi ÓΔ‚Δ¡≈’appleÓΔ¡≈∫ È≈Ò √ß÷∂Í

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ ¿∞È≈∫ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈

«’ “¡≈Í” Á∂ ¡≈◊± apple≈ «ÁÈ∂ Á≈apple± ÍΔ ’∂

«ÁÈ∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ± Ò∞μ‡Á∂ ‘È Õ “¡≈Í” «Úμ⁄

D@ Á∂ ’appleΔÏ ¡Íapple≈ËΔ «Í¤Ø’Û Ú≈Ò∂

ÒØ’ Ù≈«ÓÒ ‘È, «‹È≈∫ ”Â∂ A@-A@

Íapple⁄∂ Áapple‹ ‘È Õ

’ÀÍ‡È Ï≈apple∂ Í∞μ¤∂ ‹≈‰ ”Â∂ ¿∞È≈∫ «’‘≈

«’ ’ÀÍ‡È ÁΔ ¡≈÷appleΔ ⁄؉ ‘À Â∂ ’ÀÍ‡È È±ß

¡’≈ÒΔ ÁÒ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± ‘Δ

‘apple≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ ‘È Õ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï √Ó±‘ «Ú÷∂ ‘ج∂

Ï≈ÁÒ Í«appleÚ≈apple ÚμÒØ∫ apple÷Ú≈¬∂ ◊¬∂ Í≈· Á∂

ÌØ◊ ÓΩ’∂ ¿∞È≈∫ ÁΔ ÍÂÈΔ Â∂ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ

ÏΔÏΔ ‘apple«√Óapple ’Ωapple Ï≈ÁÒ, ¿∞È≈∫ Á∂ Ïμ⁄∂ Â∂

«˜Ò∑≈ ¡’≈ÒΔ ‹ºÊ≈ Á∂ ÍzË≈È √: ◊∞appleÍzÂ≈Í

«√ßÿ «‡μ’≈ Â∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÓÀ∫Ïapple √∞apple‹ΔÂ

«√ßÿ «Ìμ‡∂Úμ‚ ÚΔ ‘≈‹apple √È Õ Ï≈¡Á ”⁄

√∞÷ÏΔapple È∂ ÏΔ¡≈apple‡Δ√Δ ÍzØ‹À’‡ ¡ËΔÈ ⁄μÒ

apple‘Δ «¬μ’ ÓÀ‡appleØ Ïμ√ «Úº⁄ √Îapple ’apple«Á¡≈∫

√Ú≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ÚΔ ’ΔÂΔ Õ √∞÷ÏΔapple

√ΔÈΔ¡apple ¡’≈ÒΔ ¡≈◊±¡≈∫ apple‰‹Δ «√ßÿ

Ïz‘ÓÍ∞apple≈ Â∂ ‚≈: appleÂÈ «√ßÿ ¡‹È≈Ò≈ Á∂ ◊z«‘

«Ú÷∂ ÚΔ ◊¬∂ Õ

√zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò Á≈ ’apple˜≈ Ó∞¡≈Î ’appleÈ ”⁄

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ √Δ : √Óapple≈

Òß‚ÈÕ √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò È±ß Ô±appleÍ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ◊∞apple± ÿapple Óß«È¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À, Ò∂«’È Ï‘∞ ÿμ‡ ÒØ’≈∫ 鱧 ÍÂ≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

√≈¿±Ê≈Ò «¬’ √Ó∂∫ ¡«‹‘∂ ÓØÛ “Â∂ ¡≈ ÷Û∑≈ √Δ ‹ÁØ∫ «¬√ “Â∂ Òμ÷≈∫ ÍΩ ≈‚≈∫

Á≈ ’apple˜≈ √Δ, «‹√ 鱧 ’apple˜≈ Ó∞’ ’appleÈ «Ú⁄ Ì≈apple Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

‚≈: ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ √Δ Õ «¬‘ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ÁΔ ◊μÒ ‘À

‹ÁØ∫ ‚≈ : ÓÈÓØ‘È «√ßÿ Ì≈apple Á∂ «Úμ ÓßÂappleΔ √È ¡Â∂ √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

È∂ ÏÀ∫’ ¡≈Î ÏÛΩÁ≈ ÂØ∫ ’apple˜≈ «Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ

◊∞apple± ÿapple Á∂ ÓΔ ÍzË≈È √: √Ø‘‰ «√ßÿ √Óapple≈ ¡È∞√≈apple ¿∞√ √Ó∂∫ Ò◊Ì◊ BB

Òμ÷ ÍΩ ≈‚ Á≈ ’apple˜≈ √Δ, Ó±Ò È≈ÒØ∫ «Ú¡≈‹ «’Â∂ ÚμË ⁄∞μ’≈ √Δ Õ «¬√ ÓΩ’∂

‚≈: ÓÈÓØ‘È «√ßÿ ÚμÒØ∫ «ÈÌ≈¬∂ ¡«‘Ó appleØÒ √Á’≈ ’∞fi ‘Δ Ó‘Δ«È¡≈∫ «Ú⁄

ÏÀ∫’ ¡≈Î ÏÛΩÁ≈ È±ß Ó±Ò apple≈ÙΔ ‹Ø H Òμ÷ ÍΩ ≈‚ Á∂ ’appleΔÏ √Δ Á∂ ’∂ √Ì≈ ȱß

’apple˜≈ Ó∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ ÏÀ∫’ ¡≈Î ÏÛΩÁ≈ Á∂ ÓÀÈ∂‹apple «Ó: ÚΔ. apple«ÚßÁappleÈ≈Ê

È∂ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÓμÊ≈ ‡∂«’¡≈ ¡Â∂ «¬√ ÓΩ’∂ «√μ÷ ËappleÓ

Ï≈apple∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ Õ ◊∞apple± ÿapple ÚμÒØ∫ √zΔ apple«ÚßÁappleÈ≈Ê, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ËappleÓ

ÍÂÈΔ ¡Â∂ ¿∞μÿ∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ √: ÈÀÏ «√ßÿ «√μ˱ Á≈ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple “Â∂ √ÈÓ≈È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ÓΔ ÍzË≈È ‘apple‹Δ «√ßÿ √appleÍß⁄, ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ

Ï∞‡apple, ’∞ÒÚß «√ßÿ «Ìß‚apple, ◊∞appleÏ⁄È «√ßÿ ¡‡Ú≈Ò, ◊∞apple«ÓßÁapple «√ßÿ «ÊßÁ,

’∞Ò«ÚßÁapple «√ßÿ ‡ØÈΔ, ÏÒ‹Δ «√ßÿ ÓμÒ∑Δ ¡≈«Á ‘≈˜apple √È Õ

È‘Δ∫ «apple‘≈Õ ¡μ‹ Á≈ ÓÈ∞μ÷! ¿∞È∑≈∫

¡≈«÷¡≈ «’ ÏΔÂ∂ √≈Ò ”⁄ ¡≈¬Δ¡≈∫

Ï∞apple≈¬Δ¡≈∫ 鱧 «Â¡≈◊‰ Á≈ Íz‰ ÒÀ‰≈

√Ó∂∫ ÁΔ Ó∞μ÷ ÒØÛ ‘ÀÕ ‘apple √≈Ò È≈ Íμ÷Δ

appleÚμ¬Δ¡≈ ¤μ‚‰, Ù≈∫ÂΔ

’≈«¬Ó ’appleÈ ¡Â∂ «Í¡≈apple ÁΔ

Á∞ÈΔ¡≈ ω≈¿∞‰ Á≈ √ß’ÒÍ

ÚΔ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, ¿∞È∑≈∫

¡≈͉∂ ÁØ√Â≈∫, Í«appleÚ≈apple Á∂

ÓÀ∫Ïapple≈∫ ¡Â∂ ÍzÙß√’≈∫ ȱß

«Í¡≈apple, Ù≈∫ÂΔ ¡Â∂ ÷∞ÙΔ Ìapple∂

√≈Ò ÁΔ¡≈∫ Ù∞Ì-’≈ÓÈ≈Ú≈∫

«ÁμÂΔ¡≈∫Õ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’

Ó∂apple≈ Óßȉ≈ ‘À «’ ÷∞ÙΔ ¡Â∂ ¡≈ÈßÁ

‘apple √≈‘ ¡Â∂ ¡Â∂ ‘apple √Îapple ”⁄ «ÓÒ

√’Á∂ ‘ÈÕ ⁄≈‘∂ ‹Ø ÚΔ Óß«˜Ò ‘ØÚ∂

«¬√ Ò¬Δ ÈÚ≈∫ √≈Ò B@AG ‘apple «’√∂

鱧 ÈÚΔ¡≈∫ ¿∞ÓΔÁ≈∫ È≈Ò Ìapple Á∂Ú∂ Â∂

√∞È«‘apple≈ Ì«Úμ÷ ‘ØÚ∂Õ

05/01/2017

7

Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È «‘ºÂ

• Í≥‹≈ÏΔ «È¿»˜ Í∂Íappleª ÁΔ ÁπappleÚappleÂØ∫ È≈ ’appleØÕ

• ¡≈͉∂ È∂Û∂ Á∂ √‡Øappleª Â∂ ◊πapple» ÿappleª ⁄Ø∫ Í∂Íapple ÒØÛ ¡Èπ√≈apple

ÍÛ∑È Ú≈√Â∂ ‘Δ ¸º’ØÕ

• ¡≈Í ÍÛ∑Ø Â∂ ‘Øappleª ˘ ÚΔ ÍÛ∑≈˙Õ

• Í≥‹≈ÏΔ Óª ÏØÒΔ ÁΔ √∂Ú≈ «Úº⁄ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √≈Ê «Á˙Õ

• Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Í∂Íapple ˘ ‚≈’ apple≈‘ƒ ¡≈͉∂ ÿapple ÚΔ

Óø◊Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

• È≈Ó ÏÁÒ‰ ¡Â∂ «ÚÚ≈«‘’ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ

ÚΔ √øÍ’apple ’appleØÕ

ÚË∂apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

@GHGH DEF DHD

Ï√Í≈ ÚμÒØ∫ BA

‘Øapple ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫

Á≈ ¡ÀÒ≈È

‹ÒßËappleÕ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ (Ï√Í≈) Íß‹≈Ï-

⁄ß‚Δ◊Û∑ Á∂ «¬ß⁄≈apple‹ ‚≈. Ó∂ÿapple≈‹ «√ßÿ, Íz’≈Ù

Ì≈appleÂΔ, √. ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ ’appleΔÓÍ∞appleΔ Â∂ Ï√Í≈ Á∂ √±Ï≈

ÍzË≈È appleÙÍ≈Ò «√ßÿ apple≈‹± ÚμÒØ∫ Ï√Í≈ Á∂ ‡≈Úapple

«¬È’Ò∂Ú √«Ê √±Ï≈ Á¯Âapple ÂØ∫ Í≈apple‡Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫

ÁΔ Íß‹ÚΔ∫ √±⁄Δ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ”Â∂

ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ Ï√Í≈ Á∂ Íß‹≈Ï-

⁄ß‚Δ◊Û∑ «¬ß⁄≈apple‹ ‚≈. Ó∂ÿapple≈‹ «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’

Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÁΔ apple≈Ù‡appleΔ ÍzË≈È, √≈Ï’≈ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Â∂ apple≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple ’∞Ó≈appleΔ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ÁΔ ÓȘ±appleΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï «ÚË≈È√Ì≈

⁄؉≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ BA ‘Øapple ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ ÁΔ √±⁄Δ

‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ï≈’Δ apple«‘ßÁ∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ Á≈ ÚΔ ¤∂ÂΔ

‘Δ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ ¡ÀÒ≈È∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫

”⁄ ’appleÂ≈appleÍ∞apple ÂØ∫ ÏÒ«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple. «ÁÛ∑Ï≈ ÂØ∫

‘apple«ÚßÁapple «√ßÿ Ï∞‡≈Ò, √∞‹≈ÈÍ∞apple ÂØ∫ ’appleÈÀÒ ⁄ßÁ,

¿∞ÛÓ∞Û ÂØ∫ ◊∞appleÏ÷Ù «√ßÿ Ó∞ÒÂ≈ÈΔ, Ò∞«Ë¡≈‰≈

Íμ¤ÓΔ ÂØ∫ ’∞È≈Ò √ØÎÂ, Ó∞’Â√apple ÂØ∫ ¡ÙØ’ ’∞Ó≈apple

Ó«‘ßÁapple≈, Á≈÷≈ ÂØ∫ ‹√«ÚßÁapple «√ßÿ, ‹◊apple≈˙∫ ÂØ∫ √≈˱

«√ßÿ, Ò∞«Ë¡≈‰≈ ͱappleÏΔ ÂØ∫ ◊∞appleÍzΔ «√ßÿ Ó«‘Á±Á≈,

Ì∞ÒμÊ ÂØ∫ √ÂÍ≈Ò «√ßÿ, Ó‹Δ·≈ ÂØ∫ apple«ÚßÁapple ‘ß√, apple≈‹≈

√≈∫√Δ ÂØ∫ √∞÷Á∂Ú ’∞Ó≈apple, ¡Óapple◊Û∑ ÂØ∫ Âapple√∂Ó «√ßÿ, √zΔ

¡ÈßÁÍ∞apple √≈«‘Ï ÂØ∫ ◊∞apple⁄appleÈ «√ßÿ ÷≈Ò√≈, √Ó≈È≈ ÂØ∫

Á«ÚßÁapple «√ßÿ ËΔÓ≈È, Î◊Ú≈Û≈ ÂØ∫ √∞«appleßÁapple „ß‚≈,

apple≈ÓÍ∞apple≈ Î±Ò ÂØ∫ ÓØ‘È Ò≈Ò ÒμËÛ, ‹ÒßËapple √À∫‡appleÒ ÂØ∫

ÓÁÈ Ìμ‡Δ, Ó∞’∂appleΔ¡≈∫ ÂØ∫ ’appleÓ‹Δ «√ßÿ √ß˱,

ÓÒ∂apple’؇Ò≈ ÂØ∫ √ÓÙ≈Á ¡ÒΔ ¡ß√≈appleΔ, apple±ÍÈ◊apple ÂØ∫

‘apple‹Δ «√ßÿ √À‰Δ ÒØ∫◊Δ¡≈ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ

Require Religious Worker

we require an experienced Religious Worker (Preacher and kirtankar) at Dera Baba

Gobind Dass, wellington Road, Wolverhampton, who is fully conversant with the

teachings and philosophy of Shri Guru Granth Sahib, to assist and perfect the duties

of the Granth and Kirtan, and to serve the Sadh sangat Generally and provide Pastoral

support. The applicant must have settled immigration status in the united kingdom,

or premission to work and have 5 years’ experience as a religious worker.

Salary: Minimum pay Guaranteed

Hours per week : Full Time

Tenure : One Year

Dera baba Gobind Dass Temple

95 Wellington Road, Bilston. WV14 6BQ

FOR MORE INFORMATION CONTACT

Makhan Mahay

TEL: 07775 614 001

Giani Harmesh Lal

TEL: 01902 492 252


8 05/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

ÙÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ ◊πapple» ÿapple «Ú÷∂ ÓÈ≈«¬¡≈ ÈÚª √≈Ò

ÏÀ‚ÎØapple‚ («ÏøÁapple ÌappleØÒΔ) ÙÃΔ ◊πapple»

apple«ÚÁ≈√ √Ì≈ ÏÀ‚ÎØapple‚ ÚæÒØ∫

√≈Ò B@AG ˘ ‹Δ ¡≈«¬¡ª

’«‘‰ Ò¬Δ √≈apple∂ √ø√≈apple ÁΔ √πæ÷

ÙªÂΔ Ò¬Δ ◊πapple» ÿapple «Úæ÷∂ ¡÷ø‚

‹≈Í ’appleÚ≈¬∂ ◊¬∂ ¡Â∂ «‹√Á∂

«Èapple«ÚÿÈ ÌØ◊ Í≈¬∂ ◊¬∂Õ

¿πÍappleø √appleÏæ Á∂ ÌÒ∂ ÁΔ

¡appleÁ≈√ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò «Úæ⁄

‘apple «¬æ’ ˘ ÷πÙΔ È√ΔÏ ‘ØÚ∂

ÁΔ ¡appleÁ≈√ ’ΔÂΔ ◊¬Δ.

¿πÍappleø ◊πapple» ÿapple Á∂ ’ΔappleÂÈΔ

‹æÊ∂ «◊¡≈ÈΔ ’πÒÁΔÍ «√øÿ

Í·≈Ȓ؇ Ú≈«Ò¡ª È∂

«¬Ò≈‘Δ Ï≈‰Δ Á≈ ’ΔappleÂÈ

’ΔÂ≈ ¡Â∂ √ø◊ª ˘

◊πappleÏ≈‰Δ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈Õ

¿πÍappleø Ó∂È ‘≈Ò «Úæ⁄ ÈÚ∂∫

√≈Ò Á≈ appleø◊≈-appleø◊ ÍÃØ◊apple≈Ó

Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹√ «Úæ⁄

√ø◊ª È∂ ÚæË ⁄Û∑ ’∂ «‘æ√≈

«Ò¡≈Õ «¬√ «Úæ⁄ Ïæ«⁄¡ª Á∂

ÓÈØappleø‹È Ò¬Δ ‹≈Á»◊apple

ÏπÒ≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√Á∂

‹≈Á» Á≈ Ïæ«⁄¡ª È∂ ¡≈ÈøÁ

Ó≈«‰¡≈Õ ¿πÍappleø «ÏË ÓØ‘È

Òø‚È «ÏË Ú≈Ò∂ È∂ ÚΔ

√ø◊ª Á≈ ÷»Ï ÓÈØappleø‹È

’ΔÂ≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Í≥‹≈ÏΔ ◊Δª Á≈ ÍÃØ◊apple≈Ó ÙÃΔ

¡ÓappleΔ’ ÍÒ≈‘Δ ¡Â∂ ◊πappleÓ∂Ò

√«‘Ï≈‹ÍπappleΔ Á∂ ◊appleπæÍ È∂ Ùπapple»

’ΔÂ≈ Â∂ ÁappleÙ’ª ˘ Í≥‹≈ÏΔ

◊Δ √π‰≈¬∂Õ √Ì≈ Á∂ ÍÃË≈È

ÙÃΔ ‹√«ÚøÁapple ’πÓ≈apple «È◊ª‘

È∂ √ø◊ª ˘ ‹Δ ¡≈«¬¡ª

¡≈«÷¡≈Õ √‡∂‹ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ

◊πapple» ÿapple Á∂ ’Ò⁄apple √À’‡appleΔ

«ÈappleÓÒ √Ø∫ËΔ ‘π‰Δ ⁄Ò≈¬ΔÕ

«¬√ ÓΩ’∂ √Ì≈ Á∂ ‹ÈappleÒ

√’æÂapple ÙÃΔ «ÍÃÊÚΔ apple≈‹

appleøË≈Ú≈, ’ÀÙΔ¡apple Á∂Ú Ïø◊Û

‹Δ, √πæ⁄≈ apple≈Ó ÍΩÒ,

¡ÓappleÈ≈Ê ÁÛΩ⁄, apple≈Ó

Ó»appleÂΔ, apple»Í Ò≈Ò ÍΩÒ, ⁄ÓÈ

Ò≈Ò ÍΩÒ, √ΔÏ≈ ÁÒÁΔ, √Â

Í≈Ò ‹ø‚ÒΔ Ú≈Ò≈ ¡≈«Á

Ù≈«ÓÒ √ÈÕ

◊ß◊≈ √≈◊apple ÁΔ ÎØ‡Ø Ú≈ÒΔ

«‡’‡ ’∞¡≈Ò≈ÒßÍ∞apple ”⁄ ‹≈appleΔ

¡ß«ÓzÂ√appleÕ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Í≈√Ø∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Óπ√«ÒÓ ÙappleË≈Ò±

apple≈«¬ ’μÒ≈ 鱧 Ï÷«ÙÙ ”⁄ «ÓÒ∂ ◊ß◊≈ √≈◊apple ÁΔ appleß◊Á≈apple

Â√ÚΔapple Ú≈ÒΔ ‚≈’ «‡’‡ ÓÒ∂ÙΔ¡≈ ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ

’∞¡≈Ò≈ÒßÍ∞apple «Úμ⁄

‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «¬‘

«‡’‡ ÍzΔÂÓ «√ßÿ

appleßË≈Ú≈ ÚμÒØ∫ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

√≈«‘Ï √À∫‡∞Ò «Úμ⁄

apple≈«¬ ’μÒ≈ Á∂ IÚ∂∫

ÚßÙ‹ apple≈«¬ ¡˜Δ˜

¿∞μÒ≈ ı≈∫ (√≈Ï’≈

¡ÀÓÍΔ Í≈«’√Â≈È) ÁΔ

‘≈˜appleΔ ”⁄ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ

◊¬ΔÕ «¬Ê∂ E ÂØ∫ H ‹ÈÚappleΔ Â’ ◊ß◊≈ √≈◊apple Á∂ ÁappleÙÈ

’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰◊∂Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ apple≈«¬ ’μÒ≈ Á≈ È≈∫ ◊∞apple±

◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂ Ó∞√«ÒÓ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ ÁΔ Ó∞„ÒΔ Íß’ÂΔ «Úμ⁄

√ÈÓ≈È √«‘ Áapple‹ ‘ÀÕ apple≈«¬ ’μÒ≈ ÁΔ √∂Ú≈ Ì≈ÚÈ≈ ÂØ∫ ÷∞Ù

‘Ø ’∂ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ◊ß◊≈ √≈◊apple, Ò’ÛΔ ÁΔ

apple‘∂Ò (ÍØÊΔ ÷ØÒ∑ ’∂ appleμ÷‰ Ú≈Ò≈ Ò’ÛΔ Á≈ √‡À∫‚) ¡Â∂ «¬’

÷Û◊ Ï÷«ÙÙ ’ΔÂΔ √ΔÕ

Í≈«’ «Úμ⁄ Ì◊ ͱappleÈ Á∂ ÷±‘ ”Â∂ appleΩ‰’ ÍappleÂΔ

¡ß«ÓzÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ Ù«‘apple

«√¡≈Ғ؇ Á∂ ’؇ÒΔ √μÔÁ ¡ÓΔapple

√À’‡apple Á∂ «Íß‚ ’appleØˇ «Úμ⁄ Ì◊Â

ͱappleÈ Á∂ ÷±‘ ¡Â∂ ÓßÁapple Á∂ ÈÚ«ÈappleÓ≈‰

Ï≈¡Á «¬È∑≈∫ √Ó≈apple’≈∫ ”Â∂ appleΩ‰’ ÍappleÂ

¡≈¬Δ ‘ÀÕ «¬√Ò≈«Ó’ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ ¡≈ıappleΔ

¡ÀÂÚ≈apple Í≈«’√Â≈È Á∂ Á±apple-Á∞apple≈‚∂

Ù«‘apple≈∫ ÂØ∫ Ï∂¡ΩÒ≈Á ‹ØÛ∂ ¡ΩÒ≈Á

Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ ÙappleË≈ È≈Ò «¬√ ÷±‘ Á∂

‹Ò È≈Ò «¬ÙÈ≈È ’appleÈ Í‘∞ß⁄Á∂

‘ÈÕ «¬√ ÷±‘ Á∂ ‹Ò È≈Ò «¬ÙÈ≈È

Ï≈¡Á ¡μ‹ ÚΔ ¡ΩappleÂ≈∫ ¡≈Í‰Δ ⁄∞ßÈΔ

‹≈∫ Í«‘È∂ ‘ج∂ ’μÍÛ∂ ÁΔ ’ÂappleÈ ÷±‘

È∂ÛÒ∂ apple∞μ÷ È≈Ò ÏßÈ∑ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È Õ

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ apple≈‹≈ √ÒÚ≈È È∂

¡≈Í‰Δ Á±‹Δ ÍÂÈΔ apple≈‰Δ Ò±‰≈ ÁΔ

ÂØ‘Ó Ï≈¡Á Ì◊ ͱappleÈ È±ß ‘μÊ-

ÍÀapple ’‡Ú≈ ’∂ «¬√ ÷±‘ «Úμ⁄ √∞μ‡Ú≈

«ÁμÂ≈ √ΔÕ ÷±‘ Á∂ «ÏÒ’∞Ò È≈Ò «¬’

KGS BUIDERS LTD

ÈÚª ÿapple, ÈÚƒ ¤Â,

¡À’√‡ÀÀ∫√È, ◊Àapple∂‹, Ï≈Êapple»Ó,

ÍÒÓ«Ïø◊, «Ï‹ÒΔ ¡Â∂ ÿapple

ÁΔ ¿π√≈appleΔ Á≈ ’øÓ ’apple≈¿π‰

Ò¬Δ «ÓÒØÕ ¡√ƒ ‘apple ’øÓ

Â√ºÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ √Ó∂∫ «√apple

Í»apple≈ ’appleÁ∂ ‘ªÕ

¤μª Á∂ Ó≈«‘apple

Íz≈⁄ΔÈ ÓßÁapple ÚΔ ÓΩ‹±Á ‘À ‘≈Ò ‘Δ

«Úμ⁄ «¬√ ÓßÁapple Á≈ ÈÚ«ÈappleÓ≈‰

New build, Loft Conversion,

Extensions, Garages,

Electrical, Plumbing, Kitchens,

Bathrooms, Frame works,

Home Refurbishment.

• Approved Contractor of Roof Tiles,

Fibreglass (Grp) Roofs, Rubber Roof,

Felt Roof & Slate Roof. ¡√ƒ ’øÓ

CSCS - CIS

Í»apple∂ Ô».’∂ «Úº⁄

Free Quotation ’appleÁ∂ ‘ª

Director :- Kanwaljeet Ladda

Mob: 07949 766 363

’appleÚ≈ ’∂ «¬√ Á∂ ÓμÊ∂ ”Â∂ ˙Ó ÙÏÁ

¿∞’«apple¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÷±‘ Á∂ È∂Û∂ ‘Δ

«¬’ Ï∂È≈Ó Ó˜≈apple ÚΔ ‘ÀÕ Áμ«√¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ Ì◊ ͱappleÈ Á∂ «¬√ ÷±‘ ÂØ∫

ÊØÛ∑≈ ¡μ◊∂ ÷∂Â≈∫ «Úμ⁄ ¿∞√ ÌØapple∂ Á∂ ÚΔ

÷ß‚apple ÓΩ‹±Á ‘È, «‹√ «Úμ⁄ ‹ØÂÙΔ¡≈∫

Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ apple≈‹≈ √ÒÚ≈È È∂ ͱappleÈ

鱧 Ï≈Ò-Úapple∂√∂ ¡≈͉∂ ¡Â∂ apple≈‰Δ

«¬μ¤apple≈∫ ÂØ∫ Á±apple √≈˱¡≈∫-√ß«È¡≈√Δ¡≈∫

ÁΔ Á∂÷-apple∂÷ «Úμ⁄ ’≈ÎΔ √≈Ò≈∫ Â’

appleμ«÷¡≈ √ΔÕ

AHEG Á∂ ˆÁapple ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÓΩ‹±Á

√Δ Ì◊ ͱappleÈ ÁΔ √Ó≈ËΔ : ÂÚ≈appleΔı-

¬∂-«√¡≈Ғ؇ ¡È∞√≈apple apple≈‹≈ √ÒÚ≈È

ÚμÒØ∫ Ì◊ ͱappleÈ Á∂ ÌØapple∂ Ú≈Ò∂ √Ê≈È

”Â∂ ω≈«¬¡≈ ÓßÁapple, Òß◊apple-ÿapple,

«¬ÙÈ≈È-ÿapple, ËappleÓÙ≈Ò≈ ¡Â∂ Ì◊Â

ͱappleÈ ÁΔ √Ó≈ËΔ ¡≈«Á √ßÈÕ AHEG Á∂

ˆÁapple ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Â’ ÓΩ‹±Á √Δ Íapple

«ÚÁappleØ‘ ÁΩapple≈È «¬‘ √Ì Â«‘√-È«‘√

‘Ø «◊¡≈Õ

¡¯ˆ≈«È√Â≈È «Úμ⁄ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ Ó∞÷Δ ÁΔ ‘μ«Â¡≈

’≈Ï∞ÒÕ ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∂ ◊ÛÏÛΔ Ú≈Ò∂ ’∞ßÁ±˜ Ù«‘apple «Úμ⁄ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

Ó∞÷Δ ÁΔ ¡‰Í¤≈Â∂ ÏßÁ±’Ë≈appleΔ¡≈∫ È∂ ◊ØÒΔ Ó≈apple ’∂ ‘μ«Â¡≈ ’apple «ÁμÂΔÕ «ÂßÈ

Ó‘Δ«È¡≈∫ «Ú⁄’≈apple ‘Ø¬Δ ¡≈͉Δ

Âapple∑≈∫ ÁΔ «¬√ Á±‹Δ ÿ‡È≈ ’≈appleÈ

«√μ÷ ‚apple∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ‡ØÒØ «È¿±˜

ÁΔ «appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple Ù«‘apple Á∂

‘≈‹Δ ◊∞«Ò√Â≈È ’Ø⁄Δ ‘Ó≈È

«¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ’∞ÁappleÂΔ ÂappleΔ’∂

apple≈‘Δ∫ «¬Ò≈‹ ’appleÁ∂ Ò≈Ò≈ ‚∂Ò

√±˜ È±ß Â’appleΔÏÈ I Ú‹∂ ◊ØÒΔ

Ó≈appleΔ ◊¬Δ «‹√ √Ó∂∫ ◊ØÒΔ Ó≈appleΔ

◊¬Δ, ¿∞ÁØ∫ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ Á∞’≈È

ÚμÒ ‹≈ apple‘∂ √ÈÕ ‘√ÍÂ≈Ò ÒÀ

‹≈∫«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ apple√Â∂ «Úμ⁄

ÓΩ ‘Ø ◊¬ΔÕ «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫

¡È∞√≈apple ¿∞È∑≈∫ 鱧 Íß‹ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ÚΔ ◊ØÒΔ Ó≈appleΔ ◊¬Δ Íapple ¿∞ÁØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á≈

Ï⁄≈¡ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ ’∞ßÁ±˜ Á∂ √∞appleμ«÷¡≈ Ó∞÷Δ Ó≈√±Ó √Â≈È’˜¬Δ È∂ «¬√ ÿ‡È≈

ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «’‘≈ «’ Í∞ÒΔ√ È∂ «ÂßÈ Ùμ’Δ¡≈∫ 鱧 «◊z¯Â≈apple ’ΔÂ≈ ‘À

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹≈∫⁄ ‹≈appleΔ ‘À ‚∂Ò √±˜ Á∂ «appleÙÂ∂Á≈apple Íz∂Ó È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ Á≈

’Ø¬Δ Á∞ÙÓ‰ È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞È∑≈∫ √apple’≈apple ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ «’ «¬√ ÿ‡È≈ ÁΔ ‚±ßÿ≈¬Δ

È≈Ò ÍÛÂ≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ ‹∂ √apple’≈apple È∂ ’Ø¬Δ ’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ’ΔÂΔ Â≈∫ Ï⁄∂ ÷∞⁄∂

«√μ÷ ÚΔ ¡≈͉∂ ÿapple-Ï≈apple Ú∂⁄ ’∂ √±Ï∂ «Úμ⁄Ø∫ ⁄Ò∂ ‹≈‰◊∂Õ ’∞ßÁ±˜ Ù«‘apple ”Â∂

Â≈«ÒÏ≈È Á∂ ’Ϙ∂ Ó◊appleØ∫ Ï‘∞Â∂ «√μ÷ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «¬√ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄Ø∫ «‘˜appleÂ

’apple ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ «√apple¯ «ÂßÈ «√μ÷ Í«appleÚ≈apple «¬μÊ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂

√≈Ò ‚∂Ò √±˜ È∂ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple 鱧 Ì≈apple Ì∂‹ «ÁμÂ≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂

«appleÙÂ∂Á≈apple È≈Ò «¬μÊ∂ apple«‘ßÁ≈ √ΔÕ «¬√ ◊ØÒΔÏ≈appleΔ ÁΔ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ’≈ÎΔ

«ÈßÁ≈ ‘Ø apple‘Δ ‘ÀÕ

¡ÀÚ≈apple‚≈∫ È≈Ò ’ßÓ È‘Δ∫

«ÓÒÁ≈: ÓÈØ‹ Ï≈‹Í≈¬Δ

Ó∞ßϬΔÕ ¡≈͉∂ Â’appleΔÏÈ ÁØ Á‘≈«’¡≈∫ Ú≈Ò∂ «ÎÒÓΔ ’appleΔ¡apple

«Úμ⁄ ÓÈØ‹ Ï≈‹Í≈¬Δ È∂ ’¬Δ ¡ÀÚ≈apple‚ «‹μÂ∂ Íapple «¬√

¡Á≈’≈apple Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡ÀÚ≈apple‚ «˜¡≈Á≈ ’ßÓ «ÓÒ‰ ÁΔ

◊appleß‡Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ «¬‘ ¡√Ò ‘∞Èapple ÁΔ Í¤≈‰ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ‘≈Ò

‘Δ «Úμ⁄ A@Ú∂∫ ¬∂ÙΔ¡≈

ÍÀ√∂«Î’ √’appleΔÈ ¡ÀÚ≈apple‚˜

√Ó≈appleØ‘ ÁΩapple≈È ÓÈØ‹ È∂

“¡ÒΔ◊Û∑” «Úμ⁄ ÍzØÎÀ√apple

«√apple√ ÁΔ Ì±«Ó’≈ Ò¬Δ

“«Ï‘ÂappleΔÈ ¡Á≈’≈apple Á≈

¡ÀÚ≈apple‚” ‘≈√Ò ’ΔÂ≈Õ

¿∞√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «√apple¯

«¬’ «ÎÒÓ √È¡Â ÁΔ Ê≈∫

Á∂Ù «Úμ⁄ ¡«‹‘∂ ¡ÀÚ≈apple‚

ÙØ¡ ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È,

«‹È∑≈∫ «Úμ⁄ ¬∂ÙΔ¡≈ Ìapple ÂØ∫

Íz«ÂÌ≈ 鱧 Ó≈ÈÂ≈ «ÓÒ∂Õ ÓÈØ‹ È∂ ÏΔÂΔ apple≈ ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ Ì≈apple «Úμ⁄ «¬’ ¡ÀÚ≈apple‚ ÙØ¡

‘À, «‹μÊ∂ ¬∂ÙΔ¡≈ ÁΔ¡≈∫ «ÎÒÓ≈∫ Á∂÷Δ¡≈∫ Â∂ √ÈÓ≈ÈΔ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ¡ÀÚ≈apple‚ Â∞‘≈鱧 ’ßÓ È‘Δ∫ «ÁÚ≈¿∞∫Á∂ Íapple «¬‘

¡«‹‘≈ ÍÒ ‘∞ßÁ≈ ‘À, «‹μÊ∂ Â∞√Δ∫ ‘∞Èapple ÁΔ Í¤≈‰ ’appleÁ∂ ‘Ø

¡«‹‘∂ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ ¿∞Â∂ È≈Ó˜Á ‘؉≈ ‘Δ ¡ÀÚ≈apple‚ «ÓÒ‰ ÂØ∫

ÿμ‡ È‘Δ∫ ‘À Õ ¿∞‘ «ÎÒÓ “¡ÒΔ◊Û∑” 鱧 ’¬Δ √ÈÓ≈È «ÓÒ‰

ÁΔ ı∞ÙΔ «Úμ⁄ appleμ÷Δ «ÚÙ∂Ù Í≈apple‡Δ «Úμ⁄ ÏØÒ «apple‘≈ √ΔÕ ‘ß√Ò

Ó«‘Â≈ Á∂ «ÈappleÁ∂ÙÈ Ú≈ÒΔ «¬√ «ÎÒÓ ÁΔ Ù±«‡ß◊ ¡ÒΔ◊Û∑

«Úμ⁄ ‘جΔÕ «¬‘ «ÎÒÓ ÍzØÎÀ√apple √zΔ«ÈÚ≈√ apple≈Ó⁄ßÁapple «√apple√ Á∂

‹ΔÚÈ Á∞¡≈Ò∂ ÿ∞ßÓÁΔ ‘À, «‹√ 鱧 √Ó«Òß◊Δ ‘؉ ’≈appleÈ ¡≈͉Δ

ÈΩ’appleΔ ◊Ú≈¿∞‰Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 √Ó≈‹ «Úμ⁄Ø∫ ¤∂’ «ÁμÂ≈

‹≈∫Á≈ ‘À Õ


www.samajweekly.com

«¯ÒÓ “Áß◊Ò” ”⁄ Ó∂appleΔ ’Ø⁄ Ú‹Ø∫ ̱«Ó’≈ ȱß

◊Ò ÂappleΔ’∂ È≈Ò Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ : √Ø∫ËΔ

‹ÒßËappleÕ ’Ø⁄ ¿∞‘ «¬È√≈È ‘∞ßÁ≈ ‘À ‹Ø ÍμÊapple 鱧 Í≈apple√

ω≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ «ÁÓ≈◊ ”⁄ «÷‚≈appleΔ È±ß √∂Ë Á∂‰

Ò¬Δ «ÁÙ≈ ÔßÂapple «Îμ‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ «ÁÒ «Ú⁄ «÷‚≈appleΔ

鱧 ¡≈͉∂ Â∂ ÓÀÁ≈È Âμ’ «÷μ⁄‰ Ò¬Δ ⁄∞ßÏ’ «Îμ‡ ‘∞ßÁΔ

‘À Õ ¡μ‹ ’μÒ∑ «÷‚≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ √ÚÀ-‹ΔÚÈΔ ”Â∂ ’≈ÎΔ

«ÎÒÓ≈∫ ω apple‘Δ¡≈∫ ‘È Õ «‹‘ÛΔ¡≈∫

«÷‚≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ’≈ÎΔ ÍzÌ≈«Ú ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È

Íapple Ó«‘Ò≈ Í«‘ÒÚ≈È ◊ΔÂ≈ ÎΩ◊‡ ”Â∂ ωΔ

«ÎÒÓ Áß◊Ò «Ú⁄ ’Ø⁄ ÁΔ Ì±«Ó’≈ 鱧 ’∞fi

◊Ò ÂappleΔ’∂ È≈Ò Áapple√≈¿∞‰ ’apple’∂ ÈÀÙÈÒ

’∞ÙÂΔ ’Ø⁄ «Í¡≈apple≈ apple≈Ó √Ø∫ËΔ È±ß ˜apple±apple ·∂√

Í∞μ‹Δ ‘À Õ Ì≈appleÂΔ ’∞ÙÂΔ ”Â∂ Ï‰Δ «ÎÒÓ

Áß◊Ò «¬√ Ú∂Ò∂ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ Ù≈ÈÁ≈apple

ÍzÁappleÙÈ ’apple apple‘Δ ‘À Íapple «¬√ ÁΔ ’‘≈‰Δ ÂØ∫

Ó«‘Ò≈ Í«‘ÒÚ≈È ◊ΔÂ≈ ÎΩ◊‡ Á∂ ’Ø⁄

Ì≈appleÂΔ ÷∂‚ ¡Ê≈apple‡Δ Á∂ √≈Ï’≈ ’∞ÙÂΔ ’Ø⁄ Î◊Ú≈Û≈

«ÈÚ≈√Δ «Í¡≈apple≈ apple≈Ó √Ø∫ËΔ ˜apple±apple È≈apple≈˜ «Ú÷≈¬Δ Á∂ apple‘∂

‘È Õ «¬√ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ó≈È«√’ ÂΩapple ”Â∂ Ï‘∞ Á∞μ÷

Í∞μ‹≈ ‘À Â∂ ¿∞‘ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ’Øapple‡ ”⁄ ‹≈‰ Á≈

ÚΔ «Ú⁄≈apple ’apple apple‘∂ ‘È Õ Ó«‘Ò≈ Í«‘ÒÚ≈È ◊ΔÂ≈ ÎΩ◊‡

Á∂ ’Ø⁄ «Í¡≈apple≈ apple≈Ó √Ø∫ËΔ «ÎÒÓ Áß◊Ò ”⁄ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Í∂Ù

THIND

BUILDERS

• Brick Work

• Loft Conversions

• Plumbing

• Electrical

• Driveway

• Kitchen

• Floor Roof in

• Bathrooms Tall

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ «’√∂ ÚΔ

Ù«‘apple ÂØ∫ Ô≈Á ’appleØ ¡√ƒ

‘≈˜apple ‘ØÚª◊∂ ¡Â∂ ‘apple

Âapple∑ª Á≈ ’øÓ Âπ‘≈‚Δ

Â√ºÒΔ ¡Èπ√≈apple ’appleª◊∂Õ

N.S. Thind

Mob: 07540 314 025

Ï≈Êapple»Ó, ÎÒØapple, apple»Î, «’⁄È, ÒØ·

’ÈÚappleÙÈ, ‚Ã≈¬ΔÚ∂, ÍÒø«Ï◊,

«¬ÒÀ’«‡z’Ò, Ï«apple’ Úapple’ ¡Â∂ ‘apple

ÍÃ’≈apple Á∂ ÿapple Á∂ ’øÓ ”⁄ Ó≈‘appleÕ

’ΔÂΔ ◊¬Δ È≈∫‘ Íμ÷Δ ’Ø⁄ ÁΔ Ì±«Ó’≈ 鱧 «Ú÷≈¬∂ ‹≈‰

ÂØ∫ √ı È≈apple≈˜ ‘È Õ √Ø∫ËΔ È∂ √≈‚∂ √øÚ≈ÁÁ≈Â≈ ȱß

Áμ«√¡≈ «’ ‹ÁØ∫ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ”⁄ «¬√ «¯ÒÓ ÁΔ Ù±«‡ß◊

⁄μÒ apple‘Δ √Δ Â≈∫ ÓÀ∫ «¬√ «ÎÒÓ Á∂ «ÈappleÁ∂Ù’ Â∂ ¡ÓΔapple

÷≈È È±ß «Ó«Ò¡≈ √Δ Íapple ÁØÈ≈∫ È∂ Ó∂apple∂ È≈Ò «¬√ «¯ÒÓ

ÁΔ ’‘≈‰Δ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ Â∂ «√appleÎ

«¬‘ ◊μÒ Áμ√Δ √Δ «’ «¬‘ «¯ÒÓ Ó‘≈∫ÏΔapple

ÎØ◊‡ Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ó«‘Ò≈ Í«‘ÒÚ≈È Ï∂‡Δ¡≈∫

”Â∂ ω≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ √Ø∫ËΔ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀȱß

È‘Δ∫ ÍÂ≈ √Δ «’ Ó∂appleΔ «¬’ ’Ø⁄ Ú‹Ø∫ ̱«Ó’≈ ȱß

È’≈apple≈ÂÓ’ ÂappleΔ’∂ È≈Ò «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ Í∂Ù

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ √Ø∫ËΔ È∂ «¯ÒÓ ”⁄ «Ú÷≈¬∂ ¿∞√

√ΔÈ È±ß Ï‘∞ ‘Δ ÓßÁÌ≈◊≈ Áμ«√¡≈ «’ ‹ÁØ∫

◊ΔÂ≈ ’≈ÓÈÚÀÒÊ ÷∂‚≈∫ Á≈ Î≈¬ΔÈÒ ÓÀ⁄ ÷∂‚‰

‹≈ apple‘Δ √Δ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ Ó‘≈∫ÚΔapple

ÎΩ◊‡ 鱧 «¬’ ’Óapple∂ ”⁄ ÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈ Õ √Ø∫ËΔ È∂ «’‘≈

«’ «ÎÒÓ È±ß appleΩ⁄’ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ ÁΔ ’‘≈‰Δ

ÓÈÿÛø ω≈¬Δ ◊¬Δ ‘À ¡Â∂ Î≈¬ΔÈÒ ”⁄ ◊ΔÂ≈ È∂

«¬’ÂappleÎ≈ Ó∞’≈ÏÒ∂ ”⁄Ø∫ ¡ÀÓÒΔ ÏÀ√«‡‚ 鱧 H-@ È≈Ò

Ó≈ «ÁμÂΔ √Δ ‹Á «’ «ÎÒÓ ”⁄ «¬√ 鱧 ÏÛΔ ‘Δ

Ó∞Ù«’Ò È≈Ò «‹μ ‘≈√Ò ‘Ø¬Δ «Ú÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ

ıÏappleª

√zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï È±ß ‹≈‰ Ú≈Ò∂ B ‘Øapple

apple√«Â¡≈∫ 鱧 «Úapple≈√ÂΔ «Á÷ Á∂‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ √μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï È±ß ‹≈∫Á∂ Ó∞μ÷ Ó≈apple◊ ‡≈¿±È ‘≈Ò ÂØ∫

ÿ߇≈ ÿapple ⁄Ω’ Âμ’ ÷∂Âapple ȱß

’∂∫Áapple √apple’≈apple ÁΔ «‘appleÁ∂

ÔØ‹È≈ «‘ Î√≈‚ ÍzØ‹À’‡

¡ËΔÈ «¬√ ÷∂Âapple ÁΔ¡≈∫

«¬Ó≈appleÂ≈∫ 鱧 «Úapple≈√ÂΔ «Á÷

Á∂‰ Ú≈Ò∂ ÍzØ‹À’‡ Á∂ Ó∞’ßÓÒ

‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ «¬√

ÍzØ‹À’‡ Á∂ Á±√apple∂ ÍÛ≈¡ Á∂

’ßÓ È±ß «‹μÊ∂ ‹ÒÁ Ù∞apple± ’ΔÂ≈

‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï È±ß ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ◊∞: Ï≈Ï≈ ¡‡μÒ apple≈¬∂ ÂØ∫

◊∞: Ù‘ΔÁ Ï≈Ï≈ ÁΔÍ «√ßÿ (Ù‘ΔÁ ◊ß‹) ◊∞: apple≈Ó√apple √≈«‘Ï appleØ‚ Â∂ ’‡Û≈

¡≈‘Ò±Ú≈ÒΔ¡≈ Ó≈apple◊ ”Â∂ ÍÀ∫ÁΔ¡≈∫ «¬Ó≈appleÂ≈∫ 鱧 ÚΔ Î√≈‚ ÍzØ‹À’‡ ¡ËΔÈ

«Úapple≈√ÂΔ «Áμ÷ Á∂‰ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ó≈Ò’≈∫ ’ØÒØ∫ «¬Âapple≈˜‘Δ‰Â≈ √apple‡ΔÎ’∂‡

Óß◊∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ «¬È∑≈∫ apple√«Â¡ª ”⁄Ø∫ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÁΔ¡≈∫ ÚΔ Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫

‹≈«¬Á≈Á≈∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘È Â∂ È◊apple «È◊Ó ¡ß«ÓÃÂ√apple ÚμÒØ∫ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ

’ØÒØ∫ ÚΔ «¬‘ √apple‡ΔÎ’∂‡ Óß◊∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ ‡≈¿±È ‘≈Ò ÂØ∫ ÿ߇≈ ÿapple ⁄Ω’

¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ «¬Ó≈appleÂ≈∫ 鱧 Î√≈‚ ÍzØ‹À’‡ «‘ «¬’Ø «‹‘Δ «Úapple≈√ÂΔ «Áμ÷

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ ‘∞‰ «¬√ ÍzØ‹À’‡ 鱧 ¡μ◊∂ ÂØapple«Á¡ª ‘≈Ò Ï≈˜≈apple ÂØ∫ ‡≈¿±È

‘≈Ò Â∂ ‡≈¿±È ‘≈Ò ÂØ∫ «√’ßÁappleΔ ◊∂‡ Á≈ ’ßÓ ‹ÒÁ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ «¬√ ÍzØ‹À’‡ Á≈ «¬’ ‘Øapple ÍÛ≈¡ √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï ÂØ∫ ◊∞:

Ï≈Ï≈ ÁΔÍ «√ßÿ Ù‘ΔÁ ◊ß‹ Â∂ √zΔ ‘«appleÓßÁapple 鱧 ‹≈∫Á∂ ’‡Û≈ ¡≈‘Ò±Ú≈ÒΔ¡≈

Ó≈apple◊ 鱧 ÚΔ «Úapple≈√ÂΔ «Áμ÷ Á∂‰ ÁΔ ÔØ‹È≈ ω≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Õ

«¬ß◊ÒÀ∫‚ ”⁄ Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂

ÓÈ≈«¬¡≈ ÈÚ≈∫ √≈Ò B@AG

ÒÀ√‡apple Õ ÈÚ∂∫ √≈Ò B@AG ÁΔ ¡≈ÓÁ

”Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ Úμ÷-Úμ÷ ◊∞apple± ÿapple≈∫

”⁄ Í≈· Á∂ ÌØ◊ Í≈¿∞‰ ¿∞ÍappleßÂ

Ë≈apple«Ó’ ÁΔÚ≈È √‹≈¬∂ ◊¬∂ Õ «¬√∂

Âapple∑≈∫ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Ù«‘apple ÒÀ√‡apple Á∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ◊∞apple± Â∂◊ Ï‘≈Áapple

√≈«‘Ï «Ú÷∂ apple≈ Ìapple ÂØ∫ ’ΔappleÂÈ

ÁappleÏ≈apple √‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‹Ø apple≈ AB

Ú‹∂ ÈÚ≈∫ √≈Ò ⁄Û∑È ÓΩ’∂ ¡appleÁ≈√

A@ Òμ÷ ÒØ’≈∫ È∂ Òß‚È

”⁄ Âμ«’¡≈ ÈÚ∂∫ Úapple∑∂

ÁΔ ¡≈ÓÁ Á≈ Ș≈apple≈

Òß‚ÈÕ ÈÚ∂∫ Úapple∑∂ B@AG 鱧 ‹Δ

¡≈«¬¡≈∫ ’«‘‰ Ò¬Δ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ È∂ apple≈ AB Ú‹∂ Âμ’

«ÚÙ∂Ù ÁΔÚ≈È≈∫ ÁΔ ‘≈˜appleΔ ÌappleΔ

¡Â∂ ÈÚ∂∫ Úapple∑∂ ÁΔ ¡appleÁ≈√ «Ú⁄

Ù≈«ÓÒ ‘ج∂Õ √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

√≈¿±Ê≈Ò «Ú⁄ ‘˜≈apple≈∫ «√μ÷

√ß◊Â≈∫ Í‘∞ß⁄Δ¡≈∫Õ ◊∞apple± ÿapple Á∂

ÍzË≈È ◊∞appleÓ∂Ò «√ßÿ ÓμÒ∑Δ È∂

«√μ÷ √ß◊Â≈∫ 鱧 ÈÚ∂∫ √≈Ò ÁΔ

ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ Á±‹∂ Í≈√∂ Òß‚È

«Ú⁄ ‘apple √≈Ò Ê∂Ó√ ÈÁΔ Á∂ ’ß„∂

‘؉ Ú≈ÒΔ ¡≈«ÂÙÏ≈˜Δ ȱß

Ò◊Í◊ A@ Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’≈∫

È∂ ¡μ÷Δ∫ Ú∂«÷¡≈Õ Ù≈Ó ÂØ∫ ‘Δ

ÒØ’ Òß‚È ÁΔ¡≈∫ √Û’≈∫ ”Â∂

«¬’μ·∂ ‘؉∂ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ

«¬√ ÓΩ’∂ √∞appleμ«÷¡≈ Á∂ «ÚÙ∂Ù

ÍzÏßË ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √ÈÕ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ Ó‘≈apple≈‰Δ

¡À«Ò˜≈ÏÀμÊ Á±‹Δ È∂ ÈÚ∂∫ √≈Ò

Á∂ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ «‘μ√≈ È‘Δ∫

«Ò¡≈Õ I@ √≈Ò≈ Ó‘≈apple≈‰Δ ÈÚ∂∫

√≈Ò ÓΩ’∂ ⁄apple⁄ «Ú⁄ ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ

’appleÈ ¿∞Íappleß √Ó≈Í ‘Ø«¬¡≈ Õ

«¬√ ÓΩ’∂ ÍzË≈È Ì≈¬Δ Óß◊Ò «√ßÿ

È∂ √Ó±‘ √ß◊Â≈∫ 鱧 ÈÚ∂∫ √≈Ò ÁΔ

ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ Õ «¬√∂ Âapple∑≈∫ √À∫‡appleÒ

Òß‚È «Ú÷∂ apple≈ AB Ú‹∂ ÈÚ≈∫

√≈Ò ⁄Û∑È ÓΩ’∂ B Òμ÷ ÒØ’≈∫ ÁΔ

‘≈˜appleΔ ”⁄ Òß‚È «Ú÷∂ A Òμ÷ H

‘˜≈apple ÍΩ∫‚ Á∂ ÷apple⁄ ÁΔ

¡≈«ÂÙÏ≈˜Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ

05/01/2017 9

√Ø‘‰ «√ßÿ ¤Ø’apple 鱧 ‘ßfi±¡≈∫

ÌappleΔ ¡ø«ÂÓ «ÚÁ≈«¬◊Δ

Òß‚ÈÕ Ô±. ’∂. ÁΔ Íz«√μË «√μ÷

√÷ÙΔ¡Â √Ø‘‰ «√ßÿ ¤Ø’apple ȱß

‘ßfi±¡≈∫ ÌappleΔ ¡ß«ÂÓ «ÚÁ≈«¬◊Δ

«ÁμÂΔ ◊¬ΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ Úμ÷ Úμ÷

Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡ª Á∂ ÈπÓ«¬ßÁ∂

‘≈˜apple √ÈÕ √Ø‘‰ «√ßÿ ¤Ø’apple

È«Ó ¡ß«ÂÓ ¡appleÁ≈√ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÏØÒ«Á¡ª ◊∞appleÓ∂Ò

«√ßÿ ÓμÒ∑Δ ÍzË≈È √zΔ ◊∞apple±

«√ßÿ √Ì≈ √≈¿±Ê≈Ò, √∞apple‹ΔÂ

«√ßÿ «ÏÒ◊≈ ⁄∂¡appleÓÀÈ

‡appleμ√‡, «‘ßÓ «√ßÿ √Ø‘Δ

√≈Ï’≈ ÍzË≈È, √∞apple‹Δ «√ßÿ

‹Ω‘Ò, ¡Óapple‹Δ «√ßÿ «„ÒØ∫,

√∞÷ÁΔÍ «√ßÿ appleßË≈Ú≈ È∂ «’‘≈ «’

√Ø‘‰ «√ßÿ ¤Ø’apple ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ

Íz≈ÍÂΔ ¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ ÂΔ‹Δ

ÍΔÛ∑Δ Âμ’ «√μ÷Δ √apple±Í 鱧 ’≈«¬Ó

appleμ÷‰≈ ‘À ? «¬√ ÓΩ’∂ Ó≈Â≈ Ó«‘ßÁapple

’Ωapple, √ßÂØ÷ «√ßÿ ¤Ø’apple, apple‰‹Δ ’Ωapple,

SPECIAL

NOTE

‹√Úß ’Ωapple Â∂ ◊∞«appleßÁapple «√ßÿ ÚμÒØ∫

¤Ø’apple Í«appleÚ≈apple È∂ √Ø‘‰ «√ßÿ ¤Ø’apple

Î≈¿±∫‚∂ÙÈ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’apple«Á¡ª B@ ‘˜≈apple ÍΩ∫‚ (¡ßÁ≈‹È

AF Òμ÷ F@ ‘˜≈apple apple∞ͬ∂) Á∂

⁄Àμ’ Ì∂‡ ’ΔÂ∂ «‹È∑ª «Ú⁄

√≈¿±ÊÏμ’√ «‹Ò∑≈ ’Ω∫√Ò

⁄∂¡appleÓÀÈ Îß‚ Ò¬Δ E ‘˜≈apple

ÍΩ∫‚, ’Ò◊ΔËapple √∞√≈«¬‡Δ

ÏÛ± √≈«‘Ï Ò¬Δ E ‘˜≈apple

ÍΩ∫‚, appleÀÈΔ ◊z∂Ú ‘≈√«Í√

’∂¡apple Ò¬Δ B ‘˜≈apple ÍΩ∫‚,

¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ «Íß◊ÒÚ≈Û≈

⁄ÀappleΔ‡∂ÏÒ ‡appleμ√‡ ¡ß«ÓÃÂ√apple Ò¬Δ B

‘˜≈apple ÍΩ∫‚, ÓÀ’«ÓÒÈ ’À∫√apple √ÍØapple‡

Ò¬Δ B ‘˜≈apple ÍΩ∫‚, Ó≈Â≈ ⁄ßȉ ’Ωapple

⁄ÀappleΔ‡∂ÏÒ ‡appleμ√‡ Ò¬Δ B ‘˜≈apple

ÍΩ∫‚, ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ √Ì≈

√≈¿±Ê≈Ò Ò¬Δ B ‘˜≈apple ÍΩ∫‚ Ì∂‡

’ΔÂ∂Õ

Come and visit our stand at the Asian Celebrations Wedding

Exhibition for new and updated wedding decoration and

marquee hire at The New Bingley Hall, Hockley Circus,

Birmingham, B18 5PP. Sunday 6th March from 11am till

6pm. Free admission and free parking. sapes


10 05/01/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On DM Global sky channel 799.

Sunday at 11:00 am to 12:00 pm

Wednesday at 5:00 pm . to 6:00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Five states to vote

between February

4 and March 8

New Delhi: Assembly elections

in Uttar Pradesh,

Uttarakhand, Goa, Punjab and

Manipur will be held between

February 4 and March 8, Chief

Election Commissioner Nasim

Zaidi announced on

Wednesday.

The results from all five

states will be known on March

11, Zaidi told a press conference

here.

While polling in Goa and

Punjab will take place on

February 4, Uttarakhand will

vote on February 15 and

Manipur in two phases on

March 4 and 8.

Uttar Pradesh, the country's

most populous state, will go to

the polls in seven phases:

February 11, 15, 19, 23 and 27

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ È≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È

⁄؉≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á: ’∂‹appleΔÚ≈Ò

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ (¡≈Í) Á∂ √∞ÍappleΔÓØ ¡Â∂ «ÁμÒΔ Á∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ ¡μ‹ √≈appleΔ¡≈∫ «’¡≈√¡apple≈¬Δ¡≈∫ appleμÁ

’apple«Á¡≈∫ √≈¯ «’‘≈ «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡‘∞Á∂ Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple Á≈ ¡ÀÒ≈È ⁄؉≈∫

ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ √zΔ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ «¬μÊ∂ Ô±‡Δ ◊À√‡ ‘≈¿±√ «Úμ⁄

ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ √ÍÙ‡ ’ΔÂ≈ «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂

¿∞ÓΔÁÚ≈apple Á≈ ¡ÀÒ≈È ⁄؉≈∫ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’appleÈ Á≈ ’Ø¬Δ «Ú⁄≈apple È‘Δ∫ ‘À

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ Í≈apple‡Δ Á∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Ì◊Úß Ó≈È È∂ «’‘≈

√Δ «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡‘∞Á∂ Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple Á≈ ¡ÀÒ≈È ‹ÒÁΔ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À √zΔ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ‘∞‰ ¡ÀÒ≈È∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «’√∂

鱧 ÚΔ ⁄؉ Íz⁄≈apple «Úμ⁄ «„μÒÓμ· ’appleÈ Á∂ ’≈appleÈ≈∫ ’apple’∂ È‘Δ∫ ÏÁ«Ò¡≈

‹≈Ú∂◊≈ ¿∞∫‹ ¿∞È∑≈∫ √ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈ «’ Í≈apple‡Δ Á∂ «√Ë≈∫ Ó∞Â≈Ï’ ‹∂ ’جΔ

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ⁄؉ ÂØ∫ «¬’ «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ «‡zÍÒ “√Δ“ («ÌzÙ‡, ’«appleÓΔÈÒ

‹≈∫ ’appleÀ’‡appleÒÀμ√) «Úμ⁄Ø∫ «’√∂ Á≈ ÚΔ ÁØÙΔ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ Â≈∫ ¿∞√ ÁΔ

¿∞ÓΔÁÚ≈appleΔ ı≈apple‹ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À ¿∞È∑≈∫ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ ÚμÒØ∫ ËappleÓ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ Ú؇≈∫ È≈ Óß◊‰ Á∂

¯À√Ò∂ Á≈ √ÓappleÊÈ ’ΔÂ≈ ¿∞È∑≈∫ Ì≈apple Á∂ ⁄؉

’«ÓÙÈ “Â∂ ⁄؇ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ’«ÓÙÈ Íß‹≈Ï

√Ó∂ ‘Øapple √±«Ï¡≈∫ «Úμ⁄ ⁄؉≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’appleÈ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ B ‹ÈÚappleΔ È±ß Ô±ÍΔ «Úμ⁄ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ ÚμÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ì≈Ù‰ ÁΔ

¿∞‚Δ’ ’apple «apple‘≈ √ΔÕ

’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ √ΔÏΔ¡≈¬Δ «‹‘Δ¡≈∫

¬∂‹ß√Δ¡≈∫ ¿∞Íapple «√¡≈√ ÁΔ Íapple ⁄≈Û∑ «ÁμÂΔ ‘À

¡Â∂ ‘∞‰ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚΔ ¿∞√∂ apple≈‘ ÍÀ «◊¡≈ ‘À

√zΔ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «ÂßÈ «ÁÈ Ô±‡Δ

◊À√‡ ‘≈¿±√ «Úμ⁄ ‘Δ ‚∂apple∂ Ò≈ ’∂ Úμ÷-Úμ÷ Úapple◊≈∫

ÁΔ¡≈∫ √ß√Ê≈Ú≈∫ Á∂ È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ È≈Ò ÓΔ«‡ß◊≈∫ Á≈

ÁΩapple ⁄Ò≈ ’∂ ⁄؉ Ò≈ÓÏßÁΔ ’appleÈ◊∂ «¬√ ÓΩ’∂ Í≈apple‡Δ

Á∂ ÿÈΩapple ÂØ∫ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡È± appleßË≈Ú≈, ‚∂apple≈Ï√Δ ÂØ∫

¿∞ÓΔÁÚ≈apple √appleÏ‹Δ ’Ωapple ÁΔ ËΔ ÓÈÍzΔ ’Ωapple ‚ΩÒΔ,

Á≈÷≈ ÂØ∫ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡À⁄.¡À√. αҒ≈,

apple≈‹Í∞apple≈ Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¡≈Ù±ÂØÙ ‹ØÙΔ ¡Â∂ ’¬Δ

¿∞ÁÔØ«◊’ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ≈∫, √≈Ï’≈ ¯Ω‹Δ¡≈∫ Á∂

È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ √Ó∂ ¬∂«‚‚ √’±Ò ‡Δ⁄apple˜ Ô±ÈΔ¡È

Á≈ Ú¯Á ÚΔ √zΔ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È±ß «Ó«Ò¡≈

«Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√ È≈Ò ◊μ·‹ØÛ ÂØ∫ ’ΔÂ≈

«¬È’≈apple

¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ «¬’ √Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï

«Úμ⁄ √ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈ «’ ‹◊ÓΔ Ïapple≈Û ‹≈∫ «Âz‰Ó±Ò

’≈∫◊apple√ È≈Ò ⁄؉ √ÓfiΩÂ≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¡’√apple «Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√ ÁΔ

Ó∞÷Δ Â∂ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò ÁΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ

鱧 «ÓÒÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑≈∫ ’Á∂ ÚΔ ¡≈͉Δ

Í≈apple‡Δ ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ⁄؉≈∫ ÒÛÈ Á≈ «˜’apple

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ¿∞È∑≈∫ √ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈ «’ Í«‘Ò≈∫ √zΔ

Ïapple≈Û È∂ ı∞Á ‘Δ “¡≈Í“ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ÁΔ Í∂Ù’Ù

’ΔÂΔ √ΔÕ

and March 4 and 8.

This will be the single

biggest electoral exercise since

the 2014 Lok Sabha polls and

will involve a total of 690 constituencies,

403 of them in

Uttar Pradesh alone. Goa has

40 seats, Punjab 117, Manipur

60 and Uttarakhand has 70

seats."We are committed to

conduct the elections in a free

and fair manner," Zaidi said.

The Election Commission

would also check the "misuse

of black money and liquor".

The main players in the five

states include the Bharatiya

Janata Party, Congress, Aam

Aadmi Party, Shiromani Akali

Dal, Samajwadi Party, Bahujan

Samaj Party and Manipur

People's Party.

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

05/01/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

“¡’≈Ò ⁄ÀÈÒ” Á∂ ¡ÀÓ. ‚Δ. Â∂

√Ó≈‹ √∂ÚΔ ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ’±Èapple

Á≈ ÒÀ√‡apple ”⁄ «ÚÙ∂Ù √ÈÓ≈È

ÒÀ√‡apple Õ ÒÀ√‡apple Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ

◊∞apple± Â∂◊ Ï‘≈Áapple √≈«‘Ï ¬Δ√‡

Í≈apple’ appleØ‚ «Ú÷∂ «¬’ Ë≈apple«Ó’

√Ó≈◊Ó ÓΩ’∂ «¬ÊØ∫ Á∂ Íß‹≈ÏΔ ‡Δ. ÚΔ.

⁄ÀÈÒ “¡’≈Ò ⁄ÀÈÒ” Á∂ ¡ÀÓ. ‚Δ.

√: ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ’±Èapple Á≈

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂

ÍzË≈È Ì≈¬Δ Óß◊Ò «√ßÿ ¡Â∂

‘Øapple ¡≈◊±¡≈∫ ÚμÒØ∫ «ÚÙ∂Ù

√ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ «¬√

ÓΩ’∂ ÏØÒ«Á¡≈∫ ◊∞apple± ÿapple Á∂

ÍzË≈È Óß◊Ò «√ßÿ È∂ «’‘≈

«’ ¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ’±Èapple ÚμÒØ∫ «‹Ê∂

¡’≈Ò ⁄ÀÈÒ apple≈‘Δ∫ Á∂Ù≈∫-«ÚÁ∂Ù≈∫

”⁄ «√μ÷Δ ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫-ÏØÒΔ Á∂

Íz⁄≈apple ¡Â∂ Íz√≈apple Ò¬Δ ÔØ◊ ¿∞Íapple≈Ò∂

’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È, ¿∞Ê∂ Íß‹≈Ï ”⁄

◊appleΔÏ, Ï∂√‘≈apple≈ ¡Â∂ «Ì¡≈È’

«ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ ÂØ∫ ÍΔÛ Úμ÷-Úμ÷

ÓappleΔ˜≈∫ Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ ÷∞Á Íß‹≈Ï

‹≈ ’∂ ÔÂÈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰≈ «¬’ ‘Øapple ÚΔ

ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ’ÁÓ ‘À Õ «¬√ ÓΩ’∂

¡ÓappleΔ’ «√ßÿ ’±Èapple È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫

¤Ø‡Δ «‹‘Δ ¿∞Óapple ”⁄ «¬ß◊ÒÀ∫‚

¡≈«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ «¬Ê∂ ÍÛ∑≈¬Δ Á∂

È≈Ò-È≈Ò √ı «Ó‘ÈÂ

’apple’∂ ¡≈Í‰Δ ’Ó≈¬Δ ”⁄Ø∫

Á√ÚßË ’μ„ ’∂ «¬’ ⁄ÀÈÒ

⁄Ò≈ ’∂ ¡≈͉≈ √∞ÍÈ≈

√≈’≈apple ’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∂

È≈Ò-È≈Ò ◊appleΔÏ ¡Â∂

Ï∂√‘≈apple≈ ÓappleΔ˜≈∫ ÁΔ √∂Ú≈ ¡Â∂

√≈∫Ì-√ßÌ≈Ò Ò¬Δ √ß◊Â≈∫ Á∂

√«‘ÔØ◊ È≈Ò ¿∞Íapple≈Ò∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰

Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ «¬√

ÓΩ’∂ ⁄ÀÈÒ Á∂ Íz‹À∫‡apple ÈÚÁΔÍ ’Ωapple,

√«ÚßÁapple «√ßÿ appleßË≈Ú≈, ÏÒÚΔapple «√ßÿ

√appleÍß⁄, √∂Ú≈ «√ßÿ, √∞÷Á∂Ú «√ßÿ

¡Ω‹Ò≈ √Ó∂ ‘Øapple Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫

√ß◊Â≈∫ ‘≈˜apple √ÈÕ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 05/01/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

SHORTNEWS

Virendra Sharma MP to attend

14th Pravasi Bharatiya Divas

Virendra Sharma MP, Ealing, Southall, will be attending the

14th Pravasi Bharatiya Divas in Bangalore for the 7th-9th January

2017.

Speaking before attending Virendra Sharma MP said: “I

am looking forward to be working with a wide range of politicians

from across India and the world. I plan to raise issues around

Brexit, India's relationship with the UK and the withdrawal of 500

and 1000 Rupee Notes. These conventions are important opportunity

to raise domestic awareness in India of affairs affecting the

diaspora.” The PBD conventions provide a platform to the overseas

Indian community to engage with the Government on issues

of concern to our Diaspora and to explore opportunities for

investment in India and contribution to the country of their origin.

These conventions also provide an opportunity to the overseas

Indians to network with other overseas Indians residing in various

parts of the world.

Govt appoints Viral Acharya

as RBI dy governor

MUMBAI: The government on Wednesday announced the

appointment of New York University’s economics professor Viral

V Acharya as the fourth deputy governor of the Reserve Bank of

India. He has been appointed for a threeyear

term, according to a statement. The

position had fallen vacant when Urjit

Patel was elevated to the position of

Governor in September after Raghuram

Rajan completed his term and returned to

academia.

Interestingly, Acharya once said that

“Raghu has been a great source of inspiration for me” — and has

co-authored three papers with Rajan. He once called himself the

“poor man’s Raghuram Rajan”. The division of the portfolios is

internally decided by RBI. The key portfolio of monetary policy,

which was being handled by Patel, is currently overseen by deputy

governor R Gandhi. SS Mundra handles the banking supervision

department among others, while NS Vishwanathan, the third

deputy governor, handles banking regulation.

Acharya teaches at the Stern School of Business in New York

University. According to his resume, he has research interests in

regulation of banks, corporate finance, credit risk and asset pricing.

Previously, he has been a member of the committee of financial

sector legislative reforms commission in India, and has also

served on the international advisory board of market regulator

Securities and Exchange Board of India.

Kejriwal slams Modi for

'vendetta politics'

New Delhi : Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on

Wednesday attacked Prime Minister Narendra Modi for the arrest

of two Trinamool Congress (TMC) MPs

and termed it "vendetta politics". "This is

vendetta politics of Modiji. His message

is -- 'agar kisi ne notbandi ke khilaaf bola

to chhodenge nahi' (If anyone speaks

against note-ban, they won't be spared).

Really deplorable," Kejriwal tweeted.

Kejriwal's comments came in response to

senior journalist Rajdeep Sardesai's tweet that said: "When TMC

was backing NDA on GST (Goods and Services Tax), (we) didn't

hear a word on chit fund cases; now TMC takes on Centre on

demonetisation, two MPs arrested!"

Trinamool Congress MP Sudip Bandyopadhyay was on

Tuesday arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI) in

the Rose Valley Chit Fund scam. Investigating the ponzi scheme

scam, the agency earlier arrested another TMC MP, Tapas Paul, on

December 30, for his alleged involvement in the case.

AAP’s Jarnail gets Delhi vote deleted,

applies for one in Punjab

BATHINDA: Delhi MLA Jarnail Singh, now announced as the

Aam Aadmi Party (AAP) candidate against Punjab chief minister

Parkash Singh Badal from Lambi segment, has got his vote deleted

from the national capital to get registered in Punjab instead and

be eligible for the state assembly polls.

Jarnail said he has applied for a vote in Muktsar. “The legal

aspects are being taken care of by the party,” he added, when

asked if he had informed the Delhi Vidhan Sabha speaker about

the vote deletion.

As for his fate as a legislator in Delhi now, another AAP MLA,

Dinesh Mohania, termed it a “non-issue”.

US signals it won't mediate

between India, Pakistan

Washington : The US has signalled that it

will not be drawn into the role of a mediator

between India and Pakistan, saying both

countries should work together to resolve

their differences. Asked during the daily

briefing on Tuesday if Secretary of State

John Kerry had offered to mediate between

the two neighbours on the Indus Waters

would not give details of their conversation.

A Pakistan Finance Ministry statement on

Friday gave Islamabad' version of their talk.

Asked if Kerry had discussed the Indus dispute

with Indian officials and at what level,

Kirby said: "We're in regular communication

with the Indian and Pakistani governments

on a wide range of issues. I just don't have

Pakistan Finance Ministry, Kerry made the

call to Dar. Seeming to invite that Kerry had

asked for Washington's intervention, according

to the ministry, "Dar indicated that US

support on the principles and legal position

of Pakistan will be greatly appreciated".

According to the ministry statement, Dar

also told Kerry that the "Indus Waters Treaty

Treaty dispute, State Department any more details for you." "The Indus Waters is an international commitment and it is the

Spokesperson John Kirby replied bluntly:

"As I said, we encourage India and Pakistan

to work together bilaterally to resolve their

differences." Kirby confirmed that Kerry

spoke with Pakistan Finance Minister

Mohammed Ishaq Dar last Thursday but

Treaty has served, I think as you know, as a

model for peaceful cooperation between

India and Pakistan for now 50 years," he

said. "We encourage, as we have in the past,

India and Pakistan to work together to

resolve any differences." According to

responsibility of the World Bank to make

sure that India honours this." The statement

said Kerry told Dar "that the President World

Bank (Jim Yong Kim) had recently informed

him about Pakistan's complaint against India

on the subject of the treaty".

China to send 30 missions

into space in 2017

Beijing : China plans to conduct

some 30 space launch missions

in 2017, a record-breaking

number in the country's space history,

said China Aerospace

Science and Technology

Corporation.

Long March-5 and Long

March-7 rockets would be used to

carry out most of the space missions,

the China News Service

reported. Long March-5 is

China's largest carrier rocket. The

successful test launch of the vehicle

in November in Hainan would

pave the way for space station

construction, analysts said. Wang

Yu, general director of the Long

March-5 program, said 2017 is a

critical year for China's new generation

of carrier rockets and the

Long March-5 rockets would

carry Chang'e-5 probe to space.

The probe would land on the

moon, collect samples and return

to Earth. On the other hand, Long

March-7, the more powerful version

of Long March-2, would

send China's first cargo spacecraft

Tianzhou-1 into the space in the

first half of 2017, according to

Wang Zhaoyao, director of China

Manned Space Engineering

Office.

Scientists discover

a new human organ

London : Irish scientists

have recently identified a new

human organ that has existed

in the digestive system for

hundreds of years.

Named as the mesentery,

the organ connects the intestine

to the abdomen and had

for hundreds of years been

considered a fragmented structure

made up of multiple separate

parts.

However, researchers led

by J Calvin Coffey, Professor

at University of Limerick

(Ireland), describe the mesentery

as an undivided structure

and outlined the evidence for

categorising the mesentery as

an organ in the paper published

in the journal The

Lancet Gastroenterology and

Hepatology. Mesentery is a

fold of the peritoneum which

attaches the stomach, small

intestine, pancreas, spleen,

and other organs to the posterior

wall of the abdomen.

During the initial research,

the researchers found that the

mesentery, which connects the

gut to the body, was one continuous

organ. "Up till then it

was regarded as fragmented,

present here, absent elsewhere

and a very complex structure.

The anatomic description that

had been laid down over 100

years of anatomy was incorrect.

This organ is far from

fragmented and complex. It is

simply one continuous structure,"

Coffey explained. Better

understanding and further scientific

study of the mesentery

could lead to less invasive surgeries,

fewer complications,

faster patient recovery and

lower overall costs. "When we

approach it like every other

organ...we can categorise

abdominal disease in terms of

this organ," Coffey said.

According to Coffey,

mesenteric science is a separate

field of medical study in

the same way as gastroenterology

and others.

Merged Union

budget brought

ahead to Feb 1

NEW DELHI: The combined

general and rail budget

will be presented on February

1, the government said on

Tuesday, ending a nearly century-long

tradition of tabling

separate financial documents

for the country’s largest transporter.

The date was finalised by

the cabinet committee on parliamentary

affairs, which also

decided to convene the budget

session of Parliament on

January 31, advancing the date

by over three weeks. Finance

minister Arun Jaitley was present

at the meeting also attended

by home minister Rajnath

Singh, parliamentary affairs

minister Ananth Kumar, and

external affairs minister

Sushma Swaraj. The decision

to scrap the railway budget is

seen as a policy reform measure.

It is aimed at doing away

with the “culture of populism”

that has taken a heavy toll on

the stateowned transporter’s

financial health over the years.

Doctors remove scissors from

man's stomach after 18 years

Hanoi : Vietnamese doctors

removed a pair of scissors lodged

in a man's stomach for 18 years,

authorities said. The Vietnamese

man was completely oblivious to

the scissors until December, when

he suffered a road accident and

was given an x-ray which revealed

their presence, Efe news agency

reported. Doctors retrieved the

rusty 15 centimetre (6 inches)

long scissors from his stomach on

Saturday at a hospital in Thai

Nguyen province, northern

Vietnam, in a three-hour surgery.

The scissors were broken and

found on the left side of his torso,

showed the reports. The patient,

54, had never felt any discomfort

due to the scissors, which had

been left inside him when he

underwent an operation at the Bac

Kan General Hospital in June

1998, said the doctors.


www.samajweekly.com

GULMARG

DRAPED

IN WHITE

Kashmiri men walk on a snow-covered road in Gulmarg. The fivemonth

dry spell in Valley ended on Tuesday as high-altitude areas,

including the popular tourist destination, experienced snow.

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Terror suspect wins

right to stay in UK

LONDON: A wheelchair-bound

Algerian terror suspect linked to

Osama Bin Laden has won his 21-

year legal battle to live in Britain,

with the judge saying the threat of

deportation has affected his mental

health. The man, who can only be

referred to as ‘G’ due to legal reasons,

has defeated repeated UK government’s

attempts to deport him

despite being accused of helping to

send young British Muslims to terror

training camps abroad, British media

reported on Tuesday.

The man came to the UK to claim

asylum in August 1995 using a false

French passport. But in 2001, the

government decided to deport him

Modi rolls out BHIM app, says your

thumb will act as your bank now

NEW DELHI : In a renewed

push to turn India into a cashless

economy, Prime Minister

Narendra Modi on Friday

launched an Aadhaar-based

mobile payment application that

requires only the user’s thumb

impression to operate.

Modi named the new app

BHIM, short for Bharat Interface

for Money, and dedicated it to

Dalit icon Babasahib Bhim Rao

Ambedkar.

“Dr Ambedkar’s mantra was

to work for uplifting the poor, and

the biggest power of technology

lies in empowering them,” he said

at the DigiDhan Mela at Talkatora

Stadium here. The Prime Minister

said the BHIM app can be used on

all mobile devices, be it a smartphone

or a feature phone costing

`1,000-`2,000.

“There is no need for Internet

connectivity, one only needs the

thumb. There was a time when

illiterate people were called

‘angutha chchap’.

But times have changed, and

your thumb is your bank now. It

has become your identity,” he

added. Modi said the government

was also working towards

launching a new security feature

that would enable monetary transactions

without the use of a phone

or the Internet.

Hundreds of Sikh NRIs offer voluntary

service at Patna event

after evidence emerged he was a suspected

terrorist and a risk to national

security. The UK Home Office

claimed he was an active supporter of

the Algerian terrorist group Salafist

Group for Call and Combat, which

has links to Osama’s terrorist network.

“Your activities on behalf of

the group and of extremist fighters in

Chechnya include sponsoring young

Muslims in the UK to go to

Afghanistan to train for Jihad,” the

government told him in the court.

In a ruling last month by the

Special Immigration Appeals

Commission, Justice Collins said that

G no longer poses a risk to national

security.

05/01/2017

13

“Every human being is the author of his own

health or disease.”

-Buddha

Google's Pichai offers internet training

for small Indian companies

New Delhi : Aiming to give a technological

edge to the small and medium businesses

(SMB) in India, Google CEO

Sundar Pichai on Wednesday

announced two initiatives. "Small

businesses are the backbone of

India's economy. Internet is for

everyone," Pichai said while addressing

the media here. He said Google,

along with Federation of Indian

Chambers of Commerce and

Industry (Ficci), have developed a

training programme called 'Digital

Unlocked'. The programme would be certified by

the Indian School of Business, Hyderabad. It

would offer online and mobile courses to SMBs

across the country. "We plan to

impart 5,000 training workshops

in 40 cities in three years,"

Pichai added. The global search

giant also started another initiative

'My Business Website'. Its a

free tool, which would help

make a website in 10 minutes.

"Any small business can sign

up. It will first start in India

(later this year), and then will be

launched in other countries,"

Pichai said. Only six per cent of small businesses

in India has website

Patna : Hundreds of

devout Sikh NRIs have

trooped in here for celebrations

in connection

with the 350th birth

anniversary of the 10th

Sikh master, Guru

Gobind Singh, and are

enthusiastically performing

'seva' or voluntary

service. These NRIs

-- including businesswomen,

doctors,

lawyers, technical consultants

and professionals

from other fields -- are quite

gung-ho about their selfless religious

activities. They said they

were lucky to get an opportunity

to participate in the religious

event and do something for thousands

of devotees from India and

abroad who have congregated at

Takht Sri Harimandir ji Patna

Sahib -- the birthplace of Guru

Gobind Singh -- as well as other

Sikh holy places to participate in

the celebrations.

The celebrations kicked off

on Tuesday and will continue till

January 5. Jaipal Kaur and Kiran

Kaur, both NRIs from the United

Kingdom, said they were quite

happy and considered themselves

fortunate to serve as

'sevadars' or volunteers at the

'langar' (community kitchens) at

Takht Sri Harimandir ji Patna

Sahib, about 10 km from state

capital Patna, during the celebration

of the 'Prakash Utsav' or

birth anniversary.

Both said hundreds of NRI

Sikhs from the UK, the United

States, Canada, Australia, Italy,

Germany and France were

enthusiastically offering voluntary

services -- one of the core

tenets of Sikhism -- at different

'langars' in ‘Guru ki Nagri'

(Guru's abode) sprawled

between Patna and the historic

gurdwara.

The devotees have been put

up in three tented cities

and elsewhere. "This is the

first time I am visiting the

birthplace of Guru

Maharaj. I consider myself

lucky to do service at the

'langar'," said Jaipal, a consultant

with IBM in the

UK. Kiran, settled in the

United Kingdom, said

nearly 150 NRI Sikh

women from that country

were serving as 'sevadars'

to take care of the dietary

needs of the devotees.

"I am really the lucky one to

get to perform 'seva'. My life has

got some meaning now," Kiran

said."We have taken leave from

our respective offices to spend

nearly two weeks here to serve

the devotees," she added.

Mandip Singh from Canada

said he was serving at a 'langar'

in the tented city near here for

the last three days. "It is a matter

of immense satisfaction for me. I

will continue to serve at the

community kitchen till January

5."

Surjit Singh from California

pointed out that community

service was an essential part of

the Sikh religion.


14 05/01/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Punjabi-Poem

Sanjiv Verma ‘Salil’

Translated by Bhagwat Prasad Misra ‘NIYAZ’

Step

Whether

it is the mind or soul,

the road or the field,

unless you firmly

place one step

don’t move

the earlier one.

Vidya Bhushan Rawat

Else, you will be deprived of

both-the sun and the shadow.

You would neither get

the road

nor the stand,

neither the town

nor the village,

neither the melody

of the cuckoo

nor the harsh crowing

of the crow.

Welcome 2017. Seasons

greetings to you all in

hope that there will more

interaction, a positive one among all

of us. There was brutal repression on

students and all segments particularly

those who are considered to opinion

makers even when we know the

'mainstream' opinion is being manufactured

by the lie factories of particular

thoughts that we all know. When

you have everything under your disposal

virtually spineless then why are

they afraid of a few of us?

It means that One truth has bigger

power than millions of lies.Past year

gave us hope also as protests grew up

in the country though at the fag end

the 'supreme leader' has #demonetised

86% of our currency thus throwing

the entire country into an organised

and well planned chaos to help the

power elite and their business from

collapsing. At the end of the year people

felt that the Raja would introspect

and speak about the killings of the

people and hope for future but he gave

them election promises.

things are not happening in isolation.

There is attempt to subvert parliament

and look down upon it in contempt.

Why are these announcement

not made and discussed there. Why do

you need a monologue to do so. Why

has the announcement for housing,

health etc need to be announced by the

Prime Minister ? Is Ministry of

Finance now being sidelined like what

Morality today is not what we used to think or what was

taught to us but it is sarkari defined morality. We felt

Constitutional morality but morality by this elite is different. It

is basically based on the 'papers' that you hold. So if you do

not have a paper for something that does not satisfy by the

Babus then you are immoral. All the power elite in the country

with their ill gotten wealth are the 'role model'. It is interesting

to know that in our struggle against corruption and nepotism

we never heard the names of those thugs who are involved in

tax evasion and parking their money abroad not just in

Switzerland but also in Panama. We have not heard anything

about the Dalal Street in Mumbai and its master being investigated.

A few stories are those of comparatively very small

people and that too will not be investigated properly.

happened in Sushma Swaraj's case

with her Ministry of External Affairs.

A cabinet is a combined responsibility

of Ministers and it seems our Prime

minister is taking éxtrapain' to 'deliver'

for his ministries. Not acceptable.

Most of the sectors which mattered

in terms of opinion are under the

threat by this blatant invasion on their

integrity. The civil society was targeted

earlier, the organisations working

for the poor, the students groups, the

academia and the media which did not

toe the line. These are actually the

best period for all these institutions to

flourish if they have spine as some of

them showed during emergency.

Today, the situation is far worst than

what you could imagine in 1975.

Today's corporate state has developed

new mechanism against the dissenters.

It is not merely physical threat

or intimidation by the intelligence or

tax authorities but also manufacturing

of stories by the #bhaktmedia to denigrate

those who stand and speak.

We know these are headline grabbing

things to keep the people 'hopeful'

in the so called war against çorruption'.

An environment of intimidation

is prevailing where the ruling

party behaving like opposition and

very shockingly the opposition has no

will to fight against the government. It

is time to make Parliament functional

and use it as we know the government

would convert it into monologue but

there are great speakers even today

and they must use the opportunity for

a fruitful debate. It is time for all of us

to be with people, use the social media

to spread our thoughts and come into

close cooperation with like minded

people. It is time to join hands to fight

against the corporate brahmanical war

on its people. We know us have

extreme views and many of us feel

except us none think and we are purer

than others. Political battles are not

fought in isolation and exclusivism,

they need to be widely inclusive with

a Common Minimum Programme and

participation and inclusion of a

diverse groups of people. Yes, politics

cant survive on past prejudices. They

give us lessons to learn to move forward

in the direction envisioned by

our constitutional forefathers.

We know many of us have been

doing things at different places.

Working with people in our own

ways, helping the needy and the most

marginalised. That must continue.

Democratise the spaces that we have

and make them secular in absolute

terms, politicise a debate and make

linkages. I have no prejudices except

that a clear no in the company of hate

mongers and those who suffer from

prejudices. Any secular action that

speak of people's right is welcome and

our solidarity with such movements

and struggles. I believe in Baba Saheb

Ambredkar's vision and would definitely

go to strengthen his ideas of a

modern democracy. See on Page 16

As such whenever

you fly across the sky

and turn towars a hill

first protect your head

in shade

and place your steps firmly

on the ground.


www.samajweekly.com

PUNJABI LYRICIST RAJ BRAR

DIES OF CARDIAC ARREST

Moga : Rajbinder Singh Brar, 47, popularly

known as ‘Raj Brar’ in the Punjabi singing industry,

died of cardiac arrest at a Chandigarh hospital on

Saturday. He was a native of Malke village in

Baghapurana of Moga district. Brar was a lyricist,

singer and director. One of Brar’s songs, “Teri Bhij

Gayi Kurti Lal Pasine Nal Kude” sung by Harbhajan

Mann was a huge success in the 90s. Brar was active

as a lyricist in the music industry since 1992, before

he released his own album ‘Banto’. He shot to fame

from his “Sadi Wari Rang Mukya” album. He ventured

into film direction and his Punjabi movie

“Jawani Jindabaad” did well. Born on January 3,

1969, Brar completed his BA in music from

Faridkot’s Government Brijindra College and shifted

to Mo hali in 1997. He is survived by wife Balwinder

Kaur, daughter Savitaj Brar and sonJoshnoorBrar.

GitanSingh, Brar’s uncle said the cremation

will take place on

January 3 or 4.

New York

Are your toddler's fingers and hands movement

slow? Is his/her ability to relate to and interact with

others as well as problem-solving

Parent’s

obesity may

delay development

in

kids

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

UAE doctors help

deaf Indian girl hear

This was the first cochlear implant procedure

at the University Hospital Sharjah.

An Indian girl born with hearing

difficulty is now able to hear after

doctors here conducted a cochlear

implant procedure on her successfully,

the media reported. Eight-year-old

Nafiya and her parents couldn’t be

happier when the implant was activated

for the first time after two

weeks of recovery from

the operation, the

Gulf

skills delayed? Blame it on your obesity,

researchers say. The findings showed that

apart from health related issues, children of

obese mothers were nearly 70 per cent more

likely to fail tests of fine motor skill — the

ability to control movement of small muscles,

such as those in the fingers and hands —

by age 3, when compared to children of normal-weight

mothers. Children with obese

fathers were 75 per cent more likely to fail measures of social competence —

an indicator of how well they were able to relate to and interact with others by

age 3. Those born to extremely obese couples were nearly three times more

likely to fail tests of problem-solving ability by age three. "Our study is one of

the few that also includes information about fathers, and our results suggest that

dad's weight also has significant influence on child development," said lead

author, Edwina Yeung, from the Eunice Kennedy Shriver National Institute of

Child Health and Human Development (NICHD) in the US.

News

reported. This

was the first

cochlear

implant procedure at

the University

Hospital Sharjah,

which was performed

by surgeons

– Ahmad

Munzer Al Waa

and Faheem

Tadros. “More

similar operations

will be conducted

as there is

an increasing

number of infants

who are born with

hearing impairments,”

said

Tadros. The procedure was very delicate and

took a couple of hours. Discussing the procedure,

Munzer said: “An electrode is implanted

in the inner ear where the child is able to hear

sounds for the first time. Gradually, with the

help of special software, sounds are adjusted to

near normal level. “This would eventually help

Nafiya hear all the sounds and cope with the

communication demands,” he added. Sharjah

TV sponsored the cost of the procedure for the

Indian expatriate girl. A cochlear implant costs

about $40,840.

“Now my daughter can hear us speak. She

will listen to music, the birds sing and all the

sounds of the world. This is a special day for our

family and is one we will never forget,”

Nafiya’s father was quoted as saying.

05/01/2017

15

SHORTNEWS

Former home secretary

Anil Baijal is Delhi L-G

NEW DELHI: The government appointed on

Wednesday former Union home secretary Anil

Baijal as the next lieutenant governor of the Capital,

roughly a week after predecessor Najeeb Jung’s surprise

resignation. A1969-batch IAS officer, he was a

member of the executive councilof Vivekananda

International Foundation, a think tank that had

national security adviser Ajit Doval as its founder

director. He was made home secretary in February

2004 by the Atal Bihari Vajpayee government, but

transferred to civil aviation in July after the

Congress-led UPA came to power that summer. He

retired in 2006 as secretary in the urban development

ministry. Delhi’s current chief secretary, MM

Kutty, was a joint secretary in the ministry then.

“President Pranab Mukherjee has given his formal

approval for Baijal’s appointment as Delhi’s lieutenant

governor,” said a home ministry official.

SP Vaid to be new J&K

Police chief

JAMMU : With local miltancy gaining ground in

the Valley, SP Vaid, a highly decorated police officer

who helped tackle the recent unrest in the region,

was on Wednesday appointed the new director general

of police of Jammu and Kashmir.

He will take over from K Rajendra Kumar, whose

extended tenure comes to an end on December 31.

The task for 57-year-old Vaid, at present special

director general (law and order), is cut out as the

local youths are again getting swayed by the militant

ideology to take up arms, especially after the killing

of Hizb-ul Mujahideen militant Burhan Wani, whose

killing by the security forces triggered the latest

round of turmoil in Kashmir. A 1986-batch IPS officer,

Vaid will hold office till October, 2019.

1st January, 1818 : The Battle of Bhima Koregaon

History of India is nothing but the struggle between untouchables and so called upper castes. However

the Indian historians have always misled us by not showing the true face of Indian History.

The glorious victory of few

hundred untouchable soldiers

over numerically superior

Peshwas army in the battle of

Koregaon, fought on 1st

January, 1818, is one such chapter

in Indian history whose significance

has been carefully hidden.

On that day, when many

were busy celebrating the new

year, a small force of 500 mahar

(an untouchable caste in

Maharashtra) soldiers in the

British army were preparing

for a war against the most brutal

Indian state of that times –

Brahmin Peshwa rulers of

Pune, Maharashtra.

In the history books, this

battle is considered an important

one and is known as second

Anglo-Maratha war that

resulted in the total destruction

of Peshwa kingdom and sealed

the victory of British Empire

in India. However, there is a

different historical dimension

to this war that all of us

need to be aware of.

This war was also

between the Indian

untouchables (who were

condemned to live a life so

miserable that you might

not find any parallels in

the world history) and

Brahminism (manifested

through brahmin rulers

from Pune).

For mahar soldiers, this was not

just another battle but it was their

battle for self-respect, dignity and

against the supremacy of

Manusmriti. And these soldiers,

just 500 of them, defeated the

Peshwa army of over 30,000 in just

one day. Their victory against a

mighty force is perhaps unparallel

in Indian history. Maharashtrian

society under brahmin’s rule followed

worst form of social discrimination

based on caste wherein

the lower strata of society such as

untouchables were confined to the

stringent Brahmanical laws and

subsequently their mobility and

development were impaired.

The untouchables had to carry a

broom stick attached to their backs

so that when they enter into city,

their footprints would not pollute

the path. They were forced to put a

pot around their neck to carry their

spit in the pot.

They were not allowed to hold

any arms and education was completely

barred. Untouchables were

killed if they did not follow these

restrictions. Bhima-Koregaon battle

was the answer of the untouchables

to the brahmin ruling class of

the country.

The Battle

This battle took place on

January 1st, 1818, near the banks

of Bhima River in Koregaon

(north-west of Pune) between few

hundred mahar soldiers from the

British regiment of a Bombay

Native Light Infantry and the

Peshwa army that constituted

20,000 horsemen and 8,000

infantry soldiers. After marching

down for more than 27 miles, from

Shirur to Bhima Koregaon without

food and water, the untouchable

warriors fought the Peshwas army

for next 12 hours and by the end of

the day defeated them completely.

This battle is significant for

many reasons. First, British army

fought this battle with a minuscule

army expecting the worst.

Secondly, the battle of Koregaon

was one of the most important

events which helped British to tear

down the Peshwa Empire and subsequently

the Peshwa had to abdicate.

Thirdly and most importantly,

it was an attempt by the untouchables

of Maharashtra to break the

shackles of the age-old caste order.

The Memory

The men of the Bombay Native

Infantry, who fought in this battle,

were honored for their bravery.

The official report to the British

Residents at Poona recalls the

“heroic valour and enduring fortitude”

of the soldiers, the “disciplined

intrepidity” and “devoted

courage and admirable consistency”

of their actions.

See on Page 16


16 05/01/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

In Arunachal, CM Pema Khandu

wins musical chairs game for BJP

Arunachal CM Khandu said the people of the

state wanted a stable government “in line with”

that of Narendra Modi at the Centre.

Bringing to an end the musical

chairs game for power in

Arunachal Pradesh, Chief

Minister Pema Khandu and 32

other legislators of the

People’s Party of

Arunachal (PPA)

switched loyalties

on the last day of

the year, gifting the

BJP its first fullfledged

government

in the North East —

though there was one

for 44 days in 2003

under Gegong Apang —

and the tenth in the country. In

the 60-member House, the BJP

strength is now 45 and it has the

support of two independents.

The PPA count is down to 10

while the Congress has only

three members. In the last twelve

(Continue from 15 Page)

1st January, 1818 : The Battle of Bhima Koregaon

Much praise was showered on the

untouchable soldiers, who endured the

rigours of difficult marches when

rations were low and diseases were

high among men and animals. Whether

they were charging ahead or were

besieged or taken prisoner-of-war,

whether they were storming fortresses

or making tactical withdrawals, they

always stood steadfast by their officers

and comrades, never letting down the

honour of their Regiments.”

The saga of the bravery of mahar

soldiers was commemorated by the

British in 1851, when they erected a

Pillar (Vijay Stambh) at Koregaon

inscribing the names of 22 mahar soldiers

who were martyred in this battle.

The pillar still stands today reminding

all of us about the bravery of our forefathers

and as an inspiration for our

struggle against caste-system. Dr.

months, the state has had four

chief ministers. Soon after he

crossed over with 32 MLAs,

Khandu told reporters: “Lotus

has finally bloomed in

Arunachal. The people

of the state will see a

new dawn of development

in the new

year under the new

government.” “We

were anyway in the

process of joining the

BJP in a few days. But

the sudden turmoil in the

PPA, with its leaders placing

us under suspension two days

ago, prompted us to hasten the

process. Altogether 33 MLAs,

including the Speaker and I are

now BJP. My government is now

a full-fledged BJP government,”

he said.

Exotic Cocoa Recipes

Who doesn’t love a hot steaming cup of cocoa in

winter? These out-ofthe-box recipes are for you, if you

are planning to host a brunch at your terrace post the

New Year parties and celebrations. From orange

cocoa drink to masala and marshmallow cocoa, here

is a list of hot drinks that will awaken your taste buds

and rejuvenate you for the coming week.

Zing Of Bitterness

In a double boiler, heat bitter cooking chocolate. Now in a pan

add cinnamon, orange zest and milk. Once the milk starts boiling,

add the melted chocolate and stir. After 2 minutes, pour the chocolate

into a cup and garnish with cinnamon powder and orange peel.

Marshmallows And Cocoa

Who doesn’t love marshmallows? Well, we all

love it so how about a steaming cup of cocoa with

marshmallows. In a pan, heat milk, add two tbsp of

brown sugar and two tbsp of cocoa powder. Stir

well. Pour it into a cup and add marshmallows to it.

‘2017 IS GOING

TO BE AMAZING’

Kangana Ranaut says she’s in the

golden period of her life

Traditionally, Bollywood has been considered

a male-dominated industry.

However, with Queen (2014), Kangana Ranaut

turned that notion on its head. In 2015, she

delivered a blockbuster again — Tanu Weds

Manu Returns. Now, as the actor wraps

up Vishal Bhardwaj’s directorial and

Hansal Mehta’s next film, she says

2017 will be “amazing.” Excerpts... I

am very excited, because I worked

so hard in 2016. However, it’s

been completely overshadowed

with unfortunate incidents.

I didn’t indulge in anything,

because I had so much work to do.

This is the time to share my work

Babasaheb Ambedkar also used to visit

Koregaon every year on 1st January to

pay homage to the untouchable soldiers

and to exhort Dalits to show similar

courage and determination to end

brahminism from the entire country.

On 1st January, 1927, he organised

a big convention in Koregaon and

brought the memories of bravery of the

untouchable soldiers in public knowledge.

On this and every New Year eve,

rather than indulging ourselves in

mindless revelry let all of us pay rich

tributes to our heroic forefathers who,

through their bravery and courage, tore

down the powerful Peshwai and

brought freedom for untouchables

from the fanatic brahmin rulers who

ruled the land according to the diktat

from Manusmriti. It is also a powerful

occasion for all of us to become little

more aware towards our rich history.

with people. The year is going to be rocking with

two amazing characters in my upcoming films.

Plus, (the shoot for) Rani Lakshmi Bai will also

begin soon. I feel we should call it the golden

period of my life. It’s going to be amazing.

You didn’t have a release in 2016. Does that

make you insecure? No. I feel too much supply is

not advisable (smiles). You have to be selective

with your work, and people should look forward to

your work. Everyone has their own strategies and

I feel overexposure is not good. You are on the top

of the game. But where do you go from here?

Usually, people who reach on top are like, ‘Oh, we

have arrived. We can sit back and just have fun

now’. But from whatever little understanding I

have of the world, the truth is far from that.

WhatsApp stops working in

older iPhones, Androids

Yew York : Popular social media application

WhatsApp has stopped working in older

iPhones and Android handsets to ensure that

it could continue to introduce new features

and stay secure, which relies on

the app being used on newer

operating systems. Anyone using

Android 2.1 or 2.2, an iPhone

3GS or iOS 6 will find the app

has stopped working. The same

will happen to anyone on Windows Phone 7,

the Independent reported late on Sunday. The

company has advised that anyone with one

of those older handsets who want to keep

chatting with friends would need to buy a

newer phone. WhatsApp had initially said

that all BlackBerry models and some Nokia

handsets would also find themselves unable

to get onto the chat app. But it went back late

SPICY CUP

OF COCOA

How about a steaming

cup of spicy or masala

cocoa? It is very soothing

in winters and perfect to

be served at a party. All

you have to do is heat

milk in a pan. To it add

cinnamon stick, star anise,

cardamom, cloves and

chilli flakes. Stir and let

the milk come to a boil.

Now add sugar-free or

brown sugar along with

cocoa powder. Sieve and

serve hot.

My demonetisation

film is a tribute to the

PM : Ashoke Pandit

last year, apparently in response to complaints.

“We are extending support for

BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40

and Nokia Symbian S60 until June 30,

2017,” the company wrote in an

update to its blog. The changes

are thought to be in large part to

allow WhatsApp to more deeply

integrate encryption and other

privacy services. Such technology

stops messages from being read, and has

led to WhatsApp facing criticism from governments

who believe that WhatsApp conversations

should be made public, the report

said. It’s also likely to allow for more rapid

introduction of new features. Rumoured

updates scheduled in 2017 include a new feature

that would allow people to edit or entirely

delete messages after they have been sent.

Amid reports of the damage

caused to the economy, a film by

Ashoke Pandit aims to come out

in support of PM Narendra

Modi’s demonetisation move.

Titled Note Down, the

10-minute short, produced

by him and

directed by his

nephew Divyansh

Pandit, will release

online early January.

“Call me a bhakt if

you want, but I am convinced by

his thought. Our PM is not a

cheater,” he told The Indian

Express. “The move has curbed

human trafficking, black money

and other such evils. But more

than anything else, it has helped

the situation in Kashmir,” he

added. The film is based on three

to four “common people” from

across the country. “The story

unfolds on November 8, the day

the PM announced demonetisation,”

said Divyansh.

Pandit and his team started

work on the film early

December. “I would have directed

the film myself but I think a

young voice needs

to talk about the issue

because the youth of

the country needs to

know and understand

the impact of demonetisation,”

said Ashoke.

Admitting that the film

does not project the negatives of

the move, Pandit said he wants to

focus on the positives. “If the PM

is attempting something good, I

need to stand by him or I don’t

have a right to complain about the

problems of the country.

I am not just a follower of

Modi but am genuinely impressed

by his move. The film is a tribute

to the PM for taking a decision

that would have boomeranged but

didn’t,” he said

(Continue from 14 Page)

Wish you a happy New

year – A wake up call

Yes, my Ambedkarism make me

link to all the like minded rationalist,

humanist, secularist, Periyarists,

Phulewadis, Bhagat Singh Wadis,

and all streams of activists, who are

fighting for people's right and doing

a bit. At least do our bit to express

solidarities with those who are working

for people's right. Let the

'Jhanda-banner' be aside as I know

these are the issues that some time

fails people. As long as we are alive

we must carry hope positively. If

hope is lost our lives are lost. I wish

you all purposeful days ahead. Hope

you have satisfying life in fulfilling

your aspirations and commitments.

And yes, always listen to Kabir,

Shailendera, Sahir, Faiz and so many

others as empower us, help us and be

with us, when we are all alone.


www.samajweekly.com

17

«Ú⁄≈apple

ÓÀ∫ Èapple’ «Ú⁄ ÚΔ ¿πÂÓ Íπ√Â’ª Á≈ √Ú≈◊ ’appleª◊≈

«’«’ «¬‘Ȫ «Ú⁄ Ù’ÂΔ ˛ «’ «‹Ê∂ «¬‘ ‘؉◊Δ¡ª ¿πÊ∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ √Úapple◊ ω ‹≈Ú∂◊≈Õ -Ï≈Ò ◊ø◊≈Ëapple «ÂÒ’

05/01/2017

þ

Â≈Ë≈appleΔ Í≈apple‡Δ Á∂ «¬’ È∂Â≈

È∂ ¡ΩappleÂ≈∫ Ï≈apple∂ «¬’

«¬Âapple≈˜ÔØ◊ «‡μÍ‰Δ ’ΔÂΔ Â≈∫ appleÂÈ

Á∂Ú È±ß Í≈apple‡Δ Á¯Âapple ÂØ∫ ‘∞’Ó

«Ó«Ò¡≈ «’ ÎΩappleÈ «¬’ «Ï¡≈È ‹≈appleΔ

’apple’∂ È∂Â≈ ÁΔ «‡μÍ‰Δ ÁΔ Ìß‚Δ ’apple∂

¡Â∂ ˜ØappleÁ≈apple „ß◊ È≈Ò È≈appleΔ

√Ù’ÂΔ’appleÈ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’apple∂ Õ ‘∞’Ó

«ÓÒ«Á¡≈∫ ‘Δ appleÂÈ Á∂Ú ¡≈͉∂

√‡μ‚Δ apple±Ó «Ú⁄ ‹≈ ÏÀ·≈ ¡Â∂ «Ï¡≈È

«Ò÷‰ Ò¬Δ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ȱß

ÂappleÂΔÏ Á∂‰ Òμ◊≈ Õ ¿∞√∂ √Ó∂∫ «¬’

Óμ÷Δ ¡≈ ’∂ ’ßÈ «Ú⁄ ÌΔ∫-ÌΔ∫ ’appleÈ

Òμ◊Δ Õ appleÂÈ Á∂Ú È∂ Í∞μ·∂ ‘μÊ È≈Ò

Óμ÷Δ ¿∞‚≈¬Δ ¡Â∂ ’≈◊˜ ’ÒÓ ⁄∞μ’

«Ò¡≈ Õ ¡‹∂ ¿∞√ È∂ ¡μË≈ Ú≈’ ‘Δ

«Ò«÷¡≈ √Δ «’ Óμ÷Δ ¡≈ ’∂ ¿∞√ Á∂

ÓμÊ∂ ”Â∂ ÏÀ· ◊¬Δ Õ Óμ÷Δ ¿∞‚≈¿∞‰

Ò¬Δ ¿∞√ È∂ ‘μÊ Á≈ ’≈◊˜ ÓμÊ∂ ”Â∂

Ó≈«apple¡≈ Íapple Óμ÷Δ È‘Δ∫ ÓappleΔ Õ ÓμÊ∂ ÂØ∫

¿∞μ‚ ’∂ Óμ÷Δ ’∞fi ÍÒ «¬Ëapple-¿∞Ëapple

¿∞μ‚Δ Â∂ «Îapple ¡≈ ’∂ ¿∞√ Á∂ ‘μÊ ”Â∂

ÏÀ· ◊¬Δ Õ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ‘μÊ ˜Øapple

È≈Ò fi‡’≈«¬¡≈ Â≈∫ ¿∞√ Á∂ ÍÀμÈ ÁΔ

«√¡≈‘Δ Á∂ «¤μ‡∂ ¿∞√ ÁΔ ’ÓΔ˜ ”Â∂

¡≈ ͬ∂ Õ ¿∞√ 鱧 appleØ‘ ⁄Û∑ «◊¡≈ Õ Ó≈apple

‘Δ √∞μ‡‰Δ ‘À «¬‘ Óμ÷Δ ¿∞√ È∂ √Ø«⁄¡≈

¡Â∂ ’Óapple∂ «Ú⁄ Șapple≈∫ Á∞Û≈ ’∂ Óμ÷Δ

鱧 ÂÒ≈Ù ’appleÈ Òμ◊≈ Õ Óμ÷Δ «’Ëapple∂

ÚΔ È˜apple È≈ ¡≈¬Δ Â≈∫ ¿∞√ È∂ √Ø«⁄¡≈

¿∞μ‚ ’∂ Ï≈‘apple ⁄ÒΔ ◊¬Δ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂

Ó∞Û ¡≈͉≈ «Ë¡≈È «Ï¡≈È ”Â∂

’∂∫Á«apple ’appleÈ Òμ◊≈ Õ ¿∞√ È∂ ¡‹∂

¡Ë±apple≈ Ú≈’ ͱapple≈ ’ΔÂ≈ ‘Δ √Δ «’ Óμ÷Δ

¡≈ ’∂ ¿∞√ ÁΔ Ï≈∫‘ ”Â∂ ÏÀ· ◊¬Δ Õ ¿∞√

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

‡ØÒΔ

È∂ Ó∂˜ ÂØ∫ ⁄∞μ’ ’∂ «¬’ «’Â≈Ï ˜Øapple

È≈Ò ¡≈Í‰Δ Ï≈∫‘ ”Â∂ Ó≈appleΔ Íapple Óμ÷Δ

Â≈∫ ÚΔ È‘Δ∫ ÓappleΔ Õ

√Ø⁄‰ Òμ◊≈ appleÂÈ Á∂Ú, ÓÀ∫ «’¿∞∫ Óμ÷Δ

Á∂ Ó◊apple «Í¡≈ ‘≈∫Õ Óμ¤apple Â≈∫ È‘Δ∫ ‘À

«’ ÒÛ∑ «◊¡≈ Â≈∫ Ï∞÷≈apple ⁄Û∑ ‹≈Ú∂◊≈

Õ Óμ÷Δ ‘Δ Â≈∫ ‘À Õ Âß◊ ˜apple±apple ’apple apple‘Δ

‘À Íapple ’Δ ˜apple±appleΔ ‘À «’ «¬√ 鱧 ’Óapple∂ ÂØ∫

Ï≈‘apple Ì‹≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ‹≈∫ Ó≈apple ‘Δ

’‘≈‰ΔÓæ÷Δ

√∞쫇¡≈ ‹≈Ú∂Õ Íz∂Ù≈È ‘Δ Â≈∫ ’apple apple‘Δ

‘À Óμ÷Δ Õ ÈΔÂ≈ ÚΔ Â≈∫ «¬√∂ Âapple∑≈∫

Ú«apple∑¡≈∫-Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫ Íz∂Ù≈È ’apple apple‘Δ ‘À

ÓÀÈ±ß Õ ¿∞√ 鱧 ÿappleØ∫ Ì‹≈¿∞‰ ‹≈∫ Ó≈apple

Á∂‰ Ï≈apple∂ È‘Δ∫ √Ø«⁄¡≈ ÓÀ∫ Õ ¿∞‘ ÚΔ

Â≈∫ «¬√ Óμ÷Δ Ú≈∫◊ ‘Δ ÌΔ∫-ÌΔ∫ ’appleÁΔ

apple«‘ßÁΔ ‘À √≈apple≈ «ÁÈ Õ “Ó∂apple∂ Í∂«’¡≈∫ ÂØ∫

’Ø¬Δ ¡≈¿∞∫ÁÀ Â≈∫ Â∞‘≈鱧 «„μ‚ ÍΔÛ

«’¿∞∫ ‘؉ Òμ◊ÁΔ ‘ÀÕ ’Δ «Ú◊≈«Û¡À

Ó∂apple∂ ÿapple Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ Â∞‘≈‚≈Õ ⁄؉≈∫

ÁΩapple≈È apple≈Â-«ÁÈ ‘μ‚ Â∞Û≈¿∞∫Á∂ apple‘∂

Â∞‘≈‚∂ Ò¬Δ Ó∂apple∂ ÚΔapple∂ Õ ‘∞‰ Â∞√Δ∫ È‘Δ∫

«‹μ √’∂ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ’Δ ÁØÙÕ

Â∞‘≈‚∂ Ì≈¬Δ-ÌÂΔ‹∂ ¡≈¿∞∫Á∂ È∂ Â≈∫ ÓÀ∫

¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ ’Δ È‘Δ∫ ’appleÁΔÕ Í±appleΔ

÷≈ÂappleÁ≈appleΔ ’appleÁΔ ‘≈∫ Õ «¬√ Ò¬Δ

È‘Δ∫ «’ ¿∞‘ ÓÀ鱧 ⁄ß◊∂ Òμ◊Á∂ È∂, √◊Ø∫

«¬√ Ò¬Δ «’ Â∞‘≈‚≈ apple≈∫fi≈ apple≈˜Δ apple‘∂

Õ ’Ø¬Δ ’Áapple ‘À Â∞‘≈鱧 Ó∂apple∂ ’ΔÂ∂-’Âapple∂

ÁΔÕ √≈appleΔ «Á‘≈ÛΔ ¡≈Í‰Δ apple≈‹ÈΔÂΔ

«Ú⁄ ÷∞μÌ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘Ø Õ Ïμ«⁄¡≈∫ Ï≈apple∂ ÚΔ

’ÁΔ √Ø«⁄¡À Â∞√Δ∫Õ Í∂appleÀ∫‡ ‡Δ⁄apple

ÓΔ«‡ß◊ ‘ØÚ∂ Â≈∫ ÓÀ∫ ‹≈Ú≈∫ Õ √’±Ò ‚zÀμ√

÷appleΔÁ‰Δ ‘ØÚ∂ Â≈∫ ÓÀ∫ Ó≈apple’Δ‡ ‹≈Ú≈∫ Õ

Ï√ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Á≈ ‘Δ ÙΩ’ √Δ Â∞‘≈ȱß,

Í≈Ò‰≈ Â≈∫ Ó∂appleΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ ‘À Õ”

’ÓÒÁΔÍ

‹Á ÚΔ √’±Ò ‹≈∫ÁΔ, apple≈‘ ”⁄ ’∞μ«Â¡≈∫ ÁΔ ‡ØÒΔ

¬ΔÙ≈ «ÓÒ ‘Δ ‹≈∫ÁΔÕ ¬ΔÙ≈ 鱧 appleؘ ¿∞√∂ apple√Â∂ ”Â∂

¡≈¿∞∫Á≈ Á∂÷ ¿∞√ ÁΔ √‘∂ÒΔ È∂ Í∞쫤¡≈, “ÂÀ鱧 ‚apple

È‘Δ∫

Ò◊Á≈ ’∞μ«Â¡≈∫

ÂØ∫, ÍappleÒΔ ◊ÒΔ

ÚμÒ ÁΔ ¡≈

‹≈«¬¡≈ ’apple ”

¬ΔÙ≈ È∂ √‘∂ÒΔ

ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ √∞‰

¿∞μÂapple «ÁμÂ≈,

“È‘Δ∫, ÓÀȱß

‹≈ÈÚapple≈∫ ÂØ∫

È‘Δ∫ √◊Ø∫

«¬È√≈È≈∫ ÂØ∫ ‚apple

Ò◊Á≈ ‘ÀÕ

ÍappleÒΔ ◊ÒΔ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ ÁΔ ‡ØÒΔ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ È≈ÒØ∫ Â≈∫

⁄ß◊≈ ‘À, ’∞μ«Â¡≈∫ ÁΔ ‡ØÒΔ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈” «¬‘ √∞‰

√‘∂ÒΔ ’∞fi ◊ßÌΔapple ‘Ø ’∂ √Ø⁄‰ Òμ◊ ͬΔÕ

‘apple Ú≈appleΔ appleÂÈ Á∂Ú Á≈ ‹Δ¡ ’ΔÂ≈

√Δ «’ Úμ‡ ’∂ ⁄Í∂Û Ó≈apple∂ ÈΔÂ≈ Á∂ ӱߑ

”Â∂ Íapple ¿∞√ ÂØ∫ ’ÁΔ ¡«‹‘≈ ’apple È‘Δ∫

‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ «¬’ Ú≈appleΔ ‚≈∫«‡¡≈ ˜apple±apple

√Δ ¿∞√ È∂ ¿∞μ⁄Δ ¡≈Ú≈˜ «Ú⁄ Íapple

‹Ú≈Ï Ú‹Ø∫ «¬‘ √∞«‰¡≈ √Δ, “⁄Δ’‰

ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ Õ ¡≈Í ’Ó≈¿∞∫ÁΔ ‘≈∫ Õ

Â∞‘≈‚∂ ‡∞’«Û¡≈∫ ”Â∂ È‘Δ∫ ÍÒ apple‘Δ Õ

Â∞‘≈‚∂ È≈ÒØ∫ ÚμË È≈ √‘Δ, ¡≈͉∂

◊∞˜≈apple∂ Ò≈«¬’ ’Ó≈ ÒÀ∫ÁΔ ‘≈∫

‚≈. Èapple∂Ù

Õ”

√Ø⁄‰ Òμ◊≈ appleÂÈ Á∂Ú Õ

√Óμ«√¡≈ ÁΔ ‹Û∑ ’Δ ‘ÀÕ

«ÚÙÒ∂Ù‰ ’ΔÂ≈ ¿∞√ È∂ Õ ÈΔÂ≈ Á∂

Ó≈∫-«Í˙, Ìapple≈-ÌÀ‰≈∫ √Ì ÿμ‡ ÍÛ∑∂-

«Ò÷∂ √È Õ ¿∞‘Ø «¬’μÒΔ ÓÀ∫Ïapple √Δ ¿∞√

Í«appleÚ≈apple ÁΔ, «‹√ È∂ ¡ÀÓ.¬∂. ’apple Ò¬Δ

√Δ Õ ÿ‡Δ¡≈ «‹‘∂ √Ï‹À’‡ «Ú⁄ appleØ-

«Íμ‡ ’∂ √À«’ß‚ ’Ò≈√ ÒÀ Ò¬Δ √Δ Õ

¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple ¡ßÁapple ¿∞‘ ¡«Â¡ßÂ

«ÚÁÚ≈È, √∞ÒfiΔ ‘جΔ, ¡«Â-

√ÈÓ≈«È «Ú¡’ÂΔ √Δ Õ ¿∞∫‹ Â≈∫

¿∞√ Á∂ «Ó‚Ò Í≈√ Ìapple≈Ú≈∫ 鱧 ÚΔ «¬‘Ø

«ÏÓ≈appleΔ √Δ «’ ¿∞‘ √ÓfiÁ∂ √È «’ ¿∞‘

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ «’√∂ ÚΔ «ÚÙ∂ ”Â∂ ¡«Ë’≈apple

¡√Δ√ª

... ‘˜≈apple-‘˜≈apple Á∂ È؇” Óß◊«Â¡≈∫

“˛∫ Á∂ «⁄‘apple∂ ÷∞ÙΔ È≈Ò «÷Û ◊¬∂Õ

¿∞È∑≈∫ Á∂ Ï≈«‡¡≈∫ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‘È∂apple∂-

√Ú∂apple∂ ’≈Ò∂ ËÈ

Ú≈Ò≈ Á≈ÈΔ ‘˜≈apple-‘˜≈apple

Á∂ È؇ appleμ÷ «◊¡≈ √ΔÕ

“Íapple ¡≈Í≈∫ «¬È∑≈∫ Á≈ ’Δ

’apple≈∫◊∂, «¬‘ Â≈∫ √apple’≈apple È∂

ÏßÁ ’apple ”Â∂ ¡≈, ‘∞‰ Â≈∫

«¬‘ «√apple¯ ’≈◊˜ Á∂ ‡∞’Û∂

¡≈”, Á±‹∂ Óß◊Â∂ È∂

¡≈«÷¡≈ Â∂ ¿∞È∑≈∫

«Ú⁄≈«apple¡≈∫ Á∂ «⁄‘apple∂ Ó∞applefi≈

◊¬∂ “ÏÀ∫’ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈

«Á˙”, ’ØÒ ÷Û∑∂ «¬’ ‘Øapple

Á≈ÈΔ È∂ «’‘≈ ‹Ø

Óß◊«Â¡≈∫ 鱧 ÎÒ Úß‚ «apple‘≈ √Δ “√≈‚≈ Â≈∫

ÏÀ∫’ «Ú⁄ ÷≈Â≈ ¬Δ È‘Δ∫ ‘À◊≈”, «¬’ Óß◊Â≈

ÏØ«Ò¡≈ “’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫, ÓÀ∫ Â∞‘≈‚≈ «¬‘

Ó√Ò≈ ÚΔ ‘μÒ ’apple √’Á≈ ‘≈∫” “¿∞‘ «’Ú∂∫”,

Óß◊Â∂ Á≈ √Ú≈Ò √Δ ÓÀ∫ Â∞‘≈鱧 «¬È∑≈∫ Á∂ Úμ‡∂

ͱappleÈ «‡μÍ‰Δ ’appleÈ ÔØ◊

√È Íapple ÈΔÂ≈ «¬√ «Ú⁄

«ÏÓ≈appleΔ Á∂ ‹apple≈√ΔÓ ’∞fi

«˜¡≈Á≈ ‘Δ √È Õ “ÓÀȱß

ÍÂ≈ ‘À”, «¬‘ Ú≈’

ÈΔÂ≈ Á≈ ‘Δ È‘Δ∫, ¿∞√

Á∂ Ìapple≈Ú≈∫ Á≈ ÚΔ

Â’Δ¡≈-’Ò≈Ó √Δ Õ

«¬‘Ø ’≈appleÈ √Δ «’ ¿∞√ È∂

appleÂÈ Á∂Ú ÁΔ «’√∂ ◊μÒ

鱧 , «’√∂ «‡μÍ‰Δ È±ß ,

«’√∂ ÁÒΔÒ È±ß ’ÁΔ

Ó‘μÂÚ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ √Δ Õ

¿∞√ «ÁÈ Â≈∫ ‘μÁ ‘Δ

’apple «ÁμÂΔ √Δ ÈΔÂ≈ È∂, «‹√ «ÁÈ ¿∞√

Á∂ Ï⁄ÍÈ Á≈ ÁØ√ ¡ß◊Á Ú«apple∑¡≈∫

Ó◊appleØ∫ ¿∞√ 鱧 «ÓÒ‰ ¡≈«¬¡≈ √Δ Õ

‚apple≈«¬ß◊ apple±Ó «Ú⁄ ‘Δ ‚‡Δ ÏÀ·Δ apple‘Δ

¿∞‘ √≈apple≈ √Ó≈∫ Õ ¡ß◊Á ’¬Δ Ú«apple∑¡≈∫

ÂØ∫ ¡ÓappleΔ’≈ apple«‘ «apple‘≈ √Δ Õ ¿∞‘

¡ÓappleΔ’≈ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ◊μÒ ’appleÁ≈,

ÈΔÂ≈ fiμ‡ ¡≈÷ «ÁßÁΔ, ÓÀ鱧 ÍÂ≈ ‘À Õ

«¬√ “ÍÂ≈ ‘À” Á∂ ⁄μ’apple «Ú⁄ ¿∞√ È∂

¡ÓappleΔ’≈ Ï≈apple∂ ¿∞‘ √Ì ¡≈÷

«ÁμÂ≈, ‹Ø «¬’ ¡ÈÍÛ∑ ¡≈ÁÓΔ

«’√∂ ¡‰‹≈‰ ¡‹ÈÏΔ Á∂Ù Ï≈apple∂

¡≈÷ √’Á≈ ‘À Õ ¿∞√ √Ó∂∫ ÚΔ

appleÂÈ Á∂Ú Á≈ ‹Δ¡ ’ΔÂ≈ √Δ «’

ÈΔÂ≈ 鱧 ⁄∞μ’ ’∂ ‚apple≈«¬ß◊ apple±Ó ÂØ∫

Ï≈‘apple √∞μ‡ Á∂Ú∂, Íapple ¿∞√ ÂØ∫ «¬‘ ’apple

È‘Δ∫ √Δ ‘Ø«¬¡≈ Õ ¡≈È∂-Ï‘≈È∂ ¿∞√ È∂

’¬Δ Ú≈appleΔ ÈΔÂ≈ 鱧 ¿∞ÊØ∫ ¿∞·≈¿∞‰ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ √Δ Íapple ¿∞‘ ’ÁØ∫ √∞‰È

Ú≈ÒΔ √Δ Õ ·Δ’ «¬√∂ Âapple∑≈∫ «‹Ú∂∫ «¬‘

Óμ÷Δ ÌΔ∫-ÌΔ∫ ’apple apple‘Δ ‘À, ÈΔÂ≈ ÌΔ∫-

ÌΔ∫ ’appleÁΔ apple‘Δ √Δ √≈apple≈ √Ó≈∫ Õ ·Δ’

«¬√∂ Âapple∑≈∫ «‹Ú∂∫ ¿∞‘ «¬√ Óμ÷Δ È±ß ’Óapple∂

ÂØ∫ Ï≈‘apple ’섉≈ ÒØ⁄Á≈ «apple‘≈ ‘À, ¿∞√∂

Âapple∑≈∫ ¿∞‘ ÈΔÂ≈ 鱧 ‚apple≈«¬ß◊ apple±Ó ÂØ∫

Ï≈‘apple ’섉≈ ÒØ⁄ «apple‘≈ √Δ Íapple «¬√

Óμ÷Δ Ú≈∫◊ ‘Δ ¿∞‘ ¿∞Ê∂ ÓΩ‹±Á apple‘Δ √Δ

√≈apple≈ √Ó≈∫ Õ (Ï≈’Δ Í∂˜ BB ”Â∂)

ÓÈÍzΔ ’Ωapple Ï√apple≈

Íß‹-Íß‹ √Ω apple∞ͬ∂ Á∂ √’Á≈ ‘≈∫ “√μ⁄”, Óß◊Â∂

«¬’ √∞apple «Ú⁄ ÏØÒ∂ “‘≈∫ «ÏÒ’∞Ò √μ⁄ ” “Â≈∫

«Îapple Á∂ «Á˙, √Ø⁄Á∂ ’Δ ˙ Óß◊Â∂ ÏÛΔ

¿∞Â√∞’Â≈ È≈Ò

ÏØÒ∂ “ÊØÛ∑Δ Á∂apple

apple∞’Ø” ¡≈÷ ’∂ ¿∞‘

«Ú¡’ÂΔ ⁄Ò≈

«◊¡≈ Â∂ ’∞fi Á∂apple

Ï≈¡Á Óß◊«Â¡≈∫

Á∂ «⁄‘apple∂ Î∞μÒ≈∫

Ú≈∫◊ «÷Û ◊¬∂ √Δ

«’¿∞∫«’ ‘∞‰ ¿∞È∑≈∫

Á∂ ‘μÊ≈∫ «Ú⁄

A@@-A@@ Á∂

È؇≈∫ ÁΔ appleΩ‰’ √Δ

Â∂ Ò◊Á≈ √Δ,

«‹Ú∂∫ ‘∞‰ ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ «Ëapple≈∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á≈

’Ø«‡-’Ø«‡ ËßÈÚ≈Á ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘؉, «‹√

ÁΔ ÏÁΩÒ ÏÀ·∂-Ï·≈«¬¡≈∫ «Ó߇≈∫ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫

Á∂ Ú≈apple∂-«È¡≈apple∂ ‘ج∂ √Δ Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡ßÁappleØ∫

ÓμÒØÓμÒΔ ¿∞√ Ò¬Δ... Õ

«ÙÚ ’πÓ≈apple χ≈ÒÚΔ ÁΔ «¬’ apple⁄È≈

«ÙÚ ’∞Ó≈apple χ≈ÒÚΔ Á∂ «’√∂ ÁØ√ È∂ ¿∞√ 鱧 «’‘≈ «’ Â±ß Ï‘∞ √Ø‘‰≈

«Ò÷Á≈ ‘À∫.. ’∞μfi ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Ï≈apple∂ «Òμ÷.... «ÙÚ ’∞Ó≈apple χ≈ÒÚΔ

È∂ ÁØ-«ÂßÈ Ó‘Δ«È¡≈∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ ÁØ√Â È±ß «’‘≈ «’ Ó∂appleΔ ’ÒÓ ÁΔ

¡ÀÈΔ ¡Ω’≈ ȑΔ∫ «’ ’∞μfi ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Ï≈apple∂ ’∞μfi «Ò÷ √’∂...

Íapple ÓÀ∫ «¬μ’ ¡≈appleÂΔ ˜apple±apple «Òμ÷Δ ‘À,.. ????

ÓÀ∫ «’√ ‘ßfi± Á≈ ÁΔÚ≈ Ï≈Ò’∂ Â∂appleΔ ¡≈appleÂΔ ◊≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ «’‘Û∂ ÙÏÁ Á∂ ϱ‘∂ Â∂ Óß◊‰ ◊Δ ¡μ‹ ‹≈Ú≈∫,

‹Ø ÂÀ鱧 ’appleÈ Ì∂‡≈ ÓÀ∫ Â∂apple∂ Á∞¡≈apple Â∂ ¡≈Ú≈∫,

Ó∂apple≈ ’Ø¬Δ ◊Δ ȑΔ∫ ¡À√≈ ‹Ø Â∂apple∂ Ó∂⁄ ¡≈ ‹≈Ú∂,

Ìapple∂ Ϙ≈apple «Úμ⁄ ‹≈ ’∂ ‹Ø ¡≈͉≈ «√apple ’‡≈ ¡≈Ú∂,

‹Ø ¡≈͉∂ √Ø‘Ò «¤ßÁ∂ Ï≈Ò ÈΔ∫‘≈∫ «Úμ⁄ «⁄‰≈ ¡≈Ú∂,

«Â‘≈¬∂ ÙÏÁ 鱧 ÂÒÚ≈apple Á≈ Í≈‰Δ «Í¡≈ ¡≈Ú∂,

‹Ø Ò∞μ‡ ‹≈Ú∂ Â∂ «Îapple ÚΔ Ô≈appleÛ∂ Á∂ √μÊappleΔ∫ ◊≈Ú∂,

«⁄ÛΔ Á∂ ÷ßÌ ÁΔ ÒÒ’≈apple √Ω Ï≈‹≈∫ 鱧 ÷≈ ‹≈Ú∂,

ÓÀ∫ «’ßfi ÂÒÚ≈apple ÁΔ ◊≈ÈΔ ¡μ‹ ¡≈͉∂ ◊Δ ◊Ò Í≈Ú≈∫,

Ó∂apple≈ ‘apple ◊Δ Ï∞˜«ÁÒ ‘À ÓÀ∫ «’‘Û≈ ◊Δ ¡μ‹ ◊≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ «’‘Û∂ ÏØÒ ÁΔ Ì∂‡≈ ÒÀ Â∂apple∂ Á∞¡≈apple Â∂ ¡≈Ú≈∫,

Ó∂apple∂ ◊ΔÂ≈∫ ÁΔ Ó«‘¯Ò ”⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ¿∞‘ ◊Δ ȑΔ∫ ÒμÌÁ≈

‹Ø Â∂apple∂ ÙΔ√ Óß◊‰ Â∂ Â∂apple∂ √≈‘Ú∂∫ ÷Û∑≈ ‘ØÚ∂,

‹Ø ÓÀÒ∂ ‘Ø ⁄∞μ’∂ ÒØ‘∂ 鱧 ¡≈͉∂ ı±È «Úμ⁄ ËØÚ∂,

«’ «‹√ ÁΔ ÓΩ «Íμ¤Ø∫ ¿∞√ 鱧 ’Ø¬Δ ÙÏÁ È≈ appleØÚ∂,

«’ «‹√ 鱧 ÍΔÛ Â≈∫ ’Δ‘ ÍΔÛ Á≈ ¡«‘√≈√ È≈ ¤Ø‘Ú∂,

‹Ø ÒØ‘≈ ÍΔ √’∂ ¿∞‘ ◊Δ «’μÊØ∫ ÒÀ ’∂ ÓÀ∫ ¡≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ ÍΔÛ Á∂ ¡«‘√≈√ ’ØÒØ∫ Á±apple «’ßfi ‹≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ Â∂appleΔ ¿∞√ÂÂΔ Á≈ ◊Δ ⁄≈‘∞ßÁ≈∫ ‘≈∫ «’ ¿∞‘ ‘ØÚ∂,

«‹‘Á∂ ‘μÊ √μ⁄ ÁΔ ÂÒÚ≈apple ÈÀ‰≈∫ ”⁄ appleØ‘ ‘ØÚ∂,

«‹‘Á∂ «Úμ⁄ ÚÂÈ ÁΔ «Óμ‡Δ Ò¬Δ ¡ßÂ≈∫ Á≈ ÓØ‘ ‘ØÚ∂,

«‹‘Á∂ «Úμ⁄ Ò‘± Â∂apple∂ ÁΔ appleÒΔ Ò≈ÒΔ Â∂ ÒØ¡ ‘ØÚ∂,

ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ò‘± Á≈ «’√∂ ◊ΔÂ È±ß «‡μ’≈ «’Ú∂∫ Ò≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ Ï∞˜«ÁÒ ◊Δ ÒÀ ’∂ «’√ Âapple≈∫ Â∂apple∂ Á∞¡≈apple Â∂ ¡≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ¬∂√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «’ Â∂appleΔ ¡≈appleÂΔ ◊≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ ÓÀÒ∂ ÙÏÁ ËØ ’∂ ‹ΔÌ ÁΔ «’μÒΔ Â∂ Í≈ ¡≈Ú≈∫,

Â∂ ÓÀÒ∂ ÙÏÁ √∞μ’‰ ÂΔ’ Â∂appleΔ ‘apple ÍÀÛ ⁄∞ßÓ ¡≈Ú≈∫,

Â∂appleΔ ‘apple ÍÀÛ Â∂ ‘ßfi± Á≈ «¬μ’ √±apple‹ ‹◊≈ ¡≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ ÒØ‘≈ ÍΔ‰ ÁΔ ¡≈Á ˜apple≈ ◊ΔÂ≈∫ 鱧 Í≈ ¡≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ Ù≈«¬Á Î∂apple ’∞μfi Ì∂‡≈ ’appleÈ ÔØ◊ ‘Ø ‹≈Ú≈∫,

ÓÀ∫ Ï∞˜«ÁÒ ◊Δ ÒÀ ’∂ «’√ Âapple∑≈∫ Â∂apple∂ Á∞¡≈apple ¡≈Ú≈∫ ,

ÓÀ∫ «’‘Û∂ ÙÏÁ Á∂ ϱ‘∂ Â∂ Óß◊‰ ◊Δ ¡μ‹ ‹≈Ú≈∫,

Ó∂apple≈ ‘apple ◊Δ Ï∞˜«ÁÒ ‘À ÓÀ∫ «’‘Û≈ ◊Δ ¡μ‹ ◊≈Ú≈∫


18 22/12/2016 www.samajweekly.com

√≈«‘Â

Íπ√Â’ √ÓΔ¤≈

«¬’ ÔØË∂ ÁΔ Á≈√Â≈È

Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ

Ò∂÷’ : «Ízß√ΔÍÒ ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

¯Â«‘Í∞appleΔ

Íz’≈Ù’ : ¡≈˜≈Á Ï∞μ’ «‚ͱ,

¡ß«ÓzÂ√apple

Ó∞μÒ : AE@ apple∞ͬ∂, √¯∂ : ACB

√ßÍapple’ : IHADF-AICDB.

‘ÊÒΔ Í∞√Â’ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ ÁΔ

‹ΔÚÈΔ ”Â∂ ¡≈Ë≈«apple ¡«‹‘≈

«¬«Â‘≈√’ È≈ÚÒ ‘À, «‹√ ȱß

Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ ¡≈Í‰Δ ‹ΔÚÈ

’Ê≈ 鱧 ı∞Á «Ï¡≈È ’apple «apple‘≈ ‘À

Ò∂÷’ È∂ «¬√ «¬«Â‘≈√’ È≈ÚÒ È±ß

Á√ ’≈∫‚≈∫ «Ú⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘À Ò∂÷’

È∂ ‘apple ’≈∫‚ «Ú⁄ Á∂Ù ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ

Á∂ «¬«Â‘≈√ 鱧 Í≈·’≈∫ Á∂ √ÈÓ∞μ÷

’apple«Á¡≈∫, ¡ß◊apple∂˜Δ ‘’±Ó ÚμÒØ∫

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ¿∞μÍapple ‚ß‚∂ Á≈ apple≈‹ ’appleÈ

ÁΔ ◊≈Ê≈ 鱧 Ï≈÷±ÏΔ «Ï¡≈È ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ «ÂßÈ Òμ÷ ¡ß◊apple∂˜ ÍÀ∫ÂΔ

’appleØÛ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ¿∞μÍapple ‹Ïapple-˜∞ÒÓ

’apple apple‘∂ √ÈÕ ‘˜≈apple≈∫ Úapple∑∂ ◊∞Ò≈ÓΔ Á∂

Â√Δ‘∂ fiÒ«Á¡≈∫ Á∂Ù Ú≈√Δ¡≈∫ ÁΔ

‹ÓΔapple ¡ËÓØ¬Δ ‘Ø ⁄∞μ’Δ √Δ √: ¿±ËÓ

«√ßÿ Ó∞Â≈«Ï’ ¡ÍzÀÒ AIAI Á∂

‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò∂ Ï≈◊ Á∂ √≈’∂ ÂØ∫ «Íμ¤Ø∫

‘’±Ó ÁΔ Í∞«Ò√ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫

√apple◊appleÓΔ¡≈∫ È±ß Ï‘∞ È∂«Û˙∫ Ú∂÷

apple‘Δ √ΔÕ «¬√∂ ’apple’∂ ÓÀ鱧 ÈÀappleØÏΔ

‹≈‰≈ «Í¡≈ Ó‘≈ÂÓ≈ ◊≈∫ËΔ Á∂

«Ú⁄≈apple «ÈappleØÒ √∞Ë≈appleÚ≈ÁΔ √È, Ó∂apple∂

¡Â∂ Ó∂apple∂ Úapple◊∂ ‘Øapple ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Á≈

«Ú⁄≈apple √Δ, «¬√ È≈Ò ¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ

‡ÏßÁΔ Á≈ ¯À√Ò≈ ’apple’∂ √≈‚∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ √≈«‘Ï ÚμÒØ∫ «Á÷≈¬Δ ◊¬Δ

ÁÒ∂appleΔ Â∂ √ÓfiÁ≈appleΔ ’≈appleÈ ¡μ‹’Ò∑

√≈apple∂ Á∂Ù «Ú⁄ ⁄Δ’-«⁄‘≈Û≈

Ó«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Ù≈«¬Á «¬‘

Í«‘ÒΔ Ú≈apple ‘À «’ Á∂Ù ÁΔ √≈appleΔ

‹ÈÂ≈ «¬’Ø √∞apple «Ú⁄ appleß‚Δ-apple؉∂ appleØ

apple‘Δ ‘ÀÕ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ Á≈

Î≈«¬Á≈ ’appleÈ ¡Â∂ ’≈Ò∂ ËÈ È≈Ò

¡ÓΔapple ω∂ ÒØ’≈∫ 鱧 √Ï’ «√÷≈¿∞‰

Á≈ „ß‚Øapple≈ «Íμ‡ ’∂ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

È؇ÏßÁΔ Á≈ ÈÂΔ‹≈ «¬‘ «È’«Ò¡≈

‘À «’ ¡È∂’≈∫ Íz∂Ù≈ÈΔ¡≈∫, ÷μ‹Ò-

÷∞¡≈appleΔ¡≈∫ ¡Â∂ ’¬Δ ÓΩÂ≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á

¡≈Ó ÒØ’≈∫ Á≈ «⁄μ‡≈ ËÈ «¬’ Ú≈apple

«Îapple «⁄μ‡∂ ËÈ È≈Ò Ú‡ ’∂ ÏÀ∫’≈∫

«Ú⁄ ‚μ«’¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Íapple ’≈Ò∂

ËÈ ÁΔ ‹≈∫ ’≈Ò≈ ËÈ appleμ÷‰

Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ¡≈¬Δ «’√∂ Ó∞Ù«’Ò ÁΔ

‘≈Ò∂ Âμ’ ’Ø¬Δ ¿∞μÿ-√∞μÿ È‘Δ∫ ‘À

ÈÂΔ‹≈ ‹Ø Óapple˜Δ «È’Ò∂ Íapple √apple’≈apple

«¬Ó≈ÈÁ≈apple≈∫ ÁΔ Á∞ÙÓ‰ ‹≈∫ ’≈Ò∂

ËÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «ÓμÂapple È‘Δ∫ ‘À,

√◊Ø∫ √≈‚Δ √apple’≈apple Â≈∫ Á∂Ù Á∂ √≈apple∂

È≈◊«apple’≈∫ 鱧 «¬’Ø È˜apple È≈Ò ‘Δ

Á∂÷ÁΔ ‘ÀÕ «¬√∂ ’apple’∂ √apple’≈apple È∂

’appleß√Δ ÏÁÒ ’∂ ‹ÈÂ≈ Á∂ √≈apple∂

Úapple◊≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ √ÍμÙ‡

√ßÁ∂Ù Á∂‰ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

Í∞apple≈‰∂ È؇ ÏßÁ ’apple’∂ √apple’≈apple È∂ Á∂Ù

Ú≈√Δ¡≈∫, ı≈√ ’apple’∂ Ï≈Ï≈ apple≈ÓÁ∂Ú

ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ √«Ú√ ÏÀ∫’≈∫ ”⁄Ø∫

’≈Ò≈ ËÈ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫

”Â∂ Ô’ΔÈ ’apple’∂ ÍßÁapple≈∫-ÍßÁapple≈∫ Òμ÷

apple∞ͬ∂ «ÓÒ‰ ÁΔ ¡≈√ Ò≈¬Δ ÏÀ·∂

¡≈Ó ÒØ’≈∫ 鱧 √≈¯-√≈¯ Áμ√ «ÁμÂ≈

‘À «’, “«Í¡≈apple∂ «¬Ó≈ÈÁ≈apple Á∂Ù

Ú≈√Δ˙, ¡√Δ∫ Â≈∫ „≈¬Δ √≈Ò

«√appleÂØÛ ÔÂÈ ’apple’∂ ¡≈͉∂ √Úμ¤

Ì≈apple «Ú⁄ Áμ«Ï¡≈ «Í¡≈ ’≈Ò≈

ËÈ ÚΔ Ï≈‘apple È‘Δ∫ ’„≈ √’∂Õ

¡÷Δapple ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ Â≈’ Úapple ’∂

Á∂Ù ÁΔ ’appleß√Δ ÏÁÒ «ÁμÂΔ ‘À Íapple

Ò«‘apple ’Ó˜Øapple ‘Ø apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√∂ ’apple’∂

ÓÀ∫ Ì◊ «√ßÿ Â∂ ¿∞√ Á∂ √≈ÊΔ¡≈∫ Á∂

√ßÍapple’ «Ú⁄ ¡≈ «◊¡≈Õ È≈ÚÒ Á∂

«¬’ ’≈∫‚ «Ú⁄ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ

ÚμÒØ∫ «Ò÷∂ «⁄μ·Δ ÍμÂapple≈∫ 鱧 ÚΔ

Ù≈«ÓÒ ’apple’∂, ¿∞√ ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈

鱧 √ÍμÙ‡ ’appleÈ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ

Ò∂÷’ Í∞√Â’ Á∂ «¬’ ’≈∫‚ «Ú⁄

«Ï¡≈È ’appleÁ≈ ‘À «’ ¡≈˜≈ÁΔ ‘Ó∂Ù≈

÷±È Óß◊ÁΔ ‘À ÷≈ÒΔ Â’appleΔapple≈∫ È≈Ò

’∞fi È‘Δ∫ ωÁ≈Õ Í∞√Â’ Á∂

¡≈÷appleΔ ’≈∫‚ «Ú⁄ √: ¿±ËÓ «√ßÿ

ÁΔ ˜Ï≈ÈΔ «¬√ ◊μÒ È±ß √ÍμÙ‡

’appleÁ≈ ‘À, «‹√ «’√Ó ÁΔ¡≈∫

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «‘ßÁ∞√Â≈È «Ú⁄

¡≈˜≈ÁΔ Ò¬Δ √apple◊appleÓ ‘È, ‹∂

Ó∞Ò’ ÁΔ ‘’±Ó «¬È∑≈∫ «√¡≈√Δ

ÁÒ≈∫ Á∂ ‘μÊ ¡≈ ◊¬Δ Â≈∫ «¬‘

Ó∞Ò’ Ò¬Δ Ù∞μÌ Ù◊È È‘Δ∫

‘ØÚ∂◊≈Õ

-Ì◊Ú≈È «√ßÿ ‹Ω‘Ò

ÓØ: IHADC-BD@D@.

È؇ÏßÁΔ «Ú⁄ ¤∞Í∂ √ßÁ∂Ù

Â∞√Δ∫ ‹≈‰Á∂ ‘Ø «’

√«Ú‡˜appleÒÀ∫‚ «Ú⁄

Â≈∫ √≈‚∂ ’ØÒ ¡≈͉∂

«ÚappleØËΔ¡≈∫ 鱧 «¬È√≈¯

Á∂‰ Ú≈Ò∂ ¡Àμ√.¡Àμ⁄.˙. ȱß

ÏÁÒ‰ ‹Ø◊Δ Â≈’ ÚΔ È‘Δ∫ ‘ÀÕ

«¬√ ’apple’∂ Â∞√Δ∫ √«Ú√ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄Ò≈

’≈Ò≈ ËÈ Ú≈Í√ ¡≈¿∞‰ Ï≈apple∂ √∞ÍÈ∂

«Ú⁄ ÚΔ √Ø⁄‰≈ ÏßÁ ’apple «Á˙ ¡Â∂

ÍßÁapple≈∫-ÍßÁapple≈∫ Òμ÷ apple∞ͬ∂ «ÓÒ‰ ÁΔ

¡≈√ ¤μ‚ ’∂ «Ó‘ÈÂ ’appleÈ «Ú⁄

‚‡∂ apple‘Ø ”

Ù∞μÌ √ßÁ∂Ù Á∂‰

Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄

√apple’≈apple È∂

’≈Ò≈ ËÈ ‹ØÛ

’∂ ¡ÓΔapple ω∂

ÒØ’≈∫ È≈Ò ÚΔ ’Ø¬Δ «ÚÂ’apple≈ È‘Δ∫

’ΔÂ≈Õ “’≈Ò∂ ËÈ «Ú⁄Ø∫ ¡μË≈

√apple’≈apple 鱧 «Á˙, Ï≈’Δ Ï⁄Á≈ ¡μË≈

«⁄μ‡≈ ω≈˙ ¡Â∂ √≈apple∂ ˆ∞È≈‘

Ó∞¡≈¯ ’apple≈˙” Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple’∂

√apple’≈apple È∂ ’≈Ò≈ ËÈ ÁμÏΔ ÏÀ·∂ ÒØ’≈∫

鱧 √ÍμÙ‡ ’«‘ «ÁμÂ≈ ‘À «’, “Ì≈appleÂ

Á∂ √±fiÚ≈È È≈◊«apple’Ø, Â∞√Δ∫ Ï‘∞Â

‹μÁØ-‹«‘Á ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÓΔapple ω ’∂

Á∂Ù Á≈ Ó≈‰ ÚË≈¿∞∫Á∂ ‘Ø Íapple «¬‘

«Ú¡ø◊

È≈ √Ó«fi˙ «’

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple apple≈‘Δ∫

«¬’μ·≈ ’ΔÂ≈ ÍÀ√≈

Â∞‘≈鱧 ‘Ó∂Ù≈ ¡ÓΔapple

ω≈¬Δ appleμ÷∂◊≈ √◊Ø∫ ‘∞‰

√apple’≈apple ’Á∂ ÚΔ Â∞‘≈‚≈ ¡μË≈ ËÈ

÷Ø‘ ’∂ Â∞‘≈鱧 ˆappleΔÏ Ï‰≈ √’ÁΔ ‘ÀÕ

«¬√ ’apple’∂ ‹∂ ¡ÓΔapple ω∂ apple«‘‰≈

⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘Ø Â≈∫ Â∞√Δ∫ Í«‘Ò≈∫ «‹‘Û≈

’ßÓ «¬’ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÒÀ ’∂ ’appleÁ∂ √Δ,

‘∞‰ ¿∞‘Δ ’ßÓ ÁØ Òμ÷ apple∞ͬ∂ «Ú⁄

’appleÈ≈ Ù∞apple± ’apple «Á˙”

√≈apple∂ Í≈ÍÛ

Ú∂Ò‰ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ¬∂.

‡Δ. ¡ÀμÓ.

⁄ØappleΔ¡≈∫ appleØ’‰

«Ú⁄ ¡√ÎÒ apple‘∂ ÏÀ∫’ ÍzÏßË’≈∫ 鱧 ÚΔ

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ √≈«‘Ï È∂ ⁄ß◊Δ Âapple∑≈∫

√Ófi≈ «ÁμÂ≈ ‘À «’ √≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄

Í∞«Ò√, ’ÀÓapple∂, «‹ßÁ∂ Â∂ ⁄Ω’ΔÁ≈apple Â≈∫

«√appleÎ √≈Ë≈∫ 鱧 appleØ’‰ ‹Ø◊∂ ‘Δ ‘È,

Íapple ‹∂ √Ø⁄-√Ófi ’∂ √‘Δ ÂappleΔ’∂ È≈Ò

⁄μ«Ò¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ «¬’Ø ¯À√Ò∂ ÂØ∫

Ï≈¡Á ‘Δ ⁄Øapple ¡≈͉∂-¡≈Í ¬∂. ‡Δ.

¡ÀμÓ≈∫ ÂØ∫ Á±apple Ì싉 Òμ◊ ÍÀ∫Á∂ ‘È

‘≈∫, ‹∂ ’Á∂-’Á≈¬Δ∫ ’Ø¬Δ ¬∂. ‡Δ.

¡Óapple‹Δ «√øÿ ¡‡Ú≈Ò

ÓØÏ≈«¬Ò : 94630-61638

«Îæ’≈ apple√◊πæÒ≈

«Ú¡ø◊

ÁappleÚ≈‹∂ ”Â∂ ‹Á

÷æ‡-÷æ‡ ÁΔ

¡Ú≈˜ √π‰Δ ª

Ó∂apple∂ ÍÛØ√Δ ÓΔ¡ª

‹πøÓÈ (’≈ÒÍ«È’

È≈Ó) ÁΔ ÷πÙΔ «Úæ⁄ ’ΔÚΔ

‘Ø¬Δ ÍÂÈΔ È∂ ÁappleÚ≈˜≈ ÷ØÒ∑Á∂ ‘Δ

¿π√Á∂ Ó»ø‘ «Úæ⁄ Îæ‡≈-Îæ‡ apple√◊πæÒ≈

Í≈ «ÁÂ≈Õ «‹Ú∂∫ «’ ¡æ‹ ÓΔ¡ª ‹Δ

Ϙ≈apple ÂØ∫ ÷appleΔÁØ -ÎappleØ÷ ’apple ’∂ ¡≈

apple‘∂ ‘؉ ‹ª «Îapple ⁄؉ª ”⁄ «‹æ ‘؉

’apple’∂ ’Ø¬Δ ÓøÂappleΔ ÍÁ ÁΔ √‘πø ¸æ’

’∂ ¡≈ apple‘∂ ‘Ø‰Õ Íapple ¡⁄≈È’ ¿π√Á≈

«Ú«◊Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ⁄∂‘apple≈ ¡Â∂ ·Ø

‘ج∂ ’æÍÛ∂ Á∂÷’∂ ¿π√ «¬’æÁÓ

‘ÛÏÛ≈ ◊¬ΔÕ ‘≈¬∂

apple≈Ó, «¬‘ ’Δ ‘Ø «◊¡≈

Âπ‘‚∂ ⁄∂‘apple∂ ˘?

ÓÀ˘ «’Ù∂ ÷≈‡ È◊apple Á∂

÷‡ÓÒ ‹ª ÿ≈‘ Óø‚Δ Á∂

Óæ¤appleª È∂ È‘ƒ ’櫇¡≈ Â∂ È≈ ‘Δ

ÓÀ∫ ’Ø¬Δ «’Ã’‡ ÷∂Ò∑Á∂ ‘ج∂ «’√∂ ÏΩÒapple

Á∂ ‘æÊØ∫ Ï≈¿π∫√apple ÷≈ ’∂ ¡≈ «apple‘≈ ‘ª

ÏÒ«’ «¬‘ ª ““ ¿π√˘”” ¡«ÓÂ≈Ï

Ïæ⁄È ÁΔ ¿πÍ≈ËΔ Á∂‰ Á≈ ÈÂΔ‹≈

˛Õ

¡øÁapple Á≈÷Ò ‘πøÁ∂ ‘ج∂

ÓΔ¡ª È∂ ¤∂ÂΔ ‘Δ ¡≈Í‰Δ ◊æÒ Á≈

÷πÒ≈√≈ ’apple «ÁæÂ≈Õ ÍÒ fiÍ’Á∂ ‘Δ

¿π√ÁΔ ÏΔÚΔ ¿π√ Â∂ ‡πæ‡ ’∂ ÍÀ ◊¬ΔÕ

¡ÀμÓ. ⁄Øapple≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄‰

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ÚΔ ’apple∂ Â≈∫ ⁄Øapple≈∫ È≈ÒØ∫

Í«‘Ò≈∫ Á∂Ù ÁΔ ‹ÈÂ≈ ¿∞√ ¬∂. ‡Δ.

¡ÀμÓ. ¡μ◊∂ Ò≈¬ΔÈ≈∫ Ò◊≈ ’∂ ÷∞Á

⁄Øapple≈∫ ÂØ∫ appleμ«÷¡≈ ’appleÈ Òμ◊ ÍÀ∫ÁΔ ‘À

Â∂ ‹ÁØ∫ Âμ’ ¬∂. ‡Δ. ¡ÀμÓ. «¬’ ÷≈ÒΔ

‚μÏ∂ «Ú⁄ È≈ ÏÁÒ ‹≈Ú∂, ˙È≈ «⁄apple

‹ÈÂ≈ ͱappleΔ ÂÈÁ∂‘Δ È≈Ò ¡≈͉Δ

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ «ÈÌ≈¿∞∫ÁΔ apple«‘ßÁΔ ‘À

√apple’≈apple È∂ B@@@ apple∞ͬ∂ Á≈ È؇ ω≈

’∂ ‹≈¡ÒΔ ’appleß√Δ ¤≈͉ Ú≈«Ò¡≈∫

¡Â∂ √«Ú√ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄ ’≈Ò≈ ËÈ

¤∞Í≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ ÚΔ Í±appleΔ Ò≈‹

appleμ÷Δ ‘À “‹≈¡ÒΔ ’appleß√Δ Á≈ ◊Øapple÷

ËßÁ≈ ’appleÈ Ú≈«Ò˙, ‘∞‰ Â∞‘≈ȱß

‹μÁΔ-Í∞ÙÂΔ ÒΔ‚appleΔ √ßÌ≈ÒΔ ÏÀ·∂

«√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ Ú≈∫◊ ÿμ‡ «Ó‘ÈÂ

“⁄ ÚμË ’Ó≈¬Δ ’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁμÂ≈

‹≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂ √«Ú√ ÏÀ∫’≈∫ ÚμÒ

Ì싉 Ú≈«Ò˙, ‘∞‰ Â∞√Δ∫ ÚΔ ⁄Ò≈’

ÍÂÈΔ¡≈∫ Ú≈∫◊ ¡≈͉≈ ’≈Ò≈ ËÈ

¡≈͉∂ ÿapple ”⁄ ‘Δ ¡√≈ÈΔ È≈Ò Ò∞’Ø

’∂ appleμ÷ √’Á∂ ‘Ø” Á≈ √ßÁ∂Ù Á∂ ’∂

√apple’≈apple È∂ «¬’Ø ÂΔapple È≈Ò ÁØ «ÈÙ≈È∂

’appleÈ ÁΔ ’Ó≈Ò «Á÷≈¬Δ ‘À

Á∂Ù Ú≈√Δ¡≈∫ 鱧 ¡’Ò Â≈∫ ÓØÁΔ

√≈«‘Ï È∂ ‘Δ ÏÊ∂appleΔ Á∂ «ÁμÂΔ √Δ Â∂

Ï≈’Δ apple«‘ßÁΔ-÷±ß‘ÁΔ ’√apple ÔØ◊Δ

Ï≈Ï≈ È∂ ’μ„ «ÁμÂΔ ”‹∂ Â≈¬∂ ÁΔ ËΔ

⁄μÒΔ, Â≈∫ ÓÀ∫ «’¿∞∫ apple‘≈∫ ’μÒΔ” √Ø⁄

’∂ ÔØ◊Δ Ï≈Ï∂ È∂ ÚΔ «Ï¡≈È ’μ„

Ó≈«apple¡≈ ¡÷∂, “¡μÂÚ≈Á È’ÒΔ

’appleß√Δ È≈Ò ‘Δ ⁄ÒÁ≈ √Δ, ÓØÁΔ

√≈«‘Ï È∂ ’appleß√Δ ÏÁÒ ’∂ ¡μÂÚ≈Á

Á≈ Òμ’ ÂØÛ ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈ ‘À, «¬√

’apple’∂ ‘∞‰ ÓØÁΔ √≈«‘Ï ÁΔ ‹≈È È±ß

¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ ÂØ∫ ıÂapple≈ ‘À “ ÔØ◊Δ

Ï≈Ï≈ È∂ «¬√ «Ï¡≈È È≈Ò ÒØ’≈∫ ȱß

«√μË∂-«√μË∂ ÒΘ≈∫ «Ú⁄ √Ófi≈

«ÁμÂ≈ ‘À «’ “√apple’≈apple È∂ ¡μÂÚ≈Á

Á≈ Òμ’ ˜apple±apple ÂØ«Û¡≈ ‘À Íapple ÷쫇¡≈

’∞fi È‘Δ∫, «’¿∞∫«’ √≈‚∂ Ó∞’≈ÏÒ∂

(Ï≈’Δ Í∂˜ BC ”Â∂)

““ ¡æ‹ Â’ »ø «’√∂ ÿ‡Δ¡≈ √‡≈apple

ÁΔ ¿πÍ≈ËΔ Âæ’ Âª ÍÃ≈Í ȑƒ

’ΔÂΔ «Îapple «¬‘ √πÍapple √‡≈apple

¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È ÁΔ ¿πÍ≈ËΔ «’√ ˘

Á∂ ¡≈¬∂ ‘Ø?

ÏÀ∫’ «Úæ⁄ Í≥‹

√Ω ¡Â∂ ‘˜≈apple appleπͬ∂

Ú≈Ò∂ È؇ ‹Ó∑ª ’apple≈¿π‰

¡Â∂ ¬∂.‡Δ.¡À ÂØ∫ ÈÚ∂∫

È؇ ‘Δ Âª ÒÀ‰ «◊¡≈

√ΔÕ ÏÀ∫’ «Úæ⁄ ÁØÈØ∫ Í≈√∂

Ò≈¬ΔÈ «¬øÈΔ «‹¡≈Á≈

ÒøÓΔ √Δ «’ Ó∂apple∂ ÈøÏapple

Á≈ ¡≈¿π‰≈ ÓπÙ«’Ò Âª

’Δ ÏÒ«’ È≈-ÓπÓ«’È

√ΔÕ ÓÀ∫ Í≥‹-√æ Ï≈apple

Ò≈¬ΔÈ ”⁄Ø∫ Ëæ’≈ Òæ◊‰

’apple’∂ ’ÁΔ ¡æ◊∂ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ¡Â∂

’ÁΔ «ÏÒ’πæÒ Ò≈¬Δ Á∂ «Íæ¤∂Õ

Ëæ’Ó-Í∂Ò «Úæ⁄ Ó∂appleΔ Íæ◊ «’Â∂

√Δ ¡Â∂ ÓÀ∫ ÷πæÁ «’Â∂ √ΔÕ «¬‘Ø

«√Ò«√Ò≈ Òæ⁄‰ ’apple’∂ Ó∂appleΔ

‘≈Ò ·Δ⁄appleª ÂØ∫ ÚΔ ÏÁÂapple ‘Ø

◊¬ΔÕ ‘π‰ ÓÀ∫ Ò≈¬Δ ÂØ∫ «ÏÒ’πæÒ

Ï≈‘apple √ΔÕ ÓÀ∫ ’Â≈apple ”⁄ Òæ◊‰

Ò¬Δ √Ì ˘ «’‘≈ Íapple «’√∂ È∂ ÚΔ

Ó∂appleΔ ◊æÒ È≈ √π‰Δ Â∂ ÓÀ˘ Ëæ’ ’∂

«ÏÒ’πæÒ «Íæ¤∂ ’apple «ÁæÂ≈Õ ÓÀ∫

«¬æ’ √’ΔÓ Á∂ «‘ ’Â≈apple «Úæ⁄

Òæ◊‰ Ò¬Δ ’Â≈apple Á∂ «Ú⁄’≈apple

«‹‘∂, Í«‘Òª ÂØ∫ ‘Δ Òæ◊∂ ¿π√

ÒøÏ∂ «‹‘∂ ¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È ÁΔ

Ù’Ò Úapple◊∂ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ ÷πÙ≈ÓÂ

ª ’Δ ’ΔÂΔ «’ ¿π‘ Ó∂apple∂ «√apple ”Â∂

⁄Û∑ «◊¡≈Õ ÚÀ√∂ ¡æ‹’æÒ ‘apple

⁄Δ˜ «√apple ”Â∂ ª ’Δ Ï«Ò’

¡√Ó≈È ”Â∂ ⁄ÛΔ ‘Ø¬Δ ˛Õ

Ï‘apple‘≈Ò «’¿π∫ ÓΔ¡ª ’Δ ‘≈Ò

˛?”” ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ ·Ø‚Δ ˘ ÎÛ’∂

’ÓÒ ’ø‚≈

ÓØÏ≈«¬Ò : @GIH@ CAE FBG

ÈÚª √≈Ò ÓπÏ≈apple’ (ËappleÓ ⁄øÁ Ó‘∂)

ÈÚª √≈Ò ÓπÏ≈apple’ √Ì ˘, ÷πÙΔ¡ª √Ì Á∂ «Ú‘Û∂ apple«‘‰Õ

«Í¤Ò∂ √≈Ò ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ˛, «Í¤Ò∂ «Ù’Ú∂ «Í¤∂ apple«‘‰Õ

ÈÚ∂∫ √≈Ò «Úæ⁄ ÈÚƒ √Ø⁄ Á≈ ¿πÂÍÈ ‘؉≈ ˜apple»appleΔ ˛

«Í¤Ò∂ ◊π√∂ ÌπÒ-ÌπÒ≈ ’∂, «¬’æ·∂ Ï«‘‰≈ ˜apple»appleΔ ˛

ÈÚª √≈Ò ÓπÏ≈apple’ √Ì ˘

ÏÛ∂ ‘Δ ’Ò≈ÂÓ’ „ø◊ È≈Ò

¿π√˘ Íπ櫤¡≈Õ ¿πμÂapple «Úæ⁄ «Úæ⁄

¿π‘ ’πæfi «„æÒ∂ «‹‘∂ ‘≈Ò È≈Ò

ÏπÁÏπÁ≈«¬¡≈ ¿π·Δ’ ˛Õ Íapple ÓÀ∫

Âπ‘≈È»ø ͤ≈«‰¡≈ È‘ƒÕ ¡≈͉Δ

◊æÒ Ï‰ΔÁ Á∂÷’∂ ÓÀ∫

‡Ø√‡ ”Â∂ Óæ÷‰

Ò◊≈«Á¡≈ fiæ‡ ¡≈͉∂

Â∂Úapple ÏÁÒ∂, ¿πÌ≈¬Δ

√«‘Ï Âπ√ƒ ÓÀ˘ ¤æ‚Ø,

Âπ‘≈‚Δ Ù’Ò «ÏÒ’πæÒ

¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È È≈Ò

‘π-Ï-‘» «ÓÒÁΔ ˛Õ

«‹√ Âapple∑ª «’ ¿π‘ √Ófi

«◊¡≈ ‘ØÚ∂ «’ Ò≈¬ΔÈ

«Úæ⁄ Òæ◊‰ Ò¬Δ ÓÀ˘

Ó√ı≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ˛, ¿π‘ fiæ‡Íæ‡ Ó∂apple∂ Ó»ø‘

”Â∂ ¡≈͉∂ ÿ√πøÈ≈ È≈Ò

⁄Ω«’¡≈-¤æ«’¡≈ Á≈

Â≈ÏÛÂØÛ Óƒ‘ Úapple≈¿π‰ Òæ◊

«Í¡≈ Â∂ È≈Ò ‘Δ

«◊Û«◊Û≈«¬¡≈ Ó∂appleΔ Ù’Ò

¡«ÓÂ≈Ï Ïæ⁄È È≈Ò «ÓÒÁΔ ˛

‹ª È‘ƒ «¬‘ ª ÓÀ˘ ÍÂ≈

È‘ƒ Íapple Ó∂apple∂ ÿ√πøÈ Á≈apple≈ «√øÿ

È≈Ò ˜apple»apple «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ Â∂ ÓÀ∫

È؇ª Á≈ Ïø‚Ò Ï◊Ò ”⁄ ÁÏ≈

’∂ «ÏÈ≈ Ù≈«Í≥◊ ’ΔÂ∂ «’√∂

‘≈apple∂ ‘ج∂ «÷‚≈appleΔ ÁΔ Âapple∑ª

Ú≈Í√ ÍÀÚ∂ÒΔ¡È ÍappleÂ

¡≈«¬¡≈Õ «¬√ «Úæ⁄ ’Ø¬Δ Ùæ’

È‘ƒ «’ ¡æ‹ Í»apple∂ «‘øÁØ√Â≈È

«Úæ⁄ ’appleø√Δ ˘ ÒÀ ’∂ ‘apple

¡≈ÁÓΔ Á∂ ‘≈Ò≈ ÓΔ¡ª ‹πøÓÈ

Úapple◊∂ ‹ª «¬√ ÂØ∫ ÚΔ ÏÁÂapple

ω∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ‹πøÓÈ Á∂ Ó»ø‘

«Úæ⁄ «Í¡≈ «Óæ·≈ apple√◊πæÒ≈

¿π√˘ «Îæ’≈ Òæ◊ «apple‘≈ √ΔÕ

ÈÚ∂∫ √≈Ò «Úæ⁄ ¡≈’∂ ÒØ’Ø ÈÚƒ √Ø⁄ ÁΔ ◊Ò ’appleØ

¡æ‹ Á∂ √Ó∂∫ ÁΔ ÒØÛ ¡Í‰≈˙, Âappleæ’ √Ø⁄ ÁΔ ◊æÒ ’appleØÕ

ÌappleÓ Ú«‘Ó √Ì Ì√Ó ’apple «Á˙, ‘√Á∂ Ú√Á∂ ÷∂Û∂ apple«‘‰

ÈÚª √≈Ò ÓπÏ≈apple’ √Ì ˘

ÈÚ∂∫ √≈Ò «Úæ⁄ ÎÀ√Ò≈ ’appleÒ˙, √æ⁄ ˘ √æ⁄ ‘Δ ’«‘‰≈ ˛

Á∂÷ ’∂ Ï∂«¬È√≈ÎΔ ‘πøÁΔ ¸Í ’apple’∂ È‘ƒ Ï«‘‰≈ ˛

◊Ò √Ø⁄ Á≈ √≈Ê ‹Ø Á∂Ú∂, √≈apple∂ ‘Δ ¿π√ ˘ ’≈«¬Ò ’«‘‰

ÈÚª √≈Ò ÓπÏ≈apple’ √Ì ˘

ËappleÓ Ó‘∂, √Ë≈appleÈ ÏøÁ≈, ÌæÒΔ ‘Δ √Ì ÁΔ Óø◊Á≈ ˛

¡øË«ÚÙÚ≈√ ”⁄ Ϋ√¡≈ «‹‘Û≈, Ïπapple≈ ’«‘‰Ø È≈ √ø◊Á≈ ˛

¿π⁄Δ √πæ⁄Δ √Ø⁄ Á∂ Ó≈«Ò’, ’≈ÓÈ≈ ˛ √Á≈ Ú√Á∂ apple«‘‰

ÈÚª √≈Ò ÓπÏ≈apple’ √Ì ˘

ÈÚª √≈Ò ÓπÏ≈apple’ √Ì ˘ ÷πÙΔ¡ª √Ì Á∂ «Ú‘Û∂ apple«‘‰

«Í¤Ò∂ √≈Ò ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ˛, «Í¤Ò∂ «√’Ú∂ È≈Ò È≈ apple«‘‰


19

www.samajweekly.com 05/01/2017

«¬’

Ú≈apple «Îapple

«¬’μ·∂ Șapple

¡≈Ú∂◊Δ Ù≈‘apple∞÷

¡Â∂ «ÍzÔß’≈

ÁΔ ‹ØÛΔ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂Â≈ Ù≈‘apple∞÷ ı≈È ¡Â∂

«ÍzÔß’≈ ⁄ØÍÛ≈ Ó∞Û ÂØ∫ Úμ‚∂ ÍappleÁ∂ ”Â∂

«¬’·∂ Șapple ¡≈ √’Á∂ ‘ÈÕ √±Âapple≈∫

Ó∞Â≈Ï’, F √≈Ò≈∫ Ï≈¡Á √ß‹∂ ÒΔÒ≈ Ìß√≈ÒΔ

ÁΔ «ÎÒÓ Ò¬Δ ÁØ‘≈∫ 鱧 Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ ÍzÙß√’≈∫ Ò¬Δ «¬‘ Úμ‚Δ ÷∞Ù÷ÏappleΔ

‘ÀÕ ÷≈√’apple Ù≈‘apple∞÷ ¡Â∂ «ÍzÔß’≈ Á∂ ÒßÏ∂ ’ØÒ‚

Ú≈apple ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’μ·∂ Șapple ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

‘È Õ ¡√Ò ”⁄ √ß‹∂ ÒΔÒ≈ Ìß√≈ÒΔ ÁΔ ¡◊ÒΔ

«ÎÒÓ Íß‹≈ÏΔ Ù≈«¬apple “√≈«‘apple Ò∞«Ë¡≈‰ÚΔ” ”Â∂

‘ØÚ∂◊ΔÕ «¬√ Ò¬Δ √ß‹∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Ù≈‘apple∞÷ ȱß

’≈√‡ ’apple ⁄∞μ’≈ ‘À ¡Â∂ ÎΔÓ∂Ò ÒΔ‚ Ò¬Δ

«ÍzÔß’≈ Á≈ È≈∫ ¡μ◊∂ ¡≈ «apple‘≈ ‘À Õ «ÍzÔß’≈

¡μ‹’Ò∑ Ì≈apple ”⁄ ‘Δ ‘À ¡Â∂ ’¬Δ Ú≈apple ¿∞È∑≈∫

鱧 √ß‹∂ Á∂ ÿapple ÚΔ Ú∂«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «’‘≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ «ÍzÔß’≈ ¿∞√∂ «ÎÒÓ Á∂ «√Ò«√Ò∂ ”⁄

«ÓÒ apple‘Δ ‘À ‹∂’apple «¬‘ √μ⁄ ‘À Â≈∫ “‚≈È B”

ÁΔ Ù≈‘apple∞÷ ÷≈È ¡Â∂ «ÍzÔß’≈ ⁄ØÍÛ≈ ÁΔ ‹ØÛΔ

«Îapple ÂØ∫ Șapple ¡≈Ú∂◊ΔÕ

√ØÈ≈’ÙΔ

«√È‘≈: ÁÏß◊

’∞ÛΔ Ï‰Δ È±apple

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ ¡È∞Ù’≈ ÙappleÓ≈ ¡Â∂

’À‡appleΔÈ≈ ’ÀÎ È∂ «¬’ ⁄À‡ ÙØ¡ ”⁄ «ÁμÂ∂ ¿∞Ò‡∂

«√μË∂ «Ï¡≈È ‘∞‰ ¿∞È∑≈∫ 鱧 fi±·≈ √≈«Ï ’apple apple‘∂

‘ÈÕ ÙØ¡ ÁΔ Í±appleΔ ÊΔÓ È±ß Á∂÷Á∂ ‘ج∂ √Ófi ¡≈

«apple‘≈ √Δ «’ «˜¡≈Á≈Âapple ◊μÒ≈∫ «√appleÎ √∞apple÷Δ¡≈∫

χΩappleÈ Ò¬Δ ‘Δ ¡≈÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ √È

’À‡appleΔÈ≈ È∂ ÂμÊ≈∫ 鱧 ÂØÛ-ÓappleØÛ ’∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈

‘À «‹Ú∂∫ «’ ’À‡appleΔÈ≈ È∂ ÙØ¡ ”⁄ «’‘≈,

““«⁄’ÈΔ ⁄Ó∂ÒΔ ◊≈‰∂ ÁΔ Ù±«‡ß◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÓÀ鱧 ¡apple‹∞È È±ß appleμ÷ÛΔ Ïßȉ ÁΔ Í∂Ù’Ù

ÙÂapple±ÿÈ «√È‘≈ ÁΔ Ó±ß‘ · Ï∂‡Δ √ØÈ≈’ÙΔ «√È‘≈

“ÎØapple√-B” ’apple’∂ ⁄≈‘∂ ⁄apple«⁄ È≈ ‘Ø¬Δ ‘ØÚ∂ Íapple Ïß‡Δ È≈Ò

ÿ∞ßÓ‰-«ÎappleÈ È±ß ÒÀ ’∂ ÷±Ï ıÏapple≈∫ ‘≈√Ò ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ √ØÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ

‘À «’ ¿∞√ Á∂ ‚Δ¡apple ‚À‚Δ ÙÂapple±ÿÈ «√È‘≈ ”Â∂ «¯ÒÓ Ï‰∂ Â∂ ¿∞√

”⁄ Ó∞μ÷ «’appleÁ≈apple apple‰ÚΔapple «√ßÿ ¡Á≈ ’apple∂Õ “Ò∞‡∂apple≈” √Ó∂∫ √ØÈ≈ ȱß

apple‰ÚΔapple È∂ ’≈¯Δ ÍzÌ≈«Ú ’ΔÂ≈ √ΔÕ «¬√ √Ó∂∫ ¡≈͉∂ Ú∂Ò∂ ÁΔ «‘μ‡

«¯ÒÓ “«¬Â¯≈’” √ØÈ≈ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ √ØÈ≈ 鱧 Ó√ÂΔ¡≈∫ ÂØ∫ ‘Δ «Ú‘Ò

È‘Δ∫, «¬√ ’apple’∂ ¿∞‘ Í∞apple≈‰Δ «¯ÒÓ “«¬Â¯≈’” È‘Δ∫ Á∂÷ √’ΔÕ √ØÈ≈

¡’√apple ¤∞μ‡Δ¡≈∫ «ÏÂ≈¿∞‰ Â∂ Ó√ÂΔ¡≈∫ ’appleÈ ÚμÒ «˜¡≈Á≈ «Ë¡≈È Á∂

apple‘Δ ‘ÀÕ ¿∞√ 鱧 Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ÁΔ “ÁÏß◊ ◊appleÒ” «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ¿∞‘ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ◊¬Δ ’Ó≈Ò ‘À «’ Ïß‡Δ ÁΔ Ê≈∫ «¬√ Ú≈apple

√ØÈ≈ Á∂ È≈Ò √≈’ÙΔ Ó«‘apple≈ √ΔÕ “ÎØapple√-B” Â∂ “¡’Δapple≈” ÂØ∫ Ï≈¡Á √ØÈ≈ Ò¬Δ «¬’

‘Øapple «¯ÒÓ “ȱapple” ÚΔ Ó‘μÂÚͱappleÈ ‘ÀÕ «¬‘ «¯ÒÓ ÈÚ∂∫ √≈Ò ”⁄ ¡≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ”⁄ Áapple¡√Ò √ØÈ≈ È∂ «¯ÒÓ “ȱapple” ÁΔ ’‘≈‰Δ ÚΔ ¡≈Í‰Δ «ÓμÂapple

√≈’ÙΔ È≈Ò Ù∂¡apple ’ΔÂΔÕ “ȱapple” «¬’ ¡Íapple≈Ë Ú≈ÒΔ ’‘≈‰Δ ‘À Â∂ «¬√ ”⁄ ÍμÂapple

Íz∂apple’ ÁΔ Ì±«Ó’≈ ¿∞‘ «ÈÌ≈¡ apple‘Δ ‘ÀÕ √Ï≈ «¬Ó«Â¡≈˜ «‹√ È∂ «¬‘ «¯ÒÓ

«Ò÷Δ ‘À, È≈Ò ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ÂØ∫ ÎØÈ ”Â∂ √ØÈ≈’ÙΔ «√È‘≈ “ȱapple” Á∂ √ßÚ≈Á Â∂

͇’Ê≈ √ÏßËΔ ◊μÒ≈∫ ’appleÁΔ apple‘Δ ‘À Õ √∞«È‘Ò «√μÍΔ ÁΔ «¯ÒÓ “ȱapple” BA

¡ÍappleÀÒ, B@AG 鱧 √ØÈ≈’ÙΔ Á∂ Â≈˜≈ ‡ÚΔ‡ ¡È∞√≈apple ¡≈¬∂◊ΔÕ ’apple≈⁄Δ ÁΔ

ÍμÂapple’≈apple ¡≈«¬Ù≈ ı≈È Á≈ «’appleÁ≈apple “ȱapple” ”⁄ √ØÈ≈ 鱧 «Ó«Ò¡≈ ‘À Õ Í±appleÏ

’Ø‘ÒΔ “ȱapple” ”⁄ √ØÈ≈ Á∂ È≈Ò ‘ÀÕ √ØÈ≈ È∂ Ïß‡Δ √‹Á∂‘ Â∂ √≈’ÙΔ

Ó«‘apple≈ È≈Ò Ó√ÂΔ¡≈∫ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß

“ȱapple” Ò¬Δ ÂappleØÂ≈˜≈ ’apple «Ò¡≈ ‘ÀÕ

ÂÓøÈ≈ Ì≈‡Δ¡≈ : ¡μ‹ È‘Δ∫

Â∂ ’μÒ∑ ω∂◊Δ ◊μÒ

’ΔÂΔ √Δ Íapple ¡apple‹∞È ¿∞ÊØ∫ Ìμ‹

«◊¡≈ √ΔÕ ’À‡appleΔÈ≈ È∂ «¬‘ ÚΔ

Áμ«√¡≈ «’ ¡apple‹∞È ¿∞√

√Ó∂∫ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ Ú‹È

‡∂‚Δ ÏΔ¡apple Ú≈∫◊ √Δ””

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’

¡√Ò ”⁄ ¡apple‹∞È

ÁΔ Í«‘ÒΔ «ÎÒÓ

“«¬Ù’‹≈Á∂” √≈Ò

B@AB ”⁄ «appleÒΔ˜

‘Ø¬Δ √Δ ¡Â∂

«⁄’ÈΔ ⁄Ó∂ÒΔ

◊≈‰∂ È≈Ò

“¡≈◊ÈΔÍÊ” ÚΔ

√≈Ò B@AB ”⁄ ‘Δ

«appleÒΔ˜ ‘Ø¬Δ √Δ

«¬√ ◊≈‰∂ ÁΔ Ù±«‡ß◊

appleμ÷ÛΔ Á∂ «ÁÈ≈∫ ”⁄

’ΔÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ ¡apple‹∞È

’ͱapple ¿∞√ √Ó∂∫ ¡≈͉∂ Ì≈apple

ÿ‡≈ ⁄∞μ’≈ √Δ «’¿∞∫«’ ¿∞√ √Ó∂∫

«ÎÒÓ ÁΔ Ù±«‡ß◊ Ù∞apple± ‘Ø ⁄∞μ’Δ √ΔÕ

Ï≈

ÒΔÚ∞μ‚ «Ú⁄ ÂÓßÈ≈ Ì≈‡Δ¡≈ ÁΔ

ÂÓßÈ≈ ¡Ë±appleΔ «‹‘Δ ‘Δ apple«‘ ◊¬Δ ‘À

Íapple Áμ÷‰ «Ú⁄ ¿∞√ ÁΔ Í±appleΔ ÏμÒ∂-

ÏμÒ∂ ‘ÀÕ ¿∞ÊØ∫ ÁΔ ‘apple Á±√appleΔ «¯ÒÓ

”⁄ ¿∞√ Á≈ ÁÏÁÏ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â∂ ‘apple ÈÚΔ∫ «¯ÒÓ

«Ú⁄ ¿∞‘ ’Ø«ÙÙ ’appleÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ ÈÚ≈∫ ¡ßÁ≈˜

«Á÷≈¬∂ Â≈∫ ‹Ø ¿∞√ Á≈ Íapple⁄Ó ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ D-

E √≈Ò ‘Øapple Ò«‘apple≈¿∞∫Á≈ apple‘∂ Õ ÂÓßÈ≈ ÁΔ ⁄apple⁄≈

‘Ó∂Ù≈ Áμ÷‰ ”⁄ «¬√ ◊μÒ È±ß ÒÀ ’∂ ‘∞ßÁΔ ‘À «’

¿∞‘ ‹Ú≈È ‘ΔappleØ È≈Ò ÚΔ ‹⁄ÁΔ ‘À Â∂ ¡‹ΔÂ,

Íz∂Ó ‹Δ, apple≈‰≈ ‚◊Ï∞ÂΔ, ËÈ∞Ù È≈Ò ÚΔ, ¿∞È∑≈∫

Á∂ ‘≈‰-ÍzÚ≈È ÁΔ Ò◊ÁΔ ‘À “±’-±’

±ÂΔ¡≈∫“ È∂ ‘∞Ò≈apple≈

«‹‘≈ «ÁμÂ≈ ‘À «’

Ù≈«¬Á ÈÚ≈∫ √≈Ò

ÂÓßÈ≈ ÁΔ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚

«Ú⁄ apple«‘ ◊¬Δ

¡Ë±appleΔ ÂÓßÈ≈ ͱappleΔ

’apple ‘Δ Á∂Ú∂ ÷∞Á ¿∞‘

‹≈‰ÁΔ ‘À «’ «‘ßÁΔ

«√È∂Ó≈ ÏÁÒ «apple‘≈

‘ÀÕ ÏÁÒ≈¡ ÁΔ Ò«‘apple

”⁄ Ï‘∞ ’∞fi ÏÁÒ

‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ¿∞√ 鱧 ÚË∂apple∂

«ÈappleÓ≈Â≈Ú≈∫ ÁΔ Í√ßÁ ωÈ

ÂÓßÈ≈ ÁΔ ⁄apple⁄≈ ‘Ó∂Ù≈

Áμ÷‰ ”⁄ «¬√ ◊μÒ È±ß ÒÀ

’∂ ‘∞ßÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ ‹Ú≈È

‘ΔappleØ È≈Ò ÚΔ ‹⁄ÁΔ ‘À Â∂

¡‹ΔÂ, Íz∂Ó ‹Δ, apple≈‰≈

‚◊Ï∞ÂΔ, ËÈ∞Ù È≈Ò ÚΔ,

¿∞È∑≈∫ Á∂ ‘≈‰-ÍzÚ≈È ÁΔ

Ò◊ÁΔ ‘À “±’-±’

±ÂΔ¡≈∫” È∂ ‘∞Ò≈apple≈ «‹‘≈

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

ÂØ∫ ’Ø¬Δ appleØ’ È‘Δ∫ √’Á≈Õ ‘∞‰ √Ó≈∫ ÍzÔØ◊Ú≈ÁΔ «¯ÒÓ≈∫ Á≈ ‘À

Â∂ Íz«ÂÌ≈ ÁΔ ¿∞√ ’ØÒ ÿ≈‡ È‘Δ∫ ‘À ’Ø¬Δ ı≈√ Î≈appleÓ±Ò≈ Â≈∫ apple«‘

È‘Δ∫ «◊¡≈, «‹√ ”Â∂ ¡≈Ë≈«apple ¡μ‹ ÁΔ¡≈∫ «‘ßÁΔ «¯ÒÓ≈∫ ω

apple‘Δ¡≈∫ ‘Ø‰Õ ÂÓßÈ≈ ‹≈‰ ◊¬Δ ‘À «’ ‹Á √≈apple≈ ’∞fi ‘Δ ’‘≈‰Δ ”Â∂

«ÈappleÌapple ‘Ø ‹≈Ú∂ ÂÁ ¿∞√ «‹‘Δ¡≈∫ È≈«¬’≈Ú≈∫ ÁΔ Í∞μ¤-ÍzÂΔÂ

¡√≈ÈΔ È≈Ò Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ ‘Ø √’ÁΔ ‘ÀÕ “ÓappleÁ≈ÈΔ”, “«¬È’≈apple”,

“±’ ±’ ±ÂΔ¡≈∫” «‹‘Δ¡≈∫ «¯ÒÓ≈∫ Á≈ ωÈ≈ ¿∞√ Ò¬Δ

‘Ω√Ò≈ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ Á≈¡ ÏΔ-‡≈¿±È «Ú⁄ Òμ◊ ‹≈¬∂◊≈Õ ÂÓßÈ≈

Ì≈‡Δ¡≈ Ò¬Δ Áμ÷‰ ‘ØÚ∂ ‹≈∫ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ √«’z͇ ¡«‘Ó ‘À

ÂÓßÈ≈ 鱧 ’‘≈‰Δ Í√ßÁ ¡≈¿∞‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À, «Îapple Â≈∫ ¿∞‘

È≈«¬’≈ ‘Δ ’Δ, ÷ÒÈ≈«¬’≈ Ï‰È È±ß ÚΔ «Â¡≈apple ‘Ø ‹≈∫ÁΔ

‘ÀÕ Ï≈¬Δ’ ⁄Ò≈¿∞‰Δ, Ó≈appleÙÒ ¡≈apple‡ ÁΔ ‡z∂«Èß◊ Â∂ ‘∞‰

«◊‡≈apple Â∂ «√Â≈apple ÁΔ «√μ«÷¡≈ ˜≈‘apple ‘À «’ ÂÓßÈ≈ Ì≈‡Δ¡≈

ÁΔ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ Ê≈∫ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ÿÛΔ¡≈∫ ÔØ‹È≈Ú≈∫ Á≈

‘Δ ÈÂΔ‹≈ ‘ÀÕ

√∞apple÷Δ¡≈∫

χΩappleÈ Ò¬Δ

’À‡appleΔÈ≈ È∂

ÏØ«Ò¡≈ √Δ

fi±·...!


20 05/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

appleμ«÷¡≈ÂÓ’ Ì≈Ù≈ ÏØÒ‰...

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

√ø√ÁΔ Íz‰≈ÒΔ ÁΔ ¡«‘ÓΔ¡Â È±ß √Ófi‰...

«¬‘ Ô∞μË ‹≈ÂΔ ¡Â∂ ËappleÓ Á∂ ÙΔÙ∂

«Ú⁄ ‘Δ ¿∞Ò«fi¡≈ apple‘∂◊≈? «‹Ú∂∫ ‹∂

¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ Á«Ò ¡Â∂

Ó∞√ÒÓ≈È ◊·‹ØÛ Ï‰Á≈ ‘À ¡Â∂

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È±ß «‹μ ÚμÒ «Ò‹≈∫Á≈

‘À Â≈∫ ‹≈ÂΔ-ËappleÓ Á≈ ◊·‹ØÛ ‘؉

Á∂ Ï≈Ú‹±Á «¬√ 鱧 «¬’ Úapple◊ Úß‚

◊·‹ØÛ Ú≈∫◊ ‘Δ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈

‘À, «’¿∞∫«’ √Ó≈‹ Á∂ «˜¡≈Á≈Âapple

ˆappleΔÏ Á«ÒÂ≈∫ ¡Â∂ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫

«Ú⁄Ø∫ ‘Δ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ÷Àapple, ⁄؉-

¡«Ë¡ÀÈ Á∂ ¡È∞Ù≈√È Ò¬Δ ÚΔ «¬‘

ÍzÙÈ «¬’ ⁄∞‰ΩÂΔ ‘À ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘؉ Ú≈Ò∂

Ú؇apple √appleÚ∂÷‰≈∫ ÁΔ ÍzÙÈ ÒÛΔ¡≈∫

«Ú⁄ Úμ÷-Úμ÷ Úapple◊≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ú؇

Âapple‹Δ‘≈∫ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡ßÁappleÒ∂

’≈appleÈ≈∫ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ÍzÙÈ≈∫

ÁΔ ÓΩ‹±Á◊Δ ‘Ø‰Δ ÂÀ¡ ‘À ¡«‹‘≈

Ò◊Á≈ ‘À «’ ‹≈‰∂-¡È‹≈‰∂ √≈‚≈

ÒØ’ÂßÂapple ¿∞√ Ó∞’≈Ó ”Â∂ Í‘∞ß⁄

«◊¡≈ ‘À «’ «‹Ê∂ ¿∞√ Á≈

¡≈Ë∞«È’Δ’appleÈ Úapple◊≈ apple∞fi≈È ‘≈√Ò

’apple √’Á≈ ‘ÀÕ

ÓØÁΔ apple≈‘∞Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «’Â∂

«˜¡≈Á≈ ÍzÌ≈ÚΔ Ï∞Ò≈apple≈ ‘À Íapple

apple≈‹ÈΔÂ’ Ì≈Ù‰ ÁΔ ¡«‘ÓΔ¡Â

«√appleÎ ¡≈Í‰Δ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ ÙÀÒΔ

’≈appleÈ ‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ ’ÊÈ Á∂

Ó‘μÂÚ ’≈appleÈ ÚΔ ÂÀ¡ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ

«¬√ «Ò‘≈˜ È≈Ò apple≈‘∞Ò ÁΔ

Ó∂‘√≈È≈ (◊∞‹apple≈Â) appleÀÒΔ ¡≈͉∂

«¬apple≈«Á¡≈∫ «Ú⁄ √ÎÒ √ÓfiΔ

‹≈¬∂◊Δ «Ë¡≈È apple‘∂ «’ apple≈‘∞Ò È∂

«ÏappleÒ≈-√‘≈apple≈ ‚≈«¬appleΔ «Ú⁄ Áapple‹

È≈Ú≈∫ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ √≈‘Ó‰∂ «Ò÷∂

ÒßÓ∂-⁄ΩÛ∂ apple’Ó≈∫ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò ‹Ø

ÁØÙ Ò◊≈¬∂, ¿∞‘ ÈÚ∂∫ È‘Δ∫ √Δ

¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¡apple«ÚßÁ

’∂‹appleΔÚ≈Ò «ÁμÒΔ «ÚË≈È √Ì≈

«Ú⁄ ¡Â∂ ‡Δ.ÚΔ. ⁄ÀÈÒ≈∫ ”Â∂ «¬‘

ÁØÙ Ò◊≈ ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ apple«‘

⁄∞μ’∂ «ÓμÂapple ÍzÙ≈∫ ̱ى «¬√

Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄

‹μÁØ ‹«‘Á ’apple apple‘∂ ‘È Íapple «¬√

Ó√Ò∂ ”Â∂ apple≈Ù‡appleΔ ⁄apple⁄≈ ¿∞√∂ √Ó∂∫

Ù∞apple± ‘Ø¬Δ ‹ÁØ∫ apple≈‘∞Ò È∂ Ó∂‘√≈È≈

«Ú⁄ Ì≈Ù‰ «ÁμÂ≈Õ È؇ÏßÁΔ-

È؇ÏÁÒΔ Á∂ √Ú≈Ò ”Â∂ ‘؉ Ú≈ÒΔ

«’√∂ ÚΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ 鱧 ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ «¬‘ ’«‘ ’∂

÷≈apple‹ ’apple apple‘∂ ‘È «’ √≈apple∂

¡≈ÒØ⁄’ ’≈Ò∂ ËÈ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄

÷Û∑∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄

’∂‹appleΔÚ≈Ò ¡Â∂ apple≈‘∞Ò È∂ «¬‘

ÍÀ∫ÂÛ≈ «Ò¡≈ ‘À «’ ı∞Á ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ‘Δ Í≈’-√≈¯ È‘Δ∫ ‘ÈÕ

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ‹≈∫⁄ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À

Ì≈appleÂΔ ÒØ’ÂßÂapple Á∂ «¬«Â‘≈√

«Ú⁄ «¬‘ Á±‹Δ Ú≈apple ‘À «’ «’√∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ”Â∂ ¡«‹‘≈ ÁØÙ

Òμ«◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

ÍΔ.ÚΔ. Èapple«√Ó∑≈ apple≈˙ ȱß

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂ ÁØÙ≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈

’appleÈ≈ «Í¡≈ √ΔÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÓappleÈ

Âμ’ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡’√ ”Â∂ «¬È∑≈∫ ÁØÙ≈∫

Á≈ ‘ÓÒ≈ ‘∞ßÁ≈ «apple‘≈ √ΔÕ «¬‘Δ

’≈appleÈ ‘À «’ ÓØÁΔ È±ß «¬È∑≈∫ ÁØÙ≈∫ ȱß

÷≈apple‹ ’appleÈ Á∂ ¡ÓÒ «Ú⁄ ı∞Á

¿∞ÂappleÈ≈ «Í¡≈Õ

ÓØÁΔ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ «¬√

ÓØapple⁄≈ÏßÁΔ È±ß ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò È’≈apple

√’Á∂ √È, ‹∂ È؇ÏßÁΔ-È؇ÏÁÒΔ

ÁΔ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÔØ‹È≈ √ÎÒ ‘Ø

‹≈∫ÁΔ ‹∂ «¬√ √Ó∂∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

«apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÂØ∫ B-D Òμ÷ ’appleØÛ

Âμ’ apple’Ó «ÓÒ‰ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ ‘∞ßÁΔ,

Â≈∫ ¿∞‘ ÏÛ∂ ¡≈apple≈Ó È≈Ò ÒØ’-

Ò∞Ì≈¿± ÔØ‹È≈Ú≈∫ apple≈‘Δ∫ ˆappleΔÏ≈∫ ȱß

¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄ √’Á∂ √ÈÕ ¿∞‘

«’√≈È≈∫ «Ú⁄ BD ‘˜≈apple ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á∂ ’apple˜∂ Ó≈¯ ’apple’∂ ¿∞È∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ Â’ÒΔ¯≈∫ 鱧 Á±apple ’apple √’Á∂

√ÈÕ ‹Ø È؇ÏßÁΔ ’≈appleÈ ¿∞È∑≈∫ ȱß

‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È Íapple ÓØÁΔ Á∂ ‘μÊ ÏßÈ∑∂

‘ج∂ ‘ÈÕ «’¿∞∫«’ Â’appleΔÏÈ √≈apple∂

Á≈ √≈apple≈ apple∞«Í¡≈ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄ ¡≈

«◊¡≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ‘∞‰ ¿∞È∑≈∫ ȱß

’∞fi ÷≈√ «ÓÒ‰ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ È‘Δ∫

‘ÀÕ ‘∞‰ Â≈∫ «¬’ Ú≈apple «Îapple ¿∞È∑≈∫

鱧 «¬ÚÀ∫‡ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡-‘Àμ‚Ò≈¬ΔÈ

ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡-‚À‡≈ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ ’apple’∂ ‘Δ

’ßÓ ⁄Ò≈¿∞‰≈ ÍÀ‰≈ ‘À ¿∞√∂ ÙÀÒΔ

«Ú⁄ «‹√ Âapple∑≈∫ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«¬‘ √apple’≈apple «Í¤Ò∂ „≈¬Δ √≈Ò ÂØ∫

⁄μÒ apple‘Δ ‘ÀÕ Í«‘Ò≈ ¡√ÒΔ ’ßÓ,

‹Ø «¬È∑≈∫ «ÂßÈ≈∫ ‘Ê’ß«‚¡≈∫ ÂØ∫ Íapple∂

‹≈∫Á≈ √Δ, Úμ‚∂ È؇ ÏßÁ ’appleÈ Á∂

apple±Í «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ È∂ ’ΔÂ≈ √ΔÕ ¿∞È∑≈∫

Á∂ ’ßÓ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈ «’¿∞∫ È‘Δ∫

¡≈«¬¡≈? Ó∞Ù«’Ò «¬‘ ‘À «’ «¬√

√Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï ‘≈√Ò ’appleÈ

Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ¡ßÁapple ‘Δ

fi≈ÂΔ Ó≈appleÈΔ ‘ØÚ∂◊Δ È≈ ¿∞‘

Í≈«’√Â≈È Á∂ «√apple ”Â∂ Ì≈∫‚≈ ÌßÈ

√’Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈ ‘Δ «ÚappleØËΔ «Ëapple

Á∂ «√apple ”Â∂ ‹Ø ’∞fi ’ΔÂ≈-

’apple≈«¬¡≈ ‘À, ¿∞‘ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ‘Δ ‘ÀÕ

Íapple ‹ÁØ∫ «Ú«◊¡≈È ÁΔ¡≈∫ ’≈„≈∫

Â∂ ÒμÌÂ≈∫ Á≈ Ò≈Ì ¿∞·≈ ’∂ apple≈«‹¡≈∫ Â∂ «’√≈È≈∫

Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ÈÚΔ∫ ͱߋΔÍÂΔ Ùz∂‰Δ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬Δ

Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ apple≈«‹¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡≈Í‘∞ÁappleΔ¡≈∫

‘apple’Â≈∫ Á≈ «ÚappleØË ’ΔÂ≈ «ÚÙ∂Ù Ó∞μÁ≈ ‡À’√

Ò≈¿∞‰ Á≈ √Δ ‡À’√ apple≈‹∂ ÚΔ Ò≈¿∞∫Á∂ √È

«’√≈È≈∫ ¿∞μÂ∂ ÚΔ ‡À’√ Ò◊Á∂ √È «’√≈È ÷∂Â

«Ú⁄ ‹Ø ¿∞Í‹ ’appleÁ≈ √Δ, ¿∞√ Á≈ «¬’ «‘μ√≈ apple≈‹≈

È’Á ‹≈∫ «‹‰√ Á∂ apple±Í «Ú⁄ Ú√±Ò ’appleÁ≈ √Δ Íapple

‘∞‰ ͱߋΔÍÂΔ ‹Ó≈Â, ÚÍ≈apple ¡Â∂ ¿∞ÁÔØ◊≈∫ «Ú⁄

Ï‘∞ ËÈ ’Ó≈¿∞‰ Òμ◊ Í¬Δ √Δ apple≈‹∂ ‘∞‰ ¿∞È∑≈∫

ÂØ∫ ÚË∂apple∂ ‡À’√ Ú√±Ò ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √È «¬’ ‘Øapple

ÚΔ ¯apple’ ÍÀ «◊¡≈ √Δ ¡√Δ∫ «˜’apple ’apple ¡≈¬∂ ‘≈∫,

Ï‘∞Â∂ apple≈‹∂ √≈appleΔ ¿∞Óapple Ô∞μË ÒÛÁ∂ apple«‘ßÁ∂ √È

«Èμ’∂ «‹‘∂ Á∂Ù «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄ AFÚΔ∫ √ÁΔ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ÈÚ≈Ï≈∫ ‹≈∫ ‹≈◊ΔappleÁ≈apple≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¯Ω‹≈∫

¡≈ÍØ «Ú⁄Δ ‘Δ ÒÛ≈¬Δ¡≈∫ ¤∂ÛΔ appleμ÷ÁΔ¡≈∫ √È

Íapple ‘∞‰ ͱߋΔÍÂΔ ‹Ó≈ «Èμ ÁΔ¡≈∫ ÒÛ≈¬Δ¡≈∫

Á∂ «÷Ò≈¯ √Δ ¿∞‘ Á∂Ù ÁΔ ¬∂’Â≈ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ √Δ

Á∂Ù ÁΔ ¬∂’Â≈ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Î≈«¬Á≈ √Δ Úμ‚≈

√ßÔ∞’ Á∂Ù ÚÍ≈apple Ò¬Δ Úμ‚Δ Óß‚Δ «√μË ‘∞ßÁ≈ √Δ

ͱߋΔÍÂΔ ‹Ó≈ ÁΔ «¬√∂ Ò≈Ò√≈ «Ú⁄Ø∫ «¬ß◊ÒÀ∫‚

ÁΔ ’ΩÓÍz√ÂΔ ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÁΔ ’ΩÓÍz√ÂΔ

(apple≈Ù‡appleÚ≈Á) ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø ’∂ Îapple≈∫√ Â∂ ‹appleÓÈΔ

ÚΔ apple≈Ù‡appleÚ≈ÁΔ Ï‰∂ Ì≈apple «Ú⁄ ÚΔ ¡μ‹’Ò∑

Ì≈apple ÁΔ ¬∂’Â≈ Â∂ ¡÷ß‚Â≈ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ Ï‘∞Â

Á∞‘≈¬Δ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À ¬∂’Â≈ Â∂ ¡ÓÈ ¡≈Ó

‹ÈÂ≈ Ò¬Δ ÚΔ Ò≈Ì’≈appleΔ ‘È Íapple «¬√ Á≈

Î≈«¬Á≈ ËÈÚ≈È ÒØ’ ¿∞·≈¿∞∫Á∂ ‘È «¬ß◊ÒÀ∫‚

«Ú⁄ apple≈«‹¡≈∫ ¡Â∂ ÈÚΔ∫ ͱߋΔÍÂΔ ‹Ó≈ Á∂

¡≈Í√Δ ‡’apple≈˙ Á≈ ÷±ÈΔ ÈÂΔ‹≈ «È’«Ò¡≈ √Δ

«¬ß◊ÒÀ∫‚ Á≈ Ï≈ÁÙ≈‘ ⁄≈appleÒ√ (ÍzÊÓ) √ß√Á «Ú⁄

ÏÀ·∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÁΔ¡≈∫ Óß◊≈∫ Á≈ «ÚappleØË ’appleÁ≈ √Δ √ß√Á

Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ Á∂ «¬’ Â’Û∂ ËÛ∂ Á∂ ¡≈◊± ’apple≈ÓÚÀμÒ

È∂ ⁄≈appleÒ√ 鱧 ÿ∂apple «Ò¡≈ Â∂ ÒßÁÈ Á∂ «¬’ ⁄Ωapple≈‘∂

«Ú⁄ ¿∞√ Á≈ «√apple Úμ„ «ÁμÂ≈ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ

Ï≈ÁÙ≈‘ ÓÈÓapple˜Δ ’appleÈØ∫ ‘‡ ◊¬∂ ’¬Δ Á∂Ù≈∫ È∂

Ï≈ÁÙ≈‘≈∫ ÁΔ ÍÁÚΔ ‘Δ ıÂÓ ’apple «ÁμÂΔ

¡μ‹’Ò∑ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄ Â≈∫ «¬‘ ÍÁÚΔ ’≈«¬Ó ‘À

Îapple≈∫√, ‹appleÓÈΔ, «¬‡ÒΔ, ’ÀÈ∂‚≈ Â∂ Ô±.¡À√.¬∂.

«Ú⁄ ÍÁÚΔ È‘Δ∫ ⁄∞‰∂ ‘ج∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ‘Δ apple≈‹ Á∂

Ó∞÷Δ ‘È Ì≈apple «Ú⁄ ÚΔ ⁄∞«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Á∂Ù Á≈ Ó∞÷Δ ‘ÀÕ

Íapple Ì≈apple √Ó∂ ¿∞ÍappleØ’Â √Ì Á∂Ù≈∫ «Ú⁄

Â≈’ ͱߋΔÍÂΔ ‹Ó≈ Á∂ ‘μÊ≈∫ «Ú⁄ ‘ÀÕ Ì≈appleÂ

«Ú⁄ ÁØÚ∂∫ Úμ‚Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Ì≈‹Í≈ Â∂ ’≈∫◊apple√

ͱߋΔÍÂΔ ‹Ó≈ ÁΔ ‘Δ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ’appleÁΔ¡≈∫

‘ÈÕ ¤Ø‡Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√,

√Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ, Úμ÷-Úμ÷ ‹ÈÂ≈ ÁÒ,

Â≈«ÓÒÈ≈‚± ÁΔ¡≈∫ ÁØÚ∂∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ‚Δ.¡ÀÓ.’∂. Â∂

¡ßÈ≈ ‚Δ.¡ÀÓ.’∂. ¡≈«Á √Ì Í±ß‹ΔÍÂΔ ‹Ó≈ Á∂

ÍzÌ≈Ú ¡ËΔÈ ‘È Íapple Ì≈apple «Í¤Ò∂ G@ √≈Ò≈∫

«Ú⁄ ’≈ÎΔ «Ú’≈√ ’apple’∂ ÚΔ √‘Δ ¡appleÊ≈∫ «Ú⁄

«Ú’√ Á∂Ù È‘Δ∫Õ Ì≈apple Á∂ «’√≈È √≈apple∂ Á∂Ù

Ò¬Δ ÷≈‰ ‹Ø◊≈ ¡ßÈ ÍÀÁ≈ ’apple’∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ ¡Â∂

ÎÀ’‡appleΔ Ó≈Ò’≈∫ Á∂ ‡≈’apple∂ «Ú⁄ Ï‘∞ ◊appleΔÏ ‘ÈÕ

«¬√ ’apple’∂ ͱߋΔÚ≈ÁΔ ÍzÏßË Á≈ √ÓappleÊÈ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ √Ì Úμ‚∂-¤Ø‡∂ ÁÒ «’√≈È≈∫ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄

ÏØÒÁ∂ ‘ÈÕ «’√≈È≈∫ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ Ó˜Á±apple Ùz∂‰Δ,

«⁄μ‡-’μÍÛΔ Ó∞Ò≈˜Ó Ùz∂‰Δ, ¤Ø‡Δ Í±ß‹Δ Ú≈ÒΔ

ÚÍ≈appleΔ Ùz∂‰Δ ¡È∂’ Íz’≈apple Á∂ ’Ù‡≈∫ «Ú⁄Ø∫ Òßÿ apple‘∂

‘ÈÕ È؇ÏßÁΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â≈∫ Ì≈apple ÁΔ H@ ¯Δ√ÁΔ

¡≈Ï≈ÁΔ ÍΔÛ ‘Ø ◊¬Δ ‘À Õ ’≈ÎΔ √apple◊appleÓ √ß√Á

Â≈∫ ¡ÓappleΔ’≈ «‹‘∂ Ï‘∞ «Ú’√ Á∂Ù Ò¬Δ ÚΔ

¡‡μÒ √ß√Ê≈ ‘À, Ì≈apple «‹‘∂ ˆappleΔÏ Á∂Ù Ò¬Δ «¬‘

Ï‘∞ ˜apple±appleΔ Óß⁄ ‘ÀÕ ‹∂ √ß√Á «Ú⁄ ÓØÁΔ √≈«‘Ï Á∂

Â∞ˆÒ’Δ ’ßÓ≈∫ ¿∞μÂ∂ ¡≈Ú≈˜ È‘Δ∫ ¿∞μ·‰Δ Â≈∫ ‘Øapple

«’μÊ∂ ¿∞μ·∂◊Δ?

Á∞μ÷ ÁΔ ◊μÒ ‘À, √ß√Á «Ú⁄ ‚μ‚±¡≈∫ Ú≈∫◊

«÷ß‚Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «¬’‹∞μ‡ ‘Ø ’∂ √μÂ≈Ë≈appleΔ¡≈∫

¿∞μÂ∂ ‘μÒ≈ ÏØÒÁΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫ Â≈∫ ÚΔ √μÂ≈Ë≈appleΔ

«Ëapple ‡μ√ ÂØ∫ Óμ√ È‘Δ∫ ‘جΔÕ «¬√∂ ’apple’∂ ÷μÏ∂ Íμ÷Δ

√ß◊·È ’«‘ßÁ∂ apple‘∂, √ß√Á √appleÓ≈¬∂Á≈appleΔ ‹Ó≈ Á≈

Í÷ß‚ ‘ÀÕ

¡√Δ∫ ÷μÏ∂ Íμ÷Δ ÁÒ≈∫ Á≈ √ß√Á Á≈ «ÚappleØË ·Δ’

È‘Δ∫ √ÓfiÁ∂Õ ÍzÏßË √Ó≈‹Ú≈ÁΔ ‘ØÚ∂ ‹≈∫

ͱߋΔÚ≈ÁΔ, ⁄∞‰Δ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ ¡Â∂ ’≈ÎΔ ÍzÌ≈ÚΔ

√ß√Á ˜apple±appleΔ ‘À ‹∂ √ØÚΔ¡Â Ô±ÈΔ¡È «Ú⁄ √μ⁄∂

¡appleÊ≈∫ «Ú⁄ ⁄∞‰Δ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ ÍzÌ≈ÚΔ √ß√Á ‘∞ßÁΔ Â≈∫

√ØÚΔ¡Â Ô±ÈΔ¡È „«‘-„∂appleΔ È‘Δ∫ √Δ ‘؉≈Õ

Ì≈appleÂ Ò¬Δ ‘∞‰ ¡◊Ò≈ √apple◊appleÓ Óß⁄ ¡≈

apple‘Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ‘ÈÕ Ì≈‹Í≈ ÁΔ È؇ÏßÁΔ Ï≈apple∂

¡≈Í‰Δ ¡ÛΔ ¡√Ò «Ú⁄ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ Ï≈apple∂

√Ø⁄≈∫ ‘ÈÕ ÓØÁΔ √≈«‘Ï ¡Â∂ ¡«Ó Ù≈‘ ¡√Ò

«Ú⁄ √Ø⁄ apple‘∂ ‘È «’ √≈‚≈ apple≈‹ÈΔÂ’ Â∂ Ó˜∑ÏΔ

«ÏßÏ √≈鱧 Í≈apple Òßÿ≈¬∂◊≈Õ ’Ø¬Δ «‹μÂ∂ ’Ø¬Δ ‘≈apple∂,

¡≈apple«Ê’ ÍzÏßË ¡‹∂ È‘Δ∫ ÏÁÒ‰≈ Â≈∫ ÚΔ ⁄∞‰Δ

‘Ø¬Δ «ÚË≈È √Ì≈ ¡Â∂ ⁄∞‰Δ ‘Ø¬Δ √ß√Á Ï‘∞Â

˜apple±appleΔ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫ È∂ ‘Δ ¡◊Ò∂ √≈Ò≈∫ «Ú⁄ ‹ÈÂ≈

ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ‘≈’Ó ÒØ’≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰Δ ‘À Â∂

‘≈’Ó ÒØ’≈∫ 鱧 ‘∞‰ È≈ÒØ∫ ÚμË ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ωÈ≈

ÍÀ‰≈ ‘ÀÕ Ì≈apple ÁΔ¡≈∫ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫

√μÂ≈Ë≈appleΔ «Ëapple ¿∞μÂ∂ ÷¯≈ ‘È Õ ¡√Δ∫ ÚΔ ÷¯≈ ‘≈∫

«¬‘ «ÚappleØËΔ ÁÒ ÚΔ «ÈappleÁØÙ È‘Δ∫Õ «ÚappleØËΔ ÁÒ

ÁØ «’√Ó Á∂ ‘È ÷μÏ∂ Íμ÷Δ Â∂ √μ‹∂ Íμ÷ΔÕ

√Δ.ÍΔ.¡≈¬Δ., √Δ.ÍΔ.¡ÀÓ. Â∂ ’∞fi ¤Ø‡∂ ÁÒ ÷μÏ∂

Íμ÷Δ ‘ÈÕ ’≈∫◊apple√ √Ó∂ ‘Øapple Ï‘∞ √≈apple∂ ÷∂ÂappleΔ

ÁÒ √μ‹∂ Íμ÷Δ ‘È Íapple ⁄≈‘∂ ÷μÏΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫,

⁄≈‘∂ √μ‹Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «’√∂ ’ØÒ ÚΔ Ì≈apple ÁΔ

«’√≈È Ùz∂‰Δ, Ó˜Á±apple Ùz∂‰Δ ¡Â∂ √Ó≈‹ Á∂ ‘Øapple ÿμ‡

¡≈ÓÁÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ Á∂ Ó√«Ò¡≈∫ Á≈ √≈appleÊ’ ‘μÒ

È‘Δ∫Õ ˆappleΔÏΔ, Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ͤÛ∂Ú≈∫

«Ú’apple≈Ò √Óμ«√¡≈Ú≈∫ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫ Á∂ ‘μÒ Ï≈apple∂

◊ßÌΔapple «⁄ßÂÈ ÚΔ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Â∂ «⁄ßÂ≈ ÚΔ

‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Íapple È‘Δ∫ ‘Ø apple‘ΔÕ ÷μÏ∂ Íμ÷Δ

’≈ÎΔ «√Ë≈∫ÂÚ≈ÁΔ ‘؉ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’appleÈ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ‘’Δ’Â≈∫ ÂØ∫ Ï‘∞ Á±apple ‘ÈÕ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ ÷μÏΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ˆÒÂ

ÈΔÂΔ¡≈∫ ÁΔ Ï‘∞ ¿∞μÿÛÚΔ∫ «Ó√≈Ò ‘ÈÕ «¬‘

÷∂ ӘÁ±apple≈∫, «’√≈È≈∫ ¡Â∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ÁΔ¡≈∫

Â’ÒΔ¯≈∫ Á≈ Ï‘∞ «˜’apple ’appleÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ’ÁΔ

«¬‘ «Ëapple≈∫ Íß‹≈Ï «Ú⁄ «ÚË≈È √Ì≈ ÁΔ¡≈∫ ’≈ÎΔ

√Δ‡≈∫ «‹μÂÁΔ¡≈∫ √ÈÕ Íapple ‘∞‰ Â≈∫ «¬È∑≈∫ 鱧 Ú؇≈∫

ÚΔ Ï‘∞ ÿμ‡ «ÓÒÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ÷μÏΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫

È≈ÒØ∫ Á±‹Δ¡≈∫ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ 鱧 ⁄؉≈∫ «Ú⁄

ÚμË √Δ‡≈∫ «ÓÒÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ «¬√ Ú∂Ò∂ ¡’≈ÒΔ

ÁÒ (Ï≈ÁÒ), ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ

«Ú⁄’≈apple «ÂßÈ «ËappleΔ ‡μ’apple ‘؉ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ Șapple

¡≈ apple‘Δ ‘À Õ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ ÷μÏΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫

«’¿∞∫ È‘Δ∫ √Ø⁄ÁΔ¡≈∫ «’ ¡√Δ∫ «¬√ ‡μ’apple «Ú⁄

«’¿∞∫ Ù≈«ÓÒ È‘Δ∫? ¡’≈ÒΔ ÁÒ «Í¤Ò∂ G@ √≈Ò

ÂØ∫ ’≈∫◊apple√ 鱧 ‡μ’apple «ÁßÁ≈ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÚΔ ¡÷≈Û∂ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬Δ ‘ÀÕ ’Ω‰

«‹μÂ∂◊≈, «’√ Á∂ «‹μ‰ ÁΔ ÚË∂apple∂ ¿∞ÓΔÁ Șapple

¡≈ apple‘Δ ‘À, «¬√ Ï≈apple∂ √≈‚Δ ¡≈Í‰Δ apple≈¬∂ ‘À Íapple

¡√Δ∫ «¬√ ÍÛ≈¡ ¿∞μÂ∂ «¬‘ apple≈¬∂ Íz◊‡ È‘Δ∫

’apple≈∫◊∂Õ

¡√Δ∫ «√appleÎ «¬‘ ’«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘≈∫ Â∂ Ú≈apple-

Ú≈apple ’«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘≈∫, √ß√Á ¡Â∂ «ÚË≈È

√Ì≈Ú≈∫ ÁΔ √apple◊appleÓΔ Ï‘∞ ˜apple±appleΔ ‘ÀÕ √μÂ≈Ë≈appleΔ

«Ëapple ¡Â∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple «¬È∑≈∫ Óß⁄≈∫ 鱧 ÚË∂apple∂

◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò ÒÀ‰Õ ‘apple √Óμ«√¡≈ Ï≈apple∂ ‚±ßÿΔ Â∂

«√¡≈‰Í Ìappleͱapple ⁄apple⁄≈ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ Ó’√Á

«√appleÎ È∞’Â≈⁄ΔÈΔ ‘Δ È≈ ‘ØÚ∂, «√appleÎ ◊appleÓΔ ÍÀÁ≈

’appleÈ≈ È≈ ‘ØÚ∂, ÏØÒ‰ Ú≈Ò≈ Ó√Ò∂ Ï≈apple∂ appleΩÙÈΔ ÚΔ

Í≈¬∂Õ Ì≈apple Á∂ ÒØ’ ¡μ‹’Ò∑ È؇ÏßÁΔ È≈Ò ÍÀÁ≈

‘ج∂ ‘È∂apple∂ «Ú⁄ ̇’ apple‘∂ ‘ÈÕ ’Ø¬Δ apple≈‘ «Á÷≈¿±

appleΩÙÈΔ È‘Δ∫ Í≈ «apple‘≈Õ √apple’≈apple Â≈∫ Ï‘∞ ˆÀapple-

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ Ì’È≈

«Ú⁄Ø∫ Ó∞‹appleÓ ÁΩÛ ◊¬∂ ‘È, «‹‘Û≈ «¬È∑≈∫ ȱß

ÎÛÚ≈¬∂◊≈ ¿∞È∑≈∫ 鱧 C@@@ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ G@@@ apple∞ͬ∂

Âμ’ «¬È≈Ó «ÁμÂ≈ ‹≈¬∂◊≈Õ ¡ß ڑΔapple È∂

ˆÁappleΔ ÒμÌ Ò¬∂ ¡Â∂ ˆÁappleΔ¡≈∫ Á∂ ◊Ò ÍÀ ◊¬∂Õ

Ú‘Δapple Á∂ ‘ÓÒ∂ È≈Ò Ï≈Ï≈ ◊∞μ‹apple «√ßÿ Ì’È∂ Á≈

‹Ï≈Û≈ Úμ«„¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ◊Ø‚∂ ÁΔ ⁄μÍ‰Δ Á∂

ÁØ ‡∞’Û∂ ‘Ø ◊¬∂Õ Ì≈¬Δ «¬ßÁapple «√ßÿ Â∂ Ì≈¬Δ

√싉 «√ßÿ È≈appleß◊Ú≈Ò Á∂ ÚΔ ‚±ßÿΔ¡≈∫ √μ‡≈∫

Úμ‹Δ¡≈∫ √ÈÕ ‘’±Ó «¬È∑≈∫ «ÂßÈ≈∫ ˆÁappleΔ¡≈∫

鱧 «◊z¯Â≈apple ’apple’∂ «Îapple ‘˜≈appleΔ Ï≈◊ ÒÀ ◊¬ΔÕ

Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ ‹ÁØ∫ «apple‘≈¡ ‘Ø ’∂ «Íß‚

¡≈¬∂ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ Ì≈¬Δ ◊∞μ‹apple «√ßÿ Â∂ «Íß‚ Á∂

‘Øapple ÍÂÚ߫¡≈∫ È≈Ò √Ò≈‘ ’apple’∂ ’∞ÛΔ¡≈∫ ÁΔ

ÍÛ∑≈¬Δ Ò¬Δ «Íß‚ «Ú⁄ “’ß«È¡≈ Í≈·Ù≈Ò≈” ÷ØÒ∑

«ÁμÂΔÕ «¬√ Á∂ È≈Ò «’√≈È ¡≈ÙappleÓ Ï‰≈¿∞‰

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ È∂ ‘Ò‡ Ú≈Ò≈ ÷±‘

«Â¡≈apple ’appleÚ≈«¬¡≈Õ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ «apple‘≈«¬Ù

Ú≈√Â∂ ’Óapple∂ apple±ÍΔ ’≈È∂, √apple’Û∂ Â∂ ’≈¬Δ ÁΔ¡≈∫

¤ßÈ≈∫ (⁄Ω∫ÍÛΔ¡≈∫) ω≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫Õ «¬√

¡≈ÙappleÓ «Ú⁄ Ïμ⁄∂ ÍÛ∑≈¬Δ Á∂ È≈Ò-È≈Ò

SAMAJOKU

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every

3x3 box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ¡Â∂ ÍÙ± Í≈Ò‰ Á≈ ’ßÓ

ÚΔ ’«apple¡≈ ’appleÁ∂ √ÈÕ «¬‘ Î≈appleÓ

ÏÛ≈ Íz«√μË ‘Ø«¬¡≈ √Δ «¬√ Î≈appleÓ

鱧 Á±apple-Á±apple ÂØ∫ ÒØ’ Ú∂÷‰ ¡≈¿∞∫Á∂

√È Õ

¡ß◊apple∂˜ ‘≈’Ó «¬‘ √ÓfiÁ∂ √È

«’ «’appleÂΔ «’√≈È ¡≈ÙappleÓ «Ú⁄

◊ÁappleΔ, Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ÍÛ∑≈ ’∂

¡ß◊apple∂˜≈∫ «Úapple∞μË ‹ß◊ ÒÛÈ ÁΔ

«Â¡≈appleΔ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√∂ √Ø⁄

¡ËΔÈ ¡ß◊apple∂˜≈∫ È∂ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰

«√ßÿ 鱧 «◊z¯Â≈apple ’apple «Ò¡≈Õ

Ï≈Ï≈ ‹Δ ÁΔ Ú≈apple-Ú≈apple «◊z¯Â≈appleΔ

‘؉ ’apple’∂ «’appleÂΔ «’√≈È ¡≈ÙappleÓ

‹Ø ‘«apple¡≈-Ì«apple¡≈ Ú√ «apple‘≈ √Δ,

¿∞‘ ÚΔapple≈È ‘Ø «◊¡≈Õ ‘∞‰ ¿∞√∂

‹◊∑≈ ”Â∂ Ï≈Ï≈ √Ø‘‰ «√ßÿ Ì’È≈

√ΔÈΔ¡apple √À’ß‚appleΔ √’±Ò ⁄Ò «apple‘≈

‘À ¡Â∂ √’±Ò Á∂ È≈Ò ‘Δ Ï≈Ï≈

√Ø‘‰ «√ßÿ ÁΔ √Ó≈Ë ¡Â∂ ˆÁapple

Í≈apple‡Δ ÁΔ «Úapple≈√ Á≈ «⁄ßÈ∑ «¬’

Ù≈ÈÁ≈apple √Ó≈apple’ Á∂ apple±Í «Ú⁄


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

05/01/2017

21


22 05/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

A ‹ÈÚappleΔ AHAH 鱧 ÒÛΔ ◊¬Δ √Δ

ÌΔÓ≈ ’Øapple∂◊≈∫Ú ÁΔ «¬«Â‘≈«√’ ÒÛ≈¬Δ

Ó‘≈apple≈Ù‡apple «Ú⁄ ͱÈ∂ ÂØ∫ ÊØÛΔ Á±apple ÌΔÓ≈ ÈÁΔ Á∂

’ß‚∂ Â∂ Ú«√¡≈ ‘À «¬’ «Íß‚ «‹√Á≈ È≈∫ ‘À

’Øapple∂◊ªÚÕ «¬√ ‹◊∑≈ Â∂ A ‹ÈÚappleΔ AHAH ȱß

«Ïz«‡Ù √apple’≈apple ÁΔ ÎΩ˜ ”⁄ «¬’ ¡¤±Â ’‘Δ

‹≈‰ Ú≈ÒΔ Ó‘≈apple ‹≈«Â Á∂ E@@ (C@@ ÿ∞Û

√Ú≈apple + B@@ ÍÀÁÒ) √À«È’ ¡Â∂ Ïz≈‘Ó‰

Í∂ÙÚ≈ Ï≈‹Δapple≈Ú-B Á∂ BH@@@ (B@@@@ ÿ∞Û

√Ú≈apple + H@@@ ÍÀÁÒ) √À«È’≈∫ Á∂ Áapple«Ó¡≈È

«¬’ «¬«Â‘≈«√’ ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔ ◊¬ΔÕ «¬‘

ÒÛ≈¬Δ «‹Â ’∂ «¬’ Í≈√∂ ¡◊apple∂˜ Í∂ÙÚ≈

Ï≈‹Δapple≈Ú Á≈ apple≈‹ ÷ÂÓ ’apple’∂ ¡Í‰≈ apple≈‹

ͱapple∂ Ì≈apple ¡ßÁapple √Ê≈«Í ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂

√È ¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ¡¤±Â Ó‘≈apple ÚΔ ‹≈«Â

Ì∂Á Ì≈Ú ÂØ∫ Á∞÷Δ Ïz≈‘Ó‰ Í∂ÙÚ≈ ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ

¡Â∂ ÏÁÒ≈ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ √ÈÕ Í∂ÙÚ≈ È∂

¡≈͉∂ apple≈‹ «Úμ⁄ ¡¤±Â≈∫ Á∂ √≈apple∂ ‘μ’

÷ÂÓ ’apple’∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ◊Ò∂ «Úμ⁄ ’∞μfi≈ ¡Â∂

«Í¤∂ fi≈Û± ÏÈ∑ «ÁÂ≈ √ΔÕ Ó‘≈apple

apple‹ÓÀ∫‡ Á∂ E@@ Ï‘≈Áapple √À«È’

apple≈ Èß± BE ÓΔÒ Á≈ √Îapple ÂÀ¡

’apple’∂ ÌΔÓ≈ ’Øapple∂◊≈∫Ú A ‹ÈÚappleΔ

AHAH ÁΔ √Ú∂apple Èß± ‘Δ Í∞‹∂ √ÈÕ

«¬È∑ª Êμ’∂ ‘ج∂ √À«È’≈∫ È∂ Í∂ÙÚ≈ ÁΔ

BH@@@ ÁΔ Â≈’ÂÚapple ÎΩ‹ È≈Ò

AB ÿ߇∂ Âμ’

ÿÓ≈√≈È Ô∞μË

’ΔÂ≈ ¡Â∂

«‹μ ‘≈«√Ò

’ΔÂΔÕ Í∂ÙÚ≈

ÁΔ ÎΩ‹ ‘≈apple

◊¬Δ ¡Â∂

¡¤±Â Ó‘≈apple≈∫

¿πμÿ∂ ‘≈√apple√ ’Ò≈’≈apple

«Ó‘apple «ÓæÂÒ, ‹Ø BB

¡’»Ïapple ˘ √ÁΔÚΔ

«Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂Õ

‘ΔappleØ ◊appleπæÍ Á∂ √ø√Ê≈Í’

Ó‘≈ÂÓ≈ √«Â¡≈ÈøÁ Óπø‹≈Ò

´«Ë¡≈‰≈ «Úæ⁄ AD ¡ÍÃÀÒ

˘ √Úapple◊Ú≈√ ‘Ø ◊¬∂Õ

¿πμÿ∂ ’«Ó¿»«È√‡

¡≈◊» ¡Â∂ ¡≈˜≈ÁΔ

ÿπÒ≈‡Δ¬∂ ’≈Óapple∂‚ ⁄ÀÈ

«√øÿ Á≈ I ‹ÈÚappleΔ ˘

«Á‘ªÂ ‘Ø «◊¡≈Õ

«◊¡≈ÈÍΔ· ¡ÀÚ≈apple‚Δ

Ò∂÷’ √. ◊πapple«Á¡≈Ò «√øÿ

È≈Ú«Ò√‡ AH ¡◊√ ˘

√Úapple◊Ú≈√ ‘Ø ◊¬∂Õ

¿πμÿ∂ Ò∂÷’ ¡Â∂ ÓÒ‡Δ

ÓΔ‚Δ¡≈ Á∂ Ó≈‘apple ‚≈.

appleÿÏΔapple «√øÿ ÏÀ∫√ C

ÈÚøÏapple ˘ √ÁΔÚƒ

«Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂Õ

ÒØ’ ◊≈«¬’≈ ÓÈÍÃΔÂ

¡ıÂapple ÚΔ «¬√ √≈Ò

AG ‹ÈÚappleΔ ˘ √ÁΔÚƒ

«Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬ΔÕ

È∂ ¡≈͉≈ ÏÁÒ≈ ÒÀ «Ò¡≈Õ Ó‘≈appleª È∂ «’√ Ï‘≈ÁappleΔ

È≈Ò «¬‘ ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔ ‘ØÚ∂◊Δ «’ «√appleÎ E@@ √À«È’≈∫

È∂ BH@@@ √À«È’≈∫ È±ß Ë±Ò ⁄‡≈ «ÁÂΔÕ «¬√ ÒÛ≈¬Δ ÂØ∫

Ï≈Á “Í∂ÙÚ≈¬Δ” ÷μÂÓ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂ Ì≈apple ¿μ∞Â∂

¡ø◊apple∂˜ª Á≈ apple≈‹ √Ê≈«Í ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ «¬√Á∂

ÎÒ√apple±Í ¡ø◊apple∂˜ª È∂ «√«÷¡≈ Á≈ Íz⁄≈apple Íz√≈apple Ù∞apple±

’ΔÂ≈Õ ‹Ø Ì≈apple Á∂ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Ò¬Δ ‘‹≈apple≈∫ √≈Ò≈∫

ÂØ∫ ÏßÁ √ΔÕ A ‹ÈÚappleΔ AHAH Á≈ «ÁÈ Ï‘∞‹È

√≈Ï’≈ √ø√Á ÓÀ∫Ïapple

ÂappleÒØ⁄Ò «√øÿ Â»Û ÚΔ

«¬√ √≈Ò BE ÎappleÚappleΔ ˘

√Úapple◊ «√Ë≈apple ◊¬∂Õ

’‘≈‰Δ’≈apple √π÷ÚøÂ

’Ωapple Ó≈È ‹Ø «’ D

‹»È ˘ «¬√ √ø√≈apple

ÂØ∫ appleπı√ ‘Ø ◊¬∂Õ

Íë√æË «√æ«÷¡≈ Ù≈√ÂappleΔ

‚≈. ÚΔ.’∂. «ÂÚ≈ÛΔ Á≈

AA ¡’»Ïapple ˘

√Úapple◊Ú≈√ ‘Ø «◊¡≈Õ

√Ó≈‹ Ò¬Δ √ß√≈apple Ìapple «Úμ⁄ ◊ΩappleÚ Á≈ «ÁÈ ‘ÀÕ

Ó∞÷Ë≈apple≈ Á≈ ÓΔ«‚¡≈ ¡Â∂ Á«Ò «ÚappleØËΔ

ÒØ’ «¬√ Á≈ «‹’apple Âμ’ È‘Δ∫

’appleÁ∂Õ «¬√ ‹ß◊ Á∂ Ù‘ΔÁ≈∫ ȱß

ÙappleË≈∫‹ÒΔ Á∂‰ Ò¬Δ «¬√ ‹◊≈∑ Â∂

⁄≈apple’ØÈ≈ «ÓÈ≈apple ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «‹√

鱧 “’Øapple∂◊≈∫Ú √ÂßÌ” «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «‹√ Â∂

Ù‘ΔÁ √À«È’ª Á∂ È≈∫ «Ò÷∂

◊¬∂ ‘ÈÕ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈:

ÌΔÓ apple≈Ú ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ‘apple √≈Ò

Í«‘ÒΔ ‹ÈÚappleΔ Èß± ’Øapple∂◊≈∫Ú ‹≈’∂

Ù‘ΔÁ≈∫ 鱧 ÈÓÈ ’appleÁ∂ √È ¡Â∂

¡μ‹ ÚΔ ‘‹≈apple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄

ÒØ’ ÙappleË≈ Á∂ Îæ∞Ò Ì∂∫‡ ’appleÈ

¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ‘apple √≈Ò

«◊‰ÂΔ «Úμ⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ

A. ¿πμÿΔ Ò∂«÷’≈ Ó‘≈ÙÚ∂Â≈ Á∂ÚΔ

«‹√ ¿∞μÂ∂ “apple≈Ó Ó∞‘ßÓÁ «√ßÿ

¡˜≈Á” «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «¬‘

Á∞’≈È ’≈¯Δ √Ó≈∫ «¬È’Ò≈ÏΔ¡≈∫ Á∂

Â≈ÒÓ∂Ò Á≈ ’∂∫Áapple Ï‰Δ apple‘ΔÕ «¬μÊ∂

‘Δ ¿∞√ ÁΔ Ó∞Ò≈’≈ Ì◊ «√ßÿ

È≈Ò ‘جΔÕ

«¬√ «Íμ¤Ø∫ ¿±ËÓ «√ßÿ ÏμÏapple

¡’≈ÒΔ Ò«‘apple «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø

«◊¡≈Õ ¿∞√ È∂ ¡Â∂ Ù∂apple‹ß◊ È∂

¡≈͉∂ È≈Ò AE-AF √≈ÊΔ ‘Øapple

«Â¡≈apple ’apple Ò¬∂ Â∂ ÏμÏapple

√apple◊appleÓΔ¡≈∫ «Úμ⁄ appleØÒ «ÈÌ≈¿∞‰

Òμ◊∂Õ «¬√ «Íμ¤Ø∫ ¿±ËÓ «√ßÿ È∂ Ó∞Û

Ì◊ «√ßÿ È≈Ò √ßÍapple’ ’≈«¬Ó

’ΔÂ≈Õ ¿±ËÓ «√ßÿ 鱧 «¬È’Ò≈ÏΔ

√≈«‘ ÁΔ √ÍÒ≈¬Δ Ò¬Δ ¡ÓappleΔ’≈

Ì∂‹‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ‘Ø«¬¡≈Õ AIBD ȱß

¿∞‘ ¡ÓappleΔ’≈ Í∞μ‹≈ ¿∞√ È∂ Úμ÷-

Úμ÷ Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á∂

’≈apple’∞È≈∫ È≈Ò √ßÍapple’ Ï‘≈Ò ’ΔÂ∂

Â∂ ˆÁapple √≈«‘ Ì∂‹‰≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈Õ

¡ÓappleΔ’≈ «Úμ⁄ apple«‘ß«Á¡≈∫ ¿±ËÓ

«√ßÿ È∂ “¡≈˜≈Á Í≈apple‡Δ” ’≈«¬Ó

’ΔÂΔ ‹Ø ˆÁapple Í≈apple‡Δ ÁΔ √‘≈«¬’

√ΔÕ AIBG Á∂ Ù∞apple± ”⁄ ¿∞√ 鱧 Ì◊Â

«√ßÿ Á≈ ÍμÂapple «Ó«Ò¡≈ «¬√ Ï≈apple∂

¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ È≈Ò «Ú⁄≈apple

’ΔÂΔ Â∂ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «’ ¿∞√ È≈Ò

BE ÓÀ∫Ïapple Ì≈apple ‹≈‰◊∂, «‹È∑≈∫

«Úμ⁄ «¬μ’ ‹appleÓÈ ¡Ωapple ÚΔ √ΔÕ

¿∞√ È∂ Áμ÷‰Δ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂

¡≈¬ΔÒ ¡≈Î Ú∑≈¬Δ‡ «Úμ⁄ ¡ß◊apple∂˜Δ

⁄ÀÈÒ Á∂ √Ó∞ßÁappleΔ ‚≈’±¡≈∫ ÂØ∫

‘«Ê¡≈apple ıappleΔÁ∂ Â∂ ‹Ó∑≈∫ ’ΔÂ∂Õ

Ì≈apple Ú≈Í√Δ ÓΩ’∂ ¿∞‘ Ò≈Ò≈

A. ‹øÓ»-’ÙÓΔapple Á∂ √≈Ï’≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Óπ‘øÓÁ √¬Δ¡Á B. √Δ.ÍΔ.¡≈¬Δ Á∂ √≈Ï’≈ √’æÂapple ¬∂.ÏΔ.ÏappleËÈ C. ¡ÈπÍÓ «ÓÙapple≈

A. «Èappleø’≈appleΔ Ï≈Ï≈ ‘appleÁ∂Ú «√øÿ

B. ÏÒapple≈Ó ‹≈÷Û C. ÍΔ.¬∂. √ø◊Ó≈

B. ÍæÂapple’≈apple ÁÒΔÍ Í‚◊¿∫’apple C. ÍæÂapple’≈apple «¬øÁapple ÓÒ‘ØÂapple≈

A. appleØ«‘ Ú∂ÓπæÒ≈ (ÈΩ‹Ú≈È Á«Ò √’≈Òapple) B. «¬√appleØ Á∂ √≈Ï’≈ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¡ÀμÓ.‹Δ.’∂ ÓÀÈÈ C. ÓπÏ≈apple’ Ï∂◊Ó

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

ÏappleÂ≈ÈÚΔ √≈Óapple≈‹ 鱧 Ì≈appleÂΔ ’ΩÓ ÁΔ ÒÒ’≈apple √Δ Ù‘ΔÁ ¿±ËÓ «√ßÿ

‘apple«Á¡≈Ò Á≈ «¬μ’ ÍμÂapple √∞Ì≈Ù

⁄ßÁapple ÏØ√ Á∂ È≈∫ ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈Õ

¡≈͉∂ ‹Ê∂ √Ó∂ ¿∞‘ √∞È≈Ó Í∞μ‹∂ Â∂

¡≈͉∂ ÿapple ‘Δ Á¯Âapple ’≈«¬Ó

’ΔÂ≈Õ C@ ¡◊√ AIBG 鱧 ¿∞‘

¡√Ò∂ √Ó∂ ’‡Û≈ Ù∂apple «√ßÿ

(¡ß«ÓzÂ√apple) ÂØ∫ Ϋۡ≈ «◊¡≈Õ

¡ß◊apple∂˜ Í∞ÒΔ√ È∂ ¿∞√ ¿∞μÂ∂ Ì≈appleΔ

ÂÙμÁÁ „≈«‘¡≈ Íapple ¿∞‘ ¡≈͉∂

«ÓÙÈ ¿∞μÂ∂ ¡‚ØÒ «apple‘≈Õ Ó∞’μÁÓ∂

«Íμ¤Ø∫ AIBH «Úμ⁄ ¿∞√ 鱧 E √≈Ò ÁΔ

’ÀÁ ‘Ø¬Δ BC ¡’±Ïapple AICA ȱß

«apple‘≈¬Δ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ‘∞√ÀÈΔÚ≈Ò≈

Â∂ «Îapple √∞È≈Ó Í∞μ«‹¡≈Õ

‹±È AICB «Úμ⁄ ¿±ËÓ «√ßÿ √≈˱

“Ï≈Ú≈” Á∂ Ì∂√ «Úμ⁄ ‹ßÓ± ÂØ∫ √zΔÈ◊apple

ÍÀÁÒ «◊¡≈Õ B@ Ó≈apple⁄, AICC

Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ ¿±ËÓ «√ßÿ Á∂ È≈Ó ¿∞μÂ∂

ÈÚ≈∫ Í≈√ÍØapple‡ ‘≈√Ò ’appleÈ «Úμ⁄

√¯Ò ‘Ø«¬¡≈Õ AICD «Úμ⁄ ¿∞‘

Ó∞Û «¬ß◊ÒÀ∫‚ Í∞μ‹≈Õ AICG «Úμ⁄

◊Ø«apple¡≈∫ ÁΔ √Δ.¡≈¬Δ.‚Δ. 鱧 ÍÂ≈

Òμ◊≈ «’ Ù∂apple «√ßÿ, ¿∞ÁÀ «√ßÿ, ¿±ËÓ

«√ßÿ, Ó∞‘ßÓÁ «√ßÿ ¡˜≈Á «¬μ’Ø

ÏßÁ≈ ‘ÀÕ

¿±ËÓ «√ßÿ È∂ AB Ó≈apple⁄ AID@

鱧 ¡≈͉∂ ȘÁΔ’Δ ÁØ√Â≈∫ 鱧 apple√ÓΔ

«ÚÁ≈«¬◊Δ «ÁμÂΔ Â∂ ¡≈«÷¡≈,

““’μÒ∑ ÁΔ Ù≈Ó Òß‚È Á∂ ÒØ’ «¬μ’

¡ÁÌ∞ Ș≈apple≈ Á∂÷‰◊∂, ‹Ø ¡ß◊apple∂˜

√≈Óapple≈‹ ÁΔ ÈΔ∫‘ «‘Ò≈ ’∂ appleμ÷

Á∂Ú∂◊≈Õ «¬‘ Â∞‘≈‚∂ «Í¡≈apple∂ “Ï≈Ú∂”

Ò¬Δ Ù∞μÌ «ÁÈ ‘ØÚ∂◊≈Õ AC Ó≈apple⁄

Ù≈Ó È±ß ÈÚ≈∫ √±‡ Í«‘È ’∂, ˙Úapple’؇

ÁΔ ¡ßÁappleÒΔ ‹∂Ï «Úμ⁄ ’≈apple±√≈∫

È≈Ò Ì«apple¡≈ «Í√ÂΩÒ ÒÀ ’∂ ¿±ËÓ

«√ßÿ ÓΔ«‡ß◊ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’À’√‡È

‘≈Ò (Òß‚È) Í∞μ‹≈Õ √Δ‡≈∫ ÁΔ ÿ≈‡

’≈appleÈ ¿∞‘ ÷Û∑∂ ÒØ’≈∫ «Úμ⁄ √μ‹∂ Í≈√∂

Í«‘ÒΔ ’Â≈apple Á∂ È∂Û∂ ÷Û∑≈ ‘Ø«¬¡≈Õ

√apple Ó≈¬Δ’Ò ˙”‚Ú≈«¬apple È∂ AIAC-

AF «Úμ⁄ Ì≈apple ”⁄ ¡≈͉∂ appleØÒ Ï≈apple∂

‘ß’≈appleΔ Ì≈Ù‰ «ÁμÂ≈Õ ÓΔ«‡ß◊

Ó∞μ’«Á¡≈∫ ‘Δ ¿±ËÓ «√ßÿ È∂ «Í√ÂΩÒ

’μ„ ’∂ F ◊ØÒΔ¡≈∫ ⁄Ò≈¬Δ¡≈∫ Â∂

˙”‚Ú≈«¬apple ÓΩ’∂ ”Â∂ ‘Δ Ó≈«apple¡≈

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ

Óæ÷Δ

«◊¡≈Õ Ò≈apple‚ ‹À‡ ÒÀ∫‚, Ò≈apple‚

Ò«Óß◊‡È, √apple Ò±«¬√ ‚∂È Îμ‡Û

‘ج∂Õ ◊Ø«apple¡≈∫ ”⁄ Ì◊ÁÛ Ó⁄Δ,

¿±ËÓ «√ßÿ ◊∂‡ ¿∞μÂ∂ Ϋۡ≈

«◊¡≈Õ ¿∞‘ Ù≈∫Â, ı∞Ù Â∂ √ßÂ∞Ù‡

√ΔÕ apple≈Â È±ß I Ú‹∂ ÏΔÏΔ√Δ È∂

Í«‘ÒΔ √ß÷∂Í ıÏapple «ÁμÂΔ I:AE

¿∞μÂ∂ ‹appleÓÈ apple∂‚Δ˙ È∂ Úμ‚Δ ıÏapple

«ÁμÂΔ, ¡◊Ò∂ «ÁÈ ¡ıÏ≈apple≈∫,

apple∂‚Δ˙ apple≈‘Δ∫ «¬‘ ıÏapple ͱappleΔ Á∞ÈΔ¡≈∫

«Úμ⁄ ‹ß◊Ò ÁΔ ¡μ◊ Ú≈∫◊ ÎÀÒ

◊¬ΔÕ

AC Ó≈apple⁄ ÁΔ apple≈Â È±ß ¿±ËÓ

«√ßÿ ”Â∂ ’ÂÒ Á≈ ’∂√ Áapple‹ ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ Ó‘ΔÈ≈ Ìapple ¿∞√ ȱß

¡ß◊apple∂˜Δ Í∞ÒΔ√ È∂ Â√Δ‘∂ «ÁμÂ∂

BF ¡ÍappleÀÒ ÂØ∫ G ‹±È Â’ Ì∞μ÷

‘ÛÂ≈Ò ’≈appleÈ ¿∞√ Á≈ Ú˜È BD

ÍΩ∫‚ ÿ‡ «◊¡≈Õ ⁄≈apple-Íß‹ ‹±È ȱß

‘Ø¬Δ ¡Á≈ÒÂΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ÁΩapple≈È

¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ «Ò÷ÂΔ «Ï¡≈È AB

ÓÀ∫ÏappleΔ «‹¿±appleΔ √≈‘Ó‰∂ ÍÛ∑È≈ Ù∞apple±

’ΔÂ≈, «‹√ Á≈ «È⁄ØÛ √Δ,

““Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á≈ AE@ √≈Ò≈∫ «Úμ⁄

Â∞‘≈‚∂ ˜≈ÒÓ, Ò∞‡∂apple∂, ı±ÈΔ Â∂

Á«‘ÙÂ◊appleÁ «Ïz«‡Ù apple≈‹ È∂

’ÂÒ∂¡≈Ó ’ΔÂ≈, Î≈∫√Δ¡≈∫

Ò≈¬Δ¡≈∫, ÓÙΔÈ ◊ßÈ≈∫ È≈Ò

Ì∞«Èß¡≈, ‹∂Ò∑≈∫ ”⁄ ‚μ«’¡≈, Èapple’Δ

‹ΔÚÈ «ÁμÂ≈Õ ‹ÁØ∫ Â∞√Δ∫ Ì≈appleÂ

ÂØ∫ «¬ß◊ÒÀ∫‚ Ú≈Í√ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘Ø Â≈∫

Â∞‘≈鱧 √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈

‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ «¬μÊ∂ ¡≈ ’∂ Â∞‘≈‚Δ

√apple’≈appleΔ Á«‘ÙÂ◊appleÁΔ Á≈ «ÚappleØË

’appleÁ∂ ‘≈∫ Â≈∫ √≈鱧 Î≈∫√Δ¡≈∫

Ò≈¬Δ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ÓÀ∫ ÓappleÈ

ÂØ∫ È‘Δ∫ ‚appleÁ≈ Ì≈apple ÁΔ Ó∞’ÂΔ

Ï‘∞ È∂Û∂ ‘ÀÕ Ó∂apple∂ Á∂Ù Ú≈√Δ È∂Û∂

Ì«Úμ÷ ”⁄ ˜apple±apple ¡≈˜≈Á ‘Ø

‹≈‰◊∂Õ √≈Óapple≈‹Δ ÍzÏßË È∂ ¿∞√ ȱß

Î≈∫√Δ Á∂‰≈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÂÀ¡ ’apple

«Ò¡≈ √Δ «¬√ Ò¬Δ ¡À‡ «’È√È

È∂ Î≈∫√Δ Á≈ ‘∞’Ó √∞‰≈ «ÁμÂ≈Õ

CA ‹∞Ò≈¬Δ AID@ 鱧 √Ú∂apple∂ ÈΩ∫ Ú‹∂

ÍÀȇȫÚÒ ‹∂Ò∑ «Úμ⁄ ¿∞√ ȱß

Î≈∫√Δ Á∂ «ÁμÂΔ ◊¬ΔÕ

«’¿∞∫ ¿∞√ È∂ ·μÒ∑ È‘Δ∫ Í≈¬Δ ÈΔÂ≈ Á∂ «¬√ ÚappleÂ≈apple∂ 鱧 ’ÁΔÕ «’¿∞∫ ¿∞√ 鱧 ⁄∞μÍ⁄≈Í

fiÒÁ≈ ¡≈ «apple‘≈ ‘À ¡μ‹ Âμ’Õ ¡ßÁappleØ-¡ßÁappleΔ ’∞Û∑Δ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ‘Ó∂Ù≈ ÂØ∫ Õ Ù≈«¬Á «¬√

Ò¬Δ «’ ¿∞√ Á∂ Úμ‚∂ Ìapple≈ Á≈ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ Ó◊appleØ∫ ‘Δ ÂÒ≈’ ‘Ø «◊¡≈ √Δ

Õ ¿∞‘ È‘Δ∫ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ «’ ¿∞√ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ Ó∞Û ÂØ∫ ÏÁÈ≈ÓΔ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ

Ë≈appleÈ≈ ω ‹≈Ú∂ «’ «¬√ Í«appleÚ≈apple «Ú⁄ ÒÛ’Δ «Ú¡≈‘ ’∂ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ «appleÚ≈‹ ‘À,

¿∞√ 鱧 Ú√≈¿∞‰ Á≈ «appleÚ≈‹ È‘Δ∫ ‘À ‹≈∫ Ù≈«¬Á «¬√ Ò¬Δ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «√¡≈√Δ

«ÚappleØËΔ¡≈∫ ‘μÊ ¡«‹‘≈ ‘«Ê¡≈apple È‘Δ∫ Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ, «‹√ È≈Ò ¿∞‘ ¿∞√ Á∂

⁄«appleμÂapple ”Â∂ Ú≈apple ’apple √’Á∂ ‘؉ ‹≈∫ Ù≈«¬Á «¬√ Ò¬Δ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Úμ‚∂ ‘Ø apple‘∂

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ Ó≈È«√’Â≈ ”Â∂ Ó≈Û≈ ÍzÌ≈Ú È‘Δ∫ ÍÀ‰ Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ Õ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¬∂È∂

ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ÈΔÂ≈ ÁΔ Ï’-Ï’ Á≈, ¿∞√ ÂØ∫ Á∞÷Δ ‘؉ Á≈, ¿∞√ ‘μÊØ∫ Ï∂«¬μ˜Â ‘؉ Á≈

«ÚappleØË È‘Δ∫ ’apple «apple‘≈ ‘≈∫ Â≈∫ ÓÀ∫ «¬√ «Ú⁄≈appleΔ Óμ÷Δ ’≈appleÈ «’¿∞∫ Á∞÷Δ ‘Ø «apple‘≈ ‘≈∫Õ

«’¿∞∫ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫ «¬√ 鱧 ’Óapple∂ ÂØ∫ Ï≈‘apple Ì‹≈¿∞‰≈ ‹≈∫ Ó≈apple √∞쇉≈Õ È‘Δ∫,Ì≈

ÁΔ apple‘∂ «¬‘ Óμ÷Δ ’Óapple∂ «Ú⁄, ’appleÁΔ apple‘∂ ÌΔ∫-ÌΔ∫, ‘μÊ-ӱߑ, Èμ’-’ßÈ ”Â∂ ÏÀ· ’∂ Á∞÷Δ

’appleÁΔ apple‘∂, ÓÀ∫ ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ ¿∞Í∂«÷¡≈ ’apple≈∫◊≈, «‹Ú∂∫ ¡μ‹ Âμ’ ÈΔÂ≈ ÁΔ ¿∞Í∂«÷¡≈

’appleÁ≈ ¡≈ «apple‘≈ ‘≈∫ Õ Óμ÷Δ Ò◊≈Â≈apple Íz∂Ù≈È ’appleÁΔ apple‘Δ Õ ¿∞‘ ÿÛΔ-Ó∞ÛΔ ¿∞√ ȱß

‘‡≈¿∞∫Á≈ «apple‘≈, ¿∞√ ÂØ∫ ‡Ø‡∂-‡Ø‡∂ ¤∞‡’≈apple≈ Í≈¿∞∫Á≈ «apple‘≈ Íapple ¿∞√ È∂ ÈΔÂ≈ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰≈

ÏßÁ ’apple’∂ ¡≈͉≈ «Ï¡≈È Ó∞’ßÓÒ ’apple «Ò¡≈ Õ «¬’ Ú≈appleΔ Í±appleΔ «¬’≈◊appleÂ≈ È≈Ò

Í«Û∑¡≈, ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ «Ò÷∂ «Ï¡≈È È±ß Õ ¿∞√ 鱧 ‹≈«Í¡≈, ¿∞‘ fi±· ÏØÒ «apple‘≈ ‘À,

√ÎÀÁ fi±· Õ ÈΔÂ≈ ÂØ∫ ÚμË È≈appleΔ √Ù’ÂΔ’appleÈ ÁΔ ‘Øapple «Ó√≈Ò «’‘ÛΔ ‘ØÚ∂◊Δ Õ È≈appleΔ

‘Øapple ÚË∂apple∂ √Ù’Â ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ Â≈∫ Á∞apple◊≈ ÂØ∫ ⁄ß‚Δ È‘Δ∫ ω ‹≈Ú∂◊ΔÕ ÓÀ∫ È≈appleΔ √ÈÓ≈È

Á∂ Íμ÷ «Ú⁄ ‘≈∫, Íapple È≈appleΔ Á∂ ‘μÊ ‘߇apple ÎÛ≈ ’∂ «¬‘ Â≈∫ È‘Δ∫ ¡≈÷ √’Á≈ «’ ¡≈

ÏÀÒ, ÓÀ鱧 Ó≈apple Õ ’Ø¬Δ Ò¤Ó‰ apple∂÷≈ Â≈∫ «÷μ⁄‰Δ ‘Δ ÍÚ∂◊Δ È≈appleΔ-Í∞apple÷ √ßÏßË≈∫

«Ú⁄’≈apple Õ ’Ø¬Δ Ó«apple¡≈Á≈ Â≈∫ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À È≈appleΔ Í∞apple÷ Á∂ ¡≈Í√Δ ÚappleÂ≈apple∂ ¡ßÁapple

Õ È‘Δ∫, ÓÀ∫ «¬‘ «Ï¡≈È ‹≈appleΔ È‘Δ∫ ’apple≈∫◊≈ Õ Í≈apple‡Δ È≈apple≈˜ ‘∞ßÁΔ ‘À Â≈∫ ‘Ø ÒÚ∂ Õ ‘∞‰

ÓÀ∫ Èß◊≈ ‘Ø ’∂ Í≈apple‡Δ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Â≈∫ ‹≈‰Ø∫ «apple‘≈ Í¬Δ Ú∂÷Ø ÈΔÂ≈ Á∂ ÙÏÁΔ ÂΔapple≈∫ È∂

«’Ú∂∫ «ÚßÈ∑Δ Í¬Δ ‘À Ó∂appleΔ ¤≈ÂΔ Õ ÓÀ鱧 ’Ø¬Δ ÒØÛ È‘Δ∫ ¡«‹‘∂ È≈appleΔ √Ù’ÂΔ’appleÈ ÁΔ,

«‹√ ’apple’∂ «’√∂ appleÂÈ Á∂Ú È±ß √≈‘ appleØ’ ’∂ ‹Δ‰≈ ÍÚ∂, ¡ßÁappleØ-¡ßÁappleΔ ÓappleÈ≈ ÍÚ∂ Õ ¿∞√

È∂ «Ï¡≈È Ú≈Ò≈ ’≈◊˜ Í≈Û ’∂ √∞μ‡ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¿∞· ’∂ ’Óapple∂ ÂØ∫ Ï≈‘apple ¡≈ «◊¡≈

Õ Óμ÷Δ ¡‹∂ ÚΔ ’Óapple∂ ¡ßÁapple Ì≈ÁΔ «Îapple apple‘Δ √Δ, ÌΔ∫-ÌΔ∫ ’appleÁΔ Õ


www.samajweekly.com

AI, self-driving cars

to rule CES 2017

Internet of Things (IoT) at the

event. CES is an annual trade

show organised by the US

Las Vegas : With the world's biggest

annual electronics event -- Consumer

Electronics Show (CES-2017)-- commencing

here on Tuesday, people expect to see a

large range of Artificial Intelligence (AI)

devices, robots and self-driving cars open a

new window to the future of our increasingly

technology-driven world. Technology

giants that forayed into AI and self-driving

cars last year are expected to update their

designs to be put on display at the event.

The companies are also expected to showcase

their products with the onus on Virtual

Reality (VR), Augmented Reality (AI) and

Dalai Lama initiates

Kalchakra puja in Bihar

Patna : The 34th Kalchakra puja was initiated

on Monday by Tibetan spiritual leader Dalai

Lama in Bihar amid tight security arrangements,

officials said.

"The 10-day-long Kalchakra puja began

with a sermon by the Dalai Lama in Bodh

Gaya," a district official said.

After his sermon, the Dalai Lama conducted a

special prayer for world peace and other

rituals followed by devotees.

Kalchakra puja is considered to be

the most important ritual of the

Mahayana sect of Buddhism.

Gaya district magistrate Ravi

Kumar said security in Bodh Gaya

had been tightened in view of the

presence of the Dalai Lama and

the 17th Karmapa.

"Foolproof security has been

arranged for the Dalai Lama at

Bodh Gaya as he faces a serious

threat to his life," he said.

Nearly two lakh devotees from all

over the world are likely to attend the 10-day-long puja to hear a discourse

by the Dalai Lama. Thousands of Tibetans have already

arrived here. The spiritual leader arrived in Patna on Wednesday and

visited Budha Smriti Park along with Bihar Chief Minister Nitish

Kumar and participated in a tree-plantation drive.

È؇ÏßÁΔ «Ú⁄ ¤∞Í∂ √ßÁ∂Ù

¡μÂÚ≈ÁΔ ¬∂È∂ Â’Û∂ ‘È «’ ¿∞‘

Òμ’ ‡∞μ‡∂-‡∞μ‡∂ ÚΔ Á∂Ù Á∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÁΔ ‹≈È Âμ’ ÒÀ √’Á∂ ‘È Õ

È؇ÏßÁΔ Á∂ ͱapple∂ ÈÂΔ‹∂ Â≈∫ ÍÂ≈ È‘Δ∫

’ÁØ∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰◊∂, Íapple ‹ÈÂ≈

鱧 √Ófi ¡≈ ◊¬Δ ‘À «’ √apple’≈apple «‹ßÈ∂

Óapple˜Δ Úμ‚∂ ¯À√Ò∂ ÒÀ ÒÚ∂, «¬Ê∂

«¬Ó≈ÈÁ≈apple≈∫ Á∂ «‘μ√∂ Ëμ«’¡≈∫ ÂØ∫

√Î≈ AH Á≈ Ï≈’Δ

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

«¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple ’∞fi ¡≈¿∞‰≈ È‘Δ∫ Â∂

·μ◊≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ‘μÊØ∫ ’∞fi ◊Ú≈¿∞‰≈

È‘Δ∫, «’¿∞∫«’ √≈‚∂ Ó‘≈È Á∂Ù “⁄

«√appleÎ ÍÀ√∂ ÁΔ √appleÁ≈appleΔ ‘À, ’≈Ò∂ ËÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ Ó∞μ·Δ “⁄ Â≈’ √≈appleΔ

‘À, √Úμ¤ Ì≈apple Á≈ ⁄μÍ≈-⁄μÍ≈

«ÌzÙ‡≈⁄≈appleΔ ‘À Â∂ ’∞μÂΔ ÁΔ ⁄Øapple≈∫

È≈Ò Íμ’Δ Ô≈appleΔ ‘ÀÕ

Consumer Technology

Association. Held every year

in January at the Las Vegas

Convention Centre, the

event typically hosts presentations

of new products and

technologies in the consumer

electronics industry.

What to expect from the

show

Connected and self-driving

cars: Although 2016 was marred

by some technological failures in self-driving

cars, the year also saw a couple of successful

test runs in the US. Uber had ordered

Swedish car maker Volvo for a fleet of selfdriving

cars. Apart from the top auto manufacturers,

including Nissan, Honda and

Hyundai, Apple was also reportedly involved

in providing the software for the self-driving

cars. CES 2017 may witness new, more intelligent

driverless technology that would make

the cars smarter.

Ultra high Definition TVs: With 4K TVs

from giants like Samsung and LG made it to

markets last year, 2017 may witness new,

better but low-cost technology in this segment

that will allow developing countries to

buy these TVs. Watch out for Sony,

Samsung, LG and TCL.

Smartphone: Smartphone technology

had been dominating last few editions of the

CES. This time smartphones may take a

break as the industry has become too crowded.

In fact, the smartphone vendors may now

focus on VR and AR technology with new

releases in VR headsets and 360 degree cameras

at lower prices. Apart from that, some

companies may also unveil teasers of products

for a launch at the upcoming Mobile

World Congress (MWC) to be held at

Barcelona in February.

Drones have also proven their mettle in

the past year and 2017 may see a boom in the

technology that may be used at a number of

areas, including military, agriculture, security,

among others. CES-2017 may witness

new releases in IoT with independent companies

delving out more secure IoT devices.

Gaming laptops headlined 2016 with

ASUS and Acer coming up with over-the-top

product series. New powerful devices may

come up at this year's event.

According to a report in USA today, nearly

175,000 people are expected to attend the

show this year witnessing products and services

from over 3,800 exhibitors.

05/01/2017

23

Eleven found dead in

Amethi

Lucknow : Eleven persons, including 10 members of a family,

were found dead in Amethi on Wednesday, a police officer said.

The incident took place at Mahona West village, in the Bazaar

Shukul police station area. The killings were discovered in the

morning, the officer added. He told IANS that the victims included

two women, one man and eight children. While the body of the

landlord, Jamaaluddin, was found hanging from the ceiling, the

remaining 10 were found with their throats slit. A huge police force

was rushed to the crime scene as thousands of villagers and people

from adjoining areas gathered at the spot. District police chief

Santosh Kumar Singh, along with other senior police officers, were

handling the investigation.

Pakistan ships to visit Sri

Lanka on goodwill mission

Colombo : Two Pakistan maritime security ships are to visit

Sri Lanka this week on a goodwill mission, the Pakistan High

Commission in Colombo said on Tuesday.

The High Commission said that in a display of brotherly relationship

between Islamabad and Colombo, Pakistan Maritime

Security Ships (PMSS) HINGOL and BASOL will be arriving at

Colombo Port for a four day port call on Thursday, Xinhua

reported. Pakistan Maritime ships frequently visit Sri Lanka.

These calls are aimed at strengthening and augmenting the existing

relationship between Sri Lanka and Pakistan.

During the call, Mission Commander Ashfaq Ali will pay a

courtesy call on Commanders of Sri Lanka Navy, Coast Guard

and Western Naval Area, the Pakistan High Commission said.

During their stay at Colombo, PMSS HINGOL and BASOL

will take part in professional maritime drills with their Sri

Lankan counterparts besides playing friendly basketball and volleyball

matches. Pakistan and Sri Lanka have strong maritime

ties and engage in multifaceted cooperation.

Mayawati slams Modi

over demonetisation

Lucknow : BSP chief Mayawati on Tuesday targeted

Prime Minister Narendra Modi again over demonetisation,

saying it continued to cause misery even after the

Don't split your vote,

end of the 50-day period. Addressing the media here, the

former Uttar Pradesh Chief Minister also asked the Mayawati tells Muslims

Prime Minister to seek forgiveness from the people for

making them undergo so much distress. Accusing Modi Lucknow : BSP chief Mayawati on Tuesday cautioned Muslims in

of trying to hoodwink the people with his speeches and Uttar Pradesh not to split their votes and said Dalits won't be swayed by

of not disclosing facts and figures on black money, she hollow words. Mayawati told the media here that Muslims would have to

said he was again trying to fool the

be extra cautious in the coming assembly elections and

people with false promises.

not waste their vote on the Samajwadi Party which she

"Modi has only been repeating the

said was on the verge of splitting.

promises made during the 2014 general

election and I urge the people of

Muslims have to be very careful. They should not divide

"The Samajwadi Party has been divided into two.

UP not to fall to these dreams," the

their votes," she said. Mayawati rubbished accusations

Bahujan Samaj Party leader said.

that she believed in caste-based politics. "We believe in

Mayawati accused the Modi government

of not caring about the prob-

allocated seats to all castes," she said, giving a break up

the concept of Sarvjan Hitaya (wellbeing of all) and had

lems of the people in the wake of the

how many caste and religious groups got how many

November 8 note ban and following

seats to contest the last time.

the beaten track of luring people during

elections. Terming Monday's BJP

given 66 seats to contest, Kshatriyas got 36 seats and

She added among the upper caste, Brahmins were

rally in Lucknow as a "complete flop"

other groups were allocated 11 seats.

where "people were ferried and workers

filled the audience", she predicted

said her regime took care of the upper castes.

Luring both Muslim and upper caste votes, Mayawati

a rout for the BJP in the coming

"Our party advocated finance-based reservation for

assembly elections in the state. The

the upper castes, Muslims and other religious minorities

Bharatiya Janata Party would be given a befitting reply in Parliament," she said. The Congress was in a bad shape in the state, the

and "forgotten by voters just as the BJP forgot the promises

it made", she insisted. She said people facing trou-

And in an obvious reference to Prime Minister Narendra Modi, she

BSP leader said.

ble to take out their hard earned money from banks and said Dalits would not be lured merely by taking the name of Bhim Rao

ATMs had great hope on December 31 when Modi

Ambedkar and merely announcing schemes in his name.

addressed them. But they were greatly disappointed.

"Don't think Dalits to be naive, they know everything very well... incidents

like the murder of Rohit Vemula and lynching of Dalits in Una in

"The poor, the middle class, farmers and the working

class expected some relief in form of loan waivers and

Gujarat can't be forgotten."

free houses but nothing like this happened."


24 05/01/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Óª-ÏØÒΔ Í≥‹≈ÏΔ «√÷Ø

ÈÚ∂∫ √≈Ò ¡Â∂ ÁÙÓ «ÍÂ≈ ÙÃΔ ◊πapple» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ

Á∂ CE@ √≈Ò≈ ÍÃ’≈Ù ¿πÂ√Ú ÁΔ √Ó»‘ ‹◊ ˘ Òæ÷-Òæ÷ ÚË≈¬Δ ‘ØÚ∂

Óª-ÏØÒΔ È≈Ò ’appleΔ¬∂ «Í¡≈apple, ¡≈˙ Ò¬Δ¬∂ «¬√ ÁΔ √≈apple

˜Ï≈È «’√∂ ÚΔ ’ΩÓ ÁΔ Í¤≈‰ ‘πøÁΔ ˛Õ «¬«Â‘≈√ ˘ «‹¿π∫Á∂ appleæ÷‰ Ò¬Δ ˜Ï≈È ÏÛ≈

Ó‘æÂÚÍ»appleÈ appleØÒ ¡Á≈ ’appleÁΔ ˛Õ ¬∂√∂ Ò¬Δ ÏÊ∂appleΔ¡ª ’ΩÓª «¬√ ÁππÈΔ¡ª ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘

¸æ’Δ¡ª ‘È, «‹È∑ª È∂ ¡≈Í‰Δ Óª ÏØÒΔ «Â¡≈◊ «ÁæÂΔÕ Óª ÏØÒΔ È≈Ò «Úapple√≈ ‹π«Û¡≈ ‘πøÁ≈

˛Õ «¬√ «Úapple√∂ ˘ ¡◊ª‘ ÂØappleÈ Ò¬Δ ˜apple»appleΔ ˛ «’ ¡◊ÒΔ ÍΩÁ ¡≈Í‰Δ Óª ÏØÒΔ È≈Ò «appleÙÂ≈

‹ØÛΔ appleæ÷∂Õ ¡◊ª‘ÚË» Á∂Ùª «Úæ⁄ ¡æ◊∂ Úˉ ÁΔ ‘ØÛ Òæ◊Δ ‘πøÁΔ ˛ Â∂ ¡«‹‘∂ ÓΩ’∂ «◊‰ÂΔ

Á∂ ÒØ’ Óª ÏØÒΔ Ò¬Δ «⁄ø«Â ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ Íapple «‹øÈ∂ ÚΔ ‘πøÁ∂ ‘È, Ï∂«Ó√≈Ò ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «‹√ «’√∂

È∂ ‘≈Ò∂ Âæ’ Óª ÏØÒΔ ˘ «‘æ’ È≈Ò Ò≈«¬¡≈ ˛, ¿π√ «¬«Â‘≈√ «√apple«‹¡≈ ˛ Â∂ ¡Óapple ‘Ø

«◊¡≈ ˛Õ «’¿π∫«’ Óª-ÏØÒΔ Óª Úª◊ ‘Δ «Í¡≈appleÁΔ ÁπÒ≈appleÁΔ ¡≈͉∂ ÍπæÂappleª ˘ ¿πª‘ ÚæÒ

ÂØappleÁΔ apple«‘øÁΔ ˛Õ Âπ√ƒ Óª ÏØÒΔ ˘ ÈÚƒ ÍÈΔappleΔ «Úæ⁄ ÏØ¡ ’∂ ’Ó≈Ò ’apple «ÁæÂΔ ˛Õ Âπ√ƒ

ÚË≈¬Δ Á∂ Í≈Âapple ‘ØÕ Ù≈Ò≈ «‹¿π∫Á∂ apple«‘‰ Âπ‘≈‚∂ Úapple◊∂ Óª ÏØÒΔ Á∂ √∂Ú≈ ’appleÁ∂ ÍπæÂappleÕ Âπ‘≈‚∂

Úapple«◊¡ª √Á’≈ “Í≥‹≈ÏΔ” ÁΔ ‘Ó∂Ù≈ ‹À ‹À ’≈apple ‘πøÁΔ apple‘∂◊ΔÕ Ï‘π ÙπÌ «¬¤≈Úª È≈Ò

‚≈. ‘apple«ÙøÁapple ’Ωapple (Í«‡¡≈Ò≈)

√≈‚∂ √«‘ÔØ◊Δ

•GURU TEG BAHADUR GURDWARA • FC KHALSA GTB

•VAISAKHI RADIO 95.1 FM •SHONKI BROTHERS ESTATE AGENTS

Óª-ÏØÒΔ Í≥‹≈ÏΔ «√÷Ø

Í≥‹≈ÏΔ √≈«‘æ ¡’≈‚ÓΔ ´«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È ÍÃÏøË’ √. ÂappleÒØ⁄È «√øÿ Á≈ √ÈÓ≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂Õ

√≈‚∂ ÍÃ∂appleÈ≈ √ÃØÂ

√.fiÒÓ‰ «√øÿ ‹Δ «Úapple’

Punjabi Listeners Club Leicester

Tarlochan Singh Virk - 07821 113 345 / Harjindar Singh Rai - 07506 342 603

Tarlochan Singh virk

More magazines by this user
Similar magazines