Views
1 year ago

Fah Thai Magazine Sep/Oct 2017

"FAH THAI" is the in-flight magazine of Bangkok Airways Public Company Limited and is edited and published by MPMI Group Ltd.

KING’S FAREWELL Photo

KING’S FAREWELL Photo Courtesy of the Office of Architecture, the Fine Arts Department ตามเข็มนาฬิกาจากบน ภาพจำลองเสมือนจริง ของพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง โมเดลพระเมรุมาศ สามมิติ ช่างศิลป์กำลังเขียน ลวดลายลงบน ประติมากรรมเทวดานั่ง ซึ่งจะประดิษฐานอยู่รอบ ฐานชั้นล่างของ พระเมรุมาศ งานประณีตศิลป์ ประดับฐานพระที่นั่ง ราเชนทรยาน ซึ่งจะใช้ในการเชิญ พระบรมโกศพระบรมอัฐิ จากพระเมรุมาศกลับสู่ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 หัวใจของ ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศแหลกสลายหลังรับ ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ามกลาง ความโศกเศร้าที่ปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินไทย พสกนิกร ข้าราชการและข้าราชบริพารต่าง ร่วมมือร่วมใจจัดเตรียมพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ให้ยิ่งใหญ่สม พระเกียรติขององค์กษัตริยาธิราชผู้ทรงเป็น ที่รักมายาวนานกว่า 70 ปี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทำ หน้าที่หน่วยงานหลักในการก่อสร้างพระเมรุมาศ เพื่อเป็นองค์ประกอบหลักของพระราชพิธี โดยมีโครงสร้างเป็นโครงเหล็กรูปพรรณที่ สามารถประกอบได้รวดเร็ว และรื้อถอนได้ ง่ายเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีตามความเชื่อ โบราณที่มิให้เตรียมพิธีถวายพระเพลิงล่วง หน้าเนื่องด้วยเป็นอวมงคล พระเมรุมาศตั้งอยู่ที่ท้องสนามหลวงทาง ทิศเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นทรง บุษบกสูง 50.49 เมตร ผังพื้นที่ใช้งานเป็นทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 60 เมตร มีเครื่องยอด นับรวมได้ 9 ยอด ตามคติความเชื่อจาก ไตรภูมิกถา บุษบกกลางเปรียบเสมือนยอดเขา พระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ส่วน บุษบกที่รายล้อมเปรียบเสมือนสัตตบริภัณฑ์ คีรี โดยมีป่าหิมพานต์และสระอโนดาตอันเป็น แหล่งกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 สาย พร้อม ประดับตกแต่งด้วยงานศิลปะอันวิจิตรตระการ ตาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ พระเมรุมาศก่อสร้างโดยยึดตามคติความเชื่อ ของศาสนาพุทธ ที่เชื่อว่าพระโพธิสัตว์จากสรวง สวรรค์ชั้นดุสิตจุติมาเป็นพระมหากษัตริย์ และยึด ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่า พระมหากษัตริย์เป็นองค์อวตารแห่งพระวิษณุ องค์ ประกอบหลายส่วนจึงปรากฏสัญลักษณ์ครุฑอัน เป็นพาหนะของพระวิษณุ ตลอดจนงานประณีต ศิลป์อื่นๆ ที่รังสรรค์ด้วยศิลปะในรัชกาลที่ 9 อันมี เอกลักษณ์ที่ความเสมือนจริง ทั้งหมดนี้เพื่อส่ง เสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏบนฉากบังเพลิง นั้นสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นผ่าน ธาตุทั้งสี่ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ตามโครงการ ฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา กังหันลม เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการไบโอดีเซล นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมภาพมุมสูงบนผนัง ของพระที่นั่งทรงธรรม ที่ถ่ายทอดเรื่องราว โครงการหลวง 47 โครงการทั่วไทย จิตรกรรม ทั้งหมดนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ การสร้างพระเมรุมาศ พระหีบและพระโกศจันทน์สร้างขึ้นจากไม้ จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยประกอบขึ้นจากไม้จันทน์ สลักชิ้นเล็กชิ้นน้อยสอดประสานเป็นลวดลาย เครือเถาครุฑแทนที่จะเป็นลายบัวกลีบขนุนตาม ธรรมเนียมเดิม พระมหาพิชัยราชรถได้รับการ ปฏิสังขรณ์ด้วยการปิดทองประดับกระจกใหม่ใน ส่วนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับเชิญ พระบรมอัฐิไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง งานก่อสร้างและงานฝีมือทั้งหมดนี้สร้าง ขึ้นจากฝีมือของช่างศิลป์ทุกแขนงด้วยความ ภาคภูมิใจและความสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดแล้วเสร็จใน เดือนกันยายน ก่อนที่จะมีการซ้อมใหญ่เพื่อ ให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 82 40

WESmile Magazine October 2018
Tai Wei Xiao - In Flight Magazine of Thai Smile Airways
WeSmile Magazine August 2018
Fah Thai Magazine Jul-Aug 2018
WE Smile Magazine April 2015
WE Smile Magazine May 2015
WE Smile Magazine June 2015
WE Smile Magazine July 2015
WE Smile Magazine August 2015
WE Smile Magazine September 2015
WE Smile Magazine October 2015
WE Smile Magazine November 2015
WE Smile Magazine December 2015
WE Smile Magazine January 2016
WE Smile Magazine February 2016
WE Smile Magazine March 2016
WE Smile Magazine April 2016
WE Smile Magazine May 2016
WE Smile Magazine June 2016
WE Smile Magazine July 2016
WE Smile Magazine August 2016