Issue 244

theasianindependent

12-10-2017

Í«‘Ò≈ ’≈ÒÓ

¡ÓappleΔ’Δ «apple⁄apple‚ Ê∂Òapple ȱß

¡appleÊÙ≈√Âapple Á≈ ÈØÏ∂Ò

√‡≈’‘ØÓÕ ¡appleÊÙ≈√Âapple Á≈

ÈØÏ∂Ò Í∞apple√’≈apple «Ù’≈◊Ø

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ÍzدÀ√apple «apple⁄apple‚

Ê∂Òapple (GB) ȱß

«ÚÚ‘≈apple’

¡appleÊ⁄≈apple∂ ”⁄

ÔØ◊Á≈È Ò¬Δ

Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

√ÚΔ«‚Ù ¡’À‚«Ó’ ¡≈¯

√≈«¬ß«√˜ Á∂ √’μÂapple ◊ØappleÀÈ

‘ÀÈ√È È∂ ¡μ‹ «’‘≈ «’ √zΔ

Ê∂Òapple 鱧 I@ Òμ÷ ’zØÈØapple (AA Òμ÷

‚≈Òapple) Á≈ Í∞apple√’≈apple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

¡appleÊÙ≈√Âapple ”⁄ ÓÈØ«Ú«◊¡≈È

ÁΔ √Ófi 鱧 ÒÀ ’∂ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

ÈØÏ∂Ò ’Ó∂‡Δ È∂ «’‘≈ «’ Ê∂Òapple Á∂

’ßÓ È∂ Áapple√≈«¬¡≈ «’ «’Ú∂∫

ÓÈ∞μ÷Δ Ò줉 «Èμ‹Δ ¯À√«Ò¡≈∫ Á∂

È≈Ò È≈Ò Ï≈˜≈apple Á∂ ÈÂΔ«‹¡≈∫

鱧 ÍzÌ≈«Ú ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ¡’À‚ÓΔ

È∂ «’‘≈ ‘À «’ √zΔ Ê∂Òapple È∂ ¡≈͉Δ

÷Ø‹ ÁΩapple≈È Í≈«¬¡≈ «’ ¡≈apple«Ê’

¯À√Ò∂ ÒÀ‰ √Ó∂∫ ÒØ’ ’Δ √Ø⁄Á∂ ‘È

¡Â∂ ¿∞√ Á≈ Í≈Ò‰ «’Ú∂∫ ’appleÁ∂

‘ÈÕ ÈØÏ∂Ò Í∞apple√’≈apple Á∂ ‹È’

¡ÒÎappleÀμ‚ ÈØÏ∂Ò ¡appleÊÙ≈√Âapple ”⁄

Í∞apple√’≈apple È≈ apple÷Á∂ «’¿∞∫«’

’¬Δ¡≈∫ Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ «¬√ Á≈

«Ú«◊¡≈È È≈Ò ’∞fi ÚΔ ÒÀ‰≈-

Á∂‰≈ È‘Δ∫ ‘ÀÕ

√zΔ ‘∂Ó’∞߇ √≈«‘Ï Á∂

«’Ú≈Û ÏßÁ

Á∂‘apple≈Á±ÈÕ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ

‹Δ Á∂ ͱappleÏÒ∂ ‹ÈÓ Á∂ ÂÍ

¡√Ê≈È √zΔ ‘∂Ó’∞߇ √≈«‘Ï Á∂

«’Ú≈Û ¡appleÁ≈√ ¿∞Íappleß ÏßÁ ’apple

«ÁμÂ∂ ◊¬∂ Õ √Ú∂apple∂ A@.C@ Ú‹∂

Ù∞apple± ‘ج∂ √∞÷ÓÈΔ √≈«‘Ï Á∂ Í≈·

¿∞Íappleß Ì≈¬Δ ’ßÚappleÍ≈Ò «√ßÿ Á∂

‹Ê∂ È∂ ◊∞appleÏ≈‰Δ ’ΔappleÂÈ Á∞¡≈apple≈

√ß◊Â È±ß «È‘≈Ò ’ΔÂ≈ Õ «¬√

¿∞Íappleß ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ‘∂Ó’∞߇

√≈«‘Ï Á∂ Ó∞μ÷ ◊zßÊΔ Ì≈¬Δ «ÓÒ≈Í

«√ßÿ ÚÒØ∫ ¡appleÁ≈√ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Â∂

‘∞’ÓÈ≈Ó∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹

«Í¡≈«apple¡≈∫ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Â∂

Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù ÁΔ √ß◊ ÁΔ

‘≈˜appleΔ ”⁄ ¯Ω‹Δ ÏÀ∫‚ ÁΔ¡≈∫

◊∞appleÏ≈‰Δ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Ë∞È≈∫ ”⁄ √zΔ

◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï Á∂ Í≈ÚÈ √apple±Í

Á≈ √∞÷-¡≈√È ’apple’∂ ÏÛ∂ ‘Δ

¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò √μ⁄÷ß‚ Âμ’

«Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ

◊ØËapple≈

’≈∫‚

‘≈¬Δ’Øapple‡ ÚÒØ∫ ÍΔÛ ͫappleÚ≈apple≈∫ 鱧 A@-A@ Òμ÷ Ó∞¡≈Ú˜≈ Á∂‰ Á≈ ¡≈Á∂Ù

AA ÁØÙΔ¡≈∫ ÁΔ Îª√Δ ¿∞Óapple ’ÀÁ ”⁄ ÏÁÒΔ

¡«‘ÓÁ≈Ï≈ÁÕ ◊∞‹apple≈ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ ◊ØËapple≈

apple∂Ò ’≈∫‚ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡μ‹ AA ÁØÙΔ¡≈∫ ÁΔ ÓΩÂ

ÁΔ √˜≈ 鱧 ¿∞Óapple ’ÀÁ ”⁄ ÏÁÒ «ÁμÂ≈, ‹ÁØ∫«’

B@ ‘ØappleÈ≈∫ ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ ¿∞Óapple ’ÀÁ

ÁΔ √˜≈ 鱧 Ïapple’apple≈apple appleμ«÷¡≈ ‘ÀÕ ¡Á≈Ò È∂

«’‘≈ «’ √±Ï≈ √apple’≈apple ¡Â∂ apple∂ÒÚ∂ ÁØÚ∂∫ ’≈ȱßÈ

«ÚÚ√Ê≈ ω≈¬Δ appleμ÷‰ ”⁄ ¡√¯Ò apple‘∂ ‘È

¡Â∂ ÁØÚ∂∫ ÍΔÛ ͫappleÚ≈apple≈∫ 鱧 Ó∞¡≈Ú˜≈

Á∂‰◊∂Õ ◊ØËapple≈ √‡∂ÙÈ Á∂ È∂Û∂ BG ¯appleÚappleΔ,

B@@B 鱧 √≈ÏappleÓÂΔ ¡À’√ÍzÀμ√ Á∂ «¬’ ‚μÏ∂

¡À√-F 鱧 √≈Û «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ «¬√ ÿ‡È≈

”⁄ EI ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂ √ÈÕ «ÓzÂ’≈∫ ”⁄

«˜¡≈Á≈Âapple ’≈apple √∂Ú’ √È, ‹Ø ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù

”⁄ ¡Ô∞μ«Ë¡≈ ÂØ∫ Ú≈«Í√ ¡≈ apple‘∂ √ÈÕ «¬√

ÿ‡È≈ ’≈appleÈ ◊∞‹apple≈ ”⁄ «Îapple’± Áß◊∂ ÌÛ’

◊¬∂, «‹È∑≈∫ ”⁄ ’appleΔÏ AB@@ ÒØ’ Ó≈apple∂ ◊¬∂

√ÈÕ «ÓzÂ’≈∫ ”⁄ «˜¡≈Á≈Âapple Ó∞√ÒÓ≈È √È

‹√«‡√ ¡Èß ¡À√. ÁÚ∂ ¡Â∂ ‹√«‡√ ‹Δ.

¡≈apple. ¿∞ËÚ≈ÈΔ Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ ¡μ‹ Á∂ ¯À√Ò∂ ”⁄

«’‘≈ «’ ¿∞‘ ‘∂·ÒΔ ¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ AA

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÁØÙΔ ·«‘apple≈¬∂ ‹≈‰ Á∂ ¯À√Ò∂

鱧 Ïapple’apple≈apple appleμ÷Á∂ ‘È Íapple ¿∞È∑≈∫ 鱧 √∞‰≈¬Δ

◊¬Δ ÓΩ ÁΔ √˜≈ 鱧 √ı ¿∞Óapple ’ÀÁ ”⁄ ÏÁÒ

apple‘∂ ‘ÈÕ ¡Á≈Ò È∂ «¬√∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «ÚÙ∂Ù

¡À√. ¡≈¬Δ. ‡Δ. ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ B@ ‘ØappleÈ≈∫ ȱß

Cabinet Office Minister

needs to improve his

understanding of the

legal status of Sikhs

Yesterday Preet Kaur Gill MP challenged the

Cabinet Office Minister Rt. Hon. Damian Green in

Parliament on the failure of public bodies to monitor

Sikhs as part of the Race Disparity Audit. His

response showed his lack of understanding of the

legal status of Sikhs as an ethnic group as well as

a religion.

Preet Kaur Gill the Labour MP from

Birmingham, Edgbaston and the Chair of the All

Party Parliamentary Group for British Sikhs

asked:

“Why have Sikhs, who are recognised as a separate

ethnic group in legislation, been excluded

from the audit? Will he put that right by ensuring

that Sikhs are not further discriminated against

and that the 2021 census will include a Sikh ethnic

tick box?

Damian Green replied: “Religion is not routinely

collected in many of the 130 data sets, so it

would be impossible to include. It is not a question

of excluding any particular group.” This demonstrated

the Minister who must in the next few

months recommend to Parliament the Census

2021 questions does not understand the legal status

of Sikhs as not only a religion, but also as an

ethnic group.

√∞‰≈¬Δ ◊¬Δ ¿∞Óapple ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ 鱧 Ïapple’apple≈apple

appleμ«÷¡≈ ‘ÀÕ √±Ï≈ √apple’≈apple ¡Â∂ apple∂ÒÚ∂ 鱧 ‘≈Á√∂

”⁄ Ó≈apple∂ ◊¬∂ ‘apple «Ú¡’ÂΔ Á∂ Í«appleÚ≈apple 鱧 A@-

A@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ Á≈ Ó∞¡≈Ú˜≈ Á∂‰ Á≈ ¡≈Á∂Ù

«Áß«Á¡≈∫ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ÍzÙ≈√È ’≈ȱßÈ

«ÚÚ√Ê≈ ω≈¬Δ appleμ÷‰ ”⁄ ¡√¯Ò «apple‘≈,

apple∂ÒÚ∂ ÚΔ ¡√¯Ò «apple‘≈ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’

ÿ‡È≈ ”⁄ ˜ıÓΔ ‘ج∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ÚΔ „∞μ’Ú≈∫

Ó∞¡≈Ú˜≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

¯À√Ò≈ √∞‰≈¬∂ ‹≈‰ ”⁄ ‘Ø¬Δ Á∂appleΔ Ò¬Δ Ó∞¡≈¯Δ

⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È, «’¿∞∫«’ ¡ÍΔÒ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ

Ï‘∞ ͫ‘Ò≈∫ ͱappleΔ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ «ÚÙ∂Ù ¡À√.

¡≈¬Δ. ‡Δ. ¡Á≈Ò È∂ A Ó≈apple⁄, B@AA 鱧 CA

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÁØÙΔ ’apple≈apple

«ÁμÂ≈ √Δ, «‹È∑≈∫ ”⁄Ø∫ AA 鱧 ÓΩ ÁΔ √˜≈ ¡Â∂

B@ 鱧 ¿∞Óapple ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ

‘ÈΔÍzΔ «ÂßÈ «ÁÈ Á∂

‘Øapple Í∞«Ò√ «appleÓ≈∫‚ ”Â∂

Íß⁄’±Ò≈/⁄ß‚Δ◊Û∑Õ BE ¡◊√Â È±ß Íß⁄’±Ò≈ «Ú÷∂

Áß◊∂ ’appleÚ≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙ ‘∂· Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ’≈ϱ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ ÁΔ ◊ØÁ Ò¬Δ Ï∂‡Δ

‘ÈΔÍzΔ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ

√«‘ÔØ◊Δ √∞÷ÁΔÍ È±ß F «ÁȪ

Í∞«Ò√ «appleÓ≈∫‚ ıÂÓ ‘؉ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¡μ‹ Ó∞Û Íß⁄’±Ò≈ ÁΔ

«˜Ò∑≈ ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈

«◊¡≈, «‹μÊØ∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¯apple ÂØ∫

C «ÁȪ Í∞«Ò√ «appleÓ≈∫‚ ”Â∂

Ì∂‹ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ BE ¡◊√Â

鱧 Íß⁄’±Ò≈ √«Ê ‘«apple¡≈‰≈ ÁΔ «ÚÙ∂Ù √Δ. ÏΔ.

¡≈¬Δ. ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ ◊∞appleÓΔ apple≈Ó apple‘ΔÓ È±ß ÁØÙΔ

’apple≈apple «ÁμÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß⁄’±Ò≈ ¡ßÁapple Áß◊∂

ÌÛ’ ◊¬∂ √È, «‹√ ÁΩapple≈È √apple’≈appleΔ Â∂ ˆÀapple-

√apple’≈appleΔ √ßÍÂΔ Á≈ È∞’√≈È ‘؉ Á∂ È≈Ò-È≈Ò CE

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ ÁΔ ‹≈È ⁄ÒΔ ◊¬Δ √Δ, ‹Á«’

’appleΔÏ B@@ «Ú¡’ÂΔ ˜ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂ √È Õ BE

¡◊√Â È±ß Áß◊∂ ’appleÚ≈¿∞‰ Â∂ ‘∞μÒÛÏ≈˜≈∫ 鱧 ÍÀ√∂

Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙ ‘∂· Í∞«Ò√ ÚÒØ∫

‘ÈΔÍzΔ √Ó∂ F Ó∞Ò˜Ó≈∫ «ıÒ≈¯ Á∂Ù-ËzØ‘ Á≈

Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ «¬È∑≈∫ ”⁄Ø∫ √∞«appleßÁapple

ËΔÓ≈È «¬ß√≈∫ 鱧 Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ’≈ÎΔ √Ó≈∫ Í«‘Ò≈∫

«◊ïÂ≈apple ’apple «Ò¡≈ «◊¡≈ √Δ, ‹Á«’ ‘ÈΔÍzΔ ȱß

¿∞√ ÁΔ «¬’ √«‘ÔØ◊Δ √∞÷ÁΔÍ È≈Ò CI «ÁÈ≈∫

Ï≈¡Á C ¡’±Ïapple 鱧 ˜Δapple’Í∞apple-Í«‡¡≈Ò≈ Ó≈apple◊

ÂØ∫ «◊ïÂ≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á D

¡’±Ïapple 鱧 Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ‘ÈΔÍzΔ Â∂ √∞÷ÁΔÍ È±ß

¡Á≈Ò ”⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ

√ΔÕ ¡Á≈Ò È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ FC

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÏappleΔ ’apple «ÁμÂ≈ √ΔÕ ¡Á≈ÒÂ

È∂ FC «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÏappleΔ ’appleÈ ¡Â∂ ÁØÙΔ¡≈∫

ÁΔ √˜≈ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù ‹≈∫⁄ ‡ΔÓ ÁΔ

¡ÍΔÒ È±ß È≈ÓȘ±apple ’apple «ÁμÂ≈Õ

AB √≈Ò≈∫ ”⁄ BD Ú≈apple

ÚË≈«¬¡≈ √Δ È≈È≈ÚÂΔ

’«ÓÙÈ Á≈ √Ó≈∫

◊ØËapple≈ ’≈∫‚ ÁΔ ‹≈∫⁄ Ò¬Δ ‹√«‡√ ‹Δ.

‡Δ. È≈È≈ÚÂΔ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· ◊∞‹apple≈Â

√apple’≈apple ÚÒØ∫ ◊«·Â ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ’«ÓÙÈ

Á≈ √Ó≈∫ AB √≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È BD Ú≈apple

ÚË≈«¬¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ È≈È≈ÚÂΔ ’«ÓÙÈ

È∂ √apple’≈apple 鱧 ¡≈Í‰Δ «appleÍØapple‡ B@AD «Ú⁄

√Ω∫ÍΔ √Δ «¬√ ’«ÓÙÈ ”⁄ ÁØ √∂Ú≈Ó∞’Â

‹μ‹ ‹√«‡√ È≈È≈ÚÂΔ ¡Â∂ ‹√«‡√

¡’ÙÀ Ó«‘Â≈ Ù≈«ÓÒ √ÈÕ ’«ÓÙÈ È∂

B@@H «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ «appleÍØapple‡ Á≈ «¬’

«‘μ√≈ √Ω∫«Í¡≈ √Δ, «‹√ ”⁄ ’«ÓÙÈ È∂

«’‘≈ √Δ «’ ◊ØËapple≈ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ È∂Û∂

√≈ÏappleÓÂΔ ¡À’√ÍzÀ√ Á∂ ‚μÏ∂ 鱧 ¡μ◊

Ò◊≈¿∞‰≈ «¬’ √Ø⁄Δ √ÓfiΔ √≈«‹Ù Á≈

«‘μ√≈ √ΔÕ ◊∞‹apple≈ √apple’≈apple È∂

(Ï≈’Δ Í∂˜ AA ” Â∂)

£@.E@p

√ØÈΔÍ ÏßÏ ËÓ≈«’¡≈∫ Á∂

Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‡∞ß‚≈ 鱧 ¿∞Óapple ’ÀÁ

√ØÈΔÍÂÕ ÒÙ’apple-¬∂-Â≈«¬Ï≈ Á∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ ¡ÏÁ∞Ò

’appleΔÓ ¿∞apple¯ ‡∞ß‚≈ (GE) 鱧 AIIF «Ú⁄ √ØÈΔÍ ”⁄

‘ج∂ ÒÛΔÚ≈apple ÁØ ÏßÏ ËÓ≈«’¡≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡μ‹

«˜Ò∑≈ ¡Â∂ ÙÀ√È ‹μ‹ ‚≈. √∞ÙΔÒ ’∞Ó≈apple ◊apple◊ ÁΔ

¡Á≈Ò È∂ ¿∞Óapple ’ÀÁ ¡Â∂ «¬’ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ‹∞appleÓ≈È∂

ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ Õ ‹∞appleÓ≈È≈ È≈ Á∂‰ ”Â∂ A √≈Ò ÁΔ

√˜≈ ‘Øapple Ì∞◊ÂÈΔ ÍÚ∂◊Δ Õ √Ê≈È’ ¡Á≈Ò È∂

BA √≈Ò Ï≈¡Á ÏßÏ ËÓ≈«’¡≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‡∞ß‚≈

鱧 √ØÓÚ≈apple 鱧 ÁØÙΔ ’apple≈apple

«ÁμÂ≈ √Δ Õ Í∞«Ò√ ’ØÒ

Áapple‹ Ó≈ÓÒ∂ ¡È∞√≈apple

√ØÈΔÍ ٫‘apple ”⁄ BH

Á√ßÏapple, AIIF 鱧 ÁØ

Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ ÏßÏ ËÓ≈’∂ ‘ج∂

√È Õ Í«‘Ò≈ ËÓ≈’≈

Ù≈Ó E:AE Ú‹∂ Ù«‘apple Á∂

Ïμ√ ¡μ‚∂ È∂Û∂ √«ÊÂ

Ï≈Ú≈ «√È∂Ó≈ ‘≈Ò ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ «¬√ Á∂ ’appleΔÏ

A@ «Ó߇ Ï≈¡Á Á±√apple≈ ËÓ≈’≈ ◊ΔÂ≈ ÌÚÈ ⁄Ω’

√«Ê «¬’ Ó«·¡≈¬Δ¡≈∫ ÁΔ Á∞’≈È Á∂ Ï≈‘apple

‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ «¬È∑≈∫ ËÓ≈«’¡≈∫ ”⁄ ÿμ‡Ø ÿμ‡ AE

«Ú¡’ÂΔ ˜ıÓΔ ‘ج∂ √È Õ Í∞«Ò√ È∂ «¬√ √ÏßË ”⁄

«¬ßÁapple≈ ’≈ÒØÈΔ, √ØÈΔÍ «ÈÚ≈√Δ √μ‹È «√ßÿ Á∂

«Ï¡≈È ”Â∂ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Õ √μ‹È

«√ßÿ È∂ Í∞«Ò√ 鱧 Áμ«√¡≈ √Δ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ √≈ÊΔ

¡«ÈÒ Â∂ «Ú’≈√ È≈Ò «ÎÒÓ Á∂÷‰ «◊¡≈ √Δ Õ

«¬√∂ ÁΩapple≈È ‘ج∂ ËÓ≈’∂ ”⁄ ¿∞‘ Â∂ AA ‘Øapple «Ú¡’ÂΔ

˜ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂ √È Õ

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ Á∂ Í≈·’ª Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù √»⁄È≈

«√apple¯ Í≥‹≈‘ ÍÀ∫√

«Í¡≈apple∂ Í≈·’ ‹Δ˙,

¡≈Í ‹Δ ÁΔ ‹≈È’≈appleΔ Ò¬Δ «¬‘ √»⁄È≈ «ÁÂΔ ‹ªÁΔ ˛

«’ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” ¡ıÏ≈apple ‘π‰ «√apple¯ Í≥‹≈‘ ÍÀ∫√ (£@.E@p)

«Úæ⁄ «ÓÒ∂◊ΔÕ Âπ√ƒ «‹√ ÚΔ Áπ’≈È Â∂ ‘∂·≈ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈

√≈¬ΔÈ ÏØapple‚ «Ò«÷¡≈ ÍÛ∑Ø ¿π√ Áπ’≈È ÂØ∫ Âπ√ƒ “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ”

¡ıÏ≈apple ıappleΔÁ √’Á∂ ‘Ø ËøÈÚ≈ÁÕ

‘Øapple ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØ

ÎØÈ ÈøÏapple : @GHGH DEF DHD

samajweekly@gmail.com


2 12/10/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‚≈.¡øÏ∂‚’apple ÁΔ ÍΔ.¡À⁄.‚Δ ÁΔ ÙÂ≈ÏÁΔ

ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘apple «¬Ò≈’∂ ”⁄ ͺÂapple’≈appleª ÁΔ ÒØÛ ˛, ͺÂapple’≈appleÂ≈

Á≈ ÙΩ’ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ¡≈Í‰Δ C.V.

email: samajweekly@gmail.com ¿πμÂ∂ Ì∂‹ √’Á∂ ‘ÈÕ

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

È؇ : ͺÂapple’≈appleÂ≈ Á≈ ‹πappleÏ≈ appleº÷‰ Ú≈Ò∂ ˘ Í«‘Ò «ÁÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

Òø‚È (‘appleÏø√ «ÚappleÁΔ) «ÚÙÚ appleÂÈ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ˘

’ØÒøÏΔ¡≈ Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ, «È¿» ÔΩapple’

ÚÒØ∫ AF √ÂøÏapple AIAG ˘ ÍΔ ¡À⁄

‚Δ ( ‚≈’‡apple ¡ΩÎ «ÎÒΩ√ÎΔ) ÁΔ

«‚◊appleΔ «ÓÒΔ √Δ, «‹√ ÁΔ √Ω √≈Ò≈

Ïapple√Δ Ï≈Ó√∂Î ÚÒØ∫ ÓÈ≈¬Δ ◊¬Δ,

«‹√ «Úæ⁄ «¬’ √Ω ÂØ∫ ÚΔ «˜¡≈Á≈

ÒØ’ Ì≈apple ÂØ∫ «‘æ√≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ ¡≈¬∂

Samaj

Weekly

√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Advisory Editor

Prof Mohan Sapra

+91 9814 527 152

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd, Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 246 5323

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’

¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ

√øÍapple’ ’appleØÕ

√ÈÕ «¬√ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉

Ò¬Δ ÓÀ∫ ÚΔ AD √ÂøÏapple B@AG ˘

Òø‚È appleÚ≈È≈ ‘Ø«¬¡≈Õ

AF √ÂøÏapple ˘ ◊πapple» ÿapple ÁΔ ’Ó∂‡Δ

Á∂ ’πfi ÓÀ∫Ïappleª È≈Ò ÓÀ∫ ’ØÒøÏΔ¡≈

Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ÏappleÈ≈apple‚ ’≈«Ò‹

«Úæ⁄ Í‘π«ø⁄¡≈, «‹Ê∂ Ï≈Ó√∂Î Á∂

ÈÀÙÈÒ ÍÃÀ˜Δ‚À∫‡ Ú≈ÓÈ Ó∂Ùapple≈Ó

√≈«‘Ï √Ó≈◊Ó ÁΔ ÍÃË≈È◊Δ ’apple apple‘∂

√ÈÕ «¬√ Í«‘Ò∂ √ÀÙÈ «Úæ⁄ ÍÃØÎÀ√apple

‹Ø«¬Ò ÒΔ «¬’ ¡ø◊apple∂˜ «‹È∑ª È∂

«‘øÁΔ «Úæ⁄ ¬∂ÙΔ¡≈ «Úæ⁄ ‹≈Â-Í≈Â

ÁΔ ÈÎapple Ï≈apple∂ «¬√ «‘øÁ»¡ª Á∂ ’ΩÛ∑

Â∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple «ÁæÂ∂Õ ◊πappleÁ∂Ú

«√øÿ ’ø◊, √π÷«ÚøÁapple «√øÿ ‘ø√apple≈,

Ê≈ÈÓØ˜Δ √Ω∫‚≈apple≈‹È, Í≈√‡apple

«◊ÁÀÈ ˜ÀÏ≈ÓÈΔ, ÍappleÁΔÍ ’ªÏÒ∂,

ÍÃØÎÀ√apple ◊≈ÒΔ«ÚÈØÁ ’πÓ≈apple, √ø‹∂

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÁΔ ’ΩÓΔ ÍzË≈È

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ Á∂ Íß‹≈Ï «¬’≈¬Δ Á∂

¡≈◊±¡≈∫ Â∂ Úapple’apple≈∫ 鱧 «ÈappleÁ∂Ù «ÁμÂ∂ ‘È «’ ¿∞‘ AA

¡’±Ïapple 鱧 ◊∞appleÁ≈√Í∞apple ÒØ’ √Ì≈ √Δ‡ ÁΔ ¿∞Í ⁄؉ ”⁄

Ì≈‹Í≈ Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple √ÚappleÈ √Ò≈appleΔ¡≈ 鱧 ‘apple≈¿∞‰ Õ Í≈apple‡Δ

Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ √≈‚∂ √ø.Á≈Â≈ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈

«’ «¬√ √Ó∂∫ Á∂Ù Á≈ ÌÒ≈ «¬√∂ «Ú⁄ ‘À «’ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ 鱧 «‹μ‰ È≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ «Ú⁄≈apple Íz◊‡

’ΔÂ≈ «’ B@AI ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ÁΔ¡≈∫ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ¡≈Ó

⁄؉≈∫ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ 鱧 ÷±ß‹∂ Ò≈¿∞‰ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ Á≈ «¬‘

√∞È«‘appleΔ ÓΩ’≈ ‘À Õ «¬‘ Í«‘Ò≈ ÓΩ’≈ ‘À «’ Ò◊Í◊ B@ √≈Ò

«Íμ¤Ø∫ Á«ÒÂ≈∫ ÁΔ ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ’appleÈ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ Ï√Í≈ ’≈∫◊apple√ ÁΔ ÓÁÁ ”Â∂ ¿∞ÂappleΔ ‘À Õ ‘∞‰ Âμ’ «¬‘

’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ Ï≈apple∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÁÛÚμ‡Δ ÏÀ·Δ √Δ Íapple ⁄؉≈∫

Ï«Ò‚ ¡ÙØ’ Ó‘Δ ¡Â∂ ÍappleÚΔÈ

◊≈«¬’Ú≈Û È∂ ÚΔ ‹≈Â-Í≈ Úø‚

‹Ø «’ ’øÓª ÁΔ Úø‚ È‘ƒ ’≈«Ó¡ª ÁΔ

Úø‚ √Δ «¬√ ¿πμÂ∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple Í∂Ù

’ΔÂ∂Õ

Á»√apple∂ √ÀÙÈ «Úæ⁄ √ø’appleapple≈˙ «Òø◊∂,

Ï»‡≈ «√øÿ, √Ú≈ÂΔ √≈ÚøÂ, ‚Δ ÏΔ

√≈◊apple, Ó«‘øÁapple ’πÓ≈apple, «ÈÙ≈

Ó∂Ùapple≈Ó, ÁÒΔÍ Ó‘æ’∂, ‚≈. √≈ÓΔapple

’πÓ≈apple apple≈¬∂, Ò∂÷’, ‚≈. ÓΩapple◊È

√ø√≈apple∂, apple≈‹ Ù∂apple»’Ø∫‚≈, Ùπ÷«ÚøÁapple

«√øÿ «¬È∑ª √≈«apple¡ª È∂ Úæ÷-Úæ÷

Í«‘¨¡ª ÂØ∫ «‘øÁ» ËappleÓ ÚÒØ∫ «ÁæÂΔ

‘Ø¬Δ ’À∫√apple ‹≈Â-Í≈ Â∂ ¡≈͉∂

«Ú⁄≈apple Í∂Ù ’ΔÂ∂Õ «¬√ √ÀÙÈ Á≈ ÚΔ

ÈÀÙÈÒ ÍÃÀ˜Δ‚À∫‡ Ú≈ÓÈ Ó∂Ùapple≈Ó È∂

’È’¨‚ ’ΔÂ≈Õ Áπ√apple∂ «ÁÈ Ì≈appleÂ

ÂØ∫ ¡≈¬∂ ‘ج∂ Â’appleΔÏÈ «¬’ √Ω ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ÒØ’, ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ apple«ÚÁ≈√

√Ó≈‹ Á∂ ÒØ’ ¡Â∂ «√æ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

‘πÓ ‘πøÓ≈’∂ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‡À∫ÍÒ, «È¿»

ÔΩapple’ «Úæ⁄ ¡≈¬∂Õ √appleÏ‹Δ «√øÿ,

√øÓÍ √πÈ≈È∂, ¡ÀÓ ’∂ ÍappleÓ≈apple,

«Í≥Áapple Í≈Ò, √π÷ÚΔapple «√øÿ ¿»Ë∂’∂

¡≈«Á «ÚÁÚ≈Ȫ È∂ Ì≈apple «Úæ⁄ Ó»Ò

«ÈÚ≈√Δ¡ª ˘ FGDC ‹≈ª «Úæ⁄

Úø‚’∂ Ô»apple∂ÙΔ¡È ÏÃ≈‘Ó‰ È∂ ‹Ø «’

Í»apple∂ Ì≈apple «Úæ⁄ ’∂ÚÒ C ÍÃÂΔÙÂ

‘È «’Ú∂∫ apple≈‹ ’apple apple‘∂ ‘È «¬√ Ú≈apple∂

◊«‘apple≈¬Δ È≈Ò ⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈Õ

ÿæ‡ «◊‰ÂΔ Óπ√ÒÓ≈Ȫ,

¬Δ√≈¬Δ¡ª, ÏØËΔ¡ª, «√æ÷ª ¡≈«Á Á≈

«Í¤Ò∂ G@ √≈Ò ÂØ∫ «’Ú∂∫ ’ÂÒ∂-

¡≈Ó ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛, «¬√ «ÚÙ∂ Â∂

⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈Õ ÍÃØ◊apple≈Ó «ÂøÈ ÿø‡∂

ÂØ∫ ÚΔ ÚæË √Óª ⁄æÒÁ≈ «apple‘≈Õ

Ï√Í≈ ÚΔ ’apple∂◊Δ Í≥‹≈Ï ”⁄ ’≈∫◊apple√ ÁΔ ÓÁÁ

Ë»øÓ-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ Ó‘≈«appleÙΔ

Ú≈ÒÓΔ«’ ‹ÈÓ «ÁÚ√

È’ØÁapple Õ Ú≈apple‚ ÈøÏapple G Óπ‘æÒ≈ apple«‘Ó≈ÈÍπapple (Ï√ÂΔ

Ï≈‹Δ◊appleª) ÚæÒØ∫ ÏÛΔ Ë»øÓ-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ

Óπ‘æÒ∂ ÁΔ apple«ÚÁ≈√ ¡Â∂ Ú≈ÒÓΔ«’ ÈΩ‹Ú≈È √Ì≈ ÚæÒØ∫ «¬’æ·∂

«¬‘ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÷πÙΔ Á∂ «Á‘≈Û∂ Â∂

Ìø◊Û∂, «◊æË≈, ‚Δ.‹∂ ¡≈«Á Ú‹≈ ’∂ ÷πÙΔ ÓÈ≈¬Δ ◊¬Δ ¡Â∂

¡Âπæ‡ Òø◊apple ÚappleÂ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Ú≈apple‚ ÈøÏapple G Á∂ √≈apple∂

ÙappleË≈¨¡ª È∂ ‘πÓ-‘πÓ≈ ’∂ «¬√ ‹ÈÓ «ÁÚ√ «Úæ⁄ ⁄≈apple ⁄øÈ

Ò◊≈¬∂Õ «¬È∑ª ÙappleË≈¨¡ª È∂ Ï‘π «Ó‘È ’ΔÂΔ ‹Ø «¬√

Âapple∑ª ‘ÈÕ ÁappleÙÈ, √øÁΔÍ ÍÚÈ, Ì‹È Ò≈Ò, ÏÒÚΔapple,

’appleÓ‹ΔÂ, √ÂÍ≈Â, Á∂Ú apple≈‹, ‹ø◊Δ appleΩÙÈ Ò≈Ò, ‘appleÌ‹È

Ò≈Ò, «Ï懻, Ï≈Ï≈ apple∂ÙÓ Ò≈Ò, ÁΔÍ’ «◊æÒ, ÓØ‘È Ò≈Ò ¡Â∂

‹∂.ÍΔ. √‡»‚Δ˙ √Ø‘‰ Ò≈Ò Ï√apple≈ √Ó≈‹ √∂Ú’ È∂ √‡∂˜ Á≈

’øÓ Ï≈÷»ÏΔ «ÈÌ≈«¬¡≈Õ

Á∂ ¡ÀÈ ÓΩ’∂ «√apple ’≈∫◊apple√Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple √∞ÈΔÒ ‹≈÷Û Á∂

√ÓappleÊÈ «Ú⁄ ¿∞Âapple ¡≈¬Δ ‘À Õ «¬√ ÁΩapple≈È Ï√Í≈ ‘Ò«’¡≈∫

ÂØ∫ «ÓÒ∂ √ß’∂ ¡È∞√≈apple Ù≈«¬Á Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ Á∂ «ÁÓ≈◊ «Ú⁄

αÒÍ∞apple (Ô±. ÍΔ.) ÒØ’ √Ì≈ ÁΔ ‘؉ Ú≈ÒΔ «¬√∂ √≈Ò Á∂ ¡ßÂ

Âμ’ «˜ÓÈΔ ⁄؉ «Ú⁄ ’≈∫◊apple√ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â È≈Ò ÓÀÁ≈È

«Ú⁄ ¿∞ÂappleÈ ÁΔ «¬μ¤≈ ‘À Õ


3 12/10/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

Í≥‹≈Ï «¬ß‚ΔÍÀ∫‚À∫√ «appleÎappleÀ∫‚Ó Ò¬Δ «√÷√ Î≈apple

‹√«‡√ ÚÒØ∫ ’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ ÂØ∫ √ÓappleÊÈ ÁΔ Óø◊

Ï≈apple√ΔÒØÈ≈ (apple≈‹ÚΔapple ÙÓapple≈ ) ÏΔÂΔ

A ¡’±Ïapple 鱧 ’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ Á∂ ÒØ’

«appleÎappleÀ∫‚Ó Ò¬Δ ÚØ«‡ß◊ Í≈ apple‘∂ √È Â∂

ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple √ß√Ê≈ «√÷√ Î≈apple

‹√«‡√ Á≈ «¬’ ÚÎÁ Ï≈apple√ΔÒØÈ≈

«Ú⁄ ÓΩ‹±Á √Δ ‹Ø «’ Íß‹≈Ï

«¬ß‚ΔÍÀ∫‚À∫√ «appleÎappleÀ∫‚Ó Ò¬Δ √ÓappleÊÈ

‹∞‡≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ

¡ÓappleΔ’≈, ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ Ô±appleÍ ÂØ∫ ¡≈¬∂

«√÷√ Î≈apple ‹√«‡√ Á∂ «¬√ ÚÎÁ È∂

’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ √apple’≈apple Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔ

¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ì≈apple «Ú⁄ «√μ÷≈∫ ÁΔ

√«ÊÂΔ ÂØ∫ ‹≈‰± ’appleÚ≈«¬¡≈ «’

«’Ú∂∫ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ Ì≈Ù≈¬Δ,

√«Ì¡≈⁄≈apple’ ¡Â∂ Ë≈apple«Ó’ ͤ≈‰

÷ÂÓ ’apple Ò¬Δ ◊¬Δ ‘À, ¿∞È∑≈∫ Á∂

’∞ÁappleÂΔ √≈ËÈ≈∫ 鱧 Ï≈‘apple

«Ò‹≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

÷∞ÁÓ∞÷«Â¡≈appleΔ Á∂ ¡«Ë’≈apple≈∫ Á∂

√ßÿappleÙ È±ß ÁÏ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

Íß‹≈Ï «¬ß‚ΔÍÀ∫‚À∫√ «appleÎappleÀ∫‚Ó

Ò¬Δ √Ó∞μ⁄∂ «ÚÙÚ Á∂ «appleÎappleÀ∫‚Ó ÁΔ

Óß◊ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Á∂Ù≈∫ ÂØ∫ √ÓappleÊÈ

‹∞‡≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «‹√ ÁΔ Ó∞«‘ßÓ

«‘ «√÷√ Î≈apple ‹√«‡√ Á≈ ÚÎÁ

’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ Á∂ «√ß⁄≈¬Δ ÓßÂappleΔ È±ß

«Ó«Ò¡≈ Á√‰ÔØ◊ ‘À «’

’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ Á∂ ÷∂Âapple È∂ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ÁΔ Ì≈appleΔ «ÚappleØË Á≈ √≈‘Ó‰≈

’apple«Á¡≈∫ ¡Â∂ √Í∂È Á∂ √«ÚË≈È ÁΔ

√ÍÙ‡ ¿∞Òßÿ‰≈ ’apple«Á¡≈∫

«¬ß‚ΔÍÀ∫‚À∫√ «appleÎappleÀ∫‚Ó È±ß √ÎÒÂ≈

È≈Ò È∂Íapple∂ ⁄≈«Û∑¡≈ I@ ÎΔ√ÁΔ

’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ Ú≈√Δ¡≈∫ È∂

’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ 鱧 √Í∂È ÂØ∫ Úμ÷ ’appleÈ

Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ Ú؇ Í≈¬Δ ¡Â∂

’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ’≈appleÒ√

ͱ◊‚ΔÓΩ∫‡ ÚÒØ∫ «¬√ √ÏßË «Ú⁄

Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 √ß√Á 鱧 √ßÏØËÈ «Ú⁄

apple√ÓΔ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ

’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ √Í∂È Á≈ √Ì ÂØ∫

¡ÓΔapple ¡Â∂ Ï‘∞ ‘Δ ¿∞√≈apple± ÷∂Âapple ‘À

¡Â∂ «¬√ Á≈ «¬«Â‘≈√ Ï‘∞ Í∞apple≈‰≈

Ò◊Ì◊ A@@@ √≈Ò Í∞apple≈‰≈ ‘À

√Í∂«ÈÙ «√ÚÒ ‹ß◊ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «¬√

÷∂Âapple 鱧 ÷∞ÁÓ∞÷«Â¡≈appleΔ Íz≈Í √Δ

Íapple AICI ÂØ∫ GE «Ú⁄ ‹ÈappleÒ

Îapple≈∫«√√’Ø ÎappleÀ∫’Ø Á∂ Á‘≈«’¡≈∫ ÁΔ

Â≈È≈Ù≈‘Δ È∂ «¬√ 鱧 ÁÏ≈ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ √ΔÕ ‹ÁØ∫ ÎappleÀ∫’Ø ÁΔ ÓΩ ‘جΔ

’À‡Ò≈È apple≈Ù‡appleÚ≈Á 鱧 Ó∞Û √∞apple‹ΔÂ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ AIGH Á∂ √ø«ÚË≈È

«‘ «¬√ ¿∞Âapple ͱappleÏΔ ÷∂Âapple ȱß

«¬’ Ú≈apple «Îapple ÷∞ÁÓ∞÷«Â¡≈appleΔ Á≈

Áapple‹≈ Á∂ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ

>> «√÷√ Î≈apple ‹√«‡√ Á∂ ’≈ȱßÈΔ

√Ò≈‘’≈apple ¡‡≈appleÈΔ ◊∞appleÍÂÚßÂ

«√ßÿ Íßȱ, «‹‘Û∂ «’ BG √ÂßÏapple ÂØ∫

Ï≈apple√ΔÒØÈ≈ «Ú⁄ Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò≈ apple‘∂

‘È, È∂ «’‘≈ «’ ’À‡≈ÒØÈΔ¡≈ ¡Â∂

’∞appleÁ≈∫, «‹È∑≈∫ Á∂ √«Ì¡≈⁄≈apple ¡Â∂

Ì≈Ù≈ 鱧 ÷ÂÓ ’appleÈ Á∂ ’ß„∂ «Ò¡≈

÷Û≈ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À, ÁΔ Âapple∑≈∫ ‘Δ

«√μ÷≈∫ ÁΔ Ú÷appleΔ Ë≈apple«Ó’,

√«Ì¡≈⁄≈apple’, ¡Â∂ Ì≈Ù≈¬Δ ͤ≈‰

鱧 Ì≈apple ÚÒØ∫ AIDG ÂØ∫ ÷ÂÓ ’ΔÂ≈

‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ È∂ «’‘≈ «’

Íß‹≈Ï Á∂ «√÷≈∫ ÚÒØ∫ Ì≈appleÂΔ

√ø«ÚË≈È È±ß Óßȉ ÂØ∫ √ÍÙ‡

«¬È’≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ Â∂ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¡≈Í‰Δ apple≈¬∂ Á∂‰ Á≈ «¬’ ÚΔ ÓΩ’≈

È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫

Í∞«¤¡≈ ‹≈Ú∂ «’ ’Δ ¿∞‘ Ì≈appleÂΔ

√ßÿ «Ú⁄ apple«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È ‹≈∫

¡≈˜≈Á Á∂٠ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ

>> Á√‰ÔØ◊ ‘À «’ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ «√÷√ Î≈apple ‹√«‡√ Á≈ ÚÎÁ

’∞apple«Á√Â≈È «Ú⁄ √Δ ‹Ø «’

’∞apple«Á√Â≈È Á∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈ Á∂ √μÁ∂

”Â∂ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡Ï˜appleÚapple Ú‹Ø∫ «◊¡≈

√Δ Â∂ ÏΔÂΔ BE √ÂßÏapple 鱧 «¬Ê∂ ‘جΔ

«¬ß‚ΔÍÀ∫‚À∫√ «appleÎappleÀ∫‚Ó ÁΔ ÚØ«‡ß◊

Íz«’z¡≈ ÁΔ «È◊apple≈ÈΔ ’apple «apple‘≈ √ΔÕ

>> «√÷√ Î≈apple ‹√«‡√ √≈Ò

B@B@ «Ú⁄ Í≈ÏßÁΔ apple«‘ «appleÎappleÀ∫‚Ó

ÁΔ Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò≈ «apple‘≈ «‹√ «Ú⁄

ÒØ’≈∫ 鱧 «¬√ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ Ú؇ Í≈¿∞‰

Ò¬Δ «’‘≈ ‹≈Ú∂◊≈ «’ “ÓÀ∫ Ì≈appleÂΔ

’Ï‹∂ Ú≈Ò∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ «¬’

ÍzÌ∞√μÂ≈ Íz≈Í ¡Â∂ ¡≈˜≈Á Á∂Ù Á∂

«ÈappleÓ≈‰ ÁΔ «¬μ¤≈ appleμ÷Á≈ ‘≈∫ «¬√

¡≈Ë≈apple ”Â∂ «’ «√÷ Íß‹≈Ï Á∂ Ó±Ò

Ú≈√Δ ‘È, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ¡≈͉Δ

«¬«Â‘≈«√’ Ó≈Â̱ÓΔ ‘À, «¬’ Ú÷apple≈

ËappleÓ ‘À ¡Â∂ √ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple Á∂

«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ ’ØÚÈÀ∫‡ ¡≈È «√ÚÒ

¡À∫‚ ÍØ«Ò«‡’Ò apple≈¬Δ‡√ ¡Â∂

«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ ’ØÒÈÀ∫‡ ¡≈È

«¬’ØÈ≈«Ó’√, √ØÙÒ ¡Â∂ ’Ò⁄appleÒ

apple≈¬Δ‡√ Á∂ ⁄≈apple‡apple ÁΔ Ë≈apple≈ A

«‘ ÷∞ÁÓ∞÷«Â¡≈appleΔ Á∂ ¡«Ë’≈apple

Á≈ ‘μ’Á≈apple ‘≈∫ Õ «¬‘ Í≈ÏßÁΔ apple«‘Â

Íß‹≈Ï «¬ß‚ΔÍÀ∫‚À∫√ «appleÎappleÀ∫‚Ó È±ß

¡≈˜≈Á Â∂ ¡√apple apple√±÷ Ú≈Ò∂ √ß◊·‰

⁄Ò≈¿∞‰◊∂ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ «È◊apple≈ÈΔ

’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ¡ÀÈ ‹Δ ˙˜ ¡Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ

¡«Ë’≈apple ’≈apple’∞ßÈ≈∫ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ B@B@ «Ú⁄ Íß‹≈Ï √±Ï∂ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¿∞ÂappleΔ ¡ÓappleΔ’≈, Ô±appleÍ,

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈, «È¿±˜ΔÒÀ∫‚,

ÓÒ∂ÙΔ¡≈, «ÎÒÍ≈¬ΔÈ, «√ß◊≈Í∞apple,

’ΔÈΔ¡≈ ¡Â∂ ÓμË Í±appleÏ Á∂Ù≈∫ Á∂

ÍzÓ∞μ÷ Ù«‘apple≈∫ «Ú⁄ ÚΔ ÚØ«‡ß◊

’appleÚ≈¬Δ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

¿πμÂapple ÍzÁ∂Ù ”⁄ ˜«‘appleΔÒΔ ◊À√

’≈appleÈ C@@ √’±ÒΔ Ïμ⁄∂ «ÏÓ≈apple

Ò÷È¿±Õ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ Ù≈ÓÒΔ

«‹Ò∑∂ ”⁄ «¬’ ÷ß‚ «ÓμÒ ÂØ∫ ˜«‘appleÒΔ

◊À√ ÒΔ’ ‘؉ È≈Ò È∂Û∂ √«Ê «¬’

√’±Ò Á∂ C@@ ÁΔ ’appleΔÏ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ◊À√ ⁄Û∑È ’≈appleÈ

«ÏÓ≈apple ‘Ø ◊¬∂ ‘È Õ Ô±.ÍΔ. Á∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ ¡≈«Áμ«Â¡≈ È≈Ê È∂

√‘≈appleÈÍ∞apple Á∂ ’«ÓÙÈapple 鱧 «¬√

Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó «ÁμÂ∂

‘È Õ Í∞«Ò√ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ù≈ÓÒΔ

Á∂ «¬√ «Èμ‹Δ √’±Ò Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ ÷ß‚ «ÓμÒ ÁΔ

◊À√ ÒΔ’ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∂‡ ÁappleÁ,

‹Δ¡ ’μ⁄≈ ‘؉ (¿∞Ò‡Δ) Â∂ ¡μ÷≈∫ ”⁄

‹ÒÈ ‘؉ ÁΔ «Ù’≈«¬Â ’appleÈΔ Ù∞apple±

’appleÈ ”Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Úμ÷-Úμ÷

‘√ÍÂ≈Ò≈∫ ”⁄ ÌappleÂΔ ’appleÚ≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘À, «‹Ê∂ ¿∞È∑≈∫ √Ì ÁΔ ‘≈ÒÂ

Â√μÒΔÏ÷Ù ‘À Õ Ó∂apple· ˜ØÈ Á∂

¬∂.‚Δ.‹Δ. ÍzÙ≈∫ ’∞Ó≈apple È∂ Áμ«√¡≈

«’ «¬√ «ÓμÒ ”⁄ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ ¡«‹‘Δ

ÿ‡È≈ Ú≈ÍappleÈ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒΔ

‘À ¡Â∂ ‹≈∫⁄ ’appleÈ ¿∞Íappleß ÁØÙΔ¡≈∫

«ıÒ≈¯ Ùı ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ Õ ÍzÓ∞μ÷ √’μÂapple √±⁄È≈

¡«ÚÈ≈Ù ¡Ú√ÊΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ √‘≈appleÈÍ∞apple Á∂

’«ÓÙÈapple 鱧 «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄

’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó «Áß«Á¡≈∫ ‚Δ.¡ÀÓ.Â∂

√Ê≈È’ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 «ÏÓ≈apple ‘ج∂

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ ‘apple √ßÌÚ ÓÁÁ ’appleÈ Á∂

«ÈappleÁ∂Ù «ÁμÂ∂ ‘È Õ √Ê≈È’ ÒØ’≈∫

È∂ «ÓμÒ Ú≈«Ò¡≈∫ ”Â∂ apple«‘ßÁ-÷±ßÁ ȱß

ıÂÓ ’appleÈ Ò¬Δ ’ÀÓΔ’Ò ÁΔ ÚappleÂØ∫

’appleÈ Á∂ «¬Ò˜≈Ó Ò◊≈¬∂ ‘È Õ

“‹À’≈apple≈” «Ò«Ó‡‚ √ß√Ê≈ ÚÒØ∫ ÍÒ∂·≈ Ï‘∞-

Ì≈ÙΔ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

«¬ß◊ÒÀ∫‚ (’ßË≈ÒÚΔ) “‹À’≈apple≈”

«Ò«Ó‡‚ √ß√Ê≈ ÚÒØ∫ ¡ÀÂÚ≈apple BD

√ÂßÏapple B@AG 鱧 Ú∞ÒÚapple‘À∫͇È

(«¬ß◊ÒÀ∫‚) «Ú÷∂ ¡≈͉≈ ÍÒ∂·≈

Ï‘∞-Ì≈ÙΔ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple “‚≈«¬Óß‚

ÏÀ∫’∞«¬«‡ß◊ √∞¬Δ‡” «Ú⁄ «¬’ Ú‹∂ ÂØ∫

Ù≈Ó Á∂ Íß‹ Ú‹∂ Âμ’ ’appleÚ≈«¬¡≈

«◊¡≈Õ

Ô≈Á apple‘∂ «’ «¬√∂ ‘≈Ò «Ú⁄ ‘Δ

«Í¤Ò∂ √≈Ò «¬√ √ß√Ê≈ ÁΔ Ù∞apple±¡≈Â

’Ω∫√Òapple apple∞«ÍßÁapple‹Δ ’Øapple ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ”⁄ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ ‹Ø «’

«¬√ √ß√Ê≈ ÁΔ ⁄∂¡appleÍapple√È ÚΔ

‘ÀÕ ’Ω∫√Òapple apple∞«ÍßÁapple‹Δ ’Ωapple È∂

√appleث¡≈∫ 鱧 Áμ«√¡≈ «’ «¬√ √ß√Ê≈

Á≈ ¿∞Á∂Ù «‹Ê∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √≈∫fi ȱß

Ӌϱ ’appleÈ≈ ‘À ¿∞μÊ∂ ¡≈͉∂

√«Ì¡≈⁄≈apple’ «Úapple√∂, √≈«‘ ¡Â∂

Ì≈Ù≈ 鱧 ¿∞Â√≈«‘ ’appleÈ≈ ÚΔ ‘ÀÕ

«¬√ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple «Ú⁄ Íß‹≈ÏΔ,

¿∞appleÁ± ¡Â∂ «‘ßÁΔ Á∂ ’ÚΔ¡≈∫ È∂ «‘μ√≈

«Ò¡≈Õ «‹‘È≈∫ ’ÚΔ¡≈∫ È∂ «‘μ√≈

«Ò¡≈ ¿∞‘È≈∫ «Ú⁄ ÓÙ‘±apple ◊ΔÂ’≈apple

«ÂzÒØ⁄È «√ßÿ, ⁄ßÈ ‹ß«‚¡≈ÒÚΔ

¡Â∂ ‘appleÏß√ «√ßÿ ‹ß‚± «ÒÂapple≈∫Ú≈Ò≈,

‚≈. Á«ÚßÁapple ’Ωapple, apple«ÚßÁapple «√ßÿ

’∞ßÁapple≈, ̱«ÍßÁapple «√ßÿ √μ◊±, ‚≈.

«ÈÌ≈ ‘À◊Û∂, ‚≈. Ó∞«‘ßÁapple «◊μÒ,

‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ √ß˱, Ó√Â≈È «√ßÿ

‘Δapple≈, ‹‘≈∫◊Δapple ¡Ùapple¯, ¡ÏÁ∞Ò

ˆ∞¯≈apple, ¡≈«apple¯ Ù≈‘, Ó∞«‘ßÁapple «√ßÿ

«ÁÒÏapple, ◊∞appleÙappleÈ «√ßÿ √ß˱,

‚≈.◊∞appleÈ≈Ó «√ßÿ ¡Â∂ «ÈappleÓÒ «√ßÿ

’ßË≈ÒÚΔÕ ¤Ø‡∂ ¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡≈∫ È∂ Ó±ˇ

ÓßÂapple Á∂ Í≈· È≈ˇ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple Á≈

¡≈ˆ≈˜ ’ΔÂ≈ Â∂ ’≈’≈ Í«ÚμÂapple

«√ßÿ È∂ ÂappleßÈÓ ”⁄ Ë≈apple«Ó’ ’«ÚÂ≈

√∞‰≈ ’∂ appleß◊ ÏßÈ∑ «ÁμÂ≈ Â∂ ¿∞√ÂØ∫

Ï≈¡Á ‚≈. Á«ÚßÁapple ’Ωapple È∂ Óapple‘±Ó

«Èappleß‹È «√ßÿ ȱapple ‘Øapple≈∫ Á≈ ◊Δ ±ß

ÁΔÚ≈ Ï≈ˇ ’∂ appleμ÷Δ∫ ◊≈ ’∂ ¿∞∂‘È≈∫ ȱß

ÙappleË≈∫‹ÒΔ Ì∂∫‡ ’ΔÂΔÕ

Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È «√‡Δ Á∂ Ó∂¡apple

‹È≈Ï «¬«Ò¡≈√ Ó쇱 ‘ØappleΔ∫ «ÚÙ∂Ù

Ó«‘Ó≈È Á∂ ÂΩapple ”Â∂ «¬√ ÍzØ◊apple≈Ó ”⁄

Ù≈ÓÒ ‘ج∂Õ Ó∂¡apple √≈«‘Ï È∂ ¡≈͉∂

ÍzË≈È◊Δ Ì≈Ù‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ì≈appleÂ

Í≈«’√Â≈È ÁΔ Úß‚ È≈ˇ √ÏßËÂ

«¬’ ÏÛΔ ÁappleÁΔÒΔ ’«ÚÂ≈ ÚΔ

√∞‰≈¬ΔÕ «ÂzÒØ⁄È «√ßÿ ⁄ßÈ

‹ß«‚¡≈ÒÚΔ Á∂ ◊ΔÂ≈∫ ÁΔ ÈÚΔ∫

«’Â≈Ï apple±‘≈∫ È√ΔÏ≈∫ Ú≈ˇΔ¡≈∫

ÚΔ Ó∂¡apple √≈«‘Ï È∂ ¡≈͉∂ ’apple-

’ÓÒ≈∫ È≈ˇ appleΔÒΔ˜ ’ΔÂΔÕ √≈apple∂

’ÚΔ¡≈∫ 鱧 ÍzÓ≈‰ ÍμÂapple Á∂ ’∂

¿∞‘È≈∫ Á≈ √«Â’≈apple ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ Íß‹≈Ï B@@@ ÓΔ‚Δ¡≈

ÚÒØ∫ ¯Ø‡Ø◊z¯Δ ¡Â∂ ÚΔ‚Δ˙◊z≈¯Δ

’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «ÈappleÓÒ «√ßÿ ’ßË≈ÒÚΔ

‘ØappleΔ∫ √‡∂‹ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ Ï≈ı±ÏΔ

«ÈÌ≈¬ΔÕ ¡ß ”Â∂ √Ì È∂ ÍzΔÂΔ-

ÌØ‹È Á≈ ¡≈ÈßÁ Ó≈«‰¡≈Õ

ÙappleÓÈ≈’ : ◊μ«Â¡≈∫ ”⁄

ÒÍ∂‡Δ¡ª Ù‘ΔÁª ÁΔ¡ª Ò≈Ùª

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡apple∞‰≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂

ÂÚ≈∫◊ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ‘ÀÒΔ’≈͇apple ’zÀÙ

”⁄ Ù‘ΔÁ ‘ج∂ ‹Ú≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ò≈Ù≈∫

鱧 «ÒÎ≈«Î¡≈∫ Â∂ ◊μ«Â¡≈∫ ”⁄ appleμ÷∂

‹≈‰ ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ √≈‘Ó‰∂

¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÎΩ‹ ÁΔ «’apple«’appleΔ

‘Ø‰Δ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ ÒØ’ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ÎΩ‹ ÍzÂΔ ¡≈͉≈ ◊∞μ√≈

’μ„ apple‘∂ ‘ÈÕ «’z’‡apple ◊ΩÂÓ

◊ßÌΔapple È∂ ÚΔ «¬√ ÎØ‡Ø È±ß ÒÀ ’∂

√apple’≈apple ”Â∂ √Ú≈Ò ⁄∞μ’∂ ‘È

«ÚÚ≈Á Ù∞apple± ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÎΩ‹ È∂ «Ï¡≈È ‹≈appleΔ ’apple’∂

«’‘≈ «’ Ì«Úμ÷ ”⁄ ’Ø«ÙÙ

‘ØÚ∂◊Δ «’ ¡«‹‘≈ È≈ ‘ØÚ∂ Õ

ÎΩ‹ È∂ ¡≈͉∂ «Ï¡≈È ”⁄

«’‘≈ «’ Ù‘ΔÁ≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ò≈Ù≈∫

鱧 ¡«‹‘∂ ÂappleΔ’∂ È≈Ò

ÒÍ∂‡‰≈ Ì∞μÒ ‘À Â∂ Ì«Úμ÷ ”⁄

‘Ó∂Ù≈ Ù‘ΔÁ≈∫ È±ß Í±apple≈ √ÈÓ≈È

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡apple∞‰≈⁄Ò

ÍzÁ∂Ù ”⁄ ¬∂¡appleÎØapple√ Á≈

¡ÀÓ¡≈¬Δ AG ‘ÀÒΔ’≈͇apple

’zÀÙ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ «¬√ ”⁄ ÁØ

‹Ú≈È≈∫ Â∂ Íß‹ ’apple± ÓÀ∫Ïapple √‰∂

√μ ‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂

√ÈÕ «¬√ ÿ‡È≈ Ò¬Δ

‡«Úμ‡apple ”Â∂ ’¬Δ ÒØ’≈∫ È∂ appleØÙ

‹Â≈«¬¡≈Õ «’z’‡apple ◊ΩÂÓ ◊ßÌΔapple È∂

‡ÚΔ‡ ’apple’∂ «¬√ ÿ‡È≈ ȱß

ÙappleÓÈ≈’ Áμ«√¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ «Ò«÷¡≈-

Ó≈Î ’appleÈ≈ ¬∂ ÁØ√Â, «‹√ ’μÍÛ∂

È≈Ò Â∞‘≈‚≈ ’ÎÈ √ΔÂ≈ ‹≈‰≈ √Δ,

¿∞‘ ¡‹∂ «’√∂ Á≈ ÏßÁ ◊Ò≈ «√Ò‰

Á∂ ’ßÓ ¡≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ


√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

’πfi «Ú¡’ÂΔ ‹ÈÓ ÂØ∫ ‘Δ Ó‘≈È ‘πøÁ∂ ‘È, ’πfi Ó‘≈ÈÂ≈ ÍÃ≈Í ’appleÁ∂ ‘È

¡Â∂ ’πfi ¡«‹‘∂ ‘πøÁ∂ ‘È «‹È∑ª ¿πÍapple Ó‘≈ÈÂ≈ ·Ø√Δ ‹ªÁΔ ˛Õ

ÙÀ’√ÍΔ¡apple

‹Δ¡Àμ√‡Δ È∂ ¿∞Òfi≈¬Δ Â≈‰Δ

Ù∞μ

4 12/10/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

’appleÚ≈apple 鱧 ‹Δ¡Àμ√‡Δ ’Ω∫√Ò ÚμÒØ∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡ª∫

’∞fi «apple¡≈«¬Â≈∫ 鱧 ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ¤Ø‡∂

’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫

Ò¬Δ AE «ÁÈ Í«‘Ò≈∫

¡≈¬Δ ÁΔÚ≈ÒΔ Áμ√Á∂

¡≈ apple‘∂ ‘È, Íapple

¡√ÒΔ¡Â «¬‘ ‘À «’

‹Δ¡Àμ√‡Δ 鱧 √∞Ë≈appleÈ

Á≈ «¬‘ ¡μË≈-Í⁄μË≈

ÔÂÈ √apple’≈apple 鱧 È≈

ª ¡≈apple«Ê’ ’∞ÍzÏßË

Á∂ ÁØÙ≈∫ ÂØ∫ Ï⁄≈ √’∂◊≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¤Ø‡∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ Â∂

Á∞’≈ÈÁ≈apple≈∫ 鱧 ı∞Ù ’apple √’∂◊≈Õ BG ¡≈¬Δ‡Ó≈∫ ”Â∂ ‹Δ¡Àμ√‡Δ ÁΔ

Áapple ÿ‡≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ ÁØ appleؘ≈ ◊∞‹apple≈ Î∂appleΔ

ÂØ∫ «¬μ’ «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ «¬√∂ ’≈appleÈ «¬‘ «√¡≈√Δ

«˜¡≈Á≈ ‹≈ÍÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈apple«Ê’ ÿμ‡Õ «¬√∂ Âapple∑≈∫ E@ ‘˜≈apple

apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË Ó∞μÒ Á∂ ◊«‘‰∂ ıappleΔÁ‰ Ú≈«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ

¡≈ÓÁÈ ’apple «ÚÌ≈◊ 鱧 Á∂‰ ÁΔ ‹Ω‘appleΔ¡≈∫ 鱧 «ÁμÂΔ ◊¬Δ

‘Á≈«¬Â Ú≈Í√ ÒÀ‰ ¡Â∂ √±Â ¿∞μÂ∂ ‹Δ¡Àμ√‡Δ ÁΔ Áapple ÿ‡≈¬∂

‹≈‰ Á∂ ¯À√Ò∂ ÚΔ ˜≈«‘apple≈ ÂΩapple ”Â∂ ◊∞‹apple≈ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 ı∞Ù

’appleÈ Ú≈√Â∂ Ò¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ ¡‹∂ ‘¯Â≈ Ìapple

Í«‘Ò≈∫ «¬‘ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ √Δ «’ ¿∞‘ ¡≈apple«Ê’ ¯À√Ò∂ Á∂Ù Á∂

Ú‚∂apple∂ «‘μÂ≈∫ 鱧 √≈‘Ó‰∂ appleμ÷ ’∂ ÒÀ∫Á∂ ‘È, ⁄∞‰≈ÚΔ apple≈‹ÈΔÂΔ È±ß

È‘Δ∫ Õ Íapple «Í¤Ò∂ «ÂßÈ «ÁÈ≈∫ ÁΩapple≈È Ò¬∂ ◊¬∂ ¯À√Ò∂ ¡≈◊≈ÓΔ

◊∞‹apple≈ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÂØ∫ ‘Δ Íz∂«apple ‘؉ Á≈ ÍzÌ≈Ú «ÁßÁ∂

‘ÈÕ ˜≈«‘apple ‘À «’ √zΔ ÓØÁΔ ¡≈͉∂ ‹μÁΔ apple≈‹ Á∂ Ú؇apple≈∫ ȱß

È≈apple≈˜ È‘Δ∫ Á∂÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ È≈apple≈˜◊Δ Á±apple ’appleÈ

ı≈«Âapple Ú‚∂apple∂ ’ΩÓΔ «‘μÂ≈∫ ÁΔ ÏÒΔ Á∂‰ ÂØ∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ Íapple‘∂˜

È‘Δ∫ Õ

‹Δ¡Àμ√‡Δ Íz‰≈ÒΔ È±ß “◊∞μ‚ ¡À∫‚ «√ßÍÒ ‡À’√” (⁄ß◊Δ Â∂ √appleÒ

’apple) Íz‰≈ÒΔ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À, Íapple «¬√ È±ß Í«‘ÒΔ ‹∞Ò≈¬Δ

ÂØ∫ Ò≈◊± ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞Í‹Δ¡≈∫ «Áμ’Â≈∫ Â∂ Â’ÈΔ’Δ

¡Û⁄‰≈∫ È∂ «¬√ ‡À’√ Íz‰≈ÒΔ È±ß È≈ Â≈∫ ⁄ß◊≈ √≈Ï ’ΔÂ≈ ‘À

¡Â∂ È≈ ‘Δ √appleÒÕ «¬‘ ÂΩıÒ∂ Íz◊‡≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È «’ «‹√ Âapple∑ª∫

Úμ÷ Úμ÷ Ú√Â≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‡À’√ Áapple≈∫ ÂÏÁΔÒ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈

apple‘Δ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ’¬Δ Ú√Â≈∫ 鱧 ‡À’√ √±⁄Δ ÂØ∫ Ï≈‘apple ’μ«„¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À, ¿∞√ È≈Ò «¬‘ ‡À’√ Íz‰≈ÒΔ ¡≈Í‰Δ Ù≈È Â∂ √apple±Í

◊∞¡≈ ÏÀ·∂◊Δ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ Ú≈√Â∂ ÈÚΔ¡≈∫ ⁄Øapple

ÓØappleΔ¡≈∫ Òμ̉ Á≈ apple≈‘ ÍμËapple≈ ’apple Á∂Ú∂◊ΔÕ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ‹Δ¡Àμ√‡Δ Á≈ ⁄Òß ÍzÏßË Í«‘Ò≈∫ Ò≈◊± apple‘Δ ÚÀ‡

Íz‰≈ÒΔ ÂØ∫ «’Â∂ ÚμË Í∂⁄ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬√∂ ’≈appleÈ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡ª∫

鱧 Ò◊≈Â≈apple «Áμ’Â≈∫ Í∂Ù ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ

‹Δ¡Àμ√‡Δ Íz‰≈ÒΔ È±ß Ò≈◊± ’Δ«Â¡≈∫ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ

«¬ßÈ∂ √Ó∂∫ Á∂ ¡ßÁapple «¬√ Íz‰≈ÒΔ ÁΔ¡≈∫ ı±ÏΔ¡≈∫-ı≈ÓΔ¡ª

√≈‘Ó‰∂ ¡≈ ⁄∞μ’Δ¡≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫ Õ ‘∞‰ Â’ ED Òμ÷ ÎappleÓ≈∫ È∂

¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ‹Δ¡Àμ√‡Δ ÍzÏßËÈ ¡Ê≈apple‡Δ ’ØÒ apple«‹√‡apple

’appleÚ≈«¬¡≈ ‘À Íapple «¬È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «√apple¯ A@ ‘˜≈apple È∂ ID ‘˜≈apple

’appleØÛ ÁΔ ’∞Ò apple’Ó Á≈ ÁØ-«Â‘≈¬Δ «‘μ√≈ ‹Δ¡Àμ√‡Δ Ú‹Ø∫ ‹Ó∑≈∫

’appleÚ≈«¬¡≈ ‹Ø «’ ‹∞Ò≈¬Δ Ó‘ΔÈ∂ ÁΩapple≈È «Úμ ÓßÂapple≈Ò∂ ’ØÒ

Í∞μ‹ΔÕ ED Òμ÷ «Úμ⁄Ø∫ Ó«‘˜ Á√ ‘˜≈apple ÎappleÓ≈∫ Á≈ ÷∞μÒ∑ ’∂ ‡À’√

¡Á≈«¬◊Δ Ò¬Δ ¡μ◊∂ ¡≈¿∞‰≈ Áapple√≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ‡À’√ ⁄ØappleΔ «’√

‘μÁ Â’ √≈‚∂ ‘μ‚≈∫ «Úμ⁄ Ú√Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ ¿∞∫‹ ÚΔ, «Ï‘Âapple «¬‘

‘À «’ ‹Δ¡Àμ√‡Δ ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ Áapple≈∫ ÁΔ Ê≈∫ ÚμË ÂØ∫ ÚμË ÁØ Áappleª∫

‘Δ appleμ÷Δ¡≈∫ ‹≈‰Õ «¬√ È≈Ò Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ Í∂⁄ΔÁ◊Δ¡≈∫ ı∞Á

‘Δ ıÂÓ ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡≈∫ Õ ËøÈÚ≈Á √«‘ : Í≥.«‡z. ÂØ∫

‚≈. «Ù¡≈Ó √∞ßÁapple ÁΔÍÂΔ

√ßÍapple’ : IHAEH-@HE@F

√Ú≈Ò apple∞ͬ∂ ÂÀ¡

’appleÈ ÂØ∫ ÚΔ ÚμË,

¿∞È∑≈∫ ÍÀ«√¡≈∫ È≈Ò

Ï≈˜≈apple «Ú⁄Ø∫

‘≈«√Ò ‘؉ Ú≈ÒΔ

÷∞apple≈’ Á≈ ‘À ı∞apple≈’

‘Δ ÓÈ∞μ÷Δ ‘√ÂΔ

Á≈ ¡≈Ë≈apple ‘À

Ï≈˜≈apple appleؘ

«Î√ÒÁ≈ -

«ÂÒ’Á≈ ‘À «¬√

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÷≈ËΔ

◊¬Δ ı∞apple≈’ Á≈

√appleÚ∂÷‰ ’appleÈ

«Úμ⁄ ÚΔ √apple’≈appleΔ

ÍÀÓ≈È≈ ’Á∂ ͱapple∂

Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ ¡Ω√ÂÈ

Â∂ ’Á∂ Ó‘ΔÈ∂ Á∂

Í«‘Ò∂ ‘¯Â∂ ȱß

¡≈Ë≈apple ω≈ ’∂

Úapple«Â¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À

«¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ

⁄≈Ò≈’Δ È≈Ò ÒØ’≈∫

鱧 ¡ÓΔapple ‹≈∫ appleμ‹∂

Í∞μ‹∂ «Á÷≈¿∞‰ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ‘∞ßÁΔ ‘À

BAÚΔ∫ √ÁΔ ”⁄ ÚΔ «’¿∞∫ Íz⁄«Ò ‘È Ú«‘Ó-ÌappleÓ?

√≈

‚∂ Ïz«‘Óß‚ «Ú⁄ ’¬Δ

Ú≈apple ¡«‹‘Δ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ Ú≈ÍappleÁΔ¡≈∫

‘È «‹È∑≈∫ ÁΔ ‘Ω∫Á Ï≈apple∂ ‹≈∫ Ú≈ÍappleÈ

Á≈ «’√∂ ’ØÒ ÚΔ ’Ø¬Δ √ßÌ≈ÚÂ

¿∞μÂapple È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ Íapple A@ «Ú⁄Ø∫ G ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ ÍzÂΔ

ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ÍzÙÈ≈∫ Á∂ Áapple∞æ√ ¿∞μÂapple Á∂

’∂ √≈«¬ß√ È∂ ‘Ó∂Ù≈ ¡≈Í‰Δ Âappleμ’Δ

ÁΔ «Ó√≈Ò Í∂Ù ’ΔÂΔ ‘À Íapple ¡μ‹

ÚΔ ‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ Úμ÷appleΔ ÿ‡È≈

Ú≈ÍappleÁΔ Â≈∫ «’Â∂ È≈ «’Â∂ ÒØ’≈∫

ÚÒØ∫ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ˆÀapple-ÓÈ∞μ÷Δ

ÿ‡È≈Ú≈∫ È±ß Ú«‘Ó≈∫-ÌappleÓ≈∫ ‹≈∫

¡ßË-«ÚÙÚ≈√≈∫ È≈Ò ‹ØÛ ’∂ ¿∞√ Á∂

√ßÌÚ ‘μÒ Á∂ Ú√ΔÒ∂ ÷Ø‹∂ ‹≈∫Á∂ ‘È,

«‹√ Á∂ ⁄Ò«Á¡≈∫ ‘Δ ÓÈ∞μ÷ ’¬Δ

Ú≈apple ¡≈͉≈ ‹≈∫ «’√∂ ‘Øapple √‹ΔÚ

Ú√± Á≈ Ó≈ÒΔ ‹≈∫ ‹≈ÈΔ È∞’√≈È

’appleÈØ∫ ÚΔ ◊∞apple∂˜ È‘Δ∫ ’appleÁ≈Õ ‹∂

Í∞apple≈ÂÈ √Ó∂∫ ”Â∂ «È◊≈‘ Ó≈appleΔ

‹≈Ú∂ Â≈∫ ¡√Δ∫ Á∂÷Á∂ ‘≈∫ «’

Í∞apple≈‰∂ √«Ó¡≈∫ «Ú⁄ «√μ«÷¡≈ Â∂

Â’È≈ÒØ‹Δ ÁΔ ÿ≈‡ ’≈appleÈ ¡ßË

«ÚÙÚ≈√ ¡Â∂ Ú«‘Ó ÌappleÓ, appleΔÂΔ

«appleÚ≈‹ ‹≈∫ ‹≈Á± ‡±‰∂ «√÷apple≈∫ ”Â∂ √Δ

Íapple ÏÁÒ∂ √Ó∂∫ ”⁄ ¡μ‹ «Ú«◊¡≈È’

Ô∞μ◊ ‘؉ ’≈appleÈ ÓÈ∞μ÷ Ï‘∞ √≈apple∂

Í∞apple≈ÂÈ Ú«‘Ó≈∫-ÌappleÓ≈∫ ¡Â∂ ÒØ’

«ÚÙÚ≈√≈∫ ÂØ∫ Ó∞’ ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À Íapple

’¬Δ ¡«‹‘∂ Ú«‘Ó-ÌappleÓ, ‚∂apple∂ ‹≈∫

¡ßË-«ÚÙÚ≈√ ‘È, «‹È∑≈∫ Á≈

«Í¤Ø’Û √≈‚∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple «Ú⁄

¡≈Í‰Δ ¡«‹‘Δ Ê≈∫ ’≈«¬Ó ’apple

⁄∞μ’≈ ‘À «‹√ Á≈ Íapple¤≈Ú≈∫ ¡μ‹ ÚΔ

√≈‚Δ «˜ßÁ◊Δ Á∂ Ë∞apple∂ Á∞¡≈Ò∂ ÿ∞ßÓ

È≈ ˆappleΔÏΔ ÿμ‡ apple‘Δ ‘À È≈ ’∞ÍØÙ‰

˜≈ÁΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á, Á∂Ù

¡≈ ¡ßÁapple Úμ÷-Úμ÷

√apple’≈apple≈∫ È∂ √Ó∂∫ √Ó∂∫ ”Â∂

¡≈͉∂-¡≈Í È±ß ˆappleΔÏ≈∫ ÁΔ

√apple’≈apple ’«‘ ’∂ ÙØ‘apple ÷μ‡Δ ‘À ¡Â∂

«¬√ Âapple∑≈∫ ¯Ø’∂ Á≈¡«Ú¡≈∫ Á∂

ÈÂΔ‹∂ ÚΔ Ì∞◊Â∂ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ «ÂßÈ

√≈Ò≈∫ ÂØ∫ Á∂Ù «Úμ⁄ ⁄Ò≈¬Δ¡≈∫ ‹≈∫

⁄ÒÁΔ¡≈∫ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ √’ΔÓ≈∫ ȱß

ÈÚ≈∫ È≈∫ Á∂ ’∂, «¬‘ √Ì ˆappleΔÏ≈∫ ȱß

√Óapple«ÍÂ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫

‘ÈÕ «‹Ú∂∫ ‹È-ËÈ, √«’μÒ «¬ß‚Δ¡≈,

√Úμ¤ Ì≈appleÂ, ¿∞‹ÚÒ≈, √ΩÌ≈«◊¡≈

¡Â∂ «¬μÊØ∫ Â’ «’ È؇ÏßÁΔ È±ß ÚΔ √≈Ò

Áapple √≈Ò ÒØ’≈∫ ÁΔ ¡Ω√ÂÈ ¡≈ÓÁÈ

ÚË≈ ’∂ ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈ ÂØ∫ ‘∂·≈∫ apple«‘ apple‘∂

ÒØ’≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ È±ß «¬√ Âapple∑≈∫

Áapple√≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈

«Ú’≈√ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ‘Δ «√‘Â

√‘±ÒÂ≈∫ ÁΔ Í‘∞ß⁄ ¡Â∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂

√’±Ò≈∫ «Úμ⁄ Á≈÷«Ò¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

¿∞μÍapple Â√μÒΔ Íz◊‡≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

«¬È∑≈∫ √’ΔÓ≈∫ È∂ ˆappleΔÏ≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ

√μ⁄Ó∞μ⁄ √∞÷≈ÒΔ ’ΔÂΔ ‘À ‹≈∫ È‘Δ∫ ¡Â∂

«¬È∑≈∫ ¡ß’«Û¡ª È∂ ˜ÓΔÈΔ ÍμËapple ”Â∂

ˆappleΔÏ≈∫ 鱧 Â√μÒΔ Í‘∞ß⁄≈¬Δ ‘À «’ È‘Δ∫,

«¬√ Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ Â≈∫ ⁄؉≈∫ Ú∂Ò∂ ‘Δ ‘∞ßÁ≈

‘ÀÕ

«¬‘ È‘Δ∫ «’ √apple’≈apple≈∫ ’Δ ’Δ

’appleÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ «’Ú∂∫ ’appleÁΔ¡≈∫ ‘È

Íapple «¬‘ ÚΔ √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘

«’√ Á∂ Ò¬Δ ’appleÁΔ¡≈∫ ‘ÈÕ ÒØ’ÂßÂapple,

ÒØ’≈∫ Á≈ ÂßÂapple ‘؉ ¡Â∂ «¬μ’ √ß«ÚË≈È

‘؉ ’≈appleÈ, √≈apple∂ ÒØ’ ‘Δ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È «’

¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ √μÓ«√¡≈Ú≈∫ Á≈ ‘μÒ ‘ØÚ∂

Â∂ «¬‘ «¬μ¤≈ appleμ÷‰Δ ωÁΔ ÚΔ ‘ÀÕ ¿∞‘

⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È «¬μ’ «Ï‘Âapple «‹¿∞‰ ‹Ø◊Δ

«˜ßÁ◊Δ Á≈ √∞ÍÈ≈ Ì≈Ú∂∫ È≈ ͱapple≈ ‘ØÚ∂,

«apple‘≈ ‘ÀÕ ‹Ø ÓÈ∞μ÷ Á∂ ‹ΔÚÈ ÁΔ

√ÎÒÂ≈ ¡Â∂ Á∂Ù Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ

Úμ‚≈ ¡«Ûμ’≈ √≈Ï ‘Ø apple‘∂ ‘ÈÕ

ÍzÎ∞μÒÂ≈ Á≈ ’≈appleÈ : Íß‹≈Ï ÁΔ

«˜¡≈Á≈Âapple ¡≈Ï≈ÁΔ «Íß‚≈∫ ÁΔ

Ú√ÈΔ’ ‘؉ ’≈appleÈ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ Á∂

‘È∑∂apple∂ «Ú⁄ ‘Δ «Ú⁄appleÁΔ apple‘Δ ‘À,

«‹√ ’≈appleÈ ¡ßË-«ÚÙÚ≈√≈∫ ’≈appleÈ

‚∂«apple¡≈∫ «Ú⁄ «ÈappleßÂapple Ú≈Ë≈

‘∞ßÁ≈ «◊¡≈Õ ¡μ‹ Á∂ √Ó∂∫

Ì»«Í≥Áapple ÚΔapple «√øÿ

√ßÍapple’ : IIADI-EG@GC

«Ú⁄ ÚΔ ’¬Δ Ú«‘Ó≈∫ ÌappleÓ≈∫

ÁΔ «’Â∂ È≈ «’Â∂ ‘apple ÓÈ∞μ÷ Á∂

‹ΔÚÈ «Ú⁄ ¤≈Í «ÓÒ ‘Δ ‹≈∫ÁΔ ‘À

«‹Ú∂∫ «Ú¡≈‘ √Ó∂∫ Á∂ appleΔÂΔ-«appleÚ≈‹,

ÓappleÈ √Ó∂∫ Á∂ appleΔÂΔ «appleÚ≈‹, ‹≈Á±-

‡±‰∂, Úapple «ÁÈ≈∫ Á∂ ¡ßË-«ÚÙÚ≈√

«¬È∑≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple ÚΔ Ï‘∞Â∂

¡«‹‘∂ ‡Ø‡’∂ ‘È ‹Ø ¡μ‹ Á∂ ¡«Â

¡≈Ë∞«È’ Ô∞μ◊ «Ú⁄ ÚΔ ¡≈͉Δ

⁄appleÓ √ΔÓ≈ ”Â∂ ‘ÈÕ Á±√apple∂ Íμ÷ ÂØ∫

ÚappleÁ≈È ÓßÈΔ ‹≈∫ÁΔ Â’È≈ÒØ‹Δ ÚΔ

«’√∂ ‘μÁ Âμ’ «¬È∑≈∫ Ú«‘Ó≈∫-ÌappleÓ≈∫

ÿμ‡Ø ÿμ‡ «˜ßÁ◊Δ ÁΔ¡≈∫ Ó±Ò ÒØÛ≈∫

apple؇Δ, ’μÍÛ≈ ¡Â∂ ¤μ Â≈∫ ͱappleΔ¡≈∫

‘Ø‰Õ «√‘ ¡Â∂ «√μ«÷¡≈ ÍzÂΔ √apple’≈apple

√∞«‘appleÁ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞‘ Ï‘∞ Úμ‚Δ

ˆÈΔÓ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ

√apple’≈apple «Úμ⁄ ¡≈¿∞‰≈ Â∂ «’Ú∂∫

¡≈¿∞‰≈ ‘À ¡Â∂ ’Δ-’Δ √∞ÍÈ∂ «Á÷≈¿∞‰∂

‘È, «¬‘ ÚΔ «¬μ’ Ó‘μÂÚͱappleÈ Íμ÷

‘ÀÕ «¬‘ ◊μÒ Úμ÷appleΔ ‘À «’ √apple’≈apple √Ú≈

√Ω ’appleØÛ ÒØ’≈∫ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ «Úμ⁄Ø∫, «√apple¯

ÚΔ‘ ’appleØÛ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ √∞μ÷-√‘±ÒÂ≈∫

鱧 √≈‘Ó‰∂ appleμ÷ ’∂ ÈΔÂΔ¡≈∫ ω≈¿∞∫ÁΔ

‘ÀÕ ¿∞∫‹, ¿∞√ 鱧 √μÂ≈ ‘≈«√Ò ’appleÈ

Ò¬Δ √≈apple∂ Á∂Ù Á∂, ˆappleΔÏ ÂØ∫ ˆappleΔÏ,

«Í¤Û∂ Â∂ Á«ÒÂ, Á±apple Á∞apple≈‚∂ Ú√∂ ¡Â∂

fi∞μ◊Δ fiΩ∫ÍÛΔ «Úμ⁄ apple«‘ßÁ∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ

‘Ó≈«¬Â ÁΔ ÚΔ ÒØÛ ‘∞ßÁΔ ‘À «¬√ Ò¬Δ

¿∞‘ √Ì È±ß √∞¯È∂ «Á÷≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ

«¬√∂ Âapple∑≈∫ √Ó∂∫ √Ó∂∫ ”Â∂ ¡≈͉Δ

’≈apple◊∞˜≈appleΔ È±ß Áapple√≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡ß’Û∂,

√apple’≈apple Á∂ ⁄Ø÷∂ ’ßÓ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ¡ß’Û∂

«’Ú∂∫ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È, «¬‘ ’Ò≈ ÚΔ

ÚappleÂ‰Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘À «‹Ú∂∫ “Ï∞„≈Í≈ ÍÀÈÙÈ

Á∞μ◊‰Δ” Úapple◊∂ Ò«‘‹∂ «Úμ⁄, Á∞μ◊‰Δ

ÙÏÁ ”Â∂ Â≈ÛΔ¡≈∫ Úμ‹ÁΔ¡≈∫ ‘È

¡√Ò «Úμ⁄ «¬‘ „≈¬Δ √Ω ÂØ∫ Íß‹ √Ω ‘جΔ

‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ ¬∂ÈΔ ’∞ apple’Ó È≈Ò «’Ú∂∫ «’√∂

鱧 Íz⁄≈appleÈ «Ú⁄ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ

‡Δ.ÚΔ Â∂ «¬’ ÂappleÎ «‚√’ÚappleΔ

√≈«¬ß√ «‹‘∂ ⁄ÀÈÒ≈∫ Â∂ ‘apple ◊μÒ Â∂

Âapple’ ’apple’∂ ¿∞√ ÁΔ ‘Ø∫Á Á≈ √‘Δ

’≈appleÈ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈ ’∂ ÒØ’≈∫ ȱß

‹≈◊apple±’ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¿∞Ê∂ Á±‹∂

Í≈√∂ «’√∂ ‘Øapple ‡Δ.ÚΔ. ⁄ÀÈÒ ”Â∂

√≈apple≈ «ÁÈ ¡ßË-«ÚÙÚ≈√≈∫, Â≈apple≈

Óß‚Ò Â∂ ◊z«‘¡≈∫ È≈Ò √ÏßËÂ

Ú«‘Ó≈∫-ÌappleÓ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ’zØÍΔ¡≈∫ ÂØ∫

Ï⁄‰ Á∂ ¿∞Í≈¡ ¡Â∂ apple≈ÙΔÎÒ

¡≈«Á Áμ√ ’∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡ßË-

«ÚÙÚ≈√ «Ú⁄ Ëμ«’¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À Õ ‹ßÂapple≈∫ Á≈ ’≈◊˜ Á∂ ‡∞’«Û¡≈∫

Â∂ «Ò÷ ’∂ ÍΔ‰ È≈Ò appleØ◊≈∫ Á≈

«È͇≈apple≈ ‘؉≈ ÚΔ Ï‘∞ Úμ‚≈ ¡ßË-

«ÚÙÚ≈√ ω ⁄∞μ’≈ ‘À Íapple ¡√Ò

«Ú⁄ ¿∞‘ ’≈◊˜ «ÏÓ≈appleΔ

Ú≈Ò∂ ’Δ‡≈‰± ¡ßÁapple ÒÀ ’∂

‹≈‰ Á≈ ‘Δ ’ßÓ ’appleÁ≈ ‘À ‹Ø

«’ Ï≈¡Á «Ú⁄ √appleΔapple Ò¬Δ

È∞’√≈ÈÁ≈«¬’ «√μË ‘∞ßÁ∂

‘ÈÕ Ï∞μ ͱ‹≈, Ó±appleÂΔ Í±‹≈,

‹·∂«apple¡≈∫ ÁΔ appleØ‡Δ ÷Ú≈¿∞‰Δ,

Á∂ÚΔ-Á∂ګ¡≈∫ Á∂

¡√Ê≈È≈∫ ”Â∂ Ùapple≈Ï Á≈ ⁄Û∑≈¿∞‰≈,

«ÍμÂapple≈∫ Â∂ ÓÛ∑Δ¡≈∫ È±ß Í±‹‰ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple ÚΔ Ï‘∞ ¡«‹‘∂ ’appleÓ

’≈∫‚ ‘È ‹Ø «Ú«◊¡≈È’ Ô∞μ◊ «Ú⁄

ÚΔ √≈‚Δ Ó≈È«√’Â≈ ÁΔ Ì‡’Δ ‘جΔ

Â√ÚΔapple Í∂Ù ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

Ú«‘Ó≈∫ Á≈ ‘Δ ÈÚ≈∫ apple±Í ‘È ÒØ’

«ÚÙÚ≈√ : √±apple‹ Â∂ ⁄ßÈ È±ß Í≈‰Δ

Á∂‰≈ ‹≈∫ ¿∞√ ÁΔ Í±‹≈ ’appleÈΔ, ¬∂’Ó

ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÁÙÓΔ Âμ’ Á∂ ÒØ’

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

Á≈ Ó‘ΔÈ≈ Ìapple ◊∞˜≈apple≈ ⁄μÒ

√’Á≈ ‘À, «¬√ Ï≈apple∂ È≈ ÍÀÈÙÈ

ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ «Ú⁄≈apple ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂

È≈ ‘Δ Á∂‰ Ú≈Ò∂ «¬√∂ Âapple∑≈∫

«¬μ’ ’appleØÛ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 «Ó«Ò¡≈

apple∞˜◊≈apple √ÈÓ≈È ‹≈∫ Ó«‘ß◊≈¬Δ

Áapple «Í¤Ò∂ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ ÿμ‡

‘جΔ, Úapple◊Δ¡≈∫ Í∂Ù’≈appleΔ¡≈∫

«’√∂ Âapple∑≈∫ ÚΔ √‘Δ Â√ÚΔapple Í∂Ù

È‘Δ∫ ’appleÁΔ¡≈∫Õ

√≈‚∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ ¡≈Á ÚΔ ‘À

«’ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ¡ß’«Û¡≈∫

È≈Ò √ßÂ∞Ù‡ ’appleÁ∂ ‘≈∫Õ «¬‘ ¡ß’Û∂ ⁄≈‘∂

«‹μÊ∂ Óapple˜Δ ÒÀ ‹≈ apple‘∂ ‘؉, «¬√ Ï≈apple∂

√Ø«⁄¡≈ Âμ’ È‘Δ∫ ‹≈∫Á≈Õ ¡ß’Û∂ «¬μ’

«Ú«◊¡≈ÈΔ Á∂ ‘μÊ «Úμ⁄, ÂμÊ≈∫ ¿∞Íapple

¡≈Ë≈«apple ’ßÓ ÁΔ Ù∞apple±¡≈Â Ò¬Δ ¡«‘Ó

√ßÁ ‘È ¡Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔÚ≈È≈∫ Á∂ Ò¬Δ

«¬‘ «¬μ’ ÷∂‚ ‘ÀÕ apple≈‹È∂Â≈ «¬È∑≈∫ ˜appleΔ¬∂

“√Ì ¡μ¤≈ ‘À” Á∂ ÓßÂÚ È±ß Í±apple≈ ’appleÁ∂

‘ÈÕ ¿∞‘ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÈΔÂΔ¡≈∫ «Úμ⁄ È∞’√ ’μ„Á∂ ‘È ¡Â∂

«Îapple Á≈¡Ú≈ ’appleÁ∂ ‘È «’ ¡√Δ∫ ¿∞È∑≈∫

鱧 ·Δ’ ’ΔÂ≈ ‹≈∫ ¿∞Ò‡≈«¬¡≈ ‘À

√μÂ≈Ë≈appleΔ Íμ÷ ’Á∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

ÈΔÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ ÍzØ◊apple≈Ó≈∫ Ï≈apple∂ È≈ ı∞Á

Ï∂Ï≈’Δ È≈Ò «⁄ßÂÈ ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ È≈

‘Δ «’√∂ ‘Øapple Á∂ «Ú«◊¡≈È’ «ÚÙÒ∂Ù‰

鱧 ’Ï±Ò ’appleÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ

Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple «Úμ⁄ «¬‘ ◊μÒ √≈‘Ó‰∂

¡≈¬Δ ‘À «’ ‹∂ «’√∂ ÚΔ Á∂Ù ÁΔ Âappleμ’Δ

鱧 Ó≈͉≈ ‘ØÚ∂ Â≈∫ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ √appleØÂ

Ïμ«⁄¡≈∫ ÍzÂΔ Á∂Ù Á≈ √appleØ’≈apple ‘À, ¿∞‘

⁄≈‘∂ «√‘ ÁΔ ◊μÒ ‘ØÚ∂ Â∂ ⁄≈‘∂

«Úμ«Á¡≈ ‘≈«√Ò ’appleÈ ÁΔ «¬√

√appleØ’≈apple «Úμ⁄Ø∫ ÚΔ Ï≈Ò ÓΩ Áapple, «¬μ’

√≈Ò ÂØ∫ ¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ ÓΩ Áapple ¡Â∂

Íß‹ √≈Ò ÂØ∫ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

÷≈√ ıÏapple

Í≈·-Í∞√Â’≈∫ ÂØ∫

«ÏÈ≈∫ ÍÛ∑≈¬Δ

Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ‘apple ‹ÈÂ’ √Ó≈◊Ó

«Úμ⁄ «¬‘ ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ «√‘Â

√ßÌ≈Ò Íz‰≈ÒΔ È±ß √∞Ë≈appleÈ≈ Â∂

√’±ÒΔ «√μ«÷¡≈ 鱧 ÒΔ‘ ”Â∂

«Ò¡≈¿∞‰≈ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ó∞μ÷

Âapple‹Δ‘≈∫ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ √Ì ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ «¬È∑≈∫ ÁØÚ≈∫ ÷∂Âapple≈∫ ¿∞μÂ∂

«Ë¡≈È ’∂∫«Áz ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ

¿∞È∑≈∫ Á∂ «¬apple≈Á∂ È∂’ ‘È, Íapple

˜ÓΔÈΔ ‘’Δ’Â≈∫ ’∞fi ‘Øapple ‘È

«¬È∑≈∫ ÁØÚ≈∫ ÷∂Âapple≈∫ «Úμ⁄ √∞Ë≈apple Ò¬Δ

’∞fi ÚΔ ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ‘Ø «apple‘≈, «‹√

鱧 ı≈√ «’‘≈ ‹≈ √’∂Õ √apple’≈appleΔ

«√‘ √ßÌ≈Ò Íz‰≈ÒΔ ÁΔ ‘≈ÒÂ

˙ÈΔ ‘Δ ı√Â≈ ‘À «‹ßÈΔ ¡’≈ÒΔ-

Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple Ú∂Ò∂ √ΔÕ «√«ÚÒ

‘√ÍÂ≈Ò≈∫ Â∂ «‚√ÍÀ∫√appleΔ¡≈∫ «Úμ⁄

È≈ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ‘È, È≈ ‚≈’‡apple;

Ï≈’Δ √‘±ÒÂ≈∫ Â≈∫ Á±apple ÁΔ ◊μÒ

‘ÈÕ √’±ÒΔ «√μ«÷¡≈ Á≈ ‘≈Ò «¬‘

‘À «’ Á√ÚΔ∫ ‹Ó≈ ÁΔ¡≈∫ √≈«¬ß√

ÁΔ¡≈∫ Í≈·-Í∞√Â’≈∫ ¡‹∂ Â’

√’±Ò≈∫ «Úμ⁄ È‘Δ∫ Í‘∞ß⁄Δ¡≈∫ Ì≈Ú∂∫

«’ ÏØapple‚ ÁΔ¡≈∫ √≈Ò≈È≈

ÍzΔ«÷¡≈Ú≈∫ È±ß Ó«‘˜ Íß‹ Ó‘ΔÈ∂ ‘Δ

Ï≈’Δ apple«‘ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬‘ Í≈·-

Í∞√Â’≈∫ Íß‹≈Ï √’±Ò «√μ«÷¡≈

ÏØapple‚ È∂ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¿∞‰Δ¡≈∫

‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È, Íapple ÏØapple‚ Á∂ Â≈∫ ’ßÓ-

„ß◊ ‘Δ «Èapple≈Ò∂ ‘ÈÕ ÓΔ‚Δ¡≈

«appleÍØapple‡≈∫ ¡È∞√≈apple ÏØapple‚ È∂ «¬√ √≈Ò

’≈◊˜ ‘Δ Íμ¤Û ’∂ ÷appleΔ«Á¡≈ «‹√

’≈appleÈ «’Â≈Ï≈∫ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

⁄≈ȉ ÁΔ ÈÁΔ Á≈ È≈Á ñ

˙Ó Íz’≈Ù ◊≈√Ø

˙Ó

Íz’≈Ù ◊≈√Ø È±ß ¿∞‘Á∂ Ó≈Í∂ √≈Ë

Ï‰È Ò¬Δ «¬μ’ √≈Ë Á∂ ‚∂apple∂ ”Â∂

¤μ‚ ◊¬∂ √È, Íapple ¿∞‘ √≈Ë È‘Δ∫ Ï«‰¡≈Õ ¿∞√

¡ßÁappleÒΔ Íz«ÂÌ≈ È∂ ¡ß◊Û≈¬Δ Ò¬Δ Â∂ ¿∞‘ ‚∂apple∂

ÁΔ «‹μÒ∑‰ ”⁄Ø∫ «È’Ò ’∂ ÍÛ∑È «Ò÷‰ Á∂ apple≈‘

ÍÀ «◊¡≈Õ ÍÛ∑ «Ò÷ ’∂ ¿∞‘ √apple’≈appleΔ ¡«Ë¡≈Í’

Òμ◊ «◊¡≈Õ «‹‘Û∂ «Íß‚≈∫ Á∂ ‚∂«apple¡≈∫ «Úμ⁄

’Á∂ Ï⁄ÍÈ «Úμ⁄ ¿∞‘ Í≈∫Ë≈ Ï‰È Ò¬Δ

«Ú‘ÒÛ √≈Ë≈∫ ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÁ≈ ‘∞ßÁ≈ √Δ ¿∞È∑≈∫

«Íß‚≈∫ Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ¿∞‘ «Úμ«Á¡≈ Á≈

⁄≈ȉ Úß‚‰ Òμ«◊¡≈Õ ¡«Ë¡≈ÍÈ ’≈apple‹ √Ó∂∫

¿∞‘ «‹μÊ∂ ÚΔ «◊¡≈, ¿∞√ È∂ ¿∞È∑≈∫ √’±Ò≈∫ ÁΔ

È∞‘≈apple ÏÁÒ «ÁμÂΔÕ ÒØ’≈∫ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘ ’apple’∂

ÒØÛ Ó∞Â≈«Ï’ √’±Ò≈∫ Ò¬Δ ’Óapple∂ ωÚ≈¬∂Õ ¿∞√

Ó≈‰ √ÈÓ≈È

È∂ ‘˜≈apple≈∫ ϱ‡∂ Ò≈¬∂ ¡Â∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ √ßÌ≈Ò ÚΔ

’ΔÂΔÕ ¡≈͉∂ ¡«Ë¡≈ÍÈ ’≈apple‹ √Ó∂∫ √’±Ò ȱß

‘apple≈ Ìapple≈ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ Úapple÷≈ apple∞μ «Úμ⁄ ϱ‡∂

ÒÀ‰ Á±apple Á±apple Â’ √≈¬Δ’Ò ”Â∂ «¬’μÒ≈ ‘Δ

«È’Ò ÍÀ∫Á≈Õ «¬μ’ ÿ‡È≈ Á≈ «˜’apple ’apple«Á¡≈∫

¿∞√ «Ò«÷¡≈ ‘À: ““ÓÀ鱧 ÍÂ≈ Òμ◊≈ «’ Ï‚Ïapple

ÏΔÛ «Úμ⁄ Íß‹≈Ï Á∂ ‹ß◊Ò≈ «ÚÌ≈◊

Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ Èapple√appleΔ Ò≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ Ï√ ÓÀ∫

¡≈͉≈ ÊÀÒ≈ ⁄∞μ«’¡≈ ¿∞√ «Úμ⁄ appleμ√∂ Í≈ Ò¬∂

«¬μ’ ÁØ ÷≈ÒΔ ÊÀÒ∂ ÚΔ È≈Ò ÒÀ Ò¬∂ Â∂ Ï‚Ïapple

ÏΔÛ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈Õ ’appleÓ⁄≈appleΔ È±ß Ï‰Á∂ ÍÀ√∂

«ÁμÂ∂ ¡Â∂

Á∂‘apple≈Á±È ÂØ∫ ◊∞apple⁄appleÈ «√ßÿ ȱappleÍ∞apple

± Á∂ ÏΔ¡ √ßÍapple’: IHEE@-EA@II

Á∂ È≈Ò

Ï‰Δ¡≈∫ ‘˜≈apple≈∫ ¤‡Δ¡≈∫ ”⁄Ø∫ √μ· √μÂapple

¤‡Δ¡≈∫ ˜ÓΔÈ «Úμ⁄Ø∫ ’„Ú≈ ’∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ appleμ√∂

È≈Ò ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÏßÈ∑ «Ò¡≈ Â∂ ÏappleÈ≈Ò∂ ÒÀ

¡≈«¬¡≈Õ

¡◊ÒΔ √Ú∂apple 鱧 ¡≈͉∂ √≈¬Δ’Ò Á∂

’ÀappleΔ¡apple ”Â∂ ±Â≈∫ Á∂ ⁄appleΔ Úapple◊∂ Ìapple∂ 鱧 ÏßÈ∑ ’∂

√∞÷Í∞apple ÚμÒ Â∞apple «Í¡≈Õ «’‰«Ó‰ ‘Ø apple‘Δ √Δ

Íμ÷Ø ’∂ ’À⁄Δ¡≈∫ Â’ ÓÀ∫ √∞÷≈Ò≈ ‘Δ Í∞μ‹ «◊¡≈,

Íapple Íμ÷Ø ’∂ ’À⁄Δ¡≈∫ ÂØ∫ √∞÷Í∞apple ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ⁄≈apple

«’ÒØÓΔ‡apple apple√Â≈ ’μ⁄≈ √ΔÕ «¬‘ apple≈‘ Ó∂apple∂ Ò¬Δ

Ó∞√ΔÏ ωÁ≈ «apple‘≈ «◊μÒΔ Â∂ ’μ⁄Δ «Óμ‡Δ

Ú≈apple Ú≈apple Ó∂apple∂ √≈¬Δ’Ò Á∂ Óμ‚◊≈apple‚ «Úμ⁄ Î√

‹≈«¬¡≈ ’apple∂Õ Óμ‚◊≈apple‚ «Úμ⁄Ø∫ Ú≈apple Ú≈apple «Óμ‡Δ

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

’μ„Á≈ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ √’±Ò Á∂ È∂Û∂ Í∞μ«‹¡≈

Â≈∫ ¿∞μÊ∂ Úapple≈∫‚∂ «Úμ⁄ ÷Û∑∂ ‹∂.ÏΔ.‡Δ. ’Ò≈√ Á∂

«Íß‚≈∫ Á∂ Ó∞ß‚∂ ¡≈÷Á∂ È∂, “Ú∂÷Ø ‹μ‡ ÁΔ ‹±È

«’ßÈΔ ¡Ω÷Δ ‘À fiÛΔ «Úμ⁄ ÚΔ ÷∂ÂØ∫ ⁄appleΔ ÒÀ ’∂

¡≈¿∞‰Δ ÚΔ «’ßÈΔ Ó∞√ΔÏ ‘À” ˱‘ ÿÛΔ√ ’∂

‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ’ØÒ Úapple≈∫‚∂

«Úμ⁄ Í∞μ«‹¡≈ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ Ìμ‹ ’∂ Ó∂apple≈

√≈¬Δ’Ò Î«Û¡≈Õ ÓÀ∫ «Ìμ‹∂ ’μÍÛ∂ «È⁄ØÛÁ≈

«apple‘≈ Ï√ ‘∞‰ ÓΔ∫‘ ÍÀ∫Á∂ «Úμ⁄ ‘Δ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂

’∞ÛÂ∂ Â∂ Íμ◊≈∫ Ò≈‘ ’∂ «√apple ”Â∂ ÍappleÈ∂ ÏßÈ∑ ’∂

±Â≈∫ Á∂ ϱ«‡¡≈∫ 鱧 ‡Ø¬∂ Í∞μ‡ ’∂

Ò≈¿∞‰ Òμ◊ ͬ∂Õ””

¿∞Óapple Á∂ ¡μ·Ú∂∫ Á‘≈’∂ «Úμ⁄

ÚΔ ¿∞‘ ‘apple √≈Ò «¬μ’ √Ω Á∂

’appleΔÏ Ï±‡∂ Ò≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 Í≈ÒÁ≈ ÚΔ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈

’apple«Á¡≈∫ ¿∞‘ ÎØ’Δ Ú≈‘ Ú≈‘

ÂØ∫ √Á≈ √∞⁄∂ apple«‘ßÁ≈ ‘ÀÕ

¡≈͉∂ ¡«Ë¡≈ÍÈ ’≈apple‹ ÁΩapple≈È √’±Ò ¤∞μ‡Δ

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ¡Â∂ «Íß‚ Á∂

‘Øapple ÈΩ‹∞¡≈È≈∫ 鱧 Ù≈Ó È±ß Ú≈ÒΔÏ≈Ò «÷‚≈¿∞∫Á≈

Â∂ apple≈Â È±ß ¿∞μÊ∂ √’±Ò «Úμ⁄ ÷∞μÒ∑∂ ÓÀÁ≈È «Úμ⁄

Óß‹≈ ‚≈‘ ÒÀ∫Á≈ Â∂ apple≈ ’μ‡ ÒÀ∫Á≈Õ ¡◊Ò∂ «ÁÈ

«Îapple Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ÍÛ∑≈¿∞‰ Á∂ ’≈apple‹ «Úμ⁄ ‹∞‡

‹≈∫Á≈Õ

◊≈√Ø Á≈ ¡μ‹ Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ «Úμ⁄

«˜’appleÔØ◊ √Ê≈È ‘À, Íapple ¿∞√ Á∂ √Ó≈«‹’ ’ßÓ≈∫

¡Â∂ √≈«‘Â’ ◊∞‰≈∫ Á≈ Ó∞μÒ Í≈¿∞‰≈ Ù≈«¬Á

¡‹∂ Ï≈’Δ ‘ÀÕ ◊≈√Ø ¡≈Í‰Δ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ «Úμ⁄

«‹√ Âapple∑≈∫ Á∂

(Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

˙Ó Íz’≈Ù ◊≈√Ø

Ë

ıÏappleª

appleÓ, apple≈‹ÈΔÂΔ Â∂

√Ó≈‹ «ÂßÈ ¡ß◊ √Ó∞μ⁄∂

√Ó≈«‹’ ÂßÂapple Á≈ Ë∞apple≈

‘ÈÕ «ÂßÈ≈∫ «Úμ⁄ √ßÂ∞ÒÈ «¬√ ȱß

√Ê≈¬Δ ¡≈Ë≈apple ÍzÁ≈È ’appleÁ≈ ‘ÀÕ

«¬√ √Ó≈«‹’ ÂßÂapple 鱧 «‹μÊ∂ «¬‘

«ÂßÈ ÊßÓ∑, √ÓappleμÊ≈ ÍzÁ≈È ’appleÁ∂

‘È, ¿∞Ê∂ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ √Ú≈appleÊ,

√ß’Δapple‰Â≈ Â∂ ‘¿∞ÓÀ «¬√ Á≈

√ßÂ∞ÒÈ ‘Δ È‘Δ∫ «Ú◊≈ÛÁΔ, √◊Ø∫

√Ó∞μ⁄∂ „≈∫⁄∂ 鱧 ‘Δ «‘Ò≈ ’∂ appleμ÷

«ÁßÁΔ ‘ÀÕ «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ, Í≈appleÁappleÙÂ≈

Â∂ Ù≈ÒΔÈÂ≈ «¬√ √Ó≈«‹’ ÂßÂapple

鱧 ÏμÒ ÍzÁ≈È ’appleÁΔ ‘ÀÕ

¡≈apple«Ê’ ÂΩapple ”Â∂ «Ú’«√ ‘؉ ÁΔ

⁄∂Ù‡≈ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ apple≈‹ÈΔÂ’ „≈∫⁄∂ Á≈

Á≈appleØÓÁ≈apple ‘Δ «¬√ ¿∞Íapple «ÈappleÌapple ’appleÁ≈

‘ÀÕ «¬√ √ßÁappleÌ «Úμ⁄ √Ó≈«‹’ ÂßÂapple ȱß

ÓΩ‹±Á≈ Ì≈appleÂΔ √«ÊÂΔ «Úμ⁄ appleμ÷ ’∂

«ÚÙÒ∂Ù‰ ’appleΔ¬∂ Â≈∫ ÈÂΔ‹∂

È≈’≈apple≈«Ӓ apple±Í ‘Δ ¡÷«Â¡≈apple ’appleÁ∂

‘ÈÕ «¬√ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ’≈appleÈ

Ú√Δ«Ò¡≈∫ ¿∞Íapple ’≈Ϙ Ù’ÂΔ¡≈∫ Ó±Ò

ÂΩapple ”Â∂ ‘¿∞ÓÀ∫, «Èμ‹Â≈ Â∂ apple≈‹√Δ

Ù’ÂΔ ÁΔ ◊Ò ÚappleÂØ∫ ’appleÈ Á∂ √ÓappleμÊ

‘Ø apple‘Δ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ «¬√ √«ÊÂΔ «Úμ⁄

ÒßÿΔ F √ÂßÏapple 鱧 “ÍzÀ√ ’ÒμÏ ¡≈Î

«¬ß‚Δ¡≈” ”⁄ ÍÀapple ËappleÈ ÁΔ ‹◊∑≈ È‘Δ∫

Ï⁄Δ √ΔÕ ÍμÂapple’≈apple ◊ΩappleΔ Òß’∂Ù Á∂ ’ÂÒ

«÷Ò≈¯ ◊ÒΔ¡≈∫-Ï≈˜≈apple≈∫ ¡Â∂ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ◊∞μ√∂ ¡Â∂ appleØ√ ÁΔ ‹Ø Ò«‘apple

¿∞μ·Δ, ¿∞√ È∂ Ï‘∞ √≈apple∂ Ϙ∞apple◊

ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 ÚΔ «¬√ ◊μÒ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple

’apple «ÁμÂ≈ «’ «¬’μ·∂ ‘؉ ¡Â∂ «‘ß√≈ Â∂

‚apple≈Ú∂ Á∂ ¿∞√ √μ«Ì¡≈⁄≈apple «÷Ò≈¯

¡≈Ú≈˜ ¿∞·≈¿∞‰, «‹√ 鱧 ÓΩ‹±Á≈

√Ê≈ÍÂΔ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ¡≈∫ «‘ßÁ±

apple≈Ù‡appleÚ≈Á Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ È≈Ò

ÓÂÌ∂Á appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ «÷Ò≈¯

Úapple«Â¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ÷μÏ∂ Íμ÷Δ ¡≈◊±¡≈∫

È∂ ÚΔ «¬√ «¬’μÂappleÂ≈ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ’∂

Íz◊‡≈Ú∂ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ «÷Ò≈¯

¡≈Ú≈˜ ¿∞·≈¬ΔÕ apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ ¡Â∂ ‘Øapple

Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ ÚÒØ∫ ÚΔ ◊ΩappleΔ Á∂

’ÂÒ ÁΔ «ÈßÁ≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ √≈apple∂

⁄≈‘∞ßÁ∂ √È «’ ¡√Δ∫ «¬’‹∞‡ ‘Ø ’∂ ÷Û∑Δ¬∂

¡Â∂ «¬√ «÷Ò≈¯ ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔ¬∂Õ

’ØÒ’≈Â≈ «Ú⁄ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ ÚΔ «ÚappleØË

ÍzÁappleÙÈ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘جΔÕ

Óß⁄ ÂØ∫ ÏØÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ïapple÷≈ ÁμÂ

¡Â∂ apple≈‹ÁΔÍ √appleÁ∂√≈¬Δ, ÁØÚ≈∫ È∂ «’‘≈

«’ ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 «√¡≈√Δ ¡≈◊±¡≈∫ ȱß

¡≈Í‰Δ Ê≈∫ ”Â∂ “’≈Ϙ” È‘Δ∫ ‘؉ Á∂‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ¡Â∂ √≈鱧 ¬∂È∂ Ï∂Úμ√ È‘Δ∫ ‘Ø

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ ÁΔ

‘Ó≈«¬Â ”Â∂ «ÈappleÌapple ‘؉≈ ÍÚ∂ Íapple «¬’

‘Øapple ÍμÂapple’≈apple È∂ Ïapple÷≈ Áμ ÁΔ ◊μÒ Á≈

«¬‘ ’«‘ ’∂ «ÚappleØË ’ΔÂ≈ «’ «¬‘ «¬’

‹ß◊ ‘À «‹√ «Ú⁄ ¡√Δ∫ ‹≈‰Á∂ ‘≈∫ «’

«’‘Û∂ ÒØ’ Ù≈«ÓÒ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

È≈∫¡ ÒÀ‰ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ ‹≈‰Á∂

‘≈∫ «’ ◊ΩappleΔ Òß’∂Ù È±ß «’√ È∂ ¡Â∂ «’¿∞∫

Ó≈«apple¡≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À Â≈∫ «Îapple “ˆÀapple-

«√¡≈√Δ” Șapple ¡≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’appleÈ

ÁΔ ’Δ ÒØÛ ‘À? «¬‘ ‹≈‰È≈ ÚΔ ÏÛ≈

˜apple±appleΔ ‘À «’ ◊ΩappleΔ È±ß ÍμÂapple’≈apple ‘؉ ’≈appleÈ

’ÂÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À ‹≈∫ «Îapple «‘ßÁ±ÂÚ

«ÚappleØËΔ «Ú⁄≈apple’ ‘؉ ’apple’∂? ◊ΩappleΔ Òß’∂Ù

«¬’ ⁄ß◊∂ √Ê≈«Í ͫappleÚ≈apple È≈Ò √ÏßËÂ

√ΔÕ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ ÍΔ. Òß’∂Ù “Òß’∂Ù

Íμ«Âz’≈” Á∂ √ßÍ≈Á’ √ÈÕ ¿∞√ Á≈ Ìapple≈

«¬ßÁapple‹Δ «¯ÒÓ «ÈappleÓ≈‰ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄

√ΔÕ «ÍÂ≈ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ “Òß’∂Ù

¿∞‘ “√‡∂‡” ÁΔ Ù’ÂΔ ÂØ∫ «¬È’≈appleΔ ‘Ø

’∂, ‘apple Âapple∑≈∫ Á∂ ÍzÙ≈√«È’ Â∂ «È¡≈«¬’

ÂßÂapple ȱß, √ΩÛΔ √Ø⁄ ’≈appleÈ, √Ú≈appleÊΔ

Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ 鱧 ‘Δ ¡ß«ÂÓ Íz≈ÍÂΔ ÓßÈΔ

ÏÀ·Δ¡≈∫ ‘ÈÕ

«¬√ √ßÁappleÌ «Úμ⁄ ÁØ Ó‘μÂÚͱappleÈ

Íz√«ÊÂΔ¡≈∫ 鱧 «ÁzÙ‡Δ◊Ø⁄apple ’appleÈ≈ √Ó∂∫

ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ Á∞√«‘apple∂ ÓΩ’∂ ¡≈apple.¡À√.¡À√.

Á∂ Ó∞μ÷Δ ÓØ‘È Ì≈◊Ú È∂ ¡≈͉∂

Úapple’apple≈∫ 鱧 √ßÏØËÈ ’appleÁ∂ ‘ج∂, √ÍμÙ‡ Â∂

‘ß’≈apple Ìapple∂ Ò«‘‹∂ È≈Ò «’‘≈ «’ ◊¿±

Íμ«Âz’≈” Á≈ Ó≈Ò’ ω «◊¡≈Õ ◊ΩappleΔ

¡Â∂ «¬ßÁapple‹Δ «Ú⁄’≈apple «Âμ÷∂

«Ú⁄≈appleË≈apple’ ÓÂÌ∂Á ‘Ø ◊¬∂ √È, «‹È∑≈∫

È∂ ◊ΩappleΔ È±ß ’ßÈÛ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ¡≈͉Δ

Úμ÷appleΔ “Òß’∂Ù Íμ«Âz’≈” Ù∞apple± ’appleÈ Ò¬Δ

Ӌϱapple ’apple «ÁμÂ≈Õ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈

◊≈∫ËΔÚ≈ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú √È

Íapple ◊ΩappleΔ Á≈ «È√⁄≈ Âapple’Ú≈Á «Ú⁄

√ΔÕ ¿∞√ È∂ √≈Ï’≈ ÍÂΔ ¡Â∂ “Á ‡≈¬ΔÓ˜

¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈” Á∂ «ÚÁ∂ÙΔ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂

√ßÍ≈Á’ «⁄Á≈ÈßÁ apple≈‹ÿ‡ È∂ ÚΔ ¿∞√ ȱß

Ì≈Ú«ÌßÈΔ ÙappleË≈∫‹ÒΔ «Áß«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈

«’ ¡Ïapple≈‘Ó ’≈Ú±apple 鱧 ÍÛ∑«Á¡≈∫ «’Ú∂∫

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÁØ√ÂΔ ‘Ø¬Δ √Δ √Ø, √≈¯ ‘À «’

◊ΩappleΔ Âapple’Ú≈ÁΔ ¡Â∂ √ß«ÚË≈ÈÚ≈ÁΔ √Δ,

«’¿∞∫«’ ¿∞‘ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ¡≈∫, Á«ÒÂ≈∫

¡Â∂ ¡≈«Á-Ú≈√Δ¡≈∫ Á∂ ¡«Ë’≈apple≈∫ «Ú⁄

Ô’ΔÈ appleμ÷ÁΔ √ΔÕ ¿∞‘ ¡ÓÈÀ√‡Δ

«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ √Ó∂ Úμ÷-Úμ÷ Óß⁄≈∫ ÂØ∫

ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple≈∫ Ò¬Δ ÚΔ ¡≈Ú≈˜

¿∞·≈¿∞∫ÁΔ √Δ ¡Â∂ Ïz≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ

«‘ßÁ±ÂÚ ÁΔ «ÈappleßÂapple ¡≈ÒØ⁄’ √ΔÕ «‹ÊØ∫

Âμ’ «‘ßÁ±ÂÚ Á∂ Íz≈‹À’‡ Á≈ √ÏßË ‘À Â≈∫

√≈鱧 ¿∞È∑≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ 鱧 Ì∞μÒ‰≈ È‘Δ∫

⁄≈‘ΔÁ≈, «‹È∑≈∫ È∂ ’appleÈ≈‡’ ”⁄ ‰≈¡

鱧 ‘Øapple ÚË≈¿∞‰ «Ú⁄ ÔØ◊Á≈È Í≈«¬¡≈Õ

BB ¡◊√ B@AG 鱧 Ï∂Ò≈◊≈ÚΔ «Ú⁄

«¬’ Úμ‚Δ appleÀÒΔ ‘Ø¬Δ «¬√ «Ú⁄

«Òß◊≈«¬Â Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ √≈apple∂ ÓØ‘ÂÏapple

¡Â∂ «√¡≈√Δ ¡≈◊± Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ¿∞È∑≈∫

ËappleÓ, √Ó≈‹ Â∂ √ΩÛΔ apple≈‹ÈΔÂΔ

12/10/2017

’appleÈ≈‡’ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ Ò¬Δ Ó∞Ù«’Ò≈∫

÷Û∑Δ¡≈∫ ’apple∂◊≈ ◊ΩappleΔ Òß’∂Ù Á≈ ’ÂÒ

«Ú«Á¡≈ ̻ى apple≈ÚÂ

appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ Úapple’apple≈∫ 鱧 ‘apple Íz’≈apple

Á∂ ’≈apple‹ Ò¬Δ «Â¡≈apple apple«‘‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ï≈apple∂ √apple’≈appleΔ

’≈ȱßÈ≈∫ Â∂ √«ÊÂΔ ÁΔ ÍzÚ≈‘ È‘Δ∫

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔÕ ‘apple √«ÊÂΔ «Úμ⁄

¡≈apple.¡À√.¡À√. ¡≈͉∂ Úapple’apple≈∫ Á∂

È≈Ò ÷ÛΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ

«¬√∂ Íz’≈apple ‘Δ ÙzØÓ‰Δ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ

¡ß«Âzß◊ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄

√appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈

«◊¡≈ «’ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ◊∞apple± ◊zßÊ

√≈«‘Ï ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫

√ßÏßËΔ ‹≈∫⁄ ’appleÈ Ò¬Δ √apple’≈apple ÚÒØ∫

◊«·Â ‹∞‚ΔÙÒ ’«ÓÙÈ È±ß «’√∂

Âapple∑≈∫ ÚΔ √«‘ÔØ◊ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈

√◊Ø∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‘Á≈«¬Â≈∫ 鱧 ‘apple

ÍμËapple ”Â∂ Óßȉ Ò¬Δ «¬È’≈apple ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ √ÏßËΔ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ √zΔ

¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Â∂ ÙzØÓ‰Δ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ Á¯ÂappleΔ

«apple’≈apple‚ ÁΔ ‘Δ Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Â≈∫

«’ «¬È∑≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ «Í¤∂ Ò∞’Δ √≈«˜Ù

ÁΔ «ÈÙ≈ÈÁ∂‘Δ ’ΔÂΔ ‹≈ √’∂Õ Íapple

«’¿∞∫«’ √ß√Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ ’≈Ϙ «√μ÷ «Ëapple≈∫

鱧 «¬È∑≈∫ Á√Â≈Ú∂˜≈∫ (Ï≈’Δ Í∂˜ B@ ”Â∂)

5

◊ΩappleΔ ¡Â∂ «¬ßÁapple‹ΔÂ

«Ú⁄’≈apple «Âμ÷∂

«Ú⁄≈appleË≈apple’ ÓÂÌ∂Á ‘Ø

◊¬∂ √È, «‹È∑≈∫ È∂ ◊ΩappleΔ

鱧 ’ßÈÛ Ì≈Ù≈ «Ú⁄

¡≈Í‰Δ Úμ÷appleΔ “Òß’∂Ù

Íμ«Âz’≈” Ù∞apple± ’appleÈ Ò¬Δ

Ӌϱapple ’apple «ÁμÂ≈Õ

«¬’√∞apple ‘Ø ’∂ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈

Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ Ïz≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ «‘ßÁ±ÂÚ Á≈

«‘μ√≈ È‘Δ∫ ‘À ¡Â∂ Óß◊ ’ΔÂΔ «’ ¿∞È∑≈∫ ȱß

Úμ÷apple≈ «Òß◊≈«¬Â ËappleÓ ¡ÀÒ≈«È¡≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «Òß◊≈«¬Â Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ

«¬√ Óß◊ Ï≈apple∂ ¡ÀÓ.¡ÀÓ. ’ÒÏ∞apple◊Δ ¡Â∂

ÍzØ: Ì◊Ú≈È Úapple◊∂ «√¡≈√Δ ÁappleÙÈ

Ù≈√ÂappleΔ «Ú√Ê≈apple «Ú⁄ Ú∂appleÚ∂ Á∂ ⁄∞μ’∂

‘ÈÕ ÍzØ: ’ÒÏ∞apple◊Δ Á≈ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÿapple «Ú⁄

Ï∂apple«‘ÓΔ È≈Ò ’ÂÒ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ

¡Â∂ ÍzØ: Ì◊Ú≈È «‘ßÁ± Á∂ګ¡≈∫ ÁΔ

’«Ê «ÈßÁ≈ Á∂ ÁØÙ ’apple’∂ Í∞«Ò√ ÁΔ

√∞appleμ«÷¡≈ Á∂ Íz¤≈Ú∂∫ ‘∂· «ÁÈ ’쇉 Ò¬Δ

Ӌϱapple ‘ÈÕ «Òß◊≈«¬Â Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ

«¬√ appleÀÒΔ ÁΔ “Á «‘ßÁ±” ÚÒØ∫ ÚΔ ’Úapple∂‹

’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ¡ıÏ≈apple È∂ ¡≈Í‰Δ «appleÍØapple‡

«Ú⁄ Áμ«√¡≈ «’ «Òß◊≈«¬Â Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

¡≈◊±¡≈∫ È∂ ¡≈apple.¡À√.¡À√. Á∂ Ó∞÷Δ ÓØ‘È

Ì≈◊ÚÂ È±ß «⁄Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ √Δ «’ ¿∞‘

¿∞È∑≈∫ Á∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Ú⁄

ÁıÒ¡ßÁ≈˜Δ ÂØ∫ Ï≈˜ ¡≈¿∞‰Õ «appleÍØapple‡

Ó∞Â≈«Ï’ ‹Ô≈Ï≈√Ú Óz±¡ß‹À √Ú≈ÓΔ È∂

«’‘≈ «’ “ÓÀ∫ √zΔ Ì≈◊ÚÂ È±ß Áμ√‰≈

⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫ «’ ¡√Δ∫ ¡ßÏ∂‚’apple Á∂

√ß«ÚË≈È «Ú⁄ «ÚÙÚ≈√ appleμ÷Á∂ ‘≈∫,

ÓȱßÚ≈Á «Ú⁄ È‘Δ∫ ¡√Δ∫ ÚÀ«Á’

«Ú⁄≈appleË≈apple≈Ú≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ È‘Δ∫

‹Ó‘±appleΔ¡Â Á∂ ¡≈Ë∞«È’ «√Ë≈∫Â≈∫

Ó∞Â≈«Ï’ «‹¿±∫Á∂ ‘≈∫ ‹Ø ¡≈◊± √≈ȱß

Úß‚‰ Á∂ ÔÂÈ ’apple apple‘∂ ‘È, ÓÀ∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

ÚΔ ’«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫ «’ ¿∞‘ ¡≈͉Δ

«Òß◊≈«¬Â ¡≈√Ê≈ ¤μ‚ Á∂‰” «¬√ ◊μÒ

«Ú⁄ ’Ø¬Δ Ùμ’ (Ï≈’Δ Í∂˜ G ”Â∂)

√Ó-«Ú⁄≈apple

√. Í. «√ßÿ

√≈Ï’≈ Ú≈¬Δ√ ⁄≈∫√Òapple, ◊∞apple± È≈È’

Á∂Ú Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ, ¡ß«ÓzÂ√apple

Mob. 09814225278

«¬√ √ßÁappleÌ «Úμ⁄ ÁØ

Ó‘μÂÚͱappleÈ Íz√«ÊÂΔ¡≈∫ ȱß

«ÁzÙ‡Δ◊Ø⁄apple ’appleÈ≈ √Ó∂∫ ÁΔ

ÒØÛ ‘ÀÕ Á∞√«‘apple∂ ÓΩ’∂

¡≈apple.¡À√.¡À√. Á∂ Ó∞μ÷Δ

ÓØ‘È Ì≈◊Ú È∂ ¡≈͉∂

Úapple’apple≈∫ 鱧 √ßÏØËÈ ’appleÁ∂

‘ج∂, √ÍμÙ‡ Â∂ ‘ß’≈apple Ìapple∂

Ò«‘‹∂ È≈Ò «’‘≈ «’ ◊¿±

appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ Úapple’apple≈∫ ȱß

‘apple Íz’≈apple Á∂ ’≈apple‹ Ò¬Δ

«Â¡≈apple apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

«¬√ Ï≈apple∂ √apple’≈appleΔ ’≈ȱßÈ≈∫

Â∂ √«ÊÂΔ ÁΔ ÍzÚ≈‘ È‘Δ∫

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔÕ ‘apple

√«ÊÂΔ «Úμ⁄ ¡≈apple. ¡À√.

¡À√. ¡≈͉∂ Úapple’apple≈∫ Á∂

È≈Ò ÷ÛΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ


6 12/10/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Ô± ’∂ √ÍØapple‡apple√ ÁΔ

ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò∂ Ò¬∂ ◊¬∂

«Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ «ÓÂΔ 01-10-2017 ȱß

Ú±ÒÚapple‘À∫Í‡È Ï∞μË≈ «Ú‘≈apple ¡μÍapple ‹Øapple

√‡appleΔ‡ Á∂ ‘≈Ò «Ú÷∂ Ï√Í≈ √ÍØapple‡apple Ô± ’∂

ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ ‘Ø¬Δ «‹√ «Úμ⁄ Ô± ’∂ Ìapple ÂØ∫

Ï√Í≈ √ÍØapple‡apple≈∫ È∂ ÚμË ⁄Û∑ ’∂ «‘μ√≈

«Ò¡≈Õ ÷≈√’apple Òß‚È Â∂ Ïz«ÓßÿÓ ÂØ∫ Ï‘∞Â

√≈apple∂ √≈ÊΔ¡ª È∂ Ì≈◊ «Ò¡≈Õ ÓΔ«‡ß◊ «Úμ⁄

Ï‘∞ √≈apple∂ Ó‘μÂÚͱappleÈ Ó∞μ«Á¡ª Â∂ «Ú⁄≈apple≈∫

‘Ø¬Δ¡≈∫ Â∂ ’¬Δ ¡«‘Ó ÓÂ∂ Í≈√ ’ΔÂ∂

◊¬∂Õ ÓΔ«‡ß◊ Ï√Í≈ Á∂ Ï‘∞ ‘Δ «ÈËÛ’

√ÍØapple‡apple √zΔ ÁΔÚ≈È Ó«‘ßÁapple≈ ‹Δ ÁΔ

√appleÍz√ÂΔ ”⁄ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ÓΔ«‡ß◊ ”⁄ √μÌ ÂØ∫

Í«‘Òª ‹ÒßËapple Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ¿∞√≈apple∂ ‹≈ apple‘∂

√≈«‘Ï √zΔ ’≈∫√Δ apple≈Ó ‹Δ Á∂ ÌÚÈ ÁΔ

¿∞√≈appleΔ Ò¬Δ ‹Ø Ó≈«¬¡≈ «¬’μ·Δ ‘Ø¬Δ ¿∞√

Ï≈apple∂ ⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ Â∂ «‹ßȪ √≈ÊΔ¡≈∫ È∂ ÓμÁÁ

’ΔÂΔ ¿∞‘È≈∫ Á∂ È≈Ú≈∫ ÁΔ «Ò√‡ ÍÛ∑Δ

◊¬ΔÕ Á±√apple≈ Ó∞μÁ≈ Ï√Í≈ √ÍØapple‡apple√ «Úμ⁄

«¬μ’ Ú≈apple «Îapple ¿∞Â√≈‘ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ

Ò÷È¿±Õ È«appleßÁapple ÓØÁΔ √apple’≈apple ÚμÒØ∫

¡≈͉∂ ¡≈ÒØ⁄’≈∫ 鱧 «ÈÙ≈È≈ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ

¡Í‰≈¬∂ “◊Àapple’≈ȱßÈΔ” appleÚμ¬Δ¬∂ «÷Ò≈¯

«È¡≈«¬’ ÁıÒ ÁΔ Óß◊ ’apple«Á¡≈∫ Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÁΔ Ó∞÷Δ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ «’‘≈

«’ Á±appleÁappleÙÈ Â∂ ¡≈’≈ÙÚ≈‰Δ Ó∞Ò’ «Úμ⁄

ÓØÁΔ ÁΔ ¡≈Ú≈˜ («‘˜ ÓØÁΔ Ú≈«¬√) ω ’∂

apple«‘ ◊¬∂ ‘ÈÕ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ √±Ï∂ ÁΔ ÔØ◊Δ

√apple’≈apple ”Â∂ ÚΔ «ÈÙ≈È≈ √≈«Ë¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ͱappleΔ Âapple∑≈∫ È≈’≈Ó apple‘Δ ‘À

«¬μ’ ÈÚ≈∫ Ú‡√¡ÀÍ ◊apple∞μÍ «Â¡≈apple ’appleÈ

Á≈ ÓÂ≈ Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «’¿±∫«’ Í∞apple≈‰≈

◊apple∞μÍ «’√∂ Ú‹∑≈ È≈Ò ÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈

√ΔÕ ÷∞ÙΔ ÁΔ ◊μÒ ‘À «’ ÈÚ≈∫ ◊apple∞μÍ «Â¡≈apple

ÚΔ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Â∂ √μÌ √≈ÊΔ¡ª 鱧 ¡ÍΔÒ ‘À

«’ ÈÚ∂∫ ◊apple∞μÍ Á∂ ÓÀ∫Ïapple ωØÕ 2019 ”⁄

¡≈˙‰ Ú≈ÒΔ¡ª «¬ÒÀ’ÙÈ Ò¬Δ ‘∞‰ ÂØ∫ ‘Δ

«Â¡≈appleΔ ’μ√‰ Ò¬Δ ’≈ÎΔ √∞fi≈¡ ¡≈¬∂

«‹ßȪ 鱧 ‹ÒÁ ¡ÓÒΔ apple±Í «ÁμÂ≈ ‹≈¬∂◊≈Õ

«ÓÂΔ 22-10-2017 鱧 √≈«‘Ï-¬∂-’Ó≈Ò

√zΔ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó ‹Δ Á≈ ÍÃΔ«ÈappleÚ≈‰ «ÁÈ

Ú±ÒÚapple‘∫ÀÍ‡È «Ú÷∂ ÓÈ≈˙‰ Á≈ ÓÂ≈ ÚΔ

Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹√ «Úμ⁄ Ô± ’∂ Ìapple Á∂

«ÓÙÈappleΔ¡≈∫ È∞±ß Í‘∞ß⁄‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ÚΔ ’appleÁ∂

‘≈∫Õ Ï√Í≈ √ÍØapple‡apple√ Ô± ’∂ ÚÒØ∫ Ï∞μË≈ «Ú‘≈apple

«Ú÷∂ Òß◊apple ÁΔ √∂Ú≈ ÚΔ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ

ÓΔ«‡ß◊ ”⁄ ‹Ø √≈ÊΔ È‘Δ∫ Í‘∞ß⁄ √’∂ ‹≈∫

‹Ø √≈ÊΔ ◊apple∞μÍ È≈Ò ‹∞ÛÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È ‹≈∫

ÍÃΔ«ÈappleÚ≈‰ Ï≈apple∂ «‹¡≈Á≈ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ

‘∂· «Ò÷∂ ÈßÏapple≈∫ Â∂ √ßÍapple’ ’appleÈÕ

√zΔ ÷∞Ù«ÚßÁapple ’∞Ó≈apple

Ú±ÒÚapple‘À∫͇È...07886780331

√zΔ apple≈Ó≈ È’ØÁappleΔ¡≈ ‹Δ

«ÏÒ√‡È...07460990935

√zΔ ÓÈ‹ΔÂ ‹μ√Δ ‹Δ

Òß‚È...07737983200

√zΔ ’∞ÒÁΔÍ ÁΔÍ≈ ‹Δ

Ïz«ÓßÿÓ..07815134618

Á±appleÁappleÙÈ Â∂ ¡’≈ÙÚ≈‰Δ ω∂

“«‘˜ ÓØÁΔ Ú≈«¬√”: Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Í≥‹≈Ï ”⁄ ‚∂∫◊± Á∂

ÓappleΔ˜≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

BFGI ‘جΔ

¡Àμ√.¬∂.¡Àμ√. È◊appleÕ ‚∂∫◊± Á∂ Íz’ØÍ Á∂

⁄ÒÁ∂ Íß‹≈Ï “⁄ «¬√ √≈Ò ‘∞‰ Âμ’

‚∂∫◊± Á∂ BFGI ÓappleΔ˜ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂

‘È, ‹Á «’ «˜Ò∑≈ ¡Àμ√.¬∂.¡Àμ√.

È◊apple “⁄ ‚∂∫◊± È≈Ò ÍΔÛ∑ C ÓappleΔ˜≈∫

ÁΔ ÓΩ ‘Ø¬Δ ‘À, «‹È∑≈∫ «Ú⁄ «˜Ò∑∂

¡ßÁappleÒ∂ ÈÚ≈∫◊apple≈¿∞∫ ı∂Âapple Á∂ B ¡Â∂

A ÓappleΔ˜ √À’‡apple-G@ Ó∞‘≈ÒΔ Á≈

Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple √±Ï∂ “⁄ «¬√ «ÏÓ≈appleΔ È≈Ò

ÍΔÛ∑ I ÓappleΔ˜≈∫ ÁΔ ÓΩ ‘Ø¬Δ ‘À Íapple

«ÚÌ≈◊ ÚÒØ∫ «¬È∑≈∫ ÁΔ Í∞Ù‡Δ È‘Δ∫

’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ «√‘ «ÚÌ≈◊ ¡È∞√≈apple

«Í¤Ò∂ √≈Ò≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ √±Ï∂ “⁄

ÓappleΔ˜≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÿ‡Δ ‘À Õ

¡ß’«Û¡≈∫ ¡È∞√≈apple ‚∂∫◊± Á∂ ÓappleΔ˜≈∫

“⁄ ¡ß«ÓÕÂ√apple Á∂ DA, ÏappleÈ≈Ò≈ Á∂

FB, Ï«·ß‚≈ Á∂ B@, ÎappleΔÁ’Øapple‡ Á∂

B@, ¯«Â‘◊Û∑ √≈«‘Ï Á∂ BB,

¯≈«˜Ò’≈ Á∂ BA, «ÎappleؘÍ∞apple Á∂ HG,

◊∞appleÁ≈√Í∞apple Á∂ EG, ‘∞«Ù¡≈appleÍ∞apple Á∂

DBB, ’ͱappleÊÒ≈ Á∂ DC@, ‹ÒßËapple

Á∂ ED, Ò∞«Ë¡≈‰≈ Á∂ A@A, ÓØ◊≈ Á∂

BC, Ó≈È√≈ Á∂ DE, Í·≈Ȓ؇ Á∂

BI@, Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ AII, appleØÍÛ Á∂

FD, ¡Àμ√. ¬∂. ¡Àμ√. È◊apple Á∂ EHE,

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ È◊apple Á∂ FB,

√ß◊apple±apple Á∂ EB, Ó∞’Â√apple Á∂ AH Â∂

ÂappleÈ Â≈appleÈ Á∂ D ÓappleΔ˜ ‘∞‰ Âμ’

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È Õ ‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ

◊μÒ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’ √±Ï∂ Á∂ √Ì ÂØ∫

√≈¯-√∞μÊapple∂ ÓßÈ∂ ‹≈∫Á∂ «˜Ò∑≈ ¡Àμ√.

¬∂. ¡Àμ√. È◊apple “⁄ √±Ï∂ Á∂ ‘Øapple

«˜«Ò∑¡≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ √Ì ÂØ∫ ÚμË

EHE ÓappleΔ˜ ‘È Õ

Â∂ Ó«‘˜ ÁØ

Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡≈∫ ”⁄ «¯apple’±

«‘ß√≈ 鱧 ‘Ú≈ Á∂‰ Á∂

’«ÊÂ ÔÂÈ «Úμ⁄ ‘ÀÕ

ÏΔÏΔ Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂

«’‘≈,“«¬‘ ÓßÁÌ≈◊≈ ‘À

«’ ÒØ’ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫

ÈΔÂΔ¡≈∫ Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ

Á≈ ‹Ó‘±appleΔ ‘μ’ ◊∞¡≈ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ ¡Á≈’≈apple

Íz’≈Ù apple≈‹ ¡Â∂ Ù≈ÓÒΔ «Úμ⁄ Á«ÒÂ

ÈΩ‹Ú≈È ÁΔ «◊z¯Â≈appleΔ ÂØ∫ «¬‘ √≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘À

«’ Í≈apple‡Δ ‘apple Âapple∑≈∫ ÁΔ È∞’Â≈⁄ΔÈΔ È±ß

◊Àapple‹Ó‘±appleΔ „ß◊ ÂappleΔ«’¡≈∫ È≈Ò ÁÏ≈¿∞‰ Á≈

ÔÂÈ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ ‘∞‰ Â≈∫ «È¡≈∫ ÍzÏßË Á∂

ÁıÒ È≈Ò ‘Δ ÒØ’≈∫ Á∂ “‘μ’≈∫” ÁΔ apple≈÷Δ ‘Ø

√’ÁΔ ‘À” Ï√Í≈ Ó∞÷Δ È∂ «’‘≈ «’ √apple’≈appleΔ

ÓΔ‚Δ¡≈ Á±appleÁappleÙÈ Â∂ ¡’≈ÙÚ≈‰Δ ÓØÁΔ ÁΔ

¡≈Ú≈˜ ω ’∂ apple«‘ ◊¬∂ ‘È ‹Á«’ Ì≈‹Í≈

¡À∫‚ ’ßÍÈΔ ÒØ’ «ÚappleØËΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á≈ «ÚappleØË

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ «ıÒ≈¯ √≈«˜Ù≈∫ ÿÛ apple‘Δ ‘ÀÕ

Î∂√Ï∞μ’ «¬ß‚Δ¡≈ Á∂ ¡ÀÓ‚Δ ¿∞Óß◊ Ï∂ÁΔ ÚμÒØ∫ ¡√ÂΔ¯≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ, √ØÙÒ ÈÀμ‡Úapple«’ß◊ √≈¬Δ‡ “Î∂√Ï∞μ’” Á∂ Ì≈apple «Úμ⁄

ÓÀÈ∂«‹ß◊ ‚≈«¬appleÀ’‡apple (¡ÀÓ‚Δ) ¿∞Óß◊ Ï∂ÁΔ È∂ ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫

¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‹∞Ò≈¬Δ «Úμ⁄ ¡ÀÓ‚Δ Ï‰∂

√ÈÕ Î∂√Ï∞μ’ «¬ß‚Δ¡≈ È∂ «Ï¡≈È «Úμ⁄ «¬√ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈,

“«¬√ √≈Ò Á∂ ¡ß «Úμ⁄ ¿∞Óß◊ Ï∂ÁΔ Î∂√Ï∞μ’ «Úμ⁄ ¡≈͉≈ ¡‘∞Á≈ ¤μ‚

Á∂‰◊∂Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ’≈apple‹’≈Ò ÁΩapple≈È Ï‘∞ Әϱ ‡ΔÓ ¡Â∂

ÚÍ≈apple ’≈«¬Ó ’ΔÂ≈ √Δ ¡Â∂ ¡√Δ∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ù∞μÌ «¬μ¤≈Ú≈∫ «ÁßÁ∂ ‘≈∫”

Î∂√Ï∞μ’ È∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ‹◊∑ª √ßÁΔÍ Ì±Ù‰, ‹Ø ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ ıÍÂ’≈apple Â∂ ÓΔ‚Δ¡≈ (Áμ÷‰Δ

¬∂ÙΔ¡≈) «ÈappleÁ∂Ù’ Ú‹Ø∫ √∂Ú≈Ú≈∫ «ÈÌ≈¡ apple‘∂ ‘È, 鱧 ¡ß«ÂzÓ ¡ÀÓ‚Δ Ï‰≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/10/2017

7

Í≥‹≈Ï Ìapple ”⁄ ‡appleμ’ª Á≈ ⁄μ’≈ ‹≈Ó

Í«‡¡≈Ò≈-Í∞apple≈‰∂ ‡appleμ’≈∫ ÁΔ

«¬√ ”Â∂ B.H@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ‹Δ¡Àμ√‡Δ

«Ú’appleΔ ”Â∂ BH ÎΔ√ÁΔ ‹Δ¡Àμ√‡Δ

Ò≈¿∞‰ «ıÒ≈¯ ¡Â∂ ‘Øapple Ó√«Ò¡≈∫ ”Â∂

“¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ Ó؇apple ‡apple≈∫√ÍØapple‡

’≈∫◊apple√” Á∂ √μÁ∂ ”Â∂ ¡≈Ò Íß‹≈Ï ‡appleμ’

¡Íapple∂‡apple Ô±ÈΔ¡È È≈Ò √ÏßË ‘˜≈apple≈∫

¡Íapple∂‡apple≈∫ È∂ Ô±ÈΔ¡È √±Ï≈ ÍzË≈È ‘ÀÍΔ

√ß˱ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· Óß◊ˇÚ≈apple ȱß

Ó∞’ßÓÒ ‘ÛÂ≈Ò appleμ÷ΔÕ Ô±ÈΔ¡È È∂

Íß‹≈Ï Ìapple ¡ßÁapple ¡≈͉∂ I@ ‘˜≈apple Á∂

’appleΔÏ ‡appleμ’≈∫ Á≈ ⁄μ’≈ ‹≈Ó appleμ«÷¡≈Õ

Ô±ÈΔ¡È È∂ Íß‹≈Ï Ìapple «Úμ⁄ ‡appleμ’

¡Á≈ ’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈? ‡À’√≈∫ √Ó∂Â

‚Δ˜Ò ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫ ”⁄ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂

Ú≈Ë∂ ’≈appleÈ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple

ÍzÌ≈«Ú ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ ˙ÚappleÒØ«‚ß◊

ÁΔ ÈΔÂΔ È±ß ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ „ß◊ È≈Ò

Ò≈◊± È≈ ’appleÈ √Ó∂ ’¬Δ ‘Øapple Ó√Ò∂ ÚΔ

«¬√ ‘ÛÂ≈Ò Á≈ ’≈appleÈ Áμ√∂?

«¬√∂ ÁΩapple≈È ÍzË≈È ‘ÀÍΔ √ß˱ È∂ «’‘≈

«’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ ’‰’ ÁΔ „Ø¡≈-

„∞¡≈¬Δ Á∂ AE@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ Ï’≈¬∂

AD ¡’±Ïapple Âμ’ ¡Á≈ È≈ ’ΔÂ∂ Â≈∫

¡Íapple∂‡apple≈∫ 鱧 ÂΔ‘ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ √ΔÈΔ¡apple ÓΔ ÍzË≈È apple≈ÓÍ≈Ò «√ßÿ ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ ¡≈Íapple∂‡apple≈∫ È≈Ò ËappleØ‘ AE ¡’±Ïapple ÂØ∫ Íß‹≈Ï Á∂ √Ó±‘ ‡appleμ’

È∞’√≈È ‘؉ ÁΔ ◊μÒ ¡≈÷Δ ‘ÀÕ Ï«‘‰ΔÚ≈Ò Â∂ √±Ï≈¬Δ ÍzÀμ√ √’μÂapple ’Ó≈«¬¡≈ ‘À, «’¿∞∫«’ Í∞apple≈‰≈ ‡appleμ’ ¡Íapple∂‡apple ¡‰«ÓμÊ∂ √Ó∂∫ Ò¬Δ ‘ÛÂ≈Ò

Ô±ÈΔ¡È Á∂ √±Ï≈ ÍzË≈È ‘ÀÍΔ √ß˱, apple≈‰≈ Íß‹∂‡≈ (Í«‡¡≈Ò≈) È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’apple Á√ Òμ÷ «Úμ⁄ «Ú’Á≈ ‘À, Â≈∫ ’appleÈ◊∂Õ

◊ÃøÊΔ √∂Ú≈Á≈apple ÁΔ ÒØÛ

One Religious worker

REQUIRED for

Shri Guru Ravidass Bhawan, Birmingham

Roles include reciting from the Bani, Shri Akhand Path Ji, Shri

Sukhmani Sahib Path, Hukum Nama (edit of the day), perform

Ardass (prayer), kirtankar, Marriages, Death ceremonies and

overseeing year festive calender and special events such as

Gurpurbs and other functions like Sungrand and serving Langar

with Gurmeryada. Must be from the Ravidassia Community.

Fluent in reading and writing Panjabi and English is essential.

Pay and conditions:

• Minimum experience of 3 years

• 21 hours per week

• Required to be residing at Shri Guru Ravidass Bhawan

• Minimum age as per UK law

• Minimum wage as per UK Law

• Statutory holiday pay

Closing date : 12 November 2017

Apply in writing with supporting referance to the address below.

For further information regarding this position, please contact

Piara Singh J.P. - 07932 398 859 - singhpiara07@gmail.com

Dharm Singh - 07758 429 462 - dharm.singh1211@gmail.com

SHRI GURU RAVIDASS BHAWAN

1 Union Row, Handsworth, Birmingham, B21 9AE

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

’∞ÒÁΔÍ È¬Δ¡apple ÂØ∫ √ÈÓ≈È

Ú≈Í√ ÒÚ∂◊Δ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ

Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï, «¬«Â‘≈√’

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ Î«‘◊Û∑ √≈«‘Ï ”⁄ ÙzØÓ‰Δ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ¡ß«Âzß◊ ’Ó∂‡Δ

ÁΔ «¬’μÂappleÂ≈ ÍzË≈È «’appleÍ≈Ò «√ßÿ Ï‚±ß◊apple

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ‘Ø¬Δ «‹√ ”⁄ √appleÏ√ßÓÂΔ

È≈Ò ’¬Δ ¯À√Ò∂ Ò¬∂ ◊¬∂Õ ÓΔ«‡ß◊ ÁΔ

¡≈appleßÌÂ≈ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ Î«‘◊Û∑ √≈«‘Ï

Á∂ Ó∞μ÷ ◊zßÊΔ Ì≈¬Δ ‘appleÍ≈Ò «√ßÿ ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ

¡appleÁ≈√ È≈Ò ‘جΔÕ

ÍzØ. Ï‚±ß◊apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ √ß ‹appleÈÀÒ

«√ßÿ «Ìß‚apple≈∫Ú≈«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ ÓßÁÌ≈Ù≈ «Ò÷‰

Ú≈Ò∂ ’∞ÒÁΔÍ È¬Δ¡apple ÂØ∫ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ

ÚμÒØ∫ B@@F «Úμ⁄ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ ÙzØÓ‰Δ

ÍμÂapple’≈apple Á≈ √ÈÓ≈È Ú≈Í√ ÒÀ‰ Á≈ ¯À√Ò≈

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √zΔ

ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï ”⁄ «√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple

ω≈¿∞‰ ¡Â∂ Ì≈¬Δ ÓappleÁ≈È≈ Á∂ È≈Ó ”Â∂

◊∞appleÏ≈‰Δ √ß◊Δ ¡’À‚ÓΔ √Ê≈Í ’appleÈ È±ß

ÚΔ ÍzÚ≈È◊Δ «ÁμÂΔ ◊¬ΔÕ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈

«’ B@AI «Úμ⁄ ¡≈ apple‘∂ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú Á∂

EE@ √≈Ò≈ Íz’≈Ù Í∞appleÏ È±ß ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ÍμËapple

”Â∂ ÓÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈appleΔ¡≈∫ ¡≈appleßÌ

«ÁμÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ «¬√ Ú≈apple D

ÈÚßÏapple B@AG 鱧 ◊∞apple± √≈«‘Ï Á∂ Íz’≈Ù Í∞appleÏ

ÓΩ’∂ √∞ÒÂ≈ÈÍ∞apple ÒØËΔ ”⁄ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple,

’ΔappleÂÈ ÁappleÏ≈apple Â∂ „≈‚Δ ÁappleÏ≈apple ’apple≈«¬¡≈

‹≈Ú∂◊≈Õ ¡ß«Âzß◊ ’Ó∂‡Δ ÚμÒØ∫ ◊∞apple± È≈È’

È‘Δ∫ «’ ◊ΩappleΔ Òß’∂Ù ÚΔ «¬√

«ÁzÙ‡Δ’Ø‰ ÁΔ ‘≈ÓΔ √Δ «’

«Òß◊≈«¬Â «‘ßÁ± ËappleÓ ÂØ∫ Úμ÷apple∂ ‘ÈÕ

’appleÈ≈‡’ Ì≈‹Í≈ Á∂ apple≈‚≈apple ”Â∂

√Ì ÂØ∫ ¿∞μÍapple ‘À «’¿∞∫«’ Áμ÷‰ «Ú⁄

¿∞√ Á∂ Á≈ıÒ∂ Ò¬Δ «¬‘Δ ÍzÚ∂Ù

Á∞¡≈apple ‘ÀÕ «Òß◊≈«¬Â Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á≈

’appleÈ≈‡’ ÁΔ Ú√Ø∫ «Ú⁄ AG ¯Δ√ÁΔ

«‘μ√≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂

¡≈◊± Ô∂ÁΔÔ∞appleμÍ≈ ’≈appleÈ Ì≈‹Í≈

¡Â∂ «¬√ ÁΔ «√ıappleÒΔ ÒΔ‚apple«ÙÍ

鱧 ¡≈͉≈ apple√Â≈ ÏÛ≈ ¡≈√≈È ‘Ø

‹≈‰ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ √Δ Íapple Ï≈¡Á

ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ È∂ ¿∞√ Ò¬Δ

Úμ‚Δ¡≈∫ Ó∞Ù«’Ò≈∫ ÷Û∑Δ¡≈∫ ’apple

«ÁμÂΔ¡≈∫ ‘ÈÕ Ô∂ÁΔÔ∞appleμÍ≈ Ì≈Ú∂∫

√±Ï∂ «Ú⁄ «‘ßÁ±ÂÚ Á≈ Ó∞÷Ω‡≈ ω∂

Á∂Ú Á∂ EE@Ú∂∫ Íz’≈Ù Í∞appleÏ ÓΩ’∂ √zΔ

ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï ”⁄ «√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple

√Ê≈Í ’appleÈ Â∂ ◊∞appleÏ≈‰Δ √ß◊Δ ¡’À‚ÓΔ

÷ØÒ∑‰, Í≈«’√Â≈È Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈«apple¡≈∫ ”⁄

«ÈμÂÈ∂Ó ÁΔ¡≈∫ Ï≈‰Δ¡≈∫, √∞÷ÓÈΔ √≈«‘Ï

Á∂ ◊∞‡’≈ √≈«‘Ï ¡Â∂ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï Á∂

√‡Δ’ Á∂ È≈Ò ‘Δ ÂÏÒ≈, ‘appleÓØÈΔ¡Ó √Ó∂Â

√ß◊Δ Á≈ ‘Øapple √≈˜Ø-√≈Ó≈È Á∂‰ Á∂ ¯À√Ò∂

’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ √zΔ ÈÈ’≈‰≈ √≈«‘Ï

Í≈«’√Â≈È ”⁄ apple≈¬∂ Ï∞Ò≈apple ‹Δ Á∂ È≈∫ ”Â∂

Ò≈«¬Ïz∂appleΔ Ï‰≈¿∞‰ ¡Â∂ apple≈¬∂ Ï∞Ò≈apple ÁΔ

Â√ÚΔapple ’∂∫ÁappleΔ «√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple ”⁄

Ò◊≈¿∞‰ Á≈ ÓÂ≈ Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÍzË≈È È∂ «’‘≈ «’ AIGA

ÁΔ ‹ß◊ Á∂ «√μ÷ ÎΩ‹Δ ¡Î√apple ‹ÈappleÒ

‹◊‹Δ «√ßÿ ¡appleØÛ≈ Â∂ Ó≈ÒÚ∂ Á≈

«¬«Â‘≈√ «Ò÷‰ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï≈ «Ú√≈÷≈ «√ßÿ

ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ ’∂∫ÁappleΔ «√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple

”⁄ Ò≈¬Δ¡≈∫ ‹≈‰◊Δ¡≈∫ Ï≈Ï≈ ÏΔapple «√ßÿ

ÈΩappleß◊≈Ï≈ÁΔ ¡Â∂ Ï≈Ï≈ Ó‘≈apple≈‹ «√ßÿ ÁΔ

Ô≈Á ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ Óß‹Δ √≈«‘Ï ÁΔÚ≈È

‘≈Ò √zΔ ¡ß«ÓzÂ√apple ”⁄ ÓÈ≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ ¡Â∂

«¬√ √ÏßËΔ H ÈÚßÏapple ◊∞appleÓ«Â √Ó≈◊Ó

’apple≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÍzØ. Ï‚±ß◊apple È∂ «’‘≈ «’

‘«appleÓß«Áapple √≈«‘Ï ”⁄ «Èμ «ÁÈ Ú≈Íapple

apple‘Δ¡≈∫ Ò∞μ‡ ÷Ø‘ ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ √ÏßËΔ

‚Δ‹ΔÍΔ Íß‹≈Ï È±ß ÍμÂapple «Ò«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

‘ج∂ ‘È Íapple «Òß◊≈«¬Â Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

ÁΔ Ë≈apple«Ó’ ÒΔ‚apple«ÙÍ È∂ √ÍμÙ‡

apple±Í «Ú⁄ ¡≈͉≈ Úμ÷apple≈ apple√Â≈

¡Í‰≈¡ «Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ ı∞Á ȱß

Ïz≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ «‘ßÁ±Ú≈Á ÂØ∫ ¡Òμ◊

’apple «Ò¡≈ ‘ÀÕ Ì≈‹Í≈ 鱧 ÚΔ ‘∞‰

«¬‘ ¡«‘√≈√ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ◊ΩappleΔ

Òß’∂Ù Á∂ ’ÂÒ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

«Ú⁄ Í≈apple‡Δ ÁΔ √ÁÌ≈ÚÈ≈ 鱧 Úμ‚≈

÷Øapple≈ Òμ◊≈ ‘ÀÕ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Ú⁄Ò∂

’¬Δ “¿∞Á≈appleÚ≈ÁΔ” ‹Ø Í«‘Ò≈∫

Í≈apple‡Δ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’appleÁ∂ √È, ÚΔ

È≈apple≈˜ ‘Ø ◊¬∂ ‘È, ı≈√ ’apple’∂

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

’appleÈ≈‡’ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ Ò¬Δ Ó∞Ù«’Ò≈∫ ...

¡Á≈Ò ÚμÒØ∫ Òß◊≈‘ Á∂ Í∞ÒΔ√

«appleÓ≈∫‚ ”⁄ «ÂßÈ «ÁÈ Á≈ Ú≈Ë≈

◊∞appleÁ≈√Í∞apple-√≈Ï’≈ ¡’≈ÒΔ ÓßÂappleΔ Â∂ ÙØÃÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ïapple √∞μ⁄≈

«√ßÿ Òß◊≈‘ 鱧 «¬μ’ «ÁÈ Á≈ «appleÓ≈∫‚ ıÂÓ ‘؉ ”Â∂ Óß◊ÒÚ≈apple

Á∞Í«‘apple Ï≈¡Á Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫ √ı √∞appleμ«÷¡≈ ÍzÏßË≈∫ ‘∂· ⁄ΔÎ

‹±‚ΔÙΔ¡Ò ÓÀ«‹√‡z∂‡ ÓØ«‘ Ï≈∫√Ò ÁΔ ¡Á≈Ò «Úμ⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ ¡Á≈Ò È∂ Òß◊≈‘ Á∂ Í∞ÒΔ√ «appleÓ≈∫‚ «Úμ⁄ «ÂßÈ «ÁÈ Á≈

Ú≈Ë≈ ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ Í∞ÒΔ√ È∂ Òß◊≈‘ Á∂ √μ «ÁÈ Á∂ «appleÓ≈∫‚ ÁΔ

Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √ΔÕ Í∞ÒΔ√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡‹∂ ‹≈∫⁄ ¡Ë±appleΔ

‘À ◊ΩappleÂÒÏ ‘À «’ Òß◊≈‘ Á∂ «÷Ò≈¯ BI √ÂßÏapple 鱧 Í∞ÒΔ√ «Úμ⁄

Â≈«¬È≈ «¬μ’ «ÚËÚ≈ ¡Ωapple È≈Ò ‹Ïapple-‹È≈‘ ¡Â∂ ËØ÷≈ËÛΔ

’appleÈ Á≈ ’∂√ Áapple‹ ‘À «¬√ ÁΩapple≈È ‘Δ ÏΔÂ∂ «ÁÈ ¡Á≈Ò «Úμ⁄

Í∂ÙΔ ÁΩapple≈È ‘Ó≈«¬ÂΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Òß◊≈‘ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ ’ΔÂΔ

È≈¡apple∂Ï≈˜Δ ÁΔ √ı «È÷∂ËΔ ’apple«Á¡≈∫ «√μ÷ È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ È∂ Óß◊

’ΔÂΔ ‘À «’ ¡«‹‘≈ ’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 √zΔ ¡’≈Ò Âı ¿∞μÂ∂

ÂÒÏ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ◊∞appleÁ≈√Í∞apple

ÒØ’ √Ì≈ ‘Ò’∂ ÁΔ «˜ÓÈΔ ⁄؉ ÓΩ’∂ √∞μ⁄≈ «√ßÿ Òß◊≈‘ ÁΔ «¬μ’

Ï«Ò¿± «ÎÒÓ Ú≈«¬appleÒ ‘؉ ’≈appleÈ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ √±Ï∂ «Úμ⁄ Ï∂‘μÁ

⁄apple⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ Ï«‰¡≈ «apple‘≈Õ

ÂÒ≈ÙΔ ’appleÈ ”Â∂ ÊÀÒ∂ ”⁄Ø∫

D «’μÒØ ¡ÎΔÓ Ïapple≈ÓÁ

÷ßÈ≈ : ÈÚ‹ØÂ

«√ßÿ Ó≈‘Ò √ΔÈΔ¡apple

Í∞«Ò√ ’ÍÂ≈È ÷ßÈ≈

È∂ Áμ«√¡≈ «’

È«Ù¡≈∫ ¡Â∂ Ó≈Û∂

¡È√apple≈∫ «Úapple∞μË «Úμ„Δ

◊¬Δ Ó∞«‘ßÓ È±ß ¿∞√

Ú∂Ò∂ Ì≈appleΔ √ÎÒÂ≈

‘≈√Ò ‘Ø¬Δ ‹ÁØ∫ «ÓÂΔ

A@.A@.AG 鱧 ܶapple

«È◊apple≈ÈΔ ÙzΔ apple«ÚßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ ÍΔ.ÍΔ.¡À√ Í∞«Ò√

’ÍÂ≈È (¡≈¬Δ) ÷ßÈ≈ ¡Â∂ ‹∂apple √apple’appleÁΔ ÙzΔ apple¤Í≈Ò

«√ßÿ, ÍΔ.ÍΔ.¡À√ ¿∞Í Í∞«Ò√ ’ÍÂ≈È Í≈«¬Ò Á∂

«¬ß√ÍÀ’‡apple ÓÈ‹Δ «√ßÿ ¡Â∂ Í∞«Ò√ Í≈apple‡Δ Á∂ Ïapple≈¬∂

Ùμ’Δ Í∞appleÙ≈∫/Ú‘Δ’Ò≈∫ ÁΔ ⁄À«’ß◊ √ÏßËΔ ‡Δ-Í∞¡≈«¬ß‡

apple≈ÓÍ∞apple appleØ‚ ÁØapple≈‘≈ «Ú÷∂ Ú’Â ’appleΔÏ @B:@@ Ú‹∂

Á∞Í«‘apple È≈’≈ÏßÁΔ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ √Δ Â≈∫ apple∂ÒÚ∂ Î≈‡’

apple≈ÓÍ∞apple ÚμÒØ∫ «¬’ ÓØÈ≈ «Ú¡’ÂΔ «‹√ Á∂ √μ‹∂ ‘μÊ

«Úμ⁄ ÊÀÒ≈ Ϋۡ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, ÍÀÁÒ ¡≈ «apple‘≈ √Δ «‹√

鱧 Ùμ’ ÁΔ «ÏÈ≈‘ Íapple appleØ’ ’∂ ⁄À’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «‹√

È∂ Í∞줉 Â∂ ¡≈͉≈ È≈Ó √ß‹∂ ’∞Ó≈apple Í∞μÂapple «’ÙÈ «√ßÿ

Ú≈√Δ Á∞apple◊ Ó‡∂ÈΔ¡≈∫ Ê≈‰≈ «ÏÙßÏappleÍ∞apple «‹Ò∑≈

◊ØÍ≈Ò◊ß‹ («Ï‘≈apple) Áμ«√¡≈, «‹√ Á∂ ‘μÊ «Úμ⁄ ÎÛ∂

fiØÒ≈/ÊÀÒ≈ ÁΔ ÂÒ≈ÙΔ ’appleÈ Â∂ ÊÀÒ∂ «Úμ⁄Ø∫ ¡ÎΔÓ Ïz≈ÓÁ

‘Ø¬Δ «‹√ Á≈ Ú‹È ’appleÈ Â∂ D «’ÒØ◊z≈Ó ¡ÎΔÓ ‘جΔÕ

«¬√ ÁΩapple≈È∂ ÂÎÂΔÙ √ß‹∂ ’∞Ó≈apple ¿∞’ È∂ Í∞줫◊μ¤

ÁΩapple≈È Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ Ù≈‘‹‘≈ÈÍ∞apple Ô±.ÍΔ ÂØ∫ «’√∂

È≈ÓÒ±Ó «Ú¡’ÂΔ Í≈√Ø∫ √√Â∂ Ì≈¡ ”⁄ ¡ÎΔÓ ÷zΔÁ ’∂

ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «‹√ È∂ «¬‘ ¡ÎΔÓ ¡μ◊∂ Ó«‘ß◊∂ Ì≈¡

«Úμ⁄ Ò∞«Ë¡≈‰≈ Á∂ «¬Ò≈’≈ «Úμ⁄ Ú∂⁄‰Δ √Δ «‹√

Í≈√Ø∫ ‚±ßÿ≈¬Δ È≈Ò Í∞줫◊μ¤ ‹≈appleΔ ‘À ¡Â∂ ‘Øapple ÚΔ

¡«‘Ó ÷∞Ò≈√∂ ‘؉ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘ÀÕ

’ÂÒ È±ß ‹≈«¬˜ ·«‘apple≈¿∞‰ Á∂

ÔÂÈ≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÂÈ÷≈‘Á≈apple

ÓΔ‚Δ¬∂ apple≈‘Δ∫ ◊ΩappleΔ È±ß Ìß‚‰ ÁΔ ÚΔ

Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò≈¬Δ ◊¬Δ Íapple ¡«‹‘≈

ÏÛ∂ √≈ÚË≈ÈΔ Ìapple∂ „ß◊ È≈Ò ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ √±⁄È≈ ¡Â∂ Íz√≈appleÈ ÓßÂappleΔ

appleÚΔ Ùß’apple Íz√≈Á È∂ ¿∞È∑≈∫ ÒØ’≈∫

ÁΔ «ÈßÁ≈ ’ΔÂΔ ‹Ø «¬√ ÓΩ ”Â∂

“‹ÙÈ” ÓÈ≈ apple‘∂ √È Íapple “‡«Úμ‡apple”

¡Â∂ “Ú‡√¡ÀÍ” Úapple◊∂ Óß⁄≈∫ apple≈‘Δ∫

Ìß‚Δ-Íz⁄≈apple ÚΔ ‹≈appleΔ «apple‘≈Õ ¿∞Ëapple

ÓΔ‚Δ¬∂ Á≈ «¬’ «‘μ√≈ ÌßÏÒ̱√≈

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ Ó∞μÁ∂ È≈Ò ÈÚ∂∫ ÂØ∫

ÈÚ∂∫ ’؉ ‹ØÛÁ≈ «apple‘≈Õ «¬√ ÂØ∫

ÚμË ‘Øapple ’Δ ‘Ø √’Á≈ √Δ «’ «Îapple

¿∞√ Á∂ Ìapple≈ 鱧 ¡μ◊∂ «Ò¡≈∫Á≈

«◊¡≈, «‹√ ÂØ∫ ◊ΩappleΔ Ï‘∞ √Ó≈∫

Í«‘Ò≈∫ Úμ÷ ‘Ø ◊¬Δ √Δ ¡Â∂ ‹Ø ¿∞√

Á∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ «√¡≈√Δ «Ú⁄≈apple≈∫ ÂØ∫

«ÏÒ’∞Ò Úμ÷appleΔ √Ø⁄‰Δ appleμ÷Á≈ √ΔÕ

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «’ ◊ΩappleΔ Á≈

Ìapple≈ Ì≈‹Í≈ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉≈

⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫ «’ ◊ΩappleΔ Á≈ Ìapple≈

A@ ‹∞Ò≈¬Δ B@AG 鱧 ‘Δ Ì≈‹Í≈

«Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ √ÏßËΔ ¡≈͉Δ

«ÁÒ⁄√ÍΔ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’apple ⁄∞μ’≈

√Δ, «‹√ Ï≈apple∂ “Á «È¿± «¬ß‚Δ¡È

¡À’√ÍzÀμ√” «Ú⁄ ıÏapple ÚΔ ¤ÍΔ √ΔÕ

ËøÈÚ≈Á

(Óß«Áapple≈ ÍÏÒΔ’∂ÙȘ)


8 12/10/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

¤Ø‡Δ¡ª ıÏappleª

ÏappleÂ≈ÈÚΔ «√μ÷ ”Â∂ √’±Ò

”⁄ ’Û≈ Í≈¿∞‰ ÁΔ Í≈ÏßÁΔ

Òß‚ÈÕ Ô±’∂ Á∂ «¬’ Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò

È∂ √’±Ò ÁΔ ‚appleÀμ√ Í≈«Ò√Δ ÁΔ

¿∞Òßÿ‰≈ Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áß«Á¡≈∫ ¡μ·

√≈Ò≈ ÏappleÂ≈ÈÚΔ «√μ÷ 鱧 √’±Ò

«Úμ⁄ ’Û≈ Í≈ ’∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ appleØ’

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ’À‚ÀÈ «√ßÿ, ‹Ø «’ ‹ÈÓ

ÂØ∫ ◊∞‡ ”Â∂ ’Û≈ Í≈¿∞∫Á≈ ‘À, ȱß

«Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ ¿∞√ Á∂ ÈÚ∂∫ √’±Ò

«‡Í‡ØÈ Á∂ √Óapple«‘Ò Íz≈«¬ÓappleΔ √’±Ò

«Úμ⁄ ‹≈‰ ÓΩ’∂ ’Û≈ Í≈¿∞‰ ÂØ∫

Úapple«‹¡≈ «◊¡≈Õ Ïμ⁄∂ Á∂ «ÍÂ≈ √ßÈΔ

«√ßÿ, ‹Ø «’ ¡≈͉≈ ’≈appleØÏ≈apple ’appleÁ∂

‘È, ÚμÒØ∫ Íμ÷Í≈Â È±ß ¡Ë≈apple ω≈ ’∂

ÒÛ≈¬Δ ÒÛΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ «√ßÿ È∂

«’‘≈ «’ ’Û≈ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Ë≈apple«Ó’

«⁄ßÈ∑ ‘À Â∂ ¿∞‘ «¬√ 鱧 ÎÀÙÈ Ò¬Δ

È‘Δ∫ ÏÒ«’ Ë≈apple«Ó’ ’≈appleÈ≈∫ ’apple’∂

Í≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ

Èapple≈«¬‰ apple≈‰∂ È∂

ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ ω≈¬Δ

Ó∞ßϬΔÕ Ó‘≈apple≈Ù‡apple Á∂ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ Èapple≈«¬‰ apple≈‰∂, «‹È∑≈∫

’≈∫◊apple√ ÂØ∫ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂ «ÁμÂ≈ √Δ,

È∂ ¡ÀÂÚ≈apple 鱧 ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ

“Ó‘≈apple≈Ù‡apple √Ú≈ÌΔÓ≈È Í’Ù”

ω≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ’∞fi ÒØ’≈∫ Á∂

Í≈apple‡Δ È≈Ò appleÒ‰ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ’apple

apple‘∂ ‘È ¡Â∂ «Îapple ¡◊ÒΔ ’≈appleÚ≈¬Δ

Ï≈apple∂ ¯À√Ò≈ ÒÀ‰◊∂Õ Í«‘Ò≈∫ «¬‘

«’¡≈√≈∫ √È «’ apple≈‰∂ Ì≈‹Í≈ ”⁄

Ù≈ÓÒ ‘Ø √’Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ «ÁμÒΔ

”⁄ Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡«Ó Ù≈‘ È≈Ò

ÚΔ Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔ √Δ Õ

¡ßÏ≈Ò≈ ¬∂¡appleÏ∂√ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Í◊apple∂‚

¡ßÏ≈Ò≈Õ Ì≈appleÂΔ ‘Ú≈¬Δ √ÀÈ≈ È∂

«¬μÊ∂ √«Ê ¡≈͉∂ ¬∂¡appleÏ∂√ 鱧 Úμ‚∂

ÍμËapple ”Â∂ ¡Í◊apple∂‚ ’appleÈ ÁΔ Ó∞«‘ßÓ

«Úμ„Δ ‘À Â≈∫ ‹Ø «¬√ 鱧 apple≈Î∂Ò ‹Àμ‡≈∫

Ò¬Δ «Â¡≈apple ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂Õ «¬√

È≈Ò Ì≈appleÂ È±ß Í≈«’Â≈È È≈ÒØ∫ ‘μÊ

¿∞Íapple appleμ÷‰ «Úμ⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊Δ

«’¿∞∫«’ «¬‘ ‹‘≈˜ ÍappleÓ≈‰±

‘«Ê¡≈apple ¡Â∂ ‘Øapple «Ó˜≈«¬Ò≈∫

«Ò‹≈‰ Á∂ √ÓappleμÊ ‘È Õ

«ÂßÈ ¡ÓappleΔ’Δ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ 鱧 ÈØÏ∂Ò ÓÀ‚Δ√È Í∞apple√’≈apple

√‡Ω’‘ØÓ (¡ÓappleΔ’≈)Õ «ÂßÈ ¡ÓappleΔ’Δ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫

(‹ÀÈ∂«‡«’√‡√) ‹ÀÎappleΔ √Δ. ‘≈Ò (GB), Ó≈¬Δ’Ò appleØ√ÏÀÙ

(GC) ¡Â∂ Ó≈¬Δ’Ò ‚Ï«Ò¿± Ôß◊ (FH) 鱧 ‹ΔÚ≈∫

«Ú⁄ÒΔ “’∞ÁappleÂΔ ÿÛΔ” «‹√ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ‹ΔÚ √Ω∫Á∂

Â∂ ‹≈◊Á∂ ‘È, √ÏßËΔ ÷Ø‹ Ò¬Δ ÈØÏ∂Ò ÓÀ‚Δ√È

Í∞apple√’≈apple È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑≈∫

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ È∂ ÈΔ∫Á, ÷≈‰ ÁΔ¡≈∫ ¡≈ÁÂ≈∫,

‘≈appleÓØȘ ¡Â∂ √appleΔapple’ Â≈ÍÓ≈È «Úμ⁄ ‹ΔȘ ÁΔ

̱«Ó’≈ Ï≈apple∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫

‹ΔȘ ÁΔ Í‰≈¤ ’ΔÂΔ ‘À «‹‘Û∂ “’∞ÁappleÂΔ ÿÛΔ” ȱß

Quote

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ¡ª «Ò÷ª Í≥‹≈ÏΔ Í≈·’ª ÂØ∫ Á±apple

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ù‘ΔÁ∂ ¡≈˜Ó Ì◊ «√ßÿ ÁΔ Ù‘≈Á ȱß

Ò◊Ì◊ HF Úapple∑∂ ÏΔ ⁄∞μ’∂ ‘È, Íapple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

«Ò÷Â≈∫ 鱧 «’√∂ È∂ Ó≈ Ì≈Ù≈ Íß‹≈ÏΔ «Úμ⁄ «¬μ’

«‹ÒÁ ÊμÒ∂ «¬’μ·≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈Õ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ Ì◊Â

«√ßÿ ÁΔ¡≈∫ ÒμÌΔ¡≈∫ √≈appleΔ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ ¿∞appleÁ±

Ì≈Ù≈ ÁΔ Í∞√Â’ “Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ:

Á√Â≈Ú∂˜Ø∫ ’∂ ¡≈¬ΔÈ∂ Ó∂∫” ¡Â∂ Óapple≈·Δ Ì≈Ù≈

ÁΔ Í∞√Â’ “Ì◊ «√ßÿ: √ßͱappleÈ Ú≈∫◊Ó¬∂”

«Úμ⁄ Áapple‹ ‘È, ‹ÁØ∫«’ Ï≈’Δ Ì≈Ù≈Ú≈∫ Á∂

Í≈·’ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ √Ó∞μ⁄Δ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫

Ú≈ÒΔ Í∞√Â’ ÂØ∫ Ú≈∫fi∂ ‘ÈÕ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫

‘∞‰ Âμ’ AB@ ÂØ∫ ÚμË «Ò÷Â≈∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈

⁄∞μ’Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ “‹∂Ò∑ È؇ Ï∞μ’” «¬È∑≈∫

«Ò÷Â≈∫ ÂØ∫ Úμ÷apple≈ Á√Â≈Ú∂˜ ‘ÀÕ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

«Úμ⁄ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ HE Á∂ ’appleΔÏ «Ò÷Â≈∫ «¬μ’

«‹ÒÁ ‘∂· ¿∞ÍÒμÏË ‘ÈÕ «¬‘ «Ò÷Â≈∫ Ì◊ «√ßÿ

Á∂ Ì≈‰‹∂ ÍzØ. ‹◊ÓØ‘È «√ßÿ ÚμÒØ∫ Ó≈∫ ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ

«Úμ⁄ «Ò÷Δ Í∞√Â’ «Úμ⁄ “Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ¡Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ √≈ÊΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫” «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ

ÍzØ. ‹◊ÓØ‘È «√ßÿ ÚμÒØ∫ «Ò÷Δ «¬√ Í∞√Â’ Á≈ Í«‘Ò≈

¡≈‚ΔÙÈ AIHE «Úμ⁄ ¤«Í¡≈ √ΔÕ ‘∞‰ Âμ’ «¬√

Í∞√Â’ Á∂ Ò◊Ì◊ ÈΩ∫ ¡≈‚ΔÙÈ ¤Í ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ «¬√

Í∞√Â’ «Úμ⁄ Ì◊ «√ßÿ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ √≈ÊΔ¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ A@E «Ò÷Â≈∫ Áapple‹ ‘È, «‹È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Ì◊Â

«√ßÿ ÁΔ¡≈∫ HE «Ò÷Â≈∫ ‘ÈÕ ÍzØ. ⁄ÓÈ Ò≈Ò È∂

¡ßÈ≈ ‘˜≈apple∂ 鱧 ⁄∂Â∂ ¡≈«¬¡≈ ‹È ÒØ’Í≈Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‹ÈÒØ’Í≈Ò «ÏμÒ È±ß

’ΩÓΔ Ó∞μÁ≈ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó≈‹

√∂Ú’ ¡ßÈ≈ ‘˜≈apple∂ ◊≈∫ËΔ ‹À¡ßÂΔ

ÓΩ’∂ apple≈‹ÿ≈‡ «Ú÷∂ ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ

√μ«Â¡≈◊z«‘ ”Â∂ ÏÀ·∂ ¡Â∂ Á∂Ù

«Úμ⁄ ‹È ÒØ’Í≈Ò Ò≈◊± ’appleÈ ÁΔ

Óß◊ ’ΔÂΔÕ √zΔ ‘˜≈apple∂ È∂ «’‘≈ «’

F √≈Ò ÏΔ‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

‹ÈÒØ’Í≈Ò Ò≈◊± È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

鱧 appleØ’‰ «Úμ⁄ È≈’≈Ó √≈Ï ‘جΔ

‘ÀÕ √apple’≈apple ‹ÈÒØ’Í≈Ò ¡Â∂

ÒØ’≈Ô∞’ Ò≈◊± ’appleÈ ÍzÂΔ ◊ßÌΔapple

È‘Δ∫ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ ⁄∂Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ

«’ ‹∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

appleØ’‰ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ’ÁÓ È‘Δ∫

¿∞·≈¿∞∫ÁΔ Â≈∫ ¿∞‘ «¬√ √≈Ò Á√ßÏapple ‹≈∫ ¡◊Ò∂

√≈Ò ‹ÈÚappleΔ «Úμ⁄ Ó∞Û ÂØ∫ √ßÿappleÙ ’appleÈ◊∂Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈, “ÓÀ∫ CE √≈Ò ÂØ∫ ¡ßÁØÒÈ ’apple «apple‘≈ ‘≈∫Õ «¬μ’

⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ √≈«‘ √ÏßËΔ ÈØÏ∂Ò Í∞apple√’≈apple Á≈

¡ÀÒ≈È E ¡’±Ïapple 鱧 ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

www.theasianindependent.co.uk

Áμ«√¡≈ «’ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ ‘∞‰ Âμ’ ÷Ø‹Δ¡≈∫

AB@ ÂØ∫ ÚμË «Ò÷Â≈∫ «Úμ⁄ EC ıÂ, B ¡Á≈ÒÂ≈∫ Á∂

«Ï¡≈È, C ‡ÀÒΔ◊z≈Ó, ¡√À∫ÏÒΔ ÏßÏ ’≈∫‚ ¡Â∂

√≈∫‚apple√ È≈Ò √ÏßË B Íapple⁄∂, “⁄≈∫Á” apple√≈Ò∂ Á∂

“Î≈∫√Δ” ¡ß’ «Úμ⁄ ¤Í∂ C@ Á∂ ’appleΔÏ Ò∂÷,

B «‘ßÁΔ Ò∂÷, A@ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È≈Ò

ÍμÂapple «Ú‘≈apple Â∂ «√¡≈√ Ï≈apple∂ Ò∂÷ ¡≈«Á

Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ √Ì ÂØ∫

ÚμË «Ò÷Â≈∫ ÍzØ. ⁄ÓÈ Ò≈Ò ÚμÒØ∫ B@@G

«Úμ⁄ «Ò÷Δ «‘ßÁΔ Í∞√Â’ “Ù‘ΔÁ Ì◊Â

«√ßÿ: Á√Â≈Ú∂˜Ø∫ ’∂ ¡≈¬ΔÈ∂ Ó∂∫” «Úμ⁄

Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬‘ Í∞√Â’ Ì≈apple √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ ¤≈ÍΔ ◊¬Δ √ΔÕ ÍzØ. ⁄ÓÈ Ò≈Ò È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬√ Í∞√Â’ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫

鱧 Ì◊ «√ßÿ Á∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È≈Ò √ÏßË A@

ÍμÂapple-«Ú‘≈apple ¡Â∂ ’∞fi ‘Øapple «Ò÷Â≈∫ «ÓÒΔ¡≈∫ √ÈÕ

√≈Ò B@@H «Úμ⁄ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ “Á≈ ‡apple≈«¬Ò

¡≈Î Ì◊ «√ßÿ” ÍzÁappleÙÈΔ Ò≈¬Δ ◊¬Δ √ΔÕ ÍzØ.

⁄ÓÈ Ò≈Ò È∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ’ØÒØ∫ Ì◊ «√ßÿ Á∂

¡Á≈Ò È≈Ò ‘ج∂ A@ ÍμÂapple «Ú‘≈apple ÚΔ ‘≈√Ò ’apple

Ò¬∂Õ √≈Ò B@AD Á∂ ¡ıΔapple «Úμ⁄ Ì≈apple √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ ÍzØ. ⁄ÓÈ Ò≈Ò ÁΔ «‘ßÁΔ Í∞√Â’ “Ù‘ΔÁ Ì◊Â

«√ßÿ: Á√Â≈Ú∂˜Ø∫ ’∂ ¡≈¬ΔÈ∂ Ó∂∫” Á≈ ¿∞appleÁ± «Úμ⁄

¡È∞Ú≈Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Â∂ Ï≈’Δ apple⁄È≈Ú≈∫ 鱧 ÚΔ

¡È∞Ú≈«Á Í∞√Â’ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ’apple «Ò¡≈Õ

ÚΔ Í≈apple‡Δ ¡«‹‘Δ È‘Δ∫,

«‹√ «ıÒ≈¯ ÍzÁappleÙÈ È≈

’ΔÂ≈ ‘ØÚ∂Õ ¤∂ √≈Ò ÂØ∫

ÒØ’Í≈Ò ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ÒÛ

«apple‘≈ ‘≈∫” √zΔ ‘˜≈apple∂ È∂

«’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ «ÚappleØËΔ

«Ëapple ‘∞ß«Á¡≈∫ ÒØ’Í≈Ò Á≈

√ÓμappleÊÈ ’apple apple‘Δ √Δ Íapple

C √≈Ò √μÂ≈ «Úμ⁄ apple«‘‰

”Â∂ ÚΔ ’ΔÂ≈ ’∞fi È‘Δ∫Õ

¿∞È∑≈∫ ¡≈«÷¡≈ «’

¡≈apple‡Δ¡≈¬Δ Ò≈◊± ‘؉

È≈Ò ’∞fi ¯apple’ ˜apple±apple

«Í¡≈ ‘À ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ G@

√≈Ò Ï≈¡Á ÚΔ ¡≈˜≈ÁΔ

ÿ∞Ò≈‡Δ¡≈∫ Á∂ √∞¯È∂ ͱapple∂

È‘Δ∫ ‘ج∂ Â∂ È≈ ‘Δ ÓØ‘È Á≈√ ’appleÓ⁄ßÁ ◊≈∫ËΔ Á≈

√∞¯È≈ Í∞apple≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ apple≈‹ÿ≈‡ Í∞μ‹ ’∂ √zΔ

◊≈∫ËΔ È±ß ÙappleË≈∫‹ÒΔ Ì∂‡ ’ΔÂΔÕ

Í≥‹ √±«Ï¡≈∫ Á∂ ÈÚ∂∫

apple≈‹Í≈Ò «ÈÔ∞’Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÏÈÚ≈appleΔ Ò≈Ò

Í∞appleØ«‘Â È±ß Â≈«ÓÒ È≈‚± Á≈

apple≈‹Í≈Ò «ÈÔ∞’ «◊¡≈ ‘À Â∂

√ΔÈΔ¡apple Ì≈‹Í≈ ¡≈◊± √μ«Â¡≈ Í≈Ò

Ó«Ò’ «Ï‘≈apple

Á∂ ÈÚ∂∫

apple≈‹Í≈Ò

‘؉◊∂Õ √zΔ

ÏÈÚ≈appleΔ Ò≈Ò Í∞appleØ«‘Â, ‹◊ÁΔÙ Ó∞÷ΔÕ

Í∞appleØ«‘ ÁΔ Ê≈∫

¡≈√≈Ó «Úμ⁄ ‹◊ÁΔÙ Ó∞÷Δ apple≈‹Í≈Ò

Á≈ ¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò‰◊∂Õ ¡apple∞‰≈⁄Ò

ÍzÁ∂Ù Â∂ Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ √‰∂ Íß‹

apple≈‹Í≈Ò≈∫ Â∂ ¡ß‚∂Ó≈È Â∂ «È’ØÏ≈apple

‡≈ͱ¡≈∫ Á∂ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò ÁΔ

«ÈÔ∞’ÂΔ √ÏßËΔ apple≈Ù‡appleÍÂΔ apple≈Ó

È≈Ê ’Ø«ÚßÁ ÚμÒØ∫ ÓȘ±appleΔ «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‘ÀÕ «Ï‘≈apple «ÚË≈È ÍzΔÙÁ Á∂

√≈Ï’≈ ÓÀ∫Ïapple ◊ß◊≈ Íz√≈Á ȱß

Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ Á≈ apple≈‹Í≈Ò «ÈÔ∞’Â

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ √zΔ Í∞appleØ«‘ ’ØÒ

Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ Á≈ Ú≈˱ ⁄≈apple‹ √ΔÕ √zΔ

Ó∞÷Δ ÁΔ Ê≈∫ ¡À‚«ÓappleÒ (√∂Ú≈Ó∞’Â)

Á«ÚßÁapple ‹ØÙΔ È±ß ¡ß‚∂Ó≈È «È’ØÏ≈apple

Á≈ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À

«Ïz◊∂‚Δ¡apple (√∂Ú≈ Ó∞’Â) ÏΔ‚Δ

«ÓÙapple≈ ¡apple∞‰≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂

apple≈‹Í≈Ò ‘؉◊∂Õ

«Íz¡ß’≈ √Ì ÂØ∫ ÚμË

’Ó≈¬Δ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ‡ΔÚΔ

¡«ÌÈ∂ÂappleΔ¡≈∫ ”⁄ Ù∞Ó≈apple

Ò≈√ ¬∂∫‹Ò√Õ ÎØappleÏ√ ÁΔ √≈Ò≈È≈

√Ì ÂØ∫ ÚμË ’Ó≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫

‡ΩÍ-A@ ‡ΔÚΔ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ¡≈∫ ÁΔ

√±⁄Δ «Úμ⁄ “Á∂√Δ ◊appleÒ” «Íz¡ß’≈

⁄ØÍÛ≈ Á≈ È≈∫ ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ

√ØÎΔ¡≈ Úapple‹≈apple≈ «¬√ √±⁄Δ «Úμ⁄

«√ıappleÒ∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘ÀÕ «Íz¡ß’≈ È∂

‡ΔÚΔ ÙØ¡ “’∞¡≈∫«‡’Ø” apple≈‘Δ∫ Íμ¤Ó Á∂

ÓÈØappleß‹È ‹◊ «Úμ⁄ Á√Â’ «ÁμÂΔ

√ΔÕ ¿∞√ È∂ «ÎÒÓ “Ï∂¡Ú≈⁄” «Úμ⁄

È≈∫‘-Íμ÷Δ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¡ ’∂

‘ΩÒΔÚ∞μ‚ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Íμ’Δ

ÍÀappleΔ∫ ’apple «Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬’ ’appleØÛ

¡ÓappleΔ’Δ ‚≈Òapple ’Ó≈¬Δ È≈Ò

«Íz¡ß’≈ ÎØappleÏ√ ÁΔ √±⁄Δ ”⁄ ¡μ·Ú∂∫

√Ê≈È ¿∞Â∂ ‘À ‹ÁØ∫ «’ “‘≈¿±√ ¡≈Î

’≈apple‚˜” √‡≈apple appleΩ«ÏÈ apple≈¬Δ‡ I@

Òμ÷ ‚≈Òapple ’Ó≈¬Δ È≈Ò IÚ∂∫ √Ê≈È

”Â∂ ‘ÀÕ “Ó≈‚appleÈ ÎÀ«ÓÒΔ” «Úμ⁄

◊ÒØappleΔ¡≈ È≈∫ Á≈ «’appleÁ≈apple «ÈÌ≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ √ØÎΔ¡≈ D.AE ’appleØÛ ‚≈Òapple

Ï«·ß‚≈ Â∂ appleØÍÛ ÊappleÓÒ ÍÒª‡ª ȱß

ÏøÁ ’appleÈ «ıÒ≈¯ √ßÿappleÙ Á≈ ¯À√Ò≈

Í«‡¡≈Ò≈Õ «Ï‹ÒΔ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ È∂ Ï«·ß‚≈ Â∂

appleØÍÛ ÊappleÓÒ ÍÒ≈∫‡≈∫ 鱧 ÏßÁ ’ΔÂ∂ ‹≈‰

«ıÒ≈¯ √ßÿappleÙ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ È∂ Óß◊ ’ΔÂΔ «’ «¬È∑≈∫ ÊappleÓÒ≈∫

鱧 ÏßÁ ’appleÈ Ï‹≈¬∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ Ê≈∫ ”Â∂ ÁØ

√∞Íapple «’z‡Δ’Ò ÊappleÓÒ ÍÒ≈∫‡ √Ê≈ÍÂ

’ΔÂ∂ ‹≈‰Õ ‡À’ÈΔ’Ò √apple«Ú«√˜

Ô±ÈΔ¡È, ¡À∫ÍÒ≈¬Δ˜ ÎÀ‚apple∂ÙÈ √∞«appleßÁapple

«√ßÿ, ÍΔ¡À√¬ΔÏΔ ¡À∫ÍÒ≈¬Δ˜ ÎÀ‚apple∂ÙÈ

ÊappleÓÒ ’Ø¡≈apple‚ΔÈ∂ÙÈ ’Ó∂‡Δ, «Ï‹ÒΔ

Ó∞Ò≈˜Ó Îapple߇, ¡À∫ÍÒ≈¬Δ˜ ÎÀ‚apple∂ÙÈ ¡Â∂

’appleÓ⁄≈appleΔ ÁÒ, Ó«È√‡appleΔ¡Ò √apple«Ú«√˜

Ô±ÈΔ¡È, Úapple’apple˜ ÎÀ‚apple∂ÙÈ «¬ß‡’,

ÍΔ¡À√¬ΔÏΔ, ‘Àμ‚ ¡≈«Î√ ¡À∫ÍÒ≈¬Δ˜

ÎÀ‚apple∂ÙÈ ¡Â∂ Íß‹≈Ï apple≈‹ «Ï‹ÒΔ ÏØapple‚

Ó˜Á±apple √ßÿ ”Â∂ ¡≈Ë≈apple ÍΔ¡À√¬ΔÏΔ

¡À∫ÍÒ≈¬Δ˜ ‹∞¡≈«¬ß‡ ÎØappleÓ È∂ «⁄Â≈ÚÈΔ

«ÁμÂΔ ‘À «’ ‹∂’apple √apple’≈apple È∂ ÁØÚ∂∫ ÊappleÓÒ≈∫

’Ó≈¬Δ È≈Ò Ò◊≈Â≈apple ¤∂Ú∂∫ √≈Ò

⁄Ø‡Δ Á∂ √Ê≈È ”Â∂ ’≈Ϙ ‘ÀÕ “«Ïμ◊

ÏÀ∫◊ «Ê˙appleΔ” √‡≈apple ’ÀÒΔ ’±˙’Ø B.F

’appleØÛ ‚≈Òapple ’Ó≈¬Δ È≈Ò Á±‹∂

√Ê≈È ”Â∂ ‘ÀÕ “√’À∫‚Ò” ÁΔ √‡≈apple

’ÀappleΔ Ú≈«Ùß◊‡È A.A ’appleØÛ ‚≈Òapple

’Ó≈¬Δ È≈Ò «¬√ √±⁄Δ ”⁄ √μÂÚ∂∫

√Ê≈È ”Â∂ ‘ÀÕ

鱧 ÏßÁ ’appleÈ Á∂ ÎÀ√Ò∂ 鱧 Ú≈Í√ È≈

«Ò¡≈ Â≈∫ I ¡’±Ïapple 鱧 appleØÍÛ ÊappleÓÒ

ÍÒ≈∫‡ ¡μ◊∂ ¡Â∂ AA ¡’±Ïapple ȱß

Ï«·ß‚≈ ÊappleÓÒ ¡μ◊∂ √±Ï≈ ÍμËapple ËappleÈ∂

«ÁμÂ∂ ‹≈‰◊∂Õ ÍΔ¡À√¬ΔÏΔ ¡À∫ÍÒ≈¬Δ˜

‹∞¡≈«¬ß‡ ÎØappleÓ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ ‹√ÏΔapple

«√ßÿ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· ‘Ø¬Δ ÎØappleÓ Á∂

¡≈◊±¡≈∫ ‹◊Â≈apple «√ßÿ ¿∞μÍÒ, ’appleÓ⁄ßÁ

Ì≈appleÁÚ≈‹ ¡Â∂ ÏΔ¡À√ √∂÷Ø∫ È∂ «Ï‹ÒΔ

«È◊Ó Á∂ ÊappleÓÒ≈∫ 鱧 ÏßÁ ’appleÈ Á∂ ÎÀ√Ò∂

鱧 Ó∞Ò≈˜Ó, ÒØ’ «ÚappleØËΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬√ ¯À√Ò∂ È≈Ò H@@ ÂØ∫

ÚμË ’μ⁄∂ Ó∞Ò≈˜Ó Ï∂apple∞˜◊≈apple ‘؉◊∂Õ

¡≈◊±¡≈∫ È∂ «’‘≈ «’ Óß◊ ÿ‡‰ √Ó∂∫

«Ï‹ÒΔ È≈ ÷appleΔÁ‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

Íz≈¬ΔÚ∂‡ ’ßÍÈΔ¡≈∫ 鱧 √≈Ò≈È≈ √«Êapple

Ò≈◊ Á∂ BG@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Í≈Úapple’ΩÓ

ÚμÒØ∫ «ÁμÂ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ


www.samajweekly.com

√zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ √apple±Í≈∫ ÁΔ ÷Ø‹ Ò¬Δ

Ô±. ’∂. ÁΔ¡≈∫ ¡Á≈ÒÂ≈∫ ¡Â∂ E@@ ÂØ∫ ÚμË

√apple’≈appleΔ Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ ‹≈Ú∂◊Δ √«Â’≈apple ’Ó∂‡Δ

Òß‚ÈÕ √zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï

‹Δ Á∂ √apple±Í≈∫ Á∂ ¡ÁÏ ¡Â∂

√«Â’≈apple 鱧 Ó∞μ÷ appleμ÷«Á¡≈∫

√«Â’≈apple ’Ó∂‡Δ Ô±. ’∂.

ÚÒØ∫ Úμ‚Δ ÍμËapple ”Â∂ √∂Ú≈

’≈apple‹ ‹≈appleΔ ‘È Õ ÏΔÂ∂

Ó‘ΔÈ∂ Ú∂Ò˜ Á∂ «¬Ò≈’∂

’≈apple«‚Î ÁΔ ¡Á≈Ò ”⁄Ø∫

√zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ E

√ßͱappleÈ √apple±Í ¡Â∂ «¬’

ÍØÊΔ √≈«‘Ï «ÓÒ∂ √È Õ

«‹È∑≈∫ 鱧 «¬’ ¡≈Ó

√≈Ë≈appleÈ «’Â≈Ï Ú≈∫◊ ‘Δ

appleμ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Õ «¬√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ’μÒ∑ Ó«È√‡appleΔ

¡≈¯ ‹√«‡√ Á∂ Òß‚È

Á¯Âapple ”⁄ √ΔÈΔ¡apple

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò

√«Â’≈apple ’Ó∂‡Δ Á∂ Ì≈¬Δ

ÓÈÚΔapple «√ßÿ, Ì≈¬Δ

‚∂‡È (‚≈.⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ

◊∞Ó‡≈Ò≈) ¡ÓappleΔ’≈ «Ú⁄ È≈¬ΔÈ

¡ˇÀÚÈ Á∂ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ Ï≈Á

Á√Â≈appleË≈appleΔ «√μ÷≈∫ 鱧 ¡«ÂÚ≈Á

È≈Ò ‹ØÛ ’∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈‰ Òμ◊

«Í¡≈Õ «√μ÷ ¡ÓÈ Í√ßÁ ÒØ’ ‘È Â∂

¿∞È∑≈∫ Á≈ ¡«ÂÚ≈Á È≈Ò ’Ø¬Δ ÒÀ‰

Á∂‰ È‘Δ∫Õ «¬√ Ò¬Δ ¡ÓappleΔ’Δ¡≈∫

鱧 Á√Â≈apple ¡Â∂ «√μ÷ √«Ì¡≈⁄≈apple ÂØ∫

‹≈‰± ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ Úμ÷ Úμ÷

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÚÒØ∫ ¿∞Íapple≈Ò∂ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂

‘ÈÕ ¡«‹‘≈ ‘Δ ¿∞Íapple≈Ò≈ ¡ÓappleΔ’≈

Á∂ Íz«√μË √±Ï∂ ˙‘≈«¬¡Ø Á∂ Ù«‘apple

√Í«appleß◊ÎΔÒ‚ «Ú÷∂ «ÈÚ≈√ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ «Íß‚ Ò∞‘≈apple≈∫ «‹Ò∑≈ ‹ÒßËapple Á∂

‹ßÓÍÒ ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ

√Í«appleß◊ÎΔÒ‚ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÚÒØ∫

«Í¤Ò∂ AG √≈Ò≈∫ ÂØ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈

‘ÀÕ ¿∞‘ Ù«‘apple Á∂ √«Ì¡≈⁄≈apple’ Ó∂Ò∂

«Ú⁄ ÏÛ∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò Ì≈◊ ÒÀ∫Á∂

‘ÈÕ «¬√ √≈Ò ¿∞È∑≈∫ È∂ È∂ÛÒ∂ Ù«‘apple

‚∂‡È Â∂ «√È«√È≈‡Δ Á∂

√«‘ÔØ◊Δ¡≈∫ È≈Ò «√μ÷ ËappleÓ «Ú⁄

Á√Â≈apple ÁΔ Ó‘μÂ≈ 鱧 Áapple√≈¿∞‰

Ò¬Δ ÓΩ’∂ Â∂ Úμ‚Δ ÍμËapple ”Â∂

¡ÓappleΔ’È≈∫ 鱧 Á√Â≈apple≈∫ √‹≈¬Δ¡≈∫

Â∂ «√μ÷ ËappleÓ È≈Ò √ÏßË «Ò‡apple∂⁄apple

Úß«‚¡≈Õ ÒØ’≈∫ ÚÒØ∫ ÷∞ÙΔ ÷∞ÙΔ

Á√Â≈apple≈∫ √‹≈¬Δ¡ª ◊¬Δ¡≈∫ ¡Â∂

«√μ÷ ËappleÓ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Íz≈ÍÂ

’ΔÂΔÕ Ù«‘apple Á∂ Ó∂¡apple ÚÀappleÈ ’ØÍ

ÒÀ∫‚ √Ó∂ ¡ÓappleΔ’È Ïμ⁄∂ Ï⁄Δ¡≈∫,

Ó∞ß‚∂ ’∞ÛΔ¡≈∫, ÈΩ‹∞Ú≈È≈∫ Â∂ Ï‹∞appleˆ

¡ΩappleÂ≈∫ ÓappleÁ≈∫ È∂ ÏÛ∂ ⁄≈Ú≈∫ È≈Ò

Á√Â≈apple≈∫ √‹≈¬Δ¡≈∫Õ Á√Â≈apple≈∫ ÁΔ

√∂Ú≈ Ù«‘apple Á∂ Ú√ÈΔ’ ‚≈. ÁÒ‹ΔÂ

«√ßÿ Â∂ ¿∞‘È≈∫ ÁΔ √∞ÍÂÈΔ ÏΔÏΔ

‹◊ÁΔÙ ’Øapple ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «√‡Δ

‘≈Ò ÍÒ≈˜≈ «Ú÷∂ BBÚ∂∫

√«Ì¡≈⁄≈apple’ Ó∂Ò∂ «Ú⁄ Ìß◊Û∂ Â∂

«◊μË∂ È∂ ÚΔ ı±Ï appleß◊ Ïß«È∑¡≈Õ ‹Á

„ØÒ Ú«‹¡≈ Â≈∫ √≈apple∂ ÒØ’ ÁΩÛ∂ ÁΩÛ∂

¡≈¬∂ Â∂ ¿∞È∑≈∫ È∂ «¬√ Á≈ ı±Ï ¡≈ÈßÁ

Ó≈«‰¡≈ ’¬Δ Â≈∫ ı∞Á ÚΔ È⁄‰

Òμ◊ ͬ∂ Õ

Íß‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈apple ÂØ∫ ‹≈‰±

’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ Ò◊≈¬Δ ◊¬Δ

ÍzÁappleÙÈΔ «Úμ⁄ ‘appleÓØÈΔ¡Ó, „ØÒ,

√«Â’≈apple ’Ó∂‡Δ, «√æ÷ ’Ω∫√Ò Ô».’∂. Á≈ Ú¯Á Ó«È√‡appleΔ ¡≈¯ ‹√«‡√ Á∂

√ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ¿πÍappleøÂÕ

«ÍÃÂÍ≈Ò «√ßÿ ¡Â∂ «√μ÷

’Ω∫√Ò Ô±. ’∂. ÚÒØ∫ ÏΔÏΔ

ÏÒ«ÚßÁapple ’Ωapple ÁΔ «¬’

¡«‘Ó ÓΔ«‡ß◊ ‘Ø¬Δ Õ «¬√

√ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁßÁ∂ ‘ج∂

Ì≈¬Δ ÓÈÚΔapple «√ßÿ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «ÚÌ≈◊ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ ͱappleÈ

√«‘ÔØ◊ Á≈ ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈Õ

12/10/2017 9

E ¡’±Ïapple AIGB appleΔ◊Ò «√ÈÓ≈ Ó≈Ò’≈∫ ÁΔ ◊∞ß‚≈◊appleÁΔ !

ıÏappleª

¡μ‹ ÚΔ Ô≈Á ‘À

ÓÀ∫ Á√ÚΔ∫ ”⁄ ÍÛ∑Á≈ √ΔÕ

√≈apple∂ √’±Ò ”⁄ appleΩÒ≈ ÍÀ «◊¡≈ TÓØ◊∂

◊ØÒΔ ⁄μÒ ◊¬Δ - ÓØ◊∂ ◊ØÒΔ ⁄μÒ

◊¬Δ” ‘Ø ◊¬Δ T◊ØÒΔ Íß‹≈Ï Í∞ÒΔ√

È∂ ⁄Ò≈¬Δ, √apple’≈appleΔ ‘∞’Ó≈∫ È≈Ò

⁄Ò≈¬Δ”” √apple’≈apple ’≈∫◊apple√ ÁΔ √Δ ,

Ó∞μ÷- ÓßÂappleΔ ˜ÀÒ «√ßÿ √Δ ! ͱapple∂

Íß‹≈Ï ”⁄ appleΩÒ≈ Óμ⁄ «◊¡≈, apple∂‚Δ˙ -

¡ıÏ≈apple≈∫ ”⁄ ·≈‘ ·≈‘ ıÏapple≈∫ ¡≈

apple‘Δ¡≈∫ √È ! ‘≈‘≈’≈apple Óμ⁄ ◊¬Δ

ͱapple∂ Íß‹≈Ï ”⁄ !

TÏ‘∞ Í≈Û∂ ◊ØÒΔ È≈Ò Ó≈apple «ÁμÂ∂””

Î∂apple ͱapple≈ Íß‹≈Ï ˆ∞μ√∂ ”⁄ Òμ‡ Òμ‡

ÏÒ ¿∞«·¡≈ ! Î∂apple «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

È∂ ˜∞ÒÓ «ıÒ≈¯ Ó∞˜≈‘apple∂ ’ΔÂ∂ ! G

¡’±Ïapple 鱧 Î∂apple ÓØ◊≈ √Ó∂ ‘Øapple

Ï‘∞Â∂ Ù«‘apple≈∫ ”⁄ ◊ØÒΔ ⁄ÒΔ , ‘Øapple

Ï‘∞ √≈apple∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Ù‘ΔÁ ‘Ø

◊¬∂ ! ˆ∞μ√∂ ÁΔ Ò«‘apple ÎÀÒ ◊¬Δ ,

¡≈Ó ‘Δ √’±Ò ’≈Ò‹≈∫ «Úμ⁄

‘ÛÂ≈ˇ≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ , «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

È∂ ‘Øapple ÚΔ ‹ØÙ È≈Ò Ó∞˜≈‘apple∂ ,

appleÀÒΔ¡≈∫ ’appleÁ∂ ‘ج∂ «√ÈÓ∂, Ïμ√≈∫,

Ïμ√-¡μ‚∂ ÌßÈ-ÂØÛ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¡μ◊≈∫

Ò≈ ’∂ √≈Û ’∂ √∞¡≈‘ ’apple «ÁμÂ∂ ,

√Í«appleß◊ÎΔÒ‚ Á∂ Ó∂Ò∂ «Ú⁄ ¡ÓappleΔ’Δ¡≈∫ È∂ ÏÛ∂ ⁄≈Ú≈∫ È≈Ò Á√Â≈apple≈∫ √‹≈¬Δ¡≈∫

«⁄Ó‡≈, ÏΔÈ, √∞apple≈‘Δ, ⁄apple÷≈,

ÓË≈‰Δ, ÍΔÛ∑Δ, ¡≈‡≈ ÍΔ‰ Ú≈ÒΔ

⁄μ’Δ, Íμ÷Δ¡≈∫ ¡≈«Á appleμ÷Δ¡≈∫

◊¬Δ¡≈∫ √ÈÕ «√μ÷≈∫ ¡Â∂ ¿∞È≈∫ ÁΔ

«ÈÚ∂’ÒΔ Í¤≈‰ ÂØ∫ ‹≈‰± ’apple≈¿∞‰

Ò¬Δ Í«‘ÒΔ ¡Â∂ Á±‹Δ «ÚÙÚ ‹ß◊

«Ú⁄ «√μ÷ ÎΩ‹Δ¡≈∫, «√μ÷≈∫ ÁΔ

Á√Â≈apple, ’∂√≈∫ Â∂ «√μ÷ ËappleÓ È≈Ò

√ßÏß«Ë ‘Øapple Â√ÚΔapple≈∫ ÁΔ «¬√

ÍzÁappleÙÈΔ «Ú⁄ apple÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫Õ

«√μ÷ ËappleÓ, √zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï,

«√μ÷ ÚÀ«‚ß◊ («Ú¡≈‘) È≈Ò √ÏßËÂ

Í∞√Â’≈∫ ÚΔ appleμ÷Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡ªÕ

¡ÓappleΔ’È≈∫ È∂ «¬È∑≈∫ «Úμ⁄ ’≈ÎΔ

«ÁÒ⁄√ÍΔ «Á÷≈¬ΔÕ «√μ÷ ’Ø«ÒÙÈ

ÚÒØ∫ “Á≈ «√μ÷√” ¡Â∂ T‘± ¡≈apple Á

«√μ÷√”” «√appleÒ∂÷ ‘∂· «Â¡≈apple ’ΔÂ∂∂

◊¬∂ ÍÀ∫Ϋ҇ ÚΔ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ

«Ú⁄ Úß‚∂ ◊¬∂Õ «√μ÷ «apple√apple⁄

«¬È√‡Δ«⁄¿±‡ ÚÒØ∫ Íz’≈«ÙÂ

¡ß◊apple∂˜Δ «Ú⁄ «’Â≈Ï⁄≈ “«√μ÷Δ: Á≈

¯∂Ê ¡À∫‚ ¯≈ÒØ¡apple˜” Ù«‘apple Á∂

ÍÂÚßÂ∂ √‹‰≈∫ 鱧 Ì∂‡ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ

«¬μÊ∂ Á√‰ÔØ◊ ‘À «’ ¡ÓappleΔ’≈

«Ú⁄ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á∂ Úμ÷ Úμ÷ Ó∞Ò’≈∫ ÂØ∫

¡≈ ’∂ Úμ√∂ ÒØ’≈∫ «Ú⁄ Ú÷apple∂«Ú¡≈∫

Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄ «¬’ √≈∫fi

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ‘apple∂’ Ù«‘apple «Ú⁄

Ó∂Ò≈ Òμ◊Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑≈∫ Ó∂«Ò¡≈∫

«Úμ⁄ √‡∂‹ ”Â∂ Úμ÷ Úμ÷ √ß◊ΔÂ,

È≈⁄ Ú◊Àapple≈ Í∂Ù ’apple’∂ «‹Ê∂

¡ÓappleΔ’Δ ÒØ’≈∫ Á≈ ÓÈØappleß‹È ÍÀÁ≈

’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, ¿∞Ê∂ ÒØ’≈∫ ȱß

«Ú«ÌßÈ Á∂Ù≈∫ Á∂ √ß◊Δ ¡Â∂ È≈⁄≈∫

«Úμ⁄ √≈∫fi≈∫ ¡Â∂ Ú÷apple∂«Ú¡≈∫ ÂØ∫

‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ «¬È∑≈∫ Ó∂«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ ¡≈ÍØ

¡≈͉∂ Á∂Ù Á≈ Í«‘apple≈Ú≈, ÷≈‰≈,

apple«‘‰Δ Ï«‘‰Δ ¡≈«Á Ï≈apple∂ ÚΔ Úμ÷-

Úμ÷ Á∂Ù≈∫ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 «Ú÷≈¿∞‰ Á≈

ÓΩ’≈ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Âapple∑≈∫ «‹μÊ∂

«¬‘ Ó∂Ò∂ ¡ÓappleΔ’È≈∫ Ò¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ

Ìappleͱapple ‘∞ßÁ∂ ‘È, ¿∞μÊ∂ ¡ÓappleΔ’≈

«Úμ⁄ Úμ√Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡≈ÍØ ¡≈͉∂

Ó∞Ò’ È≈Ò ‹∞Û∂ apple«‘‰ Á≈ ÓΩ’≈

«ÓÒÁ≈ ‘À Õ

√‡∂‹ ”Â∂ Úμ÷ Úμ÷ Á∂Ù≈∫ ÂØ∫ ¡≈¬∂

ÒØ’≈∫ «‹ßÈ∑≈∫ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ, ⁄ΔÈΔ,

‹Í≈ÈΔ, ¡≈«¬appleÒÀ∫‚ ¡≈«Á Ù≈ÓÒ

√È È∂ ¡≈ÍØ ¡≈͉∂ √ß◊Δ È≈Ò

ÁappleÙ’≈∫ Á≈ ÓÈ ÓØ«‘¡≈Õ «¬ÊØ∫ Á∂

¡ÎappleΔ’Δ ¡ÓappleΔ’Δ¡≈∫, ⁄ΔÈΔ¡≈∫,

¡≈¬Δ«appleÙ, ÓÀ’√Δ’È≈∫ È∂ ÚΔ ¡≈͉∂

«appleÚ≈«¬ÂΔ √ß◊Δ È≈Ò ÷±Ï appleΩ‰’≈∫

Ò≈¬Δ¡≈∫Õ ‹Δ «¬ß‚Δ¡≈ ÚÒØ∫

Íß‹≈ÏΔ ÷≈‰∂ Á≈ Ò∞ÂÎ ÚΔ Ó∂Ò∂ «Ú⁄

¡≈¬∂ ÒØ’≈∫ È∂ ı±Ï ¿∞·≈«¬¡≈Õ

«√È∂Ó≈ ‹◊ ÁΔ “¡ÀÚapple◊zΔÈ «Ï¿±‡Δ”

È∂ ÓÈ≈«¬¡≈ FCÚ≈∫ ‹ÈÓ «ÁÈ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «√È∂Ó≈ ‹◊ ÁΔ

“¡ÀÚapple◊zΔÈ «Ï¿±‡Δ“ ¡Â∂ Íz«√μË

¡Á≈’≈apple≈ apple∂÷≈ È∂ ¡μ‹ FCÚ≈∫ ‹ÈÓ

«ÁÈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‘À Õ apple∂÷≈ Á∂ ‹ÈÓ

«ÁÈ ÓΩ’∂ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ’¬Δ «Áμ◊‹≈∫ È∂

¡≈͉∂-¡≈͉∂ ¡ßÁ≈˜ ”⁄ ÚË≈¬Δ

«ÁμÂΔ Õ ’¬Δ «¯ÒÓ≈∫ ”⁄ Ô≈Á◊≈appleΔ

̱«Ó’≈Ú≈∫ «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Ì≈ȱapple∂÷≈

◊‰∂ÙÈ Ì≈Ú apple∂÷≈ È∂ Ï≈Ò ’Ò≈’≈apple

Ú‹Ø∫ ¡≈͉∂ «¯ÒÓΔ √¯apple ÁΔ Ù∞apple±¡≈Â

’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ ‘∞‰ Âμ’ √apple◊appleÓ

¡Á≈’≈apple≈ ‘À Õ apple∂÷≈ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓΩ’∂

«Ú«Á¡≈ Ï≈ÒÈ È∂ apple∂÷≈ È≈Ò ¡≈͉Δ

ı±Ï√±apple Â√ÚΔapple √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂

√≈∫fiΔ ’apple’∂ ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔ Õ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ √ß◊Δ ‹◊ ÁΔ Íz«√μË

‘√ÂΔ ÒÂ≈ Óß◊∂Ù’apple È∂ ÚΔ apple∂÷≈ ȱß

ÚË≈¬Δ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ «Ò«÷¡≈ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ √ßÁ∂Ù √≈∫fi≈ ’ΔÂ≈ Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ apple∂÷≈ Á≈ ‹ÈÓ A@

¡’±Ïapple, AIED ”⁄ ⁄∂È¬Δ «Ú÷∂

Â≈«ÓÒ ¡«ÌÈ∂Â≈ ‹∂«ÓÈΔ ◊‰∂ÙÈ

¡Â∂ Â∂Ò◊± ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ Í∞ÙÍ≈ÚÒΔ Á∂

ÿapple ‘Ø«¬¡≈ Õ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ ¡Á≈’≈appleΔ

Á∂ ı∂Âapple ”⁄ ’≈¯Δ √¯Ò apple‘∂ ¡Â∂ apple∂÷≈

È∂ «¬√∂ «ÁÙ≈ ”⁄ √≈Ò AIFF «Ú⁄

Ï≈Ò ’Ò≈’≈apple Á∂ apple±Í ”⁄ Â∂Ò◊±

«¯ÒÓ “appleß◊±Ò≈ appleÂÒ≈Ó” ÂØ∫ ’ΔÂΔ Õ

ÓÒ’Δ «√øÿ ÒÀ√‡apple

Í∞ÒΔ√ È≈Ò «√μËÓ-«√μËΔ¡≈∫ ‡μ’apple≈∫

‘Ø¬Δ¡≈∫ , Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ Á≈ √≈Ê

√‡±‚À∫‡≈∫ 鱧 «ÓÒ‰ Ò◊≈ , ÈΩ‹Ú≈È

√Ì≈Ú≈∫ , «’√≈È Â∂ Ó˜Á±apple

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ ÚΔ «ÍÛ «Úμ⁄ ¡≈

◊¬Δ¡≈∫ ! ¡÷Δapple √apple’≈apple 鱧 fi∞μ’‰≈

«Í¡≈ !

E ¡’±Ïapple ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ’∞μfi √Ë≈appleÈ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ «√ÈÓ≈ ◊¬∂ √ΔÕ «¯ÒÓ

Á∂÷‰ Â∂ ¿∞Ê∂ ‘Ø apple‘Δ «‡μ’‡≈∫ ÁΔ

ÏÒÀ’ ’≈appleÈ fi◊Û≈ ‘Ø«¬¡≈, «√ÈÓ≈

Ó≈Ò’≈∫ Á∂ ◊∞ß«‚¡≈∫ È∂ ‘ÓÒ≈ ÏØÒ

«ÁμÂ≈Õ Î∂apple ’≈Ò‹ ÂØ∫ ‘Øapple

«Ú«Á¡≈appleÊΔ «¬μ’·∂ ‘Ø’∂ ◊∞ß‚≈◊appleÁΔ

«ıÒ≈¯ Ù«‘apple ”⁄ Ó∞˜≈‘apple≈ ’appleÈ

Òμ◊∂Õ «√ÈÓ∂ Á∂ ◊∞ß«‚¡≈∫ È∂ Î∂apple

‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈ «¬‘ Ó√Ò≈

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈ Âμ’

«◊¡≈, ÓØ◊∂ Á∂ √≈apple∂ ’≈Ò‹≈∫ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ √‡±‚À∫‡ Ô±ÈΔ¡È≈∫ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ¡ËΔÈ «¬√ ◊∞ß‚≈◊appleÁΔ

«ıÒ≈¯ E ¡’±Ïapple È±ß Ù«‘apple «Úμ⁄

Ó∞˜≈‘apple≈ ’apple apple‘∂ √ΔÕ Í∞ÒΔ√ È∂ ¿∞È∑ª

Â∂ ◊ØÒΔ ⁄Ò≈ ’∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Ù‘ΔÁ

’apple «ÁμÂ∂ √ΔÕ √Ø ÓØ◊≈ ÿØÒ «‡μ’‡≈∫

ÁΔ ÏÒÀ’ «ıÒ≈¯ È≈ ‘Ø ’∂

◊∞ß‚≈◊appleÁΔ Â∂ Í∞μÒ√-‹Ïapple «ıÒ≈¯

⁄μ«Ò¡≈ ÷≈Û’± ÿØÒ √Δ , ͱapple≈

Íß‹≈Ï «¬√ ˜∞ÒÓ «ıÒ≈¯ √Δ Â∂

√apple’≈apple Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È±ß Ò≈‘ÈÂ≈∫

Í≈ «apple‘≈ √ΔÕ Î∂apple G ¡’±Ïapple ȱß

ÓØ◊≈ √Ó∂ ‘Øapple Ù«‘apple≈∫ ”⁄ Ó∞˜≈‘apple≈

’apple apple‘∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Â∂ Í∞ÒΔ√ È∂

‚≈∫◊≈∫ ◊ØˇΔ¡≈∫ Á≈ ÓΔ∫‘ Úapple≈«¬¡≈Õ

’¬Δ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Ù‘ΔÁ ‘ج∂, Ï‘∞Â

√≈apple∂ Îμ‡Û ‘ج∂ I,A@ ¡’±Ïapple

Âμ’ «¬‘ √≈apple≈ ÚappleÂ≈apple≈ Ú≈apple Ú≈apple

Ú≈ÍappleÁ≈ «apple‘≈(◊ØÒΔ ⁄ÒÁΔ apple‘Δ

√‡±‚À∫‡ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ «¬μ‡-Úμ‡≈ Â∂

√Ø„∂ ÁΔ¡≈∫ ÏØÂÒ≈∫ È≈Ò ‡≈’apple≈

’appleÁ∂ ) «¬√ ÁΩapple≈È Ï‘∞ √≈«apple¡≈∫ ȱß

Í∞ÒΔ√ È∂ ⁄∞μ’ «Ò¡≈ Â∂ ¡ßÈ∑ª ˜∞ÒÓ

„≈«¬¡≈, ’¬Δ √‡±‚À∫‡≈∫ 鱧 Í∞ÒΔ√ È∂

˜∞ÒÓ „≈‘ ’∂ Ò≈-ÍÂ≈ ’apple «ÁμÂ≈

ÓØ◊≈ Â∂ ‘Øapple √ÏßË ٫‘apple≈∫ ”⁄

Í∞ÒΔ√ È∂ ÎÒÀ◊ - Ó≈apple⁄ ’ΔÂ∂

ÿØ«Û¡≈∫ Â∂ √Ú≈apple Í∞ÒΔ√ ⁄≈apple∂ Í≈√∂

ÎÀÒ ◊¬ΔÕ √ß◊ΔÈ≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÏßÁ±’≈∫

Â∂ ‚≈∫◊≈∫ È≈Ò ÒÀ√ Í∞ÒΔ√ Ù«‘apple≈∫

«Úμ⁄ Ó≈apple⁄ ’appleÈ Òμ◊ΔÕ ¿∞μËapple

«Úμ«Á¡≈appleÊΔ Í∞ÒΔ√-‹μÏapple «÷Ò≈Î

Ù«‘apple≈∫ ”⁄ Ó∞‹≈‘apple∂ ’appleÈ Òμ◊∂Õ

«¬μ’ Í≈√∂ Í∞ÒΔ√ ‚≈∫◊≈∫-◊ØÒΔ¡≈∫

Úapple√≈ apple‘Δ √Δ Á±√apple∂ Í≈√∂ √‡±‚À∫‡

«¬μ‡-Úμ‡∂ È≈Ò ‹Ú≈Ï Á∂ apple‘∂ √ΔÕ

ͱapple≈ Íß‹≈Ï √‡±‚À∫‡≈∫ È≈Ò ÷Û≈ √Δ ,

ÈΩ‹Ú≈È √Ì≈Ú≈∫, «’√≈È Â∂ Ó˜Á±apple

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ √‡±‚À∫‡≈∫ Á≈ ÁμÓ ÌappleÈ

Ò◊Δ¡≈∫ Â∂ ÓÀÁ≈È ”⁄ «ÈμÂapple

¡≈¬Δ¡≈∫Õ

«¬‘ √ßÿappleÙ ’≈¯Δ ÒßÏ≈ √Ó≈∫

⁄μ«Ò¡≈ !

¡÷Δapple √apple’≈apple 鱧 «Íμ¤∂ ‘쇉 Ò¬Δ

Ӌϱapple ‘؉≈ «Í¡≈ ! √apple’≈apple fi∞μ’

◊¬Δ !

ÓØ◊≈ ◊ØÒΔ-’≈∫‚ Á∂ √ßÿappleÙ ÁΔ¡≈∫

Íz≈ÍÂΔ¡≈∫ :

&√‡±‚À∫‡≈∫ Â∂ ω∂ ’∂√ Ú≈Í√ Ò¬∂ !

&appleΔ◊Ò «√ÈÓ≈ Íμ’∂ ÂΩapple Â∂ ÏßÁ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ !

&Ï≈¡Á ”⁄ appleΔ◊Ò «√ÈÓ∂ È±ß Ù‘ΔÁ≈∫

ÁΔ Ô≈Á◊≈apple ω≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ !

&⁄μ«Û’ «Íß‚ Á∂ ‘apple‹Δ «√ßÿ Á∂

Ï≈Í È±ß Ó∞¡≈Ú‹≈ Á∂‰ ÁΔ √apple’≈appleΔ

’Ø«ÙÙ È±ß Ï≈Í È∂ ¡μ‰÷Δ ·∞μ’ È≈Ò

·∞μ’apple≈ «ÁμÂ≈ !

&¬∂√ ÁΩapple ”⁄ ‘Δ ¡≈͉∂ «Ú◊Û ⁄∞μ’∂

¡μ’√ 鱧 √∞Ë≈appleÈ Ò¬Δ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ/

√apple’≈apple È∂ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ ÁΔ

Ó≈Â≈ ‹Δ 鱧 TÍß‹≈Ï Ó≈Â≈”” Á≈

«÷Â≈Ï Á∂ ’∂ √ÈÓ≈È ’appleÈ≈

«Í¡≈ ! (Ï≈’Δ Í∂˜ AA ”Â∂)


10 12/10/2017 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VILLAGE

UNIT 3, 192 EALING ROAD,

WEMBLEY, MIDDLESEX

HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

«ÚÙÚ ÁΔ Ïπfi≈appleÂ

ıÏappleª

ÍÂÈΔ Á∂ È≈‹≈«¬‹ √ÏßË≈∫ Á≈ Ùμ’ ÍÀ‰ Â∂ ÍÂΔ

È∂ ÍÂÈΔ ÁΔ ’ΔÂΔ ‹ΔÚÈ ÒΔÒ≈ √Ó≈ÍÂ

Òß‚ÈÕ Ô±.’∂ «Ú⁄ «¬’ Ùμ’Δ Íß‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È

鱧 ¬Δapple÷≈ Úμ√ ‘Ø ’∂ ¡≈Í‰Δ ‘Δ ÍÂÈΔ È±ß

Ï∂apple«‘ÓΔ È≈Ò ‡’±¬∂ È≈Ò Úμ„ ’∂ ’ÂÒ ’appleÈ

Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ √‹≈ √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘ÀÕ

√Ê≈È’ ¡Á≈Ò «Ú⁄ «¬√

ÁappleÁÈ≈«¬’ ’ÂÒ

ÿμ‡Ø ÿμ‡

AI √≈Ò ‹∂Ò

’쇉Δ

ÍÚ∂◊Δ

’∂√ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ

ÁΩapple≈È Áμ«√¡≈

«◊¡≈ «’ ÏÒÁΔÍ

«√ßÿ (CI )Á≈

Óßȉ≈ √Δ «’ ¿∞√ ÁΔ

ÍÂÈΔ ¡ÓÈÁΔÍ ’Ωapple (CE

) ¿∞√ È≈Ò ËØ÷≈ ’apple apple‘Δ √ΔÕ «¬√∂ appleß«‹Ù

«‘ ÏÒÁΔÍ È∂ C ÎappleÚappleΔ È±ß √Ú∂apple Ú∂Ò∂

¡≈͉∂ ‚ØÚ‚∂Ò appleØ‚ , Ê≈appleÓ∂√‡È ÒÀ√‡apple ÿapple

√«Ê ¡≈Í‰Δ ‘Δ ÍÂÈΔ È±ß ‡’±¬∂ Úapple◊∂ «Âμ÷∂

Â∂‹ Ë≈apple ‘«Ê¡≈apple È≈Ò Ï∞appleΔ Âapple≈∫ Úμ„ ’∂

’ÂÒ ’apple «ÁμÂ≈ √ΔÕ ¿∞√ Ú’Â ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡ª

ÁØ Ïμ⁄Δ¡ª È≈Ò Á∂ ’Óapple∂ «Ú⁄ √∞μÂΔ¡≈∫

Í¬Δ¡≈∫ √ΔÕ ÏÒÁΔÍ È∂ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Ó∞μ„ÒΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ È±ß ’ÂÒ

’appleÈ Á≈ ÁØÙ √ÚΔ’≈apple ’apple «Ò¡≈ √ΔÕ

¡Á≈ÒÂ È±ß Áμ«√¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ «¬√ ’ÂÒ

鱧 ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÏÒÁΔÍ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫

鱧 √’±Ò ¤μ‚‰ «◊¡≈ √ΔÕ «‹Ú∫∂ ’∞fi ‘Ø«¬¡≈

Í∂˜ AB Á≈ Ï≈’Δ

«ÈÓÈ ÍºËapple ÁΔ¡ª Ë≈appleÈ≈Úª ÁΔ¡ª ‹È’ Ó≥ȉ ÁΔ ◊ÒÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ

‘ÀÕ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ È≈Ò «¬‘ ’ÒÍÈ≈ ÚΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À «’ ‘Ø∫Á, ÍÃ≈‰,

ÌΩ«Â’-ºÂÚ √≈appleª√, Ù’ÂΔ, ⁄∂ÂÈ≈, ‹Ø √Ì ⁄Δ˜ª Á∂ √Ó≈È ◊π‰ª ÁΔ

Íë«ÈËÂ≈ ’appleÁ∂ ‘È «¬‘ Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ ÍÁ≈appleʪ ÁΔ

¡Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ √Óº◊appleΔ ‘ÈÕ «¬‘ «Ú⁄≈apple ÚΔ ¡«◊¡≈ Á∂ Ï≈apple∂

¡«Ë¡≈ÂÓ’ ¡È∞Ó≈Ȫ ÁΔ ÷≈‰ ‘Δ «√ºË ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ «Ú¡’ÂΔ◊ ⁄∂ÂÈ’

’≈apple‰≈ ’apple’∂ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ appleπº⁄Δ ¡«◊¡≈ (È≈-Ó≈¨Ó) ˘ ˜apple»apple ÂØ∫ ÚºË

Ó‘ºÂÚ Á∂‰ «Ú⁄ Òº◊Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ «◊¡≈È È≈ÒØ∫ ¡«◊¡≈ ˘ Í«‘Ò

«ÁøÁΔ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Ú≈√«ڒÂ≈ ¡appleÊ≈ «¬ø«Áz¡≈ÚΔ ‹◊ «Ú⁄

«ÚÚ‘≈apple’ ¡√øÂ∞Ù‡Δ Á∂ ’≈apple‰ ¿∞√ Á≈ ÓÈ ¿∞Ï ‹ªÁ≈ ‘À ª ¡≈ÁÓΔ

«¬øÁzΔ¡ª Á∂ ÷∂Âapple ÂØ∫ Íapple∂ «’√∂ ¡«Ë¡≈ÂÓ’ ÒØ’ «Ú⁄ √øÂØ÷ Ì≈Ò‰

Ò◊Á≈ ‘ÀÕ «¬øÁzΔ¡ª Á∂ ¡È∞ÌÚΔ ‹◊ «Ú⁄Ø∫ ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈ÁΔ ÙÏÁ-

‹≈Ò Áπ¡≈apple≈ «¬’ Íapple≈ÌΩ«Â’ ‹◊ ÁΔ ’≈ÒÍ«È’ Â√ÚΔapple ω≈Á≈

‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ Á∂÷Á≈ ‘À «’ ¿∞√ ÁΔ ’≈ÒÍ«È’ ÓÈÌ≈¿∞‰Δ apple⁄È≈ ¿∞√ ÁΔ

Í’Û «Ú⁄ È‘ƒ ¡≈ÁΔ Âª ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈ÁΔ ¡≈Í‰Δ¡ª Ï∂’≈apple ÁΔ¡ª

¡≈Ù≈Úª ÁΔ Í»appleÂΔ Ò¬Δ ¡ÁÌπºÂ Â∂ Ú«‘ÓΔ «’√Ó Á∂ „ø◊ ÂappleΔ«’¡ª Á≈

«¬√Â∂Ó≈Ò ’appleÁ≈ ‘ÀÕ

Í∂˜ I Á≈ Ï≈’Δ

E ¡’±Ïapple AIGB appleΔ◊Ò «√ÈÓ≈...

• Íß‹≈Ï ÁΔ √Ó∞μ⁄Δ «¬È’Ò≈ÏΔ Ò«‘apple È∂ √apple’≈apple Á≈

Ó÷Ω‡≈ ÒΔappleØ -ÒΔapple ’ΔÂ≈ !

√≈apple∂ ‘Δ ’≈Ò‹≈∫ “⁄ √‡±‚À∫‡ Ô±ÈΔ¡È≈∫ ω ◊¬Δ¡≈∫ !

• Íß‹≈Ï “⁄ «Íß‚- «Íß‚ ÈΩ‹Ú≈È √Ì≈Ú≈∫ ω

◊¬Δ¡≈∫ !

• √‡±‚À∫‡≈∫ È∂ Ïμ√ «’apple≈¬∂ Ó∞¡≈Î ’apple≈¬∂ !

• ÎΔ√≈∫ ÿμ‡ ’apple≈¬Δ¡≈∫, «’Â≈Ï≈∫/’≈ÍΔ¡≈∫

√√ÂΔ¡≈∫ ’apple≈¬Δ¡≈∫

• ’≈Ò‹≈∫/√’±Ò≈∫ “⁄ ◊∞ß‚≈◊appleÁΔ/Ëμ’∂Ù≈‘Δ ÏßÁ

’apple≈¬Δ

U ◊ØÒΔ-’≈∫‚ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «√appleÎ AE ’≈Ò‹≈∫ «Úμ⁄ √Δ

‹Ø Ï≈¡Á «Úμ⁄ √≈apple∂ Íß‹≈Ï Á∂ ’≈Ò‹≈∫ “⁄ ω ◊¬Δ

, ‘Øapple Ï‘∞ √≈apple∂ √’±Ò≈∫/ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ Âμ’ ÎÀÒ

◊¬Δ

• Ó‹Á±apple/«’√≈È ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ ÏÛΔ Â∂˜Δ È≈Ò

¿∞√appleÈ Ò◊Δ¡≈∫ ¡≈«Á ¡≈«Á

⁄«Û’ «Íß‚ «Ú÷∂ ÒØ’≈∫ È∂ ‘apple‹Δ √ÚappleÈ ÁΔ

Ô≈Á◊≈apple ω≈¬Δ ‘À , ‹Ø ¡μ‹ ÚΔ ÓØ◊≈ ◊ØÒΔ-’≈∫‚ ÁΔ

Ô≈Á «ÁÚ≈¿∞ÁΔ ‘ÀÕ

ÓØ◊∂ ◊ØÒΔ-’≈∫‚ Á∂ Ù‘ΔÁ≈∫ 鱧 Ô≈Á ’apple«Á¡≈∫ Ò‘±

«Ìμ‹Δ √Ò≈Ó ‘À !!!

Í∂˜ A Á≈ Ï≈’Δ

AB √≈Ò≈∫ ”⁄ BD

C Ó≈apple⁄, B@@B ȱß

‹≈∫⁄ ’«ÓÙÈ Á≈ ◊·È ’ΔÂ≈ √ΔÕ

‘Δ È≈ ‘ØÚ∂Õ «Îapple ¿∞√ È∂ ÏÀ∫’ «Ú⁄Ø∫ BD@@ ÍØ∫‚

È’ÁΔ ’„Ú≈¬Δ √Δ ¡Â∂ «¬’ ÚÀÈ «’apple≈¬∂ Â∂

Ò¬Δ √Δ «‹√ Èø± ÒÀ «’ ¿∞‘ ÿapple Í‘∞ß«⁄¡≈ Õ

√Ó«fi¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’

«¬√ ÚÀÈ «Úμ⁄ ˙∞‘

¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ ÁΔ

Ò≈٠ȱø Ï≈‘apple ÒÀ ‹≈

’∂ ÷∞appleÁ Ï∞appleÁ ’appleÈ≈

⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ Õ ÁØÙΔ È∂

÷∞Á ‘Δ Í∞«Ò√ 鱧 ÎØÈ

’apple’∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ È±ß

ÓΔ‡ ’쇉 Ú≈Ò∂ ‡’±¬∂ È≈Ò Ó≈apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

Í∞«Ò√ È∂ ÓØ’∂ Â∂ Í‘∞ß⁄ ’∂ ¡ÓÈÁΔÍ ÁΔ Ò≈Ù

¿∞√ Á∂ ÏÀ‚apple±Ó ⁄Ø∫ Ïz≈ÓÁ ’ΔÂΔ ‹Ø ’∂ ÷±È È≈Ò

ÒμÊ ÍμÊ √Δ Õ ‹Á ’∂ ’Óapple∂ «Úμ⁄ ÁΔÚ≈apple≈∫ Â∂

ÚΔ ÷±È Á∂ ËμÏ∂ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ «⁄‘apple∂, «√apple

,◊appleÁÈ ,Ï≈‘ª ¡Â∂ ¤≈ÂΔ Â∂ ’¬Δ ‚±ßÿ∂ ⁄Δapple∂

ͬ∂ ‘ج∂ √È Õ ¡Á≈Ò «Úμ⁄ ‹ÁØ∫ «Ï¡≈Ȫ ȱß

«¬ß‡appleÍapple∂‡apple ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ‡apple≈∫√Ò∂‡ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ª Ï‘∞ √Óª ÏÒÁΔÍ «√ßÿ ¡μ÷ª ÏßÁ

’apple’∂ ÷Û≈ «apple‘≈ ¡Â∂ √‹≈ √∞‰≈¬∂ ‹≈‰ ÓØ’∂ ÚΔ

‘μÊ ‹ØÛ ÷Û≈ «apple‘≈ Õ √Ê≈È’ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞√

鱧 ¡ÓÈÁΔÍ ’Ωapple Á∂ ’ÂÒ Á∂ ÁØÙ «Úμ⁄ ¿∞Óapple

’ÀÁ ÁΔ √‹≈ √∞‰≈¬Δ ‘À Õ «‹√ Èø± ÿμ‡Ø ÿμ‡ AI

√≈Ò ‹∂Ò «Úμ⁄ «ÏÂ≈¿∞‰∂ ÍÀ‰◊∂ Õ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

12/10/2017

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

21 FACTORY ROAD

HOCKLEY< BIRMINGHAM

B18 5JU.

11

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com


12 12/10/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

(’‘≈‰Δ ‹ØÛÈ Ò¬Δ «Í¤Ò≈ ¡ø’ Á∂÷Ø)

√ÃΔ ¡’≈Ò ‹Δ”” ◊Ìapple» È∂ ‡Ø’appleΔ

““√Â

’≈¿»∫‡apple Â∂ appleæ÷’∂ ÓΔ «√øÿ ˘

Ϋ‘ ÏπÒ≈¬ΔÕ ÓΔ «√øÿ È∂ ÚΔ Î«‘

ÏπÒ≈¬ΔÕ ÓΔ «√øÿ ÁΔ È˜apple ◊Ìapple» Á∂ ◊πæ‡

Â∂ ÏøÈ∂ ’≈Ò∂ appleø◊ Á∂ ÍÒ≈√«‡’ Á∂ Ë≈◊∂ Â∂

ͬΔÕ «ÏæÒ Ï‰≈¿π∫Á∂ ÓΔ «√øÿ È∂ ◊æÌapple»

ÂØ∫ Íπ櫤¡≈, ““ Òæ◊Á≈ ¬∂ Ô»◊ª‚≈ ÂØ∫ ¡≈¬∂

’‘≈‰Δ

‘ØÕ”” ““‘ª‹Δ D ’π Ó‘ΔÈ∂

‘Ø ◊¬∂ ¡≈¬∂ ˘Õ””

““¡æ¤≈”” , ÓΔ «√øÿ «Îapple ÏØ«Ò¡≈, ““ ÓÀ∫

Âπ‘≈˘ ª Íπ櫤¡≈ √Δ ’apple’∂ Âπ√ƒ ÚΔ

¡≈͉∂ ◊πæ‡ Â∂ ÍÒ≈√«‡’ Á≈ Ë≈◊≈

Í≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ¡≈«¬¡≈ ÓÀ∫ ÚΔ

Ô»◊ª‚≈ ÂØ∫ ‘ªÕ ⁄ø◊≈ ’≈appleØÏ≈apple √Δ √≈‚≈Õ

√Ì ¤æ‚’∂ ¡≈¿π‰≈ «Í¡≈Õ ‘ª ‹Δ”” ◊æÌapple»

È∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ ‘≈Ò Áæ√Δ, ““√≈‚Δ ÚΔ

¿πÊ∂ ’ÍÛ∂ ÁΔ ÎÀ’‡appleΔ √ΔÕ Ò∂‚Δ ‹À∫‡√ Â∂

Ïæ«⁄¡ª Á∂ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ «‚‹≈«¬Èª Á∂ ’æÍÛ∂

«Â¡≈apple ‘πøÁ∂ √ÈÕ B@@ ÏøÁ∂ ÂΔÚΔ¡ª ’øÓ

’apple’∂ √ÈÕ ”” ÓΔ «√øÿ ÏÛ∂ «Ë¡≈È È≈Ò

◊Ìapple» ÁΔ¡ª ◊æÒª √πæ‰ «apple‘≈ √Δ Â∂ ’πæfi-

’πæfi Ô≈Á ÚΔ ’apple «apple‘≈ √ΔÕ ◊Ìapple» È∂ «Îapple

’«‘‰≈ ‹≈appleΔ appleæ«÷¡≈, ““Ô»◊ª‚≈ Á≈

«‚’‡∂‡apple ¡≈«¬¡≈, √Ì ’πæfi ÓÒΔ¡≈ Ó∂‡

’apple «ÁæÂ≈Õ Ó∂apple≈ ‘≈Ò∂ ÈÚª-ÈÚª «Ú¡≈‘

‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ÎÀ’‡appleΔ «Úæ⁄ Í≈apple‡Δ ⁄æÒ apple‘Δ

√ΔÕ ÍÂ≈ È‘ƒ «’‘Û∂ Ú∂Ò∂ «ÓÒ‡appleΔ Á∂

◊πø‚∂ ¡≈¬∂Õ Ïæ√ ÂæÛ-ÂæÛ ’appleÁΔ¡ª

◊ØÒΔ¡ª ⁄ÒΔ¡ªÕ ⁄≈apple∂ Í≈√∂ ¡æÎÛ≈

ÁæÎÛΔ ÍÀ ◊¬Δ, ’Ø¬Δ «’√ Í≈√∂ ÁΩÛ «◊¡≈

Â∂ ’Ø¬Δ «’√∂ Í≈√∂Õ ÓÀ∫ ´’ ’∂ ÁΩÛ’∂

ÎÀ’‡appleΔ ÁΔ ¿πÍappleÒΔ Óø‹Ò Á∂ «¬’ ’Óapple∂

«Úæ⁄ ‹≈’∂ ‹≈È Ï⁄≈¬ΔÕ ÁØ ÿø«‡¡ª

Ï≈¡Á ÊæÒ∂ ¡≈«¬¡≈ ª ’øÏ «◊¡≈Õ Ó∂apple≈

√≈apple≈ ‡æÏapple ¿πÈ∑ª ‹≈ÒÓª È∂ ÷ÂÓ ’apple

«ÁÂ≈Õ ÓÀ∫ A@ «ÁÈ ¡≈͉∂ ÁØ√ ’ØÒ

apple«‘ ’∂ √≈apple≈ √ØÈ≈ Èæ’ÁΔ Â∂ ¡ÓappleΔ’È

‚≈Òapple ÏÀ∫’ª «Ú⁄Ø∫ ’„≈ ’∂ Ô».’∂ ¡≈¿π‰

ÁΔ ’ΔÂΔÕ Ï≈¡Á «Úæ⁄ ÍÂ≈ Òæ◊≈ «’

‘π‰ ÓÀ∫ ¡Í≈‘‹ È‘ƒ ‘ª

Ì≈◊-E

Ó∂appleΔ ÎÀ’‡appleΔ ¿πÂ∂ ’≈«Ò¡ª È∂

’Ϙ≈ ’apple «Ò¡≈Õ ““¡æ¤≈ ¿π‘

ÎÀ’‡appleΔ «‹‘ÛΔ «appleø◊ appleØ‚ Â∂ √ΔÕ”” ÓΔÂ

«√øÿ fiæ‡ «Ú⁄Ø∫ ÏØÒ «Í¡≈ (‹≈È∂ ÓøÈ

ÎÀÙÈ Ú∂¡apple) Â∂ ““Âπ√ƒ ◊◊È È≈Ê ‘Δ

‘Ø?”” ‘ª ‹Δ, ‘ª ‹Δ, ÓÀ∫ ‘Δ ◊◊È È≈Ê

‘ªÕ ”” ◊◊È È≈Ê È∂ «’‘≈Õ ““Íapple Âπ√ƒ

’ÒΔÈ Ù∂Ú‚ √Δ ¿π√ Ú∂Ò∂ Â∂ ‘π‰ √πæ÷

È≈Ò Ú≈‘Ú≈ √appleÁ≈apple Á≈ apple»Í Ë≈apple

«Ò¡≈Õ”” ÓΔ «√øÿ «Îapple ÏØ«Ò¡≈, ““ Ï‘πÂ

÷πÙΔ ‘Ø¬Δ ‹Δ Âπ‘≈˘ «ÓÒ’∂, Ó∂apple≈ ÚΔ ¿πÊ∂

‡appleæ’ª È≈Ò ÒØ«‚ø◊ Â∂ ¡ÈÒØ«‚ø◊ Á≈

’≈appleØÏ≈apple √ΔÕ ¡æ¤≈-¡æ¤≈ ÓÀ∫ √Ófi

«◊¡≈”” ◊◊È ÚΔ ÷πÙ ‘Ø ’∂

ÏØ«Ò¡≈, ““ ÓΔ ¡À∫‚ ‹Δ ‡appleæ’

ÒØ«‚ø◊ «Ò«Ó«‡‚””! ““‘ª ‹Δ Âπ√ƒ

ÓÀ˘ ͤ≈‰ «Ò¡≈””Õ ÓΔ «√øÿ È∂

◊◊È È≈Ê È≈Ò ‘æÊ «ÓÒ≈¿π∫Á∂ È∂ «’‘≈Õ

ÓΔ «√øÿ ÁπÍ«‘apple ÁΔ appleØ‡Δ Ú∂Ò∂ ◊◊È

È≈Ê ˘ ÿapple ÒÀ ¡≈«¬¡≈Õ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ

Â∂ ‹Δ ÁΔ ÍÂÈΔ È≈Ò ÓπÒ≈’≈Â

’apple≈¬ΔÕ ÓΔ ÁΔ ÍÂÈΔ ÚΔ ◊◊È ˘

ͤ≈‰ ◊¬ΔÕ ÷≈‰≈ ÷≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

◊◊È È∂ ÓΔ «√øÿ ’ØÒØ∫ «¬’ √Ò≈‘

Íπæ¤Δ, ““ ÓΔ ‹Δ, ÓÀ∫ «¬Ê∂ ÚΔ Ô»◊ª‚≈

Úª◊ «¬’ Úæ‚Δ Âª È‘ƒ Íapple ¤Ø‡Δ «‹‘Δ

ÎÀ’‡appleΔ Ò≈¿π‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ‘ªÕ ‹∂ √≈˘ «’Â∂

A@@ ’π Á∂√Δ ÏøÁ∂, ¡Ωappleª ⁄≈‘∂ ◊Øapple∂

◊ØappleΔ¡ª ‘؉, «ÓÒ ‹≈‰ ª ⁄ø◊Δ ◊æÒ

¬∂””Õ ““ ÓÀ∫ «’‘≈ ‹Δ”” ÓΔ «√øÿ «Ú⁄Ø∫ ‘Δ

ÏØ«Ò¡≈, ““Âπ√ƒ ÎÀ’‡appleΔ Âª Ò≈˙Õ

Ïø«Á¡ª Â∂ ÂΔÚΔ¡ª È∂ Èæ«·¡ª È∂

¡≈¿π‰≈Õ”” ‹≈‰ Òæ◊∂ ◊◊È È≈Ê È∂ ÓΔÂ

«√øÿ ˘ ¡≈͉≈ ’≈apple‚ «ÁæÂ≈, «‹√ ¿πÍapple

¿π√Á≈ Ȫ ÍÂ≈ Â∂ ÎØÈ ÈøÏapple ¤æ«Í¡≈

‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ

Ù≈Ó ˘ ÙΔÒ≈ √’»ÒØ∫

¡≈¬ΔÕ ‹Δ ÁΔ ÍÂÈΔ

ËappleÓÍ≈Ò √«‘◊Ò

ÓØÏ≈«¬Ò : @@DD GHDF DI@@HE

email:dharampalsehgal1@gmail.com

’πÒÚø È∂ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ

◊◊È È≈Ê Ï≈apple∂ √Ì ’πæfi Áæ√ «ÁæÂ≈Õ

ÙΔÒ≈ ˘ ÚΔ Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ «’ ‘ª ◊◊È

È≈Ê ÁΔ ÎÀ’‡appleΔ Ï‘π ÓÙ‘»apple √Δ

Ô»◊ª‚≈ «Ú⁄Õ Í»apple∂ ⁄≈apple Ó‘Δ«È¡ª ÁΔ

‹æÁØ-˜«‘Á ’apple’∂ ◊◊È È≈Ê ’≈ÓÔ≈Ï

‘Ø «◊¡≈Õ ÁØ ‹πÛ∂ ‘ج∂ Íπapple≈‰∂ ÿapple ÒÀ ’∂

¿πÈ∑ª ˘ «¬’ ÎÀ’‡appleΔ Á≈ apple»Í Á∂ «ÁæÂ≈Õ

ÎÀ’‡appleΔ ÁØ Óø«˜Ò≈ ω ◊¬ΔÕ «¬Ò≈’∂ Á∂

¡ÀÓ.ÍΔ. Â∂ ‹Δ «√øÿ È∂ ÎÀ’‡appleΔ Á≈

¿πÁÿ≈‡È ’ΔÂ≈Õ ÓΔ Â∂ ‹Δ ◊◊È Á∂

Íæ’∂ Ô≈apple ω ◊¬∂Õ ◊◊È ÁΔ ÓΔ Á∂ ÿapple

¡≈¿π‰Δ ‹≈‰Δ ‘Ø ◊¬ΔÕ «Ê¬∂‡apple Á≈

Ó≈Ò’ ‹Àapple≈Ó Â∂ √æÂÍ≈Ò ¡≈Í‰Δ Ï‰ÁΔ

ÎÀ’‡appleΔ Á≈ ‘ÎÂ∂ «Úæ⁄ ÁØ Ú≈appleΔ ÁΩapple≈

’appleÁ∂Õ «Ïæ‹ÒΔ ÁΔ «Î«‡ø◊ ÚΔ Á∂÷Á∂ Â∂

Ï≈¡Á «Úæ⁄ ¡ÙØ’ Á∂ Á¯Âapple ¡≈ ‹ªÁ∂-

◊æÒª Ï≈ª ’appleÁ∂ Â∂ ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂Õ ¡æ‹ ÚΔ

¡ÙØ’ ˘ «ÓÒ ’∂ ◊¬∂ ‘Δ √È «’ Á√ª

«Óø‡ª Ï≈¡Á ÙΔÒ≈ ¡ÙØ’ Á∂ Á¯Âapple

«Úæ⁄ ¡≈ ◊¬ΔÕ ““ Ú≈‘ ¡æ‹ ª ÏÛ∂ √æ‹

’∂ ÏÀ·∂ ‘Ø? «’Â∂ ‹≈‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ¬∂? ””

’«‘ ’∂ È≈Ò ÁΔ ’πapple√Δ Â∂ ÏÀ· ◊¬ΔÕ

¡ÙØ’ ÚΔ ÏπÒ∑ª Â∂ Óπ√’apple≈‘‡ «Ò¡≈ ’∂

ÏØ«Ò¡≈, ““ È‘ƒ ÙΔÒ≈ ‹Δ, ’ÍÛ∂ ª

¿π‘Δ È∂ Íapple ¡æ‹ √Ú∂apple∂ ÁØ ÁØ Ú≈appleΔ √≈ω

Ò≈ ’∂ Ï≈Ê «Ò¡≈ √Δ, Ù≈«¬Á «¬√ ’apple’∂

⁄∂‘apple∂ Â∂ «È÷≈apple ¡≈ «◊¡≈Õ ”” ÙΔÒ≈ √π‰

’∂ «÷Û«÷Û≈ ’∂ ‘æ√ ͬΔÕ ¡ÙØ’ «Îapple

ÏØ«Ò¡≈, ““ ÓÀ∫ ‹Àapple≈Ó ‘π‰≈ ˘ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ

√Δ «’ «Ê¬∂‡apple Ú≈Ò≈ ‚apple≈Ó≈ ‘≈Ò ˘ È≈

¤∂«Û¡≈ ‹≈Ú∂ È≈ ‘Δ „≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

(Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

Èæ¤Âapple «√øÿ ÌØ◊Ò Ì≈÷ÛΔ¡≈È≈ ÁΔ «¬’ apple⁄È≈

Á∞√«‘apple≈-«ÁÚ≈ÒΔ

Òμ◊∂ fiμ÷Û Á∞√«‘apple≈, “Â∂ ÂÏ≈‘Δ «¬‘ «ÁÚ≈ÒΔ

«’‘Û∂ ⁄≈Ú≈∫ È≈Ò Áμ√Ø, ÓÀ∫ ÓÈ≈Ú≈∫ «¬‘ «ÁÚ≈ÒΔ

’≈Ò∑≈-ÁΩapple ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ‘À «Íß‚∂ Â∂ ‘ß„≈«¬¡≈,

«‹‘È∂ ⁄μÛ∑ÁΔ ‹Ú≈ÈΔ È±ß apple≈‘ «√«Ú¡≈∫ Á∂ Í≈«¬¡≈,

Ó≈∫, Ï≈Í, ËΔ¡≈∫, ÌÀ‰≈∫ 鱧 ‹≈ ·≈‰∂ √Δ «Ï·≈«¬¡≈,

fi±· ⁄ßÁapple∂ È∂ √μ⁄ 鱧 √Δ Î≈∫√Δ Ò‡’≈«¬¡≈,

¤≈«¬¡≈ ÿapple-ÿapple Ó≈ÂÓ Â∂ «Íß‚ ‘ج∂ ÷≈ˇΔ,

«’‘Û∂ ⁄≈Ú≈∫ È≈Ò Áμ√Ø, ÓÀ∫ ÓÈ≈Ú≈∫ «¬‘ «ÁÚ≈ÒΔ

‘Ú≈Ú≈∫ «Úμ⁄ ‘À ’∞Ûμ‰, ˜«‘apple ÿ∞Ò∑Δ «Úμ⁄ Í≈‰Δ,

Ó≈apple±ÊÒ Ï‰Δ ‹≈∫ÁΔ, «Í¡≈√Δ ËappleÂΔ «ÈÓ≈‰Δ,

÷∂ÂΔ ‹μ‡ Ò¬Δ ‘À ωΔ, Ï«ÿ¡≈ÛΔ ÏßÁ∂ ÷≈‰Δ,

Â≈‘Δ¿∞∫ appleμ√≈ ◊μÒ∑ Í≈’∂ ’apple∂ ÷ÂÓ ’‘≈‰Δ,

¿∞‚ ◊¬Δ Î√Ò≈∫ Á∂ ¿∞ÂØ∫, «‹‘ÛΔ ¡≈¬Δ ‘«apple¡≈ÒΔ

«’‘Û∂ ⁄≈Ú≈∫ È≈Ò Áμ√Ø, ÓÀ∫ ÓÈ≈Ú≈∫ «¬‘ «ÁÚ≈ÒΔ

√Ó∂∫ ÁΔ ‘’±Ó È∂, ÏÛΔ Ò∞μ‡-÷Ø‘ Ó⁄≈¬Δ,

‚∂apple∂ Ú≈«ˇ¡≈∫ ÂØ∫ ‚appleΔ ‘Ø¬Δ ÷∞Á≈ ÁΔ ÷∞Á≈¬Δ,

Òμ⁄apple ◊≈«¬’≈∫, Ï∂ÙappleÓΔ∫ ÁΔ ‘μÁ ‘À Ó∞’≈¬Δ,

«˜‘È≈∫ „ØÒ ÁΔ ËÓ≈Ò Â∂ Íß‹≈ω Èμ⁄≈¬Δ,

√∞μ⁄∂ «Úapple√∂ Á∂ ӱߑ Â∂ Ò≈¿∞‰ ’≈Ò÷ «¬‘ ’≈Ò∑Δ

«’‘Û∂ ⁄≈Ú≈∫ È≈Ò Áμ√Ø, ÓÀ∫ ÓÈ≈Ú≈∫ «¬‘ «ÁÚ≈ÒΔ

Ï∂¡ÁÏΔ ÙÏÁ ◊∞apple± ÁΔ, √Ø⁄Δ √ÓfiΔ √Δ ⁄≈Ò,

Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ Á≈ ’ÂÒ, apple±‘ ’ΔÂΔ √Δ ‘Ò≈Ò,

¡’≈Ò Âμ÷ ¿∞‚≈«¬¡≈, Ùapple∂¡≈Ó ÂØÍ≈∫ È≈Ò,

È‘Δ∫¿∞ Ì∞μÒ‰≈ ⁄∞apple≈√Δ , ‘Ø«¬¡≈ ’ΩÓ Á≈ ‹Ø ‘≈Ò,

ȤμÂapple ÌØ◊Ò appleμ÷± ⁄∂Â∂, ◊μÒ È‘Δ∫ ÌÒ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ

«’‘Û∂ ⁄≈Ú≈∫ È≈Ò Áμ√Ø, ÓÀ∫ ÓÈ≈Ú≈∫ «¬‘ «ÁÚ≈ÒΔ Õ

‹∂ ’apple ¡≈͉∂ ‘μÊΔ∫ Ô≈apple≈ /ˆ˜Ò

‹∂ ’apple ¡≈͉∂ ‘μÊΔ∫ Ô≈apple≈, Ò≈¬∂ È≈ 屧 apple∞μ÷,

Â≈∫ «Îapple Âß± «’μÁ≈∫ Ó≈‰∂◊≈ ·ß„Δ ¤≈∫ Á≈ √∞μ÷ ?

B «ÓøÈΔ ’‘≈‰Δ¡ª

◊πÛ

«√ÓappleÈ

«‹Á∑Δ¡≈∫ «fiÛ’≈∫ ÷≈ ÷≈ ’∂ ◊∞μ√≈ ⁄Û∑Á≈ apple«‘ßÁ≈ √Δ,

¡μ‹ ¡μ÷≈∫ Âapple√‰ Ú∂÷‰ Ò¬Δ ¿∞√ Á≈ √Ø‘‰≈ Ó∞μ÷

¡‰÷ª Ú≈Ò∂

Ó‘≈∫ÏΔapple «√ßÿ «◊μÒ

Á∂Ù «Ú⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ ‹Δ¡ apple≈Â È±ß «¬’ Á±‹∂ È≈Ò

«Ú ◊μÒ≈∫Ï≈Â≈∫ ’apple apple‘∂ √È ÚËΔ¡≈ √’Ω⁄ «Ú√’Δ Á∂ ÁØ ÍÀμ◊

Ò◊≈ ’∂ ‹Δ.¡À√. ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ È±ß ’«‘‰ Òμ◊≈ «’ Ô≈apple ¡μ‹

Â≈∫ ÓÀ∫ Ï‘∞ Êμ’ «◊¡≈ ‘≈∫ Í«‘Ò≈∫

¡≈͉∂ ’ßÓ ÁΔ «Ù· Ò◊≈¬Δ Â∂ Î∂apple Ô≈apple ¿∞√

√≈‚Δ ÓÀÈ∂‹apple ¡ß◊apple∂˜ È∂ ¡≈Ú≈˜ Ó≈apple Ò¬Δ

¬∂È≈ ’«‘ ’∂ ‹Δ. ¡À√. Á∂ «⁄‘apple∂ “Â∂ «¬’ ¡ÈØ÷Δ

Ò≈ÒΔ «‹‘Δ fiÒ’Δ Â∂ ¿∞√ È∂ «Ú√’Δ Á≈ «¬’

ÍÀμ◊ ‘Øapple Í≈ «Ò¡≈ ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ ¿∞√ ÁΔ ◊μÒ

√∞‰ ’∂ «¬’ÁÓ ÷∞Ù ‘Ø ◊¬Δ Â∂ ‘μ√ÁΔ-‘μ√ÁΔ

È∂ ’«‘‰≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ¡μ‹ Â≈∫ ‹Δ. ¡À√. ‹Δ Ó∂apple≈ ‘≈Ò ÚΔ Â∞‘≈‚∂

Úapple◊≈ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ «Í¡À ¿∞‘ √≈‚≈ ÓÀÈ∂‹apple ÚΔ È≈ Ïμ√ Ó∂apple∂ ÷«‘Û∂ ‘Δ ÍÀ

«◊¡≈ Â∂ Ïμ√ ¬∂È≈ ¡≈÷ ¿∞‘ appleØ‡Δ ÒÀ‰ Ò¬Δ apple√Ø¬Δ «Ú⁄ ⁄ÒΔ ◊¬Δ

‹Δ.¡À√. ÁΔ ÍΔÂΔ ‘Ø¬Δ √≈appleΔ ¤±-ÓßÂapple ‘Ø ◊¬Δ Íapple ¿∞√ È∂ ’∞fi √Ø«⁄¡≈

ÒßÓ≈ √≈‘ «÷μ«⁄¡≈ Â∂ ÍÂÈΔ ÁΔ ◊μÒ ÚÒØ∫ «Ë¡≈È Í≈√∂ ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞√

È∂ «Ú√’Δ Á≈ «¬’ ÍÀμ◊ ‘Øapple «÷μ⁄ «Ò¡≈ √Δ √≈‘Ó‰∂ Òμ◊∂ ‡Δ.ÚΔ. “Â∂

Íß‹≈ÏΔ «ÎÒÓ “¡‰÷≈∫ Ú≈Ò∂“ ⁄μÒ apple‘Δ √ΔÕ

Ò‹ “⁄ ¿∞√ ‹Ó≈ Á∂

’≈ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ‘μ√Á∂-÷∂‚Á∂,

«¬’-Á±√apple∂ 鱧 Ó÷ΩÒ ’appleÁ∂, ’Á∂

’߇ΔÈ ‹≈∫Á∂ Â∂ ’Á∂ «’√∂ ÚÒØ∫ ’جΔ

Í≈apple‡Δ ‘∞ßÁΔ Íapple ¿∞√ ‹Ó≈ ÁΔ «¬’

«Ú«Á¡≈appleʉ «’√∂ Íz’≈apple ÁΔ ÓΩ‹-Ó√ÂΔ

’ΔÂ∂ «ÏÈ≈∫ ’≈Ò‹ Á∂ «’√∂ ’ØÈ∂ “⁄ ◊ßÌΔapple

Ó∞Áapple≈ “⁄ ÏÀ·Δ apple«‘ßÁΔ Õ ‹Ó≈ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ ¿∞√ 鱧 ’Á∂ ÚΔ ’߇ΔÈ

“⁄ È‘Δ∫ Á∂«÷¡≈ √Δ ÷≈‰≈ ÚΔ ’ÁØ∫ ÷≈

ÒÀ∫ÁΔ ’∞fi ÍÂ≈ È≈ ⁄ÒÁ≈ ’∞fi

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ √Ø«⁄¡≈ «¬‘ ÒÛ’Δ

Ù≈«¬Á ’∞fi ÚËΔ¡≈ ⁄Δ˜ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À

‹Ø «¬’μÒ∂ ‘Δ ÷≈∫ÁΔ ‘À ¿∞È∑≈∫ ¿∞√ Á≈ «Íμ¤≈ ’ΔÂ≈

Â∂ ¡μ‹ ‹Á ¿∞‘ ÷≈‰≈ ÷≈‰ Òμ◊Δ Â≈∫ ¿∞√ Á≈ ‚μÏ≈

Á±√apple∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ ˜ÏappleÁ√ÂΔ ÷Ø‘ «Ò¡≈

«◊¡≈ Â∂ ‹Á ‚μÏ∂ “⁄ Á∂«÷¡≈ Â≈∫ √≈apple∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∂ ӱߑ ¡μ‚∂ Á∂ ¡μ‚∂ apple«‘ ◊¬∂ ‚μÏ∂

“⁄ ◊∞Û È≈Ò √∞μ’Δ appleØ‡Δ √Δ Ù≈«¬Á ¿∞‘ ‘apple-appleؘ

◊∞Û È≈Ò ‘Δ √∞μ’Δ appleØ‡Δ ÷≈∫ÁΔ √Δ Â≈∫ ‘Δ Â≈∫... ’∞fi

Á∂apple Í«‘Ò≈∫ Ó√ÂΔ ’appleÁ∂ ‘ج∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ‘∞‰

«ÈßÓØfi±‰ ‘Ø ’∂ ¡≈ apple‘∂ √È ÷≈ÓØÙ «Ú«Á¡≈appleÊΔ

Ù≈«¬Á ¡≈͉∂-¡≈Í È≈Ò «¬‘ Ú≈¡Á≈ ’apple apple‘∂

√È «’ ¡μ◊∂ ÂØ∫ ¿∞‘ «’√∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ È≈Ò

¡«‹‘≈ √Ò±’ ’appleÈ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ √Ω Ú≈appleΔ √Ø⁄‰◊∂Õ

Ó≈∫-Ï≈Í ÍÛ∑≈∫Á∂ È∂ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «¬‘ √Ø⁄ ’∂,

÷Ïapple∂ Ï∞„≈Í∂ ”⁄ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÓÒ ‹≈¬∂ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ √∞μ÷

«‹‘Û∂ Í∞μÂ≈∫ Èß± Ó≈Ú≈∫ Í≈ÒÁΔ¡≈∫ √À¡≈∫ Á∞μ÷Û∂ √«‘ ’∂,

¿∞‘È≈∫ 鱧 ¿∞‘ Ï∞„≈Í∂ Á∂ «Úμ⁄ appleμ‹ ’∂ «ÁßÁ∂ Á∞μ÷

¿∞√ ’ØÒØ∫ ¿∞‘ Á∞¡≈Ú≈∫ ÁΔ ¡≈√ «’Ú∂∫ appleμ÷ √’Á∂ È∂ ?

√μÌ È∂ appleÒ ’∂ ¿∞‹≈ÛΔ ‘À Ô≈appleØ, «‹√ Ó≈∫ ÁΔ ’∞μ÷

¿∞‘ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫ È±ß È«Ù¡≈∫ ÂØ∫ appleØ’ È‘Δ∫ √’Á≈,

‹Ø ¿∞‘È≈∫ ¡μ◊∂ ÏÀ· «Ó‡≈Ú∂ È«Ù¡≈∫ ÁΔ Ì∞μ÷

apple≈‘ «Úμ⁄ ¡≈¬Δ ‘apple Ú√± 鱧 «Óμ‡Δ ”⁄ «ÓÒ≈ «ÁßÁ∂,

±Î≈È Â∂ Í≈‰Δ ’apple ÒÀ∫Á∂ «‹√ Í≈√∂ Á≈ apple∞μ÷

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ Ó≈È

«Íß‚ Â∂ ‚≈’ appleμ’Û≈∫ „≈‘≈

(Ù.Ì.√.È◊apple) 9915803554


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/10/2017

13

’apple «¬‘ ‹◊ ¬ΔÙÚapple ÁΔ

““‹∂

apple⁄È≈ È‘ƒ ‘À ª ’Δ «¬‘ ÂÓ≈Ó

‘Ø∫Á ÍappleÓ, √øÍ»appleÈ, «ÈappleÍ∂÷,

¡«◊¡≈ ’≈apple‰-’≈apple‹ ÂØ∫ ¿∞μÍapple ÏÃ‘Ó Á≈

√≈’≈apple apple»Í È‘ƒ ‘Ø √’ÁΔ?”” ÏπºË È∂

¡È≈Ê«Í≥‚’ ˘ «’‘≈ √Δ, ““‹∂’apple «ÈappleÍ∂÷

Á≈ ¡appleÊ ¿∞√ ⁄Δ˜ ÂØ∫ ‘À «‹√ Á≈ √Ì

«◊¡≈ ⁄Δ˜ª È≈Ò ’Ø¬Δ √øÏøË È‘ƒ ‘À ª

¿∞√ ÁΔ ‘Ø∫Á ˘ «’√∂ ÚΔ Âapple’ apple≈‘ƒ √Ê≈ÍÂ

È‘ƒ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ «‹√ Á≈ Á»√appleΔ¡ª

⁄Δ˜ª È≈Ò ’Ø¬Δ √øÏøË ‘Δ È‘ƒ ‘À ¡√ƒ ¿∞√

ÁΔ ‘Ø∫Á ˘ ‹≈‰ ‘Δ «’Ú∂∫ √’Á∂ ‘ª?”” «‹ºÊØ∫

Â’ ¡√ƒ ‹≈‰Á∂ ‘ª √≈apple≈ ‹◊ ‘Δ √Ïø˪

ÁΔ «¬’ ÂappleÂΔÏ ‘ÀÕ ¡√ƒ «’√∂ ÚΔ ¡«‹‘Δ

⁄Δ˜ ˘ È‘ƒ ‹≈‰Á∂ ‹Ø «ÏȪ √øÏø˪ Á∂ ‘À ‹ª

‘Ø √’ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞‘ ⁄Δ˜ ‹Ø «’√∂ Á»√appleΔ ⁄Δ˜

È≈Ò √øÏø«Ë (¡≈√apple∂) È‘ƒ ‘À ¡Â∂ «’√∂

Á»√appleΔ ⁄Δ˜ ¿∞μÂ∂ «ÈappleÌapple ÚΔ È‘ƒ ‘À,

¡«‹‘Δ¡ª ⁄Δ˜ª ˘ «’Ú∂∫ ÍÀÁ≈ ’apple √’ÁΔ ‘À

‹Ø «¬’ Á»√apple∂ È≈Ò √øÏ«øË ‘È ¡Â∂ «¬’

Á»√apple∂ ¿∞μÍapple «ÈappleÌapple ‘È? «Îapple √Ú≈Ò ¿∞μ·Á≈

‘À «’ ÏÑÓ≈ «¬’ ‘Δ ‘À ‹ª ¡È∂’ ‘È? ‹∂’apple

ÏÑÓ≈ «¬’ ‘Δ ‘À ª ¿∞‘ ¡«‹‘Δ¡ª ⁄Δ˜ª

‹Ø «ÌøÈ-«ÌøÈ ’≈apple‰ª ÂØ∫ ¿∞ÂÍ≥È ‘È, Á≈

’≈apple‰ «’Ú∂∫ ‘Ø √’Á≈ ‘À? ‹∂’apple «‹øÈΔ¡ª

⁄Δ˜ª ‘È ˙È∂ ‘Δ ÏÑӪ ‘È Âª «Îapple ⁄Δ˜ª

«Ú⁄’≈apple Íapple√Íapple √øÏøË «’Ú∂∫ ‘Ø √’Á≈ ‘À?

‹∂’apple ÏÑÓ≈ √appleÚ«Ú¡≈Í’ ‘À, √Ì ⁄Δ˜ª

«Ú⁄ Ú√Á≈ ‘À ¡Â∂ √≈apple∂ ıÒ≈¡ «Ú⁄ ÓΩ˜»Á

‘À ª «¬‘ ¿∞È∑ª ⁄Δ˜ª Á≈ «ÈappleÓ≈Â≈,

apple⁄È‘≈apple È‘ƒ ‘Ø √’Á≈, «’«’ «ÈappleÓ≈‰

’appleÈ Ò¬Δ Ï≈’Δ ’∞fi apple«‘ ‘Δ È‘ƒ «◊¡≈Õ

«Îapple ‹∂’apple «¬‘ «Èapple◊π‰ ‘À ª ¿∞√ «Ú⁄Ø∫

ÍÀÁ≈ ‘apple ⁄Δ˜ ÚΔ «Èapple◊π‰ ‘Δ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘ÀÕ Ò∂«’È, ¡√ÒΔ¡Â «Ú⁄ ‹◊ ÁΔ ‘apple

⁄Δ˜ ◊π‰ª È≈Ò ÌappleÍ»apple ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ

«Èapple◊π‰ ÏÑÓ≈ ÚΔ «¬È∑ª Á≈ ’≈apple‰ ¡appleÊ≈Â

«ÈappleÓ≈‰ ’appleÂ≈ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈Õ ‹∂’apple ÏÑÓ≈

˘ ◊π‰ª ÂØ∫ ¿∞μÍapple ‹ª Óπ’ Ó≥È ÚΔ «Ò¡≈

‹≈Ú∂ ª «¬‘ ◊π‰ª ÌappleÍ»apple ⁄Δ˜ª ˘ «’Ú∂∫

ÍÀÁ≈ ’apple √’Á≈ ‘À ¡Â∂ «Îapple ¿∞È∑ª «Ú⁄

¡≈͉∂ ¡≈Í Á≈ ÍÃ◊‡≈ «’Ú∂∫ ’apple √’Á≈ ‘À?

«Îapple ‹∂’apple ÏÑÓ≈ ¡ÏÁÒ, ¡Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ

‘À ª ¿∞√ «Ú⁄Ø∫ ¿∞ÂÍ≥È ‹ª ¿∞√ Áπ¡≈apple≈

«ÈappleÓ≈‰Â √≈appleΔ¡ª ⁄Δ˜ª ÚΔ

¡Í«appleÚappleÂÈÙΔÒ, ¡ÏÁÒ ‘Ø‰Δ¡ª

⁄≈‘ΔÁΔ¡ª √ÈÕ «’«’ ’≈apple‰ Á∂ ÓπÂ≈Ï’

‘Δ ’≈apple‹ ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ Ò∂«’È ‹◊ ÁΔ ‘apple ÙÀ¡

«Ú⁄ Í«appleÚappleÂÈ ‘πøÁ≈ ‘À ¡Â∂ ‘apple ÙÀ¡ Á≈

È≈Ù ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ Âª «Îapple ÏÑÓ≈ ÚΔ ¡ÏÁÒ

«’Ú∂∫ apple«‘ √’Á≈ ‘À? «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ‹∂’apple

ÏÑÓ≈ √appleÏ-«Ú¡≈Í’ ‘À ¡Â∂ ‘apple ⁄Δ˜ «Ú⁄

Ú≈√ ’appleÁ≈ ‘À Â∂ √Ì ⁄Δ˜ª Á≈ ’≈apple‰ ÚΔ

¿∞‘Δ ‘À ª «Îapple ¡≈ÁÓΔ «Ú⁄ Óπ’ÂΔ ÁΔ

⁄≈‘ «’ ÍÀÁ≈ ‘πøÁΔ ‘À? ‹Á ¡≈ÁÓΔ ıπÁ

‘Δ ÏÑÓ≈ÓÔ ‹ª ÏÑÓ√apple»Í ‘À ª «Îapple ¿∞‘

Óπ’ÂΔ ÁΔ Ì≈Ò «Ú⁄ «¬Ëapple ¿∞Ëapple «’

Ⱥ·≈-̺‹≈ «ÎappleÁ≈ ‘À? ¿∞√ ˘ ª ÂÓ≈Ó Áπº÷

Â’ÒΔΪ, «Î’appleª, Íapple∂Ù≈ÈΔ¡ª ˘ √Ïapple È≈Ò

fi∂Ò‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «’«’ «¬‘ √Ì Âª

ÏÑÓ≈ ÁΔ ’appleÈΔ ‘À”” (¡ÙÚÿØÙ Á∂ ÏπºË⁄«appleÂ

«Ú⁄Ø∫)Õ

«‘øÁ»-ÁappleÙÈ Á∂ ¤∂ ’º‡Û ÎÒ√Î∂: √ª«÷Ô≈,

ÔØ◊, «È¡≈¬∂, ÚÀÙ∂«Ù’ ÓΔÓª√≈ ¡Â∂ Ú∂ÁªÂ

Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ «ÈappleÍ∂÷ √ºÂ≈,

’∞fi √ÁΔÚΔ ÂºÂÚ ‘È «‹È∑ª ¿∞μÍapple √ø√≈apple

Á≈ „ª⁄≈ ÷Û∑≈ ‘ÀÕ “√ª«÷Ô≈” ÁΔ ¡Â∂ “ÔØ◊”

ÁΔ Ë≈appleÈ≈ ‘À «’ Íë’appleÂ’ (’π∞ÁappleÂ) ÍÃË≈È

ÏÑÓ≈ √ø√≈apple «Ú⁄ √Ê≈¬Δ √ºÂ≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘

‹Ø ¡È∂’ ÍÃ≈‰Δ(¡≈ÂÓ≈) ‘È «¬‘ ¡ª«Âz’

‹◊ ÁΔ √Ê≈¬Δ √ºÂ≈ ‘ÈÕ ‹ΔÚÈ Á∂

ÍappleÍ≥⁄ Á∂ ’≈apple‰-’≈apple‹ ÁΔ ’ÛΔ «Ú⁄ ‹πÛ∂

‘؉ ÁΔ ◊ºÒ ¿∞Â∂ “√ª«÷¡≈” ¡Â∂ “ÏπºË ËappleÓ”

«¬’ Ó ‘ÈÕ Ò∂«’È ÏπºË ËappleÓ «’√∂ ÏÑÓ≈,

«’√∂ √Ê≈¬Δ ÍπappleÙ (¡≈ÂÓ≈) ÂØ∫ «¬È’≈appleΔ ‘ÀÕ

ÏπºË ËappleÓ «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª ÁΔ ‹ΔÚ-¡≈ÂÓ≈ ˘

È‘ƒ Ó≥ÈÁ≈Õ «Îapple ¡º◊∂ √ª«÷¡≈ ÁappleÙÈ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ¡≈ÁÓΔ ’∞Áapple Á∂ ÏøËȪ

ÂØ∫ Óπ’ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ÂÁ ‘Δ «Ú’≈√ ‘πøÁ≈ ‘ÀÕ

ÏπºË ËappleÓ √ø√≈apple ˘ «ÏȪ ¡appleøÌ Á∂ Ó≥ÈÁ≈ ‘À

¡Â∂ √Ì ⁄Δ˜ª Á∂ ÍÃÚ≈‘ ˘ ÒÀ ’∂ «’√∂ ÷≈√

¿∞Á∂Ù ˘ Ó≈ÈÂ≈ È‘ƒ «ÁøÁ≈Õ “«È¡≈¬∂” ¡Â∂

“ÚÀÙ∂«Ù’” Á≈ Ӻ ‘À «’ ÌΩ«Â’ ºÂ,

¡≈√Ó≈È ¡≈«Á √ºÂ ÍÁ≈appleÊ Ï≈‘appleΔ ‹◊Â

Á∂ «ÈºÂ √Ê≈¬Δ ÍÁ≈appleÊ ‘È ¡Â∂ ¡≥ÂappleΔÚΔ

‹◊ «Ú⁄ ¡≈ÂÓ≈ «ÈºÂ ÍÁ≈appleÊ ‘ÀÕ

«ÚÙÚ ÁΔ Ïπfi≈appleÂ

“Ú∂ÁªÂ” Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ï≈‘appleΔ

¡Â∂ ¡ª«Âz’ ‹◊ «Ú⁄ «¬’ ‘Δ

«ÈappleÍ∂÷ ÏÑÓ≈ «ÚÁÓ≈È ‘À ¡Â∂ ¿∞‘

√appleÚ«Ú¡≈Í’ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ ¡√«ÂºÂÚ ÏπºËΔ

ÂØ∫ Íapple∂∑ ‘ÀÕ ¿∞√ ˘ «√appleÎ ÙÏÁ ÍÃÓ≈‰ Á∂

¡≈Ë≈apple ¿∞μÂ∂ ‘Δ √ÚΔ’≈apple ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ÏπºË

ËappleÓ ÏÑÓ≈ Á∂ «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª Á∂ ¡√«ÂÂÚ ÂØ∫

«¬È’≈appleΔ ‘À; Ò∂«’È ¿∞‘ Ï≈‘appleΔ ¡Â∂

¡ª«Âz’ ‹◊ Á∂ ¡√«ÂºÂÚ ˘ √ÚΔ’≈appleÁ≈

‘ÀÕ ¿∞√ Ò¬Δ √≈apple≈ ‹◊ ¡È∂’

Ò∂÷’- ÍÃØÎÀ√apple Ò¤ÓΔ Èapple√»

Í≥‹≈ÏΔ ¡È»Ú≈Á : ‡Δ.¡ÀÒ ⁄≈‘Ò

Íapple√«ÊÂΔ¡ª Á≈ √Ó»‘ ‘ÀÕ «¬È∑ª

Íapple√«ÊÂΔ¡ª ÁΔ ’Ø¬Δ ¡≈Í‰Δ ¡≈˜≈Á √ºÂ≈

È‘ƒ ‘ÀÕ «¬‘ Íapple√Íapple «¬’ Á»√apple∂ ¿∞μÍapple

«ÈappleÌapple ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ ¡√ƒ √Ó»‘’ ÂΩapple ”Â∂ √ø√≈apple

Á≈ «⁄øÂÈ ’appleÁ∂ ‘ª ÂÁ ‘Δ ¿∞√ Á≈ ’جΔ

¡appleÊÍ»appleÈ «√º‡≈ «È’Ò √’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ «’

‘apple∂’ Ë≈appleÈ≈ Á≈ «¬’ Ú≈√«ڒ «ÚappleØË

(¿∞Ò‡≈ ͺ÷) ‘؉≈ ‘Δ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, ÁΔ ˆÒÂ

ÒÛΔÚ≈apple -D

ÓÈΩ «Ú⁄Ø∫ ‘Δ ÏÑÓ≈

Á≈ «Ú⁄≈apple ¿∞Í«‹¡≈ ‘ÀÕ

¡Â∂ «¬‘ «Ú⁄≈apple ÚΔ «’ ‹Ø

Ë≈appleÈ≈Úª ¿∞μ⁄Δ¡ª ¡Â∂ «Ú¡≈Í’ ‘È ¿∞‘

ÿº‡ ¿∞μ⁄Δ¡ª ¡Â∂ ÿº‡ «Ú¡≈Í’ Ë≈appleÈ≈Úª

ÁΔ¡ª Í»appleÚ‹ (ÂØ∫ Í»appleÚÚappleÂΔ) ‘ÈÕ ¡appleÊ≈Â

Í«‘ÒΔ¡ª Ó◊appleÒΔ¡ª ˘ ¡≈͉∂ «Ú⁄ √Ó∂‡∂

‘ج∂ ‘ÈÕ ‹∂’apple ¡√ƒ Ë≈appleÈ≈Úª ÁΔ Ï‰Âapple

ÁΔ √Ë≈appleÈ Íë’«apple¡≈ ÚºÒ «Ë¡≈È Á∂¬Δ¬∂

ª ¿∞μÍapple «ÁºÂΔ ÓÈΩ ÁΔ

Ï∂‘»Á◊Δ Ò≈˜ÓΔ ÂΩapple ”Â∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ √≈‚∂ ¡È∞ÌÚª «Ú⁄

Ú∂ÁÈ≈ ÁΔ ¡È∞Ì»ÂΔ ÂØ∫ ÚºË

ÓΩÒ’ ’∞fi ÚΔ È‘ƒ ‘ÀÕ «‹√ ˘

¡√ƒ ÔÊ≈appleÊÂ≈, Ú≈√«ڒÂ≈

‹ª √º⁄ ’«‘øÁ∂ ‘ª ¿∞‘ Ú∂ÁÈ≈Úª È≈Ò

√øÏ«øË ‘ÀÕ ¡√ƒ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ Ú∂ÁÈ≈Úª

ÍÀÁ≈ ‘πøÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ‘Ø apple‘Δ¡ª ‘È Íapple

¿∞È ª ÁΔ ¿∞ÂÍÂΔ «’Ú∂∫ ‘πøÁΔ ‘À «¬√ Ï≈apple∂

¡√ƒ ’∞fi È‘ƒ √Ø⁄ √’Á∂Õ «’«’ ‘apple

«Ú⁄≈apple Á∂ ¡≥Âapple◊ ¿∞√ ÁΔ ÍπappleÚ-¡Ú√Ê≈

(«Ú⁄≈apple Á∂ Í«‘Òª ÁΔ ‘≈ÒÂ) Á∂ ÂΩapple ”Â∂

Ú∂ÁÈ≈Úª apple«‘øÁΔ¡ª ‘Δ ‘ÈÕ Ú∂ÁÈ≈ Á≈

Í«‘Ò≈ ¡≈Ë≈apple Ì∂Á (¯apple’) ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ ‘ÀÕ

«¬√ ÂØ∫ Ï◊Àapple «’√∂ ÚΔ Ú∂ÁÈ≈ Á≈ ¿∞ÂÍ≥È

‘؉≈ ¡√øÌÚ ‘ÀÕ ¡È∂’Â≈ «Ú⁄ ¬∂’Â≈ ÁΔ

Í«‘⁄≈‰ ‘Δ √≈apple∂ ¡√Ïø«Ë «⁄øÂÈ Á≈ Ó»Ò

¡≈Ë≈apple ‘ÀÕ ¡√ƒ ÍÁ≈appleʪ ˘ Íapple√Íapple «ÌøÈ

Í≈Á∂ ‘ª ¡Â∂ ¿∞È ª «Ú⁄ ‹Ø √Ó≈ÈÂ≈Úª

(«¬’Ø «‹‘∂ ◊π‰) ‘È ¿∞È ª ÚºÒ «Ë¡≈È Á∂

’∂ ¬∂’ÂÚ («¬º’ ‘؉) ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’appleÁ∂ ‘ªÕ

«¬√ Âapple∑ª ⁄Δ˜ª ‹ª ÍÃ≈‰Δ¡ª ÁΔ √Ó»‘ª «Ú⁄

Úø‚ ’appleÁ∂ ‘ªÕ ⁄Δ˜ª Á∂ «‹È∑ª-«‹È∑ª ◊π‰ª

«Ú⁄ √Ó≈ÈÂ≈ ‘πøÁΔ ‘À ¿∞‘ ◊π‰ ¿∞È∑ª Á∂

√Ó»‘Δ’apple‰ Á≈ ¡≈Ë≈apple ω≈ Ò¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

‹∂’apple «’√∂ √Ó»‘ «Ú⁄ ⁄Δ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ

Ï‘π ÚË ‹ªÁΔ ‘À ª «¬È∑ª ⁄Δ˜ª «Ú⁄Ø∫

¿∞È∑ª ⁄Δ˜ª ˘ «‹È∑ª Á∂ ◊π‰ ‘Øapple ÚË∂apple∂

È∂«Û Ó∂Ò ÷ªÁ∂ ‘È, ˘ ’¬Δ ‘Øapple √Ó»‘ª

«Ú⁄ Úø‚ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í«‘Òª ¿∞È∑ª

⁄Δ˜ª «‹È∑ª «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ÚºË «ÓÒÚ∂∫ ◊π‰

‘πøÁ∂ ‘È ˘ «¬’ fiπø‚, «‹√ ˘ Úapple◊ «’‘≈

‹ªÁ≈ ‘À, Á≈ apple»Í «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «Îapple «ÌøÈ-

«ÌøÈ Úapple◊ª Á≈ «¬’ Á»√apple≈ ¿∞μ⁄≈

√Ó»‘Δ’apple‰ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À «‹È∑ª «Ú⁄ √Óπ∂Ò

◊π‰ª ÁΔ Ó≈Âapple≈ ÿº‡ ‘πøÁΔ ‘À, Ú◊Àapple≈-

Ú◊Àapple≈Õ «’√∂ ÚΔ Úapple◊ Á∂ Ó∂Ò ÷ªÁ∂ ◊π‰ª ÁΔ

√Ó◊appleÂ≈ (’∞Ò ‹ØÛ) ˘ ‘Δ Ë≈appleÈ≈ ’«‘øÁ∂

‘ÈÕ «¬øfi, √≈‚Δ¡ª Ú∂ÁÈ≈Úª Á≈ ‹Ø Â≈‰≈-

Ï≈‰≈ ‘À, ‹Ø Ú≈√«ڒÂ≈ ‘À, ¿∞√∂ «Ú⁄Ø∫

√≈‚Δ¡ª «Ú⁄≈apple’ Ë≈appleÈ≈Úª Á≈ «ÈappleÓ≈‰

‘πøÁ≈ ‘ÀÕ «Ú÷apple∂Úª ’appleÈ Ú≈Ò∂ ◊π‰ª ˘ Șapple

¡≥Á≈˜ ’apple’∂ ¡Â∂ ‹ØÛÈ Ú≈Ò∂ ◊π‰ª Á∂

¡≈ÁappleÙ Ó∂Ò-«ÓÒ≈Í ˘ ÒÀ ’∂ ¡√ƒ «ÈÓÈ

‹ª ÿº‡ «Ú¡≈Í’ Ë≈appleÈ≈Úª «Ú⁄Ø∫ ÚË∂apple∂ ¿∞μ⁄

‹ª ÚË∂apple∂ «Ú¡≈Í’ Ë≈appleÈ≈Úª Á≈ «ÈappleÓ≈‰

’appleÁ∂ ‘ªÕ «¬‘ ‹Ø ¡Ó»appleÂÂ≈ (√ø÷∂Í ’apple‰)

Á≈ «√Ò«√Ò≈ ‘À «¬√ «Ú⁄Ø∫ √≈‚∂ ‘ºÊ ¡«‹‘≈

’∞fi È‘ƒ Ò◊Á≈ «‹√ ÂØ∫ ¡√ƒ ¡≥Á≈˜≈ Ò≈

√’Δ¬∂ «’ «‹È∑ª ◊π‰ª ˘ ¡√ƒ Șapple ¡≥Á≈˜

’apple «ÁºÂ≈ ‘À ¿∞‘ ¿∞È∑ª ◊π‰ª «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘È

«‹È∑ª ˘ √ÚΔ’≈apple ’apple «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À, ¡Â∂

«‹È∑ª ˘ ¿∞μ⁄ ‹ª «Ú¡≈Í’ Ë≈appleÈ≈ Á≈ apple»Í

«ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ‹Ø ¿∞μ⁄ ͺËapple ÁΔ¡ª

Ë≈appleÈ≈Úª ȱø ( Ï≈’Δ Í∂˜ AA ”Â∂)

Íπ√Â’

¡≈Ë∞«È’ Íß‹≈ÏΔ ’«ÚÂ≈ Á∂ √∞appleı appleß◊

Ò∂«÷’≈ : ‚≈: ÍappleÓ‹Δ ’Ωapple

Íz’≈Ù’ : ÂappleÒØ⁄È ÍÏ«ÒÙapple˜, ⁄ß‚Δ◊Û∑

Ó∞μÒ : BE@ apple∞ͬ∂, √¯∂ : AFH

√ßÍapple’ : HDBGD-HDDAG.

«¬√ Í∞√Â’ «Ú⁄ Ì≈¬Δ ÚΔapple «√ßÿ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‚≈:

‹◊Â≈apple Âμ’ ⁄؉ÚΔ¡≈∫ ÚßÈ◊Δ¡≈∫ Á∂

apple⁄È‘≈«apple¡≈∫ Á∂ ’≈«Ú-’ΩÙÒ È±ß Í∂Ù ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À Ì≈¬Δ ÚΔapple «√ßÿ 鱧 ¡≈Ë∞«È’ Íß‹≈ÏΔ

’«ÚÂ≈ Á≈ ÓØ„Δ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

’«ÚÂ≈ «Ú⁄ ÍappleÓ≈ÂÓ≈ ÁΔ ¡ÈßÂÂ≈ Â∂

Íz«’appleÂΔ Á≈ √∞‘‹ ‘ÀÕ Ì≈¬Δ ÚΔapple «√ßÿ ȱß

“«Èμ’Δ¡≈∫ ’«ÚÂ≈Ú≈∫ Á≈ Úμ‚≈ ’ÚΔ” ÚΔ «’‘≈

‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÒÏ∂Ò≈ ’ÚΔ ÍzØ:

ͱappleÈ «√ßÿ Á≈ È≈∫¡ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, «‹È∑≈∫ È∂ ÷∞μÒ∑Δ

’«ÚÂ≈ ÁΔ «Íapple Í≈¬Δ Â∂ ÷∞μÒ∑∂ Ò∂÷, ÷∞μÒ∑∂ ÿ∞ß‚

Â∂ ÷∞μÒ∑∂ ÓÀÁ≈È, ÷∞μÒ∑∂ ¡√Ó≈ÈΔ appleß◊” «‹‘∂ ’≈«Ú-

√ß◊z«‘ √≈«‘ ‹◊ ÁΔ fiØÒΔ Í≈¬∂Õ Ò∂«÷’≈ È∂

«¬’ ‘Øapple «√appleÓΩapple ’ÚΔ ËÈΔ apple≈Ó ⁄≈«Âz’ ÁΔ

’«ÚÂ≈ 鱧 «ÚÙ∂Ù √Ê≈È Á∂ ’∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘À,

«‹√ È∂ Íß‹≈ÏΔ¡Â Â∂ ÓÈ∞μ÷ ÁΔ ¿∞√≈apple± √Ø⁄

¿∞μÂ∂ Í«‘apple≈ «ÁμÂ≈ Â∂ Ó≈‰ Íß‹≈ÏΔ¡Â Á≈

«÷Â≈Ï ‘≈√Ò ’ΔÂ≈Õ ÍzØ: ÓØ‘È «√ßßÿ ÁΔ Í∞√Â’

“√≈Ú∂ ÍμÂapple” «Ú⁄Ø∫ «Ú«ÌßÈ √appleØ’≈apple≈∫ 鱧 ¿∞Ì≈apple ’∂

Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «‹Ú∂∫ «’ ¡ßÂappleÓ∞÷Δ

Íz◊ÂΔÙΔÒ, ‘∞√È, «Í¡≈apple Â∂ ’ÒÍÈ≈ ÁΔ ¤Ø‘

¡≈«ÁÕ ¡ß«ÓzÂ≈ ÍzΔÂÓ Íß‹≈ÏΔ ’«ÚÂ≈ ÁΔ

Í«‘ÒΔ È≈appleΔ ’«ÚÂappleΔ ‘À, «‹√ È∂ ¡Ωapple Á∂ ÓÈ

ÁΔ ‘±’ Â∂ Ú∂ÁÈ≈ 鱧 Ï≈÷±ÏΔ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «ÙÚ ’∞Ó≈apple ÁΔ Ù≈‘’≈apple apple⁄È≈

“Ò±‰≈”, ÁΔÚ≈È «√ßÿ ’≈Ò∂Í≈‰Δ ÁΔ apple⁄È≈

“Ú◊Á∂ Í≈‰Δ” «˜ßÁ◊Δ ÁΔ ◊ÂΔÙΔÒÂ≈ Á≈

ÍzÓ≈‰ ‘È, «‹È∑≈∫ Á≈ «ÈÚ∂’Ò∂ „ß◊ È≈Ò

«ÚÚ∂⁄È ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ È≈ Ó‘μÒ≈∫ ¿∞«⁄¡≈∫ È≈ ¿∞μ⁄∂

ÓΔÈ≈apple≈∫ Á∂ È≈Ò ’ΩÓ ¿∞μ⁄Δ ¿∞·ÁΔ ‘À ¿∞μ⁄∂

«’appleÁ≈apple≈∫ Á∂ È≈Ò Úapple◊Δ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ appleμ÷‰

‚≈: ‹◊ÁΔÙ ’Ωapple Ú≈‚Δ¡≈

ÓØ: IHEEE-HDBIH

Ú≈Ò≈ «ÈÚ∂’Ò≈ ’ÚΔ √∞apple‹Δ Í≈Âapple ‘À, «‹√

ÁΔ ’≈«Ú √ßÚ∂ÁÈ≈ 鱧 Í∞√Â’ “√∞apple˜ÓΔÈ” Â∂

“Ò¯˜≈∫ ÁΔ Áapple◊≈‘” Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ¿∞Ì≈apple ’∂

Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ Í≈Ù Á∂ ‹∞fi≈apple± √appleØ’≈apple √≈‘Ó‰∂

¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Í∞√Â’ “√≈‚∂ √«Ó¡≈∫ «Ú⁄Ø∫” ¡Â∂

¡≈Í ¿∞‘ «˜ßÁ◊Δ «Ú⁄ ’«ÚÂ≈ Ú≈∫◊ ‘Δ

«Ú⁄«apple¡≈ ‚≈: ‹◊Â≈apple Ï≈ Í≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ

√ßÂ≈Í∂ ÓÈ∞μ÷≈∫ ÁΔ Á≈√Â≈È ÁΔ Í∞√Â’

“⁄È∞’appleΔ Ù≈Ó” «Ú⁄ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «Ú¡’ÂΔÂÚ

ÂØ∫ ¡≈Í ÍappleÁ≈ ⁄∞μ’ ’∂ ’«ÚÂ≈ ’«‘ßÁ≈ ‘À Õ

Óß‡Ø ÁΔ¡≈∫ ⁄؉ÚΔ¡≈∫ ’‘≈‰Δ¡≈∫ Â∂ ’∞fi ‘Øapple

√ßÍ≈Á’ Â∂ ¡È∞Ú≈Á’ : ‚≈: ¡Àμ√ Âapple√∂Ó

Íz’≈Ù’ : ¡≈apple√Δ ÍÏ«ÒÙapple˜, ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ

Ó∞μÒ : DBE apple∞ͬ∂, √¯∂ : BBH

√ßÍapple’ : IE@AE-CFFDD.

√¡≈Á ‘√È Óß‡Ø Ì≈appleÂΔ ‹≈∫ Í≈«’√Â≈ÈΔ

Ò∂÷’ Ú‹Ø∫ ‘Δ È‘Δ∫ √◊Ø∫ «ÚÙÚ Á∂ Ï‘∞-Íμ÷Δ

√≈«‘Â’ Íz«ÂÌ≈Ú≈È Ò∂÷’≈∫ ”⁄Ø∫ «¬’ √Δ ¡È∂’≈∫

Í≈apple÷±¡≈∫, «⁄ßÂ’≈∫ ¡Â∂ «ÈappleÍμ÷ √≈«‘Â-Íz∂ÓΔ¡≈∫

È∂ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ⁄؉ÚΔ¡≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ 鱧 √Ó∂-√Ó∂∫

¿∞appleÁ±, ¯≈apple√Δ ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ ˜appleΔ¬∂ √ßÍ≈ÁÈ

’apple’∂ Í≈·’≈∫ Á∂ √ÈÓ∞÷ ’ΔÂ≈Õ

Íapple «¬√ ‘ÊÒΔ Í∞√Â’ ˜appleΔ¬∂ ‚≈: ¡À√.

Âapple√∂Ó È∂ Ï‘∞-√≈«‘ «ÚË≈ Ú≈ÒΔ «¬√ Í∞√Â’

鱧 E ÙÏÁ «⁄μÂapple≈∫, BH ’‘≈‰Δ¡≈∫ ¡Â∂ «¬’

È≈‡’ ÁΔ ‡À’√‡ (Í≈·) ˜appleΔ¬∂ Í≈·’≈∫ Á∂

√≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈∫Á≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞√ ÁΔ Ï∂Ï≈’

«ÏappleÂ≈∫ ÙÀÒΔ ’apple±apple ÔÊ≈appleÊ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ apple‘ΔÕ

¿∞‘ Ì≈Ú∂∫ «¬ËappleÒ∂ Íß‹≈Ï ”⁄

«Ò÷Á≈ «apple‘≈ ‹≈∫ √ßÂ≈ÒΔ ÁΔ Úß‚

¿∞Íappleß ¿∞ËappleÒ∂ Íß‹≈Ï ”⁄ ⁄Ò≈

«◊¡≈ Íapple ¿∞√ ÁΔ Íß‹≈ÏΔ apple«‘ÂÒ

ÍzÂΔ √Ø⁄-«ÁzÙ‡Δ √Á≈ ‘Δ Ó≈ÈÚ Á∂

¡≈∫«apple’ ¡Â∂ Ï≈‘appleΔ Íμ÷≈∫ Á≈

Íz◊‡≈Ú≈ «ÈÙß◊Â≈ √«‘ ’appleÁΔ

apple‘ΔÕ «‹√ Á∂ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫ Ì≈Ú∂∫ ¿∞√

鱧 “’≈ÒΔ √ÒÚ≈apple”, “˱ߡ≈∫”, “ϱ”,

“·ß‚≈ ◊ØÙ” ¡≈«Á ’‘≈‰Δ¡≈∫

«Ò÷‰ ”Â∂ ’Øapple‡ ’⁄«‘appleΔ¡≈∫ «Ú⁄

‹≈‰≈ «Í¡≈, ’ÀÁ Ì∞◊ÂΔ ¡Â∂

‹∞appleÓ≈È∂ ÚΔ Ìapple∂ ¡«Â ÁΔ ˆappleΔÏΔ

Á∂ ¡«‘√≈√≈∫ 鱧 ‹ÁØ∫ ¿∞‘ Ó≈ÈÚ

Í≥‹≈ÏΔ

ENGLISH

Íπ√Â’

ÍÃ’≈ÙÈ Ò¬Δ

ÍÃÚ≈√Δ Ò∂÷’ª, √≈«‘Â’≈appleª, «ÈÏøË Ò∂÷’ª, È≈ÚÒ’≈appleª,

’‘≈‰Δ’≈appleª ¡Â∂ Ù≈«¬appleª Ò¬Δ «¬’ ÷πÙ÷ÏappleΔ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂

«¬’ √π«‘appleÁ √πÈ∂‘≈ ÚΔ ‘ØÚ∂◊≈ «’ Í≥‹≈ÏΔ, «‘øÁΔ ¡Â∂

¡ø◊apple∂˜Δ Ò∂÷’ª ÁΔ¡ª ÚËΔ¡≈ ◊À‡¡Í Ú≈ÒΔ¡ª Íπ√Â’ª

«Í¤Ò∂ D@ √≈Ò ÂØ∫ ¤≈ÍÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘ªÕ Ì≈Ú∂∫ Âπ√ƒ √Ê≈ÍÂ

Ò∂÷’ ‘Ø, Ì≈Ú∂∫ ÈÚ-Ò∂÷’ ‘ØÕ Âπ√ƒ √≈‚∂ È≈Ò ‘∂· «Ò÷∂ ÍÂ∂

¡Â∂ ÎØÈ ÈøÏappleª ¿πμÍapple √øÍapple’ ’appleØ ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂ ¡øÁ≈˜∂ ÂØ∫ ÚæË

‘apple Íæ÷Ø∫ ÚËΔ¡≈ «’Â≈Ϫ ¤≈Í ’∂ ÷πÙΔ Ó«‘√»√ ’appleª◊∂ ¡Â∂

Âπ‘≈‚Δ ÓπÙæ’ ÚΔ ¡‹≈¬ƒ È‘ƒ ‹≈¬∂◊ΔÕ

¡≈√Ê≈ ÍÃ’≈ÙÈ

√øÍapple’ Ò¬Δ : @AHA-E@ABBII

ÓØÏ≈«¬Ò :- @IHADE-BGAEB ‹ª @HHGBB-@@GAA

ÁΔ¡≈∫ ¡≈apple«Ê’ ÒØÛ≈∫ ‹≈∫ √appleΔapple’

ÒØÛ≈∫ Á∂ Íz√ß◊ «Ú⁄ ¡√Ò apple±Í «Ú⁄

Íz◊‡ ’appleÁ≈ √Δ Â≈∫ ¿∞√ ¿∞μÂ∂

Ó∞Ù«’Ò≈∫ Á∂ Ó≈apple± fiμ÷Û fi∞μÒ ÍÀ∫Á∂

√ÈÕ «¬Ê∂ ‚≈: ¡Àμ√. Âapple√∂Ó ÁΔ

«Ó‘È ÁΔ √¯ÒÂ≈ «¬√ È∞’Â∂ ÂØ∫

˜≈‘apple ‘∞ßÁΔ ‘À «’ «¬√ Í∞√Â’ «Ú⁄

Óß‡Ø ÁΔ¡≈∫ Á∞appleÒμÌ apple⁄È≈Ú≈∫ ȱß

¡ß«’ ’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ

’Ò≈-Íz«ÂÌ≈ 鱧 √Ó’≈ÒΔÈ

Íz√ß◊Â≈ ”⁄ ÈÚ∂∫ «ÁzÙ‡Δ’Ø‰ ÂØ∫

Ó߇Ø-apple«⁄ √≈«‘Â È±ß ¡«Ë¡ÀÈ Á≈

√appleØ ω≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ √Ó◊appleΔ

ÍzÁ≈È ’ΔÂΔ ‘ÀÕ

‹ÒøËapple-«ÁæÒΔ


14 12/10/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

Ì≈apple Á∂ ’¬Δ √Àapple-√Í≈‡≈ ÷∂Âapple≈∫ ”⁄

«Ú’≈√ ÁΔ¡ª √ßÌ≈ÚÈ≈Úª : apple≈Ù‡appleÍÂΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √Àapple-√Í≈‡≈ ÷∂Âapple ”⁄

Ì≈appleÂΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ¡≈∫

Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ ÍappleßÍapple≈Ú≈∫ 鱧 apple∂÷≈∫«’Â

’appleÁ∂ ‘ج∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ apple≈ÓÈ≈Ê

’Ø«ÚßÁ È∂ «’‘≈ «’ Ì≈apple ”⁄ √Àapple-

√Í≈‡≈ 鱧 apple∞˜◊≈apple ¡≈Ë≈«appleÂ

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ √Ó≈‹ Á∂ ‘apple Úapple◊ ȱß

‹Ø«Û¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ

apple≈Ù‡appleÍÂΔ È∂ «ÚÙÚ √Àapple-√Í≈‡≈

«ÁÚ√ ÓΩ’∂ Í∞apple√’≈apple ÍzÁ≈È ’appleÈ Á∂

Ï≈¡Á ¡≈͉∂ √ßÏØËÈ ”⁄ «’‘≈ «’

Ì≈apple ”⁄ FE ¯Δ√ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È

¡≈Ï≈ÁΔ CE √≈Ò ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Óapple ÁΔ

‘À Õ √≈鱧 «¬È∑≈∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ÂØ∫ Ò≈Ì

ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ «¬È∑≈∫ ÁΔ

√ÓappleμÊ≈ Â∂ ÍzÂΔÏμËÂ≈ Á∂ ˜Øapple ”Â∂

‘∞‰ «ÏÈ≈∫ ¡≈¬ΔÒÀ‡√

ÂØ∫ «ÓÒ∂◊≈ ÚΔ˜≈

«Ïz√ÏÈÕ ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈¬Δ «¬ÓΔ◊z∂ÙÈ «ÈÔÓ≈∫

«Úμ⁄ ¡«‘Ó ÂÏÁΔÒΔ¡≈∫ ’≈appleÈ ‘∞‰ Ì≈appleÂΔ

Í≈Û∑∂ «ÏÈ≈∫ ¡≈¬ΔÒÀ‡√ ¡Â∂ Îß‚ «Á÷≈¬∂

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ Á≈ √‡μ‚Δ ÚΔ˜≈ ¡ÍÒ≈¬Δ ’apple

√’Á∂ ‘ÈÕ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ Í«‘Ò≈∫ Ì≈apple Á∂Ù

“«apple√’ ¡√À√ÓÀ∫‡ ÒÀÚÒ «ÂßÈ” «Úμ⁄ √Δ

«Ò‘≈˜≈ Ì≈appleÂΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 ¡≈¬ΔÒÀ‡√

‡À√‡ ¡Â∂ Îß‚ «Á÷≈¿∞‰∂ Ò≈˜ÓΔ √È Íapple ‘∞‰

ÒÀÚÒ ÁØ «Úμ⁄ ¡≈¿∞‰ È≈Ò √≈apple≈ ˜ØıÓ

⁄∞μ«’¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ «√apple¯ √ÏßËÂ

’≈Ò‹/”Úapple«√‡Δ ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ ‘Δ ’≈¯Δ ‘À

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ ÂØ∫ ¡À‹±’∂ÙÈ ¡ßÏÀ√Δ Á∂

«¬ÓΔ◊z∂ÙÈ Ó≈‘apple ¬∂‹ß‡ √ΩappleÚ ¡◊appleÚ≈Ò È∂

√Ê≈È’ apple∂‚Δ˙ È≈Ò ◊μÒÏ≈ «Úμ⁄ «’‘≈ «’

ÈÚΔ∫ ÈΔÂΔ Ì≈appleÂΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Ò¬Δ

¡≈͉∂ ⁄ß◊∂ Ì«Úμ÷ Ò¬Δ √∞È«‘appleΔ ÓΩ’≈ ‘À

¿∞È∑≈∫ ‘Øapple «’‘≈ «’ «Ú«Á¡≈appleÊΔ «ÏÈÀ ’appleÈ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ «¬‘ Íμ’∂ ÂΩapple ”Â∂ ‹≈‰ ÒÀ‰ «’ «‹√

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ, ’≈Ò‹ ‹≈∫ «¬ß√‡Δ«⁄¿±‡ «Úμ⁄

¿∞‘ «ÏÈÀ ’apple apple‘∂ ‘È, ¿∞√ Á≈ ÒÀÚÒ A ‹≈∫ B

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

ÈÚƒ «ÁæÒΔ «Ú÷∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

apple≈ÓÈ≈Ê ’Ø«ÚøÁ ’ΩÓΔ √Àapple √Í≈‡≈

Íπapple√’≈apple B@AE-AF ÁΩapple≈È ÓπøϬΔ

ÁΔ apple≈Ó≈ ÷ø‚Ú≈Ò≈ ˘ ÚËΔ¡≈

Ô≈ÂappleΔ ◊≈¬Δ‚ Ú‹Ø∫ Á∂‰ ÓΩ’∂Õ

√≈¿±ÁΔ ¡appleÏ ”⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ ȱß

‚apple≈¬Δ«Úß◊ ÁΔ «¬‹≈˜Â «ÓÒΔ

«apple¡≈ÁÕ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂ Ù≈‘ √ÒÓ≈È

«ÏÈ ¡ÏÁ∞Ò ¡˜Δ˜ È∂ ¡ΩappleÂ≈∫ ÍzÂΔ

√ÁΔ¡≈∫ ÂØ∫ ‹≈appleΔ apple±ÛΔÚ≈ÁΔ ÍzßÍapple≈Ú≈∫ ȱß

«Â¡≈◊ «¬’ «¬«Â‘≈√’ Í«‘Ò

’apple«Á¡≈∫ ÏΔÂ∂ «ÁÈ «¬’

Ù≈‘Δ Î∞appleÓ≈È ‹≈appleΔ ’apple ’∂

Á∂Ù ”⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 ‚apple≈¬Δ«Úß◊

’appleÈ ÁΔ «¬‹≈˜Â Á∂ «ÁμÂΔ

‘À Õ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ ”⁄ ¡ΩappleÂ≈∫

Á∂ ‚apple≈¬Δ«Úß◊ ’appleÈ ”Â∂

Í≈ÏßÁΔ Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫ ÷≈ÛΔ Á∂

«¬√ Úμ‚∂ Á∂Ù ”Â∂ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ÍμËapple

”Â∂ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 ◊∞Ò≈Ó Ï‰≈ ’∂ appleμ÷‰ Á∂

«¬Ò˜≈Ó Òμ◊Á∂ apple‘∂ ‘È ¡Â∂ ¡ΩappleÂ≈∫ ȱß

«¬‘ ÷∞μÒ∑ ¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ √Ó≈‹ √∂ÚΔ

’≈apple’∞ßÈ≈∫ ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ÒßÏ∂ √ßÿappleÙ ÂØ∫

Ï≈¡Á «ÓÒΔ ‘À Õ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂

√apple’≈appleΔ ‡Δ.ÚΔ ⁄ÀÈÒ È∂ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ

Á∂ Ù≈‘ √ÒÓ≈È «ÏÈ ¡ÏÁ∞Ò ¡Ò

√≈¿±Á Á∂ Î∞appleÓ≈È Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple«Á¡≈∫

Á∂Ù Á≈ Ì«Úμ÷ Әϱ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √≈‚∂ Á∂Ù ”⁄ «¬’

Ï‘∞ Úμ‚∂ Úapple◊ ÁΔ appleؘΔ-appleØ‡Δ «¬√

¿∞ÁÔØ◊ È≈Ò ‹∞ÛΔ ‘À Õ ‘∞‰ ¡√Δ∫

«¬’ ÈÚΔ∫ ¿±apple‹≈ È≈Ò Ì≈appleÂΔ

√μ«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ¡≈∫ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫

ÍappleßÍapple≈Ú≈∫ 鱧 √Àapple-√Í≈‡≈ ÷∂Âapple ”⁄

¡≈Ë∞«È’ «ÚÙÚ È≈Ò ‹ØÛÈ Á≈

ÔÂÈ ’apple apple‘∂ ‘≈∫ Õ BAÚ∂∫ Á‘≈’∂ ”⁄

«¬È∑≈∫ ÔÂÈ≈∫ È≈Ò Ì≈apple √Àapple-

√Í≈‡≈ Á∂ ¡≈apple«Ê’ Íμ÷ Á∂

Ï∞«È¡≈ÁΔ Ó‘μÂÚ È±ß apple∂÷≈∫«’ ’apple

«apple‘≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‘apple Á∂Ù

Ú≈√Δ È±ß √Àapple-√Í≈‡≈ 鱧 ¡≈͉∂-

¡≈͉∂ ÍμËapple ”Â∂ ⁄ß◊∂ ¡È∞ÌÚ È≈Ò

‹ØÛÈ Á≈ ÔÂÈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ

Áμ«√¡≈ ‘À «’ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 ◊μ‚Δ¡≈∫

⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ Ò≈«¬√ß√ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂

‹≈‰◊∂ Õ «¬‘ ‘∞’Ó ‹±È B@AH ÂØ∫

Ò≈◊± ‘ØÚ∂◊≈ «’¿∞∫«’ Á∂Ù ”⁄ ¡‹∂ Âμ’

¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 ‚apple≈¬Δ«Úß◊ «√÷≈¿∞‰

Â∂ Ò≈«¬√ß√ ¡≈«Á Á∂‰ Ò¬Δ

’Ø¬Δ Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄≈ ÓΩ‹±Á

È‘Δ∫ ‘À Õ «¬√ Ò¬Δ Í∞«Ò√ ȱß

¡Ωapple ‚apple≈¬ΔÚapple≈∫ È≈Ò

◊μÒÏ≈ ’appleÈ Á∂ „ß◊≈∫ Â∂

«ÈÔÓ≈∫ Ò¬Δ «√«÷¡Â ’appleÈ≈

ÍÚ∂◊≈ Â∂ ¡Ωapple ‚apple≈¬ΔÚapple≈∫ 鱧 ÚΔ

¡‰‹≈‰ Í∞appleÙ≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’appleÈ

Ò¬Δ «Â¡≈apple ’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈ Õ ‘∞‰ Âμ’

«¬√ Í≈ÏßÁΔ Á∂ √ÓappleÊ’ Ë≈apple«Ó’ ¡≈◊±

«¬√ 鱧 Ú≈«‹Ï ·«‘apple≈¿∞‰ Ò¬Δ ’¬Δ

Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÁÒΔÒ≈∫ «ÁßÁ∂ apple‘∂ ‘È Õ

√≈¿±ÁΔ ¡appleÏ Á∂ √∞ÒÂ≈È ÚμÒØ∫ ’ΔÂ∂

«¬√ ¡ÀÒ≈È Á≈ Á∂Ù Â∂ Á∞ÈΔ¡≈ ”⁄

ÌappleÚ≈∫ √Ú≈◊ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

¡’≈ÒΔ ÁÒ «Úμ⁄ «¬’ √∞μ⁄∂ Á≈ ÷μÍ≈ ͱapple∂◊≈ Á±‹≈ √∞μ⁄≈

◊∞appleÁ≈√Í∞appleÕ “¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ” ÚμÒØ∫ √±Ï≈¬Δ

’ÈÚΔÈapple Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ‘‡≈¿∞‰ Ó◊appleØ∫ “¡≈͉≈

Íß‹≈Ï Í≈apple‡Δ” (¬∂ÍΔÍΔ) ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √≈Ï’≈

«ÚË≈«¬’ √∞μ⁄≈ «√ßÿ ¤Ø‡∂Í∞apple È∂ ‘∞‰

ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ

‘؉ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ’apple Ò¬Δ ‘ÀÕ

Í≈apple‡Δ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ Óß◊ÒÚ≈apple ȱß

«¬μÊ∂ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò ◊∞Í Ó∞Ò≈’≈Â

’ΔÂΔÕ √±Âapple≈∫ È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’

√ΔÈΔ¡apple ¡≈◊±¡≈∫ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈Â

Á≈ ÓÂÒÏ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ¡≈͉Δ

“«ÍμÂappleΔ Í≈apple‡Δ” «Úμ⁄ Ú≈Í√Δ ‘À Õ

«¬√ Ï≈apple∂ √zΔ ¤Ø‡∂Í∞apple È∂ «’‘≈ «’ ““ÓÀ∫ F

¡’±Ïapple 鱧 ¡≈ıappleΔ ÎÀ√Ò≈ ÒÚ≈∫◊≈”” √±Âapple≈∫ È∂

«’‘≈ «’ ¿∞‘ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È √∞÷ÏΔapple

«√ßÿ Ï≈ÁÒ ÁΔ ‘≈˜appleΔ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ «Úμ⁄

ÁπÏ¬Δ Á∂ ’appleΔ’ ‡≈Úapple Á≈ Ó≈‚Ò ‹Ø

B@B@ ”⁄ ω ’∂ «Â¡≈apple ‘ØÚ∂◊≈, «‹‘Û≈

ÁπÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ¿πμ⁄≈ ‡≈Úapple ‘ØÚ∂◊≈Õ

Ù≈ÓÒ ‘Ø √’Á∂ ‘È, «‹‘Û∂ «¬È∑Δ∫ «ÁÈΔ∫ «¬√

‘Ò’∂ «Úμ⁄ Íz⁄≈apple «Úμ⁄ ‹∞‡∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬√

Ú≈Í√Δ È±ß √∞⁄≈apple± ÂappleΔ’∂ È≈Ò Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰

Ò¬Δ ÍappleÁ∂ Á∂ «Íμ¤∂ ‘Ø ’∂ ’ßÓ

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ √≈Ï’≈

’Àϫȇ ÓßÂappleΔ ‹ÈÓ∂‹≈ «√ßÿ

√∂÷Ø∫ Â∂ ÁÒ‹Δ «√ßÿ ⁄ΔÓ≈

¡Â∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzË≈È Á∂

√Ò≈‘’≈apple ⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ

Ïapple≈Û Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ ¡’≈ÒΔ

ÒΔ‚apple«ÙÍ “¬∂ÍΔÍΔ” Ó∞÷Δ È±ß

Í≈apple‡Δ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ’appleÈ Ò¬Δ

«¬√ ◊μÒØ∫ apple∞⁄Δ «Á÷≈ apple‘Δ ‘À «’¿∞∫«’ √∞μ⁄≈ «√ßÿ

Òß◊≈‘ Á∂ ¡√ÂΔ¯∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‚∂apple≈ Ï≈Ï≈ È≈È’

‘Ò’∂ «Úμ⁄ «¬’ ÷μÍ≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «¬√

‘Ò’∂ «Úμ⁄ √zΔ ¤Ø‡∂Í∞apple Á≈ ’≈¯Δ ÍzÌ≈Ú ‘ÀÕ

ÁΔÍ≈ Ó«Ò’ 鱧 ¡ÀÓ ‹Δ Ó«‘Â≈

«‘¿±ÓÈ √«Í«apple‡ Í∞apple√’≈apple

Ó∞ßϬΔÕ appleΔ˙

˙Òß«Í’ «Úμ⁄

⁄≈∫ÁΔ Á≈ ˆÓ≈

«‹μ‰ Ú≈ÒΔ

ÁΔÍ≈ Ó«Ò’ ȱß

¡◊Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ ‘؉

Ú≈Ò∂ «¬μ’

√Ó≈◊Ó «Úμ⁄

¡ÀÓ.‹Δ. Ó«‘Â≈

«‘¿±ÓÈ √«Í«apple‡

Í∞apple√’≈apple «ÁμÂ≈

‹≈Ú∂◊≈Õ ÍÁÓ√zΔ ¡apple±ÈΔÓ≈ «√È‘≈ 鱧 «¬‘

Í∞apple√’≈apple «ÁμÂ≈ ‹≈ ⁄∞μ«’¡≈ ‘À, «‹√ È∂ √ßÈ

B@AC «Úμ⁄ Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚ√apple‡ √apple ’ΔÂΔ √Δ

ÍÀapple≈Òß«Í’ √≈¬Δ’«Ò√‡ ¡≈«Áμ«Â¡≈ Ó«‘Â≈

鱧 ÚΔ appleÂÈ≈ «ÈËΔ ‡appleμ√‡ Á≈ «¬‘ Í∞apple√’≈apple

«ÓÒ ⁄∞μ«’¡≈ ‘ÀÕ ÁΔÍ≈ È∂ ‹≈appleΔ «Ï¡≈È «Úμ⁄

«’‘≈, “appleÂÒ≈ «ÈËΔ ‡appleμ√‡ ¡Í≈‘‹≈∫ Ò¬Δ

’≈¯Δ ’ßÓ ’apple «apple‘≈ ‘À «¬√ Á∂ √ß√Ê≈Í’

Ó«‘ßÁapple Ì≈¬Δ Ó«‘Â≈ ÁΔ Ô≈Á «Úμ⁄ «¬√

Í∞apple√’≈apple Ò¬Δ È≈Ó˜Á ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ÓÀ∫ Ó≈‰

Ó«‘√±√ ’apple apple‘Δ ‘ªÕ

«Ïz«‡Ù Ò∂÷’ ’≈˜±˙ «¬ÙΔ◊∞appleØ

«ÎÒΩapple Í∞ÒΔ√ ¡’À‚ÓΔ ÁΔ “Í∞ß‹” Ï‰Δ ¡ÈΔÂ≈

鱧 √≈«‘ Á≈ ÈØÏ∂Ò Í∞apple√’≈apple

“«Á «appleÓ∂Ș ¡≈¯ «Á ‚∂¡” È≈ÚÒ Á∂ «Ïz«‡Ù Ò∂÷’

’≈˜±˙ «¬ÙΔ◊∞appleØ È±ß √≈«‘ Á≈ ÈØÏ∂Ò Í∞apple√’≈apple

Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ √ÚΔ«‚Ù

¡’À‚ÓΔ È∂ «’‘≈ «’ FB Ú«apple∑¡≈∫ Á∂ Ò∂÷’ È∂

Ù≈ÈÁ≈apple ‹˜Ï≈ÂΔ ¡√apple Ú≈Ò∂ È≈ÚÒ≈∫ ”⁄

Á∞ÈΔ¡≈ È≈Ò √≈‚∂ ÓØ‘ Ó≈«¬¡≈ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò

‹∞Û∂ apple√≈ÂÒ È±ß ¿∞‹≈◊apple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬√∂ È≈ÚÒ

”Â∂ «ÎÒÓ ÚΔ Ï‰Δ ‘À «‹√ ”⁄ ¡À∫ÊÈΔ ‘ΩÍ«’Ș

È∂ ÷≈È√≈Ó∂ √‡ΔÚȘ ÁΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ ‘ÀÕ

«¬ÙΔ◊∞appleØ È∂ ¡μ· «’Â≈Ï≈∫ ¡Â∂ «ÎÒÓ Â∂ ‡ÀÒΔ«Ú˜È

ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ ͇’Ê≈Ú≈∫ ÚΔ «Ò÷Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ ȱß

AIHI ”⁄ “«Á «appleÓ∂Ș ¡≈¯ «Á ‚∂¡” Ò¬Δ Ï∞μ’apple

Í∞apple√’≈apple ÚΔ «Ó«Ò¡≈ √ΔÕ È≈◊≈√≈’Δ (‹≈Í≈È) ”⁄

‹ÈÓ∂ «¬ÙΔ◊∞appleØ ‹ÁØ∫ Íß‹ Ú«apple∑¡≈∫ Á∂ √È Â≈∫

¿∞‘ Í«appleÚ≈apple √Ó∂ «Ïz‡∂È ¡≈ ’∂ Ú√ ◊¬∂

√ÈÕ ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈ÚÒ “¬∂ Í∂Ò «Ú¿± ¡≈¯

«‘Ò˜” ¡Â∂ “¡ÀÈ ¡≈apple«‡√‡ ¡≈¯ «Á

ÎÒØ«‡ß◊ ÚappleÒ‚” ÁΔ «Íμ·Ì±ÓΔ Á±‹∂ «ÚÙÚ

Ô∞μË ÂØ∫ Ï≈¡Á È≈◊≈√≈’Δ ”Â∂ ¡≈Ë≈«apple ‘ÀÕ

«¬ÙΔ◊∞appleØ «¬√ √≈Ò Á∂ ÈØÏ∂Ò Í∞apple√’≈apple Ò¬Δ

Í√ßÁΔÁ≈ √≈«‘Â’≈apple≈∫ ”⁄ Ù∞Ó≈apple È‘Δ∫ √Δ Íapple

¡’À‚ÓΔ È∂ ¿∞√ ÁΔ ⁄؉ ’apple’∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ú≈∫◊

√≈«apple¡≈∫ 鱧 ‘Àapple≈È ’apple «ÁμÂ≈Õ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÏΩÏ ‚≈«¬Ò≈È

鱧 √≈«‘ Á≈ ÈØÏ∂Ò «Ó«Ò¡≈ √ΔÕ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ A@EA@CD Õ

A@@@EÓappleÁ≈∫ Á∂ ABG √≈Ò Í∞apple≈‰∂

Әϱ ◊Û∑ 鱧 ÂØÛ«Á¡≈∫

¡≈¬ΔÍΔ¡À√ ¡«Ë’≈appleΔ ¡ÈΔÂ≈ Í∞ß‹

È∂ «ÎÒΩapple ÁΔ Íß‹≈Ï Í∞ÒΔ√ ¡’À‚ÓΔ

”⁄ Í«‘ÒΔ Ó«‘Ò≈ ‚≈«¬appleÀ’‡apple Ú‹Ø∫

’≈apple‹Ì≈apple √ßÌ≈Ò «Ò¡≈ ‘ÀÕ Í∞ÒΔ√

«ÚÌ≈◊ ”⁄ ‘∞‰∂ «‹‘∂ ‘ج∂ Î∂appleÏÁÒ

ÁΩapple≈È AIID ÏÀ⁄ ÁΔ ¡≈¬ΔÍΔ¡À√

¡«Ë’≈appleΔ ¡ÈΔÂ≈ 鱧 «ÎÒΩapple

¡’À‚ÓΔ Á≈ Ó∞÷Δ Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ◊∞appleÍzΔ «Á˙ ÚËΔ’

‚≈«¬appleÀ’‡apple Ú‹Ø∫ ¡’À‚ÓΔ ”⁄

√∂Ú≈Ú≈∫ «ÈÌ≈¿∞∫ÁΔ apple‘Δ ‘ÀÕ ‚Δ‹ΔÍΔ

√∞apple∂Ù ¡appleØÛ≈ È∂ «’‘≈ «’ Ó«‘Ò≈

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ Íß‹≈Ï Í∞ÒΔ√ ”⁄

¡≈Í‰Δ ÔØ◊Â≈ «√μË ’apple «ÁμÂΔ ‘À

¡Â∂ ‘∞‰ ¿∞‘ ‘Øapple Úμ‚Δ¡≈∫

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ¡≈∫ «ÈÌ≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ

¡ÈΔÂ≈ Á≈ È≈Â≈ ËappleÓÙ≈Ò≈ È≈Ò ‘À

Íapple ¿∞√ È∂ «˜¡≈Á≈Âapple ÍÛ∑≈¬Δ

⁄ß‚Δ◊Û∑ ”⁄ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ¿∞√ È∂ Í∞ÒΔ√

ÍzÙ≈√È ”⁄ ¡ÀÓ¬∂ ÚΔ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ ‘À

AII@«Ú¡≈∫ ”⁄ ‡ΔÚΔ ”Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂

ÒÛΔÚ≈apple “¿∞‚≈‰” ÂØ∫ ÍzÌ≈«ÚÂ

¡ÈΔÂ≈ È∂ Áμ«√¡≈,““Ó∂appleΔ Íz∂apple‰≈ Ó∂apple∂

ÏÀ∫’apple «ÍÂ≈ apple‘∂Õ ¿∞È∑≈∫ ’Á∂ ÚΔ

Ó∞ß‚∂-’∞ÛΔ ”⁄ Ì∂Á È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ¡Â∂

‹ÁØ∫ ÚΔ ÓÀ∫ ’∞fi ’appleÈ ÁΔ «¬‹≈˜Â

Óß◊Δ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ ‘Ó∂Ù≈ ¡μ◊∂ Úˉ

Ò¬Δ Íz∂«apple¡≈”” Ó«‘Ò≈ ¡≈¬ΔÍΔ¡À√

¡«Ë’≈appleΔ ”Â∂ ’∂∫Áapple ÒÛΔÚ≈apple

“¿∞‚≈‰” Ï≈apple∂ ¡ÈΔÂ≈ È∂ «’‘≈ «’

¿∞√ 鱧 Á∂÷ ’∂ ‘Ω√Ò≈ Ú«Ë¡≈ «’

’Ø¬Δ ÚΔ Óß«˜Ò ÂÀ¡ ’ΔÂΔ ‹≈

√’ÁΔ ‘ÀÕ √∞apple÷Δ¡≈∫ ÂØ∫ ‘Ó∂Ù≈ Á±appleΔ

ω≈ ’∂ apple«‘‰ Ú≈ÒΔ ¡ÈΔÂ≈ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ¡‘∞«Á¡≈∫ ‹≈∫ appleÀ∫’≈∫

È≈ÒØ∫ Â∞‘≈‚≈ ’ßÓ ÏØÒÁ≈ ‘ÀÕ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/10/2017

15

““√Ó≈«‹’ ◊πÒ≈ÓΔ, apple≈‹ÈΔ«Â’ ◊πÒ≈ÓΔ È≈ÒØ∫ ÏÁÂapple ˛ : Ó‘≈ÂÓ≈ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ ‹Δ

ÓÈπæ÷ ‘Ó∂Ù≈ ‘Δ ◊πÒ≈ÓΔ È≈Ò ÒÛÁ≈ ¡≈ «apple‘≈ ˛,

√øÿappleÙ ¡Â∂ ‘Øapple «Âæ÷∂ √øÿappleÙ ’apple’∂ ¡˜≈Á ‘؉ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’appleÁ≈ «apple‘≈ ˛Õ ¿π‘ √¯Ò ÚΔ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ÍÃø»

¿π√ ˘ «¬√ ÁΔ ’ΔÓ ϑπ «‹¡≈Á≈ Á∂‰Δ ͬΔÕ

√Óπæ⁄≈ ÓÈπæ÷Δ «¬«Â‘≈√ ÔØ«Ë¡ª, Ó‘ªÔØ«Ë¡ª,

«¬È’Ò≈ÏΔ¡ª ¡Â∂ √øÿappleÙÙΔÒ «Ú¡’ÂΔ¡ª È≈Ò

Ì«apple¡≈ «Í¡≈ «‹√ÁΔ ÏÁΩÒ ¡æ‹ √Óπæ⁄≈ √ø√≈apple

¡˜≈ÁΔ Ó≈‰ «apple‘≈ ˛Õ Ì≈apple Á∂ ÒØ’ √æÁΔ¡ª ÂØ∫

◊πÒ≈ÓΔ fiæÒÁ∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È ¡Â∂ ¡‹∂ ÚΔ fiæÒ apple‘∂ ‘ÈÕ

̪Ú∂ Ì≈apple ¡˜≈Á ‘Ø «◊¡≈ ˛ ¡‹∂ ÚΔ Ì≈appleÂΔ ÒØ’

Ë≈apple«Ó’, apple≈‹ÈΔ«Â’, ¡≈apple«Ê’, √æ«Ì¡≈⁄≈apple’ ¡Â∂

apple≈‹ÈΔ«Â’ ◊πÒ≈ÓΔ fiæÒ apple‘∂ ‘ÈÕ Ì≈apple ¡˜≈Á

‘Ø«¬¡ª ˘ G@ √≈Ò ÂØ∫ ¿πμÍapple ‘Ø ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ BF

‹ÈÚappleΔ AIE@ ÂØ∫ Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È Ò≈◊» ˛ ÍÃø» ¿π‘

√πÂøÂappleÂ≈ ¡Â∂ ¡˜≈Á Ì≈apple È≈◊«apple’ Á∂ «‘æ√∂ È‘ƒ

¡≈¬Δ ‹Ø «’ Íæ¤ÓΔ ÓπÒ’ª Á∂ È≈◊«apple’ª Á∂ ¡≈¬Δ ˛Õ

¡æ‹ ÚΔ Ì≈apple «Úæ⁄ ‹≈ Á≈ ̻ ‘apple ÷∂Âapple ”⁄ ÿπøÓ

«apple‘≈ ˛Õ ¤»¡≈¤≈Â, ‹≈ÂÍ≈ Á≈ ÏØÒÏ≈Ò≈ ˛Õ

Ë≈apple«Ó’ ’æ‡ÛÂ≈ ¡Â∂ apple»ÛΔÚ≈Á «appleÚ≈‹ ÷«‘Û≈ È‘ƒ

¤æ‚Á∂Õ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á, ÍÃØ«‘ÂÚ≈Á,Í≈÷ø‚Ú≈Á,

‚∂apple≈Ú≈Á ¡øË-«ÚÙÚ≈√, «’√ÓÂÚ≈Á ¡Â∂ Ë≈apple«Ó’

√Ê≈Ȫ ÁΔ Í»‹≈ «ÁÈØ «ÁÈ ÚæËÁΔ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ ̪Ú∂

Ï‘π √≈apple∂ «ÚÁÚ≈Ȫ È∂ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ¡‚øÏappleª ÁΔ ÁæÏ

’∂ «ÚappleØËÂ≈ ’ΔÂΔ ˛Õ ÒØ’ª ˘ ÍÃ∂«apple ’ΔÂ≈ ˛ «’

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈, ◊appleΔϪ ˘ Á«Òª ˘

◊πÒ≈ÓΔ ÚæÒ appleæ÷‰ ÁΔ «¬’ «ÚËΔ ˛Õ «‹È∑ª Ë≈apple«Ó’

◊πapple»¡ª ¡Â∂ apple≈‹ÈΔ«Â’ ¡≈◊» È∂ «¬√ ÌÀÛΔ √Ø⁄ «ÚappleπË

fiø‚≈ ÏπÒøÁ ’ΔÂ≈ ¿πÈ∑ª ”⁄ Ì◊Ú≈È ÏπæË, √ø È≈ÓÁ∂Ú

‹Δ, √ø ’ÏΔapple ‹Δ, ◊πapple» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ, ◊πapple» ¡apple‹È

Á∂Ú ‹Δ, ‹ØÂΔapple≈˙ λÒ∂ ¬Δ.ÚΔ apple≈Ó≈ √π¡≈ÓΔ, Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple √ÈÕ

«¬’ ¥ªÂΔ’≈appleΔ √øÿappleÙÙΔÒ «ÚÁÚ≈È Ó‘≈ÂÓ≈,

◊appleΔϪ Á∂ Ò¬Δ ÒÛÈ Ú≈Ò∂ Ó‘ªÔØË≈, «Ú«Á¡≈ Á∂

Íπ‹≈appleΔ ¡Â∂ Ë≈apple«Ó’ Í≈÷ø‚ª «ÚappleπæË ÒÛÈ Ú≈Ò∂

Ó‘≈È≈«¬’ «‹√ È∂ «¬‘ «’‘≈ «’ √Ó≈«‹’ ◊πÒ≈ÓΔ

apple≈‹ÈΔ«Â’ ◊πÒ≈ÓΔ È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚæË ÏÁÂapple ˛Õ Á≈Á≈

√≈«‘Ï Ó‘≈ÂÓ≈ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ Á∂ ‹ΔÚÈ √øÿappleÙ ÁΔ

’‘≈‰Δ «Ò÷Δ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ Á≈ ¤Ø‡≈ È≈Ó

λÒ∂ √ΔÕ ¿πÈ∑ª Á≈ ‹ÈÓ Ó‘≈apple≈Ù‡apple ”⁄ AHBG ¬Δ. ˘

«⁄ÓÈ≈ Ï≈¬Δ ÁΔ ’πæ÷ ÂØ∫ «ÍÂ≈ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ Á∂ ÿapple

‘Ø«¬¡≈Õ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ Ï‘π ‘Δ «Ó‘ÈÂΔ «Ú¡’ÂΔ √Δ

¡Â∂ ¡≈͉∂ ÷∂ª ”⁄ ¿π◊≈¬Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª Ú√»¡ª Í»È∂

Ù«‘apple ”⁄ Ú∂⁄ ’∂ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ «ÈappleÏ≈‘ ’appleÁ∂ √ΔÕ

◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ Á∂ ÁØ Ï∂‡∂ √È Úæ‚∂ Á≈ È≈Ó apple≈‹≈ apple≈Ó Â∂

¤Ø‡∂ Á≈ È≈Ó ‹ØÂΔ √ΔÕ ‹ØÂΔ Á∂ «ÍÂ≈ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ È∂

Óapple≈·≈ apple≈‹ ÁΔ „«‘øÁΔ¡ª ’Òª Ú∂÷Δ¡ª √ÈÕ ÏÃ≈‘Ó‰

apple≈‹ Á≈ Í∂ÙÚ≈ apple≈˙ Ï‘π ‘Δ ÿ‡Δ¡≈ Â∂ «◊«apple¡≈

‘Ø«¬¡≈ apple≈‹≈ √ΔÕ Í∂ÙÚ≈ apple≈‹ ”⁄ ÏÃ≈‘Ó‰ª ˘ ‘apple

ÍÃ’≈apple Á∂ ¡«Ë’≈apple ÍÃ≈Í √È ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ˘ ‘apple √‹≈

ÂØ∫ Óπ’ ’apple «ÁÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ Ï≈‹Δ apple≈˙ Á∂ √Ó∂∫

«’√≈Ȫ ˘ ‡À’√ È≈ Á∂‰ Â∂ Ï‘π Â√Δ‘∂ «ÁÂ∂ ‹ªÁ∂

√Δ, Ïæ«⁄¡ª ¿πÍapple ¿πÏÒÁ≈ Â∂Ò Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ √Δ,

¿πÈ∑ª ˘ ÌπøÈ «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ «Íæ·ª Â∂ Ì≈appleΔ ÍæÊapple appleæ÷∂

‹ªÁ∂ √ÈÕ Èæ’ª ¡Â∂ ’øȪ ”⁄ Ïapple»Á Í≈’∂ ¿πÛ≈ «ÁÂ≈

‹ªÁ≈ √ΔÕ ‹ÓΔÈ ÚΔ ÷Ø‘ Ò¬Δ ‹ªÁΔ √ΔÕ Ï≈‹Δ apple≈˙ Á∂

ÁΩapple √Ó∂∫ Ï‘π √≈appleΔ¡ª ¡Ωappleª ¡≈ÂÓ ‘æ«Â¡≈ ’apple

ÒÀ∫ÁΔ¡ª √ÈÕ «¬’ √Ó∂∫ Á«Òª È∂ «Ú«Á¡≈ ÍÃ≈ÍÂ

’appleÈΔ Ùπapple» ’apple «ÁÂΔ √Δ ¡Â∂ AHAC Á∂ ⁄≈apple‡apple ¡À’‡

apple≈‘Δ∫ Ì≈apple ¡øÁapple «√«÷¡≈ ˘ √≈«apple¡ª Ò¬Δ «ÈÔÓ

ω≈ «ÁÂ≈ √ΔÕ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ÁΔ ‹’Û «„ÒΔ ÍÀ‰Δ

Ùπapple» ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ È∂ ‹ØÂΔ ˘ √’»Ò Ì∂‹‰

Á≈ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ¡Â∂ G √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple ”⁄ ¿π√ ˘ «¬’

Óapple≈·Δ √’»Ò ”⁄ ÍÛ∑È∂ Í≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈Õ ‹ØÂΔ Ï≈Ò’

Í»appleΔ «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ ¡Â∂ √ÓfiÁ≈appleΔ È≈Ò ÍÛ∑≈¬Δ Á∂

’≈apple‹ ”⁄ Òæ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Âª «¬’ ÏÃ≈‘Ó‰ ’Òapple’

È∂ ¿π√Á∂ «ÍÂ≈ Á∂ ’øȪ ”⁄ ‹ØÂΔ ˘ √’»ÒØ∫ ‘‡≈¿π‰

Ò¬Δ Îπ√Ò≈«¬¡≈Õ «ÍÂ≈ È∂ appleæÏΔ ÎπappleÓ≈È Úª◊» ’Òapple’

ÁΔ ◊æÒ Â∂ ¡ÓÒ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ λÒ∂ ˘ √’»ÒØ∫ ÍÛ∑È ÂØ∫

‘‡≈ «Ò¡≈Õ AC √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple ”⁄ λÒ∂ ÁΔ ¡æ· √≈Ò

ÁΔ ÒÛ’Δ √«ÚÂappleΔ Ï≈¬Δ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’apple «ÁÂ≈

«◊¡≈Õ Î»Ò∂ È∂ ¡≈Í‰Δ ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈appleΔ appleæ÷Δ ¡Â∂

¡«◊¡≈ÈÂ≈ ˘ Á»apple ’appleÈ Ò¬Δ Î»Ò∂ ÍÛ∑≈¬Δ ˘ Óπæ÷

Ó‘æÂÂ≈ «ÁøÁ∂ √ÈÕ ¿π‘ Ó«‘√»√ ’appleÁ∂ √È «’

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ÒØ’ª È∂ √Ó≈‹ ¡øÁapple «Ú«Á¡’

Í≈ÏøÁΔ¡ª Ò≈¬Δ¡ª ‘È «’¿π∫«’ «◊¡≈ÈÚ≈È √»fiÚ≈È

¡Â∂ Âapple’ÙΔÒ È≈ ω ‹≈‰Õ AHDG ¬Δ ”⁄ ‹ØÂΔ È∂

¡øø◊apple∂‹Δ √’»ÒΔ «Ú«Á¡≈ ÍÃ≈Í ’apple Ò¬Δ √ΔÕ ÓÈπæ÷Δ

Ïapple≈ÏappleΔ Á≈ «√˪ ¿πÈ∑ª Á∂ ÓøÈ «Úæ⁄ Ï≈apple-Ï≈apple ¿πÌapple

«apple‘≈ √ΔÕ ÍÃø» «¬‘ Ïapple≈ÏappleΔ Á≈ «√˪ ϑπÂΔ Á∂apple

¿πÈ∑ª Á∂ «ÁÓ≈◊ ”⁄ «‡æ’ È≈ √«’¡≈ ‹ÁØ∫ «’ ¿π‘

«Â¡≈apple ‘Ø ’∂ «¬’ «Ú¡≈‘ Ò¬Δ ‹≈ «apple‘≈ √Δ Âª apple√Â∂

«Úæ⁄ «¬’ ÏÃ≈‘Ó‰ È∂ ¿π√ ˘ ¡ÍÓ≈«È ’ΔÂ≈Õ

Ó‘≈apple≈Ù‡apple ”⁄ ÏÃ≈‘Ó‰ apple≈‹ ÁΩapple≈È Âapple∑ª-Âapple∑ª ÁΔ¡ª

Í≈ÏøÁΔ¡ª È≈Ò ‹Ø«Û¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ Òæ’ Áπ¡≈Ò∂ ÓΩÛΔ,

Ó»ø‘ ’ØÒ ’πæ‹≈ Ïøȉ≈ ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ Íapple¤≈Ú∂∫ ˘ ÚΔ Í≈Í

√Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ‹ØÂΔ È∂ Ù»Áappleª ˘ ◊πÒ≈ÓΔ ÂØ∫ ’愉

Ò¬Δ √øÿappleÙ Ùπapple» ’appleÈ Á≈ ÓøÈ Ï‰≈ «Ò¡≈Õ ¿π√ È∂

È≈Ïapple≈ÏappleΔ ¡Â∂ Ï∂«¬È√≈ÎΔ ˘ ÷ÂÓ ’appleÈ Á≈ ÚΔ

ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈Õ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ È∂ Ï‘π √≈apple∂

¡«‹‘∂ ÎÀ√Ò∂ Ò¬Δ «‹È∑ª apple≈‘Δ∫ Ù»Áappleª ÁΔ

◊πÒ≈ÓΔ ˘ Á»apple ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¿πÈ∑ª

AHDH ¬Δ. «Ú⁄ Ó‘≈apple≈Ù‡apple «Úæ⁄ √Ó≈«‹’

√πË≈apple ÁΔ Èƒ‘ appleæ÷ΔÕ ¿πÈ∑ª Ó«‘√»√ ’ΔÂ≈ √Ì

ÂØ∫ Í«‘Òª ª ¡Ωapple ¡Â∂ Ù»Áapple ˘

‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ ÍÃÏøË «Úæ⁄Ø∫ ’愉≈ Ï∂‘Á ˜apple»appleΔ

˛Õ «¬‘ ¿πμ⁄ÂÓ ’≈apple‹ √’»Ò ÷ØÒ∑‰ È≈Ò

‘Δ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ

ÒÛ’Δ¡ª Ò¬Δ √’»Ò ÷ØÒ∂∑ : ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂

«Ò÷Á∂ ‘È ““ÈΔ⁄ ‹≈ÂΔ¡ª”” Ó≈appleª⁄Ó≈apple

¡≈«Á ‹Ø Ó∂apple∂ Á∂Ù Á≈ «‹¡≈Á≈ Ì≈◊ ‘È, ‹Ø

«’ Áπæ÷, ¡«◊¡≈ÈÂ≈ ÁΔ¡ª ÷悪 ”⁄ «‚æ◊∂ ‘ج∂ ‘È,

«Ú«Á¡≈ apple≈‘Δ∫, Ó∂apple∂ ¡øÁapple ¿πÈ∑ª ÁΔ ‘≈Ò Ï∂‘Âapple

ÏÈ≈¿π‰ ÁΔ «¬æ¤≈ Ìapple ’∂ appleæÏ ÷πÙ √ΔÕ «¬√ÂappleΔ¡ª ˘

«Ú«Á¡≈ Á∂‰≈ appleæÏ ÁΔ «¬æ¤≈ «ÚappleπË √Δ ÍÃø» λÒ∂ È∂ appleæÏ

ÁΔ «¬æ¤≈ «ÚappleπæË ÒÛ’Δ¡ª ˘ «◊¡≈È Á∂‰ ÁΔ Í«‘Ò

’ΔÂΔ ‹Ø «’ Ï‘π ÚËΔ¡≈ ¡Â∂ ÍÃÌ≈ÚÙ≈ÒΔ ’≈apple‹ √ΔÕ

√≈apple∂ Í»È∂ Ù«‘apple ”⁄ ◊π√∂ ÁΔ Ò«‘apple ÁΩÛ ◊¬ΔÕ

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ √ø√≈apple ÒØ‘≈-Ò≈÷≈ ‘Ø «◊¡≈Õ √«ÚÂappleΔ

Ï≈¬Δ «¬√ √’»Ò ÁΔ Í«‘ÒΔ ¡«Ë¡≈Í’≈ ωΔÕ «¬‘

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ √Ø⁄ Â∂ Í«‘ÒΔ Ì≈appleΔ √æ‡ √ΔÕ ‹ØÂΔÏ≈ È∂

C ‹πÒ≈¬Δ AHEA ˘ «¬’ ‘Øapple √’»Ò ÒÛ’Δ¡ª Ò¬Δ

÷Ø«Ò∑¡≈Õ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ È∂ «¬√∂ Âapple∑ª ÂΔ‹≈ ¡Â∂ ⁄ΩÊ≈

¡Â∂ ‘Øapple √’»Ò ÷ØÒ∑Á∂ ◊¬∂Õ √’»Ò «√«÷¡≈ ÏØapple‚ Á∂ Óπ÷Δ

È∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ’≈apple‹ ˘ √Ò≈«‘¡≈Õ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ ¡‹Δ‘Δ

Ó‘≈È Ùı√Δ¡Â Ï‰ ◊¬∂ √È «’ ¿π‘ «‘øÁ»¡ª ÁΔ¡ª

Ë≈apple«Ó’ Íπ√Â’ª Á∂ ‘π’ÓÈ≈«Ó¡ª ˘ appleæÁ ’appleÁ∂ ‹ª apple‘∂

√ÈÕ ¿πÈ∑ª «¬’ √’»Ò ÒÛ«’¡ª Ò¬Δ ¡Â∂ ¡◊√Â

AHEB «Úæ⁄ Í«‘ÒΔ Ò≈«¬ÏÃ∂appleΔ ÷ØÒ∑ΔÕ BE √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple

”⁄ AH ÈÚøÏapple AHEB ˘ ¡◊apple∂‹ √apple’≈apple ÁΔ Âapple¯ ÂØ∫

¡Ωappleª ˘ «Ú«Á¡≈ Á∂‰ Ò¬Δ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ ˘ AIC appleπͬ∂

¡Â∂ ÁØÙ≈Ò≈ Ì∂∫‡ ’apple ’∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈Õ √’»Ò

‚≈«¬appleÀ’‡apple È∂ ¡≈Í‰Δ «appleÍØapple‡ ”⁄ ‹ØÂΔÏ≈ ˘ «Ú«Á¡≈

Á≈ ‹ÈÓÁ≈Â≈ ’«‘ ’∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈Õ

«ÚËÚ≈ «Ú¡≈‘ Á∂ √ÓappleÊ’ : AHEB «Úæ⁄ «¬’

¡Ωapple ˘ ¿π√ ÁΔ Óapple‹Δ «ÚappleπæË «‹øÁ≈ ‹Ò≈ ’∂ √ÂΔ ’apple

«ÁÂ≈ «◊¡≈Õ ¿π√ √Ó∂∫ ‹Ú≈È «ÚËÚ≈ ¡Ωappleª Á≈ «√apple

ÓπøÈ «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ √Δ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ˘ ÏÃ≈‘Ó‰Δ ’appleÓ’ª‚

¡Èπ√≈apple «¬’æ«Ò¡ª appleø‚≈Í≈ ’應≈ ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ ¿πÈ∑ª ˘

‹ΔÚÈ Ìapple Èapple’ ÌØ◊‰ Ò¬Δ Ó‹Ï»apple ’apple «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈

√Δ ¡Â∂ «¬’ ‘È∂apple∂ ’Óapple∂ ”⁄ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ ◊π‹≈appleÈ≈

ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ AE ‹πÒ≈¬Δ AHEF ˘ ¡ø◊apple∂‹ √apple’≈apple È∂

«ÚËÚ≈ «Ú¡≈‘ Á≈ ÓπÛ «Ú¡≈‘ ’≈˘È Í≈√ ’apple «ÁÂ≈

√ΔÕ ‹ØÂΔÏ≈ È∂ Ó≈ÈÚΔ ¡Ωapple Á≈ ÍπÈapple «Ú¡≈‘

apple⁄≈¿π‰ ”⁄ ÓæÁÁ ’ΔÂΔ, ¿πÈ∑ª Ò¬Δ «¬’ ÔÂΔÓ÷≈È≈

÷Ø«Ò∑¡≈Õ «‹Ê∂ ¿πÈ∑ª Á∂ Ïæ⁄∂ ÍæÒ ÚΔ √’Á∂ √ÈÕ √≈apple∂

Ì≈apple ”⁄ «¬‘ Í«‘ÒΔ √ø√Ê≈ √Δ ‹Ø «’ ◊Àapple ÏÃ≈‘Ó‰

ÚæÒØ∫ ÷ØÒ∑Δ ◊¬Δ √ΔÕ ¿π‘ Ï∂√‘≈apple≈ ¡Ωappleª Á∂ Óπ’ÂΔ

Á≈Â≈ ω∂Õ

ÏÃ≈‘Ó‰Δ ’ª‚ª ÁΔ ÓÈ≈‘Δ : ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ È∂ ¡≈͉∂

«ÍÂ≈ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Ø¬Δ ÚΔ ÏÃ≈‘Ó‰Δ ’appleÓ’ª‚

È‘ƒ ’ΔÂ≈ √◊Ø∫ ◊appleΔÏ ÒØ’ª ˘ appleØ‡Δ ÷π¡≈¬Δ ¡Â∂ ◊appleΔÏ

Ïæ«⁄¡ª ˘ ÍÛ∑È Ò¬Δ «’Â≈Ϫ Úø‚Δ¡ªÕ

Ó‹Á»appleª Á∂ «‘æª ÁΔ apple≈÷Δ : ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ Ó‹Á»appleª ˘

¿πÈ∑ª Á∂ ¡«Ë’≈appleª ¡Â∂ Îapple˜ª Ï≈apple∂ ÒÀ’⁄apple «ÁøÁ∂ ¡Â∂

¿πÈ∑ª ˘ «‘øÁ» √Ó≈‹ ÁΔ ◊πÒ≈ÓΔ Ï≈apple∂ ÚΔ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁøÁ∂Õ «¬’ «È‚æapple Â∂ Ï∂Á≈◊ ÏøÁ∂ È∂

Ó˜Á»appleª Á∂ ÙØÙ‰ «ÚappleπË ¿πÈ∑ª ˘ ‹≈◊apple»’

’ΔÂ≈Õ «√«÷¡≈ Á∂ ◊둉 Ò¬Δ ÚΔ

Ó˜Á»appleª ˘ ÍÃ∂«apple ’ΔÂ≈Õ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ «¬’

√Ó≈‹ ˘ „≈¡ ’∂ «¬’ ÈÚƒ «Ú¿π∫Â

¡Èπ√≈apple ¿π√≈appleÈ≈ ⁄≈‘πøÁ≈ √ΔÕ «‹Ê∂ ÓÈπæ÷Δ

Ïapple≈ÏappleΔ, apple≈‹ÈΔ«Â’, Ë≈apple«Ó’ Â∂

«Ú«Á¡’ √Ó≈ÈÂ≈ Á∂ È≈Ò È≈Ò Úæ‚≈

Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’∂Õ

ÓøÈ» «√ÓappleÂΔ «¬’ Í«ÚæÂapple «’Â≈Ï È‘ƒ

: ‹ØÂΔÏ≈ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿π⁄-‹≈ÂΔ Á∂

ÒØ’ª ÚæÒØ∫ «¬‘ «Ó«Ê¡≈ «◊¡≈ Ù«Û¡øÂapple

˛Õ «¬√ ˘ Ë≈apple«Ó’ apple»Í Á∂ ◊appleΔϪ ÁΔ ÁΩÒ ´‡‰ Á≈

‹appleΔ¡≈ Óø«È¡≈ ˛Õ ÒØ’ª ˘ ÈΔ⁄ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛Õ

¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √øÿappleÙ ’ΔÂ∂ Ï◊Àapple, ¿πμ⁄∂ ÒØ’, ‹ÈÂ≈

Á∂ ¡«Ë’≈apple Ú≈Í√ È‘ƒ ’appleÈ◊∂ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¿π‘

¡≈͉∂ ÿÓø‚ Á≈ «Â¡≈◊ ’appleÈ◊∂Õ

Ú∂Á appleæÏΔ «’apple ȑƒ ‘È : ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ “Ú∂Á appleæÏΔ

«’apple ȑƒ ‘È, √◊Ø∫ ¡≈ÁÓΔ Á∂ «Ò÷∂ ‘ج∂ ‘È, √Ó≈‹

˘ ¿π⁄∂ ÈΔÚ∂∫ Áapple«‹¡ª «Úæ⁄ Úø‚‰ Á∂ Ò¬ΔÕ Óø˘

«√ÓappleÂΔ Ù»Áappleª ˘ ◊πÒ≈Ó Ï‰≈¿π‰ Ò¬Δ «Ò÷Δ ◊¬Δ ˛Õ

¿πÈ∑ª ¡æ◊∂ ‘Øapple «’‘≈ «’ Ù»Áappleª ˘ ¡≈Í‰Δ ◊πÒ≈ÓΔ ÂØ∫

¤π懒≈apple≈ Í≈¿π‰ Ò¬Δ ÍÛ∑È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ

¡«◊¡≈ÈÂ≈, ȯappleÂ, È≈Ïapple≈ÏappleΔ ¡Â∂ ¬Δapple÷≈ ¡≈«Á

«ÚappleπæË √øÿappleÙ Ò¬Δ √apple’≈apple «ÚappleπæË ÚΔ ÒÛÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

˛Õ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ È∂ Ó«‘√»√ ’ΔÂ≈ «’ Ù»Áappleª ˘ «¬‹Â

¡Â∂ Ó≈‰ Á≈ Áapple‹≈ Á∂‰ Ò¬Δ Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ √øÿappleÙ ÁΔ

‹apple»apple ˛ ¡Â∂ «¬‘ √ø◊·È ¿πÈ∑ª ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ È∂

ÒØ’ª Âæ’ Í‘πø⁄≈¿π‰ Ò¬Δ ˜apple»appleΔ ’≈apple‹ ’apple∂◊≈Õ

√æ«Â¡≈ ÙØË’ √Ó≈‹ Á≈ √ø◊·È : ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ

’Ò⁄apple ÂØ∫ Óπ’ ’appleÈ Ò¬Δ, ÓÈπæ÷ ¡«Ë’≈apple ÍÃÂΔ

⁄∂ÂøÈ ’appleÈ Ò¬Δ, Ó≈È«√’ ¡Â∂ Ë≈apple«Ó’ ◊πÒ≈ÓΔ ÂØ∫

Ù»Áappleª ˘ Óπ’ ’apple≈¿π‰ Ò¬Δ √æ«Â¡≈ ÙØËapple √Ó≈‹ Ȫ

ÁΔ √ø√Ê≈ Á≈ √ø◊·È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ BE √ÂøÏapple AHCG

˘ «¬’ «ÚËÚ≈ ÒÛ’Δ ÁΔ ÍπÈappleÙ≈ÁΔ, √æ«Â¡≈ ÙØË’

√Ó≈‹ Á∂ «ÈÔÓª ¡Èπ√≈apple, √≈Á∂ „ø◊ È≈Ò, Ï◊Àapple «’√∂

ÏÃ≈‘Ó‰ ÁΔ ÓæÁÁ È≈Ò ‘جΔÕ ‹ØÂΔ apple≈˙ λÒ∂ Í«‘Ò≈

‹√Úø «√øÿ «ÓæÂapple (÷øÈ≈)

«¬’ ¥ªÂΔ’≈appleΔ √øÿappleÙÙΔÒ «ÚÁÚ≈È Ó‘≈ÂÓ≈, ◊appleΔϪ Á∂ Ò¬Δ ÒÛÈ Ú≈Ò∂

Ó‘ªÔØË≈, «Ú«Á¡≈ Á∂ Íπ‹≈appleΔ ¡Â∂ Ë≈apple«Ó’ Í≈÷ø‚ª «ÚappleπæË ÒÛÈ Ú≈Ò∂ Ó‘≈È≈«¬’

«‹√ È∂ «¬‘ «’‘≈ «’ √Ó≈«‹’ ◊πÒ≈ÓΔ apple≈‹ÈΔ«Â’ ◊πÒ≈ÓΔ È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚæË ÏÁÂapple

˛ Á≈Á≈ √≈«‘Ï Ó‘≈ÂÓ≈ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ Á∂ ‹ΔÚÈ √øÿappleÙ ÁΔ ’‘≈‰Δ «Ò÷Δ ‹≈ apple‘Δ ˛Õ

‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ Á≈ ¤Ø‡≈ È≈Ó Î»Ò∂ √ΔÕ ¿πÈ∑ª Á≈ ‹ÈÓ Ó‘≈apple≈Ù‡apple ”⁄ AHBG ¬Δ. ˘

«⁄ÓÈ≈ Ï≈¬Δ ÁΔ ’πæ÷ ÂØ∫ «ÍÂ≈ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ Á∂ ÿapple ‘Ø«¬¡≈Õ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ Ï‘π ‘Δ

«Ó‘ÈÂΔ «Ú¡’ÂΔ √Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÷∂ª ”⁄ ¿π◊≈¬Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª Ú√»¡ª Í»È∂ Ù«‘apple

”⁄ Ú∂⁄ ’∂ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ «ÈappleÏ≈‘ ’appleÁ∂ √ΔÕ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ Á∂ ÁØ Ï∂‡∂ √È Úæ‚∂ Á≈

È≈Ó apple≈‹≈ apple≈Ó Â∂ ¤Ø‡∂ Á≈ È≈Ó ‹ØÂΔ √ΔÕ ‹ØÂΔ Á∂ «ÍÂ≈ ◊Ø«ÏøÁ apple≈˙ È∂ Óapple≈·≈

apple≈‹ ÁΔ „«‘øÁΔ¡ª ’Òª Ú∂÷Δ¡ª √ÈÕ ÏÃ≈‘Ó‰ apple≈‹ Á≈ Í∂ÙÚ≈ apple≈˙ Ï‘π ‘Δ

ÿ‡Δ¡≈ Â∂ «◊«apple¡≈ ‘Ø«¬¡≈ apple≈‹≈ √ΔÕ Í∂ÙÚ≈ apple≈‹ ”⁄ ÏÃ≈‘Ó‰ª ˘ ‘apple ÍÃ’≈apple Á∂

¡«Ë’≈apple ÍÃ≈Í √È ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ˘ ‘apple √‹≈ ÂØ∫ Óπ’ ’apple «ÁÂ≈ «◊¡≈ √Δ...

Ó‘≈È Â∂ «Èæ‚apple «Ú¡’ÂΔ √Δ, «‹√ È∂ ““«‘øÁ» Ù≈ÁΔ

Ë≈apple«Ó’ ’≈˘È ÂØ«Û¡≈ ¡Â∂ «‹æ ÍÃ≈Í ’ΔÂΔÕ

Ë≈È’Ú≈ÛΔ ’À∫Í ”⁄ ÔÂΔÓ÷≈È≈ ÷Ø«Ò¡≈- ‹ØÂΔÏ≈

λÒ∂ È∂ «Ú’‡ØappleΔ¡≈ Ï≈Ò ¡≈ÙappleÓ Èª Á≈ ÔÂΔÓ÷≈È≈

Ë≈È’Ú≈ÛΔ ’À∫Í ”⁄ ÷Ø«Ò¡≈ «‹Ê∂ ‘apple appleؘ B √≈Ò ÂØ∫

AB √≈Ò Âæ’ Á∂ Ïæ«⁄¡ª Ò¬Δ √Ú∂apple Ù≈Ó ÒØÛ ‹Ø◊≈

÷≈‰≈ «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ È∂ «ÓæÒ Ó‹Á»appleª Á∂

÷∂Âapple «Úæ⁄ ’øÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ó˜Á»appleª ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂

Í«appleÚ≈appleª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ ÚΔ ’≈apple‹ ’ΔÂ∂Õ √apple’≈apple

ÚæÒØ∫ Ù«‘appleª ¡øÁapple Ùapple≈Ï ÁΔ¡ª Áπ’≈Ȫ ÷ØÒ∑‰ Â∂ ¿πÈ∑ª

È∂ ‹ÏappleÁ√ «ÚappleØË ’ΔÂ≈Õ

‘ø‡apple ’«ÓÙÈ ˘ Óø◊ ÍæÂapple : AHHB «Úæ⁄ ¡ø◊apple∂‹Δ

√apple’≈apple È∂ Ì≈apple ¡øÁappleÒΔ¡ª «Ú«Á¡’ ‘≈Òª Á≈

ÍÂ≈ Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ ‘ø‡apple ’«ÓÙÈ Ì∂«‹¡≈Õ ‹ØÂΔÏ≈

λÒ∂ È∂ ’«ÓÙÈ ÂØ∫ Óø◊ ’ΔÂΔ «’ AB √≈Ò ÁΔ ¿πÓapple

Âæ’ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ «√«÷¡≈ Ò≈‹ÓΔ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂Õ ◊appleΔϪ

Ò¬Δ Úæ÷apple∂ √’»Ò ÷ØÒ∑∂ ‹≈‰Õ ¡«Ë¡≈Í’ ÚΔ Ù»Áapple

Ò◊≈¬∂ ‹≈‰Õ «Ó¿∫»√ΔÍÒ ’Ó∂‡Δ¡ª ˘ ◊ꇪ «ÁÂΔ¡ª

‹≈‰Õ Á√Úƒ ‹Ó≈ ÁΔ¡ª «’Â≈Ϫ √apple’≈appleΔ

«È◊apple≈ÈΔ ‘∂· ¤Í‰Δ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬√ÂappleΔ

«Ú«Á¡≈ Á≈ ÍÃÏøË Ú÷apple≈ ‘ØÚ∂Õ «√«÷¡≈ Ò≈˜ÓΔ ‘ØÚ∂

¡Â∂ √÷ÂΔ È≈Ò Ò≈◊» ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂Õ

ÓÈπæ÷Â≈ Á≈ Íπ‹≈appleΔ- AA Ó¬Δ AHHH ˘ «¬√ Ó‘≈È

‘ΔappleØ ˘ √ÈÓ≈«È ’appleÈ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

Ì≈apple Á∂ ¡≈Ëπ«È’ È∂Â≈ ÁΔ «‹øÁ◊Δ «Úæ⁄ «¬‘ Í«‘Ò≈

ÓΩ’≈ √Δ «‹√ È∂ «‹øÁ◊Δ Á∂ D@ √≈Ò ¡≈͉∂ ¡«Â

◊appleΔÏ Ìæπ÷∂ Èø◊∂ Â∂ Ò≈⁄≈apple, Ó‹¨Ó «È‘æÊ∂, Ï∂ÿapple∂,

Ï∂¡≈√apple∂, ÏappleÏ≈Á ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰Δ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á∂ fiøÏ∂

ÒØ’ª ÁΔ Ù≈ÈÁ≈apple √∂Ú≈ ’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ ¡≈͉≈ √øÿappleÙ

‘apple ÍæÒ «ÏÈ≈ appleØ’ ‹≈appleΔ appleæ«÷¡≈ √ΔÕ ◊appleΔÏ ÒØ’ª È∂

‹ØÂΔÏ≈ ˘ Ó‘≈ÂÓ≈ Á∂ È≈Ó È≈Ò √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈Õ

¿π‘ √æ⁄ Óπæ⁄ ‘Δ «¬’ Ó‘≈È Ó‘≈ÂÓ≈ √ΔÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈

Á»«‹¡ª ˘ Óπ√ΔÏ «Úæ⁄ È≈ Í≈˙, «¬‘ Í≈Í ˛Õ Ùπ’apple

◊π‹≈apple ωØÕ √øÂπÙ‡ apple‘ØÕ √ø√≈apple ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ

«‹¿π∫Á∂ apple‘ØÕ Âapple’ÙΔÒ Ï‰ØÕ ÍæÊappleª, Ë≈ª Â∂ Áapple÷æª

ÁΔ Í»‹≈ È≈ ’appleØÕ ‹≈ÂÍ≈Â, ȯappleÂ, ÒÛ≈¬Δ¡ª,

fi◊Û∂, ◊πÒ≈ÓΔ Á≈ «¬’ Úæ‚≈ ’≈appleÈ ¡≈ÁÓΔ Ò≈Ò⁄,

ȯapple ¡Â∂ Í≈Í Á≈ √appleØ ˛Õ ¡Ωappleª ¡Â∂ ¡≈ÁÓΔ¡ª

Ò¬Δ ’≈˘È Ïapple≈Ïapple ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ ‹≈ÂÍ≈ Á≈

ÏΔ‹ È≈Ù ’apple «Á˙Õ «¬‘ ’Ø¬Δ ËappleÓ È‘ƒ ˛Õ

«’√Ó Ȫ ÁΔ ’Ø¬Δ ⁄Δ˜ È‘ƒ ˛ : Ï≈¬ΔÏÒ ,

’πapple≈È, ◊πapple» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ‘apple ’Ø¬Δ ÍÛ∑ √’Á≈ ˛, ÍÃø»

Ú∂Á «’¿π∫ È‘ƒÕ Ú∂Áª, ◊Ãøʪ ”⁄ ¿πÈ∑ª ÁΔ¡ª ’Ó‹ØappleΔ¡ª

ÌappleΔ¡ª Í¬Δ¡ª ‘È ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰ª ˘ ‚apple ˛ «’ ÒØ’ª

˘ ÍÂ≈ Òæ◊ ‹≈Ú∂◊≈Õ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ È∂ ÒØ’ª ˘ √æ⁄ Á∂

ͪËΔ ÚæÒ ÍÃ∂«apple ’ΔÂ≈ ˛Õ ¡«Ë¡≈Í’ª ˘ ¡≈͉∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡ª ˘ Ï◊Àapple ¬Δapple÷≈ ÍÛ∑≈¿π‰ ÁΔ apple≈¬∂

«ÁÂΔ ˛Õ ¿π‘ ÒÛ’Δ ¡Â∂ ÒÛ’∂ Á∂ Ì∂Á ˘ ÚΔ È‘ƒ

ÓøÈÁ∂ √ÈÕ ¿πÍappleØ’Â Ò∂÷ ÂØ∫ «¬‘ ÌÒΔ̪ ‹≈‰’≈appleΔ

‘Ø ◊¬Δ ˛ «’ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ «¬’ Ó‘≈È ¥ªÂΔ’≈appleΔ

«Ú¡’ÂΔ √È ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ √Ó≈‹ ˘ ÏÁæÒ‰ Á∂

√ÓappleæÊ √ÈÕ «¬‘Δ ’≈appleÈ ˛ «’ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple √≈«‘Ï È∂

Ó‘≈ÂÓ≈ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ ˘ ¡≈͉≈ ◊πapple» √ÚΔ’≈apple ’ΔÂ≈

˛Õ ¿πÈ∑ª ÚæÒØ∫ ’ΔÂ∂ ’≈apple‹ª ÁΔ «¬’ ÒøÏΔ «Ò√‡ ˛Õ

Á«Ò √Ó≈‹ ‹ØÂΔÏ≈ λÒ∂ ÂØ∫ ÍÃ∂appleÈ≈ ÒÀ’∂ √Ó≈‹ ¡Â∂

Á∂Ù ÁΔ Âappleæ’Δ «Úæ⁄ ¡«‘Ó Ì»«Ó’≈ «ÈÌ≈ √’Á≈ ˛Õ

«¬√ «Úæ⁄ ‘Δ √≈‚Δ ÌÒ≈¬Δ ˛Õ


16 12/10/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

‹≈◊ÁΔ Â√ÚΔapple ÁΔ ÎÀ∫‡∂√Δ◊Ì◊

«Í¤Ò∂ ⁄≈apple Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ ¤æÒ≈

ÒØ’◊Δ Í≥‹≈ÏΔ ◊≈«¬’Δ «Úμ⁄ ‘Δ

È‘ƒ ÏÒ«’ Í≥‹≈ÏΔ √≈«¬’Δ «Úμ⁄

apple⁄-Ú√ «◊¡≈ ˛Õ ¤æÒ∂ ◊Δ ˘

Íë√«Ë AIGG «Úæ⁄ Ò«‘øÁ∂ Í≥‹≈Ï

Á∂ ÒØ’-◊≈«¬’ «¬È≈«¬Â ¡ÒΔ

¡Â∂ ¿π√ÂØ∫ Ï≈¡Á ÙΩ’Â ¡ÒΔ Á∂

◊≈¿π‰ È≈Ò «ÓÒ‰Δ Ùπapple» ‘جΔÕ

¬∂ËappleÒ∂ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ ÚΔ Ï‘π √≈apple∂

◊≈«¬’ª È∂ ¤æÒ≈ ◊≈«¬¡≈ Íapple ÒØ’

◊≈«¬’ ◊πappleÁ≈√ Ó≈È ¤æÒ≈

ÍÃ√Âπ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª Á≈

fiø‚≈ÏappleÁ≈apple Ï«‰¡≈ «apple‘≈Õ ’πæfi

Ê≈¬ƒ «¬‘ «˜’apple ÚΔ «ÓÒÁ≈ ˛ «’

ÈΩ‡ø’Δ «Ê¬∂‡apple ’appleÈ Ú≈Ò∂ ΘÒ

Ù≈‘ È∂ ¤æÒ≈ «Ò«÷¡≈, ¿π√ÁΔ

ÏΔÚΔ È∂ ¤æÒ∂ ˘ √ø◊ΔÂÏæË ’ΔÂ≈,

◊ØÁ Ò¬∂ ÍπæÂapple ¡≈«Ù’ ‘π√ÀÈ ‹æ‡

È∂ ¤æÒ≈ ◊≈«¬¡≈ ¡Â∂ AICD «Úæ⁄

¡Àμ⁄.¡ÀμÓ.ÚΔ. È∂ «¬‘ ◊≈‰≈

«appleÒΔ˜ ’ΔÂ≈Õ

ÒØ’◊Δ «Ú⁄ ¤æÒ∂ Í≈Âapple Ï≈apple∂

¡Â∂ «ÚÙ∂Ù’apple ¿π√Á∂ √Óπæ⁄∂ ‹ΔÚÈ

Ï≈apple∂ ÍÃÓ≈«‰’ apple»Í «Úæ⁄ Ï‘π ’πæfi

È‘ƒ «ÓÒÁ≈Õ Áø ’Ê≈ ¡Èπ√≈apple

¤æÒ≈ «¬μ’ ‹æÒ∑∂ È≈Ó’ ÓμÒ≈‘ Á≈

ÍπæÂapple √ΔÕ ‘appleΔ’∂ Íæ‰ Á∂ «’È≈apple∂

apple«‘‰ Ú≈Ò≈ «¬‘ ÓμÒ≈‘ Á«apple¡≈

Á∂ «¬æ’ ’ø„∂ ÂØ∫ Á»‹∂ ’ø„∂ Âæ’

√Ú≈appleΔ¡ª «Ò‹≈‰-«Ò¡≈¿π‰ Á≈

’øÓ ’appleÁ≈ √ΔÕ «¬æ’ «ÁÈ ÚË∂apple∂

ÏΔÓ≈apple ‘؉ ’apple’∂ ‹æÒ∑≈ Ï∂ÛΔ

⁄Ò≈¿π‰ ÁΔ ‘≈Ò «Úæ⁄ È‘ƒ √ΔÕ

√Ú≈appleΔ¡ª Á∂ «˜μÁ ÍÀ‰ ’≈appleÈ

¿π√È∂ ¡≈͉∂ ÍπæÂapple ¤æÒ∂ ˘ Ï∂ÛΔ

«Ò‹≈‰ ÁΔ ‘≈ÓΔ Ìapple «ÁæÂΔ Íapple

√Ú≈appleΔ¡ª ÁΔ Ï∂ÛΔ ÒÀ ’∂ «◊¡≈

¤æÒ≈ «Îapple ’Á∂ È‘ƒ Íapple«Â¡≈Õ

«Í¿π ‹æÒ∑∂ ÁΔ ¿π‚Δ’ Â∂ ¤æÒ∂ Á≈

È≈ ÓπÛÈ≈ ‹æÒ∑∂ ˘ fiæÒ≈ ω≈

«◊¡≈Õ «Ú⁄≈apple ÍÃ⁄«Ò ˛ «’

¤æÒ∂ ÁΔ ¡≈appleøÌÒΔ ‘»’ :

‹≈ÚØ ÈΔ ’Ø¬Δ ÓØÛ «Ò¡≈˙ Â∂ Ó∂apple∂

È≈Ò «◊¡≈ ¡æ‹ ÒÛ ’∂,

¡æÒ∑≈ ’apple∂ ¡≈ ‹≈Ú∂ √Ø‘‰≈, Á∂Úª

‹≈È ’ÁÓª «Úæ⁄ Ëapple ’∂

¤æÒ∂ Á∂ «Í¿π ‹æÒ∑∂ Á≈ ‘Δ ÁappleÁ ˛,

‹Ø ÒØ’ ‹ΔÚÈ È≈Ò ÂπappleÁΔ Í≥‹≈ÏΔ

◊≈«¬’Δ Á≈ «‘æ√≈ ω «◊¡≈Õ

«ÚÙÚ≈√ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ¤æÒ∂

ÁΔ Óª ¿π√˘ ‹øÓÁΔ ‘Δ ‹‘≈ÈØ∫ Âπapple

◊¬Δ ¡Â∂ «¬’æÒ∂ ‹æÒ∑∂ È∂ ‘Δ ¿π√˘

Ï‘π Ò≈‚-«Í¡≈apple È≈Ò

Í≈«Ò¡≈Õ ¤æÒ∂ ÁΔ «˜øÁ◊Δ «Úæ⁄

ÓÂapple∂¬Δ Óª È≈ ¡≈Ú∂ «¬√ Ò¬Δ

‹æÒ∑∂ È∂ ¡≈͉∂ Ò¬Δ Á»√appleΔ ÍÂÈΔ

ÚΔ È‘ƒ «Ò¡ªÁΔÕ ¡øª Á∂ ÓØ‘

È≈Ò Í≈Ò∂ ¤æÒ∂ Á≈ √´‹-

«Ï¡≈√ Á«apple¡≈ Á∂ √ø◊Ó «Úæ⁄ √Ó≈

‹≈‰≈ ¡√«‘ «Ú¤ØÛ≈ ω «◊¡≈Õ

‹æÒ∑≈ ‘appleΔ’∂ Íæ‰ ¤æ‚ ’∂ ◊π‹apple≈Â

Í≈«’√Â≈È ⁄«Ò¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂

’πæfi Ú«apple∑¡ª Ï≈¡Á ‘Δ ⁄æÒ

Ú«√¡≈Õ

Ó»Ò apple»Í «Úæ⁄ «‘øÁΔ Á∂ È≈ÚÒ’≈apple

‚≈. ¡‹À ÙappleÓ≈ È∂ ¤æÒ∂ Á∂ ‹ΔÚÈ

Ï≈apple∂ «ÓÒÁ∂ ¡ª«Ù’ ‘Ú≈«Ò¡ª

È≈‡’ Á∂ Á»‹∂ ¡À’‡ «Úæ⁄

ÂÈ≈¡Í»apple‰ È≈‡’ «√apple«‹¡≈

«◊¡≈ ˛Õ ¤æÒ∂ Á∂ ÍÀÁ≈ ‘؉ √Ó∂∫

Óª √ÒÓ≈ ÁΔ¡ª ‹øÓ‰ ÍΔÛª,

’≈‘ÒΔ È≈Ò ‹æÒ∂∑ Á≈ Á≈¬Δ ¡Â∂

⁄≈⁄Δ ˘ √æÁ‰≈, «Îapple ÓÙ‘»apple Á≈¬Δ

¡÷ÂappleΔ ˘ «Ò¡≈Á∂ √Ó∂ ‹æÒ∂ Á≈

»Î≈ÈΔ apple≈ «Úæ⁄ Ï∂ÛΔ ⁄Ò≈¿π‰≈,

«¬√ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È ‹æÒ∂∑ Á≈ ÍÃ⁄ø‚

‹‹æÏ≈ ¡≈«Á’ ’πæfi ¡«‹‘≈

Ú≈Â≈Úapple‰ «√apple‹Á∂ ‘È «’

È≈‡’Δ ’≈apple‹ ¡«Â¡ø ÂΔ÷‰ ‘Ø

‹ªÁ≈ ˛Õ ‹ÁØ∫ Âæ’ ‹æÒ∑≈ ÿapple

ÍappleÂÁ≈ ˛ ¿π√ √Ó∂∫ Âæ’ √ÒÓ≈

Ï∂‡∂ ¤æÒ∂ ˘ ‹ÈÓ Á∂ ’∂ ‹‘≈ÈØ∫

appleπı√ ‘Ø ¸μ’Δ ‘πøÁΔ ˛Õ

¡Â∂ ¤æÒ∂ ◊Δ ÂØ∫ ÍÃ∂apple‰≈ ÒÀ ’∂

“¤æÒ≈ ÓπÛ ’∂ È‘Δ ¡≈«¬¡≈” È≈‡’

ÿ«Û¡≈ ˛Õ «¬√ È≈‡’ ÁΔ apple⁄È≈

Íë’«apple¡≈ √øÏøËΔ È≈‡’’≈apple «’√∂

ÂæÊ≈ÂÓ’ ÷Ø‹ ¡Â∂ ¿π√ ÷Ø‹ ¿πμÍapple

¡≈Ë≈«apple ‘؉ Á≈ Á≈¡Ú≈ È‘ƒ

’appleÁ≈ √◊Ø∫ ’ÒÍÈ≈Ù’ÂΔ Áπ¡≈apple≈

È≈‡’ ÁΔ «√apple‹‰≈ ˘ √ÚΔ’≈appleÁ≈

˛Õ Íapple ’ÒÍÈ≈ Ù’ÂΔ apple≈‘ƒ

È≈‡’ ¿π√≈appleÈ≈ «¬æ’ ¡«‹‘∂ ‹ÂÈ

Ú‹Ø∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈Á≈ ˛ «’ ÒØ’

¤æÒ≈ ÓπÛ ’∂

È‘ƒ ¡≈«¬¡≈

◊Δ «Úæ⁄ Ú≈apple-Ú≈apple √øÏØ«Ë ‘؉

Ú≈Ò≈ ¤æÒ≈ ¡Â∂ ¿π√Á≈ ‹ΔÚÈ

È≈‡’ apple≈‘ƒ ¿π‹≈◊apple ‘πøÁ≈ ‹≈ÍÁ≈

˛Õ Ï∂Ù’ Ò∂÷’ ¤æÒ∂ ˘ √≈’≈apple

’appleÈ Á≈ ¿πÍapple≈Ò≈ ’apple «apple‘≈ ˛ Íapple

«¬√ ¿πÍapple≈Ò∂ ˘ È≈‡’ «Úæ⁄

√≈appleÊ’ ¡Â∂ ÔÊ≈appleÊ’ „ø◊ È≈Ò

ÍÃ√Âπ ’appleÈ «‘ ¿π‘ ‹μÒ∑∂ (¤æÒ∂

Á∂ «ÍÂ≈) ÁΔ ÍÃ∂Ó ’‘≈‰Δ ˘ ’Ê≈

ÁΔ Ó»Ò ⁄»Ò Úæ‹Ø∫ ¿π√≈appleÁ≈ ˛Õ

«‹Ú∂∫ «’√∂ Ó‘ÂÚÔØ◊ Ïπæ ˘

¿πμ⁄≈ «‡’≈¿π‰ Ò¬Δ Ó‹Ï»Â ¡Â∂

Úæ‚∂ ¡≈’≈apple Ú≈Ò∂ ÊÛ∑∂ Á≈

«ÈappleÓ≈‰ ’appleÈ≈ ‹apple»appleΔ ‘øπÁ≈ ˛,

·Δ’ ¿π√∂ Âapple∑ª ¤æÒ∂ ÁΔ ’Ê≈ ˘

«ÚÙÚ≈√ÔØ◊ ω≈¿π‰ Ò¬Δ ¿π√Á∂

«ÍÂ≈ Ì≈Ú ‹æÒ∂ ÁΔ ÍÃ∂Ó ’Ê≈ ˘

¿π√≈appleÈ≈ Ò≈˜ÓΔ ‹≈ÍÁ≈ ˛Õ

È≈‡’ «Úæ⁄ ‹æÒ∂∑ ˘ È√ΔÏØ ⁄≈⁄Δ

Áπ¡≈apple≈ √ÒÓ≈ ˘ Ï∂ÛΔ «Úæ⁄

«Ò‹≈‰-«Ò¡≈¿π‰ ÁΔ «˜øÓ∂Ú≈appleΔ

√Ó∂∫ ÁØÚª Á≈ ¡≈Í√Δ «÷æ⁄ Ú≈Ò≈

«ÁzÙ ¿π‘Ȫ Á∂ Ì«Ú÷ «appleÙÂ∂ ÁΔ

¡◊≈ ‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰ Á≈ «¬Ù≈apple≈

«ÁøÁ≈ ˛ :

“....‹æÒ∑≈ ‹ÁØ∫ ⁄æÍ» ÎÛ ÒÀ∫Á≈ ˛ Â∂

«¬μ’ Ú≈apple «Íμ¤∂ ÓπÛ ’∂ ’πÛΔ ÚæÒ

Á∂÷Á≈ ˛Õ ’πÛΔ ¿π√˘ Á∂÷ ’∂ ÈΔÚƒ

Í≈ ÒÀ∫ÁΔ ˛ Â∂ ÙappleÓ≈ÁΔ ˛Õ ‹æÒ∑≈

‘μ√Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡μ◊∂ ˘ Á∂÷Á≈ ˛

¡Â∂ ⁄æÍ» Ó≈appleÈ∂ Ùπapple» ’apple «ÁøÁ≈ ˛Õ”

«‹æÊ∂ ‹æÒ∑∂ Á≈ √πÍÈÓ¬Δ √ø√≈apple «Úæ⁄

◊ØÂ∂ Ò≈¿π‰ Á≈ Ú≈Â≈Úapple‰ È≈‡’

«Úæ⁄ «¬æ’ÁÓ appleØ⁄’Â≈ Ìapple «ÁøÁ≈ ˛

¿πμÊ∂ «Í¤Ø’Û ”⁄Ø∫ ÚappleÂÓ≈È «Ú⁄

Íapple‰≈ Â∂ ÚappleÂÓ≈È «Ú⁄ ‹æÒ∑∂

ÁΔ Ú∂ÁÈ≈ Ú≈Ò≈ È≈‡’Δ «ÁzÙ

appleØÓª«‡’ appleø◊ ÂØ∫ È≈‡’ ˘

ÂÈ≈¡Í»apple‰ ω≈ «ÁøÁ≈ ˛Õ Í«‘Òª

ÍÂÈΔ Â∂ «Îapple Íπæ Á∂ «Ú¤ØÛ∂ Á∂

ˆÓ «Úæ⁄ ‚πæÏ∂ ‹æÒ∂ Ï≈apple∂ Í≈Âapple

¯˜Ò ˘ ’«‘øÁ≈ ˛ :

“«¬‘˘ ’Δ Íπæ¤Δ ‹≈ÈÀ∫..ÓÀ∫ ÂÀ˘

Í«‘Òª ‘Δ Áæ«√¡≈ √ΔÕ «¬‘ ª

¡≈Í‰Δ Óapple‹Δ È≈Ò ÏØÒÁÀÕ ’Á∂

«’√∂ ˘ ͤ≈‰ÁÀ ’Á∂ È‘ƒÕ «Í≥‚ Á∂

ÒØ’ ’«‘øÁ∂ È∂ «¬‘ Í≈◊Ò ‘Ø

«◊¡ÀÕ”

È≈‡’Δ ÿ‡È≈Úª ¡Â∂ «ÁzÙ

«Ú‰ √Ó∂∫ È≈‡’’≈apple È∂

ÍappleøÍapple’ È≈‡-«√apple‹‰≈ ÁΔ «ÚËΔ

ª √Ó»æ⁄≈ ¡Èπ√apple‰ ’appleÈ ÁΔ

Ï‹≈«¬ Í≈Âappleª Á∂ √πÌ≈¡ Á∂

¡Èπ’»Ò ‘Δ È≈‡’Δ ÂØapple «Ú⁄Ò∂

Ú∂◊ ˘ ’≈«¬Ó appleμ÷‰≈ ˛Õ ¡«‹‘≈

’appleÈ Ò¬Δ ¿π‘ È≈‡’ «Ú⁄ ʪ-ʪ

«Íμ¤Ò-fi≈ ÁΔ ‹π◊ ˘ ÚappleÂØ∫

«Úæ⁄ «Ò¡≈Á≈ ˛Õ «‹Ú∂∫ Í«‘Ò∂

¡À’‡ Á∂ ⁄ΩÊ∂ «ÁzÙ «Ú⁄ ‹ÁØ∫

‹Ú≈È ¤æÒ≈ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ÍÃÂΔ

√È∂‘ Á≈ ÍÃ◊‡≈Ú≈ ’appleÁ≈ ˛ ª

‹æÒ∂ ˘ ¿π√ÁΔ Ï≈Ò ¡Ú√Ê≈ Ô≈Á

¡≈ ‹ªÁΔ ˛ ‹ÁØ∫ ¿π‘ ¤æÒ∂ ˘ ÒØappleΔ

◊≈ ’∂ √π¡≈Á≈ √ΔÕ «¬√ ¿πÍappleøÂ

‹ÁØ∫ ¤æÒ≈ √Ø∫ ‹ªÁ≈ ˛ ª ‹æÒ∂

ÁΔ¡ª √Ø⁄ª «Úæ⁄ √ÒÓ≈ È≈Ò

Í«‘ÒΔ ÓπÒ≈’≈ Á≈ √Óª √≈’≈apple

‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ

È√ΔÏØ ⁄≈⁄Δ : ‹æ«Ò∑¡≈ «¬‘ √ÒÓ≈

˛, Ó∂appleΔ ÌÀ‰ ÁΔ ËΔÕ «¬‘ appleØ‹ Â∂apple∂

È≈Ò Ï∂ÛΔ «Úæ⁄ ÏÀ· ’∂ ÈÁΔ Á∂

¿π√ Í≈apple ¡≈«¬¡≈-‹≈«¬¡≈

’apple∂◊ΔÕ..

‹æÒ∑≈ : «Î’apple È≈ ’apple ⁄≈⁄Δ, «¬√

’πÛΔ ÁΔ «‹øÓ∂Ú≈appleΔ Í»appleΔ Âappleª Ó∂appleΔ

˛Õ

È≈‡’ Á∂ Á»‹∂ ¡À’‡ «Úæ⁄

ÂÈ≈¡Í»apple‰ È≈‡’ «√apple«‹¡≈

«◊¡≈ ˛Õ ¤æÒ∂ Á∂ ÍÀÁ≈ ‘؉ √Ó∂∫ Óª

√ÒÓ≈ ÁΔ¡ª ‹øÓ‰ ÍΔÛª, ’≈‘ÒΔ

È≈Ò ‹æÒ∂∑ Á≈ Á≈¬Δ ¡Â∂ ⁄≈⁄Δ ˘

√æÁ‰≈, «Îapple ÓÙ‘»apple Á≈¬Δ ¡÷ÂappleΔ

˘ «Ò¡≈Á∂ √Ó∂ ‹æÒ∂ Á≈ »Î≈ÈΔ

apple≈ «Úæ⁄ Ï∂ÛΔ ⁄Ò≈¿π‰≈, «¬√

√Ó∂∫ ÁΩapple≈È ‹æÒ∂∑ Á≈ ÍÃ⁄ø‚ ‹‹æÏ≈

¡≈«Á’ ’πæfi ¡«‹‘≈ Ú≈Â≈Úapple‰

«√apple‹Á∂ ‘È «’ È≈‡’Δ ’≈apple‹

¡«Â¡ø ÂΔ÷‰ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ ‹ÁØ∫

Âæ’ ‹æÒ∑≈ ÿapple ÍappleÂÁ≈ ˛ ¿π√ √Ó∂∫

Âæ’ √ÒÓ≈ Ï∂‡∂ ¤æÒ∂ ˘ ‹ÈÓ Á∂ ’∂

‹‘≈ÈØ∫ appleπı√ ‘Ø ¸μ’Δ ‘πøÁΔ ˛Õ

«¬√ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È È≈‡’Δ

Ú≈Â≈Úapple‰ «¬æ’ÁÓ ◊Ó◊ΔÈ Ï‰

‹ªÁ≈ ˛Õ

Ïμ⁄≈ ‹æÒ∂∑ ÁΔ fiØÒΔ «Úæ⁄ «Í¡≈ ˛Õ

appleØ∫Á∂-appleØ∫Á∂ ‹μÒ∑≈ Á∂÷Á≈ ˛ «’ √ÒÓ≈

ÁΔ¡ª Óπæ·Δ¡ª ¡μËΔ¡ª ’π ÷πμÒ∑Δ¡ª

‘È Â∂ ¡æËΔ¡ª ’π ÏøÁ ‘ÈÕ ¿π‘

Ïμ⁄≈ ⁄≈⁄Δ ˘ ÎÛ≈Á≈ ˛ Â∂

Í«‘Òª «¬æ’ Óπμ·Δ ÷ØÒ∑Á≈ ˛Õ ¿π√

Óπμ·Δ «Ú⁄ ¤æÒ≈ ˛Õ «Îapple ¿π‘

√ÒÓ≈ ÁΔ Á»√appleΔ Óπμ·Δ ÷ØÒÁ≈ ˛,

¿π‘Á∂ «Ú⁄ ’æ‹Ò ˛Õ «¬‘ Á∂÷ ’∂

‹æÒ≈ ¿πμ⁄Δ-¿πμ⁄Δ apple؉ Òæ◊ ÍÀ∫Á≈

˛Õ ⁄≈⁄Δ ¡Â∂ ‘Øapple ‹È≈ÈΔ¡ª

¿π√˘ ¸æÍ ’apple≈¿π‰ Á≈ ‹ÂÈ

’appleÁΔ¡ª ‘ÈÕ

“¤æÒ≈ ÓπÛ’∂ È‘ƒ ¡≈«¬¡≈” È≈‡’

¿π‘Ȫ ÓÈπæ÷Δ ‹˜«Ï¡ª ¡Â∂

ÚÒÚ«Ò¡ª ˘ ÚΔ ÍÃÂΔ’≈ÂÓ’

apple»Í «Úæ⁄ Áapple√≈¿π‰ Á≈ ‹ÂÈ ˛,

«‹È∑ª Á≈ ¡√apple ¡«‹‘≈ ‘πøÁ≈ ˛ «’

«’√∂ «’√Ó ÁΔ √Ø⁄-√Ófi ‹ª

«√¡≈‰Í «Ú¡’ÂΔ ˘ Óapple-«Ó‡‰

ÂØ∫ È‘ƒ appleØ’ √’ÁΔÕ Á≈¬Δ ¡÷ÂappleΔ

˘ «Ò¡≈¿π‰ √Ó∂∫ Â∂‹ Ïapple√≈Â

«Ú⁄ Ï∂ÛΔ ˘ ⁄Ò≈Á≈ ‹æÒ∑≈

’«‘øÁ≈ ˛ :

‹æÒ∑≈ : «Î’apple È≈ ’appleØ Âπ√ƒÕ ‹∂ ¡μ‹

¡μÒ∑≈ È≈Ò ÒÛÈ≈ «Í¡≈ È≈, Â∂

¿π‘ ÚΔ ÒÛª◊≈ Íapple Ó∂apple≈ apple√Â≈

’Ø¬Δ È‘ƒ appleØ’ √’Á≈Õ (’«‘øÁ≈-

’«‘øÁ≈ ‹æÒ∑≈ ⁄æÍ» ‘Øapple Â∂‹Δ È≈Ò

Ó≈appleÈ Òæ◊ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ Óπ‹≈Úapple ‘æÊ

«Úæ⁄ ÎÛΔ «¬μ’ Ó≈Ò≈ Î∂appleΔ ‹≈

«apple‘≈ ˛Õ)

«¬√ Âapple∑ª ’¬Δ Ú≈apple È≈‡’ «Úæ⁄

‹æÒ∑∂ Á≈ È≈«¬’ Ú≈Ò≈ ⁄«appleμÂapple

«‹√ „ø◊ È≈Ò ¿π‹≈◊apple ‘πøÁ≈ ˛Õ

¤æÒ∂ ÁΔ ’‘≈‰Δ ÍappleØ÷ ‘πøÁΔ ‹≈ÍÁΔ

˛Õ «’«’ È≈‡’ Á∂ «ÂøÈ ¡À’‡ª

apple≈‘ƒ ¤æÒ≈ «Í¤Ò-fi≈ ÁΔ ‹π◊Â

apple≈‘ƒ ‘Δ È≈‡’Δ «ÁzÙª «Úμ⁄

√≈‘Ó‰∂ ¡≈Á≈ ˛Õ

Íapple È≈‡’’≈apple È∂ È≈‡’ ˘ ¬∂ÈΔ

√π⁄æ‹Â≈ È≈Ò ◊πø«Á¡≈ ˛ «’

È≈‡’Δ «ÁzÙª «Úμ⁄ ¤μÒ∂ ÁΔ Ï‘πÂ

ÿæ‡ ‘≈«‹appleΔ appleÛ’ÁΔ È‘ƒ ÏÒ«’

¡«‹‘≈ ÍÃÂΔ ‘»øÁ≈ ˛ «’ ¤æÒ∂ ˘

‹æÒ∑∂ ÁΔ ÍÃ∂Ó ’Ê≈ apple≈‘ƒ ‘Δ

«√apple«‹¡≈ ‹≈ √’Á≈ √ΔÕ

È≈‡’ «Ú⁄ Î˜Ò «¬μ’ ¡«‹‘≈

Í≈Âapple ˛ «‹√Á∂ Ó»Ò Ï≈apple∂ ’πæfi Ê≈¬ƒ

√ø÷∂Í «‹‘Δ ‹≈‰’≈appleΔ ¿πÍÒæÏË ˛Õ

Íapple «¬√ Í≈Âapple ˘ È≈‡’’≈apple È∂

«¬æ’ Úμ÷apple∂ ‹≈ÚΔ¬∂ ÂØØ∫ «√apple«‹¡≈

˛Õ È≈‡’ Á∂ Í≈Âapple ¯˜Ò ˘ «¬μ’

Ú‰‹≈apple∂ Á∂ apple»Í «Ú⁄ «⁄«appleÂ

’ΔÂ≈ ˛ ‹Ø ¡apple’ Ú∂⁄Á≈ ˛, Ï∂ÛΔ

«Úæ⁄ √Îapple ’appleÁ≈ ˛, ÒØ’ª ˘

«ÓÒÁ≈ Â∂ ¿πÈ∑ª Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ

«¬’μÂapple ’appleÁ≈ ˛Õ «¬‘ Í≈Âapple

È≈‡’ ¡øÁapple √»ÂappleË≈apple Ú≈ÒΔ

Ì»«Ó’≈ «ÈÌ≈Á≈ ‹≈ÍÁ≈ ˛Õ

È≈‡’ Á≈ ¯˜Ò ÈΩ‡ø’Δ «Ê¬∂‡apple

Ú≈Ò∂ Î˜Ò Úª◊ ¤æÒ≈ ◊Δ ȑƒ

«Ò÷Á≈, √◊Ø∫ ‹æÒ∑∂ ¡Â∂ ¤æÒ∂ ÁΔ

’‘≈‰Δ Á≈ ¡«‹‘≈ ◊Ú≈‘ ω’∂

¿πμÌappleÁ≈ ˛ «‹√È∂ «¬‘Ȫ ˘

È∂«Û Âæ«’¡≈ Â∂ ¿πÈ∑ª Ï≈apple∂ Ï‘πÂ

’πæfi ‹≈«‰¡≈ ‹ª «¬ ’«‘ «Ò¡≈

‹≈Ú∂ «’ ¿π‘ ‹æÒ∂ Â∂ ¤æÒ∂ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¿πÈ∑ª Á∂ È∂ÛÒ∂ ÒØ’ª Á∂

¡Œø◊-√ø◊ «Ú⁄appleÁ≈ ˛Õ ¯˜Ò Á≈

È≈‡’ «Úæ⁄ ‹æÒ∂ Â∂ ¤æÒ∂ ÁΔ¡ª

‹ΔÚÈ ÿ‡È≈Úª ˘ «¬’æÂapple ’apple’∂

«Ò÷‰≈, ¿πÈ∑ª Ò∂÷’ª ÁΔ ÍÃÂΔ«ÈË

ωÈ≈ ˛ ‹Ø √Ó’≈ÒΔ √æ⁄ ˘ ◊‘π

È≈Ò «Ú⁄appleÁ∂ ‘È, ’ÒÓÏæË ’appleÁ∂

È∂ Â∂ Ì«Ú÷ ÍΔÛ∑Δ Âæ’ ÍπÒ

ω’∂ ‘ª Íæ÷Δ Ì»«Ó’≈ «ÈÌ≈Á∂

‘ÈÕ

È≈‡’ «Úæ⁄ ‹æÒ∑∂, ¤æÒ∂ Â∂ ¯˜Ò

Úapple◊∂ Í≈Âappleª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï‘πÂ∂

Í≈Âapple È≈‡’Δ ’Ê≈ Úª◊ ’ÒÍÈ≈

Á∂ √‘≈apple∂ ‘Δ «√apple‹∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ Íapple

¿π‘ È≈‡’ Á∂ ⁄Ω÷‡∂ «Úæ⁄ «¬√ Âapple∑ª

‹Û∂ ◊¬∂ ‘È «’ ’Ò«Í ÍÃÂΔÂ

È‘ƒ ‘πøÁ∂Õ È≈‡’Δ ’Ê≈ ¡Â∂ «¬√Á∂

Í≈Âappleª Á∂ È≈Ò-È≈Ò È≈‡’Δ

ÿ‡È≈Úª ÁΔ ¿π√≈appleΔ «Ú⁄ ÁΔ

apple⁄È≈ÂÓ’Â≈ «Á÷≈¬Δ «ÁøÁΔ ˛Õ

Úæ÷apple∂-Úæ÷apple∂ √Ê≈Ȫ Â∂ Ú≈ÍappleÁ∂

È≈‡’Δ «ÁzÙª ˘ ÒÀ¡ÏæË ’appleÈ

Ò¬Δ È≈‡’’≈apple È∂ ‘Øapple È≈‡-

‹π◊ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÎÒÀÙ ÏÀ’

ÁΔ ‹π◊ ˘ ÚË∂apple∂ ÚappleÂØ∫ «Ú⁄

«Ò¡ªÁ≈ ˛Õ

¡«‹‘≈ ’apple’∂ È≈‡’’≈apple «¬√

È≈‡’ ˘ Óø⁄ ÍÃ√ÂπÂΔ Á∂ ÔØ◊

ω≈¿π‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÁ≈ ˛ ¡Â∂

«¬√ √øÏøË «Úæ⁄ ¿π‘ ’≈ÓÔ≈Ï ÚΔ

‹≈ÍÁ≈ ˛Õ ÒØ’ ’Ê≈Úª ¡Â∂ «‘ŒøÁΔ

«ÎÒÓª «Ú⁄ Í∂ÙΔÈ◊Ø¬Δ ’appleÈ≈

¡’√apple Á∂÷‰ ˘ «ÓÒÁ≈ ˛Õ

Í∂ÙΔÈ◊Ø¬Δ ˘ «¬Œæ’ È≈‡-‹π◊Â

Ú‹Ø∫ «¬√ È≈‡’ «Ú⁄ √π⁄æ‹∂ „ø◊

È≈Ò Úapple«Â¡≈ «◊¡≈ ˛Õ ‹ÁØ∫

‹æÒ∑≈ ¡Â∂ √ÒÓ≈ Ú‰‹≈«apple¡ª Á∂

Ó∂Ò∂ «Ú⁄ Î’Δapple Ó»‘apple∂ Óπapple≈Á Óø◊Á∂

‘È Âª ¿πÈ∑ª ˘ Íπμ ÁΔ Ï÷«ÙÙ

ª «ÓÒÁΔ ˛ Íapple È≈ÒØ-È≈Ò

¯’Δapple ¿π√Á∂ ÍπŒæÂapple Á∂ Ì«Úæ÷ ÁΔ

Í∂ÙΔÈ◊Ø¬Δ ÚΔ ’appleÁ≈ ˛ ‹Ø Ï≈¡Á

«Ú⁄ √æ⁄ «√μË ‘»øÁΔ ˛Õ (ÓπappleÙÁ

ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ Ì«Úæ÷Ï≈‰Δ)

ÍΔapple : Óπø‚≈ ⁄øÈ Â≈«apple¡ª ÂØ∫ ¿πÂapple

’∂ Â∂apple∂ ÿapple ‹ÈÓ Ò¬∂◊≈Õ

Î˜Ò : Ó∂apple∂ ÍΔapple-¿π-ÓπappleÙÁ ‹Ø ÚΔ

’«‘øÁ∂ ‘È ¿π‘ ◊æÒ ÍæÊapple Â∂

Ò’Δapple ‘πøÁΔ ˛Õ «¬‘Á∂ ”⁄ ’Ø¬Δ Ùæ’

È‘ƒ «’ ‹∂ ÍΔapple √≈«‘Ï È∂ «’‘≈ ˛

Â∂ Â∂apple≈ ÍπæÂapple ÁappleÚ∂Ù ‘Δ ‘ØÚ∂◊≈

Íapple ¿π√˘ ÁπÈΔ¡ª ÁΔ È˜apple ÂØ∫

Ï⁄≈ ’∂ appleŒæ÷ƒÕ

«¬√ Âapple∑ª Á∂ «ÁzÙ Â∂ Í≈Âapple

«√apple‹ ’∂ È≈‡’’≈apple È≈‡’ «Ú⁄

Íapple≈ÌΩ«Â’ Ú≈Â≈Úapple‰ «√apple‹

«ÁøÁ≈ ˛Õ «¬√ Âappleª ÁΔ ‘Ø‰Δ Á≈

fi≈¿πÒ≈, Ïæ«⁄¡ª ÁΔ ÷∂‚ apple≈‘ƒ ÚΔ

ÍÀ∫Á≈ ˛, ‹ÁØ∫ «¬μ’ Ïμ⁄≈ ’«‘ŒøÁ≈

˛Õ

Á»√apple≈ Óπø‚≈ : Ô≈apple, ‹∂ ¤æÒ≈ ◊π¡≈⁄

«◊¡≈ ‘È∂apple∂ ”⁄ Â∂ ¿π√˘ ÒæÌ∂◊≈

’Ω‰?

ÂΔ√apple≈ Óπø‚≈ : ÿÏapple≈¿π È≈

Ô≈appleØ...¤æÒ≈ È‘ƒ ◊π¡≈⁄Á≈ ‘È∂apple∂

”⁄Õ «¬‘ ‘Ó∂Ù≈ «’√∂ È≈ «’√∂ apple»Í

⁄ «‹øÁ≈ apple‘∂◊≈Õ

«¬√ Âapple∑ª Á∂ «ÁzÙ È≈‡’ ˘ appleØ⁄’

ω≈¿π‰ «Úæ⁄ √‘≈¬Δ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ

È≈‡’ «Úæ⁄ appleØ⁄’Â≈ ÚË≈¿π‰

«‘ È≈‡’’≈apple ◊ΔÂ-√ø◊Δ ˘

ÚΔ Ù≈«ÓÒ ’apple ÒÀ∫Á≈ ˛Õ È≈‡’ Á∂

Í«‘Ò∂ ¡À’‡ «Úæ⁄ ¤æÒ∂ ˘ √Ú≈¿π‰

Ò¬Δ ‹æÒ≈ ‹ÁØ∫ ÒØappleΔ ◊≈Á≈ ˛ ª

È≈‡’ «Úæ⁄ √ø◊ΔÂ’ appleø◊ Ìapple

‹ªÁ≈ ˛Õ È≈‡’ «Úæ⁄ «¬‘ ’≈«Ú-

Íæ÷ Ï∂ÒØÛ≈ ‹ª ¡≈appleØ«Í ȑƒ

‹≈ÍÁ≈ √◊Ø∫ √«ÊÂΔ ˘ ¿π‹≈◊apple

’appleÈ «‘ È≈‡’ Á≈ ‹apple»appleΔ ¡ø◊

ÍÃÂΔ ‘»øÁ≈ ˛Õ «¬√ Âapple∑ª ÁΔ ÒØappleΔ

«‹æÊ∂ Ú≈Â≈Úapple‰ «√apple‹‰ «Úæ⁄

√‘≈¬Δ ‘πøÁΔ ˛, ¿πμÊ∂ ‘≈Ò≈ª ÁΔ

◊øÌΔappleÂ≈ ˘ ÚΔ È≈ÒØ-È≈Ò ÍÃ◊‡

’appleÁΔ ˛Õ

ÏπæÒª «Úæ⁄Ø∫ ‘≈√∂ Óπæ’ ◊¬∂

¡æ÷ª «Úæ⁄Ø∫ ‘øfi» √πæ’ ◊¬∂

’øȪ «Ú⁄ ◊»ø‹∂ apple≈◊ ˛

Óπμ«’¡ª ÚΔ ‹Ø È≈ Óπæ’∂

¡À√Δ ’≈ÒΔ apple≈ ˛

√Ω∫ ‹≈ Ó∂apple∂ ¤æ«Ò¡≈

ÏÛΔ ‘È∂appleΔ apple≈ ˛Õ

«‹μÊ∂ È≈‡’’≈apple «√μË∂ apple»Í «Ú⁄

’≈«Ú ˘ È≈‡’ ÁΔ √øapple⁄È≈ Á≈

«‘æ√≈ ω≈Á≈ ˛, ¿πμÊ∂ È≈‡’Δ

√øÚ≈Áª ˘ ÚΔ ’≈«Ú’ ¤»‘ª È≈Ò

«÷μ⁄-ÌappleÍ»apple ω≈Á≈ ˛Õ «’È≈apple∂

Â∂ Òæ◊Δ Ï∂ÛΔ «Ú⁄ ÏÀ· ’∂ ‹æÒ∑≈

ÈÁΔ ˘ ’«‘øÁ≈ ˛ :

“Â∂apple≈ Á∂‰≈ ÓÀ∫ ’Á∂ È‘ƒ Á∂ √’Á≈Õ

»ø È≈ ‘πøÁΔ Âª ÓÀ∫ ÓÒ≈‘ È≈

‘πøÁ≈..Â∂ ‹∂ ÓÒ≈‘ È≈ ‘πøÁ≈ Â∂

√Ú≈appleΔ¡ª ÈÁΔ Á∂ ¡≈apple-Í≈apple È≈

¤æ‚ √’Á≈..‹∂ √Ú≈appleΔ¡ª ¡≈apple-

Í≈apple È≈ ¤æ‚ √’Á≈ Â∂ √ÒÓ≈ È≈

«ÓÒÁΔ.. ‹∂ √ÒÓ≈ È≈ «ÓÒÁΔ Âª

«¬ŒøÈ≈ ÷πÙ «’Ú∂∫ ‘πøÁ≈ «‹øÈ≈ ¡æ‹

‘ªÕ”

Óπ‹≈Úapple : Í≈‰Δ Á≈ ÍπμÂapple √Δ Í≈‰Δ

«Ú⁄ ‹≈ apple«Ò¡≈.. ÓÀ∫ ‹≈‰Á≈ ‘ª

«’ «¬μ’ «ÁÈ Ó∂apple∂ ÙappleΔapple È∂ ÚΔ

Í≈‰Δ «Ú⁄ ‘Δ «ÓÒ ‹≈‰≈ ˛ Â∂

«‹‘ÛΔ¡ª Óæ¤Δ¡ª ÓÀ∫ «¬√ ÈÁΔ

«Ú⁄Ø∫ ÎÛ ’∂ ÷ªÁ≈ √Δ...«¬Œæ’ «ÁÈ

¿π‘Ȫ È∂ ‘Δ ÓÀ˘ ÷≈‰≈ ˛Õ...

«¬√ Âapple∑ª ¤æÒ∂ ÁΔ ÍÀÛ Òæ̉ Âπapple∂

‚≈. ¡‹À ÙappleÓ≈ È∂ ¤æÒ∂ Ï≈apple∂ «¬’

ÎÀ∫‡√Δ ˘ ÔÊ≈appleÊ’ apple»Í apple≈‘ƒ

ÍÃ√Âπ ’ΔÂ≈ ˛Õ “¤æÒ≈ ÓπÛ ’∂

È‘ƒ ¡≈«¬¡≈”.. È≈‡’ ÁΔ apple⁄È≈

È≈Ò Í≥‹≈ÏΔ È≈‡’ «Úæ⁄ «¬æ’

Ú‚ÓπμÒ≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ’πfi

«ÚÙ∂Ù «’√Ó Á∂ ¿πÍ’apple‰ª ¡Â∂

√≈ËÈ≈ apple≈‘ƒ «¬√ È≈‡’ ˘ Óø⁄

¿πμÍapple Ï‘π ‘Δ √π⁄æ‹∂ „ø◊ È≈Ò

ÍÃ√Âπ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ «‘ŒøÁΔ

’Ê≈ √≈«‘ «Ú⁄ apple⁄È≈ÂÓ’ ¡Â∂

«Èæ◊apple Ì»«Ó’≈ «ÈÌ≈¡ apple‘∂ ‚≈.

¡‹À ÙappleÓ≈ È∂ Í≥‹≈ÏΔ È≈‡ ‹◊Â

«Ú⁄ «¬μ’ ÈÚ∂∫ È≈‡ ÍÃÔØ◊ È≈Ò

ÍÃÚ∂Ù ’ΔÂ≈ ˛Õ

÷πÙ¡≈ÓÁΔÁ!

-‚≈. ‹◊ÁΔÙ apple≈¬∂ ◊apple◊

¡À√Ø√Δ¬∂‡ ÍÃØÎÀ√apple

ÍØ√‡ ◊ÃÀ‹»¬∂‡ Í≥‹≈ÏΔ «ÚÌ≈◊

‚Δ.¬∂.ÚΔ. ’≈Ò‹, ‹ÒøËapple

ÓØ. IHADFFGDGD


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/10/2017

17

«√μ÷ ’ÓÒ∂ ‹≈∫ «√¡≈‰∂ Õ «¬‘ «ÚÙ≈ √∞ȉ ’appleÈ Ò¬Δ ’∞fi Úμ÷apple≈ «‹‘≈

‘Δ Òμ◊ «apple‘≈, Íapple «√¡≈‰∂ ’«‘ßÁ∂ È∂ «’ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß, ¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple

ȱß, (’Ó≈¬Δ ‹ª ÷apple⁄) ¡≈Í‰Δ √«Ì¡Â≈, Ó‹∑Ï ‹ª ËappleÓ È±ß √ÚÀ (¡≈Í)

ÍÛ⁄ØÒ‰≈ Ï‘∞ «√¡≈‰Δ ◊μÒ ‘∞ßÁΔ ‘À ’Δ ’Ó≈«¬¡≈ ’Δ ◊Ú≈«¬¡≈ Õ Á≈

«‘√≈Ï ’apple ÒÀ‰≈ Â∂ ¿∞√ «‘√≈Ï ÂØ∫ ’∞fi «√μ÷ ’∂ «Ú⁄≈apple ’∂ «‹ßÁ◊Δ ÁΔ ◊μ‚Δ

鱧 ¡◊∂ ÂØappleÈ≈ «√¡≈‰Í Á≈ È≈∫ ‘À ‘’Δ’Â «Úμ⁄ «√μ÷ Ú≈«’¡≈ ‘Δ «√¡≈‰∂

È∂ ‹≈∫ ’ÓÒ∂ È∂, ÓÀ∫ «¬‘Á≈ «apple‹Ò‡ ’섪 ‹≈∫ √Ì Â∂ ’Ø¬Δ ¡≈͉≈ ÎÀ√Ò≈

ÊØÍ «Á¡ª, È‘Δ∫óÈ‘Δ∫ ! «¬‘ Ó∂apple≈ «¬Ó≈È ÓÀ鱧 «¬‹≈˜Â È‘Δ∫ Á∂∫Á≈; ÓÀ∫

«√appleÎ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple ‘Δ ¡≈͉∂ «Í¡≈apple∂ Í≈·’≈∫ È≈Ò √≈∫fi∂ ’appleÈ∂ ‘È, Íapple

ÎÀ∫√Ò≈ ‹ª «È¡ª Â∞√Δ∫ ¡≈Í ÷∞Á ’appleÈ≈ ‘ÀÕ

«√¡≈‰∂ ’«‘ßÁ∂ È∂ «’ Í∞æÂapple «ÂßÈ Âapple∑ª Á∂ ‘∞ßÁ∂ ¡≈Õ

1. Í∞æÂapple- ‹Ø ¡≈͉∂ Óª Ï≈Í ÁΔ ‹ª Úμ«‚¡ª ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á 鱧 È≈ ¡æ◊∂

ÚË≈¿∞‰ Â∂ È≈ ◊Ú≈¿∞‰ Óª Ï≈Í ÁΔ «¬‹Â ÚΔ Ïapple≈Ïapple «‹‘Δ Ï‰≈ ’∂

appleμ÷‰Õ

«√μ÷ ’ÓÒ∂

‹ª «√¡≈‰∂?

( ’Ê≈Ú≈⁄’ ‚≈. ‘apple«‹ßÁapple «√ßÿ TÍμ‡Δ Ú≈Ò∂””)

B. √∞Íæ∞Âapple-‹Ø ¡≈͉∂ Ó≈∫ Ï≈Í ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á 鱧 ‘Øapple Á±‰Δ ÂΔ‰Δ

ÚæË≈ Á∂‰ Â∂ ⁄ß◊∂ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¡≈͉∂ Óª Ï≈Í ÁΔ ‹ª Úμ«‚¡ª ÁΔ

«¬‹Â ÚË≈ Á∂‰Õ

C. ’∞Íæ∞Âapple-‹Ø ¡≈͉∂ Óª Ï≈Í ÁΔ ÷μ‡Δ ’Ó≈¬Δ 鱧 ÚΔ ◊Ú≈ Á∂‰ Â∂

‹ΔÚÈ «Úμ⁄ ◊Ò ’appleÓ ’apple’∂ ¡≈͉∂ Úμ«‚¡≈∫ ÁΔ «¬‹Â «Óμ‡Δ ÿ‡∂ «Úμ⁄

appleΩÒ Á∂‰Õ

√ß√≈appleΔ «appleÙÂ∂ «Úμ⁄ ÷≈√ ’apple’∂ Ó≈∫ Ï≈Í (È∂Û∂) «◊‰∂ ‹≈∫Á∂ ‘È, Íapple ◊∞apple±

Â∂ «√μ÷ Á≈ «appleÙÂ≈ Ï‘∞Â≈ ‘Δ ◊±Û∑≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À Óª Ï≈Í Âª ‹ÈÓ Á∂∫Á∂

‘È, ‹ÈÓ ÁΔ √ÎÒÂ≈ Á≈ apple≈‘ ◊∞apple± Á√Á≈ ‘ÀÕ

T◊∞apple «ÏÈ∞ ÿØapple∞ ¡ßË≈apple∞ ◊∞apple± «ÏÈ∞ √Ófi È ¡≈ÚÀ””

◊∞apple «ÏÈ∞ √∞apple«Â È «√«Ë ◊∞apple∞ «ÏÈ∞ Ó∞’«Â È Í≈ÚÀ® (¡ß◊ 1399)

¡«Óz ÁΔ Á≈ Íz≈Í ‘∞ß«Á¡≈∫ «√μ÷ 鱧 Íß‹≈∫ «Í¡≈«apple¡≈∫ ÁΔ ÷≈√

‘Á≈«¬Â ‘∞ßÁΔ ‘À, ‘∞‰ Â∞‘≈‚≈ «ÍÂ≈ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ, Ó≈Â≈ √≈«‘Ï ’Ωapple

È◊apple ¡ÈßÁÍ∞apple ‘À ‘apple «√μ÷ ÍÛ∑Á≈ √∞‰Á≈ ÚΔ ‘À «’..

T Â∞Ó Ó≈ «ÍÂ≈ ‘Ó Ï≈«apple’ Â∂apple∂ ®

Â∞ÓappleΔ «’zÍ≈ Ó«‘ √±÷ ÿÈ∂apple∂””® ( ¡ß◊ 268)

Â∂ ’Δ Õ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Ú≈«’¡≈ ‘Δ Á√Ó Í≈ÂÙ≈‘ ÙzΔ ’Ò◊ΔËapple

‹Δ Á∂ Í∞μÂapple ÓßÈÁ∂ ‘ª Õ ‹ª «√apple¯ ’«‘‰-’‘≈‰ «Úμ⁄ ‘Δ Í≈ÂÙ≈‘ ‹Δ Á∂

Í∞μÂapple ’‘≈¿∫∞Á∂ ‘ªÕ ’∞æfi È≈ ’æ∞fi ª √≈‚∂ ‹ΔÚÈ «Úμ⁄ ◊∞apple± √≈«‘Ï ‹Δ Á∂

√∞⁄μ‹∂ ‹ΔÚÈ «Úμ⁄Ø∫ ◊∞‰ ÌappleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ √ΔÕ ’ÁΔ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ ÁΔ

√‘Δ ÍÛ⁄ØÒ ’appleΔ¡À ¡≈‘ ‘∂· «Ò÷∂ √Ú≈Ò √≈‚∂ Â∂ ωÁ∂ È∂Õ

¿-’Δ ◊∞apple± √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ‹ΔÚÈ È≈Ò √≈‚≈ ÊØÛ≈ «‹‘≈ ÚΔ ‹ΔÚÈ

«ÓÒÁ≈ ‘À Õ

¡-’Δ ¡√Δ∫ ◊∞apple± √≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ ÷ß‚∂ ÁΔ Í≈‘∞Ò Ò¬ΔÕ

¬ -‹∂ ¡√Δ∫ Í≈‘∞Ò ÒÀ ÚΔ Ò¬Δ Â≈∫ ’Δ ¡√Δ∫ Íß‹≈∫ «Í¡≈«apple¡ª ÁΔ ‹≈∫ ◊∞apple±

◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ «√«÷¡≈ Â∂ ⁄ÒÁ∂ ‘≈∫ Õ

√ó’Δ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ‹≈Â≈∫ Í≈Â≈∫ Ú≈Ò∂ ÏßËÈ≈∫ ÂØ∫ Ó∞’æ ’apple «Ò¡≈

‹ª TÓ≈È√ ’Δ ‹≈«Â √Ì ¬∂’ Í«‘⁄≈ÈÏØ”” Ú≈Ò∂ «√Ë≈∫ ¡È∞√≈apple ¡√Δ∫ Á±‹∂

Ó‹‘Ï≈∫ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ‹≈∫ √ß√≈appleΔ ÂØapple Â∂ ¡ÓΔapple ◊appleΔÏ È±ß ’Δ «¬’ ‘Δ «È◊∑≈

È≈Ò Ú∂÷Á∂ ‹ª √«Â’≈apple Á∂∫Á∂ ‘≈∫ Õ

‘ó’Δ ¡√Δ ‹≈Â≈∫ Í≈Â≈∫ Á∂ È≈∫ Â∂ ◊∞appleÁÚ≈apple∂ Úμ÷ Úμ÷ È‘Δ∫ ’apple Ò¬∂ Õ

’ó◊∞apple± √«‘Ï ‹Δ Â≈∫ √≈鱧 «¬’ ‘Δ ÓappleÔ≈Á≈ Áμ√Δ ‘ØÚ∂◊Δ Íapple ¡μ‹ ¡√Δ∫

¡≈Í‰Δ ¡≈Í‰Δ Óμ È≈Ò ‹≈∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ 2 √ß√Ê≈Ú≈∫ È≈Ò ‹≈∫ ¡≈ͱ

ω≈¬∂ ‚∂«apple¡≈∫ Á∂ È≈∫ È≈Ò ¡√Ò ÓappleÔ≈Á≈ 鱧 ÂØ«Û¡≈ ÓappleØ«Û¡≈∫ È‘Δ∫ Õ

÷ó’Δ ¡«Óz Á∂ Ï≈«‡¡≈∫ 鱧 ¡√Δ Úμ÷apple∂ Úμ÷apple∂ È‘Δ ’apple «Ò¡≈ Õ

◊ó’Δ ¡√Δ∫ √‘Δ∫ «Úμ⁄ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ 鱧 Óß«È¡≈ ‹≈ «√appleÎ ÓμÊ≈

‡∂’’∂ ‹≈∫ ¡≈Í‰Δ Óapple‹Δ ¡È∞√≈apple Úμ÷ Úμ÷ ÓappleÔ≈Á≈∫ apple≈‘Δ∫ ¡÷ß‚

Í≈· ’apple’∂ «√appleÎ apple√Ó≈∫ ‘Δ Í±appleΔ¡≈∫ ’apple apple‘∂ ‘≈∫ Õ

ÿó’Δ ¡√Δ∫ ◊∞appleÏ≈‰Δ 鱧 ÍÛ∑ √∞‰’∂, √Ófi’∂ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ ◊∞appleÏ≈‰Δ

¡È∞√≈apple ω≈ ÒÀ∫Á∂ ‘≈∫ Õ

Ÿ ó√≈‚≈ «ÈÂÈ∂Ó Õ ËappleÓ ÍzÂΔ √∂Ú≈, √Ó≈«‹’ √∂Ú≈, ◊∞apple± Á√ÚßË,

¡≈«Á ◊∞apple± ¿∞ÍÁ∂Ù≈∫ ¡È∞√≈apple ‘À Õ

’ÁΔ ¡√Δ∫ √Ø«⁄¡≈ Õ √≈‚∂ ◊∞apple± √≈«‘Ï≈∫ √≈‚Δ ’ΩÓ Á∂ Ó«‘Ò ÏÈ≈¿∞‰

Á∂ Ò¬Δ ¡≈͉∂ √≈apple∂ ÍzΔÚ≈apple Á≈ ÏÒΔÁ≈È Âμ’ Á∂ «ÁμÂ≈ Á∞ÈΔ¡≈∫ 鱧 √‘Δ

ËappleÓ Á∂ ¡appleÊ Áμ√∂ ‹ΔÚÈ √∂Ë≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ «¬È√≈ÈΔ¡Â Áμ√Δ √μÌ ÓÈ∞÷≈∫

ÍzÂΔ «’‘≈ó

T ¤Ø‚ΔÒ∂ Í≈÷ß‚≈® È≈Ó ÒÀ ‹≈«¬ ÂappleßÁ≈””

ÓßÈÁ∂ ‘≈∫ «’ Á∞ÈΔ¡≈∫ 鱧 ◊∞apple»∞ ¿∞ÍÁ∂Ù Óßȉ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ, ÷≈√ ’apple’∂

√≈‚∂ «‘ßÁ± ÚΔapple≈∫ Èß± Â≈ ◊∞apple±Â∂◊ Ï‘≈Áapple ‹Δ ÁΔ ’∞appleÏ≈ÈΔ È±ß Ô≈Á appleμ÷‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ! ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ ⁄ÒØ ! ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ ◊μÒ ’appleΔ¡À √≈∫‚≈ Îapple‹

√Δ √≈ȱß----

T √Ì Á± Ú‚∂ Ì≈◊ ◊∞apple«√μ÷≈∫ ’∂-

√≈鱧 ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Úapple◊≈ ◊∞apple± «ÓÒ‰≈ Úμ‚∂ Ì≈◊≈∫ ÁΔ «ÈÙ≈ÈΔ

‘À ⁄≈‘ΔÁ≈ Â≈∫ √Δ ! «’ ¡√Δ∫ ◊∞apple± √≈«‘Ï≈∫ ÚÒØ∫ Ï÷«Ù¡≈ ‘Ø«¬¡≈

√≈fiΔ∫Ú≈ÒÂ≈ Á≈ ¿∞ÍÁ∂Ù Â∂ ◊∞apple∞ √≈«‘Ï≈∫ Á≈ ‹μ√ √≈appleΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ Âμ’ ÎÀÒ≈¡

Á∂∫Á∂ ( «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ ◊∞apple± È≈È’ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ √Ó∂∫ √≈‚∂ «ÂßÈ ’appleØÛ

«√μ÷ ω «◊¡≈ √Δ Â∂ ¡μ‹ Õ ) Íapple È‘Δ∫ ! ¡√ƒ ‘Øapple «√μ÷ ’Δ ÏÈ≈¿∞‰∂ √Δ

¡√Δ∫ ª ¡≈͉∂ ¡≈Í ”⁄ ÚΔ Í±apple∂ È‘Δ∫ apple‘∂ ¡μ‹ «’ßÈ∂ «√μ÷ ¡«Óz Ë≈appleΔ,

«’ßÈ∂ «ÈμÂÈ∂ÓΔ Õ ÷≈√ ’apple’∂ «√μ÷ Ïμ⁄∂ «’ßÈ∂ ͫ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Õ «’ßÈ∂ «√μ÷

Ïμ⁄∂ ’∂√ªË≈appleΔ ‘È Õ

«‹¡≈Á≈ «√μ÷ ÈΩ‹Ú≈È Ïμ⁄Δ¡ª Íμ◊ª Ú≈Ò∂ ’∂√ª Ë≈appleΔ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È≈Ò

«Ú¡≈‘ ’appleÚ≈’∂ apple≈‹Δ È‘Δ∫Õ «Í¤∂ «‹‘∂ «¬’ ⁄ÀÈÒ Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ ÁappleÏ≈apple

√≈«‘Ï ÿ߇≈ ÿapple Ú≈Ò∂ Í≈√∂ Ï‘∞ «√μ÷ √ß◊ª ÂØ∫ Í≥‹≈ «Í¡≈«apple¡≈∫ Á∂ È≈∫

Í∞¤∂ ª Ó√≈∫ ‘Δ E% √ß◊ È∂ √‘Δ È≈∫ Áμ√∂ I@% «√μ÷≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ «¬«Â‘≈√

Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ ‹≈È’≈appleΔ È‘Δ∫ I@% «√μ÷≈∫ 鱧 ¡≈Í‰Δ ¡appleÁ≈√ ¡≈Í ’appleÈΔ È‘Δ∫

¡≈¿∞ÁΔ ’appleΔÏ H@% «√μ÷ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á≈ ¡≈Í Í≈· È‘Δ∫ ’apple

√’Á∂Õ Ú≈«‘◊∞apple± ‹Δ «’appleÍ≈ ’appleÈ ! Íß‹≈Ï «Úμ⁄ «√μ÷≈∫ Á∂ È≈∫ Â∂ ÈÙ∂ ÁΔ

¡μ ‘Ø ⁄æ∞’Δ ‘À «’ßÈ∂ «√μ÷ Á∂‘Ë≈appleΔ ◊∞apple±¡ª 鱧 ÓßÈ apple‘∂ ‘È Õ «√μ÷≈∫ Á∂

¡≈Í√Δ ÒÛ∑≈¬Δ fi◊«Û¡ª ÁΔ ◊μÒ Âª ¤μ‚Ø ÏÒ«’ ¡Á≈Òª «Úμ⁄ «’ßÈ∂

’∂√ ◊∞appleÁÚ≈«apple¡ª Á∂ ⁄ÒÁ∂ ‘È, ¿∞‘ ÚΔ ÷≈√ ’apple’∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Úμ⁄ «‹Ê∂

√≈‚∂ «√μ÷ «‹¡≈Á≈ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ‘ÈÕ

Ï‘∞ Áæ∞÷ ‘∞ßÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫ «’ «√μ÷ Á≈ Ȫ ⁄ØappleΔ ’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄,‚≈’∂

Ó≈appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄,‘∂apple≈ Î∂appleΔ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª «Úμ⁄ ‹≈∫ ̻ ÍÃ∂ ’섉

Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ⁄ÒØ∫ ¤μ‚Δ¡À! √≈鱧 Â∞‘≈鱧 √Ì È±ß ÍÂ≈ ‘À ‘≈∫

«¬‘ ª ÓÀ∫ ÓßÈÁ≈ ‘≈∫ ¡μ‹ «√μ÷≈∫ Á∂ ’ßÓ ÏÛ∂ È∂,Ï‘∞Â∂ «√μ÷≈∫ ’ØÒ ÍÀ√≈ Ï‘∞Â

‘À «√μ÷ ¿μ∞⁄∂ ¡‘∞«Á¡≈∫ Â∂ «Ïapple≈‹Ó≈È apple‘∂ Â∂ ¡μ‹ ÚΔ ‘È «√μ÷ «¬’

Ó≈appleÙÒ ’ΩÓ ‘À Á∞ÈΔ¡ª ÓßÈÁΔ ‘À «√μ÷ «’Â∂ «’Â∂ Íapple¿∞Í’≈appleΔ Â∂ Á≈ÈΔ ÚΔ

‘À ◊∞apple± √≈«‘Ï≈∫ Á∂ Òß◊apple≈∫ ÁΔ appleΔ ¡μ‹ ‹μ◊ ‹≈«‘apple ‘À Ë≈apple«Ó’ ÂΩapple Â∂

√≈‚Δ Í≈· ͱ‹≈ ÚΔ Ï‘∞ ‘À Íapple È‘Δ∫ È‘Δ∫ «Í¡≈«apple¿∞ !

ËappleÓ Âª «‹ßÁ◊Δ ‘À «‹ßÁ◊Δ «Úμ⁄ «◊¡≈È appleΩÙÈΔ ‘À ËappleÓ «‹ßÁ◊Δ Á≈

Ï∂√ ‘À ÓÈ∞μ÷ √ß√≈appleΔ ÂΩapple Â∂ Ì≈ÚÀ∫ «’ßÈ∂ ÚΔ ¿∞μ⁄∂ ¡≈‘∞ßÁ∂ Â∂ Í‘∞ß⁄ ‹≈Ú∂ Íapple

ËappleÓΔ ‘؉≈ ˜apple±appleΔ ‘À ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á≈ «È¡≈ «¬ßÈ√≈Î ÓÀ∫ ¡≈Í ‹Δ

È≈Ò √ªfi≈ ’apple’∂ «√μ÷ ’ÓÒ∂ «’ «√¡≈‰∂Õ ¡≈Í ‹Δ ÂØ∫ ‹≈ȉ ÁΔ ¿∞Â√∞’Â≈

appleμ÷Á≈ ‘≈∫---

‹∂ ‹∞◊ ⁄≈apple∂ ¡≈apple‹≈ ‘Øapple Á√±‰Δ ‘Ø«¬®

ÈÚ≈ ÷ß‚≈ «Ú«⁄ ‹≈‰Δ¡À È≈«Ò ⁄ÒÀ √Ì∞ ’Ø«¬®

⁄ß◊≈ È≈¿∞ apple÷≈«¬’∂ ‹√∞ ’Δapple«Â ‹«◊ Ò∂«¬®

‹∂ «Â√∞ ÈÁ«apple È≈ ¡≈Ú¬Δ Â Ú≈Â È Í∞¤À ’∂®

’Δ‡≈ ¡ßÁ«apple ’Δ‡∞ ’«apple ÁØ√Δ ÁØ√∞ Ëapple∂ ® (¡ß◊ 2)

«¬‘ ¿∞ÍappleÒΔ ÓÈ∞μ÷ Á∂ √‘Δ ‹ΔÚÈ ÁΔ Â√ÚΔapple ◊∞apple± ‹Δ √≈鱧 «Á÷≈

apple‘∂ ‘È Á∞ÈΔ¡ª ’apple’∂ «‹‘Û≈ ÓÈ∞μ÷ ◊appleΔÏ ‘À, ’ß◊≈Ò ‘À, «ÈappleËÈ ‘À,Ï∂

ÿapple≈ ‘À, ¿∞‘Á≈ «ÓÂapple ÁØ√ ÚΔ ’Ø¬Δ È‘Δ, ⁄∂‘apple∂ Á≈ ÏÛ≈ ’∞apple±Í ‘À,È≈ ‘Δ

¿∞μ⁄Δ ‹≈ Á≈ ‘À ¿∞√Á∂ Ï≈apple∂ ÚΔ √«Â◊∞apple± ‹Δ √≈鱧 Áμ√ apple‘∂ ‘È-

T Ï√Â≈ ±‡Δ fiß∞ÍÛΔ ⁄Δapple √«Ì «¤ßÈ≈ ®

‹≈«Â È Í«Â È ¡≈ÁappleØ ¿∞«Á¡≈È Ìz«ÓßÈ≈ ®

«ÓÂz È «¬· ËÈ apple±Í ‘Δ‰ «’¤∞ √≈’∞ È «√ßÈ≈®

apple≈‹≈ √◊ÒΔ «√z√«‡ ’≈ ‘«apple È≈«Ó ÓÈ∞ «ÌßÈ≈® (¡ß◊ 707)

È‘Δ∫ È‘Δ∫ ! ¿∞‘ ◊appleΔÏ È‘Δ∫ ‘À ÏÒ«’ Á∞ÈΔ¡≈∫ Á≈ √appleÚØÂÓ

apple≈‹≈ ‘À ¡ÓΔapple ‘À «√¡≈‰≈ ‘À----

T«‹È ¡ß«apple ‘«apple ‘«apple ÍzΔ«Â ‘À Â∂ ‹È √∞ÿÛ «√¡≈‰∂ apple≈Óapple≈‹∂® (¡ß◊

450)

ÓØÏ≈«¬Ò : +61 434558619

Òß‚È ”⁄ G@ Òμ÷ ÍΩ∫‚ ÁΔ ‚’ÀÂΔ ”⁄

Ù≈«ÓÒ Íß‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È √Ó∂ E ÁØÙΔ ’≈ϱ

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ ‘ΔÊappleØ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂

ÂØ∫ «¬’ ÏÀ∫’ ÁΔ ÚÀÈ ”⁄Ø∫ G@ Òμ÷ ÍΩ∫‚ ÁΔ apple≈ÙΔ È≈Ò ÌappleΔ

ÚÀÈ È±ß ¡◊Ú≈ ’appleÈ Á∂ ÁØÙ≈∫ «‘ «’ß◊√‡È ’apple≈¿±È

’Øapple‡ ”⁄ √ÒØ‘ Ú≈√Δ ÁØ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ CA √≈Ò≈ Ó∞‘ßÓÁ

√ÁΔ’Δ ¡Â∂ D@ √≈Ò≈ appleÈ‹ΔÚ «√ßÿ 鱧 ÁØÙΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ

AD Ó≈apple⁄ 鱧 √Ú∂apple∂ H:C@ Ú‹∂ «¬È∑≈∫ ÁØ‘≈∫ È∂ «Ïz«‡Ù

¬∂¡appleÚ∂˜ Á∂ ’≈apple◊Ø ‚Δͱ ÂØ∫ G@ Òμ÷ ÍΩ∫‚ ÁΔ apple≈ÙΔ È≈Ò

ÌappleΔ ÚÀÈ ¡◊Ú≈ ’ΔÂΔ √ΔÕ √«Ú√ ÏÀ∫’ ÂØ∫ ¡≈¬Δ «¬‘

apple≈ÙΔ ÏÀ∫’ ¡≈¯ ¡≈«¬appleÒÀ∫‚ È±ß Í‘∞ß⁄≈¬Δ ‹≈‰Δ √ΔÕ Ò∞«Ó‹

«¬ß‡appleÈÀÙÈÒ ‡appleμ’ «‚ÒÚappleΔ ÚÒØ∫ Ì∂‹Δ ◊¬Δ «¬√ ÚÀÈ

«Ú⁄ BF ÏØappleΔ¡≈∫ ’À«‚‡ √∞«¬√ ÂØ∫ ⁄∞μ’ ’∂ apple√Â∂ «Ú⁄ ‘Δ

Ò∞μ‡-÷√∞μ‡ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’

‹ÁØ∫ appleÈ‹ΔÚ ÚÀÈ ”⁄Ø∫ Ï≈‘apple «È’Ò ’∂ Í÷≈È∂ «◊¡≈, Â≈∫

Ú≈«Í√ ¡≈¿∞‰ √Ó∂∫ √ÁΔ’ È؇≈∫ È≈Ò ÌappleΔ ÚÀÈ ÒÀ ’∂ ‹≈

⁄∞μ’≈ √ΔÕ

appleÈ‹ΔÚ È∂ «¬√ ÓΩ’∂ B@ «Ó߇ Âμ’ √ß’‡ ÿÛΔ È‘Δ∫

Ú‹≈¬Δ «¬’ ‘Øapple ÚÀÈ ⁄Ò≈ apple‘∂ ’appleÓ⁄≈appleΔ È±ß ¿∞√ È∂ ÿ‡È≈

Ï≈apple∂ Áμ«√¡≈ ª √ß’‡ ÿÛΔ Ú‹≈¬Δ ◊¬Δ ¡Â∂ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫

«Íμ¤≈ ’appleÈ ”Â∂ ¡◊Ú≈ ‘Ø¬Δ ÚÀÈ ÎÀÒÊÓ È∂Û∂ «¬’ √∞ßÈ√≈È

√Û’ ”Â∂ ÷Û∑Δ «ÓÒΔÕ

Í∞«Ò√ Á∂ Í‘∞ß⁄‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ G@ Òμ÷ ÍΩ∫‚ ◊≈«¬Ï ‘Ø

⁄∞μ’≈ √ΔÕ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’ «¬‘ ÍÀ√≈

«¬’ ‘Øapple «⁄μ‡∂ appleß◊ ÁΔ ÚÀÈ «Ú⁄ «¬’ ‘Øapple «Ú¡’ÂΔ ÁΔ

ÓÁÁ È≈Ò appleμ÷ ’∂ ¡μ◊∂ Ì∂‹ «ÁμÂ≈ √ΔÕ «¬√ ÿ‡È≈ «Ú⁄

apple¯’ ‘∞√ÀÈ Ò∞μ‡ Á≈ ÁØÙ ÓßÈ ⁄∞’≈ ‘À, ‹Á«’

Í≈«’√Â≈ÈΔ Ó±Ò Á∂ apple¯’ ‘∞√ÀÈ Á∂ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ

apple˜Ú≈È≈ ˜∂Ï ÚΔ «¬√ Ú≈appleÁ≈ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ÀÕ apple˜Ú≈È≈

È∂ ¡≈͉∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ ÏÀ∫’ ¡’≈¿±∫‡ «Ú⁄ I Òμ÷ ÍΩ∫‚ ÁΔ

¡ÁÒ≈ ÏÁÒΔ ’ΔÂΔ √ΔÕ Íß‹Ú≈∫ ÁØÙΔ ◊ÀappleΔ ’≈appleΩ‚ 鱧 ÚΔ

ÁØÙΔ Óß«È¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ’apple≈¿±È ÍzØ√Δ«’¿±ÙÈ √apple«Ú√ Á∂

‘ÀÒÈ Ù≈¡ Ó∞Â≈Ï’ appleÈ‹ΔÚ «√ßÿ, Ó∞‘ßÓÁ √ÁΔ’Δ ¡Â∂

appleÎÂ≈’ ‘∞√ÀÈ Á≈ G@ Òμ÷ ÍΩ∫‚ ⁄ØappleΔ «Ú⁄ ‘μÊ √Δ, Íapple «¬‘

ÍÀ√≈ ‘≈Ò∂ Âμ’ Ïapple≈ÓÁ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈Õ ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 AH

¡’±Ïapple 鱧 √˜≈ √∞‰≈¬Δ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


18 12/10/2017 www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

AD ¡’»Ïapple AIEF ˘ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ ¡≈͉∂ Òæ÷ª ‘Δ ¡È»Ô≈¬Δ¡ª È≈Ò È≈◊Íπapple ÁΔ ÁΔ’Ù≈ Ì»ÓΔ «Ú÷∂

«Ú«◊¡≈È’ √Ø⁄ Á∂ Ë≈appleÈΔ ¡Â∂ ‘apple∂’ ÍÃ≈‰Δ Â∂ Íë¥ÂΔ ˘ «Í¡≈appleÈ Ú≈Ò∂ ÂÊ≈◊ ÏπË Á∂ ËæÓ ˘ ¡≈͉≈«¬¡≈ √ΔÕ «‹‘Û≈ «’ «¬‘

«ÁÈ “ÁΔ’Ù≈ «ÁÚ√” Á∂ È≈Ó È≈Ò ¡‹ √≈apple∂ √ø√≈apple «Úæ⁄ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√∂ ÁΔ’Ù≈ «ÁÚ√ ˘ ÓÀ∫ «¬‘ Ò∂÷ √ÓappleÍ ’appleÁ≈ ‘ªÕ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ÏÛ∂ «⁄appleª ÂØ∫ «¬√

÷ؘ «Úæ⁄ √È «’ ¡¤»Â √Ó≈‹ Ò¬Δ «¬’

¡«‹‘≈ ÓΩ«Ò’ ¡Â∂ ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ ËappleÓ

¡ÍÈ≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ «‹√ È≈Ò

Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ «Úæ⁄ «Í¡≈apple, √ÁÌ≈ÚÈ≈

¡Â∂ «¬’‹πæ‡Â≈ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂Õ «¬‘ √≈apple∂ ‘Δ ◊π‰

¿πÈ∑ª ˘ ’∂ÚÒ ÏπæË ËappleÓ «Úæ⁄ Șapple ¡≈¬∂Õ

ÏπË ËappleÓ ‘Δ «¬’ ¡«‹‘≈ Ó≈apple◊ ˛ «‹√ ˘

√ø√≈apple ¡ÍÈ≈ √’Á≈ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï √Ú≈Ò

’appleÁ∂ ‘È «’

ÏπË ËappleÓ ‘Δ

«’¿π∫ √appleÚÙ∂ÃÙ‡

˛? «¬√ ÍÃÙÈ

Á≈ ‹Ú≈Ï ÚΔ ¿π‘ ¡≈Í ‘Δ «ÁøÁ∂ ‘È ““ ÏπË

È∂ ¡«‘ø√≈ ÂØ «¬Ò≈Ú≈ ÚΔ Ï‘π √≈appleΔ¡ª

ÓÈπæ÷Â≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ ◊æÒ≈ ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ

¿πÈ∑ª È∂ ¡≈͉∂ ËappleÓ «Úæ⁄ Ó≈È«√’,

¡≈apple«Ê’, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’ ¡‹≈ÁΔ

ÁΔ «√æ«÷¡≈ «ÁÂΔÕ ¿πÈ∑ª È∂ È≈ ’∂ÚÒ ÓÈπæ÷ª

«Úæ⁄ ‘Δ Ïapple≈ÏappleÂ≈ ÁΔ ◊æÒ ’ΔÂΔ ÏÒ«’

¡Ωapple ¡Â∂ ÍπappleÙ «Úæ⁄ ÚΔ Ïapple≈ÏappleÂ≈ ÁΔ

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

ÓØÏ≈«¬Ò : @GCII IIE DEG

«√æ«÷¡≈ «ÁÂΔÕ ÏπË ÁΔ ÂπÒÈ≈ «Úæ⁄ ‘Øapple

’Ø¬Δ Ó‘ªÍπappleÙ «ÓÒ‰≈ Ï‘π ’«·È ˛ «‹√

Á∂ ¿πÍÁ∂Ù √appleÚ √Ë≈appleÈ ÒØ’ª Ò¬Δ √Ó≈«‹’

‹ΔÚÈ Á∂ «¬È∑ª Í«‘¨¡ª ˘ ¤Ø∫‘Á∂ ‘Ø‰Õ ÏπË

’«‘øÁ∂ ‘È «¬È√≈È ˘ «¬√ ËappleÂΔ ¿πÂ∂, «¬√∂

‹ΔÚÈ «Úæ⁄ «ÈappleÚ≈‰ ÍÃÁ≈È ’appleÈ≈ ˛, È≈

«’ ÓΩ ÂØ∫ Ó◊appleØ””Õ

ÏπË ËappleÓ Í»appleÈ ÂΩapple ¿πÍapple

«Ú¡’ÂΔÚ≈ÁΔ ËappleÓ ˛Õ «¬‘ «Ú¡’ÂΔ ÂØ∫

Íapple∂ ‘Øapple «’√∂ ÚΔ ¡Ó≈ÈÚΔ Ù’ÂΔ «Ú⁄

Ô’ΔÈ È‘ƒ appleæ÷Á≈, «‹‘ÛΔ «’ ÓÈπæ÷ ¿πÍapple

√≈ÙÈ ’appleÁΔ ‘ØÚ∂Õ «¬‘ ÓÈπæ÷ ˘ «¬’ ⁄ø◊≈

È∂’ «¬È√≈È Ï‰È ¿πÍapple ‹Øapple «ÁøÁ≈ ˛Õ «¬‘

apple»ÛΔ¡ª ¡Â∂ ¡øË«ÚÙÚ≈Ùª ÂØ∫ «ÏÒ’πÒ

Óπ’ «Ú«◊¡≈È ¡Â∂ «ÚÚ∂’ ¿πÍapple ÷Û≈ ˛Õ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ÙÏÁª

«Úæ⁄ «’‘≈ ‹≈Ú∂ ª ““ ÏπË ËappleÓ ’πæfi ÚΔ È‘ƒ

˛ ¡◊apple «¬‘ ÏπæËΔÚ≈ÁΔ ¡Â∂ Âapple’ √ø◊Â

È‘ƒ ˛Õ «‹‘ÛΔ ◊Ò Âapple’ÙΔÒÂ≈ ¿πÍapple ÷appleΔ

¿πμÂappleÁΔ ˛ ¿π‘ ‘Δ ÏπË Ï⁄È ‘È””Õ

«¬√∂ «Ú«◊¡≈È’ Èπ’Â∂ Á∂ ÏÒ ¿πÍapple

ÏπË ËappleÓ Á≈ √appleÚÍæ÷Δ «Ú’≈√ ‘Ø«¬¡≈ ˛

¡Â∂ √Óπ⁄∂ «ÚÙÚ È∂ ÷πÒ∂ «ÁÈ È≈Ò «¬√ Á≈

√Ú≈◊ ’ΔÂ≈Õ ÁπÈΔ¡ª Ìapple Á∂ ÏπæËΔÚ≈ÁΔ

ÒØ’ª È∂ ÏπË Á∂ ÁappleÙÈ ˘ ÷»Ï Ó‘æÂÚ «ÁÂ≈

˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ ¡≈͉∂

¡ÈÓØÒ ◊ÃøÊ, Ì◊Ú≈È ÏπË ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á≈

ËæÓ, «Úæ⁄ Íæ¤Ó Á∂ Ï‘π √≈apple∂ «ÚÁÚ≈Ȫ Á∂

«Ú⁄≈appleª ˘ ʪ «ÁÂΔ ˛ ‹Ø «’ ÏπË ËappleÓ ¿πÍapple

ÓΩ«Ò’ ⁄≈ȉ≈ Í≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª ¡Èπ√≈apple

¬Δ.‹Δ. ‡∂Òapple «Ò÷Á∂ ‘È, “ ’≈ÎΔ √Ó∂∫ ÂØ∫

¡≈ÁÓΔ Ï≈‘appleΔ Â≈’ª Á∂ ÁÏ≈¡ «Úæ⁄ «apple‘≈

˛Õ ¡◊apple ÓÈπæ÷ È∂ √«Ì¡≈ ÙÏÁª Á∂

ÔÊ≈appleÊ’ ¡appleʪ «Úæ⁄ √«Ì¡≈ ωÈ≈ ˛ ª

¿π√ ˘ ¡≈͉∂ ‘Δ

«ÈÔÓª Áπ¡≈apple≈

¡Èπ√≈«Ù apple«‘‰≈

«√æ÷‰≈ ͬ∂◊≈Õ ÏπË

ËappleÓ ‘Δ ¿π‘ ÍÃ⁄ΔÈ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ ˛ «‹√

«Ú⁄ ÓÈπæ÷ ˘ ÷πÁ ¡≈͉∂ ¡≈Í ¡Èπ√≈Ù’

Ï‰È ÁΔ «√æ«÷¡≈ «ÁÂΔ ◊¬Δ ˛ ‹≈ÈΔ «’

¡≈͉≈ ÁΔÍ’ ÷πÁ ¡≈Í Ï‰ØÕ «¬√ ’apple’∂

ÍÃ◊ÂΔÙΔÒ √ø√≈apple ˘ ÏπË ËappleÓ ÁΔ ¡æ‹ ÚΔ

¡«Â ¡ÚæÙ’Â≈ ˛Õ

Ì≈appleÂΔ «⁄øÂÈ «Úæ⁄ ¡æ‹ ÚΔ ÏπË ËappleÓ

˘ ◊ΩappleÚÓ¬Δ √Ê≈È ÍÃ≈Í ˛Õ Ï‘π √≈apple∂

ÂÊ≈◊ ÏπË Á≈

ÓΩ«Ò’ ÁappleÙÈ

ÏπË ËappleÓ √øÍ»appleÈ ÓÈÚÂ≈ ÁΔ ÍÃÂΔ«ÈËÂ≈ ’appleÁ≈ ˛Õ «¬‘ Ó≈ÈÚΔ ◊ΩappleÚ

ÁΔ Í«ÚæÂappleÂ≈ ¡Â∂ ¬∂’Â≈ «Ú⁄ Ô’ΔÈ appleæ÷Á≈ ˛Õ ÏπË Á≈ √øÁ∂Ù √≈apple∂

√ø√≈apple Ò¬Δ «¬’Ø «‹‘≈ ˛Õ «¬‘ «’√∂ ÍÃÂΔ Íæ÷Í≈ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ È‘ƒ appleæ÷Á≈

«‹Ú∂∫ «’ «‘øÁ» ËappleÓ «Úæ⁄ ÓÈπæ÷Â≈ ˘ ⁄≈apple Úapple‰ª «Úæ⁄ Úø‚ ’∂ ‘apple∂’ Úapple‰

Á≈ Úæ÷-Úæ÷ «’æÂ≈ «È√«⁄ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ ÏπË Á∂ ËappleÓ «Ú⁄

«¬√ÂappleΔ¡ª ˘ ÈΔ⁄ ‹ª ¡Í«ÚæÂapple È‘ƒ Óø«È¡≈ «◊¡≈ ÏÒ«’ «¬√ÂappleΔ¡ª

˘ ÍπappleÙª Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡«Ë’≈apple Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ ˛Õ «¬√ÂappleΔ «¬√

√ø√≈apple ÁΔ ‹ÈÈΔ ˛Õ ÏπË È∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√ÂappleΔ¡ª ˘ «Ì’Ù» √øÿ «Úæ⁄

Ù≈ÓÒ ’apple’∂ Ó≈‰- Ú«‚¡≈¬Δ Ï÷ÙΔ √ΔÕ Í≈·’ª Á∂ «Ë¡≈È Á∂‰ ÔØ◊ ◊Ò

˛ «’ ÏπË ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√ÂappleΔ¡ª √ø«È¡≈√ Ë≈appleÈ È‘ƒ ’apple √’ÁΔ¡ª √ÈÕ

Ì≈appleÂΔ È∂Â≈Úª ¡Â∂ «Ú⁄≈apple’ª È∂ ÏπË ¡Â∂

¿πÈ∑ª Á∂ ÁappleÙÈ ˘ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ Ò’Ù

ω≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿π√ ˘ ¡≈Ë≈apple ω≈ ’∂ ËappleÓ

Á≈ Ó»Ò¡ª’‰ ’ΔÂ≈Õ Ì≈apple Ìapple «Úæ⁄ «‘øÁ»

√≈Ë» Á∂ apple»Í «Úæ⁄ ÌappleÓ‰ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ó‘ª

Í≥‚ apple≈‘πÒ √ª«¥«Â¡≈È ‹Δ ÂÊ≈◊ ÏπË

Á∂ ËappleÓ ÂØ∫ ÍÃÌ≈Ú ‘Ø ’∂ ÏπË ËappleÓ «Úæ⁄

ÁΔ’Ù ‘Ø ◊¬∂ √È ¡Â∂ ‹ΔÚÈ Ìapple ¿π√ Á≈

‘Δ ÍÃ⁄≈apple-ÍÃ√≈apple ’appleÁ∂ apple‘∂Õ apple≈‘πÒ ‹Δ «Ò÷Á∂

‘È «’ ÏπË «¬’ √πÂøÂapple «⁄øÂ’ √È, ¿π‘

⁄≈‘πøÁ∂ √È «’ Á»‹∂ ÚΔ «¬Ú∂∫ ‘Δ Ï‰È, Ì∂‚ª

È≈ ωÈÕ ¡≈͉≈ Ó≈apple◊ ¡≈Í ÒæÌ‰Õ «¬√

’apple’∂ ‘Δ ÏπË ËappleÓ È∂ Íπ√Â’ª ¡Â∂ Í«ÚæÂapple

Ï⁄Ȫ ˘ ÍÃÓ≈‰ È‘ƒ Óø«È¡≈Õ ÏπË «√appleÎ Â∂

«√appleÎ ÍÃÂæ÷ ˘ ‘Δ ÍÃÓ≈‰ ÓøÈÁ∂ √ÈÕ

¡ÈπÓ≈È ˘ ÚΔ ¿πÂÈ≈ ’π ‘Δ «‹È≈ ’π ÍÃÂæ÷

È≈Ò Ó∂Ò ÷ªÁ≈ √ΔÕ

ÏπË ËappleÓ ÁΔ «¬√∂ ÏΩ«Ë’ Ó«‘‹Â≈ È∂

√π¡≈ÓΔ «ÚÚ∂’≈ ÈøÁ ˘ ÚΔ ¡≈͉∂ ÚÒ

«÷«⁄¡≈ √ΔÕ ¿πÈ∑ª ˘ Ì≈apple Á∂ ÒØ’ª Ò¬Δ

’«‘‰≈ «Í¡≈Õ ““ ÓÀ∫ ◊ΩÂÓ ÏπË Úª◊

⁄«appleÂappleÚ≈È ¡Â∂ ÏÒÙ≈ÒΔ ÒØ’ Á∂÷‰≈

⁄≈‘πøÁ≈ ‘ª”” «ÚÚ∂’≈ ÈøÁ ‹Δ ÁΔ «ÁzÙ‡Δ

«Úæ⁄ ’∂ÚÒ ÏπæË ‘Δ ¡«‹‘∂ Ó‘ªÍπappleÙ √È ‹Ø

«’ √øÍ»appleÈ ¡Â∂ ÔÊ≈appleÊ «Ú⁄ «ÈÙ’≈Ó ’‘∂

‹≈ √’Á∂ √ÈÕ Ï‘π √≈apple∂ «¬‘Ø-«‹‘∂ ÚΔ

ÍπappleÙ ÚΔ ‘ج∂ ‘È «‹‘Û∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ appleæÏ

‹ª appleæÏ Á≈ ¡ÚÂ≈apple ’«‘øÁ∂ √È ¡Â∂ ÒØ’ª

˘ ¡≈«÷¡≈ ’appleÁ∂ √È ‹Ø ÚΔ ’Ø¬Δ ¿π√ ˘

ÓøÈ»◊≈ ¿π‘Δ √Úapple◊ ˘ ÍÃ≈Í ’apple»◊≈Õ

ÂÊ≈◊ ÏπË È∂ ÓappleÁ∂ ÁÓ Âæ’ «¬‘Δ ÙÏÁ

apple‘∂ “Âπ‘≈‚Δ ¿πμÈÂΔ Âπ‘≈‚∂ ‘Δ ÔÂȪ

Áπ¡≈apple≈ ‘Ø‰Δ ˛, ¡≈Í‰Δ Óπ’ÂΔ ¡≈Í ÍÃ≈ÍÂ

’appleØ, Á»‹≈ ’Ø¬Δ ‘Øapple √‘≈«¬’ È‘ƒ ‘Ø

√’Á≈””Õ ÂÊ≈◊Â

ÏπË È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª

√≈appleΔ¡ª ’≈ÓÈ≈Úª

¿πμÍapple «‹æ ÍÃ≈ÍÂ

’apple Ò¬Δ √ΔÕ ¿πÈ∑ª

˘ È≈ ¡À√-¡apple≈Ó

ÁΔ ⁄≈‘ √Δ ¡Â∂ È≈

‘Δ √Úapple◊ ¡≈«Á

ÁΔÕ ÏπË È∂ √≈apple∂ Á∂Ù

«Úæ⁄ ÿπÓ-«Îapple ’∂

¡≈͉∂ ÁappleÙÈ Á≈

¿πÍÁ∂Ù «ÁÂ≈Õ

«‹Ê∂ «’Â∂ ÚΔ Âπ√ƒ

ÈΔÂΔ-«ÚË≈È

Á∂÷Ø◊∂ ¿πÊ∂ ‘Δ ¿πÈ∑ª

Á≈ ÍÃÌ≈Ú ¿πÈ∑ª Á≈

ÍÃ’≈Ù ‹◊Ó◊≈¿π∫Á≈

«Á√∂◊≈Õ

ÏπË ËappleÓ

√øÍ»appleÈ ÓÈÚÂ≈ ÁΔ

ÍÃÂΔ«ÈËÂ≈ ’appleÁ≈

˛Õ «¬‘ Ó≈ÈÚΔ

◊ΩappleÚ ÁΔ

Í«ÚæÂappleÂ≈ ¡Â∂

¬∂’Â≈ «Ú⁄ Ô’ΔÈ

appleæ÷Á≈ ˛Õ ÏπË Á≈

√øÁ∂Ù √≈apple∂ √ø√≈apple

Ò¬Δ «¬’Ø «‹‘≈ ˛Õ

«¬‘ «’√∂ ÍÃÂΔ

Íæ÷Í≈ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈

È‘ƒ appleæ÷Á≈ «‹Ú∂∫

«’ «‘øÁ» ËappleÓ «Úæ⁄

ÓÈπæ÷Â≈ ˘ ⁄≈apple

Úapple‰ª «Úæ⁄ Úø‚ ’∂

‘apple∂’ Úapple‰ Á≈

Úæ÷-Úæ÷

«È√«⁄Â

«’æÂ≈

’ΔÂ≈

«◊¡≈ ˛Õ

ÏπË Á∂ ËappleÓ «Ú⁄ «¬√ÂappleΔ¡ª ˘ ÈΔ⁄

‹ª ¡Í«ÚæÂapple È‘ƒ Óø«È¡≈ «◊¡≈ ÏÒ«’

«¬√ÂappleΔ¡ª ˘ ÍπappleÙª Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡«Ë’≈apple Á∂

’∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ ˛Õ «¬√ÂappleΔ «¬√ √ø√≈apple

ÁΔ ‹ÈÈΔ ˛Õ ÏπË È∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈

«¬√ÂappleΔ¡ª ˘ «Ì’Ù» √øÿ «Úæ⁄ Ù≈ÓÒ

’apple’∂ Ó≈‰- Ú«‚¡≈¬Δ Ï÷ÙΔ √ΔÕ Í≈·’ª

Á∂ «Ë¡≈È Á∂‰ ÔØ◊ ◊Ò ˛ «’ ÏπË

ÂØ∫ Í«‘Òª «¬√ÂappleΔ¡ª √ø«È¡≈√

Ë≈appleÈ È‘ƒ ’apple √’ÁΔ¡ª √ÈÕ

«Ú«Á¡≈ ÍÛÈΔ Âª Ï‘π Á»apple ÁΔ

◊æÒ √ΔÕ ÏπË ¡Ωapple ˘ «Ì’Ù» √øÿ

«Úæ⁄ Ù≈ÓÒ ’apple’∂ «Ú«Á¡≈ ‘≈√Ò

’appleÈ ÁΔ Âappleπ‡Δ Á≈ ÌØ◊ Í≈ «ÁÂ≈

¡Â∂ ¡Ωapple Á≈ Áapple‹≈ ÍπappleÙª Á∂

Ïapple≈Ïapple ’apple «ÁÂ≈Õ ÏπË ÚæÒØ∫

ÚappleÂ≈¬Δ ◊¬Δ «¬‘ «¬’ Ï‘π Úæ‚Δ

¥ªÂΔ √ΔÕ

«¬√ Âapple∑ª ÂÊ≈◊ ÏπË Á≈ ËappleÓ

«¬È∑ª ¡appleʪ «Úæ⁄ «¬’ ÷ؘ ˛, «’¿π∫

«’ «ÍÃÊÚΔ ¿πÍapple «¬‘ «‹‘Û≈ ÓÈπæ÷Δ

‹ΔÚÈ ˛ ¿π√ ◊øÌΔapple ¡«Ë¡ÀÈ Á≈

ÍÉ≈Ó ˛Õ «‹‘ÛΔ¡ª √πÌ≈Ú’

ÍëÚappleÂΔ¡ª ˘ ÒÀ ÓÈπæ÷ È∂ ‹ÈÓ

◊둉 ’ΔÂ≈ ˛ ¿πÈ∑ª ˘ Í»appleΔ Âapple∑ª

√Ófi‰ Á≈ «√æ‡≈ ˛ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ

¿πÈ∑ª ÍëÚappleÂΔ¡ª ˘ ÚΔ «‹È∑ª ˘

¡≈ÁÓΔ Á∂ «¬«Â‘≈√ È∂ ‹ÈÓ «ÁÂ≈

¡Â∂ «‹‘ÛΔ¡ª ¿π√ Á∂ «ÚÈ≈Ù Á≈

’≈appleÈ Ï‰Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ

ÏπË ËappleÓ Á≈ √ÏøË ÓÈπæ÷ Á∂ «¬√∂

‹ΔÚÈ È≈Ò ˛Õ «¬√ «Ú⁄ «’√∂ ÚΔ

ÂÊ≈ ’«Ê ÍÃÒØ’ ÁΔ √Â≈ Á≈ ’جΔ

ÚΔ √øÏøË È‘ƒ ˛ ¡Â∂ È≈ ‘Δ Á»‹∂

ËappleÓª Úª◊ √Úapple◊ Á≈ ÒØÌ ¡Â∂ È≈

‘Δ Èapple’ Á≈ ‚apple≈Ú≈ Á∂ ’∂ ÓÈπæ÷ ˘

◊ËΔ ◊∂Û Á∂ ⁄æ’apple «Úæ⁄ Î√≈¿π∫Á≈ ˛Õ

¡÷Δapple «Úæ⁄ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈.

¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ ÙÏÁª «Úæ⁄ ’«‘‰≈

⁄≈‘ª◊≈ ““√≈apple∂ ÍÀ◊øÏappleª Â∂ √øª È∂

Óπ’ÂΔÁ≈Â≈ ‘؉ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ˛ Íapple

ÂÊ≈◊ ÏπË ‘Δ «¬’ ¡«‹‘∂ Ó‘ªÍπappleÙ ‘ج∂

‘È «‹È∑ª È∂ «¬√ Âapple∑ª Á≈ ’Ø¬Δ Á≈¡Ú≈

È‘ƒ ’ΔÂ≈Õ ÏπË Ó≈apple◊ Á≈Â≈ √È

Óπ’ÂΔÁ≈Â≈ È‘ƒÕ ¡≈Í‰Δ Óπ’ÂΔ Ò¬Δ ÷πÁ

¡≈Í ’Ø«ÙÙ ’appleÈΔ ÍÀ‰Δ ˛””Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

12/10/2017

19

«¬μ’ «ÁÈ «¬μ’ ÚΔ‚Δ˙ ’«ÒμÍ apple≈‘Δ∫ «¬μ’

ÏÛΔ Íz∂appleÈ≈Á≈«¬’ «¬÷Ò≈’ ÁΔ ◊μÒ √∞‰È

鱧 «ÓÒΔ, ‹Ø ÓÀ鱧 «˜ßÁ◊Δ «Úμ⁄ ’ßÓ ¡≈¿∞‰

Ú≈Ò≈ «¬μ’ √∞È∂‘≈ Òμ«◊¡≈Õ «¬√ √∞È∂‘∂ Á≈

√≈apple¡ßÙ √Δ «’ “Á∂‰ Ú≈√Â∂ «√appleÎ ¡ÓΔapple≈∫

’ØÒ ‘Δ È‘Δ∫, ‘apple «’√∂ ’ØÒ Á∂‰ Ú≈√Â∂ ’∞fi

È≈ ’∞fi ‘∞ßÁ≈ ‘À” ¿∞Á≈‘apple‰ «ÁμÂΔ ◊¬Δ √Δ

«’ «’√∂ ÏΔÓ≈apple Ϙ∞apple◊ ÁΔ ◊μÒ √∞‰È≈ ÚΔ

’∞fi Á∂ √’‰ Ïapple≈Ïapple ‘À” «¬√ ◊μÒ È∂ ÓÀȱß

¿∞’√≈«¬¡≈ «’ Ó∂apple∂ ’ØÒ ÚΔ ¡μ◊∂ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰

Ú≈√Â∂ «¬μ’ √∞È∂‘≈ ‘À, «’¿∞∫ È≈ ¡μ‹ «¬‘

√∞È∂‘≈ ÿμÒ ‘Δ Á∂Ú≈∫

«√¡≈«‰¡≈∫ Á≈ ’ÊÈ ‘À «’ ’جΔ

ÚΔ ’ßÓ ‘ØÚ∂ ‹∂’apple √Ïapple √ßÂØ÷,

«ÁzÛ «¬apple≈Á∂ ¡Â∂ «ÁÒΔ ⁄≈‘Â

È≈Ò «ÓÒ ÏÀ· ’∂ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂

Â≈∫ ˜apple±apple È∂Íapple∂ ⁄Û∑Á≈ ‘À √Ø ‹∂

Ïμ⁄∂ Íß‹≈ÏΔ «ÚÙ∂ «Úμ⁄

«ÁÒ⁄√ÍΔ ÒÀ∫Á∂ ‘؉, Ó≈∫-Ï≈Í

ÚÒØ∫ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ¿∞ÂÙ≈‘ ¿∞È∑≈∫

Á∂ È≈Ò ‘ØÚ∂ Â≈∫ «¬‘ ’ßÓ ’Âμ¬Δ

Ó∞Ù«’Ò È‘Δ∫ «‹√ Ú≈√Â∂

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ó≈«Í¡≈∫ ¡Â∂ √≈ȱß

√Ì È±ß «¬√ È∂’ ’ßÓ Ò¬Δ

’Ω∫√Òapple √ÚappleÈ «√ßÿ ’ß◊ ÚÒØ∫

⁄Ò≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ Ó∞«‘ßÓ Á≈ «‘μ√≈

ωÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, √≈È±ß Í±apple≈

√«‘ÔØ◊ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

’Ø«ÙÙ≈∫ È≈Ò Ï‘∞ ’∞fi √ßÌÚ ‘À

Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ Á∂ Ú≈apple√Ø...

“ÍÛ∑Ø Íß‹≈ÏΔ, «Ò÷Ø Íß‹≈ÏΔ «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ

◊μÒ ’appleØ” Ú≈Ò≈ «‹ß◊Ò ‹Ø «’ √≈¿±Ê≈Ò

«Ú÷∂ √«Ê Á∂√Δ apple∂‚Δ˙ ¿∞Íapple «Í¤Ò∂ ’¬Δ

«ÁÈ≈∫ Úμ‹Á≈ «apple‘≈ √ΔÕ ◊Δ ÁΔ «¬√

Ò≈¬ΔÈ ÂØ∫ √∞È∂‘∂ «Ú⁄ÒΔ ‘Á≈«¬Â √≈‚∂

√≈«apple¡≈∫ Á∂ ’ßÈ≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄ apple‘Δ √Δ ¡Â∂ Ó∂apple∂

¡ßÁapple ÚΔ ÷μ∞Ì ◊¬Δ ÍÂ≈ Òμ«◊¡≈ «’

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á≈ ◊Û∑ √Ófi∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

√≈¿±Ê≈Ò Á∂ “«ÚÒΔ¡apple˜ ‘≈¬Δ √’±Ò” «Úμ⁄

«Í¤Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ “ÔΔ¡apple G” Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Ú≈√Â∂ Íß‹≈ÏΔ «ÚÙ∂ ȱß

√’±Ò Á∂ √Ò∂Ï√ «Úμ⁄ È≈ Ù≈«ÓÒ ’appleÈ ÁΔ

ÈΔÂΔ ¡Í‰≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À, ¡Â∂ «‹√ ȱß

⁄μÒÁ≈ appleμ÷‰ Á≈ √ß’∂ «ÁßÁ≈ «¬‘ √ßÁ∂Ù

apple∂‚Δ˙ apple≈‘Δ∫ «ÁÈ ”⁄ ’¬Δ Ú≈apple Á∞‘apple≈«¬¡≈

‹≈ «apple‘≈ √ΔÕ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ‘Δ «¬‘ √∞È∂‘≈

Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ ÁΔ ⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰

Ú≈Ò∂ ‘apple Íß‹≈ÏΔ ÁΔ √Ø⁄ ”Â∂ ÍzÙÈ «⁄ßÈ∑ ω

’∂ ⁄ßÏÛ «◊¡≈Õ Íß‹≈ÏΔ Ó±Ò Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á≈

√’±Ò «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ «√μ÷∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ú≈∫fi∂ ‘Ø

‹≈‰≈ «¬μ’ «Î’apple ω ’∂ √Ì È±ß √Â≈¿∞‰

Òμ◊≈Õ «¬√ «⁄ßÂ≈‹È’ «ÚÙ∂ 鱧 ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫

’Ω∫√Òapple ÁΔ¡≈∫ √∂Ú≈Ú≈∫ «ÈÌ≈ apple‘∂ √: √ÚappleÈ

«√ßÿ ’ß◊ È∂ ÒßÓ∂ ‘μÊΔ∫ «Ò¡≈ ¡Â∂ Í«‘Ò

Ú∂ ÓÀ∫ Â∂appleΔ Ó≈∫ ÁΔ ÏØÒΔ ¡ª”

«¬μ’ √∞È∂‘≈ Í≥‹≈ÏΔ¡ª Á∂ È≈Ó

’ÁÓΔ Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ’Ø«ÙÙ≈∫ «Úμ„

«ÁμÂΔ¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ ‘Δ «¬√ ◊ßÌΔapple Ó√Ò∂ ȱß

Íß‹≈ÏΔ ’«Ó¿±«È‡Δ Á∂ «Ë¡≈È «Úμ⁄

«Ò¡≈∫Á≈ ¡Â∂ ’«Ó¿±È‡Δ Á∂ È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ ȱß

‹≈‰± ’appleÚ≈ ’∂ «¬√ Ó∞«‘ßÓ «Úμ⁄ ¡≈͉∂

È≈Ò ÂØ«apple¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ Ó‘ΔÈ≈ ’∞

Í«‘Ò≈∫ «¬√ √’±Ò Á∂ ◊ÚappleÈapple ’Ω∫√Òapple

’ÓÒ‹Δ «√ßÿ „Δ∫‚√≈ ÚÒØ∫ √’±Ò Á∂ ’∞fi

Ó∞‘ÂÏapple Ïß«Á¡≈∫ È≈Ò ÓΔ«‡ß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

¡Â∂ «‹È∑≈∫ ÚÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‘≈∫-Íμ÷Δ ‘∞ß◊≈apple≈

«Ó«Ò¡≈ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÌappleØ√≈ «ÁÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

«’ √’±Ò «Úμ⁄ √μÂÚ∂∫ √≈Ò ÁΔ «¬‘ ÍÛ∑≈¬Δ

ÏßÁ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ, Íapple Ï≈¡Á «Úμ⁄

ÎÀ√Ò≈ ’∞fi ‘Øapple ‘Δ ¡≈ «◊¡≈Õ ÁØ ’∞ ‘ÎÂ∂

Í«‘Ò≈∫, √’±Ò ÁΔ ÈÚΔ∫ Ï‰Δ Ó∞μ÷

¡«Ë¡≈Í’≈ ¡apple∞‰≈ ÙappleÓ≈ ÚÒØ∫ √±«⁄ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ «’ “ÔΔ¡apple G” «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ «ÚÙ≈

ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ÏßÁ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À,

«’¿∞∫«’ «¬√ √ÏßËΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ¡Â∂

Ó≈«Í¡≈∫ «Úμ⁄ «ÁÒ⁄√ÍΔ Ï‘∞ ÿμ‡ ‘ÀÕ

Á±‹∂ Í≈√∂ √: √ÚappleÈ «√ßÿ ’ß◊ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À

«’ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ó≈Í∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÎØÈ ’apple’∂ ¡≈÷

apple‘∂ ‘È «’ ¿∞‘ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ïμ⁄∂ Íß‹≈ÏΔ ÁΔ

ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈appleΔ appleμ÷∂ ‹≈‰ Á∂ ⁄≈‘Ú≈È ‘ÈÕ

“ÔΔ¡apple G” «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ ÏßÁ

’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ È≈Ò «¬Ê∂ Úμ√Á∂

Íß‹≈ÏΔ Ó±Ò Á∂ ÒØ’≈∫ Á∂ ÓÈ≈∫ 鱧 Ëμ’≈ Òμ◊≈

Áμ√‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ «ÚÙ≈ «¬√

√’±Ò «Úμ⁄ «Í¤Ò∂ ’¬Δ Ú«apple∑¡≈∫ ÂØ∫

«Èapple«ÚÿÈ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ √ΔÕ √: ’ß◊

È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ √apple◊appleÓΔ ‹≈appleΔ appleμ÷Δ

¡Â∂ «¬√ Ó«‘ßÓ È±ß ·ß‚∂ È‘Δ∫ ÍÀ‰ «ÁμÂ≈ Õ

¿∞È∑≈∫ È∂ √Ê≈È’ ÓΔ‚Δ¡≈ ÷≈√ ÂΩapple ”Â∂ Á∂√Δ

apple∂‚Δ˙ 鱧 ÓÁÁ Ò¬Δ ¿∞’√≈«¬¡≈, «‹ÊØ∫

¿∞È∑≈∫ 鱧 Ìappleͱapple ‘∞ß◊≈apple≈ «Ó«Ò¡≈Õ Íß‹≈ÏΔ

Ù‘ΔÁ Ó∞÷«Â¡≈apple «√ßÿ ’Ïμ‚Δ ‡±appleÈ≈ÓÀ∫‡ Ù∂appleÍ∞apple ’Ò≈∫

Ó«‘ÂÍ∞apple (‹◊apple≈¿∞∫) :

‘apple«‹ßÁapple ¤≈ÏÛ≈Õ ÏΔÂ∂

«ÁÈ Ù‘ΔÁ Ó∞÷«Â¡≈apple

«√ßÿ ’Ïμ‚Δ ’μÍ

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

’Ïμ‚Δ ˙ÍÈ «Úμ⁄

ËÈΩÒ≈ Ù«‘apple ÁΔ ‡ΔÓ

Í«‘Ò∂ ÈßÏapple Â∂ apple‘Δ ¡Â∂ ÷≈apple≈ «Íß‚

Ï«·ß‚≈ ÁΔ ‡ΔÓ Á±‹∂ ÈßÏapple Â∂ apple‘Δ

‹∂± ‡ΔÓ≈∫ 鱧 CA@@@ Â∂ BA@@@

apple∞ͬ∂ «¬È≈Ó Ú‹Ø∫ «ÁμÂ∂ ◊¬∂

’ÓÒ‹Δ «√ßÿ Ô± ’∂, ÓÈ‹Δ «√ßÿ

«√μ˱ Ô± ’∂, √∞μ÷≈ ◊ÛÙß’apple,

◊∞apple«ÚßÁapple «√ßÿ Ô± ’∂, Á∞¡≈apple≈ ÏÀ√‡

apple∂‚apple ÍßÈΔ √Ó≈‰≈ Â∂ ÏÀ√‡ √‡ΩÍapple

ÍßÓ≈ √∞‘≈‰≈ 鱧 «¬È≈Ó «Úμ⁄

Ó؇apple√≈¬Δ’Ò «ÁμÂ∂ ◊¬∂ «ÚÙ∂Ù

Ó«‘Ó≈È≈∫ «Úμ⁄ «√μÍΔ ÷∂Ò≈,

√∞÷apple≈‹, ÓÈÁΔÍ, √∞÷ÍzΔÂ, ¡ÓÈ

ÒØÍØ, Ú«appleÁßapple ÁØËapple, ¡À√ ¡À√ Íμ‚≈

Ô± ¡À√ ¬∂, ¡ß«Óz «◊μÒ

«È¿±˜ΔÒÀ∫‚, Ó≈√‡apple apple‰‹Δ «√ßÿ

«◊μÒ, ‹√Í≈Ò ÷∂Ò≈, ÔØË≈ Ô± ¡À√ ¬∂

Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ’∞ÓÀ∫‡appleΔ apple∞«ÍßÁapple ‹Ò≈Ò

Â∂ ¡ÓÈ ÒØÍØ «¬ß‡appleÈÀÙÈÒ

’∞ÓÀ∫‡∂‡apple√ È∂ Ï‘∞ ‘Δ ÚËΔ¡≈ „ß◊

È≈Ò ’ΔÂΔÕ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ √apple◊appleÓ ÓÀÏapple≈∫ ÚÒØ∫ appleÒ ’∂ «¬√

Óß◊ 鱧 ÒÀ ’∂ «¬’ Ù≈∫ÂÓ¬Δ appleØ√ Ó∞˜≈«‘apple≈

¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «Í¤Ò∂ ÚΔappleÚ≈apple

BG √ÂßÏapple 鱧 «ÚÒΔ¡apple˜ ‘≈¬Δ √’±Ò Á∂

Ï≈‘apple ÏÛ∂ ¡ÓÈ-¡Ó≈È È≈Ò appleØ√

Íz◊‡≈¿∞∫«Á¡≈ ÒØ’≈∫ ÚÒØ∫ “Íß‹≈ÏΔ Ï⁄≈˙” Á∂

È≈¡apple∂ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂Õ «¬√ «ÁÈ ’¬Δ Íß‹≈ÏΔ

‡ΔÊÚΔÊ ⁄ÀÈÒ≈∫, apple∂‚Δ˙ Ô≈«È Íß‹≈ÏΔ

ÓΔ‚Δ¡≈ ÚÒØ∫ ¡≈Í‰Δ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ √Ófi«Á¡≈∫

Ò≈¬ΔÚ ’Úapple∂‹ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «¬√ √Ó∂∫ √zΔ

◊∞apple∞ «√ßÿ √Ì≈ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈¿±Ê≈Ò, ◊∞apple±∞

¡ÓappleÁ≈√ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ’«ÒÎ‡È appleØ‚, ◊∞apple±

ÁappleÏ≈apple ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈, apple≈Ó◊Û∑Δ¡≈ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

√≈«‘Ï, «√μ÷ «ÓÙÈappleΔ √∞√≈«¬‡Δ √Ó∂ ‘Øapple

√ß√Ê≈Ú≈∫ Á∂ È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ È∂ ‘≈˜appleΔ ÌappleΔ

¡Â∂ ’«Ó¿∞«È‡Δ Á∂ ÒØ’≈∫ È∂ Í‘∞ß⁄ ’∂ «‘μ√≈

«Ò¡≈Õ Ó∞˜≈‘apple∂ ÁΩapple≈È Íß‹≈ÏΔ ’«Ó¿∞«È‡Δ

Á∂ Ï∞Ò≈«apple¡≈∫ È∂ Íß‹≈ÏΔ ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈‰ Á∂ Íμ÷

«Úμ⁄ ÁÒΔÒª √Ó∂ «¬√ ˜appleapple±Â ȱß

Áapple√≈«¬¡≈Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ «⁄ßÂ≈ Íz◊‡≈¬Δ «’

“«¬‘ Ó√Ò≈ ◊ßÌΔapple ‘À ¡Â∂ «¬√Á≈

¡‰◊Ω«Ò¡≈ ‹≈‰≈ ⁄ß◊≈ È‘Δ∫Õ “¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ “Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ √≈‚Δ Í«‘⁄≈‰ ‘À, ¡√Δ∫

¡≈Í‰Δ «Úapple≈√ÂΔ ÏØÒΔ È±ß «Í¡≈apple ’appleÁ∂ ‘≈∫

¡Â∂ «¬√鱧 ⁄μÒÁ≈ appleμ÷‰≈ √≈‚Δ Ó∞μ„ÒΔ ÒØÛ

‘À” «¬Ê∂ Í‘∞ß⁄∂ ‘ج∂ Ó≈«Í¡≈∫ È∂ Íß‹≈ÏΔ ÍÛ∑≈¬∂

‹≈‰ Á≈ Íμ÷ ͱapple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ “Ó≈∫-ÏØÒΔ

¡≈͉∂ ËappleÓ, ¡≈Í‰Δ «Úapple≈√Â, ¡≈͉∂

√«Ì¡≈⁄≈apple È≈Ò ‹ØÛΔ appleμ÷‰ Á≈ √Ì ÂØ∫

Úμ‚≈ ˜appleΔ¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡√Δ∫ «¬√ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄

÷Û∑∂ ‘≈∫” ¿∞È∑≈∫ ¡È∞√≈apple «’ “‹∂’apple ¡μ‹

ÔΔ¡apple G ”Â∂ appleØ’ Ò◊≈¬Δ ◊¬Δ, ÌÒ∑’ Èß±

Ï≈’Δ ‹Ó≈Â≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ Íß‹≈ÏΔ ÍÛ∑≈¿∞‰Δ

ÏßÁ ’apple «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ Ó≈∫ ÏØÒΔ ÂØ∫ Á±apple

’appleÈ≈ √≈鱧 «Í¤≈∫‘ 鱧 ÒÀ ’∂ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ

◊μÒ ‘ØÚ∂◊Δ, ‹Á «’ «¬Ê∂ «Í¤Ò∂ CE √≈Ò

ÂØ∫ Íß‹≈ÏΔ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ‹≈appleΔ √Δ” «¬È∑≈∫

√≈«apple¡≈∫ È∂ ‘Δ ¡≈Í‰Δ ÏØÒΔ ÁΔ ˜apple±apple ȱß

¡μ◊∂ appleμ÷«Á¡≈∫, «¬√ Á∂ «‘μ ÁΔ ◊μÒ

’apple«Á¡≈∫ Í∞apple˜Øapple Óß◊ ’ΔÂΔ «’ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

鱧 «¬√ √’±Ò «Úμ⁄ ‘apple ‘≈Ò ⁄μÒÁ≈ appleμ«÷¡≈

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

Á±√apple∂ Í≈√∂ «¬√ √ÏßË «Úμ⁄ «¬√∂ «ÁÈ

Ô≈«È BG √ÂßÏapple ÚΔappleÚ≈apple 鱧 ‹Á Ù≈∫ÂÓ¬Δ

appleØ√ Íz◊‡≈Ú∂ «Úμ⁄ √’±Ò Á∂ Ï≈‘appleÚ≈apple ÒØ’≈∫

Á∂ Ì≈appleΔ «¬’μ· «Úμ⁄ “Íß‹≈ÏΔ Ï⁄≈˙” ÁΔ

◊μÒ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ √Δ Â≈∫ «¬√ ÓΩ’∂ «¬μ’

ÒÛ’Δ ‹Ø Ù≈«¬Á √’±Ò ÁΔ √‡≈Î ÓÀ∫Ïapple √Δ,

È∂ “«ÚÒΔ¡apple˜ ‘≈¬Δ √’±Ò” Á∂ ÒÀ‡apple‘Àμ‚

Ú≈Ò∂ Í∂Íapple ¿∞Íapple ‚∂„ √Î∂ Á∂ ‹≈‰’≈appleΔ

‡À’√‡ Ú≈Ò∂ Íapple⁄∂, ¿∞Ê∂ ‘≈˜apple ÒØ’≈∫ «Úμ⁄

¡≈ ’∂ Úß‚∂ «‹√ ’≈◊˜ ¿∞Íapple «ÁμÂ∂ ‘Ú≈Ò∂

¡È∞√≈apple “«ÚÒΔ¡apple˜ ‘≈¬Δ √’±Ò” «Úμ⁄

’appleΔÏ C@ Úμ÷appleΔ¡≈∫ Ì≈Ù≈Ú≈∫ Ú≈Ò∂ «Í¤Ø’Û

Á∂ G@ ÂØ∫ ÚμË Á∂√≈∫ È≈Ò √Ïß«ËÂ

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ÍÛ∑Á∂ ‘È «‹È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ÍzÓ∞μ÷

Ì≈Ù≈Ú≈∫ ÏØÒ‰ Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ Á∂ ¡≈∫’Û∂ ’zÓÚ≈apple «¬√ Âapple∑≈∫ Áμ√∂

◊¬∂; ¡ß◊apple∂˜Δ AF, ’Ω∫’ÈΔ AE, «‘ßÁΔ B,

¿∞appleÁ± I, ÍÙÂØ B, √ØÓ≈ÒΔ F ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ AH

ÍzÂΔÙ ‘È Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «ÚÙ≈ ⁄؉ Ú≈√Â∂

Ì∂‹Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ «⁄μ·Δ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Ú≈Í√

¡≈¬∂ AG@ ‹Ú≈Ï≈∫ ”⁄Ø∫ ’∂ÚÒ AC ‹Ú≈Ï ‘Δ

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ Á∂ Íμ÷ «Úμ⁄ ¡≈¬∂ Áμ«√¡≈

«◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ’≈◊˜ ¿∞Íapple Áapple√≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘À «’ “¿∞È∑≈∫ ÚÒØ∫ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ Íß‹≈ÏΔ

«ÚÙ∂ Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ¡Â∂ Ó≈«Í¡≈∫ ÚÒØ∫ Óß◊

ÿμ‡ ‘؉ Á∂ ¡Ë≈apple ”Â∂ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À”

¿∞√ «ÁÈ ÓÀ∫ ÷∞Á ÚΔ «¬√ appleØ√ Ó≈apple⁄ Á≈

«‘μ√≈ √Δ «¬μ’ ÿ≈‡ ÓÀ鱧 «Èμ‹Δ ÂΩapple ”Â∂

Ó«‘√±√ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ Ó∂apple∂ ¡ßÁapple √Ú≈Ò ¿∞μ·Á≈

«apple‘≈ «’ «¬√ √Ó∂∫ Ó∞˜≈‘apple∂ «Úμ⁄ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂

Ó≈«Í¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «’¿∞∫ ÿμ‡ √Δ? ‹Á

«¬‘ «˜’apple ÓÀ∫ √: ’ß◊ ‘Øapple≈∫ ’ØÒ ’ΔÂ≈ Â≈∫

¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ «¬√ √’±Ò «Ú⁄Ø∫ ’∞fi Á∂apple

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¡ÎÚ≈‘ ¿∞μ‚ ◊¬Δ √Δ «’ “ÔΔ¡apple

G” Á≈ Íß‹≈ÏΔ «ÚÙ≈ ÏßÁ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ √Ø

Ïμ«⁄¡≈∫ È∂ «‹Ú∂∫ ÿapple≈∫ «Úμ⁄ ‹≈ ’∂ Áμ«√¡≈,

¿∞‘Δ ¡√apple Ó≈«Í¡≈∫ È∂ ’Ï±Ò «Ò¡≈ ‘ØÚ∂◊≈

Ó∂appleΔ √Ø⁄ È∂ ÚΔ ‘≈ÓΔ ÌappleΔ «’ ‘≈∫, ¡√Δ∫

¡’√apple ’¬Δ Ú≈apple ÍÛÂ≈Ò ’appleÈ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫

⁄∞μÍ⁄≈Í √Ì ’∞fi √ÚΔ’≈apple ÒÀ∫Á∂ ‘≈∫ «’ ⁄μÒ

‘Ø¿± √≈‚Δ¡≈∫ ÚΔ ’∞fi ’Ó˜ØappleΔ¡≈∫ ‘È «’

«¬‘Ø «‹‘∂ Ó∞μ«Á¡≈∫ Ï≈apple∂ ¡√Δ∫ ¡‰◊«‘ÒΔ

Úapple ÒÀ∫Á∂ ‘≈∫ Íapple Ú’Â ¡≈¿∞∞‰ ”Â∂

¡Ú∂√Ò∂͉ ”⁄ ÍÀ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÿ≈«‡¡≈∫ È≈Ò

‹Á Ú≈‘ ÍÀ∫Á≈ «Îapple √≈鱧 ‘μÊ≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÍΔ⁄Δ¡≈∫ ÁßÁ≈∫ È≈Ò ÷ØÒ∑‰Δ¡≈∫ ÍÀ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫

‘È Ì≈Ù≈ √≈‚≈ ¡≈Ë≈apple ‘À, √≈‚Δ ’ΩÓ ÁΔ

ÈΔ∫‘ ‘À Ó∂apple≈ ’«‘‰≈ «¬‘ ÚΔ È‘Δ∫ «’ √≈apple∂

Ó≈Í∂ ‘Δ «¬√ Íμ÷Ø∫ ¡Ú∂√Ò∂ ‘È ’Ø¬Δ Ùμ’

È‘Δ∫ Ï‘∞ Ó≈Í∂ ‘È, «‹‘Û∂ ¡≈Í‰Δ ÏØÒΔ

ÍzÂΔ ÚappleÂÓ≈È ¡Â∂ Ì«Úμ÷ Ò¬Δ «⁄ßÂÂ

‘È √μ⁄ 鱧 ¡μ÷Ø∫ ˙‘Ò∂ È‘Δ∫ ’appleÁΔ «’ ’¬Δ

Ú≈apple «Èμ‹Δ apple∞fi∂«Ú¡≈∫ ’apple’∂ √Ó≈∫ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈

’ßÓ≈∫-’≈apple≈∫ ’apple’∂, Ïμ⁄∂ ¤Ø‡∂ ‘؉ ’apple’∂ ¡Â∂

’Á∂ ’Ø¬Δ Úμ‚∂ Ϙ∞apple◊ 鱧 «¬’μÒ∂ È≈ ¤μ‚

√’‰ Úapple◊Δ¡≈∫ ӋϱappleΔ¡≈∫ ÚΔ ‘∞ßÁΔ¡≈∫

‘ÈÕ

‘∞‰ Âμ’ - √ÚappleÈ «√ßÿ ’ß◊ È∂ Áμ«√¡≈

«’ appleØ√ Íz◊‡≈Ú∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ Âμ’ ¡√Δ∫

√’±Ò ÁΔ ‘Àμ‚ ‡Δ⁄apple Á∂ √μÁ∂ ÁΔ ¿∞‚Δ’ «Úμ⁄

apple‘∂, «’¿∞∫«’ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ √Δ «’ ¿∞‘ ‹ÒÁ

‘Δ «¬μ’ ÓΔ«‡ß◊ appleμ÷ ’∂ √≈鱧 ’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï

Á∂‰◊∂ Íapple ¿∞ËappleØ∫ ¡μ‹ Âμ’ ’Ø¬Δ √∞apple ÍÂ≈

È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈ ‘∞‰ AB ¡’±Ïapple ÚΔappleÚ≈apple

鱧 ¿∞‘ ‹ΔÊ¡Àˇ¬∂Ê ÓÀ∫Ïapple ˙∫’≈apple √‘ØÂ≈ ¡Â∂

Íß‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ ‘Øapple ¡≈◊±¡≈∫ √Ó∂Â

“ÒΔ‚apple ¡≈Î ÁΔ ’Ω∫«√Ò” ‹±ÒΔ¡È ÏÀμÒ È≈Ò

«¬√ Ï≈apple∂ ÓΔ«‡ß◊ ’appleÈ ‹≈ apple‘∂ ‘È, «‹Ê∂

«¬√ «ÓÒ‰Δ ÁΩapple≈È ¿∞‘ ÁØÚ∂∫

• «ÌßÁapple ‹Ò≈Ò≈Ï≈ÁΔ

bjalalabadi@hotmail.co.uk

Íμ÷ Í∂Ù ’appleÈ◊∂ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂’apple ◊μÒ

«Îapple ÚΔ «’√∂ ‰-Íμ‰ È≈ Òμ◊Δ Â≈∫

¡◊Ò∂ ‘ÎÂ∂ ÂØ∫ ¿∞‘ «√μ÷ «ÓÙÈappleΔ √∞√≈«¬‡Δ

¡Â∂ ‘Øapple √ß√Ê≈Ú≈∫ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ¡À‹±’∂ÙÈ

«‚Í≈apple‡ÓÀ∫‡ Â∂ √ΔÈΔ¡apple ’Ω∫√Ò ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫

ÂØ∫ ‹Ú≈Ï ÁΔ Óß◊ ’appleÈ◊∂ ’ß◊ ‘Øapple≈∫ Áμ«√¡≈

«’ ¿∞È∑≈∫ È∂ ¡≈Í «¬√ ‹Ó≈ Á∂ Íß‹≈ÏΔ

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ó≈«Í¡≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄ ’ΔÂΔ ¡Â∂

’appleΔÏ √≈apple∂ Ó≈«Í¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂

Íß‹≈ÏΔ ÍÛ∑≈¬∂ ‹≈‰ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ ‘≈ÓΔ ÌappleΔ

«√¡≈«‰¡≈∫ Á≈ ’ÊÈ ‘À «’ ’Ø¬Δ ÚΔ ’ßÓ

‘ØÚ∂ ‹∂’apple √Ïapple √ßÂØ÷, «ÁzÛ «¬apple≈Á∂ ¡Â∂

«ÁÒΔ ⁄≈‘ È≈Ò «ÓÒ ÏÀ· ’∂ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂

Â≈∫ ˜apple±apple È∂Íapple∂ ⁄Û∑Á≈ ‘À √Ø ‹∂ Ïμ⁄∂ Íß‹≈ÏΔ

«ÚÙ∂ «Úμ⁄ «ÁÒ⁄√ÍΔ ÒÀ∫Á∂ ‘؉, Ó≈∫-Ï≈Í

ÚÒØ∫ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ¿∞ÂÙ≈‘ ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈Ò

‘ØÚ∂ Â≈∫ «¬‘ ’ßÓ ’Âμ¬Δ Ó∞Ù«’Ò È‘Δ∫ «‹√

Ú≈√Â∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ó≈«Í¡≈∫ ¡Â∂ √≈鱧 √Ì È±ß

«¬√ È∂’ ’ßÓ Ò¬Δ ’Ω∫√Òapple √ÚappleÈ «√ßÿ ’ß◊

ÚÒØ∫ ⁄Ò≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ Ó∞«‘ßÓ Á≈ «‘μ√≈ ωÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, √≈È±ß Í±apple≈ √«‘ÔØ◊ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À ’Ø«ÙÙ≈∫ È≈Ò Ï‘∞ ’∞fi √ßÌÚ ‘À Íß‹≈ÏΔ

ÏØÒΔ Á∂ Ú≈apple√Ø! ⁄ÒØ √∞⁄∂ ‘Ø¬Δ¬∂ «˜ßÁ◊Δ

ÁΔ Ó√apple±ÎΔ¡Â «Úμ⁄Ø∫ ’∞fi ÍÒ «¬√ ÏØÒΔ Á∂

È≈∫¡ ’appleΔ¬∂ «¬√ Ó√Ò∂ Ï≈apple∂ appleÒ ’∂ «ÓÒ ÏÀ·

’∂ √≈∫fi∂ ÂΩapple ”Â∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ’appleΔ¬∂Õ ¡≈͉Δ

«¬√ Ó߈ 鱧 ¡ÊΩapple‡Δ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¬Δ¬∂ ¡Â∂

¡μ¤∂ ÈÂΔ‹∂ ÁΔ ’≈ÓÈ≈ ’appleΔ¬∂ √≈‚∂ ◊ΔÂ

«Ò÷‰ ◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ó≈È≈∫ Á∂ ◊ΔÂ≈∫ Á∂

‘Ú≈«Ò¡≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ «¬√ «Úapple≈√ÂΔ ÏØÒΔ Á∂

«È‘Øapple∂ ÂØ∫ Ï⁄Δ¬∂, “ÓÀ鱧 «¬¿∞∫ È≈ ÓÈØ «Ú√≈apple

Ú∂ ÓÀ∫ Â∂appleΔ Ó≈∫ ÁΔ ÏØÒΔ ¡≈∫?” ¡≈Í‰Δ Ó≈∫-

ÏØÒΔ È±ß Ï‰Á≈ Ó‘μÂÚ Á∂¬Δ¬∂ «¬√ ȱß

¡Ëappleß◊ ‘؉ ÂØ∫ Ï⁄≈¬Δ appleμ÷Δ¬∂, «¬√Á≈

«Ùß◊≈apple Ï‘≈Ò appleμ÷Δ¬∂, «¬√ÁΔ ’μ∞÷ 鱧 ‘apple≈

Ìapple≈ appleμ÷Δ¬∂, «¬√ÁΔ ÒßÏΔ ¿∞Óapple ÁΔ Á∞¡≈

’appleΔ¬∂ - ¡≈ÓΔÈ!

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Ô±.’∂ ÁΔ «¬’≈¬Δ ¡‘∞Á∂Á≈apple≈ ¡Â∂ Úapple’apple≈ ÁΔ ¡«‘Ó ÓΔ«‡ß◊ ¡≈ÔØ«‹Â

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Ô±.’∂ «Úß◊

Á∂ √≈¿±Ê≈Ò«Ú÷∂ ‘Ø¬Δ ¡«‘Ó «Ú⁄≈apple Ú‡≈∫Áapple≈

ÓΔ«‡ß◊ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ’apple«Á¡≈∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ Ô±.’∂ Á∂ ’ÈÚΔÈapple ‘appleÍzΔ «√ßÿ ‘ÀappleΔ È∂

«’‘≈ «’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ ’ØÓΔ ’ÈÚΔÈapple

¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂ ¡≈Á∂Ù≈∫ ¡È∞√≈apple““ ¡≈Í““

ÁΔ Ô±.’∂ «¬’≈¬Δ «Ú⁄ ӋϱÂΔ Ò¬Δ √apple◊appleÓΔ¡≈∫

Â∂‹ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈

«’ ¡≈Í Á∂ Ô±.’∂ «Ú⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂ Ô±«È‡≈∫ Á∂

¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ apple«‘È∞Ó≈¬Δ ‘∂· Í≈apple‡Δ Á≈ «Ú√Ê≈apple

’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ‘ÀÕ ¡≈Í Á∂ ÈÚ∂∫ Ï‰È ‹≈ apple‘∂ ÓÀÏapple≈∫

鱧 Í≈apple‡Δ «Ú⁄ ͱapple≈ Ó≈‰ √ÈÓ≈È «ÁμÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ÕÍ≈apple‡Δ ¡≈◊± apple«‹ßÁapple «√ßÿ «ÊßÁ ¡Â∂

‹◊‹Δ «√ßÿ «„μÒØ∫ È∂ √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈ «’‘≈

«’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á≈ Ô±.’∂ √Ó∂ ͱapple∂ Ô±appleÍ

«Ú⁄ Ӌϱ √ß◊·È ‘ÀÕ «‹√ ÁΔ¡≈ Í≈apple‡Δ

√apple◊appleÓΔ¡≈∫ «ÈappleßÂapple ⁄ÒÁΔ¡≈∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È

¡Â∂ «‹È∑≈∫ «Ú⁄ ‘Øapple Â∂‹Δ «Ò¡≈∫ÁΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ““

¡≈Í ““ ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ ¿∞’ ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄

‘ØappleÈ≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Òμ÷Δ Á±Û≈,⁄appleÈ‹Δ «√ßÿ

◊apple∂Ú≈Ò ,Ì∞«ÍßÁapple «√ßÿ,◊∞apple⁄appleÈ «√ßÿ √±‹≈Í∞apple

,«¬ßÁapple‹Δ Òß‚È ,appleÿ∞ÏΔapple «√ßÿ,‹appleÈÀÒ

¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ

Ô±.’∂ ÁΔ

ÓΔ«‡ß◊

ÓØ’∂

‘≈˜appleΔÈ

ÓÀÏappleÕ

«√ßÿ,√∞÷Úß «√ßÿ,apple≈‹«ÚßÁapple «√ßÿ ,◊∞appleÓ∂Ò

«√ßÿ ,Âapple√∂Ó «√ßÿ,,ÏÒ«‹ßÁapple «√ßÿ «‹ßÈ≈ È∂

ÓΔ«‡ß◊ ÁΩapple≈È Í≈apple‡Δ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 ÌappleØ√≈

«ÁÚ≈«¬¡≈ «’ Í≈apple‡Δ ‘≈¬Δ ’Ó≈∫‚ ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ

¡≈Á∂Ù≈∫ ÁΔ Í±appleÂΔ Ò¬Δ ¿∞‘ ÂÈÁ∂‘Δ È≈Ò «ÁÈ

apple≈ √÷ «Ó‘È ’appleÈ◊∂ Õ


20 12/10/2017 www.samajweekly.com

ıÏappleª

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

È≈ ˆappleΔÏΔ ÿμ‡ apple‘Δ...

ÿμ‡ ¿∞Óapple ÁΩapple≈È ÁΔ ÓΩ Áapple Ó‘μÂÚͱappleÈ √±⁄’ ‘ÈÕ ¡√Δ∫ «¬È∑≈∫

鱧 «‹ßÈ∂ Óapple˜Δ √À∫’«Û¡≈∫ È≈Ò ÿ‡Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Áapple√≈¬Δ¬∂, Íapple ¡μ‹ ÚΔ

Á∂Ù ÁΔ Ï≈Ò ÓΩ Áapple («¬μ’ √≈Ò Â’) DA ÍzÂΔ ‘˜≈apple ÙappleÓ√≈apple ’appleÈ

Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ «¬‘ Áapple √≈‚∂ ◊∞¡≈∫„Δ Â∂ √≈‚∂ ÂØ∫ ˆappleΔÏ Ó∞Ò’ È∂Í≈Ò,

«Ó¡≈∫Ó≈apple, √zΔÒß’≈ «Úμ⁄ «’Â∂ ÿμ‡ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ «¬‘ ÂμÊ

‹≈ȉ≈ ÚΔ ¡«‘Ó ‘À «’ «¬È∑≈∫ ÓΩÂ≈∫ Á∂ I@ ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË ’≈appleÈ

Ï‘∞ ‘Δ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò, «Íß‚ ÍμËapple ”Â∂ ‘Δ ‘μÒ ‘؉ Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ «¬È∑≈∫

ÓΩÂ≈∫ Á≈ «¬μ’ Úμ‚≈ ’≈appleÈ ‘À Ïμ⁄∂ Á≈ ‹ÈÓ Ì≈apple ¡Ω√ÂÈ È≈ÒØ∫ ÚΔ

ÿμ‡ ‘؉≈ ‘À, Ì≈Ú „≈¬Δ «’ÒØ ‹≈∫ ÿμ‡ «¬‘ ÿμ‡ «’¿∞∫ ‘À ? «¬√ Á≈

’≈appleÈ ‘À Ó≈∫ 鱧 ◊appleÌ ÁΩapple≈È Í±appleΔ ÷∞apple≈’ È≈ «ÓÒ‰≈Õ «¬√∂ Âapple∑≈∫, Íß‹

√≈Ò ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Óapple Ú≈Ò∂ Ïμ«⁄¡≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ ’∞ÍØÙ‰ ÁΔ Áapple Íapple∂Ù≈È

’appleÈ Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ Â’appleΔÏÈ D@ ¯Δ√ÁΔ Ïμ«⁄¡≈∫ Á≈ Ì≈apple ¡Ω√ È≈ÒØ∫

ÿμ‡, Â’appleΔÏÈ BB ¯Δ√ÁΔ ’μÁ «Úμ⁄ ÓËapple∂ ‘È ¡Â∂ ¡μË ÂØ∫ ÚμË Ïμ⁄∂

ı±È ÁΔ ÿ≈‡ Á≈ «Ù’≈apple ‘ÈÕ

’∞ÍØÙ‰ 鱧 Á∞ÈΔ¡≈∫ Ìapple «Úμ⁄ Á∂Ù ÁΔ ÒØ’≈∫ ÍzÂΔ «⁄ßÂ≈ Á≈ √±⁄’

ÍÀÓ≈È≈ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’¿∞∫ ‹Ø ÷∞apple≈’, ÓÈ∞μ÷Δ √ÓappleμÊ≈ Á∂ √‘Δ

«Ú’≈√ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ √appleØ ‘ÀÕ Ïμ⁄∂ Á∂ √appleΔ«apple’ «Ú’≈√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

¿∞√ ÁΔ ÏΩ«Ë’ √ÓappleμÊ≈ ÷∞apple≈’ È≈Ò ‹∞ÛΔ ‘À, «‹√ apple≈‘Δ∫ ¿∞√ È∂ «◊¡≈È

‘≈«√Ò ’appleÈ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÍΩÃÛ∑ «Ú¡’ÂΔ «Úμ⁄ ÚΔ ı∞apple≈’

ÁΔ ÿ≈‡, «Ú’«√ ‘Ø¬Δ Ï∞μËΔ Á∂ √‘Δ «¬√Â∂Ó≈Ò È±ß ıØapple≈ Ò◊≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ

«¬‘ √appleÚ∂÷‰ ¡≈ ⁄∞μ’∂ ‘È «’ «‹È∑≈∫ √’±ÒΔ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ «‘ÓØ◊ÒØ«ÏÈ

ÿμ‡ ‘∞ßÁ∂ ‘È, ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ÍÛ∑≈¬Δ «Úμ⁄ «Í¤∂ apple«‘ ‹≈∫Á∂ ‘È Â∂ ‹ÁØ∫

÷∞apple≈’ ·Δ’ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞‘ Á±√apple∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡≈ ‹≈∫Á∂ ‘È

÷∞apple≈’ Á≈ ’ßÓ ¿±apple‹≈ Á∂‰ ÂØ∫ ¡μ◊∂ √appleΔapple ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Íz‰≈ÒΔ È±ß

Әϱ ’appleÈ≈ ‘ÀÕ «¬‘Δ Ú‹∑≈ ‘À «’ ’∞ÍØÙ‰ ’≈appleÈ ¿∞‘ «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ Á≈

¤∂ÂΔ ¤∂ÂΔ «Ù’≈apple ‘∞ßÁ∂ ‘È Â∂ «ÏÓ≈apple ‘؉ Ó◊appleØ∫ ·Δ’ ‘؉ Ò¬Δ

«˜¡≈Á≈ √Ó≈∫ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ‘apple √≈Ò Á∂Ù «Úμ⁄ √Ú≈¬ΔÈ ÎÒ±, ‚∂∫◊± ¡Â∂

«⁄’È◊∞ÈΔ¡≈∫ Á∂ ’∂√≈∫ «Úμ⁄ Ú≈Ë∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ÓΔ‚Δ¡≈ ÙØapple ’appleÁ≈ Â∂ «Îapple

«√¡≈√ ‘؉ Òμ◊ÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ «ÂßÈ∂ «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ ‘Δ Ú≈«¬appleÒ ‘È Â∂

«¬È∑≈∫ Á≈ ’Ø¬Δ «ÚÙ∂Ù «¬Ò≈‹ È‘Δ∫ ‘À Íapple ‹Ø ¡«‘Ó ◊μÒ È؇ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ ‘À «’ «ÏÓ≈apple ‘؉ ¡Â∂ ÓappleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ Ï‘∞ÂΔ «◊‰ÂΔ

¡ΩappleÂ≈∫, Ϙ∞apple◊≈∫ ¡Â∂ Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ ‘∞ßÁΔ ‘À, ‹Ø √appleΔapple Íμ÷Ø∫ ’Ó˜Øapple, Ì≈Ú

’∞Íث٠‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ

÷∞apple≈’ Á≈ «√μË≈ «appleÙÂ≈ ˆappleΔÏΔ È≈Ò ‘ÀÕ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ÷appleΔÁ

Ù’ÂΔ ‘Δ ¯À√Ò≈ ’appleÁΔ ‘À «’ ’Δ ÷≈‰≈ ‘À ‹≈∫ ’Δ ÷≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈

‘ÀÕ √≈‚∂ Ó∞Ò’ Á∂ Â≈˜∂ ¡ß’«Û¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’ BC-BD% ÒØ’ ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈

ÂØ∫ ÊμÒ∂ ‘ÈÕ ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈ ÂØ∫ ÊμÒ∂ ‘؉ ÂØ∫ Ì≈Ú «Èμ ÁΔ ¡Ω√Â

¡≈ÓÁÈ √Ú≈ ‚≈Òapple Ì≈Ú GE-H@ apple∞ͬ∂ Á±√apple∂ Í≈√∂ √≈‚≈ ÔØ‹È≈

¡≈ÔØ◊ ˆappleΔÏΔ apple∂÷≈ Á≈ ÍÀÓ≈È≈ ÿÛÁ≈ ‘À «’ Ù«‘apple≈∫ «Úμ⁄ apple«‘‰

Ú≈Ò≈ ÏßÁ≈ ‹∂ DG apple∞ͬ∂ ¡Â∂ «Íß‚ Ú≈Ò≈ CB apple∞ͬ∂ appleؘ≈È≈ ıapple⁄ ’appleÁ≈

‘À Â≈∫ ¿∞‘ ˆappleΔÏ È‘Δ∫ ‘ÀÕ Á±‹∂ Í≈√∂ «¬μ’ «appleÍØapple‡ «¬‘ ÚΔ Áapple√≈¿∞∫ÁΔ

‘À «’ Á∂Ù ÁΔ HE ¯Δ√ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ B@ apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ «ÁÈ ÍzÂΔ ‹Δ¡ ÂØ∫

ÿμ‡ «Úμ⁄ ◊∞˜≈apple≈ ’appleÁΔ ‘ÀÕ «¬Ê∂ ‘Δ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ Ó≈ÍÁß‚≈∫ ¡È∞√≈apple

¡μ‹ A. I ‚≈Òapple ÍzÂΔ «ÁÈ È≈Ò ◊appleΔÏΔ ÂÀ¡ ’appleÈ ÁΔ ◊μÒ ‘ÀÕ

’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú ‘À «’ ˆappleΔÏ≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÿμ‡ «Á÷≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡√Δ∫

¡≈͉∂ Ó∞Â≈Ï’ ÍÀÓ≈È≈ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

√≈‚∂ √«Ì¡≈⁄≈apple «Úμ⁄ «¬‘ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ «’√∂ ÁΔ Ó±ß‘ ”Â∂

Â≈appleΔ¯ È‘Δ∫ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ Íapple ¡‹Ø’≈ ÁΩapple Â≈∫ ¿∞√ ÂØ∫ ¡μ◊∂ ¡≈Í ‘Δ

¡≈Í‰Δ ÙÒ≈ÿ≈ ’appleÈ Á≈ ÁΩapple ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ⁄Ò≈¬∂ ÍzØ◊apple≈Ó≈∫ Á∂ ¡≈Í ‘Δ

«√μ‡∂ ’섉 Á≈ ’ßÓ «Ú«◊¡≈È’ ÂΩapple ”Â∂ √‘Δ È‘Δ∫ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ

«’√∂ ÚΔ ’ßÓ ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ ÁΔ ÍzÂΔ«’z¡≈ ‹≈ȉ Ò¬Δ «’√∂ Ï≈‘appleΔ

¬∂‹ß√Δ ÁΔ ÓÁÁ ÒÀ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À, ‹Ø È≈ ÍzØ◊apple≈Ó ¿∞ÒΔ’‰ ¡Â∂ È≈ ‘Δ

Ò≈◊± ’appleÈ ÁΔ «‘μ√≈ apple‘Δ ‘ØÚ∂Õ ˆappleΔÏ≈∫ 鱧 √Óapple«Í ÍzØ◊apple≈Ó≈∫ È∂

ˆappleΔÏ≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ «Ú⁄ ’Δ Â∂ «’ßÈ≈ ÏÁÒ≈¡ «Ò¡≈∫Á≈ ‘À, «¬√ Á≈

Â≈∫ √Ó≈∫ Í≈ ’∂ ÍÂ≈ ⁄Ò∂◊≈, Íapple ’∞ÍØÙ‰ ÁΔ √«ÊÂΔ, ÷≈√ ’apple

Ïμ«⁄¡≈∫ ¡Â∂ ¡ΩappleÂ≈∫ «Úμ⁄ «⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘À, ‹Ø «’ Á∂Ù ÁΔ √≈appleΔ

⁄Ó’-ÁÓ’ Â∂ ÍzÙÈ «⁄ßÈ∑ Ò◊≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ

SAMAJOKU

Ó∞÷Ω«‡¡≈∫ apple«‘ ÓÈ∞μ÷ ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ’appleÁ≈

‘À, ‘’Δ’Â «Úμ⁄ ¿∞‘ ¿∞‘Ø «‹‘Δ Ùı√Δ¡Â ‘Δ

‘ÀÕ ¿∞√ ÁΔ Ùı√Δ¡Â ÂØ∫ Ï‘∞ ’∞fi «√μ«÷¡≈

‹≈ √’Á≈ ‘À ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ “Ï∞fi apple‘Δ

ÏμÂΔ Á≈ ⁄≈ȉ” ¡Â∂ “Íapple¤≈Ú∂∫” 鱧 Á±appleÁappleÙÈ

‹ÒßËapple ÚμÒØ∫ È≈‡’Δ apple±Í Á∂ ’∂ Íz√≈«apple ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Â≈∫ «¬√ È≈Ò ¿∞√ È±ß Ï‘∞ «˜¡≈Á≈

Íz«√μËΔ ÚΔ «ÓÒΔ Â∂ Ó≈«¬¡≈ ÚΔÕ

Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ¿∞√ 鱧 ÙappleØÓ‰Δ

√≈«‘Â’≈apple ¡ÀÚ≈apple‚ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ √Ó∂∫ ÁÒΔÍ

’Ωapple «‡Ú≈‰≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ Í∞apple√’≈apple ◊≈√Ø

鱧 √μ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ «ÓÒ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √ΔÕ ¿∞√

È∂ ‘∞‰ Â’ Â’appleΔÏÈ CE Í∞√Â’≈∫ «Ò÷Δ¡≈∫

‘È «‹È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ¿∞μÈ∑Δ∫ È≈ÚÒ ‘È “√∞ÍÈ∂ Â∂

√ß√’≈apple”, “ÿapple’Δ‰”, “Íapple¤≈Ú∂∫”, “ÏßÁ ◊ÒΔ Á∂

Ï«ÙßÁ∂”, “appleμÂ≈ Ê∂‘”, “«⁄μÂapple≈ Ï«⁄μÂapple≈”,

“«¬ÂÎ≈’”, “Â∞apple«Á¡≈∫ Â∞apple«Á¡≈∫”, “Ï∞fi apple‘Δ

ÏμÂΔ Á≈ ⁄≈ȉ” ¡≈«Á ¿∞√ Á∂ ⁄apple«⁄ È≈ÚÒ

‘ÈÕ ¿∞√ ÁΔ «¬«Â‘≈√, √ß√«’zÂΔ ¡Â∂

√«Ì¡≈⁄≈apple «‹‘∂ «Ú«Ù¡≈∫ ”Â∂ ͱappleΔ Í’Û ‘À

√ß√«’zÂΔ ¡Â∂ √«Ì¡≈⁄≈apple Ï≈apple∂ ¿∞√ È∂ ÈΩ∫

«’Â≈Ï≈∫ «Ò÷Δ¡≈∫ ‹ÁØ∫«’ ¡«‹‘∂ «ÚÙ∂ ”Â∂ «’√∂

Ò∂÷’ ÚμÒØ∫ «¬μ’ ¡μËΔ «’Â≈Ï «Ò÷‰Δ ‘Δ ÏÛ∂

Ó≈¡apple’∂ Ú≈ÒΔ ◊μÒ √ÓfiΔ ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬√

√ÏßËΔ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ “Íß‹≈ÏΔ √«Ì¡≈⁄≈apple”,

“ÓÒÚ¬Δ √«Ì¡≈⁄≈apple”, “Íß‹≈ÏΔ «Áμ÷ Â∂

ÁappleÙÈ”, “«Á√‘μ«Á¡≈∫ ÁΔ Á≈√Â≈È”, “ÒØ’

Ô≈«È’ √ßÚ≈Á” ¡≈«Á Í∞√Â’≈∫ Úapple‰ÈÔØ◊

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

ËappleÓ, √Ó≈‹ Â∂ √ΩÛΔ...

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ

⁄≈ȉ ÁΔ ÈÁΔ Á≈ È≈Á ñ ˙Ó Íz’≈Ù ◊≈√Ø

Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò √μ⁄ Â∂ fi±·

«Úμ⁄ «ÈÂ≈apple≈ ‘Ø ’∂, ¿∞È∑≈∫ ÚμÒ ¿∞∫◊Ò ¿∞·‰

Á≈ ‚apple √Â≈¿∞∫Á≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ’≈ȱßÈΔ ÂΩapple ”Â∂

◊«·Â ’«ÓÙÈ ÁΔ ‘Ø∫Á 鱧 ËappleÓ ÁΔ ¡≈Û ‘∂·

Úß◊≈appleÈ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ‹ÁØ∫«’

√μ⁄≈¬Δ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’ ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ‘Ø∫Á ‘Δ ’∂∫Áapple √apple’≈apple

Á∞¡≈apple≈ ω≈¬∂ ’≈ȱßÈ Â«‘ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

Ó∞μ÷ ÂΩapple ”Â∂ «¬‘ ¡Á≈apple≈ ‘Δ √apple’≈appleΔ

√appleÍz√ÂΔ ‘∂· ⁄μÒ‰ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ‘Δ

‹μÊ∂Á≈apple √≈«‘Ï≈È ÚÒØ∫ «Ú¡’ÂΔ◊ ÂΩapple ”Â∂

«√μ÷ ’ΩÓ Á∂ «‘μÂ≈∫ Ò¬Δ ’¬Δ Ú≈appleΔ Á∞«È¡≈ÚΔ

¡Á≈ÒÂ≈∫ Á≈ ¡≈√apple≈ «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ «apple‘≈ ‘À Íapple

√ΔÓ √Ø⁄ ’≈appleÈ, ËappleÓ ÁΔ ˙‡ «Úμ⁄ «¬’

È≈˜∞’ Ó√Ò∂ 鱧 fi±· Á∂ ¡≈√apple∂ È≈Ò Ï⁄≈¿∞‰

Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡≈apple.¡À√.¡À√.

Â∂ ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ Ó∞÷Δ¡≈

ÚÒØ∫ √‡∂‡ 鱧 Úß◊≈appleÈ ÁΔ √«ÊÂΔ √Ó∞μ⁄∂

√Ó≈«‹’ ÂßÂapple Â∂ apple≈‹ÈΔÂ’ ÂßÂapple 鱧 „≈‘

Ò≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ «√ÂÓ˜appleΔ¯Δ «¬‘ ‘À «’ «¬√

√Ø⁄ «Íμ¤∂ ’≈Ϙ apple≈‹ÈΔÂ’ Ù’ÂΔ¡≈∫ Á≈

¡ÍzÂμ÷ √ÓappleÊÈ Íz≈Í ‘À ‹Ø «’ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple Á∂ apple±Í «Úμ⁄ ¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ

‘ÈÕ ÒßÏΔ ’«ÚÂ≈ “«’μÊ∂ ‘À ¡≈ÁÓΔ” «Ò÷ ’∂

¿∞√ È∂ Íß‹≈ÏΔ ’«ÚÂ≈ Á∂ ÷∂Âapple «Úμ⁄ ÔØ◊Á≈È

«ÁμÂ≈Õ

˙Ó Íz’≈Ù ◊≈√Ø È∂ «‘ßÁΔ √≈«‘ ‹◊Â

«Úμ⁄ ÚΔ ¡≈͉≈ «ÚÙ∂Ù ÔØ◊Á≈È «ÁμÂ≈Õ

«‘ßÁΔ «’Â≈Ï≈∫ “ÈΔÓ ’Δ ¤≈«¬¡≈ ÂÒ∂”, “apple≈‹

Ó≈apple◊”, “ͱapple«Ú’≈”, “ÌΔ◊Δ ◊ÒΔ¡≈∫ «Ï÷apple≈

’≈∫⁄” ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ È≈ÚÒ “ÓÈ∞Ù ’Δ ¡≈∫÷∂∫” ¡Â∂

““«Ï÷appleΔ «Ï÷appleΔ Ï≈Â∂∫” Úapple‰ÈÔØ◊ ‘ÈÕ Ï≈Ò

√≈«‘ «Úμ⁄ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ÁØ Í∞√Â’≈∫

“ÎÒØappleß‹ÈΔ Á∂ Î∞μÒ” Â∂ “«√μ«÷¡≈ Â∂ √Ï’”

¡≈¬Δ¡≈∫ ‘ÈÕ ¡≈ÒØ⁄È≈ Á∂ ÷∂Âapple «Úμ⁄ ¿∞√ È∂

ÁØ Í∞√Â’≈∫ “Í«ÚμÂapple Í≈ÍΔ” ¡Â∂ “√±ÎΔ ÷≈È≈”

Ï≈apple∂ ¡≈ÒØ⁄È≈«Ӓ ¡«Ë¡ÀÈ ’apple’∂ ¡≈͉Δ

Íz«ÂÌ≈ Á≈ ÒØ‘≈ ÓÈÚ≈«¬¡≈ ‘ÀÕ

˙Ó Íz’≈Ù ◊≈√Ø √Ó≈«‹’ √≈«‘Â’ ’ßÓ≈∫ Á∂

È≈Ò È≈Ò ÒØ’ √ßÿappleÙ ¡Â∂ ÒØ’ Ò«‘apple≈∫ «Úμ⁄

ÚΔ ÓØ‘appleΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√

Âapple∑≈∫ ¿∞√ ÁΔ √Ø⁄ Á≈ ÿ∂apple≈ √≈«‘Â’ ’≈apple‹≈∫

Â’ ‘Δ √Δ«Ó È≈ ‘Ø ’∂ √Ó≈«‹’ √appleØ’≈apple≈∫ Â’

ÎÀ«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √Ó≈‹ 鱧 apple±ÛΔÚ≈ÁΔ ¡ßË-

«ÚÙÚ≈√ Á∂ ‘È∂apple∂ ÂØ∫ Íz’≈Ù ÚμÒ ÒÀ ‹≈‰ Ò¬Δ

¿∞‘ «◊¡≈È «⁄ßÂÈ ¡Â∂ ÙÏÁ È≈Ò ‹∞ÛÈ ÁΔ

◊μÒ ’appleÁ≈ ‘ÀÕ ¡≈Í‰Δ ÈÚΔ∫ apple⁄È≈ “ÈÁΔ Á≈

È≈Á” «Úμ⁄ ¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ ¿∞Óapple Á∂ ¿∞Âapple≈¡

⁄Û∑≈¡ Á∂ È≈Ò È≈Ò ¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ Á≈ Ë≈apple«Ó’

√Ó≈«‹’ ¡Â∂ ‘Øapple «ÚÙÚ«Ú¡≈ÍΔ √Óμ«√¡≈Ú≈∫

Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

BAÚΔ∫ √ÁΔ ”⁄ ÚΔ «’¿∞∫ ...

«ÚÙÚ≈√, Â∞Ò√Δ ‹≈∫ «ÂzÚÀ‰Δ

ÁΔ Í±‹≈ ’appleÈΔ, Óß◊ÒΔ’≈∫ Á≈

Áapple÷μÂ≈∫ ‹≈∫ ‹≈ÈÚapple≈∫ È≈Ò

«Ú¡≈‘ ’apple’∂ Óß◊Ò ÁΔ ’zØÍΔ

·Δ’ ’appleÈΔ, ‹∂ «¬È∑≈∫ √Ì Á≈

«Ú«◊¡≈È’ Íμ÷ ÂØ∫ ’≈appleÈ

Ú≈«⁄¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ‘Øapple ‘Δ √μ⁄

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «‹√

Âapple∑≈∫ ⁄ßÈ ‹≈∫ √±apple‹ ÁΔ¡≈∫

◊ÂΔ-«ÚËΔ¡≈∫ «Ú⁄

ÏÁÒ≈¡ Ïz«‘Óß‚ «Ú⁄

«ÈappleßÂapple ⁄μÒ apple‘Δ¡≈∫

Íz«’«apple¡≈Ú≈∫ ’≈appleÈ ¡≈¿∞∫Á≈

‘ÀÕ È˜apple Òμ◊‰ Á≈ ¿∞Í≈¡

«Óapple⁄≈∫ Ú≈appleÈΔ¡≈∫ ‹≈∫

√≈ÛÈΔ¡≈∫, √∞Í«È¡≈∫ «Ú⁄

Úμ÷apple∂-Úμ÷apple∂ ‘≈Ò≈ Á≈

«Á÷‰≈ ÚΔ Úμ÷apple∂ «ÚÙÚ≈Ù

È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

«¬’ Úμ‚≈ ¡ßË-«ÚÙÚ≈√ ‹Ø

«’ «¬’ Ï‘∞ ¡«‘Ó ÒØ’

«ÚÙÚ≈√ ω ’∂ ¿∞μÌapple «apple‘≈

‘À, «‹√ 鱧 ¡μ‹ ÁΔ¡≈∫

«√μ«÷¡Â ’∞ÛΔ¡≈∫ ‹≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫

ÚμÒØ∫ ÚΔ Í±appleΔ Ó«apple¡≈Á≈ È≈Ò

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

«ÈÌ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ’جΔ

√ØÓÚ≈apple Á≈ Úapple appleμ÷Á≈ ‘À

’Ø¬Δ Óß◊Ò, ’Ø¬Δ Ù∞μ’apple ‹≈∫

ÙÈΔ Á≈ «¬È∑≈∫ Á≈ Á∂ÚΔ

Á∂ÚÂ≈ ‹≈∫ «ÚËΔ ÚΔ Úμ÷Ø-

Úμ÷appleΔ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ ‹∂

«Ú«◊¡≈È’ ÂΩapple ”Â∂ Á∂«÷¡≈

‹≈Ú∂ Â≈∫ Úapple appleμ÷‰ È≈Ò

Í≈⁄‰ Íz‰≈ÒΔ ·Δ’ apple«‘‰

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple ’∞fi È‘Δ∫

‘∞ßÁ≈Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï≈’Δ

√Ì ’ÒÍÈ≈Ú≈∫ ‘Δ ‘È ‹≈∫

«Îapple ¡ßË-«ÚÙÚ≈√ Á≈ «‘μ√≈

Óß«È¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

ÒØ’≈∫ 鱧 ‹≈◊apple±’ ‘؉ ÁΔ ÒØÛ

: ¿∞ÍappleØ’Â √≈apple∂ Ú«‘Ó-ÌappleÓ,

appleΔÂΔ-«appleÚ≈‹ ‹≈∫ ¡ßË-

«ÚÙÚ≈√ ¡μ‹ Á∂

«Ú«◊¡≈È’ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ ÚΔ

√≈‚≈ ¡«‘Ó ¡ß◊ ω∂ ‘ج∂

‘ÈÕ Ï≈’Δ «Ú’≈√ÙΔÒ Á∂Ù≈∫

ÂØ∫ Ì≈apple Á∂ ’¬Δ ’ÁÓ «Íμ¤∂

apple«‘‰ Á∂ ÍzÓ∞μ÷ ’≈appleÈ≈∫ «Ú⁄Ø∫

ÒØ’≈∫ «Ú⁄ ¡ßË-«ÚÙÚ≈√ Á≈

‘؉≈ ÚΔ Úμ‚≈ ’≈appleÈ Ï‰

Samajoku Instructions : "Fill in the puzzle so that every row, every column, and every 3x3

box contains the digits 1 through 9." Every sudoku puzzle has a unique solution

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ

Í≈·-Í∞√Â’≈∫ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ ...

ÁΔ ¤Í≈¬Δ «Úμ⁄ Á∂appleΔ ‘Ø ◊¬Δ ¡«‹‘≈ √ÍμÙ‡Δ’appleÈ √∞‰È ȱß

«’ßÈ≈ ‘≈√Ø‘Δ‰≈ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «¬μ’ ¡Á≈apple≈, «‹√ ¿∞μÍapple Òμ÷≈∫

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈ Ì«Úμ÷ ‘apple √≈Ò «ÈappleÌapple ‘∞ßÁ≈ ‘À, ¡≈͉∂

Ï∞«È¡≈ÁΔ ’ßÓ ÍzÂΔ ¬∂È≈ ˆÀapple-◊ßÌΔapple ‘À, «¬√ ÂØ∫ ¿∞√ ÁΔ Ó∞’ßÓÒ

’≈apple‹-ÙÀÒΔ Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ √«‘‹∂ ‘Δ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ÏØapple‚

ÁΔ È≈¡«‘ÒΔ¡Â Á∂ ÓμÁ∂Șapple √’±Ò≈∫ ÚμÒØ∫ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ȱß

«’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‹≈∫ Â≈∫ √≈«¬ß√ «ÚÙ∂ ÁΔ¡≈∫ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫

«’Â≈Ï≈∫ «‹μÊØ∫ ÒμÌÁΔ¡≈∫ ‘È, ¿∞μÊØ∫ ‘≈√Ò ’apple ÒÀ‰ ¡Â∂ ‹≈∫ «Îapple

ÏØapple‚ Á∂ ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ ÂØ∫ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’apple ÒÀ‰ Íapple «¬‘ ÁØÚ∂∫ ÏÁÒ

ÚΔ √≈Ë≈appleÈ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Ò¬Δ ¡≈√≈È È‘Δ∫ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÚΔ

ÏØapple‚ ÁΔ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ ÁΔ Ì≈appleΔ Â؇ apple‘Δ √Δ «‹√ ’≈appleÈ Ó≈apple’Δ‡

«Úμ⁄ Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ Í≈·-Í∞√Â’≈∫ Ï‘∞ÂΔ¡≈∫ ¿∞ÍÒÏμË È‘Δ∫

ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ ÂØ∫ ͱappleΔ¡≈∫ «’Â≈Ï≈∫ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’appleÈ≈ ¡≈√≈È È‘Δ∫

¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬‘ ‘apple «Ú«Á¡≈appleÊΔ Á∂ «ÚμÂΔ √≈ËÈ≈∫ Ó∞Â≈«Ï’

√ßÌÚ ‘ÀÕ

√≈«¬ß√ «ÚÙ∂ «Úμ⁄ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Íß‹≈ÏΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈ ÓßÁ≈

‘≈Ò ‘À √≈Ò B@AF-AG ÁΩapple≈È Á√ÚΔ∫ ‹Ó≈ Á∂ C,C@,CFG

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ √≈«¬ß√ «ÚÙ∂ Á∂ Íapple⁄∂ «ÁμÂ∂ Íapple ¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫

FI,ICF Î∂Ò∑ ‘Ø ◊¬∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÁΔ ¡«‹‘Δ È≈’≈ÓΔ Á≈

ÁØÙ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ Â∂ √’±Ò≈∫ ¿∞μÂ∂ fiμ‡ ÓÛ∑ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, Íapple

«’Â≈Ï≈∫ ÁΔ ¡‰‘Ø∫Á Úapple◊Δ √«ÊÂΔ ¿∞μÂ∂ «√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ Â∂

√’±Ò ÏØapple‚ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ ÍappleÁ≈ÍØÙΔ «Úμ⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È

Íß‹≈Ï ’Á∂ «√μ«÷¡≈ Á∂ ÷∂Âapple «Úμ⁄ Á∂Ù Á∂ ÓØ‘appleΔ apple≈‹≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ‘∞ßÁ≈

√ΔÕ ‘∞‰ «¬‘ Á∂Ù Á∂ BI apple≈‹≈∫ «Úμ⁄Ø∫ AIÚ∂∫ ÈßÏapple ¿∞μÂ∂ Í‘∞ß⁄

«◊¡≈ ‘À «¬‘ √«ÊÂΔ Ï‘∞ ÈÓØÙΔ Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ √’±Ò ÏØapple‚ ¡Â∂

«√μ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊, Íß‹≈Ï Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 √«ÊÂΔ ÁΔ ◊ßÌΔappleÂ≈

鱧 √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈ Ì«Úμ÷ ıapple≈Ï ‘؉

ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ √≈apple∂ √ßÌÚ ¿∞Íapple≈Ò∂ ’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ

«apple‘≈ ‘ÀÕ ¡μ‹ ’μÒ∑ „Ω∫◊Δ¡≈∫ È∂

Ú≈Â≈¡È∞’±Ò ÁÎÂapple ω≈ Ò¬∂

‘È, «‹È∑≈∫ «Ú⁄ ÒØ’≈∫ ÂØ∫ Ó؇Δ

ÎΔ√ ÒÀ ’∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Á∞μ÷≈∫ Á≈

«È͇≈apple≈ ’appleÈ Á∂ ÎØ’∂ Á≈¡Ú∂

’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ ¡≈Í∂ ω∂

apple«‘Ïapple≈∫ Á∂ ‚∂«apple¡≈∫ ‹≈∫ Á¯Âapple≈∫

«Ú⁄ Òμ◊Δ¡≈∫ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÒßÏΔ¡≈∫ Ò≈¬ΔÈ≈∫ ¡Â∂ Ú≈appleΔ Ò¬Δ

¿∞‚Δ’ ÿapple≈∫ «Ú⁄ ÏÀ·∂ «¬’μ·≈∫ ÂØ∫

¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À

«’ «Ú«◊¡≈È ¡ßË-«ÚÙÚ≈√ ȱß

ÿ‡≈¿∞‰ «Ú⁄ «’ßÈ≈ ’∞ √‘≈¬Δ ‘Ø

√«’¡≈ ‘ÀÕ ’¬Δ Ú≈apple Â≈∫ √≈ȱß

√Ø⁄‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘؉≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À

‹ÁØ∫ Á∂÷Á∂ ‘≈∫ «’ «¬’ Í≈√∂ Â≈∫

Òμ÷≈∫ ¡appleÏ≈∫ apple∞Í¬Δ¡≈ ÷apple⁄ ’∂

«Ú«◊¡≈È ⁄ßÈ ¡Â∂ ‘Øapple ◊z«‘¡≈∫

”Â∂ Í‘∞ß⁄‰ «Ú⁄ √ÎÒ ‘Ø «◊¡≈ ‘À

¡Â∂ ◊z«‘¡≈∫ «‹Ú∂∫ Óß◊Ò,

Ïz«‘√ÍÂΔ, Ï∞μË ¡Â∂ ‘Øapple≈∫ ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ ‘Øapple ÈÚΔ∫

Â’È≈ÒØ‹Δ ‘Ø∫Á «Ú⁄ «Ò¡≈∫ÁΔ ‹≈

apple‘Δ ‘À Â≈∫ ‹Ø Ïz«‘Óß‚ ÁΔ «˜¡≈Á≈

ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ √‘Δ ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒ

√’∂Õ Íapple Á±‹∂ Í≈√∂ ¡«‹‘∂ „Ω∫◊Δ

√Û’ Á∂ «’È≈apple∂ ¡≈√‰ Ò◊≈ ’∂

«√appleÎ E@ apple∞ͬ∂ ÒÀ ’∂ ÓÈ∞μ÷ ÚμÒ

’zØÍΔ ÒÀ ’∂ ¡≈ apple‘∂ ‹≈∫ ’ßÓ-’≈apple≈∫

«Ú⁄ ¡Û⁄‰ ω apple‘∂ Óß◊Ò, ÙÈΔ

«‹‘∂ ◊z‘≈∫ ÁΔ «ÁÙ≈∫ ‘Δ ÏÁÒ ’∂

‘Øapple Í≈√∂ 鱧 ’appleÈ Á∂ Á≈¡Ú∂ ’appleÁ∂

‘È ¡Â∂ ◊∞ßÓapple≈‘ ’apple’∂ ÒØ’≈∫ ȱß

◊z«‘¡≈∫ ÁΔ «ÁÙ≈ ÓØÛ ’∂ ‘Øapple Í≈√∂

’apple Á∂‰ Á≈ ÚΔ Ô’ΔÈ «ÁÚ≈¿∞∫Á∂

‘ÈÕ

‹∂’apple ¡«‹‘∂ Ú«‘Ó-ÌappleÓ ‹≈∫

¡ßË-«ÚÙÚ≈√ √≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄Ø∫

ıÂÓ È≈ ‘ج∂ Â≈∫ √≈‚≈ Á∂Ù ’ÁΔ

ÚΔ «Ú’≈√ÙΔÒ Á∂Ù≈∫ ÁΔ √±⁄Δ «Ú⁄

¿∞μÍapple È‘Δ∫ ‹≈ √’Á≈Õ «¬È∑≈∫ ȱß

÷ÂÓ ’appleÈ Á≈ «¬’Ø «¬’ ÂappleΔ’≈

«¬‘ ‘À √≈鱧 √Ì È±ß ¡≈Í‰Δ √Ø⁄

ÏÁÒ‰Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ¡«‹‘∂ Ú«‘Ó≈∫

ÌappleÓ≈∫ Á∂ È∞’√≈È≈∫ Ï≈apple∂ Áμ√ ’∂

¡ßË-«ÚÙÚ≈√≈∫ ÍzÂΔ ‹≈◊apple±’

’appleÈ≈ ‘ØÚ∂◊≈ Â≈∫ ‘Δ ¡√Δ∫ Ú«‘Ó-

ÌappleÓ ¡Â∂ ÒØ’ «ÚÙÚ≈√≈∫ ÂØ∫

«È‹≈ Í≈ ’∂ √ÎÒ ‘Ø √’Á∂ ‘≈∫Õ


www.samajweekly.com

12/10/2017

21


22 12/10/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

Annual General Meeting of

DR AMBEDKAR MEMORIAL

TRUST London

Annual General Meeting of DR AMBEDKAR MEMORIAL TRUST was

held at the Ambedkar Hall, 12 Featherstone Road West London

Dr Ambedkar Memorial Trust Group

Photo of Elected Executive Body 2017-

2019. On the left, portrait above showing

Savitrimai Phule, first female teacher of the

first women’s school in India is a pioneer figure

who fought against the dominant caste

system. The right portrait showing, Matosri

Ramai wife of Babasaheb Ambedkar also

known as the mother of all suppressed

humanity in India. 23rd September is the

Centenary Year of Ambedkar Solemn Pledge

Day ( Sankalp Diwas ). On 23rd September

1917?, Young Bhimrao took Solemn Pledge

to emancipate suppressed humanity and

women in India. This was due to ill treatment

towards him and had to spend night under a

Leading businesses

unite to tackle slavery

tree in Sayaji Baag, Baroda.

The following personals were elected for

the year 2017-2018. Pesident: Sanghamitra

Banker, Vice President: Surjit Birdi, Chair:

Sohan Lal Gindha, Vice Chair: Harbans

Lal. Virdee, Gen. Secretary: Kanu Parmar,

Asst. Gen. Secretary: Gautam Chakraborty,

Treasurer: Shekhar Banga, Asst. Treasurer :

Ram Murty Summan, Hon. Auditor Amrit

D. Cara , Public Affairs : Gira Chakraborty –

Executive Members:- Heena Parmar,

?j?igisha Vaghela, Dr N. Srinivasan,

Shashikant Solanki, Pragnesh Patel

Trustees:- Sohanlal Gindha, Surjit Birdi,

Ashok Chakraborty, Ramnik Bhudia Patel,

Gautam Chakraborty

Estate Management Committee:- Ranjit

Boudh, Bakshi Birdi, Harbans Lal Virdee,

Gautam Chakraborty, Vijay Boudh, Shekhar

?Bodhakar? – Representatives To Federation

of Ambedkarite and Buddhist Organisations

UK:- Santosh Dass MBE..Gautam

Chakraborty…Ranjit Boudh Spiritual Advisor

: Vijay Khuttan, Legal Advisor : Jagdish

GawareEconomic Advisor : Prashant

Bhalesain,Youth Wing Leader : Rahul

Pagare,Fund raising Leader : Dahyabhai

Solanki,Women Wing Leader : Dr Manju Lal

Health Advisor : Dr Pyare Lal FRCS.

Bollywood

goes digital

Last year saw a bunch of web series being made in India. This

year, several more have — or will — come out. What’s interesting

is how the cast names are getting bigger in the digital space.

Earlier, they used be mostly TV actors or not very busy

Bollywood actors, but of late, several sought-after names from

mainstream cinema have come

into this space.

Actors such as Saif Ali Khan,

Rana Daggubati, Rajkummar

Rao, and Richa Chadha are

working in this medium. because

they feel this medium has both

reach and creative novelty.

Rana will be seen portraying

a grey character in a web thriller,

titled Social. The actor says,

“The digital platform is a fascinating

platform, and I believe that we’re at too early a stage to

know where the web will take us. This self-censored space is

gaining popularity. It gives us creative freedom and also offers

the audience a variety of experimental narratives.” Some find the

medium interesting because they get to collaborate with actors

from different streams. Saif, who’ll make his debut with an original

web TV series, titled Sacred Games, says, “While working

on this web series, I met a whole new school of actors for the first

time. If I hadn’t done this, I wouldn’t have met them, as they’re

not mainstream actors.

They’re better actors because of their modest approach, and

my mind has broadened after meeting them.” Content on the web

has no “compulsions of first day opening and unnecessary item

songs and fight sequences”, says Richa Chadha, who starred in a

VOD (video on demand), titled Inside Edge. She adds, “It’s an

opportunity to try content that’s risqué. It’s an experiment and it

could go wrong but it’s definitely a global trend and it’s worth a

try. You also get a chance to tell stories that need maybe eight

toten hours, as opposed to twothree hours.”

The Home Secretary

hosted CEOs of some of the

UK’s largest companies at

the first Business Against

Slavery Forum. Eight of the

most influential business

leaders in the UK have

joined together to spearhead

pioneering industry action

to drive out slavery from

supply chains. The group

who represent some of the

largest companies in the UK –

who collectively employ over

800,000 people and have a

combined turnover of more

than £140 billion a year – united

as the founding members of

the Business Against Slavery

Forum, which launched on

Monday (9 October) in partnership

with the government.

The 8 founding members

are: Mark Cutifani, Anglo

American CEO; Jeremy

Darroch, SKY CEO; Stuart

Gulliver, HSBC CEO; Marco

Gobbetti, Burberry CEO;

Gavin Patterson, BT CEO; Sir

Martin Sorrell, WPP CEO; Jes

Staley, Barclays CEO; George

Weston, ABF CEO.

The first Business Against

Slavery Forum, held at

Lancaster House, was chaired

by Home Secretary Amber

Rudd, and attended by Sarah

Newton, Minister for Crime,

Safeguarding and Vulnerability,

and John Studzinski CBE, nonexecutive

Director at the Home

Office and Vice Chairman at

Blackstone. The forum brings

CEOs together to share experiences

and inspire more action

to stamp out the barbaric crime

at its source.

Home Secretary Amber

Rudd said: The founding members

of the Business Against

Slavery Forum have shown

bravery by refusing to ignore

the fact forced labour can be a

problem in any supply chain

and by coming together to do

even more to combat it.

They have refused to turn

their backs on the victims of

this barbaric crime. I hope

other firms will do

the same, so together

we can force slavery

out of hidden corners

of the supply

chains that contribute

to the products

and services

which are part of all

our daily lives. The

Business Against

Slavery Forum will be a platform

to help businesses identify,

tackle and prevent slavery

in their supply chains, to

encourage them to share intelligence

and best practice, and to

help boost the quality of transparency

reporting under the

Modern Slavery Act.

Following the world-leading

Modern Slavery Act 2015,

the forum will build on work

already underway by large

firms to publish annual

Transparency in Supply Chain

Statements to demonstrate the

action they are taking to ensure

slave labour plays no part in

producing their goods or services.

Despite progress made by

businesses in stamping out

global slavery, forced labour

still generates $150 billion in

illicit profits every year.

Jaipur: Farmers continue their 'Satyagrah' - nonviolent resistance -

against alleged forcible acquisition of their land by Jaipur Development Authority

at Nindar Village in Jaipur on Oct 10, 2017

SC says sex with minor

wife amounts to rape

New Delhi: The Supreme

Court on Wednesday struck

down the provision of criminal

law that permitted sex by a husband

with his minor wife

between the age of 15 to 18

years in a child marriage case.

Section 375 of the Indian Panel

Code made an exception on the

question of sex with minor wife

by the husband in child marriage

cases. A bench of Justice Madan

B. Lokur and Justice Deepak

Gupta -- in separate but concurring

judgements -- said the

exception was "arbitrary, discriminatory

and capricious".

Justice Lokur said the exception

has no rational nexus with

the objective sought to be

achieved by the different statutes.


www.samajweekly.com

Durga Puja brings with it the spirit

of festive celebration, an atmosphere

of devotion and the joy of community

get-togethers.

The week-long festivities, see families

come together at different Puja

Pandals across the UK, with parents

passing on traditions and unique rituals

down to their children. This year

Asda partnered with the

Panchamukhee Durga Puja at Harrow

Arts Centre, to be a part of the festivities

creating a bridge for children to

observe and celebrate the rituals with

a unique Toran making workshop.

With the festive season underway,

every household welcomes their

guests with colourful Torans hanging

by the door, magnificent Rangolis and

best wishes. Giving children a chance

to be a part of the festivities by adding

their unique touch to the celebrations,

Asda conducted a workshop where

children were not only given a chance

to explore their creative side but also

bond with their family, friends and the

community.

On Asda partnering with the community,

spokesperson from

Panchamukhee said: “The festival

epitomises the victory of good over

evil and living here in the UK, we try

and ensure the festivities are as grand

as they are back home. Along with the

celebrations, this is also an effort to

pass on the tradition to the younger

NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS

Asda adds to Durga Puja’s festive fervour

Celebrating Durga Puja with the community, Asda adds a dash of fun

and tradition with a Toran making workshop for the children

generation who are brought up here. It

is endearing to see corporates like

Asda immerse themselves

into our culture and help

pass on the tradition –

in a fun and creative

manner like the

Toran making

workshop.”

Parents joined

in with their children

to create

beautiful Torans.

Speaking at the

event one of the parents

of the nine-year-old

Noyonika Basu said: “It was

heart-warming to see all the children

HONOUR TO HOST THE COUNTY

SERVICE - MRS. JANICE

RICHARDS, CHAIRMAN LEICES-

TERSHIRE COUNTY COUNCIL

The Chairman of the

Leicestershire Council, Mrs.

Janice Richards and the

Lord-Lieutenant, Jennifer,

Lady Gretton, hosted the

annual County Service at the

Leicester Cathedral on

Sunday 1st October.

The County Service

brought together a large,

number of people representing

the Crown, the public and

private sectors, our charitable

and voluntary sectors, faiths

and cultures who are at the

heart of our inter-cultural

County. Together, the congregation

reaffirmed its commitment

to working together

in the best interest of the people

of Leicestershire.

The theme of the service

was 'love' and this theme ran

through the music and readings

and was the focus of the sermon

given by Bishop of Leicester the

Right Revd. Martyn Snow. The

service included two of the

Chairman's favourite hymns and

featured a soprano soloist and

the De Montfort University

Gospel Choir, who provided a

very uplifting performance.

The service concluded with

the National Anthem and everyone

stayed for refreshments and

chatted informally before departing.

The Co-ordinator of Punjabi

Listeners Club, Tarlochan Singh

Virk would like to thank Tim

Webster of the Civic Affairs

Team for inviting him and congratulated

the whole team for

organising a very high profile

programme. The Chairman, Mrs.

Richards said " It was an honour

to host the County Service this

year. I wanted to create a

Service that focussed on love,

which is the one emotion that

brings everyone together in harmony.

I think we achieved that

and to see everyone enjoying

one another's company over the

refreshments was lovely."

Each

child put their creative

best forward and

their infectious enthusiasm

filled the celebrations, as

they played with coloured

gemstones to create Torans,

which they proudly

showcased to their

family.

come together and create these beautiful

torans. My daughter was excited

about it and asked a lot of

questions on why we

have torans. It was a

very enriching experience,

not only did

they have fun but it

was a good way to

pass on a small

piece of our tradition

to them as

well. The fact that

Asda had initiated

this makes you feel that

they understand our traditions

and rituals.”

Each child put their creative best

MUMBAI: In an interview two days after

the October monetary policy

that left the policy rate

unchanged, raised the

year-end inflation projection

marginally and pared

the growth projection for

fiscal year 2018, Reserve

Bank of India governor

Urjit Patel said there are

visible signs of upturn and

economic growth is likely

to exceed 7% in the last

two quarters of the year as

projected in last week’s

Monetary Policy Report.

“We have started seeing the

upturn. The Nikkei India

Services PMI Business

Activity Index rose more

than 3 percentage points in

September over August;

the core sector IIP (index of

industrial production) saw

a 4.9% rise in August. If

you look at some of the

high-frequency data such as automobile

and two-wheeler sales, you also see the

upturn there,” Patel said.

The Indian economy’s growth in the

quarter ended June touched a three-year

low of 5.7% on account of the lingering

effect of the demonetisation exercise and

the run-up to the implementation of the

Goods and Services Tax on July 1.

Most economists agree that this period

of low growth is transitory and that the

forward and their infectious enthusiasm

filled the celebrations, as they

played with coloured gemstones to

create Torans, which they proudly

showcased to their family. From 7

years olds to teenagers, they all were

happy and felt they were doing something

special this festive season for

their family and their house.

Spokesperson from Asda said: “At

Asda we consistently strive to

improve our range to cater to the community’s

needs. But the endeavor

doesn’t stop with just the range, it also

includes being a part of the festivities

and joining the community in these

celebrations which are special for

them.”

Growth likely to exceed

7% in second half,

says RBI governor

Growth is always

there in the monetary

policy panel’s scheme

of things; we don’t lose

sight of that but not at

the cost of inflation.

URJIT PATEL,

RBI governor

economy will see a revival in the second

half of the year.

Patel added that the

Reserve Bank of India

will support growth, but

not at the cost of inflation.

According to Patel,

while the 2 percentage

point on either side of the

4% inflation target gives

the central bank some

flexibility, RBI’s aim is to

keep close to the target

itself. “Growth is always

there in the Monetary

Policy Committee’s

scheme of things; we don’t

lose sight of that but not at

the cost of inflation.

However, we have to be

careful – we should aim at

achieving the inflation target

without losing sight of

supporting economic

growth.” He also said the

real interest rate is important

but since it is inherently time varying

there cannot be a rigid target for this, and a

range is more helpful. “What is important

is that in a capital scarce country like India,

the real interest rate needs to be positive

enough to encourage healthy growth of

financial savings; we get into macro difficulties

when real rates on financial savings

become negative for a length of time,” he

said. The real interest rate is the interest

rate minus the rate of inflation.

12/10/2017

Hindi Poem

Prof. Mohan Sapra

Translator By Dr. Bhupinder Parihar

November

23

The month of November

backons me to listen

to the songs of lapwings

I am told

it was in the month of November

my mother had given me birth–

the cloud swells............!

November

constrains me to dive into the sea

stretching afar

it was in November

my beloved had become my wife

the cloud spreads out............!

The month of November

lures me into the caves

of the past–

it was in November

my grandfather had breathed his

last–

the cloud bursts............!

The Month of November

spurs me

to combat thorns

not flowers

It is in November

my memories are clouded

with the hues of the map

of the country

love recedes

my arteries grow stiff

and I feel

I rotate somewhere

near the mother

wife

grandfather

and the country.

Mob. 09814527152

Email:profmohansapra@gmail.com


24 12/10/2017 NEWS ART & CULTURE POLITICS RELIGION LITERATURE FASHION KIDS FILMS www.samajweekly.com

The Historic Significance of

14th October, 1956

The 14thOct, 1956 is a historically

significant day in the life of

the millions of Dalits living in

the global world. On this day, Bharat

Ratna Dr.Bhim Rao Ambedkar, a great

constitutionalist, educationists, economists,

and sociologist converted to

Buddhism with more than 6, 00,000

Dalits at Dakshaboomi, Nagpur in the

state of Maharashtra. Buddhism recognizes

no caste but equality.

DrAmbedkar was completely convinced

with the philosophy of

Buddhism which is based on NO-

GOD, NO Rebirth theory.

DrAmbedkar reached this decision

after studying profoundly all the

ancient and modern text books of

dominant religions of the world.In the

context of India Dr.Ambedkar rejected

Hindu religious scriptures like the

Vedas, the Upanishads and the Epics

according to which observing

Untouchability and committing atrocities

on the so called Dalits in the name

of religion is considered even in an age

of science and technology, a birth right

of the upper caste Brahmins.

Ambedkar`s views on Brahminism:

"The religion which regards the recognition

of man`s self-respect as sin is

not a religion but a SICKNESS. The

religion which allows one to touch a

foul animal but not a man is not religion

but MADNESS. The religion

which says that one class may not

acquire wealth, may not take up arms,

is not a religion but a mockery of

man`s life. The religion which teaches

that the unlearned should remain

unlearned, that the poor should remain

poor, is not a religion but a PUNISH-

MENT".

"Hinduism in which he was born is

full of superstition, bigotry, intolerance,

narrow-mindedness and chauvinism",

DrAmbedkar concluded.

DrAmbedkar suffered brutally

at the hands of the upper

caste

Brahmin

leaders, academicians

who always

felt pride in

erecting unsurmountable

obstacles in his

path all the

prominent

political

time. Mr.

M.K.Gandhi, a

B r a h m i n

Baniawas one of

them. The decision

to covert to Buddhism

was a well-thought decision

by DrAmbedkar. Before

conversion, it was always in his mind

to safeguard the interests of the millions

of the socially and economically

depressed i.e the so called `Dalits`. He

said: "I will put an end to my life with

a bullet". This eternal vow taken by

him was to fight for removal of

untouchability. He succeeded in

achieving this noble cause. By his dedicated

efforts untouchability was abolished

under the constitution of free

India and the depressed classes got all

civil and political rights enjoined by

others which, since centuries were

denied to them. The vow was fulfilled,

the dream realized, and the ambition

materialized. The bondage ended. He

said, he did it- Great Baba Saheb! We

the Dalits of the world bow our head in

respect to this courageous fighter.

Why Buddhism:

Buddhism took birth in India and it

was known as a Buddhist country.

Brahmins attacked and spread false

lies against Buddhism and corrupted

the minds of the millions of innocent

people with the concept of GOD,

superstitious, beliefs, rituals

and ceremonies, feats,

festivals, pilgrimages

In

the words of

Nietzsche: "Buddhism is a

hundred times more realistic

that other religions. It has the

inheritance of a cool and objective

posing of problems. It arrives after

a philosophical development lasting

hundreds of years the concept

of "GOD" is already

abolished the time it

arrives.

but

Buddhism

does not believe

in GOD or anything

like so.

Brahmins

believes that

Buddhism is

a threat to

their livelihood.

Market

economy of

Hindu temples

in the world recognizes

Buddhism

an obstacle in the path

of their loot & plunder.

Buddhism is based on the scientific

and rational teachings to follow

for the betterment of the human

beings. Dr.Ambedkar, an ardent fighter

for the human rights for the millions

of the down-trodden advised them to

embrace Buddhism if to obtain selfrespect

and human dignity in a caste

ridden society.

In the words of Nietzsche:

Rahul Kumar

"Buddhism is a hundred times more

realistic that other religions. It has the

inheritance of a cool and objective

posing of problems. It arrives after a

philosophical development lasting

hundreds of years the concept of

"GOD" is already abolished the time it

arrives. Prayer is excluded, as is asceticism;

no categorical imperatives; no

coercion at all, not even within the

monastic community-----it demands

no struggle against those who think

differently its teaching resists nothing

so impressively as the feeling of

revengefulness, animosity and resentment".

According to Albert Einstein, a

German Scientist, "If there is any religion

that would cope with modern scientific

needs it would be Buddhism".

Buddha`s Teachings:

Buddha exhorted to have Right

View (Sammaditthi). The Eightfold

Path: Right View, Right Intention,

Right Speech, Right Action, Right

Livelihood, Right Effort, Right

Recollection, Right Concentration.

Buddha said:"In regard to the body

or to the mind, just throw them all

together as Transient, Imperfect and

Ownerless- aniccam (Transience),

dukkham (Imperfection) and anatta

(Ownerlessness). They are simply

conditions of Nature. They arise

depending upon supporting factors,

exist for a while and then cease. When

there are appropriate conditions they

arise again; having arisen they exists

for a while, then cease once more.

These things are not a `self`, a `being`,

an `us` or a `them`. There`s nobody

there, simply feelings. Happiness has

no intrinsic self, suffering has no

intrinsic self. No self can be found,

there are simply elements of Nature

which arise, exist and cease. They

go through this

constant cycle of

change".

Buddha said:

"Whatever you

have do not have

it. Let it be there

but do not make

it yours. You

must understand

this `having` and

`not having`,

know the truth

of them, do not

flounder in suffering".

Buddha said:

"One is born to

this life to die".

Buddha said:

"Do not follow your moods. Do

not quibble, Do not be stubborn,

Avoid malicious Acts".

Buddha said: "All Noble Ones

have confidence in their own heart.

We should be like this. Do not give

up your resolve. Be constantly alert.

Study Constantly. Do not be heedless".

Buddha said: "True peace is not

very far away, it lies right here within

us".

Buddha said: "Holding on to anger

is like drinking poison and expecting

the other person to die".

Buddha said: "Do dwell in the past,

do not dream of the future, concentrate

the mind on the present".

Buddha said: "Health is the greatest

gift, contentment the greatest wealth,

faithfulness the best relationship".

What is to be Done:

The great Gautama Buddha had

given us a great religion to follow and

practice i.e. Buddhism. Buddhism is a

world religion. In a country like

Russia Buddhism flourished. We see

many more countries of the world are

to going to embrace Buddhism

because it is the only religion which

promote scientific and rational thinking.

Scientist like Albert Einstein

advocated for Buddhism. If such great

people of the world speak good for

Buddhism then why not us. The objective

of Dr.Ambedkar to bring the

Dalits into the fold of Buddhism was

to take them out of the clutches of

Brahminism which denies self-respect

and dignity. Brahminism is not a way

of life but a web of lies.

It is unfortunate to see that innocent

and ignorant Dalits still feel pride in

the fold of Brahminism. They celebrate

all Hindu festivals. They conduct

marriage ceremonies according to the

Hindu customs and beliefs. They worship

Hindu Gods and Goddesses. They

go for Hindu shrines for pilgrimages.

They still visit fake Hindu Babas

and Matas to seek blessings. They

still exchange social messages on

the mobile phone with Hindu Gods

and Goddesses pictures. Please stop

all this nonsense. Remove all pictures

of Hindu Gods and Goddesses

from the walls

"Hinduism in which he was

born is full of superstition, bigotry,

intolerance, narrow-mindedness

and chauvinism", DrAmbedkar

concluded. DrAmbedkar suffered

brutally at the hands of the upper

caste prominent Brahmin political

leaders, academicians who always

felt pride in erecting unsurmountable

obstacles in his path all the

time. Mr. M.K.Gandhi, a Brahmin

Baniawas one of them. The decision

to covert to Buddhism was a

well-thought decision by

DrAmbedkar.

of your home.

D r .

Ambedkardid

not sacrifice

his life for such

things. His

dream was to

gain selfrespect

and

dignity for you

people. Let us

follow sincerely

what

DrAmbedkar

asked us to do.

Remember, our

freedom lies in

Buddhism. Our

self-respect

and dignity lies

in Buddhism. Remember if you are a

Buddhist and Ambedkarite people will

look at you with respect. People see

you as a rational man or woman hence

become a Buddhist without wasting a

day. Go to a Buddhist temple and take

your children and let them learn

Buddhist way of life. Join a Buddhist

organization and contribute to the

society. If you really do this work honestly

it would be a great tribute to the

great son of India- Dr. Ambedkar.

More magazines by this user
Similar magazines