07.11.2017 Views

სასათბურე კულტურები

ენზა ზადენის სათესლე მასალის კატალოგი

ენზა ზადენის სათესლე მასალის კატალოგი

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

enza zadeni


kompania ENZA ZADEN - is Sesaxeb<br />

daarsebis weli: 1938 • saTao ofisi: holandia, qalaqi enhauzeni<br />

• TanamSromelTa Stati: 900 kacze meti mTels msoflioSi • specializacia:<br />

seleqcia, bostneuli kulturebis Teslebis warmoeba da realizacia<br />

• asortimenti: 28-ze meti sxvadasxva saxeoba • ZiriTadi kulturebi:<br />

pomidori, kitri, wiwaka, salaTi, xaxvi, nesvi, badrijani, yabayi,<br />

boloki, yvavilovani kombosto, kolrabi (keJera kombosto),<br />

ispanaxi, prasi da sxva. • komerciuli asortimenti: 800-ze meti<br />

jiSi da hibridi • produqciis realizacia: msoflios 90-ze<br />

met qveyanaSi • samecniero-kvleviTi dawesebulebebi:<br />

10 samecniero sawarmo mTeli msoflios masStabiT<br />

• Svilobili savaWro sawarmoebi: 11 qvedanayofi<br />

msoflios sxvadasxva qveyanaSi<br />

Sinaarsi gv. gv.<br />

winasityvaoba 3 badrijani 38<br />

kompania enza zadenis saerTaSoriso ofisebi 4 yvavilovani kombosto 39<br />

saTesle masala organuli miwaTmoqmedebisaTvis 5 prasi 39<br />

daavadebaTa mimarT kulturaTa gamZleoba 6 ispanaxi 40<br />

pomidori 8 korn salaTi 40<br />

kitri 18 gogra 41<br />

wiwaka 24 kolrabi (keJera) 41<br />

xaxvi 32 endivi 42<br />

yabayi 33 sanelebel-mwvanileuli kulturebi 43<br />

boloki 33 enza zadenis distributorebi 45<br />

nesvi 34 Teslebis miwodebisa da gayidvis zogadi pirobebi 46<br />

salaTi 36<br />

2 | Enza Zaden


Zvirfaso partniorebo da mebostneebo!<br />

warmogidgenT kompania enza zadenis produqciis katalogs. masSi aRwerilia<br />

yvela is jiSi da hibridi, romlebmac ukve daimkvidres Rirseuli adgili<br />

evropisa da centraluri aziis, aseve ruseTis, ukrainisa da saqarTvelos<br />

meurneobebis sawarmoo asortimentSi. am jiSebisa da hibridebis saxelwodebebi<br />

asocirdeba xarisxTan da saimedoobasTan. amave dros, katalogSi gaecnobiT<br />

kompaniis seleqcionerebis axal miRwevebs.<br />

mdidari seleqciuri masala, struqtura<br />

da mWidro kontaqti momxmarebelTan<br />

saSualebas aZlevs kompania enza zadens<br />

Seqmnas swored iseTi jiSebi da hibridebi,<br />

romlebic maqsimalurad Seesabamebian<br />

msoflios mravali qveynis mebostneTa<br />

standartebs da moTxovnilebebs.<br />

katalogSi moyvanili yvela jiSi da<br />

hibridi xarisxis, erTgvarovnebisa<br />

da gamZleobis mixedviT guldasmiT<br />

iqna SerCeuli sxvadasxva klimatur<br />

regionSi ganlagebul saseleqcio<br />

sadgurebSi. jiSebisa da hibridebis<br />

mravaljeradi sawarmoo gamocdebi<br />

tardeba im regionebSi, romlebisTvisac<br />

arian gankuTvnili, kerZod, aRmosavleT<br />

evropisa da centraluri aziis sinaTlis<br />

yvela zonaSi.<br />

gacilebiT gafarTovda asortimenti<br />

enzas seleqciis tradiciulad Zlier<br />

mimarTulebebSi, rogoricaa pomidori, wiwaka,<br />

kitri da salaTi.<br />

kompaniisTvis axali kulturebis –<br />

nesvis, xaxvis, yvavilovani kombostos,<br />

mwvanileulobis seleqciaSi gadaidga<br />

mniSvnelovani nabijebi da igegmeba aqtiuri<br />

samuSao procesis gagrZeleba.<br />

srul informacias kompania enza zadenis Sesaxeb<br />

SegiZliaT gaecnoT veb-gverdze<br />

www.enzazaden.com<br />

kompaniis warmomadgenlebi saqarTveloSi<br />

mogawvdian detalur informacias enzas<br />

komerciuli produqciis Sesaxeb da gagiweven<br />

daxmarebas TqvenTvis saintereso jiSebisa da<br />

hibridebis SerCevaSi.<br />

Enza Zaden | 3


kompania enza zadenis saerTaSoriso ofisebi<br />

enza zadeni | enhauzeni, niderlandebi<br />

enza zaden uzbekeTi | taSkenti, uzbekeTi<br />

enza zaden bulgareTi | plovdivi, bulgareTi<br />

enza zaden poloneTi | varSava, poloneTi enza zaden avstralia | naromaiani, avstralia enza zaden italia riserCi | kasaleoni da eseti, italia<br />

enza zaden safrangeTi | aloni, safrangeTi<br />

isT-vesT seed indonezia | purvakarta, indonezia<br />

enza zaden CineTi | honkongi, CineTi<br />

enza zaden iuqei | didi britaneTi<br />

enza iuliva | danStati, germania<br />

vitalis biolojikal sidsi | vorsti, niderlandebi<br />

enza zaden riserCi | san xuan batista, aSS enza zaden tarim ar-ge ve tis | antalia, TurqeTi enza zaden meqsika | los moCis, meqsika<br />

enza zaden afrika | aruSa, tanzania<br />

4 | Enza Zaden<br />

enza zaden axali zelandia | pukekoe, axali zelandia<br />

enza zaden sentro di investigasion | almeria, espaneTi


samecniero-kvleviTi moRvaweoba da<br />

Teslebis warmoebis teqnologia<br />

organuli miwaTmoqmedebisaTvis<br />

kompania vitalisis warmoebuli bostneuli kulturebis<br />

Teslebi organuli miwaTmoqmedebis warmoebisaTvis.<br />

kompania enza zadeni Tavis klientebs sTavazobs im jiSebisa da hibridebis srul asortiments, romelic<br />

warmoebulia organuli miwaTmoqmedebis principiT. am Teslebis mwarmoebelia specializirebuli<br />

kompania Vitalis Biologische Zaden BV –is sawarmoebi, romlebic ganTavsebulia holandiis qalaq<br />

vorstSi.<br />

organuli miwaTmoqmedebis meTodiT bostneulis moyvanis idea asocirebulia im meTodebTan da<br />

teqnologiebTan, romlebic gamoiyeneba tradiciul mebostneobaSi. iyenebs ra yvelaze Tanamedrove<br />

teqnologiebsa da xarisxis standartebs, vitalisis sawarmoebis muSaoba dafuZnebulia organuli<br />

miwaTmoqmedebis sabazo principebze (biomravalferovnebis SenarCuneba, ekologiuri sisufTave).<br />

Sedegad, miRweulia inovaciuri gadawyvetilebani seleqciasa da warmoebaSi, ramac, Tavis mxriv,<br />

uzrunvelyo iseTi maRalxarisxovani Teslebis miRebis SesaZlebloba, romelTaganac SeiZleba<br />

gemrieli da amave dros, janmrTelobisaTvis sasargeblo, umaRlesi xarisxis bostneulis moyvana.<br />

firma vitalisi 1994 wels Seiqmna, xolo 1998 wels damoukidebeli kompaniis saxiT Sevida enza<br />

zadenis jgufis SemadgenlobaSi. amJamad, firma warmoadgens organuli<br />

miwaTmoqmedebisaTvis gamiznuli Teslebis warmoebisa da<br />

marketingis msoflio liders.<br />

kompania vitalisis ZiriTadi amocanaa maRali xarisxis<br />

Teslebis warmoeba, ramelTac gaaCniaT mniSvnelovani<br />

maxasiaTeblebi organuli miwaTmoqmedebisaTvis. am miznisaTvis<br />

kompania did yuradRebas uTmobs sxvadasxva kulturebisa<br />

da jiSebis farTo asortimentis Teslebis gadarCevasa da<br />

seleqcias. kompaniaSi warmoebuli Teslebi specialurad<br />

mowmdeba organuli miwaTmoqmedebisaTvis da mxolod is<br />

Teslebi xvdebian komerciul asortimentSi, romelnic<br />

pasuxoben mkacr kriteriumebs. amgvarad, kompania<br />

vitalisi Tavis momxmarebels sTavazobs organuli<br />

miwaTmoqmedebisaTvis specialurad gamoyvanili Teslebis<br />

farTo arCevans.<br />

enza zadenis ganviTarebuli sadistribucio qselisa da<br />

saeqsporto sistemis gamoyenebiT vitalisi amaragebs<br />

TeslebiT organuli produqciis mwarmoeblebs<br />

dedamiwis yvela kuTxeSi. damatebiT informacias<br />

kompaniis<br />

organuli miwaTmoqmedebis Teslebis<br />

asortimentze gaecnobiT veb-gverdze<br />

www.vitaliszaden.eu.<br />

Teslebis SekveTa da SeZena SesaZlebelia<br />

saqarTveloSi enza zadenis warmomadgenlebTan.<br />

Enza Zaden | 5


daavadebaTa mimarT<br />

kulturaTa<br />

gamZleoba<br />

katalogSi mocemuli yvela rekomendacia<br />

dafuZnebulia kompaniis sakuTar gamocdilebaze. es<br />

informacia zogadia da profesional mebostneebs misi<br />

gamoyeneba SeuZliaT movla-moyvanis adgilobrivi<br />

pirobebis gaTvaliswinebiT. mxolod katalogSi<br />

mocemul informaciaze dayrdnobiT kulturaTa<br />

moyvanisas miRebul gadacdomebze kompania ar<br />

aris pasuxismgebeli. momxmarebelma Tavad unda<br />

gansazRvros mocemuli aRwerilobebisa da<br />

rekomendaciebis Tavsebadoba adgilobriv pirobebTan.<br />

informacia mcenareTa mavneblebsa da daavadebebze<br />

ganTavsebulia, agreTve, veb-gverdze<br />

www.enzazaden.com<br />

Descriptions, recommendations and illustrations in brochures<br />

and leaflets shall correspond as closely as possible to tests<br />

and practical experience. This information shall be provided<br />

to assist professional growers and users, whereby variable<br />

local conditions must be taken into account. Under no<br />

circumstances shall Enza Zaden Export B.V. accept liability<br />

based on such information for deviating results in the<br />

cultivated product. The Purchaser shall itself determine<br />

whether the items are suitable for the intended cultivation and<br />

whether they can be used under local circumstances. Current<br />

information concerning the resistances is available on www.<br />

enzazaden.com<br />

vamaxvilebT Tqvens yuradRebas:<br />

kulturaTa mavneblebi da daavadebebis gamomwvevebi<br />

aRniSnulia kodebiT.<br />

erTze meti paTogenis mimarT jiSis an hibridis<br />

gamZleobis SemTxvevaSi paTogenebi gancalkevebulia<br />

niSniT /.<br />

• Tu jiSis an hibridis gamZleobis kodSi aRniSnulia<br />

paTogenis romelime rasis mimarT gamZleoba, es<br />

miuTiTebs maszed, rom maT gamZleoba gaaCniaT<br />

paTogenis mxolod am rasis mimarT.<br />

• Tu jiSis an hibridis gamZleobis kodSi aRniSnulia<br />

paTogenis mimarT gamZleoba rasis aRniSvnis gareSe,<br />

es miuTiTebs maszed, rom maT gamZleoba gaaCniaT ara<br />

yvela, aramed zogierTi rasis mimarT, amdenad, ar aris<br />

gamoricxuli am paTogeniT inficireba.<br />

magaliTi:<br />

Tm 0,1,2,3: tkbili wiwakis es saxeoba gamZlea<br />

tobamovirusebis (Bell Pepper Mosaic Virus, Tobacco Mild Green<br />

Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, Tomato mosaic Virus) 0,1,2, da 3<br />

rasebis mimarT.<br />

TSWV: pomidoris es hibridi gamZlea brinjaosferi<br />

laqianobis gamomwvevi paTogenis zogierTi rasis<br />

mimarT.<br />

Your attention is required for:<br />

Resistances in varieties of our crops will be coded (see for<br />

explanation our coding list at www.enzazaden.com), unless<br />

indicated otherwise. In case a variety is resistant to more than one<br />

pathogen, the individual resistance codes will be separated by the<br />

symbol “/”.<br />

• If in a resistance code of a certain variety reference is made to<br />

certain strains for which the resistance is claimed this means that<br />

no resistance is claimed to other strains of the same pathogen.<br />

• If in a resistance code no reference is made to strains of the<br />

pathogen for which the resistance is claimed this means that<br />

resistance is claimed only to certain not further specified strains<br />

of the pathogen and herewith disclaiming any guarantee that the<br />

variety will not be infected by the said pathogen.<br />

For example:<br />

Tm: A Tm: 0,1,2,3 resistant sweet pepper variety is resistant to<br />

Tobamo (Bell Pepper Mosaic Virus, Pepper Mild Mottle Virus,<br />

Tobacco Mild Green Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, Tomato<br />

Mosaic Virus) race 0,1,2 and 3.<br />

TSWV: A TSWV resistant variety has resistance to certain non<br />

specified strains of Tomato Spotted Wilt Virus.<br />

kulturaTa gamZleobis ori saxeoba:<br />

High resistance (HR) – gamZleobis maRali xarisxi<br />

miuTiTebs maszed, rom Tanabar pirobebSi mgrZnobiare<br />

kulturasTan SedarebiT am kulturaze Zlier<br />

SezRudulia garkveuli daavadebis an mavneblis zrdaganviTareba.<br />

miuxedavad amisa, Zlieri infeqciuri fonis<br />

pirobebSi am kulturazec mosalodnelia daavadebis<br />

simptomebis da mavne zemoqmedebis gamovlineba.<br />

Intermediate resistance (IR) – gamZleobis saSualo xarisxi<br />

miuTiTebs maszed, rom am kulturaze SezRudulia<br />

garkveuli daavadebis an mavneblis zrda-ganviTareba,<br />

magram maRali gamZleobis mqone kulturasTan<br />

SedarebiT, igive pirobebSi, daavadebis simptomebi da<br />

mavneoba ufro Zlier vlindeba. amave dros, saSualo<br />

gamZleobis kulturebze ufro naklebad aisaxeba<br />

dazianebis simptomebi da mavneoba, vidre mgrZnobiare<br />

kulturebze erTsa da imave pirobebSi.<br />

Two levels of resistance are defined:<br />

High resistance (HR) - plant varieties that highly restrict the<br />

growth and development of the specified pest or pathogen under<br />

normal pest or pathogen pressure when compared to susceptible<br />

varieties. These plant varieties may, however, exhibit some<br />

symptoms or damage under heavy pest or pathogen pressure.<br />

Intermediate resistance (IR) - plant varieties that restrict the<br />

growth and development of the specified pest or pathogen, but<br />

may exhibit a greater range of symptoms or damage compared<br />

to highly resistant plant varieties. Intermediately resistant<br />

plant varieties will still show less severe symptoms or damage<br />

than susceptible plant varieties when grown under similar<br />

environmental conditions and/or pest or pathogen pressure.<br />

6 | Enza Zaden


kultura kodi daavadebis an mavneblis laTinuri an<br />

inglisuri dasaxeleba<br />

daavadebis an mavneblis qarTuli<br />

dasaxeleba<br />

pomidori Wi Silvering (Chimera) foTlebis vercxlisferoba<br />

virusuli daavadebebi TSWV Tomato spotted wilt virus pomidoris brinjaosferi laqianoba<br />

TYLCV Tomato yellow leaf curl virus pomidoris foTlebis yviTeli sixuWuWe<br />

ToMV Tomato mosaic tobamovirus pomidoris mozaika<br />

sokovani daavadebebi Ff Cladosporium fulvum kladosporiozi, anu mura laqianoba<br />

Fol Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici fuzariozuli Wknoba<br />

For Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici fesvebis fuzariozuli sidample<br />

Lt Leveilula taurica nacari<br />

On Oidium neolucopersici nacari<br />

Va Verticillium albo-atrum verticilozuri Wknoba<br />

Vd Verticillium dahliae verticilozuri Wknoba<br />

mavneblebi Ma Meloidogyne arenaria nematoda<br />

Mi Meloidogyne incognita nematoda<br />

Mj Meloidogyne javanica nematoda<br />

kitri virusuli daavadebebi CMV Cucumber mosaic cucumovirus kitris Cveulebrivi mozaika<br />

CVYV Cucumber mosaic cucumovirus kitris ZarRvebis gayviTleba<br />

ZYMV Zucchini yellow mosaic virus yabayis yviTeli mozaika<br />

sokovani daavadebebi Ccu Cladosporium cucumerinum kladosporiozi, anu zeTisxilisebri laqianoba<br />

Cca Corynespora cassiicola foTlebis laqianoba<br />

Px Sphaerotheca fuliginea nacari<br />

wiwaka virusuli daavadebebi Tm<br />

Bell pepper mosaic virus, Tobacco mild green<br />

mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato<br />

mosaic virus<br />

Tambaqos mozaika<br />

PVY Potato virus Y kartofilis Y virusi<br />

TEV Tobaco etch virus Tambaqos gravirebis virusi<br />

TSWV Tomato spotted wilt virus pomidoris brinjaosferi laqianoba<br />

baqteriuli daavadebebi Xcv Xanthomonas vesicatoria Savi baqteriuli laqianoba<br />

sokovani daavadebebi Pc Phytophthora capsici fitoftora<br />

nesvi virusuli daavadebebi MNSV Melon necrotic spot virus nesvis nekrozuli laqianobis virusi<br />

sokovani daavadebebi Fom Fusarium oxysporum f.sp. melonis fuzariozuli Wknoba<br />

Px Sphaerotheca fuliginea nacari<br />

salaTi virusuli daavadebebi LMV Lettuce mosaic virus salaTis mozaika<br />

TSWV Tomato spotted wilt virus pomidoris brinjaosferi laqianoba<br />

sokovani daavadebebi BI Bremia lactucae Wraqi<br />

baqteriuli daavadebebi Rs Rhizomonas suberifaciens salaTis fesvis dacoba<br />

mavneblebi Nr Nasonovia ribisnigri salaTis foTlis bugri<br />

yabayi sokovani daavadebebi Px Sphaerotheca fuliginea nacari<br />

virusuli daavadebebi ZYMV Zucchini yellow mosaic virus yabayis yviTeli mozaika<br />

WMV Watermelon mosaic virus sazamTros mozaika<br />

PRSV Papaya Ringspot Virus papaias rgoluri laqianobis virusi<br />

ispanaxi sokovani daavadebebi Pfs Peronospora farinosa f.sp. spinaciae ispanaxis perenosporozi<br />

Enza Zaden | 7


pomidori<br />

8 | Enza Zaden


msxvilnayofa indeterminantuli pomidori<br />

nayofis wona 180 gramze meti<br />

bele<br />

F1 Belle<br />

farTod gavrcelebuli, mebostneTaTvis cnobili<br />

saadreo hibridi. gamoirCeva stabiluri msxmoiarobiTa<br />

da stresis mimarT maRali medegobiT. Zlieri mcenare<br />

mokle muxlTSorisebiT. erTgvarovani, mkvrivi, muqi<br />

wiTeli feris SesaniSnavi xarisxis nayofi. wona 180-220 gr.<br />

maRalproduqtiuli, didxans inarCunebs sasaqonlo iersaxes<br />

da transportirebis unars. rekomendebulia minisa da<br />

plastikur safarian saTburebSi gruntze mosayvanad mokle<br />

brunvis pirobebSi.<br />

rali<br />

F1 Rally<br />

saadreo, maRalmosavliani hibridi. axasiaTebs stresuli<br />

pirobebis mimarT maRali gamZleoba. naxevradRia tipis<br />

Zlieri mcenare mokle muxlTSorisebiT. nayofis wona 250-<br />

300 gr (mtevanSi pirveli nayofi ufro did wonas aRwevs),<br />

didxans inarCunebs sasaqonlo saxes da gamosadegia Sor<br />

manZilze transportirebisaTvis. rekomendebulia maRali<br />

xarisxis metad saadreo produqciis gruntze mosayvanad<br />

minisa da plastikur safarian saTburebSi mokle brunvis<br />

pirobebSi. uCvena kargi Sedegebi samxreT regionebSi<br />

moyvanisas. gamZlea nematodisa da kladosporiozis mimarT.<br />

mondiali<br />

F1 Mondial<br />

metad saadreo hibridi. kompaqturi, Ria tipis mcenare.<br />

dasaSvebia SemWidrovebuli rgva – 2,6 – 2,8 mcenare<br />

kvadratul metrze. nayofis saSualo wona 170-200 gr.<br />

momrgvalo da brtyeli-momrgvalo formis nayofi,<br />

mimzidveli wiTeli feriT. mosavlis aRebis Semdgom<br />

axasiaTebs Senaxvis kargi unari da transportabeluroba.<br />

rekomendebulia metad saadreo produqciis gruntze<br />

mosayvanad minisa da plastikur safarian saTburebSi<br />

mokle brunvis pirobebSi. axasiaTebs nematodisa da<br />

kladosporiozis mimarT gamZleoba, kargi<br />

Cakvirtva stresul pirobebSic ki.<br />

bele<br />

mondiali<br />

rali<br />

Enza Zaden | 9


pomidori<br />

elpida<br />

F1 Elpida<br />

saadreo hibridi. Zlieri mcenare mokle<br />

muxlTSorisebiTa da kargad ganviTarebuli<br />

fesvTa sistemiT. kargad uZlebs temperaturis<br />

stresul cvlilebas. erTgvarovani, msxvili,<br />

muqi wiTeli feris, mrgvali formis, 200-230<br />

gr wonis nayofi. SesaniSnavi xarisxis xarjze<br />

nayofi inarCunebs sasaqonlo saxes mTeli<br />

sezonis ganmavlobaSi. axasiaTebs nematodebis da<br />

fitoftoris mimarT gamZleoba. rekomendebulia,<br />

rogorc zafxul-Semodgomis, aseve zamTargazafxulis<br />

periodebSi mosayvanad.<br />

berberana<br />

berberana<br />

F1 Berberana<br />

saadreo maRalmosavliani hibridi. gamoirCeva<br />

gamZleobis unariT daavadebaTa kompleqsis<br />

mimarT. Zlieri, kompaqturi mcenare mokle<br />

muxlTSorisebiT. damaxasiaTebelia maRali<br />

plastiuroba da sxvadasxva pirobebis mimarT<br />

kargi Seguebis unari. msxvili, Tanabari zomis<br />

nayofi mkveTri wiTeli feriT. wona 250-280<br />

gr. rekomendebulia gruntze mosayvanad mokle<br />

brunvisaTvis.<br />

monro F1 Monroe<br />

saadreo, mZlavri hibridi. momrgvalo formis,<br />

mkveTri wiTeli feris nayofi 180-220 gr wonis.<br />

aqvs SesaniSnavi sasaqonlo saxe. axasiaTebs<br />

maRali produqtiuloba miuxedavad movlamoyvanis<br />

pirobebis mkveTri cvalebadobisa.<br />

rekomendebulia gruntze mosayvanad mokle<br />

brunvisaTvis yvela tipis saTburSi.<br />

10 | Enza Zaden


vedeta F1 Vedetta<br />

Ria tipis Zlieri mcenare. adre Sedis msxmoiarobaSi. Zlier<br />

mkvrivi nayofi brtyeli-momrgvalo formisaa, aqvs muqi<br />

wiTeli feri. nayofis wona 180-200 gr-ia. SesaniSnavad egueba<br />

maRal temperaturebs. rekomendebulia samxreT regionebSi<br />

saTburebSi gruntze moyvanisaTvis mokle brunviT.<br />

velasko F1 Velasco<br />

saSualo-sagviano hibridi minisa da plastikur safariani<br />

saTburebisaTvis. gaaCnia maRali mosavlis potenciali.<br />

gamZlea kladosporiozis mimarT. mcenare metad mZlavria,<br />

axasiaTebs Zlieri zrda da vegetatiuri gamravlebisken<br />

swrafva. muxlTSorisebis manZili dagrZelebulia. nayofi<br />

brtyeli-momrgvalo formisaa, wona – 200-250 gr. aqvs<br />

SesaniSnavi sasaqonlo saxe: intensiuri wiTeli feri da<br />

muqi-mwvane swori formis foTlebi. gamoiyeneba gruntisa<br />

da substratuli kulturisaTvis. SesaZlebelia misi moyvana<br />

gaxangrZlivebuli brunviT.<br />

eijeni F1 Aegean<br />

saadreo msxvilnayofa hibridi. naxevradRia tipis mcenare<br />

msxvili mtevnebiTa da kargi msxmoiarobis unariT. mkvrivi<br />

brtyeli-momrgvalo formis nayofi 200-280 gr woniT.<br />

gamoirCeva mkveTri wiTeli feriT da SesaniSnavi gemuri<br />

TvisebebiT. rekomendebulia minisa da plastikur safarian<br />

saTburebSi mosayvanad gruntze mokle brunvaSi. gamZlea<br />

foTlebis yviTeli sixuWuWis virusis mimarT.<br />

afamia F1 Afamia<br />

saSualo zomis xorciani pomidori plastikur safarebiani<br />

saTburebisTvis. dabali mraval-totiani kompaqturi mcenare<br />

kargi gamZleobiT. saSualo-saadreo. xasiaTdeba didi<br />

mtevnebiT da maRalproduqtiulobiT. nayofis saSualo<br />

wonaa 180 g. xasiaTdeba zomis da formis erTgvarovnebiT.<br />

vedeta<br />

eijeni<br />

Enza Zaden | 11


pomidori<br />

hibridi HR IR mcenaris<br />

habitusi<br />

nayofis<br />

wona (gr)<br />

simwifis<br />

periodi<br />

SeniSvna<br />

saSualo zomis nayofiani indeterminantuli pomidori, nayofis wona 100-180 gr<br />

halai 344 F1<br />

Halay 344<br />

ToMV/Ff:1-5/Va/<br />

Vd/Fol:0,1<br />

Zlieri, Ria<br />

tipis<br />

160-180 saSualo<br />

saadreo<br />

gamZlea dabali temperaturebis<br />

mimarT<br />

petrusi F1<br />

Petrus<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1<br />

Zlieri,<br />

naxevrad Ria<br />

100-120 saSualo<br />

saadreo<br />

maRali mosavali, Tanabari<br />

mtevnebi<br />

sindeli F1<br />

Cindel<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1<br />

Zlieri, Ria<br />

tipis<br />

130-140 Zlier<br />

saadreo<br />

rekomendebulia sagazafxulo<br />

sezonisaTvis<br />

gualdino F1<br />

Gualdino<br />

ToMV/Ff:1-5/<br />

Va/Vd/ Fol:0,1/<br />

For<br />

mZlavri 100-120 saadreo yviTeli nayofis didi mosavali<br />

msxvilnayofa, maRalmzardi indeterminantuli pomidori 180 gr-ze meti woniT<br />

bele F1<br />

Belle<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1 Zlieri, Ria 180-200 saadreo mosavlis miRebis saimedooba<br />

rali F1<br />

Rally<br />

ToMV/Ff:1-5/Va/<br />

Vd/Fol:0,1/<br />

TSWV/<br />

Ma/Mi/Mj<br />

Zlieri,<br />

naxevrad Ria<br />

250-300 Zlier<br />

saadreo<br />

Zlier saadreo maRali xarisxis<br />

produqcia<br />

mondiali F1<br />

Mondial<br />

ToMV/Ff:1-5/Va/<br />

Vd/Fol:0,1/<br />

TSWV/<br />

Ma/Mi/Mj<br />

kompaqturi,<br />

Ria<br />

170-200 Zlier<br />

saadreo<br />

yvelaze saadreo mosavali<br />

elpida F1<br />

Elpida<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1/For/<br />

On/<br />

Ma/Mi/Mj<br />

Zlieri,<br />

naxevrad Ria<br />

200-230 saadreo<br />

gamZleoba temperaturuli<br />

stresebis mimarT<br />

berberana F1<br />

Berberana<br />

ToMV/Ff:1-5/Va/<br />

Vd/Fol:0,1/<br />

TSWV/<br />

Ma/Mi/Mj<br />

kompaqturi,<br />

Zlieri<br />

250-280 saadreo<br />

gamZle daavadebebis da<br />

daskdomis mimarT<br />

monro F1<br />

Monroe<br />

ToMV/Fol:0,1<br />

Zlieri,<br />

naxevrad Ria<br />

180-220 saadreo nayofis SesaniSnavi gemo<br />

vedeta F1<br />

Vedetta<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1<br />

TSWV Zlieri, Ria 180-200 saadreo<br />

saadreo produqcia samxreT<br />

regionebSi<br />

velasko F1<br />

Velasco<br />

ToMV/Ff:1-5/Va/<br />

Vd/Fol:0,1/For<br />

Zlieri,<br />

vegetatiuri,<br />

naxevrad Ria<br />

200-250 saSualo<br />

sagviano<br />

SesaniSnavi xarisxis msxvili<br />

nayofi<br />

eijeni F1<br />

Aegean<br />

ToMV/Ff:1-3/Va/<br />

Vd/Fol:0,1<br />

TYLCV<br />

Zlieri,<br />

naxevrad Ria<br />

200-280 saadreo<br />

SesaniSnavi xarisxis msxvili<br />

nayofi<br />

afamia F1<br />

Afamia<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1/For<br />

TSWV/<br />

Ma/Mi/Mj<br />

Zlieri,<br />

kompaqturi;<br />

180 saSualodsaadreo<br />

maRali produqtiulobis<br />

potenciali<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia<br />

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti<br />

12 | Enza Zaden


saSualo zomis nayofiani indeterminantuli<br />

pomidori, nayofis wona 100-180 gr.<br />

halai 344 F1 Halay 344<br />

saSualo-saadreo maRalmosavliani hibridi. Ria tipis<br />

Zlieri mcenare nayofis kargi msxmoiarobis unariT. wiTeli,<br />

momrgvalo formis nayofi woniT 160-180 gr. gansakuTrebiT<br />

didxans inarCunebs sasaqonlo ier-saxes, ar skdeba da<br />

advilia misi transportireba. gamoiyeneba mokle brunviT<br />

mosayvanad.<br />

petrusi F1 Petrus<br />

saSualo-saadreo hibridi mosavlis mtevnebiT asaRebad.<br />

mZlavri naxevradRia tipis mcenare saSualo zomis<br />

muxlTSorisebiT. lamazi, metad Tanabari mtevnebi<br />

momrgvalebuli formis, mimzidveli wiTeli feris<br />

nayofiT. zomiT – 100-120 gr. hibridi gamoirCeva<br />

gansakuTrebuli gemuri TvisebebiT da transportirebis<br />

kargi unariT. SesaniSnavi Cakvirtva, gansakuTrebiT dabali<br />

temperaturebisas. rekomendebulia gruntze mosayvanad minisa<br />

da plastikur safarian saTburebSi samxreT regionebSi.<br />

sindeli<br />

sindeli F1 Cindel<br />

Zlier saadreo hibridi. SesaniSnavi Tanxvedra maRali<br />

gemuri Tvisebebis, sasaqonlo saxisa da Senaxvis unaris. Ria<br />

tipis Zlieri mcenare. nayofis saSualo wona 130-140 gr.<br />

rekomendebulia mokle brunviT gruntze moyvanisaTvis<br />

minisa da plastikur safarian saTburebSi.<br />

gualdino F1 Gualdino<br />

saadreo hibridi yviTeli feris nayofiT. Ria tipis mZlavri<br />

mcenare lamazi formis mtevnebiT. SesaZlebelia mosavlis<br />

aReba mTliani mtevnebiT. mkvrivi, brtyeli-momrgvalo<br />

formis nayofi. saSualo zoma 100-120 gr.<br />

gualdino<br />

pitenza<br />

Enza Zaden | 13


pomidori<br />

qliaviseburi formis pomidori<br />

narami F1 Naram<br />

saadreo maRalmosavliani hibridi. Ria tipis mZlavri<br />

mcenare. nayofi mkveTri wiTeli ferisaa, woniT 140-150 gr.<br />

rekomendebulia gauTbobel plastikur safarian saTburebSi<br />

gruntze mosayvanad.<br />

granadero F1 Granadero<br />

Ria tipis mZlavri mcenare nayofis gamosxmis kargi unariT.<br />

xasiaTdeba lamazi qliaviseburi formis nayofiT (odnav<br />

wvetiani civ garemo pirobebSi). mkvrivi muqi wiTeli feris<br />

nayofi woniT 120-150 grami. maRalproduqtiuli saxeoba.<br />

rekomendebulia plastikur safarian saTburebSi mosayvanad.<br />

narami<br />

sanstrimi F1 Sunstream<br />

Zlier sadreo hibridi. kanadaSi da aSS-Si cnobilia “marwyva<br />

pomidoris” saxelwodebiT. enza zadenis seleqciis unikaluri,<br />

analogis armqone produqti. inviTarebs qliaviseburi formis<br />

mini nayofebs. feri-intensiuri wiTeli, wona 25-30 gr. nayofi<br />

mtevanze Tanabradaa ganlagebuli. TiToeuli mtevani Sedgeba<br />

12-15 nayofisagan. nayofi gamoirCeva SesaniSnavi tkbili<br />

gemoTi. Zlier mZlavri mcenare stresebisadmi gamZleobis<br />

unariT. gankuTvnilia gaTbobis sistemis mqone saTburebSi<br />

mosayvanad.<br />

sakoqteile pomidori, nayofis wona 35-60 gr.<br />

sanstrimi<br />

aranka F1 Aranca<br />

maRalproduqtiuli hibridi. Zlieri mcenare dagrZelebuli<br />

muxlTaSorisebiTa da mimzidveli formis mtevnebiT. mkvrivi<br />

momrgvalo nayofi muqi-wiTeli mbzinvare feriT. gamoirCeva<br />

SesaniSnavi gemuri TvisebebiTa da aromatiT. wona 35-40<br />

gr. SesaZlebelia mosavlis mtevnebiT aReba. sakoqteile<br />

pomidoris mTels msoflioSi cnobili standarti.<br />

kampari F1 Campari<br />

maRalmosavliani hibridi. Ria tipis mcenare damoklebuli<br />

muxlTSorisebiT. mosavlis aReba xdeba mtevnebiT. nayofi<br />

xasiaTdeba lamazi formiT, simkvriviT, mbzinvare wiTeli<br />

feriT. wona 50-60 gr. gankuTvnilia gaTbobis sistemis mqone<br />

minis saTburebSi substratebze mosayvanad. nayofis SesaniSnavi<br />

xarisxisa da mSrali nivTierebebis maRali Semcvelobis gamo<br />

popularulia mTels msoflioSi.<br />

kampari<br />

14 | Enza Zaden


pomidori-Ceri, nayofis wona 15-25 gr.<br />

salomea F1 Salomee<br />

Ria tipis Zlieri mcenare dagrZelebuli muxlTaSorisebiT.<br />

inviTarebs ormag mtevnebs. nayofi mkvrivia, gamZlea skdomis<br />

mimarT, aqvT mkveTri-wiTeli Seferiloba. nayofis wona<br />

20-25 gr. mcenare kargad itans dabal temperaturebs,<br />

xasiaTdeba maRali produqtiulobiTa da rekomendebulia<br />

gruntze da substratebze mosayvanad samxreT regionebSi.<br />

sakura F1 Sakura<br />

saadreo maRalmosavliani hibridi. mZlavri Ria tipis<br />

mcenare didi zomis ganStoebuli mtevnebiT. momrgvalo<br />

formis, sakmaod mkvrivi, mimzidveli wiTeli feris nayofi.<br />

wona 15-20 gr. Zlier maRali gemuri TvisebebiT. kargad<br />

egueba arasakmaris ganaTebas da dabal temperaturebs.<br />

neqtari F1 Nectar<br />

saSualo-saadreo hibridi. naxevradRia Zlieri mcenare<br />

lamazi mtevnebiTa da kargi msxmoiarobiT. nayofi woniT 15-<br />

20 gr. momrgvalo formis, muqi-wiTeli feris. xasiaTdeba<br />

maRali simkvriviT. mosaxerxebelia mosavlis aReba<br />

mtevnebiT. erT-erTi saukeTeso hibridi, gamorCeuli kargi<br />

gemuri TvisebebiT.<br />

neqtari<br />

aranka<br />

Enza Zaden | 15


pomidori<br />

naxevrad determinantuli<br />

pomidorebi<br />

monsani<br />

F1 Monsan<br />

saadreo hibridi. mZlavri, kompaqturi mcenare.<br />

msxmoiarobis SesaniSnavi unari. gamZlea rogorc<br />

dabali, aseve maRali temperaturebis mimarT.<br />

momrgvalo, odnav kuTxovani formis, intensiuri<br />

wiTeli feris nayofi. wona 160-180 gr. axasiaTebs<br />

damatebiTi gamZleoba verticilozuri Wknobisa<br />

da nematodis mimarT. SesaZlebelia moyvana<br />

plastikur safarian saTburebSi.<br />

monsani<br />

bersola F1 Bersola<br />

Zlier saadreo maRalproduqtiuli<br />

hibridi. kompaqturi Zlieri mcenare. gamZlea<br />

temperaturuli stresebis mimarT. mkvrivi,<br />

Tanabari formisa da Seferilobis nayofi,<br />

saSualo woniT 160 gr. gamoirCeva kanis mikro<br />

daskdomis mimarT gamZleobiT. rekomendebulia<br />

saadreo produqciis misaRebad gruntze<br />

plastikur safarian saTburebSi.<br />

determinantuli pomidorebi<br />

sadini F1 Sadeen<br />

saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri<br />

mcenare nayofis xangrZlivad msxmoiarobis<br />

unariT. farTo, Zlieri foTlebi kargad icavs<br />

nayofebs mzisagan. nayofi mkvrivia, brtyelimomrgvalo<br />

formis, wona 150-180 gr. axasiaTebs<br />

gamZleoba daavadebaTa kompleqsis mimarT,<br />

standartuli produqciis maRali gamosavali da<br />

Senaxvis kargi unari.<br />

lojeini F1 Lojain<br />

saSualo-saadreo msxvilnayofa hibridi.<br />

mZlavri mcenare Zlieri fesvTa sistemiT<br />

kargad ganviTarebuli mwvane masiT. Zlier<br />

mkvrivi, gaTanabrebuli nayofi muqi-wiTeli<br />

SeferilobiT. wona 200-220 gr. kargad itans<br />

maRal temperaturas. xasiaTdeba Senaxvis<br />

SesaniSnavi unariTa da Sor manZilebze kargi<br />

transportabelurobiT.<br />

lojeini<br />

16 | Enza Zaden


sadini<br />

hibridi HR IR mcenaris<br />

habitusi<br />

nayofis<br />

wona (gr)<br />

simwifis<br />

periodi<br />

SeniSvna<br />

qliaviseburi formis pomidori<br />

granadero F1<br />

Granadero<br />

ToMV/Lt/Va/Vd/<br />

Fol:0,1<br />

TSWV/Ma/<br />

Mi/Mj<br />

gamZle,<br />

Ria tipis<br />

120-150 saSualod<br />

saadreo<br />

nayofis Zalian kargi xarisxi<br />

narami F1<br />

Naram<br />

ToMV/Ff:2-4/Va/<br />

Vd/Fol:0,1/ Ma/Mi/Mj Zlieri 140-150 sagviano<br />

axali hibridi saTburebisaTvis<br />

gaTbobis gareSe<br />

sanstrimi F1<br />

Sunstream<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1<br />

Zalian<br />

mZlavri<br />

25-30 Zlier<br />

saadreo<br />

marwyvismagvari formis<br />

pomidori supermarketebisaTvis<br />

sakoqteile pomidori<br />

aranka F1<br />

Aranca<br />

ToMV/Ff:1-5/Va/<br />

Vd/Fol:0,1 Zlieri 35-40 saadreo SesaniSnavi gemuri Tvisebebi<br />

kampari F1<br />

Campari<br />

ToMV/Ff:1-5/Va/<br />

Vd/Fol:0,1/for/<br />

Ma/Mi/Mj Zlieri, Ria 45-50 saSualo<br />

saadreo<br />

sakoqteile pomidvris<br />

msoflio standarti<br />

pomidori - Ceri<br />

salomea F1<br />

Salomee<br />

Zlieri, Ria 20-25 saSualo<br />

saadreo<br />

maRalmosavliani, gamZlea<br />

daskdomis mimarT<br />

sakura F1<br />

Sakura<br />

ToMV/Ff:1-5<br />

Fol:0,1/For Ma/Mi/Mj mZlavri,Ria 15-20 saadreo<br />

SesaZlebelia moyvana<br />

Semcirebuli ganaTebiT<br />

neqtari F1<br />

Nectar<br />

ToMV/Ff:1-5<br />

Fol:0,1/For<br />

Zlieri,<br />

naxevradRia<br />

15-20 saSualo<br />

saadreo<br />

nayofis SesaniSnavi gemo<br />

naxevraddeterminantuli pomidori<br />

bersola F1<br />

Bersola<br />

ToMV/Fol:0<br />

Zlieri,<br />

naxevradRia<br />

tipis<br />

160 Zlier<br />

saadreo<br />

saadreo produqciis miRebis<br />

saimedooba<br />

monsani F1<br />

Monsan<br />

ToMV/Va/Vd/<br />

Fol:0,1<br />

Ma/Mi/Mj<br />

mZlavri,<br />

naxevrad Ria<br />

160-180 saadreo<br />

saadreo hibridi farTo<br />

speqtris gamZleobiT<br />

determinantuli pomidori<br />

sadini F1<br />

Sadeen<br />

LtVa/Vd/Fol:0,1<br />

Zlieri, xSirfoTliani<br />

150-180 saadreo<br />

SesaniSnavi Senaxvisa da<br />

transportirebis unari<br />

lojeini F1<br />

Lojain<br />

ToMV Va/Vd/<br />

Fol:0,1<br />

TYLCV<br />

Zlieri, xSirfoTliani<br />

200-220 saSualo<br />

saadreo<br />

kargad itans maRal<br />

temperaturebs<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia<br />

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti<br />

Enza Zaden | 17


kitri<br />

18 | Enza Zaden


sakonservo kitri (“pikuli”)<br />

eqselsiori F1 Excelsior<br />

maRalmosavliani saadreo hibridi. mZlavri, Ria tipis<br />

mcenare Zlieri fesvTa sistemiT. Zalian maRali gamZleoba<br />

temperaturuli stresebis, agreTve, morwyvis reJimis<br />

cvalebadobis mimarT. namxrevi mokle da kompaqturia.<br />

muxlSi ZiriTadad erTi, iSviaTad 2-3 xorkliani nayofi<br />

viTardeba, zomiT 10-12 sm. axasiaTebs mcenaris balansireba<br />

da erTgvarovani nayofis warmoqmna. gamZlea nacris mimarT.<br />

gankuTvnilia gruntian saTburebSi da Ria gruntSi pirveli<br />

da meore brunvisaTvis<br />

deria F1 Derya<br />

sapikule kitris axali jiSi. Zlieri mcenare gamonaskvis<br />

kargi unariT, 2-3 nayofiT muxlze. axasiaTebs kargi xarisxis<br />

12 sm sigrZis cilindruli formis xorkliani nayofi.<br />

plastiuri mcenare maRali mosavlianobis potencialiT.<br />

gamosadegia rogorc sagazafxule, aseve saSemodgomo<br />

sezonisaTvis. rekomendebulia rogorc plastikur<br />

safarebiani saTburebisTvis, aseve Ria gruntSi mosayvanad.<br />

eqselsiori<br />

saSualo zomis (20-25 sm) nakleb xorkliani<br />

kitri (amerikuli slaiseri)<br />

jazeri F1 Jazzer<br />

maRalmosavliani saadreo hibridi. mZlavri mcenare<br />

kompaqturi, magram Zlieri namxreviT. Tanabari<br />

cilindruli nayofi muqi-mwvane SeferilobiTa da iSviaTi<br />

xorklebiT. nayofis sigrZe 20-23 sm. rekomendebulia<br />

pirveli da meore brunvisaTvis yvela tipis saTburSi.<br />

saberi<br />

saberi F1 Saber<br />

Zlieri mcenare dabali temperaturebis mimarT kargi<br />

gamZleobiT. maRalmosavliani hibridi muqi-mwvane<br />

feris, cilindruli formis, iSviaTi xorklebis mqone<br />

nayofiT. zoma 22-24 sm. SesaniSnavi kompleqsuri gamZleoba<br />

daavadebebis mimarT. rekomendebulia saSemodgomo da<br />

zamTris brunvisaTvis.<br />

sargoni F1 Sargon<br />

Zlier saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri mcenare,<br />

TiTqmis ar inviTarebs namxrevs. 21-23 sm sigrZis nayofebs<br />

aqvT muqi mwvane feri da swori cilindruli forma.<br />

rekomendebulia sagazafxulo-sazafxulo moyvanisaTvis<br />

yvela tipis saTburSi. hibrids gaaCnia gamZleoba virusebis<br />

farTe speqtris mimarT.<br />

jazeri<br />

Enza Zaden | 19


kitri<br />

gluvi, mokle zomis nayofiani kitri<br />

zomiT 10-15 sm<br />

pikolino F1 Picolino<br />

saadreo hibridi mini nayofiT. muxlSi inviTarebs<br />

3-4 cal muqi-mwvane feris mbzinvare nayofs<br />

saSualo zomiT 12 sm. SesaniSnavi xarisxis nayofi,<br />

yovelTvis cilindruli formis, gluvi zedapiriT.<br />

standartuli produqciis Zalian maRali gamosavali.<br />

mZlavri mcenare, aqtiurad inviTarebs namxrevebs,<br />

kargad aris dabalansebuli. gaaCnia daavadebebis<br />

mimarT kompleqsuri gamZleoba. gankuTvnilia<br />

gruntian saTburebSi moyvanisaTvis pirvel da meore<br />

brunvaSi.<br />

gluvi, mokle zomis nayofiani kitri<br />

zomiT 15-20 sm<br />

pikolino<br />

meleni F1 Melen<br />

enza zadenis seleqciis erT-erTi yvelaze plastiuri<br />

hibridi. gaaCnia kompaqturi namxrevebi da mZlavri<br />

fesvTa sistema. stresul situaciebSic ki aCvenebs<br />

saukeTeso Sedegebs sxvadasxva tipis saTburSi.<br />

adre Sedis msxmoiarobaSi da kargad itans maRal<br />

temperaturebs. nayofis sigrZe 17-19 sm. muxlSi<br />

inviTarebs erTidan sam nayofamde. standartuli<br />

produqciis maRali gamosavali. Tanabari<br />

mosavlianoba. daavadebaTa mimarT kompleqsuri<br />

gamZleoba. gamosadegia minisa da plastikur safarian<br />

saTburebSi pirvel da meore brunvaSi mosayvanad.<br />

naili F1 Nile<br />

saSualo-saadreo maRalmosavliani sicivis<br />

gamZle hibridi. Ria tipis Zlieri mcenare. muxlSi<br />

inviTarebs erT nayofs zomiT 17-18 sm. gamZlea<br />

kladosporiozisa da nacris mimarT. rekomendebulia<br />

nebismieri tipis saTburSi mosayvanad mTeli sezonis<br />

manZilze.<br />

pasandra F1 Passandra<br />

saadreo maRalproduqtiuli hibridi. Zlieri,<br />

dabalansebuli mcenare. muxlSi inviTarebs erT<br />

nayofs. muqi-mwvane Seferilobis nayofi, odnav<br />

kuTxovani. ar kargavs mimzidvelobasa da sasaqonlo<br />

saxes transportirebisas. zoma 15-17 sm. mcenare<br />

gamZlea kladosporiozisa da nacris mimarT.<br />

rekomendebulia sagazafxulo brunvaSi mosayvanad<br />

minisa da plastikur safarian saTburebSi.<br />

naili<br />

20 | Enza Zaden


meleni<br />

Enza Zaden | 21


kitri<br />

sokratesi F1 Socrates<br />

idealurad dabalansebuli, generatiuli tipis mcenare.<br />

axasiaTebs maRali produqtiuloba, adreuli da Tanabari<br />

mosavlianoba. muxlSi inviTarebs erT, iSviaTad or nayofs<br />

zomiT 17-20 sm. gamZlea kladosporiozisa da nacris<br />

mimarT. rekomendebulia yvela tipis saTburSi mosayvanad,<br />

ZiriTadad pirvel brunvaSi.<br />

gluvi, saSualo zomis nayofiani kitri<br />

zomiT 22-25 sm<br />

sokratesi<br />

tristani F1 Tristan<br />

maRalmosavliani saimedo hibridi. SesaZlebelia moyvana<br />

mTeli sezonis manZilze. gamosadegia yvelaze saadreo<br />

dargvisaTvis zamTar-gazafxulis brunvaSi. generatiuli<br />

tipis Zlieri, dabalansebuli mcenare stabiluri<br />

msxmoiarobiT Sesvenebebis gareSe. muxlSi viTardeba 1-2<br />

nayofi zomiT 22-25 sm. nayofi mwvane feris, Tanabari zomis,<br />

ar viwrovdeba yunwTan, ar axasiaTebs gadazrda, didxans<br />

inarCunebs sasaqonlo saxes. mcenare gamZlea nacris mimarT.<br />

rekomendebulia yvela tipis saTburSi mosayvanad gruntze da<br />

substratebze.<br />

grZelnayofiani kitri zomiT 31-35 sm<br />

talboti F1 Talbot<br />

saadreo hibridi. Zalian Zlieri mcenare. nayofis zoma 34-35<br />

sm. gamZlea maRali temperaturebis mimarT. rekomendebulia<br />

pirvel brunvaSi SedarebiT gviani rgvisaTvis gaTbobis<br />

sistemis mqone saTburebSi gruntze da substratebze. gamZlea<br />

kladosporiozisa da nacris mimarT.<br />

toreoni F1 Torreon<br />

saadreo maRalmosavliani hibridi. axasiaTebs regularuli<br />

zrda da msxmoiaroba. advilia sawarmoeblad. mZlavri<br />

mcenare, msxvili, muqi-mwvane foTlebiT. nayofis zoma<br />

31-33 sm. gamZlea kladosporiozisa da nacris mimarT.<br />

rekomendebulia saadreo rgvisaTvis zamTar-gazafxulis<br />

brunvaSi gaTbobis sistemis mqone saTburebSi substratebze.<br />

drimlaineri F1 Dreamliner<br />

grZelnayofiani kitris maRalmosavliani hibridi. mZlavri,<br />

kompaqturi tipis mcenare. SesaniSnavi xarisxis cilindruli<br />

formis mbzinavi nayofiT zomiT 31-36 sm. mcenare kargad<br />

egueba cvalebad pirobebs. gamZlea nacris mimarT.<br />

rekomendebulia gazafxul-zafxulis brunvaSi mosayvanad.<br />

talboti<br />

22 | Enza Zaden


hibridi HR IR mcenaris<br />

habitusi<br />

nayofis<br />

sigrZe<br />

(sm)<br />

Sefervis<br />

indeqsi<br />

SeniSvna<br />

sakonservo kitri nayofis zomiT 10-12 sm<br />

eqselsiori F1<br />

Excelsior<br />

Cca/Ccu<br />

Px/CMV/<br />

CVYV<br />

Zlieri, Ria<br />

tipis<br />

10-12 7-8 stresis gamZle kitri pirveli da<br />

meore brunvisaTvis<br />

deria F1<br />

Derya<br />

Ccu<br />

Px/CMV/<br />

CVYV<br />

Zlieri, Ria<br />

tipis;<br />

10-12 7-8 maRalmosavliani, plastiuri<br />

saSualo zomis nakleb xorkliani kitri zomiT 20-25 sm (amerikuli slaiseri)<br />

jazeri F1<br />

Jazzer<br />

Cca/Ccu Px/CMV mZlavri, Ria<br />

tipis<br />

20-23 8 maRalmosavliani gamocdili hibridi<br />

saberi F1<br />

Saber<br />

Cca/Ccu<br />

CMV/<br />

CVYV Zlieri 22-24 9<br />

maRalmosavliani hibridi zamTarSi<br />

moyvanisaTvis.<br />

sargoni F1<br />

Sargon<br />

Ccu<br />

Px/CMV/<br />

CVYV/<br />

ZYMV<br />

Zlieri 21-23 9<br />

maRalmosavliani, teqnologiuri<br />

hibridi.<br />

mokle zomis nayofiani gluvi kitri 10-12 sm<br />

pikolino F1<br />

Picolino<br />

Cca/Ccu<br />

Px/CMV/<br />

CVYV<br />

mZlavri,<br />

dabalansebuli<br />

12 7 mini-nayofis maRali xarisxi.<br />

mokle zomis nayofiani gluvi kitri 15-20 sm<br />

meleni F1<br />

Melen<br />

Cca/Ccu<br />

Px/CMV/<br />

CVYV<br />

mZlavri,<br />

kompaqturi<br />

17-19 8 kargad itans maRal temperaturebs.<br />

naili F1<br />

Nile<br />

Ccu Px/CMV mZlavri, Ria<br />

tipis<br />

17-18 7 samxreT regionebisaTvis<br />

pasandra F1<br />

Passandra<br />

sokratesi F1<br />

Socrates<br />

Ccu Px/CMV Zlieri 15-17 8 kargad itans dabal temperaturebs<br />

Ccu Px mZlavri 17-20 7 Tanabari mosavlianoba.<br />

saSualo zomis nayofiani gluvi kitri 22-25 sm<br />

tristani F1<br />

Tristan<br />

Cca/Ccu<br />

Px<br />

mZlavri,<br />

generatiuli<br />

22-25 8 maRali mosavali da nayofis xarisxi.<br />

grZelnayofiani gluvi kitri 31-35 sm<br />

talboti F1<br />

Talbot<br />

Ccu Px Zalian mZlavri 34-35 8<br />

maRalmosavliani hibridi<br />

substratebisaTvis.<br />

toreoni F1<br />

Torreon<br />

Cca/Ccu Px mZlavri 31-33 7 plastiuri hibridi<br />

drimlaineri F1<br />

Dreamliner<br />

Cca/Ccu<br />

Px/CMV/<br />

CVYV<br />

Zlieri,<br />

kompaqturi<br />

31-36 7<br />

saukeTeso saxeoba gazafxulze da<br />

zafxulSi mosayvanad<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia<br />

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti<br />

Enza Zaden | 23


wiwaka<br />

24 | Enza Zaden


wiTeli kubiseburi wiwaka<br />

maratosi F1 Maratos<br />

saadreo, maRalmosavliani, mZlavri hibridi<br />

msxvili, xasxasa wiTeli feris nayofiT.<br />

nayofis diametri 80-85 mm. kargad itans maRal<br />

temperaturebs. rekomendebulia yvela tipis<br />

saTburSi da Ria gruntSi mosayvanad.<br />

red baroni F1 Red Baron<br />

saadreo hibridi. Zlieri mcenare regularuli<br />

msxmoiarobiTa da maRali mosavlianobiT.<br />

maRali xarisxis msxvili, mbzinvare nayofi, didi<br />

xniT inarCunebs sasaqonlo ier-saxes. nayofis<br />

diametri 75-80 mm. muqi-mwvane feris nayofi<br />

SesaZleblobas iZleva mosavali aRebul iqnas<br />

mwvane Sefervis fazaSi. gamZlea wveris sidamplis<br />

mimarT. rekomendebulia moyvana yvelanairi tipis<br />

saTbursa da Ria gruntSi.<br />

tripli 4 F1 Triple 4<br />

saSualo-saadreo hibridi. Ria tipis, mZlavri<br />

mcenare. regularulad msxmoiarobs, Tanabrad<br />

iZleva mosavals. msxvili, mbzinvare, zogjer<br />

odnav kuTxovani nayofi, diametriT 90 mm.<br />

intensiuri wiTeli feri. rekomendebulia yvela<br />

saxis saTburSi mosayvanad.<br />

maratosi<br />

mwvane kubiseburi wiwaka<br />

sneperi F1 Snapper<br />

saadreo hibridi. gamoiyeneba mwvane Seferilobis<br />

fazaSi nayofis mosakrefad. Zlieri, Ria tipis<br />

mcenare Tanabari msxmoiarobiT. msxvili kaSkaSa<br />

100 mm diametris muqi-mwvane feris nayofi.<br />

Zalian nela Rebulobs wiTel fers. gamosadegia<br />

plastikur safarian saTburebSi da Ria gruntSi<br />

mosayvanad. gamZlea Savi baqteriuli silaqavis<br />

mimarT.<br />

sneperi<br />

Enza Zaden | 25


wiwaka<br />

26 | Enza Zaden


yviTeli kubiseburi wiwaka<br />

raisa F1 Raisa<br />

Ria tipis Zlieri mcenare. nayofis diametri 80-85 mm. nayofi<br />

Tanabrad mwifdeba mwvane Seferilobidan kaSkaSa yviTel<br />

Seferilobamde. SesaZlebelia hqondes narinjisferi<br />

Seferilobac. hibridi gamZlea nayofis daskdomis mimarT<br />

da aqvs standartuli produqciis maRali gamosavali.<br />

gamosadegia yvela tipis saTbursa da Ria gruntSi mosayvanad.<br />

kadia F1 Cadia<br />

mZlavri, Ria tipis mcenare kargi msxmoiarobis unariTa<br />

da SesaniSnavi sicocxlisunarianobiT. nayofis diametri<br />

90 mm. mkvrivi, kaSkaSa, intensiuri yviTeli Seferilobis.<br />

xasiaTdeba maRali produqtiulobiTa da Tanabari<br />

mosavlianobiT.<br />

kadia<br />

Enza Zaden | 27


wiwaka<br />

TeTri kubiseburi wiwaka<br />

bianka F1 Bianca<br />

Zlier saadreo plastiuri hibridi. mZlavri,<br />

xSirfoTliani mcenare. kargi msxmoiaroba stresul<br />

pirobebSic ki. axasiaTebs gamZleoba rogorc dabali,<br />

aseve maRali temperaturebis mimarT. nayofi TeTri<br />

ferisaa diametriT 85 mm. mcenare gamZlea wveris<br />

sidamplis mimarT. rekomendebulia moyvana yvela saxis<br />

saTburSi da Ria gruntSi.<br />

bianka<br />

vedrana F1 Vedrana<br />

saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri,<br />

dabalansebuli mcenare. sqelkedliani Tanabari nayofi<br />

TeTri ferisaa, zogjer momwvano SeferilobiT,<br />

diametriT 85 mm axasiaTebs produqciis maRali<br />

standartuli gamosavali. gankuTvnilia yvela saxis<br />

saTbursa da Ria gruntSi mosayvanad.<br />

TeTri konusuri wiwaka<br />

skaitia F1 Skytia<br />

TeTri konusisebri wiwakis axali hibridi sasaTbure<br />

da Ria gruntis pirobebSi mosayvanad. Zlieri mcenare,<br />

advilad gamoaqvs nayofi. didi zomis (70 x 170 mm),<br />

saukeTeso xarisxis erTgvarovani nayofi. xasiaTdeba<br />

kargi adaptaciis unariT.<br />

nemezisi<br />

nemezisi F1 Nemezis<br />

Zlier saadreo hibridi. mZlavri mcenare<br />

ganviTarebuli fesvTa sistemiT. aqvs msxvili, mkvrivi,<br />

sqelkedliani nayofi diametriT 60-70 mm, sigrZiT<br />

130-150 mm. hibrids gaaCnia kargi gamZleoba wveris<br />

sidamplis mimarT. gankuTvnilia civ da gaTbobis<br />

sistemis mqone saTburebSi da Ria gruntSi mosayvanad.<br />

Ria mwvane konusuri wiwaka<br />

E 49.38031 F1<br />

Ria mwvane feris konusuri wiwakis Zalian saadreo da<br />

maRalmosavliani axali hibridi. Zlieri, Ria tipis<br />

mcenare, kargi gamonaskvis unariT. sqel-kedliani,<br />

priala, Ria mwvane feris nayofi 70 mm siganisa da 140 mm<br />

sigrZis. gamosadegia plastikur safarian saTburebSi da<br />

Ria gruntis pirobebSi mosayvanad.<br />

E 49.38031<br />

28 | Enza Zaden


hibridi HR IR mcenaris<br />

habitusi<br />

nayofis<br />

forma<br />

da feri<br />

nayofis<br />

diametri<br />

(mm)<br />

adreu<br />

loba<br />

SeniSvna<br />

maratosi F1<br />

Maratos<br />

Tm:0,1,2<br />

Zalian<br />

Zlieri<br />

80-85 saadreo<br />

universaluri hibridi,<br />

advilad sawarmoebeli<br />

red baroni F1<br />

Red Baron<br />

Tm:0,1,2<br />

Zlieri,<br />

mokle<br />

muxlTaSorisebiT<br />

75-80 saadreo maRalmosavliani hibridi<br />

tripli 4 F1<br />

Triple 4<br />

Tm:0,1,2<br />

90+<br />

Zlieri,<br />

grZeli<br />

muxlTSorisebiT<br />

saSualosaadreo<br />

plastiuri hibridi<br />

msxvili nayofiT<br />

spaideri F1<br />

Spider<br />

Tm:0,1,2<br />

80-85<br />

Zlieri,<br />

generaciuli<br />

saSualosaadreo<br />

maRalxarisxiani nayofis<br />

Tanabari ganviTareba,<br />

gamZlea wveris sidamplis<br />

mimarT<br />

speSiali F1<br />

Special<br />

Tm:0,1,2,3<br />

Zlieri,<br />

dabalansebuli<br />

75<br />

Zalian<br />

saadreo<br />

SesaniSnavi Sexameba<br />

nayofis adreuli simwifis,<br />

standartulobisa da<br />

xarisxis<br />

olimpusi F1<br />

Olympus<br />

Xv:1,2,3 mZlavri 100+<br />

saSualosaadreo<br />

msxvilnayofa hibridi,<br />

gamZle dabali<br />

temperaturebis mimarT.<br />

kadia F1<br />

Cadia<br />

Tm:0,1,2<br />

PVY:0<br />

Zalian<br />

mZlavri<br />

90+<br />

saSualosaadreo<br />

mbzinvare, erTgvarovani<br />

nayofi<br />

kapino F1<br />

Capino<br />

Tm:0,1,2<br />

PVY:0<br />

mZlavri 75-80 saadreo<br />

plastiuri hibridi<br />

moyvanis sxvadasxva<br />

pirobebisaTvis<br />

raisa F1<br />

Raisa<br />

Tm:0,1,2<br />

Zlieri,<br />

Ria tipis<br />

80-85 saadreo<br />

didi zomis nayofi,<br />

maRali mosavali<br />

bianka F1<br />

Bianca<br />

Tm:0<br />

mZlavri,<br />

vegetatiuri<br />

85<br />

Zalian<br />

saadreo<br />

standartuli nayofis<br />

maRali gamosavali<br />

vedrana F1<br />

Vedrana<br />

Tm:0,1,2<br />

Zlieri,<br />

dabalan<br />

-sebuli<br />

85 saadreo<br />

maRalmosavliani hibridi<br />

E 49.38031 F1<br />

Tm:0-2/<br />

Xcv:1-3 Zlieri 70 x 140<br />

Zalian<br />

saadreo<br />

saukeTeso xarisxis nayofi<br />

skaitia F1<br />

Skytia<br />

Tm:0-2<br />

Zlieri, Ria<br />

tipis<br />

70 x 170 saadreo didi nayofi, uxvmosavliani<br />

nemezisi F1<br />

Nemezis<br />

Tm:0,1,2<br />

mZlavri,<br />

Ria tipis<br />

60 x 130<br />

Zalian<br />

saadreo<br />

SesaniSnavi xarisxis didi<br />

nayofi<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia<br />

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti<br />

Enza Zaden | 29


wiwaka<br />

sxvadasxva Seferilobis kubiseburi<br />

wiwaka<br />

mavrasi F1 Mavras<br />

saSualo-saadreo hibridi mimzidveli muqiiisferi<br />

SeferilobiT. Ria tipis Zlieri mcenare<br />

kargi msxmoiarobis unariT. SesaniSnavi xarisxis<br />

nayofi diameriT 80-85 mm. SesaZlebelia moyvana<br />

saTburebsa da Ria gruntSi.<br />

mavrasi<br />

brauni F1 Brownie<br />

saSualo-saadreo kubiseburi formis hibridi<br />

uCveulo yavisferi Seferilobis nayofiT.<br />

Zlieri mcenare grZeli muxlTSorisebiT.<br />

mkvrivi, 85 mm diametris nayofi tkbili gemoTi.<br />

rekomendebulia yvela tipis saTbursa da Ria<br />

gruntSi mosayvanad.<br />

lamuios tipi<br />

dalasi<br />

dalasi F1 Dallas<br />

maRalproduqtiuli hibridi. Ria tipis mZlavri<br />

mcenare. kargi Cakvirtva-msxmoiaroba maRali<br />

temperaturis pirobebSi. mkvrivi, sqelkedliani<br />

nayofi 80 mm diametriTa da 120 mm sigrZiT.<br />

inarCunebs simkvrives sruli simwifis miRwevisa<br />

da gajerebuli wiTeli feris miRebamde.<br />

SesaZlebelia hibridis moyvana saTburebsa da Ria<br />

gruntSi.<br />

hibridi HR mcenaris<br />

habitusi<br />

nayofis<br />

forma<br />

da feri<br />

nayofis<br />

diametri<br />

(mm)<br />

adreu<br />

loba<br />

SeniSvna<br />

lozorno F1<br />

Lozorno<br />

Tm:0,1,2 mZlavri 80-85 saadreo<br />

maRalmosavliani Ria-mwvane<br />

Seferilobis wiwaka saTburebisa da<br />

Ria gruntisaTvis<br />

magno F1<br />

Magno<br />

Tm:0,1,2,3<br />

Zlieri,<br />

Ria tipis<br />

85+ saadreo narinjisferi wiwakis standarti<br />

mavrasi F1<br />

Mavras<br />

Tm:0,1,2<br />

Zlieri,<br />

Ria tipis<br />

80-85<br />

saSualosaadreo<br />

SesaniSnavi sasaqonlo saxe, iisferi<br />

nayofis maRali mosavali<br />

tekila F1<br />

Tequila<br />

Tm:0<br />

Zlieri,<br />

Ria tipis<br />

80<br />

saSualosaadreo<br />

mewamuli feris xarisxiani nayofi<br />

brauni F1<br />

Brownie<br />

Zlieri,<br />

Ria tipis<br />

85 saadreo<br />

Sokoladisferi didi mimzidveli<br />

nayofi<br />

30 | Enza Zaden


cxare wiwaka<br />

Sakira F1 Shakira<br />

saadreo hibridi. Ria tipis mZlavri mcenare<br />

maRali mosavlis potencialiT. mimzidveli,<br />

wagrZelebuli nayofi mware gemoTi. nayofis zoma<br />

40 X 220 mm. SesaZlebelia moyvana saTburebsa da<br />

Ria gruntSi.<br />

lopesi F1 Lopez<br />

saadreo cxare wiwaka. Zlieri, dabalansebuli<br />

mcenare. SesaniSnavi xarisxis nayofi zomiT 20 X<br />

150 mm. rekomendebulia Ria da daxurul gruntSi<br />

mosayvanad.<br />

homera F1 Homera<br />

maRalmosavliani cxare wiwakis hibridi. mZlavri,<br />

kompaqturi, xSirfoTliani mcenare. SesaniSnavi<br />

xarisxis Ria-mwvane Seferilobis mqone nayofi<br />

zomiT 35X200 mm. biologiur simwifeSi Rebulobs<br />

wiTel Seferilobas. gaaCnia Zalian kargi<br />

maxasiaTeblebi dabali temperaturis pirobebSi.<br />

gamosadegia plastikur safarian saTbursa da Ria<br />

gruntSi mosayvanad.<br />

Sakira<br />

homera<br />

hibridi HR mcenaris<br />

habitusi<br />

nayofis<br />

forma da<br />

feri<br />

nayofis<br />

diametri<br />

(mm)<br />

adreu<br />

loba<br />

SeniSvna<br />

dalasi F1<br />

Dallas<br />

Tm:0<br />

mZlavri,<br />

Ria tipis<br />

90 x 160 saadreo<br />

lamuios tipis, erTgvarovani<br />

nayofis maRali xarisxi<br />

Sakira F1<br />

Shakira<br />

Tm:0,1,2<br />

Zlieri,<br />

Ria tipis<br />

40 x 220 saadreo maRalmosavliani<br />

lopesi F1<br />

Lopez<br />

Tm:0,1,2<br />

Zlieri,<br />

dabalansebuli<br />

20 x 150 saadreo<br />

SesaniSnavi xarisxis nayofi<br />

homera F1<br />

Homera<br />

Tm:0<br />

mZlavri,<br />

kompaqturi<br />

30 x 220 saadreo<br />

mware wiwaka, gamoiyeneba<br />

rogorc dasamwnileblad<br />

aseve nedlad moxmarebisTvis<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia<br />

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti<br />

Enza Zaden | 31


mwvane xaxvi<br />

kaigaro F1 Kaigaro<br />

Zliermzardi da swrafad ganviTarebadi jiSi<br />

gansakuTrebulad mogrZo TeTrnawiliani<br />

ReroTi. swori, jansaRi mwvane foTlebi 50 smis<br />

sigrZiT. ar formirdeba bolqvi. Zalian<br />

erTgvarovani mcenare. standartuli jiSi bevr<br />

qveyanaSi.<br />

kaigaro<br />

bunCing stari F1 Bunching Star<br />

swrafad mzardi jiSi muqi-mwvane, jansaRi,<br />

vertikaluri foTlebiT. xasiaTdeba<br />

yinvagamZleobiT da gamosadegia adreuli<br />

TesvisaTvis. formirdeba mcire zomis bolqvi.<br />

iZleva karg mosavals rogorc civ, aseve cxel<br />

pirobebSi.<br />

xaxvi<br />

Sesanaxi xaxvi<br />

kasiopea F1 Cassiopea<br />

saSualo-saadreo maRalmosavliani hibridi.<br />

bolqvi momrgvalo formisaa, saSualodan<br />

msxvil zomamde, diametriT 70-110 mm. bolqvs<br />

aqvs mravalSriani oqrosferi kani. SesaniSnavad<br />

inaxeba 5-7 Tvis ganmavlobaSi da inarCunebs<br />

sasaqonlo saxes.<br />

helenasi F1 Helenas<br />

saadreo hibridi. magari bolqvi momrgvalo<br />

formis, diametri 70-90 mm. kani brinjaosferia,<br />

Senaxvis vada 4-6 Tve.<br />

hibridi adreuloba Senaxvis<br />

vada(Tve)<br />

bolqvis<br />

forma<br />

bolqvis<br />

diametri (mm)<br />

SeniSvna<br />

Sesanaxi xaxvi<br />

kasiopea F1<br />

Cassiopea<br />

saSualosaadreo<br />

5-8 momrgvalo 70-110<br />

gamosadegia mosavlis aRebis Semdgom<br />

realizaciisaTvis da SenaxvisaTvis<br />

helenasi F1<br />

Helenas<br />

saadreo 4-6 momrgvalo 70-90<br />

mosavlis aRebis Semdgom realizaciisaTvis<br />

da xanmokle SenaxvisaTvis<br />

32 | Enza Zaden


yabayi<br />

mileti F1 Milet<br />

TeTrnayofa yabayis saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri,<br />

naxevradRia tipis mcenare. nayofi cilindruli formisaa, zogjer<br />

mcireodeni gamsxvilebiT. kargad mwifdeba susti sinaTlis<br />

pirobebSic ki.<br />

ardendo 174 F1 Ardendo 174<br />

maRalproduqtiuli TeTrnayofa hibridi. gaaCnia daavadebebis<br />

mimarT kompleqsuri gamZleoba. mZlavri kompaqturi mcenare.<br />

SesaniSnavi xarisxis Tanabari cilindruli nayofi.<br />

ardendo<br />

hibridi IR mcenaris<br />

habitusi<br />

nayofis<br />

feri<br />

moyvanis pirobebi adreuloba SeniSvna<br />

Ria<br />

grunti<br />

daxuruli<br />

grunti<br />

mileti F1<br />

Milet<br />

ZYMV Zlieri Ria mwvane + + saadreo<br />

maRalmosavliani<br />

hibridi<br />

ardendo 174 F1<br />

Ardendo 174<br />

Px/ZYMV/<br />

WMV<br />

mZlavri,<br />

kompaqturi<br />

Ria mwvane + + saadreo<br />

maRalproduqtiuli<br />

hibridi<br />

leila F1<br />

Leila<br />

Px Ria tipis mwvane + +<br />

saSualosaadreo<br />

xasxasa nayofi,<br />

SesaniSnavi xarisxi<br />

salvadori F1<br />

Salvador<br />

Px<br />

mZlavri, Ria<br />

tipis<br />

muqi mwvane + +<br />

saSualosaadreo<br />

nayofis maRali<br />

sasaqonlo ier-saxe<br />

dunia F1<br />

Dunja<br />

Px/ZYMV/<br />

PRSV/<br />

WMV<br />

Zlieri,<br />

kompaqturi<br />

muqi mwvane + +<br />

Zalian<br />

saadreo<br />

maRalproduqtiuli<br />

hibridi<br />

boloki<br />

hibridi sezoni Ria<br />

grunti<br />

daxuruli<br />

grunti<br />

nayofsxeulis<br />

tipi<br />

SeniSvna<br />

tarzani F1<br />

Tarzan<br />

gazafxuli,<br />

Semodgoma<br />

+ +<br />

wiTeli,<br />

momrgvalo<br />

Tanabari zoma da forma. kargad mwifdeba dabali<br />

ganaTebisas.<br />

selesta F1<br />

Celesta<br />

yvela sezonisaTvis<br />

+ +<br />

wiTeli,<br />

momrgvalo<br />

SesaniSnavi xarisxis Zirxveni, mcire moTxovnilebis,<br />

amtani hibridi<br />

rudi<br />

Rudi<br />

yvela sezonisaTvis<br />

+ +<br />

wiTeli,<br />

momrgvalo<br />

gaTanabrebuli Zirxveni. ar skdeba, SesaniSnavi<br />

gamZleoba stresis mimarT<br />

vena F1<br />

Vienna<br />

gazafxuli,<br />

Semodgoma,<br />

zafxuli<br />

+ +<br />

wiTeli,<br />

momrgvalo<br />

saadreo, swrafadmzardi, nayofis SesaniSnavi Sinagani<br />

struqtura,<br />

eskala F1<br />

Escala<br />

gazafxuli,<br />

Semodgoma<br />

+ +<br />

wiTeli,<br />

momrgvalo<br />

SedarebiT msxvili zomis Zirxveni, saadreo hibridi.<br />

brava F1<br />

Brava<br />

gazafxuli,<br />

Semodgoma<br />

+<br />

wiTeli,<br />

momrgvalo<br />

kargad mwifdeba arasruli ganaTebisa da dabali<br />

temperaturebis dros<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia<br />

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com<br />

Enza Zaden | 33


nesvi<br />

sirini F1 Sereen<br />

galias tipis saadreo maRalproduqtiuli<br />

hibridi. zrdis saSualo siZlieris mqone<br />

mcenare, kargad SefoTlili. nayofwarmoqmnis<br />

gaxangrZlivebuli periodi. Zalzed<br />

gaTanabrebuli momrgvalo nayofi lamazi badiT,<br />

wona 1,5-2 kg. TeTri momwvano ieris rbilobi.<br />

patara zomis saTesle siRrue, maRali Saqrianoba.<br />

monarqi<br />

semboli F1 Sembol<br />

galias tipis Zlier saadreo hibridi. saSualo<br />

siZlieris mcenare ganviTarebuli gverdiTa<br />

ylortebiT. SesaniSnavi msxmoiarobis unari.<br />

momrgvalo nayofi, woniT 2-2,5 kg. badiseburi<br />

qerqi oqrosferi-yviTeli Seferilobisaa.<br />

rbilobi tkbili, momwvano-TeTri feris.<br />

.<br />

monarqi F1 Monarch<br />

galias tipis saadreo maRalmosavliani hibridi.<br />

Zlieri, stresis mimarT gamZle mcenare. ovalurimomrgvalo<br />

nayofi mkvrivi TeTri, zogjer<br />

momwvano rbilobiTa da patara saTesle RruTi.<br />

nayofis wona 3 kg. gaumjobesebuli Senaxvisa da<br />

transportabelurobis unari.<br />

sirini<br />

bizani F1 Bisan<br />

ananasis tipis saadreo hibridi. kargad<br />

SefoTlili, Zlieri mcenare. SesaniSnavi<br />

msxmoiaroba da saerTo produqtiuloba. msxvili,<br />

SesaniSnavi sasaqonlo saxis mqone nayofi, woniT<br />

4-5 kg. oqrosferi-narinjisferi qerqi lamazi<br />

badiT. rbilobi TeTri, tkbili, aromatuli.<br />

ahlami F1 Ahlam<br />

ananasis tipis saSualo-saadreo hibridi. Zlieri,<br />

kargad SefoTlili mcenare ganviTarebuli<br />

gverdiTa ylortebiT. nayofis wona 4-5 kg.<br />

muqi yviTeli qerqi lamazi badiT da mcire<br />

zomis saTesle RruTi. TeTri feris, wvniani da<br />

aromatuli guli Saqris maRali SemadgenlobiT.<br />

ahlami<br />

aniSi F1 Anish<br />

italiuri badiseburi tipis saadreo<br />

hibridi. momrgvalo, 1,5-2 kg wonis nayofi,<br />

xSiri badiT. mkvrivi rbilobi, mkveTri<br />

narinjisferi SeferilobiT. kargi Senaxvisa da<br />

transportabelurobis unari.<br />

34 | Enza Zaden


izani<br />

hibridi HR IR adreuloba<br />

nayofis<br />

wona<br />

(kg)<br />

nayofis<br />

forma<br />

qerqis feri<br />

rbilo<br />

bis<br />

feri<br />

SeniSvna<br />

galias tipi<br />

sirini F1<br />

Sereen<br />

Fom:0,1 Px:1,2,5 saadreo 1.5-2 momrgvalo<br />

oqros<br />

feriyviTeli<br />

momwvano<br />

TeTri<br />

SesaniSnavi xarisxis<br />

Tanabari nayofi<br />

semboli F1<br />

Sembol<br />

Fom:0,1,2/<br />

MNSV<br />

Px:1,2,5<br />

Zlier<br />

saadreo<br />

2-2.5<br />

ovalurimomrgvalo<br />

oqros<br />

feriyviTeli<br />

momwvano<br />

TeTri<br />

Zlier saadreo<br />

monarqi F1<br />

Monarch<br />

Fom:0,1,2 Px:1,2,5 saadreo 2.5-3 momrgvalo<br />

oqros<br />

feriyviTeli<br />

TeTri<br />

xangrZlivi<br />

transportirebisaTvis<br />

ananasis tipi<br />

afnani F1<br />

Afnan<br />

Fom:0,1,2<br />

Px:1,2,5<br />

saSualosagviano<br />

3-4 momrgvalo<br />

oqrosferinarinjisferi<br />

TeTri<br />

mZlavri mcenare<br />

bizani F1<br />

Bisan<br />

Fom:0,1,2 Px:1,2,5 saadreo 4-5<br />

ovalurimomrgvalo<br />

oqrosferinarinjisferi<br />

TeTri<br />

maRalmosavliani, nayofis<br />

SesaniSnavi sasaqonlo<br />

xarisxi<br />

ahlami F1<br />

Ahlam<br />

Fom:0,1,2/<br />

MNSV<br />

Px:1,2,5<br />

saSualod<br />

saadreo<br />

ovalurimrgvali<br />

oqrosferinarinjisferi<br />

TeTri<br />

SesaniSnavi xarisxis nayofi<br />

italiuri tipi<br />

aniSi F1<br />

Anish<br />

Fom:0,1,2 Sf:1,2,5 saadreo 1.5-2 momrgvalo<br />

muqi<br />

yviTeli<br />

mkveTri<br />

narin- jisferi<br />

Senaxvisa da transportabelurobis<br />

kargi unari<br />

tendralis tipi<br />

afnani F1<br />

Yakup Bey<br />

Fom:0,1,2<br />

Sf:1,2,5<br />

saSualosaadreo<br />

4-4.5<br />

ovalurimomrgvalo<br />

muqi<br />

yviTeli<br />

momwvano-<br />

TeTri<br />

maRali Saqrianoba<br />

kiSlikis tipi<br />

davutbei F1<br />

Davut Bey<br />

Fom:0,1/Ec1<br />

Sf:1,2,5<br />

saSualosaadreo<br />

5-6.5<br />

ovalurimomrgvalo<br />

mkveTri<br />

yvTeli<br />

TeTri<br />

ramodenime TviT Senaxvis<br />

potencia<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia<br />

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com<br />

Enza Zaden | 35


salaTi<br />

jiSi aRwera HR IR<br />

aisbergis tipi<br />

ansambli<br />

Ensemble<br />

swrafadmzardi saadreo jiSi.<br />

BI:1-27<br />

brogani<br />

brogani<br />

Brogan<br />

daimondi<br />

Diamond<br />

SesaniSnavi xarisxi da gemo. rekomendebulia gazafxulze,<br />

zafxulSi da Semodgomaze mosayvanad<br />

gamZlea eqstremalur pirobebSi. rekomendebulia yvela<br />

sezonze mosayvanad.<br />

BI:1,2,6,14<br />

BI:1-2,5-<br />

7,14,17<br />

dizaini<br />

Design<br />

gvian gazafxulze da adre Semodgomaze mosayvanad<br />

BI:1-27<br />

stilisti<br />

Stylist<br />

gvian gazafxulze da adre Semodgomaze mosayvanad.<br />

gamZlea bugrebis mimarT.<br />

Bl:1-27/Nr:0<br />

etiudi<br />

embreisi<br />

Embrace<br />

maRalmosavliani, msxvilTaviani salaTi. aqvs<br />

arasaxarbielo pirobebis mimarT adaptirebis unari.<br />

BI:1-<br />

16,21,23<br />

etiudi<br />

Etude<br />

sagazafxulo moyvanisaTvis.<br />

BI:1-27<br />

Taviani zeTovani salaTi<br />

stilisti<br />

kazanova<br />

Casanova<br />

romeinis tipi<br />

inviTarebs Ria-mwvane feris msxvil Tavs. gazafxulze da<br />

Semodgomaze mosayvanad.<br />

BI:1,4-22,25/<br />

Nr<br />

LMV<br />

qsanadu<br />

Xanadu<br />

saSualo zomis Tavi. muqi foTlebi. yviTeli feris Sua<br />

nawili. SesaniSnavi gemo. gamZlea ayoCebisa da foTlebis<br />

kidura nekrozis mimarT.<br />

BI:1-<br />

16,21,23<br />

LMV<br />

terlana<br />

Terlana<br />

muqi-mwvane feris msxvili Tavi, kargi gamZleoba<br />

daavadebaTa kompleqsis mimarT.<br />

BI:1-17,21,23<br />

LMV<br />

kazanova<br />

basio<br />

Bacio<br />

grand rapidsis tipi<br />

enza zadenis seleqciis saqveynod cnobili jiSi. muqi-mwvane<br />

feris msxvilTaviani salaTi. SesaniSnavi gemo.<br />

BI:1-<br />

17,21,23/Rs<br />

LMV<br />

bohemia<br />

Bohemia<br />

kompaqturi rozeti. SesaZlebelia hidroponikiT moyvana.<br />

BI:1-5,7-<br />

10,17<br />

LMV<br />

lanseloti<br />

Lancelot<br />

muqi mwvane feris, didi zomis, mZime wonis swrafad mzardi<br />

jiSi. kargad egueba dabali temperaturis pirobebs.<br />

Bl:1-23,25<br />

terlana<br />

melisi<br />

Malice<br />

kompaqturad zrdadi Ria mwvane jiSi lamazi dakbiluli<br />

foTlebiT. gansakuTrebiT gamosadegia zafxulis<br />

pirobebSi mosayvanad.<br />

Bl:1-16,<br />

18-24,27<br />

LMV<br />

36 | Enza Zaden


jiSi aRwera HR IR<br />

perl jemi<br />

Pearl Gem<br />

swrafad inviTarebs saSualo zomis faSar Ria-mwvane<br />

naxevarTavs. gamZlea foTlebis kidura nekrozis mimarT.<br />

batavias tipi<br />

noiseti<br />

Noisette<br />

estoni<br />

Estony<br />

inviTarebs msxvil, mkvriv, SemaRlebul rozets kideebSi<br />

daqucmacebuli Ria-mwvane foTlebiT.<br />

batavias tipis axali salaTi. SesaniSnavi xarisxi.<br />

rekomendebulia zafxulSi mosayvanad.<br />

BI:1-17,21,23<br />

Bl:1-24,27/<br />

Nr:0<br />

LMV<br />

LMV<br />

perl jemi<br />

folomi<br />

Follomy<br />

swrafad inviTarebs naxevarTavs.<br />

Bl:1-24,27/<br />

Nr:0<br />

LMV<br />

muxisfoTleba wiTeli/mwvane salaTi<br />

luniqsi<br />

Lunix<br />

kantariqsi<br />

Cantarix<br />

plastiuri jiSi, farTo, priala muqi wiTeli TaviT da<br />

mwvane guliT. gazafxulze, zafxulze da Semodgomaze<br />

moyvanisaTvis.<br />

didi zomis Tavi, priala muqi wiTeli foTlebiT, lamazi<br />

xveulebiT. xasiaTdeba ayoCebis sineliT.<br />

Bl:1-27/Nr:0<br />

Bl:1-26/Nr:0<br />

noiseti<br />

nasiri<br />

Nasir<br />

saadreo jiSi kargad ganviTarebuli rozetiTa da mZime<br />

TaviT. rekomendebulia gazafxulze da Semodgomaze<br />

mosayvanad.<br />

Bl:1-26/Nr:0<br />

LMV<br />

palmiri<br />

Palmir<br />

lolo biondas tipi<br />

mZime Tavi kargad amovsebuli guliT, xasxasa mwvane feris<br />

foTlebiT. gamZlea ayoCebisa da foTlebis kidura<br />

nekrozis mimarT.gazafxulis, zafxulis da Semodgomis<br />

sezonze mosayvanad.<br />

Bl:1-21,23-<br />

26/Nr:0<br />

LMV<br />

kantariqsi<br />

estroza<br />

Estrosa<br />

lolo biondas tipis axali jiSi.<br />

BI:1-<br />

16,21,23<br />

lobi<br />

Lobi<br />

Seguebadi jiSi Tanabari formis mZime TavebiT. gazafxulis,<br />

zafxulisa da Semodgomis sezonze mosayvanad.<br />

lolo rosos tipi<br />

nika<br />

Nika<br />

lolo rosos tipis jiSi muqi-wiTeli feris rozetebiT.<br />

rekomendebulia gazafxulze da Semodgomaze mosayvanad.<br />

BI:1-16,<br />

21,23<br />

estroza<br />

feska<br />

Feska<br />

rekomendebulia gazafxulze, zafxulSi da Semodgomaze<br />

mosayvanad. inviTarebs kompaqtur rozets.<br />

Bl:1-26/Nr:0<br />

tuska<br />

Tuska<br />

axali jiSi, muqi wiTeli feris foTlebiT. xasiaTdeba<br />

ayoCebis sineliT. gazafxulis, zafxulisa da Semodgomis<br />

sezonze mosayvanad.<br />

Bl:1-26 /<br />

Nr:0<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera<br />

ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com<br />

feska<br />

Enza Zaden | 37


adrijani<br />

hibridi adreuloba mcenaris habitusi nayofis tipi SeniSvna<br />

destani F1<br />

Destan<br />

saadreo Zlieri, Ria grZelnayofa<br />

nayofis SesaniSnavi msxmoiaroba, maRali<br />

mosavlianoba<br />

meidi F1<br />

Majd<br />

saadreo Zlieri; grZeli Zalian produqtiuli saxeoba<br />

blek perli F1<br />

Black Pearl<br />

benecia F1<br />

Benecia<br />

saadreo Zlieri, dabalansebuli saSualo zomis nayofi<br />

saadreo; Zlieri, kompaqturi naxevrad grZeli;<br />

maRalproduqtiuli. inarCunebs nayofis<br />

SesaniSnav xarisxs mTeli sezonis<br />

manZilze<br />

gansakuTrebiT rekomendebulia<br />

Ria gruntis pirobebSi mosayvanad,<br />

xasiaTdeba nayofis maRali xarisxiT<br />

amadeo F1<br />

Amadeo<br />

saadreo<br />

Zlieri, mokle<br />

muxlTaSorisebiT<br />

ovaluri<br />

plastiuri hibridi. SesaniSnavi xarisxis<br />

nayofi<br />

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze |<br />

mimdinare informacia rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com<br />

38 | Enza Zaden


yvavilovani kombosto<br />

sinerji F1<br />

Synergy<br />

mZlavri, maRali temperaturebis mimarT gamZle hibridi.<br />

inviTarebs wamoweul, mkvriv, TeTr Tavebs. Zlieri fesvTa<br />

sistema. moyvanis pirobebis Sesabamisad damwifeba xdeba 75-80<br />

dReSi.<br />

novaria F1<br />

Novaria<br />

hibridi gamZlea maRali temperaturebis mimarT. inviTarebs<br />

SesaniSnavi xarisxis Tanabar mkvriv, TeTr Tavebs. foTlebi<br />

ganlagebulia vertikalurad da uzrunvelyofen Tavis karg<br />

gadafarvas.<br />

sinerji<br />

hibridi<br />

savegetacio<br />

periodi<br />

daTesva<br />

Tavis zoma<br />

Tavis dafarva<br />

foTlebiT<br />

SeniSvna<br />

novaria F1<br />

Novaria<br />

75-80 dRe<br />

zafxuli-<br />

Semodgoma<br />

saSualo kargi SesaniSnavi sasaqonlo saxe<br />

sinerji F1<br />

Synergy<br />

75-80 dRe<br />

zafxuli-<br />

Semodgoma<br />

saSualo<br />

kargi<br />

gamZleoba maRali temperaturebis<br />

mimarT<br />

veroni F1<br />

Veronie<br />

80-95 dRe<br />

gazafxulizafxuli<br />

saSualo SesaniSnavi maRalxarisxiani Tavebi<br />

prasi<br />

mirakli F1<br />

Miracle<br />

maRalproduqtiuli hibridi zafxulsa da Semodgomaze<br />

moyvanisaTvis. muqi-mwvane vertikalurad ganlagebuli foTlebi.<br />

gaaCnia sxvadasxva klimaturi pirobebis mimarT kargi adaptaciis<br />

unari. gamoiyeneba samwvaniled da sawarmoo daniSnulebisaTvis<br />

mirakli<br />

kultivaciis periodi<br />

SeniSvna<br />

jiSi<br />

almera<br />

Almera<br />

tadorna<br />

Tadorna<br />

gavia<br />

Gavia<br />

hibridi<br />

mireqli F1<br />

Miracle<br />

previta F1<br />

Previta<br />

julita F1<br />

Julita<br />

gviani zafxuli,<br />

adre Semodgoma<br />

gviani Semodgoma<br />

zamTris<br />

zafxuli, Semodgoma<br />

gazafxuli, zafxuli;<br />

gazafxuli, zafxuli<br />

saadreo, maRalmosavliani.<br />

farTo foTlebi, grZeli TeTri nawili<br />

maRalmosavliani, mcire moTxovnilebis, amtani hibridi<br />

sagviano, yinvis mimarT medegi<br />

xasiaTdeba mcenaris zemoT mimarTuli zrdis TvisebiT, Zalian erTgvarovani<br />

Reroebis sigrZiTa da sisqiT. sando jiSia, xasiaTdeba ayoCebis sineliT.<br />

advilad sufTavdeba.<br />

swrafad mzardi, xasiaTdeba ayoCebis sineliT; maRalproduqtiuli da<br />

advilad gasufTavebadi<br />

xasiaTdeba Zalian erTgvarovani grZeli ReroebiT, iwmindeba kargad da<br />

xasiaTdeba maRalproduqtiulobiT. modis previtaze 10-14 dRiT adre<br />

Enza Zaden | 39


ispanaxi<br />

grandi F1 Grandi<br />

axali hibridi produqciis qorfad moxmarebisa da<br />

gadasamuSaveblad. gaaCnia kargi adaptaciis unari, SeiZleba<br />

dairgos rogorc gazafxulis civ periodSi, aseve zafxulis<br />

maRali temperaturis pirobebSi.xasiaTdeba SesaniSnavi<br />

xarisxis, erTgvarovani odnav wagrZelebuli, gluvi, muqi<br />

mwvane feris foTlebiT.<br />

jiSi<br />

kultivaciis<br />

periodi<br />

foToli<br />

komentarebi<br />

gazafxuli<br />

zafxuli<br />

Semodgoma<br />

forma<br />

sigrZe<br />

HR<br />

grandi<br />

Grandi<br />

X<br />

X<br />

ovaluri<br />

mrgvali<br />

saSualo Pfs: 1-10 saadreo da produqtiuli hibridi<br />

iabi<br />

Yabi<br />

X X X<br />

ovaluri<br />

wvetiani<br />

grZeli Pfs: 1-10<br />

xasiaTdeba zemo mimarTulebiT zrdis<br />

TvisebiT,mimzidveli feriTa da maRali<br />

produqtiulobiT<br />

bonbini<br />

Bonbini<br />

X<br />

ovaluri<br />

wvetiani<br />

saSualo Pfs: 1-10<br />

xasiaTdeba saukeTeso xarisxis foTliTa da<br />

ayoCebisadmi mdgradobiT<br />

korvete<br />

Corvette<br />

X<br />

X<br />

ovaluri<br />

mrgvali<br />

grZeli Pfs: 1-11<br />

xasiaTdeba Zalian erTgvarovani da zemoT<br />

mimarTuli zrdis TvisebiT<br />

T berdi<br />

T Bird<br />

X ovaluri saSualo Pfs: 1-11 xasiaTdeba sicxis Zalian kargi amtanobiT<br />

korn salaTi<br />

iuvaloni F1 Juvallon<br />

swrafadmzardi mcenare dabali ganaTebis pirobebSic ki.<br />

vertikalurad ganlagebuli, ovaluri kaSkaSa mwvane feris<br />

foTlebi. SesaniSnavi xarisxi da mimzidveli ier-saxe.<br />

saxeoba damwifebis periodi SeniSvna<br />

iuvaloni F1<br />

Juwallon<br />

iuverti F1<br />

Juvert<br />

favori F1<br />

Favor<br />

40 | Enza Zaden<br />

gviani Semodgoma, adre<br />

gazafxuli<br />

adreuli zafxuliadreuli<br />

Semodgoma<br />

mTeli weli<br />

swrafadmzardi. ovaluri muqi-mwvane vertikalurad ganlagebuli foTlebi.<br />

SesaniSnavi xarisxi.<br />

ovaluri formis muqi-mwvane foTlebi. didxans inarCunebs sasaqonlo saxes.<br />

Zlierad mzardi saxeoba muqi-mwvane foTlebiT. gamosadegia mTeli wlis<br />

ganmavlobaSi moyvanisaTvis.


gogra<br />

matilda F1 Matilda<br />

gogris baternatis tipis maRalmosavliani<br />

hibridi. msxliseburi formis msxvili nayofi<br />

woniT 4-5 kg. odnav daRaruli. narinjisferi<br />

rbilobi, patara saTesle Rru. gamosadegia<br />

samrewvelo gadamuSavebisaTvis.<br />

matilda<br />

hibridi tipi nayofis forma<br />

nayofis<br />

feri<br />

saSualo<br />

wona, kg<br />

SeniSvna<br />

silvamarketi F1<br />

Silvamarket<br />

tetsukabuto momrgvalo muqi mwvane 2-3 Senaxvis maRali potenciali<br />

matilda F1<br />

Matilda<br />

baternati<br />

msxliseburi<br />

mdogvisferiyviTeli<br />

4-5<br />

maRalmosavliani, msxvilnayofa<br />

hibridi. gamosadegia samrewvelo<br />

gadamuSavebisaTvis.<br />

sampsoni F1<br />

Sampson<br />

ruxi gogra brtyeli momrgvalo ruxi 5-7<br />

narinjisferi rbilobi. patara<br />

saTesle Rru. Senaxvis maRali<br />

potenciali<br />

kolrabi<br />

oazisi F1 Oasis<br />

hibridi mTeli sezonis manZilze moyvanisaTvis.<br />

vertikalurad mzardi foTlebi, TeTri<br />

brtyeli-momrgvalo Reronayofi, metad<br />

gaTanabrebuli formiTa da zomiT..<br />

oazisi<br />

hibridi<br />

SeniSvna<br />

oazisi F1<br />

Oasis<br />

oqtave F1<br />

Octave<br />

olivia F1<br />

Olivia<br />

Tanabari formisa da zomis, TeTri brtyeli-momrgvalo Reronayofi. mosaxerxebelia meqanikuri<br />

aRebisaTvis.<br />

Zlierad mzardi mcenare. didi foTlebi. TeTri an momwvano feris Reronayofi.<br />

saadreo hibridi. Zlieri mcenare, muqi-mwvane vertikalurad mzardi foTlebi. TeTri brtyelimomrgvalo<br />

Reronayofi. gamZlea daskdomis mimarT.<br />

Enza Zaden | 41


endivi (ardi)<br />

niuansi F1 Nuance<br />

swrafadmzardi mcenare.<br />

inviTarebs SesaniSnavi xarisxis<br />

Tavs. wamoweuli rozeti<br />

aadvilebs mosavlis aRebas.<br />

gamZlea foTlebis kidura<br />

damwvrobis mimarT.<br />

bekele F1 Bekele<br />

mimzidveli mcenare, mbzinvare<br />

muqi mwvane feris xveuli<br />

formis foTlebiT. xasiaTdeba<br />

kargi yinvagamZleobiTa da<br />

medegobiT ayoCebisadmi civ<br />

pirobebSi. rekomendebulia<br />

gazafxulis periodSi<br />

mosayvanad.<br />

saxeoba<br />

SeniSvna<br />

gluvfoTlebiani endivi<br />

niuansi<br />

Nuance<br />

seansi<br />

Seance<br />

avansi<br />

Avance<br />

dimara<br />

Dimara<br />

endivi dakbiluli foTlebiT<br />

swrafadmzardi mcenare. kargad ganviTarebuli, SesaniSnavi xarisxis rozeti.<br />

niuansis tipis. gamodgeba zafxulSi mosayvanad. mkveTri-mwvane feris Tavi kargad<br />

ganviTarebuli Sua nawiliT.<br />

swrafmzardi maRalmosavliani endivi. inviTarebs farTo foTlebian mkvriv rozets.<br />

rekomendebulia SemodgomiT mosayvanad.<br />

kargad ganviTarebuli, Ria-mwvane feris rozeti.<br />

bekele<br />

Bekele<br />

markanti<br />

Markant<br />

mirna<br />

Myrna<br />

zidani<br />

Zidane<br />

mZime Tavi, sando hibridi<br />

msxvili, didi moculobis rozeti. SesaniSnavi sasaqonlo saxe.<br />

idealuria zafxulis da Semodgomis periodebSi mosayvanad. axasiaTebs ayoCebisadmi da<br />

nekrozisadmi medegoba. aqvs foTlis xveuli mimzidveli forma.<br />

swrafadmzardi jiSi, inviTarebs kompaqtur rozets. gamosadegia mTliani rozetiT, agreTve,<br />

calkeuli foTlebiT gayidvisaTvis.<br />

42 | Enza Zaden


sanelebel-mwvanileuli kulturebi<br />

jiSi<br />

nedlad<br />

mosaxmarad<br />

gadasamu-<br />

Saveblad<br />

qoTanSi<br />

mosayvanad<br />

SeniSvna<br />

rehani<br />

edvina<br />

Edwina<br />

+<br />

muqi-mwvane foToli, swrafadmzardi<br />

mcenare<br />

rehani<br />

martina<br />

Martina<br />

qoTnebSi mosayvani Zalian kompaqturi<br />

mcenare saSualo sididis CaRrmavebuli<br />

foTlebiTa da intensiuri aromatiT.<br />

jenovezeri<br />

Genoveser<br />

rubini<br />

Rubin<br />

niaxuri<br />

+ + muqi-mwvane, maRalmosavliani<br />

+ + + intensiuri wiTeli feris foToli<br />

niaxuri<br />

seltopi<br />

Celtop<br />

+ + +<br />

vertikalurad mzard Reroze<br />

ganviTarebuli didi foTlebi<br />

selbanCi<br />

Celbunch<br />

+ + +<br />

Zlier gaTanabrebuli, vertikalurad<br />

mzardi safoTle nawili saSualo zomis<br />

foTlebiT<br />

mwvane xaxvi<br />

staro<br />

Staro<br />

+ + +<br />

Txeli foTlis firfita, gamosadegia<br />

yvela meTodiT moyvanisaTvis.<br />

mwvane xaxvi<br />

nelli<br />

Nelly<br />

+ + +<br />

saSualo sisqis, muqi-mwvane foTlebi.<br />

gamZlea foTlebis kidura damwvrobis<br />

mimarT<br />

tvigi<br />

Twiggy<br />

+<br />

Txeli muqi-mwvane foTlebi, gamoiyeneba<br />

samwvaniled<br />

qinZi<br />

marino<br />

Marino<br />

cereco<br />

goldkrouni<br />

Goldkrone<br />

monia<br />

Monia<br />

arleti<br />

Arlett<br />

oxraxuSi<br />

komuni 2<br />

Commun 2<br />

italiuri<br />

giganti<br />

Gigante d'Italia<br />

moss kerldi 2<br />

Moss Curled 2<br />

sasalaTe rukola<br />

+ + gviani ayoCeba<br />

+ + mosavlis maRali potenciali<br />

cerecos kompaqturi da Zalian stabiluri<br />

jiSi qoTnebSi mosayvanad nedlad<br />

moxmarebisaTvis, advilad mosakrefi<br />

+ + swrafmzardi, maRalmosavliani<br />

+ + gluvi foToli, Zlieri aromati<br />

+ + xuWuWa foTlebi<br />

+<br />

maRalmosavliani da aromatuli jiSi.<br />

farTo gluvi foToli. msxvili rozeti<br />

qinZi<br />

cereco<br />

oxraxuSi<br />

rukola<br />

kultivata<br />

Rucola Coltivata<br />

+ +<br />

swrafmzardi, maRalmosavliani saxeoba.<br />

ovaluri formis foTlebi<br />

rukola selvatika<br />

gracia<br />

Grazia<br />

+ + +<br />

muqi-mwvane feris lamazi, dakbiluli<br />

foTlebi. gviani ayoCeba<br />

sasalaTe<br />

Enza Zaden | 43


erideT falsifikacias !<br />

Teslis miwodebisa da realizaciis pirobebi da wesebi<br />

Sedgenilia kompania enza zadenis mier. realizaciaSi<br />

myofi enza zadenis savaWro niSniT Teslis yvela saxeoba<br />

Seesabameba msoflio bazris yvelaze maRal moTxovnebs.<br />

44 | Enza Zaden


enza zadenis Teslebis SesaZenad, asortimentis Sesaxeb<br />

damatebiTi informaciis misaRebad da teqnikuri<br />

sakiTxebis gadasawyvetad mimarTeT kompaniis oficialur<br />

distributorebs Tqvens regionSi. sakontaqto informacia<br />

ganTavsebulia veb-gverdze www.enzazaden.com<br />

Enza Zaden | 45


General Terms and and Conditions of of Sale Sale (Enza (Enza Zaden’s Zaden’s ref. ref. no. no. EX08) EX08)<br />

Article 1 - Definitions<br />

1. Enza Zaden shall mean Enza Zaden Export B.V., having its registered<br />

office in (1602 DB) Enkhuizen at Haling 1/E and registered at the<br />

Chamber of Commerce Noordwest Holland in Alkmaar.<br />

2. Buyer shall mean the natural or legal person entering into a<br />

contract of sale with Enza Zaden for the purchase of Products.<br />

3. Parties shall mean Enza Zaden and Buyer jointly.<br />

4. Party shall mean either Enza Zaden or Buyer.<br />

5. Products shall mean seeds and planting material delivered by<br />

Enza Zaden to the Buyer.<br />

6. Processing shall mean the treatment of the Product including,<br />

without limitation, the treatment for the improvement of the<br />

sowability, germination, plant quality and/or for the prevention of<br />

pests and/or diseases.<br />

7. Price List shall mean an overview of the selling prices of Products<br />

that Enza Zaden publishes and distributes from time to time.<br />

Enza Zaden retains the right to change those prices at any time.<br />

8. Incoterms 2000 shall mean the Incoterms 2000 drawn up by the<br />

International Chamber of Commerce in Paris (ICC).<br />

9. Product Specifications shall mean the information provided in<br />

Schedule 1.<br />

10. Resistance shall mean the information and terminology provided<br />

in Schedule 2.<br />

11. Naktuinbouw shall mean the Netherlands Inspection Service for<br />

Horticulture having its registered office at Sotaweg 22, Postbus 40<br />

2370 AA Roelofarendsveen, The Netherlands.<br />

12. Order Confirmation shall mean written confirmation of acceptance<br />

by Enza Zaden of the purchase order placed by the Buyer.<br />

13. Offer shall mean the specific sale conditions offered by<br />

Enza Zaden to a Buyer.<br />

Article 2 - Applicability of These General Terms and Conditions<br />

1. These General Terms and Conditions of Sale shall apply to and<br />

form part of all contracts of sale of Products entered into by Enza<br />

Zaden and Buyer unless the Parties deviate explicitly from one or<br />

more of these provisions in writing.<br />

2. The applicability of Buyer’s general terms and conditions are<br />

hereby explicitly excluded.<br />

3. The Product Specifications and Resistance Terminology, which<br />

have been attached hereto as Schedule 1 and 2 respectively, form<br />

an integral part of these General Terms and Conditions of Sale.<br />

4. Any provision of these General Terms and Conditions of Sale<br />

that is considered to be null, void or invalid and therefore is set<br />

aside, shall be replaced by a provision that approximates as<br />

much as possible the nature and intent of the invalid provision.<br />

The invalidity of one of the provisions shall not affect the other<br />

provisions agreed by the Parties.<br />

Article 3 - Purchase Order and Order Confirmation<br />

1. Enza Zaden agrees to sell Product to Buyer at the rates set forth in<br />

Enza Zaden’s Price List valid at the time of Buyer’s purchase order.<br />

2. Offers made by Enza Zaden are without commitment and will<br />

lapse in any case after five working days.<br />

3. An agreement (hereinafter Agreement) shall be considered<br />

to be made between Enza Zaden and the Buyer upon Order<br />

Confirmation or upon acceptance of an Offer. No rights or<br />

obligations shall therefore arise between the Parties until the<br />

Order Confirmation has been sent or an Offer has been accepted.<br />

4. All purchase orders are subject to seed availability and may be<br />

prorated by Enza Zaden. Buyer shall not be entitled to damages if<br />

Enza Zaden elects to prorate any Buyer’s purchase order.<br />

5. Enza Zaden shall always perform its delivery obligation to the<br />

best of its ability. Nevertheless, Enza Zaden shall be entitled to<br />

deviate minimally from the purchase order placed by the Buyer<br />

with respect to size, packaging, quantity or weight.<br />

6. When placing an order, Buyer shall report which information,<br />

specifications and documents are required under the rules<br />

and regulations of the country of delivery. The Buyer shall be<br />

responsible to inform Enza Zaden of any formalities that must<br />

be complied with to enable importation. The Buyer shall also<br />

provide Enza Zaden with information on any required certificates,<br />

phytosanitary matters, import documents or invoices.<br />

7. Enza Zaden cannot be held liable for delays or non-delivery of an<br />

order due to Buyer’s failure to comply with the abovementioned<br />

obligations. The Buyer shall be liable for any loss or damage<br />

incurred by Enza Zaden due to incorrect or late information.<br />

Article 4 - Prices<br />

1. All prices stated by Enza Zaden in its Price List and/or in an Offer are:<br />

- in Euros,<br />

- exclusive of a handling fee of EUR 25, which shall be charged<br />

if the value of the Products ordered is less than EUR 250,<br />

- exclusive of costs of transport and insurance,<br />

- exclusive of VAT and other government levies.<br />

2. Enza Zaden shall invoice the Buyer for the costs of Products, plus<br />

any other costs such as costs of transport, insurance, VAT, etc.<br />

Article 5 - Cancellation<br />

If a purchase order is cancelled after an Agreement has been made,<br />

Buyer shall be required to pay 10% of the invoice price that would<br />

have been charged, without prejudice to Enza Zaden’s right to<br />

demand compensation in full.<br />

Article 6 - Delivery<br />

1. Enza Zaden shall deliver the purchased Products to Buyer within<br />

a reasonable period of time after Order Confirmation and in<br />

accordance with the planting season.<br />

2. Delivery times agreed by the Parties serve as an indication<br />

but should not be regarded as firm dates. In the event of late<br />

delivery, Buyer shall provide Enza Zaden with written notice<br />

thereof and shall allow Enza Zaden a further reasonable period<br />

of time to deliver the Products. In no event shall Enza Zaden be<br />

liable for damages due to late delivery nor shall Buyer be entitled<br />

to end the Agreement made by the Parties.<br />

3. Delivery by Enza Zaden takes place carriage paid to the agreed<br />

destination (CPT) Incoterms 2000, after which the Product shall<br />

be for Buyer’s own risk and account. Buyer hereby authorizes<br />

Enza Zaden to select the carrier and to charge the cost of<br />

transport to Buyer.<br />

4. Enza Zaden shall be allowed to make partial deliveries and to<br />

invoice each delivery separately.<br />

Article 7 - Payment<br />

1. The Buyer shall arrange for payment in Euros within thirty days<br />

from the date of invoice by transfer into a bank account specified<br />

by Enza Zaden.<br />

2. The Buyer does not have the right to suspend payment or make<br />

deductions or set-offs.<br />

3. If on the thirty-first day after invoice Enza Zaden has not received<br />

payment in full the Buyer shall be in default without any notice<br />

being required.<br />

4. In case of payment in installments, the Buyer shall be in default<br />

without any notice being required in the event of late payment<br />

of any installment and the remaining installments shall become<br />

immediately payable.<br />

5. Contractual interest at a rate of one percent per calendar month<br />

shall be charged to overdue accounts. The contractual interest<br />

due shall be computed over the total invoice amount inclusive<br />

of VAT. The contractual interest shall be charged from the date<br />

on which the Buyer is in default until the date of payment in<br />

full, with part of a calendar month counted as a full month.<br />

Each time after expiry of a calendar year the amount on which<br />

contractual interest is charged shall be computed increased by<br />

the contractual interest due over that calendar year.<br />

6. Enza Zaden has the right to proceed with extrajudicial collection<br />

of overdue accounts without prior notice being required. The<br />

Buyer shall pay all costs of extrajudicial collection which are<br />

deemed to amount to at least 15% of the amount to be collected<br />

with a minimum of EUR 250 ex VAT.<br />

7. Payments made by the Buyer shall first serve to reduce the<br />

extrajudicial costs of collection due at that point, then to reduce<br />

the outstanding contractual interest and finally to reduce the<br />

oldest outstanding invoice.<br />

8. In the event of the Buyer’s bankruptcy, liquidation or suspension<br />

of payments, all Buyer’s payment obligations shall immediately<br />

become payable and Enza Zaden shall be authorized to suspend<br />

any further performance of the Agreement or to terminate it,<br />

without prejudice to Enza Zaden’s right to claim damages from<br />

the Buyer.<br />

9. Enza Zaden’s office in Enkhuizen shall be regarded as the<br />

place of payment for all amounts to be paid in relation to the<br />

Agreement.<br />

Article 8 - Complaints<br />

1. Buyer shall inspect the Products upon delivery or as soon as<br />

possible thereafter. Buyer shall determine, in accordance with<br />

the Order Confirmation, whether:<br />

- the correct items have been delivered;<br />

- the correct quantities have been delivered;<br />

- the items delivered satisfy all quality requirements expressly<br />

agreed to in writing by the Parties.<br />

2. Within five working days after delivery, Buyer shall notify Enza<br />

Zaden in writing of any visible defect or shortcomings. In case<br />

of non-visible defects, the written notification should be made<br />

within five working days after discovery of the defect.<br />

3. The writing notification shall provide the consignment<br />

information (seed lot number, the packing slip and the invoice<br />

details) as well as the basis for any complaint in such a manner<br />

that Enza Zaden or an outside expert can verify each complaint.<br />

4. In no event shall the Buyer return the Products unless otherwise<br />

agreed by Enza Zaden in writing.<br />

5. If Enza Zaden does not receive written notice of a complaint<br />

within the applicable time periods, Buyer shall be deemed to<br />

have accepted the Products and the sale shall be final. All claims<br />

for damage or loss not made in writing within the applicable time<br />

period shall be deemed waived by Buyer and Buyer expressly<br />

assumes and accepts all liability for such damage or loss.<br />

6. If the Parties are unable to resolve a dispute regarding the<br />

quality of the Products, either Party may order an inspection<br />

to be performed by Naktuinbouw, with the Party proven to be<br />

wrong paying the costs of it. The inspection shall be performed<br />

on a certified sample and the findings shall be binding on both<br />

Parties, without prejudice to their right to submit disputes<br />

concerning the consequences of these findings to the bodies<br />

referred to in Article 16.<br />

7. If a complaint is well-founded, Enza Zaden shall have the right to<br />

replace the Products in question or, at its discretion, credit the<br />

Buyer for that part of the delivery.<br />

8. In any event, Enza Zaden liability is limited as provided in Article<br />

12 below.<br />

Article 9 - Reservation of Title<br />

1. Enza Zaden shall retain title to the Products until the Buyer has<br />

complied with all its obligations towards Enza Zaden including<br />

but not limited to payment of invoices, contractual interest and<br />

extrajudicial costs of collection.<br />

2. The Buyer may use the Products delivered by Enza Zaden in the<br />

ordinary course of business but may not pledge them to third<br />

parties or otherwise use them as security for claims without<br />

Enza Zaden’s written consent.<br />

3. If the laws of the country where the Products are delivered<br />

provide for farther-reaching possibilities to reserve title other<br />

than those contained in this Article, such possibilities shall be<br />

deemed to have been agreed by the Parties. The provisions<br />

contained in paragraph 2 shall continue to apply if it is unclear<br />

whether other possibilities to reserve title apply.<br />

4. At the first request of Enza Zaden, the Buyer shall create a pledge on<br />

all proceeds from the growing of the Products and the sale of them.<br />

Article 10 - Force majeure<br />

1. In the event of force majeure and without judicial intervention being<br />

required, Enza Zaden shall be able to wholly or partially suspend<br />

execution of the Agreement or, if the event of force majeure persists,<br />

to wholly or partially terminate it. In no event shall Enza Zaden be<br />

required to pay any compensation to the Buyer.<br />

2. Force majeure means: any circumstance that could not be<br />

reasonably foreseen and/or influenced by Enza Zaden and<br />

a result of which delivery is impossible or frustrated wholly<br />

or partially. Force majeure includes at any rate war, risk of<br />

war, riots, floods, water damage, fire, transport difficulties,<br />

unforeseen technical complications, breakdowns, strikes at<br />

Enza Zaden or at any third parties engaged by Enza Zaden,<br />

blockades, bans on import and export, full or partial seizure or<br />

requisition of stocks at Enza Zaden or its suppliers by civil or<br />

military authorities, lack of transport capacity, non-delivery or<br />

late delivery by suppliers of Enza Zaden, machine breakdowns,<br />

destruction and other stagnations in the companies of Enza<br />

Zaden or its suppliers as well as scarcity as a result of which<br />

delivery is impossible or frustrated wholly or partially.<br />

3. Force majeure also means any circumstance that gives reason to<br />

rely on the harvesting and processing reservations usual in the<br />

seed industry. Such circumstances entitle Enza Zaden to deliver<br />

to the Buyer a pro rata volume of the order, without prejudice of<br />

the rights provided in the first paragraph of this Article.<br />

Article 11 - Product Information, Use and Warranty<br />

1. All illustrations, catalogues and statements provided by or<br />

on behalf of Enza Zaden about quality, composition, weight,<br />

measurement, treatment in the broadest sense, applications<br />

and properties of the Products correspond as closely as possible<br />

to Enza Zaden’s tests and practical experience.<br />

2. Buyer acknowledges that any information provided by<br />

Enza Zaden in relation to the quality (such as viability,<br />

germination, mechanical or genetic purity, seed health) and<br />

performance of the Products applies only to the tests done by<br />

Enza Zaden, to the specific seed sample used and to the specific<br />

conditions under which the tests were done. Buyer agrees that<br />

the abovementioned information does not constitute an express<br />

or implied warranty.<br />

3. The results obtained by the Buyer will depend on such factors<br />

as the place of cultivation, the conditions prior to and during<br />

cultivation, including how the Product are stored, the climate,<br />

the soil and crop protection methods used by the Buyer.<br />

The Buyer shall be solely responsible for determining the<br />

suitability and appropriateness of the use of the Products in<br />

the different conditions and/or for the different purposes.<br />

4. Enza Zaden provides all Product information to assist the Buyer<br />

and under no circumstances shall Enza Zaden be liable to Buyer<br />

for results deviating from that information. Enza Zaden shall<br />

not be held liable for any information provided in relation to<br />

Resistances as defined in Schedule 2 and/or Resistances to<br />

diseases indicated per Product.<br />

5. Enza Zaden shall not be liable to Buyer for any Product that has<br />

been treated and/or conditioned and/or manipulated in any other<br />

manner by Buyer or by a third party on the Buyer’s request.<br />

6. Buyer acknowledges that Products delivered by Enza Zaden are<br />

not fit for human or animal consumption.<br />

Article 12 - Liability<br />

1. Enza Zaden shall under no circumstances be liable for special,<br />

incidental or consequential damages (including but not limited<br />

to lost profits, lost goodwill, lost revenue, lost production, lost<br />

contracts or lost opportunity).<br />

2. In any case and to the greatest extent permitted by law,<br />

Enza Zaden’s liability shall be limited to the invoice amount of<br />

the delivered Products related to the problem.<br />

3. Buyer hereby explicitly understands and agrees to this limitation<br />

of Enza Zaden’s liability.<br />

4. Article 12 may be also invoked by current or former personnel,<br />

directors and any third parties engaged by Enza Zaden, including<br />

heirs and legal successors.<br />

Article 13 - Intellectual Property Rights and Use of the Products<br />

1. Buyer agrees that all intellectual property rights relating to the<br />

Products shall at all times be and remain absolutely vested in<br />

Enza Zaden and Buyer shall acquire no rights thereto.<br />

2. Buyer agrees that Enza Zaden has the exclusive right, title and<br />

interest in and to Enza Zaden’s trademarks, trade names and<br />

trade dress (including designs and color schemes).<br />

3. Buyer agrees neither to register, nor to have registered, any<br />

trademarks, trade names or symbols of Enza Zaden or those<br />

which are confusingly similar to those of Enza Zaden.<br />

4. Buyer may not use Enza Zaden’s trademark, trade name and/or<br />

trade dress for any purpose unless otherwise approved in writing<br />

by Enza Zaden.<br />

5. Under no circumstances shall Buyer use the Products and/or<br />

its components and/or its harvestable material in any way for<br />

multiplication and/or reproduction of any kind of material.<br />

6. Buyer agrees to allow and fully cooperate with any inspection by<br />

Enza Zaden for the purpose to verify any possible infringement<br />

of Enza Zaden’s rights. Buyer shall allow Enza Zaden or a person<br />

or company appointed by Enza Zaden to have direct access to<br />

Buyer’s premises including, but not limited to, its greenhouses,<br />

administrative and farming activities. The term ‘activities’ shall<br />

be understood to include activities carried out by third parties on<br />

behalf of the Buyer.<br />

7. Buyer shall fully cooperate with Enza Zaden to defend its rights<br />

against infringement.<br />

8. Buyer shall ensure that anyone who manipulates or somehow<br />

receives Products from Buyer shall comply with the obligations<br />

set forth in this article.<br />

Article 14 - Suspension and Dissolution of the Agreement<br />

1. In the event a Party fails to perform any of its obligations under the<br />

Agreement and such failure continues for a period of thirty (30)<br />

days after written notice, the other Party shall be authorized to<br />

suspend any further performance of the Agreement or to terminate<br />

it, without prejudice to its right to claim damages.<br />

2. If the Buyer is liquidated, files for bankruptcy or is granted<br />

suspension of payments, its payment obligations shall be<br />

immediately payable and Enza Zaden shall be authorized<br />

to suspend any further performance of the Agreement or<br />

to terminate it, without prejudice to the right to claim full<br />

compensation from Buyer.<br />

Article 15 - Applicable Law<br />

These General Terms and Conditions of Sale and all Agreements<br />

are governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales<br />

Convention is expressly excluded.<br />

Article 16 - Resolution of Disputes<br />

1. All claims and disputes arising out or relating to the sale of<br />

Products or to any provision of these General Terms and<br />

Conditions of Sale shall be first referred to mediation to be held<br />

in Enkhuizen (The Netherlands).<br />

2. If the Parties fail to resolve the dispute through mediation or in<br />

the event that one of the Parties refuse to mediate, the matter<br />

shall be decided by binding arbitration to be held in Enkhuizen<br />

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of<br />

Commerce. Enza Zaden shall however be entitled to summon<br />

Buyer at any time to appear before the competent court in the<br />

district in which Buyer has its registered office.<br />

3. All rights of action against Enza Zaden, its employees, directors<br />

and members of the Advisory Board (‘commisarissen’) and/or<br />

third parties engaged by it, including heirs and legal successors<br />

shall lapse after one calendar year of the occurrence of the<br />

incident that gave rise to the action.<br />

46 | Enza Zaden


General Terms and Conditions of of Sale Sale (Enza Zaden’s ref. ref. no. no. EX08) EX08)<br />

Schedule 1 - Product Specifications<br />

1. - Introduction<br />

Vegetable growing has become a highly specialized and intensive activity. As a result of the ever<br />

increasing demand for a better quality, vegetable growers and plant raisers require an improved quality<br />

of basic material.<br />

The demand for specific seed forms and more information about seed quality has strongly increased to<br />

better influence emergence and required number of plants.<br />

Seed is a natural product. The often varying environmental conditions thus influence final results. It<br />

is therefore often not possible to give detailed information about seed performance and other seed<br />

characteristics.<br />

In order to meet customer’s demands, ECS has drawn up quality standards for the various seed<br />

categories.<br />

The specifications mentioned are ECS’ minimum standards. In relation to germination, the specifications<br />

are based on the use of ISTA methods. In the event that the seed does not meet the product<br />

specifications mentioned, ECS will inform their customers.<br />

2. - General Definitions<br />

a) ‘Normal Seed’<br />

In general normal seed has not been subjected to special processes. It is sold by weight and/or by<br />

count, depending on the product. Normal seed complies with the EEC standards.<br />

b) ‘Precision’<br />

‘Precision’ seed has been subjected to additional processes. It is of a uniform size and has high<br />

germination capacity. ‘Precision’ seed is sold by count and complies with the standards as provided<br />

in the table below.<br />

c) ‘Priming’<br />

Priming is defined as an activation of the germination process in order to break seed dormancy or<br />

obtain a faster or more uniform emergence after sowing. Primed seed is sold by count.<br />

d) ‘Pill’<br />

Pill is the product of a seed pelleting/coating procedure. Pelleting is defined as the process of<br />

changing the seed form by covering it with filling materials with the main purpose to facilitate easier<br />

sowing. Also additional ingredients may be added. Pelleted seed is sold by count and complies with<br />

the standards as provided in the table below.<br />

e) ‘Filmcoat’<br />

Filmcoat is a full covering, usually pigmented layer around the seed. The original seed form remains<br />

intact. Additional ingredients may be added. Filmcoat is used for insecticide treatments by Enza<br />

Zaden. Filmcoated seeds are sold by count.<br />

f) ‘Basiscoat’<br />

Basiscoat is a pigmented layer around the seed. The original seed form and size remain intact.<br />

Basiscoat is mainly used for fungicide treatments by Enza Zaden.<br />

g) ‘Germination’<br />

The germination figure mentioned is valid from the moment of delivery. Germination figures refer to<br />

the ISTA procedures.<br />

h) ‘Genetic Purity’<br />

Genetic Purity is defined as the percentage of plants derived from a seed lot that meets the variety<br />

description.<br />

3 - Information per crop<br />

Crop Product Germination % Seed Size mm Genetic Purity<br />

Crop Product Germination % Seed Size mm Genetic Purity<br />

Cauliflower Precision 90<br />

0.20 or 0.25<br />

round sieve<br />

90<br />

Butterhead, Batavia,<br />

Iceberg, Cos<br />

Precision 93 98<br />

Others Brassica Precision 90 93<br />

Butterhead, Batavia,<br />

Iceberg, Cos<br />

Pill 95 98<br />

Carrot Precision 85<br />

0.20 or 0.25<br />

round sieve<br />

Others Lettuce Precision 93<br />

Celery Pill 90<br />

Others Lettuce Pill 95 95<br />

Chicory Witlof Precision 85<br />

Corn salad Precision 85<br />

0.20 or 0.25<br />

round sieve<br />

0.20 or 0.25<br />

round sieve<br />

Melon Precision 90 98<br />

Parsley Precision 87<br />

Cucumber Precision 92 99<br />

Sweet and hot pepper Precision 90 97<br />

Red beet monogerm Precision 80 0.50<br />

Radicchio Precision 88<br />

Red beet multigerm Precision 90 0.50<br />

Radish Precision 92<br />

0.25<br />

round sieve<br />

Eggplant Precision 90 98<br />

Scorzonera Precision 80<br />

Endive Precision 90<br />

Spinach Precision 85 0.75<br />

Endive Pill 92<br />

Squash Precision 92 97<br />

Fennel Precision 90<br />

0.5 round or 0.2<br />

length sieve<br />

Tomato Precision 92 98<br />

Fennel Pill 90<br />

Onion Precision 90 2.00-2.75<br />

Leek OP Precision 90<br />

0.2 or 0.25<br />

round sieve<br />

Watermelon normal Precision 90 98<br />

Leek F1 Precision 85<br />

Watermelon seedless Precision 85 98<br />

Schedule 2 - Resistance<br />

1. - Terminology and definitions<br />

a) ‘Immunity’ means not subject to attack or infection by a specified pest or pathogen.<br />

b) ‘Resistance’ is the ability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified<br />

pest or pathogen and/or the damage they cause when compared to susceptible plant varieties under<br />

similar environmental conditions and pest or pathogen pressure. Resistant varieties may exhibit some<br />

disease symptoms or damage under heavy pest of pathogen pressure.<br />

Two levels of resistance are defined:<br />

I. High resistance (HR): plant varieties that highly restrict the growth and development of the<br />

specified pest or pathogen under normal pest or pathogen pressure when compared to susceptible<br />

varieties. These plant varieties may, however, exhibit some symptoms or damage under heavy pest<br />

or pathogen pressure.<br />

II. Intermediate resistance (IR): plant varieties that restrict the growth and development of the<br />

specified pest or pathogen, but may exhibit a greater range of symptoms or damage compared to<br />

highly resistant varieties. Intermediately resistant plant varieties will still show less severe<br />

symptoms or damage than susceptible plant varieties when grown under similar environmental<br />

conditions and/or pest or pathogen pressure.<br />

c) ‘Susceptibility’ is the inability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified<br />

pest or pathogen.<br />

2. - Information per variety<br />

Resistances in varieties of our crops will be coded (see coding list at www.enzazaden.com), unless<br />

indicated otherwise. In case a variety is resistant to more than one pathogen, the individual resistance<br />

codes will be separated by the symbol ‘/ ‘.<br />

If in a resistance code of a certain variety reference is made to certain strains for which the resistance is<br />

claimed this means that no resistance is claimed to other strains of the same pathogen.<br />

If, in a resistance code, no reference is made to strains of the pathogen for which the resistance is<br />

claimed, resistance is claimed only to certain not further specified strains of the pathogen and we hereby<br />

disclaim any guarantee that the variety will not be infected by the said pathogen.<br />

www.enzazaden.com<br />

Enza Zaden | 47


enza zadeni<br />

el-fosta: info@garemo.g<br />

distributori saqarTveloSi:<br />

garemo da analitika, Sps<br />

kostavas q. 75a, I sarT.,<br />

Tbilisi 0171, saqarTvelo<br />

tel.: 44 55 43<br />

faqsi: 44 55 42<br />

el-fosta: info@garemo.ge

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!