07.11.2017 Views

სასათბურე კულტურები

ენზა ზადენის სათესლე მასალის კატალოგი

ენზა ზადენის სათესლე მასალის კატალოგი

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

enza zadeni


kompania ENZA ZADEN - is Sesaxeb

daarsebis weli: 1938 • saTao ofisi: holandia, qalaqi enhauzeni

• TanamSromelTa Stati: 900 kacze meti mTels msoflioSi • specializacia:

seleqcia, bostneuli kulturebis Teslebis warmoeba da realizacia

• asortimenti: 28-ze meti sxvadasxva saxeoba • ZiriTadi kulturebi:

pomidori, kitri, wiwaka, salaTi, xaxvi, nesvi, badrijani, yabayi,

boloki, yvavilovani kombosto, kolrabi (keJera kombosto),

ispanaxi, prasi da sxva. • komerciuli asortimenti: 800-ze meti

jiSi da hibridi • produqciis realizacia: msoflios 90-ze

met qveyanaSi • samecniero-kvleviTi dawesebulebebi:

10 samecniero sawarmo mTeli msoflios masStabiT

• Svilobili savaWro sawarmoebi: 11 qvedanayofi

msoflios sxvadasxva qveyanaSi

Sinaarsi gv. gv.

winasityvaoba 3 badrijani 38

kompania enza zadenis saerTaSoriso ofisebi 4 yvavilovani kombosto 39

saTesle masala organuli miwaTmoqmedebisaTvis 5 prasi 39

daavadebaTa mimarT kulturaTa gamZleoba 6 ispanaxi 40

pomidori 8 korn salaTi 40

kitri 18 gogra 41

wiwaka 24 kolrabi (keJera) 41

xaxvi 32 endivi 42

yabayi 33 sanelebel-mwvanileuli kulturebi 43

boloki 33 enza zadenis distributorebi 45

nesvi 34 Teslebis miwodebisa da gayidvis zogadi pirobebi 46

salaTi 36

2 | Enza Zaden


Zvirfaso partniorebo da mebostneebo!

warmogidgenT kompania enza zadenis produqciis katalogs. masSi aRwerilia

yvela is jiSi da hibridi, romlebmac ukve daimkvidres Rirseuli adgili

evropisa da centraluri aziis, aseve ruseTis, ukrainisa da saqarTvelos

meurneobebis sawarmoo asortimentSi. am jiSebisa da hibridebis saxelwodebebi

asocirdeba xarisxTan da saimedoobasTan. amave dros, katalogSi gaecnobiT

kompaniis seleqcionerebis axal miRwevebs.

mdidari seleqciuri masala, struqtura

da mWidro kontaqti momxmarebelTan

saSualebas aZlevs kompania enza zadens

Seqmnas swored iseTi jiSebi da hibridebi,

romlebic maqsimalurad Seesabamebian

msoflios mravali qveynis mebostneTa

standartebs da moTxovnilebebs.

katalogSi moyvanili yvela jiSi da

hibridi xarisxis, erTgvarovnebisa

da gamZleobis mixedviT guldasmiT

iqna SerCeuli sxvadasxva klimatur

regionSi ganlagebul saseleqcio

sadgurebSi. jiSebisa da hibridebis

mravaljeradi sawarmoo gamocdebi

tardeba im regionebSi, romlebisTvisac

arian gankuTvnili, kerZod, aRmosavleT

evropisa da centraluri aziis sinaTlis

yvela zonaSi.

gacilebiT gafarTovda asortimenti

enzas seleqciis tradiciulad Zlier

mimarTulebebSi, rogoricaa pomidori, wiwaka,

kitri da salaTi.

kompaniisTvis axali kulturebis –

nesvis, xaxvis, yvavilovani kombostos,

mwvanileulobis seleqciaSi gadaidga

mniSvnelovani nabijebi da igegmeba aqtiuri

samuSao procesis gagrZeleba.

srul informacias kompania enza zadenis Sesaxeb

SegiZliaT gaecnoT veb-gverdze

www.enzazaden.com

kompaniis warmomadgenlebi saqarTveloSi

mogawvdian detalur informacias enzas

komerciuli produqciis Sesaxeb da gagiweven

daxmarebas TqvenTvis saintereso jiSebisa da

hibridebis SerCevaSi.

Enza Zaden | 3


kompania enza zadenis saerTaSoriso ofisebi

enza zadeni | enhauzeni, niderlandebi

enza zaden uzbekeTi | taSkenti, uzbekeTi

enza zaden bulgareTi | plovdivi, bulgareTi

enza zaden poloneTi | varSava, poloneTi enza zaden avstralia | naromaiani, avstralia enza zaden italia riserCi | kasaleoni da eseti, italia

enza zaden safrangeTi | aloni, safrangeTi

isT-vesT seed indonezia | purvakarta, indonezia

enza zaden CineTi | honkongi, CineTi

enza zaden iuqei | didi britaneTi

enza iuliva | danStati, germania

vitalis biolojikal sidsi | vorsti, niderlandebi

enza zaden riserCi | san xuan batista, aSS enza zaden tarim ar-ge ve tis | antalia, TurqeTi enza zaden meqsika | los moCis, meqsika

enza zaden afrika | aruSa, tanzania

4 | Enza Zaden

enza zaden axali zelandia | pukekoe, axali zelandia

enza zaden sentro di investigasion | almeria, espaneTi


samecniero-kvleviTi moRvaweoba da

Teslebis warmoebis teqnologia

organuli miwaTmoqmedebisaTvis

kompania vitalisis warmoebuli bostneuli kulturebis

Teslebi organuli miwaTmoqmedebis warmoebisaTvis.

kompania enza zadeni Tavis klientebs sTavazobs im jiSebisa da hibridebis srul asortiments, romelic

warmoebulia organuli miwaTmoqmedebis principiT. am Teslebis mwarmoebelia specializirebuli

kompania Vitalis Biologische Zaden BV –is sawarmoebi, romlebic ganTavsebulia holandiis qalaq

vorstSi.

organuli miwaTmoqmedebis meTodiT bostneulis moyvanis idea asocirebulia im meTodebTan da

teqnologiebTan, romlebic gamoiyeneba tradiciul mebostneobaSi. iyenebs ra yvelaze Tanamedrove

teqnologiebsa da xarisxis standartebs, vitalisis sawarmoebis muSaoba dafuZnebulia organuli

miwaTmoqmedebis sabazo principebze (biomravalferovnebis SenarCuneba, ekologiuri sisufTave).

Sedegad, miRweulia inovaciuri gadawyvetilebani seleqciasa da warmoebaSi, ramac, Tavis mxriv,

uzrunvelyo iseTi maRalxarisxovani Teslebis miRebis SesaZlebloba, romelTaganac SeiZleba

gemrieli da amave dros, janmrTelobisaTvis sasargeblo, umaRlesi xarisxis bostneulis moyvana.

firma vitalisi 1994 wels Seiqmna, xolo 1998 wels damoukidebeli kompaniis saxiT Sevida enza

zadenis jgufis SemadgenlobaSi. amJamad, firma warmoadgens organuli

miwaTmoqmedebisaTvis gamiznuli Teslebis warmoebisa da

marketingis msoflio liders.

kompania vitalisis ZiriTadi amocanaa maRali xarisxis

Teslebis warmoeba, ramelTac gaaCniaT mniSvnelovani

maxasiaTeblebi organuli miwaTmoqmedebisaTvis. am miznisaTvis

kompania did yuradRebas uTmobs sxvadasxva kulturebisa

da jiSebis farTo asortimentis Teslebis gadarCevasa da

seleqcias. kompaniaSi warmoebuli Teslebi specialurad

mowmdeba organuli miwaTmoqmedebisaTvis da mxolod is

Teslebi xvdebian komerciul asortimentSi, romelnic

pasuxoben mkacr kriteriumebs. amgvarad, kompania

vitalisi Tavis momxmarebels sTavazobs organuli

miwaTmoqmedebisaTvis specialurad gamoyvanili Teslebis

farTo arCevans.

enza zadenis ganviTarebuli sadistribucio qselisa da

saeqsporto sistemis gamoyenebiT vitalisi amaragebs

TeslebiT organuli produqciis mwarmoeblebs

dedamiwis yvela kuTxeSi. damatebiT informacias

kompaniis

organuli miwaTmoqmedebis Teslebis

asortimentze gaecnobiT veb-gverdze

www.vitaliszaden.eu.

Teslebis SekveTa da SeZena SesaZlebelia

saqarTveloSi enza zadenis warmomadgenlebTan.

Enza Zaden | 5


daavadebaTa mimarT

kulturaTa

gamZleoba

katalogSi mocemuli yvela rekomendacia

dafuZnebulia kompaniis sakuTar gamocdilebaze. es

informacia zogadia da profesional mebostneebs misi

gamoyeneba SeuZliaT movla-moyvanis adgilobrivi

pirobebis gaTvaliswinebiT. mxolod katalogSi

mocemul informaciaze dayrdnobiT kulturaTa

moyvanisas miRebul gadacdomebze kompania ar

aris pasuxismgebeli. momxmarebelma Tavad unda

gansazRvros mocemuli aRwerilobebisa da

rekomendaciebis Tavsebadoba adgilobriv pirobebTan.

informacia mcenareTa mavneblebsa da daavadebebze

ganTavsebulia, agreTve, veb-gverdze

www.enzazaden.com

Descriptions, recommendations and illustrations in brochures

and leaflets shall correspond as closely as possible to tests

and practical experience. This information shall be provided

to assist professional growers and users, whereby variable

local conditions must be taken into account. Under no

circumstances shall Enza Zaden Export B.V. accept liability

based on such information for deviating results in the

cultivated product. The Purchaser shall itself determine

whether the items are suitable for the intended cultivation and

whether they can be used under local circumstances. Current

information concerning the resistances is available on www.

enzazaden.com

vamaxvilebT Tqvens yuradRebas:

kulturaTa mavneblebi da daavadebebis gamomwvevebi

aRniSnulia kodebiT.

erTze meti paTogenis mimarT jiSis an hibridis

gamZleobis SemTxvevaSi paTogenebi gancalkevebulia

niSniT /.

• Tu jiSis an hibridis gamZleobis kodSi aRniSnulia

paTogenis romelime rasis mimarT gamZleoba, es

miuTiTebs maszed, rom maT gamZleoba gaaCniaT

paTogenis mxolod am rasis mimarT.

• Tu jiSis an hibridis gamZleobis kodSi aRniSnulia

paTogenis mimarT gamZleoba rasis aRniSvnis gareSe,

es miuTiTebs maszed, rom maT gamZleoba gaaCniaT ara

yvela, aramed zogierTi rasis mimarT, amdenad, ar aris

gamoricxuli am paTogeniT inficireba.

magaliTi:

Tm 0,1,2,3: tkbili wiwakis es saxeoba gamZlea

tobamovirusebis (Bell Pepper Mosaic Virus, Tobacco Mild Green

Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, Tomato mosaic Virus) 0,1,2, da 3

rasebis mimarT.

TSWV: pomidoris es hibridi gamZlea brinjaosferi

laqianobis gamomwvevi paTogenis zogierTi rasis

mimarT.

Your attention is required for:

Resistances in varieties of our crops will be coded (see for

explanation our coding list at www.enzazaden.com), unless

indicated otherwise. In case a variety is resistant to more than one

pathogen, the individual resistance codes will be separated by the

symbol “/”.

• If in a resistance code of a certain variety reference is made to

certain strains for which the resistance is claimed this means that

no resistance is claimed to other strains of the same pathogen.

• If in a resistance code no reference is made to strains of the

pathogen for which the resistance is claimed this means that

resistance is claimed only to certain not further specified strains

of the pathogen and herewith disclaiming any guarantee that the

variety will not be infected by the said pathogen.

For example:

Tm: A Tm: 0,1,2,3 resistant sweet pepper variety is resistant to

Tobamo (Bell Pepper Mosaic Virus, Pepper Mild Mottle Virus,

Tobacco Mild Green Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, Tomato

Mosaic Virus) race 0,1,2 and 3.

TSWV: A TSWV resistant variety has resistance to certain non

specified strains of Tomato Spotted Wilt Virus.

kulturaTa gamZleobis ori saxeoba:

High resistance (HR) – gamZleobis maRali xarisxi

miuTiTebs maszed, rom Tanabar pirobebSi mgrZnobiare

kulturasTan SedarebiT am kulturaze Zlier

SezRudulia garkveuli daavadebis an mavneblis zrdaganviTareba.

miuxedavad amisa, Zlieri infeqciuri fonis

pirobebSi am kulturazec mosalodnelia daavadebis

simptomebis da mavne zemoqmedebis gamovlineba.

Intermediate resistance (IR) – gamZleobis saSualo xarisxi

miuTiTebs maszed, rom am kulturaze SezRudulia

garkveuli daavadebis an mavneblis zrda-ganviTareba,

magram maRali gamZleobis mqone kulturasTan

SedarebiT, igive pirobebSi, daavadebis simptomebi da

mavneoba ufro Zlier vlindeba. amave dros, saSualo

gamZleobis kulturebze ufro naklebad aisaxeba

dazianebis simptomebi da mavneoba, vidre mgrZnobiare

kulturebze erTsa da imave pirobebSi.

Two levels of resistance are defined:

High resistance (HR) - plant varieties that highly restrict the

growth and development of the specified pest or pathogen under

normal pest or pathogen pressure when compared to susceptible

varieties. These plant varieties may, however, exhibit some

symptoms or damage under heavy pest or pathogen pressure.

Intermediate resistance (IR) - plant varieties that restrict the

growth and development of the specified pest or pathogen, but

may exhibit a greater range of symptoms or damage compared

to highly resistant plant varieties. Intermediately resistant

plant varieties will still show less severe symptoms or damage

than susceptible plant varieties when grown under similar

environmental conditions and/or pest or pathogen pressure.

6 | Enza Zaden


kultura kodi daavadebis an mavneblis laTinuri an

inglisuri dasaxeleba

daavadebis an mavneblis qarTuli

dasaxeleba

pomidori Wi Silvering (Chimera) foTlebis vercxlisferoba

virusuli daavadebebi TSWV Tomato spotted wilt virus pomidoris brinjaosferi laqianoba

TYLCV Tomato yellow leaf curl virus pomidoris foTlebis yviTeli sixuWuWe

ToMV Tomato mosaic tobamovirus pomidoris mozaika

sokovani daavadebebi Ff Cladosporium fulvum kladosporiozi, anu mura laqianoba

Fol Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici fuzariozuli Wknoba

For Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici fesvebis fuzariozuli sidample

Lt Leveilula taurica nacari

On Oidium neolucopersici nacari

Va Verticillium albo-atrum verticilozuri Wknoba

Vd Verticillium dahliae verticilozuri Wknoba

mavneblebi Ma Meloidogyne arenaria nematoda

Mi Meloidogyne incognita nematoda

Mj Meloidogyne javanica nematoda

kitri virusuli daavadebebi CMV Cucumber mosaic cucumovirus kitris Cveulebrivi mozaika

CVYV Cucumber mosaic cucumovirus kitris ZarRvebis gayviTleba

ZYMV Zucchini yellow mosaic virus yabayis yviTeli mozaika

sokovani daavadebebi Ccu Cladosporium cucumerinum kladosporiozi, anu zeTisxilisebri laqianoba

Cca Corynespora cassiicola foTlebis laqianoba

Px Sphaerotheca fuliginea nacari

wiwaka virusuli daavadebebi Tm

Bell pepper mosaic virus, Tobacco mild green

mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato

mosaic virus

Tambaqos mozaika

PVY Potato virus Y kartofilis Y virusi

TEV Tobaco etch virus Tambaqos gravirebis virusi

TSWV Tomato spotted wilt virus pomidoris brinjaosferi laqianoba

baqteriuli daavadebebi Xcv Xanthomonas vesicatoria Savi baqteriuli laqianoba

sokovani daavadebebi Pc Phytophthora capsici fitoftora

nesvi virusuli daavadebebi MNSV Melon necrotic spot virus nesvis nekrozuli laqianobis virusi

sokovani daavadebebi Fom Fusarium oxysporum f.sp. melonis fuzariozuli Wknoba

Px Sphaerotheca fuliginea nacari

salaTi virusuli daavadebebi LMV Lettuce mosaic virus salaTis mozaika

TSWV Tomato spotted wilt virus pomidoris brinjaosferi laqianoba

sokovani daavadebebi BI Bremia lactucae Wraqi

baqteriuli daavadebebi Rs Rhizomonas suberifaciens salaTis fesvis dacoba

mavneblebi Nr Nasonovia ribisnigri salaTis foTlis bugri

yabayi sokovani daavadebebi Px Sphaerotheca fuliginea nacari

virusuli daavadebebi ZYMV Zucchini yellow mosaic virus yabayis yviTeli mozaika

WMV Watermelon mosaic virus sazamTros mozaika

PRSV Papaya Ringspot Virus papaias rgoluri laqianobis virusi

ispanaxi sokovani daavadebebi Pfs Peronospora farinosa f.sp. spinaciae ispanaxis perenosporozi

Enza Zaden | 7


pomidori

8 | Enza Zaden


msxvilnayofa indeterminantuli pomidori

nayofis wona 180 gramze meti

bele

F1 Belle

farTod gavrcelebuli, mebostneTaTvis cnobili

saadreo hibridi. gamoirCeva stabiluri msxmoiarobiTa

da stresis mimarT maRali medegobiT. Zlieri mcenare

mokle muxlTSorisebiT. erTgvarovani, mkvrivi, muqi

wiTeli feris SesaniSnavi xarisxis nayofi. wona 180-220 gr.

maRalproduqtiuli, didxans inarCunebs sasaqonlo iersaxes

da transportirebis unars. rekomendebulia minisa da

plastikur safarian saTburebSi gruntze mosayvanad mokle

brunvis pirobebSi.

rali

F1 Rally

saadreo, maRalmosavliani hibridi. axasiaTebs stresuli

pirobebis mimarT maRali gamZleoba. naxevradRia tipis

Zlieri mcenare mokle muxlTSorisebiT. nayofis wona 250-

300 gr (mtevanSi pirveli nayofi ufro did wonas aRwevs),

didxans inarCunebs sasaqonlo saxes da gamosadegia Sor

manZilze transportirebisaTvis. rekomendebulia maRali

xarisxis metad saadreo produqciis gruntze mosayvanad

minisa da plastikur safarian saTburebSi mokle brunvis

pirobebSi. uCvena kargi Sedegebi samxreT regionebSi

moyvanisas. gamZlea nematodisa da kladosporiozis mimarT.

mondiali

F1 Mondial

metad saadreo hibridi. kompaqturi, Ria tipis mcenare.

dasaSvebia SemWidrovebuli rgva – 2,6 – 2,8 mcenare

kvadratul metrze. nayofis saSualo wona 170-200 gr.

momrgvalo da brtyeli-momrgvalo formis nayofi,

mimzidveli wiTeli feriT. mosavlis aRebis Semdgom

axasiaTebs Senaxvis kargi unari da transportabeluroba.

rekomendebulia metad saadreo produqciis gruntze

mosayvanad minisa da plastikur safarian saTburebSi

mokle brunvis pirobebSi. axasiaTebs nematodisa da

kladosporiozis mimarT gamZleoba, kargi

Cakvirtva stresul pirobebSic ki.

bele

mondiali

rali

Enza Zaden | 9


pomidori

elpida

F1 Elpida

saadreo hibridi. Zlieri mcenare mokle

muxlTSorisebiTa da kargad ganviTarebuli

fesvTa sistemiT. kargad uZlebs temperaturis

stresul cvlilebas. erTgvarovani, msxvili,

muqi wiTeli feris, mrgvali formis, 200-230

gr wonis nayofi. SesaniSnavi xarisxis xarjze

nayofi inarCunebs sasaqonlo saxes mTeli

sezonis ganmavlobaSi. axasiaTebs nematodebis da

fitoftoris mimarT gamZleoba. rekomendebulia,

rogorc zafxul-Semodgomis, aseve zamTargazafxulis

periodebSi mosayvanad.

berberana

berberana

F1 Berberana

saadreo maRalmosavliani hibridi. gamoirCeva

gamZleobis unariT daavadebaTa kompleqsis

mimarT. Zlieri, kompaqturi mcenare mokle

muxlTSorisebiT. damaxasiaTebelia maRali

plastiuroba da sxvadasxva pirobebis mimarT

kargi Seguebis unari. msxvili, Tanabari zomis

nayofi mkveTri wiTeli feriT. wona 250-280

gr. rekomendebulia gruntze mosayvanad mokle

brunvisaTvis.

monro F1 Monroe

saadreo, mZlavri hibridi. momrgvalo formis,

mkveTri wiTeli feris nayofi 180-220 gr wonis.

aqvs SesaniSnavi sasaqonlo saxe. axasiaTebs

maRali produqtiuloba miuxedavad movlamoyvanis

pirobebis mkveTri cvalebadobisa.

rekomendebulia gruntze mosayvanad mokle

brunvisaTvis yvela tipis saTburSi.

10 | Enza Zaden


vedeta F1 Vedetta

Ria tipis Zlieri mcenare. adre Sedis msxmoiarobaSi. Zlier

mkvrivi nayofi brtyeli-momrgvalo formisaa, aqvs muqi

wiTeli feri. nayofis wona 180-200 gr-ia. SesaniSnavad egueba

maRal temperaturebs. rekomendebulia samxreT regionebSi

saTburebSi gruntze moyvanisaTvis mokle brunviT.

velasko F1 Velasco

saSualo-sagviano hibridi minisa da plastikur safariani

saTburebisaTvis. gaaCnia maRali mosavlis potenciali.

gamZlea kladosporiozis mimarT. mcenare metad mZlavria,

axasiaTebs Zlieri zrda da vegetatiuri gamravlebisken

swrafva. muxlTSorisebis manZili dagrZelebulia. nayofi

brtyeli-momrgvalo formisaa, wona – 200-250 gr. aqvs

SesaniSnavi sasaqonlo saxe: intensiuri wiTeli feri da

muqi-mwvane swori formis foTlebi. gamoiyeneba gruntisa

da substratuli kulturisaTvis. SesaZlebelia misi moyvana

gaxangrZlivebuli brunviT.

eijeni F1 Aegean

saadreo msxvilnayofa hibridi. naxevradRia tipis mcenare

msxvili mtevnebiTa da kargi msxmoiarobis unariT. mkvrivi

brtyeli-momrgvalo formis nayofi 200-280 gr woniT.

gamoirCeva mkveTri wiTeli feriT da SesaniSnavi gemuri

TvisebebiT. rekomendebulia minisa da plastikur safarian

saTburebSi mosayvanad gruntze mokle brunvaSi. gamZlea

foTlebis yviTeli sixuWuWis virusis mimarT.

afamia F1 Afamia

saSualo zomis xorciani pomidori plastikur safarebiani

saTburebisTvis. dabali mraval-totiani kompaqturi mcenare

kargi gamZleobiT. saSualo-saadreo. xasiaTdeba didi

mtevnebiT da maRalproduqtiulobiT. nayofis saSualo

wonaa 180 g. xasiaTdeba zomis da formis erTgvarovnebiT.

vedeta

eijeni

Enza Zaden | 11


pomidori

hibridi HR IR mcenaris

habitusi

nayofis

wona (gr)

simwifis

periodi

SeniSvna

saSualo zomis nayofiani indeterminantuli pomidori, nayofis wona 100-180 gr

halai 344 F1

Halay 344

ToMV/Ff:1-5/Va/

Vd/Fol:0,1

Zlieri, Ria

tipis

160-180 saSualo

saadreo

gamZlea dabali temperaturebis

mimarT

petrusi F1

Petrus

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1

Zlieri,

naxevrad Ria

100-120 saSualo

saadreo

maRali mosavali, Tanabari

mtevnebi

sindeli F1

Cindel

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1

Zlieri, Ria

tipis

130-140 Zlier

saadreo

rekomendebulia sagazafxulo

sezonisaTvis

gualdino F1

Gualdino

ToMV/Ff:1-5/

Va/Vd/ Fol:0,1/

For

mZlavri 100-120 saadreo yviTeli nayofis didi mosavali

msxvilnayofa, maRalmzardi indeterminantuli pomidori 180 gr-ze meti woniT

bele F1

Belle

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1 Zlieri, Ria 180-200 saadreo mosavlis miRebis saimedooba

rali F1

Rally

ToMV/Ff:1-5/Va/

Vd/Fol:0,1/

TSWV/

Ma/Mi/Mj

Zlieri,

naxevrad Ria

250-300 Zlier

saadreo

Zlier saadreo maRali xarisxis

produqcia

mondiali F1

Mondial

ToMV/Ff:1-5/Va/

Vd/Fol:0,1/

TSWV/

Ma/Mi/Mj

kompaqturi,

Ria

170-200 Zlier

saadreo

yvelaze saadreo mosavali

elpida F1

Elpida

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1/For/

On/

Ma/Mi/Mj

Zlieri,

naxevrad Ria

200-230 saadreo

gamZleoba temperaturuli

stresebis mimarT

berberana F1

Berberana

ToMV/Ff:1-5/Va/

Vd/Fol:0,1/

TSWV/

Ma/Mi/Mj

kompaqturi,

Zlieri

250-280 saadreo

gamZle daavadebebis da

daskdomis mimarT

monro F1

Monroe

ToMV/Fol:0,1

Zlieri,

naxevrad Ria

180-220 saadreo nayofis SesaniSnavi gemo

vedeta F1

Vedetta

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1

TSWV Zlieri, Ria 180-200 saadreo

saadreo produqcia samxreT

regionebSi

velasko F1

Velasco

ToMV/Ff:1-5/Va/

Vd/Fol:0,1/For

Zlieri,

vegetatiuri,

naxevrad Ria

200-250 saSualo

sagviano

SesaniSnavi xarisxis msxvili

nayofi

eijeni F1

Aegean

ToMV/Ff:1-3/Va/

Vd/Fol:0,1

TYLCV

Zlieri,

naxevrad Ria

200-280 saadreo

SesaniSnavi xarisxis msxvili

nayofi

afamia F1

Afamia

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1/For

TSWV/

Ma/Mi/Mj

Zlieri,

kompaqturi;

180 saSualodsaadreo

maRali produqtiulobis

potenciali

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti

12 | Enza Zaden


saSualo zomis nayofiani indeterminantuli

pomidori, nayofis wona 100-180 gr.

halai 344 F1 Halay 344

saSualo-saadreo maRalmosavliani hibridi. Ria tipis

Zlieri mcenare nayofis kargi msxmoiarobis unariT. wiTeli,

momrgvalo formis nayofi woniT 160-180 gr. gansakuTrebiT

didxans inarCunebs sasaqonlo ier-saxes, ar skdeba da

advilia misi transportireba. gamoiyeneba mokle brunviT

mosayvanad.

petrusi F1 Petrus

saSualo-saadreo hibridi mosavlis mtevnebiT asaRebad.

mZlavri naxevradRia tipis mcenare saSualo zomis

muxlTSorisebiT. lamazi, metad Tanabari mtevnebi

momrgvalebuli formis, mimzidveli wiTeli feris

nayofiT. zomiT – 100-120 gr. hibridi gamoirCeva

gansakuTrebuli gemuri TvisebebiT da transportirebis

kargi unariT. SesaniSnavi Cakvirtva, gansakuTrebiT dabali

temperaturebisas. rekomendebulia gruntze mosayvanad minisa

da plastikur safarian saTburebSi samxreT regionebSi.

sindeli

sindeli F1 Cindel

Zlier saadreo hibridi. SesaniSnavi Tanxvedra maRali

gemuri Tvisebebis, sasaqonlo saxisa da Senaxvis unaris. Ria

tipis Zlieri mcenare. nayofis saSualo wona 130-140 gr.

rekomendebulia mokle brunviT gruntze moyvanisaTvis

minisa da plastikur safarian saTburebSi.

gualdino F1 Gualdino

saadreo hibridi yviTeli feris nayofiT. Ria tipis mZlavri

mcenare lamazi formis mtevnebiT. SesaZlebelia mosavlis

aReba mTliani mtevnebiT. mkvrivi, brtyeli-momrgvalo

formis nayofi. saSualo zoma 100-120 gr.

gualdino

pitenza

Enza Zaden | 13


pomidori

qliaviseburi formis pomidori

narami F1 Naram

saadreo maRalmosavliani hibridi. Ria tipis mZlavri

mcenare. nayofi mkveTri wiTeli ferisaa, woniT 140-150 gr.

rekomendebulia gauTbobel plastikur safarian saTburebSi

gruntze mosayvanad.

granadero F1 Granadero

Ria tipis mZlavri mcenare nayofis gamosxmis kargi unariT.

xasiaTdeba lamazi qliaviseburi formis nayofiT (odnav

wvetiani civ garemo pirobebSi). mkvrivi muqi wiTeli feris

nayofi woniT 120-150 grami. maRalproduqtiuli saxeoba.

rekomendebulia plastikur safarian saTburebSi mosayvanad.

narami

sanstrimi F1 Sunstream

Zlier sadreo hibridi. kanadaSi da aSS-Si cnobilia “marwyva

pomidoris” saxelwodebiT. enza zadenis seleqciis unikaluri,

analogis armqone produqti. inviTarebs qliaviseburi formis

mini nayofebs. feri-intensiuri wiTeli, wona 25-30 gr. nayofi

mtevanze Tanabradaa ganlagebuli. TiToeuli mtevani Sedgeba

12-15 nayofisagan. nayofi gamoirCeva SesaniSnavi tkbili

gemoTi. Zlier mZlavri mcenare stresebisadmi gamZleobis

unariT. gankuTvnilia gaTbobis sistemis mqone saTburebSi

mosayvanad.

sakoqteile pomidori, nayofis wona 35-60 gr.

sanstrimi

aranka F1 Aranca

maRalproduqtiuli hibridi. Zlieri mcenare dagrZelebuli

muxlTaSorisebiTa da mimzidveli formis mtevnebiT. mkvrivi

momrgvalo nayofi muqi-wiTeli mbzinvare feriT. gamoirCeva

SesaniSnavi gemuri TvisebebiTa da aromatiT. wona 35-40

gr. SesaZlebelia mosavlis mtevnebiT aReba. sakoqteile

pomidoris mTels msoflioSi cnobili standarti.

kampari F1 Campari

maRalmosavliani hibridi. Ria tipis mcenare damoklebuli

muxlTSorisebiT. mosavlis aReba xdeba mtevnebiT. nayofi

xasiaTdeba lamazi formiT, simkvriviT, mbzinvare wiTeli

feriT. wona 50-60 gr. gankuTvnilia gaTbobis sistemis mqone

minis saTburebSi substratebze mosayvanad. nayofis SesaniSnavi

xarisxisa da mSrali nivTierebebis maRali Semcvelobis gamo

popularulia mTels msoflioSi.

kampari

14 | Enza Zaden


pomidori-Ceri, nayofis wona 15-25 gr.

salomea F1 Salomee

Ria tipis Zlieri mcenare dagrZelebuli muxlTaSorisebiT.

inviTarebs ormag mtevnebs. nayofi mkvrivia, gamZlea skdomis

mimarT, aqvT mkveTri-wiTeli Seferiloba. nayofis wona

20-25 gr. mcenare kargad itans dabal temperaturebs,

xasiaTdeba maRali produqtiulobiTa da rekomendebulia

gruntze da substratebze mosayvanad samxreT regionebSi.

sakura F1 Sakura

saadreo maRalmosavliani hibridi. mZlavri Ria tipis

mcenare didi zomis ganStoebuli mtevnebiT. momrgvalo

formis, sakmaod mkvrivi, mimzidveli wiTeli feris nayofi.

wona 15-20 gr. Zlier maRali gemuri TvisebebiT. kargad

egueba arasakmaris ganaTebas da dabal temperaturebs.

neqtari F1 Nectar

saSualo-saadreo hibridi. naxevradRia Zlieri mcenare

lamazi mtevnebiTa da kargi msxmoiarobiT. nayofi woniT 15-

20 gr. momrgvalo formis, muqi-wiTeli feris. xasiaTdeba

maRali simkvriviT. mosaxerxebelia mosavlis aReba

mtevnebiT. erT-erTi saukeTeso hibridi, gamorCeuli kargi

gemuri TvisebebiT.

neqtari

aranka

Enza Zaden | 15


pomidori

naxevrad determinantuli

pomidorebi

monsani

F1 Monsan

saadreo hibridi. mZlavri, kompaqturi mcenare.

msxmoiarobis SesaniSnavi unari. gamZlea rogorc

dabali, aseve maRali temperaturebis mimarT.

momrgvalo, odnav kuTxovani formis, intensiuri

wiTeli feris nayofi. wona 160-180 gr. axasiaTebs

damatebiTi gamZleoba verticilozuri Wknobisa

da nematodis mimarT. SesaZlebelia moyvana

plastikur safarian saTburebSi.

monsani

bersola F1 Bersola

Zlier saadreo maRalproduqtiuli

hibridi. kompaqturi Zlieri mcenare. gamZlea

temperaturuli stresebis mimarT. mkvrivi,

Tanabari formisa da Seferilobis nayofi,

saSualo woniT 160 gr. gamoirCeva kanis mikro

daskdomis mimarT gamZleobiT. rekomendebulia

saadreo produqciis misaRebad gruntze

plastikur safarian saTburebSi.

determinantuli pomidorebi

sadini F1 Sadeen

saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri

mcenare nayofis xangrZlivad msxmoiarobis

unariT. farTo, Zlieri foTlebi kargad icavs

nayofebs mzisagan. nayofi mkvrivia, brtyelimomrgvalo

formis, wona 150-180 gr. axasiaTebs

gamZleoba daavadebaTa kompleqsis mimarT,

standartuli produqciis maRali gamosavali da

Senaxvis kargi unari.

lojeini F1 Lojain

saSualo-saadreo msxvilnayofa hibridi.

mZlavri mcenare Zlieri fesvTa sistemiT

kargad ganviTarebuli mwvane masiT. Zlier

mkvrivi, gaTanabrebuli nayofi muqi-wiTeli

SeferilobiT. wona 200-220 gr. kargad itans

maRal temperaturas. xasiaTdeba Senaxvis

SesaniSnavi unariTa da Sor manZilebze kargi

transportabelurobiT.

lojeini

16 | Enza Zaden


sadini

hibridi HR IR mcenaris

habitusi

nayofis

wona (gr)

simwifis

periodi

SeniSvna

qliaviseburi formis pomidori

granadero F1

Granadero

ToMV/Lt/Va/Vd/

Fol:0,1

TSWV/Ma/

Mi/Mj

gamZle,

Ria tipis

120-150 saSualod

saadreo

nayofis Zalian kargi xarisxi

narami F1

Naram

ToMV/Ff:2-4/Va/

Vd/Fol:0,1/ Ma/Mi/Mj Zlieri 140-150 sagviano

axali hibridi saTburebisaTvis

gaTbobis gareSe

sanstrimi F1

Sunstream

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1

Zalian

mZlavri

25-30 Zlier

saadreo

marwyvismagvari formis

pomidori supermarketebisaTvis

sakoqteile pomidori

aranka F1

Aranca

ToMV/Ff:1-5/Va/

Vd/Fol:0,1 Zlieri 35-40 saadreo SesaniSnavi gemuri Tvisebebi

kampari F1

Campari

ToMV/Ff:1-5/Va/

Vd/Fol:0,1/for/

Ma/Mi/Mj Zlieri, Ria 45-50 saSualo

saadreo

sakoqteile pomidvris

msoflio standarti

pomidori - Ceri

salomea F1

Salomee

Zlieri, Ria 20-25 saSualo

saadreo

maRalmosavliani, gamZlea

daskdomis mimarT

sakura F1

Sakura

ToMV/Ff:1-5

Fol:0,1/For Ma/Mi/Mj mZlavri,Ria 15-20 saadreo

SesaZlebelia moyvana

Semcirebuli ganaTebiT

neqtari F1

Nectar

ToMV/Ff:1-5

Fol:0,1/For

Zlieri,

naxevradRia

15-20 saSualo

saadreo

nayofis SesaniSnavi gemo

naxevraddeterminantuli pomidori

bersola F1

Bersola

ToMV/Fol:0

Zlieri,

naxevradRia

tipis

160 Zlier

saadreo

saadreo produqciis miRebis

saimedooba

monsani F1

Monsan

ToMV/Va/Vd/

Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

mZlavri,

naxevrad Ria

160-180 saadreo

saadreo hibridi farTo

speqtris gamZleobiT

determinantuli pomidori

sadini F1

Sadeen

LtVa/Vd/Fol:0,1

Zlieri, xSirfoTliani

150-180 saadreo

SesaniSnavi Senaxvisa da

transportirebis unari

lojeini F1

Lojain

ToMV Va/Vd/

Fol:0,1

TYLCV

Zlieri, xSirfoTliani

200-220 saSualo

saadreo

kargad itans maRal

temperaturebs

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti

Enza Zaden | 17


kitri

18 | Enza Zaden


sakonservo kitri (“pikuli”)

eqselsiori F1 Excelsior

maRalmosavliani saadreo hibridi. mZlavri, Ria tipis

mcenare Zlieri fesvTa sistemiT. Zalian maRali gamZleoba

temperaturuli stresebis, agreTve, morwyvis reJimis

cvalebadobis mimarT. namxrevi mokle da kompaqturia.

muxlSi ZiriTadad erTi, iSviaTad 2-3 xorkliani nayofi

viTardeba, zomiT 10-12 sm. axasiaTebs mcenaris balansireba

da erTgvarovani nayofis warmoqmna. gamZlea nacris mimarT.

gankuTvnilia gruntian saTburebSi da Ria gruntSi pirveli

da meore brunvisaTvis

deria F1 Derya

sapikule kitris axali jiSi. Zlieri mcenare gamonaskvis

kargi unariT, 2-3 nayofiT muxlze. axasiaTebs kargi xarisxis

12 sm sigrZis cilindruli formis xorkliani nayofi.

plastiuri mcenare maRali mosavlianobis potencialiT.

gamosadegia rogorc sagazafxule, aseve saSemodgomo

sezonisaTvis. rekomendebulia rogorc plastikur

safarebiani saTburebisTvis, aseve Ria gruntSi mosayvanad.

eqselsiori

saSualo zomis (20-25 sm) nakleb xorkliani

kitri (amerikuli slaiseri)

jazeri F1 Jazzer

maRalmosavliani saadreo hibridi. mZlavri mcenare

kompaqturi, magram Zlieri namxreviT. Tanabari

cilindruli nayofi muqi-mwvane SeferilobiTa da iSviaTi

xorklebiT. nayofis sigrZe 20-23 sm. rekomendebulia

pirveli da meore brunvisaTvis yvela tipis saTburSi.

saberi

saberi F1 Saber

Zlieri mcenare dabali temperaturebis mimarT kargi

gamZleobiT. maRalmosavliani hibridi muqi-mwvane

feris, cilindruli formis, iSviaTi xorklebis mqone

nayofiT. zoma 22-24 sm. SesaniSnavi kompleqsuri gamZleoba

daavadebebis mimarT. rekomendebulia saSemodgomo da

zamTris brunvisaTvis.

sargoni F1 Sargon

Zlier saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri mcenare,

TiTqmis ar inviTarebs namxrevs. 21-23 sm sigrZis nayofebs

aqvT muqi mwvane feri da swori cilindruli forma.

rekomendebulia sagazafxulo-sazafxulo moyvanisaTvis

yvela tipis saTburSi. hibrids gaaCnia gamZleoba virusebis

farTe speqtris mimarT.

jazeri

Enza Zaden | 19


kitri

gluvi, mokle zomis nayofiani kitri

zomiT 10-15 sm

pikolino F1 Picolino

saadreo hibridi mini nayofiT. muxlSi inviTarebs

3-4 cal muqi-mwvane feris mbzinvare nayofs

saSualo zomiT 12 sm. SesaniSnavi xarisxis nayofi,

yovelTvis cilindruli formis, gluvi zedapiriT.

standartuli produqciis Zalian maRali gamosavali.

mZlavri mcenare, aqtiurad inviTarebs namxrevebs,

kargad aris dabalansebuli. gaaCnia daavadebebis

mimarT kompleqsuri gamZleoba. gankuTvnilia

gruntian saTburebSi moyvanisaTvis pirvel da meore

brunvaSi.

gluvi, mokle zomis nayofiani kitri

zomiT 15-20 sm

pikolino

meleni F1 Melen

enza zadenis seleqciis erT-erTi yvelaze plastiuri

hibridi. gaaCnia kompaqturi namxrevebi da mZlavri

fesvTa sistema. stresul situaciebSic ki aCvenebs

saukeTeso Sedegebs sxvadasxva tipis saTburSi.

adre Sedis msxmoiarobaSi da kargad itans maRal

temperaturebs. nayofis sigrZe 17-19 sm. muxlSi

inviTarebs erTidan sam nayofamde. standartuli

produqciis maRali gamosavali. Tanabari

mosavlianoba. daavadebaTa mimarT kompleqsuri

gamZleoba. gamosadegia minisa da plastikur safarian

saTburebSi pirvel da meore brunvaSi mosayvanad.

naili F1 Nile

saSualo-saadreo maRalmosavliani sicivis

gamZle hibridi. Ria tipis Zlieri mcenare. muxlSi

inviTarebs erT nayofs zomiT 17-18 sm. gamZlea

kladosporiozisa da nacris mimarT. rekomendebulia

nebismieri tipis saTburSi mosayvanad mTeli sezonis

manZilze.

pasandra F1 Passandra

saadreo maRalproduqtiuli hibridi. Zlieri,

dabalansebuli mcenare. muxlSi inviTarebs erT

nayofs. muqi-mwvane Seferilobis nayofi, odnav

kuTxovani. ar kargavs mimzidvelobasa da sasaqonlo

saxes transportirebisas. zoma 15-17 sm. mcenare

gamZlea kladosporiozisa da nacris mimarT.

rekomendebulia sagazafxulo brunvaSi mosayvanad

minisa da plastikur safarian saTburebSi.

naili

20 | Enza Zaden


meleni

Enza Zaden | 21


kitri

sokratesi F1 Socrates

idealurad dabalansebuli, generatiuli tipis mcenare.

axasiaTebs maRali produqtiuloba, adreuli da Tanabari

mosavlianoba. muxlSi inviTarebs erT, iSviaTad or nayofs

zomiT 17-20 sm. gamZlea kladosporiozisa da nacris

mimarT. rekomendebulia yvela tipis saTburSi mosayvanad,

ZiriTadad pirvel brunvaSi.

gluvi, saSualo zomis nayofiani kitri

zomiT 22-25 sm

sokratesi

tristani F1 Tristan

maRalmosavliani saimedo hibridi. SesaZlebelia moyvana

mTeli sezonis manZilze. gamosadegia yvelaze saadreo

dargvisaTvis zamTar-gazafxulis brunvaSi. generatiuli

tipis Zlieri, dabalansebuli mcenare stabiluri

msxmoiarobiT Sesvenebebis gareSe. muxlSi viTardeba 1-2

nayofi zomiT 22-25 sm. nayofi mwvane feris, Tanabari zomis,

ar viwrovdeba yunwTan, ar axasiaTebs gadazrda, didxans

inarCunebs sasaqonlo saxes. mcenare gamZlea nacris mimarT.

rekomendebulia yvela tipis saTburSi mosayvanad gruntze da

substratebze.

grZelnayofiani kitri zomiT 31-35 sm

talboti F1 Talbot

saadreo hibridi. Zalian Zlieri mcenare. nayofis zoma 34-35

sm. gamZlea maRali temperaturebis mimarT. rekomendebulia

pirvel brunvaSi SedarebiT gviani rgvisaTvis gaTbobis

sistemis mqone saTburebSi gruntze da substratebze. gamZlea

kladosporiozisa da nacris mimarT.

toreoni F1 Torreon

saadreo maRalmosavliani hibridi. axasiaTebs regularuli

zrda da msxmoiaroba. advilia sawarmoeblad. mZlavri

mcenare, msxvili, muqi-mwvane foTlebiT. nayofis zoma

31-33 sm. gamZlea kladosporiozisa da nacris mimarT.

rekomendebulia saadreo rgvisaTvis zamTar-gazafxulis

brunvaSi gaTbobis sistemis mqone saTburebSi substratebze.

drimlaineri F1 Dreamliner

grZelnayofiani kitris maRalmosavliani hibridi. mZlavri,

kompaqturi tipis mcenare. SesaniSnavi xarisxis cilindruli

formis mbzinavi nayofiT zomiT 31-36 sm. mcenare kargad

egueba cvalebad pirobebs. gamZlea nacris mimarT.

rekomendebulia gazafxul-zafxulis brunvaSi mosayvanad.

talboti

22 | Enza Zaden


hibridi HR IR mcenaris

habitusi

nayofis

sigrZe

(sm)

Sefervis

indeqsi

SeniSvna

sakonservo kitri nayofis zomiT 10-12 sm

eqselsiori F1

Excelsior

Cca/Ccu

Px/CMV/

CVYV

Zlieri, Ria

tipis

10-12 7-8 stresis gamZle kitri pirveli da

meore brunvisaTvis

deria F1

Derya

Ccu

Px/CMV/

CVYV

Zlieri, Ria

tipis;

10-12 7-8 maRalmosavliani, plastiuri

saSualo zomis nakleb xorkliani kitri zomiT 20-25 sm (amerikuli slaiseri)

jazeri F1

Jazzer

Cca/Ccu Px/CMV mZlavri, Ria

tipis

20-23 8 maRalmosavliani gamocdili hibridi

saberi F1

Saber

Cca/Ccu

CMV/

CVYV Zlieri 22-24 9

maRalmosavliani hibridi zamTarSi

moyvanisaTvis.

sargoni F1

Sargon

Ccu

Px/CMV/

CVYV/

ZYMV

Zlieri 21-23 9

maRalmosavliani, teqnologiuri

hibridi.

mokle zomis nayofiani gluvi kitri 10-12 sm

pikolino F1

Picolino

Cca/Ccu

Px/CMV/

CVYV

mZlavri,

dabalansebuli

12 7 mini-nayofis maRali xarisxi.

mokle zomis nayofiani gluvi kitri 15-20 sm

meleni F1

Melen

Cca/Ccu

Px/CMV/

CVYV

mZlavri,

kompaqturi

17-19 8 kargad itans maRal temperaturebs.

naili F1

Nile

Ccu Px/CMV mZlavri, Ria

tipis

17-18 7 samxreT regionebisaTvis

pasandra F1

Passandra

sokratesi F1

Socrates

Ccu Px/CMV Zlieri 15-17 8 kargad itans dabal temperaturebs

Ccu Px mZlavri 17-20 7 Tanabari mosavlianoba.

saSualo zomis nayofiani gluvi kitri 22-25 sm

tristani F1

Tristan

Cca/Ccu

Px

mZlavri,

generatiuli

22-25 8 maRali mosavali da nayofis xarisxi.

grZelnayofiani gluvi kitri 31-35 sm

talboti F1

Talbot

Ccu Px Zalian mZlavri 34-35 8

maRalmosavliani hibridi

substratebisaTvis.

toreoni F1

Torreon

Cca/Ccu Px mZlavri 31-33 7 plastiuri hibridi

drimlaineri F1

Dreamliner

Cca/Ccu

Px/CMV/

CVYV

Zlieri,

kompaqturi

31-36 7

saukeTeso saxeoba gazafxulze da

zafxulSi mosayvanad

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti

Enza Zaden | 23


wiwaka

24 | Enza Zaden


wiTeli kubiseburi wiwaka

maratosi F1 Maratos

saadreo, maRalmosavliani, mZlavri hibridi

msxvili, xasxasa wiTeli feris nayofiT.

nayofis diametri 80-85 mm. kargad itans maRal

temperaturebs. rekomendebulia yvela tipis

saTburSi da Ria gruntSi mosayvanad.

red baroni F1 Red Baron

saadreo hibridi. Zlieri mcenare regularuli

msxmoiarobiTa da maRali mosavlianobiT.

maRali xarisxis msxvili, mbzinvare nayofi, didi

xniT inarCunebs sasaqonlo ier-saxes. nayofis

diametri 75-80 mm. muqi-mwvane feris nayofi

SesaZleblobas iZleva mosavali aRebul iqnas

mwvane Sefervis fazaSi. gamZlea wveris sidamplis

mimarT. rekomendebulia moyvana yvelanairi tipis

saTbursa da Ria gruntSi.

tripli 4 F1 Triple 4

saSualo-saadreo hibridi. Ria tipis, mZlavri

mcenare. regularulad msxmoiarobs, Tanabrad

iZleva mosavals. msxvili, mbzinvare, zogjer

odnav kuTxovani nayofi, diametriT 90 mm.

intensiuri wiTeli feri. rekomendebulia yvela

saxis saTburSi mosayvanad.

maratosi

mwvane kubiseburi wiwaka

sneperi F1 Snapper

saadreo hibridi. gamoiyeneba mwvane Seferilobis

fazaSi nayofis mosakrefad. Zlieri, Ria tipis

mcenare Tanabari msxmoiarobiT. msxvili kaSkaSa

100 mm diametris muqi-mwvane feris nayofi.

Zalian nela Rebulobs wiTel fers. gamosadegia

plastikur safarian saTburebSi da Ria gruntSi

mosayvanad. gamZlea Savi baqteriuli silaqavis

mimarT.

sneperi

Enza Zaden | 25


wiwaka

26 | Enza Zaden


yviTeli kubiseburi wiwaka

raisa F1 Raisa

Ria tipis Zlieri mcenare. nayofis diametri 80-85 mm. nayofi

Tanabrad mwifdeba mwvane Seferilobidan kaSkaSa yviTel

Seferilobamde. SesaZlebelia hqondes narinjisferi

Seferilobac. hibridi gamZlea nayofis daskdomis mimarT

da aqvs standartuli produqciis maRali gamosavali.

gamosadegia yvela tipis saTbursa da Ria gruntSi mosayvanad.

kadia F1 Cadia

mZlavri, Ria tipis mcenare kargi msxmoiarobis unariTa

da SesaniSnavi sicocxlisunarianobiT. nayofis diametri

90 mm. mkvrivi, kaSkaSa, intensiuri yviTeli Seferilobis.

xasiaTdeba maRali produqtiulobiTa da Tanabari

mosavlianobiT.

kadia

Enza Zaden | 27


wiwaka

TeTri kubiseburi wiwaka

bianka F1 Bianca

Zlier saadreo plastiuri hibridi. mZlavri,

xSirfoTliani mcenare. kargi msxmoiaroba stresul

pirobebSic ki. axasiaTebs gamZleoba rogorc dabali,

aseve maRali temperaturebis mimarT. nayofi TeTri

ferisaa diametriT 85 mm. mcenare gamZlea wveris

sidamplis mimarT. rekomendebulia moyvana yvela saxis

saTburSi da Ria gruntSi.

bianka

vedrana F1 Vedrana

saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri,

dabalansebuli mcenare. sqelkedliani Tanabari nayofi

TeTri ferisaa, zogjer momwvano SeferilobiT,

diametriT 85 mm axasiaTebs produqciis maRali

standartuli gamosavali. gankuTvnilia yvela saxis

saTbursa da Ria gruntSi mosayvanad.

TeTri konusuri wiwaka

skaitia F1 Skytia

TeTri konusisebri wiwakis axali hibridi sasaTbure

da Ria gruntis pirobebSi mosayvanad. Zlieri mcenare,

advilad gamoaqvs nayofi. didi zomis (70 x 170 mm),

saukeTeso xarisxis erTgvarovani nayofi. xasiaTdeba

kargi adaptaciis unariT.

nemezisi

nemezisi F1 Nemezis

Zlier saadreo hibridi. mZlavri mcenare

ganviTarebuli fesvTa sistemiT. aqvs msxvili, mkvrivi,

sqelkedliani nayofi diametriT 60-70 mm, sigrZiT

130-150 mm. hibrids gaaCnia kargi gamZleoba wveris

sidamplis mimarT. gankuTvnilia civ da gaTbobis

sistemis mqone saTburebSi da Ria gruntSi mosayvanad.

Ria mwvane konusuri wiwaka

E 49.38031 F1

Ria mwvane feris konusuri wiwakis Zalian saadreo da

maRalmosavliani axali hibridi. Zlieri, Ria tipis

mcenare, kargi gamonaskvis unariT. sqel-kedliani,

priala, Ria mwvane feris nayofi 70 mm siganisa da 140 mm

sigrZis. gamosadegia plastikur safarian saTburebSi da

Ria gruntis pirobebSi mosayvanad.

E 49.38031

28 | Enza Zaden


hibridi HR IR mcenaris

habitusi

nayofis

forma

da feri

nayofis

diametri

(mm)

adreu

loba

SeniSvna

maratosi F1

Maratos

Tm:0,1,2

Zalian

Zlieri

80-85 saadreo

universaluri hibridi,

advilad sawarmoebeli

red baroni F1

Red Baron

Tm:0,1,2

Zlieri,

mokle

muxlTaSorisebiT

75-80 saadreo maRalmosavliani hibridi

tripli 4 F1

Triple 4

Tm:0,1,2

90+

Zlieri,

grZeli

muxlTSorisebiT

saSualosaadreo

plastiuri hibridi

msxvili nayofiT

spaideri F1

Spider

Tm:0,1,2

80-85

Zlieri,

generaciuli

saSualosaadreo

maRalxarisxiani nayofis

Tanabari ganviTareba,

gamZlea wveris sidamplis

mimarT

speSiali F1

Special

Tm:0,1,2,3

Zlieri,

dabalansebuli

75

Zalian

saadreo

SesaniSnavi Sexameba

nayofis adreuli simwifis,

standartulobisa da

xarisxis

olimpusi F1

Olympus

Xv:1,2,3 mZlavri 100+

saSualosaadreo

msxvilnayofa hibridi,

gamZle dabali

temperaturebis mimarT.

kadia F1

Cadia

Tm:0,1,2

PVY:0

Zalian

mZlavri

90+

saSualosaadreo

mbzinvare, erTgvarovani

nayofi

kapino F1

Capino

Tm:0,1,2

PVY:0

mZlavri 75-80 saadreo

plastiuri hibridi

moyvanis sxvadasxva

pirobebisaTvis

raisa F1

Raisa

Tm:0,1,2

Zlieri,

Ria tipis

80-85 saadreo

didi zomis nayofi,

maRali mosavali

bianka F1

Bianca

Tm:0

mZlavri,

vegetatiuri

85

Zalian

saadreo

standartuli nayofis

maRali gamosavali

vedrana F1

Vedrana

Tm:0,1,2

Zlieri,

dabalan

-sebuli

85 saadreo

maRalmosavliani hibridi

E 49.38031 F1

Tm:0-2/

Xcv:1-3 Zlieri 70 x 140

Zalian

saadreo

saukeTeso xarisxis nayofi

skaitia F1

Skytia

Tm:0-2

Zlieri, Ria

tipis

70 x 170 saadreo didi nayofi, uxvmosavliani

nemezisi F1

Nemezis

Tm:0,1,2

mZlavri,

Ria tipis

60 x 130

Zalian

saadreo

SesaniSnavi xarisxis didi

nayofi

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti

Enza Zaden | 29


wiwaka

sxvadasxva Seferilobis kubiseburi

wiwaka

mavrasi F1 Mavras

saSualo-saadreo hibridi mimzidveli muqiiisferi

SeferilobiT. Ria tipis Zlieri mcenare

kargi msxmoiarobis unariT. SesaniSnavi xarisxis

nayofi diameriT 80-85 mm. SesaZlebelia moyvana

saTburebsa da Ria gruntSi.

mavrasi

brauni F1 Brownie

saSualo-saadreo kubiseburi formis hibridi

uCveulo yavisferi Seferilobis nayofiT.

Zlieri mcenare grZeli muxlTSorisebiT.

mkvrivi, 85 mm diametris nayofi tkbili gemoTi.

rekomendebulia yvela tipis saTbursa da Ria

gruntSi mosayvanad.

lamuios tipi

dalasi

dalasi F1 Dallas

maRalproduqtiuli hibridi. Ria tipis mZlavri

mcenare. kargi Cakvirtva-msxmoiaroba maRali

temperaturis pirobebSi. mkvrivi, sqelkedliani

nayofi 80 mm diametriTa da 120 mm sigrZiT.

inarCunebs simkvrives sruli simwifis miRwevisa

da gajerebuli wiTeli feris miRebamde.

SesaZlebelia hibridis moyvana saTburebsa da Ria

gruntSi.

hibridi HR mcenaris

habitusi

nayofis

forma

da feri

nayofis

diametri

(mm)

adreu

loba

SeniSvna

lozorno F1

Lozorno

Tm:0,1,2 mZlavri 80-85 saadreo

maRalmosavliani Ria-mwvane

Seferilobis wiwaka saTburebisa da

Ria gruntisaTvis

magno F1

Magno

Tm:0,1,2,3

Zlieri,

Ria tipis

85+ saadreo narinjisferi wiwakis standarti

mavrasi F1

Mavras

Tm:0,1,2

Zlieri,

Ria tipis

80-85

saSualosaadreo

SesaniSnavi sasaqonlo saxe, iisferi

nayofis maRali mosavali

tekila F1

Tequila

Tm:0

Zlieri,

Ria tipis

80

saSualosaadreo

mewamuli feris xarisxiani nayofi

brauni F1

Brownie

Zlieri,

Ria tipis

85 saadreo

Sokoladisferi didi mimzidveli

nayofi

30 | Enza Zaden


cxare wiwaka

Sakira F1 Shakira

saadreo hibridi. Ria tipis mZlavri mcenare

maRali mosavlis potencialiT. mimzidveli,

wagrZelebuli nayofi mware gemoTi. nayofis zoma

40 X 220 mm. SesaZlebelia moyvana saTburebsa da

Ria gruntSi.

lopesi F1 Lopez

saadreo cxare wiwaka. Zlieri, dabalansebuli

mcenare. SesaniSnavi xarisxis nayofi zomiT 20 X

150 mm. rekomendebulia Ria da daxurul gruntSi

mosayvanad.

homera F1 Homera

maRalmosavliani cxare wiwakis hibridi. mZlavri,

kompaqturi, xSirfoTliani mcenare. SesaniSnavi

xarisxis Ria-mwvane Seferilobis mqone nayofi

zomiT 35X200 mm. biologiur simwifeSi Rebulobs

wiTel Seferilobas. gaaCnia Zalian kargi

maxasiaTeblebi dabali temperaturis pirobebSi.

gamosadegia plastikur safarian saTbursa da Ria

gruntSi mosayvanad.

Sakira

homera

hibridi HR mcenaris

habitusi

nayofis

forma da

feri

nayofis

diametri

(mm)

adreu

loba

SeniSvna

dalasi F1

Dallas

Tm:0

mZlavri,

Ria tipis

90 x 160 saadreo

lamuios tipis, erTgvarovani

nayofis maRali xarisxi

Sakira F1

Shakira

Tm:0,1,2

Zlieri,

Ria tipis

40 x 220 saadreo maRalmosavliani

lopesi F1

Lopez

Tm:0,1,2

Zlieri,

dabalansebuli

20 x 150 saadreo

SesaniSnavi xarisxis nayofi

homera F1

Homera

Tm:0

mZlavri,

kompaqturi

30 x 220 saadreo

mware wiwaka, gamoiyeneba

rogorc dasamwnileblad

aseve nedlad moxmarebisTvis

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com | - SuSis saTburi | - plastikur safariani saTburi | - Ria grunti

Enza Zaden | 31


mwvane xaxvi

kaigaro F1 Kaigaro

Zliermzardi da swrafad ganviTarebadi jiSi

gansakuTrebulad mogrZo TeTrnawiliani

ReroTi. swori, jansaRi mwvane foTlebi 50 smis

sigrZiT. ar formirdeba bolqvi. Zalian

erTgvarovani mcenare. standartuli jiSi bevr

qveyanaSi.

kaigaro

bunCing stari F1 Bunching Star

swrafad mzardi jiSi muqi-mwvane, jansaRi,

vertikaluri foTlebiT. xasiaTdeba

yinvagamZleobiT da gamosadegia adreuli

TesvisaTvis. formirdeba mcire zomis bolqvi.

iZleva karg mosavals rogorc civ, aseve cxel

pirobebSi.

xaxvi

Sesanaxi xaxvi

kasiopea F1 Cassiopea

saSualo-saadreo maRalmosavliani hibridi.

bolqvi momrgvalo formisaa, saSualodan

msxvil zomamde, diametriT 70-110 mm. bolqvs

aqvs mravalSriani oqrosferi kani. SesaniSnavad

inaxeba 5-7 Tvis ganmavlobaSi da inarCunebs

sasaqonlo saxes.

helenasi F1 Helenas

saadreo hibridi. magari bolqvi momrgvalo

formis, diametri 70-90 mm. kani brinjaosferia,

Senaxvis vada 4-6 Tve.

hibridi adreuloba Senaxvis

vada(Tve)

bolqvis

forma

bolqvis

diametri (mm)

SeniSvna

Sesanaxi xaxvi

kasiopea F1

Cassiopea

saSualosaadreo

5-8 momrgvalo 70-110

gamosadegia mosavlis aRebis Semdgom

realizaciisaTvis da SenaxvisaTvis

helenasi F1

Helenas

saadreo 4-6 momrgvalo 70-90

mosavlis aRebis Semdgom realizaciisaTvis

da xanmokle SenaxvisaTvis

32 | Enza Zaden


yabayi

mileti F1 Milet

TeTrnayofa yabayis saadreo maRalmosavliani hibridi. Zlieri,

naxevradRia tipis mcenare. nayofi cilindruli formisaa, zogjer

mcireodeni gamsxvilebiT. kargad mwifdeba susti sinaTlis

pirobebSic ki.

ardendo 174 F1 Ardendo 174

maRalproduqtiuli TeTrnayofa hibridi. gaaCnia daavadebebis

mimarT kompleqsuri gamZleoba. mZlavri kompaqturi mcenare.

SesaniSnavi xarisxis Tanabari cilindruli nayofi.

ardendo

hibridi IR mcenaris

habitusi

nayofis

feri

moyvanis pirobebi adreuloba SeniSvna

Ria

grunti

daxuruli

grunti

mileti F1

Milet

ZYMV Zlieri Ria mwvane + + saadreo

maRalmosavliani

hibridi

ardendo 174 F1

Ardendo 174

Px/ZYMV/

WMV

mZlavri,

kompaqturi

Ria mwvane + + saadreo

maRalproduqtiuli

hibridi

leila F1

Leila

Px Ria tipis mwvane + +

saSualosaadreo

xasxasa nayofi,

SesaniSnavi xarisxi

salvadori F1

Salvador

Px

mZlavri, Ria

tipis

muqi mwvane + +

saSualosaadreo

nayofis maRali

sasaqonlo ier-saxe

dunia F1

Dunja

Px/ZYMV/

PRSV/

WMV

Zlieri,

kompaqturi

muqi mwvane + +

Zalian

saadreo

maRalproduqtiuli

hibridi

boloki

hibridi sezoni Ria

grunti

daxuruli

grunti

nayofsxeulis

tipi

SeniSvna

tarzani F1

Tarzan

gazafxuli,

Semodgoma

+ +

wiTeli,

momrgvalo

Tanabari zoma da forma. kargad mwifdeba dabali

ganaTebisas.

selesta F1

Celesta

yvela sezonisaTvis

+ +

wiTeli,

momrgvalo

SesaniSnavi xarisxis Zirxveni, mcire moTxovnilebis,

amtani hibridi

rudi

Rudi

yvela sezonisaTvis

+ +

wiTeli,

momrgvalo

gaTanabrebuli Zirxveni. ar skdeba, SesaniSnavi

gamZleoba stresis mimarT

vena F1

Vienna

gazafxuli,

Semodgoma,

zafxuli

+ +

wiTeli,

momrgvalo

saadreo, swrafadmzardi, nayofis SesaniSnavi Sinagani

struqtura,

eskala F1

Escala

gazafxuli,

Semodgoma

+ +

wiTeli,

momrgvalo

SedarebiT msxvili zomis Zirxveni, saadreo hibridi.

brava F1

Brava

gazafxuli,

Semodgoma

+

wiTeli,

momrgvalo

kargad mwifdeba arasruli ganaTebisa da dabali

temperaturebis dros

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com

Enza Zaden | 33


nesvi

sirini F1 Sereen

galias tipis saadreo maRalproduqtiuli

hibridi. zrdis saSualo siZlieris mqone

mcenare, kargad SefoTlili. nayofwarmoqmnis

gaxangrZlivebuli periodi. Zalzed

gaTanabrebuli momrgvalo nayofi lamazi badiT,

wona 1,5-2 kg. TeTri momwvano ieris rbilobi.

patara zomis saTesle siRrue, maRali Saqrianoba.

monarqi

semboli F1 Sembol

galias tipis Zlier saadreo hibridi. saSualo

siZlieris mcenare ganviTarebuli gverdiTa

ylortebiT. SesaniSnavi msxmoiarobis unari.

momrgvalo nayofi, woniT 2-2,5 kg. badiseburi

qerqi oqrosferi-yviTeli Seferilobisaa.

rbilobi tkbili, momwvano-TeTri feris.

.

monarqi F1 Monarch

galias tipis saadreo maRalmosavliani hibridi.

Zlieri, stresis mimarT gamZle mcenare. ovalurimomrgvalo

nayofi mkvrivi TeTri, zogjer

momwvano rbilobiTa da patara saTesle RruTi.

nayofis wona 3 kg. gaumjobesebuli Senaxvisa da

transportabelurobis unari.

sirini

bizani F1 Bisan

ananasis tipis saadreo hibridi. kargad

SefoTlili, Zlieri mcenare. SesaniSnavi

msxmoiaroba da saerTo produqtiuloba. msxvili,

SesaniSnavi sasaqonlo saxis mqone nayofi, woniT

4-5 kg. oqrosferi-narinjisferi qerqi lamazi

badiT. rbilobi TeTri, tkbili, aromatuli.

ahlami F1 Ahlam

ananasis tipis saSualo-saadreo hibridi. Zlieri,

kargad SefoTlili mcenare ganviTarebuli

gverdiTa ylortebiT. nayofis wona 4-5 kg.

muqi yviTeli qerqi lamazi badiT da mcire

zomis saTesle RruTi. TeTri feris, wvniani da

aromatuli guli Saqris maRali SemadgenlobiT.

ahlami

aniSi F1 Anish

italiuri badiseburi tipis saadreo

hibridi. momrgvalo, 1,5-2 kg wonis nayofi,

xSiri badiT. mkvrivi rbilobi, mkveTri

narinjisferi SeferilobiT. kargi Senaxvisa da

transportabelurobis unari.

34 | Enza Zaden


izani

hibridi HR IR adreuloba

nayofis

wona

(kg)

nayofis

forma

qerqis feri

rbilo

bis

feri

SeniSvna

galias tipi

sirini F1

Sereen

Fom:0,1 Px:1,2,5 saadreo 1.5-2 momrgvalo

oqros

feriyviTeli

momwvano

TeTri

SesaniSnavi xarisxis

Tanabari nayofi

semboli F1

Sembol

Fom:0,1,2/

MNSV

Px:1,2,5

Zlier

saadreo

2-2.5

ovalurimomrgvalo

oqros

feriyviTeli

momwvano

TeTri

Zlier saadreo

monarqi F1

Monarch

Fom:0,1,2 Px:1,2,5 saadreo 2.5-3 momrgvalo

oqros

feriyviTeli

TeTri

xangrZlivi

transportirebisaTvis

ananasis tipi

afnani F1

Afnan

Fom:0,1,2

Px:1,2,5

saSualosagviano

3-4 momrgvalo

oqrosferinarinjisferi

TeTri

mZlavri mcenare

bizani F1

Bisan

Fom:0,1,2 Px:1,2,5 saadreo 4-5

ovalurimomrgvalo

oqrosferinarinjisferi

TeTri

maRalmosavliani, nayofis

SesaniSnavi sasaqonlo

xarisxi

ahlami F1

Ahlam

Fom:0,1,2/

MNSV

Px:1,2,5

saSualod

saadreo

ovalurimrgvali

oqrosferinarinjisferi

TeTri

SesaniSnavi xarisxis nayofi

italiuri tipi

aniSi F1

Anish

Fom:0,1,2 Sf:1,2,5 saadreo 1.5-2 momrgvalo

muqi

yviTeli

mkveTri

narin- jisferi

Senaxvisa da transportabelurobis

kargi unari

tendralis tipi

afnani F1

Yakup Bey

Fom:0,1,2

Sf:1,2,5

saSualosaadreo

4-4.5

ovalurimomrgvalo

muqi

yviTeli

momwvano-

TeTri

maRali Saqrianoba

kiSlikis tipi

davutbei F1

Davut Bey

Fom:0,1/Ec1

Sf:1,2,5

saSualosaadreo

5-6.5

ovalurimomrgvalo

mkveTri

yvTeli

TeTri

ramodenime TviT Senaxvis

potencia

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia

rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com

Enza Zaden | 35


salaTi

jiSi aRwera HR IR

aisbergis tipi

ansambli

Ensemble

swrafadmzardi saadreo jiSi.

BI:1-27

brogani

brogani

Brogan

daimondi

Diamond

SesaniSnavi xarisxi da gemo. rekomendebulia gazafxulze,

zafxulSi da Semodgomaze mosayvanad

gamZlea eqstremalur pirobebSi. rekomendebulia yvela

sezonze mosayvanad.

BI:1,2,6,14

BI:1-2,5-

7,14,17

dizaini

Design

gvian gazafxulze da adre Semodgomaze mosayvanad

BI:1-27

stilisti

Stylist

gvian gazafxulze da adre Semodgomaze mosayvanad.

gamZlea bugrebis mimarT.

Bl:1-27/Nr:0

etiudi

embreisi

Embrace

maRalmosavliani, msxvilTaviani salaTi. aqvs

arasaxarbielo pirobebis mimarT adaptirebis unari.

BI:1-

16,21,23

etiudi

Etude

sagazafxulo moyvanisaTvis.

BI:1-27

Taviani zeTovani salaTi

stilisti

kazanova

Casanova

romeinis tipi

inviTarebs Ria-mwvane feris msxvil Tavs. gazafxulze da

Semodgomaze mosayvanad.

BI:1,4-22,25/

Nr

LMV

qsanadu

Xanadu

saSualo zomis Tavi. muqi foTlebi. yviTeli feris Sua

nawili. SesaniSnavi gemo. gamZlea ayoCebisa da foTlebis

kidura nekrozis mimarT.

BI:1-

16,21,23

LMV

terlana

Terlana

muqi-mwvane feris msxvili Tavi, kargi gamZleoba

daavadebaTa kompleqsis mimarT.

BI:1-17,21,23

LMV

kazanova

basio

Bacio

grand rapidsis tipi

enza zadenis seleqciis saqveynod cnobili jiSi. muqi-mwvane

feris msxvilTaviani salaTi. SesaniSnavi gemo.

BI:1-

17,21,23/Rs

LMV

bohemia

Bohemia

kompaqturi rozeti. SesaZlebelia hidroponikiT moyvana.

BI:1-5,7-

10,17

LMV

lanseloti

Lancelot

muqi mwvane feris, didi zomis, mZime wonis swrafad mzardi

jiSi. kargad egueba dabali temperaturis pirobebs.

Bl:1-23,25

terlana

melisi

Malice

kompaqturad zrdadi Ria mwvane jiSi lamazi dakbiluli

foTlebiT. gansakuTrebiT gamosadegia zafxulis

pirobebSi mosayvanad.

Bl:1-16,

18-24,27

LMV

36 | Enza Zaden


jiSi aRwera HR IR

perl jemi

Pearl Gem

swrafad inviTarebs saSualo zomis faSar Ria-mwvane

naxevarTavs. gamZlea foTlebis kidura nekrozis mimarT.

batavias tipi

noiseti

Noisette

estoni

Estony

inviTarebs msxvil, mkvriv, SemaRlebul rozets kideebSi

daqucmacebuli Ria-mwvane foTlebiT.

batavias tipis axali salaTi. SesaniSnavi xarisxi.

rekomendebulia zafxulSi mosayvanad.

BI:1-17,21,23

Bl:1-24,27/

Nr:0

LMV

LMV

perl jemi

folomi

Follomy

swrafad inviTarebs naxevarTavs.

Bl:1-24,27/

Nr:0

LMV

muxisfoTleba wiTeli/mwvane salaTi

luniqsi

Lunix

kantariqsi

Cantarix

plastiuri jiSi, farTo, priala muqi wiTeli TaviT da

mwvane guliT. gazafxulze, zafxulze da Semodgomaze

moyvanisaTvis.

didi zomis Tavi, priala muqi wiTeli foTlebiT, lamazi

xveulebiT. xasiaTdeba ayoCebis sineliT.

Bl:1-27/Nr:0

Bl:1-26/Nr:0

noiseti

nasiri

Nasir

saadreo jiSi kargad ganviTarebuli rozetiTa da mZime

TaviT. rekomendebulia gazafxulze da Semodgomaze

mosayvanad.

Bl:1-26/Nr:0

LMV

palmiri

Palmir

lolo biondas tipi

mZime Tavi kargad amovsebuli guliT, xasxasa mwvane feris

foTlebiT. gamZlea ayoCebisa da foTlebis kidura

nekrozis mimarT.gazafxulis, zafxulis da Semodgomis

sezonze mosayvanad.

Bl:1-21,23-

26/Nr:0

LMV

kantariqsi

estroza

Estrosa

lolo biondas tipis axali jiSi.

BI:1-

16,21,23

lobi

Lobi

Seguebadi jiSi Tanabari formis mZime TavebiT. gazafxulis,

zafxulisa da Semodgomis sezonze mosayvanad.

lolo rosos tipi

nika

Nika

lolo rosos tipis jiSi muqi-wiTeli feris rozetebiT.

rekomendebulia gazafxulze da Semodgomaze mosayvanad.

BI:1-16,

21,23

estroza

feska

Feska

rekomendebulia gazafxulze, zafxulSi da Semodgomaze

mosayvanad. inviTarebs kompaqtur rozets.

Bl:1-26/Nr:0

tuska

Tuska

axali jiSi, muqi wiTeli feris foTlebiT. xasiaTdeba

ayoCebis sineliT. gazafxulis, zafxulisa da Semodgomis

sezonze mosayvanad.

Bl:1-26 /

Nr:0

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera

ixileT me-7 gverdze | mimdinare informacia rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com

feska

Enza Zaden | 37


adrijani

hibridi adreuloba mcenaris habitusi nayofis tipi SeniSvna

destani F1

Destan

saadreo Zlieri, Ria grZelnayofa

nayofis SesaniSnavi msxmoiaroba, maRali

mosavlianoba

meidi F1

Majd

saadreo Zlieri; grZeli Zalian produqtiuli saxeoba

blek perli F1

Black Pearl

benecia F1

Benecia

saadreo Zlieri, dabalansebuli saSualo zomis nayofi

saadreo; Zlieri, kompaqturi naxevrad grZeli;

maRalproduqtiuli. inarCunebs nayofis

SesaniSnav xarisxs mTeli sezonis

manZilze

gansakuTrebiT rekomendebulia

Ria gruntis pirobebSi mosayvanad,

xasiaTdeba nayofis maRali xarisxiT

amadeo F1

Amadeo

saadreo

Zlieri, mokle

muxlTaSorisebiT

ovaluri

plastiuri hibridi. SesaniSnavi xarisxis

nayofi

HR: High Resistance - maRali rezistentoba | IR: Intermediate Resistance - saSualo rezistentoba | rezistentobis maCvenebeli kodebis aRwera ixileT me-7 gverdze |

mimdinare informacia rezistentobis Sesaxeb SesaZlebelia moiZioT enza zadenis veb-gverdze www.enzazaden.com

38 | Enza Zaden


yvavilovani kombosto

sinerji F1

Synergy

mZlavri, maRali temperaturebis mimarT gamZle hibridi.

inviTarebs wamoweul, mkvriv, TeTr Tavebs. Zlieri fesvTa

sistema. moyvanis pirobebis Sesabamisad damwifeba xdeba 75-80

dReSi.

novaria F1

Novaria

hibridi gamZlea maRali temperaturebis mimarT. inviTarebs

SesaniSnavi xarisxis Tanabar mkvriv, TeTr Tavebs. foTlebi

ganlagebulia vertikalurad da uzrunvelyofen Tavis karg

gadafarvas.

sinerji

hibridi

savegetacio

periodi

daTesva

Tavis zoma

Tavis dafarva

foTlebiT

SeniSvna

novaria F1

Novaria

75-80 dRe

zafxuli-

Semodgoma

saSualo kargi SesaniSnavi sasaqonlo saxe

sinerji F1

Synergy

75-80 dRe

zafxuli-

Semodgoma

saSualo

kargi

gamZleoba maRali temperaturebis

mimarT

veroni F1

Veronie

80-95 dRe

gazafxulizafxuli

saSualo SesaniSnavi maRalxarisxiani Tavebi

prasi

mirakli F1

Miracle

maRalproduqtiuli hibridi zafxulsa da Semodgomaze

moyvanisaTvis. muqi-mwvane vertikalurad ganlagebuli foTlebi.

gaaCnia sxvadasxva klimaturi pirobebis mimarT kargi adaptaciis

unari. gamoiyeneba samwvaniled da sawarmoo daniSnulebisaTvis

mirakli

kultivaciis periodi

SeniSvna

jiSi

almera

Almera

tadorna

Tadorna

gavia

Gavia

hibridi

mireqli F1

Miracle

previta F1

Previta

julita F1

Julita

gviani zafxuli,

adre Semodgoma

gviani Semodgoma

zamTris

zafxuli, Semodgoma

gazafxuli, zafxuli;

gazafxuli, zafxuli

saadreo, maRalmosavliani.

farTo foTlebi, grZeli TeTri nawili

maRalmosavliani, mcire moTxovnilebis, amtani hibridi

sagviano, yinvis mimarT medegi

xasiaTdeba mcenaris zemoT mimarTuli zrdis TvisebiT, Zalian erTgvarovani

Reroebis sigrZiTa da sisqiT. sando jiSia, xasiaTdeba ayoCebis sineliT.

advilad sufTavdeba.

swrafad mzardi, xasiaTdeba ayoCebis sineliT; maRalproduqtiuli da

advilad gasufTavebadi

xasiaTdeba Zalian erTgvarovani grZeli ReroebiT, iwmindeba kargad da

xasiaTdeba maRalproduqtiulobiT. modis previtaze 10-14 dRiT adre

Enza Zaden | 39


ispanaxi

grandi F1 Grandi

axali hibridi produqciis qorfad moxmarebisa da

gadasamuSaveblad. gaaCnia kargi adaptaciis unari, SeiZleba

dairgos rogorc gazafxulis civ periodSi, aseve zafxulis

maRali temperaturis pirobebSi.xasiaTdeba SesaniSnavi

xarisxis, erTgvarovani odnav wagrZelebuli, gluvi, muqi

mwvane feris foTlebiT.

jiSi

kultivaciis

periodi

foToli

komentarebi

gazafxuli

zafxuli

Semodgoma

forma

sigrZe

HR

grandi

Grandi

X

X

ovaluri

mrgvali

saSualo Pfs: 1-10 saadreo da produqtiuli hibridi

iabi

Yabi

X X X

ovaluri

wvetiani

grZeli Pfs: 1-10

xasiaTdeba zemo mimarTulebiT zrdis

TvisebiT,mimzidveli feriTa da maRali

produqtiulobiT

bonbini

Bonbini

X

ovaluri

wvetiani

saSualo Pfs: 1-10

xasiaTdeba saukeTeso xarisxis foTliTa da

ayoCebisadmi mdgradobiT

korvete

Corvette

X

X

ovaluri

mrgvali

grZeli Pfs: 1-11

xasiaTdeba Zalian erTgvarovani da zemoT

mimarTuli zrdis TvisebiT

T berdi

T Bird

X ovaluri saSualo Pfs: 1-11 xasiaTdeba sicxis Zalian kargi amtanobiT

korn salaTi

iuvaloni F1 Juvallon

swrafadmzardi mcenare dabali ganaTebis pirobebSic ki.

vertikalurad ganlagebuli, ovaluri kaSkaSa mwvane feris

foTlebi. SesaniSnavi xarisxi da mimzidveli ier-saxe.

saxeoba damwifebis periodi SeniSvna

iuvaloni F1

Juwallon

iuverti F1

Juvert

favori F1

Favor

40 | Enza Zaden

gviani Semodgoma, adre

gazafxuli

adreuli zafxuliadreuli

Semodgoma

mTeli weli

swrafadmzardi. ovaluri muqi-mwvane vertikalurad ganlagebuli foTlebi.

SesaniSnavi xarisxi.

ovaluri formis muqi-mwvane foTlebi. didxans inarCunebs sasaqonlo saxes.

Zlierad mzardi saxeoba muqi-mwvane foTlebiT. gamosadegia mTeli wlis

ganmavlobaSi moyvanisaTvis.


gogra

matilda F1 Matilda

gogris baternatis tipis maRalmosavliani

hibridi. msxliseburi formis msxvili nayofi

woniT 4-5 kg. odnav daRaruli. narinjisferi

rbilobi, patara saTesle Rru. gamosadegia

samrewvelo gadamuSavebisaTvis.

matilda

hibridi tipi nayofis forma

nayofis

feri

saSualo

wona, kg

SeniSvna

silvamarketi F1

Silvamarket

tetsukabuto momrgvalo muqi mwvane 2-3 Senaxvis maRali potenciali

matilda F1

Matilda

baternati

msxliseburi

mdogvisferiyviTeli

4-5

maRalmosavliani, msxvilnayofa

hibridi. gamosadegia samrewvelo

gadamuSavebisaTvis.

sampsoni F1

Sampson

ruxi gogra brtyeli momrgvalo ruxi 5-7

narinjisferi rbilobi. patara

saTesle Rru. Senaxvis maRali

potenciali

kolrabi

oazisi F1 Oasis

hibridi mTeli sezonis manZilze moyvanisaTvis.

vertikalurad mzardi foTlebi, TeTri

brtyeli-momrgvalo Reronayofi, metad

gaTanabrebuli formiTa da zomiT..

oazisi

hibridi

SeniSvna

oazisi F1

Oasis

oqtave F1

Octave

olivia F1

Olivia

Tanabari formisa da zomis, TeTri brtyeli-momrgvalo Reronayofi. mosaxerxebelia meqanikuri

aRebisaTvis.

Zlierad mzardi mcenare. didi foTlebi. TeTri an momwvano feris Reronayofi.

saadreo hibridi. Zlieri mcenare, muqi-mwvane vertikalurad mzardi foTlebi. TeTri brtyelimomrgvalo

Reronayofi. gamZlea daskdomis mimarT.

Enza Zaden | 41


endivi (ardi)

niuansi F1 Nuance

swrafadmzardi mcenare.

inviTarebs SesaniSnavi xarisxis

Tavs. wamoweuli rozeti

aadvilebs mosavlis aRebas.

gamZlea foTlebis kidura

damwvrobis mimarT.

bekele F1 Bekele

mimzidveli mcenare, mbzinvare

muqi mwvane feris xveuli

formis foTlebiT. xasiaTdeba

kargi yinvagamZleobiTa da

medegobiT ayoCebisadmi civ

pirobebSi. rekomendebulia

gazafxulis periodSi

mosayvanad.

saxeoba

SeniSvna

gluvfoTlebiani endivi

niuansi

Nuance

seansi

Seance

avansi

Avance

dimara

Dimara

endivi dakbiluli foTlebiT

swrafadmzardi mcenare. kargad ganviTarebuli, SesaniSnavi xarisxis rozeti.

niuansis tipis. gamodgeba zafxulSi mosayvanad. mkveTri-mwvane feris Tavi kargad

ganviTarebuli Sua nawiliT.

swrafmzardi maRalmosavliani endivi. inviTarebs farTo foTlebian mkvriv rozets.

rekomendebulia SemodgomiT mosayvanad.

kargad ganviTarebuli, Ria-mwvane feris rozeti.

bekele

Bekele

markanti

Markant

mirna

Myrna

zidani

Zidane

mZime Tavi, sando hibridi

msxvili, didi moculobis rozeti. SesaniSnavi sasaqonlo saxe.

idealuria zafxulis da Semodgomis periodebSi mosayvanad. axasiaTebs ayoCebisadmi da

nekrozisadmi medegoba. aqvs foTlis xveuli mimzidveli forma.

swrafadmzardi jiSi, inviTarebs kompaqtur rozets. gamosadegia mTliani rozetiT, agreTve,

calkeuli foTlebiT gayidvisaTvis.

42 | Enza Zaden


sanelebel-mwvanileuli kulturebi

jiSi

nedlad

mosaxmarad

gadasamu-

Saveblad

qoTanSi

mosayvanad

SeniSvna

rehani

edvina

Edwina

+

muqi-mwvane foToli, swrafadmzardi

mcenare

rehani

martina

Martina

qoTnebSi mosayvani Zalian kompaqturi

mcenare saSualo sididis CaRrmavebuli

foTlebiTa da intensiuri aromatiT.

jenovezeri

Genoveser

rubini

Rubin

niaxuri

+ + muqi-mwvane, maRalmosavliani

+ + + intensiuri wiTeli feris foToli

niaxuri

seltopi

Celtop

+ + +

vertikalurad mzard Reroze

ganviTarebuli didi foTlebi

selbanCi

Celbunch

+ + +

Zlier gaTanabrebuli, vertikalurad

mzardi safoTle nawili saSualo zomis

foTlebiT

mwvane xaxvi

staro

Staro

+ + +

Txeli foTlis firfita, gamosadegia

yvela meTodiT moyvanisaTvis.

mwvane xaxvi

nelli

Nelly

+ + +

saSualo sisqis, muqi-mwvane foTlebi.

gamZlea foTlebis kidura damwvrobis

mimarT

tvigi

Twiggy

+

Txeli muqi-mwvane foTlebi, gamoiyeneba

samwvaniled

qinZi

marino

Marino

cereco

goldkrouni

Goldkrone

monia

Monia

arleti

Arlett

oxraxuSi

komuni 2

Commun 2

italiuri

giganti

Gigante d'Italia

moss kerldi 2

Moss Curled 2

sasalaTe rukola

+ + gviani ayoCeba

+ + mosavlis maRali potenciali

cerecos kompaqturi da Zalian stabiluri

jiSi qoTnebSi mosayvanad nedlad

moxmarebisaTvis, advilad mosakrefi

+ + swrafmzardi, maRalmosavliani

+ + gluvi foToli, Zlieri aromati

+ + xuWuWa foTlebi

+

maRalmosavliani da aromatuli jiSi.

farTo gluvi foToli. msxvili rozeti

qinZi

cereco

oxraxuSi

rukola

kultivata

Rucola Coltivata

+ +

swrafmzardi, maRalmosavliani saxeoba.

ovaluri formis foTlebi

rukola selvatika

gracia

Grazia

+ + +

muqi-mwvane feris lamazi, dakbiluli

foTlebi. gviani ayoCeba

sasalaTe

Enza Zaden | 43


erideT falsifikacias !

Teslis miwodebisa da realizaciis pirobebi da wesebi

Sedgenilia kompania enza zadenis mier. realizaciaSi

myofi enza zadenis savaWro niSniT Teslis yvela saxeoba

Seesabameba msoflio bazris yvelaze maRal moTxovnebs.

44 | Enza Zaden


enza zadenis Teslebis SesaZenad, asortimentis Sesaxeb

damatebiTi informaciis misaRebad da teqnikuri

sakiTxebis gadasawyvetad mimarTeT kompaniis oficialur

distributorebs Tqvens regionSi. sakontaqto informacia

ganTavsebulia veb-gverdze www.enzazaden.com

Enza Zaden | 45


General Terms and and Conditions of of Sale Sale (Enza (Enza Zaden’s Zaden’s ref. ref. no. no. EX08) EX08)

Article 1 - Definitions

1. Enza Zaden shall mean Enza Zaden Export B.V., having its registered

office in (1602 DB) Enkhuizen at Haling 1/E and registered at the

Chamber of Commerce Noordwest Holland in Alkmaar.

2. Buyer shall mean the natural or legal person entering into a

contract of sale with Enza Zaden for the purchase of Products.

3. Parties shall mean Enza Zaden and Buyer jointly.

4. Party shall mean either Enza Zaden or Buyer.

5. Products shall mean seeds and planting material delivered by

Enza Zaden to the Buyer.

6. Processing shall mean the treatment of the Product including,

without limitation, the treatment for the improvement of the

sowability, germination, plant quality and/or for the prevention of

pests and/or diseases.

7. Price List shall mean an overview of the selling prices of Products

that Enza Zaden publishes and distributes from time to time.

Enza Zaden retains the right to change those prices at any time.

8. Incoterms 2000 shall mean the Incoterms 2000 drawn up by the

International Chamber of Commerce in Paris (ICC).

9. Product Specifications shall mean the information provided in

Schedule 1.

10. Resistance shall mean the information and terminology provided

in Schedule 2.

11. Naktuinbouw shall mean the Netherlands Inspection Service for

Horticulture having its registered office at Sotaweg 22, Postbus 40

2370 AA Roelofarendsveen, The Netherlands.

12. Order Confirmation shall mean written confirmation of acceptance

by Enza Zaden of the purchase order placed by the Buyer.

13. Offer shall mean the specific sale conditions offered by

Enza Zaden to a Buyer.

Article 2 - Applicability of These General Terms and Conditions

1. These General Terms and Conditions of Sale shall apply to and

form part of all contracts of sale of Products entered into by Enza

Zaden and Buyer unless the Parties deviate explicitly from one or

more of these provisions in writing.

2. The applicability of Buyer’s general terms and conditions are

hereby explicitly excluded.

3. The Product Specifications and Resistance Terminology, which

have been attached hereto as Schedule 1 and 2 respectively, form

an integral part of these General Terms and Conditions of Sale.

4. Any provision of these General Terms and Conditions of Sale

that is considered to be null, void or invalid and therefore is set

aside, shall be replaced by a provision that approximates as

much as possible the nature and intent of the invalid provision.

The invalidity of one of the provisions shall not affect the other

provisions agreed by the Parties.

Article 3 - Purchase Order and Order Confirmation

1. Enza Zaden agrees to sell Product to Buyer at the rates set forth in

Enza Zaden’s Price List valid at the time of Buyer’s purchase order.

2. Offers made by Enza Zaden are without commitment and will

lapse in any case after five working days.

3. An agreement (hereinafter Agreement) shall be considered

to be made between Enza Zaden and the Buyer upon Order

Confirmation or upon acceptance of an Offer. No rights or

obligations shall therefore arise between the Parties until the

Order Confirmation has been sent or an Offer has been accepted.

4. All purchase orders are subject to seed availability and may be

prorated by Enza Zaden. Buyer shall not be entitled to damages if

Enza Zaden elects to prorate any Buyer’s purchase order.

5. Enza Zaden shall always perform its delivery obligation to the

best of its ability. Nevertheless, Enza Zaden shall be entitled to

deviate minimally from the purchase order placed by the Buyer

with respect to size, packaging, quantity or weight.

6. When placing an order, Buyer shall report which information,

specifications and documents are required under the rules

and regulations of the country of delivery. The Buyer shall be

responsible to inform Enza Zaden of any formalities that must

be complied with to enable importation. The Buyer shall also

provide Enza Zaden with information on any required certificates,

phytosanitary matters, import documents or invoices.

7. Enza Zaden cannot be held liable for delays or non-delivery of an

order due to Buyer’s failure to comply with the abovementioned

obligations. The Buyer shall be liable for any loss or damage

incurred by Enza Zaden due to incorrect or late information.

Article 4 - Prices

1. All prices stated by Enza Zaden in its Price List and/or in an Offer are:

- in Euros,

- exclusive of a handling fee of EUR 25, which shall be charged

if the value of the Products ordered is less than EUR 250,

- exclusive of costs of transport and insurance,

- exclusive of VAT and other government levies.

2. Enza Zaden shall invoice the Buyer for the costs of Products, plus

any other costs such as costs of transport, insurance, VAT, etc.

Article 5 - Cancellation

If a purchase order is cancelled after an Agreement has been made,

Buyer shall be required to pay 10% of the invoice price that would

have been charged, without prejudice to Enza Zaden’s right to

demand compensation in full.

Article 6 - Delivery

1. Enza Zaden shall deliver the purchased Products to Buyer within

a reasonable period of time after Order Confirmation and in

accordance with the planting season.

2. Delivery times agreed by the Parties serve as an indication

but should not be regarded as firm dates. In the event of late

delivery, Buyer shall provide Enza Zaden with written notice

thereof and shall allow Enza Zaden a further reasonable period

of time to deliver the Products. In no event shall Enza Zaden be

liable for damages due to late delivery nor shall Buyer be entitled

to end the Agreement made by the Parties.

3. Delivery by Enza Zaden takes place carriage paid to the agreed

destination (CPT) Incoterms 2000, after which the Product shall

be for Buyer’s own risk and account. Buyer hereby authorizes

Enza Zaden to select the carrier and to charge the cost of

transport to Buyer.

4. Enza Zaden shall be allowed to make partial deliveries and to

invoice each delivery separately.

Article 7 - Payment

1. The Buyer shall arrange for payment in Euros within thirty days

from the date of invoice by transfer into a bank account specified

by Enza Zaden.

2. The Buyer does not have the right to suspend payment or make

deductions or set-offs.

3. If on the thirty-first day after invoice Enza Zaden has not received

payment in full the Buyer shall be in default without any notice

being required.

4. In case of payment in installments, the Buyer shall be in default

without any notice being required in the event of late payment

of any installment and the remaining installments shall become

immediately payable.

5. Contractual interest at a rate of one percent per calendar month

shall be charged to overdue accounts. The contractual interest

due shall be computed over the total invoice amount inclusive

of VAT. The contractual interest shall be charged from the date

on which the Buyer is in default until the date of payment in

full, with part of a calendar month counted as a full month.

Each time after expiry of a calendar year the amount on which

contractual interest is charged shall be computed increased by

the contractual interest due over that calendar year.

6. Enza Zaden has the right to proceed with extrajudicial collection

of overdue accounts without prior notice being required. The

Buyer shall pay all costs of extrajudicial collection which are

deemed to amount to at least 15% of the amount to be collected

with a minimum of EUR 250 ex VAT.

7. Payments made by the Buyer shall first serve to reduce the

extrajudicial costs of collection due at that point, then to reduce

the outstanding contractual interest and finally to reduce the

oldest outstanding invoice.

8. In the event of the Buyer’s bankruptcy, liquidation or suspension

of payments, all Buyer’s payment obligations shall immediately

become payable and Enza Zaden shall be authorized to suspend

any further performance of the Agreement or to terminate it,

without prejudice to Enza Zaden’s right to claim damages from

the Buyer.

9. Enza Zaden’s office in Enkhuizen shall be regarded as the

place of payment for all amounts to be paid in relation to the

Agreement.

Article 8 - Complaints

1. Buyer shall inspect the Products upon delivery or as soon as

possible thereafter. Buyer shall determine, in accordance with

the Order Confirmation, whether:

- the correct items have been delivered;

- the correct quantities have been delivered;

- the items delivered satisfy all quality requirements expressly

agreed to in writing by the Parties.

2. Within five working days after delivery, Buyer shall notify Enza

Zaden in writing of any visible defect or shortcomings. In case

of non-visible defects, the written notification should be made

within five working days after discovery of the defect.

3. The writing notification shall provide the consignment

information (seed lot number, the packing slip and the invoice

details) as well as the basis for any complaint in such a manner

that Enza Zaden or an outside expert can verify each complaint.

4. In no event shall the Buyer return the Products unless otherwise

agreed by Enza Zaden in writing.

5. If Enza Zaden does not receive written notice of a complaint

within the applicable time periods, Buyer shall be deemed to

have accepted the Products and the sale shall be final. All claims

for damage or loss not made in writing within the applicable time

period shall be deemed waived by Buyer and Buyer expressly

assumes and accepts all liability for such damage or loss.

6. If the Parties are unable to resolve a dispute regarding the

quality of the Products, either Party may order an inspection

to be performed by Naktuinbouw, with the Party proven to be

wrong paying the costs of it. The inspection shall be performed

on a certified sample and the findings shall be binding on both

Parties, without prejudice to their right to submit disputes

concerning the consequences of these findings to the bodies

referred to in Article 16.

7. If a complaint is well-founded, Enza Zaden shall have the right to

replace the Products in question or, at its discretion, credit the

Buyer for that part of the delivery.

8. In any event, Enza Zaden liability is limited as provided in Article

12 below.

Article 9 - Reservation of Title

1. Enza Zaden shall retain title to the Products until the Buyer has

complied with all its obligations towards Enza Zaden including

but not limited to payment of invoices, contractual interest and

extrajudicial costs of collection.

2. The Buyer may use the Products delivered by Enza Zaden in the

ordinary course of business but may not pledge them to third

parties or otherwise use them as security for claims without

Enza Zaden’s written consent.

3. If the laws of the country where the Products are delivered

provide for farther-reaching possibilities to reserve title other

than those contained in this Article, such possibilities shall be

deemed to have been agreed by the Parties. The provisions

contained in paragraph 2 shall continue to apply if it is unclear

whether other possibilities to reserve title apply.

4. At the first request of Enza Zaden, the Buyer shall create a pledge on

all proceeds from the growing of the Products and the sale of them.

Article 10 - Force majeure

1. In the event of force majeure and without judicial intervention being

required, Enza Zaden shall be able to wholly or partially suspend

execution of the Agreement or, if the event of force majeure persists,

to wholly or partially terminate it. In no event shall Enza Zaden be

required to pay any compensation to the Buyer.

2. Force majeure means: any circumstance that could not be

reasonably foreseen and/or influenced by Enza Zaden and

a result of which delivery is impossible or frustrated wholly

or partially. Force majeure includes at any rate war, risk of

war, riots, floods, water damage, fire, transport difficulties,

unforeseen technical complications, breakdowns, strikes at

Enza Zaden or at any third parties engaged by Enza Zaden,

blockades, bans on import and export, full or partial seizure or

requisition of stocks at Enza Zaden or its suppliers by civil or

military authorities, lack of transport capacity, non-delivery or

late delivery by suppliers of Enza Zaden, machine breakdowns,

destruction and other stagnations in the companies of Enza

Zaden or its suppliers as well as scarcity as a result of which

delivery is impossible or frustrated wholly or partially.

3. Force majeure also means any circumstance that gives reason to

rely on the harvesting and processing reservations usual in the

seed industry. Such circumstances entitle Enza Zaden to deliver

to the Buyer a pro rata volume of the order, without prejudice of

the rights provided in the first paragraph of this Article.

Article 11 - Product Information, Use and Warranty

1. All illustrations, catalogues and statements provided by or

on behalf of Enza Zaden about quality, composition, weight,

measurement, treatment in the broadest sense, applications

and properties of the Products correspond as closely as possible

to Enza Zaden’s tests and practical experience.

2. Buyer acknowledges that any information provided by

Enza Zaden in relation to the quality (such as viability,

germination, mechanical or genetic purity, seed health) and

performance of the Products applies only to the tests done by

Enza Zaden, to the specific seed sample used and to the specific

conditions under which the tests were done. Buyer agrees that

the abovementioned information does not constitute an express

or implied warranty.

3. The results obtained by the Buyer will depend on such factors

as the place of cultivation, the conditions prior to and during

cultivation, including how the Product are stored, the climate,

the soil and crop protection methods used by the Buyer.

The Buyer shall be solely responsible for determining the

suitability and appropriateness of the use of the Products in

the different conditions and/or for the different purposes.

4. Enza Zaden provides all Product information to assist the Buyer

and under no circumstances shall Enza Zaden be liable to Buyer

for results deviating from that information. Enza Zaden shall

not be held liable for any information provided in relation to

Resistances as defined in Schedule 2 and/or Resistances to

diseases indicated per Product.

5. Enza Zaden shall not be liable to Buyer for any Product that has

been treated and/or conditioned and/or manipulated in any other

manner by Buyer or by a third party on the Buyer’s request.

6. Buyer acknowledges that Products delivered by Enza Zaden are

not fit for human or animal consumption.

Article 12 - Liability

1. Enza Zaden shall under no circumstances be liable for special,

incidental or consequential damages (including but not limited

to lost profits, lost goodwill, lost revenue, lost production, lost

contracts or lost opportunity).

2. In any case and to the greatest extent permitted by law,

Enza Zaden’s liability shall be limited to the invoice amount of

the delivered Products related to the problem.

3. Buyer hereby explicitly understands and agrees to this limitation

of Enza Zaden’s liability.

4. Article 12 may be also invoked by current or former personnel,

directors and any third parties engaged by Enza Zaden, including

heirs and legal successors.

Article 13 - Intellectual Property Rights and Use of the Products

1. Buyer agrees that all intellectual property rights relating to the

Products shall at all times be and remain absolutely vested in

Enza Zaden and Buyer shall acquire no rights thereto.

2. Buyer agrees that Enza Zaden has the exclusive right, title and

interest in and to Enza Zaden’s trademarks, trade names and

trade dress (including designs and color schemes).

3. Buyer agrees neither to register, nor to have registered, any

trademarks, trade names or symbols of Enza Zaden or those

which are confusingly similar to those of Enza Zaden.

4. Buyer may not use Enza Zaden’s trademark, trade name and/or

trade dress for any purpose unless otherwise approved in writing

by Enza Zaden.

5. Under no circumstances shall Buyer use the Products and/or

its components and/or its harvestable material in any way for

multiplication and/or reproduction of any kind of material.

6. Buyer agrees to allow and fully cooperate with any inspection by

Enza Zaden for the purpose to verify any possible infringement

of Enza Zaden’s rights. Buyer shall allow Enza Zaden or a person

or company appointed by Enza Zaden to have direct access to

Buyer’s premises including, but not limited to, its greenhouses,

administrative and farming activities. The term ‘activities’ shall

be understood to include activities carried out by third parties on

behalf of the Buyer.

7. Buyer shall fully cooperate with Enza Zaden to defend its rights

against infringement.

8. Buyer shall ensure that anyone who manipulates or somehow

receives Products from Buyer shall comply with the obligations

set forth in this article.

Article 14 - Suspension and Dissolution of the Agreement

1. In the event a Party fails to perform any of its obligations under the

Agreement and such failure continues for a period of thirty (30)

days after written notice, the other Party shall be authorized to

suspend any further performance of the Agreement or to terminate

it, without prejudice to its right to claim damages.

2. If the Buyer is liquidated, files for bankruptcy or is granted

suspension of payments, its payment obligations shall be

immediately payable and Enza Zaden shall be authorized

to suspend any further performance of the Agreement or

to terminate it, without prejudice to the right to claim full

compensation from Buyer.

Article 15 - Applicable Law

These General Terms and Conditions of Sale and all Agreements

are governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales

Convention is expressly excluded.

Article 16 - Resolution of Disputes

1. All claims and disputes arising out or relating to the sale of

Products or to any provision of these General Terms and

Conditions of Sale shall be first referred to mediation to be held

in Enkhuizen (The Netherlands).

2. If the Parties fail to resolve the dispute through mediation or in

the event that one of the Parties refuse to mediate, the matter

shall be decided by binding arbitration to be held in Enkhuizen

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of

Commerce. Enza Zaden shall however be entitled to summon

Buyer at any time to appear before the competent court in the

district in which Buyer has its registered office.

3. All rights of action against Enza Zaden, its employees, directors

and members of the Advisory Board (‘commisarissen’) and/or

third parties engaged by it, including heirs and legal successors

shall lapse after one calendar year of the occurrence of the

incident that gave rise to the action.

46 | Enza Zaden


General Terms and Conditions of of Sale Sale (Enza Zaden’s ref. ref. no. no. EX08) EX08)

Schedule 1 - Product Specifications

1. - Introduction

Vegetable growing has become a highly specialized and intensive activity. As a result of the ever

increasing demand for a better quality, vegetable growers and plant raisers require an improved quality

of basic material.

The demand for specific seed forms and more information about seed quality has strongly increased to

better influence emergence and required number of plants.

Seed is a natural product. The often varying environmental conditions thus influence final results. It

is therefore often not possible to give detailed information about seed performance and other seed

characteristics.

In order to meet customer’s demands, ECS has drawn up quality standards for the various seed

categories.

The specifications mentioned are ECS’ minimum standards. In relation to germination, the specifications

are based on the use of ISTA methods. In the event that the seed does not meet the product

specifications mentioned, ECS will inform their customers.

2. - General Definitions

a) ‘Normal Seed’

In general normal seed has not been subjected to special processes. It is sold by weight and/or by

count, depending on the product. Normal seed complies with the EEC standards.

b) ‘Precision’

‘Precision’ seed has been subjected to additional processes. It is of a uniform size and has high

germination capacity. ‘Precision’ seed is sold by count and complies with the standards as provided

in the table below.

c) ‘Priming’

Priming is defined as an activation of the germination process in order to break seed dormancy or

obtain a faster or more uniform emergence after sowing. Primed seed is sold by count.

d) ‘Pill’

Pill is the product of a seed pelleting/coating procedure. Pelleting is defined as the process of

changing the seed form by covering it with filling materials with the main purpose to facilitate easier

sowing. Also additional ingredients may be added. Pelleted seed is sold by count and complies with

the standards as provided in the table below.

e) ‘Filmcoat’

Filmcoat is a full covering, usually pigmented layer around the seed. The original seed form remains

intact. Additional ingredients may be added. Filmcoat is used for insecticide treatments by Enza

Zaden. Filmcoated seeds are sold by count.

f) ‘Basiscoat’

Basiscoat is a pigmented layer around the seed. The original seed form and size remain intact.

Basiscoat is mainly used for fungicide treatments by Enza Zaden.

g) ‘Germination’

The germination figure mentioned is valid from the moment of delivery. Germination figures refer to

the ISTA procedures.

h) ‘Genetic Purity’

Genetic Purity is defined as the percentage of plants derived from a seed lot that meets the variety

description.

3 - Information per crop

Crop Product Germination % Seed Size mm Genetic Purity

Crop Product Germination % Seed Size mm Genetic Purity

Cauliflower Precision 90

0.20 or 0.25

round sieve

90

Butterhead, Batavia,

Iceberg, Cos

Precision 93 98

Others Brassica Precision 90 93

Butterhead, Batavia,

Iceberg, Cos

Pill 95 98

Carrot Precision 85

0.20 or 0.25

round sieve

Others Lettuce Precision 93

Celery Pill 90

Others Lettuce Pill 95 95

Chicory Witlof Precision 85

Corn salad Precision 85

0.20 or 0.25

round sieve

0.20 or 0.25

round sieve

Melon Precision 90 98

Parsley Precision 87

Cucumber Precision 92 99

Sweet and hot pepper Precision 90 97

Red beet monogerm Precision 80 0.50

Radicchio Precision 88

Red beet multigerm Precision 90 0.50

Radish Precision 92

0.25

round sieve

Eggplant Precision 90 98

Scorzonera Precision 80

Endive Precision 90

Spinach Precision 85 0.75

Endive Pill 92

Squash Precision 92 97

Fennel Precision 90

0.5 round or 0.2

length sieve

Tomato Precision 92 98

Fennel Pill 90

Onion Precision 90 2.00-2.75

Leek OP Precision 90

0.2 or 0.25

round sieve

Watermelon normal Precision 90 98

Leek F1 Precision 85

Watermelon seedless Precision 85 98

Schedule 2 - Resistance

1. - Terminology and definitions

a) ‘Immunity’ means not subject to attack or infection by a specified pest or pathogen.

b) ‘Resistance’ is the ability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified

pest or pathogen and/or the damage they cause when compared to susceptible plant varieties under

similar environmental conditions and pest or pathogen pressure. Resistant varieties may exhibit some

disease symptoms or damage under heavy pest of pathogen pressure.

Two levels of resistance are defined:

I. High resistance (HR): plant varieties that highly restrict the growth and development of the

specified pest or pathogen under normal pest or pathogen pressure when compared to susceptible

varieties. These plant varieties may, however, exhibit some symptoms or damage under heavy pest

or pathogen pressure.

II. Intermediate resistance (IR): plant varieties that restrict the growth and development of the

specified pest or pathogen, but may exhibit a greater range of symptoms or damage compared to

highly resistant varieties. Intermediately resistant plant varieties will still show less severe

symptoms or damage than susceptible plant varieties when grown under similar environmental

conditions and/or pest or pathogen pressure.

c) ‘Susceptibility’ is the inability of a plant variety to restrict the growth and development of a specified

pest or pathogen.

2. - Information per variety

Resistances in varieties of our crops will be coded (see coding list at www.enzazaden.com), unless

indicated otherwise. In case a variety is resistant to more than one pathogen, the individual resistance

codes will be separated by the symbol ‘/ ‘.

If in a resistance code of a certain variety reference is made to certain strains for which the resistance is

claimed this means that no resistance is claimed to other strains of the same pathogen.

If, in a resistance code, no reference is made to strains of the pathogen for which the resistance is

claimed, resistance is claimed only to certain not further specified strains of the pathogen and we hereby

disclaim any guarantee that the variety will not be infected by the said pathogen.

www.enzazaden.com

Enza Zaden | 47


enza zadeni

el-fosta: info@garemo.g

distributori saqarTveloSi:

garemo da analitika, Sps

kostavas q. 75a, I sarT.,

Tbilisi 0171, saqarTvelo

tel.: 44 55 43

faqsi: 44 55 42

el-fosta: info@garemo.ge

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!