Views
10 months ago

06+Pasta+Rice+&+Flour

OZSA03 2.5kg x 8 OZSA04

OZSA03 2.5kg x 8 OZSA04 1kg x 12 OZSA05 1kg x 12 Ozsari Bulgur Midyat Ozsari Coarse Bulgur Ozsari Wheat Asurelik/Noah’s Pudding 6 OZSA01 1kg x 12 OZDE24 25kg x 1 OZDE27 25kg x 1 Ozsari Bulgur With Vermicelli Ozsari Fine Brown Bulgur Ozsari Coarse Brown Bulgur OZDE18 25kg x 1 OZDE17 25kg x 1 Ozsari Fine Bulgur Ozsari Coarse Bulgur

ALPIN1 10kg x 1 MANILD02 12.5kg x 1 MANILD03 5kg x 1 MAURI05 10kg x 1 MAURI04 5kg x 1 Alpine Special White Flour Manildra Ultra White Flour Weston Milling Special White Flour 6 MAURI01 25kg x 1 CORNFLOUR 10kg x 1 ANK019 500g x 20 Weston Milling Continental Farina Flour Roasted Corn Flour – Turkish Ankara Fine Semolina SEMOLIN1 25kg x 1 (TR) SEMOLIN2 14.5kg x 1 SEMOLIN3 25kg x 1 Coarse Semolina – Australian Coarse Semolina – Turkish Fine Semolina – Australian POLENTA03 12.5kg x 1 POLENTA02 12.5kg x 1 GREENS03 25kg x 1 Grand Foods Polenta Coarse #1 Grand Foods Polenta Fine #2 Grand Foods Maize Flour Yellow