Views
10 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài (3p) (4p) (20p ) 1p · Hoạt động 2: Cấu tạo phân tử: - Từ công thức phân tử yêu cầu học sinh viết công thức cấu tạo. - Xác định số oxi hoá của nitơ trong phân tử axit nitric. · Hoaït ñoäng 3: Tính chất vật lý: - Cho HS quan saùt loï axít HNO 3 nhaän xeùt traïng thaùi vaät lyù cuûa axít ? - Gv môû nuùt bình ñöïng HNO 3 ñaëc, nhận xét hiện tượng? - Tính tan của axit trong nước như thế nào? Vì sao axit nitric có màu vàng? → GV nhaän xeùt boå sung: Axit HNO 3 caát giöõ laâu ngaøy coù maøu vaøng do NO 2 phaân huyû tan vaøo axit → caàn caát giöõ trong bình saãm maøu , boïc baèng giaáy ñen … · Hoaït ñoäng 4: Tính chất hóa học: - Yêu cầu HS dự đoán tính chất hóa học của axit HNO 3 từ CTCT của axit? +5 H O N O O +5 H O N O O - Nitô coù hoùa trò IV vaø soá oxihoaù laø +5 - Laø chaát loûng, khoâng maøu - Boác khoùi maïnh trong khoâng khí aåm . - Axít nitric tan voâ haïn trong nöôùc - Vì khi tan trong nước phân li ra ion H + nên sẽ có tính chất của một axit. + Mặc khác, số Oxh của N trong HNO 3 là +5, đây là số Oxh cao nhất của N nên trong các phản ứng hóa học số oxh này sẽ giảm xuống thể hiện tính OXH. A. AXIT NITRIC : I – CAÁU TAÏO PHAÂN TÖÛ : - CTPT : HNO 3 - CTCT : +5 O H O N O - Nitô coù hoùa trò IV vaø soá oxihoaù laø +5 II – TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ : - Laø chaát loûng khoâng maøu - Boác khoùi maïnh trong khoâng khí aåm. - Axít nitric tan voâ haïn trong nöôùc - D = 1,53g/cm 3 , t 0 s = 86 0 C . - Axít nitric khoâng beàn , phaân huûy 1 phaàn 4HNO 3 → 4 NO 2 + O 2 + 2H 2 O - Dung dòch axit coù maøu vaøng hoaëc naâu . (Thöïc teá duøng HNO 3 68%, D=1,40g/cm 3 ) III . TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC : Phân tử HNO 3 có tính axit và tính oxi hoá. 6p - Nhận xét dự đoán của học sinh là đúng. 1 . Tính axít : - Laø moät trong soá caùc axít maïnh nhaát , trong dung dòch axit HNO 3 xảy ra quá trình gì? - Dung dòch axít HNO 3 coù ñaày ñuû tính chaát cuûa moät dung dòch axít . Yeâu caàu HS neâu tính chaát - Quá trình phân li thành ion của axit HNO 3 : HNO 3 → H + + NO 3 - - Taùc duïng vôùi oxit bazô , bazô , muoái cuûa axit yeáu hôn , 1 . Tính axít : - Laø moät trong soá caùc axít maïnh nhaát , trong dung dòch : HNO 3 → H + + NO 3 - GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 46

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài 1p 12p chung cuûa axit ? - Laáy VD minh hoïa tính axít cuûa HNO 3 ? - Axit HNO 3 tác dụng với kim loại liệu có giải phóng khí H 2 không? Thì axit nitric tác dụng với kim loại khác với các axit khác. Khác như thế nào thì tính chất thứ 2 sẽ giải thích. 2 .Tính oxi hoùa mạnh : - Laø moät trong nhöõng axít coù tính oxi hoùa maïnh nhaát . - Tuyø vaøo noàng ñoä cuûa axít vaø baûn chaát cuûa chaát khöû maø HNO 3 coù theå bò khöû ñeán : NO 2 , NO , N 2 O , N 2 , NH 4 NO 3 . - Tính oxh mạnh của axit HNO 3 ñược thể hiện khi tác dụng với những chất có tính gì? Cho ví dụ? a. Vôùi kim loaïi : · Vôùi nhöõng kim loaïi coù tính khöû yeáu : Cu , Ag . . . - GV höôùng daãn thí nghieäm : · Cu +HNO 3(ñ) → · Cu +HNO 3(l) → - Yêu cầu học sinh nêu hiện tượng, giải thích và viết ptpu? kim loaïi. VD: + Làm quỳ tím hoá đỏ + Tác dụng với bazơ HNO 3 + NaOH → NaNO 3 + H 2 O H + + OH - → H 2 O + Tác dụng với oxit bazơ 2HNO 3 + MgO → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O 2H + + MgO → Mg 2+ + H 2 O + Tác dụng với muối 2HNO 3 + CaCO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O + CO 2 H + + CaCO 3 → Ca 2+ + CO 2 + H 2 O - Tác dụng với những chất có tính khử. Ví dụ: Kim loại, phi kim và hợp chất có tính khử. - Hiện tượng: Có khí màu nâu đỏ bay ra, mảnh Cu tan dần, dung dịch chuyển từ không màu sang màu xanh lam. - Giải thích: Khí màu nâu đỏ là NO 2 , màu xanh lam là màu của ion hidrat Cu 2+ . - Ptpu: Cu + 4HNO 3(ñ) → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + H 2 O - Dung dòch axít HNO 3 coù ñaày ñuû tính chaát cuûa moät dung dòch axít : + Làm quỳ tím hoá đỏ + Tác dụng với bazơ HNO 3 + NaOH → NaNO 3 + H 2 O + Tác dụng với oxit bazơ 2HNO 3 + MgO → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O + Tác dụng với muối 2HNO 3 + CaCO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O + CO 2 2 .Tính . oxi hoùa mạnh : - Tuyø vaøo noàng ñoä cuûa axít vaø baûn chaát cuûa chaát khöû maø HNO 3 coù theå bò khöû ñeán : NO 2 , NO , N 2 O , N 2 , NH 4 NO 3 . a. Vôùi kim loaïi : * Vôùi nhöõng kim loaïi coù tính khöû yeáu : Cu , Ag . . . - HNO 3 ñaëc bò khöû ñeán NO 2 Cu + 4HNO 3(ñ) → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 +2H 2 O - HNO 3 loaõng bò khöû ñeán NO 3Cu + 8HNO 3(l) → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 47

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Giáo trình toán cao cấp A1
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH