Views
3 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài Khi taùc duïng vôùi nhöõng kim loaïi coù tính khöû maïnh hôn : Mg, Zn ,Al . . . - HNO 3 ñaëc bò khöû ñeán NO 2 - HNO 3 loaõng bò khöû ñeán N 2 O(khí cười) hoaëc N 2 - HNO 3 raát loaõng bò khöû ñeán NH 3 (NH 4 NO 3 ) - Yêu cầu HS viết ptpu minh họa. · GV kết luận : - GV laøm thí nghieäm : Kẹp một dây Fe , một dây Al nhuùng vaøo dd HNO 3 ñaëc , nguoäi, sau ñoù nhuùng vaøo caùc dung dòch axit khaùc : HCl , H 2 SO 4 loaõng … Yêu cầu học sinh cho biết hiện tượng? - Chứng tỏ điều gì? - Fe, Al bò thuï ñoäng hoùa trong dung dòch HNO 3 ñaëc nguoäi do tạo ra một lớp màng o xít bền, bảo vệ kim loại khỏi tác dụng của các axit. Vì vậy, có thể dùng bình làm bằng nhôm để đựng HNO 3 đặc. - GV thoâng baùo :Nöôùc cöôøng thuûy hoøa tan ñöôïc Au vaø Pt : HNO 3 + 3HCl → Cl 2 + NOCl + 2H 2 O NOCl → NO + Cl → Clo nguyeân töû coù khaû naêng phaûn öùng raát lôùn nên sẽ phản ứng ñược với Au, Pt. - GV nói thêm: Vì sao HNO 3 đặc lại tạo khí NO 2 còn HNO 3 loãng lại tạo khí NO? Giải thích dựa vào pt sau: 2HNO 3 + NO 3NO 2 + H 2 O 3Cu + 8HNO 3(l) → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 8Al + 30HNO 3(l) → 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O +1 5H 2 O 5Mg + 12HNO 3(l) → 5Mg(NO 3 ) 2 + N 2 + 6H 2 O 4Zn + 10HNO 3(l) → Zn(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O - Không có hiện tượng gì xảy ra. - Chứng tỏ Fe, Al bò thuï ñoäng hoùa trong dung dòch HNO 3 ñaëc nguoäi . * Khi taùc duïng vôùi nhöõng kim loaïi coù tính khöû maïnh hôn : Mg, Zn ,Al . . . - HNO 3 ñaëc bò khöû ñeán NO 2 - HNO 3 loaõng bò khöû ñeán N 2 O hoaëc N 2 - HNO 3 raát loaõng bò khöû ñeán NH 3 (NH 4 NO 3 ) 8Al + 30HNO 3(l) → 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O+15H 2 O 5Mg + 12HNO 3(l) → 5Mg(NO 3 ) 2 + N 2 + 6H 2 O 4Zn + 10HNO 3(l) → Zn(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O * Kết luận: - HNO 3 oxihoùa haàu heát caùc kim loaïi (tröø vaøng vaø platin). - Sản phẩm khử của HNO 3 không phải là H 2 mà là N 2 hoặc hợp chất của N có số oxi hóa thấp hơn. - Kim loại bị oxi hóa đến mức oxi hóa cao nhaát . - Fe, Al bò thuï ñoäng hoùa trong dung dòch HNO 3 ñaëc nguoäi . 3. Củng cố và BTVN: (7p) a. Củng cố: - Tóm tắt ngắn ngọn về những tính chất của axit HNO 3 đã được học. GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 48

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB - Làm các bài tập 1, 3 SGK. b. BTVN: Làm các bài tập 2, 6 SGK và 2.17, 2.18 4. Dặn dò: (1p) - Học bài và làm các bài tập đã cho. - Xem trước phần tiếp theo. V. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 49

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Giáo trình toán cao cấp A1
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh