Views
4 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB Ngày soạn:........................................ Ngày dạy:.......................................... Tiết 16 PHÂN BÓN HÓA HỌC I. Mục tiêu bài học 3. Kiến thức: - Học sinh nêu được khái niệm về phân bón hóa học và phân loại. - Học sinh phát biểu được tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và phân vi lượng. 4. Kỹ năng - Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm nhận biết một số phân bón hóa học. - Sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hóa học. - Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng nhất định. II. Phương pháp giảng dạy: Tröïc quan – ñaøm thoaïi – neâu vaán ñeà – hoạt ñộng nhóm. III. Chuẩn bị 3. Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức. - Chuẩn bị một số mẫu phân bón hóa học đang dùng hiện nay. - Tranh aûnh , tö lieäu veà saûn xuaát caùc loaïi phaân boùn ôû vieät nam . 4. Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung bài học ở nhà. IV. Tiến trình lên lớp 3. Ổn định lớp: (1p) Kiểm tra sĩ số lớp. 4. Kiểm tra bài cũ: (7p) Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng : P → P 2 O 5 → H 3 PO 4 → NaH 2 PO 4 → Na 2 HPO 4 → Na 3 PO 4 → Ca 3 (PO 4 ) 2 3. Bài mới: TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài 1p 7p Hoaït ñoäng 1 : Vaøo baøi - Cho bieát moät vaøi loaïi phaân maø em ñaõ bieát ? -Taïi sao phaûi boùn phaân cho caây ? Hoạt động 2: Định nghĩa về phân bón hóa học: - Hãy cho biết phân bón hóa học là gì? - Vì sao phải bón phân hóa học cho cây? - Có mấy loại phân bón hóa học chính? Cho hs hoạt động nhóm: Yêu cầu hs tham khảo sgk và điền Phaân laân , kali , ureâ … Hs tìm hieåu sgk vaø döïa vaøo hieåu bieát thöïc teá ñeå traû lôøi . - Cây xanh đồng hóa được C, H, O từ CO 2 của không khí và từ nước trong đất nhờ có quá trình quang hợp, còn đối với các nguyên tố khác thì cây hấp thụ từ đất. Đất nghèo dinh dưỡng nên cần bón phân để bổ sung cho đất những nguyên tố đó. - Có 3 loại: Phân đạm, phân lân và kali. - HS thảo luận và hoàn thành: Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng. - Có 3 loại: Phân đạm, phân lân và kali. - Bảng: GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 64

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài 8p vào bảng: Đạm Lân Kali Ntố dd ĐG độ dd Vai trò - GV bổ sung: Nguyên tố dinh dưỡng trong 3 loại phân là N, P, K nhưng cây có hấp thụ được trực tiếp các nguyên tố này không? Hoaït ñoäng 3 : Phân đạm: - Gv ñaët heä thoáng caâu hoûi : * Phaân ñaïm laø gì ? * Chia laøm maáy loaïi ? * Ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi ? * Caùch söû duïng ? Cho hs hoạt động nhóm: Yêu cầu hs tham khảo sgk và điền vào bảng: → Gv nhaän xeùt yù kieán cuûa HS . - GV bổ sung: Phân Ure trong đất có thể: + Nhờ VSV → NH 3 + Nhờ H 2 O → (NH 4 ) 2 CO 3 - Taïi sao Ureâ ñöôïc söû duïng roäng raõi ? - Giai ñoaïn naøo cuûa caây troàng ñoøi hoûi nhieàu phaân ñaïm hôn ? - Kể tên một vài nhà máy sản xuất phân đạm ở nước ta? - Đặc tính của các loại phân đạm là gì? Và phải bảo quản như thế nào? * Bài tập áp dụng: Hãy nêu cách phân biệt từng loại phân hóa hoc sau: Ca(NO 3 ) 2 , (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 Hoaït ñoäng 4 : Phân lân: Cho hs quan sát mẫu phân lân, thử tính tan trong nước. - Không, nó chỉ hấp thu dưới dạng ion: NO 3 - , NH 4 + , PO 4 3- , K + . - Phaân ñaïm laø nhöõng hôïp chaát cung caáp Nitô cho caây troàng döôùi daïng ion NH + 4 hoaëc - NO 3 - HS thảo luận và ñiền vào bảng: Đạm amoni + Tphh NH 4 PP ñc Đạm nitrat - NO 3 Ure (NH 2 ) 2 CO - Do ureâ trung tính vaø haøm löôïng N cao . - Giai ñoaïn sinh tröôûng cuûa caây . - Nhà máy phân đạm Bắc Giang, nhà máy phân đạm Phú Mỹ. - Các loại phân này rất dễ bị chảy rữa do hút ẩm từ khí quyển nên phải bảo quản nợi khô ráo, thoáng mát. - HS trả lời. - HS quan sát và nhận xét. Ntố dd ĐG độ dd Vai trò Đạm Lân Kali N P K - NO 3 3- PO 4 K + NH 4 + % N % P 2 O 5 % K 2 O I. PHAÂN ÑAÏM : 1.Phaân ñaïm Amoni : - Laø caùc muoái amoni : NH 4 Cl , (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 … - Duøng boùn cho caùc loaïi ñaát ít chua . - Điều chế: NH 3 + axit 2. Phaân ñaïm Nitrat : - Laø caùc muoái Nitrat NaNO 3 , Ca(NO 3 ) 2 … - Ñieàu cheá : Muoái cacbonat + HNO 3 → 3. Ureâ : - CTPT : (NH 2 ) 2 CO , 46%N - Ñieàu cheá : CO 2 + 2NH 3 0 180−200 C 200atm ⎯⎯⎯⎯→ (NH 2 ) 2 CO + H 2 O II. PHAÂN LAÂN : 1. Super photphat : - Thaønh phaàn chính laø Ca(H 2 PO 4 ) 2 a. Sper photphat ñôn : – Chöùa 14-20% P 2 O 5 GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 65

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo trình toán cao cấp A1
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)