Views
3 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB Ngày soạn:........................................ Ngày dạy:.......................................... Tiết 17 LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NITƠ I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Cuûng coá caùc kieán thöùc veà cấu tạo phân tử, tính chaát vaät lí , tính chất hoaù hoïc , ñieàu cheá vaø öùng duïng cuûa nitơ vaø moät soá hôïp chaát cuûa nitơ . 2. Kyõ naêng : Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi caùc loaïi baøi taäp : * Nhaän bieát * Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng * Ñieàu cheá * Giaûi baøi taäp döïa vaøo phöông trình phaûn öùng . 3. Thaùi ñoä : - Taäp tính caån thaän , tæ mæ cho hoïc sinh . - Reøn luyeän tö duy logic thích hôïp . 4. Troïng taâm : Höôùng daãn giaûi baøi taäp II. PHÖÔNG PHAÙP : Ñaøm thoaïi – neâu vaán ñeà – vaán ñaùp . III. CHUAÅN BÒ : a. Giáo viên: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập vận dụng. b. Học sinh: Chuẩn bị kiến thức đã học IV. THIEÁT KEÁ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Ổn định lớp: (1p) Kiểm tra sĩ số lớp 2. Kieåm tra bài cũ : kiểm tra trong quá trình luyện tập. 3. Baøi môùi : TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài 8p Hoạt động 1: I. LÝ THUYẾT: 1. Đơn chất N 2 Hãy nêu các đặc điểm về cấu tạo và tính chất hóa học của N 2 ? 2. Hợp chất của N: 1. Kể tên những hợp chất của N đã được học? 2. Hãy nêu các tính chất hóa học bản của từng hợp chất đó? - Cấu tạo: N ≡ N - Tính chất hóa học: + Beàn ôû nhieät ñoä thöôøng + Ở nhiệt độ cao, hoặc có xúc tác: NO :TínhOxh N 2 NH 3 Tính Ca 3 N 2 Khử - Amoniac NH 3 , muối amoni NH + - 4 , axit HNO 3 , muối NO 3 HC NH 3 TCHH - Tính axit yếu: Tác dụng với H 2 O, Axit, Muối. I. LÝ THUYẾT: 1. Đơn chất N 2 : 2. Hợp chất của N: HC TCHH NH 3 - Tính axit yếu: Tác dụng với H 2 O, Axit, Muối. - Tính khử: Tác GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 68

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB NH 4 + HNO 3 NO 3 - - Tính khử: Tác dụng với oxi - Tác dụng với dd kiềm. - Phản ứng nhiệt phân - Tính axit mạnh. - Tính oxi hóa mạnh. - Phản ứng nhiệt phân NH 4 + HN O 3 NO 3 - II. BÀI TẬP Bài 1: dụng với oxi - Tác dụng với dd kiềm. - Phản ứng nhiệt phân - Tính axit mạnh. - Tính oxi hóa mạnh. - Phản ứng nhiệt phân 32p Hoạt động 2: II. BÀI TẬP Bài 1: Thöïc hieän chuoãi phaûn öùng: 1/ NH 4 NO 2 N 2 NO NO 2 HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 NO 2 2/ N 2 NH 3 NONO 2 HNO 3 NH 4 NO 3 N 2 O 3/N 2 Ca 3 N 2 NH 3 N 2 NO NO 2 HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 Fe 2 O 3 Bài 2: Chỉ dùng 1 kim loại hãy trình bày cách nhận biết các Bài 1: 1/ (1)NH 4 NO 2 → N 2 + 2H 2 O 0 3000 C (2) N 2 + O 2 ⎯⎯⎯→ 2NO (3) 2NO + O 2 → 2NO 2 (4) 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O → 4HNO 3 (5) 2HNO 3 + Cu(OH) 2 → Cu(NO 3 ) 2 + 2H 2 O (6) 2Cu(NO 3 ) 2 2/ (1) N 2 + 3H 2 (2) NH 3 +O 2 0 t ⎯⎯→ 2CuO + 4NO 2 + O 2 t 0 , P, xt ←⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯→ 2 NH 3 0 t xt ⎯⎯→ NO + H 2 O (3) 2NO + O 2 → 2NO 2 (4) 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O → 4HNO 3 (5) HNO 3 + NH 3 → NH 4 NO 3 0 t (6)NH 4 NO 3 ⎯⎯→ N 2 O +2 H 2 O 0 t 3/ (1) N 2 + 3Ca ⎯⎯→ Ca 3 N 2 (2) Ca 3 N 2 + 6HCl → CaCl 2 + 2NH 3 0 t (3) NH 3 + O 2 ⎯⎯→ N 2 + H 2 O 0 3000 C (4) N 2 + O 2 ⎯⎯⎯→ 2NO (5) 2NO + O 2 → 2NO 2 (6) 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O → 4HNO 3 (7) 3HNO 3 + Fe(OH) 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O (8) 4Fe(NO 3 ) 3 0 t ⎯⎯→ 2Fe 2 O 3 + 12NO 2 + 3O 2 Bài 2: Lấy mỗi thứ một ít làm mẫu Bài 2: GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 69

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo trình toán cao cấp A1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)