Views
11 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB Câu 2: Sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần số oxihóa của N: (1) N 2 O; (2) NO 2 ; (3) NO 3 - ; (4) NH 4 Cl; (5) N 2 A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 4, 5, 1, 3, 2. C. 4, 5, 1, 2, 3. D. 4, 1, 5, 2, 3. Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4g Cu(NO 3 ) 2 . Khối lượng chất rắn thu được là: A. 3,2g. B. 4g. C. ĐS khác. D. 6g. Câu 4: Một loại phân đạm chứa 46,00% N. Khối lượng (kg) phân đạm đó đủ để cung cấp 59,80 kg N là: A. 125. B. 130. C. 76,92. D. ĐS khác. Câu 5: Chọn phương án sai trong các phương án sau đây: A. Tính phi kim của N mạnh hơn P. B. N 2 là chất duy trì sự sống và sự cháy. C. Nitơ dùng để tạo môi trường trơ cho một số phản ứng hóa học. D. Ở điều kiện thường, N 2 là chất khí, trơ về mặt hóa học. Câu 6: Phản ứng nào sau đây sai: A. NH 4 Cl 0 t ⎯⎯→ NH 3 + HCl. 0 t B. NH 3 + HCl ⎯⎯→ NH 4 Cl 0 t ⎯⎯→ NH 3 + CO 2 + H 2 O C. NH 4 NO 2 ⎯⎯→ N 2 O + H 2 O. D. NH 4 HCO 3 Câu 7: Dãy gồm các muối đều tan là: A. AlCl 3 , NH 4 NO 3 , Zn 3 (PO 4 ) 2 B. BaHPO 4 , Na 2 HPO 4 , FePO 4 . C. NaNO 3 , K 3 PO 4 , Ca 3 (PO 4 ) 2 . D. AgNO 3 , Ca(H 2 PO 4 ) 2 , (NH 4 ) 3 PO 4 Câu 8: Choïn coâng thöùc ñuùng cuûa magieâ photphua: A. Mg(PO 3 ) 2 B. Mg 3 (PO 4 ) 2 C. Mg 2 P 2 O 7 D. Mg 3 P 2 Câu 9: Khi cho 3mol H 3 PO 4 tác dụng với 5mol NaOH thì muối thu được là: A. Na 3 PO 4 , Na 2 HPO 4 . B. NaH 2 PO 4 , Na 2 HPO 4 . C. NaH 2 PO 4 , Na 2 HPO 4 , Na 3 PO 4 . D. NaH 2 PO 4 . Câu 10: Chọn câu sai trong các câu sau: A. Phân tử NH 3 là phân tử có cực. B. NH 3 tan tốt trong nước. C. NH 3 được tổng hợp từ không khí. D. NH 3 có tính bazo. - TỰ LUẬN: (5đ) Câu 1: (2,5 điểm)Hoàn thành chuỗi phản ứng sau và viết phương trình phản ứng: N 2 → NH 3 → NO →NO 2 →HNO 3 →Mg(NO 3 ) 2 → Mg 3 (PO 4 ) 2 Câu 2: (2,5 điểm)Cho 11,8 gam hỗn hợp Al và Cu hòa tan hoàn toàn trong dung dịch axit HNO 3 đặc, nóng, dư. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí màu nâu đỏ ở đktc. a/ Viết và cân bằng các phương trình hóa học xảy ra. b/ Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. C. Đáp án: - TRẮC NGHIỆM: Câu 1 Câu2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 C C B B B C D D B C - TỰ LUẬN: Câu 1: Mỗi phương trình chính xác là 0,4 đ N 2 → NH 3 → NO →NO 2 →HNO 3 →Mg(NO 3 ) 2 → Mg 3 (PO 4 ) 2 (1) N 2 + 3H t 0 , P, xt 2 ↽ ⇀ 2NH 3 (2) 4NH 3 + 5O 2 0 850−900 C Pt ⎯⎯⎯⎯→ 4NO + 6H 2 O (3) 2NO + O 2 → 2NO 2 (4) 4NO 2 + 2H 2 O + O 2 → 4HNO 3 (5) 2HNO 3 + MgO → Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 80

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB Câu 2: (6) 3Mg(NO 3 ) 2 + 2Na 3 PO 4 → Mg 3 (PO 4 ) 2 ↓+ 6NaNO 3 a/ Al + 6HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + 3NO 2 ↑+ 3H 2 O...................................0,5đ Cu + 4HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 ↑+ 2H 2 O..................................0,5đ b/ Số mol khí sinh ra là: n NO2 17,92 = = 0,8( mol) 22,4 Gọi x, y lần lượt là số mol của Al và Cu trong hỗn hợp. Ta có: 3x + 2y = 0,8 (1) Mặt khác: Khối lượng hỗn hợp là 11,8g nên: 27x + 64y = 11,8 (2) Từ (1) và (2) ta có hệ: 3x + 2y = 0,8 27x + 64y = 11,8 n n x = 0,2 y = 0,1 Al Cu = 0, 2mol .................................................1đ = 0,1mol 5,4 mAl = 27.0,2 = 5, 4( g) ⇒ % mAl = .100 = 45,76% 11,8 .............................1đ 6,4 mCu = 64.0,1 = 6,4( g) ⇒ % mCu = .100 = 54, 24% 11,8 D. Thống kê: Lớp 8 – 10đ 6,5 – 7,5đ 5 – 6đ 3 – 4,5đ 0 – 2,5đ 11 A20 V. Rút kinh nghiệm: .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .................................................................................. GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 81

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo trình toán cao cấp A1
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh