Views
10 months ago

Preview Giáo án hóa học 11 cơ bản cả năm soạn theo chương trình mới (2017-2018) thực hiện GV Lữ Bảo Khánh (Four-column Form)

https://drive.google.com/file/d/1UDaVcbqRJwaFDjre1-TEQxbKV2zmmaCy/view?usp=sharing

Năm

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB Ngày dạy:.......................................... Tiết 22 HỢP CHẤT CỦA CACBON I. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Học sinh nêu được : - Tính chaát vaät lyù vaø hoùa hoïc cuûa CO vaø CO 2 . - Caùc phöông phaùp ñieàu cheá vaø öùng duïng cuûa CO,CO 2 và muối cacbonat. - Tính chaát vaät lyù vaø hoùa hoïc cuûa axit cacbonic vaø muoái cacbonat, các muối cacbonat dễ bị nhiệt phân hủy trừ muối cacbonat của kim loại kiềm. Học sinh có thể giải thích được: - CO coù tính khöû ( taùc duïng vôùi oxit kim loaïi) - CO 2 laø moät oxit axit vaø coù tính oxi hoaù yeáu ( taùc duïng vôùi Mg, C). - H 2 CO 3 là một axit yếu, kém bền và là axit 2 nấc. - Tính chất của muối cacbonat: tính tan, tác dụng với axit, với dung dịch kiềm. 2. Kyõ naêng : - Vieát caùc phöông trình hoaù hoïc minh hoaï tính chaát hoaù hoïc cuûa CO,CO 2 , muoái cacbonat. -Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau để rút ra các kiến thức mới về tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế một số hợp chất của cacbon. - Phân biệt khí CO, CO 2 , muối CO 2- 3 với một số chất khác. - Tính thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûa muoái cacbonat trong hoån hôïp; Tính thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûaoxít kim loaïi trong hoån hôïp phaûn öùng vôùi CO; Tính % veà theå tích CO,CO 2 trong hoån hôïp khí 3. Tình cảm, thái độ - Biết cách sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên để hạn chế ô nhiễm môi trường. II. PHÖÔNG PHAÙP : Tröïc quan – neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà – ñaøm thoaïi III. CHUAÅN BÒ : - Phaûn öùng cuûa CO 2 vôùi dung dòch Ca(OH) 2 , vôùi Mg - CaCO 3 vôùi dd HCl , NaHCO 3 , HCl , NaOH . IV. THIEÁT KEÁ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 1. Kieåm tra : - So saùnh caáu truùc vaø tính chaát cuûa caùc daïng thuø hình chính cuûa cacbon ? - Cacbon coù nhöõng tính chaát ñaëc tröng naøo ? Laáy Vd ? - Cho moät soá hôïp chaát theå hieän caùc soá oxi hoaù maø cacbon coù IV. THIEÁT KEÁ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG : 7. Ổn định lớp: (1p) Kiểm tra sĩ số lớp. 8. Kiểm tra bài cũ: (5p) - So saùnh caáu truùc vaø tính chaát cuûa caùc daïng thuø hình chính cuûa cacbon ? - Cacbon coù nhöõng tính chaát ñaëc tröng naøo ? Laáy Vd ? - Cho moät soá hôïp chaát theå hieän caùc soá oxi hoaù maø cacbon có? 3. Bài mới: Vaøo baøi : (1p) Chúng ta đã nghiên cứu xong về đơn chất C, với những tính chất và số oxi hóa như vậy thì C sẽ có những hợp chất nào? các hợp chất này sẽ có những tính chất gì? ứng dụng và tác hại đối với đời sống con người ra sao? Bài học hôm nay sẽ giải đáp cho chúng ta. TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài I – CACBON MONOOXIT : GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 86

Năm học 2017-2018 Hóa học 11CB TL HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung bài 2p 5p Hoaït ñoäng 1 : 1– Tính chaát vaät lyù của CO: - CO coù nhöõng tính chaát vaät lí naøo ? - Khí này được gọi là khí rất độc như vậy nó sẽ ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con người? - Vì đây là một khí rất độc, thường được sinh ra khi đốt lò than, đặc biệt là than tổ ong nên khi dùng lò than tổ ong thì phải đặt ở nơi thoáng gió, không dùng trong phòng kín. Hoaït ñoäng 2 : Tính chaát hoùa hoïc : - Nhớ lại kiến thức về CO đã học ở lớp 9, vận dụng kiến thức về soá oxi hoaù, phản ứng oxi hóa – khử… döï ñoaùn CO coù nhöõng tính chaát hoaù hoïc ñaëc tröng naøo ? - Cacbon monooxit laø oxit khoâng taïo muoái ( oxit trung tính), keùm hoaït ñoäng ôû nhieät ñoä thöôøng vaø hoaït ñoäng ôû nhieät ñoä cao .( khoâng taùc duïng vôùi nöôùc , axit vaø dung dòch kieàm ôû ÑK thöôøng) - CO laø chaát khöû maïnh : - Daãn ra nhöõng phaûn öùng hoaù hoïc vaø chæ roõ vai troø cuûa CO trong caùc phaûn öùng ñoù ? - Laáy theâm caùc ví duï khaùc töông töï chöùng minh tính chaát hoaù hoïc cuûa CO. * Tính khử mạnh của CO được dùng trong công nghiệp luyện kim để khử các oxit kim loại. - Khi coù than hoaït tính laøm xuùc taùc CO + Cl 2 → COCl 2 (photgen). → keát kuaän veà tính chaát hoaù - Laø chaát khí khoâng maøu , khoâng muøi, khoâng vò , nheï hôn khoâng khí ít tan trong nöôùc ,t 0 h/l = -191,5 0 C , t 0 h/r = -205,2 0 C . - Raát beàn vôùi nhieät vaø raát ñoäc. - Vì khí CO khi vào máu sẽ kết hợp với Hemoglobin trong máu (HbCO) gây ra hiện tượng gọi là máu đen. HS döïa vaøo ñaëc ñieåm caáu taïo ñeå döï ñoaùn: C trong CO có số oxi hóa là +2 nên có khả năng thể hiên tính oxi hóa và tính khử. - CO thể hiện tính khử khi tác dụng với O 2 , các oxit kim loại. t 2CO (k) +O 0 2 ⎯⎯→ 2CO 2(k) t CO + CuO ⎯⎯→ 0 Cu + CO 2 1– Tính chaát vaät lyù : - CO là khí không màu, không mùi, không vị. - Khí CO rất độc. 2– Tính chaát hoùa hoïc : a) Cacbon monooxit laø oxit khoâng taïo muoái ( oxit trung tính), keùm hoaït ñoäng ôû nhieät ñoä thöôøng vaø hoaït ñoäng ôû nhieät ñoä cao .( khoâng taùc duïng vôùi nöôùc , axit vaø dung dòch kieàm ôû ÑK thöôøng) b) CO laø chaát khöû maïnh : - Chaùy trong khoâng khí ,cho ngoïn löûa maøu lam nhaït toûa nhieät. t 2CO (k) + O 0 2(k) ⎯⎯→ 2CO 2(k) - Khöû nhieàu oxit kim loaïi : CO + CuO 0 t ⎯⎯→ Cu + CO 2 . t Fe 2 O 3 +3CO ⎯⎯→ 0 2Fe + 3CO 2 GV: ThS. Lữ Bảo Khánh 87

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Giáo trình toán cao cấp A1
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG