02.02.2018 Views

Catalog Felder Gruppe 2018 - Utilaje pentru prelucrarea lemnului

Descoperiți gama completă de utilaje, scule și accesorii pentru prelucrarea lemnului Felder Gruppe: Hammer - soluții economice destinate micilor ateliere, Felder - soluții profesionale destinate firmelor mici și mijlocii și Format-4 - soluții industriale pentru firmele mijlocii și mari.

Descoperiți gama completă de utilaje, scule și accesorii pentru prelucrarea lemnului Felder Gruppe: Hammer - soluții economice destinate micilor ateliere, Felder - soluții profesionale destinate firmelor mici și mijlocii și Format-4 - soluții industriale pentru firmele mijlocii și mari.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!