Views
10 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 3.5 Hòa tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl 2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO 3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh m gam chất rắn. Giá trị của m là http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Củng cố A. 10,8 B. 57,4 C. 68,2 D. 28,7 1 Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO 3 đặc, nguội là A. Fe, Al, Cr. B. Fe, Al, Ag. C. Fe, Al, Cu. D. Fe, Zn, Cr. 2 Cấu hình electron nào sau đây là của Fe 3+ ? Biết Fe (Z = 26). A. [Ar]3d 6 B. [Ar]3d 5 C. [Ar]3d 4 D. [Ar]3d 3 3Đốt cháy sắt trong không khí, thì phản ứng xảy ra là A. 3Fe + 2O 2 → Fe 3 O 4 B. 4Fe + 3O 2 → 2Fe 2 O 3 C. 2Fe + O 2 → 2FeO D. tạo hỗn hợp FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 4Hòa tan Fe vào dung dịch AgNO 3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây? A. Fe(NO 3 ) 2 B. Fe(NO 3 ) 3 C. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 D. Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 5Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl 2 tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây? A. Mg B. Al C. Zn D. Fe 6 Cho 46,4g Fe 3 O 4 tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng. Khối lượng muối khan thu được là: A. 123,2g B. 120g C. 91,2g D. 110,4g 7 Câu nào đúng khi nói về gang? A. Là hợp kim của Fe có từ 6% → 10% C và một ít S, Mn, P, Si. B. Là hợp kim của Fe có từ 2% → 5% C và một ít S, Mn, P, Si. C. Là hợp kim của Fe có từ 0,01% → 2% C và một ít S, Mn, P, Si. D. Là hợp kim của Fe có từ 6% → 10% C và một lượng rất ít S, Mn, P, Si. 8 Cặp chất nào không xảy ra phản ứng? A. Dung dịch NaOH và Al 2 O 3 . B. K 2 O và H 2 O. C. Dung dịch FeCl 2 và Ag. D. Cu và HNO 3 đặc nguội. 9 Cho H 2 dư đi qua ống sứ chứa hỗn hợp gồm Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A. Fe, Al 2 O 3 , Mg. B. Fe 2 O 3 , Al, MgO. C. Fe, Al, Mg. D. Fe, Al 2 O 3 , MgO. 10Cho hỗn hợp bột Fe, Cu vào dung dịch HNO 3 loãng, phản ứng kết thúc thấy có bột Fe còn dư. Dung dịch thu được sau phản ứng có chứa: A. Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 . B. Fe(NO 3 ) 3 , HNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 . C. Fe(NO 3 ) 2 . D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 . 11 Ngâm lá sắt trong các dung dịch riêng biệt: MgSO 4 , Pb(NO 3 ) 2 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , Ni(NO 3 ) 2 , HCl. Số trường hợp khối lượng lá sắt giảm sau phản ứng là A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 12Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe 2+ người ta thường: A. Ngâm vào đó một đinh sắt. B. Cho vào đó vài giọt dung dịch HCl. C. Mở nắp lọ đựng dung dịch. D. Cho vào đó vài giọt dung dịch H 2 SO 4 loãng. 13 Xiđerit là một trong số các quặng sắt quan trọng có công thức là: A. FeCO 3 B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. FeS 2 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 14 Khử hoàn toàn 6,64 g hỗn hợp Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 cần 2,24 lít CO (đktc). Lượng Fe thu được là: A. 5,04g B. 5,40g C. 5,05g D. 5,06g 15 Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên nhưng hiếm là: A. Hematit B. Xiđerit C. Manhetit D. Pirit 16 Hỗn hợp bột gồm Fe, Cu, Ag, Al. Hóa chất duy nhất dùng tách Ag sao cho khối lượng không đổi là A. AgNO 3 B. Fe(NO 3 ) 2 C. Fe(NO 3 ) 3 D. HNO 3 loãng 17 Dùng H 2 O có thể nhận biết dãy chất nào sau đây? A. Các kim loại: Na, Al, Ba, Fe. B. Các chất bột: K 2 O, FeO, Al 2 O 3 . C. Các kim loại: Ca, Cu, Al, Ag. D. Các chất bột: Na 2 O, K 2 O, Al 2 O 3 . 18 Để điều chế Fe(NO 3 ) 2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây? A. Fe + HNO 3 B. dd Fe(NO 3 ) 3 + Fe C. FeO + HNO 3 D. FeS + HNO 3 19 Cho dãy kim loại: Zn, Fe, Cr. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại từ trái sang phải là: A. Zn, Fe, Cr. B. Fe, Zn, Cr. C. Zn, Cr, Fe. D. Cr, Fe, Zn. 20 Nung 8,1 gam Al với 23,2 gam Fe 3 O 4 ở nhiệt độ cao (giả sử chỉ có phản ứng khử oxit sắt thành sắt) thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư, đun nóng thu được 8,064 lít H 2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. 75% B. 80% C. 85% D. 90% 21 Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Hóa chất này là A. dd HCl loãng B. dd HCl đặc C. dd H 2 SO 4 loãng D. dd HNO 3 loãng 22 Cho dung dịch FeCl 2 , ZnCl 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là chất nào sau đây? A. FeO và ZnO B. Fe 2 O 3 và ZnO C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 23 Nhúng một là sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl 3 , AlCl 3 , HCl, H 2 SO 4 loãng, NaCl, CuSO 4 . Số trường hợp tạo ra muối sắt (II) là: A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 CHUYEÂN ÑEÀ ltñh: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p4 CÔNG THỨC NHANH THƯỜNG DÙNG THAM KHẢO: dạng toán cấp độ 2, 3 1 A – 2011Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO 3 . Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO 2 (không có sản phẩm khử khác của N +5 ). Biết lượng HNO 3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là A. 50,4 B. 40,5 C. 44,8 D. 33,6 2 A – 2014 Hỗn hợp X gồm Al, Fe 3 O 4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 9,0 B. 9,5 C. 8,0 D. 8,5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3A – 2014 Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O 2 , thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 32,65 B. 10,80 C. 32,11 D. 31,57 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 11/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ