Views
8 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 4A – 2013Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al và a mol Fe vào dung dịch AgNO 3 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn Y và dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH dư trong điều kiện không có không khí, thu được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1,6 gam chất rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Giá trị của m là A. 6,48 B. 3,24 C. 8,64 D. 9,72 CÔNG THỨC NHANH 1 TÍNH KHỐI LƯỢNG MUỐI DỰA O “SĐB” m muối nitrat = m KL + 62n e nhận (kể cả 8.NH 4 NO 3 ) + m m muối sunfat = m KL + 48n e nhận = m KL + 96n với n e nhận = n khí .SĐB SO 2 SĐB của các khí như sau: H 2 (2), Cl 2 (2), O 2 (4), NO 2 (1), NO (3), N 2 O (8), N 2 (10), NH 4 NO 3 (8), SO 2 (2), … 1 Hòa tan hết 16,3g hỗn hợp kim loại gồm Fe, Al, Mg trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng thu được 0,55 mol SO 2 . Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là: A. 69,1g B. 96,1g C. 61,9g D. 91,6g 2 Hòa tan hoàn toàn 3,58 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO 3 thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 0,04 mol NO và 0,06 mol NO 2 . Khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng (không chứa muối amoni) là: A. 16,58 gam B. 15,32 gam C. 14,74 gam D. 18,22 gam 3 Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Ni, Cu vào dung dịch HNO 3 dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 9,57 gam muối và 0,672 lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m là A. 8,95 gam B. 7,71 gam C. 3,99 gam D. 11,43 gam 4 Cho 21 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Cu, Al tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO 3 thu được 5,376 lít hỗn hợp 2 khí NO và NO 2 có tỉ khối so với H 2 là 17. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. A. 38,2g B. 68,2g C. 48,2g D. 58,2g 5 Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO 3 dư, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO 2 có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Biết phản ứng không tạo muối NH 4 NO 3 . Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. 66,75 gam B. 33,35 gam C. 6,775 gam D. 3,335 gam 6 Cho 11,9 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng thu được 3,92 lít hỗn hợp hai khí H 2 S và SO 2 có tỉ khối so với H 2 là 23,429. Tính khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. A. 57,5g B. 49,5g C. 43,5g D. 46,9g 7 CÑ - 2014 Cho 2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong Y là A. 4,05 gam B. 8,27 gam C. 6,39 gam D. 7,77 gam 2 TÍNH KHỐI LƯỢNG MUỐI DỰA O LƯỢNG HNO 3 Nguyên tắc: Lượng N trong HNO 3 sẽ “di chuyển” vào muối và sản phẩm khử nên BTNT Nitơ ta có: n = n + n .sè N = 2n + 4n + 10n + 12n + 10n DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN HNO3 p− enhËn khÝ n = 2n + 4n + 5n H2SO4 p− SO2 S H2S Điều kiện : Công thức trên chỉ áp dụng cho hỗn hợp kim loại + axit. Khi hỗn hợp có thêm oxi (như oxit) dùng công thức mở rộng sau: NO2 NO N2O N2 NH4NO3 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 7 Hòa tan hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B trong axit HNO 3 loãng. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y có 0,1 mol NO; 0,15 mol NO 2 và 0,05 mol N 2 O. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH 4 NO 3 . Số mol HNO 3 phản ứng là: A. 0,75 B. 0,9 C. 1,2 D. 1,05 8 Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch HNO 3 aM vừa đủ thu được dung dịch A (không chứa muối NH 4 NO 3 ) và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N 2 và N 2 O có tỉ lệ mol 1 : 1. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m, a là: A. 55,35 gam và 2,2M. B. 55,35 gam và 0,22M. C. 53,55 gam và 2,2M. D. 53,55 gam và 0,22M. 9 CÑ – 2012Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO 3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N 2 O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m: A. 34,10 B. 31,32 C. 34,32 D. 33,70 10B – 2012 Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dd HNO 3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N 2 O. Tỉ khối hơi của X so với H 2 là 16,4. Giá trị của m là: A. 98,20 B. 97,20 C. 98,75 D. 91,00 11 Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là: A. 90 ml B. 57 ml C. 75 ml D. 50 ml 12 B – 2010 Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO 3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO 3 đã phản ứng là A. 0,12 B. 0,14 C. 0,16 D. 0,18 CHUYEÂN ÑEÀ ltñh: SAÉT VAØ HÔÏP CHAÁT p5 1. Fe, Cu phản ứng với {H + + NaNO 3 , KNO 3 } Cách 1:Dùngphương trình ion thu gọn: Fe + H + + NO − 3 Cách 2:DùngBTe kiểm tra: Vai trò H + trong pư: 4H + + BẢO TOÀN E CẤP ĐỘ 2: BÁN PHẢN ỨNG − 3 NO } “ẩn” trong hỗn hợp {HCl, H 2 SO 4 , − 3 Cu + H + + NO − 3 Fe 2+ + H + + NO − 3 NO + 3e → NO↑ + 2H 2 O Từ bán phản ứng, thấy rằng nếu đi từ HNO 3 thì n e nhận = Các trường hợp khác phải xác định tỉ lệ n + H T n − NO3 3 nH + p− 4 → Fe 3+ + NO↑ + H 2 O → Cu 2+ + NO↑ + H 2 O → Fe 3+ + NO↑ + H 2 O DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 và n NO = + 4 n H = ( T < 4: tính theo H + , T > 4 tính theo NO − 3 ) p− Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1.1 B – 2007 Thực hiện hai thí nghiệm: Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 13/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007