Views
10 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SẮT – CROM TREÂN ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC I – Câu hỏi giáo khoa thường gặp 1. Các lưu ý Lưu ý 1: Fe 3 O 4 + HCl → FeCl 2 + FeCl 3 + H 2 O Fe 3 O 4 + H 2 SO 4 loãng → FeSO 4 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O Ví dụ:CÑ – 2008Hòa tan hoàn toàn Fe 3 O 4 trong dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư) được dung dịch X 1 . Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X 1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X 2 chứa chất tan là A. Fe 2 (SO 4 ) 3 và H 2 SO 4 B. FeSO 4 C. Fe 2 (SO 4 ) 3 D. FeSO 4 và H 2 SO 4 Lưu ý 2:Các hợp chất < +3(thường gặp là FeO, Fe 3 O 4 , Fe(OH) 2 , FeCl 2 , Fe(NO 3 ) 2 , FeCO 3 , FeS, FeS 2 , FeSO 4 , … ) khi gặp H 2 SO 4 đặc, HNO 3 luôn tạo Fe 3+ + sản phẩm khử (SO 2 / NO) + H 2 O Ví dụ: 3FeO + 10HNO 3 → 3Fe(NO 3 ) 3 + NO↑ + 5H 2 O Fe 3 O 4 + 10HNO 3 đặc 3Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + 5H 2 O 2Fe 3 O 4 + 10H 2 SO 4 đặc 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 ↑ + 5H 2 O 3Fe(OH) 2 + 10HNO 3 → 3Fe(NO 3 ) 3 + NO↑ + 8H 2 O 2Fe(OH) 2 + 4H 2 SO 4 đặc → Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 ↑ + 6H 2 O 2FeS + 15H 2 SO 4 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + 9SO 2 ↑ + 15H 2 O FeS + 6HNO 3 loãng Fe(NO 3 ) 3 + H 2 SO 4 + 3NO↑ + 3H 2 O 4FeCO 3 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4CO 2 ↑ 3FeCO 3 + 10HNO 3 loãng 3Fe(NO 3 ) 3 + NO↑ + 3CO 2 ↑ + 5H 2 O FeCO 3 + 4HNO 3 đặc Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + CO 2 ↑ + 2H 2 O FeCl 2 + HNO 3 đặc Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 2HCl + H 2 O 5FeCl 2 + 8HCl loãng + KMnO 4 ⟶ 5FeCl 3 + KCl + MnCl 2 + 7H 2 O 6FeCl 2 + 14HCl loãng + K 2 Cr 2 O 7 ⟶ 6FeCl 3 + 2CrCl 3 + 2KCl + 7H 2 O 2FeSO 4 + 2H 2 SO 4 đặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 ↑ + 2H 2 O Fe(NO 3 ) 2 + 2HNO 3 đặc Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + H 2 O 3Fe(NO 3 ) 2 + 4HNO 3 loãng 3Fe(NO 3 ) 3 + NO ↑ + 2H 2 O Lưu ý 3:Fe 3+ có tính oxi hóa khi gặp kim loại, I , H 2 S: 2Fe 3+ + 2 → 2Fe 2+ + I 2 chỉ có khử được Fe 3+ về Fe 2+ vì có tính khử mạnh nhất. 2Fe 3+ + H 2 S → 2Fe 2+ + S↓ + 2H + DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Lưu ý 4:Fe 3+ chuyển thành Fe(OH) 3 khi gặp các muối CH3COO − , Fe 3+ + 3CH 3 COO + 3H 2 O ⟶ Fe(OH) 3 ↓ + 3CH 3 COOH 2Fe 3+ + 3CO + 3H 2 O ⟶ 2Fe(OH) 3 ↓ + 3CO 2 ↑ 2Fe 3+ + 3SO + 3H 2 O ⟶ 2Fe(OH) 3 ↓ + 3SO 2 ↑ 2Fe 3+ + 6CrO + 3H 2 O ⟶ 2Fe(OH) 3 ↓ + 3Cr O 2 SO − 3 , 2 CO − 3 , www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 CrO − 4 . Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Lưu ý 5:Chỉ có Fe 2 O 3 + axit → muối Fe 3+ + H 2 O vì sắt đã đạt hóa trị cao nhất. 2. Câu hỏi trên đề thi(có đáp án để HS phân tích, củng cố kiến thức) a) Phản ứng tạo Fe 2+ thường gặp Fe + HCl → FeCl 2 + H 2 Fe + H 2 SO 4 loãng→ FeSO 4 + H 2 Fe + muối [Ni 2+ ; Cu 2+ ] → Fe 2+ + [Ni; Cu] Fe + S 0 t ⎯⎯→ FeS Fe + I 2 → FeI 2 Fe (dư) + AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + Ag↓ Fe + H 2 O (hơi) FeO + H 2 ↑ Cnkn o :“ ∀ kim loại + Fe 3+ → Fe 2+ (trừ Ag)”. Ví dụ 1:A – 2013 Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt (II)? A. HNO 3 đặc, nóng, dư B. CuSO 4 C. H 2 SO 4 đặc, nóng, dư D. MgSO 4 Ví dụ 2:CÑ – 2007Để khử ion Fe 3+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư A. kim loại Mg B. kim loại Cu C. kim loại Ba D. kim loại Ag Ví dụ 3:B – 2007 Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO 3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là A. Cu(NO 3 ) 2 B. HNO 3 C. Fe(NO 3 ) 2 D. Fe(NO 3 ) 3 Ví dụ 4:A – 2011Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). (3) Cho FeO vào dung dịch HNO 3 (loãng, dư). (4) Cho Fe vào dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 . (5) Cho Fe vào dung dịch H 2 SO 4 (loãng, dư). Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ? A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Ví dụ 5:CÑ – 2007Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là A. Mg B. Zn C. Al D. Fe b) Phản ứng tạo Fe 3+ thường gặp Fe + HNO 3 loãng → Fe(NO 3 ) 3 + NO↑ + H 2 O Fe + H 2 SO 4 đặc → Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 ↑ + H 2 O Fe + HNO 3 đặc → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + H 2 O Fe + AgNO 3 dư → Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ t Fe + Cl 0 t 2 ⎯⎯→ FeCl 3 2FeCl 2 + Cl 0 2 ⎯⎯→ 2FeCl 3 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Fe(OH) 3 ↓: kết tủa trắng xanh chuyển sang nâu đỏ khi để trong không khí. 4Fe(OH) 2 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4H 2 O: nung trong không khí tạo Fe 2 O 3 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4FeCO 3 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4CO 2 ↑: nung trong không khí tạo Fe 2 O 3 . FeCl 2 + 3AgNO 3 ⟶ Fe(NO 3 ) 3 + 2AgCl↓ + Ag↓ Fe(NO 3 ) 2SR + AgNO 3 dư ⟶ Fe(NO 3 ) 3 + Ag↓ 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 loãng ⟶ 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O *Fe 2 O 3 thường gặp trong phản ứng nung hoặc đốt quặng pirit sắt: Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 17/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu