Views
3 weeks ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn f) So sánh Al, Cr, Fe www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Đều không phản ứng (thụ động) với HNO 3 đặc, nguội, H 2 SO 4 đặc, nguội. Ví dụ 1:CÑ – 2008 Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO 3 ) 2 , dung dịch HNO 3 (đặc, nguội). Kim loại M là A. Al B. Zn C. Fe D. Ag Ví dụ 2:CÑ – 2011 Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc, nguội là: A. Cu, Fe, Al. B. Fe, Al, Cr. C. Cu, Pb, Ag. D. Fe, Mg, Al. Crom và nhôm * Bề mặt crom được che phủ bởi lớp crom (III) oxit có cấu tạo mịn, đặc chắc và bền vững bảo vệ (giống nhôm) nên ở nhiệt độ thường, crom bền vững về mặt hóa học. * Giống Al: bền trong không khí và nước vì có màng Cr 2 O 3 bảo vệ, thụ động trong HNO 3 đặc nguội, H 2 SO 4 đặc nguội. Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 lưỡng tính giống Al 2 O 3 , Al(OH) 3 . * Khác Al: Cr không tan trong dung dịch kiềm. Al, Cr + HCl, H 2 SO 4 loãng theo tỉ lệ mol khác nhau: Crom và sắt Trang 20/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Al + 3HCl → AlCl 3 + 3/2 H 2 ↑ Cr + 2HCl → CrCl 2 + H 2 ↑ * Tính khử giảm dần: Al > Zn > Cr > Fe nên4Cr + 3O 2 2Cr 2 O 3 trong khi3Fe + 2O 2 Fe 3 O 4 Dùng Al để điều chế Cr từ oxit bền của nó: Cr 2 O 3 + 2Al →Al 2 O 3 + 2Cr * Giống Fe: Với axit HCl, H 2 SO 4 loãng: tạo hợp chất Fe 2+ , Cr 2+ . Với axit H 2 SO 4 đặc, HNO 3 : tạo hợp chất Fe 3+ , Cr 3+ . Trong không khí, chuyển thành Fe(OH) 3 , Cr(OH) 3 : 4Cr(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Cr(OH) 3 Nung trong không khí. 4Cr(OH) 2 + O 2 →2Cr 2 O 3 + 4H 2 O 3. Câu hỏi tổng hợp Ví dụ 1:B – 2014 Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. 2Fe + 3H 2 SO 4 (loãng) → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 B. Ca + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2 t C. 2Al + Fe 2 O 0 t 3 ⎯⎯→ Al 2 O 3 + 2Fe D. 4Cr + 3O 0 2 ⎯⎯→ 2Cr 2 O 3 Ví dụ 2:B – 2014 Cho bột Fe vào dung dịch AgNO 3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan: A. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . B. Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 . D. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , Fe(NO 3 ) 3 . Ví dụ 3:CÑ – 2013Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II). B. Dung dịch FeCl 3 phản ứng được với kim loại Fe. C. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nguội. D. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe 2+ chỉ thể hiện tính khử. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Ví dụ 4:A – 2014Phát biểu nào sau đây là sai? A. Trong môi trưởng kiềm, Br 2 oxi hóa CrO − 2 thành B. Cr(OH) 3 tan được trong dung dịch NaOH. C. CrO 3 là một oxit axit. D. Cr phản ứng với axit H 2 SO 4 loãng tạo thành Cr 3+ . 2 CrO − 4 . Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ví dụ 5:A – 2013Cho sơ đồ phản ứng: Cr ,ư , ̣ ư , X Y. Chất Y trong sơ đồ trên là A. Na[Cr(OH) 4 ] B. Na 2 Cr 2 O 7 C. Cr(OH) 2 D. Cr(OH) 3 Ví dụ 6:A – 2013 Cho phương trình phản ứng: aFeSO 4 + bK 2 Cr 2 O 7 + cH 2 SO 4 → dFe 2 (SO 4 ) 3 + eK 2 SO 4 + fCr 2 (SO 4 ) 3 + gH 2 O Tỉ lệ a : b là A. 6 : 1 B. 2 : 3 C. 3 : 2 D. 1 : 6 Ví dụ 7:B – 2012 Phát biểu nào sau đây là sai? A. Cr(OH) 3 tan trong dung dịch NaOH. B. Trong môi trường axit, Zn khử Cr 3+ thành Cr. C. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO 3 . D. Trong môi trường kiềm, Br 2 oxi hóa CrO thành CrO . Ví dụ 8:A – 2007 Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 3 và FeCO 3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là A. Fe 3 O 4 B. FeO C. Fe D. Fe 2 O 3 Ví dụ 9:A – 2007 Phát biểu không đúng là: A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh. B. Các hợp chất Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 , CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính. C. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO 3 tác dụng được với dung dịch NaOH. D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. Ví dụ 10:A – 2012Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ. B. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại. C. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO 3 đặc, nguội. D. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol. Ví dụ 11:A – 2012Nhận xét nào sau đây không đúng? A. BaSO 4 và BaCrO 4 hầu như không tan trong nước. B. Al(OH) 3 và Cr(OH) 3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử. C. SO 3 và CrO 3 đều là oxit axit. D. Fe(OH) 2 và Cr(OH) 2 đều là bazơ và có tính khử. Ví dụ 12:B – 2013 Hòa tan hoàn toàn Fe 3 O 4 trong dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO 3 ) 2 , KMnO 4 , BaCl 2 , Cl 2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 II – Dạng toán & những chú ý DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1. Số đặc biệt của FeO, Fe 3 O 4 là 1 (khi hai oxit này qua H 2 SO 4 đặc, nóng hoặc qua HNO 3 ) Ví dụ:A – 2014Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là: A. Fe, Fe 2 O 3 . B. FeO, Fe 3 O 4 . C. Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 . D. Fe, FeO. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 21/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học