Views
8 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn D. Cr(OH) 2 , Cr(OH) 3 , CrO 3 có thể bị nhiệt phân. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2.5 Phát biểu không đúng là: A. Các hợp chất Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 , CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính. B. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh. C. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO 3 tác dụng được với dung dịch NaOH. D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. 2.6 Cho phản ứng: NaCrO 2 + Br 2 + NaOH → Na 2 CrO 4 + NaBr + H 2 O. Hệ số cân bằng của NaCrO 2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2.7 Lượng Cl 2 và NaOH tương ứng cần dùng để oxi hóa hoàn toàn 0,02 mol CrCl 3 thành CrO là: A. 0,03 mol và 0,16 mol . B. 0,023 mol và 0,16 mol. C. 0,015 mol và 0,1 mol . D. 0,03 mol và 0,14 mol. 2.8 Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl 3 thành K 2 CrO 4 bằng Cl 2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl 2 và KOH tương ứng là: A.0,015 mol và 0,04 mol. B. 0,015 mol và 0,08 mol. C. 0,03 mol và 0,08 mol . D. 0,03 mol và 0,04 mol. 2.9Cho dãy biến đổi sau: Cr X ư Y Z / T. X, Y, Z, T lần lượt là : A. CrCl 2 , CrCl 3 , NaCrO 2 , Na 2 CrO 7 . B. CrCl 2 , CrCl 3 , Cr(OH) 3 , Na 2 CrO 4 . C. CrCl 2 , CrCl 3 , NaCrO 2 , Na 2 CrO 4 . D. CrCl 2 , CrCl 3 , Cr(OH) 3 , Na 2 CrO 7 . 2.10 Giải pháp điều chế không hợp lí là: A. Dùng phản ứng khử K 2 Cr 2 O 7 bằng than hay lưu huỳnh để điều chế Cr 2 O 3 . B. Dùng phản ứng của muối Cr 2+ với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH) 2 . C. Dùng phản ứng của muối Cr 3+ với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH) 3 . D. Dùng phản ứng của H 2 SO 4 đặc với K 2 Cr 2 O 7 để điều chế CrO 3 . 2.11 Trong môi trường axit muối Cr +6 là chất oxi hóa rất mạnh. Khi đó Cr +6 bị khử đến: A. Cr +2 B. Cr 0 C. Cr +3 D. không thay đổi 3. Muối Cr 6+ ● Hợp chất Cr(VI): tính oxi hóa rất mạnh trong muối cromat ( CrO − 4 : màu vàng), đicromat ( Cr2 O − 7 : màu da cam). CrO 3 là chất oxi hóa rất mạnhlaøm S, P, C, NH 3 , C 2 H 5 OH, … bốc cháy khi trộn với CrO 3 . 2CrO 3 + 2NH 3 → Cr 2 O 3 + N 2 + 3H 2 O Dự đoán sản phẩm & cân bằng: K 2 Cr 2 O 7 + FeSO 4 + H 2 SO 4 → K 2 Cr 2 O 7 + HCl đặc → K 2 Cr 2 O 7 + KI + H 2 SO 4 → DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN K 2 Cr 2 O 7 + H 2 S + H 2 SO 4 ⟶ ● Cnkn 0 : “Khi thêm axit: màu đậm dần”. 3.1 Thổi khí NH 3 (dư) qua 10 gam CrO 3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được chất rắn màu vàng có khối lượng là A. 0,52 g B. 0,68 g C. 7,6 g D. 1,52 g 3.2 Trong phản ứng: Cr 2 O + SO + H + ⟶ Cr 3+ + X + H 2 O. X là: 2 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 28/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. SO 2 B. S C. H 2 S D. SO 3.3 Cho phản ứng: K 2 Cr 2 O 7 + HCl → KCl + CrCl 3 + Cl 2 + H 2 O. Số phân tử HCl bị oxi hóa là: A. 3 B. 6 C. 8 D. 14 3.4 Axit nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. HNO 3 B. H 2 SO 4 C. HCl D. H 2 CrO 4 3.5 Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau: - Tính oxi hóa rất mạnh. - Tan trong nước tạo thành hỗn hợp dung dịch H 2 RO 4 và H 2 R 2 O 7 . - Tan trong dung dịch kiềm tạo anion RO − có màu vàng. Oxit đó là: 2 4 A. SO 3 B. CrO 3 C. Cr 2 O 3 D. Mn 2 O 7 3.6 Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K 2 Cr 2 O 7 , sau đó thêm tiếp khoảng 1 ml nước và lắc đều để K 2 Cr 2 O 7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là: A. màu đỏ da cam và màu vàng chanh. B. màu vàng chanh và màu đỏ da cam. C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh. D. màu vàng chanh và màu nâu đỏ. 3.7 Trong dung dịch, ion cromat và đicromat cho cân bằng thuận nghịch: 2CrO + 2H + ⇌ Cr 2 O + H 2 O. Hãy chọn phát biểu đúng: A. dung dịch có màu da cam trong môi trường bazơ. B. ion CrO bền trong môi trường axit. C. ion Cr 2 O bền trong môi trường bazơ. D. dung dịch có màu da cam trong môi trường axit. 3.8 Chất rắn màu lục, tan trong dung dịch HCl được dung dịch A. Cho A tác dụng với NaOH và brom được dung dịch màu vàng, cho dung dịch H 2 SO 4 vào lại thành màu da cam. Chất rắn đó là: A. Cr 2 O 3 B. CrO C. Cr 2 O D. Cr 3.9 Có một số hiện tượng sau: (1) Thêm dư NaOH vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. (2) Thêm dư NaOH và Cl 2 vào dung dịch CrCl 2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng. (3) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl 3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư. (4) Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaCrO 2 thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại. Số ý đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 3.10 Khối lượng K 2 Cr 2 O 7 tác dụng vừa đủ với 0,6 mol FeSO 4 trong H 2 SO 4 loãng là A. 26,4 g B. 27,4 g C. 28,4 g D. 29,4 g 3.11 Tính tổng hệ số cân bằng nhỏ nhất trong phản ứng: K 2 Cr 2 O 7 + FeSO 4 + H 2 SO 4 → ? + ? + ? + ? A. 20 B. 22 C. 24 D. 26 3.12 Lượng kết tủa S hình thành khi dùng H 2 S khử dung dịch chứa 0,08 mol K 2 Cr 2 O 7 trong H 2 SO 4 (dư) là A. 0,96 gam B. 1,92 gam C. 7,68 gam D. 8,76 gam DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3.13 Lượng HCl và K 2 Cr 2 O 7 tương ứng cần sử dụng để điều chế 672 ml khí Cl 2 (đktc) là: A. 0,06 mol và 0,03 mol. B. 0,14 mol và 0,01 mol. C. 0,42 mol và 0,03 mol . D. 0,16 mol và 0,01 mol. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 29/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ