Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 13. Trong phương trình phản ứng: aFe(OH) 2 + bO 2 + cH 2 O → … http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nếu cho b = 1 thì tổng a + c có giá trị là A. 4 B. 2 C. 6 D. 5 14. Nung nóng Fe(OH) 2 trong không khí thì chất rắn thu được khi phản ứng hoàn toàn là A. FeO B. FeCO 3 C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 15. Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không tạo ra được muối sắt (II)? A. FeO + HCl B. Fe(OH) 2 + H 2 SO 4 (loãng) C. FeCO 3 + HNO 3 (loãng) D. Fe + Fe(NO 3 ) 3 16. Để bảo quản dung dịch FeCl 2 không bị chuyển hóa thành hợp chất sắt (III) cần thêm vào dung dịch một ít hóa chất nào sau đây? A. Fe B. Ag C. Cl 2 D. HNO 3 17. Thí nghiệm nào sau đây điều chế được Fe(NO 3 ) 2 ? A. Fe tác dụng với HNO 3 loãng dư. B. Fe tác dụng với HNO 3 đặc, nóng, dư. C. Fe tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư. D. Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO 3 ) 2 dư. 18. Xét bản chất của phản ứng: 2FeCl 2 + Cl 2 → 2FeCl 3 . Nhận xét nào không đúng? A. Fe 2+ đã khử Cl 2 . B. Cl 2 đã oxi hóa Fe 2+ . C. Fe 2+ bị oxi hóa thành Fe 3+ . D. Fe 2+ đã oxi hóa Cl 2 . 19. Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể dùng để điều chế các muối Fe(II)? A. FeO + HCl B. Fe(OH) 2 + H 2 SO 4 (loãng) C. FeCO 3 + HNO 3 (loãng) D. Fe + Fe(NO 3 ) 3 . 20. Dung dịch FeCl 3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây? A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag 21. Có ba lọ đựng ba hỗn hợp: Fe + FeO; Fe + Fe 2 O 3 và FeO và Fe 2 O 3 . Giải pháp lần lượt dùng các thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt ba hỗn hợp này? A. dd HCl, dd NaOH. B. dd H 2 SO 4 đặc, dd NaOH. C. dd HNO 3 đặc, dd NaOH. D. dd NaOH, dd H 2 SO 4 đặc. 22. Trong sản xuất gang, nếu nguyên liệu có lẫn tạp chất là SiO 2 thì chất chảy cần dùng là A. CaCO 3 B. CaCl 2 C. P 2 O 5 D. SO 2 23. Vai trò than cốc trong quá trình luyện gang là A. cung cấp nhiệt khi cháy. B. tạo ra chất khử CO. C. tạo gang. D. Cả A, B, C 24. Hàm lượng sắt có trong các quặng hematit đỏ không tạp chất là A. 70% B. 48,3% C. 63,6% D. 72,4% 25. Hàm lượng cacbon trong thép có giá trị trong khoảng nào? A. 0,01 − 0,02% B. 0,01 − 0,2% C. 0,1 − 2% D. 0,01 − 2% 26. Hàm lượng cacbon trong gang có giá trị khoảng A.< 1% B.< 2% C. 2% − 5% D. 1% − 5% DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 27. Nguyên tắc sản xuất gang là A. loại bỏ tạp chất ra khỏi quặng sắt trong lò cao. B. tách oxi khỏi quặng sắt bằng nhôm trong lò cao. C. giảm hàm lượng Si, Mn, C, S, P trong quặng. D. khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 46/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 PHƯƠNG PHÁP ĐIỂN HÌNH GIẢI TOÁN SẮT 1. Bảo toàn e trong bài toán Fe http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.1 Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (đkc). Giá trị của m là A. 11,2 B. 1,12 C. 0,56 D. 5,6 1.2 Hòa tan hoàn toàn m gam bột Al vào dung dịch HNO 3 dư thu được 8,96 lít (đkc) hỗn hợp X gồm NO và N 2 O có tỉ lệ mol NO : N 2 O = 1 : 3. Giá trị của m là A. 25,3 g B. 25,7 g C. 24,3 g D. 42,3 g 1.3 Cho 2,52 gam hỗn hợp gồm Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư, thu được 1,792 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất ở đktc. Thành phần % khối lượng Mg trong hỗn hợp là: A. 37,14% B. 57,14% C. 42,86% D. 62,86% 1.4 Cho 5 gam sắt vào dung dịch HNO 3 loãng thu được sản phẩm khử NO duy nhất. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn dư 0,8 gam Fe. Thể tích khí NO thoát ra ở đkc là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 1,12 lít 1.5 Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO 3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là A. N 2 O B. NO 2 C. N 2 D. NO 2. Phương pháp quy đổi trong bài toán Fe 2.1 Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe 2 O 3 ), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 0,23 B. 0,18 C. 0,08 D. 0,16 2.2 Oxi hóa chậm a gam Fe trong không khí thu được 12 gam hỗn hợp rắn A gồm FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe dư. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO 3 dư thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Giá trị của a là A. 7,75 B. 10,08 C. 9 D. 10,6 2.3 Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 38,72 B. 35,50 C. 49,09 D. 34,36 2.4A – 2012Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu 2 S, CuS, FeS 2 và FeS tác dụng hết với HNO 3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO 2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl 2 , thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH 3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là: A. 38,08 B. 11,2 C. 24,64 D. 16,8 2.5A – 2014 Hỗn hợp X gồm Al, Fe 3 O 4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 9,0 B. 9,5 C. 8,0 D. 8,5 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 47/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu