Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. Có trong hemoglobin của máu, có vai trò vận chuyển oxi, duy trì sự sống. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. Chiếm 5% khối lượng vỏ Trái Đất. C. Có trong thiên thạch dưới dạng Fe tự do. D. Trong tự nhiên, tồn tại nhiều nhất dưới dạng hiđroxit. 3.7 Một loại quặng sắt đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO 3 thấy thoát ra khí màu nâu, dung dịch thu được tác dụng với dung dịch BaCl 2 tạo kết tủa trắng không tan trong axit. Tên của quặng đã dùng là A. manhetit B. hematit C. xiđerit D. pyrit [4] Toán sắt 4.1 Đốt một kim loại trong bình đựng khí clo, thu được 32,5 gam muối clorua và thể tích khí clo trong bình giảm 6,72 lít (đkc). Kim loại đã dùng là A. Zn B. Fe C. Cr D. Sn 4.2 Hòa tan 2 gam một kim loại bằng lượng dư dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 5,43 gam muối sunfat. Kim loại đã dùng là A. Na B. Fe C. Ca D. Al 4.3 Cho 20 gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H 2 thoát ra. Cô cạn dung dịch, khối lượng chất rắn thu được là A. 91 gam B. 27,1 gam C. 55,5 gam D. 64,375 gam 4.4Hòa tan 15 gam kim loại X trong dung dịch HCl, thu được dung dịch muối trong đó X có số oxi hóa +2 và 6 lít khí hiđro (đktc). Kim loại X là A. Mg B. Zn C. Fe D. Ni 4.5Ngâm một lá kim loại M có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Khi thu được 336 ml khí hiđro (đkc) thì khối lượng lá M giảm 1,68%. Kim loại M là A. Zn B. Fe C. Al D. Na 4.6Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO 4 , sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là A. 1,9990 gam B. 1,9999 gam C. 0,3999 gam D. 2,1000 gam 4.7Hòa tan 14 gam kim loại M trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng dư thu được 50 gam muối. Thể tích khí SO 2 duy nhất thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 8,4 lít 4.8Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 0,56 lít khí NO là sản phẩm duy nhất (đkc). Giá trị của m là A. 2,8 B. 1,4 C. 5,6 D. 4,2 4.9Cho một lượng Fe vào dung dịch HNO 3 loãng. Sau phản ứng, thu được 5,6 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đkc). Số mol HNO 3 đã tham gia phản ứng là A. 2 mol B. 4 mol C. 1 mol D. không xác định 4.10Cho m gam hỗn hợp Al và Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 loãng thu được 2,24 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đkc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp này phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lít khí H 2 (đkc). Giá trị của m là A. 8,3 B. 4,15 C. 4,3 D. 6,95 4.11Hòa tan 3,04 gam hỗn hợp Fe, Cu trong dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 0,896 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đkc). Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 1,28 gam B. 0,96 gam C. 1,6 gam D. 1,92 gam 4.12Cho 3,36 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO 3 (loãng, dư) thu được 14,52 gam muối. Thể tích khí NO ở điều kiện chuẩn (sản phẩm khử duy nhất) đã sinh ra là A. 2,24 lít B. 1,68 lít C. 1,344 lít D. 3,36 lít Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 58/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 4.13Cho 0,1 mol Fe tác dụng với dung dịch loãng chứa 0,3 mol HNO 3 . Khi phản ứng hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch trong đó có m gam Fe(NO 3 ) 3 (khan). Giá trị của m là A. 3,63 gam B. 12,1 gam C. 6,05 gam D. 7,26 gam 4.14Cho 6,72 gam Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HNO 3 2M đến phản ứng hoàn toàn. Sản phẩm khử duy nhất là NO. Khối lượng muối (khan) thu được là A. 25,32 gam B. 26,44 gam C. 32,14 gam D. 25,22 gam 4.15Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dung dịch HNO 3 thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 24,4 gam Fe(NO 3 ) 3 . Số mol HNO 3 đã tham gia phản ứng là A. 0,3 mol B. 0,43 mol C. 0,5 mol D. 0,53 mol 4.16Hòa tan hoàn toàn 2 gam kim loại X trong lượng dư dung dịch HNO 3 thu được 0,8 lít khí NO ở điều kiện chuẩn (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại đã dùng là A. Fe B. Al C. Ag D. Ca 4.17Cho 16,8 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng, tạo NO là sản phẩm khử duy nhất. Phản ứng kết thúc thì thu được 66,4 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO 3 đã tham gia phản ứng là A. 1,2 mol B. 1,07 mol C. 0,6 mol D. 0,92 mol 4.18Cho 28 gam Fe vào dung dịch chứa 1,1 mol AgNO 3 , kết thúc phản ứng thu được chất rắn X và sau khi cô cạn dung dịch muối thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 31,4 B. 96,2 C. 118,8 D. 108 4.19Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp bột gồm Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng dung dịch HNO 3 lấy dư, thu được m gam hỗn hợp khí gồm NO và NO 2 có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Giá trị của m là A. 17 B. 7,6 C. 9,6 D. kết quả khác 4.20Cho hỗn hợp bột gồm 0,01 mol Al và 0,02 mol Fe tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO 3 0,2M. Dung dịch thu được sau phản ứng có chứa những chất tan nào? A. Al(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . B. Al(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 . C. Al(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 3 . D. Al(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 . 4.21Ngâm thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO 3 ) 2 0,2M và AgNO 3 0,2M. Sau một thời gian, khối lượng thanh kim loại là 101,72 gam, giả thiết các kim loại sau phản ứng bám hết vào thanh sắt. Khối lượng Fe đã phản ứng là A. 1,4 gam B. 2,8 gam C. 5,6 gam D. 11,2 gam 4.22X là oxit của kim loại M (hóa trị n) có chứa 30% oxi theo khối lượng. Để hòa tan m gam X cần dùng 120 ml dung dịch H 2 SO 4 0,2M. Giá trị của m là A. 1,28 B. 0,96 C. 1,392 D. 0,816 II – HỢP CHẤT CỦA SẮT [1] Hợp chất sắt (II) 1.1Tính chất nào sau đây không phải của FeO? A. Màu đen, dễ tan trong nước. B. Không tồn tại trong tự nhiên. C. Dễ bị oxi hóa thành sắt (III). D. Có tính chất của oxit bazơ. 1.2FeO thể hiện tính khử khi tác dụng với A. HCl B. H 2 SO 4 loãng C. CO, t 0 D. HNO 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1.3FeO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với A. HCl B. H 2 SO 4 loãng C. CO, t 0 D. HNO 3 1.4Trong phương trình phản ứng hòa tan FeO bằng HNO 3 loãng, tỉ lệ mol giữa FeO với HNO 3 tham gia phản ứng là A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 3 : 10 D. 3 : 8 1.5Trong phương trình phản ứng hòa tan FeO bằng HNO 3 loãng, tỉ lệ mol giữa FeO với NO tham gia phản ứng là Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 59/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu