Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 3 : 1 D. 3 : 8 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.6 Những nhận định dưới đây dành cho thí nghiệm hòa tan FeO trong dung dịch HNO 3 loãng dư: (1) Chất rắn màu đen sẽ bị hòa tan hoàn toàn. (2) Chất khí sinh ra không màu, không hóa nâu trong không khí. (3) Dung dịch thu được có màu vàng nâu của sắt (III). Số nhận định đúng với thực tế là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 1.7 Điều chế FeO bằng cách nào đúng? A. Đốt Fe trong oxi dư. B. Nung Fe(OH) 2 trong không khí. C. Cho CO qua Fe 2 O 3 ở 500 0 C. D. A và B đều đúng. 1.8 Để khử 1 mol Fe 2 O 3 thành FeO cần dùng bao nhiêu mol CO? A. 1 mol B. 2 mol C. 3 mol D. 4 mol 1.9 Phản ứng nào dưới đây không thể dùng để điều chế FeO? A. Nhiệt phân Fe(OH) 2 trong điều kiện không có không khí. B. Nhiệt phân FeCO 3 trong điều kiện không có không khí. C. Nhiệt phân Fe(NO 3 ) 2 trong điều kiện không có không khí. D. Cho khí CO qua Fe 2 O 3 ở 500 0 C. 1.10 Có thể dùng thuốc thử nào để phân biệt 3 chất rắn: Fe, FeO, CuO? A. dd KOH B. dd HNO 3 C. dd HCl D. dd AgNO 3 1.11 Phản ứng nào sau đây không thể sử dụng để điều chế FeO? A. Nung Fe(OH) 2 trong chân không. B. Nung FeCO 3 trong chân không. C. Nung Fe(NO 3 ) 2 trong chân không. D. Khử Fe 2 O 3 bằng CO ở 500 – 600 0 C. 1.12 Dưới đây là kết quả nghiên cứu tính chất của một số hợp chất của sắt: (1) Chất rắn, màu trắng hơi xanh. (2) Tan trong nước. (3) Chuyển màu nâu đỏ trong không khí. (4) Có tính bazơ yếu. (5) Tan trong dung dịch kiềm. (6) Có thể bị nhiệt phân hủy thành oxit. Có bao nhiêu tính chất nêu trên là của Fe(OH) 2 ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 1.13 Dưới đây là kết quả nghiên cứu tính chất của một số hợp chất của sắt: (1) Không bị nhiệt phân hủy. (2) Chất kết tủa màu trắng hơi xanh. (3) Trong không khí chuyển sang màu nâu đỏ. (4) Bị nhiệt phân thành Fe 2 O 3 trong không khí. (5) Không tác dụng với HCl. Có bao nhiêu tính chất nêu trên là của Fe(OH) 2 ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 1.14 Cho dung dịch FeCl 2 vào dung dịch NaOH. Hiện tượng quan sát được là A. có kết tủa trắng xanh rồi tan. B. có kết tủa trắng xanh rồi chuyển nâu đỏ. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. có kết tủa nâu đỏ. D. có kết tủa vàng nâu. 1.15 Trong phương trình phản ứng: aFe(OH) 2 + bO 2 + cH 2 O → … Nếu cho b = 1 thì tổng a + c có giá trị là A. 4 B. 2 C. 6 D. 5 1.16 Nung nóng Fe(OH) 2 trong không khí thì chất rắn thu được khi phản ứng hoàn toàn là A. FeO B. FeCO 3 C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 Trang 60/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 1.17 Trong số các thí nghiệm sau (thực hiện trong điều kiện không có không khí): (1) Sắt tác dụng với nước. (2) FeO tác dụng với nước. (3) Muối sắt (II) tác dụng với kiềm. Có bao nhiêu thí nghiệm điều chế được Fe(OH) 2 ? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 1.18 Phản ứng giữa cặp chất nào dươci đây không tạo ra được muối sắt (II)? A. FeO + HCl B. Fe(OH) 2 + H 2 SO 4 (loãng) C. FeCO 3 + HNO 3 (loãng) D. Fe + Fe(NO 3 ) 3 1.19 Để bảo quản dung dịch FeCl 2 không bị chuyển hóa thành hợp chất sắt (III) cần thêm vào dung dịch một ít hóa chất nào sau đây? A. Fe B. Ag C. Cl 2 D. HNO 3 1.20 Thí nghiệm nào sau đây điều chế được Fe(NO 3 ) 2 ? A. Fe tác dụng với HNO 3 loãng dư. B. Fe tác dụng với HNO 3 đặc, nóng, dư. C. Fe tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư. D. Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO 3 ) 2 dư. 1.21 Xét bản chất của phản ứng: 2FeCl 2 + Cl 2 → 2FeCl 3 . Nhận xét nào không đúng? A. Fe 2+ đã khử Cl 2 . B. Cl 2 đã oxi hóa Fe 2+ . C. Fe 2+ bị oxi hóa thành Fe 3+ . D. Fe 2+ đã oxi hóa Cl 2 . 1.22 Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể dùng để điều chế các muối Fe(II)? A. FeO + HCl B. Fe(OH) 2 + H 2 SO 4 (loãng) C. FeCO 3 + HNO 3 (loãng) D. Fe + Fe(NO 3 ) 3 . [2] Hợp chất sắt (III) 2.1 Dùng CO khử sắt (III) oxit có thể sinh ra những chất nào? A. Fe B. FeO C. Fe 3 O 4 D. A, B, C đúng 2.2 Sắt (III) oxit: A. Là chất rắn, màu đỏ nâu, không tan trong nước. B. Là oxit kém bền, bị khử thành Fe ngay ở nhiệt độ thường. C. Được tìm thấy trong tự nhiên trong quặng manhetit. D. Chỉ được điều chế bằng cách nhiệt phân Fe(OH) 3 ở nhiệt độ cao. 2.3 Cho hỗn hợp Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , CuO tác dụng với H 2 dư ở nhiệt độ cao. Hỗn hợp rắn thu được gồm: A. Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , Cu. B. Al 2 O 3 , Fe, Cu. C. Al, Fe, Cu. D. Al, Fe 2 O 3 , CuO. 2.4 Xem xét một số thí nghiệm sau: (1) Nung nóng hỗn hợp Al và Fe 2 O 3 . (2) Cho khí CO dư qua Fe 2 O 3 ở nhiệt độ cao. (3) Hòa tan Fe 2 O 3 trong dd HCl rồi điện phân. (4) Cho khí H 2 dư qua Fe 2 O 3 ở nhiệt độ cao. Có bao nhiêu thí nghiệm có thể dùng để điều chế Fe? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2.5 Sắt (III) hiđroxit có tính chất nào sau đây? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Có tính bazơ yếu. B. Bị nhiệt phân thành FeO. C. Có tính khử khi tác dụng với HNO 3 . D. Có tính oxi hóa khi tác dụng với Mg. 2.6 Có thể điều chế Fe(OH) 3 bằng cách nào? A. Cho Fe 2 O 3 tác dụng với nước. B. Cho Fe 2 O 3 tác dụng với NaOH. C. Cho muối sắt(III) tác dụng với axit. D. Cho dung dịch muối sắt (III) tác dụng với kiềm. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 61/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)