Views
5 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 2.7 Dung dịch FeCl 3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây? http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag 2.8 Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng? A. Thêm dd NaOH vào dd FeCl 3 thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu. B. Thêm bột Fe vào lượng dư dd AgNO 3 thì dd chuyển màu lục nhạt. C. Fe(OH) 3 tan vào dd H 2 SO 4 sẽ hình thành dung dịch màu vàng nâu. D. Thêm dư Fe vào dd Fe(NO 3 ) 3 thấy dung dịch màu vàng nâu chuyển sang xanh nhạt. 2.9 Thêm dung dịch KOH vào dung dịch FeCl 3 sẽ thấy A. xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh. B. xuất hiện kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí. C. xuất hiện kết tủa nâu đỏ sau đó tan. D. xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 2.10 Thí nghiệm nào dưới đây được mô tả không đúng hiện tượng? A. Dung dịch FeCl 3 có màu vàng nâu, thêm dung dịch NaOH vào sẽ xuất hiện kết tủa đỏ nâu. B. Fe tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 thấy xuất hiện dung dịch màu xanh nhạt. C. Hòa tan Fe(OH) 3 vào dd H 2 SO 4 thấy tạo dung dịch màu vàng nâu. D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO 3 ) 3 thì dd chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh. 2.11 Hiện tượng quan sát được khi trộn lẫn các dung dịch FeCl 3 và Na 2 CO 3 là A. kết tủa trắng hơi xanh. B. kết tủa đỏ nâu. C. kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí. D. kết tủa trắng và có sủi bọt khí. 2.12 Cách nào sau đây có thể điều chế được Fe từ fe(OH) 3 ? A. Điện phân nóng chảy Fe(OH) 3 . B. Chuyển thành FeCl 3 rồi tác dụng với Cu. C. Chuyển thành Fe 2 O 3 rồi tác dụng với CO. D. Tác dụng với Zn. 2.13 Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp bột Ag, Cu, Fe mà chỉ dùng 1 dung dịch chứa 1 hóa chất và lượng Ag tách ra vẫn giữ nguyên khối lượng ban đầu. Có thể dùng dung dịch muối nào sau đây? A. AgNO 3 B. FeCl 3 C. Cu(NO 3 ) 2 D. Hg(NO 3 ) 2 2.14 Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl 3 và Na 2 CO 3 . A. Kết tủa trắng. B. Kết tủa đỏ nâu. C. Kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí. D. Kết tủa trắng và sủi bọt khí. 2.15 Có ba lọ đựng ba hỗn hợp: Fe + FeO; Fe + Fe 2 O 3 và FeO và Fe 2 O 3 . Giải pháp lần lượt dùng các thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt ba hỗn hợp này? A. dd HCl, dd NaOH. B. dd H 2 SO 4 đặc, dd NaOH. C. dd HNO 3 đặc, dd NaOH. D. dd NaOH, dd H 2 SO 4 đặc. [3] Toán hợp chất sắt 3.1 Sấy nóng 55,6 gam FeSO 4 .7H 2 O để chuyển hết thành tinh thể FeSO 4 .4H 2 O. Khối lượng FeSO 4 .4H 2 O thu được là A. 22,4 gam B. 44,8 gam C. 33,6 gam D. 11,2 gam 3.2 Khối lượng FeO và thể tích dung dịch H 2 SO 4 2M (loãng) cần thiết để điều chế được 41,7 gam FeSO 4 .7H 2 O với hiệu suất 100% lần lượt là: A. 10,8 gam và 0,075 ml. B. 10,8 gam và 75 ml. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. 5,4 gam và 75 ml. D. 5,4 gam và 0,075 ml. 3.3 Khi điều chế 55,6 gam FeSO 4 .7H 2 O bằng phản ứng của Fe với H 2 SO 4 loãng đã giải phóng một thể tích khí hiđro ở điều kiện chuẩn là A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít 3.4 Thể tích dung dịch HNO 3 2M (loãng) cần để hòa tan 10,8 gam FeO là A. 0,25 ml B. 250 ml C. 0,2 ml D. 200 ml Trang 62/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.5 Nếu hòa tan m gam FeO bằng dung dịch HCl 2M thì cần 150 ml, nếu hòa tan cũng m FeO bằng dung dịch HNO 3 4M (loãng) thì thể tích dung dịch axit cần là A. 125 ml B. 250 ml C. 200 ml D. 400 ml 3.6 Để hòa tan hoàn toàn 31,2 gam hỗn hơp FeO và Fe 2 O 3 cần dùng V lít dung dịch HNO 3 2M. Khi phản ứng kết thúc, thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất và trong dung dịch có 96,8 gam muối Fe(NO 3 ) 3 . Giá trị của V là A. 0,62 B. 620 C. 0,58 D. 580 3.7 X là hỗn hợp gồm FeFeO trộn theo tỉ lệ mol 1: 3. Khi hòa tan hết 27,2 gam X bằng V ml dung dịch HNO 3 4M đã sinh ra muối Fe(NO 3 ) 3 và NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là A. 0,35 B. 350 C. 0,259 D. 259 3.8 Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO 4 1M và FeSO 4 1,2M tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Lọc lấy kết tủa rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được là A. 17,6 B. 9,6 C. 13,6 D. 8,8 3.9 Cho 100 ml dung dịch FeCl 2 0,3M tác dụng với 224 ml khí clo (đkc). Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thì khối lượng muối khan thu được là A. 4,52 gam B. 4,875 gam C. 4,165 gam D. kết quả khác 3.10 Với 200 ml dung dịch FeCl 3 0,15M có thế hòa tan tối đa x gam bột Cu hoặc y gam bột sắt. Giá trị của x, y lần lượt là: A. 0,64 gam và 0,56 gam. B. 0,96 gam và 0,84 gam. C. 0,64 gam và 0,84 gam. D. 0,96 gam và 0,56 gam. 3.11 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột gồm 23,2 gam Fe 3 O 4 và 5,4 gam Al. Sau khi phản ứng hoàn toàn, hòa tan hết hỗn hợp vào dung dịch HCl 1M. Số mol HCl tối thiểu cần dùng là A. 0,7 mol B. 0,65 mol C. 1,25 mol D. 1,05 mol 3.12 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột gồm 21,6 gam FeO và 5,4 gam Al. Sau khi phản ứng hoàn toàn, hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HNO 3 , phản ứng tạo NO là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa hai muối nhôm nitrat và sắt (III) nitrat. Số mol HNO 3 đã dùng là A. 1,8 mol B. 1,6 mol C. 1,5 mol D. 1,4 mol 3.13 Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột gồm 16 gam Fe 2 O 3 và 5,4 gam Al. Sau khi phản ứng hoàn toàn, hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HNO 3 loãng. Thể tích khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở điều kiện chuẩn là A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 8,96 lít 3.14 Cho 40,6 gam hỗn hợp Al 2 O 3 , FeO, Fe 2 O 3 tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch H 2 SO 4 2M (loãng). Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là A. 168,6 gam B. 104,6 gam C. 117,4 gam D. 102,4 gam 3.15 Để hòa tan hoàn toàn 22 gam hỗn hợp FeFeO cần dùng 325 ml dung dịch HNO 3 4M. Sau phản ứng, thu được dung dịch chỉ có Fe(NO 3 ) 3 và khí thoát ra là NO duy nhất. Tỉ lệ số mol FeFeO trong hỗn hợp ban đầu là A. 1 : 1 B. 2 : 1 C. 4 : 3 D. 3 : 2 3.16 Cho 200 ml dung dịch X chứa FeCl 2 xM và FeCl 3 yM tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Lượng kết tủa thu được, nếu nung trong không khí thì thu được 4 gam chất rắn; còn nếu nung trong điều kiện không có không khí thì thu được 3,84 gam chất rắn. Giá trị của x, y lần lượt là: A. 0,15 và 0,1. B. 0,1 và 0,15. C. 0,12 và 0,15. D. 0,1 và 0,12. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3.17 Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeSO 4 0,1M và Fe 2 (SO 4 ) 3 0,15M cho tác dụng với lượng dư Ba(OH) 2 . Lọc lấy kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi, khối lượng chất rắn thu được là A. 23,23 B. 32,03 C. 31,87 D. 23,07 3.18 Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 2 0,3M và FeCl 3 xM tác dụng với 224 ml khí clo (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 6,145 gam muối khan. Giá trị của x là A. 1,27 B. 1,625 C. 2,335 D. kết quả khác Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 63/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)