Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 17 Tính chất hóa học cơ bản của CrO 3 là http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. tính chất oxit axit và tính oxi hóa mạnh. B. tính chất oxit lưỡng tính và tính khử mạnh. C. tính chất oxit bazơ và tính oxi hóa mạnh. D. tính chất oxit axit và tính khử mạnh. 18 CrO 3 tan vào nước sẽ tạo thành A. Cr(OH) 3 B. H 2 CrO 4 C. H 2 Cr 2 O 7 D. cả B và C 19 CrO 3 sẽ bốc cháy khi gặp A. S B. Al C. Fe D. Br 2 20 C 2 H 5 OH sẽ bốc cháy khi gặp A. Na B. CH 3 COOH C. CrCl 3 D. CrO 3 21 Chất nào sau đây kém bền hơn cả A. H 2 Cr 2 O 7 B. Cr(OH) 3 C. K 2 Cr 2 O 7 D. K 2 CrO 4 22 Quan hệ: công thức – tên – màu trong câu nào sau đây đúng? A. Na 2 CrO 4 – Natri đicromat – màu vàng. B. K 2 Cr 2 O 7 – Kali đicromat – màu vàng. C. K 2 Cr 2 O 7 – Kali đicromat – màu da cam. D. Na 2 CrO 4 – Natri cromat – màu da cam. 23 Tính chất hóa học cơ bản của muối cromat và đicromat là A. có màu vàng hoặc da cam, dễ tan trong nước. B. đều được tạo thành khi cho CrO 3 tác dụng với dung dịch kiềm. C. đều có tính oxi hóa mạnh, đặc biệt trong môi trường kiềm. D. đều có tính oxi hóa mạnh, đặc biệt trong môi trường axit. 24 Cho phương trình phản ứng có vế trái như sau: xK 2 Cr 2 O 7 + yFeSO 4 + zH 2 SO 4 → … Tỉ lệ y : z có giá trị là A. 7 : 6 B. 6 : 5 C. 5 : 6 D. kết quả khác 25 Ion đicromat phản ứng một phần với nước tạo ra ion A. CrO và OH . B. Cr 2 O và OH . C. CrO và H + . D. Cr 2 O và H + . 26 Thêm dung dịch axit vào muối đicromat thì A. dung dịch chuyển sang màu vàng. B. dung dịch chuyển sang màu da cam. C. dung dịch không chuyển màu. D. dung dịch trở nên không màu. 27 Thêm dung dịch axit vào muối cromat thì A. dung dịch chuyển sang màu vàng. B. dung dịch chuyển sang màu da cam. C. dung dịch không chuyển màu. D. dung dịch trở nên không màu. 28 Thêm dung dịch kiềm vào dung dịch muối đicromat thì A. dung dịch chuyển sang màu vàng. B. dung dịch chuyển sang màu da cam. C. dung dịch không chuyển màu. D. dung dịch trở nên không màu. 29 So sánh nào dưới đây không đúng? A. Fe(OH) 2 và Cr(OH) 2 đều là bazơ và là chất khử. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN B. Al(OH) 3 và Cr(OH) 3 đều là chất lưỡng tính, có cả tính oxi hóa và tính khử. C. H 2 SO 4 và H 2 CrO 4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh. D. BaSO 4 và BaCrO 4 đều là những chất không tan trong nước. 30 Nhỏ dung dịch H 2 SO 4 loãng vào dung dịch K 2 CrO 4 thì màu của dung dịch chuyển từ A. màu vàng sang màu da cam. B. không màu sang màu cam. C. không màu sang màu vàng. D. màu da cam sang màu vàng. Trang 70/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 31 Cặp chất nào dưới đây không thể chuyển hóa lẫn nhau trực tiếp bằng 1 phản ứng? A. Al(OH) 3 và Na[Al(OH) 4 ]. B. Cr(OH) 3 và Na[Cr(OH) 4 ]. C. Na 2 Cr 2 O 7 và Na 2 CrO 4 . D. CrO và Cr(OH) 2 . III – TOÁN HỢP CHẤT CỦA CROM 1 Chia đều 5,2 gam bột crom thành 2 phần, phần 1 cho tác dụng với khí clo dư tạo a gam muối, phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl dư tạo b gam muối. Giá trị của a, b theo thứ tự là: A. 6,15 và 6,15. B. 6,15 và 7,925. C. 7,925 và 6,15. D. 7,925 và 5,16. 2 Chia đều 9,6 gam bột lưu huỳnh thành 2 phần, phần 1 tác dụng với Fe dư, phần 2 tác dụng với Cr dư. Khối lượng muối tạo ra trong mỗi phần lần lượt là: A. 10,4 gam và 10 gam. B. 13,2 gam và 10 gam. C. 26,4 gam và 20 gam. D. 13,2 gam và 8 gam. 3 Ngâm miếng crom nặng 20 gam vào dung dịch H 2 SO 4 loãng một thời gian thấy khối lượng miếng kim loại giảm 7,8%. Thể tích khí hiđro đã thoát ra ở điều kiện chuẩn là A. 0,672 lít B. 1,008 lít C. 0,336 lít D. 0,896 lít 4 Cho 50 gam hỗn hợp Cr, Al, Cu tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H 2 (đkc). Lọc lấy chất rắn không tan và cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thoát ra 19,04 lít khí H 2 (đkc). Phần trăm khối lượng Al và Cr trong hỗn hợp ban đầu theo thứ tự là: A. 5,4% và 86,2%. B. 5,4% và 88,4%. C. 7,2% và 86,2%. D. 7,2% và 88,4%. 5 Cho 100 ml dung dịch CrCl 3 1M tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng kết tủa thu được là A. 8,24 gam B. 7,21 gam C. 6,18 gam D. 9,27 gam 6 Cho 175 ml dung dịch CrCl 3 1M tác dụng với 1lít dung dịch NaOH xM thì thu được 15,45 gam kết tủa. Giá trị có thể có của x là: A. 0,05 và 0,1. B. 0,05 và 0,15. C. 0,45 và 0,5. D. 0,45 và 0,55. 7 Sục khí amoniac đến dư vào dung dịch chứa 58,4 gam hỗn hợp muối AlCl 3 và CrCl 3 . Lọc lấy kết tủa và đem nung đến khối lượng không đổi thì còn lại 25,4 gam chất rắn. Khối lượng AlCl 3 trong hỗn hợp ban đầu là A. 26,7 gam B. 20,025 gam B. 40,05 gam D. 18,69 gam 8 Cho 16 gam hỗn hợp bột FeCr tác dụng với khí clo dư ở nhiệt độ cao, thu được 47,95 gam muối. Hòa tan hỗn hợp muối vào nước rồi thêm dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được là A. 8 gam B. 23,2 gam C. 21,6 gam D. 7,2 gam 9 Để hòa tan một lượng Cr(OH) 3 vừa đủ 150 ml dung dịch HCl 2M. Nếu dùng dung dịch NaOH 1M để hòa tan cũng lượng Cr(OH) 3 như thế thì cân bao nhiêu ml? A. 300 ml B. 200 ml C. 100 ml D. 50 ml 10 Để hòa tan một lượng Cr(OH) 3 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Nếu dùng dung dịch HCl 1,5M để hòa tan cũng lượng Cr(OH) 3 như thế thì cần bao nhiêu ml? A. 200 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 600 ml 11 Cho 200 ml dung dịch CrCl 3 0,3M tác dụng với 1,3 gam bột kẽm. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch. Khối lượng muối khan thu được là A. 10,81 gam B. 4,92 gam C. 8,09 gam D. 9,84 gam DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 12 Hòa tan 24 gam Br 2 vào nước rồi cho dung dịch thu được tác dụng với lượng dư natri cromit trong natri hiđroxit. Sau phản ứng, khối lượng muối natri cromat thu được là A. 16,2 gam B. 8,1 gam C. 24,3 gam D. 3,24 gam 13 Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCrO 2 0,1M và NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch Br 2 0,15M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn thu được là A. 1,62 gam B. 7,8 gam C. 12,6 gam D. 14,22 gam Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 71/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007