Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 14 Để tác dụng hết với 1,2 mol FeSO 4 trong lượng dư H 2 SO 4 , cần dùng bao nhiêu gam K 2 Cr 2 O 7 ? http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 29,4 gam B. 58,8 gam C. 352,8 gam D. 35,28 gam 15 Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeSO 4 0,15M và H 2 SO 4 0,3M tác dụng với dung dịch kali đicromat thì có thể tác dụng tối đa bao nhiêu ml dung dịch K 2 Cr 2 O 7 0,2M? A. 50 ml B. 0,025 ml C. 25 ml D. 43 ml 16 Trộn lẫn 100 ml dung dịch K 2 Cr 2 O 7 với 0,1M với 200 ml dung dịch FeSO 4 0,35M và 200 ml dung dịch H 2 SO 4 0,4M. Tổng nồng độ mol/lít của tất cả các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là A. 0,08M B. 0,1M C. 0,12M D. 0,14M 8 ĐỀ MẪU ÔN THI CUỐI KÌ 2 Đề 22 MĐ: HTTPd2kII-1011321 Trang 72/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú --- Hết hóa vô cơ 12 --- 1 Để bảo quản dung dịch muối Fe(II), người ta thường sử dụng cách sau: A. Đậy kín dung dịch. B. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch. C. Cho một ít bột Cu và dung dịch. D. Cho axit HNO 3 vào dung dịch. 2 Hiện tượng xảy ra khi dẫn từ từ H 2 S vào dung dịch FeCl 3 là: A. Tạo thành kết tủa màu đen. B. Tạo thành kết tủa màu vàng, dung dịch chuyển dần sang màu lục nhạt. C. Tạo kết tủa màu trắng, dung dịch chuyển dần sang màu lục nhạt. D. Không có hiện tượng gì. 3 Nung nóng hỗn hợp gồm bột Al và Fe 3 O 4 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn. Chia đôi chất rắn thu được, một phần hòa tan bằng dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đkc), phần còn lại hòa tan trong dung dịch HCl dư thoát ra 26,88 lít khí (đkc). Số gam mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là: A. 27 gam Al và 69,6 gam Fe 3 O 4 B. 54 gam Al và 139,2 gam Fe 3 O 4 C. 36 gam Al và 139,2 gam Fe 3 O 4 D. 54 gam Al và 104,4 gam Fe 3 O 4 4 Cho 13,92 gam Fe 3 O 4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 , sau phản ứng thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N x O y (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Khối lượng HNO 3 nguyên chất đã tham gia phản ứng là A. 35,28 gam B. 33,48 gam C. 12,6 gam D. 17,64 gam 5 Tiến hành 2 thí nghiệm: - TN1: cho m gam bột sắt dư vào V 1 lít dung dịch CuSO 4 1M. - TN2: cho m gam bột sắt dư vào V 2 lít dung dịch AgNO 3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V 1 so với V 2 là A. V 1 = V 2 B. V 1 = 10V 2 C. V 1 = 5V 2 D. V 2 = 2V 2 6 Cho hỗn hợp gồm BaO, FeO, CuO, Al 2 O 3 vào nước dư thu được dung dịch X và phần không tan Y. Dẫn CO dư qua Y nung nóng được rắn Z. Biết Y tan một phần trong dung dịch NaOH. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Chỉ ra phát biểu đúng: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Dung dịch X chứa Ba(AlO 2 ) 2 và Ba(OH) 2 . B. Rắn Z gồm Fe, Cu, Al. C. Rắn Y tan hết trong dung dịch HCl dư. D. Sục CO 2 dư vào dung dịch X được kết tủa Al(OH) 3 , BaCO 3 . 7 Phát biểu nào sau đây không đúng? Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Hòa tan hỗn hợp NaNO 2 và NaNO 3 vào nước thu được dung dịch pH > 7. B. Khi nhôm tan trong dung dịch NaOH thì Al là chất khử còn NaOH là chất oxi hóa. C. Dung dịch Na 2 CO 3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. D. Hòa tan Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O vào nước thu được dung dịch có môi trường axit yếu. 8 Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu (trong đó Fe chiếm 40% khối lượng) bằng dung dịch HNO 3 thu được dung dịch X và 0,448 lít NO duy nhất (đktc) và còn lại 0,65m gam kim loại. Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là A. 11,2 gam B. 6,4 gam C. 5,4 gam D. 7,5 gam 9 Cho 7,8 gam hỗn hợp Al và Al 2 O 3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch A và V lít khí (đkc) bay ra. Sục khí CO 2 vào dung dịch A đến dư thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 2,24 B. 3,36 C. 6,72 D. 4,48 10 Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 tan hết trong dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ mol 1:1. Phần trăm khối lượng CuO và Fe 2 O 3 trong hỗn hợp lần lượt là A. 30% và 70% B. 40% và 60% C. 60% và 40% D. 50% và 50% 11 Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. Al và Mg B. Na và Fe C. Cu và Ag D. Mg và Zn 12 Thêm kiềm đến dư vào dung dịch muối Cr 3+ , nếu thêm tiế dung dịch Br 2 thì thu được sản phẩm có chứa A. CrO B. CrO C. CrO D. Cr 2+ 13 Cho 11,6 gam muối FeCO 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 , được hỗn hợp khí CO 2 , NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng kim loại (biết rằng có khí NO bay ra)? A. 14,4 gam B. 7,2 gam C. 16 gam D. 32 gam 14 Hòa tan hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 11,2 lít khí H 2 (đktc). Thể tích khí O 2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 29,2 gam hỗn hợp X là A. 7,84 lít B. 3,36 lít C. 5,60 lít D. 8,96 lít 15 Phản ứng nào sau đây không tạo ra 2 muối? A. CO 2 + NaOH dư B. NO 2 + NaOH dư C. Ca(HCO 3 ) 2 + NaOH dư D. Fe 3 O 4 + HCl dư 16 Để tinh chế quặng boxit (Al 2 O 3 có lẫn SiO 2 và Fe 2 O 3 ) người ta cho quặng (dạng bột) lần lượt tác dụng với các chất: A. NaOH, CO 2 B. HCl, CO 2 C. NaOH, CuCl 2 D. HCl, NH 3 17 Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H 2 SO 4 loãng và NaNO 3 , vai trò của NaNO 3 trong phản ứng là A. chất xúc tác B. chất oxi hóa C. môi trường D. chất khử 18 Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên, lọc kết tủa cho vào dung dịch NH 3 dư thì số lượng kết tủa thu được là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 19 Khối lượng K 2 Cr 2 O 7 cần dùng để oxi hóa hết 0,6 mol FeSO 4 trong dung dịch có H 2 SO 4 loãng làm môi trường là A. 59,2 B. 24,9 C. 29,4 D. 29,6 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 20 Cho các chất: Cr(OH) 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Mg(OH) 2 , Zn(OH) 2 , NaHS, CrO 3 . Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 21 Hòa tan m gam hỗn hợp Fe, Fe 2 O 3 vào 1,6 lít dung dịch HNO 3 1M, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 2,24 lít khí NO (đktc), dung dịch A và 2,8 gam Fe. Giá trị m là A. 54,4 B. 51,6 C. 44,5 D. 40,4 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 73/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ