Views
10 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 22 Khi cho Ba(OH) 2 dư vào dung dịch chứa FeCl 3 , CuSO 4 , AlCl 3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Chất rắn X chứa: http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Fe 2 O 3 , CuO B. Fe 2 O 3 , CuO, BaSO 4 C. Fe 3 O 4 , CuO, BaSO 4 D. FeO, CuO, Al 2 O 3 23 Cho hỗn hợp Fe và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO 3 , sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan duy nhất. Chất tan đó là A. Fe(NO 3 ) 3 B. Cu(NO 3 ) 2 C. Fe(NO 3 ) 2 D. HNO 3 24 Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe 2 O 3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H 2 (đktc). Giá trị của V là A. 150 B. 100 C. 200 D. 300 25 Điều nào là sai trong các câu sau đây: A. Hỗn hợp Na 2 O, Al 2 O 3 có thể tan hết trong nước. B. Hỗn hợp Fe 2 O 3 , Cu có thể tan hết trong HCl. C. Hỗn hợp KNO 3 , Cu có thể tan hết trong NaHSO 4 . D. Hỗn hợp FeS, CuS có thể tan hết trong HCl. 26 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch là A. AlCl 3 B. CuSO 4 C. Fe(NO 3 ) 3 D. Ca(HCO 3 ) 2 27 Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Crom (VI) oxit là oxit bazơ. B. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO 3 . C. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hóa thành ion Cr 2+ . D. Crom (III) oxit và crom (III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính. 28 Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H 2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H + trong dung dịch axit loãng thành H 2 . Kim loại M là A. Al B. Mg C. Fe D. Cu 29 Cho phản ứng: CrCl 3 + Cl 2 + NaOH → Na 2 CrO 4 + NaCl + H 2 O. Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaOH là A. 10 B. 12 C. 14 D. 16 30 Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H 2 (đktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O 2 (dư) thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 6,72 Đề 23 MĐ: HTTPd2kII-1112321 1 Khi hòa tan một mẫu sắt bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch A. Cho từ từ dung dịch KMnO 4 2M vào dung dịch A cho đến khi màu tím biến mất thì dùng hết V lít dung dịch KMnO 4 . Giá trị của V là A. 0,005 B. 0,02 C. 0,125 D. 0,5 2 Hòa tan Fe vào dung dịch AgNO 3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Fe(NO 3 ) 2 B. Fe(NO 3 ) 3 C. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 D. Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 3 Để điều chế Fe(NO 3 ) 2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây? A. Fe + HNO 3 B. Fe(NO 3 ) 3 (dd) + Fe C. FeO + HNO 3 D. FeS + HNO 3 4 Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe 2+ ? Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 74/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. [Ar]3d 6 B. [Ar]3d 5 C. [Ar]3d 4 D. [Ar]3d 3 5 Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch có chứa 0,4 mol AgNO 3 . Kết thúc phản ứng, khối lượng bạc kim loại thu được: A. 32,4 gam B. 43,2 gam C. 34,2 gam D. 42,3 gam 6 Cho dung dịch FeCl 2 , ZnCl 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là A. FeO và ZnO B. Fe 2 O 3 và ZnO C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 7 Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 26,05 gam hỗn hợp FeCl 2 và AlCl 3 cho đến khi thu được kết tủa có khối lượng không đổi thì ngừng lại. Đem kết tủa này nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì được 8 gam chất rắn. Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là A. 0,5 lít B. 0,6 lít C. 0,2 lít D. 0,3 lít 8 Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng. A. Cho dd NaOH đến dư vào dd Cr(NO 3 ) 3 . B. Cho dd HCl dến dư vào dd NaAlO 2 hoặc Na[Al(OH) 4 ]. C. Cho dd NH 3 đến dư vào dung dịch AlCl 3 . D. Thổi CO 2 đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2 . 9 Thể tích dung dịch HNO 3 1M loãng ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ra chất khử duy nhất là NO) A. 1 lít B. 0,6 lít C. 0,8 lít D. 1,2 lít 10 Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam bột nhôm với 16 gam bột Fe 2 O 3 (không có không khí), hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al 2 O 3 thu được là A. 8,16 gam B. 10,2 gam C. 20,4 gam D. 16,32 gam 11 Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl 2 , rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là A. 0,86 gam B. 1,03 gam C. 1,72 gam D. 2,06 gam 12 Kim loại nhôm được điều chế từ quặng nào sau đây? A. quặng cromit B. quặng boxit C. quặng hematit D. quặng pyrit 13 Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe 2 O 3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Hòa tan hết X trong dung dịch HNO 3 đặc, nóng thu được 4,368 lít NO 2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính m? A. 11,2 gam B. 16,0 gam C. 24 gam D. 12 gam 14 Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được kim loại Cu? A. dd hỗn hợp NaNO 3 và HCl B. dd HNO 3 đặc, nguội C. dd FeCl 3 D. dd NaHSO 4 15 Biến đổi hóa học nào là do Al(OH) 3 có tính axit? A. Al(OH) 3 (r) ⟶ Al 3+ (dd) B. Al(OH) 3 (r) ⟶ Al 2 O 3 C. Al(OH) 3 (r) ⟶ AlO (dd) D. Al(OH) 3 (r) ⟶ Al 2 O 3 (r) ⟶ Al 16 Ba hỗn hợp kim loại: 1) Cu-Ag; 2) Cu-Al; 3) Cu-Mg. Dùng dung dịch của cặp chất nào sau đây để nhận biết các hỗn hợp trên? DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. HCl và AgNO 3 B. HCl và NaOH C. HCl và Al(NO 3 ) 3 D. HCl và Mg(NO 3 ) 2 17 Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A. Fe(OH) 3 B. Fe 2 (SO 4 ) 3 C. Fe 2 O 3 D. FeO 18 Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây? A. Thổi dư khí CO 2 vào dung dịch natri aluminat. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 75/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)