Views
11 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn B. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat. C. Cho Al 2 O 3 tác dụng với nước. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định D. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3 19 Cho phản ứng: NaCrO 2 + Br 2 + NaOH ⟶ Na 2 CrO 4 + NaBr + H 2 O. Khi cân bằng phản ứng trên (hệ số là các số nguyên tối giản), hệ số của NaOH là A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 20 Có các lọ hóa chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl 2 , (NH 4 ) 2 SO 4 , FeCl 3 , CuCl 2 , AlCl 3 , NH 4 Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch trong số các dung dịch kể trên? A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 21 Khối lượng K 2 Cr 2 O 7 cần lấy để tác dụng đủ với 0,9 mol FeSO 4 trong dung dịch H 2 SO 4 làm môi trường là A. 44,1 gam B. 34,1 gam C. 28,4 gam D. 29,4 gam 22 Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa NaNO 3 1M và H 2 SO 4 (loãng) 0,5M. Thể tích khí thoát ra ở đktc là A. 336 ml B. 112 ml C. 224 ml D. 448 ml 23 Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit đỏ. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được 2,24 lít H 2 (đktc). Phần trăm khối lượng tạp chất trong quặng là A. 80% B. 75% C. 20% D. 25% 24 Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 300 ml dung dịch Al(NO 3 ) 3 0,3M thu được 4,68 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là A. 1,3M hoặc 0,8M B. 1,6M hoặc 0,9M C. 1,8M hoặc 0,9M D. 1,5M hoặc 0,9M 25 Hỗn hợp X gồm Mg và Al 2 O 3 . Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH 3 dư, lọc và nung kết tủa được 41,2 gam bột oxit. V có giá trị là A. 1,12 lít B. 1,344 lít C. 1,568 lít D. 2,016 lít 26 Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp gồm bột Al và kim loại kiềm M vào nước (dư). Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch A và 4,48 lít khí (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A để lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là 5,1 gam kim loại. Kim loại M là A. K B. Na C. Rb D. Li 27 Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Crom (VI) oxit là oxit bazơ. B. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO 3 . C. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hóa thành ion Cr 2+ . D. Crom (III) oxit và Crom (III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính. 28 Thêm từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 được dung dịch X, sau đó thêm tiếp dung dịch H 2 SO 4 đến dư vào dung dịch X thì thấy màu của dung dịch sẽ chuyển từ A. Da cam sang vàng, rồi từ vàng sang không màu. B. Không màu sang da cam, rồi từ da cam sang không màu. C. Da cam sang vàng, rồi từ vàng sang da cam. D. Không màu sang vàng, sau đó từ vàng sang da cam. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 29 Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu dư vào dung dịch HNO 3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây: A. Fe(NO 3 ) 3 B. Fe(NO 3 ) 3 và Cu(NO 3 ) 2 C. Fe(NO 3 ) 2 và Cu(NO 3 ) 2 D. Cu(NO 3 ) 2 30 Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat (NaAlO 2 ) đến dư, có hiện tượng: A. Tạo kết tủa keo, sau đó kết tủa không tan sau thí nghiệm. Trang 76/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định B. Dung dịch vẫn trong suốt, không tạo kết tủa. C. Tạo kết tủa keo, sau đó kết tủa tan dần, cho đến dung dịch trong suốt. D. Lúc đầu nhỏ dung dịch không có dầu hiệu, sau thí nghiệm một thời gian xuất hiện kết tủa keo. Đề 24 MĐ: HTTPd2kII-1213321 1 Để điều chế Al(OH) 3 cho: A. dd HCl dư + dd NaAlO 2 B. dd NaAlO 2 + CO 2 C. dd NaOH dư + dd Al 2 (SO 4 ) 3 D. Al 2 O 3 + H 2 O 2 Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3 đến dư, có hiện tượng: A. Tạo kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa không tan sau thí nghiệm. B. Dung dịch vẫn trong suốt, không tạo kết tủa. C. Tạo kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần sau đó kết tủa tan dần đến dung dịch trong suốt. D. Lúc đầu không có dấu hiệu sau một lúc thí nghiệm thấy xuất hiện kết tủa keo. 3 Cho dung dịch chứa x mol NaAlO 2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Tỉ lệ T = x/y phải như thế nào để thu được kết tủa: A. T = 0,5 B. T = 1 C. T > 1/4 D. T < 1/4 4 Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo. (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có không khí). (3) Cho FeO vào dung dịch HNO 3 loãng dư. (4) Cho Fe vào dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 . (5) Cho Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư. Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5 Cho sơ đồ phản ứng sau: X → Al(OH) 3 → Y. X và Y lần lượt là chất nào nào sau đây: A. Al 2 O 3 , KAlO 2 B. KAlO 2 , Al 2 O 3 C. AlCl 3 , Al D. A, B, C đúng 6 Câu phát biểu nào sau đây không đúng? A. Al có thể tan được trong dung dịch CH 3 COOH và dung dịch Ca(OH) 2 . B. Khi Al tan trong dung dịch kiềm, Al đã khử H 2 O. C. Vật làm bằng nhôm không có khả năng tác dụng với nước ở nhiệt độ cao. D. Người ta có thể dùng bình bằng nhôm để chuyên chở HNO 3 đặc nguội hoặc HCl đặc nguội. 7 Phân biệt 3 kim loại Al, Cu, Zn bằng các tổ hợp chất sau: (1) HCl, NaOH (2) HNO 3 , NaOH (3) H 2 SO 4 loãng, dd NH 3 (4) Nước, H 2 SO 4 A. Chỉ có 1, 2 B. 2, 3 C. Chỉ có 3 D. 3, 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 8 Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Fe(NO 3 ) 2 : A. AgNO 3 , NaOH, Cu. B. AgNO 3 , Br 2 , NH 3 . C. NaOH, Mg, KCl. D. KI, Br 2 , NH 3 . 9 Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch FeCl 3 : A. NH 3 , KI, H 2 S. B. Fe, Cu, HCl, AgNO 3 . Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. Br 2 , NH 3 , Fe, NaOH. D. NaNO 3 , Cu, KMnO 4 , H 2 S. Trang 77/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ