Views
3 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 10 Nguyên liệu dùng để sản xuất gang là : http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Quặng sắt, oxi nguyên chất, than đá. B. Quặng sắt, than cốc, chất chảy, không khí. C. Quặng sắt, chất chảy, than đá. D. Quặng sắt, không khí, than đá. 11 Để điều chế Fe(NO 3 ) 2 ta có thể dùng phương pháp nào? A. Fe + HNO 3 dư B. HNO 3 + Fe dư C. Fe(OH) 2 + HNO 3 D. FeO + HNO 3 dư 12 Để chuyển FeCl 3 thành FeCl 2 người ta cho dung dịch FeCl 3 tác dụng với kim loại nào sau đây: A. Fe B. Cu C. Ag D. A và B đều được 13 Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Kim loại Cr được điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm. B. Kim loại Mg được điều chế từ MgO bằng chất khử CO ở nhiệt độ cao. C. Kim loại Al được điều chế từ Al 2 O 3 bằng điện phân nóng chảy. D. Kim loại Fe được điều chế từ Fe 2 O 3 bằng chất khử CO ở nhiệt độ cao. 14 Thêm từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 được dung dịch X, sau đó thêm tiếp dung dịch H 2 SO 4 đến dư vào dung dịch X, thì thấy màu của dung dịch sẽ chuyển từ: A. da cam sang vàng, rồi từ vàng sang không màu. B. không màu sang da cam, rồi từ da cam sang không màu. C. da cam sang vàng, rồi từ vàng sang da cam. D. không màu sang vàng, sau đó từ vàng sang da cam. 15 Chọn phát biểu đúng. A. Cr 2 O 3 lưỡng tính, tan trong axit hay kiềm đặc. B. Crom là kim loại lưỡng tính tương tự Al. C. Cr và Al tác dụng dung dịch NaOH tạo khí H 2 . D. Cr(OH) 2 khá bền trong không khí hoặc với chất oxi hóa. 16 Phát biểu nào sau đây là sai? A. Cr(OH) 3 tan trong dung dịch NaOH. B. Trong môi trường axit, Zn khử Cr 3+ thành Cr. C. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO 3 . D. Trong môi trường kiềm, Br 2 oxi hóa CrO thành CrO . 17 CrO 3 thuộc loại: A. Oxit axit B. Oxit bazơ C. Oxit lưỡng tính D. Oxit trung tính 18 Sục khí Cl 2 vào dung dịch CrCl 3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là: A. Na 2 Cr 2 O 7 , NaCl, H 2 O. B. Na 2 CrO 4 , HCl, H 2 O. C. NaCrO 2 , NaCl, NaClO, H 2 O. D. Na 2 CrO 4 , NaCl, H 2 O. 19 Đốt cháy bột Al trong bình khí Cl 2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 gam. Khối lượng Al đã phản ứng là A. 2,16 gam B. 1,62 gam C. 1,08 gam D. 3,24 gam 20 Cho 16,2 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 0,15 mol oxi, chất rắn thu được tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 0,6 mol H 2 . Kim loại M là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Fe B. Al C. Ca D. Mg 21 Nung nóng hỗn hợp a gam FeO và 1,35 gam Al. Sau một thời gian được chất rắn X. Cho toàn bộ chất rắn X tác dụng với HNO 3 loãng dư thu được 1,568 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đkc. Giá trị a là: A. 4,32 B. 3,96 C. 3,36 D. 2,16 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 78/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 22 Cho 16 gam Fe 2 O 3 tác dụng với m gam Al thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho A tác dụng với HCl dư thu được 7,84 lít khí H 2 (đkc) (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị m là A. 5,4 B. 2,7 C. 9,54 D. 8,1 23 Cho 150 cm 3 dung dịch NaOH 7M vào 100 cm 3 dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 1M. Dung dịch sau phản ứng có chứa A. 0,25 mol OH B. 0,45 mol OH C. 0,85 mol OH D. 0,65 mol OH 24 Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al 2 (SO 4 ) 3 vào 0,1 mol H 2 SO 4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A. 0,45 B. 0,35 C. 0,25 D. 0,05 25 Cho 28,8 gam hỗn hợp A gồm FeFe 3 O 4 tác dụng với dung dịch HCl dư, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được mang nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn. Số mol Fe 3 O 4 là A. 0,09 B. 0,10 C. 0,11 D. 0,12 26 Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO 4 0,5M. Giá trị của V là A. 80 B. 40 C. 20 D. 60 27 Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe 2+ và Fe 3+ là 1 : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần 1 thu được m 1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần 2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m 2 gam muối khan. Biết m 2 – m 1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là A. 240 ml B. 80 ml C. 320 ml D. 160 ml 28 Hòa tan hoàn toàn 6,05 gam hỗn hợp gồm FeCl 2 và NaCl (có tỉ lệ mol 1 : 3) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO 3 dư vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị m là A. 14,35 B. 13,64 C. 2,16 D.16,51 29 Từ 1 tấn quặng hematit (A) điều chế được 420 kg Fe. Từ 1 tấn quặng manhetit (B) điều chế được 504 kg Fe. Phải trộn hai quặng trên với khối lượng là bao nhiêu để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng hỗn hợp này điều chế được 480 kg Fe? A. hematit: 0,628 tấn, manhetit: 0,372 tấn. B. hematit: 0,826 tấn, manhetit: 0,174 tấn. C. hematit: 0,714 tấn, manhetit: 0,286 tấn. D. hematit: 0,286 tấn, manhetit: 0,714 tấn. 30 Đốt cháy bột crom trong oxi dư thu được 2,28 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là A. 1,56 gam B. 0,78 gam C. 1,74 gam D. 1,19 gam Đề 25 MĐ: HTTPd2kII-1314321 1 Trong các chất sau, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch? A. NaAlO 2 và KOH B. KHSO 4 và Ca(HCO 3 ) 2 C. Al(NO 3 ) 3 và Na 2 CO 3 D. Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 2 Cho các chất rắn: Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Mg, Ca, MgO. Dãy chất nào tan hết trong dung dịch NaOH dư? A. Al 2 O 3 , Ca, Mg, MgO. B. Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Ca, Mg. C. Al, Al 2 O 3 , Ca, MgO. D. Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Ca. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 Trường hợp nào không có sự tạo thành Al(OH) 3 ? A. Cho dung dịch NH 3 vào dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 . B. Cho HCl dư vào dung dịch NaAlO 2 . C. Cho Al 4 C 3 vào nước. D. Cho CO 2 vào dung dịch NaAlO 2 . Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 79/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial