Views
5 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 4 Để điều chế Al phải dùng phương pháp nào? http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. phương pháp nhiệt luyện. B. phương pháp thủy luyện. C. phương pháp điện phân dung dịch. D. phương pháp điện phân nóng chảy. 5 Khi cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl 3 thì hiện tượng quan sát được là A. tạo ra kết tủa keo trắng rồi tan ngay thu được dung dịch trong suốt. B. tạo ra kết tủa keo trắng tăng dần đến cực đại rồi dừng lại. C. Tạo ra kết tủa keo trắng tăng dần đến cực đại, sau đó tan dần đến dung dịch trong suốt. D. tạo kết tủa keo trắng tan ngay sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại. 6 Nung nóng 24,1 gam hỗn hợp Al và Fe 2 O 3 để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn. Cho hỗn hợp thu được tác dụng với dung dịch kiềm dư thì thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là A. 33,6% Al và 66,4% Fe 2 O 3 . B. 43,6% Al và 56,4% Fe 2 O 3 . C. 53,6% và 46,4% Fe 2 O 3 . D. 36,6% Al và 63,4% Fe 2 O 3 . 7 Cho m gam hỗn hợp Al và Na vào nước thu được 8,96 lít khí (đkc), còn nếu m gam hỗn hợp đó tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 15,68 lít khí (đkc). Giá trị m là A. 2,7 gam B. 5,4 gam C. 15,4 gam D. 7,7 gam 8 Cho 31,2 gam hỗn hợp gồm bột Al và Al 2 O 3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,44 lít H 2 (đkc). Hỏi số mol NaOH đã dùng là bao nhiêu? A. 0,4 mol B. 0,6 mol C. 0,8 mol D. 1 mol 9 Cho 150 cm 3 dung dịch NaOH 7M vào 100 cm 3 dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 1M. Dung dịch sau phản ứng có chứa A. 0,25 mol OH B. 0,45 mol OH C. 0,85 mol OH D. 0,65 mol OH 10 Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam Al trong một lượng 800 ml dung dịch H 2 SO 4 1M thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M phải thêm vào dung dịch X để có kết tủa sau khi nung đến khối lượng không đổi được 10,2 gam chất rắn là A. 2 lít B. 2 lít hoặc 3,6 lít C. 1,4 lít hoặc 2,4 lít D. 2 lít hoặc 1,4 lít 11 Cho các chất sau: S, dd CuSO 4 dư, HNO 3 loãng dư, H 2 SO 4 loãng dư nóng, Cl 2 , MgCl 2 , NaOH loãng. Có bao nhiêu chất tác dụng với Fe tạo muối Fe(III)? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 12 Cho các chất sau: KI, Cu, Fe, Cl 2 , AgNO 3 , HNO 3 , Ag, Al dư. Dung dịch muối sắt (III) bị khử bởi chất nào sau đây tạo ra muối sắt (II)? A. Cu, Fe, AgNO 3 . B. Cl 2 , AgNO 3 , HNO 3 , Ag, Al dư. C. Cu, Fe, Cl 2 . D. KI, Cu, Fe. 13 Dung dịch FeCl 3 không tác dụng được với kim loại nào? A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag 14 Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe 2+ ? A. [Ar]3d 6 B. [Ar]3d 5 C. [Ar]3d 4 D. [Ar]3d 3 15 Hòa tan Fe vào dung dịch AgNO 3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây? A. Fe(NO 3 ) 2 B. Fe(NO 3 ) 3 C. Fe(NO 2 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 16 Nung hỗn hợp các chất: Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 2 , FeCO 3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được một chất rắn là A. Fe 3 O 4 B. Fe 2 O 3 C. FeO D. Fe 17 Cho bột Fe vào dung dd HNO 3 loãng, phản ứng kết thúc thấy có bột Fe còn dư. Dd thu được sau phản ứng có: A. Fe(NO 3 ) 3 B. FeNO 3 ) 3 , HNO 3 C. Fe(NO 3 ) 2 D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 18 Cho m gam hỗn hợp Al và Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp này phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,80 lít H 2 . Giá trị của m là Trang 80/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 8,30 B. 4,15 C. 4,50 D. 6,95 19 Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 bằng CO dư. Dẫn hỗn hợp khí thu được sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 8 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được là A. 4,4 gam B. 3,12 gam C. 5,36 gam D. 5,63 gam 20 Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam bột nhôm với 16 gam bột Fe 2 O 3 (không có không khí), hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al 2 O 3 thu được là A. 8,16 gam B. 10,2 gam C. 20,4 gam D. 16,32 gam 21 Hòa tan 39,36 gam hỗn hợp FeO và Fe 3 O 4 vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được dung dịch A. Dung dịch A làm mất màu vừa đủ 56 ml dung dịch KMnO 4 1M. Dung dịch A có thể hòa tan vừa đủ bao nhiêu ga Cu? A. 7,68 gam B. 10,24 gam C. 5,12 gam D. 3,84 gam 22 Cho 0,1 mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được dng dịch X. Cho luồng khí clo đi chậm qua dung dịch X để phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan. Khối lượng muối khan là giá trị nào sau đây? A. 16,25 gam B. 19,75 gam C. 18,75 gam D. 19,25 gam 23 Các số oxi hóa đặc trưng của crom là A. + 2, + 4, + 6. B. + 2, + 3, + 6. C. + 1, + 2, + 4, + 6. D. + 3, + 4, + 6. 24 Các chất S, P, C, NH 3 , C 2 H 5 OH,…bốc cháy khi tiếp xúc với: 25 Muối CrCl 3 : A. CrO 3 B. Cr(OH) 3 C. Cr 2 O 3 D. FeO A. Chỉ có tính khử. B. Chỉ có tính oxi hóa. C. Có tính khử và tính oxi hóa. D. Không có tính khử và tính oxi hóa. 26 Cho sơ đồ phản ứng: K 2 Cr 2 O 7 + FeSO 4 + H 2 SO 4 ⟶ …Tổng hệ số cân bằng (số nguyên, tối giản) của phản ứng trên là A. 26 B. 24 C. 25 D. 28 27 Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl 2 , rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thí khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là A. 0,86 gam B. 1,03 gam C. 1,72 gam D. 2,06 gam 28 Lượng Cl 2 và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl 3 thành CrO là A. 0,015 mol và 0,08 mol. B. 0,030 mol và 0,16 mol. C. 0,015 mol và 0,10 mol. D. 0,030 mol và 0,14 mol. 29 Để phân biệt các dung dịch NH 4 Cl, MgCl 2 , (NH 4 ) 2 SO 4 , AlCl 3 , FeCl 2 , FeCl 3 . Hóa chất cần dùng là A. dd BaCl 2 B. dd Ba(OH) 2 C. K dư D. dd NaOH 30 Để điều chế Na 2 CrO 4 ta cho NaCrO 2 tác dụng với chất nào sau đây: A. NaOH B. H 2 SO 4 C. FeSO 4 , H 2 SO 4 D. Br 2 , NaOH Đề 26 MĐ: HTTPckII-1011321 1 Nhỏ từ từ dung dịch H 2 SO 4 loãng vào dung dịch K 2 CrO 4 thì màu của dung dịch chuyển từ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. không màu sang màu vàng B. màu da cam sang màu vàng C. màu vàng sang màu da cam D. không màu sang màu da cam 2 Chọn phát biểu không đúng. A. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO 3 tác dụng được với dung dịch NaOH. B. Các hợp chất Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 , CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 81/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)