Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com C. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. 3 Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO 4 , sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A. 9,6 gam B. 9,3 gam C. 9,4 gam D. 9,5 gam 4 Cho 7,68 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5M (loãng) thu được V lít khí NO (đkc). Giá trị V là A. 2,688 lít B. 1,792 lít C. 0,672 lít D. 1,344 lít 5 Thêm từ từ đến dư dung dịch NH 3 vào dung dịch CuSO 4 thì A. có kết tủa xanh, không tan. B. được dung dịch xanh đậm, không kết tủa. C. có kết tủa xanh, tan dần đến hết. D. thu được dung dịch không màu, trong suốt. 6 Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam mối. Giá trị của m là A. 9,52 B. 10,27 C. 8,98 D. 7,25 7 Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500 ml axit H 2 SO 4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. 6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam 8 Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A. dd Zn(NO 3 ) 2 B. dd Sn(NO 3 ) 2 C. dd Pb(NO 3 ) 2 D. dd Hg(NO 3 ) 2 9 Phân biệt các dung dịch: ZnCl 2 , AlCl 3 , FeCl 2 , FeCl 3 , KCl có thể dùng A. dd NaOH B. dd NH 3 C. dd Na 2 CO 3 D. quỳ tím 10 Cho 11,2 lít CO 2 (đktc) qua 200 ml dung dịch Ca(OH) 2 2M. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 40 gam B. 50 gam C. 30 gam D. kết quả khác 11 Khi cho NaOH dư vào dung dịch chứa AlCl 3 , MgCl 2 , FeSO 4 thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X gồm A.FeO, MgO B. Fe 2 O 3 , MgO, Al 2 O 3 C. FeO, MgO, Al 2 O 3 D. Fe 2 O 3 , MgO 12 Nhận xét nào sai? A. Cho từ từ dd AlCl 3 đến dư vào dd NaOH thu được kết tủa. B. Cho Al vào dd NaOH dư không thu được kết tủa. C. Cho khí CO qua MgO (t 0 ) thu được Mg. D. Phèn chua có công thức K 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O. 13 Hiện tượng nào xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO 4 ? A. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu. B. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa xanh. C. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh. D. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ. 14 Hợp chất nào không phải là hợp chất lưỡng tính A. Al(OH) 3 B. NaHCO 3 C. Al 2 O 3 D. CaO DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 15 Trường hợp nào sau đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất sắt chính có trong quặng? A. Hematit nâu chứa Fe 2 O 3 . B. Manhetit chứa Fe 3 O 4 . C. Xiđerit chứa FeCO 3 . D. Pirit sắt chứa FeS 2 . 16 Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? A. Fe và Al. B. FeCr. C. Mn và Cr. D. Al và Cr. Trang 82/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 17 Khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn với hiệu suất 100% sản phẩm thu được là: A. H 2 , nước Javen. B. H 2 , Cl 2 , nước Javen. C. H 2 , Cl 2 , NaOH. D. H 2 , Cl 2 , NaOH, nước Javen. 18 Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 3 và FeCO 3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là A. Fe B. FeO C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 19 Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch kiềm? A. Na, K, Mg, Ca. B. Be, Ca, Mg, Ba. C. Ba, Na, K, Ca. D. K, Na, Ca, Zn. 20 Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO 3 loãng thu được V lít (đktc) khí NO duy nhất. Giá trị của V là A. 0,336 lít B. 0,224 lít C. 0,448 lít D. 2,240 lít 21 Dãy gồm 2 chất chỉ có tính oxi hóa là A. Fe 2 O 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 . B. Fe(NO 3 ) 2 , FeCl 3 . C. Fe(OH) 2 , FeO. D. FeO, Fe 2 O 3 . 22 Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 . Cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư thu được 6,42 gam kết tủa nâu đỏ. Giá trị của m là A. 2,32 B. 4,64 C. 1,60 D. 4,80 23 Một oxit có công thức M x O y (M chiếm 72,41% về khối lượng). Khử oxit bằng CO thu được 16,8 gam kim loại. Hòa tan kim loại trong dung dịch HNO 3 dư thu được muối M(NO 3 ) 3 và 0,9 mol NO 2 . Xác định công thức oxit. A. Fe 3 O 4 B. CuO C. Fe 2 O 3 D. FeO 24 X là hỗn hợp rắn gồm BaO, Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 và CuO. Cho X vào nước dư dung dịch M và rắn N. Rắn N tan một phần trong dung dịch NaOH dư, còn lại rắn T. Dẫn một luồng CO dư qua T thu được rắn F. Rắn F có đặc điểm nào sau đây? A. Tan hết trong dd NaOH dư. B. Tan hết trong dd FeCl 3 dư. C. Tan hết trong dd CuSO 4 dư. D. Tan hết trong dd H 2 SO 4 loãng dư. 25 Để 11,2 gam sắt ngoài không khí bị gỉ thành 13,6 gam chất rắn A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được V (lít) NO (đkc) duy nhất. Giá trị của V (lít) là A. 2,24 B. 0,224 C. 3,36 D. 0,336 26 Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất sắt (II) là tính khử. Phản ứng nào sau đây minh họa được cho nhận xét trên? (1) FeO + H 2 SO 4 loãng ⟶ (2) FeO + H 2 SO 4 đặc ⟶ (3) FeO + Al ⟶ (4) FeSO 4 + Mg ⟶ (5) FeCl 2 + Cl 2 ⟶ (6) Fe(OH) 2 + HNO 3 ⟶ A. 2, 5, 6. B. 2, 4, 6. C. 1, 3, 5. D. 1, 3, 6. 27 Chỉ ra những chất có thể dùng để làm mềm một mẫu nước cứng tạm thời chứa Ca(HCO 3 ) 2 ? A. Na 2 CO 3 ; Na 3 PO 4 . B. KOH; KCl. C. NaNO 3 ; Na 2 CO 3 . D. HCl; Na 3 PO 4 . 28 Muốn bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm chúng trong A. dầu hỏa B. nước cất C. ancol D. xút 29 Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là quặng DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. pirit B. boxit C. cuprit D. đôlômit 30 Cho 40,5 gam nhôm tác dụng với dung dịch HNO 3 thu được 12,6 lít khí X (đktc) (không có sản phẩm khử nào khác). Khí X là A. NO 2 B. NO C. N 2 O D. N 2 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 83/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ