Views
10 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 26 Điện phân muối MCl nóng chảy người ta thu được 0,896 lít (đktc) khí ở anot và 3,12 gam M ở catot, M là: http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Na B. K C. Rb D. Li 27 Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai ki loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H 2 (ở đktc). Hai kim loại đó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr. 28 Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và Al 2 O 3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí H 2 (đktc). Số mol NaOH phản ứng là A. 0,4 mol B. 0,3 mol C. 0,2 mol D. 0,1 mol 29 Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí tăng thêm 4,8 gam. Công thức của oxit sắt là công thức nào sau đây? A. FeO B. FeO 2 C. Fe 2 O 3 D. Fe 3 O 4 30 Nhỏ tử từ 360 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,5M. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 3,12 g B. 3,90 g C. 7,80 g D. 0,00 g 31 Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl 2 1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh sắt tăng thêm: A. 15,5 g B. 0,8 g C. 2,7 g D. 2,4 g 32 Hòa tan Na vào nước được a mol H 2 và dung dịch X. Cho b mol CO 2 vào dung dịch X thu được 2 muối. Liên hệ giữa a và b là A. a = b B. b < a < 2b C. 0,5b < a < b D. a = 2b 33 Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom: Cr(OH) 3 X ( , ) Y Z ( ) T. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: A. KCrO 2 ; K 2 Cr 2 O 7 , K 2 CrO 4 , CrSO 4 . B. K 2 CrO 4 , KCrO 2 , K 2 Cr 2 O 7 , Cr 2 (SO 4 ) 3 . C. KCrO 2 , K 2 Cr 2 O 7 , K 2 CrO 4 , Cr 2 (SO 4 ) 3 . D. KCrO 2 , K 2 CrO 4 , K 2 Cr 2 O 7 , Cr 2 (SO 4 ) 3 . 34 Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe 2 O 3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch: A. NaOH (dư) B. HCl (dư) C. AgNO 3 (dư) D. NH 3 (dư) 35 Hòa tan 5,6 gam Fe vào trong 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO 3 1,5M và Cu(NO 3 ) 2 0,25M. Phản ứng xong thu được dung dịch A và phần chất rắn. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 44,4 B. 33,6 C. 22,2 D. 16,8 36 Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2 O 3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H 2 (đktc). Giá trị của V là: A. 7,84 B. 4,48 C. 3,36 D. 10,08 37 Hòa tan a gam Al(NO 3 ) 3 vào H 2 O thu được dung dịch A. - Nếu cho 2 lít dung dịch NaOH 0,4M vào ½ dung dịch A thu được m gam kết tủa. - Nếu cho 5 lít dung dịch NaOH 0,17M vào ½ dung dịch A thu được m/2 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 82,64 B. 95,85 C. 90,25 D. 47,925 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 38 Cho 2 lít dung dịch X gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,07M vào trong 500 ml dung dịch Y gồm H 2 SO 4 0,15M và Cr 2 (SO 4 ) 3 0,25M, phản ứng xong thu được m gam kết tủa. Vậy giá trị của m là A. 13,39 B. 72,35 C. 65,14 D. 59,99 39 Trong pin điện hóa Cu-Ag tại điện cực anot xảy ra quá trình: A. khừ Ag + B. khử Cu 2+ C. khử H 2 O D. oxi hóa Cu 40 Trong số các oxit Al 2 O 3 , ZnO, Cr 2 O 3 , SiO 2 , CrO 3 thì số oxit tác dụng được với dung dịch NaOH (loãng hoặc đặc) là: Trang 86/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 5 chất B. 4 chất C. 3 chất D. 2 chất 41 Dung dịch X chứa a mol NaHCO 3 và b mol Na 2 CO 3 . Thí nghiệm 1: Cho (a + b) mol CaCl 2 vào dung dịch X được m gam kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho (a + b) mol Ca(OH) 2 vào dung dịch X được m’ gam kết tủa. So sánh đúng là A. m’ < m B. m < m’ C. m ≤ m’ D. m = m’ 42 Thêm từ từ dung dịch HCl 0,2M vào 500 ml dung dịch Na 2 CO 3 và KHCO 3 . Với thể tích dung dịch HCl thêm vào là 0,5 lít thì những bọt khí đầu tiên xuất hiện và với thể tích 1,2 lít của dung dịch HCl thì vừa hết bọt khí thoát ra. Nồng độ mol/l của Na 2 CO 3 và KHCO 3 trong dung dịch đầu lần lượt là: A. 0,1M và 0,14M B. 0,2M và 0,08M C. 0,12M và 0,12M D. 0,24M và 0,2M 43 Cho 200 ml dung dịch FeCl 2 1M tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1,5M thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa để ngoài không khí một thời gian đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn là: A. 12 gam B. 21,4 gam C. 16 gam D. 16,05 gam 44 Cho các thuốc thử: (1) dd KMnO 4 ; (2) dd Ca(OH) 2 ; (3) dd Br 2 ; (4) quì tím ẩm. Tổng số thuốc thử phân biệt được 2 khí SO 2 và CO 2 là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 45 Khí CO 2 được coi là chất ô nhiễm, chủ yếu là vì A. gây mưa axit. B. gây hiệu ứng nhà kính. C. rất độc với con người. D. phá hủy tầng ozon. 46 Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 672 ml (đkc) khí N 2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X và đun sôi thì thu được 672 ml (đkc) khí NH 3 . Giá trị m là A. 0,27 gam B. 0,81 gam C. 3,51 gam D. 4,86 gam 47 Thổi khí NH 3 dư qua 1 gam CrO 3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được lượng chất rắn có khối lượng: A. 0,52 gam B. 0,68 gam C. 0,76 gam D. 1,52 gam 48 Hòa tan hoàn toàn 17,52 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 6,72 lít khí H 2 (đktc). Thể tích khí O 2 (đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 17,52 gam hỗn hợp X là A. 4,704 lít B. 2,016 lít C. 3,36 lít D. 5,376 lít Đề 28 MĐ: HTTPckII-1213321 1 Phèn chua có công thức nào? A. (NH 4 ) 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O. B. (NH 4 ) 2 SO 4 . Fe 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O C. CuSO 4 .5H 2 O. D. K 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O. 2 Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn là: A. I, III và IV. B. I, II và IV. C. I, II và III. D. II, III và IV. 3 Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 4 Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là: A. Fe 3+ , Cu 2+ , Ag + B. Zn 2+ , Cu 2+ , Ag + C. Mg 2+ , Au 2+ , Fe 3+ D. Al 3+ , Cu 2+ , Ag + 5 Cho 14,5 gam hỗn hợp (Mg, Fe, Zn) vào dung dịch H 2 SO 4 loãng tạo ra 6,72 lít H 2 (đkc). Khối lượng muối sunfat thu được là A. 43,9 gam B. 34,3 gam C. 44,5 gam D. 43,3 gam Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 87/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu