Views
5 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 6 Hòa tan hoàn toàn 14 gam kim loại X vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H 2 (đkc), biết kim loại thể hiện hóa trị II, vậy kim loại đó là http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Fe B. Cu C. Zn D. Mg 7 Để khừ hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đkc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A. 28 gam B. 26 gam C. 24 gam D. 22 gam 8 Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì? A. Ngâm chúng trong dầu hỏa. B. Ngâm chúng vào nước. C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất. D. Giữ chúng trong lọ có nắp đậy kín. 9 Quá trình nào sau đây ion Na + bị khử? A. Dd NaOH tác dụng với dd HCl. B. Dd NaCl tác dụng với dd AgNO 3 . C. Dd Na 2 CO 3 tác dụng với dd HCl. D. Điện phân NaCl nóng chảy. 10 Một mẫu nước cứng chứa các ion : Ca 2+ , Mg 2+ , HCO , Cl , SO . Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là A. Na 2 CO 3 B. HCl C. H 2 SO 4 D. NaHCO 3 11 Cu có lẫn Fe, có thể dùng dung dịch nào sau đây để thu được Cu nguyên chất? A. AgNO 3 B. Fe 2 (SO 4 ) 3 C. HCl D. dd HNO 3 loãng. 12 Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? A. Sắt B. Bạc C. Đồng D. Nhôm 13 Sự tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một quá trình hóa học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình hóa học đó? A. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 B. Mg(HCO 3 ) 2 → MgCO 3 + CO 2 + H 2 O C. Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O D. MgCO 3 + CO 2 + H 2 O → Mg(HCO 3 ) 2 14 Cho biết số hiệu nguyên tử Cr là 24. Vị trí của Cr (chu kì, nhóm) trong bảng hệ thống tuần hoàn là: A. chu kì 4, nhóm VIB. B. chu kì 3, nhóm VIB. C. chu kì 4, nhóm IVB. D. chu kì 4, nhóm IIB. 15 Al(OH) 3 thu được bằng cách thực hiện thí nghiệm nào sau đây: A. Cho dư dd HCl vào natri aluminat. B. Thổi dư khí CO 2 vào dd natri aluminat. C. Cho dư dd NaOH vào dd AlCl 3 . D. Cho Al 2 O 3 tác dụng với H 2 O. 16 Trong các câu sau đây, câu nào không đúng? A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ. C. Crom (III) hiđroxit có tính lưỡng tính giống nhôm hiđroxit. D. Crom (III) oxit là oxit lưỡng tính. 17 Sục a mol khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là A. 0,05 B. 0,06 C. 0,07 D. 0,08 18 Cho 31,2 gam hỗn hợp Al và Al 2 O 3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí (đkc). Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. 16,2 gam và 15 gam. B. 10,8 gam và 20,4 gam. C. 24,3 gam và 6,9 gam. D. 11,2 gam và 20 gam. 19 Cho 200 ml dung dịch AlCl 3 1,5M tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 1M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 15,6 B. 24,5 C. 7,8 D. 23,4 20 Nguyên tắc luyện thép từ gang là Trang 88/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Dùng O 2 oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn,…trong gang để thu được thép. B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. C. Dùng CaO hoặc CaCO 3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,…trong gang để thu được thép. D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. 21 Xét phương trình phản ứng: FeCl 2 Fe FeCl 3 . Hai chất X, Y lần lượt là: A. AgNO 3 dư, Cl 2 B. HCl, FeCl 3 C. FeCl 3 , Cl 2 D. Cl 2 , FeCl 3 22Khi nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH) 2 trong không khí sản phẩm thu được là: A. Fe 2 O 3 và H 2 O. B. Fe 3 O 4 và H 2 O. C. FeO và H 2 O. D. Fe và H 2 O. 23 Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO 3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là A. 4,48 B. 3,36 C. 2,24 D. 6,72 24 Cho 0,2 mol FeO và 0,1 mol Fe 3 O 4 vào dung dịch HCl dư, sau đó thêm tiếp dung dịch NaOH dư. Lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được: A. 21,6 gam FeO B. 38,67 gam Fe 3 O 4 C. 40 gam Fe 2 O 3 D. 48 gam Fe 2 O 3 25 Khử hoàn toàn 4,8 gam một oxit kim loại ở nhiệt độ cao cần 2,016 lít hiđro (đktc). Kim loại thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HCl dư thoát ra 1,344 lít khí (đktc). Công thức hóa học của oxit kim loại là A. ZnO B. MnO 2 C. Fe 3 O 4 D. Fe 2 O 3 26 Các số oxi hóa đặc trưng của crom là A. +2, +4, +6. B. +2, +3, +6. C. +1, +2, +4, +6. D. +3, +4, +6. 27 Cho dung dịch kiềm vào dung dịch muối K 2 Cr 2 O 7 thì hiện tượng quan sát được: A. Tạo kết tủa màu lục thẫm. B. Không có hiện tượng. C. Dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam. D. Dung dịch từ màu da cam chuyển sang vàng. 28 Cho các ống nghiệm mất nhãn chứa lần lượt các chất rắn: CaCO 3 , CaSO 4 , Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 . Chỉ dùng nước và dung dịch HCl sẽ nhận biết được tối đa: A. 3 chất B. 1 chất C. 2 chất D. 4 chất 29 Để phân biệt dung dịch các hóa chất riêng biệt: NaOH, (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 Cl, Na 2 SO 4 người ta có thể dùng hóa chất nào trong các hóa chất sau đây: A. dd BaCl 2 B. dd Ba(OH) 2 C. dd AgNO 3 D. dd KOH 30 Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit: A. CH 4 B. CO 2 C. SO 2 D. NH 3 31 Cho sắt lần lượt vào các dung dịch: FeCl 3 , AlCl 3 , CuCl 2 , Pb(NO 3 ) 2 , HCl, H 2 SO 4 đặc nóng dư. Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt (II) là A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 32 Từ 2 phản ứng sau: Cu + 2FeCl 3 → CuCl 2 + 2FeCl 2 Có thể rút ra kết luận: Fe + CuCl 2 → FeCl 2 + Cu. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN A. Tính oxi hóa của Fe 3+ > Cu 2+ > Fe 2+ . B. Tính khử của Fe > Fe 2+ > Cu. C. Tính oxi hóa của Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ . D. Tính khử của Cu > Fe > Fe 2+ . 33 Sau một thời gian phản ứng giữa các cặp oxi hóa-khử: Zn 2+ /Zn và Cu 2+ /Cu trong dung dịch, nhận thấy: A. Khối lượng kim loại Zn tăng. B. Khối lượng của kim loại Cu giảm. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 89/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)