Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com C. Nồng độ của ion Cu 2+ trong dd tăng. D. Nồng độ của ion Zn 2+ trong dd tăng. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 34 Cho 5,5 gam hỗn hợp Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO 3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 33,95 B. 35,20 C. 39,35 D. 35,39 35 Dẫn từ từ đến dư khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 , hiện tượng quan sát được là A. Không có hiện tượng. B. Có kết tủa trắng, kết tủa không tan. C. Có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan hết. D. Có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan một phần. 36 Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm A thì ở catot thu được 3,12 gam kim loại và ở anot thu được 896 ml khí (đktc). Kim loại kiềm A là A. Li B. Na C. Rb D. K 37 Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí CO ở nhiệt độ cao. Mặt khác kim loại M khử được ion H + trong dung dịch HCl, H 2 SO 4 loãng thành khí H 2 . Kim loại M là A. Mg B. Fe C. Cu D. Al 38 Cho 0,24 mol Fe và 0,03 mol Fe 3 O 4 vào dung dịch HNO 3 loãng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịchY và còn 3,36 gam kim loại dư. Khối lượng muối trong dung dịch Y A. 65,34 gam B. 48,6 gam C. 56,97 gam D. 58,08 gam 39 Cho dãy các chất: NaOH, Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , Cr(OH) 3 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 40 Cho các chất rắn: Al, Al 2 O 3 , Mg, Ca, MgO, Na 2 O. Dãy gồm các chất tan hết trong dung dịch NaOH dư là: A. Al 2 O 3 , Mg, Ca, MgO. B. Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Ca. C. Al, Al 2 O 3 , Ca, MgO. D. Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Ca, Mg. 41 Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO 2 ? A. Không có hiện tượng gì xảy ra. B. Ban đầu có kết tủa dạng keo, sau đó kết tủa tan. C. Ban đầu có kết tủa dạng keo, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần. D. Có kết tủa dạng keo, kết tủa không tan. 42 Điện phân dung dịch CuSO 4 (dư) bằng dòng một chiều I = 5A. Sau thời gian t giây thì thu được 1,28 gam kim loại ở catot. Giá trị của t là A. 772 B. 386 C. 1544 D. 1800 43 Cho khí H 2 dư đi qua hỗn hợp các chất rắn nung nóng gồm: FeO, Al 2 O 3 , CuO, Na 2 O thu được hỗn hợp các chất rắn gồm A. Fe, Cu, Al 2 O 3 , Na 2 O. B. Fe, Cu, Al, Na. C. Cu, FeO, Al 2 O 3 , Na 2 O. D. Fe, Cu, Al, Na 2 O. 44 Cho biết phản ứng oxi hóa-khử trong pin điện hóa: Zn + 2Ag + Zn 2+ + 2Ag. Cho E /= − 0,67 V; E /= + 0,80 V. Suất điện động chuẩn E 0 của pin điện là Trang 90/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú A. 2,47V B. 1,13V C. 0,13V D. 1,47V DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 45 Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 46 Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO 3 ? A. Zn, Cu, Mg. B. Al, Fe, CuO. C. Fe, Ni, Sn. D. Hg, Na, Ca. Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 47 Khối lượng K 2 Cr 2 O 7 tác dụng vừa đủ với 0,6 mol FeSO 4 trong H 2 SO 4 loãng là A. 26,4 gam B. 27,4 gam C. 28,4 gam D. 29,4 gam 48 Hòa tan 25 gam hỗn hợp X gồm FeSO 4 và Fe 2 (SO 4 ) 3 vào nước, thu được 150 ml dung dịch Y. Thêm H 2 SO 4 (dư) vào 20 ml dung dịch Y rồi cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO 4 0,1M thì dùng hết 30 ml dung dịch KMnO 4 . Phần trăm khối lượng FeSO 4 trong hỗn hợp X là A. 13,68% B. 31,6% C. 9,12% D. 68,4% Đề 29 MĐ: HTTPckII-1314321 1 Kim loại có các tính chất vật lí chung là A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim. C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi. D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng. 2 Để hòa tan hoàn toàn các kim loại Al, Fe, Mg, Pb, Ag có thể dùng axit nào? A. HCl B. H 2 SO 4 loãng C. HNO 3 loãng D. HNO 3 đặc, nguội 3 Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. Al và Mg. B. Na và Fe. C. Cu và Ag. D. Mg và Zn. 4 Phản ứng hóa học xảy ra trong truòng hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với axit H 2 SO 4 đặc, nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với Fe 2 O 3 nung nóng. D. Al tác dụng với Fe 3 O 4 nung nóng. 5 Cho các chất rắn: Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Mg, Ca, MgO. Dãy chất nào tan hết trong dung dịch NaOH dư? A. Al 2 O 3 , Ca, Mg, MgO . B. Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Ca. C. Al, Al 2 O 3 , Ca, MgO. D. Al, Al 2 O 3 , Na 2 O, Ca, Mg. 6 Trong các kim loại thuộc phân nhóm chính II, kim loại nào dễ tan trong nước: A. Be, Ca, Ba. B. Ba, Mg, Be. C. Ca, Sr, Ba. D. Ca, Ba, Mg. 7 Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu? A. NaCl B. Ca(OH) 2 C. Na 2 CO 3 D. H 2 SO 4 8 Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại làm bằng A. Cu B. Zn C. Sn D. Pb 9 Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính. B. Al(OH) 3 là một bazơ lưỡng tính. C. Al 2 O 3 là oxit trung tính. D. Al(OH) 3 là một hiđroxit lưỡng tính. 10 Cho từ từ lượng Na kim loại vào dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 cho đến dư, hiện tượng xảy ra : A. Na tan, có bọt khí xuất hiện trong dung dịch. B. Na tan, có kim loại Al bám vào bề mặt Na kim loại. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. Na tan, có bọt khí thoát ra và có kết tủa dạng keo màu trắng, sau đó kết tủa vẫn không tan. D. Na tan, có bọt khí thoát ra và có kết tủa dạng keo màu trắng, sau đó sau đó kết tủa tan dần. 11 Dãy gồm 2 chất chỉ có tính oxi hóa là A. Fe(NO 3 ) 2 , FeCl 3 . B. Fe(OH) 2 , FeO. C. Fe 2 O 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 . D. FeO, Fe 2 O 3 . Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 91/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007