Views
9 months ago

Fe Cr & HỢP CHẤT ( LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ) CĐ LTĐH - TT HOA TRÍ (2018)

LINK BOX: https://app.box.com/s/pfk2vhkqq3edlxulvunyudla3jboihn9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/10HrebO2tO8xlDQ6BznmWFrqWzspb27_k/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 12 Cho dung dịch chứa FeCl 2 và ZnCl 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm: http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. Fe 2 O 3 B. FeO C. FeO, ZnO D. Fe 2 O 3 , ZnO 13 Chọn phát biểu đúng: A. Crom là kim loại lưỡng tính tương tự Al. B. Cr 2 O 3 lưỡng tính, tan trong axit hay kiềm đặc. C. Cr và Al tác dụng dung dịch NaOH tạo khí H 2 . D. Cr(OH) 2 khá bền trong không khí hoặc với chất oxi hóa. 14 Cho vài tinh thể K 2 Cr 2 O 4 vào một cốc nước, lắc đều cốc để K 2 CrO 4 tan hết được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch X được dung dịch Y. Màu của dung dịch X và Y lần lượt là: A. vàng và da cam. B. vàng và lục. C. lục và vàng. D. da cam và vàng. 15 Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt được các dung dịch riêng biệt chứa các cation Na + , Mg 2+ , Al 3+ ? A. NaOH B. BaCl 2 C. HCl D. K 2 SO 4 16 Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH 4 ) 2 SO 4 , FeCl 2 , Cr(NO 3 ) 3 , K 2 CO 3 , Al(NO 3 ) 3 . Cho dung dịch Ba(OH) 2 đến dư vào 5 dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 17 Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO 3 ) 2 , dung dịch HNO 3 (đặc, nguội). Kim loại M là A. Al B. Zn C. Fe D. Ag 18 Quặng sắt manhetit có thành phần chính là A. FeCO 3 B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. FeS 2 19 Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO 4 bằng điện cực trơ graphit, phản ứng xảy ra ở anot: A. Ion Cu 2+ bị khử. B. Ion Cu 2+ bị oxi hóa. C. Phân tử H 2 O bị oxi hóa. D. Phân tử H 2 O bị khử 20 Người ta có thể dùng phèn chua để làm trong nước đục. Công thức hóa học cùa phèn chua là A. K 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O B. (NH 4 ) 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O C. Li 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O D. Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O 21 Cho các phản ứng sau: (1) FeO + H 2 SO 4 loãng (2) FeO + H 2 SO 4 đặc (3) FeO + Al (4) FeCl 2 + Cl 2 (5) FeSO 4 + Mg (6) Fe(OH) 2 + HNO 3 Phản ứng thể hiện tính khử của hợp chất sắt (II) là: A. 1, 3, 6. B. 2, 4, 6. C. 1, 3, 5. D. 2, 5, 6. 22 Cho Crom có Z = 24. Cấu hình electron của Crom và vị trí là: A. [Ar]3d 6 4s 2 ; chu kì 4, nhóm IIB. B. [Ar]3d 5 4s 1 ; chu kì 4, nhóm IB. C. [Ar]3d 5 4s 1 ; chu kì 4, nhóm VIB. D. [Ar]3d 6 ; chu kì 4, nhóm VIB. 23 Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? A. NaHSO 4 và NaHCO 3 . B. Ca(HCO 3 ) 2 và NaHSO 4 . DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. AgNO 3 và Fe(NO 3 ) 2 . D. NaHCO 3 và BaCl 2 . 24 Tác nhân chủ yếu gây ra mưa axit là A. CO và CO 2 B. SO 2 và NO 2 C. CH 4 và NH 3 D. CO và NH 4 25 Hỗn hợp X gồm Fe và oxit sắt có khối lượng 2,88 gam. Cho khí CO dư đi qua X nung nóng, khí sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thì được 4 gam kết tủa. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là A. 2,24 gam B. 1,12 gam C. 2 gam D. 1 gam Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 92/112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn TRUNG TÂM HOA TRÍ: 827/16 Tỉnh Lộ 10, Bình Tân http://daykemquynhon.blogspot.com Thầy Hùng _ 0962.757.216 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 26 Cho 3,08 gam Fe vào 150 ml dung dịch AgNO 3 1M, lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được gam chất rắn. Giá trị của m là A. 17,96 B. 11,88 C. 18,20 D. 16,20 27 Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 1,84 gam kim loại ở catot. Công thức hóa học của muối là A. NaCl B. LiCl C. KCl D. RbCl 28 Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO 2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH) 2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là A. 2,00 B. 0,75 C. 1,25 D. 1,00 29 Cho 40 ml dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 0,038 mol AlCl 3 thì thu được 1,872 gam kết tủa Al(OH) 3 . Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là: A. 1,8M hay 1,5M B. 1,8M hay 3,2M C. 0,9M hay 3,2M D. 1,5M hay 3,2M 30 Cho 0,2 mol FeO và 0,1 mol Fe 3 O 4 vào dung dịch HCl dư, sau khi thêm tiếp NaOH dư, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được: A. 21,6 gam FeO. B. 38,67 gam Fe 3 O 4 C. 40 gam Fe 2 O 3 D. 48 gam Fe 2 O 3 31 Khối lượng K 2 Cr 2 O 7 tác dụng vừa đủ với 0,3 mol FeSO 4 trong H 2 SO 4 loãng là A. 26,4 gam B. 14,7 gam C. 28,4 gam D. 29,4 gam 32 Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam FeO vào trong dung dịch HNO 3 loãng dư thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là A. 3,36 B. 10,08 C. 33,60 D. 1,12 33 Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam kali vào 36,2 gam nước thu được dung dịch có nồng độ: A. 14,03% B. 13,97% C. 14% D. 15,47% 34 Trong phản ứng: K 2 Cr 2 O 7 + HCl → CrCl 3 + Cl 2 + KCl + H 2 O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là A. 4/7 B. 1/7 C. 3/14 D. 3/7 35 Trong các kim loại Mg, Al, Cu, Ag thì kim loại nào sau đây đẩy được Fe ra khỏi dung dịch FeCl 3 ? A. Mg và Al B. Mg C. Al và Cu D. Mg và Ag 36 Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO 3 ) 2 trong không khí thu được các sản phẩm ở phương án nào sau đây? A. Fe 2 O 3 , NO 2 , O 2 B. Fe 2 O 3 , NO 2 , NO C. FeO, NO 2 , O 2 D. Fe, NO 2 , O 2 37 Hợp kim của Fe có từ 0,01% → 2%C và một lượng sắt rất ít Si, Mn, Cr, Ni,… là A. Gang trắng B. Gang xám C. Thép D. Inox 38 Hòa tan 3,04 gam hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng trong axit nitric loãng thu được 0,896 lít (đktc) khí NO duy nhất. Thành phần % khối lượng mỗi kim loại là: A. 36,2% Fe và 63,8% Cu. B. 36,8% Fe và 63,2% Cu. C. 63,2% Fe và 36,8% Cu. D. 33,2% Fe và 66,8% Cu. 39 Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2 SO 4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 42,6 B. 45,5 C. 48,8 D. 47,1 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 40 Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO 3 loãng, dư thu được 672 ml (đkc) khí N 2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X và đun sôi thì thu được 672 ml (đkc) khí NH 3 . Giá trị m là A. 0,27 gam B. 0,81 gam C. 3,51 gam D. 4,86 gam 41 Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Vậy chất rắn Y gồm: Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Trang 93/112 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007