Views
7 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án D. Lai tế bào xôma khác loài Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 44)Cho biết ở một loài thực vật; gen A: cây cao, gen a: cây thấp; gen B: lá chẻ, gen b: lá nguyên; gen D: có tua, gen d: không có tua.Biết các gen là trội hoàn toàn. Khi cho cây dị hợp 3 cặp gen có kiểu hình cây cao, lá chẻ, có tua đem lai phân tích, thu được ở đời con 298 cây cao, lá nguyên, có tua: 302 cây cao, lá nguyên, không tua ; 299 cây thấp, lá chẻ, có tua: 301 cây thấp, lá chẻ, không tua. Kiểu gen của bố mẹ là: A. Bb AD/ ad x bb B. Dd Ab/ aB x dd ab/ C. Aa BD/ bd x aa bd/ D. Dd AB/ ab x dd ab/ ad/ad ab bd ab Câu 45) Chỉ số IQ là chỉ số đánh giá A. Chất lượng não bộ của con người B. Sự trưởng thành của con người C. Sự di truyền khả năng trí tuệ của con người D. Số lượng nơron trong não bộ của con người Câu 46) Có 4 dòng ruồi giấm (a, b,c,d ) được phân lập ở những vùng đia lý khác nhau. So sánh các băng mẫu nhiễm sắc thể số III và nhận được kết quả sau: Dòng a: 1 2 6 5 4 3 7 8 9 10 Dòng b: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dòng c: 1 2 6 5 8 7 9 4 3 10 Dòng d:1 2 6 5 8 7 3 4 9 10 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Biết dòng nọ đột biến thành dòng kia. Nếu dòng c là dòng gốc, thì hướng tiến hóa của các dòng là: A. c dab B. c adb C. c bad D. c abd Câu 47) Sử dụng consixin để gây đột biến đa bội thì phải tác động vào pha nào của chu kì tế bào ? A. pha M B. pha S C. pha G 2 . D. pha G 1 Câu 48) Có các đặc điểm của Plasmit như sau: 1- Plazmit có kích thước ngắn, 2- Có gen chuẩn (gen đánh dấu), 3- Có điểm cắt của enzym giới hạn, 4-Có thể nhân lên nhiều bản sao trong tế bào nhận, 5- Plasmit có kích thước dài Trong kỹ thuật di truyền, việc lựa chọn vectơ plasmit cần quan tâm đến những đặc điểm nào ? A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 2, 3, 4, 5 Câu 49) Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định là: 1- đột biến, 2- giao phối , 3- chọn lọc tự nhiên, 4- yếu tố ngẫu nhiên, 5- di nhập gen. Phướng án đúng là: A. 1, 3, 4 B. 1. 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 4, 5 D. 1, 4, 5 Câu 50) Theo F.Jacôp và J.Mônô, trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (operator) là A. vùng khi họat động sẽ tổng hợp nên prôtêin, prôtêin này tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào hình thành nên tính trạng B. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế, prôtêin này có khả năng ức chế quá trình phiên mã C. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã B.Theo chương trình Nâng cao ( từ câu 51 đến câu 60) DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 144 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 51) Câu nào đúng nhất về vai trò của cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài? A. Môi trường địa lý khác nhau là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen của các quần thể cách li B. Không có cách ly địa lý thì không thể có sự hình thành loài mới C. Cách ly địa địa chắc chắn dẫn tới cách ly sinh sản D. Cách ly địa lý chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa Câu 52) Gen dài 3060A o , có A+T/ G+ X= 2/3. Mạch thứ nhất của gen có G= 40% và 90 nucleotit loại A. Gen phiên mã cần được cung cấp 450 nuclêôtit loại U. Số nuclêôtit mỗi loại A, U, G, X môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã lần lượt là: A. 450,1350, 1800, 900 B. 270, 90, 180, 360 C. 90, 180, 360, 270 D. 1350, 450, 1800, 900 Câu 53) Phần lớn trẻ sơ sinh có cân nặng khoảng 3 kg, là phản ánh của: A. chọn lọc gián đoạn B. chọn lọc vận động C. không có ý nào chính xác D. chọn lọc ổn định Câu 54) Khi cho giao phèi hai dßng cïng loµi th©n cã mµu ®en vµ th©n cã mµu x¸m víi nhau ®­îc F 1 . Cho F 1 tiÕp tôc giao phèi víi nhau ®­îc F 2 cã tû lÖ: -ë giíi ®ùc: 3 con th©n cã mµu ®en : 1 con th©n cã mµu x¸m. - ë giíi c¸i: 1 con th©n cã mµu ®en : 3 con th©n cã mµu x¸m. www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng nhÊt? A. Gen quy ®Þnh n»m trong tÕ bµo chÊt. B. Sù biÓu hiÖn tréi lÆn phô thuéc víi giíi tÝnh. C. TÝnh tr¹ng di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh. D. Th©n ®en lµ tréi so víi th©n x¸m. Câu 55) Lai giữa hai cây thuần chủng thân cao với thân thấp, F 1 đều có thân cao. Cho F 1 lai với một cây khác, F 2 thu được 62,5% cây thân cao : 37,5% cây thân thấp. Tính trạng chiều cao của cây di truyền theo qui luật nào? A. Tương tác át chế 12 : 3 : 1 B. Tương tác bổ trợ kiểu 9 : 6 : 1 C. Tương tác bổ trợ 9 : 7 D. Tương tác át chế kiểu 13 : 3 Câu 56) Chỉ số ADN là: A. trình tự lặp lại của một đoạn nucleotit trên ADN không chứa mã di truyền, đoạn nuclêôtit này có số lần lặp không đặc trưng cho mỗi cá thể B. trình tự lặp lại của một đoạn nucleotit trên ADN không chứa mã di truyền, đoạn nuclêôtit này có số lần lặp đặc trưng cho mỗi cá thể C. trình tự lặp lại của một đoạn nucleotit trên ADN có thể có hoặc không chứa mã di truyền, đoạn nuclêôtit này có số lần lặp đặc trưng cho mỗi cá thể D. trình tự lặp lại của một đoạn nucleotit trên ADN chứa mã di truyền, đoạn nuclêôtit này có số lần lặp đặc trưng cho mỗi cá thể DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 57) Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 145 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)