Views
11 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! ĐỀ 24 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh hoc Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Mã đề thi 485 Câu 1: Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau Exon 1 Intron 1 Exon 2 Intro Exon Intro Exon n 2 3 n 3 4 60 66 60 66 60 66 60 Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là A. 78. B. 80. C. 64. D. 79. Câu 2: ThÓ tù ®a béi cã A. bé nhiÔm s¾c thÓ lµ béi sè cña n (lín h¬n 2n). B. kh n¨ng sinh sn b×nh thêng. C. hµm lîng ADN nhiÒu gÊp 2 lÇn thÓ lìng béi. D. tÕ bµo mang bé nhiÔm s¾c thÓ 2n + 2. Câu 3: Điều nhận xét sau đây là đúng khi nói về sự di truyền của tính trạng? A. Trên cùng một cơ thể các tính trạng di truyền liên kết với nhau B. Khi gen bị đột biến thì qui luật di truyền tính trạng bị thay đổi C. Tính trạng chất lượng thường do nhiều gen tương tác cộng gộp D. Mỗi tính trạng chỉ di truyền theo qui luật xác định và đặc trưng cho loài Câu 4: Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh ra từ cặp bố mẹ AaX M X m x aaX M Y? A. Con trai thuận tay phải, mù màu. B. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường. C. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường. D. Con gái thuận tay phải, mù màu. Câu 5: Mét nhiÔm s¾c thÓ cã c¸c ®o¹n kh¸c nhau s¾p xÕp theo thø tù ABCDEF.GHI ®· bÞ ®ét biÕn. NhiÔm s¾c thÓ ®ét biÕn cã tr×nh tù ABCDEDEF.GHI. D¹ng ®ét biÕn nµy thêng A.g©y chÕt cho c¬ thÓ mang nhiÔm s¾c thÓ ®ét biÕn. B.lµm thay ®æi nhãm gen liªn kÕt cña loµi. C.lµm t¨ng hoÆc gim cêng ®é biÓu hiÖn cña tÝnh tr¹ng. D. lµm xuÊt hiÖn nhiÒu gen míi trong quÇn thÓ. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 200 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 6: ë ngêi: Gen m¾t n©u (N) tréi hoµn toµn so v¬i gen m¾t xanh (n) n»m trªn NST thêng, bÖnh mï mµu do gen lÆn(m) n»m trªn NST X quy ®Þnh. Bè vµ mÑ ®Òu m¾t n©u, kh«ng bÞ bÖnh sinh 1 con g¸i m¾t xanh, kh«ng bÞ bÖnh vµ 1 con trai m¾t n©u, mï mµu. Bè mÑ cã kiÓu gen lµ: A. Nn X M X M x Nn X M Y. B. Nn X M X m x Nn X M Y. C. NN X M X M x NN X m Y. D. Nn X M X m x NN X m Y. Câu 7: §iÓm kh¸c nhau c¬ bn gi÷a thÓ song nhÞ béi vµ thÓ tø béi lµ: A. ThÓ song nhÞ béi h÷u thô, thÓ tø béi bÊt thô B. ThÓ song nhÞ béi bÊt thô, thÓ tø béi h÷u thô C. ThÓ song nhÞ béi cã søc sèng cao, thÓ tø béi th× kh«ng D. ThÓ song nhÞ béi mang 2 bé NST lìng béi cña 2 loµi kh¸c nhau, thÓ tø béi vËt chÊt di truyÒn trong tÕ bµo sinh dìng cña 1 loµi t¨ng gÊp ®«i. Câu 8: Ở người, tính trạng tóc quăn do gen trội A, tóc thẳng do alen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ – lục do gen lặn m chỉ nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên. Bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường, sinh một con trai tóc thẳng, mù màu đỏ – lục. Kiểu gen của người mẹ là A. AaX M X M B. AAX M X M C. AAX M X m D. AaX M X m Câu 9: TÕ bµo sinh dìng cña mét loµi A cã bé NST 2n = 20 . Mét c¸ thÓ trong tÕ bµo sinh dìng cã tæng sè NST lµ 19 vµ hµm lîng ADN kh«ng ®æi. TÕ bµo ®ã xy ra hiÖn tîng A. dung hîp hai NST víi nhau. B. chuyÓn ®o¹n NST. C. mÊt NST. D. lÆp ®o¹n NST. Câu 10: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 6 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân chứa N15? A. 32. B. 64. C. 2. D. 62. Câu 11: Nhận xét nào sau đây đúng? 1.Bằng chứng phôi sinh học so sánh giữa các loài về các giai đọan phát triển phôi thai. 2. Bằng chứng sinh học phân tử là so sánh giữa các lòai về cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit. 3. Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β -Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là bằng chứng tế bào học. 4. Cá với gà khác hẳn nhau, nhưng có những giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng cùng tổ tiên xa thì gọi là bằng chứng phôi sinh học. 5. Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần prôtêin giống nhau là chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới thuộc bằng chứng sinh học phân tử. A. 1,2,4,5. D. 1,3,4,5. B. 1,2,3,4. C. 2,3,4,5. Câu 12: ë lóa A: Th©n cao tréi so víi a: Th©n thÊp; B: H¹t dµi tréi so víi b: H¹t trßn. Cho lóa F 1 th©n cao h¹t dµi dÞ hîp tö vÒ hai cÆp gen tù thô phÊn thu ®îc F 2 gåm 4000 c©y víi 4 lo¹i kiÓu h×nh kh¸c nhau trong ®ã 640 c©y th©n thÊp h¹t trßn. Cho biÕt diÔn biÕn cña NST trong gim ph©n lµ hoµn toµn gièng nhau ë bè vµ mÑ. TÇn sè ho¸n vÞ gen lµ: A. 40%. B. 20%. C. 10%. D. 16%. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 201 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Báo cáo khoa học: Xúc tác xanh (green catalysts), xúc tác trong hóa học xanh (green chemistry), xúc tác trên chất mang polyme rắn, polyme hòa tan và chất mang silica
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
ỨNG DỤNG CỦA CHIẾT PHA RẮN SPE TRONG VIỆC NÂNG CAO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Y DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 800 PART 2 TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN CỦA FANPAGE CỘNG ĐỒNG TOEICER VIỆT NAM
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA