Views
9 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! Câu 33: Thứ tự nào sau đây được xếp từ đơn vị cấu trúc cơ bản đến phức tạp? A. Nuclêôxôm, sợi cơ bản, sợi nhiễm sắc, crômatit. B. Nuclêôxôm, crômatit, sợi cơ bản, sợi nhiễm sắc. C. Nuclêôxôm, sợi cơ bản, nhiễm sắc thể, crômatit. D. Nuclêôxôm, sợi nhiễm sắc, sợi cơ bản, crômatit. Câu 34: Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối đang cân bằng về di truyền, alen A có tần số 0,3 và alen B có tần số 0,6. Kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ A. 0,0336. B. 0,36. C. 0,0672. D. 0,1512. Câu 35: Nhận xét nào không đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử? A. Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’->5’. B. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’->5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’->3’ là không liên tục( gián đoạn). C. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’-5’. D. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’->3’. Câu 36: Thực hiên phép lai P. AaBbDdEe x aaBBDdEe. tỉ lệ kiểu gen AaBbddee ở F1 là A. 1/128 B. 1/32 C. 1/64 D. 1/16 Câu 37: Quy luật phân li độc lập của Menđen thực chất nói về A. sự phân li độc lập của các tính trạng. B. sự phân li kiểu hình theo biểu thức (3+1) n . C. sự phân li độc lập các alen ở giảm phân. D. sự tổ hợp tự do các alen khi thụ tinh. Câu 38: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60%. Sau một số thế hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ của thể dị hợp còn lại bằng 3,75%. Số thế hệ tự phối đã xảy ra ở quần thể tính đến thời điểm nói trên bằng A. 5 thế hệ. B. 3 thế hệ. C. 6 thế hệ. D. 4 thế hệ. Câu 39: Ở ruồi giấm thân xám (A), thân đen (a), cánh dài (B), cánh cụt (b). Các gen này cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai giữa 1 ruồi giấm đực có kiểu gen AB Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 204 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial Ab với ruồi giấm cái dị hợp tử, ở F 2 thu được kết quả : 3 mình xám, cánh dài : 1 mình xám, cánh cụt. Ruồi giấm cái dị hợp tử đem lai có kiểu gen và đặc điểm di truyền như sau A. AB hoặc Ab , các gen di truyền liên kết hoàn toàn. ab aB B. Ab , các gen di truyền liên kết hoàn toàn. aB C. AB , các gen di truyền liên kết hoàn toàn. ab D. AB hoặc Ab , các gen di truyền liên kết hoàn toàn hoặc hoán vị. ab aB Câu 40: Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng, chứng tỏ sinh vật tiến hoá theo hướng đồng quy tính trạng? A. Cánh chim và cánh bướm. B. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. C. Cánh sâu bọ và cánh dơi. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! D. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật. Câu 41: Ở 1 loài: cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể đực giảm phân bình thường. Qua thụ tinh tạo ra được 512 kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là: A. 2n= 46. B. 2n=10. C. 2n= 8. D. 2n= 14. Câu 42: Trong kỹ thuật chuyển gen, sau khi đưa phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận (thường là vi khuẩn); hoạt động của ADN tái tổ hợp là A. đến kết hợp với plasmit của tế bào nhận. B. cả 3 hoạt động nói trên. C. đến kết hợp với nhiễm sắc thể của tế bào nhận. D. tự nhân đôi cùng với quá trình sinh sản phân đôi của tế bào nhận. Câu 43: Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra tại vùng exôn của gen cấu trúc nhưng không làm thay đổi trình tự các axit amin do gen đó qui định tổng hợp. Nguyên nhân là do A. mã di truyền là mã bộ ba. B. mã di truyền có tính thoái hoá. C. mã di truyền có tính phổ biến. D. mã di truyền có tính đặc hiệu. Câu 44: Một quần thể động vật, xét một gen có 3 alen trên nhiễm sắc thể thường và một gen có 2 alen trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Quần thể này có số loại kiểu gen tối đa về hai gen trên là A. 60. B. 30. C. 18. D. 32. Câu 45: MÑ cã kiÓu gen X A X A , bè cã kiÓu gen X a Y , con g¸i cã kiÓu gen X A X a X a . Cho biÕt qu¸ tr×nh gim ph©n ë bè vµ mÑ kh«ng xy ra ®ét biÕn gen vµ cÊu tróc nhiÔm s¾c thÓ. KÕt luËn nµo sau ®©y vÒ qu¸ tr×nh gim ph©n ë bè vµ mÑ lµ ®óng? A.Trong gim ph©n II ë bè, nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh kh«ng ph©n ly.ë mÑ gim ph©n b×nh thêng. B.Trong gim ph©n I ë bè, nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh kh«ng ph©n ly.ë mÑ gim ph©n b×nh thêng. C.Trong gim ph©n II ë mÑ, nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh kh«ng ph©n ly.ë bè gim ph©n b×nh thêng. D.Trong gim ph©n I ë mÑ, nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh kh«ng ph©n ly.ë bè gim ph©n b×nh thêng. Câu 46: Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Trong phép lai: AB AB Dd x dd, nếu xảy ra hoán vị gen cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình aaB-D- ở đời ab ab con chiếm tỷ lệ A. 12 % B. 8 % C. 9 % D. 4,5% Câu 47: Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, quả bầu dục; 800 thân thấp, quả tròn; 200 thân cao, quả tròn; 200 thân thấp, quả bầu dục. F 1 có kiểu gen và tần số hoán vị gen là AB Ab Ab AB A. , 20 % B. , 10 % C. , 20 % D. , 10 % ab aB aB ab Câu 48: Sù kh¸c nhau ADN trong vµ ngoµi nh©n ë tÕ bµo nh©n thùc lµ: 1. ADN trong nh©n cã cÊu tróc xo¾n kÐp d¹ng sîi cßn ADN ngoµi nh©n cã cÊu tróc kÐp d¹ng vßng. 2. ADN trong nh©n cã sè lîng nuclª«tit lín h¬n so víi ADN ngoµi nh©n. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 205 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA