Views
10 months ago

TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN TOÀN QUỐC (2014)

LINK BOX: https://app.box.com/s/0b1qsxdln1x9ef619awf02mu15mouyud LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16-RgRAr-69XHUMy8aQDH4ojr6I3n9UDI/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! A. cacbon 1’ của đường C 5 H 10 O 4 . B. cacbon 1’ của đường C 5 H 10 O 5 . C. cacbon 3’ của đường C 5 H 10 O 4 . D. cacbon 3’ của đường C 5 H 10 O 5 . Câu 26: Nhạn bể và cò làm tổ tập đoàn là mối quan hệ A. cộng sinh. B. hội sinh. C. ức chế - cảm nhiễm. D. hợp tác. Câu 27: Để tăng tỉ lệ kết hợp giữa 2 tế bào thành tế bào lai trong phương pháp lai tế bào người ta không sử dụng: A. Hoocmôn thích hợp. B. Xung điện cao áp. C. Keo hữu cơ pôliêtilen glicôn. D. Virut xenđê. Câu 28: Kimura đã đề xuất thuyết tiến hóa trung tính dựa trên các nghiên cứu về những biến đổi trong cấu trúc của A. các nhiễm sắc thể B. các phân tử ADN C. các phân tử prôtêin D. các phân tử ARN. Câu 29: Trong quần thể người gen quy đinh nhóm máu gồm 3 alen I A , I B , I 0 . Cứ 1000 người thì gặp 200 người có nhóm máu AB, 90 người có nhóm máu O. Biết quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số alen I B lớn hơn tần số alen I A . Tỉ lệ người có nhóm máu A trong quần thể là A. 0,04. B. 0,16. C. 0,55. D. 0,12. Câu 30: Trong một vùng bình nguyên, năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất là 3.10 6 KCalo/m 2 /ngày. Thực vật đồng hoá được 0,35 % tổng năng lượng đó đưa vào lưới thức ăn. Động vật ăn cỏ tích luỹ được 25 %; Còn động vật ăn thịt bậc 1 tích luỹ được 1,5 % năng lượng của thức ăn. Hiệu suất chuyển hoá năng lượng ở động vật ăn thịt bậc 1 so với nguồn năng lượng từ thực vật là A. 0,375 %. B. 0,0013125 % C. 0,4 %. D. 0,145 %. Câu 31: Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên ở kỉ A. Cambri. B. Đêvôn. C. Silua. D. Than đá. Câu 32: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là A. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Câu 33: Do chênh lệch về thời kỳ sinh trưởng và phát triển nên một số quần thể thực vật ở bãi bồi sông Vônga không giao phối với các quần thể ở phía trong bờ sông, hiện tượng cách ly này được gọi là A. Cách ly địa lý. B. Cách ly sinh thái. C. Cách ly sinh sản. D. Cách ly di truyền. Câu 34: Theo dõi một loài sinh vật, người ta thấy đột biến thể một nhiễm kép có thể tạo ra tối đa 66 kiểu. Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội ( 2n ) của loài này là A. 24. B. 20. C. 12. D. 22. Câu35: Codon mở đầu trên m ARN trong quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ là: A. 3’UAG 5’. B. 3’AUG 5’. C. 5’AUG 3’. D. 5’UAG 3’. Câu 36: Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây F 1 với nhau, thu được F 2 có 1200 cây mang kiểu gen AaBbDd. Về lí thuyết, hãy cho biết số cây mang kiểu gen AABBDD ở F 2 là bao nhiêu? A. 75 cây. B. 300 cây. C. 200 cây. D. 150 cây. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Câu 37: Nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong hệ sinh thái là Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Mã Đề: 301 Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 210 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập 25 đề thi thử môn Sinh học năm 2014 có đáp án Tài liệu lưu hành nội bộ! A. sinh vật phân huỷ. B. sinh vật sản xuất. C. động vật ăn thịt. D. động vật ăn thực vật. Câu 38: Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Có hiện tượng đột biến trên là nhờ mã di truyền A. là mã bộ ba. B. có tính đặc hiệu. C. có tính thoái hóa. D. có tính phổ biến. Câu 39: Ở một loài bọ cánh cứng: Gen A quy định mắt dẹt; a: mắt lồi; B: mắt xám; b: mắt trắng ( Gen A, B trội hoàn toàn ). Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp tử bị chết ngay sau khi sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Hỏi số cá thể con mắt lồi, màu trắng là bao nhiêu? A. 65. B. 130. C. 195. D. 260. Câu 40: Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên A. kiểu gen. B. kiểu hình. C. nhiễm sắc thể. D. alen. Câu 41: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của vùng vận hành là A. mang thông tin quy định prôtêin điều hoà. B. mang thông tin quy định prôtêin ức chế. C. nơi mà enzim ARN polimeraza bám vào để khới động phiên mã. D. nơi LK với prôtêin ức chế làm ngăn cản phiên mã. Câu 42: Hình thành loài mới A. khác khu vực địa lí ( bằng con đường địa lí ) diễn ra nhanh trong một thời gian ngắn. B. bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra nhanh và gặp phổ biến ở thực vật. C. bằng con đường lai xa và đa bội hóa diễn ra chậm và hiếm gặp trong tự nhiên. D. ở động vật chủ yếu diễn ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa. Câu 43: Sinh vật biến đổi gen là gì? A. Sinh vật mang gen bị đột biến. B. Là SV được tạo ra bằng cách cho lai các TB Xôma. C. Sinh vật được tạo ra bằng lai hữu tính để tạo ra các biến dị tổ hợp. D. Là dạng sinh vật mà hệ gen của nó được con người làm biến đổi để phù hợp với lợi ích của con người. Câu 44: Ở sinh vật nhân thực, trong quá trình nhân đôi ADN ở một đơn vị tái bản cần 112 đoạn mồi, số phân đoạn Okazaki được hình thành ở một chạc sao chép chữ Y của đơn vị nhân đôi này là A. 56. B. 112. C. 55. D. 111. Câu 45: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Di – nhập gen. AB Câu 46: Cho cây ( P ) có kiểu gen tự thụ phấn, thu được F1 . Cho biết trong quá trình hình thành ab giao tử đực và giao tử cái đều không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20 %. Theo AB lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F 1 , số cây có kiểu gen chiếm tỉ lệ aB A. 8 %. B. 4 %. C. 16 %. D. 20 %. Câu 47: Tác động đa hiệu của gen là trường hợp A. Nhiều gen chi phối nhiều tính trạng. B. Một gen chi phối một tính trạng. C. Một gen chi phối sự hình thành nhiều tính trạng. D. Nhiều gen chi phối lên một tính trạng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.clbgsbg@gmail.com 211 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2:

  Tuyển tập 25 đề thi thử m

 • Page 3 and 4:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 5 and 6:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 7 and 8:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 9 and 10:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 11 and 12:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 13 and 14:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 15 and 16:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 17 and 18:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 19 and 20:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 21 and 22:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 23 and 24:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 25 and 26:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 27 and 28:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 29 and 30:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 31 and 32:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 33 and 34:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 35 and 36:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 37 and 38:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 39 and 40:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 41 and 42:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 43 and 44:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 45 and 46:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 47 and 48:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 49 and 50:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 51 and 52:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 53 and 54:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 55 and 56:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 161 and 162: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 163 and 164: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 165 and 166: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 167 and 168: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 169 and 170: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 171 and 172: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 173 and 174: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 175 and 176: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 177 and 178: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 179 and 180: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 181 and 182: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 183 and 184: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 185 and 186: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 187 and 188: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 189 and 190: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 191 and 192: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 193 and 194: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 195 and 196: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 197 and 198: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 199 and 200: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 201 and 202: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 203 and 204: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 205 and 206: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 207 and 208: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 209: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 213 and 214: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 215 and 216: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 217 and 218: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 219 and 220: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 221 and 222: https://twitter.com/daykemquynhon p
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA